Forskning 2003 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2003 - Herlev Hospital

FORSKNING

amtssygehuset i herlev

københavns amt


Indhold

Forskning på Amtssygehuset i Herlev 3

Forskning i livskvalitet 4 - 5

Kronisk betændelse i tarmene 6 - 7

Forskning i stamceller 8 - 9

Oversigt over den samlede forskning 10

Forskningsområder, -fokus og -typer 11 - 32

Udgiver

Direktionen

Amtssygehuset i Herlev

Redaktion

Leder af Medier og Kommunikation Jens-Peter Wehlitz

(ansvarsh. red.), Udviklingsafdelingen

Vicedirektør Per Dombernowsky

Profesor, dr.med. Henrik S. Thomsen, Radiologisk Afd.

Redaktionen afsluttet marts 2004

Lay-out

Elisabet May,

AV-Funktionen

Foto

Thomas Hommelgaard Fotografi

(hvor intet andet er angivet)

Tryk

Kailow Tryk

ISO-14001 Miljøcertificeret

Oplag

1000 stk.


Forskning

Amtssygehuset i Herlev

Forskning er af vital betydning for

udviklingen af det høje sundhedsfaglige

niveau på Amtssygehuset i Herlev. Vores

sygehus er en specialiseret, vidensbaseret

arbejdsplads til gavn for både syge og raske

borgere. Sygehusets forskere er nøglepersoner

i udviklingen af sygehuset og dets

ydelser.

Ida Sofie Jensen

Direktør

Svend Hartling

Vicedirektør

Lone H Møller

Vicedirektør

Per Dombernowsky

Vicedirektør

2003 var året hvor vi for alvor satte forskningen på

dagsordenen på Amtssygehuset i Herlev. En proces blev

sat i gang, som skal føre til en politik for området.

Ambitionen er at Amtssygehuset i Herlev både nationalt

og internationalt skal være anerkendt som førende indenfor:

• Akut medicin

• Anæstesiologi

• Brystkirurgi

• Endokrinologi

• Geriatri

• Gynækologi

• Hæmatologi

• Kardiologi

• Kirurgisk gastroenterologi

• Medicinsk gastroenterologi

• Hepatologi

• Urologi

• Klinisk biokemi

• Klinisk fysiologi

• Klinisk immunologi

• Klinisk mikrobiologi

• Nefrologi

• Obstetrik

• Onkologi

• Ortopædkirurgi

• Patologi

• Plastikkirurgi

• Radiologi

• Reumatologi

• Øjensygdomme

3

En ny forskningspolitik bliver udgivet i 2004. Samtidig

etablerer sygehuset et forskningsråd, som skal stå for

implementeringen af politikken. Både dette initiativ og

de igangværende forskningsprojekter, udgør et frugtbart

grundlag for forskningen i de kommende år på Amtssygehuset

i Herlev.

På de følgende sider kan man danne sig et indtryk af

spændvidden i den forskning der er udført i året 2003.

Vi har valgt at lade forskere fra tre områder give et kort

indblik i deres arbejde. De er glimrende repræsentanter

for de ca. 300 medarbejdere, som i 2003 har været

involveret i forskning på sygehuset.

Deres beretninger handler om hvordan:

• Kirurgi på højt internationalt niveau ikke blot

forlænger livet, men samtidig øger livskvaliteten for

patienterne

• Molekylærbiologisk forskning i samspil med kliniske

observationer resulterer i en bedre patientbehandling

• Et samarbejde mellem forskere fra forskellige specialer

er med til at samle, dele og opdage ny viden, som kan

være med til at helbrede mennesker, der ellers ville

være henvist til at leve livslangt med en alvorlig sygdom

Anden del af denne beretning (over forskningen på

Amtssygehuset i Herlev) er en oversigt over forskningen

på de enkelte afdelinger i året 2003.

Direktionen


Forskning i livskvalitet

Kirurgisk Urologisk Afdeling H

Af overlæge, dr.med.

Kenneth Steven

På Amtssygehuset i Herlev forsker de kirurgiske afdelinger til stadighed

i nye og bedre operationsmetoder. På Kirurgisk Urologisk

Afdeling forsker man også i hvordan de nye kirurgiske metoder

påvirker patienternes livskvalitet.

Fjernelse af blæren

Radikal cystektomi anses for den mest effektive behand-s

ling af ikke metastatisk invasiv blærecancer. Operationen

tilbydes patienter, hvor tumor infiltrerer dybt i lamina

propria eller i blærens muskulatur og hvis patientens

tilstand i øvrigt tillader det. Forekomst af metastaser

udelukkes i den udstrækning det er muligt med rtg. thorax

og CT-scanning af bækken og abdomen. En radikal

operationsteknik med ekstensiv glandel exairese der foruden

excision af det lymfatiske væv langs iliaca eksterna

karrene og fossa obturatoria også inkluderer fjernelse af

glandlerne langs iliaca communis karrene og excision af

de præsakrale giver formentlig en højere overlevelse end

hvad der opnås med en mere begrænset lymfeknude

exairese (A.L. Poulsen et al.J.Urol.160,2015,1998,

J.P.Stein et al. J.Clin.Oncol.19.666,2001, J.Leissner

et al.J.Urol.171,139,2004, B.R.Konety et al

J.Urol.169,946,2003).

Rekonstruktion af urinvejene

Ortotopisk rekonstruktion af urinvejene (fig 2) med

anlæggelse af et tarmblærereservoir anastomoseret til

urinrøret tillader normal urinpassage og udføres hos

størstedelen af patienterne. Konstruktion af et tarmblærereservoir

fremfor at anvende et tubulært tarmsegment

fordobler tarmblærens volumen og nedsætter dets tryk,

hvilket både øger vandladningsintervallernes længde og

forbedrer kontinensen (M. Colding-Jørgensen & K.

Steven. Neurourology & Urodynamics, 1993,12,59-79,

M. Colding-Jørgensen, A.L. Poulsen & K. Steven Br.

J. Urol., 1993,72,586-593). Operationen kan foretages

hos mænd hvis sygdommen ikke inddrager urinrør eller

prostata (K. Steven et al.J. Urol.164,288,2000)og hos

kvinder hvis sygdommen ikke inkluderer blærehals eller

urinrør (A.Stenzl. et al.J. Urol.153,950,1995, J. P.Stein

et al.J. Urol.153,1329,1995).

Fig 1 Fig 2

4


Fig 3

Livskvalitet efter operation

Hos kvinder tillader denne nye operationsteknik, at

vaginas forvæg kan skånes således, at operationen kun

fører til beskedne seksuelle gener (L.Henningsohn et al.

J. Urol.168,168,2002). Hos mænd opnås kontinens i

dagtimerne med vandladningsintervaller på 3-4 timer.

Langt hovedparten, mere end 75%, bliver også rimeligt

kontinente om natten med 1-3 vandladninger. Blæren

tømmes overvejende med bugpressens hjælp, og hos

omtrent 10% er tømningen utilstrækkelig, og patienten

må anvende selvkateterisation (RIK) (K. Steven et al.J.

Urol.164,288,2000). Hos kvinder opnås kontinens

kort efter operationen hos hovedparten men nogle få

oplever stressinkontinens, men en del patienter må

anvende selvkateterisation. Livskvaliteten efter radikal

cystektomi og ortotopisk rekontruktion afviger næppe

fra baggrundsbefolkningens (Henningsohn et al. J.

Urol.168,168,2002): Risikoen for reduktion for en

række parametre som subjektiv livskvalitet, ængstelse,

fysisk og psykisk befindende, energiniveau og depression

fandtes således sammenlignelig med en matchet baggrundsbefolkning

(fig.3).

Resultater ved radikal kirurgi

Den operative dødelighed er omtrent 1% (A.L.Poulsen

et al.J. Urol.160,2015,1998, K. Steven et al.J. Urol.

164,288,2000). Langtids overlevelsen er 78% -85%

(A.L. Poulsen et al.J. Urol.160,2015,1998, J.P. Stein

et al.J. Clin.Oncol.19.666,2001) for patienter hvor

tumor er lokaliseret til blærevæggen men kun 48%

-51% (M.L. Queck et al.J. Urol.171,640, 2004, K. Steven

et al.J. Urol.164,288,2000) hvis tumor penetrerer

blærevæggen. Derfor bør der tages stilling til radikal

kirurgi straks efter, at diagnosen invasiv blærecancer er

stillet, da udsættelse af definitiv behandling kan medføre,

at sygdommen progredierer fra at være begrænset til

blærevæggen til at gennemvokse den, hvilket reducerer

chancen for overlevelse med 50%.

5

Perspektiverne i

internationalt samarbejde

Kirurgisk Urologisk Afdeling på Amtssygehuset i

Herlev deltager i to internationale studier med det

formål at undersøge om postoperativ kemoterapi

forbedrer overlevelsen efter radikal cystektomi:

Patienter hvor tumor reagerer positivt for p53

positiv udgør måske hovedparten af de 10-15% af

patienter med tumor begrænset til blærevæggen,

der udvikler recidiv efter radikal cystektomi. For

at undersøge om adjuverende kemoterapi forbedrer

prognosen for disse patienter gennemføres en

verdensomspændende NCI sponsoreret klinisk

kontrolleret undersøgelse med randomisering af

patienter med en p53 positiv tumor begrænset

til blærevæggen til adjuverende kemoterapi eller

kontrol. Sideløbende gennemføres en europæisk

undersøgelse styret af EORTC hvis formål er at

undersøge om adjuverende kemoterapi forbedrer

overlevelsen for patienter, hvor tumor gennemvokser

blærevæggen eller hvor der påvises lymfeknude

metastasering.


Kronisk betændelse i tarmene

Medicinsk Gastroenterologisk Afd. C

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

C på Amtssygehuset i Herlev varetager

lands- og landsdelsfunktion for komplicerede

tilfælde af kroniske betændelsestilstande

i tarmsystemet (colitis

ulcerosa, Crohn´s sygdom), som også er et

væsentligt forskningsområde. Endvidere

fokuserer afdelingen på de nært beslægtede

tilfælde af mikroskopisk colitis og

behandlingen af kronisk viral hepatitis

og svær leverinsufficiens.

Epidemiologisk forskning

Undersøgelser af epidemiologiske forhold ved kronisk

inflammatorisk tarmsygdom har mangeårig tradition på

afdeling C. Disse omfatter studier af langtidsprognosen,

herunder mortalitet og risikoen for cancerudvikling.

Sideløbende arbejdes bl.a. med molekylærgenetisk karakteristik

af kliniske fænotyper og etablering af en mere

omfattende klinisk database for inflammatorisk tarmsygdom.

Afdelingens epidemiologiske forskning har bl.a. udmøntet

sig i to medicinske doktordisputatser om incidens,

forløb og prognose ved henholdsvis Crohn’s sygdom

og colitis ulcerosa. En igangværende undersøgelse af

genetiske forhold i familier med flere sygdomsramte

medlemmer foregår i et EU støttet internationalt samarbejde.

Samtidig undersøges og sammenlignes de kliniske

sygdomsforløb hos patienter med og uden familiær

forekomst af sygdommene. En landsdækkende tvillingeundersøgelse

af konkordansen ved colitis ulcerosa og

Crohn’s sygdom hos énæggede og tveæggede tvillinger er

nylig afsluttet.

Gastroenterologisk Laboratorium

I afdelingens forskningslaboratorium fokuseres primært

på molekylærbiologiske studier af de mekanismer,

der styrer det inflammatoriske respons, herunder

vævsskaden, samt udvikling af apoptose (programmeret

celledød), dysplasi og cancer i tarmslimhinden.

