Praestekald : en samling af breve

booksnow1.scholarsportal.info

Praestekald : en samling af breve

.

an

•co

to

^*

ih*

so

.


^«3tø


'


Præffe&ttfb

føl gamling af Drø«,

u b gi v c n

af

9tet (n-t ror s Bej Miwer lu-* 03 Har;

23i flue clfFctc Stcfer!

— Caa aumac Stjerner ej oimieu tør,

Som Jrjoertigtyeten l


Præ|teftafø.

ii.


in Sjæl er fiiih — trille tøoS ©nb! gra f;am tommer

!

!

— 2ften ffiubé 2(anb frerrebe over Rfgrunbene

•pfcilfteb b. 19be 6e#. 1S50.

grelfe!

9taat SWa« kir fannpet meb jtg fe(o, faafaenge 2ftan

formaaebe, naar Smerten \)ax nMømt Gene alterftbfre fttaft,

naar Ran foler fig frdrt og mat inbtil £oben, — l;oil~

fen greb i Gene ^nbre

tøbe ug Jombeb regjerer berinbe tigefom fer 23er*

bene Sfabelfe; ber er fun en SJfgrnnb tilbage, og 2ttor*

fet heiler berover. —

Saa ftob jeg ba atter for Sftenigbeben meb ©uW

Crb imunbc! (>t nnt SWenneffe filte Jeg mig, ffjenbt i

famme Sfrobeligbcb co; Smerte. 3 C G l' ar m^ ftfo ct

Unber; men jeg troebe berpaa. Jntd toiolenbc. 3 a /

famme Hfrobeligbeb og famme Smerte! Ita jeg folie

mig (tørt i min Sragbeb og glab i min $ee. SNcget

baobe jeg vel tabt, ben bole Heroen! SRe* Øttb, Øttfc

barbe jeg mtnbet!

Tot rar ben attttlbe Sonbag efter Irinitativ*. (tøf

forunberlig let beg ffnlbe træffe fig ! Rorvige (Efang, jeg


!

:;

!

6

»ræbifebe, r)at>bc min £ejt »æret: — 3"$"* føn tjene to

£errer, ©nb og SPiammon. — £)emte ©ang løb £ejten

— JDu ffal elffe £erren bin ©ub af hit ganffe fjerte,

bin ganffe et »ar eet af fytnc £ræf, l;»ort ©nb flår*

ligen er tilftebe meb fut bellige, barmhjertige SBtllie. 3a

f)an, #erren, f)»em jeg alene ffulbe tjene, Ij&erø jeg ffulbe

elffe o»er alle £tng, t;an fja»be fel» »algt kejten for mig

Cg jeg »ræbifebe; i>d »ar længe, meget længe fiben,

at jeg funbe ftge, jeg l)a»be »ræbtfet. Mit 3nbre »ar iffc

længer tomt. £)er »ar en $tylbc af ©merte og ©læbe ben

ben førfte ftammebe fra 35erben, ben ftbfle fom fra ©nb.

33egge begejftrebe mig i tnberlig forening; førfJe ©ang t

mit Sio følte jeg ret ut»i»lfomt, at 5lanben »ar o»er mig.

Crbet faftebeé tffe længer l;unlt tilbage i mit eget tomme

3nbre, men foer nb meb SSægt og fiog neb- i Sftcnig*

Rebene fjerter. 3eg iffe alene talte, men tiltalte; t>d

fornam jeg tåbelig. 3eg talte fom ben, l;»em ber »ar

gioet 9?oget at tale, og fom uvægerlig maatk IjøreS, af

fy»er leoenbe ©jæl. #t>ab ber l;ibtil tyartt fatk\>t# mig,

»ar nu bte»et mig gi»et. 3^9 ^ a^ oe ^iteKl talt fom et

^cnneffe, et foagt, elenbigt Sftenneffe. 9?n talte jeg fom

et Sftcnneffe, ber »ar fenbt af ©nb

— Cg ber be t;a»be funget fioofangen, — faalcbeé jiaaer

ber ffreoet: — gi! 3efué meb ftne 2>t3ci»le o»er 23æffen

Hebron nb til Dliebjerget. — — ^aa benne ®ibe af

23æffen l>æ»ebe ftg 3eru[alem i al tjøbetS Styft og ©læbe

og »tlbe Summel, i al \i\\ forfængelige £erligf)eb, i al ftn

©el»retfærbigl;eb og 33røbe. $aa l;im (&ite ubftrafte


ftg ©etfcfenume i ftt TlcxU, ftn Sttlbeb 03 Gcnfombeb,

meb fin Smerte, fut Stbelfenø 5?alf, futc blebigc Saarer.

C 2>ienneffe, bet oebfonuuer Dig ! (yngang, tiMi^

cticr |Hbe, ffal $cbron$ S3æf ogfaa finte gjennem tit 2to,

cg ffarjrt abffitte mellem gorfængeltg^eb og Sanbbeb, mel;

lem ©lorte og €>org, S^fi: og £mcrte. Gngang, Tit »eeb

iffe, naar, men engang (Tal x> i c fe i t ,3 ogfaa Tu ffribe o»er

JtebtoitØ ^æf tinter 3 uf fe øg Jaarer. Cm tffe fer, faa

naar benne SSerben, bette 8fo, font Tu bar clffet fa« bejt,

fun altfer (pøjt, flaa $aaMben af Dig, Hige tilbage »g

føtltbe i Tunft og Taage. !Da ffal ogfaa Tu oanbre tnb

i (Smertens øbe, (Kile og morfe Saitb. ©læben, Jttnime*

len, £erligbeben 1 1 V3 v^ c langt bag Tig, og £11 oil plnb;

feltg fole, at *[[t fun bar Jvorfoengeligbcb.

C tamr bertyaa itibe, og bereb Tig v^ benne før«

$elige, men Røbvenbtge Omgang! Cm libet ot( ftebrøa

ogfaa finte for bin goe. £e(b Tig, hvi$ Tit, ligefom

ScfuS, forub bar funget £eofangen, bar gioet bin ©jcel

og bit i! i o i ban* \\unt, fem Tu ffal elffe eoer alle

Sing, brie U>illie alene maa ffee nu oc\ cvintelig!

9ty*

er ©aeffen Mebrou flntt igjenncm mit i' tv. Wet

(Støt er jeg gaaet tercver. Sørgeligt faac bet ub biiiu

fttes, meteu* jeg ftob vaa benne 6tbe Staffen, cg mit

fjerte gruebe. Wen, o min !8en, bet er langt miubre

forgcligt, ent jeg bavte fbtefKflet mig. $d er ber eeiu

fomt i bet Vant, jeg nu gienneinvautrer ; herten bar

ganjfc fcrlabt mig. 9Rtn Qubø SltgU fare er og ueb,

bortføre 3crgen, bringe trøf) cg Tsvr-b iftetet. Sei bcr=

ffer il'i'orfet trinbt omfring mig, men bet er en bellig

Stat* il'i'orfe; Stjernen fra ^etblcbem frraaler over mig.


s

S3et fcerffer Stilleben, en i »isfe $jefrliffe næjhm forfær*

belig Stilljeb. 9J?en i ben btyoejte Stilfyeb laber ©ub$

$øjt ftg nulbt og ømt fornemme. 9har alt 5lnbct tier,

taler Ijan; naar alt 2lnbet forlaber mig, er §a\\ i ftu

tjæriigfcebS gtylbe tilftebe.

(£r bette Smertené £anb, faa rigt paa Srøjt og

£9$ og $jærligf;eb? £oorfor iffe fyelier ©læben« Sanb?

3 $jøbet Smerte, men i 5tanben ©læbe ! @r 2lanben iffe

Sftere enb ^jobet? Cg Smerten og ©læben forene ftg t

mit fjerte til en forunbcrlig £oeflang af golelfe, fom fcæ*

oer mellem himmel og 3orb, fom fra M £)r;pe jtiger

mob bet £øjc i oegejftret ftlugt. £)et er ©læben, fom

faaer SWagt orer Sorgen, og I;cnrtyffe$ til fit eoige l;inu

melffe

£jem.

9?ej, jeg onffer iffe 33ebre enb at olioe, I;t?or jeg er.

#er fan ©nb ftnbe mig; fyer er $ejen til #imien aa&eiu

$unbe jeg enb træbe tilbage ooer Hebron« 33æf i min ZiU

»ærelfe, tnéfelig, jeg gjorbe bet iffe. -£mnjtbe$ f)ar jeg

mibt i ©læbené £anb eftcriabt en ftørre Smerte, enb jeg.

fyar fnnbet t;er; og tyer mibt i Smerten t)ar jeg fnnbet en

©læbe, fom er 9J?cre oærb enb ben l;ele SSerben.

3gaar, Cnébag, oar M min ftøbfelébag. 3eg nøb

Saframcntet. £>ror l;ar jeg iffe længte« efter benne

2)ag, — iffe efter min ftøbfelébag, men efter en fanb

forening meb min $relfer! £)en naturlige ftcbfel gjælber

mig fun libet; M er ©jenføbelfen i 2lanb og Sanbfyeb,

fjoortil jeg nu fntytter mit $aab og al min ©læbe. Wlaattt

ba benne £)ag være min ftøbfefébag til et eoigt £h>, ma^ttc


9

jeg være bleven et nm StennefFe i Gljrijto til at nntflr;

Dommen og tnbgaa til bane .perligfyct!

£vat jeg bar felt pM benne ©ag, [abet fifl iffe

nbftge. 3*8 fWk im 3 Htøwbe fem ten forfatte 6 en,

ter efter en lang ftorviltelfe v jeg flet tffe, beetø af

@(cebe6uro, beeW forai Dagen funte begtynte brav titlig.

gefterne vare fjeltnc i mit 33arntcm*bjem; Cvtragelfen

rar ftreng, ffjentt fjarvlig, Vevemaatcn tarvelig. il'ien

tejro flarere fremlejre te enfelte gefttage af vor janme

lilvaerelfe.

Xct er fantt, ben fterfte (alerte laa i forventningen j

naar Dagen enteltg font, var (ftlæten langtfra faa fult;

femmen, fom jeg bavte forefttllet mig. 3Wen tet 23


10

forbi j firaj ben fotgenbe £)ag »tlbe bet »cere, fom om ben

albrt^ f)a»be funbet ©tefc. SDct »ar !un %iUt, at ber

titlen ©a»er, intet £raftement »anfebe længer 5 men praj

ben næfle £>ag »ilbe jeg |a»e tabt min 23igtigf)eb i §ele

gamittenS $ine. SDet »ar t>d, fom ifcer græmmebe mig.

fintet beftynberligt føtnfyn mlbe blioe taget til mig; ingen

fmaa gribcber »tlbe bli»c mig titftaaebe; Snesen »ilbe længer

fee igjennem fingre meb mine fmaa Snner og ©frobelig;

Ijeber. 3^g »«* atter fun en £)reng ganffe fom anbre

SDrenge. £)»ergangen »ar for brat til iffe at »ære meget

folelig f

t)d »ar et »lubfeligt galb fra en fejere £it»ærelfe

mibt neb i ben flabe SBtrfetigtjeb. £)et »ar ©runben til,

at min gobfelébag altib enbte faa bebrø»elig, at jeg græb

mig ifo»n og ftob o» unber b^bc ©uffe.

$Jtn 23en, jeg tyolber enbnu gobfelébag; men jeg

tøar lagt af at græbe.

2llt t)ar foranbret ftg ; nu ftnber enbog hd 3Jlobfatte

g feer ben fotnbe uben ra, fycnbeS £ænberé btyrebare SScerf. 3eg funbe

l;a»e taget ^)n\ meb mig, ^a jeg »ar §08 l;enbe; men fyun

iænfte iffe ber»aa, førenb jeg »ar borte. Som en fibfte

«£>ilfen fenbte l;un ben efter mig. £)og nej, l;un maa l;a»e

fulbenbt SIrbcjbet, cftcrat jeg »ar afrejft! ©a»en ligger i

min £>aanb; mit £>je boæler »eb en $let, l;»or ben \txaa;

lenbe ©tltfe allerebe er falmet. £)ct er en Saare, fom er

falben ber»aa. ©ee, faaban er SSerbené £erltgf)eb ! ST)er

bebooeé fun en £aarc for at bringe ben til at falme!

eloret gleb ibag af £l;tyraé Sitfeb. 3*9 faae


11

Snaren i benbeé Cje, Smertens Iroefning cm henbed

SWunb. 3eg ttlfmllebe bet atter, — meb bortoenbt 2ln*

ftgt. 9fliu Sjcrl rar en afmagt nar; bet iwt mob min

jtbjrc ftraft, ai jeg tteeg tilbade fra benne Sfgrunb af

Smerte. £aa jror er minSragbeb! ^ebend jecj »anbrer

tit ©læben, jtaaer jeg Fjt^crt £jeblif i ftarc for at gaa tit*

grunbe t Sorgen.

Der gioeg en Slummer i Serben, meb botlfen ingen

anben dummer er at ligne. £i\ib er Sorgen ooer £ab,

©fuffelfcr, ftraenfelfer, enbog gorrecberi berimob? — Det er

Mummcren ooer jtg felo. — Du fan førge Dig til^ct^c ooer

anbre 2)tennejTer; men ber er fuu eet SKenncffe i hele 23er?

ten, fem faniffjaenfe Dig l'ioelfenS futbe Staal; Mtc 9Ren*

itcfPe er Du felo.

£oor giftig, l;ocr brerncenbe, fyoor fortærenbe er

iffe benne ©rannmelfc! Den iffe alene angriber bet for?

froenfeiige, men fønei o^iaa at angribe bet morfrcrufelige

Scefen. Den ene ^ct lurer bag ben anben.

&aa ofte jeg er flobt }aa benne Atummcr, og bet er

ffcet ofte nof, bar mit fjerte, uben at frerge boerfeu cm

#00 eller £oorlebc$, frrav grcebi meb ben l'ibenbe.

3 e fl

bar felo filt benne ftuntttter. SRen ©nb lob mig iffe bo

ber af.

Kan fan aitiu ferge ooer ftg fel«? %a, faalcbtf

ferger røan ooer ^ugen. Der gine* aitiaa te $erfonet

t SRenneffet, een, fora førger, og een, over brillen bet

førgetf >i, ber gire* toenbe. Den, fem ferger i Dig

meb benne Mummcr uben Sige, bet er «briftuo!


!

12

£øften er tilenbe. ffflan jtger, jeg f)ar fejlet gobt

og at jeg vil faa mine£abcr futbe. Sftaaffee venter SBafi,

at jeg ffat glcebe mig berooer Itgefom ben rige 23onbe i

(Soangetiet. 2lf, funbe mit fjerte blot oorbe rigtig futbt

af ©nb, maatte mine fiaber gjerne »ære tomme ! £)og, l;an

bar iffe vceret farrig imob mig 5 tøan fjar oplaet jtn gat??

milbe #aanb, og vil ftffert iffe igjen brage ben tilbage fra mig,

$vai> SaberneS gtylbe angaaer, $»il ben iøvrigt er

noget bevenbt, ba fommer ben mrfelig i rette Zit>. 3?3

t)ar været altfor beffjecftiget meb min inbre £unSf)olbmng

tit at jeg ret f)ar fnnnet følge ©angen i ben tybre. $)hn

faa meget vecb jeg, at £ufet er nbtømt inbtil Ut ^berfre,

at Wlan bar været nærveb at æbe mig felv nb beraf. 3?&

er glab veb £øften, for faa vtbt fom bdk graabige Ut)t)re,

font 2ftan falber Sanbfynuéfyolbning, t)ar faaet 9?oget at

tære rma. ffiaath td blot flaa til, faa er jeg fornøjet

jeg fyverfen forlanger eller venter, at ber ffal blive DZoget

tilovers. 2lbaare tænfer jeg, at jeg ffal I;ave bragt mine

tybre SBtifaar i en anben og bebre Still, fom Ti an figer

fyerVaa (Sgnen.

Sommeren er fjenntnben nben at jeg fyar mærfet

td, benne Sommer, fyvortil jeg l;aobe glæbet mig faa ube?

ffrivelig. $)et gif meb benne Sommer, fom ffrcvet fraaer

fjoS profeten :

— ©ræéfet blev tørt og 33lomfteret faibt af,

ba #errené 5(anbe btæfte berpaa. —

— 9)hn vor ®nb3 Crb bliver evinbeligen

;

3eg taler nn fun Zibtt eller %nkt om SWentgbeben.

2Jiin SScn, unbre £>em iffe ! £)et er forfi og fremmefi meb

mig felo, at jeg tjar at beftille. 3 £imlen er ©ub, nfor^


13

anfrcrli^ ten Samme i fm Waatz og #c"iffunbbeb; paa

Sotbcit er 2)ienigbeben, lige tracngenbe til, og r»el ogfaa

Itgefaa mobtagclig fow alttb fer @ubé fttabe. £et er

^rerjten, jeg fogcr, b* ffrobelige, men iffe uoærbige £eb

mellem ©ub og ©ienigbeben.

5eg oar begrmbt meb at jmbe Sfylb boé 2ttenigbeten.

2)a falbt bet mig plubfclig inb, at jeg felo funbe bare

nogen Sftilb. Cg nu girer benne mig faa meget at be*

frille, at jeg tor baabc, !D?enigbcben oi( bavc faaet fm

•efplb fortabt, forenb jeg blioer færbig meb mig felt?.

Xa oil jeg, om jeg leoer, igjen tale tiojt om tøubS 2fte*

nigbeb og opbore at taenfe $aa ^racjien.

£igefom %t)u$ opføgte ftt fortabte %aax, faatebes

opfeger jeg min tabte l^enigbeb. 9ften bet er gjennem

mig felo, jeg foger ben, meb ftjærligbeb og Smerte.

9?ej, min Sen, miéforjtaa mig iffe ! 9?aar jeg taler

om ftirfené rmfoaerbige Jorfalb, mener jeg iffe alene ftfø

fen tyeri Sleeoig, ej fyeller i £)anmarf, men ooerbovebet

i ben bele iBcrben, for faa oibt jeg bar larrt ben at fjenbe.

Dd er et alminbeligt Jibéonbe, jeg flager over; ben

fiore alminbclige (vbriftcnboin er iffe en banff Vogn, men

en eurcpcrijT, at jeg iffe ffal tage SNunben fulbcre. "seg

Uger iffe, at Jeffl ftirfe* forfatning er flottere beri Sleé--

ttig enb i £anmarf, i Danmarf enb i ^roberrigerne Soer;

rig og 9?orge, i Soervig og 9?orge enb i $t>bfflant, og

faalebe^ frembeleé oibere, men at ben er flet overalt i fm

bole isibtloftigbeb. #orffjel fan ber oiftnof a,ivc* f naar

Ran gaacr i bet 3maa, enbogfaa meget ftcr J>orffjel.

$00 enfelte Strog, mcftenbecl* bog i

s

Jlffroa,e af Serben,


14

og i inbffrcenfebe- ©amfunb, [om meb glib mere eller min?

brc l?aoe afftuttet jtg fra ben jtore $erben, gioeS ber »c!

enbog, #00 turbc ncegte ©aabant, enbnu I^ffeltgc 2)ien?

neffer, fom unber td alminbeltcje gorfalb baoe bevaret bet

ægte cfyrtjtelige £i» i en gammel nebaroet £roeé (Senfol*

btgl;eb. 2St oille iffc og fnnne ej fyefler gaa trette meb

og bomme fyoeranbre, ligefaa libt inbbtyrbcé gjore loeranbre

gorrangen jtrtbig; t>tt, »i fjaoe at gjore, er, £»er for

tig i al gjbmtygtjeb at befjenbe oor $)aarligf)eb. 9har

£»er blot oilbe feje for jm £or, oilbe tyele ©nb$ fyellige

©tab bltoe fommeltg reen. £)ct er benne £anfe, fom

bcfjocler mig. St'gelebeé fjar oijlnof benne £)aarligf)eb i be

forffjetttge Sanbe nboiflet jtg paa meget forffjetlig WlaaU,

efterfom 5Iarfageme til gorfalbet fyaoe oceret forffjellige.

£)en fattøoljfe £irfe l;ar efter %i>ttn enbnn tffe opgioct fm

gorbring $aa at farme SSerben, og ben proteftantiffe $irfe

ligger tmfelig fangen og oanfmægter i SerbenS SBaanb.

23eggeé ttltyffe er SSerben, fra fyoilfen be ej funne nbfoiu

bre jtg. $)e to Itirfer rille fnart if!e længer fyat-e 9?oget

at labe Jinanben Ijore. 3 ben latl;olffe RixU bigotteri,

i ben protejtantiffe Snbiffnæitttøme \ i fyiin 9?aabcnffab,

i benne gorftenelfe, goroittring og Or-loéning ; begge ©te?

ber fremfyerffenbe tom gormaltéme. SDen £tb fhttbe enbelig

fpneS nær, ta ber fyoerfen oil gioeg nogen fatfyolff eller

protejhntiff Sltrfe, i>a be begge ere gaaebe op i eet ©itbS

JRige, fom iffe er af benne SSerben. $)og 2ftennef?et fpaaer,

©nb raaber. 2ftcn tfanbljcb, ©nb gjor %ntet forgjæoeé l

2ftaaffee er ben nærocerenbc £tb$ Slenbigljeb netop nøb?

»enbig til l)ané ftigeé gulbenbelfe tøerpaa 3orben og f)an&

£gcn gorberJigelfc i al (Soigfjeb.


15

II.

12te Dctotøe 1556.

£u længes cejranbig p Mt £io er een urcli^ £igen.

#t?at> loengeé £it efter? 9?aar £>u Imr ctmaaet bette, efter?

tragter £>u niint, bernerjt noget anbet enbnn lejere, og

f^alebcfl frcmbeles i bet Uenbclige. 2flen bet $øfe#f, alle

Jin^é aWaal ø| gnbe, er ©ub. Steel, faa ruin ©ig iffe

felr, men fyring alt bet iDMemliggenbc ocer cg grib |trar

bet 5Ulerl;øjc|te ! Æajr al bit fjerte« Sacngfel paa ©nb!

— 3aa faaer £>u 9io.

Jeg f)ar l;crt fra Sfyrmi. jpcnbe* 23reec tamme

fjelbnere; men be ere længere enb facbeanlig cg inberligere

enb ncgenjtncc. £nn iffe ffrirer biéfe Surere, men lerer

bem; og bet er et forflaret £u\ fom nbfclber ftg bert,

iHejtgnatiencnå og ©iibbcngirenfcebené. £>et er iffe nben

Smerte, bctte carrenbe £ic ; men £t)ffaligneben ffaraalec

(ejreubc gjennem vta. brert et ghllttft, hiint $4afe, font

albrig ril rejfccmmeS, l?iin ©lerbe, fem albrig ril )vi$tc r

Hin greb, fom er orer al gorjrano og albrig fan gaa HU

grnnbe.

Min :


— —i

— 3ftf &M W go^t. — faalebcc ffriwi

Win 93on, trirl iffe berom ! $»ab fan et 9RdU

neffc enffe fig SRcrc enb en Inffelig gertifr, Wutib cg.


16

gremttb? fSRin gorttb er (Srtnbringen om W, l)»ab ©u

l)ax »æret for mig, min 9tøttb 58e»tb|tl;eben om, at ©u

elfPer mig, min gremttb Sideben af, at 3utct i feete ZiU

Ⱦr cifen fan abfftlle 00.

3eg »ar fra £tlle af ligefom »eb fjertet fajigroet til

©tg, mbfugebe fra ©tg min Sioénæring, »ojebe og l>le»

ftor *tt> ©tg. ©aa langt jeg fan fmffe tilbage, fyar ©n

»æret min ©jcelS fafrc £anfe, længe, længe førenb jeg

»le» mig benne £anfe fceotbfU Cg jeg bafåt fun ben

famme. ©et »ar benne £anfe, font fcolbt min ffrøklige

£tl»ærelfe fammen, font bar mig gjennem ©øben, font

oplob mig himlen, tncbenS bm fængélebe mig til Sorbcn.

gerft feent ftf benne £anfe 9h»n af ^jærltgljeb, tffe fur?

enb jeg fyafåt lært at fatte og føle alt SInbet, l)»ab mcb

favnet ^jærlig^cb næ»neé fan i £nmlen og paa forben,

©a ble» bet mig »lubfelig flart, at jeg etffebe ©ig, at

jeg tffe f>a»be 2ivet ubenfor ©ig.

2I(tib Ijax jeg forftaaet ©ig; men bog, min 93en,

lj»or meget »ebre, f)»or fulbfommen forftaaer jeg ©ig tffe

mi! £»ert £)rb, ©n Ijar ffre»et, ty»ert £>rb, ©u f)ar

talt, fommer mig nu atter tilgobe, meb en fttylbe af 33e?

ttybning, fom jeg albrig Ijar anet. Og forunberligt maa

bet falbeé, mangt et Crb, fom jeg ganffe f»a»be glemt,

eller fom, ba t)d ole» ubtalt, »ar falben til 3o*ben intel*

lem o$, Ityber nu atter i mit $re, meb f>clc #jeMtffeté

griftyeb, og forb»uer fig i mit fjerte for albrig at taU$

mere. ©u er mig nær, ©u taler til mig, ganffe fom i for?

bumS ©age, fun enbnu inberligere, fulberc, lifligere. 3^3

f»ørgcr ©tg — jeg »eeb jo gniet af mig fel» — og ©u


17

laber mig albrig uben 3 rar, boerfen i ©forben eller

Sorgen.

yin t»cet> fen,, brab Jcjærligtøeb er. ftuu Set mdtig«

lebe til en fulbfomraen ftjcrrligheb imellem o$, — di ben

ffulbc (arre at fornægte fig Kir. #oab er en ftjærligbeb

aben ©etoforncegtelfe? ©et er (cm en gugl nben Singer,

fom en ©jori nben (ravn cg i'crngéler. Derfor maatte

ben gnbbomltgc fufbfomne Sljærligheb aabenbare jlg borr

\>ta forben i ben allcrbrbefte 2elrfornægtelfe. laf, min

33cn ! Sigefom jeg ffrlber Dig Rit, faatebe« ogfaa bette.

3brt Tn lærte mig, ni £j«rlia,$eben maatte fornægte jtg

felt?, bærcbe Du ben for oé begge or t (Støbbømøltoet,

raatrrfte ©u ben (vrighebeiu* ©tempel. Jfeet ri (filte*

fra binanben fer befianbig, Meve bi fer evig ferenebe.

Derfom ©n for et halet 51ar (Iben Jaobe fagt, at

jeg funbe elffe Dig lejere, enb jeg ftjorbe, bifbe Du unge;

lig brbt (ave frænfet mig. Tot bar Du albrig fagt

mig. Ken nit ftger jeg Dig bet, at jeg fiffet Tia, hejcre

nit, langt bejere enb ncgenuubc. Sifferlig, £u rceb,

reener eg hrerlebcs? ; albrig er

s

?ioget foregaoet i mit

3nbre, fem Dit iffe bar fjenbi eg forfhaet. Da Du

fer ©nb« eg Imiic> tjære (veangelinm«? Sfylb brøb meb

mig r'ox bette Bio, fem jeg til M flere Dig bejere, enb jeg

er ifhnb til at ubtale. 3eg rilbe ftge, at jeg rar ftelt ^

Tic[, bri* rette Orb iffe iitbefluttebe iaa meget ai Serbént

Aorfamgeligbeb. Dog, labrære! XHlrerben maa bore tot :

"seg er irolt ^ min Mjærligheb ! £aobe

Tu iffe ru'fr, at

Du eifPebe


18

gjære, 3ntet at fragte. ©arn* og fmcrtefri er jeg ret

tffe, faa langt fra £)ig; men ftoget maa ber jo ItbeS

fyerneben for ben crtge $tøffaligt;eb3 tyra titoer i £>ufet r)oé fin ^frtjtne, t et nært og

fortroligt, men fulbfommen uafhængigt gorljolb. Sea, **

inberlig tafnemlig for, at Ijm ^c)iootx 9J?ibler berttL

£>un banner ligefom en lille gamilte i familien, bejtaaenbe

af f;enbe felo, tjenbeé lille ©tebfofter, font t;un Ijar taget

til ftg, og IjenbeS gamle 5Imme, fom iffe er regen noget

©fribt fra benbe gjennem fyele gtøet. $or Un lille

3utia, ber tyibtii bar ræret ube blanbt ftremmebe eller

faa gobt fom gremmebe, ril Ijun rære en SWober, ligefom

ben fittfeg Sftober engang rar en SWober for tyenbe*

£>enne Stnorbning, er i l)Oj ©rab troftelig for mig; ^m

(aber ftg umulig onffc bebrc. SItter og atter maa jeg

fanbe, at i) an gjor alle £tng rel.

$)et er rtgtignof obe og tomt og fun libet Ijtyggc*

ligt, bette £jenu og ^rilefteb, brorefter jeg faa længe

l;aobe fmægtet. SDet egentlige £uué(ir foreé wci i ftolfe*

jtuen j

ber fjerffer Sir og tummel nof. 3*3 DOcr

ft

ene

og fritte oppe i ben anben (£nbe af #ufet, ligefom vaa

aftægt l;oé be egentlige beboere. 9ht og ta tøber t>m

muntre Sarm op til mig bernebcfra, ligefom hofter fra

en fremmeb SSerben, og ræffer mig af mine Setragtnin*

ger. tøn plump og eenfolbig S3oubepige lifter fig, liig et


19

©jenfærb, omfring mig paa -pofefoffer; jeg borer albrig,

naar bun f omnier, naar t)un gaacr. £fjenbt jeg be?

banbler bente r-cnltg, betænfer bun ftg altib tre ©ange,

inben bun tiltaler mig, og ca jTecr bet altib fun i fwu

ffenbe Jone. £et er rtmeligriié mir 5l(ror og ben tyer*

ffenbc (venfombeb, ber itemme benbe icia bcjtibelig. Zii

teJTemte £iber frifer jeg, boab ber blirer fat for mig;

td er mig ligegnlbigt, br-ab jeg faaer, naar tet blot er

rrbcntlig bebanblet og b\)be$ mig vaa en tæffclig Sftaabc.

SRen ftnnbom fommer ber ganffe nnberligc letter frem.

3eg uger %nktk, mcn Uibtf bem fraa, og feer bent albrig

mere. lil at mangle fommer jeg bog tngenftnbe. gra mit

Cpboib i ^nblanbene bar jeg rænnet mig til at flaa

mangt et tDiaalttD l)en meb 23iin og 33rob. £et er mig

bet £jen(ig|te og tillige bet ffjarefø bar jeg fun tdk f

bjaclrcr jeg mig aitit gobt igjennein. Crerbooebet er,

fem £c rel fan ternfe £em, alt €>aataitl mig ligegtylbigt;

td timelige Crbclb afnober mig fun fjelben en Sanfc.

Atiut llbnggeligbeben bar jeg fer faa riet befaempet, font

jeg reo be til min i)Javiti^bcD namneft ftaaenbe bibler

bar ftrarbt at forjage ben fra mit (Eruberewrrelfe. Zcnu

beben eg (venfombeben erc en Ted aj bet &er£, jeg bar

taget $aa mig, og, er jeg enb ilte femmen til at elffe lem;

beben, er bog (venfombeben bleren mig inberlig f jorr.

3ty tranger nu fun til ©*M og min egen Cmgang.

Btl Taggrr er jeg raafarrbe ; min £ag bar for

mange pligter til at taale nogen 2lffortning. SRttgenti*

nierne benntter jeg til be 8tubier eg VUrbcjber, fem ben

baglige Ubovelfe ai mit .Ualb gier necocneige. (et< %OX*

mibtagen er fa:boanligviic belliget til Seføfl trinbt om i

V


20

2ftenigfyeben. 3?g beføger 2ltle, baatt bent, ber trænge,

03 bem, ber iffe fnneS at trænge tit mig. 3»tetflebS

laber jeg mig afoife; toærtimob gjør Sftobftanbcn mig &e*

ftynberlig fyaarbnaffet. Cg jeg brit>er i>d for bd 9ftejte

igjcnnem; er ben ene 23ej iffe aaben, forføger jeg en an*

ben, og forftfger ufortrøben faa længe, tnbttl jeg finber

ben rette. £)et er en følge, at jeg fyeroeb maa

gjøre bettybelige Om»eje; men t>d fortrtyber jeg iffe vaa;

jeg »eeb af egen erfaring, at alle SSeje føre til 9tom.

3eg forføger i bd anbel3manben, enbog $olttiferen og 33erben3*

:manben efterfyaanben banfe $aa, og et fært Ufyelb fyører

ber til, berfom golf iffe ftnbeé fjjemme for 9iogen af alle

btSfe. ©ubé Crb gjemmer jeg fom en ©fat, fymlfen jeg

ej tommer frem meb, førenb jeg er ganffe fiffer $aa mine

$olf. £)et er en ©aoe, fom iffe mebbeleS iflæng, men

fun til Uboalgte og ooerfyo»ebet fim lejligfyebéoiié. 3*9

arbejber fun P&a at r>inbe £i(ltb og gortroltgl;eb; bd

Øortge »il fomme fiben, meb ©ub$ 95ijtanb. 3 e 3 f trce *

ber efter at forftaa og at blioe forjhaet af bréfe Oftenne*

ffer, fom jeg »el føler, \taa faa førgelig langt borte fra

m^> e i B 8 aaer tnb toaa alle bereS 3«tereéfer for ftben at

funne iebe bem inb paa min enefte 3ntere3fe, ®ubS $i*

ge$ Ubbrcbelfe tblanbt bem. Og, jeg fan iffe beffrioc

£)em, min Sen, meb fwlfen £enrt)ffelfe jeg føler, at jeg

fan magte faa gobt fom bem alle. Thn bd unbrer mig

iffe j er jeg bler-en en 5tnben for mig fefo, maatk jeg og*

iaa bttoe bd for Slnbre. 2)enne beftmberfige 2ftagt, fyfcoraf


21

jeg allerede nu begrmbcr at fperc be glcrberige Strålinger

for mig felo og Slubre, ligger i biin ene, ubeclte %\\tex;

eøfc. 3


!

22

»rtyber hjejlen ben fjerffenbe ©ttttøeb meb fin melanfolffe

$tben. ©og, for nogen £tb ftben f>a»be jeg et iffe umcerfeligt

9#øbe. (£n lide |mnb fom f>en ttl mig, fnufebe

til mig og bleo »eb at følge mine gjeb. gorgjeeoeé »røoebe

jeg »aa at ftyfe ben bort; ben lob fun en fagte ftltynfen

Ijøre, ble» nogen %.ib ftaaenbe i en »t$ SIfjtanb, men fulgte

ber»aa atter mit erre, og ingen Slnbcn. Sngen »ti fjenbe ftg

»eb ben »aa Ijele (Sgnen. 3 n 9 en fa»ner en #unb ; men £un*

ben fa»ner aabenbart en $erre. €3aa l?ar jeg ba labet ben

»li»e t)oé mig; bet oilbe »ære rela»»er ioejret og

tube ben lige inb i $ret, og $unben ftiffer £alen mellem

Scnene og Mirer meb øjnene, naar SSinben ret tager $aa

at blcefe. 9Wen lab bent fel» berom, l;»orlebe$ be fommc

tilrette

tnbbtyrbeé

Sfcaar SIftentaagen fomfer fig, meb $eften»iub iffe

fjelben meb en folb og flam ©ufe fra 23efterl>a»et, »enber

jeg om og begi»er mig fyjem, enbffjønbt SSinben ofte føger


23

at overtale mig til at gaa et lille, et ganffe lille Stnffe

længer. Sfflen jeg er af en beftemt ^arafteer, enbog mob

mine fenner. £et er merft, naat jeg Femmer bjem ; en

liben Stunt ftbber jeg gierne imørfe for at funbe og famle

mig. Win anben 8«, fom bar faaet Were enb 9?of af

ten ferjre, gaaer irrar tilro paa mit lille gobtæppe.

Ten forte Siften veb $*$ tilbringer jeg i frille ©ty$fel

meb mine egne perfonlige 2(nliggenber. 3cg gjennemloefer

paann 2)ere$ og £bttraé 23reve, og befarer tern. Jor

at tilfrebgftilfe Dem, min SBon, inaa jeg rigtignof nnber?

titen tage Dagen tilbjaelp. Sbpra er minbre forbringé;

fulb; bun tager tiltaffe meb fortere 33reve. QJcen bun

fjenter mig jo oc^icia tilbunfrs iforvejen og forihacr mine

Sanfer og giMelfev langtfra.

Ten nbfte aftentime tilbringer jeg reb ^nfirumentet.

£et er for eet Wo'tc gamle alvorlige Sager, jeg (piller;

fim nu og ra blanter |lg en livligere golfenuiebi eller en

anben lignente 9tenum6centø fra fvuntne liter og ten ftore

brogebe Serben mb i mit Spil. £>ct er en Inffeltg Sime.

Bibi efter litt fommer 211 1 til £vile i mit $acfcn; Smcr*

terne cplcfec, Sorgen [lumrer mb, Savnet mægter et

Cieblif, og boer. 2)a bliver bet frille, frille. ©uMStjær;

ligbeb barer gjennem batten, meb greb for alle Sjatte.

Saafnart ben itbfre loue er bentcet, opfenber jeg mit fttfre

S uf for benne Tag, og gaaer tilbvile. JWen ferft fvltcr

jeg mit fjerte meb bane bellige Crb, fcrat ban maa varre

Sjælen i mine Tremme, at ban maa verre iffe alene min

fortie, men min fafte Tanfe, naar jeg atter aabner mit Øje,

at [Fue en nn SØførgenrøbe.

3 ^cgvnbelfen forftnrrebe* jeg iffe libet i min


24

aftenandagt »eb ten Dpbagelje, at jeg tffe »ar ene ber»eb A

fom jeg troebe. (£n $u$len unbev mine SStnbner gjorbe

mig opmcerffom ;

fnart fom jeg efter, at tffe alene golf

fra ©aarben, men ogfaa fra 23»,en jcetmlig »are ttljtebefor

at f;øre $rcejren tege faa be»cegelig »aa ftt 3nftrument

£a»be intet s #nbet røbet mig ^emmeligtjeben, maatte ^m

nbenfor mine SSinbner fammentraabte 3orb f)a»e røbet ben*

©om fagt, t $egi)nbelfen forftorrebe t>d mig; men fnart

Ⱦnnebe jeg mig bertil, og nu taenfer jeg albrig berpaa.

©e £emmeligljeber, fom jeg tolfer gjennem Jonerne, maa

gjerne 2Il»erbcn fjenbe. ©enne $tme bereber mig fet» faa

megen ®lccbe, at jeg »et fan unbe 5(nbre 9?oget beraf.

Ofte Ijax jeg l;ørt flage o»er, f;»or »anffetigt og

bef»cerligt hd er, at fomine ubaf t>d meb ftne Sjenefte*

folf. 3eg mcerfer 3ntet tit benne SBanffeligfyeb. ©et er

fanbt, jeg gi»er mig fun Sibt af meb bent; men neto» bea

grif) eb, jeg forunber bem, funbe gi»e 2Webning til man*

gen en Unobe. ©et gjør ^m iffe. ©e ere ærbøbige,

tjenjbitfige, Itybige. ©aafnart jeg nærmer mig, forftummer

barmen og £t)ftigl)eben, fem rigtignof nnbertiben gaaer »el

»ibt; faafnart jeg trænger til 9?oget, ere afle £ænber be*

rebte tit at tjene mig. ©et er iffe grtygt; tfyi albrig I)ar

jeg fagt et onbt Crb tii 9?ogen af bem. (£r bet ba $jær*

ligfyeb? 3?3 *w& bet iffe. ©en fan jeg enbnu ne»»c fya»e

fortjent* 3?3 beljøser fun at fige en £ing een euejie

©ang, jeg bef)ø»er enbog fun at tyttre et ftitle £>nffe beé*

angaaenbe, for at »ære ganffe fiffer $aa, at £ingen ffeer,

og ganffe fom jeg »il. $or )aa\>iU min 23en, er jeg lige*

faa tyffelig fom — £ø»ibémanben i &a»ernaum.

3eg »enber u»ilfaarlig tilbage til en gorejtttling,


25

(om jeg ttbligere meb ($3loebe bar betørt. £et (»neé inr^

felig, (om om ©ufc t be fibftc £age bar forunbt mig en

ganfPc befønberltg Kaabegaw til at inbvirfe raa o$ raabe

ooer ©em&tterne, iffe alene til at røre og inbtage fjertet,

men og(aa til al lebe o 13 b#je Stflten — efter mit Jnffe.

9ccj, be jtbjte Crb tager jeg igjen tilbag, føm cm be iffe

rare (freone; bet er iffe efter mit »tlfaatltge ufnlbfomne

Irffe, men efter tøttbS, bet oirfer SUthtg i mig.


— £ennc 2ftagt, o £crre, berfom £u mfelig tjar gtoet

mig ben, lær mig at bruge ben efter bin 33tUte ! £oié iffe,

— ja, roié iffe, ba tag benne SWagt tilbade, og lab mig

oanbre, (om jeg fan, i min Sfrcbeligbeb, boij i 9?aabe,

llben jiot ^nbfl^belfe, men ogfaa meb ringere Stof»at!

2)1 in (Stab, jeg forlanger iffe !Piere, enb blot at oorbe

een af be ^it?.-:, ber blioe tagne Hlnaabe for 3efu@fylb!

— amen I


26

III.

5te ftooem&er 1856.

tmorgen ffal jeg bø;

— 3gaar &!*& J e $ fjøbt —

9

— jeg Iet>er lun tbag af 9?aabe og 23armfyjerttgf)eb.


©aalebcg (fat ethvert SWemteffe teenfe, og t benne

£anfe ffal bet tøanbte. £cr fjaoe ot fun -Øjebttffet at

raabc over; bet gjcelber om at bentytte bet. £tfl oenter

o$ féotgfteben; bet gjcelber om at otnbe ben. #oab ffal

£>en meb en Sotgbct, fom tffe (;ar otbfi at bruge et

£jeblif?

— 3gaar Me» J e 3 faMj tmorgen ffal jeg bo. —

3metlem 2t» og £)øb er ber fun et bæoenbe £>jebltf.

#tinjtbcg £toet er ber ^attt] fmnftbeé SDoben er ber UU

ler Swtetj — mellem begge er ber fun et -øjebltfé %\U

ocerelfe. 9Men bet er doigfyeben, fom bæoer i bette -Øje?

bltf. — ©rift bet eotge Sto! — raaber $autué. —

SDet er i -Øjebltffct, og fotnber meb $jebttffct.

3a, Sotgbeben er i £>jebltffet! $ar tffe ben eotge

©ub engang felo en $jebltffeté ©fabntng? Drbet, fom

oar fra dmgtyeb, bleo $jab i £tbcn$ ftrjlbe.

£)erfor jtge SWenneflfene, uben at teenfe ooer, l;oab

be tale: — ®ette fjctltge #jebttf. — 3a, bet er et belltgt

#jeb(tf, fom ot leoe ! $l;t (Sotgfjeben er bert. Cg bet

gjcelber om, at ot agte bet for fyelltgt, fom bet er, at ot


!

benvttc bet i gflelfen af ben Gvigbcb, fem bcvver t>eru

£erfom vi gjere bette, bave vi alt i Cjebliffet vnnbet

Griberen, leve vi allerebe mi eet evige Siv.

£e fporger, bvorlebes bel fenere gtf meb Jienben,

cc[ Mirer veb benne l'cjligbeb bet fremme Cnffe fer oé

»Uror far, dl Staten bog engang vilbe fættc o£ paa mu

©age, ltgefom bc anbrc Gmbebémoenb. 2If, min Sen,

bvor libet fur De forfhact mig

— Verfer bevare oé ^imlen naabig !


maa jeg

ubbrtybc til tøjenfvar: — £erveb vilbe tet fibfte, om enb

trpffenbe SBaanb vare brnbt mellem ^rcpjlen og bane 2fte*

nigbeb, og $aa ben anben 3tbe bet ftbfa SBaanb verre

fnattet til at fnlbenbe ftirfen* Mfbarngigbeb af Staten og

SSerben. &a* var bft $ræften enbelig fnlbfemmen 3tatéembebsmanb

! Tcttc (fnc manglebe hin, at ban oa,)aa

ffnlce blive lennet aj Staten.

$eb en flvgtig betragtning, navnlig fra et verb£;

ligt Stanbvnnft, fan flig Slnorbning vifrnof fnncé me;

$tt ferbeelagtig eg enffelig. fronten vilbe berveb ov?

naa en tilfrmelabenbe foftbar Uafhxngigbeb, eg i bet -\>elc

femme bcbre nbaf td. -van vilbe fer fierfte Delen vccre

fri for bet nlvffalige .ttjcrvleri mel fine 2egnefelf em Rit

oa. T\t. ^enberne vilbe nbrebe lienben ligefont enbver

anben 8 fat, nben at ternfe paa, at ten tilfalbt $røften>

og folgelig nben at mieunbc barn Wvbelfen beraf.

s

J>i\T;

fren fnnee langt bebre beregne nt Uefenune, cg nnber alle

CnuKrnbtgbeber gjere Megmng va,i en til lun* Ijenefa;

tit, ,Vrbolb, maaffee egf.ia Aortjenefter fvarenbe gorøgelft

i

o'ibtargt.


!

28

3a, tøtoi« Ubfomutet er .pooebfagen, ba tier jeg »omfiitle.

303 feer i Stanben be gobe £age, »i kræfter funbe

fomme til at o»lc»e, gioenbe »orc ©ogncfolf alle en gob £>ag.

3a ttl»téfe »ilbe in fomme nbaf bet, ubaf Ut £ele fraabe

meb ®ub og 2)icnneffene. @n fofteltg Uaf(;cengtgt)et)

©taten taber »ræbtfe. %il Wlan tjore »or $ræbtfen, faa

er bet gobt; »il 2ttan tffe, faa fan SWan (abe »ære! SSt

ere fongetige GtøtbebSmænb, og »ide nnber alle 23ettngelfer

inbtage en »ærbig Stilling blanbt »ore Dmgi»elfer.

2flen mærfer £)e ha tffe, min SSen, 0»ab benne Uaf*

tøængigfyeb er »ærb, og f)»or btyrt t>m fjøbeé? £)et er en

falff $erle, forfor Wlan fælger og bortgioer ftt jtbjie

dje. 9J£ærfer £)e tffe, at 2) c l)er»eb fjerner £)em et

©frtbt enbnn fra $irfen3 og Jerngrebene 3bcc, og i

famme gorljolb trceber SerbenS ^jøbmaéfe noermere? £)et

er »aa ben gale ©ibe, at SBacinbet brtibeS og SBaanbet

fntytteS. tyaa (Staten« min £tenbe angaaer, faa fyaaber jeg nu at

»ære fommen »el bero»er. £)a £tben »ar, lob jeg tælle

og tog min Sienbe t ^jæroen. i^en enbnu mebené


29

gen fiofc vaa, fammenfalbtc jeg mine ^ognefolf og forelagbe

bem en efter s Uaftoratébogcrne normeret lav 2lnfcets

telfe af alle g)belfer, bernnber inbbefattet ftoaegtienbe,

8 mer og ©reb, 2tlt i en


30

Crb Itybelig fornemme. 2>i$fe tre Orb nt>gjc!rc ligefom

l;ele M mennejfelige rog; Jjemnber inbfcfatteS tyele bet

meneffelige 23egreb: — grelfe! — grifjeb! — greb! —

SKen af, hd er ligefom ibrømme, at SWenneflfene

nbtalc bem! ftogle meb ab be felo ftge ! 2ften

felo ibrømme funbgjør ftg M alminbelige ©arm.

£l)t bette gælleéjprog i tre £)rb r>ifer, f)r>or 2ften*

nejfet ifølge fm Statur fjesrer ten, ^t>ab alle menneffelige

£ing uoilfaarlig jtile efter.

£r>or ftnbeé grelje? — 2tlene l)o$ ©nb i l>an$ eU

ffelige ©enbaarne, af 9laaU og 23armf)jertigf>eb.

£oor ftnbeS grttøeb? — 2Ilene t)oS ©nb, i ben fulb*

fomne ©amtlang meb $an$ faberltge Stille.

£t>or fmbeø greb ? — 2I(ene $oS ©nb, i tøan« e»ige

$jærligl?eb3 fntbfomne fttge.

3eg fab igaar og fnaffebe meb en £uuémanb, fom

er fltyttet fjernb fra Styen, en meget forjhnbig og meget

ffiffelig 2Wanb. Salen falbt $aa fyané Ubfomme, og i>a

jeg l)ørte, at tym

jjafcbe tre $iger og to drenge, tyttrebe

jeg, at t)d maatte falbe ijam ftrengt at fomme igjennem

meb faa mange 23ørn.

SKanben traf r>aa ©mitefraanbet. — $ej, £r. $ajtor,

— foarebe fyan :

— jeg talfer ©nb for be 53ørn. $ørn

erc overalt en ©ubé Seljignelfe, men ifær paa benne (Sgn.

WHne fem 23ørn er mig for £>jebliffet faa gobt fom en

ftapitai vaa fyenoeb fire tuftnbe JKigébaler.


— £)et, maa jeg fige, forftaaer jeg iffe. — ubbrøb

jeg forunbret.


31

— 3 a / f eel ' ^

c / # v - sl^jtcr, bet tt rimeligt nof.

Det er nu faatan et — et principal (Kia ver G"gn, ti

bet, Slan bar fcilet >Jcoget paa, ogfaø

i Siben ffal tut*

bringe 9?oget. ftavital cv ^ajjital, enten SRoii andens

tev ten paa 27tcnnej?enc etter Sorbcn« derfor ev bet

ogfaa billigt, at vore 23 ørn engang fvare gote Oceiitev af

ten ftatftal, fom vi bave fat i tein. 9hi forfraaer De

mig nof. iDiine fem 5?crn ere alle frobaanten q§ tjene

alle en got l'en. £vat te inttil vitere tjene, c^ivc te

oé, bered aovccltve, cg bet ev en fjen lille Sum mellem

21av og Dag. hjemmefra faa te Ultent og fiinneb og

2Ut, bent te belave; tevtil gaaev en Deel, tog iffe nogen

ftor. Oceften ev vov lovlige Mente. Dog, ®ut væve lovet,

entnu fyave vi )\u temmelig funnet (laa oé igjennem ten

fomten! SU Ian fvemteleo give (etb tevtil, ffal tenne

Rente blive en nn ftapttoi, fom for eller [enere igjen ffal

femme vove fjerre ©ør« tilgcte. —

Saakbei ferbclter tet lig vivfclig

J

Støn ere ber

Van (vgnen en veen JBelitgnelfe, entog fer fattige J-orcrltre.

©ørnene tage 3emmertienefte, faafnavt te ere ti Sar gamle,

fattige ©ørn entnu meget titligeve, alicrete i fnv; cg otte?

awfé Støtten, cg Vennen ev fovbolttfviie* meget betntelig.

Cm te ent iffe intbringe l^oget i tenne eliter, )ta tofte

bl teg bcllev iffe fnnterlig. Og naav te jkav efter

Konfirmationen femme i faft Sjenefte, nte te familien en

rigelig (vvftatning for beat te bave fcftet ten. (>u vaff

Dreng jitger i negle &K fra en fiøn aj fjerten til tpvc

Specier, gigerne lem Mnivleriet fra tere* femte eller

fjette

s

Jlar. Sibltfl bcarmte te felv at tjene Steget, eg,

tevfem te i poren eliter forerroeffe at blive bjemnie, if&beti


32

for at tage nb at tjene, otifce be i Sllminbcligøeb ogfaa

yaa benne SWaabe en &tatk for familien. £)et gjoelber

paa benne (£gn om at gjøre 9tyttc og felto erfyoeroe jtg

9loget. Cg ber fattes i 23irfettgf)eben lefler iffe Sneget i,

at jo @nt;»er, fom td fyebber, fan ftaa $aa jine egne 53een,

faafnart fyan eller f;un t $irfeltgf)eben t)ar faaet jtffcrt

$obfæjie.

Dr>erfjooebct er td en faare ttiffelig dgn meb £eiu

fpn tit Ubfommet. £>e ftejte cerf, gaacr (jan paa dagleje, og baglønnen er faa 6ety*

belig, inbtil fem 2ftarf og hoften, at en btygttg SIrbejber

»et fan tcoe meb familie enbog nben 3>orb. $un meb

#enft;n til Sttcelfen, ben førjte ftornøbenl^eb $aa Sanbet,

fniser t)d \>a gjerne ; berfor anfeeg 3>orb for en $erlig*

l;eb, om M enb fnn er nof faa libet. £fco, fom iffe f>ar

fåtme tit at fyotbe en $o, kolber en ®eeb. (Snfernc og

ætbrc eller foagelige $iget, fom ftøa ene i SSerben, fcette

bereS Sitb til kniplenet, og ftnbe beroeb i t>d 2ftinbfte et

taroeligt Unbertjolb. gigerne paatage fig gierne, fom t)d

falbeg, at ftyéle l;o$ een eller anben familie, for $ofl og

SSaaning. %t ft)Sle er at beførge be baglige (gmaafnéfer,

fom $ujet nbfræocr, at malfe et $ar 5løer, l;olbe rcent,

rtybbe op, ooerl;ooebct gaa £>uu$moberen tilbaanbe. Cm

£jeneftefo(f er ber faaban Jftift fyerpaa (£gnen, at Sønnen

er ftegen inbttl bet Urimelige. (£n btygtig $art fan faa

lumbrcbe 2)aler og beretter, en bito $igc faaoel tjalt>^

trebé. Gr et £t>enbe iffe tilfrebe, boor bd er, fan bet

raffooef fige op, temmelig fiffer paa, anbetftebé at fnnne

tjene en enbnn bøjcre Søn. £aanboocrf$folf maa Wlaw i


g

33

s

#lminteligbet betinge lig et balrt 9at iforrejeu, uten bog


34

rubfte ©uf, fom røkbe hungerens,


35

IV.

lSbc Wøoemo« 1656.

Jfbrgaaxø 2lfte$, juft [om $irfcfloffen rino,ebe (So?

len neb, falbt ten uoante, eleftriferenbe i'tob af et ^ofiborn

i mit Cre, og en 2Soan ntttebe raff inb i


:

36

faae jeg Mte Hnjtgt, biéfe Fjcerc gamle £ræf, men funbe

ncptte tro mine egne $jne. 9ften ba jeg fyørte ben »el*

befjenbte (Stemme :


£er er jeg, #r. $ajlor, meb mange

«£ulfencr !


£er er jeg ba enbelig !


ba funbe jeg

umulig toiole længer ; bet »ar ben gobe 97i a r 1 1)

a , £ljr;s

raé gamle trofafte Slmme. £)a ble» jeg ftcerft og un;

berlig beȾget og ubbrebte mine 3lrmc imob fyenbe. #un

»aftebe »aa $ogntra»»en ; I)un foroiftebe (tg i $a»»erne,

3eg tog l?enbe i min $a»n og løftebe fyenbe meb em 25aer^

fomtjeb neb »aa 3 or *> en -

dJlin førfie fHørctfc oar ©læbe, min næfte »ar

tiéncnbe ftrtygt. 9#eb bæ»enbe Stemme f»urgte jeg

— ©raaer SUting »et, 9Wartf)a? —

— Jo> 2tlt ftaaer vel, £>r. $aflor; — foarebe tjun:

— men jeg er ligefom morbanfet i mine gamle Scmmer. —

Og faa roffebe bun inb, tffe i £>agtigftuen, b»or

jeg vifte fyenbc ben, men i ^jøffenet. 3 e 9 lob ^nbe

følge ftt eget #o»eb, og »entebe i £auél?eb paa, foab

ber »ilbe fomme. Og Wlaxtfya lob mig tffe »ente længe;

faafnart fjun blot bavbe faaet $a»»erne og ^aaberne af,

lom bun ftraj til ftg fet», og IjenbeS Ubel?jæl»fomf)eb oar

albcleé forfounben. 3W tar ^un fommen til be inbre

2)ctc af fin ooerfløbige Seftæbning, og fremtog en lille

ffireotaffe, fom t?un ooerralte mig meb be Drb :


©et

er til ©em. ®aa nu, $r. $aftor, og lab mig ftnbe

mig [elv tilrette! — £er er jo, »eb ®ub, ganffe orbent;

lig! — tttføjebe fjun, ibet fyun faae fig om. 2Hen jeg

ble» iffe for at l;øre 2Were.

3cg begreb bet $>ele, førenb jeg aabnebe 23rc»et.

Zt)i)ta f\t»be foreftitlet ftg, b»or ene, om enb iffe for?


37

labt, jeg maattt fole mig, r>ror ringe min betjening,

bror uhtlbfommen min Jlejf maatte rære i ten t?alvi?te

$roeftegaarb, 0*3 barbe fcntt mig en Deel af ftg felt for

at omgaae*, tjene og trojie mig. 3 a r

cn ©*d *f frrøta

felr, tet er tngenlunbe for meget fagt. fitgefra gcbfelen

barbe Sftartba ræret benbeé uabffillelige i'ebfagerinbe

gjennem %mt, og hm elffetc bente meb en ifanbbeb t>aU

torlig .Ujcrrligbeb. Aorft barte bun roeret benbeé 2(mme;

berefter rar hin bleren £musbolberffe Vaa ."eerregaarben 5

fenerc rar bnn i en lignende (vgenfFab meb Xbfcra blcren

ortagen i Janten« ^nné i ftjobenbarn; enbelig rar bun

ret benneø £ebengang fulgt meb Jbrra i benbeé (ven;

fombeb. 9Jlbrig barbe be rerret fra binanten, og fim

£cben ffnlbe bare ffilt bcm ab. C ifanbbeb, berfom jeg

iffe fjenbte Sbtiraé ftjcrrligbeb, berfom jeg tf fe aj ©rfa*

ring ribfte, brab benne er ifianb til at offre, ffulbe jeg

bare falbt bette bet jrorfte Cfter, bnn huibe bringe mig.

loen! Dem, min 95«, bnn er fnattet til bette gobe gamle

SRenncfFe reb et beelt 8M Sene, reb alle fine tølorber

Dg alle fine Smertet, reb en £engirenbeb, fom alle beiu

beé erfaringer bare tjent til at befoefte. Cg bnn ffiller

fig reb benbe — for min 8fnlb ! begriber Te bror;

lebeø bette maa roere gaaet mig tiInerte?

JbnraS S3rer gar fnn ben allerfmirlefte ^orflaring;

reb at lerfe bette ffnlbe 9Wan bare troet, at bet »at en

ganffe alniinbelig Acranftalmmg, ingen befrnberlig Xante

roerb. Sten jeg beborev ingen Aorflaring.

l'faajfee — brorlebe*? fan jeg trirle berom? — bar

X V V) x a »gfaa bart en anben (Brint til at fenbe v 2'i fl r t b a ,

fom ligaer mintrc tlart for bentes betragtning, tøm


38

fyax hart en bunfel gølelfe af, at l;un i TI ar tf) a, ber

ligefom ^a»bc optaget t;enbeé e rilbe være mig nær i bet gjerne. £>un ribfte, at

98 art |« ganffe otlbe tøanbte i fcenbeg 5lanb i fyele ftt

gorfyolb til mig; og unber alle £) mftæn bi gi; eb er var \)mx

et levenbe 9Memleb mellem mig og fyenbe, fyvorveb en

mere umtbbelbar, i alt galb en mere virfelig 33erørelfe

fclev gjort mulig. $vinbefyjertet er et £>tyft, tivori ^d

tffe er let at fee tilfombé, faa meget minbre, fom 5llting

fyviler ligefom unber (Stør bernebe. Sige inbtil ftt aller*

inberfte SSæfen fornægter ^vtnben iffe ©lufcerbtgljebcnS

Sov. Cg fyenbeS £jerte$ Dtørelfer ere ofte faa fine, at

ben i SSerben øvebe plumpe ©eefraft ej formaaer at jagt?

tage bem. gøleifen er t)enbe£ Siv; men benne gølelfe be*

ftaaer for en ftor £)eel af Snjtmftcr, Slnelfer, bunfle gor?

nemmelfer, mtyftiffe #enrt)ffelfer, t;voraf tiet manblige fjerte

albrig fyar fyart nogen Sfttnbetfe.

2ften jeg fjenber min £f)tyra. »£mn fyar lært at

anffue meb min 2Ianb; men jeg fyar lært at føle meb

fyenbeé

fjerte.

25a jeg en £ime fenere txaaW ub i ^jøffenet, fanbt

jeg t\[ min Dverraffelfe, at Tlaxtlja allerebe iffe alene

l;a»be funbet ftg tilrette i £ufet, men ogfaa havbt over?

taget Ijele #uu$feeftyrelfen. gigerne vare fatte i fulb

Sirffomfyeb; l)un felv f^élebe meb £ravtt)eb frem og tiU

bage. 2>et gif frafyaanben, maa £>e tro. 2)et var, fom

om Wtaxtfya fyele fin Kmtib l;avbe regjeret i ^vilftcb?

$ræftegaarb. 3 Scgtynbelfen maa vtftnof golfene l;ave

ftubfet veb benne mtynbige -^uuébcfttyrerinbe, fom meb


39

(frtravoft fri Santevejcn feer lig« tut til tern. SRm te

tvivlebe fonuotentlig intet £jeblif om, at bet jo h\a jTultc

være, oa, bojete fi| villig tinter benrne muntre og milte,

ffjontt tjerrve IWvntigbet.

>2>iartba ffvntte ftg met Shecn, bog i tf e for ftn

egen 2fvlt, men for min, ffjontt, font bun r»ijr metrette

[agte, bun nof øgfaa felo funte trænge til ftoget, ba bun

faa gott font Jntd bavte faad ligefra $Norgenftunten.

£been rar mart foerttg. 2)1 en nu opfom ter en Sanfffe

ligbet, bvorvaa jeg iffc bavte ternft. Marit)« paajtot,

at bun viltc triffe ute, og jeg vilbe bare bente bo* mig

titte vct fortet. Diot var bun, men entnu rotere bleo

bun, metené bun baartnaffet ftret for at faette ftn SBtttte,

t gørbigaarabc [agt, ten ture g)tmvgbet, fejerrig igjeiu

nem. 9Rcn bun funte iffc; jeg var bente for fterrr".

— 2\\a,, ll'iartba, — talte jeg fagte til bente: — fentte

Sbvra Tuy iffc borever, ioxat jeg iffc ffulte fole mig

iaa rar? Ku, iaa iutfecr 2>u vel, at, bvi* jeg iffc ffal

fitte alene eg tøffe min 9Rab, maa £u enten fonnuc int

til mtg i 3 tuen, eUer jeg ut tit Dig i Sljcffenct. — Ter

flog bente; bun bleo vlutfelig taité og følgagtig, fatte

fig tilbert* met mig ea, ffjailfebc Ibeen, fult af llut;

feelfe, men iffc uteu en »tø glat liifreteftillelf:. 8cftge

Dele flerttc ten gamle Mon: bjertelig vel.

3*0 fabl vi ta overfor binanten. Del (elc var

mig entnu fem en Trom. 8ai tet virfelig ten gote

txofaftc iPiartba, fom bavte $laM overfor mig, litt mv,

men tog fult af (tygge, met ut friffe, rotmuofetc Hl*

ligt og jH venlig bltnfeitbe Cje, i ftn balv lantobvagnac,

balv tjobftatnuTeftge, fimvle, men vet :)teenbet eg Crteu


40

ubmcrrfebe £)ragt? Cg bettc StftenSborb mcb fin rutte,

enbog »rmtettge og o»erfløbige anretning, mel) 3)hffine,

gtyrfab, ^ongerøgelfe og eer»ietter, — »ar bet ttfcféftg

mig, (out (ab ber»eb? 3(anbt;eb, bet var iffc (aa ganffc

nnberligt, notar tot forefom mig, (om om tot »ar ben

førfte ©an g i lang £ib, at jeg orbentlig \at> tilborbé.

3eg ofcforbrebe SWartfya til at fortælle, nben bog

»eb befiemte ©»ørgémaat at lebc fycnbe nerrmerc inb paa

Sagen. £>e »il mftnof forftøa benne meget naturlige %\U

bagebolbenfyeb i mit SSocfcn. £>et »ar Inn ni eb mig fel»,

i ©ub$ C»er»æret(e alene, at jeg (ri og rolig fnnbe be*

tragte og affjanble gorfyolbet imellem mig og Xljtyxa. Cg

bog, }aa befttnberlig er SMenneffenaturen, uagtet l)»ert

Crb, ber aalmebe 9Jiartl)aé £acber, berebte mig grtygt

og Smerte, ønffebe jeg bog )aa inberlig at fyøre og er*

fare

9?oget.

9J?en 2J? ar ttøa l;»em jeg albrig l;a»be fjenbt tytft*

fen (om ben Crbfnap»e eller Snbefluttebe, fyolbt lige(om

£anb (or Junge. £>er (anbteé i l;enbe$ SScrfen et lig;

nenbe ^orkl^olb (om i mit, ja et langt bejtemtere. £)er

»ar ligcfom en £inie imellem o3, boilfen l)im iffe »ilbe

o»er(fribe. Cg bun l?a»be let »eb at I)olbc (ig paa ftt

(fget; thi jeg r)a»bc'iffe fjerte t)»erfen til at loffe eder

til at true l;enbe. S3ort SWaaltib »ar beéuben (nart ttU

enbe. SMartfya l)a»be iffe D?o paa fig; f)un maatte op at

fyéfe til batten. — ©rjéle — bet Crb l;a»be fyun alle*

rebe lært, bet allerførfte, og bragte tot ftraj i 2ln*

»enbelfe.

