Helhedsplan - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Helhedsplan - Hvidovre Kommune

BilagØU_121119_pkt.13_01

Hvidovre Kommune

Rådhuset

Att.: Tom Rasmussen

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Avedøre Boligselskab

3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord – Helhedsplan – Renovering

af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

af indgangspartier og tagrenovering – Skema A ansøgning

LBF Jnr. 375

Som byggeforretningsfører for Avedøre Boligselskab skal vi herved anmode

Hvidovre Kommune om behandling og godkendelse af Skema A-

ansøgningen vedrørende gennemførelse af helhedsplanen i Avedøre Stationsby

Nord.

Følgeskrivelsen er disponeret således:

29. oktober 2012

KAB

Vester Voldgade 17

1552 København V

T 33 63 10 00

F 33 63 10 01

kab@kab-bolig.dk

www.kab-bolig.dk

CVR-nr. 56 81 59 10

Beboerservice

Man - ons kl. 10.00-14.30

Torsdag kl. 10.00-18.00

Fredag kl. 10.00-12.00

Kontaktoplysninger

Vibeke Gravlund, KAB

Projektleder

T 33 63 12 84

F 33 63 10 09

vib@kab-bolig.dk

1. Grundlag

2. Status på sagsbehandling i Landsbyggefonden og Hvidovre

Kommune

3. Beboerprocessen

4. Projektforhold

5. Økonomi – budget og finansiering

6. Tidsplan

7. Indstilling

1. Grundlag

Den fysiske helhedsplan omhandler følgende projekter:

1. Badeværelsesrenovering i rækkehusene

2. Indgangspartier i etagehusene

3. Lejlighedssammenlægning (15 hybler) i etagehusene

4. Tagrenovering i etagehusene

5. Badeværelser i etagehusene

Som grundlag for behandling af ansøgningen fremsendes følgende materiale

jf. fordelingsliste af 17. oktober 2012:

1/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

1. Helhedsplan – Fysisk helhedsplan udarbejdet af Witraz arkitekter

og Dominia A/S Rådgivende ingeniører i perioden fra 2008-2012

2. Skema A – renoveringsordningen af 29. oktober 2012

3. Skema A – øvrige arbejder/frivillige) af 29. oktober 2012

4. Landsbyggefondens budgetark af 10. oktober 2012 med fordeling

af støttede og ustøttede arbejder

5. KAB’s finansieringsbudget af 10. oktober 2012

6. Tidsplan af 29. oktober 2012

7. Referat af boligorganisationens beslutning (eftersendes)

8. Referat af afdelingens beslutning (eftersendes)

9. Afdelingens godkendte årsregnskab 2011

10. Afdelingens seneste budget 2013

2. Status - behandling i Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune

Da udarbejdelse af helhedsplanen har været længe undervejs, har jeg valgt

at opliste den gennemførte sagsbehandlingen, korrespondancen og de

møder der har været med henholdsvis Landsbyggefonden og Hvidovre

Kommune.

Korrespondancen vedrørende helhedsplanen er i hele forløbet (2008-2012)

sendt både til Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune.Den 26. juni 2008 fremsender KAB ansøgning om helhedsplan bilagt

undersøgelsesprogram på de projekter, der foreslås indeholdt

i helhedsplanen

Den 9. juli 2008 fremsender Landsbyggefonden besvarelse på

KAB’s ansøgning, og anbefaler, at arbejdet med helhedsplanen

fortsætter og projekterne konkretiseres, samt orienterer om Fondens

tidramme med, at et tilsagn tidsligst kan forventes modtaget

2012

Den 27. juni 2010 fremsendes tilstandsrapporter, registreringer,

skitseprojekter, budgetter m.m. vedrørende badeværelser, indgangspartier,

lejlighedssammenlægning af hybler i rækkehusene

og tagrenovering til brug for Fondens behandling af indhold og finansiering

af helhedsplanen

Den 22. september 2010 besigtiger Fonden bebyggelsen, på mødet

gennemgås det fremsendte materiale. Fonden ønsker fremsendt en

uddybning/udvidelse af omfang af registreringer. specielt vedrørende

badeværelserne i etagehusene og rækkehusene samt tagrenoveringen

Den 20. juli 2011 supplerende materiale, registreringer m.m. fremsendes

I oktober 2011 fremkommer afdelingen med et ønske om at sammenlægge

yderligere 15 hybler i etagehusene. Rådgiverne skitserer

på løsningen. Projektet indarbejdes i helhedsplanen.

