AFDELING - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

AFDELING - Herlev Hospital

årsberetning 2004

F O R S K N I N G P Å

amtssygehuset i herlev

K Ø B E N H AV N S A M T


I N D H O L D

Forskning på Amtssygehuset i Herlev 3

Forskning i folkesygdomme

Klinisk Biokemisk Afdeling 4

Forskning i knoglekræft 6

Elektroporation 8

Oversigt over den samlede forskning 10

Forskningsområder og -aktiviteter 11

Udgiver

Direktionen

Amtssygehuset i Herlev

Redaktion

Leder af Medier og Kommunikation

Jens-Peter Wehlitz (ansvarsh. red.)

Udviklings afdelingen,

Vicedirektør Per Dombernowsky,

Professor, dr.med. Henrik S. Thomsen

Radiologisk Afd.,

Informationsmedarbejder

Christina Essemann-Beck,

Tine Nilsson (projektstyring)

Redaktionen afsluttet april 2005

Lay-out

Kristin Hedetoft,

MEDIEteam grafik

Foto

Thomas Hommelgaard Fotografi

(hvor intet andet er angivet)

Tryk

Kailow Tryk

ISO-14001 Miljøcertificeret

Oplag

1000 stk.


F O R S K N I N G P Å A M T S S Y G E -

H U S E T I H E R L E V

Forskning er med til at udvikle det høje sundhedsfaglige

niveau på Amtssygehuset i Herlev. Vores vision er

at være førende med ny viden og ekspertise på sygehusets

kerneområder. Derfor er det hele tiden et mål

at udvikle forskningen yderligere og skabe de bedste

betingelser for et frugtbart forskningsmiljø. I 2004 blev

der på sygehuset gennemført flere initiativer til gavn

for forskningen.

Vi har udarbejdet en ny forskningspolitik, som beskriver

de overordnede mål og rammer for sygehusets forskning

på områder som etik, kvalitet, ressourcer, formidling og

organisation. Forskningspolitikken skal være med til at

videreudvikle og synliggøre forskningen.

Samtidig har vi nedsat et tværfagligt forskningsråd, som

bliver inddraget i alle overordnede spørgsmål om forskning.

Rådet skal formidle sygehusets forskningsindsats

og kortlægge den forskning, der aktuelt foregår. Desuden

bidrager rådet til at føre forskningspolitikken ud i livet.

Amtssygehuset i Herlev har i 2004 ansat en finansieringskonsulent,

som aktivt søger viden om mulighederne for

ekstern finansiering af forskningen, fx via fonde, forskningsråd

og EU-rammeprogrammer. Samtidig støtter

finansieringskonsulenten arbejdet med at kvalificere

selve ansøgningerne.

Disse tiltag er med til at skabe et godt og dynamisk

grundlag for hovedpersonerne i hele arbejdet, nemlig

forskerne. I første del af denne årsberetning fortæller

repræsentanter for sygehusets mange forskere om deres

arbejde og om, hvad deres forskningsprojekter betyder

for patienterne. Anden del er en oversigt over de enkelte

afdelingers forskningsområder samt publikationer i

2004.

Direktionen

Svend Hartling, konst. sygehusdirektør

Lone H. Møller, vicedirektør

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3


FORSKNING I FOLKESYGDOMME

KLINISK B IOKEMISK AFDELING

I DEN DANSKE BEFOLKNING ER HYPPIGE ÅRSAGER

TIL SYGDOM OG DØD FOLKESYGDOMME SOM

BLODPROP I HJERTET OG HJERNEN, CANCER,

ASTMA OG KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYG-

DOM. I SAMARBEJDE MED EN LANG RÆKKE FOR-

SKERE I IND-OG UDLAND FORSKES DER PÅ KLINISK

BIOKEMISK AFDELING PÅ AMTSSYGEHUSET I

HERLEV I AT FORSTÅ, HVILKE GENFEJL DER ØGER

RISIKOEN FOR SÅDANNE FOLKESYGDOMME (HER-

LEV-/ØSTERBROUNDERSØGELSEN). PÅ AFDELINGEN

UNDERSØGES DESUDEN OM BLODPROP I HJERTET

OG HJERNEN KAN FOREBYGGES VED KOLESTE-

ROLSÆNKENDE BEHANDLING HOS PERSONER MED

LAVT KOLESTEROLTAL OG MED TEGN PÅ INFLAM-

MATION I KROPPEN, HVILKET KAN VÆRE TEGN PÅ

SKJULT ÅREFORKALKNING (JUPITER-STUDIET).

Blodprøver.

Af professor, overlæge, dr. med. Børge G. Nordestgaard

Geners betydning

Koden af næsten hele det menneskelige arvemateriale er

nu kendt. Det betyder imidlertid ikke, at vi ved, hvad

disse koder betyder. Specielt ved vi i dag kun i meget

begrænset omfang, hvad ’fejl’ i arveanlæggene betyder.

Vigtig lægevidenskabelig forskning de kommende 10-

20 år vil derfor være at forstå betydningen af afvigelser i

arveanlæggene, specielt for de store folkesygdomme.

Det er præcist dette emne, der forskes i på Klinisk Biokemisk

Afdeling. De seneste10-15 år har afdelingen

arbejdet hårdt på at etablere store grupper af frivillige

danskere, der er villige til at deltage i omfattende undersøgelser.

Det hidtil vigtigste materiale er ’Østerbroundersøgelsen’,

der er unik på verdensplan, fordi arvematerialet

DNA på 9.300 deltagere fra den almindelige danske

befolkning er tilgængelig for undersøgelse. Derudover

er der indsamlet data fra store grupper af patienter, bl.a.

mere end 1500 patienter med brystkræft fra Brystkirurgisk

Afdeling på Amtssygehuset i Herlev.

Arvematerialet DNA indeholder gener og genfejl.

Klinisk Biokemisk Afdeling har publiceret ca. 50 originalartikler

på højt internationalt niveau om geners betydning

for folkesygdomme. Bl.a. er der publiceret i tidsskrifterne

The New England Journal of Medicine, The

Lancet, Journal of Experimental Medicine, Journal of

Clinical Investigation, Journal of National Cancer Institute,

Annals of Internal Medicine, Circulation og Blood.

4 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Herlev-/Østerbroundersøgelsen

For at forbedre og udbygge disse undersøgelser, bl.a.

ved øget statistisk styrke, er vi ved at indsamle data

fra en i forhold til ’Østerbro-undersøgelsen’ endnu

større gruppe frivillige danskere fra kommunerne

rundt om Amtssygehuset i Herlev. I 2004 undersøgte

vi ca. 10.000 deltagere, og vi forsætter med samme

hastighed indtil mindst 50.000 deltagere er undersøgt.

Undersøgel sen udføres på Herlev Amtssygehus samtidig

med, at den trækker på den kæmpe erfaring, der allerede

er indhøstet i den nu næsten 30 år gamle internationalt

meget anerkendte Østerbroundersøgelse. På engelsk vil

begge undersøgelser have samlebetegnelsen The Copenhagen

City Heart Study.

Alle 50.000 deltagere udfylder et spørgeskema om livsstil,

helbred, tidligere sygdomme og medicinforbrug, får

målt blodtryk og lungefunktion samt får taget en række

blodprøver, bl.a. blodprocent, stofskifteprøver, nyretal,

levertal, blodsukker, blodfedt, kolesteroltal, LDL-kolesterol

og HDL-kolesterol. Herudover isoleres arvemateriale

på alle deltagere, og yderligere prøver med plasma,

DNA, mRNA samt fuldblod gemmes i en biologisk

bank. Endelig sammenkøres denne undersøgelse årligt

med de danske registre for sygdom og død.

Studiet vil i den nærmeste fremtid betyde, at mange

forskere her på sygehuset samt i ind- og udland kan

udnytte dette store udsnit af danskere til forskning i

geners betydning for de store folkesygdomme. Danmark

er meget velegnet til at udføre sådanne genetisk

epidemiologiske studier, specielt pga. de gode danske

registre for sygdom og død, der er næsten enestående

på verdensplan.

JUPITER-studiet

Dette dobbelt-blindede placebo-kontrollerede studie skal

i perioden 2004 til 2006 rekruttere 15.000 raske mænd

og kvinder over henholdsvis 55 og 65 år fra 14 forskellige

lande i 4 verdensdele. Deltagerne med ”normalt”

kolesteroltal (dvs. LDL kolesterol under 3,36 mmol/L)

samtidigt med tegn på inflammation i kroppen (dvs. C-

reaktivt protein på 2 mg/L eller derover) randomiseres til

behandling med kolesterolsænkeren rosuvastatin 20 mg

daglig eller placebo. JUPITER-studiet tester hypotesen

om, at kolesterolsænkning, som også medfører sænkning

i C-reaktivt protein, hos denne gruppe personer vil betyde

reduktion i antallet af blodpropper i hjertet eller hjernen.

Kolesterolsænkende behandling er allerede vist i mange

tidligere studier at kunne reducere forekomsten af blodprop

i hjertet og hjerne såvel som total dødelighed.

Undersøger og deltager i Herlev-/Østerbroundersøgelsen.

Behandlingen er meget sikker med yderst få bivirkninger.

Under 1/1000 behandlede patienter får alvorlige

muskelsmerter med forhøjelse af blodprøven creatininkinase,

den eneste vigtige bivirkning. Heldigvis forsvinder

symptomerne, så snart man stopper med at tage pillerne.

Vi forventer i alt at kunne rekruttere 1000 personer til

JUPITER-studiet. I 2004 blev der i USA og Canada

rekrutteret ca. 3000 deltagere. Studiet forventes afsluttet

i 2009-2010.

Perspektiver

Herlev-/Østerbroundersøgelsen

Målet er at beskrive den samlede betydning for

folkesygdomme af mange forskellige genfejl i

mange forskellige gener. Forhåbentligt vil vi

være i stand til udpege, hvilke personer i den

danske befolkning, der har speciel stor tilbøjelighed

for at udvikle blodprop i hjertet og

hjernen, kræft, astma, kronisk lungesygdom og

andre store folkesygdomme, således at forebyggende

tiltag kan tilbydes specielt disse danskere.

JUPITER-studiet

I dag tilbydes kolesterolsænkende behandling

hovedsageligt til personer, der enten allerede

har udviklet blodprop i hjertet eller hjernen, har

meget høj risiko for at udvikle disse sygdomme,

eller har meget højt kolesteroltal. JUPITER-studiet

forventes at kunne vise, at også personer

med lavt kolsteroltal og med tegn på inflammation

i kroppen (og derfor sikkert åreforkalkning)

kan have gavn af denne behandling.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 5


F O R S K N I N G I K N O G L E K R Æ F T

HÆMATOLOGISK AFDELING L PÅ AMTSSYGEHUSET I HERLEV HAR I EN ÅRRÆKKE ARBEJDET MED AT

KORTLÆGGE GENFORSKELLE HOS PATIENTER PÅ FORSKELLIGE STADIER AF KNOGLEKRÆFT. DET HAR GIVET

NY INDSIGT I FUNDAMENTAL MYELOM BIOLOGI PÅ DET MOLEKYLÆRE NIVEAU. KORTLÆGNINGEN GØR

DET MULIGT AT SE EN SAMMENHÆNG MELLEM SPECIFIKKE GENFEJL OG PATIENTENS PROGNOSE. FORSK-

NINGEN KAN BIDRAGE TIL UDVIKLING AF NYE BEHANDLINGSFORMER.

lymfoproliferative sygdomme, hyppigst ses transformation

til myelomatose. Totalt udvikler omkring 25% af

MGUS-patienterne en malign sygdom. Ingen absolutte

risikofaktorer, som er afgørende for transformation til

myelomatose, er identificeret endnu, og kun en retrospektiv

opfølgning kan i dag identificere disse patienter.

Af forskningsleder, ph.d. Thomas Rasmussen og

overlæge Lene Meldgaard Knudsen

Myelomatose

Myelomatose (knoglekræft) er en malign uhelbredelig

B-celle sygdom, karakteriseret ved en klonal proliferation

af plasmaceller i knoglemarven. Endvidere ses hyppigt

monoklonalt immunoglobulin og knogledestruktion.

Myelomatose betragtes i dag som en uhelbredelig sygdom

med en medianoverlevelse på omkring 3 år ved

anvendelse af konventionel kemoterapi og ca. 5 år ved

anvendelse af højdosisbehandling. Incidensen i Danmark

er ca. 6 per 100.000 per år.

Sygdomsudviklingen sker trinvist, og et benignt forstadium,

MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance),

ses hyppigt. Prævalensen af MGUS er aldersafhængig

og findes hos omkring 3% af alle, der er ældre end

70 år. MGUS-patienter har en forøget risiko for at udvikle

At myelomatose er uheldbredelig, kan skyldes, at der findes

celleforstadier, såkaldte kræft-stamceller, der kontinuerligt

udvikler sig til de ondartede myeloma-celler, der

kan erkendes morfologisk, og som behandlingen er rettet

imod. At identificere disse kræft-stamceller er vigtigt for

at kunne målrette fremtidig behandling mod netop de

celler, der er årsagen til sygdommens genopblussen.

Forskning

Hæmatologisk Afdeling L arbejder med kortlægningen

af genekspressions-profiler hos individer, der befinder sig

på forskellige trin af sygdomsudviklingen til myelomatose.

1,2 Det har givet ny indsigt i fundamental myelom

biologi på det molekylære niveau og dannet grundlag for

afdelingens videre arbejde med en molekylær klassifikation

of myelomatose. Forventningen er, at en detaljeret

molekylær klassifikation gør det muligt, vha. gen/proteinekspressions-profiler

bestemt for den enkelte patient,

at stille en tidlig og detaljeret diagnose og forudsige det

kliniske forløb for hver enkelt patient.

Et mere langsigtet perspektiv er en kortlægning af de

molekylære mekanismer, der ligger bag transformationen

til myelomatose. Kortlægningen kan medvirke til

udviklingen af nye behandlingsformer, der er rettet spe-

6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Trinvis onkogenese. Sygdomsudviklingen sker trinvist, og et

benignt forstadium, MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined

significance), ses hyppigt. Transformation fra normaltilstanden

til MGUS-tilstanden (udødelig) er karakteriseret ved

en kromosom translokation. Transformationen fra den udødelige

tilstand MGUS til den maligne tilstand (myelomatose) er bla.

karakteriseret ved en mutation.

cifikt mod det/de involverede regulatoriske netværk. For

MGUS-patienter er målsætningen at identificere patienter

med øget risiko for transformation til myelomatose,

for at den rette behandling kan påbegyndes på et tidligt

stadium i sygdommen.