£il batten, — tot bragte mig til at tænfe paa,

l;»or i #ufet jeg »aéfenbe funbe inblogere ben »aerbigc


41

SKatrone. $afHg var |eø enig met mig feto, men at

blive mig met Martha, bet bat iffc faa let. Ten

forride $anffelia,bet fom atter frem, og en nv Strit Hev

nunbgaaelig netveutia,. Martha bavte utfeet jig et lille

gummer itbc vcb Srtoggerfet til ftt fremttbtøe Scereffe;

jeg teruuct vaafret, at Mm ffulte flvtte iut i bet mintfte

af (bjacftefamrenc, fem laa namneft cv til SDagltgfhien.

3eg maatte atter frem met eet ^ mine flaaente HrgU«

menter. — ftjacre 'Vi a r t b a ,

— fagbc Jeg —

: jeg fre*

tragter ©tg ganjfe fom en tvrebar ®a»e, hvilfen Ibnra

har fentt mig. Ku (røget jeg Dig, cm bet vel funte

falbe mig iut, naat jeg mettog een eller anten fntttf £im3

til goterring af tin #rofcn, ba at fervare ten ube i

ttjetfenet eller Styggerfei eller ube i golfefruen?

s

J?ej,

bet

viltc iffc varte at ajore HSre af linden, fem ten

fortjente.

3*fl

*ilbe tvaertimot anbringe bentes fj;rre

fvuve mu ten betfie $(ab4 inte bc£ mig felv. — Da

intfeer altfaa, ter er intet 8nbet for, ent c\t Tn flvtter

cv i ®joe|Wammeret. —

Det gjorbe bnn virfelia,, og bet nten mintfte @nfc

ftembeleø, 3*/ Hin flvttete; bet var en ertentlia, Jlnt*

ning. Acrfr bentes Dragfifie, faa en lille Muffen, faa

re Stoppet og te N&ffer. Snbetig — bavte bun været

ic\,i fcrfvuiia, at tage fine Sengflcebet met fig.

— Men bvat er bog bette?-

-

fvurgte jeg fentnbrer,

ba ter tilfitft fem et Slagt ®UUt tilfvne, bverfra en

furrente Vvt [leg met mit C re.

— Tct er en jotCtring fra mm grifen, — fom

•Vr. ^aftoren P9g vift iffe vil bange cv baa ten betfte

9lab4 i

Mn 3tue. — let tet gjæffaibe 3var: - Ter


42

er et $ar fmuffe £>uer, font grøfenen fyar o»elffet faa

gobt fom meb jtne egne £cenber. — be aatnet 33uret og taget een af

^Duerne ub. 2)en t»Ieu fibbenbe frit »aa fjenbeé $aanb.

£)en [log bitbt meb Pingerne og frembøb 9tøbet til fttfé.

$Det »ar en fyerlig ©fatning, af en ganffc ufceb»anlig

©tørrelfe, meb $rone vaa £o»ebet og ftraalenbe fyvib.

SDet gif mig unberlig til fjertet. Sif, fyr-or ben

lignebe £f)»ra, — fyr-ib fom tyun, from og uffttlbtg ! Cg

l;un havtt jo o»elffet bem meb egne £cenber! 3fanbf)eb,

M »ar en ffjøn og foftbar ®a»e!

— £)cm maa jeg bog nol f)a»e nb i 23rt;ggerfet

etter ©aarbcn. — »ttrebe jeg: — 3Wen 2Mg, Sttartfya,


befyolber jeg fyerinbe.

— Otten l)»ab er td f

SWarttøa? 2)cr er jo fiere

enb to? —

— 3a, ber er to til, men af en fim»tere 2lrt.

£)em »ide »i »eb £ejligt;eb fenbe tøjern igjen og gi»e bem

23ub meb tilbage.


— £»orlcbc$ mener 2)u tit, 9WartI;a? —

— £)et mener jeg faalebeé, at be to anbre £)uer

ba»e Unger fyjemme, og rtmeltg»iié »itte fttyrc ^aafen

bjemab, faafnart »i flippe bem løé. £>en ene funne »i

fenbe ftraj tilbage, meb (Efterretning om, at jeg tttffelig

er anfommen. £>erom bat grøfenen mig i tit }itfU £>je*

bltf. £>en anben, tamfer jeg, funne »i gjemme inbtil m

gang »eb Sejltgfyeb; bog maa tit ej »are for længe, at

iffe td ftaffelé £>fcr ffal glemme baabc £jem og %a>

milie.


43

— C, 2N ar ttya, bet er bcrligt! Si inflc

g. j emme

ben ene inbtil tmorgen otte Dage, bvi$ bet gaaer an faa

(enige; 25 u reeb, at bet faa er JptyraS gibfetøbag,

3 ietc Duer ! ©tete berebe 3 baabe reb Gberé bortgang

og féberS tontine. B&art^a, reeb Du ret, jeg føler

mig faa tyffelig i bette Cjeblif? —

2J?artba frarebe tffc, men brog et bttft ©uf«

£a tang Dgfaa jeg, men — batte buffet.

3Win ©ub, min gaber! — ©nb bar inbcfluttet fin

crige (Sanbbcb i en bed 23og meb mange Stabe, og brert

S3lab bar mange linier, og brer Zinie bar mange Crb.

— VLt, Sjæl, m


44

iroer bet alle fine Sorger. 9Jceb lmm raabforer bet ftg i

alle £ing 5

fyam mebbeler bet alle ftnc ufftilbige $nffer og

gorfyaabntnger, fine 3lttraaer, ©arm og Socngéler. 9kar

ber faiteé bet 9?ogct, fommer bet tii Ijam og beber beront,

3ntet tr>ir>lenbe. Cg Råberen afflaaer albrig Sarneté 23cm,

naar ben Blot er til bet ©obe* Cg bet tafler tmm for

alle £ing, ftore og fmaa, af et fulbt fjerte. Cg felo

om bet %ntet t)ar at bebe om, ønffer bet bog at unberbolbe

fig meb barn, alene for at tjøre l;ané iftøft, l;oori ^jærs

ligbeben toner, alene for at tabe barn fole, at fmn elffeé

igjen. Cg Imr barnet forfeet fig imob ftn gaber, nær*

mer bet fig fyain meb fonberfnuft, bog enbnu tillibéfulbi

fjerte, og beber »bm»g om gortabetfe, mobtager oilltg ben

forff \)ibte Jtefelfe og ftjéfer ben reofcnbc $aanb. Cg

l)ar SBarnct forr>i!bet ftg, langt, langt bort fra gabereng

$im, faa fore Gaturen og ^jcerligbeben bet bog engang

igjen tilbage, fclo om bet oeeb meb fig fe tø, at bet iffe

fortjener at faibeé IjanS 93arn længer; bet wnber tilbage,

om iffe for 5lnbet, faa for at befjenbe ftn jebliffeté (Selfcforgfemmelfe, at

barnet fan fjerne fig fra fin gaber.


45

fjerte flaa imob bmanben, ftemgaaet ben dHcebe, fom

herrer ^arn af Stoffatigfyeb.

— ©cc, bet er barnets ftorbolb til bets gabet! —

Sttfc Du nu, o Sjorf, brab bet bar at betrbe, naar Du

(alfen i

SSerben er Dette fuu en Jalcmaabe. — Ken 8nb£ rirfe?

lige Sent ere tf fe af Serben.

— 2U roere bos ©nb! — $»ab ligget bet tffe i

bette lille, tilnmelabenbe faa uøetfcbelige Cro? Der ligget

tffe Kinbre enb et beelt i'tr, fa et entgt fcfc, 2(t tære

beo ^ub !

3 a > M femmer an pao al roere t)o4 ©nb.

Ken Den er tffe boé Qhib, fom farer om pna Setbené

rilbe 8eje, fom fim nu øg ba ffjoenfer barn en flygtig £anfe,

tffe deller Den, fom gaact og fommer 03 atter og atter

Mirer borte. #f, fimbe ri blot rerre bos ®ub, faa rare

m frelfte og forrarebe, faa barbe al ror Wob (Jnbe! gib

ter fnnbc frtaenme ol mere, ingen Sttnb, Sotg, Bibclfe

fuube fne ol mere. Si rare jo bos barn! >i, i'elr tffe

Døben funfee rcre os mere. Si rare jo alt bos barn!

s

2>\ rave øegtonbte bet eoige, ufotttcmfeligi Vir allerebe ber

naa

Sotben.

ga, bet ajoelbev om at vor re bos barn, 1 brevt Sans

bebtott at føle os t ©amfnnb mefe barn. $oilfen -\>riie,

brilfeu gteb, brilfeu onetnennefreltg Mrafr! 9taat ri riv,-

feltg rave bos barn, riloe ban alttb OOCte mcb Og i øf,

ban, fon bar oøetøunbri Setben.

il'i'in ®ub, lab mig i\rve bos &tg, bos Dia, alene!

€>aa ofte {eg nbtalet barnet gabet, lab mig f*U, at

feg et bos Dia, fon bit fanbe, oitfetigc ©atn! 3*8

ev foiumen til £u\, [eg ril bitre bos £uy, — men Du


46

maa fyolbe mig fa% o gaber, at jeg tffe igjen ffat flippe

£>ig! 5Ianben er »cl rebeton; men ^jøbet er ffrøoeligt.

3eg funbe flippe £)ig, om jeg enb tffe for SUting »iibe.

ftSlb mig »eb 23arnena»n, faa ofte min (Sjæl foroirreS

nnber 3nbtrtyffct af $jøbeté ftørelfer i mit $æfen, at jeg

iffe ffat foroilbeé og Mioe oorte fra £)ig! %at> mig fjøre

bin CRøfl i ©læben og i €orgen, men ifær i griftelfenS

£ime ! ©aaoel i borgen fom ©læben fornemmer jeg £)ig,

at £)u er nær; tfyt be fomme fra £)tg. 3ften i grijtel*

fen er £)u iffe; ben fommer ubefra SSerben. 2Jkn jeg

»il iffe »ære, f)»or 2>u iffe er; gaber, jeg »il »ære

fjoé

£>ig!

£)et er min enejk $egjær. Sibltgere f?aobe jeg

mange 2tttraacr; nn fyar jeg fnn benne ene. dengang

foer jeg om i Serben, og min (Sjæl »ar urolig; nu er

ben fiille og Her efter £)ig. 3eg w plubfelig opoaagnet

af min Itblænbigfyeb ; fun tøoS £)ig f)ar jeg bjemme. ©aa

lab mig ta fomme f)jem, om enb fun fom ben fortabte

ig!


47

V.

b. 29bc Røfteinbet 1856.

£agen efter at SJtartJja rar femmen, Mer bet tt b^

lig SRørgeit i $røfiegaarbeil. 33t ffulbe jo bare ben

ene af rore Du« afPefe web hoften«

ilA'artha barbe (oret a,obt oa, bromt be$age(tg.

— 3let en fnutf, ffjenbt forunderlig SDrfm. — mtrece

hun; men hun rilbc iffe fi ^ c , hrab futn fyarbe bromt, ea,

forte Jalen jrrar orer $aa buerne. Spcrgémaalct rar,

brilfen af begge ri ffulbe fenbe, Derom rare ri enige,

at ri ffulbe bcbelbe ben tilhave til gobfel*baa,en, fem

maatte anfeei fox bet baaltbettgfte 95ub.

i^en brilfen af bent ffulbe ri ffjarnfe fortrinet i rer

Sillib? Martha neente utrtrlfomt .punnen; tk\ ten rar

SWofrer ea, rilbc (abe jig brage a] Samgelen efter fine linder.

Jeg meetite hannen, ibet jeg net megen Styrfe

arguntenterebe, at ben rilbc fole Samgfel iffe alene efter

une Suger, men ogfaa efter fin Kage. Oerimob funbe

Martha 3ntC< anfore, men bier boa Kb 5>fl, at en

Dteberl J>olelfe toa, rar noget aanffc Ifobet enb al anben

ftflelfe. $M barbe fe l r bart ©#CT o. f. r., o. f. r.

Da [eg nurrfebc, at |eg rel funne orerfloje, men iffe over;

bcrife og omreube benbe, lob feg henbc enbetig raabe,

og gav mit Sftinbe til, at (anbtten bier f


x

48

S3t ga»€ ben at cebe og brtffe Hl Rejfen. 2)i a r t ^ a banbt

ben et itbet rofenrøbt Saanb om ^alfen; jeg anbragte en

liben paa ftint $afciir ffreoen billet nnber bene fyøjre

Singe. £)erpaa fatte ot td fjælne, taatmobige £)t;r i

en 5htrr>, og gif meb ben ub i bet $rte.

Hirfebaffen a\\}aat jeg af flere ©runbe for ttt mejt

fcaéfenbe €3tcb tit Ubgangétmnft for oor 33reobue. £>er

aabnebe vi Citroen og gar> ben grifyeben. £)en fløj mU

ret, gjorbe nogle lorte Solutioner i Snften, og font ber*

$aa tilbage for at neblabe fig ganffe i 9tørl)eben af o3.

SSi faae forlegne $aa Ijinanben og paa ben. SSar bet ibel

$jælenffab, eller trtyffebe 33aanbet ben maaffee? $t maatte

ftyfe at> b?\\ for at ha ben $aa flugten. 9ht gif ben

enbelig tiloejré, ftebfe højere og Jjøjere. 2)en gjennenu

frtybfebe i nogen Xib ligefom nbeftemt finften i forffjeltige

Retninger ; enbelig fatte .benne faft $nré lige i 9iorboft.

3^g ftirrebe efter ben, faalænge jeg funbe øjne ttn, og

gao ben mange fjecriige £tlfener meb paa Sejen.

— 9ht, M fan 9J('an falbc at tage $art! — nttrebe

Wlaxtlja efter et langt 2lanbebræt. 9?aar monstro fan t)in

være beroore? —

— 2)et laber fig iffe gobt fige; — foarebc jeg:

— men jeg toenfer meb t>o\ $art, i fire til fer £imer. —

— 3fy bevaret! — 3eg »ar fnlbe fire og ttyr>e Xu

mer nnberoejé, og bet var enbba


l?aftig.

— 9J?ober Wiaxtija, l)oé £)ig feer jeg t;elter iffe

Pingerne. —

£)en g-orftt)rrel|e, font Wi a

ti) ais

uformobebe 2lnfom ji

bavbt foraarfaget i ^ræftegaarbené ftitle, regelmceéfige 8i», er


49

for mit Scbfommcube baftig igjen %aaet orer. Jeg bar

atter optaget mine vante Beffjctftigelfer, er meget ube, og

bjemme hm li Det fvnltg. $Mb terimet ^uict og $Mttfc

boltniugen retfemmer, er ter foreaaaet en gjennemgribenbe

gorancriug, viirnof entnu langt betrtcligerc, cut {eg fan

foreftille mig, ag foregnaer utentrtvl entnu unber gamle

SHartba* Shifricter. $un bar bragt Htøng unber jig,

reret s 2Ilt i $wfet til ug, nben at nogen gutbmagt fra

HIN Stbc i niinirftc Sfaabe bar i\xret nctrentig. ^>un

er retfon ratten netfra Rimten imellem mine golf, en

fanb 8fjcrbnebcftemmelfe. (vn get og fommelig £uu$;

orten er bleren intfert; Nceugjoring, SSabjT og Xfttøte

ning bore til ten taglige (fcjcrnlng. (vutffjoutt Kai

later mig i greb i mit 3tut:rei\xrelfe, fan £c vel tenfe

£cm, at tenne gjenuemgnbente goranbrtng bog betler tf fe

bar rerret uten Jvolger for mig verfonlig. il'i'on i tet -\>elc

prifer ieg bttfic AOlgcr. Crten cg (vlegante i ten gobe

ftmvle Setybttisa, bar jeg ftetfc hin ni:t Urillie farnet i

min lilvaerclfe. Cg tenne ftille, gcffjiTftigc 8ihMcu cg

$u6(en emfring mig er mig gauffe bebageltg. .Hun Ittet

intlater l^artba ug met mig; buu er fnareft noget HU

bagebolten. SRen juft faatan bcbagcr bur, mig betft;

netov i fir cjeutcmlige frille cg fcrbebcltne, men r-trffemme

Sfffen er buu, brat 9Rtn falter, et brggeltgr gammelt

Jvrucurimmer. ,>ra tet fjerne Inter bentes flare

cg bcje Stemme lirlig og muntert gjennem -vufet; al;

telcv? forjaget er, rillig:met Ubvggcligbeteu, ten titligere

tete 3nlbet. (vfterfem buu fommer mit SBctTtif« ROK*

mere, t annver buu un Stemme; tenor tafter ieg benbe

af -vjertet, u\,\ iiarr ent ellers bente* Stemme er bleven

II. 1


!

50

•mig. 2tbt »aajtaaelig, libt jtiojlnbet er f)im rigttgnof; btt

»eeb jeg fra gamle £)age. Wien M er iffe fanbftmligt,

at »i ret ofte ffulle lomme taa $ant meb tjinanben, efter*

fom jeg fyar ifinbe at labe fycnbe frit raabe. Og ffulbe

t)d fnibe, »eeb jeg r>el, fy»orlebeé jeg ffal tage fyenbe.

$\m er fan gob, fom £)agen er lang. 2ftin enejte 23e*

fymring er, at f)un ffat faa hd for eenfomt l;ero»re, at

t)un ffal fomme til at længeé for meget. ®i»e blot ©ub,

at tøun maatte finte nogle gobe gamle SSeninber ret efter

jtt

fjerte!

£)en fire og ttyoenbe om borgenen jtrar. efter €>ol*

opgang lobe »i ror anben £)ue fltyoc. »ftnn Stbct »ar ber

fagt i 33re»et; jeg følte Ut Ujtgelige, t>a SDuen meb fraf*

lige SSingeflag ilebe bort at bringe Sfjtyra »or £tlfen og

£t)fonffning. Om faa limer. fitnbe ben »ære |oé fyenbe,

Ijoé benbe, fom »ar

— f?»or forunberligt at tænfc ftg !


faa vM, faa »ibt abffilt fra mig ! 9Rit fjerte fonlmebe,

og jeg maatk fue bet. — $lr;», flr;», min £>ue, og bring

fjenbe, om £>u fan, et Olteblab fra en bebre SSerben

3cg er begtmbt at omgaaeé 9?abo»ræjterne, og jeg

føler, f)»or inberlig gobt jeg bar af benne Omgang. £)er

ftnbeé mange fromme, iffe faa tillige begaoebe 2ftænb

beriblanbt. 9ht fan jeg bog tage orbentlig imob bem,

naar be gjengiælbe mit 33efug; mit #uu$ fatte« iffe lam*

ger l)»erfen 23orb eller


51

Jale ;

jeg maa beføge mine Sognefolf mange ©ange, naar

te Hot befcge mig een ©ang. 2ften jeg til bare, at be

Icjligbebémié jfufle opføge mig, enten for at annamme,

tynab jeg bar at gioe bem, eller af blot »enlig 3>ntoeSfe.

Det begrmber alt faa im^t at fomme faalebeé igang.

9hi og ta jenter 2ftan ftaab boé mig, £rcjt, efter Cm;

ftænbigbcberne ogfaa £jætø, og en gob gemytlig (£am;

tale bar jeg ogfaa faaet engang imellem. %tU faa fjel*

ben fenber 9ftan 5htb efter mig; jeg bebøoer iffe at fige,

mcb boilfen ©læbe jeg fommer. Det fnneé, fom om

mine Sognefotf alierebe begtmbe at forjtaa, at jeg tilbører

bem. Kongen (s>ang fomme be mig enbog $aa orerra;

jlenbe SSiié imobe, og, træffer jeg enbnu nnbertiben $aa

2Tiobfranb, r>eeb jeg, t;vorleteé jeg jfal tage bem. "seg

t?eeb forub, at be ej funne ftaa mig imob, forbi jeg i

alle £ing hm ril (Set alene, og Mk Gne meb fyele min

SSillicé ftraft i ©nb. Det frærer ftunboin Zib at trænge

igjennem, Zti og i'emre; men igjennem tommer jeg. De

begnnbe at jee ^ræjten i mig, kræften alene, fom ©ub

bar labet fremftaa for bereé Sfnlb, men fom ©nb for bercS

ifnlb o^iaa bar beflæbt meb en ganffe befnnberlig Tty\u

btgbeb. De fomme til cit ternfe v^ ©nb, faa ofte be

fee kræften; faalebcé, netop faalebea bor bet være.

Som jeg fra ^egtmbolfcn troebc, er tet i bet #e(e

gobc, retfFafne golf, jeg bar meb at befiille. Mnn maa

2Wan fjenbe bem ret i bereé færegne isæfen og bere£

gængfe Soagbeber, for meb gorbeel at funne omgaae*

bem. 3a, et ganffe ejcnbomligt Jvoltefærb er td tiU

»isfe; og Sneget fnnbe IVan onfTe til og IDieget bort i

bet* Vir og rUæfen, uten at tale om ben alminbelige

r


!

52

2Ibam$ffrøbeltgf)eb. 2llt bette maa %Jlan fjenbc og tøafce

»el in mente unber jtn tøele Dmgaengelfe. £>et rar tffc

alene for Styoftlenc i)d gjalbt, men ogfaa for bereé (gfter;

fulgere, at roere fnilbe font ©langer og eenfolbige fom

£)uer. gørjt nit Begriber jeg ffeltgfie ftti*

lelfe gjør ieg £>em benne SWebbclelfe. 2)et er tffc loen?

ger blanbt lutter gremmebe, jeg oanbrer omfrmg, i $øfel^

fen af min féenfombeb, i grtygt for at blire afriift, i

SBembjtbcben om tffe at blire forjtaaet. Coeralt ftnber

jeg hjemlige Slfyler, l;oor jeg i 2tanbcn fan brtfe mig.

~8 M &** $w bt^fe mine Sanbringer mangen ffjøn

£>£bageffe, mere enb ©ulb rcerb ; jeg Ijar fimbet ©fatte

af ©ubéfrtygt i £ntfe og i fjerter, fyror 2ftan langtfra

ffulbe fyaoe tamft af fuge bent. tofebagene ere mig nu

atter #eft* og £rtlebage i en ubeffrirelig ffjøn og fulb*

fomnten 33ett;bning. £angfomt, men ftabia, ranber jeg flere

og flere £ilfyørere, og £jeneften forefommer mig £)ag for

£)ag at blire mere bøjtibeltg og opbyggelig. Sftaatte blot

f?uer ©jæl opbtyggeé fun batr> faa meget fom jeg felo

©tørre $rt)b fan ber iffe gtoeé enb at fyare ©ub$ btyre*

bare Crb imunbe, og føle, at bet er giret @:n ooenfra

at

tale.

ftorntytig rorebe jeg at labe en $olleft gaa omfring

i ©ognet, i Slnfebning af en ligefaa førgelig fom forfcer?

belig 93ranb, ber barbe funbet &Ui> iffe langt fjerfra, bog

iffe, førenb jeg fulbfontmen fyavbc forriéfet mig om ©tenu

ntngen og oreroejet be forfyaanben rærenbc ftorfjolb og Om*

ftænoigl^er. 2ftan ffal ret rogte jtg for at begtynbe $aa


55

s

J?ogct, (om 3Ron ej ter bviabc beltigen at fere igjennem.

Xet er mit førffo J\orfog af ecu 5lrt; mon {cg barbe iffe

reret fer meget. ftolleften ajl fra £uus til £uns, hin

faa $ttfe forbi, 03 iubbra^te en i gorftolb til 2)cenigbctene

•3terrclfe faare flcrffelig ©armbjertigbetéffjarrr.

3 ben jtbfte Iic bar jeg roeret meget beffjecftiget

meb Crrettelfen ai et elfebibliotbefer er teererne forbi ; ter

er te foregaaente Kat effret faa meget i oette ejernet, at

^arnulbbeten, brilfet iffe er til at nntre ftg orcr, narjien

er nttemt. Del er folgelig iffe iaa ganffe let et 2}arrf,

jeg bar påtaget mig. 5tf mit eget SBibliotbef f}ar jeg

ubjegt bet il'iefte af brat ter ftuite brngeé. 2Ken Ut

rilte hm litet ferflaa. 3^*3 bar ffreret orer et fyalrt

•Vuintrete 5*rerc til gobe 23enner og SBefjenote, til gamle

og nnc fterlagefirmaer, til mangeflagy? offentlige og rrirate

foreninger, teriblantt atfftllige. bri$ ivtrarente (vriftents

enbog er temmelig trirlfem. 3eg faaete tttft for at rære

iaa meget fiffrere raa, i tet SRtilbfle at bofte 9(eget.

Cg fee, Det fjerre tanffe $olf er bleret fig felr ligt int;

til tet Merneerfte ! £et barte entmt s ?feget at gire bort,

og tet entta iffe \aa litet; jeg bar mettaget iffe alene

mange, men oc\iaa jtore, iffe alene tiere, men egfaa foft*

bare Svirer. 3 u ten 9ftTfM Utleb baaber jeg at bare

3?iblietbcfet iftant, fulbc fem buntrcte $int ! £et (fol

rære min Oirtaaregare til ^cnigbeten.

^ntelig ere ta 3 egnet* beboere bierne enige an;

gaaente Repartitionen ai lienten. 3 ten fitjtc lit bare


54

be fyotbt ©ranbe 09 ftorfamling tør-er enefic ©ag. tyaa

©ranberne er ttt naturlt^t>ité gaact temmelig fiormenbe tit,

og ^ommiéjtonémoberne fyaoe uben £otol i l;oj ©rab t>cerct

anjtrengenbe. Sirfeltg er Mk 2$ærf (tørre, enb bet »el

ffulbe f»neé. ©et fyar neppt loftet minbre dl Cg faa fom og følg mig! —

9fteb SSerben i armene fan Wlan iffc følge Sefuw;

ben S3tyrbe er altfor tung. 23il Wian eje SBerben, maa

Wlan olioe i SBerben og flaa ftg ber ttlro. Uben Styrbe

fan Wlan tyeller iffe folge efter 3tfum; f)an gaaer jo ifor*

»ejen unber torfet. 9ften %tfy$ otl felo lægge 0$ en

33t)rbe yaa efter jtt 23ef)ag, en let 33tyrbe efter fin $arm?

l)jertigl)eb.

£tne hefterene Crb maa entyoer (Skriften, enbftge

cfyrtjten $ræjt, fanbe og gjore til Sirfeltgfjeb. £oor(cbeé,

M maa (£nf)»er efter Cmftcenbigkbcrne afgjore meb ftn


55

net rit hm forbømme. %aa 2)lcnnej?cr ere i ben 8ti(?

ting, at be frogfrarelig front gjøre S3utet gtilbefi. $eg

er paa t>et 9caermcitc een af Wéfe, 93cl fan jeg tf fe fælge,

brab jeg bar — btt er ogfaa fim 2ibt af br-ab jeg bar,

fom jeg ter fait« mit — ; men brab jeg fa aer tilor-er$

fra mit nebterftige Unberbolb, fan jeg frit bortgive til

be fattige. ^eg bar ingen familie, brie gremtib jeg

maa tetntt paa, ingen Slægt eller (vftcriiocgt, fem fnrrtter

iit i'irsbaab til min SSelftanb. SRiu familie, min Slægt

ere be fattige.

3cg bar oftere bort min gaber fortælle et Zxatl ai

ftn Ungbomsbittcrie, fem, i bet SRinbjfc for bane 33ern,

barte noget ungclig rerenbe.


56

engang t 3«bbtlbmngcn Ijaobe min gaber nogenfinbe faa?

lcbeé [rocket. Cg anretningen, bet »ar jo nceften fabel*

a^tøt! £an [pifte »aa ©øfo, fjan braf af $r»jtal, f)an

torrebe SDtaben i finefie £)amaff.

£)og bafttg fif benne gafkonomiffe Styffaltgtøeb (£nbe.

(in £ag, nnber 9tybelfen af en læffer £>t)reragout eller

Stgnenbe, fatbt bet Ijam »lubfelig mb, l)»orlebeé be »el

fyaobc bet bertjjemme, ben unge SWober og fjenbeé ftaffeté

©Brøa. $an faae i Stanben, f)»orlebeé fmn »arinebe ftg

og bem en ©mule TI alt etler en £e»ning o»f»abet &tte*

brøb i &affelo»nen, mebenS ban }a$> ttltaffetø og fraabfebc

i fttbaritiffe 9?etter. £)et »ar Ijam font et age enbnu, mcb jteb[e tittagenbe

Sftablebc; ba ble» £iiftanben barn ganffe ntaatelig, og

\)an renbte fra Ut «£>ele, baa^t be franffe Simcr og be

franffe Duetter. Cg Qftablnften »enbte iffe titbage, førenb

tyan atter fab »eb 3ft alfen og $)llebrøbet meb ftone og

33ørn

berfyjcmme.

2>cnne tilte «£iftorie t)ar i ben fenere Xti> faaet en

nr; og ganffe faregen 33etr;bnmg for mig, 9?aar »i un*

bertiben l;a»e en ubmarfet did $aa Sorbet, — ftben

SWarttya er fommen, ffeer bdk enbba iffe )aa fjetben


og jeg taber mig ben fmage rigtig gobt, ntifter jeg [tunbom

J)eett »lubfelig 2I»»ettten »eb at fomme til at tanfe paa,

^»or mange ftarffe ber ne»»e ^a»e td turre 23røb, og


57

fyr-or mange 8vae ter benfmaegte nten nt bavc 9?oget at

IcefcjTe og ftvrfe rig paa.

Xe fattige og te Snge er« min familie.

3fg fordommer 11113 fom ^ en *ige Kant- i 6txm«

gcliet, fom lever bror £)ag i \vrligbet og ©læbe, me;

oenø ben 8 a rt'3 c ligger iitenfor ban* Tcx i fin begrøbte

lige

(vlenttgbct.

£a (ægget jeg £niv og ®affel 03 fim te bavc £i;|t

til at rejfe mig fra Sorbet 'Dicn gamle iWartba bolter

ftrengt over ^ortffif, 03 bet vilte teinten velte bente

ftnmmer.

— «vv. $ajtøren er allerete mat? — frerger bnn.

— Tet jnft iffe, fjvtre ?A' artba; bH fmaget mig

ganffe fortræffelig. 9Ren bet fatter mig jujt int, bvafc

vt vel for Cjcbliffet batte i

fwfet

til at gjere vore %


58

til be Unge, enbog til be 2(llertyngfte. |mn er en faare

fior kornetten, og ubøtter næften Ztytttmtf otter be banu

lige ©jcele. 3*9 W»

er en (gifler af fmulfe og fromme

33orn; men jeg beftbber langtfra Ottartfyaé (Sone til at

gjøre mig forfhaelig for bem, enbnu minbre til at for*

$aa bem. Ofte føre be rigtigno! ogfaa en fyeett unberlig

Sale. 3afteS tyørte jeg inbe §o$ Støartlja en lille Unge

tale om fm SSefter * Clbefaber og ftn $jrer*£>lbefaber. 2ft

ben Sille fyattbe tttenbe Dlbefcebre, t)d er id at begribe.

SDen, fom blot er bletten nogenlunbe l;jemme ttaa (£gnen,

tteeb ogfaa, at £)lbefaber Ijert ©leéttig berber t>tt (Samme,

fom 33ebjtefaber i 2)anmarf. 2ften M ffulbe ttiftnol iffe

ftray falbe Smogen inb, at ben £tlle, for at abffille mellem

fine tttenbe 33ebftefcebre, benættnebe bem efter be mobfatte

£>immclébjørner. SDcn SSefter - Clbefaber er ben, fom boer

i ^m ttefilige SDceX af 33fyen, ben £>fters ben, fom boer i

ben

øfllige.

2ften Mtt $ft og %tft, 9løx og 6ønber gaacr

igjennem alle ©leStttgerneS ftorefritlinger, gjennem tjele

bereS talebrug. 6nl)tter £ing, enljtter $egittenl?eb, ja

enbog etfyttert lettenbe SSoefen orbneé inb unber een af biSfe

fire ftlaéfer. 2) er fan iffe gioeé noget ftmttlere og fatte?

ligere (Styftem enb tettc. 3færbele3f)eb fomiff blitter t>tt

rigtignof, naar bet anttenbeé enbog ttaa be fmaaligfrc og

meft inbffracnfebe $orf>olb, f. dy. ttaa be ©jenfianbe, fom

foreftnbeé i en Stue, ttaa et 23orb. — £ttor bar £>u

lagt tnitten? — — $aa 33ænfen til 9?ør. — £ttor

ffal jeg fcette ftlaffen? — £)u fan foette ben til Sejt for

^uttttefabct, — o. f.

tt.


59

9fej, min 23en, tffc maa £e tro, at jeg ril infcføre,

enbog blot anbefale Goeltbatct i ben rreteftantifTe &irfe.

3eg reeb og ftger alene, at for mig var betti Offet nunb;

gaaelig ncbrenbigt til tøubs rette 3:jcitcfre. $anlué er

min £jemmelømanb. £an er mig bet »Werfie 2ttennef?e,

fom b;ar leret. Uben tetk Cffer rtlbe Selrfornægtelfen

for mig fun reerc bleret et Wjøglefpil, et utøf roligt €tcto

bet rag. (Efulbe jeg ifanbbcb fornægte mig felr, maattt

jeg bermeb begtynbe, og bort barbe jeg meb bet (Samme

fornægtet mig i 2llt. Cg, mærf !£em vel, benne for

mig uunbgaaelige 9?cbrenbigbeb rar enbnn freerferc be*

grunbet i mine ftorbolb enb i mit 23æfen. £er $aa anrib eller bjerte;

log ftmijembeb. - ja, forben er en fireng bommer;

ten er ligcfaa felfom fom forftanbig.

9Rtn S3cn, ieg bar lagt £ere* finger paa bet MM

mefte 3teb ai mit ilbc mebtagne fjerte; enbeg ben fagtofte

Stoørelfc rolber en lerenbe Smerte. Z)c ril iffe

unbre £em orcr, at jeg, efter at bare nnberfaftet mig

*i>tncn, ftraeber at giore ben faa fort, fon muligt.


60

3a, ganffe rigtig, $rifieren fom naturltg»ti$ til mig,

ta jeg fæmpebe ben Ijaarbe Strib meb mig felt). Og

netop faalebeS talte l;an til mig: — $)u (Srufomme, l)ar

g)u ba iffe £>je for ben arme $igeé fortabte, fcrgelige

Stilling? £)u er jo Ijenbeé 21 tt i SSerben! —

Ogfaa en anben betragtning fugte ^an l?r;»»ig at

gjøre gjælbenbe: — #»orfor faalebeé brr>be o»ert»cert

meb £>tg felo og bin £t)ffe? $an 2Jcmbre tffe gjøre M^

See Xibcn an, eet Star eller to! Silfaarene funne for^

anbre jtg.


£)et »ar meb min fibfte ftraft, jeg teb grtjteren »ige.

(£n ubetinget $ligt fan »el »eb Omjtænbtgbeberne bli»e

tungere at o»ft)lbe; men Omftoenbigl;eberne, faa »igtige be

enb ere, funne albrig o»bæ»e ben. Og »il 2lanben føre

ftn Strib meb $jøbet tyffelig tilenbc, maa ben iffe i

$aggrunben, fel» iffe i ben allerbfcbefte og fjernejte, labe

nogen £>ør )tc[a aaben, gjennem f)»ilfcn ^jøbet enbnu Uf

jtanbig fan gjøre ftn 9J?agt gjælbenbe.

2)?iéforftaa mig altfaa iffe ! 3eg anbefaler intet

Goelibat.

$^1) jeg anfeer for nøb»enbigt for alle ^Srceftcr,

bd er i Sllminbeligbeb en fanb Selofornægtelfe. @n{?»er

for ftg gribe btt an, fom Ijan fan og maa, fom l;an

fan forfoarc ttt for ftn Sam»ittigbeb nu og for ®ub

eoinbelig. Sel»forncegtelfené 2ftaabc er ligegtylbtg, naar

ber blot er Sanbbeb beri. Sften ®ub »ære ben en barm*

bjertig bommer, fom bcbrager ftg felo!

SSijtnof gaaer fun altfor ofte ©ubélioet tilgrunbe i

gamilielioet, Slrbcjbet i .perrené Stingaarb tilgrunbe i

21ger; og ^Ⱦgbebrift, ben liȎbefrugtenbe Omgcengelfe i


61

fibriftt 3anbbet> og ftjærligbeo tilgrunbe i Denne ^ercené

eg en fj ærlige ^antcl o^ Sandel. Coeralt ligge ber ©nas

rer ffjulte for ror itbetaenffomme gob. 9)fen, ffjonct

lumcne i Gtøriflø, cre oi frie fom 23crn t Raterene $uu£.

(rnboer gjennemfore Hot Selrfornaegtelfené $cerf, fom

ban fan og maa, ftebie ibnfommenoe, at uten @efofør«

nægtelfe gioeé ter ingen Gbrifti Gfterfclgelfe.


62

VI.

3metlem 3otb og £immel,

O ©ub, bin 5tjærltgr;eb

#ar banet Sej for eoig,

3bet £u fom fyerneb!

S)en famme Sej fiaaer aaben

$or f)0ert et Slbamé Sam,

6 om tragter efter £intlen,

Og brt>ber Serbené ©am.

— $reb ooer fyele Sorbcn! —

2)tn (Snglcffare høt>.

Dg brat ber oar en (Snbe

$aa at oor


.

63

SadebcS Ijar jeg anticipando i Slanben bøjtibeltg?

bolbt min 3u^fcji.

— $>en femmer tag paa o$ !


— SSi Mire iffe færbigc til at tage imob ben

!

fuffer Qttartfja:

5«, ganffe faale^eé gif bet netop til for attenbunbrebe

og fer og balrtrebjinbétnre 5Iar fiben. Da fom ben Ityffalige

3uul oc^iaa bag paa SSorben ; hm fra (mib$ 3ibe var ber

gjort [tore $orbcrebclfer bertil. Det (føget mt faalebc^

engang i 3ul cné 9?arur cg SSccfen at femme bag paa ftolf ;

men tigcfulbt femmer ben ftebfe ret tilpaé, I;oerfen for tiblig

eller fer titic.

Kartfja ftger, jeg er for jtreng reb mig felr, at

jeg feer baarlig nb eg meb bror Dag blirer magrere; Ijun

forubnger, at, berfem jeg mi iffe ril pleje mig felr, rille

fnart Slubre femme til cit pleje mig. £enbeé Mening er,

at jeg ffulbe fpife og briffe Ker« og nnbe mig bebre Xit>

bertil, at jeg ffulbe nnbe mig en gob 2)torgenforn og en

Hib Slftenbrile. $un reeb iffe, brab eg fyrorom bun

taler; jeg bennber mig rel, fom jeg er, og foler mig

tøven til en uafbrubt 3>irffombeb. Stim betl finber jeg

8toet,

3eg fermaaer 2llt i (^brifto, fom gjor mig ftccvf

v

J?aar jeg i bilf« merfe Tage ftaaer ep længe forenb

3 olen, eg reb bet førfe Daggri? gaaer ub, jhiubem i et

onbt $ejr, for at røgte min Gljerntng, feer ilKarrba

bercbrpftenbe efter mig. Sten iffe tefto minbre feer bun

mig beg frebfc renbe farff eg munter tilbage. Ken bun

bar nu engang fin Stening, ben baarbiuffebe gamle ©jcet,

og laber fig iffe reffe.

Jeg tvinger mig til "sntet, jeg \\cia,tcx mig filtet .


;

64

bet fatber faalebeé ganffe af jtg felt*, féfter at have for?

nægtet mig t biint Sne, ftmcé jeg meb bet (Samme at

tøe fornægtet mtg i 2llt. Cg i Strfcltgljeben, bet nar

jeg ; bog reeb jeg retrel, at dampen tffe er »ubjtrtbt meb

bdk ene ©tag, men maa fortfætteé inbttl mit fiit?é Gmbc.

©elrfornægtelfe een ©ang, 2lar»aagcnfjeb og ©elrorermn?

belfe alle £)age. 9Wen jeg feer nu flarltg, at ©nb bat

beaanbet mig tit ben enefte rette Opfattetfe af ©elrfornæg;

telfenS opbojebe Soo. %t fornægte jtg felr i t>et Uopbør;

lige, gjennem t>d tybre £ioé utallige (Snfeltbeber, forer

rtéfelig til 3ntet. 9?ej, ecu ®ang for alle ffal Paii for=

nægte jtg, t felre $mt$ princip, t fit atlerinberjtc $æfcn,

og fencre fun gjennemfore ©elrfornægtelfen. 9Jhn ffal

tigefom tage fjertet ubaf ftt S3r^>fi og toegge t>tt i (Mubé

£ænbcr. gørfi ta Mirer td tamt og roligt, og lt>bigt

tnbttl 2)oben. 9J?on tffe @>nH ©on netop bar ftg faale*

beé at) ;

ba han oilbe tjengioe jtg fefo tit SSerbené grelfe?

3bet ban opgar jm etnge .£>erftgbeb, rjar>bc ban meb td

©amme opgtret bele ftt Sir og SSæfen. 9Weu forgjæreé

ftt 9Jcan i ©ubmenneffeté Sir foge ©ror af ©etoorer?

rinbelfe. $an alene barbe ben tffe beljor, ban ben ftulb*

lomne, fulbfommen ogfaa i ©etrfornægtelfen.

3eg troebe engang at roere et ©tttffe af en digter

jeg rar enbog faa baartig at glccbe mig til i>et Otium,

jeg rtlbe finbe i en £anb$bnpræftø $alb. £)ct er fommet

ganffe anberlcbeef. Wtitt ftorfte 9it)belfe rar tibligcre en

crfcéløé £engirelfe i ftuuftené og $oefiené opbøjebe %tmv

bringclfer; min bebfte £mle fanbt jeg i lufttens btibe,

reUnftige Sellerier. 3eg fltter tffe biSfc rante Slbfprebeb

fer: men jeg bar mifkt &antfa\ berfor. Stim SWitftfen


65

har entnu en oafenttig SBetntning for mig ; men min

3 mag bar ta^ct en ganfFe ntt Retning. Win i fjerne

l'ante, i gantajtenø uentclige Serben omfivrveute £anfe

er nu fængslet, for eri^, haaber Jeg. 9?u formuer feg

ten tvbe og mægtige Scmgfel, font er gaaet igennem bele

mit l'iv. Hvener bigetc |cg befrantig not bet fjerne,

In^ovfor levetc jeg bofranbt^ i bet lilfommente, hvorfor

fuffete jeg efter ^ribet, naar jeg frite mig aUerfriejt?

£vat var ter, fon rev mig bort, naar jeg borte ffofb

hernet gjaltc, naar jeg faae Jraffuglenc brage, naar jeg

iagttog te fvemmente 8fver? — 91a vceb jeg bet, nu

enbelig. Denne £angfel friter mig entnu, bobere og

nagtigere enb nogenftnbe for. SRen ten er tffe foaoenbe

langer, ben tremmer tf fe mere. Den feer, brat 8ter>fra;

nuø" hitc, ten aaone .pimmel, og ft iler (ige Derefter! 2>et

er tet evige hjemlånt, fon min ©fat overalt paa jin

©anbring bar favnet, hvorefter ben bar (riget met bele et

fortabt ©om« tvbe, fmertefulte gangfet.

gi ter bervet ffeet mig noget Ufortvanligt, bar jeg

ben felt og litt nogei Støber, cut te flefre, ent alle Ken«

ncveutvret og foler ftg fultfommen hjemme i tenne

Serben ci Unbere. Ynglingen langet og fuffex og veet

ej, brorfor; tog jo, i tet -veje feer lun fine fnaalente

Jbealer. Dianten virfer og fermver og finter fig frem

fra tet (vue tii tet flutet uteu at finte Ro ; tet, fem

II.


alene fan gjore fjant tyffeltg og jfjomfe fyam £>rile, ligger

ftebfe i bet gierne. Olbingen enbeiig føler, at al lianS

jorbiffe ©treeren rar gorfængeltgljeb, at t>d f fom far*

nefceS, iffc rar at ftnbe i benne SSerben \

^a\\ bitrer 2Sam

igjen og ftirrcr raant) inb i fiffet, bet erige Styé, fom

ubjtrømmer fytSfet ovenfra ben fummelffe £jemfrarn. SIfle

føle ri ror Ublænbtgf)eb, faa ftøft ri enb maattc ftmeS

fcengétebe til benne SSerben; alle libe ri af ^jemree, faa

forffjcllige be gøMfer og 3brcettcr enb ere, l;rorunber t>m

ffjulcr ftg og rirfcr. 3a, faa forunberltgt er rort 23cc*

fen, at Scengfelen efter ^d fyimmelffe £jem ftunbom er aU

lerjtærfcft l;o$ be DJtenneffer, fom inbtil gortafcelfe ^engire

fig i be jorbtffe £ing. 2>og ufalige ere biéfe. 3tten §0$

nogle Sjæle nbrifler benne Sængfel ftg af be fanbfeligc

SBegjæringer, ligefom Sommerfuglen af fin $uppe, og fti?

ger i fri glttgt tmob «£mnlcn. Saalebeé l)o$ tm gamle

$au(u£, naar f)an inberligen onffer at rære $o$ (Eljriftué,


tfyi bctte rar meget bebre — men bog taalmobig enbnu

bræler [;emeben for at fore (£t;rtfti ©jerning tilenbe.

SaalebeS I;oé $atrtarfen 3ol^nneé, fom i 2lanben feer

ben ntye himmel og ben ntye %ox$>, fjror Q&bm ej ffal

rære mere, ej fyetler Sorg, ej f)eller Sfrtg, ej jetter

$tne, i>tt erige 3erufalem, fom tf fe trænger til Sol

eller $kane, men orit)feé af ©ub3 £erligl)eb, uben 9?at,

i een Henbelig^eb, l)Oor et ntyt StrfenS £ræ ubfrreber

ftnc falige ®arcr til Sægebom, til greb og fulbfommen

©læbe for (Bubé 9Iaftyn erinbelig.

(Enbcltg l;are ri l;ort fra £f;r;ra angaaenbc rore

Duer. ?JUrt(;a [)ar faaet Oiet; ben ferjte, faunen,


67

bar flet iffe naaet fin 33ejtemmelfc. £bnra tri>Iebc tffe

om, at jo 2ftartf)a ^aofce opftylbt ftt Scfte, firår efter jtn

Sbtfomji at affenbc ten ene af fyenbeé £uer; men forgjæ?

oe$ rentebe kn fra £ag til £>ag, fra June til Jime.

— 2ftin Sfuffelfe, — ffrirer bun :

— rar ftorre, enb jeg

rilbe tilitaa for mig fctr. £et rar barnagtigt af mig; men

bet ajl mig tilfyjerte fom et alrcrligt Ubclb. 3*3 l^aobe

gla?bet mig faa inberlig bertil, jeg barbe forberebt min

Sjæl taa bet lt)ffeligc £jeblif, ta jeg ffnlbc træffe bet

lille 3?ub fra bc fjerne SSenncr til mit fjerte. 33ieb et

morft cg tungt 3inb faae jeg min gøbfetøbaa, nærme jtg.

Sai bet enb iffc nogen ©læbttfbaa,, en £eftbag ffnlbe bet

bog rerre. SWcn l'rifonffninger cg venlige Qfrctøti funbe

tf fe gi ure ben bertil, felo iffe be mange JBettfer paa en

font) ftjarligbeb boé bent, ber omgare mig. 3eg funbe

itag iffe gjengjarlbe benne Cmbcb. Wlin Janfe tøtøfc

lebe i bet fjerne; ber rar bele min ftjærligfyeb. 2Ren

t:c\\ rar ber mcb Smerte. ©et rar mig, min 2Sen, fom

om 9cogct rar gaaet ilbe imellem 08, fom cm eet af be

©aanb rar brubt, fom fntyttebe o$ til binanben.

"seg fat alene vaa mit SScrrclfe. #aobe £u feet

mig, min 8fn, fon jeg fat, nteb ȣaanben tungftnbig \u\-

ber Alutt, cg jtirrebe ub igjennent ^inbuet, uben at fee

9?ogct, fortabt i et miiMiicbigt Drønnert, rilbe £u nerre

bare rebfjenbt Tig mig. — Si bet tin gubfcletag,

ttøra! — rilbe Du bare fagt til mig: — biener 2>u

iffe, at ®ttfc bar tceitfl at gire Tig en fmuf ©a»e, ba

ban ffjarnfebe £tg l'tret'< Cg bog iaa mitfmotig, fem om

Ital felr barbe erbert at lerc, at tønff paa Tia,, at clffe

Xtg!-


68

3a, min Sen, nu fciueS jeg, tyht og inbcrltg.

2)? en, ffjønbt ©ub »ar i Rimten, følte jeg mig bog i

benne £ime faa forlabt f)er»aa 3orben. £et »ar min

gøbfetébag; men fra £)ig l>a»be jeg [let intet t/ørt »aa

fcenne £>ag. £>en ffyoenbe $oft »ar ubebfeoen, og ben

agenbe $ojt fom førft fiibe om 2(ftenen.

£)a foer jeg »lubfelig fammen. Ut)ret ipaa min ®c*

fretær flog £re, ©w »eeb, bet Uf)r, fom £)u fef» engang

gao mig i en fyffelig £ime. £u fagbe bengang, at bet

ffntbe fiaa i »or £)agligftue, at M [futbe »ære »ort ftirfe*

rttyr. ©et bte» M tffe ; bet flaaer alene for mig. 9ften

i bette $jeblif forefom bet mig, fom cm ber »ar en .tlang

af bin stemme i ^toffené £»b. 3eg foer fammen og

bfe» »trfetig feenbe; mit 33ttf falbt tilfcelbigoiié paa £>ue*

flaget nebe i ©aarben. $\>ai) faae jeg? 5llt mit 33Iob

ftrømmebe tit fjertet mcb en ubeffrioettg ©læbegfølclfc!

3nft i famme £5jebltf batebe ben ene af mine £>ucr neb $aa

stagets f»tbfe Sag. 3^8 funbc tffe t»i»te, bd »ar ben;

\)d røbe 35aanb, ben bar om £alfen, »ar et ooerftøbigt

2Sibneéb»rb. 9#en iffe bettybningétøft 5 M bragte #ttfen

fra

£>tg.

Cg iffe alene $t(fen, men 33re» tillige. dJtin Sen,

»ær taffet! 3 e 3 uar itgefom gjenføbt i ben famme £ime.

9ht f?olbt jeg »irfetig gøbfetébag meb ©ammen og £jer*

tenéglcebe.

£>en fjeere trofajte £)uc! derefter ffal jeg o»er 2Ilt

»rife en Robers ftølelfe. $t. Otk en £al» t £»i(jteb,

.tt. £re »aa gamle $onge»ej »eb ^jøbcnfyinm. C»er

enbe #a»e, o»er tre Sanbc, meb Stnben næfien fiif


69

tmob! 2>ten ben bimmelffe 5tjærligbeb gav ben fraftuj

Sebber.

(sr bet iffe fanbt, 2Ilverben btger, iler, jiormer

frem efter fiUceccn — ? Cg GHaeben ftnfccs virfelig ogfaa

i mange £ing, i mange Jvcrbclb i benne Serbem. 9#en

bvcricmbelft ben finte*, overalt er ben blan'cct, overalt

bar ben 3*ifmag; (leDfc og overalt er ben nnbet jjortoents

ningen og tjber ingen fanb og blivenbe Jilfrebsjiillelfe.

ØføeJ ber ba ingen fulbfommen ©Icebe i 23erben,

en ©Icebe uben Sffmag, en (Slæbe, fon varer veb og gi*

ver Sjælen Oto?

3 33erbcn? — tet fomnier an vaa, bvorlebcé J)u

forjiaacr td. — 2{f Serben — finbee ber ingen Uat.m

ftiabe. Ken i 23erben fan ben vel finbe*, ligefom røubS

$igc iffe er af benne Serben, men vel finbefl i SSerben.

Denne fulbfomne ©tabe fintet alene i gornægteU

fen. Cg let begribeligt er bet, at ben berneben blot fan

ftnbcé ber. £n veeb, ben fulbfomne ©tabe er i $tnu

lene. jltøel, veb at fornægte forben og fin fjobelige

{ifocerelfe f#ret Sanben veb Wobfortntngen* Uraft op mob

.Vimlene. Tet er ben enefie ^inltgbeb for beri Berben

at finbe ben fulbfomne ©ittbe.

#vo fom forbtybcr )ic[ i (Heroen i benne SBerben, vil

finbe Smerten. Ren Qtø '"om forbnber jig i Smerten,

ffal finbe ben fulbfomne ©lab*,

Wt, alle efterjage (Herten; men fun $aci, [aarc

faa cre briilige nof til at foge ben i 2merten.

2elvr'ornergtelfen er ligefom en gortabelfentf Sf«

grunb. 3 bent 6»ttlg er Ræbfelj men vaa Staben ffau


70

t>e$ ben fulbfomne uforfrcenfelige ©læbe. £)et fjobelige

Sftenncffe bæoer naturligoité tilbage for benne Slfgrunb.

Sfyi tet l?ar tffe forfiaaet 3*fa ^ r ^/ naar Ijan ftger:

— £00 fom elffer ftt £u>, ffat mijte bet; men £00 fom

Ijaber jtt St» i benne Serben, ffal besare t)tt til et eoigt

St». — 2ften £00 fom i Sitltb til bctte ubebragelige Orb

jtyrter ftg i 2lfgrunben, — bet er fim et Sting, et ©tyg,

og 2llt er bermeb or>er»nnbet — f>an ffal ftnbe ibel ©læbe

mt\> greb og SSelftgnelfe. %i>tt f)an fornebrebe jtg felo,

bter> fyan opfyojet; tbet f)an ^enfaftebe ftg felo, ble» fycin

oploftet til himlene.

£)enne ©etøfowægtelfenS Slfgrunb, bfcorom jeg fjer

taler, ttt er ben ©merteng $atf, ^oorom %tfv& taler i

©et^femanc. Ub maattc l?an tomme t>m ;

paa 23unben laa

§an$ gorfjertigelfe* £ar>be fmn tffe tomt ben nb inbtil

23unben, fcilbe gaberen iffe fjaoe forflaret fyam. £)técips

lene fnnbe iffe tomme benne 3cfu $alf$ ligefaa libt fnnne

be tomme ben, fom nu og til SSerbenS fånbe i Riobd

r-anbre efter ©læben. 5l(le r-ente be et £erltgf;ebenS Dftge

uben noget ©olgatfja. 2>et finbeg iffe i fcttrcerelfen.

23t ere mibt i ben fjcere Sulefeft. Unægtelig fom

ben bag $aa og! 3 ^>^ SWmbjte $aa gamle Sftartlja.

#un bragte en gob SDeel trabitionelle Sulerebtcegter meb

ftg, og forcfanbt ber en gob 2)eel anbre ; intet Unber, at

Imn fywbt ^ooeb og alle #ænber fulbe. Sigefom i tre

£or>ebfiromme maatk fyenbeg £anfe og SStrffomtycb bele ftg,

og alle tre maatk famtibig fjotbeg fltybenbe. $)er oar nu

forfi £>erffabct inbe, bernæft golfene ube, enbclig ben jtore


71

familie trtnbt omfring ; bent alle ffulbe ber battet en

glab, Inffaltg 3uu(.

2IUerebe Ugen tforrejen begrmbte Sognet* cfncietle

fattige, om feg faa maa uge, at ønftt c^ en gfæfcefia,

ftejt, og at bjemfore ror £af t gobe folibe ©ager, 5*rob,

©rrm cg Sulerarer. Diet felre gejhujen begtynbte »i at

gratulere 3""1> IW ri Na *or agen til juleaften rar jeg ube fra ben tiblige Tlori

genfhtnb. 8fal jeg rrere at beffrir-e Tern, meb brilfen

$øjtib*følelfc ug ubraa aftenen ranbrebe foxbi min lille

Slirfe og allcrebe fra bet fjerne iaat Styfene fra min jtilfe

^raeftegaarb blinfe mig imobc gjennem bræerne? ©tøfe

2t)#, bet rar iffe alminbelige 8$0 ; iaa fjcrrlig, fortrolig,

faa inbbnbenbe fan ingen £acllerraa£ blinfe. $ror btéje

2t)$ baerebe bcres blibe glammer, maatte ber rerre gobt

at bi\Tlc. /pr cv renligt, bror lunt, bror bnggeligt in;

benfor btffe SRltre! 3*/ \*t tø vtiitc, boerfor ! ^ulen

rar jo berinbe meb al fin Seljtauelfe.

3a, ber rar QtjUt) i mit fjerte. (5n )?t, Intfalig

gveb berfFebe bcriube; egfaa ber rar Suleltyfd tarnbt.

3*fl

barbe bragt 3u(en omfring ; jeg barbe oa,u\,\ taget ben

meb mig. Cg but i mit $jeM rentebe ben mig, riig

X\it A^rtligbcb og ©læbe,

— £jcm, mit (jem! — 3«/ cubnu bar bette fRamt

iffe miftet ut IrrUert for mig. W, af! ll'iit $jem er


72

bog fim et #uu$, et $orb, et Seje! £oor jtærft ere »t

bog iffe fængélebe tit benne iBerben!

3a, lt>ji og »armt 03 feftligt og fytyggetigt uar ber

i $ræftcgaarben. #øjtibø6orbet oar allerebe bceffet ; 97? ar*

tba ftob i jtn fulbe £øjtibébragt ube i ft'jøffenet, rebe til

at rette an. £>er øentebeé Inn et £egn fra mig, at ge*

ften ffulbe begtynbe. 3*$ ga» t>ttk £egn, tbet jeg, efterat

alle fiffene oare tænbte, fatte mig til 3 r'ftrumentet og i

futbe Slfforber ga\> mig til at frille 2Mobten: — ©ubS

(Botyeb rulle in prife. — 3nuMerttb traabte #ufeté golf inb

t Stuen, Store og Smaa, 2We i feftlige dragter, gamle

Sftarttja meb S3cerbigl)eb i 6*nbfen. Cg faa fang »i

»or 3ufe£ falme meb fweranbre, fia gobt oi fnnbe, og i

»ore

hjertere (Senfolbigfjeb.

$eficn fyavbt berineb taget jtn 33egt)nbelfe. ©roben

mx allerebe t?ft op ifomjen, og maatk iffe oltoe folb.

$i ffilteé ao meb et fjjertcligt 3ufeønffe, og gif £»er til

&it for at fcettc 08 tilt>orb$.

£)et gif libt fttlte til inbe l;o$ Srøartlja og mig,

men iffe befto minbre frtybefuibt. Ube fra golfeftuen løb

ben l)øjrøftebe ©læbe op til 0$. $t £0 oare fnart feer*

bige meb at fpife. 2J?en Wlaxtija lob mig forftaa, at

jeg maatk Mt»e ftbbenbe »eb 33orbet inbtil Pibere. 3*8

tegreo jtray, at (Stifetten forbrebe M, og fanbt mig mtlig

bert. £>et oarebe l;eller iffe længe, førenb jeg fif nærmere

Cptyømng. £t)fttgf;eben ube i 3Sorgeftuen »ar plubfelig

o£l;ørt; men ube i ©angen rjørte jeg en unberlig $ué*

len og £>»iffen, en betr;bningéfulb Smaafyoften og


73

rille rejfe mig; men 9Jtaxt$a betcDeDe mig cftertrnffelig,

ffjenDt fagte, at bet caa ingen SNaafcc gif an, og jlilfeDe

pg Derpaa meD rccrM^t 2l(ror i 8ciDfeu fot i^rceesftoncn.

ftu fcnlcb feg Det £ele; Det gjalDt laf for 9^aD. ftcef«

fen DeftlereDe ferbi ntg, tfcrjt 2J?artba. ©UH bcjeDe

fig cg rilDe fygfe min $aaitb. 9Dtett Da IcD jeg mig iffe

toinge længer j jeg rcjjie mig cg cmfarneDe benDe bjertelig.

Jaarerne fem Den gamle trcfafte Rombe i Cjnene. 2aa

fom 5tcléfarlcn ; Det car min ?3)nD(ing blanDt golfene.

£an bcb mig $aanben, men iffe fcrenD ban fyavke ført Den

til fine egne Safter; Tctte Jegn 0


?

74

fjenbeS 5ljærligf)eb i bet gjernc, fom uagtet al ftn inber*

lige 23egjær ej lunbe være ttlftebe beroeb. SDet »ar længe,

faare længe ftben, jeg fyarit fiar-t 3uletrce: £ele ben føbe

SBarnbom ftremmebe tilbage og ftilbte mit fjerte. %e§

funbe t;ar>e leet og græbt tillige i benne £tme.

golfene maatte naturligttiié atter inb for at fee 3ute*

træet og mobtage bereé ®ar>er. ©aabant l^aube be aU

brig, nej, albrig feet før. — (Sr ttt for kræften eller

for 23orf)erre? — fyørte jeg fyoiffenbe drengen fyørge ttn

ene af gigerne.

£)a »i atter »are ene, fif ogfaa jeg mine ©aoer.

3eg maatk felt? bluffe bem af juletræet. Tlin £aanb

ffjæloebe, ba jeg tog ar>be l;nn iffe tænft fcaa mig ! Og i benne £ime r>ar oift?

no! al fjenbeé £anfe §o3 mig. £)er fulgte S3ret> meb.

3eg gjemtc bet; M ffulbe r-cere min næjtjibftc SSeberfoæ?

gelfe fcaa benne ffjønne £)ag. $eg maatk ej glemme

alle 5tnbre otter mig felt?, ffulbe iffe ogfaa ben fjære

Wlaxtlja fyaoe fin 3ulegaoe, — ffulbe iffe ogfaa f?un

glæbeé, unberfyolbeé, oeberfr-ægeS benne ttyffatige Siften


?

75

VII.

Ifk 3anuat 1851

tyaa benne gotetf atlcrfjørftc 2)ag

£Mb ifal |eg ønjle (Sbcr, mine Jtjcne

DJccn g&lbcn ftiejbom efter ftøeté 9e$ag,

Dg Dbetflob c\i benne Sabena 36te!

— Rej, langt berfra! 3eg ønjfcr, 3 maa faa,

£»ab bcr fan gaonc (Sbcr ber og bisfer:

Gt bogligt 5?rx?b ubi en ftille BtttO,

(£t evigt .paab, em Galigbcb fotOiéfet

$ct er en Srctngfclétib, bi lav i;

Den fober farte Smiil enb Smcrtcnéfuffc.

Si nnbe mange lorne paa ooi Sti,

Sfjønbt ibel Rtftc Hel »i bilbe ptutte.

2 tal jeg ba ønjfe fiber, at 3 maa

$enbroinmc liberi Bito foruben Smerter?

Hf Støbte, nej, bet bilbe ilbe ^\a\

— 3eg onjler blot ©ubé Jreb i 6beré fjertet!

53i fyeenge faft Kb benne Smule Jcvb,

3ttuo

i .ujobct bog, i Xanben tøe.

Jiu Sanben bcr }o fun i lette boet;

2)en£ fafic •viem i vinden monne ligge.

Stal }eg ba onffe, at 3 mango Har

fcerneben maatte bare enb tilbage?

— Ret biu {eg dber føaaet en ebig Boot

8tt efter biefc forte »intetbage!


c

76

— 3 e $ formaner 2Wt i (£l;rtfto, font gjtfr mig jtøf ! —

3ffe fli jeg foler mig (tøf i mig feto. Xil benne

$ormobning, min Sen, funbe $)e maaffee lebeS, naar 2)

tøører mig tale i frejbig, ftnnbom maaffee enbog l;ot>erenbe

£one om ben t)axtab uimobjiaaelige Sfraft, fyoort jeg er

mig oer>ibfi at røre mig, om ben fremgang, jeg tøar i

Sftemgfieben, ben Sftagt, jeg ubooer over SWenneffene i fat

#ele. 2tf, min SSen, bet er iffe mig fetø, jeg taler om,

jeg fyooerer or>er! £)et er (£f)riftu3!

3 mig fel» er jeg ben famme foage ©faontng, fom

jeg a\tit> ijat »æret. Sften om min ©oagtyeb, ffjønbt %$s

lelfen beraf albrig fortaber mig, og ftnnbom enbnu bliver

i fmertelig ©rab leoenbe, — om min €roagr;eb taler jeg

iffe længer. 3?9 fornægter mig feto ogfaa i min ©oag*

fyeb, for at fole mig i ham alene, fom er ftøfeft i fan

f8oage. 9caar jeg jtger jeg, mener jeg Sfyriftué,


fom gjor mig ftærf.

Sinteren ftrengeé; £)agene ere forte og mørfe. 2>en

ftørjie £eel af mit £to tøenrinber forttben veb 5Irneftebet.

£)er fjar jeg fat gobt, ftnnbom fyneS fat mig, fnn altfor

gobt. 3Kartjja ligger yaa ent;oer Wlaafa om mig.

3>itt (Stubercfammer, item mit lide ^or-efammcr, er faa ityjt

og lunt og behageligt, lab mig fige, faa reent og $t)\u

teligt tillige, at fat funbe oæffe StttSunbelfe enbog §oé fan

oebfi oante i biéfe mine inbre ©emaffer.

tykn naar jeg, tfcer om aftenen for lotionens ©ftylb,

ffriber igjennem ben temmelig ftore, tilbeelé ubentyttebe £ej*

ligfyeb, fan jeg iffe nægte, at ber jo unbertibcn fcaafom?


77

mer mig en vté nføggelig gelelfc. £et er dttg grongt*

Uelig, (om om Slanterne af en sfbøb, eller maaffee fnarere,

om jea, faa maa jlge, af en uføbi ^Icegt ajennentfivTrete

ttofe ete Wwm. 5or mia. bare te altria, roeret befottebe,

ffntle betler iffe bitre eet. Ren be faltbc roere bierne

bet. £>er (rjfcer et faa,te 6nfi — ®ct rar mia, fefo, ter

nrilfaarlia, fuffete.