2/8


BilagØU_121119_pkt.13_01Den 23. november 2011 afholdes møde med Landsbyggefonden

om indhold/overblik i helhedsplanen samt finansiering af projekterne

– støttede og ustøttede arbejder

Den 6. januar 2012 fremsender KAB brev til Hvidovre Kommune

vedrørende sammenlægning af 60 hybler med familieboliger i

rækkehusene. Tilbagemeldingen på henvendelse var, at kommunen

har behov for de 60 hybler og derfor ikke ønsker at nedlægge

dem

Den 24. maj 2012 fremsender KAB supplerende materiale/matrix

med art og omfang samt revideret økonomi

Den 13. september 2012 afholdes møde med Landsbyggefonden

om fordeling af arbejderne mellem støttede og ustøttede/fordelte

arbejder, og den 18. september 2012 holdes møde om endelig finansiering

Endelig tilbagemelding om, at BOSSINF er åbent er modtaget den

11. oktober 2012.

Den 24. oktober 2012 er der afholdt møde med Hvidovre kommune

vedr. indhold af helhedsplanen og proces for sagsbehandlingen

af skema A.

De arkitektoniske og tekniske løsninger i helhedsplanen vil i den efterfølgende

proces blive drøftet/aftalt nærmere med Teknisk Forvaltning i

kommunen.

3. Beboerprocessen

Det nedsatte byggeudvalg har indgået i et tæt samarbejde med de tekniske

rådgivere fra Witraz arkitekter og Dominia A/S Rådgivende ingeniører

samt administrationen om indhold i helhedsplanen. Byggeudvalget fortsætter

arbejdet i de efterfølgende faser i byggeriet.

Boligorganisationen har ligeledes været orienteret, og har godkendt indhold

i helhedsplanen siden dens opstart i 2008. Den endelige helhedsplan,

der ligger som grundlag for Skema A-ansøgningen, behandles og godkendes

på deres organisationsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2012.

Det er besluttet at fremlægge helhedsplanen til godkendelse på et ekstraordinært

afdelingsmøde i november 2012.

Som aftalt fremsendes dokumentation på godkendelse i organisationen og

beboernes behandling af helhedsplanen inden 20. november 2012.

3/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

4. Projektforhold

Formål

Formålet med at gennemføre den fysiske helhedsplan er at udbedre/hindre

skimmelvækst, skabe et godt indeklima og bidrage til, at Avedøre

Stationsby Nord bliver en attraktiv boligafdelingen, hvor folk har lyst

til at flytte hen og blive boende.

De overordnede målsætninger er at skabe:

Attraktive og velfungerende boliger med godt indeklima

Bedre tilgængelighed og tryghed

En grøn og bæredygtig boligafdeling med energivenlige løsninger

Indhold

Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder:

1) Badeværelser i rækkehusene

Der er 546 stk. badeværelser i rækkehusene, hvor af driften, som følge af

klager fra beboerne over skimmelsvamp m.m., har udført udbedring af

flere badeværelser – ca. 25 stk.

Badeværelserne i rækkehusene fremstår med nedslidte belægninger og

misfarvninger på vægge og gulve, skimmelvækst, revnede fuger og mangelfuldt

fald mod afløb. Væggene er beklædt med malerbehandlet væv, og

væggene bag den malede overflade er meget opfugtet. Badeværelserne

opfylder ikke gældende krav til vådrum, specielt overflader i vådrumszonen

er en byggeteknisk kritisk løsning. Naturlig ventilation.

