24.11.2013 Views

(Instruktion I19-105/1: Pr\370vefor)

(Instruktion I19-105/1: Pr\370vefor)

(Instruktion I19-105/1: Pr\370vefor)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Instruktion I19-105/1: Prøveforsendelse og bestilling af prøvetagningsrør mm fra almen praksis Side 1 af 5

Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus

Dok.nr: I19-105

Rev.nr: 1

Prøveforsendelse og bestilling af

prøvetagningsrør mm fra almen praksis

Bestilling af prøvetagningsrør mm

Vi forsyner dig med prøvetagningsrør, forsendelsesrør og forsendelsesemballage. Bestilling af

prøvetagningsrør mm. sker ved at du udfylder blanketten Bestilling af prøvetagningsrør mm og sender

den til os.

Bestil kun rør hjem til en begrænset tidsperiode fx 1 mdr. da rørene har en udløbsdato. Efter denne

dato skal rørene kasseres.

Husk at skrive dit ydernummer nederst på blanketten. Den udfyldte blanket må gerne lægges sammen

med prøver i en forsendelsesæske. Du kan også faxe den på tlf. 8949 7308 og i hastetilfælde kan du

ringe en bestilling ind på tlf. 8949 7300. De bestilte varer vil oftest blive sendt herfra første hverdag

efter modtagelse af bestillingen.

Prøvetagningsblanketter til WebReq (PTB’er) rekvireres på depotet, Nørrebrogade sammen med fx

forbindsstoffer på positivlisten.

Du skal selv købe kanyler, VenoSafe-holdere, sommerfugle, éngangspipetter, objektglas, samt rør og

stativer til B-Sedimentationsreaktion. Varerne kan fx fås hos Seelen Læge- og Hospitalsartikler ApS tlf.

9742 2299, Mærsk-Andersen AS tlf. 8642 6555 eller Mediq Danmark tlf. 3637 9110.

Prøveforsendelse

Ved forsendelse af blod- og urinprøver skal du altid benytte de forsendelsesæsker, som du kan bestille

hos os. Denne type forsendelsesæske overholder lovgivningen for forsendelse af biologisk materiale til

diagnostisk brug. Bestilling af forsendelsesæsker sker ved, at du udfylder blanketten Bestilling af

prøvetagningsrør mm. og sender den til os.

Forsendelser af prøvemateriale i ikke-godkendt emballage kan risikere at blive pakket om af Post

Danmark for afsenderens regning.


Instruktion I19-105/1: Prøveforsendelse og bestilling af prøvetagningsrør mm fra almen praksis Side 2 af 5

Sådan anvendes forsendelsesæskerne

o Placér rørene med stegkoderne opad i udskæringerne i skumplastformen. Der må ifølge

konventionen kun ligge ét rør i hver udskæring.

o Luk låget og kom skumplastformen i plasticposen.

o Læg PTB udskrifterne ind i posen, ovenpå skumplastformen.

o Læg posen med PTB udskrifterne øverst ned i forsendelsesæsken.

o Klem luften ud af posen og luk tryklåsen.

o Luk forsendelsesæsken og sæt en elastik rundt om den. Lad venligst være med at bruge tape.

o Frankér æsken som maxibrev.

o Send eller indlevér altid prøver samme dag de er taget.

Aflevering af prøver og post på Århus Universitetshospital

Prøverne skal være forbehandlet, som om de skulle have været sendt med Post Danmark.


Instruktion I19-105/1: Prøveforsendelse og bestilling af prøvetagningsrør mm fra almen praksis Side 3 af 5

Indlevering på Klinisk Biokemisk Afdeling, Tage Hansens Gade

Det er kun forsendelsesæsker med prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling som kan indleveres her..

o Hverdage mellem kl. 21:00 og 07:30, samt i weekender og på helligdage, kan du ikke

aflevere prøver på Klinisk Biokemisk Afdeling, med mindre du træffer en aftale med en af de

vagthavende bioanalytikere på tlf. 8949 7300.