Ken en Slant emfroercr 1111.3 rirfelta, ; bel er 2bt>;

raS Slant. ftoruntcrlta,t er bet, font gamle Stfartba

fra forfte Segtynbeifc bar rttft at tntrette 5Ilt, font ter

rar mig fjocreft. gftftgc gi! jea. i Zaac\(t 03 teenfte tffe

terorer; men tilfitft vaaattc bet bog bitre Brig raafaltenbc.

Bigefom ret oitfriration fmitee> bim at fjente min ©mag,

alle mine fmaa Sonet og 2irebelia,beter. Set forftarltgt,

tot rar Jbpra, font tnfrirerete bente, ftan ter gioei

noget mere rørenbe enb en faatan i tet Sfjnlte oa, nten

gorbrina, rtrfentc £mbct? 2)a bnn rerfonlia, maatte roere

mig freftanbig fjern, w'lbe bun igiennem i^iartbo t>cttt

mig beftantia, nocr. ^enne omme CrnuTrffontbet , font

bnn fdatebel fra tet gjerne frjomfet mig, rttrer fig enbog

t tet SUlerfmaalia,fte. 9R« netor i bnlf« 2maalia,beter

gaaet ten mig tt)bejr tilbjcrte. 3eg faa« mit l'eje rett,

mit Botb txtttet, min Stab, mit 33rot tilberett, min live

tillaret, gaitffc font Ibrra rtlte bare gjort og (eg felr

bare onftet tet. Sgjennem bele min XBetjeniiux, ajennem

ten bele ØuuØOtfeen orerboretet, frorer [eg tet famme

rjo?rlia,betirinetr. $bab {eg beborer, beftntev fig

ftetfe ret $aanben; brat feg Hffcelbfgoitø maatte farne,

fremfoinmer ofte Hgefow ret trbfleri. Og jeg Utafnemtige,

fom )aa lang en lit i felrifr gortabeifc tog HH i ©rag


78

o$ 33eftbbelfe uben at tænfc or>er, forfra ttt r>el monne

fomtne ! gorjt 9tytaar$aften fif jeg rigtig øjnene op. tyaa

mit ©frioeborb fanbt jeg en meb ualminbelig $unft af

grønt farmor ubarbejbet ^apiirépreéfe, (om forejtillebe en

liggenbc ©ftnj af ben æblejte og mejl uboiflebe $ornu

SSijlno! l;arbe %\)fyxa, meb Janfen f?em?enbt paa mig,

tragt bette lille ftunjtrærf l;jcm meb [tg fra M ffjønne

Statteit. £)cnne (#a»e rar for bettibningéfulb til faalebeS

nben rubere at gaa inb unber min baglige Jilraerclfe, og

ber gif plubfelig et £t)3 op for mig, font fajtebe ftt ©fin

enbog tube tilbage oser ^d forbigangne. 2Jkn jeg tang

meb min Cpbagelfc. £t>r;ra bltoer overgrebet fnn fjeU

ben næonet mellem mig og DJiartfja, og albrig gjort til

©jenjtanb for »or Samtale. &et Ijar oceret en jlilttenbe

Coereenéfomft imellem o3 fra forjte 33egr;nbelfe. 3ften fra

Sftartbaé Janfer er tonet J^ra albrig langt borte j

ofte, meget ofte læfer jeg fienbe M ganffe ttjbelig nbaf

øjnene. Cg en ftabig 23rcrr>erjing ftnber ubentmrl

imellem bem. £)ct maa fofte ben fraffelø 2ftartlja ^aa\>z

£orebbrub og 2Injfrengelfe, at gjorc gt)lbeji i benne £en*

feenbe. 2ften $un fftycr albrig nogen SKoje, naar Ut

gjælber om at opfnlbc en ^jcerligfjebSpligt imob £f)t)ra.

$>et er ingen £r>iot unberfajtet, at jo %$t)xa reb tyenbe

Mirer fat fulbfommen ifianb til at følge meb 33egioenl;e?

berne og ftorl;olbenc i ben £riljteb;$ræftegaarb. Cg paa

ben anben ©ibe $ar £f;t)ra umulig funnet finbe noget be*

bre Øtcbffab til at gjorc fin fjoerligbebéfulbe SnbjI^belfe ber

gjælbenbe. «£>un er iffc alene af egen 2ftagtffclbe tiljtebe

i 2Ianben, men ogfaa reb et anbet SSoefené fuibfomne #en^

girelfe ligefom tiljtebe i SSirfeligbeben.


-raaamanglet i min £uug*

fjolbning, 09 i forening meb £t)t)ra forbcrebt (tg berr-aa.

Sften Ubjtræfningen af bettc 93 æ fen og benne 23irffomt)cb

fycrer ifanb&eb til bc uforflarligc £ing. ©amle Wlaxtfya

f)ar Droget af en $ee oeb fig; berøm laber (tg ncøøc (cen?

ger tr>ir>lc. £nn trocr formobentiig, at jeg tffc mærfer

ficnbeé Shmjter. SSibt fejlet! ©iben jeg ret bar faaet

Øjnene 0$, nnbgaacr mig Jntet; od tor jeg nof figc.

Wien jeg laber natnrliginté, font om jeg frembcleS er bltnb

for m.

guffer SDe, at jeg talte om $nu$ntøfen i eet af

mine tibligere Srefce? 3eg tyttrebc, at jeg iffc gab bo t

et £uu$, bror bet tffc fpøgtc. 9ht er spøgeriet i fitlb

(s>ang ben ^reejtegaarben; jeg t>ar en $nu*ntéfe faa

gob (om nogen.

9tør og fjern! — #»ab er neert og bi\ib er fjernt?

SBerbenéøamet, font jtaaer mig Slnjtgt til 2tn[igt, — o,

bror fjernt! $autu6, fom lercbe for benrcb to tufinbc

5(ar (iben, — o, bror nær ! ©nlbet, font glimrer ligefor

mine Øjne, — tyr-or fremmebt og fjernt! Stjernen, fom


80

tinbrer otter mit #ooeb, — tjoor fortrolig og nær !

3^9

felo, fom jeg enorm for fort 2:ib jtben følte mig, af, fyoor

fjern er jeg iffe mig felo ! ®ub, fom l)an leoer og re?

gjerer i bet £>øtefte, o! fyoor nær er mig iffe fyan i min

btybefte

félenbe!

9lq, Zfytyxa, £)u er mig fyeller iffe fjern!

3 eet af £)creé fibfte 23reoe falber 2)e mig ligefom

for ©r>øg, bog fan jeg iffe misfjenbe M tyht, foletfeé?

futte 2lloor, fom ligger til @runb for t>ttk £)ere3 Sufcs

falb, — ben nttc Slbclarb. harmet #eloife nbtater £)c

iffe; men t>d er en (Selofolge, at Zfytyxa famtibig blioer

t>m nt;e eller nr;efte £eloife. £oab fM jeg jtge bertil?

5Det er for meget at tage imob, og t-aa famme £ib bog

for libet at bt;be. Oprigtig talt, jeg oilbe iffe ocere 2lbe?

larb, faa bt)H jeg enb foler mig unber tøant i SlanfcenS

©aoer, og ligefaa libt oilbe jeg fytte min £fyr;raé blibe,

reftgnerebe, ligefom forflarebe ^jcerligfjeb oort mob en

£>etotfe$ i (&Ub og @aon brænbenbe, libenffaoelig for?

fttyrrebe. 9#en td er oel, at ©c jtger ntye, og iffe mobberne.

£)ette Ubtrtyf oilbe jeg oiftnof ligefrem fyaoe oiift

tilbage. XfytyxaS og mit gortøolb er et meget gammel?

bage ; \)d er nemlig en faare gammel ©fif i ©ubé Oftge,

at Wlant) og ^oinbe forfage bereé timelige Sfyffe for bereS

eoige Styffaligfycbé et er nu toærtimob gaaet faa

ganffe af SWoben, at oor moberne £ib ooerfjooebet flet iffe

oegriber, l;oab bet »tf fige, at ben fnarere oilbe gjor fig luftig

berooer enb ffjænfe M fin 23cunbring. 3miblertib, faa?

Icenge G5ub* ftige i Stjrifto enbnu gjælber 9ioget i SSerben,

oil ber ftebfe fcaanty tomme lignenbe gorliolb frem, natur?


81

ligmié ilten at gjore nogetfoinbelft Slrav paa ^euntring.

tyl naar te fremgaa, ffcer i>d fotti Riget, ber ganjfe

felger af jtg felv, Dg ej fan tørre anterleteø. $J?cn vcc

ten lit, for bvilfcn 2clf fcrncr^tolfe or blevet noget grcm?

mett, noget Unaturligt, entog neget datterligt!

— gfelarbl — £eloifc! —


82

een af bete bebjte $orfæmfcere, $irfen een af benS bebfte

fifler, #un biet? fyanS #uftru. Cg tffe gjorbe fyun

benne jtn eb t gortøolb til fin elffebe 9tbelarb. — ©fat jeg gaa

»tberc? — Ocnbetta, mx t>d tffe en SlanbenS ftorbring til

Gtø&g ftorJjjerligelfe »eb etl)i)ertfoml;elft Offer, font ffilte be

(sljfenbe fra tjtnanben, men en $jobeté 9?ob»enbigbeb,

Ijvor&eb ben af Rærligt) eb en begejjtrebe £anfe enbiffe et

#jeblif fan bucele. 2>a forft lærte be ©efofornægtelfe >

inen M »ar en ttmngen.

$vat> ©fjønt og Øtørcnbe Mitter ber faa enbeltg

tilbage i bctte nar-nfunbige $orfyolb intellem SIbelarb og

$eloife? £creé gjenftbige ^engtwent;eb inbtit £)oben og

bereé Ultyffe, bereS i $jøbet fonberretme, men bog i 2tan?

ben famlebe Xttøærelfe. %a, I;er føler jeg mig atter for

en £>eet, men ogfaa fun for en £)cet i ©amflang meb

ben alminbeltgc trabttionette gølelfe. Ultyffen i og for

frcj forbrer ^rbøbig^eb og inbertig ©tympatfetj en ntyh

felig ^jærligfjeb bringer fjertet nr>ilfaarltg til at bløbe af

fmertelig 2Hebfølelfe; en ^jcerltgfjeb, fom er fterre enb

tttyffen, forer 5(anben bort fra forben. Tim Sl&elarb

blct> jtn $jærligbeb iffe tro; længe førenb fyan bøbe, ttar

ben jtbfk (5>nt(i beraf ubfluft i fcanS fjerte. £an faae

tilbage $aa ben fom en førgelig Ungboméfortnlbelfe, meb

Æulbe og fmertelig 5tnger. 5frm £eloife biet) tro inbtil

!Doben, ftg felt) og barn. gorfjolbet t?ar altfaa opløfh

BmUUé laber ftg enb iffc ^ctk jtge om Stbelarbé og £e*

loifeø nattnfttnbige ftjætltgfyebéforbolb, at lat)t begtynbte

bet, men enbte i bet £>øje.


83

3 mere enb b;al» Slinbfjeb »anbre »i 2)(ennejTebom

meb megen Uforjranb, og i^ibe iffe, fcrnib ber tjener til

»ort 93eL 23i booere o»er bet, fom bereber oé $orbær*

»elfe, og græbe bitterlig o»er bet, (om begrunber »or £»ffe.

3eg fommer til at tænfe oaa min allcrførjte ^jærligbeb.

3eg figer: allerforjte; thi i min barnlige Sliber rar jeg i

Glffovéfapitlet af en temmelig letjinbig 9?atur. 3 min

torne Sliber bar jeg hm elffet een (i5ang, og jeg mener

ogfaa, at een $ljacrligbcb er 9?of for bele %iwt. Det

»ar aitiaa min forjie ftjærligbeb, og Un maa benregncS

Manet bc ulnffelige. 2Wen oel »ar bet bog, at ben iffe

blev afgjerenbe for mit £i». Det »ar en net lille 2*øb*

forbytter, meb f>»em jeg gjorbe SBefjenbtffab i ^ogeffolen.

$un oar et $ar 2Iar celbre enb jeg, og rar atlerebe tybt

inbe i Sibelbiftorien, bo jeg forft ffnlbe begrmbe vaa

Slbc'en. £vorlebeé bet gif til, »eeb jeg iffe; men »i

Meve ba fijacrefier. ftormobentlig bave oore ct, om enb iffe ffjult,

)'aa bog nc»»e anerfjenbt. 3 &** minbjtc oar bnn iffe

bleven vraefenteret i mine /"serorltrcé £uué, og jeg ligefaa

libt i benbetf. SW« netop tette balv officielle maa bave

bavt en fortrvllenbe 2obme.

Tog Pauline, faalebeS beb min (vlffebe, lob fig iff?

o*


84

fængéle »eb ben blotte ^jærligbeb. $un forlangte gor*

ceringer, og i min baoærenbe Stilling »ar jeg begribelig^

»tté !un libet formuenbe. SStjlnof tog l)un tiltaffe meb

l)»ab ber funbe falbe af; jeg befyøoebe tf fe at gaa i 23u*

iiferne for at tilfrebéfttlle tøenbe. 9ften ber falbt fun

2ibd af i mine gorælbreS fattige, tnbffrænfebe #uu8. &er »ar forffjeflige Rattime og $læbc$

£a»»er, ^»oriblanbt abffillige ganffe fyøjrøbe, et tøeelt 2lé*

fortiéfement af brufne rte

mig neb fra min Sfcffeé #øjbe. — £»orfor ffal jeg boæle

længe »eb noget faa fmerteligt? $ori at fortælle, — jeg

tabte gaffen t en rioenbe ^enbeftcen, og ba»bc af gor;

fcerbelfe nær taU mig fel» bagefter.

Somljænbet fremfliflcbe jeg mig for Pauline, i en

Stemning, fom iffe laber ftg beffrtoe, fattig, flan, rm?

felig nebflagen. 9ften fyun, ben fel»fjærlige Sfjønne, »ar

tffe ben, fom ftulbe o»rejfc mig; toærtimob ftabtc bun


85

mig fra |lg og renbte mig baanlig Duggen. Det rar

ganffe utc mcb o$. 3^3 bavbt tabt 3D?crc i JWenbefrenen A

mb jeg

troebe.

bitter rar min £org: gørfmaaet, foragtet, ftobt

Det forrantt jeg ritt atbrtg !

tilbage !


2ften jeg forr>ant»t bet bog. ftort Zit efter bler> jeg;

tagen ub af ©folen for at foreé en lejere Sejremmelfe

imobe. 23ten, ba jeg ti flat fenere gjenfaae Pauline, fom

nn rar en roren og rirfelig forlovet $ige, — minbebeS

jeg nteb ttor Silfrebébeb t>ct ffjerbnefrangre lab, jeg ra*

gang barbe libt, og ffreb fornojet tilbage orer ftenbejres

ncn, ubcn at tabe 9?oget. ©en lille micige Pauline rar

bleren en (bi og rlnntp s }?ige, ligefaa ftirffaaren fom een

af r)enoeé gafceré gouftager, og barbe intetfombeljt 3"otagenbe

længer i ftt Støfcn. 3^3 Prifa min $obe 2»ffe,

at jeg iffe rar i 3mebenS €>teb, bcr fnart ffnlbe fore

benbe fyjem fom fin £uftru.

(>n Ulnffe fonuner fjelben alene. 3 C 3 tor iffe ipaa*

traa bet, men, faavtbi icg fan erinbrc, rar td netop i

frame Kar, maaffee enbogfaa fort efter Xabct af min

forjte (vlffebe, at jeg maattt libc en anben faare fmcrtelig

©fnffelfe. Det er begribeligt, at jeg unber titic Cm;

ftænbigbeber ej fnnbe taale 9Wea,et. Det rar en Siften

forft i 2)}aj SJlaaneb, ba jeg borte min SWorfaber jige, at

ber iaar iffe rilbe blire mange Clbenborrer. £an pttrebe

bet iffe alene i ben lige*gr;lbigjie £one, men enbog meb et

fynligt Ubtrnf af tilfretebeb i tit fjerre milbe Slnjigt.

Det rar mig for meget, jeg braft ub i en bjevtclig $\\U

fen. -- 3ngcn Clbenborrer! Dertil barbe jeg bog glarbet

mig faa inberlig. Deri barbe jeg ica,t min bebite tøfl


mob ben ntylig libte, grufomme Sfjcebne. @t goraar

ubcn Dlbenborrer »ar mig intet ftoraar; uben Olbenborrer

ftmteS Gaturen mig bt?b og øbe.

— £»orttl biéfe ©arnebtftorter? — Sørger ©e.

9Ju »iéfelig, jeg fnnbe gjerne fra min mobne Sliber ba»e

hentet flaaenbe (£jem»(cr »aa min barnlige Uforfhnt og

93linbbeb ! Sften netop biSfe templer f»neé mig meft »aSs

fenbc til at tfcbeliggjøre, IjMlfe fmaa 53ørn oi t »ore

stemninger og Suner, i a! »or ©læbe og Sorg bog egents

lig ere for SSor^erre.

3eg Icefer albrig 0?om. 8j 18. uben at en »is beftemt,

faare Ityffelig gorejtilltng forntyeé i min Sjcel: — £r)t

jeg fjolber for, at ben nceroærenbe Zib$ Sibelfer ere

xffe at agte mob ben #erligl)eb, fom ffal aabenbareS

paa oé. —

3eg forefliller mig, at, naar »i engang fra et ntyt

Siog #erligf)eb i $anbené fulbfomne ftritjeb fee tilbage

or-er, l)»ab »t fya»e libt i benne SSerben, »ide »i fmile

berooer, ligefom »i tibtigere engang fmilte tjerneben o»er

»ore barnlige Sorger og Smerter. (£nten »are be blot

inbbilbte eller t)ar>be fun faare libet at bettybe. Cg ofte,

meget ofte, \>tt faae »i ttøbelig, »ar »or Smerte et nøb*

»enbigt iDhbbel til fremtibigt 2kl»ære, »or øjcbliffeltge

Sorg !un et Sarfel for en uforgængelig ©læbe. %a,

bet troer jeg, iffe blot letben og alminbeligoiié, men meb

Cocrbeoiiéningeng fulbe intuitioe Sttyrfe. 3eg er o»er*

beotifi om, at enl;»er fanb og oprigtig Sorg i benne SSer?

ben bærer tølæbt i ftg, fhmborn allerebe for Mk £i», men

i alt galb for M £ilfommcnbe. 2)erfom 2ttan f»urgte


87

mig 03 i en £ajt forlangte befvaret, fy^ab Sorgen er,

vilbc jeg fvare, nt Sorgen iffc er til for Pincet enb for

at boere ©læben t ftg, ligefom Sfatlen ftjerrnen, ligefont

ftiefelen diamanten. Derfor ftnbeé ber ogfaa i enbver

fanb 3joelcfmcrte en vie fontnbcrlig 23cU»ir, bævet over

al timelig (Hobe. (vr bet iffc fa«, min Sen? £ar iffe

ogfaa De mere enb een ©ang felt benne blibe treftefulbe,

benne forflarebe Cpleftclfe i Smerten?

Gn Sbriftcn maa berfor iffc alene ej frngte Sorgen

og Smerten, men frraebc efter at blive inberlig fortrolig

meb bem. #olber ban bent ube fra ftg, cre be ban$

ftjenber, bittre, grufomme, blobige gjenber. $rt)ffcr t)an

bem berimob til ftt fjerte, jrufle be vorbc bane 23cmtcr,

emme, velberbige, trofaftc fenner. Sisfelig, bc fftillc

bviffe Ireften* Crb tiblig og ftlbe ; be ffulle fvlbe ban*

Sjoct meb tøffalige gorjcettelfcr om ©læbe ber og ©læbe

biøfet.

— $bi jeg er vt$ $aa, at 5llt ffal tjene bem tiis

gobe, font ©ub ciffer eg font clffe ©nb; jeg er vis l\ia,

at bverfen 8b eller £eb, ttt iftærværcnbe eller Silfoftt«

menbe, bet $#jt cllcv 3>vbe, ej bellcr nogctfombelft' Slnbet

ffal funnc ffille oe fra ©ube Mjæriigbcb i Gt)rifto %tfa,

vor

£crrc.

(Kub, min ©ub, -- fun bo$ ©ub er grclfe!

#vor ofte bar jeg iffc i mit tiMigcre Viv erfaret,

at ban var bet enejte gatre oa, Siffre t Jilværelfcn ! fta«

Sllting fvanbt, faa blev beg ban; naar alting vaflcbe,

fiob ban bofl faft. $tn IH« bet (vncftc i bele Uuirerfet,

font ben fvimlciicc S jarl bavbe at bolbe ftg til. ftaat


88

jeg ofte, forr>iint eder kbøt-et af Smerten, forpurret 03

inbtit £>øben taftet af ttlfcffen, iffe formaaebe at fjolbe

nogen vinben £anfe fajr, faa blct> bog £anfen om ©ub

tilbage. £>enne ene goreftttling fnnbe jeg bog enbmt

nemme, beri fjengire mig, bertil flamre mig faft, at jeg

tf fe ffulbe fttyrte i Slfgrunben og fortabet. — Og i benne

£anfe Mer jeg fjolbt oppe.

— $un fcoS ©ub er ftrelfe! — SaatebeS fuffebe.

jeg i forbumø £>agc. 2ften bet rar meb ^ejtgnationenS

matte og (mcegtenbe, i fit inberfie Støfen fortoiotenbe

gøtelfe.

I;am iffe.

3eg ribjte, at ber »ar en ©ub til; men jeg fjenbte

3eg følte, at ber rar en $relfe til; men jeg forjrob

i>tn

iffe.

3eg rar orerbertiji om, at benne gretfe rar fjoS

©ub, men funbe iffe finbe SSej til fyam og tøanS grelfe.

fénbnu fuffer jeg: — .tun tøoS ©ub er grelfe!


2)ien iffe fuffer jeg længer fom ben, ber ranfmægter efter

grelfe, men (om ben, ber er (tyffelig frelfh

aafeenbaret.

formebelfi

3eg fjenber ©ub; — fcan er ben erige ^jærltgfjeb.

3eg forjiaaer tøan« grelfc; — i Gttørijto er ben

3eg $at funbet grelfené Sej, — i

Sroen.

Selrfornægtelfen

£ror er bet bog muligt, at JDtennefTene ej funne fet*

gribe £e(rfornægte{fen$ 9?øbrenbigr;eb, faofremt be t»ine

fomme til ©ub?

%i lere i SSerben. — (Sr SSerben ©ub?


89

Rej, 23erben or troerttmob (Y>uH SSccfen mobfat.

gofgelig maa ri tort fra Screen, ben, fem omgiver

oé, og ben, ri barre i vort 3tibre«

SReb altre Crb: — Si man fornægte Serben og


felr.

£en rofttire Stræben, i ftjacrligbebcn, Httraaen,

tfcrngfelen, forer i og for ftg iffe til tøur.

$orjt i bet Negative, i gornctgrdfen, ftnber ror 8tt*

tråd Sanbfyebené og Sirfeligl;ebené £tt)rfe.

i'cenge* £u efter @ub, faa beborer £u fim at fer«

(abe

Serbcn.

Stad er Tit boé ^ub!

Sil 25 u fommc til ©ub, maa £u efterfølge 3efum.

£an bar traact £ig Sejen. SWen, tigefom tøan forlob gfe

beren og al fjané #erligbeb for at fomine til Serben, iaaic;

beé forlob ban ogfaa Serben for c\t fomme til gaberen.

Sil føl attfavi efterfølge 3efum? Stten er final, ftejl, fø

fraulig. biener £u ba at funne tage Serben meb £tg

pM ben finalle 2 ti, — troer 2)u at funne efterfolge 3**

Hint mob ben ubtyre Saegt raa bit fjerte? — Xej, bolber

bu Serben ifarn, maa bu fmuft blire tilbage, og ranbre

^cn brebe Sej i mobfat Retning, font forer til portør*

relfe. 2>et er et jTrorffeligt 2clrbebrag, brort £u bar

fyilbet £tg felr. £u mener at funne forlabe Serben og

bog tage Serben meb £ig. Jpuff raa, at (Kub laber ug

iffe

frotte!

Sil £u efterfolge "scfuin? M'om ibu, at fin himmel

fyarbc ban orgiret, og af Serben ejebe l\m iffe ben mtltbfte

Teel ! il'c'en Serben barbe beller iffe ben ringeite Deel i


90

fyam. $om tfyu, Ijt>or lette og ufeetpngebe StyojHene oan*

brebe t %t)u ©por gjennem SSerben tit ©ub$ 9itge, uben

©utb og ©eb t bereé 23celter, uben Staffc^ uben ©fo,

enbogfaa uben


91

VIII.

12te gcbroai 1857.

£)e fan t?cl tænfe £em, at jeg jhbig bar l?art for

£>je, faa fnart, foin muligt, at brage mig ubaf ben ftore

23ebrift og £muébolbning, brort jeg nobtrungen ftbber.

Unber alle Cmftoenbigbeber, fclr be belbigjte, rilbe bette

altib Mire en befraerlig og bemmenbe 23r;rbe for mig.

2)ien 33egrmbelfen bar giret faa maabelige Ubugter, at

ber flet iffe fan roere $ale om at rrøre bet frembeleé.

golfelønnene ere ubpre i gorbolb til 3orbbunbene brobue--

tionéerne, og 2Ut, bvab bcr iubarleé, gaaer meb til golf

og kreaturer. Gn Jpuusbolbning ai benne 2trt iffe alene

aber ftg felr or, men froerer enbog et betnbeltgt lilffub

for at funne regetcre. SRai td er bog for galt, at

ffnlie betale og betale btyrt for at bare at ben Ulejligbeb,

iHifico og ^efnmring. $fal en Erling meb gorbeel

eller enbog blot uben lab brirc*, ba maa ber, bette er

mig inblnfenbc, gauffe anbre kræfter til, enb jeg og mine

gige fcrbranligriie bare at raabc orcr. JJefl bar en ret

flinf og meget ffiffelig Slrlafarl; men ban følget Bitte

brianen og inblaber iig tim v^a bet SUlernøbreubigtre.

£er er ingen J>rifl og ingen


92

gaaet til, at bet, faa meget jeg enb tjar ftrtbt imob, bog

ltbt efter ltbt er Ifcffebeé Ijam at brage mig mb i 33e*

brtften, og jeg forubfeer i Slanben, tjttormeb t>ttk maa

fomme til at enbe, meb en uunbgaaeltg 9fhttn, enten mate?

riet eller aanbelig. £>ei gørfte ttilbe »ære gatt nof, og

jeg teenfer berfor (om en flog SWanb $aa at brtybe af og

jtge ©tott itibe. SSiftno! »il bet »acre forbunbet meb Xah,

faa tjajtig igjen, efterat jeg netttte enbnu er fommen ret i

Orben, fra @runben af at foranbre min ubttorteg ©ttlling.

2ften Xahd ttil bog Mitte langt mtnbre, enb t>d ffulbe \ty

neé, og i alt gatø oil bet fun ttcere ringe imob ^tt %a\>,

fom uafoifelig truer i en nærmere eller fjernere gremtib.

fulbre. 3 e 9 tøfl* berfor i biéfe £>age

ubfajtet flanen til, fra Sftajbag at ubteje, eller, fom tet

tyer fyebber, nbl^re ben \tcxftc 3Dee( af $ræftegaarbcng

3orber i minbve 2>ele. tyaa benne 2^aat>c ttil 3or?

ben bog i etfjoert Jilfælbe gitte en reel 3"^^9t. SSeb

$ræftegaarben ttil jeg fun beljolbe faa meget tilrage, fom

jeg magelig fan brioe meb en ^arl og et $ar $tfk, og

fyttorttaa jeg, foruben fejlene, fan fyolbe fire eller fem 3løer

og nogle gaar. 2>et er netott, t)ttab en $rcefi befatter;

9Mere er af td £)nbe.

Unber ben ftabige Omgang meb mine ©ognefolf er

naturligttiié ogfaa tdk


9;}

fun, bror forfFubt ^raftens Stilling, er for betel 8tif.

3eg er faller iffe trangt riberc vaa fer at gjore tern 2 a;

gen ttybelig; bette [om 9.>iere maa i Siben go* cv for bent

Iti^cfoni af jig felt). «£>er og reb anbre i'ejliabeber bjcrlper

ingen £ate; ber maa bet ojenfpnlig 23irfelia,beb til. (£n

t^raft maa fremfor 2J(t bare Saalmobigbeb, og iffe i

olinb 3»ct bitre paatrangenbe meb fine Sbeer. $an maa

bogie ftg for, at bane 3^ eer faa SRob*

tageltgbeb, maa ban inbtil ribere flaa jig tiltaalé meb en

em brugelig ©etebelfe af 3orbhtnben /

og iættt fin 2\iz til

Øubé %t)é 09 Marine fraooen. 8aa fan ban en anben

©an g fommc igjen meb et bebrc £clb. — tticb ØjeMt!*

fet! — ftger &poftelen meb fror ©ernbnrng.

2)tcn beéuagtet feneé bet i bet $ele at nare gaaet

or for mine Sogncfclf, at jeg i al min Odøren og £a*

ben namnefi bar beret £arr for £je, at jeg bar ifbibe

at lere for bem øg tffc for mig feiw Og ifanbbeb, be

rife ng tafnemlige. Ten Mening, at jeg ffnlbe rerre

gjerrig, fntbia, egenmagrig, ffal ner-re langet nfrraffet

barre fir $øneb

i il'i'emgbeben. Det er mig 9to>! fol Øje*

bliffet. 3 benne alminbelige gølelfe «f, at (tg iffe POIt*

ger reb benne ©etben og bene ©ober, er ber uberegnelig

meget runbet. S bi bet er mine Sogneborne foage Zitc,

Sefibbelfen, (vrbrerret, Jvorbelcn, og ber bare ri atter eet

ar be ftlfatbe, og bel bet allerrigtigfte, bror ingen tylCts

btfen ferflaaer, bror ben uimobftgelige Strfeligtjec maa

tale. 3eg tor iffe flage orer, at mine Dtb ingen "siib

gang nnbe; men [eg fattet bog en befonbetltg tiUit til


94

bisfe praftiffe argumenta ad hominem. Sljeort og $rarté

maa gaa $aanb t |>aanb meb l)inanben. EDe mig betroebe

©jcele maa fcc, &i jeg iffc forbrer 2Inbet af bem, enb tjt?ab

jeg fc(t) er berebt til at gjøre.

9^in ftørfle ©læbe er bd at moerfe, at, ffjønbt 2fte*

get loffer mine Sognebørn, er ber bog %nttt, fom lof*

fer bem ftærfere enb ©ubé £>rb. $irfen er bleven et

jtort gamtltefjuuS. £>e flefte familier Ijaoe bereé færegne

Stole etter 23cenfe; faare fjelben ffal bet træffe jtg, at

ber iffe er een eller et *J3ar ^evræfentanter fra l;oer %a*

milte tilftebe. Og fatteS ber eet; eller anbetftebé, ba giver

be £>oéviterenbe3 SWængbe i Stolene og Vaa pulpituret en

faare rigelig ©rftatning. Og $aa Stnbagt mangler t>d

vtéfelig tffe jetter. 3"S«n fan bebre fornemme ttt enb

kræften. dnfyver føler nærmefi fun ftn egen 5tnbagt;

kræften føler 2llleé og Hiver $aa forunberlig 2ftaabe op*

løftet og baaren beraf. 9?oget herligere $alb enb en $ræ*

bifanté gives ber iffe $aa forben. 23evtbftt?eben om, fyvor

jtor en Settybning fyvert af be Orb, fom M er l>am gi*

»et at ubtale, f)ar for mangfolbige i ©ubé btorebare 33it?

lebe ffabte, »eb ®ubé 2llt bengtvenbe ^jcerltgfjeb bhrefjøbte

»Sjæle, berebe en mere enb tnffelig, ben bereber en Inffa*

lig ftølelfe. (£t enfelt Crb, fom fommer fra ©ub, l;t>ab

fan bet iffc ubrette, — blot et enefte £>rb! £er fan

X>tt tcenbe £»3, bift bringe £røj* og Wlot>, fyift vceffe 5In*

ger, fyiji og l;er nebflaa en ftrijtelfe, fvoele et onbt $orfcet

i gøbfelen. Set enefte £>rb fan fremfalbe Siv af £>øb,

fan foranbre et SWenncjfeS ijcle Sfjcebne tyer og fyiéfet!

#vor uenbelig meget er ber iffe en ^ræbifant givet og


95

betroet! Tim, »cl at mcerfe, 2Infoaret jtaaer i ^orr)otb til

©aoerne og Stiliben.

£>er finbeS oiéfc Slnftgter i min 2ftenigbeb, fortro*

lige og fjære gamle 5Injtgter, fjoori jeg, mebené jeg præ?

bifer, fan følge bele min s #ræbifené inbre ©ang cg rer?

lenbe 2$irfningcr. Ucilfaarlig foger mit Øje bfcfe ub?

trtyféfulbe 2{afnn. £et morfneé, bet flarer op, efterfom

jeg taler; Smerte, ftilcrbe,

8f(ty, ftjæriigbeb og liofaligt

.£aab trcebe efterbaanben afoerlenbe frem. 2#en mit 3Mif

butler if fe ubeluffcnbc ?aa btéfe; bet beberffer ben Ijelc

unber mig forfamlebc 2Kcrngbe. Cg ta ffeer tet ofte, at

jeg fnart bijr, fnart ber bcmarrfer, brorlcbeé mine Crb flaa

neb i hjerterne og til befremte ^erfoner bringe £ilfen fra

©nb. Stan 9?oget roere bejligerc enb tetk, fan ber gioeé

nogen mere fnlbfommen Cpbnggelfe enb ben, kræften nty?

ber, mebenS b^n opbygger 5Inbre? Xfyi af btert Crb, fom

rirfer til SBelfignelje, mobtager ban Jienbe, og Id en

orcrflobig.

3*0 bar, ftben altergangene borte 00 i (meraarct,

bol^t 3Mbcllcréning i '2ognet$ £oocbffole. 2 folen bar

langtfra fnnnet riunme be

s

^nb,Tgtigc


96

jtøttelfe af min ^ofce gamle £)egn, ©foletørernc og nogle

fltnfe ©folebcrn, forebraget cantando.

dJlint ^ouftrmanber berebe mig enbnu jtebfc en faare

ifcffclig gølelfe af M Selftgnebe i mit f alb. e #ufc, fom hau afgioet ^onftrmanber til

mig, er jeg oié $aa at finbc ben fjærligftc og mefi tro;

fajte ^engioen^eb. £)ct |ar net>pe truffet fig faalebeg,

— jeg falber Ut en ©ub$ relfe — at jeg reb mine

^onfirmanber fyar ounbet for mig nogle af be alteroanffe;

ligjrc og meft fjaarbnaffebe ©emitter, fom jeg »ifinof felo

længe forgjæoeS oilbe fyaoe faaet at ftribe mcb. ©jennem

bereS 23ørn bar jeg ooerounbet bem. $>aarbc oarc be;

men et faabant angreb i £jertet$ Centrum oare be

itte

oojne.

fejret ijax i benne £tb vævet mig meget ttlljinber.

9Jlen naar tet blioer mig for galt og oarer mig for længe,

faa brtyber jeg i min Sængfel og Utaalmobigfjeb ub, fyoor*

lebeé SSej og $ejr enb ere, og blioer ofte ben fyele £)ag

borte, bragenbc om fra #uu$ til £uué $aa 3tyofteloiiø.

9laax jeg faa om Siftenen fomnter bjem, — ofte tage be

gobc ^enneffcr mig næften meb 9J?agt og age mig fyjem, -

faa faacr jeg fom førjic diet oeb Sorbet en portion

Sfjænb af Wlaxtlja. 9Wen M anfægter mig iffe; jeg


97

fortøjer alting gott, br-at ten fjeere gamle Øtartya

iitlarcr.

talrige (Hjenbeføg Mtøe mig tilbed, jeg fan trfc

nægte tet, unberttben vel mange. SRen jeg finter mig

gott tcri for ten gøbe Steningfl 3 frit. Ifihrgerftg Mirer

jeg ingenftnte mere; men ofte maa jeg rtgtignof fmile ret

te forefommente 2lntragenter. De gøbe Sflenncffer tro

øgfaa, at jeg fan bjorlre tern i alle £mg. 3*g w faalebe^

blankt fintet fim en meget flet fRetøftm&fg. ©d Ml øi|ts

nef Mire notrentigt, d |eg l*gger mig en Smule efter

tet l'anté gorfatning, breri |eg er Sorger. 8tbt betre er

|eg Bage; jeg fjenter i tet Kinbffr nøje ten ©rænbfe,

intenfor brillen jeg maa t;o(te mig. SRtt rigtigfte og

fraftigfte Crtinat er tette: — 3ent 9?ut efter £ofto=

ren! -- Dg tet er entta iffe U^ litet øcerbt, cd {eg

faa temmelig fan betomme, naar ortentlig gægetyjætø er

notrentig. 3 Me benne min Utenome^raris er ten

atlerftørfte ivierfombet fbmiben. lilliten, tette foftbare

©øbe, maa ingennnte fattes* baa ®øtl. Tet er rigtignof

iffe let, altit at give et gott [Raab, naar 9Ran fun bar

faa fan; men i\,-i bar [eg bo altit tet i ^aabaanten, at

øfcbe gølf gta antetftetoben, bror £jæløefl fiffrere er

at

finte.

3eg bar øifrnø! alt tibltgert berort, at ter er noget

nnterlig ffjult i Slesvigerens Statur j

ban terffer fig,

(igefom infrinftmcetfig, enbøgfaa ter, bror afbeteø ingen

(sinint fnnec at iwre r'orbaanten. Tet er følgelig ingen«

lunte (et at u~\a ban* fante $jerten6 SRentng at rite.

S3il iPian oviua tette, maa 9Ran enten ubøortetfra bringe

barn i en benmt.rlig Alntbe, eller i\}L\a befinte (tg Itgeføm

II. :


!

98

J>cta ben inbrenbige ©tbe af fyanS SSæfen. $oranbringen

i mit $orf)olb til SWenigljeben er allerebe faa ftor — et

Omftag tttrbe t>d re! fnarerc falbeé, enb ftoranbring —

at jeg iffe formajter mig, naar jeg, meb 33liffet fyenuenbr

paa ^tt SUminbeltge, figer, at jeg allerebe beftnber mig

ber. 2fttne 8ognefolf ffulle derefter iffe let funne befare

nogen ftor #entmeltgljeb for mig, og jeg tyaaber tillige,

meb £ibcu at bringe ^tt bertil, at be jetter iffe ønffe at

berare nogen. 2)e jja&e alt nu Jigefom en gøfelfe af, at

jeg feer bent lige inb i hjerterne. 2Hcn b?t ffræmmer

bent iffe 5 tl;i be føle tidige, at btt er SfjærltgfyebenS SBltf,

font gjennemffner bent, og at bereS ^emmeligfyebcr ville

Um ber>arebc nnber et l;efltgt, ubrøbeligt Segl. 3 e &

f)ar faalebeS ben kbjle Ubftgt til, iffe alene af 9hr>n,

men ogfaa af ®arn at t-orbe ^friftefaber for mine ®ogne*

børn. ©ub give mig blot Sitébom og Sfraft til at bcere

Styrben af alle bereé €>»agtyeber og Sefymringer

©aalebeS fyar jeg ka nu enbelig ogfaa funnet banne

mig en nogcnlunbc flår Mening angaaenbe 9?orb* og 9J?eU

lemfleéingcrneé t-olitiffe stemning. 2)ené £raabe ligge

br;bt og ere, yaa nogle enfelte ncer, rjoerfen tynberltg fterrfe

eller ftærft fycenbte. ©runbtonen er en mebføbt br;b og

fraftig atbi for £amnarf. 2ften iffc maa Tlan

glemme, at næften alle £ir>ets materielle Sntereéfer brage

bem neb imob 2t)bfflanb. ©et er faare utyclbigt, at £)an?

marf iffe Ijax formaaet at fnfyttc SleSoig nærmere til jtg.

Sleérigernc ere tilbøjelige til at falbe tet utafnemligt.

SSar M iffe for Slesvig, at £)anmarf engang —

ftreb,

riarc iffe


99

£tng; tct bier ibel tomme i'efter. Stsog t 5?cgt)nbelfen

tiljtob Wlan bem nogle Smaagober og befrtebe tern fra

nogle Smaabprber, for [enere at tage (iioberne tilbage og

forboble Serberne. 3 Sleécig, oette, navnlig i Sejren,

faa forfømte Sanb, er alting blcret reb bet (Samle. Mern

fltffer og (liftet rua ben forcrlbcbe forfatning; gosttissm«

gen blini mcb lirer Tao, fterre cg Manglerne mere iøjne*

falbenbe. £et SBeflagclige i benne Siljbnb (tittes faa

meget føleligere, (om Stenrigerne t be blanbcbe £ijtrifter

3ibe om Sibe fee beteø -banffe Srebre nt)bc alle en fri

cg belbig gorfatntngø Selftgnelfes. £enne gorotma, til

bc gobe 9Wcnne(!cré £aalntobig$efe fnneé rtrfelig ogfaa

altfor broj. — £rorfor ere tti tf fe bierne en SDeel af

Xanmarf, — fyare ri tf fe en ftonge, — I?ar ror gobe Sag

iffe fejret? — Saalcbes frerge be gobe ecnfolbtgc SRen*

neflerj og jeg, (cm ingen $olttifet er, bar onbt reb at

orertt)be bent om, at lllnffen iffe (Trittet fig fra en Uret,

tilfejet tern c\f £anmarf. — geg for min Deel, ogfaa jeg

er cenfclbig nol til at nette ten ffjulte Xanfe, at ®le$*

rige Stilling nnber alle Cmftambigbcccr er ntaalclig, cg

at bet rafte Øjemctsfc fos ben banffe Stat* $olitil maa

vane, at finbe i'ejligfyeb til at prcflamere et £anmarf inbtil

(fjberen. £ris be nns beiuunbnc Itber ffutbc renbe rib

bage, cg befttærrc er bet al Sanbfrmligpcb for, at bc

rille tct, ta - ej fan bet nmtc at ffjnlc bet -- ril

2 leerig meta en ganffe anben gclelfe enb ftbft gire fig

inb imbes Striben cg gibelfen, 3 cm fagt, jeg et ingen

$øtititetj men jeg folet, at ber i benne eenfclbige Dh;

s

ning ligger 9ioget, fem fcltt ben rifefte 3tatemanb rilbe

g! c ve rel i at lagge fig raa fjerte.


100

$or fej 2far fiben brog en ung 2ftanb fyeraf ©ognet

ttl Californien for at ftnbe enten krøbet eller 2)øben.

Tlin ncermefte 9£abo, een af bc ftørre ©aarbmænb etler

33ønber, fom be enbnu meb ttbmærfelfc falbeé fyerfcaa ggnen,

l;ar en meget fmuf SDatter. 2fteb benbe i)a\>t>t ben unge

dttenttyrer tnbgaaet et ømt Cjærligfyebéforfyolb, men »ar

yaa bzt 23ejtemtefte, ja ©trengejte bleoen afoiifi af Ijenbeé

$aber. tyaa Cncfen i og for jtg »ar ber %nkt at ubfcette;

I;an »ar bra» og flinf cg bannet o»er hd 2llminbelige.

Wlm, td »ar ben gamle SSife, Ijan »ar fattig, og gamle

$aul SSibe enten bebø»ebe eller onffebe en formuenbc be fyané Cmfrænbtgljeber

itU »ccret tfor»cjen ; men ringere og ringere blc»c be »eb

forffjeltige eftcrl;aanben tilftobenbc Ul;elb. 3^^^t btéfe

»ar bet ftørftc og føteligfte beitc, at tmn fel» iffe længer

funbe gjerc gtylbejt »eb 2lrbejbet, og maattc Ijolbe en


101

&arl enbmt paa ftaarben. Dette i goroinbelfe meb bet

Crrigc ftilebe efter ben riøfe Jftuin, 03 ta jeg fem bevtit

£rilfteb, gjaettebe allercbe golf paa (ver af lo, om $au!

SBtbe ffulbc Mire ncbt til ri renbe fra ©aarben, eller bet

fhtlbe Ityffeé t)am at fao en relbarenbe Srigerføn enbnu

i bet pberfte Cjeblif. Sao bant i Californien tænfte 3*1*

gen mere — uben Gline meb ben emmejk itUib, og

unbertiben benbeé gabet meb en brøj gorbanbelfe, n.iar

ban Ija&be ræret nobt til at vi)c en nt) 33 ej ter Sinterrejen.

sFan (vline r)aobe bog iffe minbre fjerte for ftn

gaber og bane Slummer enb for ftn fjerne CljTer, og @ub

alene reeb, brilfen ftjærligfyeb og t)rilfen $ligt ber til?

(toft rar gaaet af meb (Sejren.


102

en gammel Sljærltgfyeb meb ftg tilbage. filten grtyb,

tyvtlfen Jtyffe! — m $ee, al grtygt var i et #jebltf for?

fvunben. gabcren glemte jtn ©tgt og jtn ©jcelb; Qath*

ren blev atter røb font en jftofe; 93egge vare ftg fun be*

vibfte i fjant, ber tyavbz vunbet ©ulb nben at tabe jtn

^jcerftgljeb.

3a, for fjant — (gen tbfanbt £unbrebe — var

entr;ret fyffebeø. £an var venbt tilbage, nff abt, ufor*

fccervet, og meb en maabelig 23inbing, fom for barn var

3ftgbom. $an tøavbe netov mtnbet 9?of tit at overtage

(Saarben og vaantt bringe ben i £)rtft.

SforgaarSafteé var ben nnge Sftanb IjoS mig meb

jtne gorlovere. $rén8 2Inftgt ftraalebe. 3 e 9 mobtog et

levenbe 3nbtrr;f af Ijané Sttffe, og funbe tffe glemme ben.

5Seb Sfjeeborbet unbertøolbt jeg mig længe berom meb

fKartba. £)et var bog egentlig fim mig, fom talte;

Tlaxtfya vifte ftg beftinberlig orbfnav benne 5lften. 2ften

længe agtebe jeg iffe bervaa; faa forbtybet var jeg i min

©jenjranb. (Snbelig blev bog min £>vmærffomf)cb vaft

veb et betfybningéfulbt Segn, fom jeg fulbfommen vel fjert?

ber. 9£aar 9ioget gjærer i gamle Sftartfja, fontmer fyun

uvilfaarlig til at virre meb £>ovebet 2>et er mig et nbe*

brageligt gorvarfel om, at ber er 9?ogct, fjun vil fjave

frem, eller at fmn rufter ftg til $aafraaeligbeb. 3 ftbfte

£ilfæfbc t)ar fjenbeé Sirren omtrent td (Samme at beråbe,

— $vab vil ber nu fontnte? — tænfte jeg veb

font naar gaaret i a( jtn S3(tbt)eb trobjtg flamper i forben.

mig felv, og tyttrebe Itybeftg :


9?u, l;vab ftger $>u ber?

tii f røart^a? 2Waa SDu iffe give mig Oret i, at 9?i$

galbfieb er t>tt Itøffcligfte SWenneffe unber (Solen? —


103

— £*objeg jiger, £r. røajtor! — frarebe 2ftartr;a

fufci^e ub :

— 3

ilt ca, ftg**/ $< frf» fnntoe vccrc (tgefaa

Ipffelia,, ja cnt)nu [angA tydeligere, berfom 2)e


. ,

\mui ftanbfebe og beeb ua, i Sæben, 3*8 følte,

fjrorlebeø alt SBlobet forlob mine ftinber 0$ frrommebe mig

Étl fjertet. (?n DobSftilbeb paafnigte. 3*g fan Uge

faa (tot nn beffrive, fon jeg bo funbe unbertrrffe ben

ffjaerenbe &merten£fø(elfe, jcvj i btéfe Cjebltffe (etb unber.

Jeg rejrte mig taité 09 gif inb i mit Bcerelfe,

D« følgenbe $04« verlebe ri tffc et Crb. 2Ren

iftartba var faa Herlig 03 cm, tillige faa ityntog i

benne ftn Jauøfyeb, at jeg, felv om bet bavbc rorret iBrebc

i biin 2merten£ SMttcrbeb, ej fnnbe bare bevaret Sreben

inob benbe. 9tej, Web var jeg iW


!

104

t>ctk $)jebltf xffe mcb mit eget, men meb tøcnbeS fjerte

ibel eørgefigljebcr: — SSee, gortærelfc, £>øb og ®ra»*

Iceggelfe. Som et gføøgetfe gif mig f;tne ®ante8 £>rb

meb $nlbe gjennem Sjceten: — Lasciate ogni speranza!


Sften td »at ogfaa fun et #jeblif. $)a jeg »enbie

mig bort, ftob Sfytyra atter for mig, iffe fom et Sor*

gene og 2)øben3 ©tttebe, men fom et i coig (Sfjønfyeb og

©læbe forflaret, nforfrcenfeltgt SScefen. — 9?ej, 2Rart§a

^ai>bc iffe gjort ret i at affløre 23illebet

Saften fabe oi atter reb S3orbet ooerfor t;inanben,

£>a brøb jeg ben tjerffenbe Sanéfyeb.


105

IX.

19be ajtørtø 1851

Ski cv et bciiiat 3fterte,

2 om giuei 2 joden fflo,

2 om gjerc be St>age frctrt'c

3 Stjatligtøeb og Iro,

3 om liM'ct op i Hanben,

Sfc Sta&eit not" fao mørf,

®jøi falig miM i Baanfeeit,

Og riig i giDeti Etø!

C Du, iom HUittg jfabtc

Web &jatli(#eb i ©tab,

C 8>U, (om bc fortabte

3 £imlcn forer inb,


C nuTif mig, >perrc f jerro,

SWeb ftorfet i min Manb,

Dg lab mig et>ig »ene


106

Storme, ©et »tf ubfolbe ftg, bet maa fætte $rugt, om

*nb be timelige ©etingelfer ere nof faa ufyelbige.

£>en jtorfk ©Icebc l)ar jeg bog l)a»t af be mange

Sortie, fom iaar l;at?e inbfunbet ftg til Onébagé;5latecf)is

fattonen. £)er f>ar funbet en [anb ^apfcejtrib imels

lem be faafalbte Unge, $\>o ber »el funbe brioe ftn Ung?

bom »ibejt. 3^9 tøat ljat>t iffe faa $arle og $iger v^

$irfeguloet, fom oare fyenoeb trebioe 2lar.

SWen nu fceeb jeg ogfaa, l;rorlebeé jeg ffal tale om

%m, ber forncegtebe ftg fclo og friet) lt;btg, lige inbttl

£)øben %aa torfet. £>og, jeg oeeb M egentlig iffe; men

bet fommcr ligefom ganffe af fig felo. 9?u forjtaaer jeg

3efu Orb, ))a Imn fagbe til fine £)i£riple, at be ej ffulbe

tjære kfymrebe for, l;»ab be ffulbe tale; tl;i bet ffulbe

gioeé bem i ben fanunc &ime. Sijtnof forbereber jeg mig

oml^ggelig fyjcmme til min fufelige ©jerning ; men td er

bog førjt i fcfen, at jeg finber Orb til at ubtrtyffe,

fytiat) jeg l;ar følt og tcenft, og Sneget, faare meget Mitter

ganffe anberlebeS, enb jeg forub fyattbe foreftitlet mig M.

(Sn gorntyelfe ttl fanb (£fyriftenbom er fortiben ufre*

tinget nøbttenbig. -ftun en %th;Qil)xiftm, eller — for at

finbe et enbnu nærmere ktegncnbe Ubtrtyf — fun en Ser?

benécfyriften fan ttttttle berom. Cg, ©ub »ære looct, ber

fatteé l;etler iffe gorraraier til benne gorntyelfe! 9Wange l)ø\?,

tteltalenbe løfter l;atte allerebc fttaaet ben, og enbnu flere

fagte, men iffe minbre tteltalenbe ©uffe. 2)er er JRore t

©emtytterne; fyttor ber er Ctføre, er ber £itt; fyttor ber er

2itt, er ber $aab. «£>ine mange


:

io:

Utilfrebéocb meb bet 23ejtaaenbe, cn brernbenbe (Kgeri efter

noget ©anbere og 9tbre.

Qn faaban fuibfommen ^ornrelfe »ti $aa to 2ftaaber

funne finbc a oitbe ben ferfre 2tft i Omvæltningen Mire ben,

at SMenigbeberne affatte bere* fronter, iffe forbi btéfe rare

2ftcnigbeberne nrxrbige, men funreltben forbi be rare ftiU

!ebe i et reent forfeert, imob Slanten og Sanbbeten jtru

benbe #or bo Ib til bcm.

£ette er en betragtning, lab mig tilfeje: en tjentes

gjerning, ber foin l'rm fra £imlen maa flaa neb i %TQt*

fternes Sicrle. SSi maa gaa i es fetr, fom ingenilnbe

tibligere, og uben #cnf»n til, om ber fim fintet en ibeal

$irfeligbeb i bette ©ivne, eller ber hmbe fremgaa en reel

23irfcligbeb beraf, een (Skmg for alle frorge ci5 felr

— fcnat) rave ri at gjere? — £hi vel ere ri ^rafter iffe

be enefte rfMbige; men, fom tibligere fagt, bet er c£,

fom forft og fremmefr rille cg maa Mire bragne til Sfofvat.

#Vab bare ri ba at gi ere V

£rab fintet ffife meb bele ror jtraft og Kffe fom

(ven at ferefartre 06, at rirfe rtornvelfen inbrorteefra lige;

fom i ftbrijrentemment? ferfte Ta^cl Profilene og ©


f

108

lifter ©altet fin flraft, tyoormeb ffal Tlan ba faite? 3a,

bet er o$, font gorntyeffen fra (£brifto aflerførft ffal naal

£>et er og, font t oort £io og JBcefen ffufle fremjtitfe t)(n

teoenbe SI;rt|ru8 for 2ftenigbeben, t b«nS ^jcertigtyeb, g)b*

nttygfyeb, Saatmobigtjeb, t fjané ©elofornægtetfe!

3a, fertil venber jeg bejtanbtg tilbage. Baa ofte

jeg foger Sejen til at efterfølge Sljrtjrum, — pnber je&

ingen anben.

— $Kat> fumte m gjore? — ^etk fnnnc oi gjore

Cg ber foørgeS egentlig iffe, om m ville etter iffe »ifle.

£)er er en nafoifelig 9?oboenbigl;eb ooer o$. SSee ben,

font tffc foler famme! 2)ettc ff tilte oi gjore!

2ften bog, fttnne oi ogfaa? ^oitfen rcebfom (iotiU

fion, berfom oi ffttlbe og iffe funbe! ©et er øjenftmligf,

at bertil betyøreS grifyeb, iffe alene fra o£ feto, men og?

faa fra SBerben. gra o£ felo fnnne oi tit entrer 3:ib t

®ub gjore o3 frie, men fra t>m overmægtige SSerben iffe

nben en befnnberlig ©ub$ ©ttyrelfe. ©pørggmaalet bltoer

ait)aa fnn, om SSerben tilftebcr o$ ben fornobne grifyeb,

om iffe oore tybre SStlfaar troebe oé tøinbrenbe ioejen,

maaffee enbog gjore en faaban gorntyelfe atbeleé itnutlig.

%t, fjer er Sorgen« egentlige Ætlbe, l;er er bet Cn*

beé fajre $ob ! 3a, tiloiéfc, $raefien$ ©rifling Ijører tit

be meget bebrøoelige. tyaa mangfolbige SJtaaber er fyan

befoceret, og binbret $aa alle ©iber, SSiftnof fan f?an

btioe et nrjt 9Jtenneffe, font t)an bor, faafremt ban, oeben

fceregen tnffelig 23egarelfe etter oeb ©nbé befnnberlige

23ittanb, beteer ftg ftærfere enb atte be ftoerfe, tjam omgi*

oenbe #inbringer; men for l;an$ 93trffomljeb i bet ntye

9)ienneffe3 2(anb fiifler ber fig nceften ngjennembrrjbeltge


109

Sfranfer. Jalicfe er* te Snarer; fom overalt fmbeø

iac^tc for t;ané got, 04, bar hm mb bel £etb at unb*

g an 9R


110

tingelfer funbe opfntbe ftt tøøje $albé pligter. £>er fPulbe

intet anbet 23rub forbreø af tøam enb bet inbre 33rub til

©jenføbelfe i 3^1'u, bane £erre.

$*at> forlanger jeg i>a? — 2Fieget, enbog blot nub?

fertibtg faare meget, kræften maa bringes i et reent aaxu

beligt gorfjolb til SMenigbeben. 3 bttk $jemeeb maa i)a\\

førji og fremmed realiter gjørcS fulbfommen uafhængig af

famme. £ele bereé materielle 2)iellemocerenbe maa opfyæ?

r>e$ ; be »erbéligc forretninger maa, faa ncer, font muligt,

fratages Sjceleførgercn. #an$ Slægter maa, for faa

r>ibt fom ben umibbelbare g)bclfe fyar noget forargeligt oeb

jtg eller funbe gtoe Stnlebning tii ftorargelfe, faji aniæU

te3 og paa ©ogneté ftoranftaltning i dummer oorbe §am

tilftillebe.

3 tibligere £)age harte M $orljotb af nbre 5tf^oengig?

Ijeb, fyoori $rccjten ftob til Sttenigijebcn, iffe alene ej noget

2Inftøbeltgt, men enbog noget meget fmuft. Piberne baoe

foranbret ftg, $orbolbene, stemningerne; men formerne ere

bleone jiaaenbe, tomme, bat>e, anftøbelige. £)er befjøoeé iffe

2tnbet til at bræk 21anben enb at totnge ben til at røre

jig i en upaøfenbe eller fremmeb ftorm. 5lanben maa fetø

ffabc fine gormer.

$ræfien ffulbe fun ^aue 2U>ling til £uuébeboo; ben

øortgc SDecI funbe fam'talifereé. (£fterl;aanben maatte (ira;

beberne reguleres om, faalebeS, at enhver ^roeft fyarte et

anftcenbtgt Ubfomme, og ingen et paafalbenbe otterfløbtgt.

^rcejtcembcberne burbe iffe tnbefyolbe nogen grifielfc for

SSerbcn, eller gtoe ^ulebning til 9Jii3unbelfe og gorargelfe.

Qettt for ^zt gørfte. 2fton t>a benne g-oranbring i

oorc SSilfaar iffe lob fig opnaa? 3o v-iftnof, berfom td


!

ni

bcba^ebc ror og, ftirfené £erre, Staten, bet er: 23erben,

fon alene fi)m$ at ribe, brat ber tjener til ©uM (Rigeé

fremme her paa Sorben. 3f an He&> bet rilbe være en jTjcn

ØOOe af Staten. Staten berbjemme b>ar albrtø ræret enb

tmobStirfen; trærtimob, ben tjar rtifi ben bebjte 23 i fi t e , oa,

gjort ben faa meget ©obt, fom ben ()arbe gorjhiib til.

Og boa, — timeo Danaos — —

! Baa jrcr 03 [Fjern

enb Øaoen er, rilbe ben coa, fim roere en vberlujere 8e*

hraeftelfe paa ror falffe Stilling. Den rilbe rijinof Mire

forbebret, men i ^rincivet tngentunbe foranbret. &nn een

@ave funbe ^trfen nieb fnlb 2(nerfjenbelfe oa, ($5lcrbe mob-

Mgf Af Staten, een tøave, een tøang for alle, ben ader*

nM'te —

: gribeben

2Seb (SQennemlceØmngen af bel nerrmejt foregaaenbc

er bet faibet mig inb, at De maaffee rit finbe mine 3R**

ninger angaaenbe ^rarjien* Stillina, fremfatte meb en raa.-

falbenbe Sifferbeb. 3Win 23en, tro iffe, at ber fhibeS

noget Crermob bert ! Selr ben tibmvgfte og eenfolbigfte

Sjæl fan eg maa bo^ bare en beftemt Stening angaaenbe bet,

fom angaaer barn namneft. $oié [eg altfaa ffnlbe tomme

Hibage til ben famme ^jeniranb, og bet gjor [eg vift, faa

fom forft oa, nbft ibn, at [eg taler af et fnlbt fjerte, af

(marina,, af 9iobrenbia.beb, at oc\)aa bette er mig i\iret

at tale. Bel oeec [eg, at Slange fole og vibe bet Samme

Dg SWere enb [eg, eg at SRangfotbtge funbe bringe 6>anb*

beben (angl bebtt Og fulbeve rov Dagen. 3*0 taler, forbi

trangen ir ooer mig, og [eg iffe fan Snoet« Sel eller

ilbe, [eg maa tale, faa gobt, [eg fan. Dg bruger [eg

frerrfe og brifttge Ubtrvf, iaa fomme bfcfl bog iffe fra


112

bet £øje, fyttor £ottmobet troner, men fra bet £>r;be, tyttor

gjbmtygbcben briter i 3efu $jm\v$tb.

— Salig er ben SDtøb, fom ftanbfyaftigen liber

grtjieifcj tljt, naar |an er friftet, ffal f>an faa £t»fen$

$rone, fom #crren (jat tottet bent, ber


elffe fyam.

3a, M er en fatig $ølclfe at fec tilbage ttaa en otter*

tttmben grifielfe og ben bermeb forbunbne gare! £>et er

@n tittagtig, fom om s DJan atlerebc fyattbe fulbenbt Søbet

og ftob nnber dronen. 3a, dronen er (£n ttté; men ben

er enbnn langt borte. 2bt ben ene ftriftetfe folger efter

ben anben, og (jætter uophørlig ben øjebliffelige Sabbats*

btotte og forbrer ntye attjtetiffe 2Inftrengelfer.

9tylig faae ieg meb Ityffalig gorncmmelfe tilbag ttaa

en faaban ooerttnnben grtftclfe af ben allerfarligfte 2trt.

SDcr ttar nemlig i nogen Zib gare for, at ftorfagetfen

ffulbe fomme til at beffjæftige mig enbnu ftærfere, enb

feloe gorfagelfenS £ottebgjcnjtanb ttilbe fyatte gjort j og jeg

mcerlebc bet tffe. ©et fneg ftg længe om i mit 23æfen£

SDtybber, og begtynbtc enbelig at ftige mig tit fjertet.

£)a greb jeg mig ttlubfelig felo beri, og fanbt traft til

at brtybe meb mig felo enbnu en ©ang. $)en gamle 2lbam

gi! tgjen i mit $æfen. Sen ®ang ttar t;an blettcn broebt

fom ftjøb og 331obj ban maatk tageé af ©age enbnu en

©ang fom Sftygge. #ert ligger ©jenføbelfenS frore $an--

ffcligbeb og t)c(e bet ntte i'itté $are. 2Werebc Rebningen

fagbe: — Naluram furca

j

ffjønbt ©tøtt og Slffe,

i Siben er ben gamle 2lbam uforgængelig. Slaa l;am

if)\d, faa forfoarlig, font £u Mtj ijaw opftaaer af fit 33lob

ttaanty, ben Samme fom altit, om enb i en anben, luf ti;


113

gere Stitfeffe. 2>u flipper tffe meb at fornægte £tg fel»

ten ene ©ong; ben famme Zelrfontjcgtelfen* Jtraft maa beffanbtg

r>ccre aaroaagen i 2)tg og beredt til atter 013 atter

irfeligbeten, formaaet i Scrngben tffe at bære

bente; tet maa ente met et brat galb og maaffee litiiu

tetgjcrelfe. 3muft er riftnof tette 2vernnen, nntertiten

betaarente finuft ; for Cieblitfe foler jeg mig oploftet teraf

Og benrive* met bente i 2fveme. SRen faa femmer rlut;

felig ten naturlige ?lngu ooer mig, i gtlelfen af tet mang«

lente gobføefk.

3eg ni give Dem en $rø&e paa bentes Stemning

og itui. $w [friter meget lange 9re»ej hm fone*

11


14

ligefiøm at Im af at ffrtr>e. 2Itlerebe tdU i øg for ftg

er foruroligende. 3 ftt ftbfxe 23reo ffriocr fmn:

— — 9Jej, jeg fan iffe tro, at 2lanb og 2tanb,

forhtnbue i en uforfrcenfeltg ftjærltgtøec, ffufle rære ab?

ffilte reb en (Smule 3orb 09 33anb. 3 e 3 f*tø* ty»or*

lebeé ©nb taler i min Sjæl ; tøan paaminber, trøfler,

fttirfev, alt efterfom jeg f)ar bet behor. #r>ab er bet,

fom gjør t;am bet muligt at tale faaleftel i min Sjæl —

ubcn l;an3 ^jaer(igi;cb? gor fyam gjælber ber (let ingen

3nbffrcenfning tønerfen i £tb eder Uhim, forbi (jan er ben

fulbfomne

^jaerligfyeb.

9tøet, min $en, ciffer Du mig iffe? tjenber Du

nogen anben Æjærligtøeb at elffe meb uben ©ub3 ^jcerltg*

$eb? 9P?eb ben ciffer jeg 2>tg igjen. Sfulbe ber iffe i benne

tfjcerltg&eb fhibeS $raft til en fri, umtbbelbar gorbinbelfe,

faa at jeg funbe tale til Dig, og Du til mig, ooer £anb,

over

23ølge?

— — Siig mig, gioeé ber mere enb een Rærlig*

fyeb? Den, fom Du føler for mig, og jeg for Dig, er M

iffe een og ben famme? Cg ®ub, hav Ijan maaffee en

Itjcerligfyeb for jtg fetr? 9? ej, beter ogfaa netop ben famme,

fom ri begge føle.

9toe(, ffulbe b


!

!

115

fif« mig. 3 Ci 3 cr fiijefeni borte fra mig fe Ir, ganffe

borte i 2Mg. 2tlt, bt>ab mit SScefen ejer af&raft og gulte,

ligger i benne bigenbe, (ontgfetøfutbt Xante.

Cg ofte [feer bet bd — mel bcerenbe £enrpffelfe

gjerbe jeg benne Crbagelfe; o, gib jeg turbe tro berpaa !


Dfte er bet ba flttt, at £u i bit norfte 5*rer, forenb td

ffreone Crb lur hinnet fitlbenbe fb iffe lange, men re?

frerdige 23ej frem og tilbage mellem mig og £ig, —

netop bar befaret tié]c mit SSæfené brambenbe '2rorg3;

maal. 23eeb £u fe 1 1? beraf? >g ternfer bet iffe. 2ften

forfog tet ogfaa engang meb mig, faalebeé fom jeg bar

forfogt tet meb £)ig, og ferfi engang imellem bin Sanfe

meb bele gclclfenS og S&ilfiené Gnergi fporgenbe vaa mig

Saafremt jeg formaaer, ffal jeg ufortovet fcare £>ig. O,

meb brilfen £cnrr;ffe(fe ffnlbe jeg iffe fole tit 2?ltf, bin

lanfe, tit Sccfcn ioxtyb? jig i mit onbre

£are Tromme ^eget at betr;be? %1U fltte.

Jrfl fan iffe faa 2(nbet ub, enb at 3 jarlen nnber £ege;

mctS 2 lummer er en fri og aaben lumlct-labé for alle

lilr-aerelfen* SRagter, baabe be onbe og bo gobc. Kan*

gen forbarrrelig 3temning og ^ib inbffybeJ rf norne;

bc fomme umibbeUurt fw bet Cube* førfk. Tog enbnu

oftere fonter benne line rermoner meb gjoeffenbc, urimelige

^oreftitlinger cg Stynet for at ativrctc bc i 2 jarlen DOT*

renbe c\ctc Stemninger ea, gøtfcettet. ilVeu \\\a ben a\u

ben 3tbe fonter ben fjert« faterlige (Støb fine gøbe Sngfe

meb blite, ermuutrenbe, tvoftcvtgc T vomme til at føtfriffe

og frefarftc tet anftrengte og atfplittete 2inb. Tet er en

ranbbeb, fom jeg iffe for Kit rilte mine, at fs'Mibc (vngle

vaage reb rert i'eje. Cg unbertibeu, ROai Sjtttetl i l.


116

beritg ©rab er betrængt, etter en truenbe ftare er forfjaatu

ben, nebtaber ©nb jtg felt) i SWennejfets SScefcn og brager

enten trøftenbe etter aboarenbe gremttbené 2>æffe tilftbe.

3eg r)at?be forkben en unberlig £)røm. #oab 9Ran

enb maa tro etter tffe tro om fromme, benne £>røm ott

gaa i Opfr/tbelfe. 93ebrø»ct t?ar jeg gaaet tilfyotle. 3«'

gen beftemt €)org trtyffebe mig; men £>u »eeb, Sftan fan

»ære bebrøoet nben at førge.

3eg fab meb 2)ig t een af be btybc ©rotter i &ta.

23erena3 $jelbfpatte, [om t be cetbftc £iber baoe nbgjort

ben fyelltge (SrcmitS 33otig, $apel og 23ebefammer. SSt

(abe #aanb i .£>aanb, taufe, og faae fjinanben ufraoenbt

inb i £)jet. 2)er oar netop hm faa meget £t)é t ©rot?

ten, at ot oel funbe ffjelne binanbenS £ræf. $ten, me*

bene jeg faae paa £)ig, blev £u ttbt efter libt blegere

og blegere; og jeg følte, at jeg efterfyaanben bleo t>d

d bleo tillige beftanbig mortere omfring oé;

tilfibft funbe oi tffe mere fee fytnanben; jeg oilbe Ijaoe

fragtet, bm$ jeg tffe frcmbeleø fyaobe følt £rt)ffet af bin

»arme £aanb, £>a oar t>d fclubfclig, fom om £ulen ffreb

fammen oocr og omfring oø; oi befanbt oø meb Ijinanben

i en ©rao. Tlit 21anbebrcct bleo bajtig foagere 5 $>øbenø

^ulbe gjenncmiiønebe mig. 9ftcn oore £>cenber oare enbnu

faft foreucbe, og ^aanbtrfyffet befyolbt al ftn 23arme. Uben

Slngft følte jeg £ioct fotnbe; jeg fornam ttlftbfl 3«*^t mere.

£etoar bog fun et $jebtif, faatebcø forefom bet mig.

3 et 9?u bleo jeg mig atter beotbft, fiaaenbe .f»aanb i #aanb


117

meb Difl, min Uabffitlelige, pat Nctbi, SBetéfenfleftiS

allerbojefte linbe. $cU rer Sjal (da i rort £je; bog

faae ri iffe paa buiauben, fort tibligere, men ftirrebe lige?

font meb eet 2?lif ufrarenbt uo i bet fjerne, (vnbnu rar

tet 9tat omfring oé 5 ben bele Heroen laa begraren t

dulmet. 2Wcn ri anebe t baeoenbe tøffaltg gclclfe ^ eu

!»fc borgen.

s

}Mubjelig &tf bet lujefcm eleftriff igennem

oé begge. Sn Jyunfe frmte* at ternbe i bel Sierne, nu

eet, nu et anbet, fnart flere Steber. ffiofenrobe glammer

flaffebe mellem himmel og 3orb; ItM efter libt Mere be

fait c; flere eg flere tambtrt i riib JRceffe. Snart globebc

ben bele meegtige £øjalpefjaebe for 0$ i boj og rolig, ube?

ffrirelig Storbeb og £erligbeb. Sn liben Stunb, og ben

nr;e 2Korgenfol naaebc ogfaa 0$ paa 9tø$tt Jinbe. SBtccn?

bet brog jeg mit 33lif tilbage og faae raa £ig; ligefom

forflaret ftob £u for mig. (ft nrjt Sir, fulbt aj falige

gornemmclfer, ubgjob fig igjennent roreSIarer; rort S3rnji

bærcbe ug nnber (Jtctett bojc Slag; meb ftille Aubel

fanf ri i binanbenS 9tnne. 9ht vitftc ri, al ri fPnlbe

lere for fyinanben, og albrig ffilteé mere.

9Ju, min 23en, brab ftger £e? £ar jeg iffe ©ntltb

til at crngfle*, til ^t bebrcreé? £rab grijtelfen angaaer,

ba er ben allerebe afoiijt; bet er fim i Cjebliffe, jeg bar

funnet labe mig rire meb af biéfe gantajter. Derføm

benne Sraenbing blot fnnbe bolbe ub, eller brie ben meb

Siben rilbe faette ftg ,v ug felr, ba rar ber greb og ingen

gare. K« bet AOrfte er nmnligt, og tet Sibire er fim

libet fanbfrmligt. £rorlcbes ftal jeg ba meb l'emre bringe

benbe neb fw benne (ffle, fom truer meb bfal galb og


;

118

Unbergang, fyrorlebeé }tal jeg berolige bette omme, tør jeg

ftge, altfor omme, bojiftræbenbe fjerte?

3eg maa paa een eller cmcen 9)laabe fccngéle r/enbe

til Sirfeligfyeben ; alene l)eri er ber grelfe. 3ften, forfr

og fremmeft, tjrilfcn Strfcligfjeb? biblerne turbe jeg enb*

ba roere fyelbig nof til at ftnbe. Sce, min SSen, bet er

en nr; Orgaoe for mig, og bene Soéning taakx ingen

Cpfaettelfe.

3eg falbcr bet en nr) Dogare! 5lf nej, bet er en

gammel! ftunbc jeg nøgenfinbc glemme, at bet eengang

tibligere rar min Opgare, at fængéle fyenbeé flygtige Sjcel

til SSirlelig^cben? dengang (tyffebeé bet mig. SSeb fjrilfe

Svibler? dengang rar jeg f)oé fyenbe. 9?u — af, af!

Sil bet lr;ffe$ mig fra bet fjerne?

3eg felo fyar greb, ffjønbt iffe uben Sarn og Strib,

^rorlebeé ffaffe tjenbe greb? «£>un liber paa Sjælen, maa*

ffee ogfaa allerebe paa Segemet. 2)er ligger noget gru?

fomt i at ortybe Ijenbeé glugt. nften jeg maa; elleré

ra'lbe l;un fnart foinge jig oort fra Serben. £jælp £>u,

o (Skrift, ogfaa fyer!

$vab, om jeg forte fyenbe met&obtff inb i fyele mit

Sir og min 23irffomf>eb? £)erpaa fyar jeg albrig toenft;

jeg l;olbt mig fim til bet Store og 2Uminbelige. Wien

bet er netop bet Smaalige og Særegne, fora fængsler til

$irfeligl;eben. 3eg ril efterl;aanben inbote fjenbe i mine

gorfyolb, mine Stemninger, mine ©læber og Sorger lige

inbtil bet Sltlerminbjte. £un ff al albrig mere rioe raig

meb fig til l)0j glugt gjennem SlnelferneS bunffe SSerben

trærtimob ffat jeg reb alle oltbe bibler ftrocbe at brage

fyenbe neb til raig i bet aabenbare, rirfelige Sir. £>et


!

119

er ten teltgtøfe gclclfc, brormet jeg bolter bente (iffrejtj

felt? i benbeé £førrlig$eb et ^ cu f a t" te W«m« Religionen.

Co, Religionen er netop ten 5lraft, brormet jeo, fyar at

»irre. ."per er altfaa atter en oiltf'arente Sjæl, fom jeg

ffal bringe til greb i Cvbrtiro. C, min £$nra, fa«

Meget, fem Du bar groet mig, Eau jeg albrig gtoe 3^i^

igjeu

Raat (eg ret friet mig urolig og forlems, tager jeg

i Stuen min tilflugt til bet fjære ga terror. #ar jeg

fiM il'icre at fige min bimmelffe gaber, hici er mit fjerte

aabnet, og Crtet ftrommer frit terfra. 3W« 3


120

li»orlcbe3 jeg Mer> bet? Unbetitg nof, jeg rar bd uben

at oibe beraf. 3 e 3 ubgar mit førfte Slrkibe uben at fyare

nogen Støelfe om, at bet rar, ^Mb 4 JWan falber et £>igh

Cg jeg forunbrebe mig frøjligen, ba 9Wan $aa benne $or*

ubfaetning falbte mig en £ugter f

jeg iffe alene forunbrebe

mig, men oluebeé inberlig, og bier baatt røb og bleg.

berooer.

#rorlebeé »ar jeg t>a bferen en digter? 3If €:jæ?

lenS ubeoibjie £rang til at føge ®ub. £>et rar et ©jen?

nembrub, et faare fmerteligt. SSejen gjennem Størijhté rar

mig luffet. 2ften føge f;am maatk jeg. $oeften Meo

min ntye 23ej* £ror faa af mine Scefere anebe, at ber

iaa S8cn og Silbebetfe bag f)oer af min digtninge Sinierl


121

13b« JtytU 1857.

Zic, Solen jtoaei øj) i nn bele $tagt,

Cj 3oiben jtg (moffer i £ojtib$braa,t!

— If)i $relferen er cpftanben!

Qøt, Vvirfen jubler i bøjen 6f»,

Dg fl lotterne tone fra ©t) til 8»!

I bi ^relferen er eoftanben!

3 Duggené Traabe poa hoert et 2traa

Sig (vejler bele ben .vinunel blaa!

— 2 In ^relferen er ontanben'.

C verre


122

tilbage fra jin Stirfe. Ofte ubforbrer benne fyang ©jer?

ning en iffe ringe 2tnfpenbelfe, og ©frøbeligfjeben gjør ftt

$rar> gjælbenbe ; bog er td iffe £af>et af kræfter, men

SSinbingen i ®ub, fom gjør «£>oilen faa føb og fulbfommen.

3eg troer bog naeften, Wlaxtfya bar $et; mine

kræfter »ifle iffe [træffe til. 9?aar jeg fommer tro, fals

ber ber ofte en nnberlig 9J?at^eb otter mig, og jeg fyar al

min Slanbéfraft nøbig for at ubrioc mig af £)øfen. Om

borgenen maa SWart^a falbe yaa mig ben ene ®ang

efter ben anben, førenb tømt faaer mig ubaf fjerene. 3^g

fyar rigtignof en jtcerf Sftiétanfe om, at l;un af 9tafonu

tøeb ofte falber faa fagte, at jeg iførme fnn mobtager et

faare nfulbfomment 3n ^tr^f beraf. §\m falber fom en

€>fjoelm j

i>d er fyenbe 9?of, naar bmt fan ftge, at bun

tøar ofcftylbt benenbe tnbffærfcebe $iigt. 9ften O^efultatet

er og blioer, at jeg ben ene ©ang efter ben anben fooer

ooer mig, og at SMarttøa meb en »tg ff abefro SSetoillie

laber mig fotte, faalænge jeg Ityfter.

2ften tømt fan tøar>e $et; ffal t>d tøolbe ub, maa

jeg tøelji fare frem meb Semfce. 9?u fommer ber jo ogfaa

en minere anftrengenbe Zib, og meb ben bet fjeere ftoraar.

3cg oil ffaane mig felo og gjøre mig libt tilgobe. Wlaattt

jeg blot fnnne tøolbe ^ctl 2Ken jeg oceb af erfaring, tøt>or*

lebeS t>d gierne gaacr; naar Slanten fommer ooer mig,

laber jeg jtaa til, faa langt, fom kræfterne raeffe, og mu

bertiben et gobt Sttyffe længer.

Qtttt £øjttbSoffer blioer mig mere og mere anjtø;

bcligt. £)et er et ftoerft Ubtrtyf, men, naar TI an ret inl

tænfe ooer Sagen, ligner td bog oirfelig en ,ftømebie,

fom i ftirfen opføreé for Sorberre, altfaa et ©lage tøellig


123

ftomebte. £et fFal gjælbe fer en @a»e, men er bet tffe;

tet er en loobeftentt Vli^t, føn r;beé unber Offeret* tøffe*

lige gorm. ilKenigbebeu affefteret et gcrbolb til kræften,

fom tffe mere er forfyaanbeu. £et er tf fe af et fromt

og gobt fjerte, »Di an neblægger ftn Sfjatru paa alteret,

men ifølge Bopen* uafuifeltge tvang \ Sftan a,i»et tffe, brab

SJtan unber, men fyoab 271 an ffal. #cri 8le3oig er kræftens

Cffcr beftemt til 10 p. p. p.j i £aun;arf er bet

noget anberlebeé. 2ttcn Sirfeligbeben Hiver ben famnie.

^emgbeben bar iffe (anger -pjerte til at offre. Cffereté

gorm er Meoen ftaaenbe; tete Slant er for længe ftben

borte.

#ert Slesvig vtlbe bet faafatbtc Djfet font en ganffe

beftemt Slfgtft nben 93anjTeligbeb tabe ftg ovfraeve ubenfoi

ftirfeu, faa ar kræften i en 2um funbe møbfoge bet

i;jemme i ftt $uu6. 33cbji vilbe tet vaerc, om aljlagø

Cffer )M


124

9fteb Offeret gaaer bet l)er frembeleé i ben gamle

a bragte ^onfirmanberne bereS ©a*

oer; felo ben 2(tlerfattigfte tragte 9?oget. SWarttøa fom

nb af ftg felo ben ene ©ang efter ben anben.

gorleben (Sftermibbag »ar ber bleget for oarmt i mit

©tubereoærelfe ; fejret oar milbt, og jeg luffebe SSinbuet

op. £>a bleo jeg ffjult %\t>nc til en yaa ejenbomlig

SSiié rørenbe Samtale mellem en 2ftober og benbeé $arn.

£)et oar en lille $ige, fom jeg for nogen £tb ftben i en

fner-er ^aanbeoenbing oar fommen oirffom tilhjælp meb

mit lille ^uuSapotfyef, og i (Sgenffab af gob, meblibenbe

SSen oftere fyavbt beføgt. 9ht »ar fyun fulbfommen tjelbre?

M f

og fom for at taffe mig og oeb en lille ©aoe bofu?

mentcre fin Xafnemligbeb.

Dog oeb ®aoen oar ber en


ent?


— 3a, bet troei jeg rigttgnof, naar ban blot iffe

125

— 3 a > fmuffe ere tine Tuer; men bel er jo netop

berfor, Du ril forære ben til ben gobe 93roeft, fom gat?

^iij te rare Sager, meten$ Dn var \aa


}X)$.

— 3a, ten gobe $rcefi! 9Ren mine Tuer, — o,

liUe SRober, jea, bar tf fe flere!


— 9cu, nu, fom blot iffe til at grcete! ©aa fnnne

vi jo a,aa øjem iajen, og bebolte vore Tuer.

— 8futle vi ba flet intet forcere fronten? —

— £>i bare intet »Intet enb tine fmuffe Tuer. ??u,

lommer Du iffe? Barn, Du reet nof if fe, brao Du

[elv vil. —

— 3eg vil blot fee bem enbnn engang. — fagbe

ben fiitle met et tvbt S uf.

Der blev nu formodentlig loft liot ov for burren.

— ftom, lat os faa ba gal int !

— fagbe 2No;

beren efter et lille Cvbolt.

— Iroet Du cc\}\ia, at ban vil blive glab oei

faaer at fee, at Dn er betroret. Det er nteb et glab

fjerte, Kan ffal gioe; ellert buei bet iffe.


— Ville SRober, [eg er glab. -- fagbe Sarnet i en

veemotia, lone, og jeg borte iffe SRew, De fjernere ftg

Og gil runet om -vufet til ten afnrinbeuge Snbgang.

gtbt efter banfetc bet paa bo* mig, og ten lille $tgc

niet Murren blev ffntt int ttl ntg. Sormobentltg 001

bun bleven forberctt til at bolte en vant lille tale. SRefl

i bet afglorenbe Ciebltf brot Staturen igjennem, og bnn

fagbe meb $a£, itet bnn rafte mig ftoroea: $rafi,

bei bar Du mine Duer, og Jal ffal Dn bave!


a

126

$enbeé Debut »ar imiblertib ingenlunbe utøelbig; tlji

tømt talte i cu Mi rørt Sone, fem retoel funbe titffrioeS

et tafnerøligt £jerteé $e»oegelfe. Og tø»ab enbuu mere

»ar, jeg ble» »irfelig rert af benue Stitale og benne Sone.

feberen, forø var fulgt efter, anfaae (tg naturtigoiié for?

pligtet til at ubbebre og fulbjtcenbiggjore ftn Mattere 5tate;

en jeg fyavbz forftaact ben Sille faa fulbfoinrøen, at ber

intet £)rb mere betøooebeé. $toberené Sale »ar beéuben

if!e alene langt minbrc ubtrtyféfulb, men ogfaa langt min*

bre fanb enb D tkx en é.

2^eb en uffromtet Safnerøligtøeb tog jeg mob ©a»en,

og tralterebe og unbertøolbt min ©joejkr $aa bebjte 33taabe.

Tim ta be efter en tøato Simeé Sib brøbe op, faac jeg

t»betig, at ben Stile, uagtet tømt forlob mig i et temmelig

oprorøt Sune, gjerne tøaobc taget jtnc Duer meb jtg.

©aafnart be fyarit fjernet fig, falbtc jeg paa Man

tf)a. — £or, fjern TI art tø

a, — fagbe jeg: — ber

tilbbber ftg netop en gob Scjligtøeb for Dig til at blive

af meb M 9h»tøalébaaub, forø 33iéfefræmmeren forleben

paafnaffebe Dig. $ær foroiéfet orø, i>tt tøjælper Dig tø»er*

fen for ©igt eller nogen anben $erbcné Sing. £ab røig

faa M f

enaftig! 3cg betaler $rifen. —

Det lob 9Jcarttøa fig iffe ftge to ©ange. £mt

bragte ^alébaanbet; »i flippebe t)d over paa 5Jiibten, )aa

at ber bleo to beraf, og UM biSfe ben lille $igeé Duer

orø .palfen. Derpaa flap »t Duerne lø$, foroiéfebe orø, at

be »ilbe »ære tøjerøme en gob €tunb forcnb 2Nober og

batter, og tage imob bcrø »eb bereé Silbagefomft.

©aabanne Sojer tøaoe »i t £»ilfteb*$ræjtegaarb.

©attth iUUrttøa ferftaaer ypperlig at gaa inb berpaa; 1)ct


1-27

bibrager faare Meget til at gjore tom t^ttrctffen^e for mig.

3 tuntom bar bun ogfaa felt? meget gere ^nbfalb, og fin

jterjre 3?elcuning finter bun ta gjerne i min bjertelige

Slnerfjenbelfe.

oblanbt mine ftonfirmanber ffnbed et

s

l>ar

meget

fattige SBern. Set forenet e 3?efircvbelfer er eet tyfffbef

Sftartfoa cg mig at opflarbe tein. 3eg ftger: Ivffebeé ;

tbi ter borer virfelig £elb til at ubrette SReget meb %ibt.

(>en af tern, en fjon lille

s

T s i$>t, manglebc enbnu et

(Pat Sfo. £a traf bet jig, — faet belcig, ter jeg bog

iffe jtge — at iPiartba fif et %\x forpaéfet. Se] vilbe

bun iffe ret være veb, at be rare for fmaa, men maatk

tca, tililbft inbrommc, at be vare libt for forte. £er

barbe vi jo et $at €>?o til vor lille ftlicntinbe. 2Fiar;

tba bar rigtignof meget fmaa jobber ; men (sxeilie var jo

fim et 2*arn, oa, bet var langtfra rimeligt, at bun ffulbe

bave

bem ftorre.

@focnc bleve ba farte frem, f >

»g jt c i 1 i c blev faltt

inb. £*ot bun viinte lig, bet arme 2^arn, for at faa bem

Vaa! .vuu vilbe — nej, bun vilbe iffe orgive (aaiet om,

at be jo paffeta beube. Unægtelig var bet et meget vig--

tigr Hmgsmaal fer benbe. 9Ren af, 2fcene vilbe vaa

ingen Kaabc feje iia, i bente? AorKubninger !

Kig fru tes, at jeg maatt* ftvrfe bentes fvintente

.^e a a b en 3 mule.

- -

Ken

bf Strømper, Tu Kir i\u,

— Kaaftee vilbe Sfoene enbba paffe, naat Tu fif er $ai

trmtere raa. —

(vxcilie, tre c^iaa temmelig grevt Kiltv-rete. - faatejeg:

^igen bervete fit Bf »tnftrengelfe ganffl forbebete pg


128

foebtge 5lnjtgt; et Ideelt ©tcebeéblué gif bero»er, tbet ljun

foarebe: — W tjax tou $ar £>ofer aa —

!

— £o $ar £ofer, og faalebeS fb»»ebe! %a, faa er

bet intet Unber, mit SBarn ! (Baa inb i næfte SScerclfe og

ff il £)ig af meb t)d ene $ar —

!

£)et gjorbe t;un teu 2?ien benbeé Sanffjcebne »ar

beftmberlig flæbig. ©foene lobe fig enbba iffe »tne $aa

gøbberne. (Støbelig gjorbe SMartlja 6nbe paa fjenbeé

unyttige 2lnftrengetfer »eb al erfiære, at btéfe ©fo iffe

»are ftyebe for nogcnfomfyelft $ob. £)er jiob ben arme

$igc meb be fmaa @fp i £aanben og meb [tore £aarer i

øjnene. #r>ab »ar fyeroeb at gjøre?

— £>ør, Sæcilie, — fagbe jeg: — tag £)u fnn


129

(vufcitc af bem. SSi flaa o$ tgjenncm reb at give ube;

ftcmte gorlMabnin^er for ftremtiben.

forrige 2Iar fif vi en ftor I)reng til Sognet, fom i

en førgclig ©rab rar bleren forfcmt. $an rar langt ube

over ftonftrmationøalberen, 0C5 ffnlbe fcrft kere at laefe.

£a jeg iaar fun barbe faa ftonfirmanber, (ob jeg, for at

unberftette Sfoldarrerei og gj*re £rengen$ ftonffcnuu

ticn mulig et fclc^cnbe 5Iar, arme ^auft gaa mcb ftonftr--

manberne i Sinter. SDa bet nit (affebe ab (fnoen meb

Unberriieningen, lob jeg l'auft vibe, at ban iffe beborebe

at fomme lænder. Da merrfebe jeg til min Sebrcrelfe,

at hin barbe misforftaaet mig ; ban betragtebe bet fom en

SNcbmténing, og gif fult af Sorg bort.

Ren en 2)ag i forrige Uge fom ban atter til mig;

ligefom nbe af fig felr. ^onnobentlig barbe et uforjian*

bigt SReiraeffe talt mcb barn om bane konfirmation 03

bermes giort barn en faarc flet Sjenejte. .vuilfenbe tab ban

mig, at jeg bog rilbe bcre fjant af tilligemeb be anbre

Slibere. — Tct rar ban* Crb, og bitfc Crb rørte mig

inbcrlig. 3 fa fel* var bet en mente Sale, og ben rifte

mig raa en Rtffrfrørbtg prægnant iPiaabe, at ban iffe før*

gjtt*eJ barbe befugt mig i Sinter. — Keb be anbre

©tonbere! - 3 btiff tre Crb barbe ban truffet $|erte»

rmnftet i ben bele Kbnftenbom.

Ken jeg fnnbc iffe føje barn, oa, bet fmertebe mig.

(*fter at bare talt barn tilrette, faa gobt, jeg '"ormaaebe,

bab [eg WartM gire barn et ftort @tyffc Stgtetagc

meb :K 11 11 er oli":. Del troftebe rigtignot noget, bog langtfra

fnlbUvTiibia. Dg faa gi! ben arme Snnbcr atter

lin

8ej.

JI. 9


130

3føl8 e celbgammel ©fif bli»e ^onftrmanberne, ben

jtfcjte ©ag, be fomme til $ræjten, bubne inb og be»crrtebe

meb $affe og $age. 2P?et> bet ©amme gi»eé ber bent

£ejltgl)eb til at fee jtg rigtig om i $ræjten$ 2Scere((er,

©et er en £ceberébag for bem, (om be længe imøbefee, og

(eent glemme. 2ften Un 23e»ægelfe, fj»ori be paa benne

aOerftbfte ©ag i ^llminbelig^eb beftnbe jtg, f)tnbrer bem

ftnnbom faaoel i ben ene font ben anben ^tybelfe. ©e

tømme bereé $o», fom om td »ar et fanbt £tbelfen$ 33æ*

ger, og fee jtg om meb faa matte og tungftnbige 33liffe,

fom om 2ll»erben »ar bem flet intet »ærb. &aa muntrer

jeg bent efter betftt (S»ne »eb at fttille for bem, t>ife bem

Silleber etc. ; men td er og Mitter bog en SScemobSbag;

og, naar jeg til 5lfffeb ræffer bent min #aanb, faa bc

atter £aarer i øjnene.

3gaar »ar id min ^onjtrmationSbag. ©et er mig

ben nteji angrtbenbe ©ag Ijele 3taret runbt. ©og er tid

meget minbre £jenejien3 £cengbe enb bene 5lrt, fom meb?

tager mig ttaa en faa ualminbelig Sftaabe. ^aax w*

jeg mere angreben, enb jeg troebe, jeg nogenjtnbe ffulbe

blitoe. 3eg maa »ære iffe libet f»ceffet; 2Kartfia r)ar 9iet

t jtne fjærlig firenge ^aaminbelfer. 2ften ©e begriber

»el, min $en, at en \aaian ©ag albrig fan gaa af uben

Jflørelfe. £»i$ kræften ret l;ar o»fr;lbt fin $ligt, maa

Ijan fya»e t)engi»et ftg meb fyele et gaberbjerteé ^ibfioer^

beb. Cg id maa aitii fmerte en gaber at ffifle« fra

fme 23ørn. ©in egen Oiøretfe t og for fig funbe $an

imiblertib »el nof bcl;erffc; men, naar tyan (ioagtig feer

$ørneneé ftjoerligfyeb, og bereés 33e»ægelfe »eb Janfen om

bet tilenbebragte ©amli» og ben nære


131

ban plubfelig ocef, og maa gire ftt fjerte en nceften uinb?

ffrænfet gribeb til cd ubtrnffe fine golelfer. ©aatcbeS gi?

bet mig tgaar. 2J?en jeg bluebeé iffe; t(M ber rar iffe

mange Averter tiljtebc i ^irfen, fom ej tåre grebne og

beberffebe af ben fa mm e Morelfe.

Snaren jtaaer lige raa Ubfrring meb Slabc og SBlonu

fter. ©el er en bejlig Zib; men jeg maa røre meget

foranbret; bet gaaer mig iffe tilbjerte fom tibligere.

ogaar tx^uttc 272 a r 1 1> vi inb til mig meb en rigtig

(Sag afmalet i itne befnnbcrlig ubtrnféfulbe Sraef. ©aare

ofte taler bun nben at fige eet encfte Crb. Toet

benne (fcaug maatte hin tale, bois jeg ffitlbe for iha fyenbe.

Cg faa fom ttt ta frem, at bun ubbab fig iffe alene

frie £crnber, men o^],u Kneraabigbeb til at bringe £areu

i Crben. £tl fin $jttfy barbe bun en raalibelig Kaivn, inctil

een rar farrbig til at labe tig tage 1 betragtning.

'•


132

£)en ®lcebe fan jeg gjeme frembeteS gjcre lienbe.

$aoen er mig for inb|Trcenfet til mine Sfcabferegange.

Wien en bejlig $(et er t>tt, navnlig i Sftobfætning til ben

omgtoenbe (SgnS 9Jogenl)eb og $be. £et fhtlbc tffe un*

i>re mig, om 9ftartba *eb jtn £uftnbfunftnerg £jcelp fif

noget ©muft gjort nb beraf. 5lf en $ræftegaarbéf)aoe

at t>ære er ben temmelig ftor. tyaa ftrngttrcecr er ben

fattig, men bejto rigere yaa oilbe £ræer: (Slm, SJborn,

SBirf, tafiamer, £oibel og gopler. £>en ene £)eel, $iøffenbaoen,

bar en meget fyelbig Sfraamng imob Styb.

£)en anben £)eel er fjeelt befcoyet meb en frobig Sfouvege?

tatton, og bar tarafteer af en lille $arf. ftor (Snben

flæber en temmelig bettybelig 5Xa 3 en lille 33æf fnoer jtg

berigjennem og nbgtyber fig i 2taen. hemmelig fmalle

labtirtntfyiffe (Bange flange ftg igjenncm Snnben i alle

Retninger. £>e maa let funne foreftille 2)em, at ktite

iffe fan oære tlbc.

Tlan taler om at gioe ^irfen en forfatning. dtt?

belig er tet i>a fommet paa Sale, bog, bet troer jeg oifi,

netop i rette £tb.

2ften forberebt maa dJlan vært n& SSanffeligbeben i

benne £)iécu$jt°n. %\)i ber er intet


!

133

ning -

! føak er bet

s2Xnt>et enb en flan (S)jenflang af

Siben* rolitiffe Sraermeri? 3 l,pre £" a 3 e fal i° 3llt

jtobcé om, 2Ut bare fin gorfatidng


!

3a netop, 21lt bor rirfelig ogfaa bare fin forfat*

ning! Cg alting bar bet, paa mere elier minbre fnlbfonu

men IRaabe, 2llt nnbtagen fttrfen. Cm eet faa er en

5tlub eller et ftrfefefffaft, fao faa cc jkar berefl forfatning:

Statnter, 8o»e, SBcf}t>rclfe ; uben bcttc fnnbe bc iffe be=

jraa. ellene Stirren trænger iffe til nogen forfatning;

ben faaev 8øb til, uben £egn og Sfranfe, at ftøbe ub

ril alle 8iber. 3 p mcrc formløs og flab, jo mere aciben

og triviel, bejle- bebrc. ellene ber gireé bcr frit ftjørinb

og ttjornb fra alle Siber. ellene ftirfen beborer ingen

23egrccnb$ning, ingen £ore, ingen felrftambig SBejttorelfe,.

ingen Crganer, — ingen $erib|tbeb

5Uter lt)ber SBerbcnS Otofl meb ironiff batter. %nttt

gotter Serben iaa meget fom Slntybningen af bet $aab, at

ftirfen engang atter fnnbe rorbe et fanbt og orbenligt

Samfnnb, i (ig felo begrarnbfet og (orbegmnbet. Ibi

Sligt anfeer ben for en Unuiligbeb, føn alene fan falbe

Daarer inb. fSSUté rilbc ben iffe lee. Dog brorfor

Ufef Unber ingen Cmfhxnbigbeber bar Serben 9?oget at

frtjgte. Denne Sag angaaer fletiffe ©etben. Raat ben

Zib engang fommer, ba ©nb i fin 23iii?tom rebfjenber ftg

benne Daarffal

i Berfeeitfl £jne, ril Serben biire luffet

ttbaf Mirfen, nben at tabe Knbet tnb et S fin a\ (eflfø

heb, fon ben bog ej fnnbe bolbe taft x\ia Kxnger. Den

ril bverfen fonune til at libc unber Samrittigbebtftrang eflei

^nxiiennmbigbeb, eller negenfønibelir anben af be aanbelige

torturer, fon ben ffriger baa og rantro forarger fig,


134

otter. Zt)i br>ab t>er foregaaer tnbenfor $trfen$ ©franfer,

»il paa ingen 2Jhabe ttebfomme ben- £)og enb iffe SSer?

bene #umanitetsfølelfe maa foruroliges, derfor »tbe

ben, at ber beller iffe inbenfor ^irfefyegnet ttil ftnbc nogen

Hfttynbigbeb &kt> uben ben £etltgaanb$ »eb 2ftenigl?eben

ubøttebe eller otterbragne, og ligefaa libt nogen £ttang uben

ben, fom 9Wenigfyeben i jtn ©amttiben meb ©ubé Crb

.paalægger jtg (elv.

— Sngen forfatning, fjar $irfen ingen ftorfat*

ning? — Ityber Otaabet fra en anben tt firfelige SScefen. 3 @pibfen £>S.

Wtaitftæt kongen og fyané tultuéminijter. $Dernæ|t 33i*

ffopper, $rottfter, $rcefier, kapellaner, ©egne, ©fole«

lærere, ©uttfiituter, — 2#enigf)eb. 3Kan ffue i Slanben

benne ffjønne, fcerbeleé folibe $tyramtbe V^a bene kebe,

taalmobige 33aft$ ! $raottcn ubgaaer £i»$flrømmcn i en

paøfenbe Sftængbe fongelige gororbnmger gjennem bet fyele

faji fonftituerebe fiegeme; aarlig famle« fianbemoberne for

at afgitte bereé Setænfninger otter G?et og 5lnbet, fom maatk

Mitte bem forelagt. ftirfeforttaltntngen gaaer imiblertib

fin rolige, regelmceéftge ®ang. kongen fceffiffer $ræjter,

unber retfærbigt £cnftm til ©jamenéfarafteer, Gliber og

øttrigc 2Særbigl;eb, SMffopperne iligemaabe ©egne og ©fo*

lelcerere. 35iffopper og ^rottfter orbinere og inbfatte,

(amt ttifitere flittig t tirfe og ©fole. ^rafterne præbife

paa be fororbnebe ©age, bebe, fonfirmere, cegtettie, tage

ttlalteré og jtebe til ©ratten, 2llt efter Ritualet og $or*

orbningerne. ©egnene anføre $falmefangen og ftge an*


135

bægtig 2lmcn. 2 folelærerne ortugtc bc 8maa til gobe

Statsborgere og 9Weblenimcr af ben feferrtgc Jtirte. Stort

at fige, cthrcrt i' em boa bet ftore Vegeme bar fattet fin

bcftemte *J$labé og $irffombeb anritft, DØ fra £rcrft til

9iebcrjt griber bet (vue paa ben belbigjre SRaabe inb i bet

Slnbet. - Si bet iffe ni forfatning, faa rar bet rel

raerbt at iMbe, boab forfatning er.


— Sfl# eu forfatning er bet, font fagt, ben peb*

fie — af JBerfrcn. SSerbcn bar giret ftirfen en gorfat*

ning, iaa gob, fom ben formaaebe at gire. Serben er

fritten fttrfeiu) patron og enbelige gorfrm. (£t unberligt

gorbolb ! Det er ben famme SBerben, fom iffe fjenbte tøubS

Søn, fon babebe, forfulgte, førtfeefiebe barn, fom, ffjonbt

ftf barn orerrunben, ril iraa ban* Sige imob inbtil ben

t)ber)rc I\ig. ©et er ben famme gtøben, fra brilfen

iutv 2 on bar frelft fine Ubiulgte, ibct ban bengar fig

for bom mob en ftjærligbcb, frerrfere enb Døben. £ror

unaturligt, frrgteligt, orrorenbe ! Der

gireé ingen ffarpere

SRobfcetntttget i Zilftarretfen enb ØuN 9Nøe 00 ^evben.

gortiben cre be faii forenebe. Dø boa brilfen SRaabe!

93?rbcn, fom ftrgaaet meb al ftn £t>fr og -verligbeb, ra;

trcniferer QtøM Rige, fom ftal rebblire til erig Sib. fttø

fen er iffe en QhtbØttnfialt til at frelfc ^erben ; men 23er*

-

ben en VHnilalt britf, bet giber ieg iffe ubgnmbe —

til at beitore, beffjanine ©ttbd 9Køe. Saa oibt ere M

fomnc attenbnnbrebe og fno og balotrebfuibtftnoe 9at

efter at caligbeben* (voangelinm blev forfnnbt over forben!

3a, en rtcx'Mnma, bar Mirfen

» nnber Staten,

Itgefom Rett* og ftrigøVttfm, gtRttntlj og lolbiMfen ete.

ØttbØ Ntøl lua forben er bleret et 'Departement nnber


!

136

M folkelige aftinifterium, ligefom — lab mig gjentage

tet! — Otetg* $rtg$* gtnants* og £o(b»æfen! Sigefom

kongen er øoerfte ©eneral, 2Ibmtral, bommer etc, faale?

be$ er fyan Ætrfené ø»erfte $iffo», og 2fttnijteren er IjanS

$ifar. Sibligere antog 2Jian, at ®ubé ^elligaanb »ar

ttlftebe i fel»e Sttrfen, i fammeS alminbelige £Be»ibfibeb;

Piberne gobtgjorbe jurtbiff, at ben fun l)»ilebe o»er

kongen og IjanS fyøje $aab. $un fyan og bctte »ibflc

®ubé aSiatc og &»ab ber tjente til fltrfen« 23ebfte. Silbe

»i funnc tro alt bette, fj»ié »i iffe fel» l;a»bc o»le»et

M^ Unægtelig fyar ©agen i ben feneftc %ib forffubt ftg

iffe libetj ben er i en £iljtanb af Opløsning og Ub»u

belfe, fom gt»er $aab om en ftg nærmenbe deformation.

3Wen $rinci»et er bog enbnn ttt ©amme, for ^aaviU font

ber gt»eé noget princip. Cg ere enb fortiben $irfen$

bøjejie autoriteter »erfonlig i Seftbbelfe af en fjelbcn

$jærligl;eb og en enbnu fjelbnere Stlltb, faa foranbrer

bette bog fjeller intet i feloe Sagen, men forøger og op*

muntrer fun #aabet om en nty Singeneé £ilftanb i 2lanb,

©cmb&eb og

JKetfærbigtjeb.

3ntet er »anffeligere enb at ubrioe ftg af £rabitio?

nené, Ranene og ©lenbrianené fagter, til en fri 2Inffuelfe

af be ftorfjofb, fjoorunber 3Wan er føbt og o»»oret. ©om

bet »ar og er, faalebeS f^ned t>ct at maatte »ære, og ej

at funne »ære anberlebeS. £ab o$ bog forføge at løérioe

o$, og iffe »ære Søm længer, lulbebe i tet naturlige

SWennejfe

og SSerben

£>en, fom for to decennier jtben laa »eb tfnioerftte*

Ut for at fhtberc geologi, fjengao jtg naturlig»ii$, lige?

fom 2(nbre før og fenere, fin »rotejtantiffe 9?atttr tro, ifær


137

i betragtningen af ben fatbolffe Slirfeé ^anflcrgtelfe og

gorfalb. $ønr|en ^:^ vrojtejiantijTe jtrrfe, efter ben eoan*

geCtffc Sanbbebo gforø&rbtge gørnnelfe, tHia un gtvgt fra

bet ronurffe SøJtyton efterbaanben forvilbebe |ig, og hvil?

fen Sfjacbne ^ c n i 23irfeligbeben bovbe Kivt, fcet be;

merrfebe ban janbfvnligviié iffe. Ca bøg vare jvcrotlbcU

fen 09 gorfdtbet bor iffe mutøre og minbre førgetige enb

bifi. SWcbcnS ben fatbolffe ftirfc meb iwrbig Sangføm*

beb, nnber fin frugteélefe Striben efter at optage Staten

i rig, vebblcv at cplefeé førgetige, beg ffjonne Ruiner,

i

ilebc ben frigjorte proteiiantiffe &irfe meb ftormcnbe 3^ i

Statene gavn, e


ns

og fyoab ber tjente tit fyané ^irfeg SBebfte. kongen — font

befjcnbt, fyaobt greberif ben ©jette fun militær £)annelfe

øg militære ®aoer og £ilbøjeltgf)eber 5 Scmcefltet — fom

befjenbt, bejtob bd gamle kancelli af tntter i formen 03

23ogftaoen mere eder minbre forftoffebe grifler.

Sibeme IjaK ftben ftrebertf ben ©jette« £)age otjb

no! meget foranbret ftgj men, jeg gjentager bd, grinet;

pet, t;øté ber længer gtoeg noget princip, er enbnu ott

famme. £iben£ ftoranbring ligger mejt fyoS ben alminbe?

lige SInffuelfe. føvab ber bengang nejtye »ar aabenbart

for eet $ar $)jne, er nn Hart for tujtnbe og atter tu*

jtnbe.

Sflon ba be fyøje SSerbenémagter, i boi« £ænber

$ttfen$ ©fjæbne realiter b»iter, enbnu ffulbc »ære blinbe?

$ej, ttloiéfc iffe. 3 ©rtyjiet af ben »erbélige ©tort)eb

og SJitinbigbeb fan ber flaa et ægte djriftent fjerte, fom,

ihianbt be Jufinber af anbre, tybmtygt fuffer imob $ims

len. 3eg toioler intet £>jeblif om, at bd jo ligger faa

Hart for bereS £)jne fom for bogene. £>»i$ iffe 2tn*

bd fyavbe røbet 0« bd, maatk ben gobe nibfjære SBiflie.

$)er oirfeé nn til Snbførelfen af 2ftcnigbebéraab.

£)et er en fanb og fmuf £anfe. 2)i x en jeg frtygter for, at

ben ej ml labe fig »irfeliggjøre. 9)ienigbeberne ere fomne

for langt tilbage til at forftaa ben og labe jig gjennem?

trænge beraf. SMange ©teber vil TI an — flere ©teber er

bd atlerebe ffeet — miétroiff oife 3njtitutionen tilbage,

og enbnu langt flere »il ben fomme til SSerben fom et

batfebt ftofier.

9tfej, bet er iffe meb »ofttioe goranftaltninger, ber

ffal begtønbeg, men meb negatioe; iffe meb at famle og


139

anorene, men met at opløft og frigjore maa Støtu *jrtbe

et er iffe uovorteé;, men intvortesfra, at

tet nne 2tv ffal femme. £)et 2lllerbetftc, font Sergen

funfce give, vilte ej funne bjaive o£; tøaven ffal fomme

fra (sjuo, alle ^ot>e lingø miftuutelige (^irer.

3a, en ^erfatmn^ bar >fu ttirfe; men vnfelig er

rene forfatning. Raai ter altfaa er Sale om at gire

&irfen en forfatning, maa ter menes en i ftt 23æfen ganffe

np, — en fri forfatning. £)og, ft'irfen vil laoe jtg noie

mefc Sintre ent bette. Vat forfatningen falte bort, og

$iv oen ftril>eten alene! £et er til griber, ftirfen førfi

og fremmeft trænger; forfatningen ffal vel fomme af ug

felv, naar Saltten bliver loft af fine £ccnfer. -pvorfra

(Trinet ftg tenne Iltene Vigegvltigbet, l'unfcnbet, Slev;

bet, Stagnation, gorftcnclfe, ftormalteme uren fra Slaiu

tene nnfvaertige Untcrfuelfe? ®W blot kanten fri! £)en

ffal vel bringe Troen i ftt Rige. Sbi kanten — er

C6nU Slant!

Aerovrigt er jeg flet iffe bef muret for, bviltet

Utfalt btøfc literé ^ejtraebelfer til tøufcé Oiigeé gor.-

nvelfe rille faa. 3 c fl

oplever tet maaffee iffe; men

oen Sorg ffal ej gjore min \vtengaug n\xr. £bi i

ten Jro vil jeg lere og to, at, naar tinauJ jsvlte er

foinmen, vil alt tet, bvorefter vi fuffe, fremgaa c\f lig felv

met uimotjraaelig ^otvcntiglvt, ittt utvorteMra, ifolge men--

neffelig BiUit, men intvortee^fra, ifraft aftøub« cc\a\ Raap*

flutniug. Ja, jeg feer i Planten entmi viterc frem i liten.

3 ten fjerne £ori$ont bæver ug for mit ©li! Mivfene (ven-


140

Ijeb i gjenføbt


!

141

XI.

5tc Waj 1857.

Saftet oar jeg bebrøoet. 3*(! lMl^ c ffrerct til

II' tir vi, font jeg funbe, men iffc fora jeg ffulbe. 3*6

r)aobe [luffet min Vampe, men følte ingen £rang til at

aaa til .røle; jeg ftob Mb 33tnbiict og fiirrebe ub t ftor*

aarénatten, op mob ten frjcvncflarc himmel.

Jrocr De paa 3tjcrnerneé 3nbftybelfe? ©d jrribcr

mob Sibcné Optræning. 3 al £emmeligbeb maa jeg bog

fige Dem, at jeg troer berpaa. Dø boorlcbetf fan jeg

fintet enb tro, ba jeg bar (vnaringen føl mig

-Var ©C albrig, naat bete* 6jæl »at bebrøret, en

frille $L\t barret bete* ;Hniigt O* mcb Ghtbd i'tievneflare

himmel? $90tlebe4 er bet ba gaaet Dent? 8tW efter libt

fortabte De Dem i betragtningen ar bet Uenbelige, og

be glemte s JUt, iffc alene vHlt omfring Dem, men ogfaa

Dem fclo. Tgfaa bele bete* Øefymtina, bat libt efter

Urt trunten. Cg (entfebe bete* ©Irt ug entelig fra

ben Ittft vimniel neb jnia ben morfe "unt, ba fcretom

?llt berncben Dca iaa nuaaligt, ubetimeligt, hin ringe

^efinunng

i\xrtt.

il'um De fejlete, naat De meente, at bette matr!6

lige Cmflag i

betel Stemning, benne ojeblilfelige gutttelfi

og gorflarcliai af bete* Itøfen, rar en Jsrugt af betel egen


,

:

142

£engi»elje. 9?cj, min 95 en, bet »ar en grugt af (Shibé!

©et »ar ®ub, foin fjenga» ftg i ©em, i Styégtanbfen fra

ttt $w, og ffcjbte ©em meb fin e»ige £it»oerelfe. ©er*

fra benne noeffrtrelige Sroft, benne forunberlige greb, fom

»ar o»er al gorftanb.

SaftcS »ar jeg »ebrooet. 2ften aanb. Om ©agen er tøan Sognebub, 03 tommer i


;

143

tenne Ggenffab taglig tut i )hititen, iffe heller,

(cm gamle golf i 5Uminteligbet, i te forbigangne Stage,

men net bele ftt SBcrfené Mraft og Snreretfe

i ten tilforn«

mente lit. 9?aar 9fogd ffeer, og i?an erfarer SUt, hoat

ter ffeer, brølet ban iffe oet betragtningen af Stagen

felo, men ret gormobntngen om, boat ter cif fammc vil

ttorbe. ^Dlan fan metrette lige, at ban er langt fortit for

tin Sit. (an fyar iffe Cje for Roen, fom træffe* forbi

bane Cjne, men for ttalren, bvormeb ftoen er trergtig,

og for ttalven* Staf* igjen. ^orleten gao tognet ham

en nn grafte. Ren fim ringe, tøffe* mig, fan ban? gør*

nejelfe oerre teraf. Zin, uagtet ten er ganffe im, formaaer

fyan tog fim at tonfc tig ten fom gammel, met mang*

lente .Unaroer, bullcte Støttet og rittet ttrave. £il

ftmtut fer tenne ^etragtning^maate ligger oiflnof ten

urolige lanfe, om ban oplever at bringe graffen iaa

ritt. 9Wen \a,\ meget mintre fan jeg begribe, hvorfor

han anftrenger ng i betragtningen ai en graffe, fom matt

ffee altrig bliver til, i tet SRuibfie til for bani.

3 Sognet gjaiter gamle Vorentf £ftbatf for hemnmet

tet begriber jeg rettet. >vie< ban er Steget, )\\a er ban

v

|>i\vftegaarten.

Dette« (an er forcvrigt en imM ØføP

i

N2Vartba fan ret gott fnaffe met barn, og ban er bente*

hengivne SRetturtUØ. yttt fielten intbnter bun barn pw en


!

144

gob $o» Ætajfe. Baa gaaer ©labberen, maa $)c tro,

tgjennem aflc $ib3albere. 9to bet gaftiffe, og beraf

tfcer bet £e»enbe, ligger bog 2ftartfyaé »raftiffe Natur

nærmefr. ©tyner og ©rømme gjælbe fyenbe Sntctj tømt

felt? tommer albrig længer bort fra ©agen enb til time*

lige gølgeflutninger. derfor fieer t>ct enbba tf fe faa fjeU

ben, at fyun tyttrer nogen Utaalmobigfjcb i Omgangen mcb

fin Sen, tfcer naar efter 9tybelfen af et ©la« 23rænbe»itn

tøanS gremftm umaneerlig forlænges. 2Ren, faafnart l?an

merrfer t>dk f frater t)an ftrar. inb igien, og ftnbeS pligts

fftylbigt »aa fin $oft i 9tutiben reb 2Jiartf>a3 ftaffefrorb.

SSerben maa ubaf&'trfen! 9#en M enefte hibbet til

at brioe SSerben nb, er at gi»e ^irfen en $orm, en forfatning.

3ngen 33efrærgelfe »il ta »ibere »li»e nøboenbig.

SBerben fyotber iffe af Snbffrcenfnmg, og »ti fare ub af ftg

felo. ftirfen »ti ber»eb rigtignof foinbe oetr;belig inb.

2flen bene tibligere $cbme m* tff* a f DC * ® ot)C - ^

et

ligger Beller flet iffe i ©ub$ fttgeé SScefen, at bet ffal

tage fig ub »eb Slreal og numerif! ©tørrclfc. SScrben jfal

iffe Ⱦre beri, men fun be ftaa, fom ere uboalgte af SSer*

ben. Met af Sfyriftne er ganffe ligegtylbigt; men ub*

»algte ffutlc be »ære. Cg efter bereé Ub»ælgelfe ffullc be

ftaa i DJiobfætning til 33erben. derfor ffulle be »ære

Retlige. — hellige, ja, fyellige! £)er flaaeg 3*tte* af i

gorbrtngen. — Ub»algtc og hellige! £a»e btéfe Crb l)ib?

til »ære 51nbet mt> tom Drbflang og Orb»om»? — 2lf,

l;»or langt ere iffe »i mange, ri alle fra at »ære

(ibriftne


145

Gn tung, faare tung 23r;rbe, tffe alene fulb af Se*

frær, men ogfaa af $ine og ftorjtyrrelfe, er eet cnbelig

ItiffebeS mig at fajie a] mine 2 fulore. Z\{}rt)t »at benne

Sfoftna. blewn mig en ganffe utaalelig $(age« 3 nogen

Zib bviofce jeg næret ben baarlige 3*Mffømng, at jeg,

naar jeg bolbt flinfe og paalibetigc golf, faa temmelig

funbe bltt>c ubenfor Sagen. 5tt bet unber t}iå)c Cmftæiu

bigbeber blot funbe (læbe af, nb en altfor ftore Qftiégreb,

gorfcmmclfcr og $ab, maatte jeg naturliginié oære forbe?

rebt paa. 2ften min beregning rar i begge #enfeenber

gjort uben 33ært. Snart rar jeg bragen mibt inb i 33e=

briften og £uuebolbningen, og rar et Offer for Scfynis

ring, ?lngrelfe, gorjtyrrclfe tiblig og filbe. SWin 3nb«

blanbing gjorbe iMflnof tffe be fnn faa ro*

lige Ojeblifte uben bem, jeg iubefrærrebe mig i mit 2tiuberefammer,

eller tilbragte i mine (nubebsforretninger i

Stirfen, 2 folerne og omfring i pufene. Unbertibeu følte

jeg nug fcrunbcrlig let og fri, naar jeg funbe oenbe rørte

jtegaarben :)iiMgen og forfrinbe etjrebe i røaftoratet 9co*

get af id Stterfftgeltgfh er bet rigelig, naar 2Jtan jTal

[#gc nu greb reb at fir; hjemmet.

23tl Te tro bet, uagtet min faafalbte rumlige £>øjr

forrige %xx rilbe jeg bog paann ræve (ommen til at fjore

ben ftorfte Tee( af min 2aafæb? %\t fortæret, :)iub og 2 rub!

(tor bet er bleret af, reeb jeg tffe , meb minbre jeg [lulbe

fca.:

i

s

.!'iVl tingen. 3 røengefatfen er jntet fommet urt,

naar jeg unbtager be faa 2filliug for tre Mlatior &m§X,

[om i'iartba fdgte forft lua Sinteren. Cg Ubelb er

II. 10


146

fcertit fulgt $aa Ujjelb. 9#ine tøer »ilbe iffe BItt>c meb

$alo; berimob bleoe to af mine $al»e bermeb. SWtne

$»ter faflebe tabene, ben ene efter ben anben $ mine ©oim

Met>e lamme i Sagparten; mine gaar — (jer gaa gaa?

rene nbe ben fiørfie ©eel af SSinteren — bier-e blinbe

eller enbog ufynlige.

dnbelig fom ta ben førfte 2ftaj; faa fajtebe jeg bet

$ele af mig, og aanbebe tyht, maa ©e tro. $u fyaabcr

jeg at faa gobe, frebelige ©age. 2lf folingen f>ar jeg

fun befyolbt faa meget tilbage, fom jeg magelig fan brire

meb eet $ar £cfte, og t)Oorr>aa jeg rigelig fan føbe jettene,

fem $øer og nogle gaar. 2lf golfene l;ar jeg be*

tjolbt en $arl, en $ige og en ©ommerbreng tilbage, tm

jtbjte nærmejt til «£>aoen. ©en ©eel af folingen, fom

jeg tøar ubljfyret, inbbringer mig nu Sfcetto Ijenoeb fire*

t)unbrebe $igébaler. 3*3 «r ris yaa, at folingen »eb

min egen ©rift oitbe fyar>e ubforbret omtrent M ©amme

i £ilffub. e Malt M 23ef»ær,

ben 33ef»mring og gorfttyrrelfe, t>m baglige $lage, fom

uunbgaaelig fulgte meb ©agen.

3eg fan iffc beffrioe ©em, l?oor jeg foler mig let

og fri. ©enne ©ttlljeb i ©aarben, i «£mfet, fyoor er ten

iffe oelgjorenbc ! Cg jeg beljøoer iffe længer at foruroliges,

naar jeg l;ører ffrabe ube i ©angen eller fyører ©øren

gaa; ber er ingen gorlegent)eb længer at afljjcelpe, ingen

^jobéfcofter at melbe. 3^3 føtø W9 otter hjemme §0$

mig felo.

gor nu efter 2ej(igt;eben at r-cere fulbfommen tilfrebS

meb min »bre Stilling, t)ar jeg fun bettc otftnof iffe

ringe, men bog ingenlunbe uberettigebe £>nffe tilbage, at


147

jeg bavtc en lille beffeben, men fafi 3nbtoegt, famlet o$

ubcn 5lffortelfe. Jeg reeb rirfelig iffe, toab jeg fyar.

2)et fan fyneé Sneget, men er bog riéfelig fun Stbet.

SSeb ben ftbjte 2Inorbning bare mine Omjtonbigbeber rig?

tignof forbebret jtg bctnbelig ; men enbba rilbe ber fomme

et for be ølejre bcjfi orerraffenbe gactt nb. 23t kræfter

fyare mange, mange 3nbtægter. %a, bet er fanbt; men

ri maatte af fjertet onffe, fun at bare een. Sbtattøt

btéfe 3"btægter ere flere temmelig bettybeltge. 3 a / ^

*r

egfaa fanbt; men h\ib fan ttt ntytte, naar be optjæreg

»eb naejten ligefaa betr;betige Ubgifter? $vab s J)lan girer

oé meb ben ene £aanb, tager DJcan tilbage meb ben a\u

ben. $rccjtcn fom 33cncficiariué er iffe ftort Stribet enb

ftaéfcmefter crer fremmebe ^enge. Gr bet en paøfenbe

Tlaatc at lonne en (vmbebsmanb vaa, cnbftgc en $ræjt?

Xilftaa fjain omtrent 1400 JKigébaler i $orn, Smor, 2*rcb

og nb tebe (Stillinger, og faa frære be 700 tilbage i blanfe

£aler. Cg enbba rerffe ^renternes uboorteé SSilfaar 2flié?

unbelfe, iffe enfelte kræfters, — bererer ril jeg iffe mu

brc mig — men faa gobt font Stlfeé i SUminbeltgbeb.

£oorfor? gorbi bet er aabenbart, at ban tager H^eget

mb, men 3ngen »~eer, brab ban bringer ub beraf og brab

ban atter maa ubrebe.

£og, brab fuffer jeg orer iDHéunbelfen?


148

Wlan gotter jtg reb £ejltgf>eb ooer bcm og bereS ftærb.

kræfterne i bet £ete inbtage efter ben alminbetigc 9fle?

ntng, paa 9?oget ncer, famme $tab$ i ©amfunbet, fom

SSanbbierne t Stfufcen. £)e btioe anfeete for SæSner,

fom ingen 9?^>tte gjore, men mceffe fig »eb 2Inbre$ 2tr?

fcejbe.

@r bette $anrty forlibt? 9kj, »iéfefig, bet er M

tffe. $ræftefianben er fremgaaet af Siben, fom ben et,,

og er famme fulbfommen »cerbtg- ©ub£ Sfitge og SSerben

*re fammenbtanbebe t Siben; kræfterne ere fammenfatte

af ®nb og SSerben; ^ct er fulbfommen famjtemmenbe og

paéfenbe. %M SMcengben foragter $rcefterne, oifer ben

jtg fcto foragt og bommer fig fel». kræfterne ere lige?

frem ubl;ce»ebe ©pectmina, fyoori Siben lioagtig fan an?

flue fig felt). 9ften Smogen maa bære 6ftylben for benne

Stbené $orbceroetfe ; ttt er ganffe fanbt. Og jeg mener,

at kræfterne, uagtet bereS Uocerbig^cb, ogfaa ffulle finbeg

oillige til at paata^t fig ©ftylben for golfet. £>et er

(janffe i fin Crben. SDet ntye £i» maa feegtynbeé meb g)b?

mtygetfe, Singer og ©eloforncegtelfe, og $ræflerne maa

$aa foran for at gioe (Sjemplet. £)et er ganffe i fin

£>rben. ®ubé


149

meget unyttigt, meget forfængeligt og meget befefleligt.

— £rab er tet Glibet ene frftbarc i\uabebuffer? £>et

er naragtigt at tænfe ftg, at vi ffulbe faa &rig mere. —

2Jten ri fif tog ftrig, og ba rnftebe Solbaterfhnbett

tøitn foragt vaa een bæberligfk SRaabt af ftg. gæbre?

ianbet fon i Web og $are; nu var £jebliffet for Militæret

til r>aa een ©ang at aibctaic alt Ut 23reb, tet bavbe

æbt, og be Uniformer, bet barbe flibt. Cg bet afbetalte

begge £ele, ja, iffe alene bette, men bragte enbog bet fjære

|>æbrelaub i (fyælb til ftg.

Officererne aflagbe beretf epauletter, iffe for at funne

jtaa i ®deb mob betel golf, men for at funne jlille jtg

i 2iMbfen for ben og fere bem an. £>e forbrebe 3 nI ^t

af be Menige uben biwb be felt> turbc gjere; be forbrebe

orerbercbct 3&tø *f cem uben at be ffulbe folge bem.

Saalebeé gif bet uimobjtaaelig frem, een Sjæl, eet Ser

gemt, til manbig ftamp og bæberrig Sejer.

Tizic ftjenbégjerninger tøare ri *}>ræjier at lægge o$

i\u fjerte, bog iffe alene ri, men ogfaa alt golfer, 2)en

ftore STfængbe lerer, fore om rer ingen £eb og £om rilbe

finbc Steb. fWen riofelig, rebene lime ril femme, o$

berefter bommen! £>a ril bele lilrærclfen )U\a vaa Stil;

ba ril bet bimmelffe ^æbrelanb være i ftare — for at

ttibt$. Tct er rel altfaa ligefaa gobt, at ri itibe tænfe paa

Striben, iaa mange, fom ri ere. Og nu er Surcn til

9é kræfter, at gaa foran, afflæbte ^erbené ^orfængeligbeb,

mcb foragt for 2Neje, Smerte, ja fclre £ebcn. 9cu er

tct p£ kræfter, font ffnlle inba.inbc Volfet en begejjtret

Mjærligbcb til bet bimmelffe ^æbrelanb, og fore bet an

ttl manbig 3trib og til Sejer.


—?

150

£»or feta SWenneffer tcenle paa, at be atterebe fjert

SBerben lunne, ja ffuttc begtynbe M eotge £to, frie fra

t ®ub bog be*

jtemt o$, faa jtor en ^erligfyeb alterebe nu ! SSor félenbig?

f)eb er Itgefaa ftor fom nogenfinbe, jtorre enb at ben fan

beffrtoeé. (£r td faatebeé, at ®ub$ uenbelige ^jcerltg*

fyebétbrcet gjennem Piberne fjar lønnet fig? £)eéuagtet fa(be

ot oé (£f)riftne, — o, fyoilfen ffjcerenbe Seloanftage tig?

ger tffe i Mk paatagne $aon! (£r bet M £>ete, fom oor

(£f)rijlenbom fjar tnbbragt oé? 3 a r K t>ct er bet #ete

for -Øjebitffet. 3 Stmben, i Smerten, til £>øben oan*

bre oi, meb en jtabig Sfcot ooer oor egen ©lenbig^eb.

Tim efter Stynben, Smerten, £øben fommer engang

bommen!

fånfyoer foarc for fig fcerfftlt !

3^9 faarer for 2J?ceng?

ben: — 9tej, oi ere iffe (£tørtjtne. (StlerS oare ot alle*

tebe nu begtynbte at feoe bet eoige £io. — «§>Oab fyaoc ot

Pibere Stbneébtyrb beboo? — (£n (griflen betragter alle

Stng unber (Sotgfyebené Stynépunft; berfor leoer fyan et

ganffe anbet $æfen, en ganffe anben £ifocerctfe, enb ot

leoe. (£n Stynbcr — er f)an retfærbiggjort, en dlcit*

big — er fyan (tyffetig, en £)øenbe — ffat tyan eoig

ieoe!


151

Ofte fyar jeg i forrige £iber futtet: — C funbe

£>u bog flt) bort fra al benne Snnbené (vtcnbigbeb, $)ig

felt* og SSerbcn, fra al benne faljle, forfrcrnfelige ^cpbelfe,

al benne '2r-lib, Uro og gorjtyrrelfe ! £rilfen toffaltg

gritøeb, — alene tdtz, at funne ftp bort! — 2ftcn et;

jlebé maatte jeg fin ben. $tl ©ub, til ©ub, — brorben

elleré? — at roere bce barn! &un l)c$ barn er ber

grclfe, grifjeb og greb!

SaaUbeS fuffebe jeg, og fuffebc enbnu engang orer

£aarligbeben i mine 2lttraaer. 97ien plubfelig — unæo*

lielige £cnrnffelfe! — gif bet op for mig, at jeg funbe

bortfip ! £et rar tffe nmnligt, ej betler baarligt, brab

min Sjcrl iaa inberlig begjerrebc. 3 Cl 3 funbe ifølge min

^bnftennatur bortflt) fra mig felr og SSerben. 3 e 3 itø

alene funbe, men ffulbe. Og jeg funbe tffe alene bortflt)

fra Serben, men ogfaa fomme til ©ufc! £oé barn rar

min rette Xilracrelfe, mit rette £jem.

Cg )a^ renbte jeg alting JHnggen og tog lillob

til glugt ub i bet frie øtum. Cg jeg ber reb c mig i bnu

fenbe Bcrnajetøflugi orer 23erben, at ben* forfængelige ^(cebe,

al bene Uro og gorftnrrelfe. o c tf

lob min nr>e Statut

raabe, og jeg Imtt, uben at fege, Slbgangen til @ufc i

ban* (venbaarne, >fu* Gtørifhl*.


152

ftnbeé £tr>et i grtfyeb og £erligf)eb. £>u fjenber ingen

SWagt uben ®ubS, og benne $kgt er netop btn ©tyrfe.

$un i tyam er $)u tnbffrcenfet 5 men t)an er Uenbetigfyeben.

2)er er Støet, bet emge £to, fyrorom £>u tøar Ijørt tale,

fjrorom £)u f>ar brømt, fyrorefter £)u i ubeoibft £aengfel

Ijar fuffet. SDer gireS ingen $)øb længer j £)u er ot>*

tagen leoenbe ti( #imlen; £)u er allerebe ret-en bort til at

mobe perron i ©faerne.

£)og, i -ØjeMiffet fcerbeé jeg enbnu Ijernebe paa

Sorben. 3 enfra, jeg tommer

ncb til SSerben, fylbt meb ©ub$ 2tanb, ubrujtet meb bet

ertge Sioé $raft. Sntet fan ftaa benne $raft imob. Og

Sntct fan ffille mig fra ($\tt. Zfyi jeg er iffe i SBerben,

enbffjønbt jeg for et £)jeMtf fcerbeé bernebe, jeg er fjoé l)am.

2^en nu, nu ffal Ut mfe (tg, om $orubfcetningen,

øoorfra jeg gif ub, er fanb og paalibeltg, om jeg ogfaa

oirfelig er bortfltyet fra, om jeg ogfaa »irfelig fyar forfa?

get SSerben for at fomme til ®ub. £ar jeg ifanbfjeb

Mk, ril t>d eoige Sire 5traft, iført fornægtelfen$

enbelige $orm i mit fjerte, gjore mig jtærf imob bioers

ben. £an, mit 8t&8 £erre, fyar jo forub ooerounbet SScr?

ben. (ix ©eloforncegtelfen bertmob ej ttljtebe, af, ta rar

M fun et #uué t>aa ©anb, fun et tomt Suftfaftet, fom

oDtøfeS i 3ntet reb bet førfte ^uft af Strfeligfyeben ! 9Ilt*

iaa atter og atter, gorfagelfen, o ©jcel, er M enbelige

Moment, fcoortma btn grelfe, tin ftreb, bin Styffaltgfyeb

beroer.

£>ag for £)ag føler jeg mere


153

frreg :


3 e fl

formaaer 2llt i O'brijte, fem gier mig

ftcerf. — 3 ffflW formaaer jeg rirfclig alle ling ; flipper

jeg bant berimob, eller rettere, Mirer ban et £*jcblif

rorte fra mig, er jeg ben fragefk cg elenbigftc 8 fatning

i

93erten.

Ken mit tibltgere SSalgfprog fra 23ilbfarelfcn£ og

£jemfeébebeng fcrgcltge £age bar jeg tog ej tunnet ops

gire: — Quod dubitas, ne facias! — $>et rar min

u;

berlig rraftiff fttitte. 2lf alle bc 23iisboméreglcr, fem

SSerben har bifterct, er benne fer min 8tøtfeft$efc ben at;

lerrrpcrftc; meb en mcerfrærbig fiffer eg afgjerenbe Mraft

griber ben inb i l'iret til ftrelfe og ^etrnggelfe. '2l)m

bene jtorfte #are lijtøer nemlig iffe i be aabenbare, men

i bc ffjulte grijrelfer til bet Cnbe. 9?aar bet er mig

Hart, at ?ccget er onbt, laber jeg mig iffe let forføre

bertil; tbi jeg pilte t'crrcb gjere et ligefremt ^rub paa

Qttbt belligc l'or. 3 ben flare (vrfjenbclfe er garen

allerebe mere enb balr orerrunben. Staat berimob bet

Cnbe bcmmelig (røbet i Jvorbinbelfe meb min fnubige

Iilbcjcligbcb fer at bebrage mit bebre 3 e g> bfl er Saren

flor og frygtelig, subtil ben (Brat fan £miben rel iffe

bebaare mig, at jeg ffulbe anfee bet Cnbe for Qøbt; ben

fan iffe bringe bet ribere, enb til at fremftilie bet Cnbe

fem trirlfomt for min betragtning. 9Reil berreb bar

ben egfaa ernaaet Wit, bvab ten fan enffe; tbi, er mit

Barfen ferft bragt til at trirlc, til at rafle, er ber neppe

nogen Irirl om, at jeg jo ril felgc ben onbe oiibffptelfc.


;

154

3 23irfeligtyebcn er ber ingen £r>iol tttjtebe; naar jeg Blot

et #jeblif »il luffe -Øret for 33egjærligf?eben$ falfPe 3nfu

nuationer i mit fjerte, olioer jeg mig futbfommen flart

Bcotbf^, l;»ab ber er bet Rigtige. Tim jeg er naturlig*

t?it^ f)iibet i mig feto, og tytter fun altfor gjernc til ben

kbaarenbe Sale, for nnber £r>iolen$ ©falfeffjut at funne

gjøre, f)Mt> jeg tyar £tyft til. £il at frigjøre mig fra

mig fetø ubforbreg et ffarpt 23rub. kraften bertil mi iffc

ftlioe mig nægtet fraooen; men tyoorlebeS ffat jeg ^erneben

mærfe, naar et ^aatant 23rub er nøboenbigt? 9Win et.

£er fan ben »erbSlige Sitébom fyjætye, formebelf*

ben ubmcerfebe fcraftiffe £)t)gtigtyeb, fyooraf ben er i 33e*

fibbelfe. Og benne ftger biftatoriff: — Quod dubitas,

ne facias !

— dtt eller fyitnt, faa gjør td unber ingen

£)mjtccnbigl;cber ! £l)i £>u fan ta »ære »ié $aa, at t>it er

Uret! — 9fteb #enfr;n til ben moralffe £)»ir;$ning er benne

Øtegel albeleé ufejlbar; og M er Ut SSigtigfte. Slet eller

Uret, td er berom td gjælber fyert %imt. (£t anbet

@»ørg$maal er: — flogt eller uftogt. — % at afgjøre

t>dk fan heglen »tftnof iffe rofe ftg af famme Ufejlfcarfjeb

bog »il 9Jian beftnbe fig »el »eb ogfaa fyert uben 33etænf*

ning at følge ben.

(Summa (Summarum: — ©aafnart £)u t»i»ter og

»afler, t>a »tib, at 2)u jtaaer paa $t»»et til at falbe t

©tynbené ®arn. ltf at f»ilbe. 23rtyb meb

£)ig fet» i famme $jeblif, og kjtem £>ig for iffe at


155

gjøre, l)*at> 2)u føler £>ig loffet til. 3 nccfic Stunt vil

£u Horlig inbfee, at £u utvivlfomt bar gjort Otet, 09 er

unbgaaet en overbacngenbe #are.

9cu, tgaar mcbbecltc 9Rart$a mig ba Itliabelfe til

at gjøre en Otunbe i £aven. 3 e 3 ra *> ^°nbe følge meb

mig; men unber et s J>aafrub afflog bun td. Zaa gif jeg

t>a alene. Stor var rigttgnof min Cvcrraffclfe; $a*en

var nevpe til at gjenfjenbe. 2>d var et ganffe ntyt 5tn?

læg, i bet £ele meget belbigt, meb ffjønfoin 33ent)ttelfe a]

bet ©amle, forbaanben værenbe. Ubmcrrfet var ben Crben

og $tmteligbcb, fem berffebe overalt; bet liguebe ganffe

ben gobe 2flartba. 3Wen fnart blev ogfaa en anben

l'ugbeb mig paafalbenbe. Cveralt, bvor jeg Fom frem,

traabte mig en Oflcengbe fjerre gamle Sefjenbte tmøbe meb

rørenbe grinbringer. £eri £viljteb vare be mig ganffe

mv; bet var vaa anbre 8teber, jeg bavbe lært bem før*

trolig at fjenbe, tilbeels meget langt berfra. ©er var

Dtorbccr- fligen* og bet tamme .Haftanietror, platanen,

2(fa;icii, 53lobbøgen og ben italicnffe ^ovvel, Tavbue,

Støalea, Kanbeltra og forffjellige Hlyerofer, ibel gtøblmgø*

vlanter, itfe mine alene, men oc\h\a Ibvra*. £>vor

tetk lignebe benbe! filtet SfyørgtUKtal cm, at jo alt

bettc ton fra benbe. SRaaffo bavbe bun enbog {\\vct

"sbeen Hl -vaveankxgct >

maaffce bavbe 92 a r t b a I ufin b--

tunftner tun arbejbet efter benbe* $(an eg ShumØlttng.

$a& alle 3iber omgirer Zbvra mig; fra enbver

^raa taler bun til mig. Arvgter bun maaffce for, at

jeg (Tal glemme benbe? C nej, Hlttøfc nej ! $un

tamter


156

tf fe paa ftg fel», fim »aa mig. £)er fan iffe gi»e$ nogen

ntere fel»forncegtenbe ^jærltg^eb.

3?? en alle btSfe ffjønne #tlfener fra $ortiben og bet

gjcrnc ftemte mig ej til ®tæbe, fnn til $eemob. £enbe$

^jcerligfyeb »tlbe fyolbe nb, fel» unber ben ugunfligjte #im*

mel, men iffe faalebeé btéfe for jtørfie £>elen fjeefne $lan?

ter. Gaturen er iffe fyaarbfør fom Slanben. 5lllerebe

abaare »ilbe jeg f)a»e ben ®org at fee, fy»orlebeS be »n?

feltg forfom i benne fremmebe @gnS »arffe ftltma. £)e

oide fummerlig ljolbe £t»et i fig en ganffe fort $ib; men

f)»ilfet Sit? !


en nafornbt fremffribenbe $)øb ! ©et aner

£>ig iffe, Zfy^xa, at £>u Ijar »ubt mig £>øben tflebeb

for %mt', iffe fyeller »eeb 2>u, at ingen af SSerbené »,»*

pige £erltgfyeber »ti trt»eg i ben £uft, fom f>er omgi»er

mig — fjernt fra $5ig.

3?g Qtf igjennem fiunben. £)gfaa fjer »ar 5llt for*

anbret, eller rettere, fjer »ar $oranbrtngen ftørji; tl;i af

Sntet »ar »levet ftoget. SKen alt efterfom jeg gif frem

unber £ø»et$ £>ang ab en ftg lange SSæffen frem og til?

»age fltingenbe tt »ar fom IjanS

33arn, jeg græb.

Baa gif jeg »ibere, iffe rolig, men bog fattet.


157

2>et rar en $ilgrimégang, fulb af ben btybcjtc Smerte,

men egfaa af bpb, inbertiø ®lcebe. 3 a # tø* &ct lMr

Stien, font føret igjennem St(tø>efpa(ten ubenfor Solutbum

til (vrcmitagen ©to Serena! 5ltlerebe ejnebe jeg kapellet

eller (yneboerbMten. Zticn bugtebe jtg frem og tilbade

orer Sacffen naa maleriff jimr-le ©roer af raa Stammer

og (Sirene. (>'j betler gjelbct manglebe; bijt og fyer fprang

folosfale Stecnrarticr frem, Ohtbera af et raelbigt gammelt

£ige. Cg bet rtraatafte 2»jifmu$ for (?nben a\ Stien

ffabebe, i bet ^inb|te fra bet fjerne, iffe ^Huftonen, men

tjente troertimob til at fulbftambiggjore ben. 3tt> enb iffe

©rotterne fattebeé. Sar bet eub miéltiffebeé £>eelbeben \>aa

ibeal Iftaabe at falbe mig ©ta Serena tilbade i 6rhu

bringen, rilbe bog Gnfeltbeberne ab Realiteten* Sej bare

fremtvunget SRiflbet. ©aa fab jeg ba, en fanb dneboer, t

ben fmgerebe (vneboerbMte!

£ar X \) t) r a gjort »el i at jiille mig benne Srau

bring ligefom rirfeliggjort for Cje? Derom frorger jeg iffe.

^eg foler blot ben inberlig rorenbe .Hitfrligbeb, font aabeiu

barer ug i oboen, ©erfom iffe det rar, rilbc jeg meb

:: bære al Smerte for benne Mjauligbebo ©ftolbj

men bette 6ne gior mig urolig og bnbt befmnret. $un

lerer blot i mig; bet er en benrvffeube lanfe. Ken

er bet et fimet og naturligt Vir? Støber bet ilte en

Spaenbiug, [om ubeluffer greben og maa enbe meb Xf*

magt? 2lf, min Sen, bet bar længe i\rret min ftorfte

Sorg, lab mig uge, -min enefte! Den uager mig tiblig

og

ulbe.


!

;

158

XII.

29be 2Kai 1857.

2ftit fjerte, o ©ub, flaacr meb fyøje ©lag,

Sfflit SiD er et bæocnbe 9lanbebrag

tyaa. oilbenc 33ølger, af, langt fra £aon,

3eg tumleé omfring unber 9løb og @aOn, —

— $oruben bin $jærligf)eb!

£oor fanger mit fjerte enbelig Dlo,

£oor oinber min


159

jeg briser. 27?cn jeg agter fim Bibel berpaa; fcct er mig

9?of, at mine (ygne fjenbe mtg. Sijtnof er bet en ganffe

nr; (Stiil fjert Sognet; (Crbet Still er eet af (vguenS

farafteriftijfe g)nMina,$ubtrt)f) og jeg tor narnlig tf fe

baabe, at SWængben af mine Gmbebébrøbre billige t>m.

2Jien be forfraa ben iffe betler, og jeg bar iffe ønbt reb

at forflare mig baatt bette og fyiint, og r)olt>c bem en min?

bro forbeelagtig Mening om mig titgobe. £)et er ooer?

boreret iffe 2>ienneffeneé< Qmtfl, jeg eftertragter, enbffjonbt

jeg efter $auli Sremrel ftrecber at oære 2llt for 2IUe.

£er rierffcr nu ftor Srarlbeb baabe i og ubenfor

pufene. £et er iffe min gobc frugtrige Zib, ben nær*

rærenbe. 3Jc"cn bem, ber mejt trænge til mig, træffer

jeg altib bjemme, be ©arale og be @r;ge, og be arrige

fommc til mig, naar Stangen btfoet bem. Joenbe Xtng

anfecr jeg for M £cjetie, fom en $rcrft l;ar at ftræbe

efter og i jit &alb fan ormaa. ©el tforjte er, al »tnbe

fine SognefotM Itllib og ftortroligbeb. 3 C 3 &« allercbc

mange fortrolige og oinber mob ØnbØ fttttø baglig flere.

Tct 5lnbet er, al fimnc uge ftue Segnefclf ubebagclige

2anbbeber uben al forbittre bem. $orf?olbet mellem

Srcefl og 9Reittgl)eb bar i vore Siber i ben ØTab for;

ffttbl fig og er i ben tøab ferbirrvct, at fun faa $ræ;

irer tor fige bete* 3ognefolf Glibet enb ^ebageligbcccr,

eg ce jlefh igjen af hafc gad anrette tun 2fabe reb

betel gttmebia,t)eb. 9taat nemlig en Revfelfe røffet ^or?

bittrelfc iftebetfm- tfjbnmgbeb og Staget, bliver petveb fim

@a!l wrrre. Bao ribt er bet tommel, al #o(f i en faa*

ban Tabel fra kræften* il'iunb fim fec en fljttring af

rerfenlig Urillie eller gror vUnmacfeli'e ; be begribe iffe


160

længer, at bet iffe er kræften, men ©ubg (Soaugetium,

fom bommer bem. Dg »aa mobfat Sibe bitver ba gut*

gen ben, at $rcejterne omgaaeé bereS ©ognefoll ligefom

raabne 3%. £)er fyax £)e meb toenbe (Streger et nt)t

Ubfaft tit et fmuft 23illeb af $ræjten$ og SftentgtjcbenS

gjenftbtge gorfyotb ! 3£aar bet frore (Sfjriftenfoll lommer i

$irte, ffeer bet for be fttejteS Sebfømmeube lun for at

tiøre betjagettge og fmuffe £ing. kræften betragtes atter?

nærmeft fom en tunjiner, ber »eb OrbetS befønbertige

2Wagt ffat unberbolbe, fmigre, bttbetig røre, om muligt,

enrtyffej Ian fjan tffc bettc, etter er t)an faa utjelbig at

gjøre Snbtrtyl af en mobfat 2lrt, ta »enber Wlan t>m

(luffet og fortørnet ^tyggen, og agter t)am ofte ringere enb

ben ringefte ©jøgter. tbt er i>d enbetig lommet!

©»angetieté gorltynbetfe en tunjt! SDerfom ^oget i 23er*

ben er langtfra 3frtnft, faa er t>d rigtignol 23ort)erre$

(£»angetium.

dngang tibtigere forføgte jeg tejtigtjebémié at fore?

fjolbe SWenigfyeben bene @trøbeiigt)eber ; bet maatk jo

ganffe naturtig faatebeS lomme af ftg fel». 9ften biéfe

gorføg frembragte bengang lun £arme og ftortjeerbetfe.

Tlan troebc i min £afe at ftnbe ibet $erfonttgt)eber. &aa

mtjiebe jeg min grimobtgbeb og taug faa gobt, t>tt lob ftg

gjøre. 9Jien meb M ©amme o»t)ørte jeg at »ære en ret

eoangettf? $ræbi!ant. 9?u er »eb ©ubg beftynbertige

9laate ben gamte o»rinbetige, cegtc Vlatux »enbt titbagc i

mig, og jeg taler meb en uinbffroenlet $rtmobtgt)eb, lige?

fom €)ntftønbigt)eberne fjerneben og 5tanben fraooen bfybe

mig at tak. Siben 9loe$, megen Oteofetfe, et o»er atte

©rænbfer ooerftøbigt £aab. £)og fieer M naturttgoiié


161

fun fjelten, ct

rar mig gott, at jeg bier rtmrget, at jeg fnnte lerre

tine Btitft. Trbt bier jeg netboiet; men herren op;

rejfte m;g, oa, nn bar jeg ,Vten raa ten boje 3 ti, fom

orer herten forer til .'oerligbeten* Rige. Serbené

Btittt lærer Stan i Bteeti ^eibft, tme 3 mie, o ®ub,

tim i Virer* Smerte. Jsorit naar 9RM er tilintetgjort,

fan Kan Kgrmte at lere i Dig. 21 1 or gire fig felr,

er Segtynbelfen

ti! at Krre tine 3 fiffe; unber 3elrfor;

luxgtelfe f

irelfe gaaer l'arrtoininen frem. £in

II. 11


162

©fif »ar bet fra (gotgfceb at fyengi»e ©tg, bin ©fil t £u

ben at fornægte ©ig fel» og f)engt»e ©ig for al @»tgf?eb.

#»ab er Sfyrtftenbommen nn fortiben, benne fiore aU

minbetige, benne maéjtvc (£f)rtjtenbom?

ftorfi 09 fremmeft et ©folefag. ©aare farafteriftiff

for liberi er, at ber t ©folerne er fyenlagt £tmer til

(£l)riftenbommen ligefom til 2Jktf)ematif, £»bff, $ranff,

9?atitrl)tftorte. (Styrtfrenbomnten larcé i $enfa, tageé inb

i portioner, ligefom ©rammatif, £tftorie, ©eograjt etc.

etc. ZU Ooerflob fremgaacr ben ret betegnenbc Cmftcen?

bigf;eb, at ber til Sfyrijtenbommené 3nbo»elfe i 9llmtnbe*

ligfjeb fun ftnbeé henlagt omtrent hd t;al»e 5tntal Jimer

font f. Q%. til 3"booelfen af be faafatbte leoenbe ©»rog.

Wltn i>d forjtaaer fig; 9Wan tanter ha fyeller iffe »aa at

gjore (£tørt(tenbontnten leoenbe.

©ernaft er Størtjtenbommen et 23ibenffafr$fag. Blfe

nof »il enI)oer aanbrig Hnioerfitetélarer gjøre o»marffom

Vaa, at SBtbcnffaOen, faa Jjøj og abcl ben enb er, bog fnn

er (Sl;riftenbommené tybmtyge Jjenertnbe. TUn t>d forjtaaer

JBcrben, hd forjtaaer langben iffe. D^aar ben fyax fln»*

»et Sfyriftenbommen fom ©folefag, beler ©trommen ftg, og

en ©eel fajter jtg o»cr ben fom 23ibenffab3fag. ©er f)ø?

rer tre til fire 2lar til fom faabant at erocbere ben.

Cg faalebeé b(i»cr (£f)rijtenbommen enbotbere et Se*

»ebrob, en ^artngéoej, en borgerlig fårjjtentø. 23crben

er forbaufenbe nargaaenbe; enbog ©nb ffaaner ben iffe.

farmere fan ben bog vift iffe fomme tjam enb »eb at

flaa fjané Slige i £artforn.

$or ben l;ele Sfflangbe er (S l? riften bomm en en ©an-


163

nelfeéfag. Probatum est! koralen erqoijtt og ganfFe

uovertræffelig. J'cr gioe$ %nkt, fom 23erben fætter over

.pumaniteten, og her er Stolet til at ubrifle og freforbre

ben. £og maa 2)? an iffe tro, at bet er Serben om t)cn

otrfelige £anuelfc at gjore; nej, ber fom overalt hin om

polituren, om bet tæffelige 33crfen, bet behagelige 8 fin.

£et ^ctftc er iffe for gobt; 3"^t i bele Jilvctrelfeu er

uu tjenligt til benne $enftgt fom ftbrtjtenbommen, o^

berfor borer (>bnftenbommen uabffitlelig meb til 23erbenébannelfcn.

2aalebe$ Her ben eubelig et @tatø*nfiggeiifee. SDet

bar i Sibenic* M »flfl ng, at ingen 2Wagt er faa vel

iftanb til at ave Reinetterne, btéfc billioner (Semitter,

alle feritjefltgc, og brert meb fin egen orange $illie, font

Kbrtftcnbemmen. Jtlviéfe, bet maa gioe et bøjt begreb

<

m s 'briftenbemmen£ ÉBcefen, at ben feto fom Jjenerinbe,

fom Slavinbe i forbene Sauter fan ubooe en iaa ubnre

SRagt. £erveb er "sntet ribcre at benuxrfe uben bette (vue,

at bet er en reent ferfcert lingene* Crben. Tct er &ta*

ten, fem i il t enbelige Sotfen ffulbe roere en ttbmttg IJe*

nennbe til ®ttM Rige* fremme berpaa 3orben.

3 vore liber lerret SDian ^briftcnbcmmen; il'ian

oeeb ben, Stan vilbe ffanune ug reb iffe at oibc ben.

Te, fom ere bebft bevanbrebe i ben, bave ben inbc fom et

3vitem, ber bebre ene neget anbet forbinber 3**^ Ofl

•VMinmel meb binanben. 5 bi £anuelfen fremfor 2Ut, og

ril iMnndfe borer nebvenbigvii* en uenbelig ^evibftbeb.

Kan lærer Kbrijtenbcmmen, og bervcb bar bet fit

Acrblivenbe. Ten ffulbe gaa ooer i Slebet, ben ffulbe

oinbe 2fifte!fe i Vivet ; men beraf veer SWiW intet. SRtfe

ir


164

fjertet ffufbe HH an Icere ben, iffe ni eb gorfianben; i ftt

gorljolb, t ftn Cmgængetfe ffulbe Wan »tbe ben, tffe i jtrt

«£mfommelfe.

2Ran (ærer Gtøriftenbonvmen, fiuberer, ejttlotterer,

fingerer, fawortfcrcr (Eljrijienbommen 5 men mcb alt bettc

t>ecb 2ftan tffe, foab £f)riftenbom er.

Ofte bører SK an flage otter, at tjærligbeben er ble*

»en folb. 5If, bet er tffe blettet beroeb! iftaar ber enbba

ttar en tjærligfyeb enbnu; men ben er forfinntben, ben

er bøb og ttorte! ©et er naturligt, men berfor lige før?

geligt. ©et ftorc borffc Segeme, fom 2Ran fatter Qfyxu

ftenbeben, b ar intet fjerte ! ©et er fun i £rabittonen, at

ben ftorc Sbriftenmængbe enbnu l;ar et begreb om, \)$at>

fébrifit ^icertigbeb er og l;ar at bctyte. Wlan ejer iffe

benne tjccrligbeb, og forubfoetter ben iffe beller. ©et

Sibjte er enbnu ttærre enb i>d $ørfic; tfyi bertteb britteé

ben enb mere og mere ubaf £ttttcerelfen. £f)t at ben er til

enbnu, td forjtaaer ftg af fig fettt ; (Størtflt ^jærligfjeb er

ettig og uforgængelig. 3 SSerben ftnbeS tm iffe, men

ubenfor $erben; i 2Ha$ferne fmbeS ben iffe, men i be en?

felte (Sjæle, fom atlerebe ^er ere bcgimbte at lette M ettige

Sitt. $?en feltt af biéfe britteé ben litt efter Jibt ub,

forbi ben iffe forubfætteé. ©et er \>d 2Kmbjie, fom tjær?

ligfyeben bet;ø»er for at lette i benne &erben. tjærligbe?

bene egentlige naturlige færing er tjærligbeb; meb £roen

paa, at ben er til, fan ben tilnøbé ottf/olbe 2ir>et. 9ften

finter ben iffe engang Mk, maa ben ttanfmcegtc og bø.

©er gitteé ingen tjærftgljeb i bette frore alminbelige

Gbrifienfamfunb, ttel en naturlig, — filmbom ttifer benne

ug enbog i rigefie gtylbe — men ingen (Ef>rifienfjærligt;eb.


!

165

Sijinof maa ben naturlige ftjacrligbeb it'ciiv; %aa for at

rærc (vbrifti ; men bennet) fenne Serbené 33orn fuu be*

brage jtg fclo cg breranbre htbbtyrbeø. >Dicn naar 9Rmt

feer benne jrore naturlige ftjcrrligbeb, font Serben rummer

cg lejligbebériié laber fomme frem for fiffet, maa ffian

brbt bebroreé orcr, at en }aa ffjøn og r)crltg tøare iffe

bar faaet jta evige 3nfctå*lf?«

9?ej, bet gires ingen ftjorrligbeb ! Cg

l^ao 6&ri*

ftenbommen er »ben ftjarligbec, bel bifét $attttt6, naar

ban i rrofetiff ^enrt^ffelfe tiger: — Jaleoe jeg meb (?ng?

(el lungemaal, barbe jeg al mulig Munbffab, barbe jeg,

en Zto, iaa jeg fnnbe flntte bjerge, men barbe iffe 5ljær?

ligbeb, ba rar jeg 3ntet

Cg ubbeelte jeg alt mit ©obø til be Saftigt, og gat>

mit l'egem ben for at btambeé, men barbe iffe ftjctrlttø

bet 1 , ba garnene tot mig 3 lltet •

(Migang tnfteS jeg mig viiå; forø et ffarrt ©*


166

talenf)eb i mit SScefen. 3eg fatber bet SSeltalenfjeb, iffe

forbi jeg troer, at $erben »ifbe finbe noget ttbmoerfet »eb

min ZaU, men forbi ben tommer fra ®ub, og fyan gjør


=

16:

fulbfommen tilrette mc>, brorlebeé jeg, brortebcS jeg fhtlbe

JftObtft.

3eg ftuterer nu ligefaa omntyggetig til mine £aler

fom ncijcnuiitc, men IMO en gnnffe anten SRaabe. 2IUc^

rebe ferir i Ugen Hiver jeg gierne mig meb mig fefo

angaaenbc Jerten; i Ugens £#( rinber ben mig af cg, til

tbu cg rinber efterbaanben 2lnjYueligpeb og ftplbe. #rebag

(vftenuittMg eller Hften lutfer jeg mig inbe paa mit SSæ;

rclfe og ubrifler, meb biblen i $airib, i lanterne min

Jert fulbitaenbtg, mebené jeg et $at limer tager mig en

lotion ep cg neb at kulret. l'crertag Bergen, naar

jeg fætter mig til pulten, reet jeg i $ø»ebfagen 3I(t, hrab

jeg bar ^t fige. Hl famler jeg meb 2lnftrengelfe mine

£aufer cg neturtrer bette )cucert ubforcr jeg berraa frit

min s l>i\Ttifen i lanterne, cg gjennemgaaer ben enbnu en*

gang fenere, uten ^at-iret* $jcefy«

Te har allerebe bemorrfet, at min ftremgang^maate

ganffe er ten faebranlige mcbfat. g#rft lærer jeg min

Vrffbifeu ; terraa ffrtcer jeg ben neb, fcrat ^auferne iffe

fTnlle farne ben nctrentige Keneiilen. Tct ffrerue Dtb

gjorlber mig ]\\^\ gebt fem filtet, efterat jeg bar fireret

ter ; min s J>i\xbifen t)ai jeg i -Vcretet, itte paa papiret.

9ta*t jeg nu betiwter s^i\Tttfeftolen, femmer kanten

i nilt ^irft'enibeb; •y>nfemmelfen fpiller tun en meget mi*

berertner Røfle. TVt (tjafber iffe cm at gjengire, men

cm M n-ombringe. lanterne eg Jvcreftillingmie ere v i ?1

nef fernt girne; men før ir nn ffulle be ruite gørm eg

UttrM. "sffe fjelten ffeer bet ba, at bet femmer ganffe


168

anberlebeé, enb jeg ^avbe tcenft mi§; 2fteget af ^»ab jeg

ftger, gioeé mig, netop [om bet bør »ccre, i ben famme

©tunb. Unbertiben falber unægtelig Ubtrtyffet ogfaa min?

bre belbig nb. £)et er naturligoiis meget afhængigt af

Omftcenbigfyebernc og min ojebliffetigc SDtépofition. 9ften

fjv-orlebeS bet enb gaaer, fjar jeg ben jtore $orbeel, at

funne tale frxff fra fjertet, at funne lurfeltg tiltale Wlt;

nigfyeben. £vmb jeg taler, er paa en »ié $habe ntyt for

mig felo, ligefom bet er for Sfnbre; føje Drbene [tg enb

unbertiben minbre fjelbig, faa er 5(auben bog aitib tilftebe

beri, og i ®ub fesger fjerte fjerte.

2lf tvenbe £ing fyar jeg i min tibfige 33arnbom mob?

taget befynbcrlig levenbe og i boj ®rab ejenbomlige 3nb?

trfyf; ofte fyar jeg onffet, i min $ræbifen at funne berebe

Sftenigfjeben lignenbe. SDet er af Serben og af 2)oben.

33i hoebe i $rinbfenégabe, i en lille fattig, mb?

ffraenfet £ejligbeb. $eb en afluffet £ør »ar oor S3olig

abffilt fra ben oorige Sejligbeb i famme Stage. Ogfaa

berinbe i^oebe $olf, nogle ffrceffelige golf. £r>ab ber fo?

regif, oibfie jeg iffe; men bet maatte tære noget ^rtygte?

ligt. £et var ifcrr ubab batten, naar anbre ffiffelige

Sftenneffer gif tilro, at %wt ret fom i ^raft fjiutfibeé ben

luffebe £or. £)a begtynbte ber en rafenbe Summel ber?

tnbe; bet var lioagtig, fom om £ufet bleo fat paa ben

anben (Snbe. (Smertelige


169

og jfralbenbe tottet fulgte efter. 3*0 &•*** Mlirrcn af

ercr-rt, untcrtiten enbøgfaa '8fut; bei rar en fant ilftor;

terfule terintc. SRtn jtaffels gabet barbe fun ringe 9io

til fine rtuteringer; ofte faae (eg bain ligefem fcrtrirlenbe

rejfe ug og gaa er eg neb ab (indret. $ett>eb fotftcet«

fetee entmere bet frygtelige "suttrrf. Ofte feer ica Mb een

eller anten Cvrvleficn tertnte er i JWarrtelfe; min Støo*

ber funte tf fe frille Ulig tilfrete; tot rar ferft ten orer?

rcrltente Iratbet, fønt igjen luffede mine Øjne,

3cg følt« mig fletiffe Ityøgjettig efter at erfare,

brat ter feregif berinbc 5 anterletee gi! bei min gabet.

3 ilVetlemtcren harte ban intfat nogle Sfruer Hl at bernge

tit %å\ raa. Untertiten, naat ban ingen $0 ^aobe læn?

ger ret Sogen, gif ban ben eg teg een af te fterfre 2 fruer

forftgtig ubaf Støren ; 3

fruen efrerlet et libet £ul, cg iajeiu

nem tette funtc min gaber fee, brat ter føregil berinbe.

(vngang loftete ban mig or,

for at egfaa jeg ffulte (ægge C jet

til ; altrig glemmer jeg, brat jeg ih\c, eller rettere, tet

^nttrrf, fem 2 ruet gjorte øm mig. SWit fjerte frit;

tee neb uiKToneltg Mcrtfel. 9Rti Cje crerfaae ferffjelligc

f^rurrer af Mamirenbe. Tet rar rilte Marie met ftorc

3furg eg met erfmogete Sfjottecetmet, fem enten laa

og brctee met binanten raa (sintret eller gif btnanteu HI;

lire met blanfe 33aaben. Tet rar iffe fem ifteitncffet,

fnarere fem Ubrrer. SWet berfultff Mraft loftete te biiu

anten irejret og faftete binanten til "sorten. Snart ftete

te raa .£orebet, inaxi raa benene ; fnart gif te raa $0NU

terne, fnart raa jetterne, eg fuute »ertreie ter;*? Bege«

mer eg ?lufigter raa ten firgteltgfte Waabe. Cg brtlfe

grufonune, blotige Vca,cl De jege r raritet tgjenuein


170

fjertet paa fyinanben, og lo beroet. $igtignof ftob ben

9Jtyrbcbe fir ny efter o» tgjcn j men bet »ar fim beémerc

ffræffcltgt.

o»eberne af fytnanben meb uf^re

$aroeerFni»e, og morebe fig Foftelig berooer. @n frygtelig

SWorflab ! ©en #enr ettebe tog folbbtobig ftt #o»eb og fatte

ttt paa tgjen. ©er »ar ogfaa nogle gruentimmer ttlftebe,

font unberttben toge en meget »aafalbenbe Slnbeel i bet

ffroeffeltge Samfoem. Unber M Bele Støfen gi! ben forte

plaffe luftig om; jeg »tbfte, at btt »ar ben affftyelige ©rif

23rcenbe»iin.

©et »ar en £ro» ©joglere, font logerebe bertnbe.

2tten jeg ftf ben ftoreftitling, fyoorlcbeS, »eeb jeg ifle, at

bertnbe »ar ben onbe SSerben. Cg jeg nærebe fra famme

©ag en unceonettg


;

171

bente, bror bun fora t/en? ^fulbe tø nogenjinte faa bente

mere at fee? 2tltit baote bun rorret faa got og taalmotig,

ff j c n 1 1 ^pcfren rar ]aa [lem ;

beftantig baote bun fagt, at

oen gtf nof over. 91 u oar ten gaaet ooer; men bun

t>at?t»e iffe beroet jit ©li! etter fagt et Crt ilten. 2if,

fjoor forte i)ian bente ben, oen 300c gamle Jomfru, fom

beftantig fyaote bacibct, at bet ffulte blioc betre?

£et oar ten anten morfe 2fngge, fom trog benooer

mit unge £io.

De fr-ørger mig, t brtlfet gorbolb jeg ftaaer til


172

tabe 811*0*, ©anbf;eb og gøfetfé. 9ften jeg ofcbagebe

albrig, om ber gave« ét faabant £>fyb, enbnu rafnfere, fjt»ab

bet inbetjolbt. Og jeg troer, ber a>e$ fun gaa, [om

mbe 2Jtere enb jeg. $un faa meget er mig og Orange

aabenbart, age. ^iéfelig, i)an meente

$oget meb fyoab tøan talte ttlftbjt, ba f>an følte, at tjan

fun batbe faa £>rb tilbage at jtge i benne Serben! $an$

2iv r>ar et faare langt Orb; men accenten ligger paa ben

ftbfie £taoe!fe. 3 et ©frig gif l;an bort, og bettc ©frtg

gjenløb længe efter f)am, gjenltiber enbnu. Ogfaa ®ub

fyar fyørt Mk fyanS , l;oor ber fjoerfen

er 8færb intereSferebe

r>iftnof iffe barn i noaenfomljefft ©rab; jeg berimob fulgte

meb en »i3 blanbet og bcelt ^ntereéfc fyanS Ubriflingé;

gang lige inbtil td &itftc. SJitt førfte SScerf ubfom iffe

længe efter fjané ten ten* telter. 3 bereS bimmelinbe

gorffjelliglieb Dafte begge SScerfer £>pmærffomf;eb. $eg

læfie (;ané $og; fyan læjte tjijtno! albrig min. 3eg t>ar

tøain for ubetfcbettg; ban forblev mig uforftaaeiig. gørjt

i jtne ftbjte Drb tiltalte fyan mig oirfelig i enfelte bøje,

flare Joner, forn fejrenbe løbe gjennem oilbe £)iéfoncmts

fere (£t)or. 2) c tiitaik mig meb ftørre og minbre gri?

benbe 9Jfagt. £oor mbt be tillige gjennemtrængtc mig,

formaaer jeg iffe at ftgej thi i>d var umuligt 2tnbet, enb


!

17:j

at "siMrtjffet jo maattc bojlig forvirre* og tilbede gaa

U&t i £isfonantferne$ 9)i\iljtrcnt. é>an fcrefom mig i Disfe

fiDfte £jebliffe at frcrvc paa fthænbfen imellem 2>aniMD og

guDDomlig 3røration; jeg Inerte ham font en £oenbe,

for fyoein te alminDelige 33egrcber bcgrmte at forrurreé,

men bo& brem be berffenDc ^sDeer tra:be frem meb cit for?

imDerlig ftlarbeD og 2mrfe. 3 nætte, ja i nocfte Øje«

Mtf maattc bet brtfte

3eg formaacr Derfor iffe at afgjore, br-tlfcn 3^9-

belfe Søren &jerfegaarD£ atlerfiDite S>frtfrer have havt paa

mig. IRaaffee bare te for fdoDtbt bart én meget bctpbe?

lig, fom De bare neDlagt Srirerne i mig til en fenere

HDrifling. 3*1) er mig Dette tffc tåbelig beoibft $)fcn

faa meget reeD jeg jiffert, at bel er i Stoett 8 fole unDer

(Stab* fjarrligc lugt, at jeg er fommen til mine (marin;

ger, og at bet forerrigt er ganffe ligcgvlDigt, hvorfra

lingen flammer; naar Den blot er SanDheD.

Straf eftevat jeg bavDe Lift bered &tt», gif jeg ben

og orfogte blanbt mine $#ger et Kbet SNnfc, hvori jeg i

fin lir havDe (abet MjertogaarD* Cjebliffe og nogle bibi

ben horenDe Niecer uiDbefte. "veg bavDe U^ciaa liDt tornft

paa MjerfegaarD fom baa lun* ^o^, uDen jeg var tom*

men bertil A>vilfrer. (vt Cjeblif jtoD jeg meb Bogen i

føanbj faa fatte jeg Den atter rolig ben tua Den* $labf>.

Tet var beDre, c\t jeg fbrtibflt iffc lame Deri.

Mommer Te ilte ifonuner bertil, min Sen, og befoger

mig t min (vremttagc? 3a, Der \,\n i'rte finDe* nogen

mere tatffenbe Marafterifnt for $Otljfeb*$rcefiegaarb enD

Denne. *?an, fom boer DerinDe, boer alene, ene meD une


174

€>at>n, fine (Sorger, mm ogfaa meb jtn ©ub. dfter

mange og lange SBtlbfarelfer, efter mange og l^aarbe

$antpe fjar fyan enbeltg funbet $reb, for faaotbt fom gre?

ben fan ftnbeé i benne SSerben.


175

fente; bertnbe er tet Inunt, bnftente og (Kile. 3 C 3 HOflr*

fer S termen fim paa $ræto»*enci? Sufen.

Øttn Dnblingtplab* er nebe eet Vaen. £er fttter

|eg mangen en lime, b.ilv ffjnlt nnter Puffene, og feer

»aa bc benilenbe 23anbe, mcben* |eg /

borte i kanten, unterbolter

mig btibt og fortrolig meb mine £anfer. Sr ject

mtnbre jterrft beffiamia,et, brvter jeg isnbertfben mefaniff terre

Mvifre iitoffer og fattet be« i Sanbet; bc glibe bort lige*

fem Cjebliffene og vente afbrig mere tilbage. $aa betle

6leb finter jeg min allerbetfte $ntte; tbi ber er jeg

ganfre

alene.

gorleben blev jeg i dunten opnuTrffom raa en mu

bcrlta, ffjacrenbe oej ffnrrenbe £*b, ter iffe baere biemme

imcUem te Glibe, barmoniffe Dtfatiirtener, meb bvilfe mit

C re var fad fortrolig. 3^3 reiftc miet for at uefinee,

broma ten bitrerte. Snart epbacjebe jeg bet, bet var

te ®rme, ter rare femne i en ia^\ ubelbia, intbm-te* ©til*

Ung, at be ncvborlia,, naar finten bKxfte, maatte ffnre

paa binanten. SØerebt bavte te fanget binanten bale

igennem; te gtf ben beftemte Øbelæggelfe imete. SWeb

iiten SRfje bragt« ieg ben ubaf tet meb binanten. Jor«

nejet faaé |eg, bvorletee- te mi frit fnnte feaje nnter

Scnbem! verlente 3nbflobelfe.

lert tereet iantt |eg antre ferene i Minnie ultyftelige

gomflrng. 3eg gjørbe mig tet til $ligt, ca,iaa at bjaive

bttfe ; men en interlia, ^ctrovelfe inca, fia, tervct mt i mit

fjerte. fctéft foroiflebe ©rene vare et grifeenbe Siflebe

\>aa i'ivet; mange Aervifliiuier finbel ter i Steven, men

ogfaa mange og iffe fane

i Berbtn. Sigefem Stenene

bifr ret Bagten, Sinben eller nbeltiat Srfltf, faalebe* brin


176

geé fjer SWennefFene, »eb atlefyaanbe £)mftænbigt)eber, (om

ofte ganffe unbbrage fig Cfcmcerffomt)eben, i et faa forfeert

eller formflet tnbtyrbeg gortjolb, at be mna ffamftle t)tn*

anben, inbttl bet ene eller kgge meb ubtørret 9War» opgitte

at tære til og lette. ©ti fjcerlig £aanb, unberftøttet af

et flogt $je, (om gjcnnemffuebe #orr>tf(ingen$ Sfcatur, hmbe

maaffee ineb 2efyet> gjtfre bem fri af tnnanben og gioe bem

iiloage tit 2mt. 9Wen be glefic f?aoe Stof meb ftg fetø

at oeftitle, og 2Itmeenl)eben er ugun(tig (temt for al 3^*

Manbing. SWaaffee fnnbe be ogfaa felo, i ben Hare %$*

lelfe af, at åhtin er benne nofct?ørlige ^ioningé uunb*

gaaelige (£mbe, oeb en fraftig SInjtrengelfe enbnu ttibe rtoe

fig lø$ fra f;inanben. £cller mifie et Sem, ja flere Senu

mer enb feloe Zmt< 3ften be gtefie mangle $lart>eb tit

at gjennemffue, fjuab ber angaaer bem noermefr, og $raft

tii at ubrtoe fig af gammel $ane, om benne tnt> er bereé

Sioé Ultyffe. SaatebeS Mioer ftorotfltngené onbe €fjoebne

en ræbfom 9J?agt i SSerben.

Siben l;iin £)ag gaaer jeg albrig gjennem £>a»en eller

Snnben nben at ffcejbe haabt meb $je og #rc efter for;

m'flebe ©rene. Ooer trebioe ©rene Ijar jeg faalebeé oifb

nof rebbet; — af, min Sen, hd er fun ©rene!

SSi tjaoe bejlige £>age i benne £ib, frille, folflare,

oarme. £>og Sonben frt;bcr fig iffe oeb ben ftraalenbc

«£mnmel; t)an fuffer efter ttyf £uft og $egn. Saa forffjel;

lige ere ^Xnffuclferne og pufferne i benne SScrben. 9Jcen

uagtet jeg i bcttc Sttyffe gjerne oilbe gioe fli» $aa ^tjeaht

til gorbeel for 23irfeligt)cben, fan jeg bog iffe 5tnbet enb

gjentage, at bet er bejlige £>age. %fax cre aftenerne

l;enriocnbe (muffe; be ere (tilte, (tale, bal(amiffe, fulbe


177

af ^Sniinené Duft 3^ fjenber intet mere terttfenbc enb

Sofminbiifl i Hfteufaale, naat unbet #atøm#rfet« Slor

(Sjælen aner 5flere, enb C jet feer, af i'ireté $erligfeb.

2ften bet er en farlig 9tybelfe, føn

t^ette gorbunb mellem

gantafien og be rafte Sanbfer bereber; jeg »eet bet af

egen gammel (vrfariiig. 9hi er ben iffe længer fattig for

mig. £ror nnberlig jeg boa, fan tale ! Det er jo beller

iffe ben famme 9tybe(fe; for mig er ben flet iffe til mere.

Da jefl rilbe tilbere Kbrifto, maatte [eg forsferfte mig felr.

Det er Snøtrtyt flf en anben ?lrt, jeg nu mobtager

i ben ftille balrmorfe Slftenftnnb, naai jeg n t h r iler efter

Dagene ©jerntng. 3 Ct 3 nnber bcnrDft en gørfmag af

ben etriat .prile i ^arabifet; tbi ber gire* en. Sabbaté;

brtle for IteM golf, og jeg foler, at ben iffe er langt

borte. (Mer jeg nnber en fare lilfrebøjtillelfe og ©læbe

i at gjenfalbe mig alleba.mbe (vrinbringer fra min 33arn*

bom* tabte Vatttbitø. Det er mig ligegvlbigt, brorben

lUnben forer mig; i begge Retninger, ffjonbt binanben

ganffe mobfatte, foinmer jeg norr til min ©UD,

^etor nogle faabanne ffjonne gorfommerflafteuet ub*

gjore uforlignelige ^(anbernnfter i mit ^arnbomolir.

Det rar en bejlig Sommer ligefom ben iuTn\rreiibc.

9laai aftenen inbfanbt rig meb (Svale efter Dagen« £ebe,

oa, mine minbre Sobffenbe vare bragte vel tilbvile, toa.

gaber min Wober meb ilg tua en filbig Svabferetuur, og

jeg icw\ ben ^irlbfte fjf Vor til at folge meb bem. Jeg

rar Stamherren til betel gattigbom og ftjarrligbeb ; allerebe

t oc[ for fig golelfen ^ ret gortrin, jeg ffplbte min

Hiber, rar benrnffenbe. Jeg rar ben iVlbfte , mine

ffenbc laa bert/fem m raa berrt gronne Tre og vibfte flet

II. 13


178

tffe, bvab ber foregif; jeg fulgte meb mine goræfbre!

gaber og 9?iober talte ganffe fagte meb btnanben. 3^3

forjtob iffe, f)Mb be talte; men jeg jaae i mtn blege, men

fmuffe 2Jiober£ Slnftgt, at fyun oar ligefaa Itiffelig fora jeg.

3a, fmuf rar l;un, benne unge SWober til mange 93ørn;

jeg feer fcenbe enbnu tåbelig for mine £)jne. 3 @am ta*

len ^at?be jeg ingen £>eel; faa gi! jeg l>a Itiffelig i mine

egne Janfer, fyolbenbe min 2ftober oeb ben frie #aanb.

*ftu og ta fnublebe jeg oocr mine egne 33een, f)enfunfcn i

Selrfolclfe og SSelbeliag, fom jeg oar; nu og ia oleo jeg

reoen ubaf mig felo, naar en frcef Dlbenborre foirrebe mi$

lige forbi ^æfen. 3?8 ^an tff* uægte, at jeg jo følte

mig (ibt træt, naar oi enbelig ftanbfebe oeb be ftorc Iwfo*

runbe ^cenfe, fom ftnbeé unber goplerne i ftongenébaoe,

lige inbeufor 3 u ^S an S cn fra ^ronprinbfeéfegabe. £>er toge

oi $labé. %)Un gaber gif ub og fyentebe i ftt £orflaebe

et tyeett $unb 5ltrfebcer til fcelleé gorfrijTning og 9h;belfe.

2Ubrig l)ar jeg fencre fmagt faabanne ftirfebær. %t$ fab

i 2Ntbten luunt og gobt; min SWober glemte iffe at ræffe

mig min £>eel. 3 C 3

fortærebe mine ^irfebaer, mebené jeg

i brommerig, oelh;jt(ulb 3to fnart faae op imob ^imlen,

fyoor stjernerne glimtebe faa bejlig, fnart meb øjnene fors

fulgte be talrige 9?atfr>ærmere, fom i fufenbe glugt gjeiu

nemffare duften. $*ab ber foregif paa 3orben omfring

mig, brcb jeg mig fun 2tbet om; mibt i et jtort Stenne*

ffefclffab oar jeg alene meb gaber og 5ftober. 9)?en min

betragtning boælebe bog fcelji cg ofteji reb mine fmaa

Sobffenbe, fom nu laa bcibjemme og foo, uben minbftc

5tne(fe om, l)oab ber foregif, fom laa og brøntte om 3«*

$enting, mebené jeg fab )paa 53


179

fpijte Slirfebær meb ^atcr og SWober. Denne ^orejtilting

fulbenbte Id £enrr;ffenbe i Situationen, ^oafc oar iffe

bejligt biéfe aftener? Det oar fulbfomment altfammcn:

ben foale taft, ^et buftenbe ©ujfabé, be ftyboje Iræer meb

be milbt fufenbe i^labe, ben boje ftjernebefaaebe £imme(,

ben balomorfe 3orb, be ambrofiffe ftirfetør, min uboalgte

furtroltge ©rifling mellem bc fjern gørølfere! Ja* bet oar

en parabififf i'ttffe. Cfte er jeg fom Soren txaa^t inb i

&ougcu*baoe alene for at fee ben btirebare, ben bctlige

$Uf, boor jeg baobe oaeret fat lPffelig. 33crnfene oarc

ber enbnu; men Styffen oar borte. Det fojkbe mig fyoer

G5ang et 3 uf fra mit btybejte 3nbre.

Ørn tøang fom jeg meb mine gorælbre enbog inb i

pavillonen. tøjenncm ben lange morfc tøang nerrmebe

ot 00 bet fcrtrnllebe 8teb. (Mlimrenbc ^aafugfe, fanu

ner,

sl>arabiisfug(e jtraalebe i Transparent oé aUerebe fra

bet AJerne imobe. 3qj

gfcjre og baeoebe af .fcenrpffclfe.

S?arfFe 3tecnfcrmrer bevegtebe onbgangcn; men oi [Kip

ltoffdig igjuinem. Derinbe berffebe et magiff l'nS, flarere

enb ben flarefte Dag. $i fif ^ié og flager og borte ben

bcjligftc SRttftf. 6maa .Hanincr fmuttebe omfring reb

jobberne a] o* og oare ganffe tamme. 3 c g Wil fortrpU

let, ligeforn ube af mig felo. 3 om et gtotøeittyl bleo

benne liften ftaaenbe i min (vrinbrtng. Den )U\mx ber

enenn; jeg bar iffc oanet i ^aoitloncn fiben.

>i, tabt er tette $arabiiØ meb fin ^envnffelfe og

loffalige greb! SJien bet fmerter mig iffe; bet anbet v^u

rabiiv? i Kbrifti .Ujailigbcb er mig jiffert!

12'


180

XIII.

ISbc 2M 1858.

C ftrtfyeb, ftriljeb, hin fyøje fyimmeljlfe £erligbeb erc

be flcflre ©uffe Kkbt, fom ubaanbeé i benne jebltffe frit og fulbt brage £tofené

Slanfce. 2ften alene bo$ ©nb og fun for £jebliffe. 93 i

forubgribe i fåraft af ror eoige 9?atur ©aligfyeben i et

fugtigt Moment, og ftmfe faa atter tilbage i oore broenge;

ler. £f)t gjennem £rceng£ler bur M o$ at inbgaa i

©ubé $ige. SraengSler føbe ai» fan td nfytte, at benne ftjenbe, oeloidig

$aa ftn Stis, befyanbler ftn $ange faa gobt, ban formaaer?

£)et er ogfaa tf trfcnS @uf . 2lf SSer^

g-jenbe Mirer bog ftjenbe, og $ange bliocr $ange. — C

gribeb, Srifyeb !


ten forlanger ben intet Slnbet.

2) et er ©raten, fom refcreefenterer JBerbeu t bette

Aorbolb ; bet er ©raten, af tjoilfen tfirfen forbrer ftn $ri;

beb tilbage. 3 kongeriget baoe ntt alle Sefjenbelfer en


181

fulbfommen gribcb, iffc alene til at tilbebc, men pgfaa til

al inbrette (tg, font be pille, alle, unbtaa.cn ben epangclijfv

lutberffe ftirfe. £en alene har 2Nan nægtet gribeben.

etaten er cnbnu, font tibligcrc, bene gormrmber. %at*

unberligt! tenbog faabanne ©efter, fom ere begrunbebe

paa vitterlige Sogne, fom forarge baatt funb golelfc og

funb goriianb, bare albeleé frit Spillerum og nftbe en

fulbfommen Selpjtacnbigbeb ! Ten epangeliffc ftirfc ber*

imeb, brie uomtriftelige ©anbtøefe er ©ubé eget Crb, fom

iffc alene anerfjenbea, men ogfaa befjenbeé af golfet i bets

.fieelb eb, ben er fvcntbcles umnnbig og ftaaer imber Sær?

gcmaal. Det fpintlcr oirfelig for Gné gorfianb, naar

Ut gaaer op fer Sit, at netop benne ©efjenbetfeS uonu

triftelige Sanb&rt og SKminbeligbeb ere bene Ulnffe.

9cetop berfor bar Staten baerbet ben fer ftg. 6n ©tafø

fiffe fnnbe ber iffc lernger i\rre; bcr bleo en golfefirfe.

Strimmelen reboarer. .fioab er en golfefirfe, fyoori er ^cn

forffjetlig fra Statsftrfen, bvab er en golfefirfe, fom iffc

tillige er ©tattfttfef ©æt; at ben faafalbte golfefirfe

foanbt inb til to Irebiebele af golfemerngben ! ter ben goU

fefirfe enbmt? Sæt, at ben franbt inb til en £alobcel?

Cl ben golfefirfe enbmt! Bat, at ten føattbt inb til en

Ircbiebeel —

! 3 a (aa rlctJ cn Wl^n Setjenbelfe golfen

firfe, naturligr-iié forttbfat, at ben fnnbe oppifc orer cn

trebtebeel. J)et oilbe nnber faabanne CmftiTitbigbebcr

tilftbft Mire temmelig panffcligt at nbfinbe golfefirfen.

"sunbbcb, jeg fjenber ingen golfefirfe titen bet nføns

lige Santfuub af ©«M golf i »etben, bcjJemt til Sa*

ligbcb.

l'aber etf ligefaa gobt kttbgai bet ! £pab

Mirfen


182

»ar, bet er t>en enbnu, en Statéinbretning. ©og langt?

fra og »cere ben Mening, at (Staten af onb SStClte ffulbe

l?a»e J?olbt ben eoangeliffe ttrfe tilbag i Srælbom!

£»certimob, t)tt ffal »cere et gortrin, en 23egunjtigelfe.

O ©u Sefn $trfe, lab af at flage ; ©u tjar enbog ®runb

til at taffe! 2ftcn faa »el»illtg enb Staten monne »ære,

fan ben bog iffe nnblabe at fee paa egen ftorbeel. ©en

»tlbe gjørc ^irfen »cl; men ben lunbe tillige »el bruge

Mvrfm (£n gob Religion er et r;»»erligt SWibbel til at

ftyre ben dnfelte og fyoltit faminen $aa M #ele. (tyxu

ftenbommen fyar i benne #enfeenbe »unbet et »el fortjent

Øty;

Serbené^iftorien fyar gi»et ben M aHerkbfte Sfubé;

maal; og $olitifen tjar mere enb een ©ang erflæret, at

2ltlerl)øjfrfamme iffe »tlbe »ære politi! længer, bcrfom

! ©i» blot Stanben fri! ©en »il

atter røre fig i o»rinbeltg traft, uboifle jtt $æfen, ffaffe

1tg ^Slabé, gi»e jtg ftorm, ubfonbre alle uoebfommenbe

Seftanbbcle. ^at> ber blt»er tilbage, »il t)a »ære ttn fanbe

ftirfe, bet fanbe %tfu Segemc, ^»ori ©ub$ 5lanb rorer

fig eoinbelig. ©et er iffe nob»cnbigt, at 2ltle ere^riftne,

bet er iffe alene iffe nob»enbigt, men ogfaa umuligt.

©e (Sbrijtne ere et $olf af ttboalgte; be cre uboalgte

den for dm iblanbt 2Wange. 2ftan fan iffe føreé inb t

Ætrfen til Strib for ©ubS $tge (om inb i Soegbérulicn

til 23ærne»ligt for ftæbrelanbet $*ab er et cfyrijtent

$olfejIag? Saber o$ bog tage Janfen fangen og inbfec, at

letk er en recn Urimeligl;eb ! 3^0 ^un ^ e ft(jefa« $obt tale


183

om aanbcligt .ftjøb 0.3 fjcbelig SUnb. golfeflagene ftplbt

blot Gaturen bereø 2ir>, 05 crc af Gaturen boer fen *Mcre

eller 2Jttnrrc enb 23evbene SBcrn. &un te, fon crc fobte

paanti Bf kanoen, farne inbfommc i ®tiM ffiige. 2)fen

ØMt falbet tf fe narionøou« til ftt tftige; ban uboaelger

ftg af *Dicrngben nogle gaa efter (U fjerte, fim nogle

%aa, font ban fan clffc, og larve at elffe.

Kbviftenbommen er bleven en l&ebtcrgt, en ftonoe?

nientø, en ftaaatbe 2)tobe. Cg 2111c ville natuvligviiø

ooerc paa 9Mooen. 3aa falbe be jtg ba (vbttjhtc. 3 a >

Ravnet er fmnft ; men »eb barnet bcftcr ftorc, faare frore

gorpligtelfcv. £evom bar een moberne JBerben ingen

Rnetfe« Cg Ml Saonet bcftcr et (tort, et forferrbeligt

Bnfoav. £m\u fømftt ben iffe.

Det cv en unoeviig gørefHUtng ten, al 8ttb4 Sttge

ffulbe trange til at vatvonifevcø di Serben. 9Wcn bet er

Serben, fon bar ubbrcbt benne goreftiliing, og 23erbcn cv

jo altib fovfeevt. 9tf ben maa Kan iffe vente Shtbet

6aalebe6 otfet Staten ftg ogfaa fortiben fnlbfomnen fru

finbet; ben lofcv alle Saanb, fon bermme i'ioetø frie

ttbvtfUag. Wen v*^ fanne 2ib bolbet ben fttrferi fam

gen, Sanbeni ailervanentitgftc ttbtrnf. ©et cv fanbt, bet

er iffe noget gnifomt, ti\Tvtimob et neget vcnffabeligt

Irpf, fon fttrfen libcv nnber. 9Wen betfra Jannet netop

Slenbtgfyeben. tinbet ØubfUttetfet og Drab rilbe Man*

ben leve op; unbei Moø og Miav boer ben. Serbent

gjenbffac vilbe giove .Htvfcn ftarrf; beuø Mjcrrligbcb gier

ben fi\ig vc\ elenbig.

fttrfen bnii-v btobl 1 Serbenl gavn. Te tre faafo

bH inboiflebe t butanben, faalebel famnenblanbtbe, at


184

tyl an ibelig og atter maa fporge :


$Mt> er $irfe, b\>ab

er QSerben? — 2ften bet er netop faalebeé, SBerben »ti

fya»e oetj ben tttintetgjer entrer 23e»ægetjc, fom tnber

yaa, at fttrfen »el fttnbe onffe at »ære 9coget for jtg fel».

£erfom 9cogen »ilbe fyørge ftirfen: — flirfe, »il £m f)a»e

en forfatning? — »ilbe SSerben tage jfrigenbe til @jen*

mæle og foarc: — 9cej, eflerS £af! £>en bar en o»er*

maabe gob forfatning. — Cg SSerben bax »irfetig gi»et

^irfen en forfatning i jtg; anben forfatning »ille $er*

bene Som iffe vite af at ftge. £)et er en jkb, flap,

magelig, en ututnben, utnbffrænfet, »ilfaarltg £il»ærelfe,

at SSerbené S3orn tynbe, og en faaban lja»e be faaet la»et

jtg i $irfen. X)dtt er ^irfené forfatning. £)erfom

ftirfen engang »irfelig fif en forfatning, en for ftg fel»,

»ilbe 93erben fnart oefinbc jtg umagelig bertnbe, og fare

nb fom en ureen 21anb. 2>et er bette, Serben fragter,

og berfor brommcr og faMer t>i\\ uo»l)Orlig om $ræjte*

regjering, (Sam»ittigl;ebøt»ang / (£»ærmeri og


185

bente maleriff g)nbe. gribeten, bvor 03 bvorban ben enb

fintes, er i og for ftg 9?of til al tage Kanten fangen og

unberbolbc ten ; \cici meget I?ar ^ribeten at betvte blantt

0$ Dieuneffer. j$ribcfcen vil felv i en Øtfen ftetfe frem*

bringe noget Sntuft. ^ribct er Viv; Vir er Serøgelfe

og 9lfverling. £er v^bunteu mintre

flat cg jaevn enb autetftet*. Den eensfermigc 3 lette af«

brttbeé af berftete ©rorttner, af voljtrebe i^oébeje; bijt

og tjer er 3orbbnnben ligcfom fenterreveu eller ajemtem*

furet paa ufcrflarlig Staabt; nu oct, ba jteter Wtøm x\i*

Ivfe Ørøtylettet i ten mitte Vvngbete, iiig Cafer i Cr;

fenen, og p^\ lave Snffabfei af $ør4 eder (Snebon eller

vantrevne (vgefvirer, fcrgelige SRtnbei om en titltgere

Sfcvberligbcb.

-vant jh;rer jeg fa:tvanligvii3 mine S f ritt, iu ofte

jeg bar lit ocf, fornemmer Iraug til at gjore en langer«

8vatferetuur. ${emme i mit $unl foler jeg mig tutter*

titen alene, ber $.u ten vilte $ebe altrig. .per affafier

jeg mange ti te Bftrber, font betvnge mit fjerte; ber

utftriter jeg mangen en Mamv, font bær jer mit SBocfen.

9Ken jeg gior bet itfe alene.

$Vøt bet er tejligt, faaletes paa flygtig $°&> men

met ovmerrffomt £je oc^ aaben Stabl, at vantre giennem

herten! Btit i -Crtenen finter jeg ben mellem (Støbt

ftjarrligbet* Untervarrfer. enligt til Muligt [,\n jeg iffe

jee min f^iut, )cia narr ban ent er mig. SJ

betler lunte

nogen Totclig utbolte QHanbfen ^ ban* Kaffen; ban

maatte brat iexc\c\^ t ligefom 3>ug for Solen. Sten tet

livjalige (BjenfftM ^ ten evige gabert Safnn feer jeg overalt,

bvorben jeg venter mig, i ten efter ^ribet og ftor--


186

løéning ftroebenbe dlatux omfrtng mig, i ben frie forjæt?

telfeérige ^tmmcl ooer mig, t f)»ert et fromt og »enligt

Sftenneffeøje, fom i ftorbigaaenbe ffuer inb i mit. 9Wen

iffe alene fra Dmgioelfen, tf fe alene fra t>d $øje, ogfaa

fra bet £)r;be jiraaler Mk liofalige ©jenffin mig tmøbe,

fra mit eget ufelige 23æfcné £)r;b, i en Jtølbe, $raft og

£erligbeb fom ferlen paa forben eller unber himlen,

og breber ftg forflarenbe ubooer fyele min £tlocerelfe.

2)et er beri, jeg leoer og er Itiffelig. ©nb er fommen

til Serben, ogfaa i mig ; mit fjerte er fyané 5fr»bbe, min

©frøbeligfyeb l;ané ©00b. £>et er iffe mig, fom leoer

og liber; M er tøam i mig. £)et er barn, ber leoer,

»ojer, liber, boer og farer tiltjimmclé, for eoig at ocere

$0$ ©nb !


is;

flaner mig maaffee bebjt, naat (eg frorger faalebeø:

— ^forfor bufter SBlomjten? — ^orbi ©ttfc er ftjærlia,*

tøeb.

— 3 a faalebes er tet; bor bar jeg truffet bet. 33lonu

jrene Duft er altfaa ligefow ruften if ftutbø ftjttrfigfeeb

i benne fbrfrcenfdige Scrbcn. 33lomften fan tf fe Glibet

enb bufte, forbi (5jub er ftjærliajKb.

£en Jtb ril mfinof fouune, ba btøfe ubftrafte $t;

ber erc beelt forfrunbne, ligefom bc ufyprc Sfove, ber

engang for ftortie Delen oebceftebe bent. 23eb ben tilta?

genbc Sefolfntng inbffrcrnfeø all mere oa, mere bereø Onu

fang, Dg ben ene Baaning efter ben anben rejfer jtg Der;

ube ligefom btnbfelig fremtryllet, (vnfelte 3 reber er ber

entoa, regrmbt at banne fig Vanbøbhcr. £et Samme

gjcelbei ber fom i 3abara; rar ber blot 23anb, ffulbe

kulturen mtctjrcbø ubeblirc.

Ditbt ube |mm ^eben, inxften mileinbt fra be nerr;

mefte 8b«, lulrnuleribt fra be lKTvmefte ©aantngn, ftobte

jeg i goraarct, til min ftove Crerraffelfe, van en nuø oft«

frngget lille Øaarb, briø bele 3)bre oa, Dmgtnelfe otbnebe

om JBeljranb, Selbebaa, og gnffe. Btogntngemi rave Dbcr«

Kg fimrle, men nette og pnntelige. ^smeb 3 Db rar ber

anlagt en lille Øane eller ftaalgaart, rel inbbea.net og

fulb i\f 33uffe; v.u be tre anbre ©fbei rar Øatttben om*

ginen ^i en jtørf gMantning, beftaaenbe af aiiebaaube

nibe trorar: Vanter, (vim, ©ir! og $vibef. Te omltgs

genbe Igre rare bnnedig befcanblebe, meb li^itt megen

Cmbu fon Mraft, og lorebe en efter (vanen fjclben gøb

Sfgtnbe.

Denne Nanb, btffe Jol! maatte jeg nfbnenbigntté


188

Icere at fjente; jeg txaabtc int> i £ufet, fttftebe SBefjenbk

ffab, 09 fortrub bet xf fe. 3cg traf et $at fjønne unge

golf, b»ilfe £»ffen fønteS at t)a»e ubfaaret tit vine ©fjo*

bebørn. ^aafnart benne Sanfe falbt mig mb, bab jeg i

mit tnberfte fjerte ©nb naabtg befatte bem. £)og, »eb

nærmere 23efjenbtffab gif bet fnart o» for mig, at benne

Snffené ©nnft enbba tf fe »ar \aa meget farlig; ttøt »eb

$trbejbfomr;eb, 9tøjfomr;eb og ^jærligfyeb l)a»be be førft

inbbut»ct og retfcerbiggjort ben.

#uu3t)olbmngcn bejtob af fire $erfoner : 2ftanb, 5tone,

SSarn og en £jenejtebreng. 53efætntngen — bog, t)d »ilbe

fore for »tbt; Ulof, at jeg fnlbfommen »te» fat inb beri


»ar i beftanbigt £iltagenbe, og i famme gorfyolb ubDtbe&e

ftg 5lar for 5Iar SBebrtften og 2t»ten. fremgang —

fy»ab td bog er for en fyerlig Jittg i benne SSerben I

Unber ftølelfen fyeraf arbcjbebc be unge golf ufortrøbent,

taffebe ®ub, og »are laffelige. £>e »are begtmbte ganffe

forfra meb binanben; W, \)Mb ber omga» bem, f;a»be

be ligefom ffabt »eb egen glib. £uué, 23of)a»e, RaaU

gaarb, @ng og Siger, 211 1 »ar bercé £ænberé $ærf.

£)a 9J?anben for fem til fej 2lar fiben fltittebe fyerub, l?a»be

fyan forefunbet ben eenfomme øbc og »ilbe £ebe. g)bet

og $ilbl)eben ere allerebe i vii^ 5treb3 forfrunbne; fun

enfomtjebeu er bleoen tilbage. £)cr fan gaa Uger tjen,

uben at be gobc golf fee et 9ftennefFe; menenfomfj eben

er bleoen bem fjær. 2)e faa albrig £tb tit at fjebe |lg,

og be l;a»e nu lært at l>jæl»e ftg, font be funne. Cg

faa benne fulbfomne grifyeb ! SDct »ar en £erligfyeb, fom

ingen felffabelige gorbcle funbe o»»eje. 33el at ntcerfe,

be talte iffe om grit;eben og bcnS Styffe, og, fjarbe jeg


1811

talt til bem berom, rtlfce bc vijt nepi>c bat^e forjhact mig.

SMcn jeg forftob fulbfemmen vel £>em ; ben Ivffclige $ri*

bebøfelelfe fremgif af mangen en $)ttring, be lobc falbc,

og af hele bereø frejbige, Ipfe og aabne $crfen. 3ffc at

be jftoebc SWcnnefFenc eller paa felviff 2ftaabe ubehiffebe

8erbeni traertimob, et SWenncjTc var bem i bereø fenfonu

reb ligefaa fjært fom fclrc ben gtylbne griheb. 3*0 tÆlu

fer, ^t btt netop var gribeben, fem barbe gjort Stennes

jfet til en fat bvrcbar (fyeniianb for bem. £en, fom

baglig feer bunbrebc ^enncfFeanfigter, fan iffc forcjtille ftg,

totifen Qtøbc bet er for en gob ©jetf, i Søbet af Uger

fim at fe« eet cneftc. TUt gribeben rar ben gamle vatru

arfalffe ©tot, (tyofftfrtbeben, i bele ftn jtølbe og fimplc

om» oenbt tilbage, ^rert SRenneffe rar bem ligefom

fenbt fra (Stab, cg blev borbrct og plejet paa enbver op;

tcrnfelig 9Raabe« X\i ^jengjælb forlangte be 3ntei nben

at bore libt 9rbi fra ben SJcrbcn, fom rigttgnof fun laa

en SRfil borte, men bvortil be bog ligejom iffc længer borte.

Scerfi rar bet meb .Utrfegangen ; Segne funbe be albrig

eller bog fun fielbcu roere bjemmefra. 9Ren i biblen

barbe be, ©ub ffee Vor, Alirfen i -pufet, naar be ej funbe

(ege Mulen i BanbØbften. Cg naar ben Ville rovebc til,

vilbe bet foninie ttl at fee galt nb meb 3folcgaugen. 9)ien

ben {tb ben Sorg! gør at kvre at Urfe beberebe Muarg.

ten iffc at forlab« £ufei.

— 3a / rct ^ itnberlig til,

-

fortalte SRanben:

at jeg fom bevnb raa .vvben at bo. Ja, egentlig rar

bet ba btn 3fvlb, (vltne. Jeg bavbc .ivret Vibt efter

mine Jvorarlbre, og reb en gob Ven felr lagt en ganfte artig

Sfilling er. Oten berbjemme, fonten mig, var yatet at


;

190

gjore. 3orb og £uuS »are ooeralt i en urimelig ^riis,

fom albrig funbe foarc hegning; (fulbe jeg bltoe fjer?

fyjemme, maatk jeg »ebblioe at tjene. 2ft en bet »ar og?

faa bebrooetigt; td »ar fycenbet mig allcrebe et $ar

®ange, at jeg $a»fce tjent en gob uuébonb fattig, mebenS

jeg fel» btc» »elfyaoenbe. %a faalebeé er bet, $x. $aftor;

en »eflønnet $arl er i oore $)age 9?of til at ofceebe en

lifle (ftaarb meb ftolf og gæ og 2{ger. 2>et er forfeerte

Sliber berfyjemme. 2tlt er ffrnet op langt ooer jtn SScerbi

meb ben d bejtemt tage en gal (Snbe.

2Iar for 2tar blioer t>tt »anffeligere at fnibe ftg igjennem,

og fortrtjft ftbber Man i Ut, l)»orlebcé td gaaer. Baa

tcenlte jeg, Ut maatk HU Ⱦre faa galt at brage bort til

SJmerifa, Ijoor gob 3orb faac« for en ringe £ing, og boor

iean ogfaa fan gjøre fin £r;ffe $aa anbre SWaaber. 2>er

gjælbe bog ftorjtanb og $enge 9?oget enbnn, og Wlan §ar

grtfjeb til at bruge fine kræfter. (£r Ttan generet, be?

fyøoer 9ftan fun at brage libt længer »efterfcaa; faa t;ar

%)lan jtn fulbfomne griljeb.

3a, ttt bleo faalebeé, l;oab 2ftan falber, min ftje

3bee, at jeg oilbe ubaf alt bette fycrfenS SSrooleri og

$inert, og I;a»c broget faaban rigtig for mig felo alene.

3eg »ilbe dfkH l;en, b,oor Tlan iffe betjooebe at gaa og

træbe ooenfcaa fyoeranbre, og l;oor ber »ar en Oflunbfutb

friff fiuft at faa uben $cnge. Baa bleo t>d ba beflut?

kt, at jeg fful-be brage til Shnerifa.

9Jien fom en £o$fc oilbc jeg iffe fomme berooer.

$ørft maatk jeg fee til at lære mere enb een $unjl for

at begaa mig ubc i ben t?tbe SSerben. Cg M gjorbe jeg

ba, faa gobt, jeg funbe. 3 e9 blw £tbt af en Sømrer,


;

191

£ibt af en Suebfer, Kitt af en 97?urcr, %ibt g foer bib og bib i mine Janfer, og ribfte tiljibft

brerfen nb eller inb.

Da gif jeg en Dag orer ben ftore ftolbbn £ebc.

Te reeb, at benne -v>ebe falbeS faalebeo, i bet ^iinbfte reb

ben ene (>'nbc. Da gif ber rlubfelig et

8tyØ

or for mig,

oct jeg ftob meb et Rtyt jtille. — .*per ligger al benne

^erb ben uben s ?irtte, mange tuuube frnber l'anb, urørt

ligefra 2rmbflobeu eller Serbeml Stafrelfe. Cgfaa ^m

rar gobt Mjob, og ricfe Dele beraf rare enbba iffe }aa

ilbe. Dgfaa ber rar en gob fri Vuft, c,y Kan rilbe i

ingen iVaabe fole ug generet brerfen af Naboer efter tøjtlM

boer. Cgfaa ber rar ber tyali til at ritt ug, og ben

fjerre ©tt& rar ligefom et Btpftt normere. ele t 3 tul og Oti


192

ben? Og Grime — meb fire raffe £ccnber funbe ber

bog ubretteø langt mere enb meb to. 3a, ja; (Sltne baabt

førfi og fib|t! fDUn nben Mergel og en ©mule rinbenbe

Sanb

3eg rar faa »Ijclbtg at finte begge 2)cle, yaa benne

[amme $let, br-or nu £ufet \taan, og et ypperligt ©ttyffe

#cbe bertil. Sit t>d laa faa langt fra Sej og Sr;, bet

rar netop efter min Smag. 3^ fjøbte f;alrfjerbjmb$tt}t>e

£ønber Sanb for et $ar bunbrebe SDater j td er nof enbog

unber $rtfen t Slmerifa. £er l)aobe jeg enbba tm gor;

beel, at jeg iffe førft kljooebe at fælbe £ræer, men ftray

funbc fcettc $loren i gorben. £)et gjorbe jeg ba ogfaa.

3eg fjøbte mig en $(oo og et $ar btygtigc ©tube, og brog

uforfagt ooer San bet, — M ril fige, o»er 3enge?5ta.

#ajtig fjarbe jeg opfort et ©fuur til mig og ©tittene, og

gar mig faa til 2lrbejbet. £>ele ben ©ommer pløjebejeg;

M bier, maa be tro, et ganffe artigt ©tfcffe. 9iaar

©tubene iffe funbc mere, unbte jeg mig bog felo enbmt

ingen $o, men lagbe mit £oocb i Sføb i t)d lille Sanb;

løb øfterube, for at ffaffe mig et lille rttte ©ttyffe @ng.

5tt jeg ogfaa lagbe 2lrmc til, t>d fan £)e r-el tcenfe. £>ct

ttyffcbeé orer al forrentning ; @:ngen lønncbe allerebe mit

Slrbejbc rigelig, mebené Slgcrjorben enbnu laa ganffe borff

og funbebc (tg ooenpaa ben uvante brøje Sftebfart. Cm

Sinteren grarebe jeg 9#crget; M følgenbe goraar maatte

jeg fyare Sogne og cu £)rcng. ©et tærebe rigtignof;

911 1 maatk fjøbes*. 2Wen t>ct bartt jeg »itft og beregnet

tforocjen. SDet gjalbt fun om at fyotbe nb; i fin £tb

ffulbc bet 2llt fomme inb igjen meb denter, ©en følgenbe

©omnier btyggebe jeg i mine fritimer mit $uu$ j

bet fif


103

natnrligvité ??avn af Xmertfa. Baa anffaffeee jeg ben

jcxfte ftc. Cm Sinteren inerettebe jeg #nfet inevcncig, og

gjorbe belure og $un6a,eraab, SDet følgenbc goraar tog

jeg min lille O'itne tnb til mig, og berateb var $ufet og

min S^ffc fxrbig. ageren kgtjnbic al give iin ©røbe,

cg ten fcrmerebeé 2Iar for 2lar. 93ilbe bd tnb iffe flaae

til encnn, faa gif tot bog beftanbig frem ; bet bclbt £toet

i o$ og gjcrbe 06 Ivffelige inbtil benne £ag. s3hi f\ioe

vi iffe Kere at fcrtte ttl af; vi bave tnbog paabtaget o£

en 8mnle $jalb i £ufct. 9Ren iaar vil bet cgfaa, meb

Øubø £jarli\ fomme til at balancere, cg ncefic 9(ai til at

gire Cverfhic. ret, bet bibtil tfcet bar trvffet 06, er

9tøbuenbtg$eben af at fjøbe $ø for at faa Stebet i or*

bentlig Drift. £bi ben ene S\o bar faftet mange AUlve,

cg vil, baaber {eg vu't, femme til at fatte mange flere

enblttt. Te feer, f>t. Rafter, at ben, bet ager meb

©tube, fommcr oc^iaa méb. 2)?cn iaar er jeg, for at femme

rigtig i Rart, bcgvnbt at age web $effc. Det var ftnuben,

fem jeg uaattc ever; nu bar eet ingen Køb! -Vnrra fer

hoftene! Man Tu raabe £urra, StenbliØe? 2>il Te tre

bet, $r. Rafter ? 2aa cfte ben Miuxgt feer Støberne,

raaber lun -vnrra. —

^oncn :


— 3a, eet er ea iffe iaa unberligtj — inbvenbte

I^it bar [o felv lait bant bet, Cg nn troer

bet ftaffel* 8ant, at A>eftene frebbe -vnrra, ligcfem Mcerne

becee 8ub, cg $aarene ©cej, og $unben ©eoeo. —

— Ja, bet er Jorftauo i ben Miuvgt; dan oeeb

nof, hue ban figer. Ken nu maa Te nb, «Vr. Rafter, of

fee re fere ©eejt 1 eg eet evrige Kram. Det er nof UnMU

gen vxrbt, tfnlbe fej mene.

II. 13


;

194

Dg jeg faae M £ele, og ^a»bc min ©tcebe beraf

og jeg lom igjen, og traf oeftanbtg ben famme grejbigfyeb,

ben famme ©læbe, ben famme Strfefraft. 3cg troer »ir*

felig, at ben gobe Sftanb er fommen o»cr $nuben. 3a,

tffe alene bet; nu, ba fjan l;ar faaet faji $ob og frafttgt

©reo »aa £tngen, troer jeg tffe, at ber, tø»tS l;an ej

»ti»er Ijjemfogt af beftmberlige tttøelb, [aamtt fom l;an$

£i» (træffer, »il gt»e$ nogen ©rcenbfc for fjané Ub»tbelfe*

^jærnen er bannct; li»té ingen Orm finber 5lbgang ber*

til, mi ben »oj:e langfomt, men ftffert. 9Jten unbre mig

ffulbe bit, om be gobe golf længe lom til at nt)be benne

fulblomne féenfomtjeb. £>et øjenfynlige £etb »il loffe

golf til, gobe og flette; om Inmbrebe 2Iar »il ber maaffee

mibt $aa $?i>m §a»e bannet fig en nty fianbSbty. $ort

at ftge, bet »il l;er ganfle gaa faalebeS til fom i td »ep*

lige Stmerifa. 9Wcn bet (flat tffe bebrooe be gobe golf;

bet er netop faalebeé bd $nffettgjte og 23ebjte. 9?aar be

Uiu celbre, »ille be beftnbe ftg »el »eb at fja»e SWenneffer

omfring

fig.

£>er gaaer fjelben fjorten £)age im\ uben at jeg be*

fuger min tolontjt i Slmertfa, fom jeg lalber f)am. 511*

lerebc et $ar ©ange er t>d bænbteé, at jeg faalebeS fyar

forfinfet mig i be gobe SftennefferS ©etjfab, at Sftanbcn

fjar maattøt fpcenbe ftne SBrune for, »eb l)»ilfen Sejligl;eb

ber er ble»et xaaht mangfolbige £urra, for at fjore mig l;jem

til $racftegaarben. 2flen bet bar fyan gjort meb jror

gornøjelfcj fjané bjertelige Satter og luftige $tbffefmætb

ba»c »ibnet berom. Tht> unbfeettg SRøbnte fyar ben unge

$one fægtet fin ntye Soøfetø 2Jhnte( omfring mig, og

fcebet mig lomme fnart igjen, og, om muligt, tage Som*


195

fru Sftartfja meb mig. jomfru er 2Jlarttøa tffe; men

tyvat) natter tot at mobftgc bet? Cg bercvebe jeg golf

3omfrunavnet, vilbe be fommc i en (lem gerlegenbieb meb

at iaa et 2tnt»ct at fatte i 2 rebet; tf)t, gav Kan Ijenbe

9la*n af Sftabam, vilbe bet roere, [om om t)un rar $ræ*

flené ftone. Cg brab Martha fclr angaaer, ba leer

futn over bet ene 9iavn; men bnn rilbe førfcerbeø orer bet

anbet. Jeg laber bet altfaa blive reb Somfrneii; ja, t)vab

SMcre er, ftunbom binger jeg enbog felr, uben at ternfe

berorer, bette apofrvftffe 9cavn, naar jeg (fal nævne min

fjerre OcmU fer golf ubenfor fføfei

St anbet SRaal for mine SBanbringer Vaa £cben er

en Samling af frerre oa, minbre, men i bet $efe temmelig

bettybelige ^erbeeje, (om borre (tg tort reb fyveranbre Vaa

en orer ben nbftraftc glabe noget ovliccvct Sorbbunb. £e*

res lal er Svtten.


196

tøoffommer gjenfibtg trobfet og opreuet fjinanben. føvab

ffat bet føre tit? Sti Stybfflanb frembelcg Benytte ftg af

fin Overmagt for at naa et 2tfaat, tjr>ié $rone er Uretfær^

bigfyeb? £)et ligner tf fe en æbel kation, minbfl ben ttybffe,

fom gjør gorbrtng, jeg figer iffe: meb Urette, $aa at

»ære duropaS fjerte, føvab er et fjerte uben gølelfe

for Sanbfjeb og fRet, uben Sclobefyerffetfe, uben W;i>cU

mob? grtygter iffe StybfHanb for, at td $aa (tønb af ftn

ffjultc, men ftcerfe ©robringStenbenté ffal Biioe falbt fe

Topaé

9fta»e?

Sfton nu iffe ben raa 9hturbrifté, ben blinbe 33cajærligbebS

Stiber ffulbe ocere forbi, iffe alene imellem 2ftanb

og SWanb, men imellem golf og golf? $vab ber er ffeet

t blinb og fcilb £u, ttt inde oi iffe tilregne ijinanben.

2Jicn ffulle vi meb aabne $jne og fri 33embftøeb fulbenbe

$beloeggelfené og Uretfcerbtgfyebené SScerf? £)eroeb maattc

»i bog inberlig Mueé.

Og vil $t)bfftanb nogenfinbe naa od 2ftaal, fom

bete Coermagt forræberiff forjætter? Slibrig, efter fyvab ber

er ffeet i bcttc Slarfyunbrebe. (Snbeltg fyar £)anmarf faaet

øjnene op for ben gare, fom truer bd fra ©tyben, og

tuf albrig mere luffe bem. Cg toenbe $ar ©roberøjne

Daage meb £)anmarf; bd garené Signal, fom Stybfflanb

felo fyar gioet, Ijar gjenltybt oaabc mob Stforgeé og ©»er*

rige gjelbe. $vab $olitifen fan føre til, oeeb jeg iffe;

men bet føler jeg faa »ift, fom jeg er til, at, faafremt

2)amnarf iffe laber fig otterraffe eller ooerlifte, oille 23ro*

bcrrigerne, naar bd gjcelbcr bet g)berjte, iffe otterlabe £)an^

marf til bete onte Sfjæbne, men meb nftob og 231ob oottc


197

2Jlt mot ten forlleé g jente. Zbi 2\inmarf er fun en $or=

rcft fer btt errige ^fantinarien.

Cg men te øvrige europertffe SRagter rille finte ug

i, at tet fteve 3>N"f(ano orflngcr bet lille £anmarf?

Sat engang fee! 93il 3>tff(ant roere Surøpaø SWare,

faa borer ter til l'egemet ogfaa antre ©ele, font rille

bare et Crt met at uge angaaente tet almintcligfte 5?ctfie.

.•prat , cm te nortiffe £ante met tereé foltere, mere

toenffemme 93 or fen, (vnglant og Sfantinaricn, rare (viu

roraé


!

198

ben ©»gtigbeb, ©obl)eb og dlffrcerbigljeb, jeg Ijar funbet

»eb be ttybffe Unioerftteter 03

i be ttybffe £ufe.

2ften jeg font ganffe bort fra ©ramnarfen paa ben

#»iljteb*£ebe. ©et er et melanfolff Stcb; men maaffee

netop berfor fjar bet faa meget £tltræffcnbe for mig. £ele

Jimer fyar jeg ftbbct r>aa ©rarfjojené £o» meb £aanben un*

bcr $inb. ©e, fom btnlebe unber mig, fjaobe for længe

ftben glemt alle bereg 33efymrmger. £r>ab rar bettc %on

belto 2lnbet enb et 2lanbebrag, et bærenbe ©uf, ber i

famme -Øjeblif l)enrejre$ i Stiften ! Cgfaa btSfe fyavbe ftrtbt

£ir>eté Strib. SMmbet berom rar enbnu tilbage 5 men

bcreS 9fomte rare glemte for Startujtnber ftben. ©iéfe

tyavbe ftribt meb ©laoinb og ©Otyb for en gobébrcb 2anb,

og fyar-bc ubaanbet meb $ab og Støorfe i fjertet. $»or

meget Ityff eligere »ar iffe jeg, font ftreb meb Stanbené ufor*

froenfelige $aaben for himmerig, og ffulbe ubaanbe, et

23arn af fiffet og ^jærligfyeben, i £roen paa et eoigt 2io

og i #aafeet m en Mg £>erligl)eb

©et er paa ben fiørfie af bi$fe ©rar^øje, jeg ofte

ftbber og oenter paa, at ©olen ff al gaa neb. £r>té ©as

gen er flår, og jeg iffe forfømmer bet rette -Øjeblif, faa er

jeg aitib en flygtig, men ffjøn #ijfen fra bet fjerne. 3bet

©olen nærmer fig ^ortgonten, girer bet elleré uftjnlige

93ejtertøa» nogle Ityfe 33linf fra ftg liig fyrige ©ignaler. 3?g

forefttller mig, at jeg t)ar en 33en boenbe berube, fom

beroeb minber mig om fin ubrøbelige ^jærligtieb. 9)lan

fan inbbilbe jtg faa meget, naar Wlan foler jtg alene.

9J?en ofte ffeer bet, at jeg laber 9ftørfet falbe ooer

mig paa ben tujtnbaarige ©raofyøj.


;

199

£ebebranb og SRøfefaonb fcore, navnlig i benne terre

gorfommer, ttl Dagene Crben. Hn fooban $ronb er ofte

nevve til at franbfe. 9tølig bar eet breenbt i over (forten

2)age. 3 SWofcrnc brernber bet enbnu; ber maa $?an

labe bet gaa nb af jtg felo. gorleben liften var jeg nær

bleven tagen tilfange af ^Iben. SRebenO jeg bvcclebe i

mine Drømmerier, bavbe Sinben umaerfelig venbt fig

Siben bavbe taget en nt) Retning og Boa t>ct Dtemejk

omgaaet eg afffaaret mig. £a blev jeg virfelig i be

førfie Øjeøtiffe libt beeb om C rerne. Gfter at tjatte

gaaet i nogen £ib, \>it)U jeg flet iffe, bror jeg var eller

i fyvilfen Retning jeg gif. 3*8 maatte blot fee til at

nnbgaa og omgaa Siben/ og tage SBenene meb mig uben

at fee mig tilbage fon £otb* nlvffeligc £uftrn. Cg M

fneb ; jeg »tinte mig netop igjennem, meb 9)iofen vaa ben

ene €Hbe cg ©ranben bao ben anben. Saafnart jeg oar

ttbenføf ben Mmoniffe StreM af flammer og Ofcgbvirvler,

fianbfebe jeg natten nben Sønbe. 3*9 rar Sibet i 2veb,

og mtne fhtcr rvftebe unber mig. 3e maatte fafte mig

neb og ubbvile nogle C jeblitle. £a jeg foni bjem og

traabte frem fol Xvict, flog 9N a r t b a Romberne fammen

ar gorfarbelff reb at fee mig. 3*1 lMl ' l, ift varet noget

bleg ; bog var bet iffe bet -vvtbe, men tet Nøtfe, fom

forfarbebc benbe. 9Rft Vinneb var fwirtet ganffe fort,

cg røcerføoer Knftgtet l?aøbc (eg ©rimet af Røg og Søeb,

SBifhtof maa jeg bave fed vnfeltg nb.

Aovenb jeg git ttlfeøgØ, fuiibe jeg bog iffe labe vare

at give Wartba en viftnof albeleO noboenbig $00911*

beifc, nemlig :t bun i fine Breve Hl Ib via iffe maatte

gjere altfor meget Scrfen af benne £anbelfe. Tet bavbe


200

jo fletiffe Ijcttt 9?oget at bettybe; oet »ar af »mtr 9ty$*

gjerrigljcb, jeg »ar fommen faa nær til Støen, o. f. ».

2Jien ba jeg »ar ene meb mig fel», fanbt jeg tf fe bejtc

minbre 2Intebning til at taffe ben fjeere f)immelffe gaber

(or M #je, f;an fyavbe ftavt meb fit ubefinbtge SBarn, og

ben £aanb, t)an t)avbc raft Ut enbmt i rette Z.ib, for at

ubrtoe bet af $aren.

3eg antager iffe, at (Sligt ffat tøænbeS mig oftere .5

jeg fyar nu lært, at jeg »e( maa agte )paa Stnben. %Jhn

en £ebe»ranb »eb 2Iften$tib er et faa »rcegtigt 6Tue, at

Ut »iftnof enbnu ofte »il frijie mig. Ueffen reb btéfe

33ranbe fyat fjelben 9Jieget at bttybt i benne (£gn, f)»or

Ubftræfningen af ^>ebe og 2Jiofe er faa umaabetig jior.

Scerft er ^)d for bc utallige ©maabtjr, fom Ie»e i £t)ngen j

f)ele ©lægter omfomnie »eb faaban en £ejligf)eb. g)ngeten

er naturtigoité fortabt. 9Wen ogfaa langben af be ub*

»ojne ©fabmnger omfomme; tlji, iftebetfor at fit), føge be

3lben og finbe en tynfelig £>cb.

$ax 2)e ^csrt tale om ben »Ube jaeger, $ong SSaU

bemarS 3^9*? 3a, naturligoiié. 2Jien f;ar £e ftort ben?

3afteé fyorte jeg ben for forjie ®ang. £>et »ar nceften

»oelgmørft; t>a »rufebe bd f)eno»er mig. 93el tor jeg iffe

jtge, at jeg f)ørte 3cegerne$ ^atlof) og $ibffefmce(b ; men

£>unbeg(ammet fyorte jeg ganffe tåbelig, forftffrer jeg

£)em, baabz af gjaffenbe 6tø»ere og fyalfenbe ftangfmnbe.

ftioab jtger £e om bet? Cg, forat jeg iffe ffulbe tro, at

jeg fyaobe kbraget mig fel», gjentog td ©amme ftg tre

©ange meb ben tilbørlige £arm. 3^ flob ftiU* og tyt-


•201

rebe; oel fem 37?inuter borte jeg hundeglammet, tnbtil bet

fyenbobe i bet gierne.

3Wen mg mig nu, (røab jeg ffal tro? 3*8 fya*

albrig bort, at fteng 23albemar fagebc fyeri anmarf

fan fortrojte ftg til iftogen, )aa maa bet ooere til en

SSalbemar.


202

XIV.

2Sbe 3uni 1857.

3 ©ub jeg »anfet

3 jlitte Sanfer

Dm (Sttigfycb.

Dg Siben rinbcr;

SJien fjertet finber

3)og ej ftn greb.

3 ©ub jeg trænges

Dg fiabig længeg

$ra Stunb til ©tunb.

3eg 9llting fabner,

Dg Qllting favner

2)og

mangenlitnb.

3 ©ub mig 3ntet er altfor tungt;

3 ©ub mit $aah Mitoer etoig ungt!

— £ab mig fun trænge«,

Dg ftabig langel,

$lt ^jæriigbeben fulbfommeé maa

Dg til £)ig naa!

3eg tyar gjort en ftejfe; r)e(e femdage t)ar jeg oce?

ret borte. 3>eg trængte til, engang at rioe mig rigtig

løg og ntybe nogle 2)age3 fulbfomne grttyeb og #mle.

Sejret oar fortræffeligt j

#efie og Sogn frooe til min Oiaabigfyeb.

©aa fatte jeg ba SWartfja t 33ejit;rtelfe meb


203

ten ftore 9Meb, at jeg vilbe vove mig 2ibt ub i ben

t?tt»e

23erben.

£)et egentlige 2Waat for min Rejfe var 9K(e*2tonu

firfe; jeg længtes efter at fee bette i ftn 2lrt faa nbmær;

febe ærverrbige ®ubebuu$. Cgfaa ben gamle Dlibes3ty

fyavbt ith libet Siltræffenbe for mig. $via 33ejen vilbe

jeg aflægge et 93eføg paa «p tfirfegaarb; ber ffulbe

en Sojter til min SRofeer, fom jeg cnbnn retvel crinbrer

fra min 33arnbom, ligge begraven. £)a jeg nit fnn var

nogle faa 9Rtil fjernet fra 3 rebet, vilbe jeg bog engang

bcføge benbeé tørav og ber offre benbeé SPftnbe en antog*

tig £an?e.

Wlinc egne gorberebelfcr vare fnart trufne. 3*8 M

en ^aanbbibel i ben ene graffelomme og ^omcr^ Cbttéfec

i ben anben, ben fcrflc fom bet ene fornobne, ben ftbjte

fom et 2)iibbel til gorfriffntng unber Oiejfené Sefrørltfl bcber.

Jeg nævner ti*U ^oger i eet Slanbebrcet; egentlig

forte ben bellige Sfrift vel albrig nævnes fammen

meb nogen anben £og. 3 f riften iffe alene ftaaer ubcn'

for al gorbtnbelfe meb anbre 23oger, men er ogfaa bævet

over al Sammenligning.

iVi'en -Vomer er mig blanbt alle $oger, fom ffvlbe

(vnbeligbeten bered lilværelfe, een af bc voverne, hvorfor

iffe beller reentnb lige, ben allervvverfte. Ibi, ffjonbt ben

ifølge

(in Cvrinbelfe ftaaer træffe meb ben bele iW'ængbe,

er bog ifølge nt ©Cffen ca,iaa ren \\\a en vi* SRaabe bævet

over al Sammenligning. .Vomer er, om jeg iaa maa rige,

ben

fnbfiantielle

s

l>oeftes ttilbevælb, »g 9Ran falber iffe

let \\ia at fanunenligne Milbevælbet meb Staffen, meb

globen, meb -3 trommen, meb Oceanet. $00 -vomer ffofc


204

beé alle $oe[iené 9JJotir>er i Gomfcenbium leoerebe; [enere

£tber fyar>e fun baot Itbet 2lnbet at gjore enb at ubr-ifle

biéfe Motiver r>aa afoerjenbe ejenbomltg 2Raabe. 3 £o?

mer er Or-ftnbelfen een ©ang for alle fulbenbt; [enere

digtere fiob iffe port Tim ttltmge enb at ubføre, lom?

ronerc, nuancere og »ariere, ©nbog be digtere, [om iffe

fjenbe ben gobe £omer, beocege fig, uben at ott>e beraf,

beelt [muft inbenfor fyané Srtyllefrebé. Stgefom alle gilo*

fofcr tnbtit SSerbené (£nbe albrtg »ille fomme ubo»er $lato,

faaicbeg t>ttle ©igterne albrig fomme ubo»er £omer.

£)enne ^arafteriftif og Sootale funbe føneS ooerbre?

»en. £)et forefommer mig faalebeé [el» j men jeg t)ar en

ttybelig gølelfe af, at, [fulbe jeg [tge Sintre, »ilbe jeg

fomme til at [ige meget for Itbt. $vat> jeg berfor fyar

[agt, maa jeg bebe forftaaet cum grano salis. Uncrg?

tetig ere mange af be gi»ne 9Woti»er enbnu ligefom blinbe,

og [lumre blibelig, [om ftojreret i 2J?oberS £i»; mange

af bem ere enbog fun blotte £i»éfimer, ftynltge alene for

SBegejjtringené inboiebe $je. Og unægtelig ere træffene,

b»orunber be fremgaa, ofte raa og utiljtrceffelige, og lige?

[om ubforte »eb 33arnef)aanb. 9Wen OfJigbommen er til?

jtebe, bet er berom, ^>tt gjcclber, en i td #elc ligefaa

fofielig, [om fulbftænbig og uubtømmeltg.

Sftaugc digtere ntybe min fjele 23eunbring. £)a jeg

felo fun l;ar »æret en faa f»ag (£j»loiteur af ben gobe

fonter, og jeg af egen erfaring »eeb, f)»or meget ber

bører til, ret at faa bane strenge til at flinge, er ^d

enboiberc ganffe naturligt, at jeg tit og mange (Sange

Ijax labet mit fjerte o»»arme enbog af miubre fulbfomne

digtninger. %)U\\ for ftunjten bar jeg nu mi}kt min


205

Smag; fun Gaturen fan enbnu, næft tøub, forfriffe mit

SBæfen. 3 e 3 bar betfot lagt alle 33oger tilftbe, og, nært

33iblen, fun bebolbt ^omer tilbage. £)og tf fe for at

tebøfce, fun for at forfriffe mig (æfer jeg beri. 6t jeg

forfntit, flaacr jeg biblen op; er jeg træt, fao træt

nemlig, at jeg intet 2Ilrorligt fan beflitte, fiaaer jeg min

fonter op. £erfom jeg i min Sterbco barbe en boj,

bvufcnbe 3 for, meb rigejie i'erbang, brorunber ionligc

Stier fltyngebe jig ribc ben og forrilbebe ftg i brevanbre,

gif jeg maaffee ub i Z foren; berfom jeg barbe #at?ct i

min 9?ærbeb, meb ftt flare £r>b, ftnc ffrulpenbc 33olgcr,

filt fvafttge Srife, [prang jeg maaffee ub i £aret for at

affafte min Jrætbcb. 9Wen tet bar jeg iffej berfor er

£omer min )U^\c\c tilflugt, naar jeg trænger til gorfrtffs

ning. Cgfaa ber bufter bet liflig; oøfan ber lufter og

bolger Gaturen mig friff og fvaftig imobe; ogfaa hev

fan jeg aanbe bnbt og frit oc[ [træffe mine tvætte 8e«

to mob.

Tct rar ben ene l'omnte. £en anben gjeiute en

mig bnrebar 3tereotrp * Ubgarc af bet nt>e Sejrament,

vulgatæ editioiiis juxta exemplar vaticanum, anni

1592, Tamiii 1M. %aa Orb rille ræve tilftvætfelige

til at forflare, brørfor Zcttc (vvemplar, uagtet fin papi[tt[fe

SRecenffon, til Crbruigelfe rav mig fjæveve enb nogetfoni;

belft anbet. ^eg barbe engang auffaffet mig bet t ben

fribcfulbe gølelfe (\] at rære fovlabt baabe jevtev, føvtnrt rai Ve

gerne og Sjæl, følte jeg mig ene og elenbig til en ^w\^,


206

font iffe er til at fceffrioe. £»ab jeg Iceb, gao mig et

frygteligt 23egreb om be Ufattgeé Silftanb t M

tyberfle

SWorfe, fjoor ber er ©raab og Sænberé ©ntbfel. gor?

toiotelfené ©rcenbfe ^at»be jeg ooerffrebet, og nomnebe mig

meb aanbeløg £afi 93am>tbet8.

Cg en r-anoittig 3brcet oar M atlerebe, at jeg, for?

toiolenbe om 5llt, ogfaa om ©ttb, bog aabnebe mit $re

for tyané Crb, at jeg tog min tilflugt til

3*fa (Soange?

lium, fyoorpaa jeg iffe troebe. £>og t>d »ar min $relfe;

©ubé Crb »ar M Øtøbanfcr, font fyolbt i M tyberjre

$jeblif. 3*9 f"9tc og Icejte 33tblen font ben førjte blanbt

alle 33øger, og — uenbelige, uranfagelige 23armbjertigl)ebé?

fraft! — font faaban troftebe ben mig, jityrfebe mig, gao

mig min naturlige gatnutg tilbage. 3*G

a»fre allerebe


følt 2)øben i mine Slaver; — ben »ar o»er»unben.

£)et »ar ben lille Ubgaoe af Sulgata, trtyft t Ja?

rent. 3*9 tob ben albrig fontme fra mig, fra bet £>je?

btif af, jeg for nogle Sarlini fyafåe erfj»er»et mig ben.

9ht, ta jeg atter tiltrceber en 9lcjfc, maatk ben nøboen*

bigotié lebfage mig.

3eg »eeb nof, f)t?ab £>e tænfer. — £)iéfe £)ereé gor*

bercbelfer »are bog iffe faa fnart trufne.


Unbffylb, min Støt! Sjette ffrioer jeg i gob D?o,

efterat Rejfen er tilenbebragt.


207

Merebe flere £\ige iforrejen barbe jeg logi SWcrrfe til

benbeé bfibe og tunge ©uf fe; bet rar, fem om cer fores

ftob en tfanbbet jfjæbnefranger ©egirenbeb. 9ta cg ba

ranbt ber benbe Oicjfccrcntnr af ben forffjelligjie 2lrt i

Janfer, men alle afgjort ubelbige. #un talte om ttn

Sit, ta ri ffulbe feeé tgjen, fem om 3*tet rar mere

trirlfomt, enb at ri nogenftnbe fif binanben at fee mere.

£aroe jeg foreflaaet benbe bet, rar lum ganffe vift fulgt

meb — for at opfylbc 5Immep(igtcr tmob mig. 2Jien Ut

er ibc( ftjaerligbeb ; bun barnger reb mig, ben gamle tros

fajte Sjæl, meb bele fin nibfjecre Gature 3"berligbeb.

£et er meb 23i(lie, at jeg bruger Ubtrftffet: nibfjær; £)e

reeb, at Citet bar to 33ett)bninger. (Stamle DJfartba er

nibfjoer i begge 3?etnbninger, iffe alene inberlig, bcftig,

flammenbe, men oa,)aa — i alrorlig tørab fftnfng ! £un

er ffinftyg for Sbityraé 23cbfommenbe, men ca,)aa for jit

eget. Det er enbnu iffe gaact or for følte, at ten

ftjoerltgbeb, fom bcngirer fig til 2Hic og for 2Ule, "sofu

egen ttiacvligbeb, er ben meft trofajte af alle ftfartif}*

beber.

(viselig fom ba ben betr/bning^fnlbe borgen, ba

jeg for fire til fen Dage ffulbe forlab« $tt(fiebs$r


208

»arre, \>aabt 23ejr »ar ber i bet 9Wmb(le iffe at fr»gte!

Rimten »ar tigefaa tjøj og ffyfrt og tør, fom ben ba»be

»æret allerebe fyent>eb et $ar 9Jkaneber. £>ebc »ar bet

SBarjle, jeg ^atobe at frttgte; men SWartlja f)a»bc i jtt

jtitle Sinb øjenfttnlig forubftemt mig noget langt »arre.

Staalmobtg lob jeg mig inb»affe, tnbbfylbtre, ftger jeg

»el rettere. £l;ermometret intoo 9?orb »ifte allerebe — $1.

6J borgen — »aa femten ©råber. ^Det ftob mig

jo frit, faafnart jeg »ar ben gobe Wlaxtha »el nbe af

a »ilbe ftnbe briftigc

^romanb og barmhjertige $raftefolf, fom for ben fjeere

eftig og meb frembrttbenbe £aarer til jine

Sæber, og £eftene førte mig bort fra Jjenbe.

£»orfor lo Sange faa fmørret? C, t>d »ibfte jeg

ret gobt. 2JUrtfya l;a»be naturlig»iié mcbgioet Iwm

en beel ^Dcel hemmelige $orl;otb$regter mig angaaenbe,

li»orlebeé l;an ffutbc »ogte mig for ulibelig £ebe, for giftig

Straf, for en arme Staxll £)ct »ar en »anffetig SBcjlttttng.

2Wen jeg tager ne»»e fejl, naar jeg antager, at biéfe fyenu


209

melige Snjhurcr ville gi! fiojten, ta £ejiene fyrang HI/

og 23ognen to^ 5 ar * igjennem ©aarben.

2ftærfe(tgt, vtrfetig bejrt mærfeligt, og tffe minbre

morfomt! SDe førfie $ai limet paa l'anbevejen ranbt bajiig

ben itnber jiilfe betragtning af bet nng ofctevebe. Centen

maatte [cg felv wrre meget foranbret i be ftbfre Stav, efler

og(aa maatte min Stilling vcrre bet. 3eg, ben vel bevan*

brebe, [om barbe faret i^ ftcr en Deel af Scrben om,

(om rebre enb nogen Staben bai^be Icert at bjælpe mig

(elv unber alle Cmitenbigbeber, (eg, ben — tffe ulig felten

Cbt)éfeu2i — paa £anb 013 Sanb vrovebe, ben blanbt Stenne*

ffer erfarne, ben paa alle 9Raaber fyaerbebe, var nit Mes

»en fenbt paa Rejfe Kig et (vagt, umrmbtgt c.3 fbrtfoetet

$arn, unbei Dpjigt af en 23onbefarl, font var en £rebie«

beel fingre enb ieg, og font tffe bavbe )cct 2ftere af 23cr*

ben enb be ban* -vjemftavn namnefte i'anbébtyer og ben

allernamnefte ftjøøflafe« 3*fl

m,utk inberlig (ee »eb benne

gorefKtttngj t et mere oprømt Sune funbe jeg umulig tit*

trttbf min gorfriffningørejfe.

23cb ØHfebagØtib bavbe ieg uben Ubele Mad

3eg lob min Søgn tage inb i ftrøen, og vevebe mig alene

vibere. Døg iffe alene; Mromanben, til bvent ieg barbe

talt om Øenfigten meb mit Seføg, lebfagebe mig op paa

ftirfegaarben. Wen ban feaøbe fflet i, fornb at betage

mig alt $


210

5tirfen (lob aafcen; ber oar 33rr;llup. SD^eb leoeube

SInbagt luoaanebe en 2ftcengbe SWcnncffcr t og uben £ø>

ttbébragt Ceremonien. 3*8 f&* nieb en $ræfteé $jc;

unber bet forte Optøolb af et $ar Jimer robebe mig mangt

et £rcef foruben ^tk, at ber fanbtcS ©ubsfrtygt og firfe?

Jig anbé )paa


;

;

211

melbagS cg t alt gaft oojji ejcnboinli^c SBcrfen gav rtrfe-

(tg iffc nogen ilte fflefonnantg fra jig.

3 e 9 frite itrar,

at ber barbe gamle £anmarf brumt nogle af fine Inffe?

ligfle, men tillige reemobigfre Ungbomébrømme.

l\{ Ribe forte* bor føngelig Viig;

Det brik* untcr SRarmelfieen bmt.

Sao truffc to teree ^rWiuo


212

— Retlig, Retlig, — tonebe bet; — I;eOtg er

oen #erre $$aofyj og alle Sanbe ere futbe af fyanS

i

— Retlig,

font rommer! —

tjetlig er ©nb #erren, font »ar, fom er,

gulfc af £ilbebelfe jtob jeg og Ityttebe; nej, jeg tffe

tyttebe alene. Ogfaa t mit 3nbre t)æ»ebe ftg en fagte

$øjt, font boe»enbe, men ufigettg fult) af Styffe, blanbebc

ftg t be ffæriffe harmonier.

5ftogen attben 35effrt»e(fc af bette herlige ©ubér)uu&

ntaa £>e tffe forlange af mig.

2If Sorgen, bet narnfnnbtge $tbert)uu3, er ber fun

en mægtig ©lotébanfe og nogle jt»be»ojebe ®ra»e tilbage.

pift

t tirfen ftob jeg paa


213

tfyoljTe kræfter efter ©igenbe i ^Iminbcligbeb ftaa til bere$

£>nuébolberj?er; jeg er allerebe raa gobe Seje til at

Pomme i et gani"fe lignenbe. 3ffe td feg juft af Gaturen

n faa meget rillig til at Bøje og feje mig; men tjaerlig;

?eben bar jeg atbrig funnet mobfha, en fanb og uegennyttig

ttjarligbeb.

3e| bar, føn Te reeb, for lereret ftejfebeffrirelfer,

men albrig nogen h\a fort font benne. 9uur jeg enbnu

rortott^ bar omtalt et SBei'og i een af be ^racftegaarbc,

"om laa vaa min 23ej, bo* en vrimmel Seffenbi, [om

nogle VLax for mig bavcc faaet .Halo beri Slesrig, er jeg

|«nffe og albeleé ferrbig. £c rit ubentrirt berreb be--

noerfe, at jeg, ligefom g-ruentimmerne i beree 33rere, la;

?er -porebfagen følge efter i et 9?oftferiphun.

3 bette

s

lU\xftefatc faac eet faarc bebrorelig nb.

ren arme Stanto fblte ftg iaa forptint, at bet rar barn

m fanb $ttfvate1fe at aabne bele ut fjerte for mig og

"sntetfombelfi ffjide. .{vin bar gjort be famme (yrfaringcr

[om jeg, men nben Sammenligning bittrere. Som bet

jobmebigfte, relrilltgfte SRenncffe af forben, gnmNxrlig

jg inbtil t&ngfUtgljeo retfhfren, fom ban bertil for onu

trent fem ?lar fiben, meb ben bebfte "sib og rart ftore

^orbaabninger, men nben ben nobrenbige goTbamteffe og

nben (vrMiing. Ctøfe fen 8« ere faa gobt fom ganffe

^enrnnbnc i Mir oa, Strib og 2>rorl, i ^orftrrrelfe, i^e--

fnmring og HanbØfbrtctrelfe* il'ien ban bar meb gotfeet

fttøfetig iffe giret ^(nlebning brerfen til bet (>ne eller til

bet Glibet. 3 ^egnnbelfen fvng/ir Km fig frit af bele

ilt .vjerte; hin Otlbl foje XHlle, gjør« 811« til ^ebag.

Set at rife en ubetinget lillib og inbromme en \aa flor


214

$ribeb, [om muligt, troebe ijan bebfi at grunbfcefie et

fanbt aanbeligt gortøolb i ^tjoerligkben mellem jtg og {tit

2ftemgr;eb. 9ften Ijeri følte t>an jtg fnart fPuffet. golf

forftobe iffe, Ijotlfen $or»ligtelfe ber ble» bem paalagt »eb

benne frie og fulbe #engt»elfe; be misbrugte baabe Zittu

ben og $rtl?eben, »el juft iffe af onb 23illie, men af SJhn?

gel vaa ©emtyt og 2)annelfe. Sficbetfor en »aerfom 33e?

ntyttelfe af bisfe fyæbrenbe ©aoer tvaaW en $orbringé?

fulbfyeb og ©etøtitttb, [om iffe »are til at ftylbefigjøre.

£)a brog kræften jig af 9?øb»enbigljeb tilbage, og fyolbt

tgjen, faa gobt, fyan formaaebe. 2ften bermeb »ar ©tru

ben erflceret, iffe nogen aabenbar d ffreone funbe altit l)æ»be jm

®r;lbigl?eb. 9?aar £unet eller gorbeten fom meb i


215

fatter. Tcttc ligner paa fcet 9tørmefie et Coerfalb, 03 flere

(Bange f?ar ber funbet (Scener ^erfonen liber, er enbba hin for fiibet

at regne imob brac lymbebet liber, og l;o$ ben fonte

^rceji funne bi$)t i'ibelfcr alene tcenfeS abffilte fra binanben.

Slige gorargeligbeber bar-e paa bette Steb rerret ^rug*

ten tf M oerbtflige 9JJ ellem roeren be metlem i { i\xjx og 9We*

nigbeb. 23eb en ubmaerfet ftlogffab funbe kræften rijhiof

bare ferebngget og nnbgaaet iffe tibct; men in casu er

f?an bejrorcerre iffe nogen flog, blot en gob 2ttanb.

Slig mig nu, fyrorlcbeé ffal en "J?rctji unber )aa;

banne Cmjrcrnbigbeber berare Sanbfen for fxt hellige, mu

frarefulbe Ginbeb, brorlebee betare enbog blot Sljærltgtje?

ben, ben 9tagle, brorom alting brejer ftg i (atttf SSirf*

fombeb? Cg i brilfen Stemning, mener £)e, maa ban

forbcrebe ug til fin bøje ©jerning, i brilfen Stemning;

oftrctbe blanbt biøfe itane|7er, fom misfjenbe, fortrerbige,

forbaane barn? Jeg reeb ttt af egen erfaring, bet er en

ubeffrirelig fnat, £er giftet 3nfct, 3ntlt, brormeb ban

fan ftyrfc fir fønberrerne, ligefom bøenbc fjerte, uben lune

3ef« Crb —

: gaber, forlab bem ! Zin be tube iffe, fyråb

be gjøre! —

Cg faa folingen. gørftyttelfe og 9?rt)beri fra

borgen til 2lften, mcb 33ebriften, meb Jvolfene, meb VCtiU

lige Naboer. Ter ingen ftnbf vaa ^efrniringen. Dgfaa

fyer er oorben maabelig, ftolfelønnen urimelig boj, tø*

niaaben feltbar. 5llt jriler mob Mutn; benne llbfigt er

bet .>>e(c, fom lUian bar for al fin Dcøje og Uro, alle fine

tkfymrtnger.


216

£rænger $rceften til 9?oget, maa fyan Ijøoe bet t btjre

£>omme; fyar l?an enbelig en ©mule at fælge til £jæl»

»eb be uforljolbSmoeéjtge Ubgifter, ba er bet t ingen $rtté.

3ngen »il J^anble meb tjam, mcbminbre Man Ian gjøre en

»aafalbenbe gob £anbel. Cg ben ftallelS $ræfi fclueé »eb

at forlange, »eb at rofe ftne SSarer, »eb at »rutte og »ine

t bet Uenbelige. Ugen før min Slnlomft fyavbt $rcefien i

een af ftne 33tyer \taad fjete 2)agen paa TlaxhM meb et

*)3ar $»ter, uben at faa enbog blot nogenlunbe antageligt

S3ub paa bent. 2)a fyan fyenab féftermtbbagen mere enb

l?at»fyg lom tøjern meb fine ufolgte kreaturer, maattc tøan gt»e

jtg til at ftubere til ftn $roebilen. 3 e $ fptJrger atter :


i

frillen (Stemning? — $ort fagt, $ræjtenS ftorljolb til

Mentgl;eben er tbel Mtéforjhaelfe , 23rø»l, ^rænlelfe,

3^eb»cerbigelfcj fyané £uu$li» er ibel ftorfttyrrelfe, $e?

ftymring, Slanbéfortcerelfe. $vat> Ian tet føre til 2lnbet

enb d Materielle. £l;i $inen er ille til at ubtøolbe,

og le»e »ti (£ntø»er. SScl fanbt, l)an lunbe ogfaa labe ftg

brage o»er til ben mobfatte ©tbe. Men t>tt »ilbe i mange

£itfcelbe occre t)d ©amme fom at o»gioe £il»ærelfen. 33ebft

»tlbe M »ære ; men ille dntøoer er ber forunbt ©ttyrle til

at fcette Sioet til for at frelfe %i\>tt.

dnbnu (Set. Meb ktttbeftg ©jælb, l)en»eb fem tu*

ftnbe Oiigébaler, txaaW tøan inb i fønucbet. ftatbetø faflc


217

llbgift taget jtrar forlobs tyele licnfccn bort meb |tg. aa bunbrebe og atter bnnbrebe Stcber; — faalebeé ticn

gebe fyan: — i ftore dummer girer jeg ben atter ub. £etc

mit .pcjttbsofTer — bet er alt tct, at jeg i tre ©ange

i mit i'ommctorflorbe fan borre bet bjem fra ftirfen

ftrerffer tf fe ribere enb netov til i'on for min ftarl. 6'n

£cel tf min ftorntienbe og min Dhtgavt maa jeg billig og

JHN ^org ubfcclgc til Smaafolf og gattigfolf beri £og;

net, — tet er umuligt at nægte bein tet — og feer iffe

pengene i ubeftemt langfomlige liber. %t tøoget berveb

gaaer gauffe tabt, bervaa maa jeg naturligvii* være for;

berebt. Jienbeu og £vreafgifternc betale^ ligelebe* tft«

i'ejligbeb bele SJaret runbt; til ingen Iie fan jeg gjere

hegning )^aa en beftemt fterre ^nbtorgt. Ken be ftore

Ubgifter ere ganffe beftemte; bet gjarlber altfaa om en uafa*

belig, ligefaa omhyggelig fon taalmobig oiibfamling. 81

ovfrare ptøfc paa bnnbrebe Btébn og i €>maaftffltna,ei

abfvlittebe "snbtargter, vilbe rørt mig verne enb Xttj ber*

for lab« jeg bet bcller gaa, fom bet fan. Slibrig veeb

jeg, biv.b jeg bar eller tor gjere Megning vaa. 3 Sfo

gvnbelfen gat jtfl

mig til at bolbe Megnffab; men bet,

nutrfebe jeg i'nart, overjeg mine M romer. Megnffab t et


218

$rcejlefalb meb @onto for Snbiægt og ttbgift, Slebet og

Srebit, x>tlt>e i 03 for fig »ære en liUe Sejtffltng. 9tø

laber jeg fiaa til meb ©ub, 09 tcenfer fun »aa at bruge

faa libt, fom muligt, for at beoare £ige»cegten i min $fo?

nomt.

£>e mf ftnbc en iffe ringe Sitgfyeb mellem benne 2ftanb$

og min ofcrinbelige Stilling i ftalbet. £)erfor tøar jeg

ogfaa ret inbertig funnet fule meb Ijam. 9J?en mærf £>em

»el, ber ftnbeé bog fun libet 33efttnberltgt i benne »or

fcelleé Sfjæbne; »i ere fun at anfee for (£jem»ler $aa,

l>»ortebe3 kræfterne i jior Sllminbeligfjeb ere ftitlebe. £fyt

funne enb be lofale og tilfælbige Omffønbigbeber betinge

en meget betybclig ftorffjel, ere bog ©runbotlfaarcne o»er*

alt be fammc. @n iffe ringere gorffjel fan Ⱦre betinget

i

s

#rceften3 $erfonligf)eb, og i t>cn VJlaabc, l;»or»aa fyan

opfatter ftt Raib og jtn Stilling o»erbo»ebet. 9Wen SSiU

faarene ere i $o»ebfagen be famme; $ræjten benytter bent

fun anberlebeé. (St »aafalbenbe @jem»el paa benne baabe

i Ut £>bjefti»c og hd Subjefti»e begrunbebe gorffjel af*

gi»cr, uagtet al £iigl)eb, min og ben omtalte 9?abo»ræjk#

ref»efti»c Stillinger i $albet. tyaa ben ene Sibe Ijax jeg

»ijtnof langtfra møbt faa mange og pore Ombringer font

l;an, men berimob f)a»t baatz en ftffrere ®runb unber

mine gøbber og flere fajte ^unfter at t)olbe mig til; og

$aa ben anben Sibe fyar jeg Ⱦret bebre ubrufiet og fyavt

friere #ænber til at inblabe mig i ben gobe Strib for

tøubé 9tige f)er»aa 3o^en.

Tlin SSen, falb mig en £jemmeføbning, om £)e vil,

jeg maa bog tilftaa bet, at jeg følte mig ret inberlig gtab,


!

•219

fca jeg atter fab t min 8tue, og Wtaxttyci, unber 2lcconu

»agnement af Jbeemajfmen, meb fonor SScItalenbeb ubbrette

jtg ooer, l)»ab ter »ar gaaet for ftg, mebené jeg baroc

»æret frarærenbe. 3 a / niaa f*fl fy^ e foranbret mig me?

get. Ubc i SSerben buer jeg 3ntet mere. — ($ub roere

toret


220

XV.

13bc Sfoguji 1857.

3 ^jærltgfjeben er gobt at bo;

2>er fanger fjertet ftn bebfie *Ro.

SWcn £jærligt;ebert, paa fyt)lbe riig,

2>en er alene, o ©nb, fyoé £>ig!


56re »ære ©ub i bet £øje!

£o$ SDtg jeg bit mig t>a [øge @teb,

Dg tage fyeie mit fjerte meb.

3 Herbert tab vd gaa op og neb;

3cg er fycé 2>ig i at ©»igkb!

— 2er ben,

fom f>ar erfaret bereé fntbe SBetybninfl. 2tø>§u$ beg^nbte;

flere £øbéfatb oat-be raff efter fnnanben atlercbe funbet

Biet, forcnb tot r-tbfrc, at oi naobe benne 2)øbéenge(

t'Manbf oø. qstnbfelig rrob ©mttfptett frem, »aa flere »tbt

abfWtc »Jtønftcr famtibig, i ftrt fanbe, nforbutgte tarafteer.

£a greb ligefom en »antj? ©freef (Semitterne. £c &e*


•221

focngtc .pufe (leve ffnebe font $efH)nIet af Ung og ©om*

mel; bercé uftyffelige SBcbocrc fanf [ammen unber en nti,

enbnn frygteligere Irufel af Deten: langel pat Deelta;

gelfe, £jælr, $leje og alle Stng.

Da torebc jeg intet Cjeblif, men rejjic mig og gif

ub iblanbt golfer. TI en iffe trarlete jeg iblanbt be ftarjfe;

bel rilbe fun %itd bare bjulret til al bermre tfrngten cg

fatte i'ir^baabet tilbage. 3*9 flH

til be Sngc, anorbnebe

bereé $leje, tilrejebragte bet ^ornobne, brarlebe i gob Ro

berinbe for at trofte reb Jiluffringen baabc af gubbonu

lig og menneffelig 5Mjranb. 3*9 8** N $VMi til #uu$

ligefem i min baglige Dont; be ntobtoge mig ligefom et

ft)ubét 8cnbebitb, ber bragte bereé 2fja:bne meb ng. Ken

jeg lob berrf anigirelige ©tiffc ej tøfc 2(nbet i mit 2lnjtgt

enb fjaab og ^ortrofrning.

Denne 2ifferf?eb og ffio, fom (Bub plnbfelig gao mit

i Uvi felr faa frage fjerte, benne, jeg maa uge, ritunber;

lige :)io barbe en iffe minbre marfelig SNrtntng paa be

af Stngftcn ferftrrrebe ØeHrøtter. 3 # tt fl

renbte Sefinfeek

fen og termeb ben rante Crtcn tilbage; ferent 2 ol gif

neb, rar td, fom om ber fletiffe rar feregaaet eller be;

frttøtebd noget Utøtranligt.

vrer jeg rar trort, bd jeg ranbrebe bjem ! T}t, tffc for fig

felr, men for mig. Dagen v a r bcngaaet uuber rerleute


;

222

$aro|ty8mer; flere ©ange bat>bc t)un enbog været »aareje

til at fuge mtg o», og meb $are for ftg felr rirc mig ubaf

SDøbené ©trube. £)erfom jeg iffe rar tynfebeg faa tnoer*

lig, rar jeg benne ©ang ubentrirt bleven »reb paa fjenbe

uagtet al benbeS trofafte 5ljærtigr)eb. 5ftmbe bun ta iffe

begribe, at jeg maatte gaa i min £erre$ $©rmbe, og gi!

ftffert, fyror ban bøb mig at gaa? 9kj, M £øjere, mærfer

jeg nof, t>il albrig gaa o» for ben fjære Wlavtfya.

£un f>ar paa i>d 9?ærmejte ftn 9hrneføfter8 ftatur i ftg,

og rit albrig oorbe nogen 9J?arta.

£)a ri abffilteé om Slftencn, brælebe jeg ubefiemt et

$jebtif. £)cr laa mig en $aaminbelfe paa 9flunben om,

at Xfytyxa tffe maatk ffræmmeé reb nogen orerbreren

beretning angaaenbe ben iblandt o$ fjerffenbe £itfknb.

SRett min Ubejlemtljcb rarebe ogfaa lun et $jeblif, og jeg

unbertrtyffebe raff, Ijoab ber frærebe mig paa Sæberne.

Xtøtyra bar-be iffe SflaxtfyaS 9fatur; b;un ritbe forftøa,

at jeg tffc funbc fjanblc anbertebeé, og, ffjønbt meb bæ*

renbe ^nbre, føle fig begejftret og opløftet »eb ben £anfe,

at jeg gjorbc t>tt. £r)t)ra reeb meb mig og føler, at

fun Gset er fornøbent.

$ra £)ag til £)ag f?ar jeg utrættelig fortfat mine

©tygebeføg; ©ub fyar iffe alene beoaret mit Sir, men og?

faa opretfyolbt mine kræfter. ©lem »ar 33egtmbetfen

men meget, meget rærre bier htt ftben. £t)»bu$ tjarbe

enbnu iffe naaet ftt a en 23lobgang8et>ibemt greb

frygtelig om (tg. 3ngen røer, ingen tonjtitution bier

forffaanet j Ung og ©ammet, ©rag og ©tærf blere ©tyg=

bommen« 33t?tte, af, SJcangc ogfaa £>øben3! Sgjennem

fyele familier gif ©mitfoten, og ber rar en Zti>, ba i fyete


223

Styer iffc eet jrøenncfTe funbe ngc ftg fnlbfommen rafP.

SDfi 33ær|te af 2Ut rar, at reb Stjgeligbebené frore Ub;

brebelfe ofte ingen Støgebjcrlr rar at faa. Tog fnart

rare ri faa rel tnt>c i ficcgenS $rarié, t)rab bisfc ©Irø*

bomme angif, at ri felr funbe tage be nobrcnbigfic A^rbolbéregler.

3cg ftger: ri; tbt iffc maa ©l tro, al jeg

frob ene i min Samaritangjerning. Snart harte jeg tro*

fajre hjælpere, langt flere, enb jeg funbe bruge. 23il Te

tro bet, cnbogfaa gamle SHartba frweé i bc jtbfte Tage

at bare crcrrnnbet fin grtygt, i ben ©rab, at bun fan

raatage ug en barmhjertig Søjler* (fyerntng, narnlig bc3

be fattige Snge. 3^g bar rigtignof en tøf f clig Slnelfe

om, at bet er ifolge bcjcrc Crbre eller rettere Jfifpttattox.

gorleben fom bcr en rægtig $affe fnlb af npt og gammelt

Stimet og en SDtotngbe anbre r;rrerligc Sager, brortil ri

juft bojlig trængte. £et er, næii benbeé eget gobe fjerte,

bet ^armbjertigt)ebéfonb, hroraf bun ofcr. £ror jeg fonu

mer omfring i »pufene, beiiKtrfer jeg allerebe, at en %\u

ben bar rerret ber fer mig. Hf, min tyca, at Ibnra

oa,i:u\ ffal mobe mig raa btéfe 3tcbcr! — $cg minbeé

i)inc bcjlige Crb m Oiutt? — £ror Du : er, ril offaa jeg

rarrc! rit golf ffal i\rre mit golf, og bin Ghtfc ffal i\rre

min ØMb! Silen c Trtcn ffal abffille o*! —

Rej, ml iffe Toben!

sA x u tor jeg baabe, at (uMbemicn er (toft i Kftaa

genbe; gftKC angriber, og muibre bcfttg. Sten iffe uia

Dffrc bar ben taftet, forcnb bon lob ftg formilbe.

Jeg bar i benne I tb mangen (8*0110, fed Toben i

Cinene. Hf, bror ferjfjellig ! Toben er fnart bet avim

teligfte, fnart bet meft orbojebe i hele ben jorbiffe iit!


224

rcerelfe. SDet !ommer an paa, om Tian feer ^rtfJu5

beri eder benne SSerbené fttyrjte. fyi, fljonbt o»er»mw

ben, lafiet ub, er Ijan bog for Sftængben af ©jcete til

enbnu. ror Mtbt, oeaanbet, ijen?

gtretfeéfutbt ! er enefie

©jæt lommer fyan tgjen, at tttn iffe ffal ængfteS i ©rcu

renS SWorfe. ^otlfen $mfyeb! Wlm, f)Oor SfjrifiuS ej

lommer, ber fjærber benne $erbené gtyrjte enbnu fin S^et,

ortnger gortotolelfen meb jtg 03 tnbt)r;tler 5Itt i 27iutm

09 ©ru.

s#aa mange forffjellige 9Jtaaber Ijar jeg fcct 2ftenne*

ffer bo, bog, ©ub oærc toret, lun faa uben 5(nger og,

Slnraao om 23armf)jertigf)eb ! 2I(tib bævtbe mit fjerte.

Junen rar fjetltg; (Sotgfteben rar opiabt ooer o3. 3^5

maafte Jtben lun efter ben £)ocnbe3 ©ulle, og følte lige?

font ©merte ooer, at Siben rar tit enbnu. 2)et rar mig,

fom om jeg feto maatk fyerfra, og tnbevlig maatte fulle

efter min $orlø$ning.

Wlan bedrer lun at Ijau (eet faa £>øenbe for at

mobtage et ganffe oeftemt 3 n^ r^ a f 2>t5bené $t)ftognomu

SDcr ftnbeé noget faa orermenncffetigt beri, at ©jenljen*

betfe maa finbe øben er tiljtebe; Tlan ty?

rteS umulig at funne tage fejl beraf. 2)og i ncefte $je?


225

felif feer Wlan ben iffe længer ; ben er bortregen ligefom

en Sfn, ter tilbæffebc Selen. $>en fiibenbe ftlbet fren,

iffe i OptøØmngfftJ SIratbi, men i en ribunbcrlig helt;

bringenbe £rileé JKo. 2M falber 2)1 an en ftrijtø. £en


!

226

Sefil ©iracfy ftger omtrent bet Samme: — $rii$

3ngen Ityffalig, førcnb fj&né @nbe lommer —

!

3 fyfcilfen Stening ubtafer Rebningen tøtne mærfelige

Orb? 3 im famme Mening, tcenfer jeg, tyoort Romere

£e(te 03 £ettinber unbertiben ønffe, at be albrig oare

Meone føbte. — Sebre, flet iffe at oære til, enb at føre

en elenbtg £it»aerelfe.227

gom jeg fcnere øeb £t)fet maatte grue 013 bæve; jeg er

nc£)fit>rtct fra betttbelige $øjbet uben al libe noget SScerre

enb en btigtiej 9h)fteffe. 3 ca , ^ ar tf

aae * P aa 9tiwet

til c\t omfoiume i en Snecjrorm; jeg bar øaret ttaabi uiu

bcr gøbber af vilbe ^eftc, jea, er engana,, faaøibi jeg

reer, unbgaaei 2)øben reb Sftorberfniven. (Snbøgfaa tyert

bet jitUe c 13 frebelige, om jeg faa maa ftge, tanunc £viljicb

bar jeg ImW mine farlige Søentfct at frejtaa. gorleben,

web £e, var jeg iffe langtfra at ømfomme veb 3^j

førntyti var jeg ganffe narøeb at emfomme veb $anb, ibet

jetj i SRfrfe vilbe gaa ligeover en nforvaret $ronb.

3lmh Dreng blev jeg meb een Slat« i en elenbig

Saab treøen ub vaa ten aabne ©øj gorfnnet lob i rette

£jebltf en ftnff €>rtø*et frtobfe min ffjetbnebeftemte SSej.

(vn anbei @ang føretog jeg mig en taaøtlig Sanbring

l\ia bet tilfrosne $aø, uben at ane, at jeg, næjrefter 9frr»

(en, gi! efter S)øbeiu 2)a bet enbelig faibt mig inb at

venbe om, bavbe en tøj Saage (agt |ig over fianb og £av.

(immeltøørnetne vare Ugefom øortølcrjlej mine 8fribt

fattbe (tgefaa c\vtt fore mig nb i bet aabne -\>av fom inb

imob Banb. Det laffebi ab aften øg var øibenbe tolbt.

£arnge ucb jeg (igeføm røbfafei til pletten, af gtøgt for

M ffribc frem i en falf! Retning j bvab jeg følte i benne

llbeftemtbeben* lime, er iffe tit at beffrive. £øg SRobet

tabte [eg iffe. Ken affieb maatte jeg; en længere JDøceien

pegebe lige mob gorbcenxlfen. Baa jfreb (eg ba frem

øaa Bøffe øg gvommc, giøenbe mig blinbtben i ®ubø fa*

berligf \\unb, vaanv ftvrfet i ben Døetfcøiitning, at min

time iffe var femmen enbnn. Dg (eg gif, mttil bet blev

ganffe mørft. #001 mange (Bange |eg ffiftebe Retning,

l.V


228

t>ecb jeg iffe; men juft i bet £)jeblif, ba jeg t?ar i So;

greb meb at fortvivle, naaebe jeg vlubfelig ben fretfenbe

Sanbjorb. 3 8tø var jeg gaaet ub; t ©tybojt font jeg

itanb, over en 2fttil fra bet ©teb, fyvor jeg om gornubs

bagen fyavbe fattet min vtfe $lan tit en behagelig 2tnven^

belfe af en gertebag.

©om ©tubent tog jeg engang fra Sanbet inb tit

$jøbenl?avn $aa en fværtbelæéfet £orvevogn. tt, tyWr«

J>aa jeg og $ubffen fabe, »ar anbragt i en bettybelig

£øjbe ovenvaa ficcéfet. 2)a »i ffutbe nebab grebertféberg;

95affe> formaaebe fejlene i bereé £atgfobbel tffe at tjolbe

bet vægtige 2ceé. £)en tunge SSogn tog bagten fra £e*

flette, og £eftene toge bagten frft ftubffen. 3 W* s

brceffenbe gart tumlcbe M nebab kaffen, tilhobe, £effr,

SSogn og ^Serfoncr, givne Silfcelbet ivolb. $)et var fri;

iiffe £>jebliffe. $?en Seftnrtetfcn ffutbe enbnu forøges,

ba ben fvccre 2)t(tgence meb fire $tfk font lige efter oé

og blaejie ©t'gnal til, at vi ffutbe fjøre afvejen. 9fteb en

fortvivlet Slnffrengclfe vreb ^ubffen tttftbe; i et nt)t, noget

ntinbre jævnt ©Vor fortfatte vi vor Ijatøfcrceffenbe gart.

$lubfeltg gav htt et votbfomt ©æt. 3eg blev fafiet ubaf

øbené©trube.


;

229

2ftin førfre $jergrejfe foretog jeg i ^urabjergene.

(vn 2>ag batte jeg befreget en fremragente gjelbaaS for

at nrjte Utugten til 2llrebøjbjergene. $a

jeg nu batte nr-tt , brat jeg batte ønffet cd nr/be,

borebe mig flet iffc biéfe ribtløftige Omveje, og jeg følte

en uimebjtaaelig grijielfe til at fFtybe en betrtelig tøjenrej.

©jentejen laa for mig; bet rar en unter en 33infel af

omtrent fem og fyrrettyre ©rater temmelig jævnt jfraa;

nente, met fimiué cg Steen bebftffei iMan, ci] benret

iexten buntrete gobd Utjircrfning. 3 SiHiben til min

ungtomligc ftraft og 2?eberntigbeb fnntcS mig ber fun at

rerre Vitet at vore. SWeu jeg tog fejl. Strar reb te

forfte Sfritt begmtte tet Iffc ©ruuS at glite unter mig

ieg iffe gif, men ligefem frerrete i ten frie £uft. Ztaa

jtille funte jeg iffe, entnu mintre rente tilbage; trema o

maatte jeg til ten mig afjhifue Sanel tnbe. SRtM Sfritt

rare String, mit i'cb rar en Jvlugt; fnart merrfete jeg,

at tet gjaltt Vir eller Tot. Xbi iffc alene tørufet fem

i ^eiwgelfe, men c^'aa te Icfe Stene, af brilfe nogle

batte en meget betttelig Støgt 3*fl

lMr tt* fammenligne

meb en ftltgtning, fom var utfat tor bele tøeverr; og 8&s

nonilten fra en vel befat gerjtning. (vu Sft aj Stor

blerntete luTiten mit Stu; Stenene paØfebe net efta mig

og tilrette ilee mine netre £ele. ftlere (Stange Mer jeg

flaact om liig en .ttegle, cg rullete et langt btyttt netat

rframten, altelc* Vrticgtren tet ubarmbjertige £f}tt.

Rangen centnertung 3 teen feer fnfenbe forti mit $otcb;


'230

mangen een tørnebe tmob mine 33een og foranbrebe min

Retning. Tim jeg fom atter $aa Senenc for at fortfætte

mit $)tyftføb. £)g jeg førte td tilenbc, lerenbe, nccjten

uffabt; t et formeligt 33jergffreb naaebe ieg min enbelige

Seftemmetfe i £)r;fret. Tim rigtigno! »ar jeg tynfelig mebs

tagen. dJlit legeme fremmjte are faa albeleS ubtømte, at jeg i

flere Jimer iffe formaacbe at rejfe mig fra ben $let,

^»oorfcaa jeg, meb bølgenbe 33rt>jt og et fjerte, ber »ar

nceroeb at f»rænge£, meb fortumlet fjerne og ffjcetoenbe

5frxce »ar funfen om i ©rocéfet. £>erfom iffe en barm?

f)jertig ©amaritan »ar fommen forbi i en fraftig ©enn*

»igeS ©fiffelfe, »ar jeg rtmetigotté bog ne»»e gaaet mit

(£»enttyr faa belbig igjennem. Otte $)age efter bar jeg

enbnu mangt et


231

3 mit Viv bar ©uté Varetægt rorret faare rmafal?

fcente; jeg bebover iffc at ro fe min Slgtfombct; jeg maatte

fec, gafl i mig felv, og tilbete. 2$tjtnof erc btéf^ ten

rtybefie Ororelfeé Momenter iffc bierne nten Setttbntag for

mit i'iv og 9afe«, btéfc en nbeffrtvelig £enrvffeln\~ SBjfc

Mitte, ta jeg i en &f Safnemligbet gløtente ©jatl fim

fornam (Stab, ja dub alene, bo jeg følte mig ligefom n$»

fett i benne gamle, }aa Utttgt og faa vel fjenbte heroen.

SDtéfe gøielfei vare faa levente, c^ te bleve fornvete iaa

IjtyWta,/ at te ej fnnte forflygtige ft^ fra ten ene (Stang

til ten anten, men meget mere font til at gaa igjennem

mit Viv font en b entente Stemning. £et var ligefom

ten røbe fcraab i min Silverrelfe.

Tea,, ter gfoej entnn en anten. 3«g bil 3^ ffjitle

for Tern. rer gi»e4 entnu en anben £raat, rot fora $jer*

teblotet, ter begrmtcr faa gøbi fora met mit K*, og firm;

get ftg i biin forfre. S&e ril ej fnnne begribe bet; og

|eg ffal ilte trijre mig til at afgive nogen gorf låring ter--

over. $*tø benne ftølelfe, fom jeg nn vil \oa,c at tt>t>c=

liggjorc ©em, ftor i Jvorbintelfc met biin anten, reent

naturlige, ta viltc tet vare let at forflare. SKetl tet

gior ten iffe; faavitt font jeg tor tro mig felv, var ten

til kxnge for bitn anten. Kit begreb cm ^orfvn oa, 8es

ftemmelfe fan blot i faare ringe ^>rat bave vårret ntvitlct,

og mine StØØerfaringet funnc entnn hm bave vårret meget

ringe, ta ter met en nuTfwxrtig Mraft gjorte rig en af

herten oa, Gaturen altele* nafbarngig gøteffe gjerltentc t

mit barnlig nmvntige ivvfen, ten nbettngete $ø(elfc a],

at jeg ifølge bojere BiØii gif en o(é faregen Bkftanmelft

beri litoii unot:, og at jeg følgelig

ej Funte to, førelb


232

jeg tyavkt optølbt benne 53ejtemmelfe. £»or fjernt benne

$eftemmelfe laa, bet ribfte jeg iffe; men ben maatk ligge

meget fjernt. Sif t)tulfen 9lrt ben »ar, bet ribjte jeg lige?

faa ttbt; men i alle £ilfcdbe rar ben ^ccvet orer bet 511?

minbelige. ©et iaa intet #o»mob, ingen baarlig 3®r*

gjerrigfyeb i benne $øtelfe, men fim en jtmr-el 9?øb»en*.

bigfjcb. $ort at jtge, i en Sliber af citere eller totr 2Iar

følte jeg allerebe flart og tåbelig, at jeg t)a»be, fjrab QJlan

fatber en arøiéjton i benne 23erben.

£)en ncrønefte og ftørfefi fremtrcebenbe SSirfning af

benne forubfattebe $ø(elfe rar en fanb £)øbéforagt. Uben

at Ⱦre mobtg af Gaturen trobfebe jeg meb en rifinof

forbanfenbe a jeg alene brer ub »aa

s

8aab, eller t>a jeg t;arbe forrilbet

£aret i en aarcløé

mig paa 3K" — bet cr *° femfcler blanbt mange —

tabte jeg 2ftobct og fatningen, ffjønbt jeg ej fan ncegte,

at jo mit fjerte bærebe.

2>ennc fomnberlige forrentning^ og £rtygl;ebgfø(effe,

en $rt jcbtiffc, — jeg l;ar ben enbmi. 2ften

alt efterfom jeg Mer celbre, bier ben minbre og mtnbre


233

lerente og fremberjTente, øg i te jttjre gttftttt af mit £to

fjar jca, alene fjentt ten fora en nu 03 ta, ftetie i lomgete

VtttitwtvM 03 minere Watt 03 fraftuj tilbaejeeeutente

Stnelfe. Det er faaleteS naturligt; jeg fem jo min 29e*

ficmmclfe ftetfe nærmere.

9Ren brilfeu var biin $?ejiemmclfc? (ir een maaffet

allerede naaet, eller fereftaaer Den entnu?

3a> in\it ffal jeg jlge? Icr jeg (rare 3a, 03 teroeb

ligefont fatte en 9tnb for QuM alrife, u;ttgruntclige Raab*

flutning mig angaaente? ftej, fim fcette fyar |eg at feare,

at jeg er vel tilfrets meb ren Menimelfe, jeg nu fyar

naaet. 2>d rar min $ejiemmelfe, faa meget ligger flart

for mig, at fcrvilte mig fra ten algotc gabet paa tenne

heroen« riltfommc Seje, og font en fortabt Søn at rente

tilbage til barn for Kubet £aarer at rrife bane Harms

bjertigbet. ftan ter i hiverten gire* nogen bejere og

betltgete ©eftemradfe ent ten, at fomme til ©ub? Ktn

Club/ [eg forlanger iffe Øtete! Vat mig fun blire, bror

jeg er, o gaber, bo* Di*,!

fgeg fonter Xbnra regetacefftg mine fptcebifenet.

Ter fotbtei en nn Slnjtrengelfe, faalete* at utarbejte

tem til ^knnemlcrening; men i mm SRaneet at ftnteve

øg fotebtagl tem vaa forantrer tet jnkt. 3*fl

(abe mig binte ,\\ Cvtet.

fflW Wl

Ofh ere mine ©tete flet iffe Kntft ent en ©jengt«

relie af mim ^rertifener, og Ibnra frarer mig Oaa mine

^rcrtifener, fora om tet rar ^reee. (*ab bare ri fintet

at famtale om ent ror Øub Og bane ertge Vir'' Btff

fortit er Ugefom ntflettet; Rvtib fra»e ri iffe tilfælle*.


;

234

»t l;at>e fim en uenbeltg gremtib. 3^^rt^t funbe ber neppe

git-eés noget mere fulbfomment Ubtrtyf for t;r>ab ber rerer

(tg i mig enb netop mine $ræbifener. &ette foler £b tyr a,

og berfor mobtager jeg ogfaa ©»ar paa alle mine $ræbu

fener. Ofte er td mig, fom t)ørtc jeg en féngel tale til

mig om be gnbbomlige £ing. Ufffclb og SSttSbom og

Silbebetfe i brert et Orb, — er M iffe ft'arafteren t

dngleneé Sale? — £>et er ben [amme Otøjt, fom nu fyar

l;enrt>ffct min ©joel i nceften ftytten Slår; men ben er iffe

længer fra benne Serben.

%M efter libt er td Itiffebeé mig at nebftemmc fyenbe

t famme gortyolb fyar fmn oploftet fig fetø. Serben foanbt

himlen bles tilbage. SStfinof er benne £tmmel iffe atttb

flår. SDtørfe ©ftyer brage tungftnbig l;en bero»er; tunge

£aarer falbe nu og t>a ; bumpe £aager fænfe ftg tybt og

beflemme fjertet. 2Wen ©ub$ fjeere ©ol brtyber bog

jlebfe fejerrig igjemtem.

3eg frtygtebc for en (Stygbom; ber er fun bleget en

Sibelfe tilbage, ©tygbommen funbe jeg afoenbe; t ©nbé

£aanb befaler jeg Sibelfen.

3eg er Ityffelig. 3ffc uben £ibelfe, — M t)t?rcr jo

til for ai »ære Ityffelig t benne Serben — men uben $ine.

£)er er fun tøet, fom »irfclig nager paa mit fjerte. £>et

fommer og gaaer og »enber tbelig tilbage. $)et er £an*

fen om, at £l)tyra iffe bte» Ityffelig.

2)icn £)c maa alligevel iffe tro, at jeg i mit &alb jujt

altih og ooeralt ftnber banet Sej for mig. ©et er langt;

fra j

mangt et ©ttyffc Sej maa jeg enbnu »anbre fuf fenbe.

£ften jeg bef»ærer mig iffe længer; i Gfyrifto foler jeg


235

ingen €toag(eb, agtet jeg ingen ilVobgang, bevarer jeg

unnj^cli^

Øaafcet.

£a ^Ircftclcn $ettu$ I^olbt ftu førfie $rxrbifen, Mew

tf fe gerne cut £retnfinbe omvenbte. «pvor mange tnftnbe

^rerbifener er bet tf fe ftben biin Jit blevne fyolbtc ganfPe

nben Slette? ©etten ml maaffee benfafte: — 3a, faa ere

te »el alle omvenbte. — Sfyi 23erben bønner efter Sftn«

net, cg 2Ule kere jo 9?avn af ftbrijine.

s

)lc\, netop tmeUlent

benne tallofe SRotngbe af (fbrijrne (ave SRtngl enbog

to ©ange rmvenbelfe bebov. gørfl maa be aflægge eet

formafielig rancbe Gbriftennavn, og ft'nce fig i at gjaclbe

fot bv.ib be ere, SerbeuØ og SrebénØ nlnffelige 8øm.

Derpaa maa be i Slanb og Sanbbeb, fornergtenbe fiig felv

og 93erben, vaanr; benflt; unber brite Wavn, bveri ber

alene er ftrelfe og greb. 9cej, Stange, SRange tramge

enbnu til Cmvenbclfe. SWen bvor mangen $ræbtfen bit;

rer tf fe belbt, nben at een eneftc >vcr glab vilbe t f fe mangen Jfræbtfant

fole ftg, naar ban blot bavbe vnnbet een Sjæl for ©ubS

$licic\ 3*> l,an Wlb« vare HffreM meb enbnu mtnbre;

ban vilbe vrife ftu (gerning, naar ban blot tnrbe b.uhc

at bare gjort een 2Uxl eftertamffem v^ be onbe 8eje.

9Ren ban* Crb ere fvilbte, fer evig fvilbte.

Roglc ville uge: — 3 d * veb biin forfte Vejligbeb

bleve Xretuftnbe omvenbte. SPteti bet oat ogfaa en ganffe

anben s |>rcrbifen, enb vi nogenfinbe faa M bore.


2If, bet er jo netev ben fanune, font vi alle bolbe,

Ifol nb og Kat in^, alle vi, fon Viwbife i (roen iua

ben foréfffflebe oefiini fon ben enefte grelfe! SDer give>J


236

røgen anben $ræbtfen enb Slpoftclcn fetere paa btn atter*

førfie $intfebag. 23eftanbig maa ot minbe om £erren3

fiore og f;erlige £)ag fom foreftaaenbe, om alle Jtngé $or?

frænfeligtjeb og (Snbe, om Stynben, £>øben 09 &ommen,

og berefter btt eoige 2i». £00 Ian bejtaa r>aa benne £>ag,

ba 3°^ er i9 fffll bømmeS meb Øtetfærbigfyeb? 3«9

e «/ tff*

een (Snefte! iDien bog ffutle 9?ogfe frelfeS, l)oer ben, fom

paafalber %mmå 9c\it>n, t £ro og $jærligt)eb. Og benne

£erre, btt er l;am, fom 2ftenneffene foréfæftebe meb ngn*

bclige #>ænber og toge afbage, fyam, fom ©nb oprejfre,

efter at fyavt toft £>øbené Smerter, f>am, fom ©nb gat*

(Sæbe ocb fin fyojre £aanb for at lægge 2Ute og 5ltt nn?

ber t)ané jobbere gobffammel. 3 l)ani glæbc ftg t)oer en

Sjæl; tøf t)an ffal nbfri ben af be £>øbeé ÉKige. £an

bar funbgjort 0$ Stoet^ SSejej tjan, t)an alene ffal fttlbe

0$ meb ©læbe for fit 5laf»n


!

$>et er £>ot?ebmbl;olbet af $etri $ræbifen. £)et er

ben ^ræbifen, jeg i)oIber £)ag for £>ag, ftebfe ben famme.

3eg fjenber iffe nogen anben, og maa berfor til min £>øb

gjentage benne. SWen iffe altit gjøre biéfe £)rb bet 3nb*

trpf Vaa Sjælene, fom ber lob fig oente. £>e gaa iffe

til fjertet, fom be gif fyine £retnfinbe, ber lobe fig om*

oenbe. gffe tønfcoer fpørger fom £tne, rtyftet i fit 3nberfte

oeb at l;øre tale om &Qt)tn og 2>ommcn: — 5lf,

af, fyvai) ffnllc w gjøre? — Saalebeé ftmrgte #ine, og

^etrné foarebe: — Omoenber ©ber i 3efu 9?aon til Styn*

berneg ftorlabelfe, og 3

f^utle faa ben #el!ig 5lanbé ©aoe

til et eotgt £io ! £aber (Sber frelfe fra ben oanarttge

Slægt! —


237

— £jcm, Hent, — bror fobt, hver benrivenee er

tffe bctte Crb ! tøjennem bele mit 8i« bar jog Ma ver;

lenbe SRaatoe felt bct£ IrpUcri. iftaar jeg (om Sam faac

oct Cjeblif nærme lig, oa jeg frvi 2 folen og .Heftbnfet

fnnbe fim* c til hjemmet, gi! bele min Silvcrrelfe op i bemt

^oreftilling. $eg (tøfl* tffe, fov iffe beller af ibel (Mlaebe

og ficrngfel. Cg naai ferien øar forfvnbt, naar i'ernfen

enbelig faitt, fon facngslebe mig til bet fremmebe Stee,

ba foer jeg bort, )A,\-fxi og let og (vffelig, fon om jeg

iffe borte benne heroen til. ^oert Jpuits, hvert £rcr,

ja tøver ^Steen »eb 23eien var mig en intercsfant og bvre;

bar ^Mcnftant ; te befanbt fig jo alle i giiujt mob £jenu

mct. Mroerne forefom mig c\t være fanot rt>jiTftfrthebeiis

lemvier, fnlbe af -"ovUe, Stygge og ibvliiff Wtybeift. Jpver

Starfon, jeg mobte, fmitcS at bringe mig $ilftn fra 9jeu*

mer, og jeg fnnbe gjeme bare omfavnet barn berfor. Cg

naar jeg enbelig fnnbe ojne bet bvrebare -pjem, naar jeg

enbelig meb tvart og om J\eb »etraabte ben f jerre "serbbnnc,

ba var bet mig, fon om fjertet ffnlbc brvbe ilt gamgffl i mit

Srvft, og flvve fin Vnffe, ftn enefte Mjarrligher iniobe, ba

var bet mig, fem om bet enbog iffe var for meget,


238

enb iffe i mine Janfer rrerbe nær. ^r-ab fjaobe jeg ba

at længeg efter? 3^8 Ma *> e * ^cebretanb, men itben £jem,

uben Slægt og SSenner. $r>t(fet $be! 2J?en gcebrelanbet

Mirer albrig obe. £>et fmr en 3ørb, [om moberlig fyar

ernæret (Jn, bet §&r en £iinmel, l;r>orunbcr 2ftan alene

er jtg fclt>, bet t)ar et Størog, [om paa forunberlig SWaabe

rurer fjertet, bet t;ar fin £tftorie og fine fobe (srin?

bringer.

Og nu, o, min 23en, — jeg er i ftæbretanbet, jeg Jar

mit ©o, og bog gjennemoocoeé jeg enbnu ofte af tøtin foul?

menbe, ujtgelige Saengfet efter at fomme Ijjem! ${)i jeg er

Meoen fremmeb Ijert 33erben; mine inberlige 5lttraaer og

gort;aabmnger ere, ligefom mine Glffebe, fyenbøbe ben ene

efter ben anben. Serbcn er mig fjeer for fjanS Sfnlb,

ber fyar jfafct ben, elffct og freljt ben, og i fyanS ^jærs

ligfjeb f)olber jeg ben fajt og l;engi»er mig ben, for at

ligne fjant og Mire tro inbtil dnben.

sMm ber tommer

£)jebtiffe, jeg fan iffe afoærge bem, t>a mit Srtyjl fouimer

ligefom af inbrc ©raab, og jeg renber mig bort fra

2Ilt, \)vat> ber omgioer mig. £)et er SønligfjebcnS 5tanb

i mig, ber, iitg anbre Som, grceber efter ftt £jem og jtn

$aber.

£)e ril falbe Ut eoagfyeb. talb bet fun faalebeé;

^t er netop M rette 9?aon! $jocrligt;cbcn, ffjonbt |terf

font £)øben, er bog om og foag font bet iu;8 ubfolbebc

fpæbe Sir. Cg l;oab r-ilbe en ftjærligfyeb rcere uben Sange*

ler, uben Smerter, uben Saarer?

2)er gtoeé en


:

239

tene Smerte fyar noget 3ott og Cplcftente ; fliltø utvtffer

er ten itel 2Mtterbet> 03 gortccrclfc. Sil fritte (vrcmpler

Ma overbama/ute £obéfare, hvoraf thtb i fin Raabe fyar

utrevct mig, funtc jeg paéfente bave føjet eet entnu

Sfafalbd af en glubencc £jemvee. 5>cr manglede fnn gfe

tet i, at jeg mitt i min fejrcfre Ungooméfraft var bleven

tette \\b\)xc$ $t)ttc.

6fter en længere Sjergrejft i .pojalvernc, ter bavte

varet (igefaa fult af Blttfrrtitgelfe fe in af s ?ivtelfe, var jeg

gaaet over ©t. @otf^arb for at utbvile mig i bet Mibe

og vntia.c ©efltngona« 3>*fl f*tte, at jeg trangte til

$*ifc fvaabe f»r 3 jarl og legeme; men htt anetc mig iffe,

at jeg aøerebe bavte Stjgbommen i mig. Unter ben fim

iitet frygtelige 8fiffelfe af en Mit, bog jtebfe tfltagenbe

lungnntigbet, forbuuten meb et vift ubeffriveligt Svær«

meri, fheg ben jtg laugfomt vc\a mig. We«, faafnart Jeg

var femmen tilro, faafnart Slnfoenoelfen og Sltfvreteljen

vare evborte, brct 8vgtemmen frem meb en frygtelig

Kraft, emfvantte min Sjal, utgjet fig gennem Heroer

og Varer, og lagbe bele mit tyecien unter jig. £)en beftø*

vete fim negle i-\a I\igc til ganjTe at forantre mit Ut;

feeube og tage alle mine Mrafter fra mig. got tiltaffete

^intuer, (tyfe og menneffefh;, laa jeg p«a Sofaen i mit

Scrrdfe og fortarete mig feiv.

g'fl B*^ 3wwt

formaaebt

bellor Jntet j feg var )\\,\ mat, at mine Mua ffjalrete un«

ter mig, at [eg fim met Knftrengelfe lunte gaa over ®uU

vet. 91 Weaelma»?figbet i 8ivøfltn etionerne var ferftvrret.

3#g fpifti een Qtong i Vobet ^' tvve til trctive timer,

\\u ganffe vilfaarlige liter, men aben l'nrt og uten at

Staben ftyrfebe mig. -Vele min Cmgtvelfe var mig rov


240

fyabt; bcrfor f^oU jeg inbfTrcenfet ben faa meget, fom

muligt. £)en fyøje, frraalenbe £immel, be ftare, ajur&laa

SSanbe, ben i Gaturene rigejte $ragt fmttffebe 3orb, be

bufttge, frie bjerge, be i bcre$ gtylbe fvulmenbc 2>alc,

i)ele benne ©tybené flare, farverige og »»pige ^ertigfyeb, t;ete

Utk af ftrifyeb, £ttft og £tbcnffab gløbenbc Sio og Scefen,

boorefter jeg t)aobe fø(t en faa l)eeb, faa fwærmeriff £æng*

fel, — ni eb en uotfermnbelig 2ftobbr;beIigbeb »enbte jeg

mig tort berfra. Sften, mebenS jeg laa ber meb luffebe

Øjne, frembøb ber fig uofcbørtig 33tfleber af en ganffe

anben %xt for min ©jcel, S3iUeber uben ©tanbé og garoe,

tilbeelé fytyflebe i £aage og Tinte, men af, bog bfror

bejlige! SDet »ar SMflffcet fra t>d fjerne £jem i forben,

ftmplc, prunfløfe, men ubcffrioelig rørenbe. Cg jeg, fom

fun fyavbe intnbct faa faa 9)tenncf?er$ ^jærttgfjeb og fun

I)at?be faact faa faa 2ftemicffer fjoere i hjemmet, jeg oar

nu i min gantaft omgiven af en 9Jtøngbe btyrebare SSaeé?

ncr, fom bragte fig i tørinbring fyoé mig paa ben ømmefte

2ftaabc og falbte $aa mig mob be fjærligjre 9?aone. ©elo

2ftenneffer, for boilfe jeg albrig l;at»be følt noget 33eftm;

berligt, formaaebc jeg iffe at teenfe $aa uben inberlig 33e-

»ægelfe og veemobig £cengfel. Cg ibelig tonebe hjemlige

Sftetobier i mit $re, nu een, nu en anben, min Sfloberé

SSuggeoifer, golfcotfer, lanblige 2>anbfemeIobter j

jeg tyt?

Ute bertii fom et fortabt S3arn, og £aarerne oælbebe ofte

frem af mine £>jne. @n forunbertig Jtlftanb ! 3niob alt

Steooerenbc rar jeg faa ligegrjlbig og Ijaarb, at 3ntet;

fombeft formaaebe at røre mig, ^tt ffulbe t)a l;a»e »æret

een eder anben


2i\

var jeg foa følfom og Mob, at felt* bet ufretvbeligite Støtnbe

funbe fremfare miuc Jaarer.

Od rar en frabig ^enfmaegten; følg fer Dag toge

Strafferne a f e'en, og gjerbe ber*

vaa een ellev anben Ubflngt, ber mebtog ^ormibbagen.

9Ren bermeb var ogfaa for bet SReffe min .perligbeb His

ente. SXeb ben ba(enbc Sol toge cc^hu fiivéfraften oc\

i*ivømobet af, og jeg fan! atter fammen i min afmagt,

Sievbeb eg £>aab(ø*beb; meb Urtenene 3 tygger famfebe

ftg o^i\e\ td morfe, luxircn fortrivlence {ungfinbø Styg*

ger over min Sjal, og Toben h'Vftebe mig igjen i fine

felbe ?lrme. Jorajcweø )ttci> jeg imob. 3*fl Manbebe

mig i oolfcvrimlen, fnib ti Viv, i'nne og frn'f l^vbelfe;

jeg bengav mig i Gaturen, i ftunfien, i Selffabet -

ontet, 3wfe* fomiaebc at famgole mig enbog blot et Cie

Mtf. Jeg venbte mig bort meb Bebe eg Stbelfe; 9U1

minbebe nug fnn om, at jeg var nbe. &M gif jeg bfl

bjem — af, bvilfet (jeg! — cg inbefvarrebe mig eaani)

meb Jortcerelfen og Toben.

...


242

S^oglc fcetmGige 53efjenbte uøbte mig en £æge paa.

3eg »ibfte hm altfor »el, at tyer »ar Sægefcjælo unyttig,

og føjebc mig !un nteb U»tllte i en »enffakltg £»ang.

S) en »ærbigc SWanb lom meb tøete ftt uf^re 5I»»arat af

»ebantiff ficerbom, analtyferebe min Stlftanb fra £o» til Xaa,

fra 3nberfi til g)berfh £»orlebe3 ffulbe fjan funne fjenbe

min ©t;gbom? — 3 ta ^ ener « e ^^ e albrig af #jem»ee;

Ubi bene, ibi patria. —

for bem gjcelber Orbforoget :


£>g fel» om l)an tøaobe fjenbt ben, ti »ab funbe i;an for?

nuftig»iié r)at>c gjort 5lnbet enb at raabe mig tit at rejfe

tøjern? 9ften bet eenfolbige SMemtejJe »ilbe ftmocltljen lurere

mig for Quartana eller gjerbebaggfeoer ! ©lab »ar jeg, ba

jeg biet) l;am f»it. 3 e g laafebe min £>ør af efter fyam,

og U\t^t i;an$ affftyelige Sfttjturer ubaf SSinbuet.

9?ej, fun i hjemmet »ojebe ben Urt, font funbe

tøelorebe mig. $)et »ar af Sængfef, at mit SScefenen*

fmægtebe, en Scengfel, ber »ar faa o»er»ælbenbe, at bet

forefom mig font en ubeffrioelig £t;ffe, om jeg frlot funbe

naa hjemmet alene for at bu.

Sltter liii 2>e ubftrtybe: — cm en iffe uvigtig Omjlcenbtgfyeb at »etcenfe. 2)er te?

fcøoebeS intet SInbet til at be»irfe en Ijelbig Strips i min

e iffe falbe

ct utøpre Zxtyt, tøoorunber 'Cm Ueb og »irfebe.


243

£et var tet naturlige 27iennefFe i mig, fom, litg £t>ret

eller planten, favnete fine factvanlige i'ivsbetingelfer, og

berfor xnlt^c te. gfanbenø Støfen i mig terimcb »ilt« iffe

fcøie jtg unber ten vaatvungne 9caturnebvenbigbeb, cg fkeb

tmob, inbtil bet utrfre l'ircbaab var forfvunbet. £a gav

ben naturligvis efter, 3 benvet fer Uejer varet e benne

5tamp; ba fagbe 9aa Senene, og gjorbe ntcb Sravlfyeb be for?

ncbne Slnftalter. 5lllerete reb Utugten til at femme Hem

gjenvautt jeg en ftcr Deel af mine ftræfter; unber felve

."pjemrejfen fem jeg mig 2>ag fol £ag meb ferbaufeute

•van. l'igevcrgten cg ten gotc gorjraaetfe imellem 2(anb

cg &jet fnnte« fult femmen gjenovrettet; fiivSfunctionernc

fem atter i berrt naturlige, vante Orben, 3*fl l' ar Kø


244

libt ttlro og opførte mine 33efjenbtffafcer. Og jeg fanbt

lOt'ere, enb jeg fegte, en e(ffȾrbtg foenff familie unber

Itiffelige taar, [om bat r>aa Ubrejfen og førte ftne $\m&

guber meb (tg, 3 benne ^amilteé


245

XVI.

21 te September 1S57.

©Tabt!« berørte at falbc af, Iræffuglenc begnnbe

at braijc bort, bar tab bojtibelig (titte IumIc 2W«sf og (Snge

i forflaret ©lanbtf. Tcv er Beemofe i 23labene$ #alb,

i fuglene* £(ngt, i (Bolene Straaler; af ja, en Bfffefc

er jo forf;aanben!

g ommeven er forbi. £et rar tf fe nogen 90b ©om«

mer ; en nocften almindelig 2fiteraejt, onb Sot og onbe

9tr;gter om n» Ufreb. Sten Sommer Mirer bog altib

Sommer. »Jhi riger ben bort! parret! $9øftetø ffnlie

ri ftti i^cn'!

aftenerne Mire lange; brugelig begrmber olben at

U;fe $^\ ben bjemlige 2lrne. $90 fom bar 9to%U, ban

falber Sine, ovfoger bem nrilfaarlig ; ben (vne finber

meb grnb ben 5lnbcn, cg be rutte fig [ammen oc[ bare

bet faa eriggebt bo* brerancre. Jeg bar Søgen

(\t op=

fifle, jeg finber 3*6** •*' *** Htlte, jeg borer Sagen

til nben $ufc alene.

$aui«4 taler i jlt ©ret) til Ibetffalcniferne et moerfeligt

Crb, fo« langtfra bar ratt ben CrnuTiffcmbeb iblanbt

ctf, fom bet fortjener. — 3 bare Kxrt ai tf, brorlebeS

tet bor ttbei at omgaaee og Utfffet (&U9. —

oa, barbe jeg iffe ban* Cnigang, brorlebe£ rilce


246

jeg £>a ubfyolbe benne min (lenfomfjeb, benne næroærenbe

£tb$ 2J?øtfe? 9Wen Bane Omgang alene erfhttcr mig en?

f)»cr anben; f)an er mig $abcr, SWober, £>uffru; $en,

Softer og Srober. 2If fjané Slægt ere Mj — f?an er

bele min Slægt.

3a, »i ffullc omgaaeé ©ub; fmn ffal »ære »or fra?

bige, baglige, uophørlige Omgang. 9Jcen bd er fyan iffe,

enb iffe bereé, font ere be $rommejb iulanbt o£. SSt

jTfjamfe f)am nu og ba en £anfe, »i beføge f;am af og til,

»i l;enff» til f)am eller falbe l;am til oS Stib efter anben.

£)et er iffe at omgå ae« ©ub. fSi ffulle oeftanbig »ære

fyoS J>am; ban ffal uaflabelig »ære ol nær. $an ffal

»ære »or førfie £anfe, naar »i flaa øjnene o», og »or

fibjte, naar »i luffe bent; og ben Ijele ubflagne £ag ffal

»ort fjerte flaa i $øleifen af fyam. $am betro »i ftraj

alle »ore Sorger og 23eft)mringer, al »or $rt)gt og £»i»l;

l)oé fjam føgc »i Øtaab, tjente »i Sttyrfe, ftnbe »i £røfi

og greb unber alle £t»eté Omftænbigfjeber. (§nf)»er af

»ore £anfer, ftøfelfer, Skætter, ©jerninger tyar IjanS

Sæfen til 93aggrunb, fom er ^jærltgfyeb, og f»ejler jtg i

banS 2o», font er $etfærbigl;eb. £il at omgå ae 3 ©ub

borer, at »i ^a»e fjant iffe »aa een Sibe, men $aa alle

Siber af oé; »i bcoægc oé mellem fjantf ^jærligljeb og

l;an$ 9^etfærbigl;eb.

2)et er fjant, ber bar tilbubt benne ftyffaltge Onu

gang; t>d er iffe alene l;am, ber er 9?oget for o$, men

ogfaa og, ber ere 9?oget for t;am. £tl Omgang fyøm en

gjenftbig £>cngtDelfe. #an bar »iijt, fy»orlebeé fyan »ilbe,

at »i ffulbe omgaaeé f)inanben, tbet Ijan fjenga» jtg paa

ben fulbfomnefte Wlaabt, iffe alene een ©ang, men i bd


247

ttenbelige øg for betianlio,. ftenne .ftenaivctfe er Dttganø

genø ftjeernevnnft. Q}i ffnlie benajve cé i barn, iffe alene

af tele vort Safen, men øgfaa alle vort 2 tv g £jebliffe.

3ffc ffnlle ban og w ffoa ret Siben af binanlcn, iffe ffulle

»t vire tilfrelfe meb en ajenftlia, 33erorelfe ; let er iffe

at oma,aaeg barn. Omgøng er .frenaivelfe, ban i og 03

vi i Kun, aben Cvbor, aben dnbej Omgang er iffe

tvende 8to, men eet 8w, fom fnllfommeg i .ftjjrrlia.bclen.

3a ifanlbcl, Uroen er en nnlerajorenle Srafti

JBerben vil iffe vile af Uniere at fige; lerfor vil len

fyeller ttbrig rc\a nøgen 2Inelfe om, fjval £ro er. Wlcb

^orftanlen frvbe vi mojfomlia, om taa lenne 3^$

filale ; iun mel s 2lnjrrenaclie 03 nftffcrt formaa vi at l\xve

øø nøgle Spa 11 1 berøøer, for ftrar løjen at falle tiltage.

3 troen fvinae vi o^ ni i (Søigtjebent frie, nenleliae

9him; [om paa gugteøinget fHge vi fra 3 or ^ cn °V N cn -

nem Sfncrnc, ajennem ^tftberen, ajennem .piinlene, inl i

(sjiil^ cvta,e di\c\c.

Iroen er Søtgfcefeent ftarafteermarfe i øf; Jvivlen

er (Enbeligt)eben6. 3 tvivlen er Mulle, ©#tb og Strib,

i Sroen Storme, £vile og greb. 3 ±mc\\ ovnaa vi 3llt

boi? vor bimmelffe gaber, i tvivlen alleleg intet. GnilS

;

SMftanl og ^ avinillbel ftaa i nøjagtigt Jvcrboll til vor

£ro. Stor £ro, ftor -VjaMp og frore Øaøttj rtagc %xo,

ringe -vixlv og ringe (toer. (Iben ©ro c^ Jiliii opnaa

Vi beller intet bog i'icnneffene ; bvovlelcg fnnne vi la

vente at ovnaa Røget bog ©nb? .Horn til et ^i'ennefff

mel Pinlig HjUnøbttiltg, cc\ lal barn nuxrfe, at SDn tviv;

ler om bang flobe JBtUiel 3 t-i 11 Jvivl er allerelc lin


248

33ønS Sfjæfme afgjort; ban ril t^xfe 2>fg tort fra (fg;

2ftcn font til barn og tab |am mærfe, al £)n fætter tyele

tit §aalj til f)am, rctfom lægger tin £ilrærelfe i tøan$

£aanb, og l;an ril tonere SDig, faafremt t;an Mot fart,

for bin 2tflib$ ©fylb. ^mellem Sftenneffet og ©nb cl* ber

ingen anben gorffjel, cnb at (jan aitib fan fcøntøcre, altib

fan Irjælre £)tg.

£)er var en 2;tb * ca jeg ganffe rar l;ørt op meb ét

frebe. 3^3 tænfte reb mig felo :


(St ©nf er ©nb lige*

faa gobt fom en 33on j

|a« oeeb jo af ftg felo, fyråb jeg

favner, og rit ifolge fin $jærtigf>eb iffe nnbtabe at gire

mig 2Ilr, fortil jeg trænger. 9#en jeg fjenbte iffe ©nb

i benne tøan$ ^jærligljeb, fyrorfcaa jeg fiolebej Ut er unuu

ligt at fjenbe ©nb gaber ubcn at fjenbe ©nb Son. £>et

er en gaben? Son og £t>ffe at tabe- ftg rebe af jtne 93 ørn,

fom {jan elffcr.

— $ctrné, elffcr £)n mig? — #ror btéfe 3efn

Orb l;aoc rørt mit fjerte! Sften vet er iffe alene ben

reemobéfnlbe £»i»fr, ben omme 23eorejbclfe, iffe heller

ben imellem £>immel og 3orb rærenbe 5ljærligfjeb i btéfe

Orb, fom er gaaet mig faalebeg tii Sjælen. $oao er bet

ba mere?

51 1 rejfe ftg efter galbet er et enbnn ftorrc SSibneg*

bt>rb om ror ^jærligljeb til ©ub enb at vogte ftg [or at

falbe. 271 eb ttt Sibjtc funnc ri reb en Itiffelig 9?atur

og unber l;etbige i'irgomftænbigbeber f«a temmelig fonune

irane; £rmærffomf)eb og Selrbefyerffelfe, og for \aaviot

ogfaa £)t)ben funne paa en ri$ SWaabe bitre ror anben

Statur. £)et fofter iffe længer nogen 2lnjtrengelfc at afbolbe


:

249

ftg fra bet Cnbc. 9?ien berimob brilfcn untore Sfraft bø*

rer ter tf fe til for at rejfe ftg efter galbet? 2ttange, mange

Snnberc bare meb mig gjort benne (marina,. SM en bet

gireé ingen ftraft til Crrej$ning oij grelfe nben Hjcrrltg^

|eben. 9iaat Kogen altfaa rejfer ftg efter at Ⱦre faU

ben, er bette et £Btbne6bttrb om en flor og orcrrættcS

ftjcerligbeb.

£rorfor fpurgte 3*ftø » ct °P $etru$ og tf fe nogen

af be anbre ©tøetyfc, cm ban efffebe barn? gorbt *J?etru5

rar falben og barbe rejji fig efter gaflet — 9?aar ®u

blot elffcr mig, — bet ligger i Hint ^efn StyøfRØntaal

— naar Tn blot elffcr mig, røeiruS, faa er alting

gobt. — C, bror rcrenbe, bror trojhiigt for brer en

Stynbetr!

fSetrnt rar ben falbne SDtfetyel ; bog var td ifaer

ban* ^jcrrltgbcb, bet rar 5efu cm at gjore; bog rar bet

netop bane ftjcrrligbeb, brorpaa ban rilbe grunbe fin

flirfe.

Cg brab figcr 3*ftø cm Støde SRagbalena, fom

fyefebe ban* jobber og rarbebc bent meb fine Saaver, oa,

ulrebe bom meb Salre og aftorrebe len i fit (aatf

— $en!e ffal tilgivet Steget, icx\:[ bun bar riffet »e*

aet. — Ken brcm Vtict forlabcS, ben ciffer fnn libct! —

C ntaattc bette blot rinbc Snnbernc ibn! &o ffnlbe

ber iffc ftnbeé faa mange nlttffclige, elenbige SRennefTec i

33crfccn. — fø Du falben, 911 er bog iffc tabt, fom tet

fetefømmei føg. twertttttob, VCi fon gienrinbc*, og

SRerc til, reb een cncjic frafrig Knfhrengelfe. RejØ Tig

fra galbet og lab Sefué fe« bw otertcrtteø Mjarligbeb !

lUt fan blire gobt ciibuu, cviggcbt, naar Tu blot fan


250

foare paa 3cfu Spørgémaal: — Sjæl, elffer £)u mig? —

— 3

fl #erre, £>u occb, £>u r>eeb, at jeg elffer £)ig !


SDct er et faare farafterijtiff £rcef i r>ort $irfetio,

at etaten laber [tue gororimmger kfjenbtgjøre i felr-e

©ut>8 #uu$. £ibligcre maattc nof kræften felo fra

$roebtfeftoten proflamerc gororbntngerne; nu flirer Jjan

meb at forftynbc, at ber er -ftoget at befjcnbtgjøre.


251

3ffc cnojana, faa vibt tit »i nu foninc efter benveb

tetutlnbe 5laré gorlob, at vi bare forjtaaet ben allerforjte

©oeintng i bet bimmelffe program fer MirfenS £ilclivelfe

bervaa forben: — SDHt 9tigc er iffe af benne Ser?

len. — 23i bare ffammritg gjort 3efil Orb til £øgu; vi

maa benvenbe c$ i teten, bror »i ville, fir« over en 33raa

Ivber c* imobe: — 3*> jo, uetov af benne Setbcn !


Ggentlia, talt, er tøfen flet iffe til at finte for bare Ser;

een. (vn Kuben funbe maaffee folbc Va^ *t Røe, at

Serben iffe et til at finte for bare ftirfe. 3*g bar 3iU

tet berimob at inbrenbe. Det femmer vaa Cfct nb. Sano,t

maa SBtan uncra,telia rejfe for at finte ben rigtig ffjoere

Serben, fon

i naiv Utruna,enbeb belaver jtg vaa at fare

ti! .velvebe, ubcn Sanfe om at ville ajcrlbe for et jotbtf?

£tmmeria,e. £erbjemme er bet anberlebeé.

Bat od iee, bvab bet et fommet nb af benne fjftr«

binbelfei *l*aa ben ene ©ibe ftttfenø bvbe Jorfalb 2lov;

i

tyet

, Sigegiplbtgtyeb , Slenbttan, gotmalittoe, Santo,


252

£)er gioeS djrijine golfeflag, djrtftne (Stater, ja, en

tøeel SSerbcn fulb. SDet rober ftg fom StfonfenS allerebe i

9?a»net. $erben fym ingen Religion, $erben fornægter

®ub, SSerben ffat forgaa meb atle ftne Safter, £>iéfe

famme c^rtftne golfeflag og djrtjtne ©tater ø»e unber

(£l)riftenbommené Skaffe alle 2J?orfeté © jerninger. 2Ifftne

grugter ffal l?»ert £ræ fjenbeé.

©jenncmblab friftterienl 2tarboger, fee £>em om i

SSerben, font ben lever og teer ftg ! £>»or ftnbeé ben flørfle

©mg? 3 tøU cfyriftne ©taters $oltttf. ©anbfyeb, Støre,

9tet gjaclbe 3ntet, gorbelen 2llt. gorrcebert er £)tyb;

Unbertrtyffelfe er £æber. Tlon btt er »eb $aaben, at be

faafalbte cfyriftne ©tater i @uro»a l;a»e »unbet en \aaha\i

2ftagt i be anbre SBerbenébele? 9?ej, »eb $olittf. 3 ©»ig

§a»e b»crfen $htl)amebaner eller 33ubbtyaifter eller ^ebnin?

ger fnnnet tøamle o» meb be (£t)riftne. £)et er iffe i be?

reé $rige, at ©uro»ceerne fya»e »unbet bereS ftørfte ©lag,

men i bereé grebéflutninger.

£>»or ftnbeé ben ftorfte llbarmbjertigfyeb? $o$ be

famme cfyrifhie ©tater og golfeflag. 3ngen kationer l)a»e

fort faa grufomme ^rige fom btéfe, iffe Ijeller faa uret?

fcerbige, ingen for faa ringe £ing nbojt faa meget $lob,

ingen faa fttftcmatij? lagt an $aa at ubrtybbe og unber?

træffe bereé 23røbre. 3^9 »eger intetftebé Ijen ; £)e fan

fee i l)»ilfen Oietning, £em bel;ager. Og intetftebS i 2Ser?

ben ere 3beernc ble»ne forfulgte meb en faaban 23tttert;eb

og ©rufomljeb fom neto» i be cbrijtne Sanbe. 2)erfom

©ub iffe fyaxbe gi»et bent et grijleb i fin egen 2tanb, »ilbe

be for længe fiben l)a»e »æret ubrtybbebe. Og bet er be

C£f?rijtne, ber l)a^ inbfort M grufomfte ©laoeri, fom


5

•253

23erben nogcnunbe bar fjenbt. 3 bmnt £enfeenbf tre be

ftbrifme faibé barbarer mob be gamle Rebninger.

Ofl bror frabed bd itcrflc $oomob, ten jfarftc g-ers

fængeligbcb? 51 1 1 er i be ebriune etater. Tot or tor, at

Stang* Jitel; og DrbenéoatSnri ere erfunbne eg femne t

glor. (vn 3flanb, fora albrtg bar ffubt faa meget fem en

©omlærte, vijcr 9Wan til 3a\jermcfter, en anben, font ak

trug i fit i' ir bar lugtet ftrubt, til f^cncralFrujéfcmmiéfcrr

en 9R4nb, fem raa 3ultefoft bar offret Staten bete itt

l'tr, betonnet 2Kan, iffe nteb et rsjagettllcrg, men nteb en

$tabl raa nebcrire trin af OtaugfororbningenS 3ttge;

en anben flaacr man til Ribber, forbi ban »ben 3ro;

rer bar bart ret $elb at ornaa jtt balrfjert^ eller fiirs

jtnbéroeenbe Bar. Sfati ffjelner imellem rirfelige og ittrift

fclige Sanceflu 3nfhtcr=

bon, fem fan Kitte* reb 6tba af benne, og bet er Tic;

ben. De iffect^riftne golfefcerb fjenbe ingen iWo-be; be ere

fornuftigere enb font )a^. J>d rar Di Kbriftne, brem al

briftiu\ ber ffulbe rarre l\r.

rebe crer al Serbené genVrngeligbeb, et ( s 'briftne rar bet

forbcbolbt at orfinbe og ore benne teriuaalte Taarffab.

$M florerer ben iffe? 3 3Ptd>em< N\$c berffer ber langt

jierre 8ammenbo(b, cu langt alrorligere 3ti\rben enb t

gfrrifti "Muyc Ran raabffret ftg langt bnrrigere meb

4

2'iobeiourna(cn enb mcb ben bellige 3 frift ; SRofl befnmrcv

fig langt minbre for at rarre en (driften,

- -

bette gaaer

v ii^ feir — enb for at i\rre raa Koben. 3 SRobtné

$U$c tfxcé ber ingen Romere, (fratere, l'utberaner,


!

254

(£al»inijkr, 8t&tu$ltatier4 f?cr berffer ben ffjønnefre (Snig?

()eb. ©et er iffe i @l;rifknbommcn, men i Sftoben, at M

almtnbelige 33rober* og Søfterffab er at ftnbe.

9ht fporger jeg, er alt ^dk (StørtfhiS i l;an«


:

255

fem jeg tMbjic 9?eget af mfø fetø, maattc jeg funnc (Ige,

naar tet in l ffec. £ct fan (cg tf fe. SRfri iftfge Støns

ten i mig veeb jeg, at bet maa ffec. @nb vil ettgana,

felv fore ftt golf nb, maajTee fnaiJt, maaffce [enere. D

gib tog tøml Itne var femmen alfercbe nit ! £a

vide

afle Saanb fvrorngeé; bet vil $tttti nt>tte, at Screen bol;

ter iajen. ©a ffnlle hine Orb fem en SuoeCtønne fftnge

igiennem f^ertftlie :


ben. —

Wit OJige er iffe af benne Ser;

5lun tfribeb forlanger fttrfen, intet glibet. (Sx tin

biet fri/ ffal ben vel vibe si førge for jtg felv. ©nbfl

Stige trænger iffe til $arronat og ^ormtynberfFab af Ser?

ben. Staten paøfc Hot ftt (yget, fem em bcr flet ingen

ftittt var! ©« bavc t Realiteten flet intet mcb ^tnanben

al beilille; be maa eefraa albeles nafbocn gige af binanben.

Betben fan albrtg faa nogen SWagt over fthrfen nben til

gcreorrrclfe ; ftfefen berimeb bar en ibeal SWagt at gjore

gjaclbente ever Screen til grelfe. Sfyt $irfen er en grel*

fené Slnjhilt fer ben fBetbett, fem Wu o elffebe fan bejt, tit

ban bcngav fin cenbaarne S*n fer ben. SWen tet er iffe

fon Screen, at Scrbcn ffal ovtagetf i fcttfen, tarrttnob

fon Serbcno falbtonne Rcrgteffe. Sigcfaa libt aitfaa fon

ttirfen negenftnte fan femme til at nbooc negen reel 3*&'

flvbelfe over Scrbcn, fan Sertcn i fin fjeteligc Sirfelig;

beb faa Dieget at gjore neb Jlirfcn.

Oet lober farlig, men iffe be|te minbre maa jeg itu

berlig enffe, at bet, efterat alle Saanb vare fnamgte,

fem fnvtte Stat cg tøirfc til binanben, lob na, nge

— 9ht ^iveo bet iffe mere negen Mivfc. 2 bi var bet

mb ingen Jlirfe, faa ttbfh jeg beg, at ber enbnu gavcc


256

en 2lanb. £>g Slanten otlbe tfyaft opføre jtg et ntyt £ein*

pel, herligere enb noget af te tibligere. gft, jeg feer bet,

en nty $irfe »ilbe rejfe fig t £erligbeb og ©tanbS, opført

tffe af tot)?, men af teoenbe Stene!

©nart otlbe benne $irfe gtoe (tg en forfatning ifraft

af Slanben; fnart ottbe ogfaa ben faa ftne £ooe ifraft af

©ubs herlige 9?aabeé £00. 3ffe l?oé $ræjfrrne font

bagten og Ofttmbigfyebcn til at bero, tnen fjoé ©nb i

fyanS irøentgbeb. ©ub i 9Wentgf)eben og 9J?entgf>cbcn t

©nb. d\ funbe ber blioe Xate om nogen anben £»ang

enb ben, fom 3ftenigf?eben paatagbe (tg feto i ftt


257

XVII.

I9be C frobor 1857-

— ftongen femmer! —


!

258

£eraf »ti ©e funne forflarc ©em, tøoilfen Ælang og;

Strfning ter laa i Mk 23ub(¥ab --

: kongen fommcr —

!

— (£n $onge, fra jm £øjtøeb nebftegen olanbt golf et, en

$onge mellem 53orgcre og Sønber! — ©et maatte »ære

et røcerfeltgt


259

ftcrne x>ct> iffe at fimne fcfgc ben. Zbi røbet almindelige

SBetingelfer er bctU bent umuligt. 3 C 3 fjenbte engang

en voerbig £anbébr,vrcrjr, (om enbnu bejranbig falbte ftn

fejten 2lar gamle


;

260

Unberttben forftøaer jeg mig tf fe yaa 9ftartl)a.

3gaarmorgeé, ba ^un, font fæb»anlta,, Bialp mig i Or?

natet, ffjæl»ebe tjenbeé £aanb mærfetig, og ljun »ar nær

albrtg bleven færbig. 3tfu erinbrebe jeg, at f)un fja»be

»æret unberlig abfprebt og urolig ben fyele Støorgenftunb

fyun »ar gaaet inb og ub IjoS mig uben øjenftmlig $or?

anfebning, og, lir>ab ettere albrig ffeer, Ⱦret mig til tffc

ringe ftorftyrrelfe.

£)et »ar ben tty»enbe ©ønbag efter £rmttati$. Wlin

lille Stirfe »ar fulbj jeg jlttlbe »ræbtfe o»er kejten: ben

pore Naboer. (£n $onge »ilbe gjøre jtn en »ar tffc ben fulbfomne ©læbe

»ærb, font betænfte fig »aa berfor at o»offre ben ringe

og forfrænfelige. 3eg talte af et be»æget Snbre, fom ben,

ber fe(» f>a»be gjort erfaringen, og mangen 'Sjæl følte

jtg meb mig be»ægeh Sblanbt biéfe lagbe jeg u»ilfaarlig

2)tøfe til et tilfløret fruentimmer neberft i tirfen, l;w«


261

2)ragt rcbebe ten ^remmebe af bebrc 8tanb. SSeb en

beftig frembrrjbenbe £nlfen hcivbe fmn engang nær bragt

mig nbaf min Sanfegang. %Jltn gorjittrrelfen, cjebliffelig

orerrnnben, Mer min Sale til forbed ijiebetfor til 2fteen.

Uforflarligt er td mig, fjoab ber foregif i mit 3nbre i

^ctk Cjeblif, brorfra benne nt)c 3nfpiration bibrorte.

fjertet ligefom brænbte i mit 33rt)ft, af fijcrrligbeb og

Smerte; jeg talte meb en Straf! og en 3nberligbeb, fom

gjennembaerebe gorfamlingen. SWange ritte ntnbfø benne

min ^ræbtfen; tun jeg erinbrer ben allerebe mi iffe

længer.

tyl ar tb a rar ogfaa i ftirfe, cg fem ferfr feent inb

meb rebe cg erbornebe £jne. £et er iuft iffe faa fjel*

bent at fec gremnube ben ttirfen; tet »at Derfor fim paa

©ntttb af bet forregne Silfcrlbe, at jeg fpurgte SWart&a,

brem ben gremmebe monne roere, ber faalebeé barbe raft

Crnkxrffcmbeb i ftirfen. et, fom jeg ret

barbe tornft mig, iffe bcller. £en fjerre Qflartba, og;

faa buu fnntet at bare mettaget et br>bt ^nbtrnf. ^ror

fritte, blib og om rar bnn iffe benne cg be folgenbc Tage!

OJfen jeg felr - brerfer cnbnu faa bererget, ),\(\ mi*

berlig

urolig?

Ztt langt jeg fan bnffe tilbage, er, fem 9Ron uger,

mit isantafi leben ti meb mig ; albrig t)ar bette i\rrct

mig til Jscrbeel, men faare efte til 3fabe. 3 -Trengeaarene

maatte jeg beje Steget ^\i mine Mamerater, font

rave ferftanbigere tul jeg, men føn neter- berføl ej funbe

uuftaa nune tilfrmelatenbe nbaf duften grebne J\cre|liu*iiu

ger. Crnattg talt, forftob jeg pen beller iffe felr; men


!

262

bet følte jeg foroift, at bet iaftfalb iffe t»ar noget gorfeeri

etter Onbt bert. Sige ubaf Stiften »are be ju|i ba felter

iffe grebne. 9flen benne ibeltge SftiSfjenbelfe meb beljø;

rige ©rttterier lærte mig libt efter libt at inbeflutte mig

i mig fel». Wlin gantaftwrffomtøeb »ar faa langt fra tyer*

reb at libe noget 2Ifbrcef, at ben meget mere forø i atter*

fyøjefte glor. (Sne meb mig felt?, uben ftrttgt for ftrittfen,

bet »ar mit 2t»$ £erligf)eb. 5ften ubent»t»l »ilbe bet

meb biéfe ©rommeder bog fjaoe taget en gal dnbe, ber*

fom ber iffe »ar ble»et »aft en nr; $raft i mig, fom

uophørlig ooerffar bem meb 23irfeligbeben3 folbe og ffarfce

®taal. ©et »ar (Sclofølelfen. 3^3 maatk iffe alene

følge meb mine kammerater, men, om mnligt, ogfaa o»er*

§aa bem i ^unbffab og gærbigbeb. ©et fojtebe 2lnjtren?

gelfe, og, t;»ab 2ftere »ar, C)»er»inbelfe ; men t>ct fif iffe

at Ijjoetye. ©e, fom fja»be foottet mig, maatte ej »inbe

CKoeé for at »ære mig ooerlegne. Saatebeé ble» ben

itfor|tt;rrebc #engioelfc til gantafienø magiffe £t» opfat fra

©ag til ©ag, fra 2lar til VLax, i lange £iber. (Snbeltg,

enbelig flog ben frie StrfførøfebS £ime! 2fttn gantajt

»ar enbnu ligefaa »arm og fraftig fom nogenfinbe; men

af, mebené jeg ftreb og »entebc, f>a»be jeg ube»ibft o»*

taget en nt) 9Wagt i mig, ben tolbe trangbrtyfiebe SiȎerfaring

©er »ar en Zit> i mit 2i», t)a en ©tyngetyejt »ar

mig £>øjbe»unftct af al jorbiff Styffe, ba alle mine ganta*

fter gif nb $aa at frembringe et faabant $unftȾrf. 2Ufe

mine SønbagSfftttinger an»enbte jeg til gtyrretrce, fom jeg

fjøbte i $jaelberen; og jeg og min lille Prober fnittebe løs

bet 23ebjte, »i funbe, i foænbt goroentning, f)»ab ber


!

263

vel fluttelig rilbe fommc nb beraf. ftaax ta Uftret falbte

mig i 8 fole, cg jeg maatte orbore nieb bet intereøfante

Slrbejbe, tnitrnerebe jeg embtyggelig min lille feraaré 23ro?

ber, brorlebeé ban ffulbe fremme Stafet, mebené jeg rar

borte. SDtn Vide borte faa anba\gtig raa mig, (om om

jeg forlangte een ftmplcjte og natnrligire ting aj heroen,

og fagbe 3^ Kl 21lt. 3 ca >

irftte MØ ogfaa bare taget

ban bet meget fortrtybelig or, brie fyan barbe fagt 9?ej

til 9?ogetfombeljt. gorft nnberrettebe jeg barn om, t;ror

flor omtrent (Krmgcbeften ffnlbe roere; bernæjt angår jeg

bene ^arre, beffrer jeg Oiibetojet o. f. r., og frurgte

barn enbelig inbtrcrngenbe, om ban ogfaa troebe, at ban

funbe gjore en \c\^tan ftrmgebcft. — Qct troebe ban nof,

rar bet alrorligc, ttllibofnlbe 2rar. — Cm ban meente

at funnc hu ben feerbig, inbtil jeg fom bjem fra Sif o*

len? — 3** bet meente ban oc\)aa nof. — £ermeb rar

jeg tilfrebtf, og formancbe barn fluttelig , mebené jeg

fporntte mine 8#ftft fannnen, til ben ftorfk glib nnDer

min ftrararrelfe cg en eremrlariff Crbbolbcnbeb. £en lille

2 taffel forftffrebc mig raa bet £ctligfk om, at jeg iffe

ffnlbe finbe mig ffnffet i barn, og tilfrebé meb benne gor.-

jiffring ilebc jeg i 2 fole.

9tn ritftc jeg natnrligrti* retrel, at brerfen jeg felr

eller ban fnnbe forfervbige nogen (Etyitgetyefh Kel jeg

rilbe nn engang tro ^ct, cg troebe. Web en rirfelig Spæn*

bing foac jeg 3foletiben nbrinbe, meb en branibence Jwi

rentning ilebe jeg bjem. Ter ),-\t ten lille bjalrelofe

s^og enrnn raa (Kulret mellem ft»C ^ince, trofafl vtrfcnbe

\ ftt Salb inbtil bet ftbjie Cjeblif. otanbbeb, en for*

trirlet

^(rbejbfombeb


264

£)a følte jeg mig unægtelig ffuffet; men erfaringen

Mcertc mig iffe. 2)en følgenbe 2)ag traf jeg ganffe ben

famme 2lftale meb min lifle Prober*

Slange mile t>^tk

lide £ræf af mit 23arnbomélio ftyneé

rmafalbenbe. 2ab o3 bog ilfe i anben potente kbrage oS

felo ! %r\kt er almtnbeJigere, enb at oi SWcnneffcr ganffe

til famme gulbfommen^eb føre og felo bag fiffet og tocert*

tmob al 9itnteltgl;cb tro, f)fcab oi mile tro. Sor Styft er

»or £00 j

gantajten er t>or fieber, iftebetfor gorjtanben og

Samoittigbeben. Cg oi ere bog iffe 33ørn længer, men

oojne, mtmbige SMenneffer, forføgte baabt i £>nbt og ©obt

$)et er SK oralen.

3 $ngltng$alberen, ba jeg fcegtynbte at faa ©mag

for frie ©rubter, font jeg (nart $aa mærfelige Slfoeje, tiU

truffen af be hemmelige $unfter og SBtbenffaber. 2)et

©fjulte og Crerorbenlige l;aobe noget ifanbfyeb fortrfyllenbe

for mig. 3*9 mcerfebe felo, at jeg førteø paa »ilbe Seje,

og ftob unbertiben manbfyaftig tmob; men griftelfen Meo

mig atter og atter for ftcerf, og jeg maatte følge. £)et

er naturligt, at mine aloorlige ©rubter maattt libe betybe*

lig unber t>ztk Stijtfyaoeri, ber oifhtof iffe tog nogen fior

!£eel af min Xib, men i tffe ringe ®rab abfprebte mine

Janfer.

©ræff, Satin og £iftorie oare mine #o»eb* og 3)nb?

lingøfag om 2)agen, naturlig 2ftagi, Sfcefromantt, Qtøfrø*

manti oare M om batten. 3 ©efltynbelfen oare mine

grcmffribt i bisfe natlige ©tubtcr af langel paa orben*

lig SSejlebning fun ringe. 2ften Styffen »ar mig gunfttg,

og fpillebe mig efterl;aanben nogle tyeelt ubmcerfebe SSccrfer


:

265

t biefe gag i jamberne, ©a gif bet bejto rafferc ; namu

lig i 6l;iromantien bier jeg fnart en lefler, og fatte 811*

rerben i gorbaufetfe reb mine €>aubfagn c^ (Spaabommc.

3a, mit 2Wcjierværf bier faa jtort, at jeg iffc alene bru

ftebe mig til at angive tilfommenbc, men ogfaa forbigangne

£ing. Cg min $o(bning rar fyerreb faa fiffer, mine Ub;

fagn faa beftemte,


266

Wolffgangi fulbefcranbé netø augirtc

tøettøettiefferte

unb tuetøermejjrte

Magia naturalis,

baé

Kunst- vild Wunderbuch.

£)armne begrtffen tøunberbafyre Secreta, ©eljetmnuffe

unb Æwtftftiide,

»te man fa (l unertyorte munberoar;riid)e ftøtfen

ifi

t?errtcf)tert

fann,

$u @c$imj>ff, tafctøeil, loblid;er unb lufliget 93bung unb $u

9iu^ gebraudjen, unb bamit bie 3eit toertrciben fann.

Allen Kunstbegierigen und Liebhabern solener

geheimbten Kunsten

tn fonberiicften ©efaQen

nen> in &rucf gegebcn

lind)

Wolffgangum Hildebrandum

Gebesens. Tyrigetam.

9Wit ^rittilegiunt begnabet, in 10 Satyren nitf)t naé^ubrucfen.

(Srfurbt, tn SSerlegung 3ot)an 23trÆnerg, 23ucbbanMer$.

©ebtucft bet ^ofyann ©eovg £er£en.

3m Sa^r et anbet 23ærf, af ringere 33etr;bnmg, er i lille

Cftao og to £omer, ligefom forcgaaenbe tnbbunbet i @»t*

neffinb, og fører følgenbe £ttel, uben røbe 23og|ia»er:


:

26;

Recueil des Curiositez,

Rares Xouvelles des plus Admirables EfTels de la

Nature & de I'Art.

Compcsé de qaantité de beaux Secrets gallans a)Iangcn febcn.

©lofter Jnngffttuen munt>erbabriu-be ©gcnfdjafft

unberbracfyt.

ftlofo ba$ ue im ganten fcaué' alt an anen Crt tonunen.

Futurum de bODO et inalo in SOHU10 videlur.

©ebedjtnif

macfyen.

Øaai re tb fer ben.

Homtnes al ridetntar sine eapittbas.

"siiiuier 9efcfli ffl mit ^ulerer vnn;aubert, kof< ibm ;u belfen.

l>(enfd>en fterben unt> irerfcen Niecer lebenb.


268

9ta$t8 §u fcfycn &%é am %a%t<

9laå)t$ olm Siecfyt fcfjrctben unb lefen.

Sagarum probatio per aquam frigidam.

2Banbern, ba§ man nicfit imibe tøetbe.

$ifdje mit ben £dnben fangen.

©dnfe tt>ad;fen auf 23dumcn.

33ofynen ober (Srbfen in ciner ©tunbe mactjfen 5U mad;en.

(Sto fo gro§ su machen tøie ein SWenfcfycnfopff.

SBaffcn ju juristen ba£ fie (Sifen fcfyneiben, atø tøcr eé 93left.

Sieur

d'Emery:

Rompre un fer gros comme le bras.

Mouvement perpetuel.

Fair? sortir les pois d'un pot.

Faire, que tout le monde dorme dans la maison, sans

Toille, qui resiste å l'épée.

se pouvoir éveiller.

Tenir du feu en sa main sans se brusler.

Pour se garder de rencontres mauvaises.

Pour rendre les cheveux longs, clairs


•269

min Iro; je^ troede, forbi jea, mlbc tro. 3*9 trioler

intet £jeblif cm, at jea, jo, tyrii iffe en bebre 3?eftcmmclfe

l?arbe ajort fig ajcrlbenbe crer mig, funbe roere bleren en

ftor ©ebraijer. 9hi mna feg nojeé meb at fortie ©cm,

min 23en, i gorbaufelfe.

Stanbt be £erlia,beber, [om kræften npber, eller

rettere, blankt be (Jmolumenter, (om ubajore banS 2øn,

erc ogfaa 2mor oa,3}rob. .*prorlebey bet gaaer til reb en

3morbor, bar jeg ttblia^ere ffilbret rem: men 3?røblere;

ram-en er tilriofe møen ringere 9Rctrfettg$eta i $rctften6

ofonomiffe forfatning, (vubrer faafalbi Dtting ffal [enere

et Srøb, en almtnbetig $atngaarb altfaa treube. 3 mange

So^ne lober bette or til langt orer bnnbrebe 8røb. i^eb

©t. 3ofnl "ncå cve be forfalbne. 9Wen, efterfom

s

|'ra:iren

ej raa een (Sang fan tage imob en faaban SRamgbe ©reb,

Dtaa ban gjøre Regning raa goltø 9Ntttg$eb til at lerere

bem cfrcrb.iauben fraabe før og [enere. 3aa h\trer ban

ba or fra Gktarb til ^a.irb, efterfom ban bar 8mg for

Srøbene. Set 3 tc^ faaer ban, et anbei 2tcb iffe; ban

maa jo rette fig efter goifø Vejlia,beb. %aa benne SRaabe

blirer bet et fanbt liggert, ber tngenlunbe er $rctfien

rørbigt. Derfom (fan ellers er orbenltg lonnet, tramget

ban iffe til bette hunmertige Xcabeurø. "s 9Uminbetig$eb

er bet fim at regne for en Jttbtcegt aj benreb et $at

Søftbei 9tlg. Dg trænger ban bertil, )aa er bet et tvdt*

ligt WaabetuJbrøb, fomej fan Kubet ens fmage barn bittert.

Det rar 1 uu Jib Sognenubet« Sefritting at op*

fi\xre ^orbrobene; glab er ban, at ban nu er bleren fri

berfor. -Van bar felr forfiltret mig, at ingen Wrinbet


270

gtf fycin nobigere. Sftoitgc 6teber bleo ban ærgerlig af»

rijt, mange


!

271

bem vifte, faafremt Sejret blot Hflabet bet, ej femme int»

ferene til 3mu1. Bt^gt« for tfobermangel er alminbelig;

Ti cm bjerger enbnn i'vng mcb fror %vcx.

IRartya f)ar alt faaet min Sinterfiue farrbigj f)im

vceb faa btyggelig at inbrette alle 2ing. 9aa (Snlvet

er brcbt et ttjft Jcrvve, fom fyun felv b;ar labet fabrifere;

for JBtntoierne bxn$e folkerige, ttyffe ©arbiner; i ren

blanfe &affelovn brænber en munter 31b • 5(f, min ©ru,

cfte foler jei3 levenbe €>antøttttgfcebgiiag over, at jeg if fe

altib paaffjenner, bvor gobt jeg bog bar Det baabe ube

og

inbe

altergangen er fnart flnttet. Strar efter laber jeg

$ibellcceningen begmibe. 3aai bar jeg toft paa at

lægge en Slften til, og anvenbe benne til fortællinger af

£ijiorien, navnlig ben aelbrc tforbrelanbtfbijrorie. War(b

efter ©nb: ftongen og gatbtelanbet!

23eb biéfe regulære altergange bliver jeg for bver

(Bang betofeligere. A>er bave vi atter 6tateitØ reelle

Opfattftfc af

bette l'tvets vigtigjre Hnltggeiibc, eg berefter

inbrettebe Cmforg. 3been, maa jeg befragte, er cfterbaaiu

ben beri a,aact tilgnmbe. SRcragben gaaer nn HlttltCTi iffe

ifølge trang, men ifølge gkrbvaite. Stgefom ©onbeti to

(Bange aarlig Kigger €>etb i 3**ben, gaaer ban to (Bange

aarlig til £crren3 33crb. Det er vijfnof en Røbnenbig*

beb, bog iffe nogen inbre, men en i bet ^))bre betinget.

T(t er everbevebet nnutligt at jige, hvor ofte et l'i'enneffe

fan bave gebt af at gaa tilaltertf, iligemaabe , 1)*OXt

naar ban ffal ^ a a . Det femmer an raa iWitu rerne og

Viv*ferbolbem\ Kl btffe, uagtet al l'iigbcb, tømte være

faa vibt forffjellige fem himmel eg 3°*&/ W er vel


272

uhnolfomt. $or nogle 9J?enneffer funbe en næjten bag^

lig 9tybelfe af tt £ele kroer paa en

inbre 9?øb»enbigl;eb, faa forffjetltg [om nogetfomfyelft t

Jtlværelfen. £oenbe £tng maa nøbttenbigoiié gaa forub

for ben »cerbige 9tybelfc af ©aframentet: Singer og Sæng*

fel. Tim lange, lange Sliber fan et 2Jicnneffc gaa meb

fyltbfulb ©jæl og meb folbt fjerte, lange Siber, førenb

I; an i en leoenbe Singer, en inbcrlig Sængfcl r-inbcr (Sen?

^eb og greb meb ftg feto. ($t anbet 9J?enneffe berimob er

ftcbfe flart meb fig felo, og fan tf fe fiengioe ftg ofte nof

til fjant, ber l)enga» ftg eengang for 2Ule.

3bet ©taiett tjar fororbnet be t»enbe altergange,

er bet omtrent, font om ben l;a»be befalet: — 9ht ffulle

3 angre, nu ffulle 3 længe«, — een ©ang om goraaret,

een ©ang om Sfteraaret! — Zo ©ange om Slaret pløjes

ber og faaeéj to ©ange ffulle 3 8


273

cbriftelige ©ubétjencfte? 9ttrfre bet tf fe vccre altergang fjele

2{arct rnnbt, fora! (>nhver fimre ftnbe Raflbenø £*orb

battet, naar han følte £rang til, naar ban frit* fifl, værbtfl

berebt til at itnbe Do faligc (teer? (xr ben mtvccrcnbe

Stngeneé Crbcn if fe et iojnefalbenbe ftjenbetegn iwa ben

berffence Khriftenbomo HanbtøS&eb, $*& len ttøbt, gien;

nemgnbenbc Ulnffe, fora cv overgaaet ftirfeh i Staten*

Humpe ftjacrligbeb? Raat vil bet blive anberlcbeé? 3tt

nægte Kanben g-riheb er bet 3 amme fem at flad ben

tøjet, ©eu 6bei for, 3 K*re SRrnneffer! Cm 3 enb

funbc leve uben Wanh, — vilbe 3 ogfaa funne leve uben

®ub?

(vftcr et nuxbvanlig langt Mellemrum fif jeg enbelia,

iforgaartf atter ©re* fra £l;vra, til min frcre gørban*

felfe meb i>oftftemvlet I c nb er. .penbes Itbenbe 2 ofrer,

nobt til at nnberfafte fifl, en farefulb Operation og ftuut,

bavbe inbftcrnbtg forlangt, at lum ffnlbe tilbringe Sinteren

ho$ benbe; Ibvra var, font fxbvanlig, villig til

enhver Cvoffrelfc. 2aa lever og aanber lutn ba nn i

en BffUnb fra mig af nevve fire SRttll Tcnwc Jvovcftilling

bar noget niiberfig hjertegribenbe, jeg fnnbe fige, foruro;

ligenbe for mig. SDd er mig, font om lunt i bet Jvjernc

var mig na?rmeve t Sanbeni bjertcfiwgcnbe Tejltgheb.

?uTrheboii har bragt gotftyrrelff i bette vort fifl«, ftille,

bltbe 2anmmbi?liv i Mja:rligbeben.

Cg, min Sen ; bet er meb Iwvenbe 2ja1, jeg nb*

taler benne ^ovmobiiing, bet var altfaa benbe, font for

nogle 2imMge fiben fat biilfenbe unber Blini i min

.Uirfe! "\ntet Unber, at fjertet brambte i mit Styfl bet

;

II.

Lfl


!

!

;

274

rar jo til J)enbe, jeg talte om ©clrfornægtelfené 9?øbren*

bigfyeb, ©merte 03 Styrte! £er bar ffben f)iin £)ag ræret

$eber i mit 5Mob, og nu, nu — er jeg nærreb at fan*

tafere

@tifle, min ©jæl, brorfor nebbøjer £>u £>ig og er

faa urolig? Si efter ©ub, SDu jfal enbnu faa ©runb tit

at taffe barn! $f;i ber er megen grelfe for IjanS 5tatyn.

3a, bet maa f)are ræret benbe. JBcjen fra »Sofia*

ben * ... . gaaer lige fjerigjennem. tt gorfcet, er ttt %\U

fælbe? 3^ formaaer iffe at afgjøre tzt. 2ften i begge

Stlfælbe f)ar bun bragt en uftgelig ^jæritgbeb meb jtg

fertil, og taget en uftgelig ©merte meb ftg tyerfra.

9kbe i $roen maatk jeg funne faa Unberretning

men ^)d funbe atbrig fatbe mig inb at føge ben ber.

2fl en 9?iart f;a, — nu reeb jeg, forfor f;un rar faa abfprebt

og urolig, og ftbenefter faa »eemobig jiitle. Sftere enb een

©ang fjar et erørgémaal fræret mig $aa Sæberne 5 men

jeg bar fraftig Ijolbt M tilbage. £>uuéfreben maa iffe

brt)be$, brorlebeé ^tt enb for en Z\t) feer ub i $jer*

terne.

Og X\)\)xa felr, — berfom jeg rilbe fyørge, brem

frob mig t)a nærmere? 2ften bun tier, og jeg forfraaer

fulbfommen benbeé £auél;eb. (£nten l;un faa bar føgt

mig eller uforoarenbe er fommen mig nær, maa fyun tk

af cm grtigt for at forftt)rrc min greb.


!

275

©fjul iffe tit 2Iafrm for mig, oenb £)tg iffe fra

bin tjener i SBrebe! £>u bar roeret min £jælp; flip mig

nu iffc og forlab mig iffe, £)u min SalighebS ®ub!

X\)i min gaber og 2)iober, 2Ur


276

XVIII.

25be december 1857.

5ftob himmelen fig fætter

SKit 93tif faa mangenlunb;

$bt aaben flaaer og Rimten

gra 3^fu $øbfclsftunb.

2) er jfuer jeg faa f fattig

2)ig felo, o $abet gob,

forenet ubi 5tanben

2fteb Sønnen i fyané 23lob.

Dg mange arme Sjcete,

Som forben iffe banbt,

Dg mange foage fjerter,

(Som Sejrene s #atme oanbt!

3Mb ogfaa jeg ffal frunge

engang Ir/ffalig mig,

(Soinbeltg at ocere

£oé alle bent og ©tg!

D $aber, gio mig £aatmob

%t oanbrc fiitoeté 23ej!

D ftaber, jljænf mig træfter,

Saa at jeg foigtcr ej!

3eg aaben feer bin himmel;

Siften fjern jeg er enbnu. —

D $aber, brag mig til £>tg!

— OWin i)e(e taft er 2>u!


277

2Inben 3ulebag. £rer Sibens Strøm iler, og bog

forer ben )'aa jtore, flere Jrmgber meb ug! ©et er alle*

rebe ben trebie Sttltt, !*(! tilbringer beri ^iljteb^raefte?

gaarb. 2Itter bar jeg fibbet alene reb -ftcjtibéborbet meb

be fTjønne ^joerltgbebegaoer ,

— meb en ©læbe i mit

fjerte, (om beert ØjeMft tnt>:be meb at briite nb i Xaa*

rer. Sea, faae ?aa barerne og filte hm barnet af (Bioerne.

Den ene oar mig fjern, ben anrcn fnn altfor

nerr. $(»U i bet fjerne ffutbc jeg oe( atter engang fafl

at fee; men benbe t min iVaerbei* faac jeg albrig mere.

3)lit 93ltf bteo bnnfelt; enb iffe ten fejtltge ftjaerteglanbS

funbe abfprebe laagen, fem iac\tc tig for mit £je. 2ften

frem af Jaagen traabte for mit inbre 8ltø en loé og ner*

lig Sfiffelfe, meb en .vvlgeninbcé fobt forflarebe og bog

faa oeemobige


!

278

gioelfe, ©efoforncegtetfe, £roffab i 2i»ct og i $>øben!


2Tcen accenten ligger $aa bet 2Hettemjle.

$alb 2>em £eonarbo$ 93tfteber tilbage t (Irinbrtngen

9har Wlan »enber jtg bort fra Rafael, er Seonarbo ta

SStnct ben fånefte, fom fan optage og boere ben fyenrtifte

©jæl. £)en famme 2Ianb, ben [amme fyøje Stnffuelfe, ben

[amme gulbenbtljeb, og bog faa ocefentltg forffjetlig ! 3ta*

fael og fieonarbo fyaoe tffe fjenbt fytnanben; men be fjase

fjenbt ben famme 3beaterne$ ftimmcL gorffjetlig ®træ*

ben, men M famme SRaal. 33egge er t>tt i fulbfomnefte

©rab fyffebeS at frcmfltfle td Doerjorbiffe t en jorbiff

ftorm, og Itgefom forflare (Snbettgfyeben.

SeonarboS Sbinber beboer 2ftan !un at fee een enefte

®ang, og 2ftan glemmer bem atbrtg. ©elo tffe Rafaels

SWabonna'er gjøre et faa (eoenbe og ejenbomlig tybt

3nbtrr;f. £)er er tyoS Seonarbo noget ganffe beftonberlig

bejttgt, fom Ijenrtiffer, Itgefom fmetter ©jcetcn, og for be?

fianbig afpræger ftg beri. £)eraf fommer t>zt, at Wlan

intet 3ftejterffab tærer bafttgere at fjenbe enb SeonarboS

og l^anS nærmefie £)téctpteé. &aa forffjeltige røeberne

enb monne r>ære, ber ftnbeé i $rtnctpet ben famme 9Wagt

tit at fyenrtyffe og fmelte i bem attc.

23e^ooer jeg for ©em at ttbmfle, fyoort benne nfor*

ligncltge 2Jkgt b^taan^ 3 ben !t>ffe(tgftc forening af bc

ffjønnefte 9ftobfcetntnger : ei*

Itgbeb, og bog tffe af benne $erben. (£t fortrtytlenbe

©mul, fom totfer ben fmerteltgfte drfartng og M faligfte


279

l'trebaab. l'ecnarbe* ftrtnber crc tilbobe Cyn^lc ; men be

bare levet øg litt fem JWennejFer tforrejen.

Tette føbe, englelige Ubtrrf, \\u fjaclmlbt og brbt

03 bog faa fotnlig fromt og ecnfolbigt, o, min Sen, bet

er bleret lerencc ^trfeltejbcb fer mig, ftben jeg |?ilreø fra

Ibrra! ilVeb bettc Ubtrvf fremjtiller bun jig ftebfe for

min £jai, lita. een af BeonarboØ $dgeninber. $at bun

rirfetto, bart bet fra ribitgeri Hib, uben at jeg bier mig

bet flart bertbit, forbi |eg tagftg barbe benbe fer -STjne?

(vllcr bar bun rtrfelia, faaet bet, ftbcn ben btmmelffc S\\xx:

ligfyeb fatte benbe raa faa baarbe pierer? tøflet er bet

fuu et 8 ril af mm Jvantafi, fem uburrer bet J&Otfen, jea,

bar elfFet bcjeft i Serben, meb be gfoøtrøf, jeo, bar fun«

bet beiltiift oø meft benrtoenbe? 3^G

*eeb be!" iffe. SRen

jeg troer, jea, rtlbe tffc mere ajentjenbe Ibnra, boii*

bun traabte mtg imobe ubeu bctte i Smerte og J\mb for?

flarebe Ubtrvf, font tilhorer — tffc £eonarbo, men $inu

ørige.

I b o r 1 ff rirer :

— Xroei Dn ba tfte, at jea, moerfebc, brodere*

Tu alvorlig arnauebe Dig fer mig? 9Ren Dm oeng(tebe

Dig ubeu (Mrunb. Ter var Bølgegang t mit oubrc,

tøøxlebøø fnnbe bet rei roere flnbet? SPten Bølgegangen

fagtnebøi Dag foi Dag, rfterfbm fcrmien Harebeø or orer

Mig, ea, enbelia bier bet lutften blihttlle.

il'i'en Tu reeb, brab et SMitfttlle bar at bctvbe, [føn

for en noget tunauubia. ?U\\\£. Da ferft bier mig Som--

beben 1 i.un Silrcrrclfc følelig, 0.1 ber rav rirfelta, isåre

for, at |eg ffnlbe fortabe mia. .vnlfet Malb barbe |eg 1


280

SBerbcn, fyvab f>a»be jeg at ubrette? %ntet, nej, flet intet!

(Sfter I;iin ene gorfagelfenS 2lft, ba jeg o»ga» £)ig, »ar

mit Sit) ligefom titenbe. Og bog »ar jeg faa ung enb?

nu, Bai>be faa megen $jærligl)eb inbe. $wm ffulbe nu

bt$fe mine kræfter i $jærligl;eben fomme tilgobe? ffulbe

fjtint Offer af liele »or jorbiffe fityffe for mig tffc bære

anbre frugter enb en mat og folb, boblignenbe £>»ile?

Rebene M for £)tg !un rar en Segtmbelfe til at frem*

jtitte ben barmhjertige ®ub blanbt 9Jknneffene, ffulbe ttt

for mig »ære baabt @nbe og Segtmbelfe. ©et rar en

fortærenbe £anfe. fDlaci ben lob ftg tf fe afværge. 3^g

»ar nu ligefom ubehtffet fra ben Serben, fom ©ub Kirbe

elffet faa fyøjt, og fyrilfen jeg, ligefom SDu, rar al min

^jærligljeb fftylbig. £»em ffulbe jeg elffe, til l?»em ffulbe

jeg f;engire mig, for fyrem ffulbe jeg oroffre mig frem?

£>a fif jeg 23re» fra min ftaffelS ©øjier. 2)u »eeb,

at l;un engang i fin gorbom l?a»be fornægtet mig; men

nu trængte Imn til mig. SDefto iilfærbigere ablob jeg

enbeé $alb. Og nu er jeg t)er, mibt inbe i en mange*

ftbig og megetforbrenbe Sirffomfjeb. 9ht er jeg atter farff,

og tør nof ttlfka £)ig, at jeg bar ræret fyg.

2)erfom 9?oget ribere ffulbe forurolige mig, o,

min $en, ta ffulbe bet rære, at £)u er mig faa nær!

£>ennc Dtabeb, jeg reeb iffe, brorlebeé jeg ret ffal for*

flare £ig M, gjor mig fhtnbom enbog ganffe beflemt om

fjertet; tyi bet er fim en falff ©læbe, en fatff Sroft,

Ijrormeb fjertet ftylbeø. £>enne Stefyeb er et ©anbferneS

33cbrag, fom foinber »eb ben forjre betragtning af %a\u


!

•281

ten. tl'icn £antferne m Hevne rafte; t^et er jujt tet,

foni rcltcr Ure og gorrirring.

fyviittn fmertefult lanfe —

:

2røe Slubre fan jeg

tjene i ftjærligbeten, mob alle 5Jnbrc utore ten 33 ar nu

bjertigbet, 3efiil bar lært mtg, mob alle Vintre, fnn tffe

met Ti$, £u, fom bnftt, bet

er ØflM, tet er ftjærligbeteu* ! Bi funne iffe felge "sefiun

efter, ej beller eh'fe binanten, ri funne iffe rære et

9


282

Dig ba tf fe af en falff £)mbeb forlcbe til at ffaane mig og

felo bære bine Serber, hemmelig og alene! ©aatebcé »tlbe

t>d jtbfte 33aanb brijle imellem o$. Det er mtn Søn;

læg ben paa bit fjerte (om en SBcfaltng fra ©ub, font en

enbeS fx^U SSttltc ! ©a4a$tf Du ciffer mig og »ti

t;olbe mig faft, lab mig bele bine Serber! Din Son flat

»cere at bele alle, alle mine!

©iig, l;ar jeg tf fe 3iet ? 2Jfeb ©ub gt»e$ ber ingen

Ultyffc t 2iv?t. Det er ganffe umuligt, at ber fan gi»eé

nogen. 9Wen faare meget tilffiffeé og, ber fyneS at »ære

eller at »arSle om Uitiffe. Og »i bæ»e uoilfaarlig til*

bage font for en ræbfom fjenbtlig 2J?agt. Denne Sftagt

er ©fjæbncn. Sften bd beroer i 23irfeltgt)eben fun »aa oé

felo, om »i »tlle anerfjenbe benne Sftagt eller tffe. 3

gøletfen af oort enbelige SBcefen ere »i ben unbergione, t

gøletfen af oort eoige berimob ere oi t)øjt t?æ»ebe ooer

ben. 9)hb Døben i oé fyaoe oi en ©fjæbne; meb £t»et

t oø fjenbe oi fun et gorfyn.

%at> ba fun ©fjæbnen true, lab t>m fun ootaarne

Ulbffe paa Ulfcffe ! SSi Ijaoe et ^tbbel til at gjore ©fjæb*

nen afmægtig, gjøre at Ultyffe til 3ntet. Det er — at

jtge ©ub og gaberen £af for alle £ing i »or £erre3

3efu 9?a»n. — Det, font oi af fjertet baoe taffet ©ub

for, fan umulig blioe o$ til Ult;ffe! C boiifen Srøft og

$raft, fttåfeu l»ffalig £rt>gbeb!

SWcbcnS jeg enbnu oar et Sam, Du oeeb, f)»or foagt

og ffrobeiigt, baobc jeg mange unberligc, oel neooe ret

naturlige gornemmclfer. Kaar jeg om aftenen luffebe

mine £>jnc til ©lummer, oar bet mig grangioelig, font

om jeg fafiebe mig ub i bit frie Serbcnérum og bltbelig


283

biet? baareu bort i Uenbeligbeben. £et er umuligt at oe*

ffrire, brilfen 23etlt)ft, brilfen fatig .prilc 013 £rt)a,bcb bor

fanbtee i benne gtfUlfe. — forben, beton fpur^te (eg

if fe ; 9iof »« tot nua,, at feg feer bort, al jeg foer nb

i Uenbclia,beben. 3*g tø** baaren, jeg foaerebe, iea, flcj,

ueb egen Mraft eller fremmeb, jea, ternfte iffe berorer.

3e^ barbe engang fed et 3Mllebe af ben bettige ilatbarina,

fem ^i (rnaje bier benfort til Jtarabifet, oa, £11 barbe

engang fortalt mig noget om Crfteb* ribnncerlia/ Sufts

ffib. £et rar maaffee bitft %otc%iUin%tx, font laa til

(Srunb for biin fatige ^ornemmetfe af glugt og 3*ort;

førclfe.

3a, fai Ir/ffelta, rar benne blibe, brilefnlbe $enfnn*

fen, benne (tygge Dpgtoeifc m mig feli\ at jeg i lang

$tb faa a,obt fom fnn lerebe for bigfe Cjebliffe. 2\n

bet rar fnn Cjebliffe ; 2 ornen inbfanbt fig i et 9ht, 0^

faa let og blib og fult) af ønbige S&rømme benne enb

fnnbe rorre, bob ben mig Ko$ fnn en plump 9tybeife t

Sammenligning nteb biin anben. Slummeren rar mig i

benne Jilftanb (tgefom et "vfame^alb fra Sfyerae« Tcx;

for ravebe bet iffe lange, inben jeg rrcrebe raa, ogfan

cm £>agen at berebe mig benne ererjorbiffe ^omemmetfe

oa, bolbe ben fa ft i raaa.cn og beribft lilftanb. geg ito^

raa Omgangen til ben rerne Gliber og nboiflebe mig

fromt; men meb boer Ta^ bier jeg frasere og i fannne

gor^olo mere pirrelig. 3eg følte mig ligefom loftet fra

3oroen. (vmrbaanben bragte ieg bet bener nben Sanffe*

[tgbee til, il |eg fnnbe, fom (eg taibte bet bo* mig

felr, flnve, naarfcmbelft |eg rilbe. O'rinbrcr Tn, bror ofre

X\\ iMrtt mig nbbenbe errc i et -vierne ^' Divanen mcb


284

fyalofænfet £o»eb og luffebe -Øjne, 2tnjtgtet næjien ffjulr

af t>et nebfafbenbe £aar? 2?ian troede, at jeg blunbebe

af SWatljeb. %flcn jeg fo» iffe, jeg f»æ»ebe fun. Unber*

tiben ffete bet, at jeg &!e» »ceffet »eb en ttlfcdbig ©tøj,

jhtnbom ogfaa »eb en forfcetltg 33erøretfe. 2)ero»er b(e»

jeg jhbfe mere eller minbre utaalmobig, og iffe uben

©runb; tyi jeg ftø^be »irfclig Cnbt af at blt»e faalebeé

forftyrret. 3) et »ar ligefom en Stift i min £tl»cerelfe.

©tærf, fri, lt)ffelig f»ce»ebc jeg bort gjennem #tmtneU

rummet; »lubfelig ble» jeg af en »lum» $aanb re»en neb,

og fanbt mig igjen i min ©»agbeb )paa 3orben. $un af

£>ig, 2)u bar »ijt iffe glemt bet, funbe jeg faa nogen*

tunbe taale bet Utaalelige. 2>c Slubre »tbfte ligefaa libt

fom 2)u, boilfcn ©rujomljeb be oe^tfj men £)it begif

ben albrig nben øjenftinlig ^øboenbigtjeb. Cg af £)ig

troer jeg, at jeg funbe ba»e taait 2llt, fnn iffe ben rin?

gefk

Stljibcfættelfe.

sDien fyoorfor bar jeg nu fornyet t)dtt »eemobigc JBarn*

bomSmtnbe? 3ffe uben ©runb, min SSenj — jeg fh)»er

nu ftunbom atter, grtygt bog iffe ! £)er er iffe længer

noget (Stygeligt i benne ooerorbenlige gornemmelfe. £)et

er fun unberttben, naar jeg efter en anftrengenbe £>ag

luffer mine £jne til ©lummer og £»ile, at jeg, ligefom

eengang, fønfer blibeltg ben og foreé bort gjennem Uenbe*

ligbeben. Cg iffe ffører jeg længer uben SRaatj jeg fir;*

»er jo, fulb af £oengfel, ben til 2)ig; jeg »eeb, at jeg

engang atter ffal ftnbe £>ig, og 3utet fa»ne mere! — %a,

fyen til ©tg! #vor ffulbe jeg elleré fil) l)en, uMøfi af

benne SSerbenS 33aanb? — til ©ub, ftger 2)u. — £)et


285

er jo netop til £)io, ! 3

©*& ffafle engang aflc De famlet,

ter bauc ciffer og bcnauvr Sivet i btreø ftjaerltabeD.

£>enne ttffeige, men \ébt og trt)a,a,e #cnatt>elfe i Det

Uenfcelige, — jea, foreftttler mig, at Det maa være faalcDeé at

tee. — gaber, i Dine $otnber befaler jeg min Kanb —

!

^rbcjDet er fitlDfommet, 3triDcn er ttlenDe, Bibelfenl $ce;

c^er er teint; nit fhtnber hvilen til, #xcben oa, Salige

Den. SDm UenDelia,bcD, bvevi Den trætte og vrevcDe Sjcrl

benaiver ftg> er (Svtoé $nrmbjcrtia,bcD. - -flommer 2Ule til

mig/ og 3 iM° finbe -oinle !


Dg ri fomme, (igefom

£agaru£ afdngU benbaarne i gaberenti 3fjeD. S5i leveDe

nub Smerte, men Di De nieD gtyb, fiftre p*a et enigt

Vir i MjcrrluibeDcn —

!

$)ht> MiD, tanfefnlD ftjlccDe feer (eg tilbage over Det

fyennuiDnc Sat, Det er iffc Det afajerenDe, men vcD

fiinDi? il'ufhuiDbeb Det riaejte cej bcDjle 2Iar i mit 8i».

ona.cn mcerfeligi Cmvacltninacr, ingen frore afajerenDe

Sejre, men en flabig og jtilie JjremaDffriDcn til SanDbeD

oa, SBeifignelfe. Da Det beavnDte, »at Omflagd otterene

i'tcct i mtt Sføfen Og min Stilling; cnDuDermcrc var et

nnt gerbeiD, fnlDt af Raabe, greb og ©labe, alicrcDc

faft begrunbet mellem mig og iPienia.beDcn. © ntyt princip

en nn 3fabelfe, njcjien i (amme 3tnnD. iVcen Dette

gorr)olb bar i Det bcnrnnDne Kai alicrcDc nDvitlct ftg til

en %t}\U ai ftjetriig^eb 013 lilliD, fom (eg iffc bavDe 00*

ret at fineftille mui, og gnisterne Deraf erc alt nn baaDc

mange og bcriiae. Wk mine ftrøftei bar [eg bavt *§*

Dia., iffc miiiDrc $jertetø cnD Kanbent j Kbfølttielfe vilDc

luve varet et Kan ffli mit bellia,e JlalD. SRen Hnfireiu


286

gelfené Søn fyar tffc fyefler labet »ente paa (tg, og bzn

r>ar j?or og ooerfløbig. ©org Ijar jeg fyaot, baabt af

mig felr> og af 2(nbre; men herren fyar trøjtet og for^

»anblet ©org til ©læbe. $anffeltgl?eber f)ar jeg møbt,

ftunbom ftmteS be uor>err>inbelige ; men jtebfe er jeg trængt

ittffefig igjennem uben anben £r>ang enb ben, font ©nb

bar-be gioet mig at ubør-e i 2tanb og ^jcerligfjeb. 2fteget

jtaaer enbmt tilbage, r>iftnof faare meget ; men — i (Sfjrifto

formaaer jeg 5l(t, font gjør mig ftørf! — £)et er allerebe

bleoet mig en gammel, faft begrunbet ©rfaring.

23fanbt be ftnaa ftoranbringer, fom Ijaoe f>ar>t ftore,

oeljtgnebe følger, maa jeg frembæoe SaolepengeneS Ub*

bragelfe af gattigfaéfen og fremtibige 33mg i en fanb

djriftelig ©obbæbigfjebé £jenefte. $nn libet brømte jeg felt)

om, af fyrilfen 23ett>bning benne tilftynelabenbe faa ringe

goranjtaltning rilbe blitze. $?en ben bejtaaenbe SingeneS

Orben »ar ganffe formtftfkibig j i>d oar nemlig be Sftgc

og tffc be ftattige, at £at>lepengene fom ttlgobe. £)e$uben

maatk unber alle Omftcenbigljeber en gfaa benne 2tnorb*

ning l;ar $irfcn ©taten at taffe for, og Mk £ræf af

Statens gorljolb til tirfen og bene Dpfattelfe af bet cfyri*

jtelige SSæfen er faa faraftertjtiff fom noget, ©taten flog

£ar>Jepengene fammen meb ben tonngne $attigforførgelfe

og flog beroeb meb 1)d ©amme ben djrifteltge ©obbæbigfyeb,

itøiet. Uben en fanb 33arml;jertigfyeb$ Offre giueé ber ingen

fs()rtftenbom. tavlerne »cbble»e at gaa om 5

— M »ar

et ©lage ftomebie, fom bler> opført for 23ort)erre. ©et


287

[Futte labc, [om om 23armbjertigbebeu flerercbe. 3 SStøe*

ligbeben fif te ^attia,? ret btøfe brfleriffe Cffre tffeStete;

men te $eljraaenbe fem til at bibrage noget dinere.

Ta mine 3ognefolf begimbte at forjiaa mig, foftebe

bet mig fun ttbet al gjørc tern bette inblr;[enbe, og Tav*

lerengene fom til at baime et [erreget Unberito"ttcl[e£fonb.

{il kl bejtrre tette i forening meb mig ubnerrnte jeg fra

be tre $ner tre ferfianbige og rel an[eete 9)tanb. 5St

beflutrece at Pomme [ammen en Gjang om 9Raaneben for

at raabflaa om ben bebjre 2(nrenbelfe aj be forbaanben

rerrenbe {penge. Saalcbeé jTete bet, men ri fif meget

Kltbet at tale meb breranbre om enb btøfe tarrelige Hn?

bentotteli'er. Snart blere ri inberlig re( fjenbte, og ri

fanbt i bet alminbeligc 93cl, t[ær bet aanbelige, et tratte

temmeligt ©tof til Unberbolbning. Dtéfe Jimer blcre

mig nogle af be bebageligire og fjærefie, [om jeg orlerebe.

3 Kongeriget bar ftirfené (øje Crrigbcb gjort

Sfribt ttl "uitforelfe af 2Jicnigbetsraab. Tcx er et [miift

cbrifteligt Smbelag i benne 2*cjfrcrbelfe. 3eg gjentager,

at etaten berbjeinme albrig rar rillet ftirfen ilbe, og

ofte bar ber banfet bet arblefte, fronuuefte fjerte i ben

rerbtflige SRagtø ©atm. Ren [elr iffe meb ben bebjle

53illie fan Staten beferbre ftirfenl 3nteTtffflr; ben er

nemlig

i

s

^rineiret gan[fe fremmet berfor. St nrt Øf*

emrel berraa er ^utfcrelfen af be [aafalbte ilVenigbct^raab.

lanfen er [anb, [rom og [muf ; men ben gaaer

røe b&fcl not, og mangler iln nobrenbige gonibfottniltg.

Det rar berfor til at forubfee, brilfen Sfiabne benne

oelnieente JbTCtt vilce faa, Sføftte Stebev ru'te Vten


288

beberne gorftaget tilbage, fulbe af fffliétxo og uben minbftc

33egreb om $>d$ 33ett)bmng og SSærb; anbre Steber fanbt

Sjæleførgerne Id betccnfeltgt, fortiben at labe M ubgaa;

atter anbre bleoe SMemgfjebSraab tnbførte, bøh? tigefra

gøbfelené £ime. $un ganffe enfette Steber, Ijoor $ræ?

ften otrfebe nnber faare fyetbtge Dmjtænbigfyeber og meb

faare Ifcffeltge ©aoer, fynteS ^nflitutionen at fomme t\U

Itoe og r>ilbe bære nogen grugt. 3 bd ^ete er a\t)aa

ben gobe £>enftgt Bleoen forfejlet. 9Wen let er tffe r>anfr\v

ligt at fee, at hd maatk gaa faalebeé. Slaa førft en 9Jianb

Ijalto il;jel j fcet faa £ioénæring for fjant og fug : ft>ité og

brtf ! —

2ftanben Kit enten fftybe Staben fra ftg eller flet iffe

røre ftg. 9?etop faalebeé er bet tyer gaaet Staten nteb fttr*

fen. 30^9* ^ ar £tlbubet ftort, men Id oar bog atlige*

»el meget for ringe. Sfal $irfen mobtage nogen ©ar>e af

Staten, maa Id oære ben allerftørfte og fyøjefte. 3*8

maa, faalænge jeg l;ar 5lanbe, gjentage, at $irfen af

(Staten alene fan mobtage een enejte ©aoe, og M er en

ubetinget

grilieb.

tyaa \>d 23e|iaaenbe fan 3ntet btyggeé. 33t)gmcfte*

rene Snillc og glib maa r-ære faa ftore, og Qftatertalteme

faa ypperlige, font be tænfeS funne, ber »tt bog ingen

orbcnltg Sugning fomme nb beraf. 2at> o$ ligefaa gobt

førft fom ftbft flaa alle btéfe £anfer om at btygge nbaf

#ooebet, og fun tcenfe $aa at rtybbe ©runben. 9tfeb i

©runben maa oi, t ben firfeligc £ilftanb3, t Dore egne

hjertere ©runb ! 23t l;aoe fun at rtybbe $labfen; t)d er

©ub, fom ffal btygge!

3eg f)ar ^ert £otljtcb iffe tænft $aa at tnbføre

noget Sftenigfyebéraab ; Sleéotg ftob jo ubenfor SSelgjer*


289

ningcn. aften ligefon af jeg (elr bar t>cr bor ntriflet fta,

en 3nbretmng y fora lur ben fterfte Btigfceb bennet og faa

temmelig gjøt famme 9?t>ttc ; bel er tforftanterffabet for

Sbtnenbdfen af te i Sarien intfomne milte @ane& 3}eg

ftger :

fa« temmelig; tbi bel er en 3elrfcla,e, at et rigs

tigt SNemtøebttaab, naaj ftirfen engang, loit af fine

23aant, iajen femmer til oasbig 2eloberitftbet, vil faa

en gauffe tøben Setybntng. 3eg cr orevbeinift om, at,

barbe jeg tarnft paa 3nbf#reiftn *f SWentgfrebøraab, r>ilbc

bet; uagtet te ingeninnbc ugunfHgc tforbolt, o^faa weic

mttlnftebel ber. SØten Sngen tænttc terraa, ig faalebeé

f'om tet tftant (igefon ganf!« af fig felr, ba en ttø Srang

bog rar tiiftete. 8eb £jælp af btéfc nbftalgtf SRænft,

mcb brilfc feg ftobig femmer fammen, jtaaer jeg i en

nafbrntt gorbinbrtfe og SBegelmrtntlg meb mine @ogne*

folf. geg reet ftetfe, (pilten Stemning ter berffer i

SRenigtyeben, brilfe Snfludfei ter ajør jta, ajcdbenbe,

brilfe StaVH oa, Cnfkx ter rorer fta,, oa, Ugefaa cr bet

27icnia,bebcn til enbrev lit befjentt, brat [eg tenter, fejler,

atttaaa oa, renter. (vt faabant StamfunbØltt) mellem

i^raft og iDienia,bet er natttttigvitø af ten aller|terftc $fc

tntiuna,; nten et faatant fan ererboretet ingen ininanelfe

fraoren rentee.

-

(>et Veaane, een Xaitb! (Sei -VM or te,

een StØteJ — Tet er "stealet. ©jennem biéfe ntralak

SRotnb ntorer feg en nntftrfetig, men nberea,nelia. flor

ontflntelfe eeer iWeniabcten, oa, iVienuibeten en iia,nente

erer mig. ®eb tein a,jer jeg nune Sfoftttdfex ajaitente

i ten ritefte .Urettf, forbereter faa jfcWU SØlflogé gattlU

Uge rtoranftaltnina,er, Kitter nten Banftdfgftet igennem,

brat ter bitrer nrig mtftyaaliggCltbe. Dg xwa ten anten

II.

1"


290

aoe

gjort gob £jenefte. $vab jeg iffe felo oooebe at røre

»eb, !}aoe be meb eenfclbige hjertere (Stffcrljeb taget fat

$aa; l)»or jeg iffe fe 1 v* tnrbe fomme, erc be ubcn SBetcenf?

ning fyibgangne. 9?aar kræften r>ifcr ftg, ootber bet als

tit nogen Opfigt; biøfe mine 2Rebtøjcetycte gaa bereS £er*

reé Sprinter, uben at bet Mtoer nogen S^cenb ubgiøre t>d Ijøje 3taat>. 3eg

felo er t)a\ Srcttenbc, ttyffalige 3tøufommelfe! £)et »ar,

for mig,, min £erre og 2Wc(ier.

Bernie ntye gattigfaéfe er faalcbeS oleuen iffe alene

et ntyt 33aanb af ftcerfefte 2Irt mellem mig og SWerngfyeben

i bet $clc, men ogfaa mellem mig og be ftatttge og Zxcc\u

genbe i ©oerbele^eb. Kaéfené bibler ere oifhtof i jtg

felo meget inbffrcenfebe $

men »eb ben l;ar jeg faaet Sejs

iigl;eb til ogfaa at t;jcetpc paa anbre SWaaber. #o»ebfa*


291

gen ret ri (sicttvittgbet er at fritre ret befjentt tttb ben

berffente Iraug og Net. £enue trore $anffeligbet er

fer mig nu bortrnttet. 3eg fjenter 2Ille, og 2tlle fjenbe

mig. Det fmuffe Jvaternarm, fem graferne i gamle

Tage, Navnlig pøa l'ancet, almintelig gif unber, er nu

betoattte ganffe gaaet afbrug. 3*fl

ftriter utbolbcnfce for

at tinte tet tilbage, eg narrer nu et gobt $aab em, at

eet engang vil tøffel mig.

©d WLTteligfre af 9Ht er teg utentrirl, at Sftenig;

beten eet tenne Jvorantrtng eg te teraf flrjtente følget

bar faaet Cje eg .fjerte aabnete fer ten rette bretcrligc

ll'ietlitenbet i Qtørifto. £ver ^armbjertigbeten er, ter

vil Kbnftue fnart futte ftg tilrette cg blive bjemme; bver

ten iffc er, ter ril b'briftu* altrig i (vvigbet iutftnte ftg

cg tage ^cltg. Cg tet er iffe alene i tet (ynfelte eg

Hfjulte, at tette ^armbjertigbeteu- elffetigc Bøffen ucfoU

ter fig, men oa,h\a i tet 5((mintetige cg Offentlige. Sognet

bar ganffe af ug fele bencentt ftn Cpntctrffcntbct

taa en bctrc "sutntning aj ten tiutngne Aattigferfcrgclfe.

Bi berete es nu \\ia at bvgge et ertenligt Jvatttg; eg

2trbejt


292

$eb iffe bringe bet »tbere eut> til at efterligne l)am. Wla\u

gen fornøjet £ime tilbringer jeg i ©folerne, for t>d

SWefte i fri Unberfyolbning meb Sømene. 3 ^ eit fettere

£tb er jeg begtynbt meb at inbøoe be n»e ^falmeinelobicr

meb Scerer og 33ørn titlige. ©fotetoaugeu l;ar jeg, faå*

»tbt muligt, lat>d falbe bort. ©ørnene føgc af jig fet»

meb 3»er iffe alene ©folen, men ogfaa ^irfen. degnen

erfloerer, at ber fortiben iffe er en £rebiebeel gorfømmet*

fer imob ttbfigere, ba 2Kan føgte at gjennemføre £»angen.

erfaring er ben bebfte Særemejier; ^>d natter fjrerfen at

»tbffe ©ørnene til ©folen etter i ©folen, bitter $rifyeb,

ja

grityeb!

3eg er o»erbc»uft om, at jeg allerebc nu funbe faa

ben ntye $fatmebog inbført i ^irfen, naar jeg »ilbe.

Sften fycx ftnbeé ingen 2lntebning tit at »o»e 9coget, enbog

blot id 5ltterminb|te. £at> M fun gaa langfomt, naar

bet fun gaaer ftffert! Subtil Pibere benytter jeg ben ntye

^falmebog blot »eb ©fygebeføg, i ©folerne, »eb 23ibel?

tækningen og ^onftrmanbforberebelfen; $aa benne dJlaabz

»inber ben »eb fin egen 2ftagt libt efter libt S^bgang i

Sftentgfyeben, — Slange lja»e allerebc anffaffet ben til

£uuøbrug — og £>jebtiffet for bene 3nbførelfe i tirfen

»il fremgaa af £ibenS $t>lbe. Unægtelig faaer jeg £ag

for £)ag mere 2If[mag for ben faafalbte e»angeliffe. Tim

£actfmobigf)eb ! 2ftenigf)eben maa førfi faa M ©amme.

fttrfebeføget ()ar »æret i jiabigt £iltagenbe, og la;

ber »el enbnu ftebfc 9faget tilbage at ønffe, men %ntit tiU

bage at flage o»er. $or faare tar»eligt maa M anfeeé,

naar ber fun er treb$* til bal»fjcrbfinbétr;»c 3Wenneffer t

Mirfe, M er, f)»er ottenbe eller nienbe $erfon af ©ogncté


293

rorne SBebeere. fbnimnntfaitJefneØ linial er imellem fem

03 ferbunbrebe. 9iaar antallet, brab bog fun fjelben

[feer, fenfer faa Kun, iv.r jeg fun libet 2ftere enfc ben in;

bcrik rafte Åjamte af SRentgbeben fer mig. fiun neøcf

enbt Sejr bar en enfelt tøang fcranlebiget et enbnu fnarø

fommerc

33efcg.

9Win Sen, £e maa tro mig, bet er ingen Sag *t

rrerbife, naar SRan bar en SMemgbeb at prcebtfe fer.

Det er iWenigbebeu, fom iffe alene beaanber, men lige;

font berrer kræften. 61 bet ingen ^lenigbcb, eller riger

benne nnber bam, maa ^ raften nobrenbigiuié Mire afmoeg*

tig eg frmfe i Ztcvct.

Kan taler faa meget em flette $røftar. Wen tam!

Dem engang en gøfe $ra$ benfat i en flet IWenigbeb!

enbe femmer Min til 3tebet, men finter 23efolfningen

bec. 9ht rit bet femme an pai banø (vener. $at ban

Øavet til at rerffe ben, forftaaet iig, mere eller mintre

ubnuxrfebe (vener, faa forbitrer lun lururligrii* ben gobe

^rant, lun er. Ren føtntaaei lun ith at gjere ben le*

rence, maa ban nebrenbigrii* fele bo. 2taa iffe ban*

(vener i J\crbclb til bane* Sillie, maa ban uben Rebning

Mire en flet $røjh 3; bi Kanben ubgaaet riftncf fra ®nbj

men ben fortfatte Stronnung ^j Kanben mebbelefl fyectføn

ligefom igjennem il'ienigbecen. .voroeer bar Dl nuiaffee

rnbnu albrig tamft?

9taax Te bertil foreftillev Tein, c\t i\inbobrri\rften

påa Minnie $ib, fom lun fcettti u\t i fit (vmbeb, falle«

Rib i et (>lMee< ^ rerbiMige 3ntereéfer, pligter cg Be«

fnmringev, faa rtl -Te lure et tåbeligt begreb om, bror-


294

lebeS ber blioer flette $rccjter ttt. Unberligt nof, 9)tan

fhtlbe tro at let?e i en forfeert SSerben! 9J?en bet gjøre

M ba enbelig ogfaa. $aa be reent aanbeltge fénemcer*

fer er SSerben attib forfeert. Si ere ©tatScmfcebémænb.

Sab »ære! 2ften be ut>rt^e (Smbebémoenb, fom ere fatte

tit at »åretage een eller anben »erbélig ©jerning, ber

tffe fjelben taber ftg ubføre ganffe mefantff, tøa»e fun

ben famme at »aéfe; fa, i>tt ttttabeé bem tffe engang at

beffjeeftige fig meb nogen anben ©jerning »eb 8tben af

ben bem betroebe. Og bereé Søn faa be i rebe SSatuta

ubbetatt t be offentlige kontorer. Sngen gorftyrrelfe,

2lbf»tittelfe, ftortæretfe »eb ©jerningen, ingen Ufiffcrtjeb,

ingen ©eftymring, intet 23rø»t og ^oceleri, ingen 2lfc

fortning i Sønnen. SSi faafalbte gejftlige (Smbebémænb

berimob, font Ijaoe et $atb, ber frce»er tyele »or 2(anb$

«£>engt»elfe, ber forbrer en mere eller minbre fntbfommen

Uaffycengigfyeb af be jorbiffe £ing, »i fya»e mangfolbige

©jerninger »eb (Siben af at »åretage, og td af ben 2trt,

at be unber alle Omftænbtgfyeber maa gjøreé og tffe labe

fig forfømme. Jicnben ete. f f al afforbereé, $ræftegaar;

ben ffal fjøbeé og »ebligefyolbeS, ^orbegobfet ffal nb*

tyfiti, 2I»lingen ffal brioeé, ben ftore £unét;olbmng

ffal føreé. ftvab ber faa af Zit og Styji og kræfter

fan btioe titbage fra alt t)ttk, t>d tilfalbcr (Smbebet.

Cg Sønnen, meb b»ot meget fuurt 5trbejbe, l?»or mange

bittrc Seftymringer, meb fy»or mange 9Wiétigf;ebcr af cru

b»er 2trt er t)m iffc forbunben ! Cg bertit er ben faa

uftffer, og ber afforteé (in faa meget, at Tlan albrig

»eeb, b»ab SJcan fyar eller tør gjøre Otcgning paa, 3^er^

fom ©nb$ £>om o»er »ore førfte goredbre i »aafatbenbe


295

©rat er gaact i Opføfbelfe orer nogen X'ccl af SRenneffo

bet>en, faa er bet over kræfterne, ironierne maa tfanb^cb

abc bewl 3?rct i fcereg Slnjtfltg Srcc, iffe fjeloen ogfao

nnbet 2 uf fe og Caarer.

*D?tn 2$en, fart albrig mere Steen paa nogen af be

faafafbtc flette ^reciter!


296

XIX.

lfte 2Ra*i« 1858.

3gjentierø Serben gaaci en 9ftøfi

3tf ©merte fulb og fulfo af Srøfi:

— 2cenf bog $aa f)am, ber Iccb og bøbe,

6om Bang »aa forfet uben ©røbe! —

D teenf »aa t)am! — 93eb forfeté $ob

(Sr $lab$ enbnu, t)»ié 2)u gjør 33ob.

Og braft bane fjerte enb, bet rummer

SDog btn og bele SBetbené dummer.

D tcenf yao. i)am i gr»b og ftøb,

O tcenf $aa fyam i 8i» og £øb!

£bi f)an er ©læben fetto i 9?øbcn,

Dg f)an er fittoet felo i SDøben!

3gjennem SBerben gaaer en $øfi

Kf ©merte fulb og fuib af £røjt;

Dg fjertet bce»cr i fin SBrøbe,

Dg minbeé fyam, ber tecb og bøbe.

— 3a, jeg £>ig trofaft minbeé »il,

Saalcenge, 3efu, jeg er til!

3gjennem 6»nb og 2)jøb og Smerte

3eg ftyer tit 2>ig, 2tl»erbené fjerte!


297

Ter bar rarrer en fnar Itt> benne finter, følelig

paa mange SRaabei og reb alle fiejligljeber. kreaturerne

gif erer bele (vgnen ube inbttl benimob 3 UU ^ nogle

3teber enbog inbri! ttrnbelmtéfe. 33eb benne Jtt) for«

'"albt min Xienbc; mange blere ffiejhneerne. 3ngcn ©ityk

lurrer lige ucen forrige bommer, ingen tøilber, ingen

i'rfngbeber. Ran tam fer fun $cu at flaa fig igfennem

titligemeb bet fjorrc fttce. 3Wtn bet er iffe Inffebetf Bfle.

£e alerte bare maattet forminbffe bereés 23efcctmng, og bog

gif Roberet tilligemcb krøbet foi tiMtc^ op fer SMange.

Mjeber bar rorret billigt, 33robet brrt. 3f«tr b^t @tttaa*

fod bart enbt reb at fornfobe f!g. 33? in Sogn er i StIU

tetene 8#§ ben ene (Bang efter ben anben aaaet til Mjeb;

iiaten fol at bente Rttg, brillen feg )aa utioi^k i ininbre

Dele, fol bet Kejte raa gtøg

i bet Uriefe. Jbi ©en«

gene bare ræret ligefaa fnaprc (om hornet. SRan ffulbe

iffe tre bet, men bet er tca, rirfelig Silforlbet, at ben

ftore JengefrifH i 9hj*®OTf, Vonben og damborg ogfaa

ben -vnlrteb bar roeret ret folelig. Uiuxgtelig bar ben

iffe rødben i\}iaa fun rarret et blot $aaftub, ber fem

riftnef mange antal Steber. Xaat jeg, t. gj., borer

min Rafco, 3R efter s l*aul I rige, en uferbeberlu^ r ran fer,

(om 3n


298

— tongen er f»g.

— ©tilte og bcerenbe gaaer bette

Shtbffab gjenncm Sanbet, fra fjerte til fjerte, tong

greberif ben €t;r>enbe fyat baxt ben tblanbt tonger iffe

alminbeltge £ob, t 5lanb og ^anbbeb at rorbe (Set mcb

ftt golf. £oerfen i $ee eller SBel funne be tcenfeé abfftlte

fra f)inanben. ©aaer M golfet tul, er ogfaa kongen

Ityffeltg; liber kongen tlbe, liber ogfaa golfet. £)e ere

ligefom eet £ir, eet Støfen, og J?are berfor hm een ©fjæbne

i gobe og onbe 2)age.

3eg falber M en tffe alminbelig 2ob. 2ftobfcetningd frenu

gaaer af Gaturen. Tim fun faa ©teber ftnbeé M opløft

i (Senljeben; benne fremgaaer af 2tanben. £>er er et ubtyre

eoælg mellem gnrfte og golf, font ret tffe maa ubfylbeS,

men nøbrenbigriié maa orerffribeé fra begge ©tber. tun

faalebeé fremgaaer en mere etter minbre fulbfommen (Sen?

fjeb mellem bc mobfatte fagter. Sab £>ereé Sanfe gjen*

nemløbe ^tftorten, lab bcreø £>je glibe fyenorer tortet!

£)roel i)ift og tyer, fjoor £>e ml ! 3 be flejte ©tater ril $)e

ftnbe, at bet er golfet faa temmelig M (Samme, enten gtyr*

ften leoer eller bøer 5 bøer ben ene, fremftaaer ben anben.

3 mange ril £>e ftnbe, at golfet fætter ftt -grøftb til et

rorbenbe Sronffifte ; uttlfrebø meb bet Sterærenbe, fyen?

girer bet ftg rrna t>d Uriøfe i bet £ilfommenbe. 3 ab*

ffilltge ril £>e ftnbe, at golfet er gaaet enbnu et ©fribt

ribere; gorfyaabningerne cre mobnebe til l;ebc griffer og

ftormenbe £ængøter. *&aa eller faa. £)et fyar ræret faa?

lebeé i 2)anmarf, faalet>eé i alle Sanbe, og faalebeø er ttt

i be flefte Sanbe enbnu.

Wien iffe i £)anmarf. tongen og golfet lere fun


299

ecu Iihwrelfe, uurer te faniine (Klcrrcr ea, Smerter, bave

fuu een Xilfftftclfe, unter tren famme ffy%t, te [amme

gerbaabnina,er. Og Derfor liter tet banffe golf uu met

finttona,e; terror hnvr bet uu vet Jaufeu om ten gate,

bvori lune £iv er ftett ; terror erlcfter tet mi fiu 21 an o

til Stenternes ifølge, at ban maa iMfe fin Salvecc SRw

fluntbet.

Tet er for fit eget 8i», at gottet beter.

Ken naar ter frerejee, ret brilte fjeltne SlanWgam,

ret bvilfen utmaerfet 3tateflca.t ftong greben! ten 8r;;

vente bar runtet en faa fjelten £'ot i $urvuret, ta er

Svaret: — vet te funpleiie hitler og i\u ten fimvlefte

SRaabe af herten, $an bar jntet beajarret for fto( felt?

alene, uafbernaia, v golfet; ajeunem pettet i^^te ban

Befen til fin føngeltge .verlta.bet. Kf (SHib barte ban

mettaejet ten; men bane golf ffulte gine ten g»(De.

Derfot benpar ban ftg til golfet, ftrttg, trøfaft, fult af

Sautbet og ttjofrliaiet, 03 tøeg tet tf te unter Iltene

CmjTiftelfer. Dg terfor tog feltet barn i\u fine $CN*

ter og orloucte ham i bane .^eibet, og [log en Muej

omfrina, barn af bane egen 3autbet og Mjarltajiet, tro;

fait i Vir et og Døbe*.

1

Øttb bevare .Monoen!

Acrvtflina,erne met Ivtfflaut ere entnu i ftatuu til*

taa,eute. Ten irere Ration vælter f{g

mt raa ten lille met

boie Miaver over flammeltgt grebS&rttb, ©i hente tenne

gamle .viftene. Te buffer viftnef fablen om Ulren og

V.nnmet, fom traf af ftnunc ©Otf. Vommet gjorte natur--

lta,vue Sanbel vlumret for Ulven, uaejtet tenne jkob overil


300

»eb Strømmen. Saattikt jeg mtnbeø, tøa»e be got>e 2r;b*

ffcrc fel» o»funbet benne lærerige gabel.

3^et fan tf fe længer racere nogen £»i»l unberfaftet,

£»bff(anb tø

ar begtmbt ben anben fleéoigffe $rig, for bet

gørjle bog fun paa papiret, t ftoroentning af en »aéfenbe

Sejltgtøeb tit glimrenbe SBaafeeubaab. 2ften felo tffe paa

papiret fan £t)bfflanb fægte uben 9#affe. (Sngang lob

Sfriget, at »or ^onge tffe »ar fri; Ttan »ilbe naturlig*

otte giore tøam fri — fri for Sleé»ig, om t>d lob fig

mage. 9^u tøar ror gobe $onge nof »æret for fri, og,

Wlan »ilbe gjerne inbffrænfe barn Itbt — Sleéoig næ»s

ne$ naturltg»ii$ tffe, betøo»eé tffe tøeller — oeb at flaa

£>anmarf i ttybff £artforn for eoige Sliber. £)et er ifanb*

tøeb »anjfeligt at giore faa ftrenge #errer ttl»aé. Ufrttøcb

er galt, gritøcb er ogfaa galt; fjoab bli»er ber faa ttior-erø

nben SSrooi og Unbertrtyffelfe?

£>enne anben flesiugffe $rig vat af tujtnbe Stemmer

bleoen forubfagt, enbnu forenb ben forfte »ar »el tilenbe.

£>et maatk jo fomme faalebeé. SDerfom »i iffe enbeiig

»ille tage mob Sære af erfaringen, funne »i ligefaa gobt

ftraj meb bet Samme berebe oS paa ben trebie. £)er fan

iffe tænfeé ftørre Ult;ffe for £>anmarf enb en ntt greb,

ber, ligefom ben forrige, tøolber £r;bfflanb 2tiet aabent tii

\\t)Z 3nbbtant>inger t t>d Ubejtemmelige.

£>erfom jeg fagbe, at 2)anmarf ængftcr ftg, ba løj

jeg ffammelig. dJlm unægtelig er 3)ian f»ænbt paa $tn?

geneé Ub»ifling, og minbft er S»ænbingen iffe tøeri Sleé*

»ig. ©et er umuligt at »ænne ftg til og »ære rolig »eb

et faabant fyftematiff $ineri, fom iffe laber (Sn greb unber


301

nogen fornuftig ©ermgelfe, »eb biGfl uafladelige 8tif paa


302

beerfniven. gørft ga» jeg mig et tugtigt ©nit i 2trmen,

)aa gai? f>an. 3eg vabffebe 93lobet ubaf mit Saar, og

han lob ftt 231ob brtyfcve beri; bervaa gjorbe jeg meb mit

33lob kobertig ©jengjælb. (£nbe(ig tyjalp »i fmtanben

meb $orlnnbingen.

£er»eb vare »t ba for l;ele t>ort £t» ft>mpatf?ettff

forlutnbne. *ftaar Saarene vare lægte, vilbe »i i be efter?

labte %x, om »i enb mire tufinbe %flik abfftfte, I;at>c et

SMibbel til i et %lu at gjøre f)inanben be fjcerligfte 9J?eb?

belelfer. 9?aar nemlig ben Sne meb eet eller anbet ftnbfl,

men bog iffe for fjvajt fHebffab vriffebe ftg t 2lrret, vtlbc

ben 5Inben, felv om fyan befanbt ftg $aa ben anben e

af Globen, tåbelig moerfe Sttffene. £)er jtob altfaa fun

tilbage for o8, at tomme overeené om en vié »ejremt 33e?

ttybning af biéfe ievenbe Signaler. Set Stif a, to e,

tre o, fire u, fem y. Streg vaatværé: 33ogfta» fluttet,

Streg »aalangé: Crb tilenbe, fej &tit b, tøv d, otte f,

$oré sk, SDoMeltfors? st etc. etc. SHfabetct Mev natur?

ligvité rebuceret faa meget, fom muligt. 5torrefvonbentfen

var rigtignof noget omftænbelig, men fiffer, og veb jtn

Umibbeloarbeb i Ijoj @rab fylbeftgjørenbe.

Cg vi ffilieg. Omi;t;ggelig vlejebe jeg mit Saar,

at btt fnart maatk l;cleé. Gaibeiig var ber fun et Ijoibt

2lr tiltage af betimelig £ccngbe og 23rebe. T>a gav jeg

mig meb beevenbe #aanb til at anfHlle $orføg; en titfvib?

fet $r;rrevinb var min Stt)lué. 3eg talte til SSennen i

bet fjerne, men af, fif intet Svar! 9ften fianbfjaftig blev

jeg »eb ; ty

an funbc bog umulig f;ave glemt mig. Slibrig

fyørte jeg 9?oget fra (mm. £)a oVgav jeg cnbclig mine

frugteølofe $orfcg, og fjengav mig i anbre mere tafncm?


303

(tge 3>brætter. 9Rea ofte, ogfaa uben at faa dirret før

Cje, fem jeg meb $eemob benne min fcriie SScn ibu, og

lange rarebe bet, inben jeg fif en anben.

(vftcr fer til ftoø Sart forlob gjenfaae ri atter biiu

anben, begge megd feranbrebc. £ea, ban rar bd tun i

fcrbclbtnni!? ringe (>>rab ; bet rar mia, font imiblertib rar

bicwn mig bericft, og nu bier mig bet ogfaa i barn.

.Vrer ban rar forffjellia, fra mia, ! SJtaJtrten rar ban£

Serben; Kanben rar min! -van førbtyøebe na, SRufber;

i

jeg føfføebe i 2 hierne! £en frmøarttge $rofd rar ban

fra $)berft til 3nberir.