Renovering af gulve og hulkehl – forskriftsmæssigt fald, vådrumsmembran

og nye gulvklinker, vådrumsmembran og nye fliser på alle vægge.

Ny mekanisk ventilation og nye vandinstallationer.

2) Indgangspartier i etagehusene

Der er 62 indgangspartier i etagehusene.

Som et led i at skabe tryghed og trivsel i adgangszonen har flere beboere i

etagehusene givet udtryk for, at de ønsker indgangspartierne gjort mere

trygge, imødekommende, lysere og med sikring mod kriminalitet.

Indgangspartier udvides med udsyn og lys (større vinduer), lyse overflader,

opsætning af dørtelefoner, grøn port – den fælles adgangssti beplantes,

dør mellem foyer og opgang fjernes, belysning ved indgangsdøre og

dørtelefon samt belysning langs den fælles sti, belægning og husnummer.

Beboerne skal inddrages i udformninger, og en prøveopgang er aftalt udført.

4/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

3) Lejlighedssammenlægning i etagehusene

Der er i alt 176 stk. hybler i hele Avedøre Stationsby – Nord og syd.

I etagehusene afdeling Nord er der 15 stk. små 1-rums hybler uden køkken,

de har ensidigt lysindfald og de fremstår i meget dårlig stand. Boligerne

opleves meget små – ca. 17 m 2 , men ifølge BBR oplysninger fremgår

det, at de har et areal på 26,9 m 2 (det skyldes andele af fællesarealer, trapper

m.m.)

Afdelingen ønsker at få nedlagt og sammenlagt disse små utidssvarende

hybler med de omkringliggende boliger, således at der kan indrettes familieboliger

i stedet for. Badeværelse nedlægges, og der åbnes mellem køkken

og forstue, og dør isættes.

Udover størrelsen og tilstanden af boligerne, vurderer administrationen

og afdelingsbestyrelsen, at forholdene i boligerne ikke er i orden, så de for

nuværende og på sigt kan tilbydes dagens unge studerende. Endvidere

har afdelingen en del problemer med at beboerne i de 2 forskellige typer

boliger har forskellig adfærd/dagsrytme. Det skaber en del uro og utilfredshed

mellem beboerne, som afdelingen meget gerne vil være foruden.

De 15 stk. nye familieboliger vil efter sammenlægningen fortsat være 3-

rumsboliger, med en størrelse på 26,9 + 77 m 2 = 103,9 m 2 . Indretningen foreslås

udført således, at boligerne indrettes med et stort lyst køkken/ alrum,

renoveret badeværelse og 2 gode værelser.

Der vil ikke være nogen huslejestigning som følge af sammenlægningen,

men de nye boliger på 103 m 2 x 926 kr. vil have en månedlig husleje på

8.018 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

4) Tagrenovering i etagehusene

I forbindelse med bearbejdningen af projekterne i helhedsplanen og vurderingen

af de samlede behov for opretningen i bebyggelsen, og for dermed

at skabe et overblik over afdelingens økonomiske situation og husleje,

blev der igangsat en registrering af tagene og udarbejdelse af en byggeteknisk

rapport.

Af rapporten fremgår, at taget er i en betydelig dårligere tilstand end forventet.

Taget er partielt utæt pga. revner/knækkede tagplader, mangelfuld

fastgørelse, tagkonstruktionerne – spær/åse opfylder kun lige gældende

normer, taget er ikke forskriftsmæssigt udluftet, manglende snefang, utætte

taggennemføringer og ødelagt isolering forringer varmeisoleringsevnen.

Partielle reparationer er aftalt udført, således at sagsbehandling af helhedsplanen

kan færdigøres i LBF, og alle projekter og huslejekonsekvenser

5/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

kan fremlægges samlet for beboerne. Renovering af taget kan herefter udføres

i forbindelse med de øvrige godkendte arbejder i helhedsplanen.