Afdelingens arbejde har endvidere fokuseret på at kortlægge

det cellulære hierarki, hvor de myelomatose-specifikke

genetiske ændringer sker. Celleforstadier med

myelom-specifikke genetiske ændringer er identificeret,

og deres manglende respons på behandling er dokumenteret.

3 Nye potentielle behandlinger er ligeledes

undersøgt. 4 På nuværende tidspunkt arbejder afdelingen

med at karakterisere celleforstadiernes proliferative og

klonogene potentiale for at afklare hypotesen om, om

kræftceller med stamcellelignende egenskaber er årsagen

til sygdommens genopblussen.

Internationalt forskningssamarbejde og støtte

Afdelingens myelomatose-forskningsgruppe er en del af

det Europæiske Myelom Netværk (EMN) og den Nordiske

Myelomatose Studie Gruppe (NMSG). Derudover samarbejdes

der med en række internationale forskningsgrupper

på bla. National Institute of Health (NIH) i USA.

Afdelingens arbejde med en molekylær karakterisering

af myelomatose er støttet af en lang række private fonde

med hovedbevillinger fra Statens Sundhedsvidenskabelige

Fond (SSVF) og Kræftens Bekæmpelse.

Pathogenese: Cellulært niveau. De myelomatose-specifikke

genetiske ændringer introduceres trinvist i det cellulære hierarki.

Translokationer sker i hukommelses B-celler under isotypeskift

fra IgM til IgG eller IgA. Mutationer sker i de modne

plasmaceller, hvormed de transformerer til den maligne celle,

der forårsager knoglekræft.

Referencer

(1) Rasmussen T, Kuehl WM, Lodahl M, Johnsen HE, Dahl IMS.

Possible roles for activating RAS mutations in the MGUS to MM

transition and in the intramedullary to extramedullary transition

in some plasma cell tumors. Blood. 2005. 105: 317-323.

(2) Rasmussen T, Theilgaard-Monch K, Hudlebusch HR et al.

Occurence of dysregulated oncogenes in primary plasma cells representing

consecutive stages of myeloma pathogenesis: indications for

different disease entities. Br J Haematol. 2003;123:253-262.

(3) Rasmussen T, Jensen L, Honoré L, Johnsen HE. Frequency

and kinetics of polyclonal and clonal B-cells in the peripheral

blood of patients being treated for multiple myeloma. Blood.

2000;96:4357-4359.

(4) Rasmussen T, Hansson L, Osterborg A, Johnsen HE, Mellstedt

H. Idiotype vaccination in multiple myeloma induced a reduction

of circulating clonal tumor B cells. Blood. 2003;101:4607-4610.

(5) Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE et al. Distinct types of diffuse

large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling.

Nature. 2000;403:503-511.

PERSPEKTIVER

Maligne hæmatologiske sygdomme er velegnede

til DNA-chip analyser. Disse sygdomme udgøres primært

af enkeltceller, der kan udtages og oprenses

vha. cellulære overflade-markører. Genekspressions-profiler

som et diagnostisk og prognostisk

værktøj har allerede vist sig anvendelige ved brug

af en Lymphochip, der adskiller diffus storcellet

lymfom (DLBCL) i to klasser med forskellig prognose.

5 Indenfor myelomatose-forskningen arbejdes

der flere steder med at designe en myelomatose

DNA-chip indeholdende diagnostiske og prognostiske

gen-profiler. At kunne stille en tidlig og korrekt

diagnose og identificere de MGUS-patienter,

der har øget risiko for transformation til myelomatose,

muliggør, at den rette behandling kan initieres

på et tidligt stadium af sygdommen.

Et mere langsigtet perspektiv af genekspressionsanalyserne

er en kortlægning af de molekylære

mekanismer, der ligger bag udviklingen af myelomatose.

Det muliggør udvikling af nye behandlingsformer,

der er rettet mod det/de involverede

regulatoriske netværk.

DNA-chip teknologien vil utvivlsomt danne grundlag

for bedre diagnostik og en mere nuanceret stadieinddeling

af MGUS- og myelomatose-patienter

og dermed også give værdifuld prognostisk information.

Genekspression-profilering har accelereret

forskningen, men der eksisterer stadigvæk et stort

efterfølgende arbejde med at kortlægge de gener,

der har betydning for onkogenesen af myelomatose.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 7


E L E K T R O P O R A T I O N

ONKOLOGISK AFDELING PÅ AMTSSYGEHUSET I

HERLEV FORSKER I ELEKTROPORATION SOM LED

I KRÆFTBEHANDLING. VED AT SÆTTE STRØM

TIL KRÆFTCELLER KAN MAN FÅ KEMOTERAPI

IND I CELLERNE, SOM ELLERS VILLE BLIVE AFVIST.

TEKNIKKEN KAN OGSÅ BRUGES VED GENTERAPI,

Af læge, dr.med.

Julie Gehl

HVOR MAN INDFØRER DNA I CELLERNE.

Ved hjælp af elektriske pulser, der netop overstiger cellemembranens

elektriske kapacitans, kan man opnå en

reversibel, minutter-varende permeabilisering af cellemembranen

(elektroporation). Elektroporation kan

foretages på celler i suspension og celler i alle væv, og

metoden kan anvendes klinisk.

Jens Eriksen, Pernille

Højman Møller.

I laboratoriet på

Onkologisk Afdeling

fokuseres på fremtidig

anvendelse af elektroporationsbaseret

genterapi. Pernille

Højman Møller

skriver ph.D. om regulation

af transfekterede

gener, således

at man vil kunne

‘tænde og slukke’ samt

variere ekspression af

transfekterede gener.

Elektrokemoterapi

Ved elektrokemoterapi udnyttes, at den kortvarige permeabilisering

af membranen giver direkte adgang for

kemoterapi ind i cellen. Hvis man anvender et stof, der

under normale omstændigheder vanskeligt passerer cellemembranen,

bleomycin, kan man opnå en effektivitetsøgning

på flere hundrede gange. Det betyder, at man

med en engangsbehandling kan behandle tilgængelige

metastaser. Der anvendes 8 korte elektriske pulser, på

hver 0.1 ms, men med et elektrisk felt på 1 kV/cm. Derfor

anvendes i reglen elektrodeafstande på under 1 cm.

Patienter med behov for palliation af f.eks. ulcererede,

blødende hudmetastaser møder ambulant og behandles

i reglen i lokal bedøvelse. Er tumorerne meget talrige

eller placeret, hvor det er svært at give adækvat lokalanæstesi,

kan en kortvarig universel anæstesi komme på tale.

Elektroderne placeres i og omkring tumor og kan flyttes,

indtil tumor er dækket, idet hver pulssekvens kun tager

få sekunder.

Når det applicerede elektriske

felt overstiger cellemembranens

kapacitans,

trænger der vand ind i

membranen, og permeable

områder i cellemembranen

opstår. Membranen forsegles

atter i løbet af nogle minutter.

Det permeabiliserede

område er størst ved den pol

af cellen, der vender mod

den positive elektrode. Små

molekyler, som f.eks. kemoterapi vil kunne diffundere ind i cellen

i det permeabiliserede område. DNA er et stort molekyle, men

passerer det destabiliserede område i cellemembranen, hvis der suppleres

med en elektroforetisk puls, som driver DNA mod den positive

elektrode. Der ses en skematiseret opstilling af elektroporation,

med den positive elektrode til venstre og den negative til højre.

8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Elektrokemoimmunterapi

Ved elektrokemoterapi skabes et område, hvor alle

tumorceller umiddelbart dræbes. På Amtssygehuset i

Herlev har vi netop afsluttet et projekt med elektrokemoimmunterapi,

hvor man udnytter de dræbte

tumorceller som en cancervaccine med patientens egne

tumorceller. Blandt behandlede patienter med udbredt

malignt melanom (modermærkekræft) er der set klinisk

respons med langtidsoverlevelse, og det har samtidig

kunnet vises, at lymfocytter fra perifert cirkulerende

blod genkender og reagerer mod kendte antigener fra

malignt melanom.

Feltberegning. Applikation af de elektriske felter forudsætter

elektroder og beregning. Her har fysiker Thyge Holten Sørensen

og ingeniør Kurt Nielsen fra Radiofysisk Afdeling kunnet bi drage,

idet de fagkundskaber, som anvendes ved strålebehandling, også

kan anvendes ved forskning i elektriske felter. Der ses elektrisk

feltfordeling ved henholdsvis nåle-elektroder med otte nåle og

plade-elektroder.

PERSPEKTIVER

Med elektroporation kan i princippet et hvilket

som helst molekyle leveres til et hvilket som helst

væv. Dette giver en vifte af mulige anvendelser.

De mest nærliggende er:

1 Elektrokemoterapi: Anvendelse af elektroporation

til at opnå en kraftig øgning af effekten af

kemoterapi i det bestemte område, hvor elektroderne

placeres. Fremtidige udviklingsmuligheder

er f.eks. intraoperativ og endoskopisk anvendelse.

2 Elektrokemoimmunterapi: Her anvendes et

elektrokemoterapi-område som autolog tumorvaccine.

Der er gode muligheder for videreudvikling

af denne strategi.

Elektro-gentransfektion

Elektro-gentransfektion betegner anvendelsen af elektriske

pulser til gen-transfektion. Elektro-gentransfektion

foregår uden brug af virus, og gentransfektionen foregår

kun der, hvor elektroderne placeres. Det forventes, at vi

kan påbegynde elektro-genterapi til kræftpatienter i løbet

af 2005.

I laboratoriet arbejdes med induktion af elektro-transfekterede

gener. Ved transfektion til muskelvæv kan man

opnå meget langvarig ekspression af generne, selvom

det transfekterede DNA ikke indbygges i cellens genom.

Imidlertid har en myocyt meget lang levetid, og derfor

kan det transfekterede DNA vedblive med at blive

udtrykt. Der findes systemer, som kan anvendes til at

aktivere eller deaktivere ekspression af et transfekteret

gen. Således vil man kunne ‘tænde og slukke’ samt ‘skrue

op og ned’ for et transfekteret gen.

3 Genterapi: Elektroporations-baseret genterapi

foregår uden brug af virus, og det ønskede gen

transfekteres alene i det område, hvor elektroderne

er placeret. Det er således en både

arbejdsmiljømæssigt og patientsikkerhedsmæssigt

god procedure. Ved at transfektere:

- muskelvæv kan man opnå meget langvarig

ekspression af transfekterede gener, og der kan

opnås terapeutisk betydende niveauer af genekspression.

- tumorer kan man opnå en tumoricid effekt.

I Onkologisk Afdeling tilbydes

patienter behandling med

elektrokemoterapi i forsøgsprotokoller.

Elektroporationsudstyret

her er blevet til ved to EU-financierede

samarbejdsprojekter, hvor

Onkologisk Afdeling har deltaget.

Susanne Wehmeyer.

Onkologisk Afdelings kliniske

forskningsenhed bistår med

registrering og afrapportering

af resultater i henhold til

GCP (good clinical practice)

retningslinier.

- hud kan man opnå en kortvarig ekspression af

det transfekterede gen. Dette vil kunne vise sig

anvendeligt til vaccinationer.

4 Anti-sense terapi: Man transfekterer her med

molekyler, der kan hæmme ekspression af et

givent gen.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 9


oversigt over den samlede

F O R S K N I N G S A K T I V I T E T

Akademisk personale med hovedvægt på forskning

Type

Antal

Professorater – internt finansieret 7

Professorater – eksternt finansieret 6

Kliniske delestillinger 7

Ph.d studerende 20

Videnskabelige publikationer

Type

Antal

Publikationer i tidsskrifter 281

Ph-d afhandlinger 10

Doktorafhandlinger 3

Kvantitet og kvalitet af originalartikler

80 0

60

Figuren viser udvikling i forskningens kvantitet og kvalitet. Nederst

ses det samlede antal af originalartikler publiceret i inter-

20

40

nationale tidsskrifter med peer review ordning. Øverst vises den

0

samlede journal impact factor for de tidsskrifter disse originalartikler

er publiceret i. (Udarbejdet af Børge G. Nordestgaard) KKirurgi

I RU RG II MMedicin

E D I C I N Tværgående

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

TVÆRGÅENDE

ORIGINALARTIKLERI JOURNAL IMPACT FACTORI

Originalartikler Journal impact factor

250

200

150

100

50

1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Forskningsområder og -aktiviteter

forskningsområder

O G - A K T I V I T E T E R

Forord til Publikationslisten

I lighed med tidligere år har Fagbiblioteket gennemgået

de nyligt tilsendte forskningspublikationer (artikler,

bogafsnit mv., tilsendt Radiologisk Afdeling) fra hver

enkelt afdeling på Amtssygehuset i Herlev.

Fagbiblioteket har udover en teknisk redaktion af litteraturhenvisningerne

lavet diverse databasesøgninger (PUB-

MED, WEB OF SCIENCE, EMBASE mm.) for at lave

listerne så komplette så muligt.

Listen er hovedsageligt en opgørelse over de enkelte

afdelingers produktion af original- samt oversigtsartikler,

disputatser, ph.d.-afhandlinger og bogkapitler.

Det er glædeligt med den store aktivitet, der foregår i

huset.

Vi vil gerne takke ledende lægesekretær Gitte Hørby for

arbejdet med at indsamle listerne.

Kirurgi

Brystkirurgisk Afdeling F 12

Gynækologisk-obstetrisk Afdeling G 13

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D 14

Kirurgisk Urologisk Afdeling H 15

Ortopædkirurgisk Afdeling T 16

Plastikkirurgisk Afdeling V 17

Øjenafdelingen Ø 18

Medicin

Akut Medicinsk Kardiologisk Afdeling S 20

Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L 21

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J 22

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C 24

Reumatologisk Medicinsk Geriatrisk Afdeling Q 26

Medicinsk Nefrologisk Afdeling B 28

Onkologisk Afdeling R 29

Tværgående

Anæstesiologisk Afdeling I 31

Klinisk Biokemisk Afdeling K 33

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling Z 35

Klinisk Immunologisk Afdeling 36

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M 37

Patologisk Anatomisk Institut 38

Radiologisk Afdeling X 39

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 1 1


ystkirurgisk

A F D E L I N G F

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Forskningsaktiviteter

Mamma’s sygdomme med fokus på cancer mammae, herunder

genetiske forhold, samt mastalgi. Postoperativ opfølgning,

patientuddannelse, stress-niveau, og livskvalitet (i samarbejde med

Kræftens Bekæmpelse og Ballegaards Akupunkturcenter).