Ved molekylærbiologiske metoder forstås i denne sammenhæng

laboratoriebaserede teknikker, der anvender

genomisk materiale (RNA/DNA) som udgangspunkt

for analyse. MedicinskGastroenterologisk Afdeling C’s

forskningslaboratorium råder over metoder til isolering

og ekspressionsanalyser af såvel humant RNA som

DNA fra cellelinier og celler eller væv fra patienter. De

molekylærgenetiske metoder suppleres, afhængig af den

konkrete problemstilling, med et bredt spektrum af morfologiske

og funktionelle proteinekspressionsanalyser.

De molekylærbiologiske og proteinkemiske metoder

anvendes især til udforskning af inflammationsprocessen

og det immunologiske respons ved de kroniske inflammatoriske

tarmsygdomme. Målet er at identificere og

Af adm. overlæge, professor dr.med. Jørgen Rask Madsen

og overlæge, dr.med. Jørn Brynskov

6


Figur 1

Fistler er byldelignende gangsystemer, der er en alvorlig komplikation

til morbus Crohn. De øverste billeder viser kraftig ekspression

af tre metalloproteinaser (MMP) i betændte fistler (mørkebrun

farve). De nederste viser at disse vævsnedbrydende enzymer er

væsentligt lavere udtryk i fistler med arvæv. Hæmmere af metalloproteiner

kan derfor have en plads i behandlingen af aktive fistler

ved Crohns sygdom.

validere relevante signalveje, der evt. kan anvendes som

terapimål. Senest har dette bl.a. udmøntet sig i studier

af de såkaldte matriks-metalloproteinaser (MMP), der er

ansvarlige for selve vævsskaden, herunder fisteldannelse

ved Crohn’s sygdom (se fig. 1). Endvidere arbejdes der

med metoder til at påvise cancerfremkaldende mutationer

i tarmslimhinden hos patienter med colitis ulcerosa.

Klinisk forskning

De væsentligste områder er afprøvning af nye typer

immunsupprimerende/modulerende behandling og

omfatter klinisk kontrollerede afprøvninger af ny biologisk

behandlings (kimæriske, humaniserede antistoffer

mod 4-integrin [Antegren] og TNF [CDP-870] og

probiotikas [bifido- og mælkesyre-bakteriers] potentielle

kurative og profylaktiske effekter i behandlingen af kroniske

inflammatoriske tarmsygdomme (colitis ulcerosa,

mb. Crohn). Hertil kommer initiale studier af leukocytafarese

og målrettet anti-sense oligonukleotidbehandling

(genhæmning) ved terapiresistent inflammatorisk tarmsygdom.

Endvidere deltager afdelingen i kliniske afprøvninger

af en række anti-virale behandlinger ved kronisk

viral hepatitis.

Nationalt og internationalt

forskningssamarbejde

Afdelingen har talrige nationale og internationale relationer

og samarbejdspartnere. Disse spænder fra redaktionelle

opgaver til mere formaliserede forskningssamarbejder

med institutioner i Danmark, Norden og EU.

Interesserede kan få supplerende oplysninger ved henvendelse

til afdelingen.

Som eksempler kan nævnes, at afdelingens laboratorium

har et samarbejde med Rigshospitalet omkring den så

kaldte Gene Chip teknologi, der tillader studier af

ændring i genekspressionen i op mod 40.000 gener på

samme tid. Laboratoriet har også et samarbejde med

Kræftens Bekæmpelse omkring påvisning af mutationer

ved kolorektal cancer og programmeret celledød (apoptose).

Hertil kommer et samarbejde med Novo Nordisk,

der er etableret indenfor rammerne af et Medicon Valley

finansieret ph.d. -studium, og som arbejder med genekspressionsstudier

af visse betændelses- og cancerrelaterede

signalveje. Senest er der etableret et samarbejde med

Biocentrum, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

omkring screening for bakterier i tarmslimhinden vha

molekylærbiologiske metoder.

7

Perspektiver

På kort sigt forventer afdeling C, at den specifikke

satsning på en kombination af klinisk og molekylærbiologisk

forskning vil spille en afgørende rolle i:

• udforskning af immunologiske signalveje, der

kan anvendes som terapimål.

• etablering af rutineprægede analyser til påvisning

af arvelige mutationer i de gener, der disponerer til

Crohn’s sygdom og måske kan forudsige sygdommens

kliniske forløb.

• etablering af metoder til selektiv neutralisering af

gener, der er centrale i inflammationsprocessen.

På længere sigt forventer man, at molekylærbiologisk

gendiagnostik vil blive anvendt ikke alene ved

de inflammatoriske tarmsygdomme, men også ved

kolorektal cancer. Overordnet er det således afdelingens

hensigt fortsat at belyse kliniske problemstillinger

i et basalt perspektiv ved at sammenkoble

kliniske observationer med eksperimentelle iagttagelser

af grundforskningskarakter for at opnå øget

indsigt i patogenese, en mere sikker fortolkning af

observeret terapeutisk respons og et sikkert rationale

for klinisk behandling.


Forskning i stamceller

på fælles laboratorium

Af professor, dr.med. Hans Erik Johnsen og

professor, dr.med. Svend Lindenberg

Moderne stamcelleforskning kræver et

multidisciplinært samarbejde for at løse

udfordringerne ved implementering af

behandlingsmulighederne for degenerative

sygdomme. Amtssygehuset i Herlev

har en højt specialiseret forskerviden, der

skal til for at forske i stamceller.

Med etablering af Stamcellelaboratoriet,

vil Københavns Amt fortsat være helt i

front både nationalt og internationalt i

udviklingen af ny viden med det mål at

helbrede sygdomme i kredsløbet, bevægeapparatet

eller nervesystemet.

8

Forskning i stamceller

Stamcelleforskningen på Amtssygehuset i Herlev

beskæftiger sig i dag med transplantation af voksne

stamceller og in vitro fertilisering dvs. befrugtning af æg

udenfor livmoderen. Afdelingernes forskning indenfor

området har igennem de sidste 10 år været førende på

nationalt niveau og indsatsen i forbindelse med kvalitetssikring

været af betydning i international sammenhæng

Forskningen omfatter tre grupper af stamceller hos mennesket.

Disse tre typer stamceller kan betragtes som

værende tre forskellige udviklingsniveauer af samme celletype.

Embryonale stamceller er unge celler fra fostre, der er

5-6 dage gamle (præembryoner), kan betragtes som de

mindst specialiserede - såkaldte totipotente – stamceller,

der kan udvikles til alle typer af organer. Disse embryonale

stamceller kommer typisk fra overskudsæg fra reagensglasbørnebehandling.

Mesenkynale stamceller kan udtages fra knoglemarven

og i laboratoriet udvikles til voksne vævsspecifikke celler,

som danner eller reparerer organer, blodkar, muskler, led,

knogle- og nervevæv.

Blodstamceller (voksne bloddannende stamceller i

knoglemarven) anvendes til at danne blod som erstatning

for syge patienters knoglemarv. Tidligere tog man

knoglemarv ud fra f.eks. hoften på et andet menneske

(donor) og anvendte stamcellerne derfra. I dag kan man

stimulere knoglemarven til at danne så mange stamceller,

at disse strømmer ud i blodbanen og kan ”høstes” her til

videre brug i behandlingen.


Fælles laboratorium

På Amtssygehuset i Herlev har afdelingerne for hæmatologi,

obstetrik og klinisk immunologi således indledt

et samarbejde, omkring forskning og udvikling af klinisk

stamcelleterapi.

Det nye fælleslaboratorium har følgende målsætninger:

• At forske i embryonale, mesenkymale og bloddannende

stamceller med fokus på kontrolleret celledeling

og -opmodning.

• At udvikle et klinisk udviklingsprogram, som kvalitetssikrer

stamcellerne i overensstemmelse med

”Good Clinical, Manufacturing & Laboratory

Practice”*.

• At samarbejde med de kliniske afdelinger, som umiddelbart

har behov for stamcelleterapi af degenerative

lidelser i hjerte, knogler, led, muskler og nervesystem.

• At præge den nationale og internationale udvikling af

behandlingsstrategierne.

*Good Clinical, Manufacturing and Laboratory Pratice (GMP), er de

regulative og lovmæssige krav til teknisk ledelse, faglig kundskab, indretning

og drift af forskning og lægemiddel producerende aktivitet.

9

Perspektiver

Forskning i blodets stamceller har dannet grundlag

for de stamcellebaserede behandlinger, der i dag

tilbydes i sygehusvæsenet. Det drejer sig primært

om behandling af forskellige kræftsygdomme.

Forskning i andre typer af stamceller forventes at

kunne udvikle nye stamcellebaserede terapier til

større sygdomsgrupper som f. eks. diabetes, kredsløbssygdomme,

kræft, Parkinsons sygdom samt

degenerative lidelser i muskler, knogler, led og

nervesystem.

Områdets hurtige udvikling kan bl.a. illustreres

ved, at Hæmatologisk forskningslaboratorium nu

deltager i en klinisk vurdering af stamcellebehandling

hos patienter med hjertesygdomme. Målet

er at kvalitetssikre transplantation af forstadier til

hjertekar- og muskelceller. I laboratoriet for in vitro

fertilisering er der nu taget patent på metoder til

udvikling af embryonale stamceller og dyrkningen

af disse under standardiserede forhold. Således vil

målet være at producere stamceller efter GLP procedurer

og med endelig godkendelse at anvende disse i

human terapi.

Ved implementering af et eksperimentel-klinisk

samarbejde mellem afdelingerne for Hæmatologi,

Obstetrik og Immunologi får Amtssygehuset i Herlev

mulighed for at anvende de nyeste landvindinger

indenfor stamcelleforskning til patientbehandling.

Imidlertid kræver dette samarbejde etablering af

et fælleslaboratorium, som vil være i stand til at

anvende nye teknologier til udvikling af sikker og

effektiv stamcellebaseret behandling af større sygdomsgrupper.


Oversigt over den samlede

forskningsaktivitet

Videnskabelige publikationer

På Amtssygehuset i Herlev er der i 2003 afsluttet forskningspublikationer

afsluttet i flg. omfang::

Type

Antal

Doktorafhandlinger 8

Ph.d. afhandlinger 3

Artikler i tidsskrifter* 206

* Publikationer i peer-rewieved tidsskrifter.

10


Forskningsområder,

-fokus og -typer

Forord til Publikationsliste

Det er atter en stor glæde, at forskningsudvalget på

Amtssygehuset Herlev kan udsende endnu en publikationsliste,

denne gang for år 2003.

Listerne er fremkommet ved, at vi har skrevet til alle

afdelingsledelser, og bedt om lister over afdelingernes

publikationer. Da listerne ikke umiddelbart var sammenlignelige,

er de blevet redigeret således, at kun artikler

indekseret i Medline, ph.d.-afhandlinger, disputatser og

kapitler i lærebøger samt andre faglige bøger er medtaget.

Det er glædeligt med den store aktivitet, der foregår i

huset.

Vi vil gerne takke ledende lægesekretær Gitte Hørby,

Radiologisk afdeling, og bibliotekar Povl Jørgensen, Fagbiblioteket

for hjælp til redigering af listerne.

På vegne af forskningsudvalget

Henrik S. Thomsen, professor, dr.med.

Formand for forskningsudvalget

Amtssygehuset i Herlev

Kirurgi:

Brystkirurgisk Afdeling F 12

Gynækologisk-obstetrisk Afdeling G 13

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D 14

Kirurgisk Urologisk Afdeling H 15

Ortopædkirurgisk Afdeling T 16

Plastikkirurgisk Afdeling V 17

Øjenafdelingen Ø 18

Medicin:

Akut Medicinsk Kardiologisk Afdeling S 19

Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L 20

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J 21

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C 22

Reumatologisk Medicinsk Geriatrisk Afdeling Q 23

Medicinsk Nefrologisk Afdeling B 24

Onkologisk Afdeling R 25

Tværgående:

Anæstesiologisk Afdeling I 26

Klinisk Biokemisk Afdeling K 27

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling Z 28

Klinisk Immunologisk Afdeling 29

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M 30

Patologisk Anatomisk Institut 31

Radiologisk Afdeling X 32

11


Brystkirurgisk

Afdeling F

Forskningsområder og –fokus

Mamma’s sygdomme med fokus på cancer mammae, herunder

genetiske forhold samt mastalgi.

