25.12.2013 Views

DOMDC7DC4E5B5F06999C125783F0027697C92VKAN.pdf - e-Dok

DOMDC7DC4E5B5F06999C125783F0027697C92VKAN.pdf - e-Dok

DOMDC7DC4E5B5F06999C125783F0027697C92VKAN.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 1 af 6<br />

Kvindeafdeling Y - Hospitalsenhed Midt<br />

5. Fertilitetsklinik > 1. Introduktion-uddannelse og træning > 4. Oplæringsprogram<br />

Sygeplejersker (DDKM 1.4.5)<br />

Forfatter:<br />

Kirsten Brock Spanggaard<br />

Versionsnr.: 2<br />

Informationstype:<br />

Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 14-06-2011<br />

Revideret dato: 14-06-2011<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Betina Boel Povlsen<br />

Kvalitetsansvarlig: Anette Lybye Poulsen<br />

Ledelsesansvarlig: Betina Boel Povlsen<br />

Seneste rettelse:<br />

nytilretning af dokumentet til e-<strong>Dok</strong><br />

5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5)<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

Uge 1<br />

Uge 2<br />

Uge 3<br />

Uge 4<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At sikre at nyansatte får en grundig og ensartet oplæring i de processer de skal varetage på Fertilitetsklinikken,<br />

således det høje faglige niveau til en hver tid opretholdes.<br />

Introduktionsprogrammet er at byde den nye medarbejder velkommen således vedkommende får et hurtigt<br />

indblik i Fertilitetsklinikkens specielle funktioner og arbejdsopgaver, samt at medvirke til tryghed og trivsel på<br />

arbejdspladsen, og effektivitet i arbejdssituationen.<br />

Desuden en gensidig udveksling af forventninger<br />

Tilbage til top<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patienter i fertilitetsbehandling / Sundhedsfagligt personale på Fertilitetsklinikken, dog særligt for sygeplejesker i<br />

oplæring.<br />

Tilbage til top<br />

Definition af begreber<br />

SIG= Sikkerhedsgruppe<br />

IVF= in vitro fertilisering<br />

ICSI= intra cytoplasmatisk spermie injektion<br />

IUI H= intra uterin inseminering, homolog<br />

IUI-D= intra uterin inseminering, donor<br />

OPU= ovum pick up<br />

OHSS= ovariel hyper stimulations syndrom


5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 2 af 6<br />

Tilbage til top<br />

Fremgangsmåde<br />

Afdelings bioanalytikeren udpeger en rutineret sygeplejerske som ansvarlig for oplæring af den nye kollega.<br />

Sygeplejerske gruppen frigiver i samarbejde med afd. bioanalytikeren den nyansatte til selvstændigt arbejde.<br />

Varigheden af oplæringen afhænger af den enkeltes behov, arbejdspresset på afdelingen mm.<br />

Skema<br />

Skema<br />

<strong>Dok</strong>umentation for oplæring af sygeplejerske.doc udfyldes løbende.<br />

Evaluering af introduktionsprogrammet sygeplejersker.doc udfyldes efter oplæring<br />

UGE 1:<br />

Sygeplejersken møder den 1. i måneden til Regionshospitalet Viborgs "Fælles introduktion for nyansatte" i hele<br />

huset.<br />

Har den første arbejdsdag på Fertilitetsklinkken ca. den 2. i måneden.<br />

Den nyansatte bydes velkommen og præsenteres for de andre sygeplejersker på Fertilitetsklinikken og for<br />

kontaktsygeplejersken, der er tovholder for introduktionsprogrammet. Der gives en rundvisning på afdelingen af<br />

den introduktionsansvarlige sygeplejerske, og der hilses på det øvrige personale.<br />

Introduktion med SIG i afdelingen.<br />

Den nyansatte præsenteres for arbejdsplan (af sygeplejerske) + evt. ønsker til denne. Der informeres kort om<br />

dags- og ugerytmen på Fertilitetsklinikken.<br />

Introduktionsplanen præsenteres og udleveres, og der informeres om evaluering af forløbet efter 4 uger.<br />

Det prioriteres at den nyansatte deltager i IVF + IUI skole i de første uger af ansættelsen.<br />

Den nyansatte introduceres kort til e-<strong>Dok</strong>, mhp. at kunne finde oplysninger omkring procedurer for sygeplejersker<br />

og for klinikken.<br />

Udlevering af behandlingsmappe, gennemgang af et pars forløb gennem en behandling.<br />

Deltage i forundersøgelse med læge.<br />

Følge læge de første par dage til forundersøgelser og scanninger.<br />

Deltage i flergangs behandlingsstart med sygeplejerske.<br />

Gennemgang af de forskellige behandlingsprotokoller med læge el. sygeplejerske:<br />