Indlevering i Intern Transport og Telefonomstillingen på Nørrebrogade

Prøver og post til regionens sygehuse kan indleveres


Instruktion I19-105/1: Prøveforsendelse og bestilling af prøvetagningsrør mm fra almen praksis Side 4 af 5

o

o

Intern Transport, bygning 19 B alle hverdage mellem kl. 06:30 og 17:00

Telefonomstillingen, Administrationen, bygning 4 udenfor Intern Transports åbningstid

Prøveforsendelse til andre laboratorier

Du kan i nogle tilfælde godt sende prøver til os, som skal videre til andre laboratorier. Dette gælder

dog kun blod- og urinprøver, men fx ikke expektorater og podninger. På grund af vores hyppige

transporter til andre laboratorier, vil det almindeligvis ikke give længere svartider.

Laboratorier som vi sender prøver videre til

o Unilabs

o Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

o Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

o Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

o Klinisk Biokemisk Afdeling, Skejby Sygehus

o Klinisk Biokemisk Afdeling, Ålborg Sygehus

o Klinisk Biokemisk Laboratorium, Psykiatrisk Hospital

o Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus

o Kolonien Filadelfia

o Statens Serum Institut

Laboratorier som du skal sende prøver direkte til

o Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby Sygehus

Prøvemodtagelse på Klinisk Biokemisk Afdeling

Vi modtager dagligt ca. 300 forsendelsesæsker med prøver fra ca. 1000 patienter. Det er derfor

nødvendigt, at de bioanalytikere, som pakker prøverne ud, har nogle klare retningslinier (procedurer)

for arbejdet. Procedurebeskrivelserne er udarbejdet af os og skal sikre, at de indsendte prøver

håndteres efter en høj faglig standard. Det betyder bl.a., at vi arbejder ud fra devisen: »Hellere ingen

svar end forkerte svar«. Vi har temmelig mange procedurer for tekstsvar i forbindelse med afvigelser i

det modtagne prøvemateriale. Vi ringer ikke disse svar ud til praksis. Hér er blot nogle eksempler på

nogle af de hyppigst anvendte:

Umærkede prøver: Vi besvarer analyserne med "Ikke udført - manglende ID på prøvemateriale".

Forkert prøvemateriale indsendt: Vi besvarer analyserne med "Forkert prøvemateriale indsendt".

For lidt prøvemateriale: Vi besvarer analyserne med "Ikke udført - for lidt materiale".

Rør ikke fyldt korrekt: Vi besvarer INR med "Ikke udført - rør ikke fyldt korrekt".

Manglende prøvemateriale: Vi besvarer analyserne med "Prøven ikke modtaget".

Udføres ikke på indsendt materiale: Vi besvarer analyserne med "Udføres ikke på indsendt

materiale".


Instruktion I19-105/1: Prøveforsendelse og bestilling af prøvetagningsrør mm fra almen praksis Side 5 af 5

Udføres ikke på indsendt materiale ældre end 1 døgn: Vi besvarer fx INR og

Leukocytdifferentialtælling med "Ikke udført - prøven for gammel".

Prøvemateriale bortkommet: Vi besvarer analyserne med "Prøvemateriale bortkommet".

Prøve mislykket: Vi besvarer analyserne med "Prøve mislykket - ny prøve udbedes".

Links:

SI19-105-01: Bestillingsseddel til prøvetagningsrør m.m. for praktiserende læger

LOGISTIK

Review-ansvarlig: Lene Vinther/LVI/AKH Sektion: Praksis

Dok. udsendt til: Notes net, hjemmeside

Ændringsmeddelelse: Ændring vedr punkt:

Hvor ses ændringen: Bestilling af prøverør

Hvad er ændret: Ny leverandør MedeQ erstatter OPCO. Indsætning af planche over prøveafleveringssteder

Er godkendt af flg. fagligt ansvarlige:

Marianne Kristiansen/MKR/AKH

Anne Dorthe Møller/ADM/AKH

Lene Vinther/LVI/AKH

Dokumentet er gyldigt fra d.:

16-06-2011

Godkendt d.:

07-06-2011 10:00:07

15-06-2011 09:31:58

23-05-2011 13:06:00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!