Forskningstyper

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Videnskabelige Publikationer 2003

Bentzon N. Gynækomasti. Praktisk håndtering af et dagligdags

problem.

Manedsskr Prak Laegegern 2003;81:1633-38.

Boljanovic S, Axelsson CK, Elberg JJ. Surgical treatment of gynecomastia:

liposuction combined with subcutaneous mastectomy.

Scand J Surg. 2003;92:160-2.

Brandstrup B, Tonnesen H, Beier-Holgersen R, Hjortso E,

Ording H, Lindorff-Larsen K, Rasmussen MS, Lanng C, Wallin

L, Iversen LH, Gramkow CS, Okholm M, Blemmer T, Svendsen

PE, Rottensten HH, Thage B, Riis J, Jeppesen IS, Teilum D,

Christensen AM, Graungaard B, Pott F; Danish Study Group on

Perioperative Fluid Therapy. Effects of intravenous fluid restriction

on postoperative complications: comparison of two perioperative

fluid regimens: a randomized assessor-blinded multicenter

trial. Ann Surg. 2003 Nov;238:641-8.

Galatius H, Okholm M, Hoffmann J. Mastectomy using

ultrasonic dissection: effect on seroma formation. Breast. 2003

Oct;12:338-41.

Njor SH, Olsen AH, Bellstrom T, Dyreborg U, Bak M, Axelsson

CK, Graversen HP, Schwartz W, Lynge E. Mammography screening

in the county of Fyn. November 1993-December 1999.

APMIS Suppl. 2003;110:1-33.

Bogkapitler

Dyreborg U, Axelsson CK, Bak M, Bech M, Bellstlrøm T, Christensen

S, Grabau DÅ, Gyrd-Hansen D, Jensen AB, Rose C,

Schwartz W, Jørgensen T. Medicinsk Teknologivurdering af mammografiscreeningen

i Fyns amt 1993-97. 2003;1-269. Center for

Evaluering og Mecincinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen.

12


Gynækologisk-obstetrisk

Afdeling G

Forskningsområder og –fokus

Kræftsygdomme i kvindelige kønsorganer, risikofaktorer for at

udvikle brystkræft, hormoners indflydelse på kredsløbssygdom

hos kvinder og risikoen for kvindelige kræftformer. Forløb,

behandlingsmetoder og kvalitetssikring ved spontan abort, provokeret

abort og graviditet uden for livmoderen. Seksualvaners indflydelse

på risikoen for at udvikle dissemineret sklerose. Imprinting

sygdomme og in vitro fertilisation, ovulationsmekanismer,

in vitro maturisation. Endometrievurdering og optimering ved

IVF, hypooxygenær celledyrkning (Endometrieceller, ægceller,

embryoner). Kvalitetsudvikling og akkreditering inden for dansk

gynækologi og obstetrik.

Forskningstyper

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylær forskning.

Patogeneseforskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser forskning af kirurgiske og

biologiske behandlingsmetoder.

Kvalitetsikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaseret opgørelse over kvaliteten på enkelte

gynækologiske afdelinger.

Registerforskning og kvalitetssikring i obstetrik.

Videnskabelige Publikationer 2003

Cortes D, Thorup J, Lindenberg S, Visfeldt J. Infertility despite

surgery for cryptorchidism in childhood can be classified by

patients with nor or elevated follicle-stimulating hormone and

identified at orchidopexy. BJU Int. 2003; 91:670-4.

Lidegaard Ø. Absolute and attributable risk of venous tromboembolism

in women on cyproterone acetate. J Obstet Gynaecol

Canada 2003;25:575-7.

Lidegaard Ø, Utzon J, Nørgaard L, Møller TW. Kliniske kvalitetsdatabaser

år 2003. Ugeskr Laeger 2003;165:3737-40.

Mikkelsen AL, Høst E, Blaabjerg J, Lindenberg S. Time interval

between FSH priming and aspiration of immature human oocytes

for in vitro maturation: A prospective randomized study.

Reprod Biomed Online 2003;6:416-20.

Olesen C, Silber J, Eiberg H, Ernst E, Petersen K, Lindenberg S,

Tommerup N. Mutational analysis of the human FATE gene in

144 infertile men. Hum Genet. 2003;113:195-201.

Disputatser

Anne Lis Mikkelsen: Clinical aspects of in vitro maturation of

human ova. Frederiksberg: [Anne Lis Mikkelsen], 2003.

13


Kirurgisk Gastroenterologisk

Afdeling D

Forskningsområder og –fokus

Behandling af cancer i leveren, galdeveje, pancreas og rectum.

Herudover behandling af iatrogene galdevejslæsioner og vanskelige

choledochussten. Reservoirkirurgi for colitis ulcerosa og

behandling af komplikationer til Crohn’s sygdom. Foretager alle

former for behandling af specielle benigne og maligne analsygdomme.

Forskningstyper

Udvikling af non-invasive behandlingsmodaliteter ved cancersygdomme.

Patofysiologisk forskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Videnskabelige Publikationer 2003

Adamsen S. Laparoscopy and percutaneous techniques.

Endoscopy. 2003; 35:933-9.

Aldulaymi B, Burcharth F. Multiple common duct stones forming

around a silk suture ten years after cholecystectomy.

Adv Clin Exp Med 2003; 12: 381 - 382.

Birk HO, Joenler M, Jensen LP, Knudsen JL, Moesgaard F, Frimodt-Moeller

C. Danish study found no association between

hospital and surgeon volume. BMJ 2003; 326: 280 - 281.

Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R, Hjortsø E,

Ørding H, Lindorff-Larsen K, Rasmussen M. S. Lanng C, Wallin

L and the Danish Study Group on perioperative fluid therapy.

Effect of intravenous fluid restriction on postoperative complications:

Comparison of two perioperative fluid regimens. A Randomized

assessor-blinded multicenter trial. Ann Surg 2003; 238:

641 - 648.

Burcharth F, Skovsgaard T. Behandling af levermetastaser - kirurgi

og onkologi. Manedskr Prak Laegegern 2003; 81: 789 - 795.

Vainer B, Bille Brahe N.E, Horn T. Hidrosadnoma of the anal

canal, a case report with literature review Scand J Gastroenterol

2003; 38: 228 – 230.

Disputatser

Rasmussen O. Fecal incontinence. Disputats. Odense Universitet

2003.

Bogkapiter

Burcharth F. Kræft i bugspytkirtlen. Information, Kræftens

Bekæmpelse 2003

Burcharth F og Nørgaard Larsen P. Kirurgiske leversygdomme.

I: Kirurgisk kompendium, 3. udgave. Nyt Nordisk Forlag

2003;975-97.

Burcharth F og Schlichting P. Portal hypertension. I: Kirurgisk

kompendium, 3. udgave. Nyt Nordisk Forlag 2003;997-08.

Laurberg S og Christiansen J. Analsygdomme. I: Kirurgisk kompendium,

3. udgave. Nyt Nordisk Forlag 2003; 941-62.

Moesgaard F og Burcharth F. Akut abdomen og peritonitis. II:

Kirurgisk kompendium, 3. udgave.

Nyt Nordisk Forlag 2003;1145-62.

Moesgard F. Operativ kirurgi på CD for kirurgiske kursister.

Dansk Kirurgisk Selskab, 1. udgave 2003.

Skjoldbye B. Ultralydfysik, UL-skanning af Pancreas, UL-bioeffekt.

I: Basisbog i diagnostisk ultralydskanning. 2003, DUDS,

side 13 -18 og 43 - 46.

Tvede M og Moesgaard F. Antibiotika, profylakse og behandling.

I: Kirurgisk kompendium, 3. udgave 2003.

Burcharth F. Trillingsgård J, Olsen SD, Moesgaard F, Federspiel B

and Struckmann JR. Resection of cancer of the body and tail of

the pancreas. Hepato-Gastroenterology 2003; 50: 563 - 566.

Burcharth F. Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt

(TIPS) i Danmark. Ugeskr Laeger 2003; 165: 437.

Jendresen MD, Thorbøll JE, Adamsen S, Nielsen H, Grønvall S,

Hansen OH. Preoperative routine magnetic resonance cholangiopancreatography

before laparoscopic cholecystectomy: a prospective

study. Eur J Surg 2003; 168: 690 - 694.

Paltved CV, Burcharth F, Beck H, Bruun E, Christiansen J. Treatmenmt

of total rectal prolapse by perineal rectosigmoidectomy

– Altemeier’s procedure. Adv Clin Exp Med 2003; 537-541.

Rasmussen OØ, Petersen IK, Christiansen J. Anorectal function

following low anterior resection. Colorectal Dis 2003; 5: 258 -

261.

Schmidt PT, Orskov C, Rasmussen TN, Holst JJ. Nitric oxide

has tonic inhibitory effect, but is not involved in vagal control or

VIP effects on motility of the porcine antrum. Scand J Gastroenterol

2003; 38: 955-961.

14


Kirurgisk Urologisk

Afdeling H

Forskningsområder og -fokus

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje med vandladningsproblemer

(specielt benign prostatahyperplasi og urininkontinens

hos mænd) og kroniske inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel

Cystitis) samt erektil dysfunktion

Disputatser

Sønksen J. Assisted ejaculation and semen characteristics in

spinal cord injured males. (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

Københavns Universitet) Scand J Urol Nephrol 2003; 213

(suppl):1-31.

Forskningstyper

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Videnskabelige Publikationer 2003

Bouchelouche K, Andersen L, Nordling J, Horn T, Bouchelouche

P. The cysteinyl-leukotriene D4 induces cytosolic Ca2+ elevation

and contraction of the human detrusor muscle. J Urol. 2003;

170: 638-44.

Henningsohn L, Wijkstrom H, Steven K, Pedersen J, Ahlstrand

C, Aus G, Kallestrup EB, Bergmark K, Onelov E, Steineck G.

Relative importance of sources of symptom-induced distress in

urinary bladder cancer survivors. Eur Urol. 2003; 43: 651-62.

Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, Rosette J de la: The

detrusor muscle cell in bladder outlet obstruction – ultrastructural

and morphometric findiongs. Scand. J. Urol. Nephrol. 2003;

37: 309-315.

Læssøe L, Sønksen J, Bagi P, Biering-Sørensen F, Ohl DA,

McGuire EJ, Kristensen JK. Effects of ejaculation by penile vibratory

stimulation on urinary bladder capacity in men with spinal

cord lesion. J Urol 2003;169:2216-2219.

Maroun L, Jakobsen H, Kromann-Andersen B, Horn T: Amyloidosis

of the seminal vesicle. A case report and review of the

literature. Scand. J. Nephrol. Urol. 2003; 37: 519-521.

Wullt B, Holst E, Steven K, Carstensen J, Pedersen J,Gustafsson

E, Colleen S, Mansson W. Microbial flora in ileal and colonic

neobladders. Eur Urol. 2004; 45: 233-9.

Bogkapitler

Steven K. Urinafledning. I: Kirurgisk Kompendium. 3. udgave,

Nyt Nordisk Forlag. 2003. 1335-50.

Christensen NJ, Rasmussen F. Binyrernes kirurgiske sygdomme.

I. Kirurgisk Kompendium 3. udgave. Nyt Nordisk Forlag

2003;1171-83.

Nordling J, Strandgaard S, Hald T, Jørgensen HE: Nefrourologi.