Lang nedregulering<br />

Antagonistbehandling<br />

CRASH behandling<br />

Kort nedregulering<br />

IVF/ICSI<br />

Frysecyklus (stimuleret/naturlig)<br />

Naturlig cyklus<br />

IUI H + D<br />

Brug af donorsæd<br />

Gennemgang af alle hormonpræparater<br />

Kort om OPU-procedure<br />

Komplikationer til OPU<br />

OHSS information + behandling


5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 3 af 6<br />

Kort om ET (Embryo Transfer) og Progesteron / Estrofem behandling<br />

Deltage i flergangs behandlingsstarter<br />

Gerne selvstændigt have flergangs behandlingsstart<br />

Injektionsteknik + diverse vejledninger fra medicinalfirmaer<br />

Journalens opbygning, EPJ, sygeplejeobservationsark<br />

Gennemgang af blodprøver + andre prøver før behandling<br />

UGE 2:<br />

OPU, Æglab og Embryo Transfer<br />

Gennemgang af OPU-stue:<br />

Funktion af leje / lejring under OPU<br />

Funktion af overvågningsudstyr<br />

Brug af O2, sug<br />

Funktion af aspirationssug og skyllefunktion<br />

Funktion af scanner og kanalskift<br />

Forevisning af utensilier og instrumenter til OPU<br />

Flush (sprøjte og kanyle i varmeskab, optrækning i lab)<br />

Hjertestop - “hjertestopskasse” / akutkasse<br />

Følge læge under proceduren (instrumentelle del)<br />

Følge bioanalytiker under proceduren, sidde i lille æglab, hvor follikelvæske modtages<br />

Følge assisterende sygeplejerske under proceduren<br />

Gennemgang af smertelindring under aspiration<br />

Lokalanalgetika, optrækning / tandlægesprøjte, dosis, virkning/bivirkning<br />

Følge sygeplejerske der giver smertelindring ved aspirationen<br />

Medicinsk smertelindring, kontraindikationer, Alfentanil (Rapifen), Dormicum, dosis, virkning/bivirkning<br />

Atropin, dosis, virkning/bivirkning, hvornår? hvordan?<br />

Elektroakupunktur som smertelindring, kontraindikationer for elektro-akupunktur, gennemgang af punktvalg,<br />

nåling af patienten, principper ibrug af elektro stimulering under aspirationen<br />

Tilkobling til overvågningsudstyr<br />

<strong>Dok</strong>umentation af sygeplejersker der er til stede, vitale værdier, observationer, total medicinering alternativt<br />

elektro-akupunktur, og evt. ordinationer til opvågningssygeplejersken<br />

Information til parret, omsorg for patientens mand<br />

Følge parret tilbage til opvågningsstue / varmepude, klokke<br />

Følge sygeplejerske der assisterer læge under aspirationen:<br />

Introduktion til registrering af Lot og Batch numre på utensilier mm.<br />

Opdækning af bord / steril udpakning<br />

Valg af nål / evt. flush<br />

Gennemgang af indhold i rullebord<br />

Fremsætning til afvaskning og lokalanalgesi<br />

Identifikationskontrol, patient/bioanalytiker/sygeplejersker<br />

Afprøvning af udstyr før start / flush af nål / skyllefunktion<br />

Håndtering af reagensglas under procedure / tilbagemeldinger til læge<br />

Evt. follikelvæske tages fra i forb. med studier<br />

Oprydning / rengøring mellem patienter, klargøring til næste OPU


5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 4 af 6<br />

Forholdsregler ved smitte patient<br />

Kort introduktion til HSU, evt. overvære<br />

Kort introduktion til Pesa/Tesa, evt. overvære<br />

Følge opvågningssygeplejerske ved forberedelse af patient til OPU, før aspirationen:<br />

Identifikationskontrol af mand og kvinde / journal<br />

Anlæggelse af venflon + oplæring<br />

Tjek af overfølsomhed, kroniske sygdomme, evt. medicinering, tidspunkt for HCG<br />

Evt. præmedicins indtagelse / eller sætning af første akupunkturnål<br />

Beroligelse, mulighed for spørgsmål<br />

Information om tømning af blære umiddelbart før OPU<br />

Efter aspirationen:<br />

Evt. udføre ordinationer fra læge (antibiotika, efter oplæring)<br />

Observere patient og mand<br />

Sikre at parret har klokke til kald af sygeplejerske<br />

Gennemgang af supplerende analgetika: tabl./sup Paracetamol, tabl./sup Diclofenak, tabl. Ibuprofen, tabl./sup<br />

Diclofenak, tabl. Tramadol, inj. Alfentanil, inj. Morfin e.o.<br />

Komplikationer: vasovagalt chok, blødning, kvalme/opkastning, manglende vandladning<br />

Information til parret gives i samtalerum: forholdsregler i dag, information/vejledning om start på<br />

progesterontilskud, Estrofem, evt. Pregnyl efter OPU, antal af æg / sædprøve på dagen, evt. OHSS information<br />

Fjernelse af venflon, hjemsendelse<br />

Følge bioanalytiker på æglab (evt. møde tidligt efter aftale med lab.):<br />

Scoring af æg, befrugtning, pronuclei, deling<br />

Deltage ved ET-procedure og overvære information til parret<br />

Overvære ICSI / IVF<br />

Følge bioanalytiker på sædlab:<br />

Gentleman room, sædprøvens gang i klinikken<br />

Orientering om sædanalyse og oprensning / sædskema / se sædceller i mikroskop<br />