Forebyggelse/reduktion af serom (steroid-bolus).

Behandling af operationssequelae med akupunktur.

Behandling af mastalgi med transkutan nervestimulation.

Operation for cancer-recidiv med sentinel node teknik.

Vurdering af genetisk polymorfi ved cancer mammae (> 1.000

patienter indgået).

Bogkapitler

Dyreborg U, Axelsson C, Bak M, Bech M, Bellstrøm T, Christensen

S, Grabau DÅ, Gyrd-Hansen D, Jensen AB, Rose C,

Schwartz W, Jørgensen T, Bakketeig L. Medicinsk Teknologivurdering

af mammografiscreeningen i Fyns amt 1993-97. Medicinsk

Teknologivurdering- Puljeprojekter 2004;4(1). Center for

Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

2004.

Heri: Axelsson C: Cancer mammae’s naturhistorie side 55-68.

1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


gynækologisk obstetrisk

A F D E L I N G G

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylær forskning.

Patogeneseforskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske og biologiske

behandlingsmetoder.

Kvalitetssikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaseret opgørelse over kvaliteten på gynækologiske

afdelinger.

Registerforskning og kvalitetssikring i obstetrik.

Forskningsaktiviteter

Kræftsygdomme i kvindelige kønsorganer, risikofaktorer for at

udvikle brystkræft, hormoners indflydelse på kredsløbssygdom

hos kvinder og risikoen for kvindelige kræftformer.

Forløb, behandlingsmetoder og kvalitetssikring ved spontan

abort, provokeret abort og graviditet uden for livmoderen.

Seksualvaners indflydelse på risikoen for at udvikle dissemineret

sklerose.

Imprinting sygdomme og in vitro fertilisation, ovulationsmekanismer,

in vitro maturisation. Endometrievurdering og optimering

ved IVF, hypooxygenær celledyrkning (Endometrieceller,

ægceller, embryoner). Kvalitetsudvikling og akkreditering inden

for dansk gynækologi og obstetrik.

Videnskabelige publikationer 2004

Bergholt T, Ostberg B, Legarth J, Weber T. Danish obstetricians’

personal preference and general attitude to elective cesarean section

on maternal request: a nation-wide postal survey.

Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:262-6.

Bryndorf T, Kirchhoff M, Larsen J, Andreasson B, Bjerregaard B,

Westh H,Rose H, Lundsteen C. The most common chromosome

aberration detected by high-resolution comparative genomic

hybridization in vulvar intraepithelial neoplasia is not seen in

vulvar squamous cell carcinoma.

Cytogenet Genome Res 2004;106:43-8.

Chellakooty M, Vangsgaard K, Larsen T, Scheike T, Falck-Larsen

J, Legarth J,Andersson AM, Main KM, Skakkebaek NE, Juul

A. A longitudinal study of intrauterine growth and the placental

growth hormone (GH)-insulin-like growth factor I axis in

maternal circulation: association between placental GH and fetal

growth.

J Clin Endocrinol Metab 2004;89:384-91.

Helm P, Lidegaard O. Sterilisations in Denmark 1996-2003.

National follow-up.

www.dsog.dk/kvalitet. DSOG.

Hjollund NH, Bonde JP, Ernst E, Lindenberg S, Andersen AN,

Olsen J. Pesticide exposure in male farmers and survival of in

vitro fertilized pregnancies.

Hum Reprod 2004;19:1331-7.

Knudsen UB, Tabor A, Mosgaard B, Andersen ES, Kjer JJ, Hahn-

Pedersen S,Toftager-Larsen K, Mogensen O. Management of

ovarian cysts.

Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:1012-21.

Larsen JF, Bock JE, Jorgensen JR. Prevention of Rh immunization.

II. Management of the risk during the second half of pregnancy

and postpartum.

Ugeskr Laeger 2004;166:3078-83.

Larsen JF, Bock JE, Jorgensen JR. Prevention of Rh immunization

I. Theoretical background: management of the risk during

the first half of pregnancy.

Ugeskr Laeger 2004;166:3073-8.

Lidegaard O, Hammerum MS. Ectopic pregnancies in Denmark

1995-2003.

www.dsog.dk/kvalitet. DSOG 2002-2004.

Lidegaard O, Hammerum MS. Endometrial ablations at Gynaecological

Departments in Denmark 1996-2003. [Da].

www.dsog.dk/kvalitet. DSOG 2002-2004.

Lidegaard O, Hammerum MS. Hysterectomies in Denmark

1998-2003.

www.dsog.dk/kvalitet. DSOG 2002-2004.

Lidegaard O, Jaszczak P. Quantification of resources allocated to

physicians’ postgraduate education.

Ugeskr Laeger 2004;166:2037-40.

Lidegaard O. Transdermal contraceptive patch.

Ugeskr Laeger 2004;166:3591.

Zobbe V, Gimbel H, Andersen BM, Filtenborg T, Jakobsen K,

Sorensen HC,Toftager-Larsen K, Sidenius K, Moller N, Madsen

EM, Vejtorp M, Clausen H,Rosgaard A, Gluud C, Ottesen BS,

Tabor A. Sexuality after total vs. subtotal hysterectomy.

Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:191-6.

PhD-afhandlinger

Petersen, Astrid: Experimental aspects and considerations from

the early human embryo development and attachment.

Gabrielsen A, Agerholm I, Toft B, Hald F, Petersen K, Aagaard J,

Feldinger B, Lindenberg S, Fedder J. Hatching improves implantation

rates on cryopreserved-thawed embryos. A randomized

prospective study.

Hum Reprod 2004;19:2258-62.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 1 3


kirurgisk gastroenterologisk

A F D E L I N G D

Forskningsområder

Udvikling af non-invasive behandlingsmodaliteter ved cancersygdomme.

Patofysiologisk forskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder inden for øvre

abdominalkirurgi.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Forskning omkring analinkontinens (sakraknervestimulation).

Forskningsaktiviteter

Behandling af cancer i leveren, galdeveje, pancreas og rectum.

Herudover behandling af iatrogene galdevejslæsioner og vanskelige

choledochussten. Reservoirkirurgi for colitis ulcerosa og

behandling af komplikationer til Crohn’s sygdom.

Foretager alle former for behandling af specielle benigne og

maligne analsygdomme.

Videnskabelige publikationer 2004

Adamsen S. ERCP: targeting the stone.

Endoscopy 2004;36:1104-6.

Bulow S, Bjork J, Christensen IJ, Fausa O, Hjarvinen Moesgaard

F, Vasen HF, DAF Study Group. Duodenal adenomatosis in familial

adenomatous polyposis.

Gut 2004;53:381-6.

Buntzen S, Rasmussen OO, Ryhammer AM, Sorensen M, Laurberg

S, Christiansen J. Sacral nerve stimulation for treatment of

fecal incontinence in a patient with muscular dystrophy: report

of a case.

Dis Colon Rectum 2004;47:1409-11.

Burcharth F. The Sengstaken tube.

Ugeskr Laeger 2004;166:470-2.

Christiansen J. Surgical treatment of hemorrhoids. An analysis of

randomized trials published during the last five years.

Ugeskr Laeger 2004;66:3581-4.

Matzel KE, Kamm MA, Strosser M, Baeten CGMI, Christiansen

J, Madoff R, Mellgren A, Nicholls RJ, Rius J, Rosen H and

MDT 301 study group. Sacral spinal nerve stimulation for faecal

incotinence: multicentre study.

Lancet 2004;363:1270-6.

Mynster T, Nielsen HJ, Harling H, Bulow S; Danish TMEgroup,

RANX05-group. Blood loss and transfusion after total

mesorectal excision and conventional rectal cancer surgery.

Colorectal Dis 2004;6:452-7.

Rasmussen OO, Buntzen S, Sorensen M, Laurberg S, Christiansen

J. Sacral nerve stimulation in fecal incontinence.

Dis Colon Rectum 2004;47:1158-63.

Skjoldbye B, Nolsoe C, Nielsen MB. Ultrasound-guided cancer

treatment. The Danish Society of Ultrasonography

Ugeskr Laeger 2004;166:1125.

Trillingsgaard J, Moesgaard FA, Burcharth F, Jensen LS, Utzon J,

Kehlet H. Pancreaticoduodenectomy in Denmark, 1996-2001

Ugeskr Laeger 2004;166:3595-7.

Wagenblast AL, Adamsen S, Drewes AM, Rosenberg J, Jensen

PM, Grantcharov TP.Quality control of endoscopic performance

using virtual reality computer simulation

Ugeskr Laeger 2004;166-4363-5.

Winther KV, Bruun E, Federspiel B, Guldberg P, Binder V,

Brynskov J. Screening for dysplasia and p53 mutations in closed

Rectal Stumps of patients with ulcerative Colitis or Crohn’s

disease.

Scand J Gastroenterol 2004;39:232-7.

Lærebogskapitler I Medicinhåndbogen på CD

af Flemming Moesgaard

Åreknuder i spiseroret

Hæmorider

Endetarmsrift

Galdesten

Byld ved endetarmen

Kræft i bugspytkirtlen

Kræft i mavesækken

Kræft i tyk- og endetarmen

Gocht-Jensen P, Norgaard H, Adamsen S. Pleural effusion.

Ugeskr Laeger 2004;166: 3834.

Kenefick NJ, Christiansen J. A review of sacral nerve stimulation

for the treatment of faecal incontinence.

Colorectal Dis 2004;6:75-80.

Kirkegaard T, Hansen A, Bruun E, Brynskov J. Expression and

localisation of matrix metaloproteinases in fistulas of patients

with Crohn’s disease.

Gut 2004;53:701-9.

Lund EP, Bergenfeldt M, Burcharth F. Traumatic abdominal hernia

caused by cough, presenting with intestinal obstruction.

Hernia 2004;8:399-401.

1 4 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


kirurgisk urologisk

A F D E L I N G H

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Forskningsaktiviteter

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje med vandladningsproblemer

(specielt benign prostatahyperplasi og urininkontinens

hos mænd) og kroniske inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel

Cystitis), mandlig infertilitet samt erektil dysfunktion.

Videnskabelige publikationer 2004

Bartsch G, Fitzpatrick JM, Schalken JA, Isaacs J, Nordling J,

Roehrborn CG. Consensus statement: the role of prostate-specific

antigen in managing the patient with benign prostatic hyperplasia.

BJU Int 2004;93 (suppl 1):27-9.

Bouchelouche K, Alvarez S, Andersen L, Nordling J, Horn T,

Bouchelouche P. Monocyte chemoattractant protein-1 production

by human detrusor smooth musclecells.

J Urol 2004;171:462-6.

Dela F, von Linstow ME, Mikines KJ, Galbo H. Physical training

may enhance beta-cell function in type 2 diabetes.

Am J Physiol Endocrinol Metab 2004;287:E1024-31.

Fornari D, Steven K, Hansen AB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen

AL, Schwartz M, Horn T.

Microsatellite analysis of urine sediment versus urine cytology for

diagnosing transitional cell tumors of the urinary bladder.

APMIS 2004;112:148-52.

Fornari D, Steven K, Hansen AB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen

AL, Schwartz M, Horn T. New evaluation of plasma DNA microsatellite

analysis in patients with TCC of the urinary bladder.

Anticancer Res 2004;24:1733-6.

Horn T, Kortmann BB, Holm NR, Smedts F, Nordling J, Kiemeney

LA, de laRosette JJ. Routine bladder biopsies in men with

bladder outlet obstruction?

Urology 2004;63:451-6.

Iversen P, Johansson Jan-Erik, Lodding P, Lukkarinen O, Lundmo

P, Klarskov P, Tammela TLJ, Tasdemir I, Morris T, Carrol K,

The Scandinavian Prostatic Cancer Group. Bicalutamide (150

mg) versus placebo as immediate therapy alone or as adjuvant to

therapy with curative intent for early nonmetastatic prostate cancer:

5.3-year median followup from The Scandinavian Prostate

Cancer Group Study number 6.

J Urol 2004;172:1871-6.

Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J, Sanz CR, Emberton

M, de la Rosette JJ. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy

and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive

of benign prostatic obstruction (BPH guidelines).

Eur Urol 2004;46:547-54.

Nordling J, Anjum FH, Bade JJ, Bouchelouche K, Bouchelouche

P, Cervigni M,Elneil S, Fall M, Hald T, Hanus T, Hedlund H,

Hohlbrugger G, Horn T, Larsen S, Leppilahti M, Mortensen

S, Nagendra M, Oliveira PD, Osborne J, Riedl C, Sairanen J,

Tinzl M, Wyndaele JJ.Primary evaluation of patients suspected of

having interstitial cystitis (IC).

Eur Urol 2004;45:662-9.

Nordling J. Altering disease progression: the key to successful

patient management.

BJU Int 2004;93 (suppl 1):16-20.

Nordling J. Interstitial cystitis: how should we diagnose it and

treat it in 2004?

Curr Opin Urol 2004;14:323-7.

Nordling J. Pelvic pain and interstitial cystitis: Therapeutic strategies,

results and limitations.

Eau-Update-Ser, Eau-Update-Series 2004;2 (4 special issues):179-

186.

Schneiders A, Sonksen J, Hodges KJ. Penile vibratory stimulation

in the marmoset monkey.A practical alternative to electro-ejaculation,

yielding ejaculates of enhanced quality.

J Med Primatol 2004;33:98-104.

Wagrell L, Schelin S, Nordling J, Richthoff J, Magnusson B,

Schain M, Larson T, Boyle E, Duelund J, Kroyer K, Ageheim H,

Mattiasson A. Three-year follow-up of feedback microwave thermotherapy

versus TURP for clinical BPH: a prospective randomized

multicenter study.

Urology 2004;64:698-702.

Wang D, Braendstrup O, Larsen S, Horn T, Strandgaard S. The

expression and activity of renal nitric oxide synthase and circulating

nitric oxide in polycystic kidney disease rats.

APMIS 2004;112:358-68.

Wullt B, Holst E, Steven K, Carstensen J, Pedersen J, Gustafsson

E, Colleen S, Mansson W. Microbial flora in ileal and colonic

neobladders.

Eur Urol 2004;45:233-9.

Zhao J, Nordling J.Posterior tibial nerve stimulation in patients

with intractable interstitial cystitis.

BJU Int 2004;94:101-4.

Laessoe L, Nielsen JB, Biering-Sorensen F, Sonksen J. Antispastic.

Effect of penile vibration in spinal cord injured men.

Arch Phys Med Rehabil 2004;85:919-24.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 1 5


ortopædkirurgisk

A F D E L I N G T

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Molekylærbiologisk forskning.

Basal forskning.

Kontrolleret klinisk afprøvning af nyt lægemiddel.

Forskningsaktiviteter

Kliniske opgørelser af ortopædkirurgiske sygdomme, især osteoporose

og efter alloplastikoperationer.

Desuden molekylærbiologiske us. af patogenesen ved sarcomer

(med afd. L), og us. af stofskifte ved ischæmi i underextremiteterne

(med klin.fys. afd).

Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse (med lægemiddelindustrien).

Stamcelleforskning.

Videnskabelige publikationer 2004

Grum-Schwensen TA, Zerahn B, Lausten GS, Podenphant J,

Hansen IL. Frequency of osteoporosis in women aged 50-80 years

with Colles´fracture.

Ugeskr Laeger 2004;166:583-6.

Michelsen MI, Mejdahl S. Deep infection (purulent arthritis) following

arthroscopic knee surgery in Denmark 1998–2000.

Ugeskr Laeger 2004;166:1763-6.

Moller J, Larsen L, Bovin J, Lausten GS, Hasselquist M, Jensen

CM, Ropke I, Thomsen HS. MRI diagnosis of fracture of the

scaphoid bone.

Acad Radiol 2004;11:724-8.

Zerahn B, Lausten GS, Kanstrup IL. Prospective comparison of

differences in bone mineral density adjacent to two biomechanically

different types of cementless femioral stems.

Int Orthop 2004; 28:146-50.

1 6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


plastikkirurgisk

A F D E L I N G V

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgisk område, med fokus

på kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse af kunststofimplantater,

brystrekonstruktion, sårbehandling,-pleje og –forebyggelse,

kirurgisk behandling af medfødt urinrørsspalte hos drenge,

mikrokirurgisk behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

Videnskabelige publikationer 2004

Breiting VB, Holmich LR, Brandt B, Fryzek JP, Wolthers MS,

Kjoller K, McLaughlin JK, Wiik A, Friis S.Long-term health status

of Danish women with silicone breast implants.

Plast Reconstr Surg 2004;114:217-26; discussion 227-8.

Holmich LR, Vejborg IM, Conrad C, Sletting S, Hoier-Madsen

M, Fryzek JP, McLaughlin JK, Kjoller K, Wiik A, Friis

S.Untreated silicone breast implant rupture.

Plast Reconstr Surg 2004;114:204-14; discussion 215-6.

Jacobsen PH, Holmich LR, McLaughlin JK, Johansen C, Olsen

JH, Kjoller K, Friis S. Mortality and suicide among Danish

women with cosmetic breast implants.

Arch Intern Med 2004;164:2450-5.

Kjoller K, Holmich LR, Fryzek JP, Jacobsen PH, Friis S, McLaughlin

JK, Lipworth L, Henriksen TF, Hoier-Madsen M, Wiik A,

Olsen JH.Self-reported musculoskeletal symptoms among Danish

women with cosmetic breast implants.

Ann Plast Surg 2004;52:1-7.

Kulmala I, McLaughlin JK, Pakkanen M, Lassila K, Holmich LR,

Lipworth L, Boice JD Jr, Raitanen J, Luoto R.Local complications

after cosmetic breast implant surgery in Finland.

Ann Plast Surg 2004;53:413-9.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 1 7


øjenafdelingen

A F D E L I N G Ø

Forskningsområder

Forebyggelse, behandling og udvikling af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Forskningen er fokuseret på nethindens forhold.

Forebyggelsesområdet: indførelse af en screeningsklinik for diabetisk

retinopati i samarbejde med diabetesambulatoriet. Der er indført

elektronisk journal og elektronisk samkøring af diabetesambulatoriet

og øjenscreeningsklinikken.

Udvikling af nye behandlingsprincipper: afdelingen har vurderet

en ny medicinsk behandling af nethindehævelse ved diabetes. Med

afdelingens specielt udviklede måleudstyr har det vist sig, at den

nye behandling er virksom, og der er nu baggrund for at afprøve

dette i et klinisk forskningsprojekt. Dette skal køre som et internationalt

multicenterstudium, hvor afdelingen spiller en central rolle.

Vurdering af nyt princip vedrørende behandling af aldersrelateret

maculadegeneration ved indsprøjtning af specifikke væksthæmmere

i øjets glaslegeme. Deltagelse i multicenter undersøgelse.

Afdelingen er eneste deltager i Norden. Princippet synes at virke.

Vil indføre en ny og afgørende behandlingsstrategi i oftalmologien.

Forventes godkendt 2006.

Stort klinisk forskningsprojekt vedrørende de basale patofysiologiske

mekanismer ved diabetisk nethindesygdom, specielt hævelse af nethindens

centrum. Formentlig angivelse af nye behandlingsprincipper.

Forskningsprojekter vedrørende kvalitetsvurdering af gråstær kirurgien.

Forskningsprojekter vedrørende nethindeløsningskirurgi og kirurgi

for visse former af aldersrelateret maculadegeneration.

Klinisk: afdelingen har etableret et center for kirurgisk behandling

af nethindens og glaslegemets sygdomme. Dette center modtager

patienter fra hele landet til avanceret diagnostik og behandling.

Der er med succes indført en ny behandling af nethindehævelse

med injektion af binyrebarkhormon i glaslegemet.

Videnskabelige publikationer 2004

Buch T, Vinding T, La Cour M, Appleyard M, Jensen GB, Nielsen

NV. Prevalence and causes of visual impairment and blindness

among 9980 Scandinavian adults. The Copenhagen Eye Study.

Ophthalmology 2004;111:53-61.

Christensen SR, Hansen AB, la Cour M, Fledelius HC. Bilateral

endogenous bacterial endophthalmitis. A report of four cases.

Acta Ophthalmol 2004;82:306-10.

Christoffersen N, Larsen M : Unilateral Diabetic Macular Edema

Secondary to Low-Grade Compression of the Central Retinal Vein.

Acta Ophthalmol 2004;82:591-5.

Diamant M, Prause JU, Rosenberg T, Fledelius HC. Melanomaassociated

retinopathy in a patient without a primary tumor.

Ugeskr Laeger 2004;166:2812-13.

Fledelius HC, Scherfig E, la Cour M.Therapy-requiring retinopathy

of prematurity in Denmark. A comparison of cryotherapy

and laser therapy.

Ugeskr Laeger 2004;166:4360-2.

Hansen AB, Andersen M .Screening for diabetic retinopathy in

Denmark: the current status.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:673-8.

Hansen AB, Hartvig N, Jensen M, Borch-Johnsen K, Lund-Andersen

H, Larsen M. Diabetic retinopathy screening using digital nonmydriatic

fundus photography and automated image analysis.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:666-672.

Hansen AB, Sander B, Larsen M, Kleener J, Borch-Johnsen K,

Klein R, Lund-Andersen H. Screening for Diabetic Retinopathy

Using a Digital Non-mydriatic Camera Compared with Standard

35 mm Stereo Colour Transparencies.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:656-665.

Hougaard JH, Heijl A, Krogh E. The nerve fiber layer symmetry

test: computerized evaluation of human retinal nerve fibre layer

thickness as measured by optical coherence tomography.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:410-8.

Kessel L, Hougaard JL, Mortensen C, Jorgensen T, Lund-Andersen

H, Larsen M. Visual acuity and refractive errors in a suburban

Danish population: Inter99 Eye Study.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:19-24.

Kessel L, Sander B, Dalgaard P, Larsen M. Lens fluorescence and

metabolic control in type 1 diabetic patients: a 14 year follow up

study.

Br J Ophthalmol 2004;88:1169-72.

Kiilgaard JF, Pedersen DB, Eysteinsson T, la Cour M, Bang K,

Jensen PK, Stefánsson E.Optic nerve oxygen tension: the effects

of timolol and dorzolamide.

Br J Ophthalmol 2004;88:276-9.

Klemp K, Larsen M, Sander B, Vaag A, Brockhoff PB, Lund-

Andersen H. Effect of short-term hyperglycemia on multifocal

electroretinogram in diabetic patients without retinopathy.

Invest Ophthalmol & Vis Sci 2004;45:3812-9.

Klitgaard TL, Oegard C, Krogh E. Chemokine receptors and

early activation markers in acute anterior uveitis.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:179-183.

La Cour M. PDT for AMD. Smaller is better.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:641-2.

Laursen ML, Moeller F, Sander B, Sjoelie AK. Subtreshold

micropulse diode laser treatment in diabetic macular oedema.

Br. J. Ophthalmol 2004;88:1173-9.

Pedersen DB, Eysteinsson T, Stefánsson E, Kiilgaard JF, la Cour

M, Bang K, Jensen PK. Optic nerve tension. The effect of indomethacin.

Br J Ophthalmol 2004;88:1088-91.

Sommer LK, Lund-Andersen H. Skin burn, bilateral iridocyclitis

and amnesia following a lightning injury.

Acta Ophthalmol Scand 2004;82:596-8.

Sorensen TL. Roed H, Sellebjerg F. Optic neuritis : chemokine receptor

CXCR3 and its ligands.

Br J Ophtalmol 2004;88:1146-8.

Strom C, Sander B. Comparison of objective retinal thickness

analysis and subjective stereo fundus photography in diabetic

macular edema.

Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45:1450-5.

1 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Ph.-d. afhandlinger

Hougaard JL. Optical Choerense Tomografi and The Human

Retinal Nerver Fiber Layer. Aspects og methodology, heritability

and glaucoma diagnostics. 2004.

Kessel L. Lens fluorescence as a marker of ageing in relation to

heritibility, diabetes mellitus and ischemic heart disease. 2004.

Disputatser

Lykke Sørensen Klitgaard, Torben: Specific chemokines and chemokine

receptors in the immunopathogenesis of multiple sclerosis,

Lægeforeningens forlag, 2004.

Bogkapitler

Lund-Andersen H. Oftalmologiske manifestationer ved medicinske

sygdomme. Medicinsk Kompendium. København:

Munksgaard, 2004: side 260-75.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 1 9


akut medicinsk kardiologisk

A F D E L I N G S

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning.

Kontrolleret klinisk afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Videnskabelige publikationer 2004

Engelmann MD, Godtfredsen J. Quality of life of patients given

pharmacological treatment for atrial fibrillation.

Ugeskr Laeger 2004;166:2877-82.

Engelmann MD, Pehrson SM. Quality of life of non-pharmacologically

treated patients with atrial fibrillation.

Ugeskr Laeger 2004;166:2901-5.

Gustafsson F, Torp-Pedersen C, Burchardt H, Buch P, Seibaek

M, Kjoller E, Gustafsson I, Kober L; DIAMOND Study Group.

Female sex is associated with a better long-term survival in

patients hospitalized with congestive heart failure.

Eur Heart J 2004;25:129-35.

Kjoller E, Kober L, Iversen K, Torp-Pedersen C; Trace Study

Group. Importance of chronic obstructive pulmonary disease for

prognosis and diagnosis of congestive heart failure in patients

with acute myocardial infarction.

Eur J Heart Fail 2004;6:71-7.

Moller JE, Dahlstrom U, Gotzsche O, Lahiri A, Skagen K,

Andersen GS, Egstrup K; OPTIMAAL Study Group.Effects of

losartan and captopril on left ventricular systolic and diastolic

function after acute myocardial infarction: results of the Optimal

Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist

Losartan (OPTIMAAL) echocardiographic substudy.

Am Heart J 2004;147:494-501.

Nielsen FE, Sorensen HT, Skagen K. A prospective study found

impaired left ventricular function predicted job retirement after

acute myocardial infarction.

J Clin Epidemiol 2004;57:837-42.

Disputatser

Vaage-Nilsen, Merete. Prognostisk betydning af elektrokardiografiske

undersøgelser efter akut myokardieinfarkt, 2004.

2 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


medicinsk hæmatologisk

A F D E L I N G L

Forskningsområder

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow cytometri.

Patogenese forskning, baseret på genetiske undersøgelser af stamceller.

Stamcelleforskning, mhp optimering af autologe transplantationer

ved kræft- og hjertesygdomme.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med fokus på

implementering af nye laboratorieteknikker i klinisk sammenhæng

dvs. ved diagnostik, prognostik og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme:

1) hæmoglobinopatier og

2) kræftsygdommene myelomatose, leukæmi og lymfomer.

Videnskabelige publikationer 2004

Andersen RV, Tybjaerg-Hansen A, Appleyard M, Birgens H, Nordestgaard

BG. Hemochromatosis mutations in the general population:

iron overload progression rate.

Blood 2004;103:2914.

Bergmann OJ.Diabetes mellitus and oral health.

Ugeskr Laeger 2004;166:4376-9.

Do TH, Johnsen HE, Kjaersgaard E, Taaning E, Svane IM.

Impaired circulating myeloid DC’s from myeloma patients.

Cytotherapy 2004;6:196-203.

Rasmussen T, Lodahl M, Hancke S, Johnsen HE. In multiple

myeloma clonotypic CD38-/CD19+/CD27+ memory B cells

recirculate through bone marrow, peripheral blood and lymph

nodes.

Leuk Lymphoma 2004;45:1413-7.

Standal T, Hjorth-Hansen H, Rasmussen T, Dahl IM, Lenhoff

S, Brenne AT, Seidel C, Baykov V, Waage A, Borset M, Sundan

A, Hjertner O.Osteopontin is an adhesive factor for myeloma

cells and is found in increased levels in plasma from patients with

multiple myeloma.

Haematologica 2004;89:174-82.

Svane IM, Pedersen AF, Johnsen HE, Nielsen D, Kamby C,

Gaarsdal E, Nicolaisen K, Buus S, Claesson MH. Vaccination

with p53-peptide-pulsed dendritic cells, of patients with advanced

breast cancer: report from a phase I study.

Cancer Immunol Immunother 2004;53:633-41.

Thomsen JS, Larsen LE, Bergmann OJ, Norlem MT. Picture of

the month: orbital myeloma.

Ugeskr Laeger 2004;166:2468.

Bogkapitler

Birgens H, Aldershive J, Bonde J, Hansen K, Pedersen C, Vorstrup

S. Den akut svært syge patient. Medicinsk Kompendium,

16. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 210-

235.

Hansen NE, Birgens H, Ralfkjær E. Blodsygdomme. Medicinsk

Kompendium, 16. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

2004, side 1724-1890.

Hansen NE, Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell Ove B.

Lægens kontakt med patienten. Medicinsk Kompendium, 16.

udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 177-183.

Hudlebusch HR, Lodahl M, Johnsen HE, Rasmussen T. Expression

of HOXA genes in patients with multiple myeloma.

Leuk Lymphoma 2004;45:1215.

Leinoe EB, Hoffmann MH, Kjaersgaard E, Johnsen HE. Multiple

platelet defects identified by flow cytometry at diagnosis in

acute myeloid leukaemia.

Br J Haematol 2004;127:76-84.

Pedersen LM, Sorensen PG. Urinary albumin excretion is a predictor

of response to treatment and disease progression in lowgrade

non-Hodgkin’s lymphoma.

Leuk Lymphoma 2004;45:547-51.

Poulsen TS, Johnsen HE. BAC end sequencing.

Methods Mol Biol 2004;255:157.

Rasmussen T, Knudsen LM, Huynh TK, Johnsen HE. Molecular

and clinical follow-up after treatment of multiple myeloma.

Acta Haematol 2004;112:105-110.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 2 1


medicinsk endokrinologisk

A F D E L I N G J

Forskningsområder

Celle og molekylærbiologisk forskning i relation til fedme og

thyreoideasygdom.

Kredsløbsfysiologisk og arteriosklerose forskning ved thyreoideasygdom

og diabetes type 2.

Behandling af thyreoideasygdom.

Primær Hyperparathyreoidisme - udredning og behandling.

Hypofyse og binyreygdomme - udredning og behandling.

Forskningsaktiviteter

Molekylærbiologiske undersøgelser af genexpression ved adipositas

og thyreoideaautoimmunitet.

Kliniske undersøgelser af endokrinologiske sygdomme med fokus

på hypofyse, skjoldbruskkirtel, calciumstofskiftet, binyrer og diabetes

mellitus.

Undersøgelser af effekten af langvarigt sengeleje, ernæring, aldring og

tyngdekraftens betydning for regulationen af en række funktioner.

Videnskabelige publikationer 2004

Almdal T, Scharling H, Jensen JS, Vestergaard H. The independent

effect of type 2 diabetes mellitus on ischemic heart disease,

stroke, and death: a population-based study of 13,000 men and

women with 20 years of follow-up.

Arch Intern Med 2004;164:1422-6.

Bonnema SJ, Bennedbaek FN, Gram J, Veje A, Marving J,

Hegedüs L. Propylthiouracil before 131I therapy of hyperthyroid

diseases: effect on cure rate evaluated by a randomized clinical

trial.

J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:4439-44.

Doetsch AM, Faber J, Lynnerup N, Wätjen I, Bliddal H, Danneskiold-Samsoe

B. The effect of calcium and vitamin D3 supplementation

on the healing of the proximal humerus fracture: A

randomized placebo-controlled study.

Calcif Tissue Int 2004;75:183-8.

Hansen PS, Brix TH, Bennedbaek FN, Bonnema SJ, Kyvik KO,

Hegedüs L. Genetic and environmental causes of individual differences

in thyroid size: a study of healthy Danish twins.

J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2071-7.

Hoilund-Carlsen PF, Marving J, Gadsboll N, Rasmussen S, Lonborg-Jensen

H, Nielsen MD, Christensen NJ, Jensen BH. Acute

effects of smoking on left ventricular function and neuro-humoral

responses in patients with known or suspected ischaemic heart

disease.

Clin Physiol Funct Imaging 2004;24:216-23.

Holm EA, Brorson SW, Kruse JS, Faber JO, Jespersen B. Hyponatremia

in acutely admitted medical patients-occurrence and causes.

Ugeskr Laeger 2004;166:4033-7.

Holm SS, Hansen SH, Faber J, Staun-Olsen P. Reference methods

for the measurement of free thyroid hormones in blood evaluation

of potential reference methods for free thyroxine.

Clinical Biochem 2004;37:85-93.

Klose M, Jorgensen K, Kristensen LO. Characteristics of recovery

of adrenocortical function after treatment for Cushing’s syndrome

due to pituitary or adrenal adenomas.

Clin Endocrinol 2004;61:394-9.

Larsen JK, Faber J, Christensen E M, Bendsen BB, Solstad K,

Gjerris A, Siersbaek-Nielsen K. Relationship between mood and

TSH response to TRH stimulation in bipolar affective disorder.

Psychoneuroendocrinology 2004;29:917-24.

Lauenborg J, Damm P, Ek J, Glümer C, Jorgensen T, Borch-

Johnsen K, Vestergaard H, Hornnes P, Pedersen O, Hansen

T. Stuedies of the Ala/Val 98 plymorphism of the hepatocytoe

nuclear Factor 1-ά gene and the relationship to ß-cell function

during OGTT in glucose tolerant women with and without previous

gestationel diabetes mellitus.

Diabet Med 2004;21:1310-5.

Lauenborg L, Hansen T, Moller Jensen D, Vestergaard H, Molsted-Pedersen

L, Hornnes P, Locht H, Pedersen O, Damm P.

Increasing incidence of diabetes after gestational diabetes mellitus:

a long-term follow-up in a Danish population.

Diabetes Care 2004;27:1194-9.

Nielsen MA, Biltz C, Freil M, Gut R, Almdal TP. Menu composition

of evening meals increases energy and protein intake inpatients

with low nutritional intake and reduces waste.

Ugeskr Laeger 2004;166:267-70.

Nielsen OW, Rasmussen V, Christensen NJ, Hansen JF. Neuroendocrine

testing in community patients with heart disease: plasma

N-terminal proatrial natriuretic peptide predicts morbidity and

mortality stronger than catecholamines and heart rate variability.

Scand J Clin Lab Invest 2004;64:619-28.

Ogard CG, Engholm G, Almdal T, Vestergaard H. Increased

mortality in patients hospitalised with primary hyperparathyreoidism

during the period 1977-1993 in Denmark.

World J Surg 2004;28:108-11.

Schroeder TV, Nielsen OH, Poulsen HD, Rosenberg J, Tulonius

C, Vestergaard H. Where are we going?

Ugeskr Laeger 2004;166:4691.

Schultz M, Faber J, Kistorp C, Jarlov A, Pedersen F, Wiinberg N,

Hildebrandt P. N-terminal-pro-B-type natriuretic peptide (NTpro-BNP)

in different thyroid function states.

Clin Endocrinol 2004;60:54-9.

Ph.d.-afhandlinger

Mads F. Rasmussen. ß-adrenergic receptor gene expression and

protein concentration in obesity. Forsvaret ved Københavns Universitet

2004.

Holm EA, Faber JO, Jespersen B. Hyponatremia.

Ugeskr Laeger 2004;166:4023-6.

2 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Bogkapitler

Christensen NJ, Kristensen LØ. Hypothalamus og hypofysens

sygdomme. Medicinsk Kompendium. 16. udg. Hansen NE,

Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell O (eds.). Nyt Nordisk Forlag,

København Arnold Busck 2004:2128-49.

Christensen NJ. Binyrebarkens sygdomme. Medicinsk Kompendium.

16. udg. Hansen NE, Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell

O (eds.). Nyt Nordisk Forlag, København Arnold Busck

2004:2150-79.

Christensen NJ. Katekolaminmer og fæokromocytom. Medicinsk

Kompendium. 16. udg. Hansen NE, Haunsø S, Schaffalitzky

de Muckadell O (eds.). Nyt Nordisk Forlag, København Arnold

Busck 2004:2180-7.

Nygaard B. Primary Hypothyroidism.

www.clinicalevidence.com

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 2 3


medicinsk gastroenterologisk

A F D E L I N G C

Forskningsområder:

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylær forskning.

Patogenesestudier.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye biologiske behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter:

Medicinsk gastroenterologiske og hepatologisk sygdomme med

fokus på inflammatorisk tarmsygdom og kronisk aktiv hepatitis.

Videnskabelige publikationer 2004

Binder V. Epidemiology of IBD during the twentieth century: an

integrated view.

Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004;18:463-79.

Efsen E, Gluud LL, Schlichting P. Immunosuppresssive drugs for

autoimmune hepatitis.

The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, 1.

Jess T, Winther KV, Munkholm P, Langholz E, Binder V. Intestinal

and extra-intestinal cancer in Crohn’s disease: follow-up of a

population-based cohort in Copenhagen County, Denmark.

Aliment Pharmacol Ther 2004;19:287-93.

Kirkegaard T, Hansen A, Bruun E, Brynskov J. Expression and

localisation of matrix metalloproteinases and their natural inhibitors

in fistulae of patients with Crohn’s disease.

Gut 2004;53:701-9.

Kirkegaard T, Pedersen G, Saermark T, Brynskov J. Tumour

necrosis factor-ά converting enzyme (TACE) activity in human

colonic epithelial cells.

Clin Exp Immunol 2004;135:146-53.

Kirman I, Whelan RL, Nielsen OH. Infliximab: mechanism of action

beyond TNF-ά neutralization in inflammatory bowel disease.

Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:639-41.

Madsen JR. The rational use of probiotics in gastroenterology.

Ugeskr Laeger 2004;166:133.

Matthiessen MW, Brynskov J. Gene mutations connected to

Crohn disease.

Ugeskr Laeger 2004;166:1882-6.

Nielsen OH, Madsen JR.Induction of remission with TNF-alpha

inhibitor in Crohn disease. An analysis of a systematic Cochrane

review.

Ugeskr Laeger 2004;166:4248-51.

Nielsen OH, Vainer B, Schaffalitzky de Muckadell OB. Microscopic

colitis: a missed diagnosis?

Lancet 2004;364:2055-7.

Nielsen SE, Vainer B, Nielsen OH. Comparative studies of superoxide

production by microbial wall product-primed neutrophils

in ulcerative colitis.

Dig Dis Sci 2004;49:878-82.

Pedersen N, Larsen S, Seidelin JB, Nielsen OH (OHN med korrespondance).

Alcohol modulates circulating interleukin-6 and

monocyte chemotactic protein-1 in chronic pancreatitis.

Scand J Gastroenterol 2004;39:277-82.

Riis L, Vind I, Winther KV, Jess T, Munkholm P. Chemoprevention

of colorectal cancer in chronic inflammatory bowel disease.

Which Candidate drugs?

Acta Endoscopica 2004;34:199-213.

Schroeder TV, Nielsen OH, Poulsen HD, Rosenberg J, Tulonius

C, Vestergaard H. Where are we going ?

Ugeskr Laeger 2004;166:4691.

Seidelin JB, Jäättelä M, Nielsen OH. Continuous interferon-ά

or tumor necrosis factor-ά exposure of enterocytes attenuates cell

death responses.

Cytokine 2004;27:113-9.

Seidelin JB. Colonic epithelial cell turnover: possible implications

for ulcerative colitis and cancer initiation.

Scand J Gastroenterol 2004;39:201-11.

Torp-Pedersen CT, Schlichting P. Cirrhotic cardiomyopathyan

interplay between liver, heart and circulation.

Ugeskr Laeger 2004;166:2971.

Vainer B, Berliner S, Nielsen OH. Spontaneous aggregation of leukocytes

in active ulcerative colitis might be ICAM-1 dependent.

Inflamm Res 2004;53:458-61.

Van der Eijk I, Verheggen FW, Russel MG, Buckley M, Katsanos

K, Munkholm P, Engdahl I, Politi P, Odes S, Fossen J, Stockbrugger

RW; European Collaborative Study Group on Inflammatory

Bowel Disease (EC-IBD) .

“Best practice” in inflammatory bowel disease: an international

survey and audit.

Eur J Intern Med. 2004;15:113-120.

Van der Eijk I, Vlachonikolis IG, Munkholm P, Nijman J, Bernklev

T, Politi P, Odes S, Tsianos EV, Stockbrugger RW, Russel

MG; EC-IBD Study Group. The role of quality of care in healthrelated

quality of life in patients with IBD.

Inflamm Bowel Dis 2004;10:392-8.

Vestergaard EM, Brynskov J, Ejskjaer K, Clausen JT, Thim L,

Nexoe E, Poulsen SS. Immunoassays of human Trefoil Factors 1

and 2 measured on serum and urine from patients with inflammatory

bowel disease.

Scand J Clin Lab Invest 2004; 64:1-11.

Winther KV, Bruun E, Federspiel B, Guldberg P, Binder V, Brynskov

J. Screening for dysplasia and TP53 mutations in closed

rectal stumps of patients with ulcerative colitis or Crohn’s disease.

Scand J Gastroenterol 2004; 39:232-7.

2 4 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Winther KV, Jess T, Langholz E, Munkholm P, Binder V. Longterm

risk of cancer in ulcerative colitis: A population-based

cohort study from Copenhagen County.

Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:1088-95.

Ph.d.-afhandlinger

Andresen L. Regulation of inducible nitric oxide synthase in collagenous

colitis.

Hendel J. Intestinal ekspression af gener for cyclooxygenase-1 og

-2 samt 5-lipoxygenase ved inflammatorisk tarmsygdom.

Matthiessen MW. The Role of Peroxisome Proliferator-Activated

Receptors in Human Colonic Epithelium.

Seidelin J. Apoptosis Regulation in Ulcerative Colitis. Development

of an Ex Vivo Assay of Non-neoplastic Colonocytes.

Descriptive and Functional Studies of Apoptosis in Ulcerative

Colitis.

Bogkapitler

Bukhave K, Rask-Madsen J. Eicosanoids and the Intestine, In:

Curtis-Prior P (ed.), The eicosanoids. London, UK: John Wiley

& Sons, Ltd., 2004: side 423-9.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 2 5


medicinsk

reumatologisk geriatrisk

A F D E L I N G Q

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Billeddiagnostisk forskning (MRI og ultralyd).

Biomekanisk forskning.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Metaanalyser.

Forskningsaktiviteter

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske sygdomme

som reumatoid artrit, Mb. Bechterew og bindevævssygdommene.

Endvidere idrætsmedicinsk forskning i fysioterapien.

Infektionsmedicin.