Basisbog, 5. udgave. Munksgaard, København 2003

Nordling J, Neuromuskulær blæredysfunktion I. Kirugisk Kompendium

3. udgave. Nyt Nordisk Forlag 2003;1314-34.

15


Ortopædkirurgisk

Afdeling T

Forskningsområder og -fokus

Kliniske opgørelser af ortopædkirurgiske sygdomme, især osteoporose

og efter alloplastikoperationer Desuden molekylærbiologiske

undersøgelser af patogenesen ved sarcomer (med afd. L),

og undersøgelser af stofskifte ved ischæmi i underextremiteterne

(med klin.fys. afd). Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse

(med lægemiddelindustrien).

Forskningstyper

Epidemiologisk forskning.

Molekylærbiologisk forskning.

Basal forskning.

Kontrolleret klin. Afprøvning af nyt lægemiddel.

Videnskabelige Publikationer 2003

al-Rubaie HA, Larsen L, Lausten GS. Posttraumatic osteolysis of

the distal clavicle. (Posttraumatisk osteolyse af distale clavikel).

Ugeskr Laeger 2003;165 (7): 696-7.

Lausten GS. Knoglemetastaser. Patogenese, symptomer og

behandling Manedsskr Prakt Laegegern 2003; 8: 1065-71

Poulsen M, Fabrin J, Carstensen JP, Ulnits L, Lausten GS. Reconstruction

of anterior cruciate ligament using bone-patellar tendonborne

graft or fascia lata graft. A retrospective study of functional

results. (Rekonstruktion af forreste korsbånd med bone-patellar

tendon-bone graft eller fascia lata) Ugeskr Laeger 2003;165 (7):

682-5

16


Plastikkirurgisk

Afdeling V

Forskningsområder og –fokus

Sygdomme inden for det plastikkirurgisk område, med focus på

kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse af kunststofimplantater,

brystrekonstruktion, sårbehandling,-pleje og –forebyggelse,

kirurgisk behandling af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

Forskningstyper

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Videnskabelige Publikationer 2003

Henriksen TF, Hölmich LR, Friis S, McLaughlin JK, Fryzek J,

Høyer AP, Kjøller K, Olsen JH: The Danish Registry for Plastic

Surgery of the Breast. Experiences of establishing a nationwide

registry for prospective follow-up, quality assessment and investigation

of plastic surgery of the breast. Plastic and Reconstructive

Surgery 2003;111:2182-89.

Henriksen TF, Hölmich LR, Fryzek JP, Friis S, McLaughlin JK,

Høyer AP, Kjøller K, Olsen JH. Incidence and severity of shortterm

complications after breast augmentation: Results from a

nationwide breast implant registry. Ann Plast Surg 2003;51 (6),

531-39.

Hölmich LR, Friis S, Fryzek JP, Vejborg IM, Conrad C, Sletting

S, Kjøller K, McLaughlin JK, Olsen JH. Incidence of silicone breast

implant rupture. Arch Surg 2003;138,801-806.

Hölmich LR, Kjøller K, Fryzek J, Høyer-Madsen M, Vejborg I,

Conrad C, Sletting S, McLaughlin JK, Breiting V, Friis S. Selfreported

diseases and symptoms by rupture status among Danish

women with cosmetic silicone breast implants. Plast Reconstruct

Surg 2003;111:723-32.

Hölmich LR, Mellemkjær L, Gunnarsdottir KA, Møller S, Tange

UB, Krag C, Olsen JH. Stage of breast cancer at diagnosis among

women with cosmetic breast implants Br J Cancer 2003; 88,832-

38.

Kjøller K, Hölmich LR, Fryzek J, Jacobsen PH, Friis S, McLaughlin

JK, Lipworth L, Henriksen TF, Jorgensen S, Bittmann

S, Olsen JH. Characteristics of women with cosmetic breast

implants compared with women with other types of cosmetic surgery

and population-based controls in Denmark. Annals of Plastic

Surgery 50:6-12, 2003

17


Øjenafdelingen Ø

Forskningsområder og -fokus

Forskningen er fokuseret på nethindens forhold.

Forebyggelsesområdet: indførelse af en screeningsklinik for diabetisk

retinopati i samarbejde med diabetesambulatoriet. Der er

indført elektronisk journal,og elektronisk samkøring af diabetesambulatoriet

og øjenscreeningsklinikken.projektet er gennemført

og det er nu indført i klinikkens routine.

Udvikling af nye behandlingsprincipper: afdelingen har vurderet

en ny medicinsk behandling af nethindehævelse ved diabetes.

Med afdelingens specielt udviklede måleudstyr har det vist sig

at den nye behandling er virksom, og der er nu baggrund for at

afprøve dette i et klinisk forskningsprojekt. Dette skal køre som

et internationalt multicenterstudium, hvor afdelingen spiller en

central rolle.

Klinisk: Afdelingen har i løbet af foråret etableret et center for

kirurgisk behandling af nethindens og glaslegemets sygdomme.

Dette center modtager patienter fra hele landet til avanceret diagnostik

og behandling. Der er med succes indført en ny behandling

af nethindehævelse med injektion af binyrebarkhormon i

glaslegemet.

Sander B, Best J, Johansen S, Kessel L, Moldow B: Fluorescein

transport through the blood-aquerous and blood-retinal barriers

in diabetic macular edema. Curr Eye Res 2003; 27:247-52.

Stefansson E, Zetterstrom C, Ehlers N, Kiilgaard JF, la Cour M,

Sigurdsson H, Gudmundsdottir E, Prause JU, Heijl A: (2003)

Nordic research in ophthalmology. Acta Ophthalmologica 2003;

81:556-66.

Taarnhøj NCBB, Kjeka O, Larsen M: Kinetics of retinal lipoprotein

precipitation and elimination after closure of subretinal new

vessels. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(4):1680-1685.

Bøger og bogkapitler

Villumsen J: Øjenundersøgelse i praksis, Leo Temabog, Leo

Pharma Nordic 2003

Forskningstyper

Forebyggelse,behandling og udvikling af nye behandlingsprincipper.

Videnskabelige Publikationer 2003

Boberg-Ans G, Villumsen J, Henning V: Retinal Detachment

and Cataract Extraction. J Cataract Refract Surg 2003; 2: 1333-

38

Hougaard JLH, Kessel L, Sørensen TIA, Larsen M: Corneal fluorescence

in relation to genetic and environmental factors: a twin

study. Acta Ophthalmol 2003; 81:508-513.

Hougaard JL, Kessel L, Sander B, Kyvik KO, Sorensen TI, Larsen

M: Evaluation of heredity as a determinant of retinal nerve fiber

layer thickness as measured by optical coherence tomography.

Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:3011-16.

Kessel L, Glümer C, Larsen M: Estimation of prediagnostic duration

of type 2 diabetes mellitus by lens autofluormetry.

Proc of SPIE 5141:289-297, 2003.

Kessel L, Moldow B, van Best JA, Sander B: Corneal autofluorescence

in relation to permeability of the blood-aqueorus

barrier in diabetic patients with clinicallye significant macular

edema and in an age-matched control group. Curr Eye Res 2003;

26:307-12.

Larsen N, Godt J, Grunkin M, Lund-Andersen H, Larsen M:

Automated detection of diabetic retinopathy in a fundus photographic

screening population. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;

44:767-771.

Larsen M, Godt J, Larsen N, Lund-Andersen H, Sjølie AK, Agardh

E, Kalm H, Grunkin M, Owens DR: Automated detection

of fundus photographic red lesions in diabetic retinopathy. Invest

Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:761-766.

18


Akut Medicinsk Kardiologisk

Afdeling S

Forskningsområder og -fokus

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Forskningstyper

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning.

Kontrolleret klinisk afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Videnskabelige Publikationer 2003

Engelmann MDM, Godtfredsen J. Assessment and quality of life

in pharmacological treatment of atrial fibrillation. Heart Drug

2003;3:14-24.

Johansen S, Baumbach LA, Jørgensen T, Willaing I. Effekt af psykosocial

rehabilitering efter akut myokardieinfarkt: Ugeskr Laeger

2003;165:3229-3233.

Bogkapitler

Godtfredsen, J. I: Cardiac arrhythmias / Gregory Y.H. Lip, John

Godtfredsen. - St. Louis, Mo. ; London : Mosby, 2003.

Hippe E, Godtfredsen J, Østergaard Thomsen O, Godtfredsen

N and Hippe M. Akutte medicinske tilstande. 6. udgave, 2003.

FADL’s Forlag, København.

19


Medicinsk Hæmatologisk

Afdeling L

Forskningsområder og –fokus

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med fokus på

implementering af nye laboratorieteknikker i klinisk sammenhæng

dvs. ved diagnostik, prognostik og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme 1) hæmoglobinopatier og

2) kræftsygdommene myelomatose, leukæmi og lymfomer.

Forskningstyper

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow cytometri.

Patogenese forskning, baseret på genetiske undersøgelser af stamceller.

Stamcelleforskning, med henblik på optimering af autologe transplantationer

ved kræft- og hjertesygdomme.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Videnskabelige Publikationer 2003

Assing K, Birgens H, Arendrup M. Cryptococcus neoformans var

neoformans resistant to fluconazole in an HIV-negative patient

with chronic lymphocytic leukemia. Clin Microbiol Infect 2003;

9: 441-4.

Baech J, Roer O, Johnsen HE. Individual quality assessment of

autografting by probability evaluation: model estimated by analysis

of graft-related end points in 204 patients with malignances.

Bone Marrow Transpl. 2003; 31: 453-458.

Bergmann OJ, Christiansen M, Laursen I, Bang P, Hansen NE,

Ellegaard J, Koch C, Andersen V.

Low levels of mannose-binding lectin do not affect occurrence of

severe infections or duration of fever in acute myeloid leukaemia

during remission induction therapy. Eur J Haematol. 2003;

70:91-7.

Bjørkstrand B, Rasmussen T, Remes K, Gruber A, Pelliniemi TT,

Johnsen HE.

Feasibility of fludarabine added to VAD during induction therapy

in multiple myeloma: a randomised phase II-study. Eur J Haematol.

2003 Jun; 70:379-83

Hasselbalch HC, Bjerrum OW, Jensen BA, Clausen NT, Hansen

PB, Birgens H, Therkildsen MH, Ralfkiaer. Imatinib mesylate in

idiopathic and postpolycythemic myelofibrosis. Am J Hematol.

2003; 74: 238-42.

Kassem M, Kastrup J, Olsen G, Johnsen HE. Mesenchymal stem

cell therapy - the key to regenerative medicine? Ugeskr Laeger

2003; 165:4852-5.

Masmas TN, Jacobsen EC, Rasch L, Krarup-Hansen A, Birgens

H. Spinal cord compression due to extramedullary hematopoiesis

in polycythemia vera. Am J Hematol. 2003; 73: 297-8.

Rasmussen T, Knudsen LM, Dahl IM, Johnsen HE. C-MAF

oncogene dysregulation in multiple myeloma: frequency and biological

relevance. Leuk Lymphoma. 2003 Oct;44:1761-6.

Rasmussen T, Hudlebusch HR, Knudsen LM, Johnsen HE.

FGFR3 dysregulation and clinical outcome in myeloma. Br J

Haematol. 2003;120:166

Rasmussen T, Hansson L, Osterborg A, Johnsen HE, Mellstedt

H. Idiotype vaccination in multiple myeloma induced a reduction

of circulating clonal tumor B cells. Blood. 2003:101:4607-

10.

Rasmussen T, Theilgaard-Monch K, Hudlebusch HR, Lodahl M,

Johnsen HE, Dahl IM.

Occurrence of dysregulated oncogenes in primary plasma cells

representing consecutive stages of myeloma pathogenesis: indications

for different disease entities. Br J Haematol. 2003;123:253-

62

Schetelig J, Fetscher S, Reichle A, Berdel WE, Beguin Y, Brunet

S, Caballero D, Majolino I, Hagberg H, Johnsen HE, Kimby

E, Montserrat E, Stewart D, Copplestone A, Rosler W, Pavel

J, Kingreen D, Siegert W. Long-term disease-free survival in

patients with angioimmunoblastic T-cell lymphoma after highdose

chemotherapy and autologous stem cell transplantation

Haematologica. 2003;88:1272-8.

Svane I.M., Soot L., Buus S., Johnsen HE. Clinical application

of dendritic cells in cancer vaccination therapy. APMIS.

2003;111:818-34.

Yongzhong W, Johnsen HE, Jorgensen E, Kastrup J. The clinical

impact of vascular growth factors and endothelial progenitor cells

in the acute coronary syndrome. Scand Cardiovasc J 2003; 37:

18-22.

Ph.d.-afhandlinger

Svane I.M., Engel. A.M. Immune selection in murine tumours.

APMIS 2003; 106 (suppl 111):1-46. Ph.d. afhandling.

Bogkapitler mv

Birgens H, Bergmann OJ, Borregaard N, Hansen NE, Hasselbalch

H, Hippe E, Jacobsen N, Karle H, Kjeldsen L, Nielsen JL,

Plesner T, Schmidt K.

Benigne hæmatologiske sygdomme hos voksne. I: Klaringsrapport

nr. 4, 2003 for Dansk Selskab for Intern medicin. (Tillæg til

Ugeskrift for læger).

Hansen, NE: Lymfekræft. Information på Kræftens Bekæmpelse

hjemmeside www.cancer.dk.

Pedersen LM, Sørensen PG. Mediators of inflammation correlate

with microalbuminuria patients with non-Hodgkin’s lymphoma.

Br J Haematol. 2003; 121: 275-9.

Pedersen LM, Bergmann OJ. Urinary albumin excretion and its

relationship to C-reactive protein and proinflammatory cytokines

in patients with cancer and febrile neutropenia. Scand J Infect Dis

2003; 35:491-4.

20


Medicinsk Endokrinologisk

Afdeling J

Forskningsområder og -fokus

Molekylærbiologiske undersøgelser af genexpression ved adipositas

og thyreoideaautoimmunitet. Kliniske undersøgelser af endokrinologiske

sygdomme med fokus på hypofyse, skjoldbruskkirtel,

calciumstofskiftet, binyrer og diabetes mellitus. Undersøgelser af

effekten af langvarigt sengeleje, ernæring, aldring og tyngdekraftens

betydning for regulationen af en række funktioner.

Forskningstyper

Kliniske undersøgelser især vedr. behandlingsstrategier.

Fysiologiske undersøgelser.

Celle- og molekylær biologisk forskning.

Videnskabelige Publikationer 2003

Almdal T, Viggers L, Beck AM, Jensen K. Food production and

wastage in relation to nutritional intake in a general district

hospital––wastage is not reduced by training the staff. Clin Nutr

2003; 22: 47-51.

Boschmann M, Jordan J, Adams F, Christensen NJ, Tank J, Franke

G, Stoffels M, Sharma AM, Luft FC, Klaus S. Tissue-specific

response to interstitial angiotensin II in humans. Hypertension

2003; 41: 37-41.

Christensen NJ. Cushings syndrom. Manedsskr Prakt Laegegern

2003; 81: 393-400.

Christensen NJ. Mb. Addison. Manedsskr Prakt Laegegern 2003;

81: 489-494.

Rasmussen M, Almdal T, Bratholm P, Christensen NJ. Elevated

2-adrenoceptor protein concentration in adipose tissue from obese

subjects is closely related to the body mass index and waist/hip

ratio. Clin Sci 2003; 104: 93-102.

Seibaek M, Vestergaard H, Burchardt H, Sloth C, Torp-Pedersen

C, Nielsen SL, Hildebrandt P, Pedersen O. Insulin resistance and

maximal oxygen uptake. Clin Cardiol 2003; 26: 515-520.

Disputatser

Eldrup E. Significance and origin of DOPA, DOPAC, and dopamine-sulphate

in plasma, tissues and cerebrospinal fluid. Forsvar:

Københavns Universitet 7. November, 2003. Lægeforeningens

Forlag, København 2003.

Engstrøm T. Myometrial receptors in rat parturition. Forsvar:

Københavns Universitet 7. Marts 2003. Lægeforeningens Forlag

2003 (også publiceret i Dan Med Bull 2003; 50: 219-237).

Bogkapitler

Christensen NJ, Rasmussen F. Binyrernes kirurgiske sygdomme.

I: Kirurgisk Kompendium, 3. udgave.2003; 1171-83)

21


Medicinsk Gastroenterologisk

Afdeling C

Forskningsområder og fokus

Medicinsk gastroenterologiske og hepatologiske sygdomme med

fokus på inflammatorisk tarmsygdom og kronisk aktiv hepatitis

Forskningstyper

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylær forskning.

Patogenesestudier.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye biologiske behandlingsprincipper.

Videnskabelige Publikationer 2003

Ghosch S, Goldin E, Gordon FH, Malchow HA, Rask-Madsen

J, Rutgeerts P, Vyhnálek P, Zádorová Z, Palmer T, Donoghue

S for the The Natalizumab Pan-European Study Group (Study

CD 202). Natalizumab for active Crohn´s disease. N Engl J Med

2003;348:24-32.

Ghosh S, Goldblum R, Rask-Madsen J, Rutgeerts P, Vyhnalek P.

Treatment of Crohn’s disease: Is blocking adhesion the answer?

Gastroenterology 2003;125:1277.

Homann C, Christensen E, Schlichting P, Philipsen EK, Graudal

NA, Garred P. Ascites fluid and plasma calprotectin concentrations

in liver disease. Scand J Gastroenterol. 2003;38:415-20.

Nielsen OH, Schaffalitzky de Muckadell OB. Behandling af kollagen

colitis. En analyse af et systematisk Cochrane-review.

Ugeskr Laeger. 2003;165:3154-6.

Nielsen OH, Ainsworth M. Lægers deltagelse i kliniske lægemiddelforsøg.

Ugeskr Laeger 2003;165:1639.

Nielsen OH, Riis P. Publikationsetik, nationale og internationale

regelsæt. Ugeskr Laeger. 2003;165:1646-8.

Nielsen OH, Kirman I, Rudiger N, Hendel J, Vainer B. Upregulation

of interleukin-12 and -17 in active inflammatory bowel

disease. Scand J Gastroenterol. 2003;38:180-5.

Perner A, Nielsen SE, Rask-Madsen J. High glucose impairs superoxide

production from isolated blood neutrophils. Intensive Care

Med 2003;29:642-5.

Perner A, Andresen L, Pedersen G, Rask-Madsen J. Superoxide

production and expression of NAD(P)H oxidases by transformed

and primary human colonic epithelial cells. Gut 2003;52:231-6.

Reuther LO, Sonne J, Larsen N, Dahlerup JF, Thomsen OO,

Schmiegelow K. Thiopurine methyltransferase genotype distribution

in patients with Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther

2003;17:65-8.

colonocytes. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2003;285:

G1122-8.

Thorup J, Jokela R, Cortes D, Nielsen OH. The results of 15

years of consistent strategy in treating antenatally suspected pelviureteric

junction obstruction. BJU Int. 2003;91:850-2.

Vainer B, Lamberth K, Brimnes J, Nielsen OH, Claesson MH.

Ca2+ response in neutrophils after exposure to bacterial N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine:

delayed response in ulcerative

colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003;15:267-73.

Vainer B, Nielsen OH. Correlation between circulating soluble

ICAM-1 and prednisolone-induced amelioration of ulcerative

colitis. Scand J Gastroenterol. 2003;38:283-7.

Vainer B, Sorensen S, Seidelin J, Nielsen OH, Horn T. Expression

of ICAM-1 in colon epithelial cells: an ultrastructural

study performed on in vivo and in vitro models. Virchows Arch.

2003;443:774-81.

Winther KV, Jess T, Langholz E, Munkholm P, Binder V. Survival

and cause-specific mortality in ulcerative colitis: follow-up of a

population-based cohort in Copenhagen county. Gastroenterology

2003;125:1576-82.

Zouali H, Lesage S, Merlin F, Cezard JP, Colombel JF, Belaiche

J, Almer S, Tysk C, O’Morain C, Gassull M, Christensen S,

Finkel Y, Modigliani R, Gower-Rousseau C, Macry J, Chamaillard

M, Thomas G, Hugot JP; EPWG group; EPIMAD group.

CARD4/NOD1 is not involved in inflammatory bowel disease.

Gut. 2003;52:71-4.

Ph.d.-afhandling

Kirkegaard T. Immune-mediated tissue injury - the expression

of metalloproteinases in inflammatory bowel disease and during

bone resorption as well as the role of cytokines in cartilage degradation.

Ugeskr Laeger;2003:2826-7.

Bogkapitler

Burcharth F, Schlichting P. Portal hypertension. I: Kirurgisk kompendium,

3. udgave, Nyt Nordisk Forlag, 2003; 997-1013.

Hippe E, Godtfredsen J, Thomsen OØ, Godtfredsen N, Hippe

M. Akutte medicinske tilstande. 6. udgave. FADL’s forlag,

København. 2003.

Munkholm P, Binder V. Clinical features and natural history of

Crohn’s disease. Chapter 20 in Kirsner’s Inflammatory Bowel

Disease, 6th Edition by Sartor RB & Sandborn WJ. WB Saunders

2003.

Schlichting P. Nonalkoholisk steatohepatitis - en hidtil overset

diagnose. Ugeskr Laeger. 2003;165:1113.

Seidelin JB, Nielsen OH. Apoptosis ved kronisk inflammatorisk

tarmsygdom. Betydning for patogene og behandling. Ugeskr

Laeger. 2003;165:790-2.

Seidelin JB, Horn T, Nielsen OH. Simple and efficient method

for isolation and cultivation of endoscopically obtained human

22


Reumatologisk Medicinsk

Geriatrisk Afdeling Q

Forskningsområder og –fokus

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske sygdomme

som reumatoid artrit, Mb. Bechterew og bindevævssygdommene.

Endvidere idrætsmedicinsk forskning i fysioterapien.

Forskningstyper

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Billeddiagnostisk forskning (MRI og ultralyd).

Biomekanisk forskning.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Metaanalyser.

Videnskabelige Publikationer 2003

Bird P, Ejbjerg B, McQueen F, Østergaard M, Lassere M,

Edmonds J: OMERACT Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance

Imaging Studies. Exercise 5: An International Multicenter

Reliability Study using Computerized MRI Erosion Volume Measurements.

J Rheumatol 2003;30:1380-4.

Conaghan P, Lassere M, Østergaard M, Peterfy C, McQueen F,

O’Connor P, Bird P, Ejbjerg B, Klarlund M, Shnier R, Genant H,

Emery P, Edmonds J: OMERACT Rheumatoid Arthritis Magnetic

Resonance Imaging Studies. Exercise 4: An International Multicenter

Longitudinal Study using the RA-MRI Score.

J Rheumatol 2003;30:1376-9.

Gjørup IE. New aspects on the natural history of chronic

Hepatitis B infection.Implication for therapy. Scan J Infect Dis

2003;35:808-13.

Homann C, Christensen E, Schlichting P, Philipsen EK, Graudal

NA, Garred P. Ascites fluid and plasma calprotectin concentrations

in liver disease. Scan J Gastroenterol. 2003;38:415-20.

Sharp JT, van der Heijde D, Boers M, Boonen A, Bruynestein K,

Emery P, Genant HK, Herborn G, Jurik AG, Lassere M, McQueen

F, Østergaard M, Peterfy C, Rau R, Strand V, Wassenberg S,

Weisman M: Repair of Erosions in Rheumatoid Arthritis Does

Occur. Results from two studies by the OMERACT subcommittee

on healing of erosions. J Rheumatol 2003;30:1102-7.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Strandberg C, Klarlund M, Klausen

T, Østergaard M:

Contrast-enhanced power Doppler ultrasonography of the

metacarpophalangeal joints in rheumatoid arthritis. Eur Radiol

2003;13:163-8.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Jacobsen S, Klarlund M, Thomsen

HS, Østergaard M:

Interobserver agreement of ultrasonography of the finger and toe

joints in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003;48:955-62.

Østergaard M, Szkudlarek M: Imaging in rheumatoid arthritis

- why MRI and ultrasonography can no longer be ignored. Scand

J Rheumatol 2003;32:63-73.

Østergaard M, Hansen M, Stoltenberg M, Jensen KE, Szkudlarek

M, Pedersen-Zbinden B, Lorenzen I: New radiographic bone

erosions in the wrists of patients with rheumatoid arthritis are

detectable with Magnetic Resonance Imaging a median of 2 years

earlier. Arthritis Rheum 2003;48:2128-31.

Østergaard M, Peterfy C, Conaghan P, McQueen F, Bird P,

Ejbjerg B, Shnier R, O’Connor P, Klarlund M, Emery P, Genant

H, Lassere M, Edmonds J: OMERACT Rheumatoid Arthritis

Magnetic Resonance Imaging Studies. Core Set of MRI Acquisitions,

Joint Pathology Definitions and Scoring System (OME-

RACT 2002 RAMRIS). J Rheumatol 2003;30:1385-6.

Jurgens G, Graudal NA. Effects of low sodium diet versus high

sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines,

cholesterols, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev.

2003;(1):CD004022.

Jurgens G, Graudal N, Kampmann J. Therapeutic drug monitoring

of antiarrhythmic drugs. Clin Pharmacokinet. 2003;42:647-

63.

Lassere M, McQueen F, Østergaard M, Conaghan P, Shnier R,

Peterfy C, Klarlund M, Bird P, O’Connor P, Stewart N, Emery P,

Genant H, Edmonds J: OMERACT Rheumatoid Arthritis Magnetic

Resonance Imaging Studies. Exercise 3: An International

Multicenter Reliability Study using the RA-MRI Score.

J Rheumatol 2003;30:1366-75.

Peterfy C, Edmonds J, Lassere M, Conaghan P, Østergaard M,

McQueen F, Genant H, Klarlund M, Ejbjerg B, Stewart N, Bird

P, Shnier R, O’Connor P, Emery P: OMERACT Rheumatoid

Arthritis MRI Studies Module. J Rheumatol 2003;30:1364-6.

Queen F, Lassere M, Edmonds J, Conaghan P, Peterfy C, Bird P,

O’Connor P, Ejbjerg B, Klarlund M, Stewart N, Emery P, Shnier

R, Genant H, Østergaard M: OMERACT Rheumatoid Arthritis

Magnetic Resonance Imaging Studies. Summary of OMERACT

6 MR Imaging Module. J Rheumatol 2003;30:1387-92.

23


Medicinsk Nefrologisk

Afdeling B

Forskningsområder og -fokus

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på forebyggelse

af terminalt nyresvigt.

Registrering af terminalt nyresyge i lokal og landsdækkende

database. Patogenetiske faktorer i udviklingen af polycystisk

nyresygdom. Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved peritonealdialyse.

Forskningstyper

Klinisk-fysiologiske studier af nyresygdomme.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens.

In vitro studier af småkarsfysiologi.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier af

nyere lægemidler.

Videnskabelige Publikationer 2003

Elung-Jensen T, Heisterberg J, Kamper AL, Sonne J & Strandgaard

S Blood pressure response to conventional and low dose enalapril

in chronic renal failure. Brit J Clin Pharm 2003;55:139-146

Fischer Pedersen T, Paulson OB, Høj Nielsen A & Strandgaard

S :Effect of nephrectomy and captopril on autoregulation

of cerebral blood flow in rats Am J Physiol, Heart Circ Physiol

2003;285:H 1097-1104

Heaf JG. Bone Disease after Renal Transplantation. Review.

Transplantation 2003;75:315-25.

Heaf JG, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen N. Hyperparathyroidism

and long-term bone loss after renal transplantation.

Clin Transplant 2003; 17:268-74.

Heaf JG. High Transport and Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis

(MIA) Syndrome (Lederartikel) Perit Dial Int 2003;

23:109-110.

Marckmann P, Hansen HP, Kamper AL: Proteinrestriktion ved

kronisk nyreinsufficiens. Ugeskr Laeger 2003; 165: 4101-3.

Otte K, Gonzalez MT, Rubio AB, del Peso G, Heaf J, Erauzkin

GG, Tomero JAS, Dieperink H, Madsen S, Hopwood AM, Filho

JCD, Faict D “Acidosis correction with a new bicarbonate (25

mmol/L) / lactate (10 mmol/l) peritoneal dialysis solution”

J Am Soc Nephrol 2002; 13 (Suppl): 462A & Perit Dial Int 2003;

23:138-45.

Rix M, Lewin E & Olgaard K: Post-transplant bone disease.

Transplant Rev 17:176-186, 2003.

Van Biesen W, Carlsson O, Bergia R, Brauner M, Christensen

A, Genestier S, Heaf J, Joffe P, Johansson A-C, Morel B, Prischl

F, Verbeelen D, Vychytil A, Haag-Weber M. “Personal Dialysis

Capacity (PDCTM) Test: a Multicenter Clinical Study” Nephrol

Dial Transplant 2003 18:788-96.

Wang D, Wilcox C, Iversen J & Strandgaard S: Endothelial

function and nitric oxide synthase activity of resistance vessels in

patients with hypertensive autosomal dominant polycystic kidney

disease. Kidney Int 2003;64:1381-1388

Disputats

Melchior Hansen J: Cyclosporin A nephrotoxicity in renal transplant

patients, eget forlag, ISBN 87-989309-0-7. Forsvaret 22

februar 2003.

Bogudgivelser

Løkkegaard H: Rapport om dialyse og transplantation i Danmark

2002. Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. april 2003

Nordling J, Strandgaard S, Hald T, Jørgensen HE: Nefrourologi.

Basisbog, 5. udgave.

Munksgaard, København 2003

Jafar TH, Schmid CH, Stark PC, Toto R, Remuzzi G, Ruggenenti

M, MarcantoniC, Becker G, Shahinfar S, de Jong PE, de

Zeeuw D, Kamper AL, Strandgaard S & Levey AS for the ACE

inhibitor in progressive renal disease (AIPRD) Study Group: The

rate of progression of renal disease may not be slower in women

compared with men: a patient-level meta-analysis. Nephrol Dial

Transpl. 2003;18:2047-2053

Kamper AL, Frøjk M, Kirkegaard P: Etik og organtransplantation

med levende donor. Ugeskr Laeger 2003; 165: 4827-30.

Karlsen FM, Kamper AL: Blokering af renin-angiotensin-systemet.

ACE-hæmmer, angiotensin II-antagonist eller både-og ?.

Ugeskr Laeger 2003; 165: 4006-9

Lewin E, Garfia B, Almaden Y, Rodriguez M & Olgaard K:

Autoregulation in the parathyroid glands by PTH/ PTHrP receptor

ligands in normal and uremic rats. Kidney Int 64: 63-70,

2003.

Lewin E: Involution of the parathyroid glands after renal transplantation.

Curr Opin Nephrol Hypertens. 2003; 12:363-371,

2003.

24


Onkologisk

Afdeling R

Præklinisk forskning

Celluær cytostikaresistens ved cancer med særligt fokus på multidrugresistens

medieret af opregulerede membranproteiner og

ændret apotoseregulering samt elektrogenterapi.

Klinisk forskning

Fase I, II, og III undersøgelser af nye kemoterapeutika.

Undersøgelse af immunterapi af cancer.

Undersøgelse af elektrokemoterapi ved cancer.

Undersøgelse af understøttende behandling ved cancer.

Prognostiske faktorer ved cancer.

Sygeplejeforskning

Udvikling af sygeplejen til kræftpatienter med fokus på understøttende

og linderende pleje og mestring af livet med en kræftsygdom.

Der arbejdes med ernæring, palliation, ældre og kræft,

patientundervisning, kvinders oplevelse af livet efter behandling

for underlivskræft, forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

og dokumentation

Forskningstyper

Celle- og molekylærbiologisk forskning

Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller)

Tumormarkørsstudier og genekspressionsanalyser

Protokollerede kliniske undersøgelser

Kvalitetsudviklingsprojekter

Kvalitativ forskning (interviews, spørgeskemaundersøgelser).

Videnskabelige Publikationer 2003

Andersen MH, Gehl J, Reker S, Pedersen LØ, Becker JC, Geertsen

P, Straten P. Dynamic changes of specific T cell responses

to melanoma correlate with IL-2 administration. Cancer Biol

2003;13:449-59.

Baech J, Roer O, Johnsen HE. Individual quality assessment of

autografting by probability evaluation: a model estimated by analysis

of graft-related end points in 204 patients with malignancies.

Bone Marrow Transplant 2003;31:453-8.

Burcharth F, Skovsgaard T. Behandling af levermetastaser – kirurgisk

og onkologisk. Manedsskr Prakt Laegegern 2003;81: 789-95.

Dalhoff K, Dancey J, Astrup L, Skovsgaard T et al. A phase II

study of the vitamin D analouge Seocalcitol in patients with

inoperable hepatocellular carcinoma. Br J Cancer 2003;89:252-

57.

Gothelf A, Mir LM, Gehl J. Electrochemotherapy: results of cancer

treatment using enhanced delivery of bleomycin by electroporation.

Cancer Treat Rev 2003;29:371-87.

Grac C, Johansen LV, Hansen HS, Andersen E, Godballe C,

Andersen LJ, Hald J, Møller H, Overgaard M, Bastholt L, Greisen

O, Harboe G, Hansen O, Overgaard J. Salvage laryngectomy

and pharyngocutaneous fistulae after primary radiotherapy for

head and neck cancer. A national survey fra DAHANCA. Head

Neck 2003;25:711-6.

Litman T. Skovsgaard T, Stein WD. Pumping of drugs by

P-glucoprotein: a two-stepp process ? J Pharmacol Exp Ther

2003;307:846-53.

Masmas TN, Jacobsen EC, Rasch L, Krarup-Hansen A, Birgens

H. Spinal cord compression due to extramedullary hematopoiesis

in polycythaemia vera. Am J Haematol 2003:73:297-8.

Nielsen D, Kamby C. Strålebehandling ved primær cancer mammae:

En analyse af et systematisk Cochrane-review. Ugeskr Laeger

2003;165:219-21.

Overgaard J, Hansen HS, Specht L, Overgaard M, Grau C,

Andersen E, Bentzen J, Bastholt L, Hansen O, Johansen J,

Andersen L, Evensen JF. Five compared with six fractions per

week of conventional radiotherapy of squamous-cell carcinoma

of head and neck. DAHANCA 6&7 randomised controlled trial.

Lancet 2003;362:933-40.

Sengeløv L. Advanced Bladder Cancer Meta-analysis Collaboration.

Neoadjuvant chemotherapy in invasive bladder cancer: a

systematic review and meta-analysis. Lancet 2003;361:1927-34.

Sengeløv L. ESMO minimum clinical recommendations for diagnosis,

treatment and follow-up of invasive bladder cancer. Ann

Oncol.2003;14:1008-9.

Svane IM, Soot L, Buus S, Johnsen HE. Clinical application of

dendritic cells in cancer vaccination therapy. APMIS 2003;

7-8(111):818-34.