Afdelingen er efter opstart af helhedsplanen fremkommet med et ønske

om at få solceller indbygget i taget i forbindelse med tagrenoveringen.

5) Badeværelser i etagehusene

Der er i alt 473 stk. badeværelser i etagehusene.

I løsningen af badeværelsesrenoveringen fra 1997-98 er overgangen mellem

gulv/hulkehl ikke udført forskriftsmæssigt og er et risikoområde, da

den er udført med en betonkant beklædt med vandretliggende gulvklinker,

og derfor ikke bortleder vandet og fuger, revner og vægge opfugtes.

Der forekommer skimmelvækst i enkelte badeværelser, der ligger på

grænsen mellem og skadelig.

Overgang mellem gulv/hulkehl udbedres, og ventilationsanlægget justeres,

så natsænkning frakobles.

5. Økonomi – budget og finansiering

Budget

Med baggrund i rådgivernes kalkulation af håndværkerudgifterne samt

fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder har KAB beregnet omkostningerne,

således at det samlede anlægsbudget for helhedsplanen er

indarbejdet i Landsbyggefondens budgetskema. Se vedlagte bilag 4 og 5.

Den samlede anlægsramme udgør i alt 198.489.260 kr. inkl. moms, fordelt

med 119.473.941 kr. til opretnings-, miljø og ombygnings- samt tilgængeligheds

arbejder og 79.015.318 kr. til ustøttede arbejder.

Finansiering

Finansiering af helhedsplanen er drøftet og aftalt med Landsbyggefonden

som følger:

Renoveringsstøttesag, anskaffelsessum, støttede lån ca. 119.500.000 kr.,

ydelse 1. fulde år er ca. 4.370.000kr. (vil blive reguleret med endeligt ydelsesark).

Ustøttede arbejder, ustøttede lån, ramme andel af anskaffelsessum ca.

70.000.000 kr., 7 % ydelse ca. 4.900.000 kr./år.

Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 926 kr./m 2 /år.

6/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

Landsbyggefonden støtter afdelingen, således at gennemførelse af helhedsplanen

vil medføre 0 kr. i huslejestigning. Huslejestøtten aftrappes efter

gældende regler.

6. Tidsplan

Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan, se bilag 6:

Organisationsbestyrelsens godkendelse

af helhedsplanen 24. oktober 2012

Skema A-ansøgningen fremsendes 29. oktober 2012

Ekstraordinært afdelingsmøde 15. november 2012

Skema A-tilsagn fra kommunen 27. november 2012

Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 20. december 2012

Projektering januar til august 2013

Udbud og licitation august til november 2013

Skema B-ansøgningen fremsendes

til Hvidovre kommune december 2013

Skema B tilsagn forventes januar 2014

Byggeperiode (24 mdr.) Forventet februar 2014 til februar 2016

7. Indstilling

Hvidovre Kommune anmodes om at godkende Skema A-

ansøgningen for helhedsplanen i Avedøre Stationsby Nord med en

samlet anlægsramme på 198.489.260 kr.

Hvidovre Kommune ansøges om at godkende den vedlagte finansiering.

I denne forbindelse anmodes Hvidovre Kommune om at meddele

tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til gennemførelse

af helhedsplanen.

Hvidovre Kommune godkender af 15 stk. hybler i etagehusene

nedlægges, og sammenbygges med de omkringliggende boliger.

Boligorganisationens ansøgning bedes efter endt behandling sendt til

Landsbyggefonden med Kommunens beslutninger.

Landsbyggefonden har modtaget kopi af nærværende skrivelse inkl. bilag

til deres sagsbehandling.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, eller der er behov for drøftelse

af sagen, evt. ved afholdelse af et møde, er I velkomne til at kontakte un-

7/8


BilagØU_121119_pkt.13_01

dertegnede Vibeke Gravlund på tlf. 33 63 12 84 eller på mail vib@kabbolig.dk.

Med venlig hilsen

Vibeke Gravlund

8/8

More magazines by this user
Similar magazines