Evt. overvære IUI<br />

Kort introduktion til anvendelse af donorsæd<br />

Følge op på indtryk efter 2. uge, vise biblioteket + opbygning, med bl.a faste tidsskrifter Fertilitetsklinikken<br />

modtager, arkivering i tidsskriftholdere, og evt. mulighed for at læse i fred og ro.<br />

UGE 3:<br />

Stimulation og scanninger<br />

Gennemgang af medicinskabe og skabe i undersøgelse 2:<br />

Klarscanninger<br />

Deltage i IUI scanninger<br />

Booke tider til IUI, give information om HCG sprøjte + sædprøve<br />

Deltage i IVF scanninger 6. - 8. dagsscanninger<br />

Evt. ændring af medicinering / begrundelse<br />

Coastingsprocedure<br />

HCG induktionsscanning + planlægning af OPU<br />

Gennemgang af forberedelse af patienten, booking af tider til OPU / sædprøve, evt. Pesa/Tesa, smertelindring<br />

under aspiration, mulighed for spørgsmål fra parrets side, psykisk omsorg


5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 5 af 6<br />

Kort introduktion til studier, Fertilitetsklinikken deltager i p.t. ved studiesygeplejerske<br />

Fortsætte i scanningsrum med sygeplejerske, gennemgang af undersøgelse 1,<br />

hvad skal der være i skabet, rengøringsprocedurer us 2, us 4<br />

Administrative opgaver hos sygeplejersker:<br />

Introduktion til Bookplan (kode)<br />

Introduktion EPJ - AS400 (kode)<br />

Introduktion til standarder og retningslinier i Fertilitetsklinikken e-<strong>Dok</strong> (kode)<br />

Opfølgning på 3. uge<br />

UGE 4:<br />

Booking, papirer og administrative redskaber<br />

Være i sekretariatet en formiddag og introduceres til henvisningsprocedure, journalopbygning,<br />

arkiveringsprincipper, telefontider, modtagelse af patienter/afkrydsning af patienter ved ankomst i bookplan.<br />

Gennemgang af sygeplejerske kontor:<br />

Telefontider<br />

Sygehusets telefonbog, telefonliste, mest benyttede numre<br />

Forevisning af mapper, bøger mm<br />

Journalens opbygning fra A-Z<br />

Indskrivning af prøvesvar<br />

Sygeplejerske notater i EPJ<br />

Journaler fremtaget efter aflytning af telefonsvarer:<br />

Valg af stimuleringstype (protokol) + forløb, stimulationsskema / patientpapirer<br />

Booking af patienter til behandling<br />

Principper i booking, journalens gang på kontoret indtil patienten møder<br />

IUI - udregning af behandlingsforløb, booking, registrering af scanningstidspunkt, indskrivelse i booking bog,<br />

udfyldelse af stimulationsskema<br />

IVF - udregning af behandlingsforløb, booking, registrering af scanningstidspunkt, evt. E2, evt.<br />

behandlingsstart, indskrivelse i booking bog, udfyldelse af stimulationsskema med ordination og tider, samt<br />

evt. udfyldelse af patientskemaer til afsendelse<br />

Booking af Frys<br />

Booking af HSU<br />

Booking af Pesa/Tesa<br />

Notat EPJ efter booking<br />

Sygeplejerskernes telefontid:<br />

Klargøring til telefontid<br />

Registrering af patienter der har ringet<br />

Journaler fra lab vedr. graviditetstest/information om extra uterin graviditet<br />

Journaler fra lab vedr. E2<br />

Graviditetsscanning - udregning hvornår scanning + udregning af termin<br />

Ikke gravid, plan for næste behandling, eller afslutning af parret<br />

Notat EPJ efter telefonkontakt<br />

Evt. fred til at gå rundt og “snuse” lidt, være med til booking på kontoret, eller andet efter ønske.<br />

Læse e-<strong>Dok</strong>, patientmateriale, journaler og faglitteratur.


5.1.4 Oplæringsprogram Sygeplejersker (DDKM 1.4.5) (Version: 2) Side 6 af 6<br />

Opfølgning på denne uges program:<br />

Evaluering af introduktionsperioden - har det levet op til forventningerne?<br />

Hvor står du nu? Hvad kan du selvstændigt?<br />

Aftale snarlig aflevering af skriftlig tilbagemelding på introduktion<br />

Tilbage til top<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Udfyldt, underskrevet oplæringsprogram opbevares i personalemappen på lederens kontor.<br />

Tilbage til top<br />

Ansvar<br />

Det er alle sygeplejerskers ansvar at oplære nye medarbejdere, dog har én sygeplejerske særligt ansvar / er<br />

kontaktsygeplejerske for den nye medarbejder, og har ansvar for at hun kommer igennem<br />

introduktionsprogrammet.<br />

Tilbage til top<br />

Referencer<br />

Tilbage til top<br />

Det er ledelsens ansvar, at tilstrækkelige ressourcer afsættes til at introduktionsprogrammet kan gennemføres.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!