Videnskabelige publikationer 2004

Andersen LS, Fredberg U, Nørregaard J, Rasmussen C, Szkudlarek

M, Østergaard M. Progress in rheumatology. The Danish

Society of Rheumatology.

Ugeskr Laeger 2004;166:1122.

Bovin LF, Rieneck K, Workman C, Nielsen H, Sorensen HF,

Skjodt H, Florescu A, Brunak S, Bendtzen K. Blood cell gene

expression profiling in rheumatoid arthritis – Discriminative

genes and effect of rheumatoid factor.

Immunology Letters 2004;93:217-226.

Broholm B , Gjorup IE. Serious infections after treatment with

infliximab.

Ugeskr Laeger 2004;166:3827-8.

Conaghan P, Ostergaard M, McGonagle D, O’Connor P, Emery

P. The validity and predictive value of magnetic resonance imaging

erosions in rheumatoid arthritis - comment on the article by Goldbach-Mansky

et al. (letter).

Arthritis Rheum 2004;50:1009-11.

Ejbjerg B, Narvestad E, Rostrup E, Szkudlarek M, Jacobsen S,

Thomsen HS, Ostergaard M. Magnetic resonance imaging of

wrist and finger joints in healthy subjects occasionally shows

changes resembling erosions and synovitis as seen in rheumatoid

arthritis.

Arthritis Rheum 2004;50:1097-1106.

Fenger M, Wiik A, Hoier-Madsen M, Lykkegaard JJ, Rozenfeld

T, Hansen MS, Samsoe BD, Jacobsen S. Detection of antinuclear

antibodies by solid-phase immunoassay and immunoflourescence

analysis.

Clin Chem 2004;50:2141-7.

Graudal N. The natural history and prognosis of rheumatoid

arthritis: association of radiographic outcome with process variables,

joint motion and immune proteins.

Scandinavian Journal of Rheumatology 2004;33:1-38, suppl.118.

Grum-Schwensen T A, Zerahn B, Schwarz-Lausten G, Podenphant

J, Hansen IL. Frequency of osteoporosis in women aged 50-

80 years with Colles´fracture.

Ugeskr Laeger 2004;7:583-6.

Jensen RM, Gjorup IE, Hojgaard M. Spinal pleocytosis after

generalized seizures.

Ugeskr Laeger 2004;166:1235-6.

Jensen T, Klarlund M, Hansen M, Jensen KE, Podenphant J,

Hansen TM, Skjodt H, Hyldstrup L. Bone loss in unclassified

polyarthritis and early rheumatoid arthritis is better detected by

digital x ray radiogrammetry than dual x ray absorptiometry: relationship

with disease activity and radiographic outcome.

Ann Rheum Dis 2004;63:15-22.

Jensen T, Klarlund M, Hansen M, Jensen KE, Skjodt H, Hyldstrup

L. Connective tissue metabolism in patients with unclassified

polyarthritis and early rheumatoid arthritis. Relationship to

disease activity, bone mineral density, and radiographic outcome.

Rheumatol 2004;31:1698-708.

Johansen JS, Drivsholm L, Price PA, Christensen IJ. High serum

YKL-40 level in patients with small cell lung cancer is related to

early death.

Lung Cancer 2004;46:333-40.

Jurgens G, Graudal NA. Effects of low sodium diet versus high

sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines,

cholesterols and triglyceride.

Cochrane Database of systematic Reviews 2004;1.

Madsen OR, Suetta C, Egsmose C, Lorentzen JS, Sorensen OH.

Bone status in rheumatoid arthritis assessed at peripheral sites by

three different quantitative ultrasound devices.

Clin Rheumatol 2004;23:324-9.

Muhlberger N , Jelinek T , Gascon J , Probst M , Zoller T, Gjorup

IE. Epidedemiology and Clinical Features of Vivax Malaria

Imported to Europe.

Malar 2004;3:1-13.

Ostergaard M, Dohn UM, Wiell C, Duer A, Szkudlarek M.

Ultrasonography in early rheumatoid arthritis – the evidence and

the potential.

Rheumat Rev Ser 2004;5:10-16.

Ostergaard M, Duer A, Dohn UM, Ejbjerg B: MRI of peripheral

joints in rheumatic diseases.

Best Pract & Res Clinl Rheumatol 2004;18:861-79.

Ostergaard M, Ejbjerg B. Magnetic resonance imaging of the

synovium in rheumatoid arthritis.

Semin Musculoskelet Radiol 2004;8:287-99.

Ostergaard M, Wiell C. Ultrasonography in rheumatoid arthritis:

a very promising method still needing more validation.

Curr Opin Rheumatol 2004;16:223-30.

2 6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Szkudlarek M, Court-Payen M, Jacobsen S, Klarlund M, Thomsen

HS, Ostergaard M. Ultrasonographic assessment of finger and

toe joints in rheumatoid arthritis – reply to letter by Scheel et al.

(letter).

Arthritis Rheum 2004;50:1008-9.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Strandberg C, Klarlund M,

Klausen T, Ostergaard M. Contrast-enhanced power Doppler

ultrasonography of the metacarpophalangeal joints in rheumatoid

arthritis – reply to letter by Klauser et al. (letter).

Eur Radiol 2004;14:547-8.

Szkudlarek M, Narvestad E, Klarlund M, Court-Payen M,

Thomsen HS, Ostergaard M. Ultrasonography of the metatarsophalangeal

joints in rheumatoid arthritis, compared with magnetic

resonance imaging, conventional radiography and clinical examination.

Arthritis Rheum 2004;50:2103-12.

Szkudlarek M, Ostergaard M. Diagnostic value of Doppler ultrasonography

in rheumatoid arthritis – comment to the article by

Weidekamm et al. (letter).

Arthritis Rheum 2004;50:676-7.

Thybo S, Gjorup IE, Ronn AM, Meyrowitsch D, Bygbjerg I.

Atovaquon-Proguanil (Malarone ) for uncomplicated Plasmodium

Falciparum in travellers from Denmark.

J Travel Med 2004;11:220-3.

Wichmann O , Muhlberger N , Jelinek T , Alifrangis M , Peyrl-

Hoffmann G, Gjorup IE.Screening for mutations related to

Malarone resistance in treament failures and other imported isolates

of Plasmodium Falciparum in Europe.

J Infect Dis 2004;190:1541-6.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 2 7


medicinsk nefrologisk

A F D E L I N G B

Forskningsområder

Klinisk-fysiologiske studier af nyresygdomme.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens.

Studier af perifer hæmodynamik hos nyresyge med non-invasivt

udstyr.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier af

nyere lægemidler.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på forebyggelse

af terminalt nyresvigt.

Registrering af terminalt nyresyge i lokal og landsdækkende database.

Patogenetiske faktorer i udviklingen af polycystisk nyresygdom.

Løkkegaard H. Forstyrrelser i vand- og elektrolytbalancen. Medicinsk

Kompendium, 16. udgave

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 2089-2127.

Poulsen HE, Loft S, Strandgaard S, Vilstrup H. Rationel farmakoterapi.

Medicinsk Kompendium, 16. udgave.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 291-301.

Strandgaard S, Haunsø S. Hypertensio arterialis Medicinsk Kompendium,

16. udgave

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 1248-80.

Strandgaard S. Nyresygdomme Medicinsk Kompendium, 16.

udgave

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 1963-2088.

Strandgaard S. Nyresygdomme og hypertension. Basisbog i Mecicin

og kirurgi, 3. udgave.

Munksgaard, København 2004, side 253-76.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved peritonealdialyse.

Videnskabelige publikationer 2004

Heaf JG, Jakobsen U, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen

N. Dietary habits and nutritional status of renal transplant

patients.

J Ren Nutr 2004;14:20-5.

Heaf JG. The Danish Renal Biopsy Register.

Kidney Int 2004;66:895-7.

Heaf JG. Underutilization of peritoneal dialysis.

JAMA 2004;291:740-2 (editorial).

Strandgaard S. The management of elevated blood pressure in

acute stroke. Preferential use of angiotensin II receptor antagonists?

(Editorial review).

J Hypertens 2004;22:877-8.

Sunde L, Schwartz M, Voldby B, Sørensen SS, Strandgaard S.

Autosomal dominant polycystic kidney disease.

Ugeskr Laeger 2004;166:3807-11.

Wang D, Brændstrup O, Larsen S, Horn T, Strandgaard S. The

expression and activity of renal nitric oxide synthase and circulating

nitric oxide in polycystic kidney disease rats.

APMIS 2004;112:358-68.

Bogkapitler

Heaf JG. Comparison of USRDS and DNL Dialysis Survival

Rates.

Dansk Nefrologisk Selskabs Årsrapport 2003.

Løkkegaard H. Ødemer. Medicinsk Kompendium, 16. udgave

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 243-9.

2 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


onkologisk

A F D E L I N G R

Forskningsområder

Celle- og molekylærbiologisk forskning.

Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller).

Tumormarkøsstudier og genekspressionsanalyser.

Protokollerede kliniske undersøgelser.

Kvalitetsudviklingsprojekter.

Kvalititativ forskning (interviews, spørgeskemaundersøgelser).

Forskningsaktiviteter

Præklinisk forskning:

Celluær cytostikaresistens ved cancer med særligt fokus på multidrugresistens

medieret af opregule-rede membranproteiner og

ændret apotoseregulering samt elektrogenterapi.

Klinisk forskning:

Fase I, II, og III undersøgelser af nye kemoterapeutika.

Undersøgelse af immunterapi af cancer.

Undersøgelse af elektrokemotarapi ved cancer.

Undersøgelse af understøttende behandling ved cancer.

Prognostiske faktorer ved cancer.

Sygeplejeforskning:

Udvikling af sygeplejen til kræftpatienter med fokus på understøttende

og lindrende pleje og mestring af livet med en kræftsygdom.

Der arbejdes med ernæring, palliation, ældre og kræft,

patientundervisning, kvinders oplevelse af livet efter behandling

for underlivskræft, forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

og dokumentation.

Videnskabelige publikationer 2004

Bos AM, Boom K, Vinks AA, Boezen HM, Wanders J, Dombernovsky

P, Aamdal S, de Vries EG, Uges DR. Development of an

optimal sampling strategy for clinical pharmacokinetic studies of

the novel anthracycline disaccharide analogue MEN-10755.

Cancer Chemother Pharmacol 2004;54:64-70.

De Wit R, Herrstedt J, Rapoport B, Carides AD, Guoguang-

MA J, Elmer M et al. The oral NK1 antagonist aprepitant given

with standard antiemetics provided protection against nausea and

vomit-ing over multiple cycles of cisplatin-based chemotherapy: a

combined analysis of 2 randomized, placebo controlled phase III

trials.

Eur J Cancer 2004;40:403-10.

Do T, Johnsen HE, Svane IM. Quantitation and characterisation

of blood myeloid dendritic cells from myeloma and breast cancer

patients.

Cytotherapy 2004;6:196-203.

Esbensen BA, Roer O, Osterlind K, Hallberg IR. Quality of Life

of Elderly People with Cancer at time of Diagnosis.

Eur J Cancer Care 2004;13:443-53.

Fries AG, Nielsen DL. The regional ethical committees. Responsibilities

and challenges.

Ugeskr Laeger 2004;166:2341-2.

Geertsen PF, Gore ME, Negrier S, Tourani JM, von der Maase H.

Safety and efficacy of subcutane-ous and continuous intravenous

infusion rIL-2 in patients with metastatic renal cell carcinoma.

Br J Cancer 2004;22:1156-62.

Herrstedt J. New aspects of supportive care: The MASCC vision.

Arch Oncol 2004;12:161-2.

Herrstedt J. Risk-benefit of antiemetics in prevention and treatment

of chemotherapy-induced nau-sea and vomiting.

Expert Opin Drug Saf 2004;3:231-48.

Jacobsen N, Nielsen PS, Jeffares DC, Eriksen J, Ohlsson H, Arctander

P, Kauppinen S. Direct iso-lation of poly(A)+ RNA from

4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic

acid-oligo(T) capture.

Nucleic Acids Res 2004;32:64.

Larsen FO, Hansen SW. Severe neurotoxicity caused by gemcitabine

treatment.

Acta Oncol 2004;43:590-1.

Lindberg H, Nielsen D, Jensen BV, Eriksen J, Skovsgaard T.

Angiotensin converting enzyme inhibitors for cancer treatment?

Acta Oncol 2004;43:142-52.

Nielsen DL, Svane IM. High dose chemotherapy and autologous

bone marrow or stem cell trans-plantation versus conventional

chemotherapy in primary breast cancer. An analysis of a systematic

Cochrane review.

Ugeskr Laeger 2004;166:4148-50.

Nielsen DL, Svane IM. High dose chemotherapy versus conventional

chemotherapy in metastasing breast cancer. An analysis of a

systematic Cochrane review.

Ugeskr Laeger 2004;166:4145-7.

Olafsdottir S. Cancer care in Denmark.

Eur J Oncol Nurs 2004;8:148-51.

Olsen KE, Knudsen H, Rasmussen BB, Balslev E, Knoop A,

Ejlertsen B, Nielsen KV, Schonau A, Overgaard J; Danish Breast

Cancer Co-operative Group. Amplification of HER2 and TOP2A

and deletion of TOP2A genes in breast cancer investigated by

new FISH probes.

Acta Oncol 2004;43:35-42.

Reker S, Becker JC, Svane IM, Ralfkiaer E, Straten PT, Andersen

MH. HLA-B35-restricted im-mune response against survivin in

cancer patients.

Int J Cancer 2004;108:937-41.

Reker S, Meier A, Holten-Andersen L, Svane IM, Becker JC, P.

Straten T, Andersen MH. Identifi-cation of novel survivin-derived

CTL epitopes with different HLA-A-restriction profiles.

Cancer Biol Ther 2004;3:173-79.

Svane IM, Pedersen AE, Johnsen HE, Nielsen D, Kamby C,

Gaarsdal E,Nikolajsen K, Buus S, Claesson MH. Vaccination

with p53-peptide-pulsed dendritic cells, of patients with advanced

breast cancer: report from a phase I study.

Cancer Immunol Immunother 2004;53:633-41

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 2 9


Svane IM, Pedersen AE, Johnsen, HE, Nielsen D, Kamby C,

Gaarsdal E et al.Vaccination with p53-peptide-pulsed dendritic

cells of patients with advanced breast cancer: report from a phase

I study.

Cancer Immunol Immunother 2004;53:633-41.

Söletormos G, Nielsen D, Schioler V, Mouridsen H, Dombernowsky

P. Monitoring different stages of breast cancer with tumor

markers 15.3, CEA, and TPA.

Eur J Cancer 2004;40:481-6.

Thomé B, Esbensen BA, dykes AK, Hallberg IR. The meaning of

having to live with cancer in old age.

Eur J Cancer Care 2004;13:399-08.

Vistisen K, Loft S, Olsen JH, Vallentin S, Ottesen S, Hirsch FR,

Poulsen HE. Low CYP1A2 activ-ity associated with testicular

cancer.

Carcinogenesis 2004;25:923-9.

Disputatser

Nielsen DL. Mechanisms and functional aspects of multidrug resistance

in Ehrlich ascites tumor cells, Lægeforeningens forlag 2004.

3 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


anæstesiologisk

A F D E L I N G I

Forskningsområder

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Epidemiologisk forskning.

Kliniske undersøgelser.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Systematiske ”reviews” af anæstesiologiske problemstillinger.

Randomiseret klinisk studie (RCT).

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus på respiratoriske

og kardiale komplikationer samt postoperativ smerte,

kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme og opkastning

(PONV), opioidtolerance, intuberingsmuligheder samt optimering

af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge patienter.

Gennemblødning af gastrointestinalkanalen ved kritisk sygdom.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige bio-psykosociale

behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af nye uddannelsesmetoder,

herunder specielt fuld skala og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelser af patienter og personales holdninger

til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Videnskabelige publikationer 2004

Andersen G, Sjogren P, Hansen SH, Jensen NH, Christrup L.

Pharmacological consequences of long-term morphine treatment

in patients with cancer and chronic non-malignant pain.

Eur J Pain 2004:8;263-71.

Breen D, Wilmer A, Bodenham A, Bach V, Bonde J, Kessler P,

Albrecht S, Shaikh S. Offset of pharmacodynamic effects and

safety of remifentanil in intensive care unitpatients with various

degrees of renal impairment.

Crit Care 2004;8:R21-30.

Gotzsche PC, Moller AM, Pedersen T. Albumin or physiologic

saline to hypovolemic intensive care patients?

Ugeskr Laeger 2004;166:3835.

Jacobsen J, Christrup L, Jensen NH. Medicated Chewing Gum.

Pros and Cons.

Am J Drug Deliv 2004:2:75-88.

Jensen, NH. Den neurogene smerte.

Hospital Health Care 2004;4:8-9.

Jorgensen VL, Perner A. Relationship between permeability and

luminal concentrations of lactate and glycerol in the small intestine?

Intensive Care Med 2004;30:1979.

Juul AB, Wetterslev J, Kofoed-Enevoldsen A. Long-term postoperative

mortality in diabetic patients undergoing major non-cardiac

surgery. Eur J Anaesthesiol 2004;21:523-9.

Lauritsen J, Moller AM. Publications in anaesthesiological journals:

Quality and Clinical Relevance.

Anaest Analg 2004;99;1486-91.

Lippert A, Nielsen MS, Ostergaard D. Medical simulation in

anesthesiology. The Danish Society of Anesthesiology and Intensive

Medicine.

Ugeskr Laeger 2004;166:1102.

Moller AM, Tonnesen H. Antidepressants for smoking cessation.

Ugeskr Laeger 2004;166:3697-9.

Moller AM, Tonnesen H. Smoking cessation and chronic

obstructive pulmonary disease.

Ugeskr Laeger 2004;166:3695-7.

Moller AM, Villebro NM. Preoperative smoking intervention:

What do patients think? A qualitative study.

Ugeskr Laeger 2004;166:3714-8.

Ostergaard D. The national medical simulation training program

in Denmark.

Crit Care Med 2004;32 (suppl):58-60.

Ostergaard HT, Ostergaard D, Lippert A. Implementation of

team training in medical education in Denmark.

Qual Saf Health Care 2004;13 (suppl 1):I91-5.

Perner A, Heslet L. Incidence of sepsis and mortality.

Ugeskr Laeger 2004;166:3511.

Perner, A, Jorgensen VL, Waldau T. Terlipressin increased the

concentration of L-lactate in the rectal lumen in a patient with

septic shock.

Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:1054-57

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3 1


Pitsiu M, Wilmer A, Bodenham A, Breen D, Bach V, Bonde J,

Kessler P,Albrecht S, Fisher G, Kirkham A. Pharmacokinetics of

remifentanil and its major metabolite, remifentanil acid, in ICU

patients with renal impairment.

Br J Anaesth 2004;92:493-503.

Ringsted C, Pallisgaard J, Ostergaard D, Scherpbier A. The effect

of in-training assessment on clinical confidence in postgraduate

education.

Med Edu 2004;38:1261-9.

Rosenstock C, Ostergaard D, Kristensen MS, Lippert A, Ruhnau

B, Rasmussen LS. Full-scale simulator assessment of residents

handling an emergency difficult airway situation.

Acta Anesthesiol Scand 2004;48:1014-18.

Thorvaldsen M, Christrup LL, Bonde J. Use of aminoglycosides

in Danish intensive care units.

Ugeskr Laeger 2004;166:2246-50.

Tonnesen H, Moller AM. Workplace smoking cessation.

Ugeskr Laeger 2004;166:3700-2.

Bogkapitler

Klinisk Sundheds Psykologi. Munksgaard Danmark, København

2004. Frølich, S. Forfatter til kapitel 39: Kronisk smerter. Udgivet

i 2004.

Østergaard D, Viby-Mogensen J

Pseudocholinesterase Deficiency. Handbook of Clinical Anaesthesia,

1996, side 660-2. 2. udgave 2004

Editors: J. Goldstone, B.J. Pollard, Churchill Livingstone.

Birgens H, Aldershive J, Bonde J, Hansen K, Pedersen C, Vorstrup

S. Den akut svært syge patient. Medicinsk Kompendium,

16. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2004, side 210-235.

3 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


klinisk biokemisk

A F D E L I N G K

Forskningsområder

Befolkningsundersøgelser (Herlev/Østerbroundersøgelsen) og

case-control studier af geners og enkeltmutationers betydning for

udvikling af multifaktorielle befolkningsssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom DNA isolation,

polymerase chain reaction (PCR), DNA sekventering og

DNA-chip teknologi.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og instrumenter til

point-of-care testing.

Forskningsaktiviteter

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik og genetisk

epidemiologi med særligt fokus på hyperlipidæmi, lipoproteiner,

atherosclerose, cancer, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi,

trombose, Alzheimers sygdom, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus og hypertension. Point-of-care testing.

Videnskabelige publikationer 2004

Andersen RV, Tybjaerg-Hansen A, Appleyard M, Birgens H, Nordestgaard

BG. Hemochromatosis mutations in the general population:

iron overload progression rate.

Blood 2004;103:2914-9.

Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Schnohr P, Nordestgaard BG. A

population-based study of morbidity and mortality in mannosebinding

lectin deficiency.

J Exp Med 2004;199:1391-9.

Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Schnohr P, Nordestgaard BG.

Morbidity and mortality in persons with mannose-binding lectin

deficiency. The Osterbro study.

Ugeskr Laeger 2004;166:4606-9.

De Araujo PS, Zingales B, Alia-Ramos P, Blanco-Font A, Fuentes-Arderiu

X, Mannhalter C, Varming K, Bojesen S, Bruunshuus

I, Olesen H. Properties and units in the clinical laboratory

sciences - Part XVIII. Properties and units in clinical molecular

biology (IUPAC technical report).

Pure and Applied Chemistry 2004;76:1799-1807.

Fogh-Andersen N. Evaluation of HemoCue Glucose Meter

(201+) Converting B-Glucose to P-Glucose.

Point of Care 2004;3:172-5.

Frederiksen J, Juul K, Grande P, Jensen GB, Schroeder TV, Tybjaerg-Hansen

A, Nordestgaard BG. Methylenetetrahydrofolate

reductase polymorphism (C677T), hyperhomocysteinemia, and

risk of ischemic cardiovascular disease and venous thromboembolism:

prospective and case-control studies from the Copenhagen

City Heart Study.

Blood 2004;104:3046-51.

Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Jensen GB, Tybjaerg-Hansen

A. Genetic variation in ABC transporter A1 contributes to

HDL cholesterol in the general population.

J Clin Invest 2004;114:1343-53.

Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Schnohr P, Tybjaerg-Hansen

A. Single nucleotide polymorphism in the low-density lipoprotein

receptor is associated with a three-fold risk of stroke. A

case-control and prospective study.

Eur Heart J 2004;25:943-51.

Frikke-Schmidt R, Sing CF, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen

A. Gender- and age-specific contributions of additional DNA

sequence variation in the 5’ regularory region of the APOE gene

to prediction of measures of lipid metabolism.

Hum Genet 2004;115:331-45.

Heaf J, Jakobsen U, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen

N. Dietary habits and nutritional status of renal transplant

patients.

J Ren Nutr 2004;14:20-5.

Hersch CP, Dahl M, Ly NP, Berkey CS, Nordestgaard BG, Silverman

EK. Chronic obstructive pulmonary disease in alpha-1-antitrypsin

PI MZ heterozygotes: a meta-analysis.

Thorax 2004;59:843-9.

Jensen JS, Feldt-Rasmussen B, Jensen KS, Clausen P, Scharling

H, Nordestgaard BG. Transendothelial lipoprotein exchange and

microalbuminuria.

Cardiovasc Res 2004;63:149-54.

Jensen TK, Nordestgaard BG, Feldt-Rasmussen B, Jensen KS,

Jensen JS. Transvascular lipoprotein transport in patients with

chronic renal disease.

Kidney Int 2004;66:275-80.

Juul K, Tybaerg-Hansen A, Marklund S, Heegaard NHH, Steffensen

R, Sillesen H, Jensen G, Nordestgaard BG. Genetically

reduced antioxidative protection and increased ischemic heart

disease risk.The Copenhagen City Heart Study.

Circulation 2004;109:59-65.

Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Schnohr P, Nordestgaard BG. Factor

V Leiden and venous thromboembolism in the adult Danish

population.

Ann Intern Med 2004;140:330-7.

Kornerup K, Nordestgaard BG, Jensen TK, Feldt-Rasmussen

B, Eiberg JP, Jensen KS, Jensen JS. Transendothelial exchange

of low-density lipoprotein unaffected by the prescence of severe

atherosclerosis.

Cardiovasc Res 2004;64:337-45.

Sethi AA, Tybjaerg-Hansen A, Andersen RV, Nordestgaard BG.

Nanogen microelectronic chip for large-scale genotyping.

Clin Chem 2004;50:443-6.

Soletormos G, Nielsen D, Schioler V, Mouridsen H, Dombernowsky

P. Monitoring different stages of breast cancer using

tumour markers CA 15-3, CEA and TPA. European Journal of

Cancer 2004;40:481-6.

Weischer M, Blum A, Eberhard F, Rocken M, Berneburg M. No

evidence for increased skin cancer risk in psoriasis patients treated

with broadband or narrowband UVB phototherapy: a first retrospective

study.

Acta Derm Venereol 2004;84:370-4.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3 3


Disputatser

Grønholdt MLM. Vulnerable atherosclerotic carotid plaques.

Imaging methods, stroke risk and risk factors. (fra 2003 men først

registreret i 2004).

Ph.D.-Afhandlinger

Juul K. Factor V Leiden and venous thromboembolism, arterial

thrombosis and chronic pulmonary vascular disease.

Sethi AA. Common mutations in the angiotensinogen gene

and risk of elevated blood pressure, ischemic heart disease and

ischemic cerebrovascular disease. (fra 2003 men først registreret i

2004).

Bogkapitler

Færgeman O, Nordestgaard BG. Kapitel 33: Arteriosklerose. I

Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell OB, Hansen NE, eds.

Medicinsk Kompendium, 16.ed. København, Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck 2004, side 892-902.

Færgeman O, Nordestgaard BG. Del af kapitel 34: Præventiv kardiologi.

I Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell OB, Hansen NE,

eds. Medicinsk Kompendium, 16.ed. København, Nyt Nordisk

Forlag Arnold Busck 2004, side 1017-1023.

Nordestgaard BG, Færgeman O. Kapitel 32: Hyperlipidaemi.

I Haunsø S, Schaffalitzky de Muckadell OB, Hansen NE, eds.

Medicinsk Kompendium, 16.ed. København, Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck 2004, side 861-891.

3 4 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk

A F D E L I N G Z

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af organfunktion

eller billeddiagnostisk evaluering ved nye behandlinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering af ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion ved påvirkning

af ydre faktorer (træning, inaktivitet, hypoksi etc.)

Molecular imaging (metabolisme, receptorstudier etc. med

positronmærkede sporstoffer)

Studier af organpatofysiologi.

Ogard CG, Engholm G, Almdal T, Vestergaard H. Increased

mortality in patients hospitalized with primary hyperparathyroidism

during the period 1977-1993 in Denmark.

World J Surg 2004;28:108-11.

Zerahn B, Lausten GS, Kanstrup IL. Prospective comparison of

differences in bone mineral density adjacent to two biomechanically

different types of cementless femoral stems.

Int Orthop 2004;28:146-50.

Zerahn B, Kofoed H. Bone mineral density, gait analysis, and

patient satisfaction, before and after ankle arthroplasty.

Foot Ankle Int 2004;25:208-14.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af forskellige cancerformer

med fokus på PET’s rolle samt undersøgelse af organpåvirkning

ved medicinsk behandling af kræftsygdom.

Bogkapitler

Kanstrup IL. Højdesyge. Bjergsyge. Medicinsk Kompendium,

16. udgave, side 2810-6, 2004.

Diagnostisk udredning af lidelser i bevægeapparatet, herunder

osteoporose.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb med hovedvægt

på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens blodforsyning

samt perifere karlidelser.

Indvirkning af træning/inaktivitet på organfunktion.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar hypoksi) på

organfunktion.

Nyrens funktion ved nyresygdom og organtransplantation med

hovedvægt på vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Videnskabelige publikationer 2004

Grum-Schwensen TA, Zerahn B, Lausten GS, Podenphant J,

Hansen IL. Frequency of osteoporosis in women aged 50-80 years

with Colles’ fracture.

Ugeskr Laeger 2004;166:583-6.

Heaf J, Jakobsen U, Tvedegaard E, Fogh-Andersen N, Kanstrup

I-L. Dietary habits and nutritional status of renal transplant

patients.

J Renal Nutr 2004;14:20-5.

Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen

LB, Hansen IL, Dela F, Astrup AV, Pedersen BK, Tjonneland

AM, Schwarz P, Kjaer M. Physical activity and chronic disease I.

Heart disease and hypertension.

Ugeskr Laeger 2004;166:1543-7.

Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen

LB, Hansen IL, Dela F, Astrup AV, Pedersen BK, Tjonneland

AM, Schwarz P, Kjaer M. Physical activity and chronic disease II.

Type 2 diabetes, obesity and cancer.

Ugeskr Laeger 2004;166:1547-51.

Magnusson P, Torp-Pedersen CT, Backer V, Beyer N, Andersen

LB, Hansen IL, Dela F, Astrup AV, Pedersen BK, Tjonneland

AM, Schwarz P, Kjaer M. Physical activity and chronic disease

III. Musculoskeletal diseases and lung diseases.

Ugeskr Laeger 2004;166:1552-7.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3 5


klinisk immunologisk

A F D E L I N G

Forskningsområder:

MAIPA.

Flowcytometri.

Forskningsaktiviteter

Klinisk immunologiske problemstillinger med fokus på trombocytopenier/trombocytopatier.

Virologi indenfor det transfusionsmedicinske område.

Hæmovigilance.

Videnskabelige publikationer 2004

Do TH, Johnsen HE, Kjaersgaard E, Taaning E, Svane IM.

Impaired circulating myeloid DCs from myeloma patients.

Cytotherapy 2004;6:196-203.

Galle P, Svenson M, Bendtzen K, Hansen MB.High levels of neutralizing

IL-6 autoantibodies in 0.1% of apparently healthy blood

donors.

Eur J Immunol 2004;34:3267-75.

Gudbrandsdottir S, Larsen R, Sorensen LK, Nielsen S, Hansen

MB, Svenson M, Bendtzen K, Muller K. TNF and LT binding

capacities in the plasma of arthritis patients: effect of etanercept

treatment in juvenile idiopathic arthritis.

Clin Exp Rheumatol 2004;22:118-24.

Pietersz RNI, Engelfriet CP, Reesink HW, Georgsen J, Taaning

E, Kekomaki R, Javela K, Lin CK, Tsoi WC, Rebulla P, Greppi

N, Ohto H, Miyata S, Pietersz RNI, Dijkstra-Tiekstra MJ, Van

der Meer PF, Solheim BG, Lozano M, Perez-Pujol S, Mazzara

R, Vicente V, Rivera J, Cardigan R, Williamson L, Prowse C,

Murphy S, AuBuchon JP, Slichter S, Snyder EL. Evaluation of

stored platelets.

Vox Sanguinis 2004;86:203-23.

3 6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


klinisk mikrobiologisk

A F D E L I N G M

Forskningsområder

Endotoksin immunologisk diagnostik.

Mikrobiologisk diagnostik vha. genamplifikationsteknik.

Udvikling af konventionelle mikrobiologiske teknikker.

Epidemiologisk forskning.

Forskningsaktiviteter

Nosokomielle infektioner (sygehuserhvervede infektioner), infektionspatologi

og epidemiologi, samt mikrobiologisk diagnostik.

Særlige fokusområder er antibiotikaresistens, endotoksiners patogenetiske

og patofysiologiske betydning og Legionella-overvågning.

Videnskabelige publikationer 2004

Engbaek K, Lawson PA. Identification of Bartonella species in

rodents, shrews and cats in Denmark: detection of two B. henselae

variants, one in cats and the other in the long-tailed field

mouse.

APMIS 2004;112:336-41.

Engberg J, Neimann J, Nielsen EM, Aarestrup FM, Fussing V.

Quinolone-resistant Campylobacter infections in Denmark: risk

factors and clinical consequences.

Emerg Infect Dis 2004;10:1056-63.

Meyer, CN, Samuelsson IS, Galle M, Bangsborg JM Adult

bacte rial meningitis: aetiology, penicillin susceptibility, risk factors,

prognostic factors and guidelines for empirical antibiotic

treatment.

Clin Microbiol Infect 2004;10:709-17.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3 7


patologisk-anatomisk

I N S T I T U T

Forskningsområder

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiologi.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Cancer mhp. tidlig diagnostik og prognostiske markører (cervix

uteri, mamma, blære og andet).

Funktionelle blæresygdomme specielt med henblik på kroniske

inflammatoriske sygdomme (interstitiel cystitis). Immologiske

studier af transplantationsproblematik og cancerspredning.

Videnskabelige publikationer 2004

Bouchelouche K, Alvarez S, Andersen L, Nordling J, Horn T,

Bouchelouche P. Monocyte chemoattractant protein-1 production

by human detrusor muscle cells.

J. Urol 2004;171:462-6.

Bryndorf T, Kirchhoff M, Larsen J, Andreasson B, Bjerregaard

B, Westh H, Rose H, Lundsteen C. The most common chromosome

aberration detected by high-resolution comparative genomic

hybridization in vulvar intraepithelial neoplasia is not seen in

vulvar squamous cell carcinoma.

Cytogenet Genome Res 2004;106:43-8.

Nielsen OH, Vainer B, Schuaffalitzky de Muckadel OB. Microsopic

colitis: a missed diagnosis?

Lancet 2004;364:1055-7.

Nordling J, Anjum FH, Bade JJ, Bouchelouche K, Bouchelouche

P, Cervigni M, Elkiel S, Fall M, Hald T, Hanns T, Hedlund

H, Hohlbrugger G, Horn Tet. Primary evaluation of patients

suspected of having intestinal cystitis (IC).

Eur Urol 2004;45:662-9.

Olsen KE, Knudsen H, Rasmussen BB, Balslev E, Knoop A,

Ejlertsen, Nielsen KV, Schonau A, Overgaard J; Danish Breast

Cancer Co-operative Group. Amplification of HER3 and

TOP2A and deletion of TOP2A in breast cancer investigated by

new FISH probes.

Acta Oncol 2004;43:35-43.

Tsakomas A, Dounias G, Jantzen J, Axer H, Bjerregaard B. Evolving

Rule-based Systems in two Medical Domains using Generic

Programming.

Artif Intell Med 2004;32:195-216.

Wang D, Braendstrup O, Larsen S, Horn T, Strandgaard S. The

expression and activity of renal nitric oxide synthase and circulating

nitric oxide in polycystic kidney diseased rats.

APMIS 2004;112:358-68.

Clasen-Linde E, Dahlstrom KK, Horn T. Malignant epitheloid

nerve sheath tumor.

Ugeskr Laeger 2004;166:3830-1.

Fornari D, Steven K, Hansen AB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen

AL, Schwartz M, Horn T. New evaluation of plasma DNA microsatellite

analysis in patients with TCC of the urinary Bladder.

Anticancer Res 2004;24:1733-6.

Fornari D, Steven K, Hansen HB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen

AL, Schwartz M, Horn T. Microsatellite analysis of urine sediment

(MAUS) versus urine cytology for diagnostic transitional

cell tumors (TCT) of the urinary bladder.

APMIS 2004;112:148-152.

Horn T, Kortmann BB, Holm NR, Smedts F, Nordling J, Kiemeney

LA, de la Rosette JJ. Routine bladder biopsies in men with

bladder outlet obstruction?

Urology 2004;63:451-6.

Ingels HA, Vainer B, Horn T. The diagnostic value of histopathologic

examination in the investigation of liver tumors.

Ugeskr Laeger 2004;166:1232-5.

Kirkegaard T, Hansen A, Bruun E, Brynskov J. Expression and

localisation of matrix metalloproteinases and their natural inhibitors

in fistulae of patients with Crohn’s disease.

Gut 2004;53:701-9.

3 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


adiologisk

A F D E L I N G X

Forskningstyper

MR-skanning, f.eks. akut, brystkræft, tarmsygdomme, urinveje,

kontraststoffer.

Uroradiologisk diagnostik til erstatning for urografi/CT + MR.

Kvalitetssikring.

Fagglidning.

Diagnostiske strategier.

Forskningsaktiviteter

Radiologiske problemer inden for diagnostik, intervention og

lægemidler ved anvendelse af forskellige modaliteter. Der fokuseres

i særdeleshed på MR-skanning, herunder feltstyrker. CT-scanning

ved urologiske problemstillinger.

Videnskabelige publikationer 2004

Bellin M-F, Jakobsen JÅ, Tomassin I, Thomsen HS, Morcos SK

and members of Contrast Media Safety Committee of European

Society of Urogenital Radiology (ESUR). Contrast medium extravasation

injury: Guidelines for prevention and management.

JBR-BTR 2004;87:93-4.

Chabanova E, Logager V, Thomsen HS.Combined MR examination

of prostate: Is it reliable?

Acta Radiol 2004;45:591-3.

Chabanova E, Thomsen HS, Logager V, Moller JM, Brage K,

Fogh K, Bovin J, Elmig J. Effect of new manganese contrast agent

on tissue intensities: comparison of 0.23 T, 0.6T and 1.5 T MRI.

A part of a phase I trial.

Magna 2004;17:28-35.

Court-Payen M. Sonography of the knee: Intra-articular pathology.

J Clin Ultrasound 2004;32:481-90.

Ejbjerg B, Narvestad E, Rostrup E, Szkudlarek M, Jacobsen S,

Thomsen HS, Ostergaard M. Magnetic resonance imaging of

wrist and finger joints in healthy subjects occasionally shows

changes resembling erosions and synovitis as seen in rheumatoid

arthritis.

Arthritis Rheum 2004;50:1097-1106.

Gocht-Jensen P, Henrik N, Adamsen S. Picture of the month:

pleural effusion.

Ugeskr Laeger 2004;166:3834.

Holmich LR, Vejborg IM, Conrad C, Sleltting S, Hoier-Madsen

M, Fryzek JP, McLaughlin JK, Kjoller K, Wiik A, Friis S. Untreated

silicone brest implant ruptur.

Plast Reconstr Surg 2004;114:204-14;discussion 215-16.

Karstoft J, Rasmussen F, Thomsen HS. Cancer scanners should

go to cancer patients.

Ugeskr Laeger 2004;166:4625.

Marklund MC, Thomsen HS. Breast Metastases deriving from

from a renal carcinomama. Eurorad 2004:

www.eurorad.org/case.cfm?UID=3257

Moller JM, Larsen L, Bovin J, Lausten GS, Hasselqvist M, Jensen

CM, Ropke I, Thomsen HS. MRI diagnosis of fractures of scapoid

bones. Impact of a new practice where the images are read

by radiographers.

Acad Radiol 2004;11:724-8.

Morcos SK, Thomsen HS, Webb JAW and members of Contrast

Media Safety Committee of European Society of Urogenital

Radiology (ESUR). Dialysis and contrast media.

JBR-BTR 2004;87:84-7.

Savnik A. Thomsen HS.Billeddiagnostiske Modaliteter.

Manedsskr Prakt Laegegern 2004;82:1441-51.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Jacobsen S, Klarlund M, Thomsen

HS, Ostergaard M. Letter to the editor (Interobserver agreement

of ultrasonography of rheumatoid arthritis finger and toe

joints).

Arthritis Rheum 2004;50:1008-9.

Szkudlarek M, Court-Payen M, Strandberg S, Klarlund M, Klausen

T, Ostergaard M. Letter to the eidotor (Contrast-enhanced

power Doppler ultrasonography of the metacarpophalangeal

joints in rheumatoid arthritis).

European Radiol 2004;14:547-8.

Szkudlarek M, Narvestad E, Klarlund M, Court-Payen M,

Thomsen HS, Ostergaard M. Ultrasonography of the metatarsophalangeal

joints in rheumatoid arthritis:comparison with magnetic

resonance imaging, conventional radiography, andclinical

examination.

Arthritis Rheum 2004;50:2103-12.

Thomsen HS, Almén T, Morcos SK and members of Contrast

Media Safety Committee of European Society of Urogenital

Radiology (ESUR). Gadolinium-containing contrast media for

radiographic examination: A position paper.

JBR-BTR 2004;87:88-92.

Thomsen HS, Larsen L, Chabanova E, Moller JM. Open Low-

Field-Strength MRI of the Shoulder is Not so Bad.

AJR 2004;182:1601-2.

Thomsen HS, Loegager V, Noergaard H, Chabanova, Moller JM,

Sonne J. Oral manganese for liver imaging at three different field

strengths.

Acad Radiol 2004;11:630-6.

Thomsen HS, Logager V. The 2003 Nobel Prize to radiology.

The Danish Society of Radiology.

Ugeskr Laeger 2004;166:1120.

Thomsen HS, Morcos SK, Members of Contrast Media Safety

Committee of European Society of Urogenital Radiology

(ESUR). Management of acute adverse reactions to contrast

media.

Eur Radiol 2004;14:476-81.

Thomsen HS, Svendsen O, Klastrup S. Increased manganese concentration

in the liver after oral intake.

Acad Radiol 2004;11:38-44.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 3 9


Thomsen HS. Gadolinium-based contrast media may be nephrotoxic

even at approved doses (case report)

Eur Radiol 2004;14:1654-6.

Thomsen JS, Larsen LE, Bergmann OJ, Norlem MT. Picture of

the month: orbital myeloma.

Ugeskr Laeger 2004;166:2468.

Van der Molen AJ , Thomsen HS, Morcos SK, Members of Contrast

Media Safety Committee of European Society of Urogenital

Radiology (ESUR). Effect of iodinated contrast media on thyroid

function in adults.

Eur Radiol 2004;14:902-7.

Bogkapitler

Frokjær J, Thomsen HS.Renal transplant evaluation. .In: Ell PJ,

Gambhir SS (eds.) Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and

Treatment. 3rd ed. Edinburgh, Churchill Livingstone, 2004: side

1645-1656

Thomsen HS, Højgaard L.Billeddiagnostik.In: Schroeder TV,

Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J (eds.) Basisbog i Medicin &

Kirurgi 3. udg., København, Munksgaard 2004: (kapitel 24) side

789-811.

4 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 4 1


N O T E R

4 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K


Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 · W W W . H E R L E V H O S P . D K 4 3


Kunstneren Poul Gernes

har givet Amtssygehuset i

Herlev dets karakteristiske

præg med sin udsmykning i

klare, stærke farver.

Amtssygehuset i Herlev

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Tlf. 4488 4488

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines