23.11.2013 Views

På sporet af den terapeutiske grundform

På sporet af den terapeutiske grundform

På sporet af den terapeutiske grundform

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>På</strong> <strong>sporet</strong> <strong>af</strong> <strong>den</strong><br />

<strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong><br />

Er der en terapeutisk <strong>grundform</strong>? Kan man forestille sig en<br />

terapeutisk setting, der rummer essensen <strong>af</strong> menneskelige<br />

psyko<strong>terapeutiske</strong> udviklingsmuligheder?<br />

Vignet nr. 1<br />

Af Ken Vagn Hansen<br />

Terapi og <strong>terapeutiske</strong> praksisformer er ikke entydige begreber,<br />

som uproblematisk kan bruges i en faglig dialog på tværs<br />

<strong>af</strong> de forskellige <strong>terapeutiske</strong> retninger. Hvad <strong>den</strong> ene terapeut<br />

opfatter som terapi, vil en an<strong>den</strong> opfatte som en spekulativt og<br />

uklar forholdemåde.<br />

Når <strong>den</strong> ene er tilfreds med sin terapis effektivitet og evne til<br />

at skabe hurtige og målelige forandringer, vil <strong>den</strong> an<strong>den</strong> hævde,<br />

at der grundlæggende ikke er sket noget, men at klienten<br />

blot midlertidigt har tilpasset sig nogle ydre omstændigheder.<br />

<strong>På</strong> grund <strong>af</strong> de mange forskellige indfaldsvinkler med forskellige<br />

holdninger til, hvad der kurativt i psykoterapi, er psykoterapi<br />

er et vanskelig område at indkredse mere præcist.<br />

Det eneste, der er enighed om, er, at psykoterapi involverer<br />

to instanser, en eller flere klienter og en eller flere terapeuter,<br />

som indgår i en relation i en ramme fastsat <strong>af</strong> terapeuten. In<strong>den</strong><br />

for <strong>den</strong> konstellation er der mange forskellige varianter <strong>af</strong><br />

psyko<strong>terapeutiske</strong> forholdemåder, relationer og rammer.<br />

Differentieringen opstår mellem de forskellige former for<br />

terapi, ud fra hvad terapeuten opfattet som det <strong>terapeutiske</strong><br />

materiale (hvad der skal fokuseres på), og hvordan terapeuten<br />

forstår materialet (om der fx er tale om ubevidst materiale).<br />

Der er stor forskel på <strong>den</strong> terapi, som fokuserer på klientens<br />

umiddelbare forklaringer og forståelse <strong>af</strong> sine egne vanskeligheder,<br />

og <strong>den</strong>, hvor terapeuten forstår klientens udtalelser og<br />

adfærd som <strong>af</strong>ledt <strong>af</strong> nogle bagvedliggende, ubevidste forhold.<br />

I <strong>den</strong> første vil terapeuten arbejde direkte med de problemstillinger,<br />

som klienten har formuleret og på samme forståelsesniveau<br />

som klienten selv. I <strong>den</strong> an<strong>den</strong> form må terapeuten<br />

skabe en setting, hvor de ubevidste forhold kan træde frem og<br />

blive bevidste for klienten. Det kræver en særlig ramme og en<br />

særlig relation mellem klient og terapeut. Der vil under alle<br />

omstændigheder være tale om to meget forskellige <strong>terapeutiske</strong><br />

settings og forløb.<br />

Evi<strong>den</strong>sbaseret terapi<br />

Der er stigende krav om evi<strong>den</strong>s i psykologisk praksis, formentligt<br />

i et ønske om effektivitet og klarhed. Evi<strong>den</strong>sbasere­<br />

16 Psykolog nyt • 14 • 2009


fakta <strong>På</strong> <strong>sporet</strong> <strong>af</strong> –<br />

I en række små, vignetagtige artikler, hvor<strong>af</strong> <strong>den</strong>ne er <strong>den</strong> første, vil Ken Vagn Hansen søge at indkredse<br />

nogle <strong>af</strong> psykoterapiens centrale aspekter. Artiklerne er tilstræbt at være lettilgængelige u<strong>den</strong> at være overfladiske<br />

i deres beskrivelse <strong>af</strong> komplicerede psyko<strong>terapeutiske</strong> emner. Referencer og litteraturhenvisninger<br />

vil stort set være udeladt, ligesom artiklerne primært vil fokusere på praksis. Artiklerne er også tænkt som en<br />

introduktion til en an<strong>den</strong> forståelse <strong>af</strong> psykoterapi end de fremherskende evi<strong>den</strong>sbaserede tilgange.<br />

de praksisformer får megen opmærksomhed, hvorimod de<br />

hermeneutiske tilgange til forståelse <strong>af</strong> mennesket taber terræn.<br />

Forskningen in<strong>den</strong> for bl.a. de neurologiske og genetiske<br />

fagområder er i rivende udvikling, og flere og flere aspekter <strong>af</strong><br />

<strong>den</strong> menneskelige psyke forklares ud fra disse fagområder.<br />

Hvis vi imidlertid opfatter tilværelsen og menneskelig eksistens<br />

som så kompleks og dialektisk, at <strong>den</strong> kun gradvist kan<br />

indfanges, må de evi<strong>den</strong>sbaserede tilgange til det <strong>terapeutiske</strong><br />

område og deres krav om præcise effektmålinger indebære en<br />

reduktion og forenkling <strong>af</strong> det menneskelige.<br />

Det vil sige, hvis psykoterapi skal handle om livet og om det<br />

at være menneske, må <strong>den</strong> psyko<strong>terapeutiske</strong> praksis rumme<br />

noget <strong>af</strong> <strong>den</strong> samme kompleksitet og dialektik og nogle <strong>af</strong> de<br />

samme transformerende processer.<br />

Grundform – og <strong>af</strong>ledte former<br />

Det er min opfattelse, at de forskellige aktuelle psyko<strong>terapeutiske</strong><br />

retninger fungerer, fordi de har fat i nogle <strong>af</strong> centrale sider<br />

<strong>af</strong> <strong>den</strong> menneskelige livssituation og kompleksitet, men ingen<br />

<strong>af</strong> dem er tilstrækkelige.<br />

Hvorvidt der kan etableres en sådan tilstrækkelig terapiform,<br />

er uklart, men jeg vil forsøge at nærme mig nogle <strong>af</strong> <strong>den</strong>s aspekter.<br />

Indtil videre vil jeg kalde <strong>den</strong> for <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong>.<br />

Den <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong> er således en forestillet og<br />

hypotetisk terapeutisk setting, der rummer essensen <strong>af</strong> menneskelige<br />

psyko<strong>terapeutiske</strong> udviklingsmuligheder.<br />

De <strong>terapeutiske</strong> hovedretninger har hvert deres primære fokus-<br />

og styrkeområder, hvor de har udviklet specifikke faglige<br />

kompetencer in<strong>den</strong> for kognitive, narrative, emotionelle, eksistentielle,<br />

mv. sider <strong>af</strong> klientens tilværelse og udviklet specifikke<br />

og ofte meget elaborerede <strong>terapeutiske</strong> metoder til (at arbejde<br />

med) det givne fokusområde.<br />

I forhold til <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong> vil jeg kalde dem<br />

for de <strong>af</strong>ledte terapiformer. De <strong>af</strong>ledte terapier opstår som derivater<br />

<strong>af</strong> <strong>grundform</strong>en, således at et givent aspekt <strong>af</strong> <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong><br />

<strong>grundform</strong> koges op og destilleres til et selvstændigt<br />

terapeutisk system, typisk med en elaboreret teori og praksis.<br />

De forskellige terapiformers kurative effekt udspringer netop<br />

<strong>af</strong>, at de repræsenterer derivater <strong>af</strong> forskellige elementer eller<br />

aspekter <strong>af</strong> <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong>.<br />

De <strong>af</strong>ledte terapiformer får, så at sige, deres næring fra <strong>grundform</strong>en.<br />

Principielt kan man tage et hvilket som helst element<br />

<strong>af</strong> <strong>grundform</strong>en og udvikle det til en selvstændig terapiform.<br />

<strong>På</strong> <strong>den</strong> måde bliver der en forbindelse mellem de forskellige<br />

(konkurrerende) terapiretning. De udspringer alle sammen <strong>af</strong><br />

<strong>den</strong> samme <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong>.<br />

Specifikke og nonspecifikke faktorer<br />

Som en første indkredsning <strong>af</strong> <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong>,<br />

kan vi konstatere, at på grund <strong>af</strong> de <strong>af</strong>ledte terapiformers elaborerede<br />

metoder og deres målrettethed i forhold til at opnå<br />

specifikke resultater vil kontakten mellem klient og terapeut<br />

og <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> effekt kunne deles op i specifikke og nonspecifikke<br />

faktorer.<br />

De specifikke faktorer er knyttet til retningens teori og metode,<br />

me<strong>den</strong>s de nonspecifikke faktorer omhandler andre forhold<br />

i terapien, som ikke er en del <strong>af</strong> meto<strong>den</strong>, eller som ikke<br />

er indeholdt i fokusområdet.<br />

I de <strong>af</strong>ledte terapiformer har man kun styr på de specifikke<br />

faktorer, som er i fokus, og som på forhånd er defineret som<br />

centrale i terapien. De nonspecifikke faktorer er utilsigtede<br />

hændelser i terapien, som i bedste fald kan ignoreres. I værste<br />

fald påvirker de terapien i utilsigtet eller ukontrolleret retning.<br />

I <strong>den</strong> <strong>terapeutiske</strong> <strong>grundform</strong> er der principielt ingen skelnen<br />

mellem specifikke og nonspecifikke faktorer. Alt hvad der foregår<br />

eller befinder sig i det <strong>terapeutiske</strong> felt, er <strong>af</strong> betydning for<br />

terapien. Dvs. der er ingen handlinger, fænomener, genstande<br />

eller forhold, som er u<strong>den</strong> for terapien, eller som ikke vedrører<br />

terapien.<br />

I <strong>den</strong>ne sammenhæng er det interessant, at <strong>den</strong> traditionelle<br />

effektforskning tilsynela<strong>den</strong>de har vist, at de nonspecifikke<br />

faktorer spiller en <strong>af</strong>gørende rolle i effekten <strong>af</strong> psykoterapi, hvilket<br />

peger på betydningen <strong>af</strong> at medregne de nonspecifikke faktorer.<br />

Ken Vagn Hansen, klinisk psykolog<br />

Psykolog nyt • 14 • 2009 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!