Svane IM, Engel AM. Immune selection in murine tumours.

APMIS 2003;106 (suppl 111):1-46.

Disputatser

Gehl, J. Electroporation of cells and tissues for drug and gene

delivery. Lægeforeningens forlag, København 2003.

De Wit R, Herrstedt J, Rapoport B, Carides AD, Carides G,

Elmer M et al. Addition of the oral NK1 antagonist aprepitant

to standard antiemetics provides protection against nausea and

vomiting during multiple cycles of cisplatin-based chemotherapy.

J Clin Oncol 2003;21:4105-11.

Eigtved A, Berthelsen AK, Kinnander C, Krarup-Hansen A et al.

FDG-PET og CT-skanning ved gastrointestinal stromal tumor

(GIST) i behandling med Glivec. Ugeskr Laeger 2003;165:3507-

9.

Gehl J. Electroporation: Theory and methods, perspectives for

drug delivery, gene therapy and research. Acta Physiol Scand

2003;177:437-47.

25


Anæstesiologisk

Afdeling I

Forskningsområder og -fokus

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus på respiratoriske

og kardiale komplikationer samt postoperativ smerte,

kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme og opkastning

(PONV), opioidtolerance, intuberingsmuligheder samt optimering

af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge patienter.

Gennemblødning af gastrointestinalkanalen ved kritisk sygdom.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige bio-psykosociale

behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af nye uddannelsesmetoder,

herunder specielt fuld skala og pc. simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelser af patienter og personales holdninger

til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Forskningstyper

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Epidemiologisk forskning.

Kliniske undersøgelser.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Systematiske ”reviews” af anæstesiologiske problemstillinger.

Randomiseret klinisk studie (RCT).

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning -interview og spørgeskemaundersøgelse.

Videnskabelige Publikationer 2003

Dirks J, Petersen KL, Dahl J. The heat/capsaicin sentitization

model: a methodological study. J Pain 2003; 4: 122-128.

Dyhr T, Bonde J, Larsson A. Lung recruitment manoeuvres are

effective in regaining lung volume and oxygenation after open

endotracheal suctioning in acute respiratory distress syndrome.

Crit Care 2003; 7: 55-62.

Frei A, Andersen S, Hole P, Jensen NH. A One Year Health Economic

Model Comparing Transdermal Fentanyl with Sustained-

Release Morphine in the Treatment of Chronic Noncancer Pain.

J Pain Palliat Care Pharmacother 2003; 17: 5-26.

Lind Due V, Bonde J, Kann T, Perner A. Extremely low oxygen

tension in the rectal lumen of human subjects. Acta Anaesthesiol

Scand. 2003; 47: 372.

Møller AM, Pedersen T, Villebro N, Munksgaard A. Effect of

smoking on early complications after elective orthopaedic surgery.

J Bone Joint Surg Br 2003; 85: 178-181.

Møller AM, Pedersen T, Villebro N, Nørgaard P. Impact of

lifestyle on perioperative smoking cessation and postoperative

complication rate. Prev Med 2003; 36: 704-709.

Møller AM, Pedersen T, Villebro N, Schnaberich A, Haas M,

Tønnesen R. A study of the impact of long-term tobacco smoking

on postoperative intensive care admission. Anaesthesia 2003;

58: 55-59.

Pedersen T, Dyrlund BD, Møller AM. Pulse oximetry for

perioperative monitoring. Cochrane database Syst Rev 2003;(3):

CD002013.

Pedersen T, Møller AM, Pedersen BD. Pulse oximetry for perioperative

monitoring: systematic review of randomized, controlled

trials. Anesth Analg 2003; 96: 426-31.

Ringsted C, Østergaard D, Scherpbier A. Embracing the new

paradigm of assessment in residency training. An assessment programme

for 1st year residency training in anaesthesiology. Med

Teach 2003;25:54-62

Ringsted C, Østergaard D, Ravn L, Pedersen JA, Berlac P, Van

der Vleuten CPM. A feasibility study comparing checklists and

global rating forms to assess resident performance in clinical

skills. Med Teach 2003; 25: 654 - 658

Ringsted C, Østergaard D, Van der Vleuten CPM. Implementation

of a formal in-training assessment programme in anaesthesiology

and preliminary results of acceptabililty. Acta Anaesthesiol

Scand 2003;47:1196-1203

Sprung CL, Cohen SL, Sjøkvist P, Baras M, Bulow HH, Hovilehto

S, Ledoux D, Lippert A, Maia P, Phelan D, Schobersberger

W, Wennberg E, Woodcock T. End-of-Life Practices in European

Intensive Care Units. The Ethicus Study. JAMA 2003; 290: 790-

797.

Sørensen JL, Østergaard D. Obstetrisk træning – nye metoder.

Ugesk Laeger 2003;165:4521-23

Østergaard D, Viby-Mogensen J, Rasmussen SN, Gätke MR,

Pedersen NA, Skovgaard LT. Pharmacokinetics and pharmakodynamics

of mivacurium in patients phenotypically heterozygous

for the usual and the atypical plasma cholinesterase variant. Acta

Anaesthesiol Scand 2003;47:1219-1225.

Afhandlinger

Samuelsen S. Forudsætninger for accept af kronisk non-malign

smerte. Master of Public Health. Københavns Universitet. Udgivelse

nr. 104. 2003.

Ph.d.-afhandlinger

Dirks J. The heat capsaicin model in acute pain research: Validation

and clinical relevance demonstrated via gabapentine. Ph.d.

afhandling, Københavns Universitet 2003.

Lærebogsartikler

Jensen NH. Den kroniske smertepatient. I: Jensen TS, Dahl JB,

Arendt-Nielsen L: Smerter -en lærebog. FADL’s Forlag. København

2003

Møller AM . Tobak I: Operation: komplikationer kan forebygges

/redigeret af Svend Juul Jørgensen ... [et al.]. Klinisk Enhed for

Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital, 2003.

26


Klinisk Biokemisk

Afdeling K

Forskningsområder og –fokus

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik og genetisk

epidemiologi med særligt fokus på hyperlipidæmi, lipoproteiner,

atherosclerose, cancer, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi,

trombose, Alzheimers sygdom, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus og hypertension. Point-of-care testing.

Forskningstyper

Befolkningsundersøgelser (Glostrupundersøgelsen) og case control

studier af geners og enkeltmutationers betydning for udvikling af

multifaktorielle befolkningsssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom DNA isolation,

polymerase chain reaction (PCR), DNA sekventering og

DNA-chip teknologi.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og instrumenter til

point-of-care testing.

Videnskabelige Publikationer 2003

Andersen RA, Wittrup H, Tybjærg-Hansen A, Steffensen R,

Schnohr P, Nordestgaard BG. Hepatic lipase mutations, elevated

high-density lipoprotein cholesterol, and risk of ischemic heart

disease. The Copenhagen City Heart Study. J Am Coll Cardiol

2003; 41:1972-1982.

protease and stabilization of ABCA1 by apo A-1. J Clin Invest

2003;111:99-107.

Pedersen-Bjergaard U, Agerholm-Larsen B, Stig Pramming, Philip

Hougaard, Birger Thorsteinsson. Prediction of severe hypoglycaemia

by angiotensin-converting enzyme activity and genotype in

type 1 diabetes. Diabetologia 2003; 46:89-96

Sethi AA, Nordestgaard BG, Tybjærg-Hansen A. Angiotensinogen

gene polymorphism, plasma angiotensinogen, and risk of hypertension

and ischemic heart disease: a meta-analysis. Arterioscler

Thromb Vasc Biol 2003; 23:1269-1275.

Sethi AA, Nordestgaard BG, Grønholdt MLM, Steffensen R,

Jensen G, Tybjærg-Hansen A. Angiotensinogen single nucleotide

polymorphism, elevated blood pressure, and risk of cardiovascular

disease. Hypertension 2003; 41:1202-1211.

Bojesen SE, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG. Integrin beta3

leu33pro homozygosity and risk of cancer. J Natl Cancer Inst

2003; 95:1150-1157.

Bojesen SE, Juul K, Schnohr P, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard

BG. Platelet glycoprotein IIb/IIIa PLA2/PLA2 homozygosity

associated with risk of ischemic cardiovascular disease and myocardial

infarction in young men. The Copenhagen City Heart

Study. J Am Coll Cardiol 2003; 42:661-667.

Dahl M, Tybjærg-Hansen A, Sillesen H, Jensen G, Steffensen R,

Nordestgaard BG. Blood pressure, risk of ischemic cerebrovascular

and ischemic heart disease, and longevity in alpha1-antitrypsin

deficiency. The Copenhagen City Heart Study. Circulation 2003;

107:747-752.

Heaf J, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen N. Hyperparathyreoidism

and long-term bone loss after renal transplantation.

Clin Transplant 2003; 268-274.

Kofoed SC, Wittrup HH, Sillesen H, Nordestgaard BG. Fibrinogen

predicts ischemic stroke and advanced atherosclerosis, but not

echolucent, rupture-prone plaques. The Copenhagen City Heart

Study. Eur Heart J 2003; 24:567-576.

Kornerup K, Nordestgaard BG, Feldt-Rasmussen B, Borch-Johnsen

K, Jensen KS, Jensen JS. Increased transvascular lipoprotein

transport in insulin dependent diabetes mellitus: a mechanistic

model for development of atherosclerotic cardiovascular disease.

Atherosclerosis 2003; 170:163-168.

Martinez LO, Agerholm-Larsen B, Wang N, Chen W, Tall AR.

Phosphorylation of a Pest Sequence in ABCA1 Promotes Calpain

Degradation and Is Reversed by ApoA-I. J Biol Chem. 2003; 26;

278: 37368-74.

Nan Wang, Wengen Chen, Laurent O. Martinez, Patrick Linsel-Nitschke,

Agerholm-Larsen B, David L. Silver, Alan R. Tall.

A PEST sequence in ABCA1 regulates degradation by palpain

27


Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk

Afdeling Z

Forskningsområder og –fokus

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af forskellige cancerformer

med fokus på PET’s rolle samt undersøgelse af organpåvirkning

ved medicinsk behandling af kræftsygdom.

Diagnostisk udredning af lidelser i bevægeapparatet, herunder

osteoporose.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb med hovedvægt

på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens blodforsyning

samt perifere karlidelser.

Indvirkning af træning/inaktivitet på organfunktion.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar hypoksi) på

organfunktion.

Nyrens funktion ved nyresygdom og organtransplantation med

hovedvægt på vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Forskningstyper

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af organfunktion

eller billeddiagnostisk evaluering ved nye behandlinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering af ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion ved påvirkning

af ydre faktorer (træning, inaktivitet, hypoksi etc.).

Molecular imaging (metabolisme, receptorstudier etc. med

positronmærkede sporstoffer). Studier af organpatofysiologi.

Videnskabelige Publikationer 2003

Dela, F, Mohr T, Jensen, CMR, Haahr HL, Secher NH,

Biering-Sørensen F, Kjær M. Cardiovascular control during

exercise. Insights from spinal cord-injured humans. Circulation

2003;107:2127-33.

Heaf J, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen N. Hyperparathyroidism

and long-term bone loss after renal transplantation.

Clin Transplant 2003; 17:268-74.

Elung-Jensen, T, Heisterberg J, Kamper A-L, Sonne J, Strandgaard

S. Blood pressure response to conventional and low-dose enalapril

in chronic renal failure. J Clin Pharmacol 2003; 55:139-46.

Seibæk M, Vestergaard, H, Burchardt H, Sloth C, Torp-Pedersen

C, Nielsen SL, Hildebrandt P, Pedersen O. Insulin resistance and

maximal oxygen uptake. Clin Cardiol 2003;26: 515-20.

Bogkapitler

Kanstrup I-L, Potter HG, Gibbon W. Imaging of sports injuries.

In: Textbook of Sports Medicine (ed M.Kjaer et al), Blackwell

Science, 2003

28


Klinisk Immunologisk

Afdeling

Forskningsområder og -fokus

Klinisk immunologiske problemstillinger med fokus på cytokiner

og trombocytter.

Forskningstyper

Celle- og molekylærforskning.

Proteinkemi.

Tracerteknikker.

Flowcytometri.

In vivo forsøg på mus.

Videnskabelige Publikationer 2003

Engelfriet CP, Reesink HW, Lee K, Bierling P, Taaning E, Zupanska

B, Kurz M, Hocker P, Mayr WR, Panzer S, Shibata Y, Nelson

KA, Gernsheimer TB, Kekomaki R, Sanz C, Pereira A, Kiefel V,

Brand A, Claas FH, Witvliet M, Tomson TA, Navarrete C, Brown

C, Lucas G. Detection of platelet-reactive antibodies in patients

who are refractory to platelet transfusions, and the selection of

compatible donors. Vox Sang 2003;84:73-88.

Engelfriet CP, Reesink HW, Kroll H, Giers G, Bald R, Kanhai

H, Kekomaki R, Teramo K, Panzer S, Jilma P, Ulm B, Bock J,

Taaning E, Rodeck C, Goldman M, David M, Kaplan C. Prenatal

management of alloimmune thrombocytopenia of the fetus.

Vox Sang 2003;84:142-9.

Garred P, Strom J, Quist L, Taaning E, Madsen HO. Association

of mannose-binding lectin polymorphisms with sepsis and fatal

outcome, in patients with systemic inflammatory response syndrome.

J Infect Dis. 2003;188:1394-403.

Jørgensen J, Taaning E. Hemovigilance in Denmark. Transfusions

Alternatives in Transfusion medicine 2003; 5:260-264.

Kallestrup P, Zinyama R, Gomo E, Dickmeiss E, Platz P, Gerstoft

J,Ullum H.

Low prevalence of hepatitis C virus antibodies in HIV-endemic

area of Zimbabwe support sexual transmission as the major route

of HIV transmission in Africa. AIDS 2003; 17:1400-1402.

Nielsen HE, Andersen EA, Carlsen N, Nir M, Taaning E. Presence

of platelet antibodies in idiopathic thrombocytopenic purpura

may discriminate acute from chronic disease. Acta Paediatr.

2003;92:1208-10.

Welling KL, Taaning E, Lund VB, Rosenkvist J, Heslet L.Posttransfusion

purpura (PTP) and disseminated intravascular coagulation

(DIC). Eur J Haematol. 2003;71:68-71.

29


Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling M

Forskningsområder og -fokus

Nosokomielle infektioner (sygehuserhvervede infektioner), infektionspatologi

og epidemiologi, samt mikrobiologisk diagnostik.

Særlige fokusområder er antibiotikaresistens, endotoksiners patogenetiske

og patofysiologiske betydning og Legionella-overvågning.

Forskningstyper

Endotoksin immunologisk diagnostik.

Mikrobiologisk diagnostik vha. genamplifikationsteknik.

Udvikling af konventionelle mikrobiologiske teknikker.

Epidemiologisk forskning.

Videnskabelige Publikationer 2003

Assing K, Birgens H, Arendrup M. Cryptococcus neoformans

var. neoformans resistant to fluconazole in a HIV negative patient

with Chronic Lymphatic Leukemia. Clin Microbiol Infect 2003;

9: 441-4.

Engbæk K, Heuck HH, Moody AH. Manual of basic techniques

for a health laboratory. 2. Ed. WHO, Geneva 2003.

Disputatser

Jensen AG. Staphylococcus aureus bacteremia. Disputats. Lægeforeningens

Forlag, København 2003.

32 30


Patologisk Anatomisk

Institut

Forskningsområder og –fokus

Cancer med henblik på tidlig diagnostik og prognostiske markører

(cervix uteri, mamma, blære og andet).

Funktionelle blæresygdomme specielt med henblik på kroniske

inflammatoriske sygdomme (interstitiel cystitis). Immologiske

studier af transplantationsproblematik og cancerspredning.

Forskningstyper

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiology.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Videnskabelige Publikationer 2003

Bouchelouche K, Andersen L, Nordling J, Horn T, Bouchelouche

P. The cysteinyl-leukotriene D4 induces cytosolic Ca2+ elevation

and contraction of the human detrusor muscle. The journal of

Urology 2003; 170: 638-44.

Vainer B, Bille Brahe NE, Horn T. Anal hidroadenoma: A case

report and review of the literature. Scand. J. Gastroenterol. 2003;

38: 228-230.

Vainer B, Lamberth K, Brimnes J, Nielsen OH, Claësson MH:

Ca2+-responses in neutrophils after exposure to bacterial N-formyl-methionine-leucin-phenylalanine

(fMLP): delayed response

in ulcerative colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 15: 267-73.

Vainer B, Nielsen OH. Correlation between circulating soluble

ICAM-1 and prednisolone-induced amelioration of ulcerative

colitis. Scand J Gastroenterol 2003; 38: 283-87.

Vainer B, Sørensen S, Seidelin JB, Nielsen OH, Horn T. Expression

of ICAM-1 in colon epithelial cells: an ultrastructural study

performed on in vivo and in vitro models. Virchows Archiv 2003;

443: 774-81.

Hansen A, Kirkeby S, Aasted B, Dahl K, Hansen AK, Dieperink

H, Svendsen M, Kemp E, Buscard K, D’apice AJF. The resistance

of delayed xenograft rejection to (1,3)-galactosyltransferase gene

inactivation and CD4 depletion in a mouse-to-rat model.

APMIS 2003. 111: 1019-26.

Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, Rosette J de la: The

detrusor muscle cell in bladder outlet obstruction – ultrastructural

and morphometric findiongs. Scand. J. Urol. Nephrol. 2003;

37: 309-315.

Maroun L, Jakobsen H, Kromann-Andersen B, Horn T: Amyloidosis

of the seminal vesicle. A case report and review of the

literature. Scand. J. Nephrol. Urol. 2003; 37: 519-521.

Nielsen OH, Kirman I, Rüdiger N, Hendel J, Vainer B: Upregulation

of interleukin-12 and –17 in active inflammatory bowel

disease. Scand J Gastroenterol 2003; 38:180-5.

Poulsen HE, Junge J, Vyberg M, Horn T, Lundvall F: Small

vulvar squamous cell carcinomas and adjacent tissues. A morphologic

study. APMIS 2003; 111: 32-42.

Seidelin JB, Horn T, Nielsen OH: A validated and efficient

method for isolation and cultivation of colonoscopically obtained

human colonocytes. Gastroinvest. Liver Physiol. 2003: 285: 1122-

1128.

Strevens H, Wide-Swensson D, Hansen A, Horn T, Ingemarsson,

Larsen S, Willner J, Olsen S. Glomerular endotheliosis in normal

pregnancy and pre-eclampsia. Br. J. Obst. Gyn. 2003. 110: 831-

36.

Strevens H, Wide-Swensson D, Grubb A, Hansen A, Horn T,

Ingemarsson, Larsen S, Nyengaard, Torfftvit O, Willner J, Olsen

S. Serum cyststin C reflects glomerular endotheliosis in normal,

hypertensive and pre-eclamptic pregnancies. Br. J. Obst. Gyn.

2003. 110: 825-30.

Kemp E, Leyssac PP. Xenotransplantation. Ugeskr Laeger 2003.

165: 4756-8.

31


Radiologisk

Afdeling X

Forskningsområder og –fokus

Radiologiske problemer inden for diagnostik, intervention og

lægemidler ved anvendelse af forskellige modaliteter. Særligt

fokusområde er MR-skanning, uroradiologi, onkoradiologi og

mammaradiologi.

Forskningstyper

Modalitetsorienteret forskning, specielt MR-skanning.

Uroradiologisk diagnostik i skanningsæraen.

(CT-skanning, MR-skanning).

Fagglidning.

Diagnostisk strategi.

Lægemiddelafprøvning.

Teknologiforbedringer og afprøvninger.

Videnskabelige Publikationer 2003

al-Rubaie HA, Larsen L, Lausten GS. Posttraumatic osteolysis of

the distal clavicle. (Posttraumatisk osteolyse af distale clavikel).

Ugeskr Laeger 2003;165 (7): 696-7.

Chabanova E, Clasen-Lende E, Løgager V, Thomsen HS. Dilated

seminal vesicle with multiple cysts. Eurorad 2003: URL: http://

www.eurorad.org./case.cfm?UID=2680.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Strandberg S, Klarlund M,

Klausen T, Østergaard M. Contrastenhanced poser Doppler

ultrasonography of the metacarpophalangeal joints in rheumatoid

arthritis. European Radiology 2003;13:163-168.

Szkudlarek M. Court-Payen M. Jacobsen S, Klarlund M,

Thomsen HS, Ostergaard M. Interobserver agreement in ultrasonography

of the finger and toe joints in rheumatoid arthritis.

Arthritis Rheum 2003;48:955-962.

Thomsen HS, Morcos SK. Contrast media and the kidney

– European Society of Urogenital Radiology (ESUR) Guidelines

Br J Radiol 2003;76:513-518.

Thomsen HS. ESUR Guidelines on Contrast media. AJR

2003;181:1461-1471.

Webb JAW, Stacul F, Thomsen HS, Morcos SK and members of

Contrast Media Safety Committee of European Society of Urogenital

Radiology (ESUR). Late adverse reactions to intravascular

iodinated contrast media. Eur Radiol 2003;13:1881-184.

Eigtved AI, Berthelsen AK, Kinnander C, Krarup-Hansen A.

Sarkomgruppen i København. FDG-PET og CT ved gastrointestinal

stromal tumor i behandling med imatinib. Ugeskr Laeger

2003;165;3507-9.

Etemad A, Brems Dalgard E, Thomsen HS. Outcome of intravenous

urography in year 2000. Abdom Imaging 2003;28:226-

228.

Grenier N, Thomsen HS. Advances in urogenital radiology (editorial).

Abdom Imaging 2003;28:154.

Hölmich LR, Friis S, Fryzek JP, Vejborg IM, Conrad C, Slsetting

S, Kjøller K, McLauglin JK, Olsen JH. Incidence of silicone breat

implant ruptur. Arch Surg. 2003;138:801-6.

Hölmich LR, Kjoller K, Fryzek JP, Hoier-Madsen M, Vejborg

I, Conrad C, Sletting S, McLaughlin JK, Breiting V, Friis S.

Self-reported diseases and symptoms by ruptur status among

unselected Danish Women with cosmetic silicone breast implants.

Plast Reconstr Surg. 2003;111:723-32;discussion 733-4.

Karstoft J, Rasmussen F, Thomsen HS. Har amterne fulgt Sundhedsstyrelsens

anbefalinger mht MR og CT-bestand i Danmark?

Ugeskr Laeger 2003; 165:4218-4319.

Morcos SK, Thomsen HS. European Society of Urogenital

Radiology Guidelines on Contrast Media. Abdom Imaging

2003;28:187-190.

Rappeport ED. Mirizzis syndrom – diagnosticeret præoperativt

med MR-scanning. Ugeskr Laeger 2003;165:50-1.

Røpke I. Akkreditering af de danske sygehuse. Tidsskrift for Dansk

Sundhedsvæsen 2003;79:62-66.

32


Noter

32


Noter

34


FORSKNING

amtssygehuset i herlev

Kunstneren Poul Gernes

har givet Amtssygehuset i

Herlev dets karakteristiske

præg med sin udsmykning i

klare, stærke farver.

Amtssygehuset i Herlev

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Tlf. 4488 4488

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines