Vor tids Muhamed en historisk og kritisk fremstilling af ...

upload.wikimedia.org

Vor tids Muhamed en historisk og kritisk fremstilling af ...

*

)

€n historisk og kritisk (iLraustiUing af PorntoiTismcns

JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f

?.f i;ta|[6 ^tmnt^lige ^istorit

af

^rcbie ^cftc

Xt\fU c „5cn Xanf te *Pioncct"« Xt^Hctj,

187G.


Church Archives

The Church of Jesus Christ

of Latter-day Saints

P

^t2 09

Mg 09

•Æxi'i^

QV^/V


— 65 —

©og, er ligefrem et DJiefterftijffe af fint, unbevfunbig og

fpibéfinbig (£nilbf;eb, ja cibner flart not om, at ^orfati

teren er meget h'bre Fjenbt meb be „frogebe" enbnieb be

lige ©tier. §arri§ ^ilan Dar fulbftænbig tilintetgjort

og Ooerfættelfen hUv nltfaa forifaf meb Dlioer Soiubnj

[om ©efrctær.

Wlm fieflcr iffe Dtioer ©ombrtj our albeleS fri fov

fjpbelige (^frc^eligfjeber ; ogfaa Ijan øuffebc cit fe ^rop'^etenS

„©ulbptaber". |)erren feubte Ijam berfor gjen«

nem ^ofep!^ ©miir; fpfgenbe 3Iaben6aring i '3tpri( 1829:

„Olioer(jon)bn)! faubelig, faubelig figer jeg Tig;

faa oilt fom .^erren (euer, ^oilfen er bin @ub og btix

©jenlpfer, faa oift ffal ©u annamme jtunbffab on: fjoab

S)u begjærer i $;ro nieb et oprigtigt J^jerte ; troenbe at

®n ffal annamme ^un-bffab om gamle inbgrauerebe Op'-

tegnelfer fra- Olbtibcn ^oiol berfor iffe, tl;t

bet er @ub§'©aDe*) og !5)u ffal l)olbe hen i bine

.i^cenber og gjore oibnnberltge ©jerninger ogiiigen5}^agt

ffal funne tage ben ub af bine .^cenbcr, t§i bet er @ub6

©jerning. Og i)vah Xn oil bebe mig funbgjøre 2)ig

beSfotmebelft, bet oil jeg gjøre for SDig Spøg

iffe meb biéfe ^ing, beb iffe om bet, fom iffe be'^øoe?.

S3eb, at jDn maa'fjenbe @ub§ .^emmeligl^eber og, at

®u -.i'aa annamme ^unbffab om, og ooerf^tte aUe biå-..

fe ^ellige og celbgamle £)ptegnelfer, fom l^aoe »æret.

ffinlte, og efter bin Zvo ffal bet gioeS S)ig. . . . Se, bet

er mig fem ^aocr talet bette og jeg

talebe meb 2)ig fra Segt)nbelfen. .

er ben ©amme, fom

. .3lmenl — (jagtens

.

23og, 34te ©t^ffe). Tenne 3labcnbaring ffrioer fig

•fra ^ofeplj ®mit^§ @nb, ber „nlbrig oiget til^øire eUev

tituenftre- og iffe oanbrer paa frogebe Stier" og Oli«

oer ©ombn) Innbe bevfor tnjgt glæbeS i ^aabet om fiii.

fommenbe 53i5bom, men ha bet fom til Sti)ffet funbe

l^an ligefulDt iffe oocrfaite. „Urim" og „^Ijnmmin?,

„(Snbå ©aoe" etc. fnnbe ingenting nbreite oeb Ooer«-

*) 4'^enncb menes iovmobentlig ,^Uiini'' og',,Tf)ummim".

2[>ov iibS 2!tu^ameb. 5


— m —

fæ$tei|en af vSmii()å „fovbebrebe ^ggptiff", trofcé .^evs

renå Qcber og :^øftev.

dorobxt) begynbte at føle en [tæv! ^toiol opfttge i [it

^inte og ©tiDlingen hUv igjen !vttif! for ®intt§. |)an3

^vetntibSbrømme og ©pefulationer »ar Cilintetgiøreffeu

n.-sr. ^jUn faa foiu, fom fæboanlig, ^»iælpen i ©fiffelfe

af en ng 5ta6en6avtng fra Jr»erren til Olioer ©oiubrv) af

fplgeube mæruDærbtge ^iib§olb, fom oar bateret Slpril

1829: „®e, jeg figcr ®tg, min @øn, at fotbt ®u iffe

coerfatte, — efter Ijoab ®u kgjærebe af mig — og begxjubte

alter at ffriue for min S^jener ^fo^'P'^^ ©mitf;

juti., faa oil jeg, at 3^u ffal uebMice iubtil 3)u i^ar

fulbeubt bi§fe Optegnelfer, fom jeg '§ar anbetroet Ijam,

og fe, ba liar jeg anbre Optegnelfer, fom jeg uil gioe

S)ig .^raft til at Ijjælpe til at ouerfætte. ^^æx taalmo--

big, min ©øn, ll^t id er 58i§bom for mig, og bet er iffe

fornøbcnt, at 2)u ooerfætter for næroæreube '^ib. S^e

3lr6eibet, fom jT^u er falbet til er at ffriue for min ^tjener

^ofcptj ; og fe, bet er forbi Xn ilte cebblco, fom 5)u

'ijav'bt beg^nbt, ha 2)u gjorbe ©egpnbelfen meb al ouerfælte,

at jeg §ar taget benne @aoe fra j)ig. .^nur iffe

min ©øn, tfji bet er SSisbom for mig, nt jeg l^ar ^anblet

faalebeS tmob 2)ig. @e, ®u l§ur iffe forftaaet, ®u

t^oebe, at jeg »itbe gioe SDig bet, naar ©u iffe tænfte

cibere berpaa, enb at abfpørge ntig, men fe, jeg ftger

S)ig, :^u tttita ll^ftu^crc bet i ^it ^inb;

(yoii must study it out in your mind),

T)u fpørge mig om bet er rigtigt, og, berfom het er

ri-gtigt, »il jeg gjøre, at bit Jpjerte brcenber i ®tg og

bcroeb ffal SDu »ibe, at bet er rigtigt, Wien berfom

og ba maa

bet iffe er rigtigt, ba ffal ©u ingen faaban^ølelfe l^aoe,

men bin-Janfe ffal oorbe bnnfel, faalebe§, at 5)u ffal

glennnebet, fom er urigtigt. 'Derfor fan^u iffe ffrioe,

i)oah ber er ^eOigt, unbtogen bet blioer gioet 2)ig fta

mig. Wien beifom 'Du §aube oift bette, funbe ®u l§aue

pcerfat, bog er bet iffe fornøbent, at Tju ouerffftter nu.

@e', bet »ar fornøbent, ba Du beg^nbte, men Du frgg--

tebe, og jibeu er forbi, og bet er iffe fornøbent nu, t^t

fer Du iffe, at jeg Ijar gi»et min 2;jener Siofepl; tilftræf^

felig Stgrfe, l^uor»eb bet blioer exftaitét, og ^ngen af


— 67 —

(Sber, cgter jeg ffglbig!" (^agtens^og, 35te ©tpffe).

2It tilffrioe en alutbenbe og uforanberfig ©iib Oprinber;

fen lil en [aaban ^labenbartng ev uaturliguiS ligefrem

©ubsbefpotfelfe. ^bng flnber iP)erven bet fovnøbent at

engagere OHoer Sombrv), for at fjiælpe fin 5;iener ^ofep§

meb at ouerfætte og betvoer l)am „@auer" og

„Itrcefter", fom „ingen 9J^agt ffal hmne tage ubaf &an§

"vpcenber"; men i m o r g e n {)etcenfer Tjan fig, og fors

iffttb", Ijan l§aube opfijlbt fin S)el

af ^'ontraften og jT^erren finber ingen geil ueb Ijam cHer

reb^ofepl;: „^ngen af Gber agter jeg ffijlbig". Wien

§Dab oar ber ba i 33eien meb „min ©øn Oliuer?" —

^0 fimpeltljcn bet: iyatt hat if^C fovftaaet!" Ijan

\)av uæret enfolbig no! til cirfelig at tro paa ©mit^S-

„@iilbplaber nveb bet forbebrcbe 2(Jgtjptiffe", fom ffulbe

ocerfætteg „oeb @nb3 ©ane og i?raft", men bet uar ingenhmbe

paa ben SJiaatte Ringene ffulbe tageS, Orb=

bøger og ©progfijnbigljeber funbc l^eUer iffe Ijjælpe, tl;t

ingen baobe før l)ørt '^aU om „forbebret ^(Sgpptift". —

3?anffeitgl)ebevne fijntcS for alminbelig g^orftanb at oære

nooeroinbelige. ,^uor forbaufet x>g let om .^"»iertet niaa

Dlioer berfor iffe Doere bleoet,ba >^eircn fommer og fors

tæller l^am : „©e 2)u Ijar iffe foiftaaet .... ®e, jeg

pger S)tg, jDu maa ubftubere bet ibitSinb!" —

^ex er SfOf^P^ ©mitlj og 'JlilormoniSmcnS fjele .l^emme;

liglieb! J^er er 9)^ovmoubogenå gubbommelige Oprin*

bclfe og ^^remfomft! JT^^uilfen fimpel og naturlig 9J?aabe

er bet iffe, at „ubftubere" eller ubfpefulere en £ing i fit

eget (£inb. ^De Redige ©fri^enter maatte følge ben

,^eliigaanb§3nbfft)belfer ibet be ffreo, men^ofepl} ©mitlj


— 68 —

be'^øoebe bfot, at ub)lubere bet i fit eget ®inb lige font

aUe anbre (guentgrs og D^omanfotfattere.

©evfom Dt l^ér "^aue beuift, at ^o)ep§ ©mitl^ i bette

©tgffe oar eit 33ebvager og SJiormonSbogeu et Sebra-.

gert, fua funbe en'^uev oibere SSemærfning angaaenbe

^JOiovmoniSmeng Oprinbelfe oel coeie ooerfUbig men for

giilbftænbigf)eben§ @fr)lb titføie oi eiibnu nogle nærmete

Opri)§ninger om ®mit§§ og be DJ^wbå Gårafter, ber

fremftob fom t)an§ førfte 33ibner, fqmt om 2)lormons

&ogen§ oirfelige Cprinbelfe.

®mit§§ llngbom og Uoibenljeb ere^ fun baarlige

3(rgumenter at anføre mob ^am, tljt blanbt gortiben§

ftore, uboalgte ?D?ænb finbe§ ofte fnubanue, .og ©ub er

»el almægtig nof til at ubføre fine Jpenfigter, felo meb

bem, ber ere ringe og uanfelige blanbt Sjienneflene. —

SDet er berimob iffe fanbfgnligt, at @ub fortrinåoiå

oilbe ubucelge et umoralff og løgnagtigt 3Jienne[fe fom

fU Dtebffab tiiaJ^enneffeneå (^'rdfe. a}^onge ebeligt bes

fræftebe 33ibne§bijrb angaaenbe ^ofep"^ (Smit§§ morals

ffe jlarafter ere afgione af §an§ iJtaboer og perfonlige

S3efienbte, ui [fuHe anføre cnfelte af bem l^er :

„33t Unbertegnebe ere perfonlig befjenbte meb ^0 =

fep'^ ©mif^ ben 2felbre§ familie, — ^o§ f)»em ben faa;

falbte ©ulbbibel l^auDe fin Oprinbelfe, — og funne 5e:

uibne, ot be manbligeSJieblemmer af

{familien i!fe alene

ere boone og uoirffomme, men, at be ligelebeS ere

l^enfalbne tit '^xxt og at bere§ Drb iffe ere til at ftole

paa. 23i ere fjjertelig glabe oeb at nnboære bere§

©elffnb".

5mancl)efter,

Ontario 60., 3^.?).,

'^^en 3bie 3^od. 1833.

[.Pier

følger elleoe Unberffrifter].

„55i Unbertegnebe l^aue fjenbt ?5arøilie» cSmit^ i

flere ^ar enbnu meben§ be boebe i D^ærl^eben af bette

©teb og Di funne beoibne, at oi anfe bem for at mangle.

bem til

en faaban moralff Gårafter, fom funbe berettige

nogen 5'.illib i §oilfetfom§elft'®amfunb. ©e ere i Sær*

beleSl^eb berijgtebe for bere§ ^labenbarelfeS^rojefter og— 69 —

oncenbe en ftor '3)el af bete§ 2;ib til at graoe efter

©fatte jom be paaftaa eve [fjutte i forben. 3)en ætbrc

©mitf) og {)an§ «£øii ^ofep^ anfaae^ i (ScerbeleSl^eb for

at mangle moralff jlarafter og ccere !^enfalbne til

.gafter".

, b. 4be S)ec. 1873.

.['3)ette er unberffreoet af 71 ^æberltgt anfete iBovgere].

(Sn ct§ 2BtlIarb Sl)afe oibner : „^ra ben 5ttb, jeg

blei) befjeubt meb ^ofep^ ©mitl), jun , t)ar jeg anfet

l^am for at Dcere en 3Jtanb, ififxa ^Di§ Drb man itfe futii

be ftole, ©iten familien bleo ?01ormoner l^ar ben§

Dpforfel ræret mere oanærenbe enb før ben 3;tb, ©fjijnbt

ben forlob benne '2)el af Sanbet uben at betale |"in@jcElb,

foa foretraf £rebitorerne bog bette, fremfor at §olbe

bem tilbage §er".

.Pjenr^ ^arri§ gjør Gb pna at „^cfep§ t£mit§§

Sonbbrnljeb og 5|]aalibelig^eb (truth and veracity)

oar fanlebeS, at l)an itfe uil tro ^am nnber (Sb". "

„^eg »ar engang i 3cetten paa en ^urr) fom forfaftebe

l^an§ .^ibnesbijrb, ba be iffe fniibe antage bet for

fanbt".

Seoi 2eroi§ figer: „^eg ueb, at ^of^P^ ©initl^ er

en Sogner, ^re ©ange ^arjeg fet "^am bernfct, meben§

lian car ifærb meb at ooerfætte 9Jiormon§ ©og. '^eg

^ar ^ørt l;am fige, at Utugt er ingen |Sorbrr)belfe".

33arton (Stafforb beoibner for '2)ommer Salbmin :

„^ofep§ @tr.it§ ben2(Slbre, oar ben)gtet for fit ©riiferi

og "htw ftørfte ^el af familien fulgte l)an§ (5rempel,ifær

oar 5ofep§ (Smit§ ben 5)ngre, ^^rop'^eten, meget for«

falben. ^eg faa l^am en ®ang berufet pao min i^flberS

SJ^arf og i benne t;ilftanb talte l}an om fin ^Religion".

^ttt minbre enb 70 ebfæftebe SBibne§bprb om 3?a*

milieu 3mitlj§ umoralffe Jlara!ter ubtale fig i fammc

3'ietning. .fDob 3]cegt man enb uil tillægge bem, faa

[tnaer bet faft, at be albrig ere bleone gjenbreone. —

©miti^ meb gaittilie fovlob løgnen unber 'i|iaaffub af %ox''

følgelfe etc. for fin ^roc§ ©fylb. ^ofepl^ ©mitl) tilftaaer

toeriimob felo i fin 5lutobiograp'^i, at ^an „falbt i man«

ge bnarlige 3}ilbfarelfer og uboifte UngbommenS ©oag*


— TO —

![;eber 03 govbævDelfev" etc. iJlih S^en\V)n til iSmttl^'3

inobfigeube g^ovtætlinger Qiigaaeube ©ulbplnberne,

t)t

ligelebcg anfpve enfelte Q3ibneSt)ijrb.

utUe

'^eter^^ngevfolb, en a\ (Smitl)§ fortvoligfte 33enner

figer: ,^^e)mitf) fovtalte mig, at ben fjele J2)iftorie fuit

uar et opbiglet {Soeiilijv (a lioax), nt l)an itfe l)avhi en

faabon 23og og tvocbe §cller iffe, at ben evtftevebe; men

— [agbe f;an — ha jeg nu l^av fanet bisfe forbømte

jtoSfer inb ])aa bet, (as I have got the daraned

fools fjxed), [fal jeg fortfætte Segeu".

SBtttttvb Cil^afe oibinr : „ ©mit^ fom til mi-j,

fDv at faa en Sta§\e lauet til at lægge [in ©nlbbiøel i,

og louebe mig en ®el af ^ogen i SBetaling. Qaii

fagbe, ot bet vax f;ain itfe tiUnbt o.t'uife 9Jogen ben,

føvenb om to ?lai".

3(faac JTjote, iiimitl;^ iSoigevfobev fovtreClev: „^eg

fpnvgte S^mitljom, l^oem bet føvft oilbe blioe tillabt at

fe^labcbogen, og l^an funvebe, at bet uilbe blioe et lille

S3avn".

„@mitl; [ovtalte mig", — figei Rev. dl. Semis —

„at bet »ar bleuet l;am befalet at ui[e ^labeinc til §ele

5i3evben. ZH en beftemt Zih, om l)enocb 18 lUiaaneber,

faa [fulbe jeg ogfaa faa beui at fe, men ba 2;ibeii fom,

fagbe Ijan, nt l§an uar bleoen bebraget".

„iSmilf; fortalte mig'^ — figer .J^enri;


— 71 —

©el af ^anbet, §dov ^an fjoevf^ii fuube ueiUe at fmbe

^rofehjter eOer 5;iltro. dJlm [or at beoife ®anb§«beit

af l)an§ frogebe og [e(i;mobfigeube'}(aben&aviugev [faffebe

l)an fig et 5i3ibne§hjvb fra eCteue '^erfoner, ^oilfe [inbe^

tn;ft i enfjuer Ubgaue af 3}?ormon§ ^eg, bi§fe maa et

.nu tage iinber S3el}anbling.

^3}iav1§ :829 mobtog ©mitl) en 5(a6en6aviug —

fe jagtens 53og, 32te ^h)ttt — ^oorb^erreu ftger til

SJZarttii .^arrtS: „^eg uil giue D?iagt tit bis[e-tre ^Bib^

ner, at be maa fe og beffue bi§fe ^ing (^laber-ne, Ihtii,

5;§umiuiin efc), [om be ere; og tit ingen anben«it jx'g

giue benne 5Diagt tit at mobtage bette [amme ^ibne§=

h;vb i benne '8lcegt !. . . .

;3 ^uni DJiaaneb mobtager

r;an en anben^kbenbaring (^agtenS Sog, 40be ©ttiffe).

„ giuen til Olioer (ioiubuj, ©auib 2S>!^itmer,

SD^utin .parvis, [om eve betre uboatgte 3]ibner", l)oori

bet l;cbber : „(2e jeg ftger Gbcr, at. .^ maa [orlabe

Gber paa mit Orb, og §ui§ ^ bet gjore af (jberS ganf?e

J^jerte, [fuUe ;3 f''"'^

'Jaulerne at [e, ligelebeå S3r9ft*

[pænbet, SabanS ©ucerb og Urin og Jljnmmim

rig ^ [fuCe 3([le utbne, at ^ Ijaoe [et bem lige[om min

3;j[ener ^o[ep.^ fjar [et bem Derfor- Ijaue ^

annammet ben [amme 5vra[t, i:}tn [amme ©aoe og hin

jamme Xvo, [om f}an.

"

.

_,

©ette mævfuærbige '^ibneSbijrb hjber [aalebeS i

[in

li^el^eb:

,/J)et uære Bitterligt [or aUc D^itioner, 'Slægter,

5;ungemaat og g-olf, lit §uem bette Qjærf fial fomme, at

vi [ormebelft CS)ub ^^^aberS og »or ^erre ^e[u ^rifti

D^aabe ^a»e" [et Hplaberne, [om inbel^olbe benne 23eret*

ning, l/oilfen er en beretning om dl(\^l]X ^ol! og \aa om

bereg 23


— -72 —

be \ox core pine, at »i \aa '^[aberne 03 ^^^H^'i^usrins

gerne berpaa. iBt ribe, at bet er oeb @ub g'^'^e^'S J>9

»or ^erre§ ^e\u. ^xi]ii dlaa'Oi, at vi iaa og Bcere i^tbne

om, at bi^i'e J;ing ere fanbe, og bet er fovunberligt for

Dore ølne; tffe be§mtnbre befalebe .^erren^ 'Siø\t o§, at

ri ffnlbe Bære Q3ibne§6i)rb berom ; og for at oære Ii)bige

mob ®ub§ 3}efaling, bære ui 33ibne§bi)rb om bi§fe £ing

og »i cibe, at om ui ere trofafte i ^rifto, ba ride oore

^"fæber blioe fri for nlle 9DZenneffer§ Stob, og »i funbne

pletfri for £rifti 3.)omftol og ffnffe leoe meb ijam eoinbes

lig i ^imlen. Og 2(Sre nære g^aberen,


— 73 —

erflærer nemlig bertgang: „^eg Dtl gioe bt§[e tre 33ibner

SOlagt til at fe hx§]t Xing, og til ingen Stnben ril jeg

gise benne SJJagt til at mobtage bette 33ibne§!6r)vb i ben--

nc ©eneration." Og bog cil ^o\eif)'i) ©mit^ forlange,

ot man ffal tro følgenbe 33ibne5l6ijrb, fom i§an gao 1 5tar

fenere, i 1830, og fom finbe§ anført i 3)?onnon§ SSog:

Otte 2)t CE n b § 33 i b n e § B i) r b .

„'Ilet cære bitterligt for aHe Diationer, ©lægter,

Sungemaal og ?5olf, til fjuem bette 3]ærf niaatte fomme,

Qt Sofep§ ©mit§ ben 2}ngre, Ooerfætteren af bette Slcerf

!^ar »ift c§ ^laberne, foorom ber §ar »æret S^ale, ^oil*

?e ^anbe Ubfeenbe af @ulb. Ogfaa mange af be 53labe,

fom ncEDnte ©mit§ l^aoer oueifat, l^aoe ui ^aot i uore

^cenber, og ligelebeS faa »i ^nbgraoeringerne berpaa,

!^Dilfe fe nb fom gammelt 5lrl6eibe af en befpnberlig 2lrt.

Og bette Bære ui 3]ibne ont meb Betænffomme Orb, at

næcnte ®mitf) l§ar uift o§, for ri fjaue fet og følt og oeb

mih ®ifferl)eb, at nceonte ©mit^ ^ar globerne, fjuorom

Di ^ace talt. Og yi gi»e uore ^Zaone til 35erben om bet

fom ci ^aoe fet, og ni hpt iffe; ®ub, f;an ffal cce^

te

55ibne bertil.

g^rifttan SQIjittmer, ^atoh aS^tttmer, 5]3eter 33§itt*

mer, jnn., ^oljn S^ljittmer, .iP^iram ^age, ^ofep'^

©mit^, fen., u^^rnm (Smit§, (Samuel ©mitl^*)."

'I^ette 93ibne§I)i)rb ftaaer i birefte 5IRobfigelfe ttL^er^

rcn§ 5la6eubaring i S}^art§ 1829, fom erf lærer, at fun

,.3,, ,- ^ ,- , - ... engel

maatte fomme ncb fra Skimlen, for at be Zxe funbe bli;

ce ^ibner. Sie faaog oibnebe fun formebelft „Zxo" oq

„J^erren§ ^Befaling", ©e Otte fe, føle og 6ære 3}ibne

mob ^errenS 25efaling, 3^ juribiff Jpienfeenbe ere Beg =

ge 33ibnc§h)rbene fulbfommen BetybningSløfe, tlji be e';c

*) 3ntfaa: 4 ii^tiitmevS, 1 'l'age, fom uav Beffægtet mebOIi^

Der SoiDbni, og 3 2nnt()§, i-vofetenS ^ahiv og ()an§ 2 33v|jbve.

Sibne§bin-bet§ '^^anlibeliglicb forfti)vre§ !bcti)beligt, Dcb at 33tb=

nerne inbtDibuelt ftaa (jinanbcn faa nær.


— 74 —

itte befræftebe iiieb Qh for iioijen (ooli'^ jDomftol, og

berfinbeS fjoevfeu 'Saturn eCler Sieb for bere§ 2;ilbliuelfe.

©titen i begt3e ®o!umenter ulfer, at^ofepl^ (£mit§ §ar

forfattet bem, og beres inbbi)rbe§Uoueren§[temmelfe »ifer

tåbeligt uct S3ebragerlet§ ^ammerligljeb, 23ortfet l^er*

fra fi)ueå 33ibnerne§ il^arafter ^eflertffe at i;be fijnberltg

©aranti for 33ibne§6i)rbene§ ^aattbeligtjeb. ^ en ?{abenbarinti,

foni @mitl; fanbt fig foranlebiget til at

mebbele J2)arri§ i 1830, f^ebber bet Manbt anbet : „Og

atter befaler jeg btg, at ®u ffal gioe vigtlig af bin Gins

bom tit 'Jn}fningen af 3[)?ormonå 23og. Og betal ben

©jælb, jDu ^ar inbgaaet til 53ogtnjfferrne (^^agtenS

23og, 84be Slijffe) Og atter befaler jeg btg : ®u

ffal iffe begjære bin 9tæfte3 .sSuftru eller tragte efter bitt

9^iefie§ £io. — ^ 1S37 bemærfer ^:|3rofetcn i [it Organ

„(5lber§ ^ournaT', angaaenbe 9}jaitin .l^arriS : „'i)ev

finbeS SRegere meb Ijuib faauelfont mc'i) fort ^ub — 23eb

ftemober $ariffj og anbre, ber tjente fom Safaier — faa

banne foni 3Jiartin JparriS! Win be cre faa bijbt unber

min i^oragt, at bet oilbe oære et altfor ftort Offer for en

©entlcman at tage Dcotitå af bem". 2)ettc maatte yæve

brøit for ben ftaffelS ^arri§, ba »Smitfj bengang '^avle

ruineret l)am albcleS. 5)et gaaer iffe ftovt bebre meb

Olioer (Soiubri) og "Souib JG^ittmer, "^cw 6te 5(pvit

1838 bleue be begge ubcluffebe af DDJovmonfirfen, og i

ben 5tnflage, ber »ar reift imob bem af Sibneij [l^igbon,

Beffi)lbe§ be for „nt ftaa i Sebtog meb en 33anbe galffne*

re, ér)ue, :?ø9nere og ©anbitter af ben fortefte }^axdi for

nt bebrage og røoe fra be Retlige." ^ ^1rfen§ Organ,

2-hncs and Seasons, figer ^ofepl) vgmitf;, at bisfe 3^0

uare „flittige tit at opuæffe ©trib og Oprør blanbt 23rø*

brene i 9J?i§fouri i 1830", og fpørger, „er iffe bere§

©amuittiglieb, fom ben oar brænbemcerfet meb et gloenbe

3lern- ere be iffe SD^rbere i bereS .f^ferte?" ,'] (Sibnei)

DUgbcnS 3lnflage, fremlagt otb Jtonferenfen i ^'-^^fp«"'

bence, ?0^i§fonri, Ijebber bet ogfaa: „'Aji føgte at øbe*

lægge ^I'^ffp'^ ©mitljS 9^^)gte ueb falffclig at in[inuere,at

l^an bebrcu Utugt." .^rirum @mitl), ^^fi-'P^^^ ©rober,

beffglber ftuttelig Olioer (Sombrg for at gaa inb i l;an§

(.^»yrumS) SSu?^, meben? l;f.n uari ?vængfel, og „bortføre


(O —

en .Del ©ienftaube 03 tDli'.ge min ganile^aber, ueb at

true l)am ineb ^^^pbelant'jreb, tit at cjiue §ain iSfJøbe paa

100 5lfveS :SCaub, foin 33etflniu] fov et @iæ(bo6eLii§ ]iaa

160 ©oUar^, fjuilfet f;au fagbe, jetj fj.iobe ubfrebt, men

font uar et

galffueri."

3(iiganenbe be aiibie otte "Bibnev, ba [fufie ni btot

beiuærfe, at be for længe fibeu ()aue fovlabt 'DJtovnioni-Si

men. Smiths 9JJebuibere elter, fom be inaaffe o


:

— 76 —

paa, men faa fnort l^an Iførte gortreUingen om ^labevneS

j^remfonift, tog §an iBeotfet Ittbage og xtv bet ift^ffer.

2JJormonerne broge fig meget fnilbt benneSammen*

tomft mellem ^avriS og ^vofe§[orcvne til3"i'titler) at graue i en S^øi

test oeb bette (£teb, S)a l^an l^aube ncact en ^xjbbe af

10 gob fom E|an til ©ten. ®en 24be gif Ijon fammen

meb nogle anbre SBorgere nb til ^pien cg efter at I;are

giovt en tilftrffffelig 5labning fanbt »i en 3}ia:ngbe


Qt jeg ffulbe renfe ^(aberne og fplgctig tog jeg bem ^{ent

til mit ^u§ og uabffebe bem meb en ulben jllub i ©cebe*

»anb. ^JD^cn ba bette iffe var tilftræffeligt, Bengttebe

jeg en OptøSning af iSuoDlfi^re, l;uilfet giovbe bem

fulbfommen rene. ®et oifte fig ha, at be o i ve albeleå

ooerffreune meb ^egn, [om ingen §ibtil l^aube oaret i

©tanb til at læ[e. ®e fanbteå omtrent 12 gob nebe t

S^øien a\ mig og S3orgeve fra

jlinberljoof.

aS.^.^atrig, M. D.

^olgenbe ^ofumenter pnblicerebeS famtibig :

„33i llnbertcgnebe, S3orgere i ^inberl^oof, erffære:

at mcben§ oi ben 23be'^lpril 1843 oare beffjæftigebe meb

at ubgraoe en ftor J^øt l)er i 9tcer'^eben, fanbt ^r. di.

SSIjiHc^ 6 floffeformebe SJieSfingpIaber, [om oare be;

bætfebe meb en @lag§ gamle iSfrifttegit. globerne

»are meget ftcerf anløbne af 9?nft, og SfJingen og (Spcen;

t>erne fmulbrebe iftrifier, naar man rørte oeb bem.

9^obert SS^ileij.

©eorge ©icfenfon.

2S. Sangnecfer. @. 3B. SBarb. ^. m. S^arp.

^xa ®. (lurtis. -jvagette ©rubb.

SB.^arriS.

3S. gugate.

J^terogl^ferne paa bisfe ^^laber lignebe be af '^ro^

fesfor 3lnton og cRafinesque omtalte og uare ffreone [om

finefiff i DRabcr fvaooen og nebab. ^orffjeHen er hm

ben, at SSilc^ fanbt fine ^laber mebenS l^an graoebe

efter 33anb og oofep'^ Smit^ fanbt fine, ba (jan grauebe

efter ©fatte; fom formobebeS at »ære nebgrauebe af m

berygtet ©ørøuerfaptain Jlibb i ben oeftlige S)el af

©taten Dteio 2)orf.

3(ngaaenbe „Vtrtm og 'J;l;umatim§" Oprinbelfe ba

afgioer 2QilIarb(Jl}afe en beebiget^orflaring til 'I)ommer

jt'ing i SBa^ne (Jount^, 9^.2}., betom faali)benbe: „^

1822 gvaoebe i^an og ^of^P^ ©mitl), (fom bengang uar

17 2tar gammel) en 33rønb, og han fanDt ha en befgn;

berlig ©ten omtrent 20 %oh fra Ooerflaben. „^ofep§

©mitl) lagbe ben i fin Jnat, og paaftob at ^an funbe fe i

©tenen, naar f)an ^olbt J^atten for 3ln[igtet'*. Tien


— IS —

følgenbe ^ag lannte (5miil§ ©tenen, [om d^afe »ar

noget uoillig til at gioe \\a fitj, og fort efiev begijnbte

©mil!) at fortæOe om mange forunbevlige £ing, [om

I)nn funb.e [e i ©tenen Sfja[e [oiTangte og fif ©tenen

tilbage. 3i 1825 laonte ©mit§ igjen ©tenen unber bet

^saa[fiib, at Tjau øn[febe ben a[ en meget uigtig @runb,

og looebe ftrax" at rctnvnere ben. 3 Gf^eraavet 1826

[enbte (5f)o[e S3ub efter ©tenen, men ©mit§ nægtebe at

tilbageleuere ben. — „©mitlj fortalte mig, at Ijanljaobe

funbet [in giilbne S3ibel og [ngbe „om bin ©ten iffe

^av\)e Ⱦret, faa fnnbe jeg iffe I)aiie mobtaget 33ogen".

^an 6ab mig \ia om at lace !^nm en ^^asfe til at lægge

©ogen i, men bette nægtebe jeg at gjøre". 1830 for^

langte (i^afe atter ©tenen tilbage af Jniram ©mitl^,

^JiropljetenS 23robcr, i Ooeriiærelfe af 3Jiartin ,!^arri§.

„.'^iram [agbe, at jeg funbe iffe faa ben, forbi .^ofep!^

brugte ben til at ooerfætte [in ni) 9?ibcl ueb. jTa jeg

[agbe. at bet Dor min ©ten, og at jeg maatte l^aoe \)cn,

bien JJicrtin t^arrié rafenbe, falbte mig en £'øgner og

greb mig i J^rauen. J^iram tog ogfaa ^el i ©triben,

»ifie mig fine fnijttebe Stocoer og bel^anblebe mig paa

en meget nforffammet 9)^aabc". Gljafe [if albrig ©tes

nen tilbage.

SDette 2?ibne§bi)rb befli)r!e§ af en beebiget g'orftaii

ring, fom ^q'anc .r)ale, ©luiiljS ©oigerfaber, afgioer:

„3[eg blcu forft fjenbt meb ^ofepl^ ©mitlj i Dtouember

1825. S^an »ar ba i Jjenf[te boS nogle SJiænb, [om

man fulbte ©fattegrauere og tjan§ 33e[tilling oar bet at

fe — eHer inbbilbe at l^an funbe [e — SJ^neralier og

[fjulie ©fatte, ueb S^ialifi af en ©ten, [om I^an lagbe i

fin i^at cg ^olbt for [it 9ln[igt. "^nia [amme 5JJiaabe

paafiob l)an, at funne læfe og ooerfætte 5plabernc, meb

©tenen i ^^atten og j^iatten [or ?ln[igtet, meben§ ^la*

berne care gjemte unberneben".

^[aac .^ole§ 23ibnesbi)rb ^ar [ærlig ^.egt, forbi

en 2)el af „Ouerfættelfen" ffete i l)an§ ,!f^u§, inbtil

J^ale blei) træt af 23ebrageriet og ciftc Ooerfættereu

St)øren.

^ofcpb I)ar [aalcbcS efter al $Kimeligt)cb uæret i 23es

[ibbel[e af »igfe naturlige @jen[tanbe, ber ^aoe tjent


*

— 79 —

l^am fom et etagå ©falfeffjul unbev Uifpiellen af 33e=

brageriet, og fjuab f;ang 33ibner angaaer, ben plumpefte

Sanbit fan |o i 9teglen let forffaffe [ig Stalbbrpbre,

i^oovfor [fulbe faa i!fe et i faa mange &ietningcv:.begauet

2Jienneffe [om ^ofep^ ©mitT; funne forffaffe fig 5til=

!^ængere og 3[Reb[fi){bige.

3)et er inbtpfenbe af ^nbliolbet i a)?ormon§ 23og,

ot ^ofep'^ ©mitf), bengang §an paabegtjnbte ben, ifte

'^ax J)aut ben ringcfte ^be om at ben [fulbe bliue ©runb;

lag for en ni) 2(zxt efler ©runboolb for en ni; ^leligion,

tf)! ben inbe^olber iffe et enefte iu)t princip etler nt}

Sta'^enbaring, Tfiaa be friftelige S)ogmer§ Omraabe. —

3D^ormon§ 5Bog, meb .5>en[yn til ben§ ^ub^olb, bcftaaer

af ^iftoriffe og religiøfe gortæUinger.

jDen§ [ji[tori[fe S)el, omfatter en Jibeperiobe, ber

begijnbcr fort efter ^beføggelfen af „33abe(§ ^aarn",

og enber omtrent 500 5(ar e. (^i).] bet .^ele frcmftider

temmelig oinftænbeligt 3l'.nerifa§ iBefolfning og forfte

.^»iftorie, „^^iveb meb fm familie" car ben [ør[te [om

ubcanbrebe til Slmerifa fort efter „S3a5eI§fori)irringen",

men I^an§ (Sfterfommere Meoe nlbeleS tilintetgjorte af

:?e^t ©lægt, [om anfom [ra ^eru[alem omtr. GOO 5Iar

fijr (5^ri[tu§. — 3lf :?eljiterne, [om Ijørte til 9Jiana§[a

,

©tamme, gif alle iKetfærbige til ©runbe omtrent 400

3lar efter .^riftuS, meben§ be Ugubelige§ ©lægt enbnu

er iliue nemlig be nuleuenbe amerifanffe ^nbianere. —

Silfibft er ber nogle ^ober, bet [aafalbte „3ai-aljemla§

%oH", [om etleue 3lor efter SeljiS gamilie ubuanbrebe

fra ^crufalem til5tmerifa; men ©torftebelen af bem

gif til ©runbe ueb itrige og Steffen forenebe fig meb

Se^i ^fterfommere. J^iftorien om bis[e forffjetlige

golfe[lag§ ^rige og 55anbringer ete. bleu altib neb[fre

net of bere§ 5|]rop§eter paa ®ulb- eller ?[Re§fingplaber,

l^oilfe be opbeoarebe og ooerleuerebe fra ©lægt til©lægt.

884 3lar efter ^riftuS falbt bi§fe ^laber i J^ænbern?

poa en af ^e^t§ (jftevfommere oeb dtiwn ^$Rormon",

l^uilfen igjen ooerleoerebc en 3lf[frift af ben §ele (Bam^:

ling, til [in ©É(n, „?0?oroni". SJtoroni [oiebe bertil >^iftorien

om ,/^areb§ \^o\t" og lagbe alle 5plaberne i

en ^a§[e, §oilfen i)an nebgraucbe i en Jnøi i ©taten


~ 80 —

dliw 2)orf 400 %ax efter 6§r.- 3 benne Jl\x5fe ffuae

aU\aa ^^laberne i^aoe ligget inbtil be bleoe ooergione

til 3ioffp^ ©mttl; ben 22De September 1827.

.^ele bet religipfe ^nbljolb i 2Jiormon§ Sog. er

ubbraget af Sibelen. ®er ftnue§ iffe niene belå be

famme S)ogmer fom i 23ibelen, men Drb, ltgel:)benbe

Sætninger, [a enbog l^ele kapitler, fom f. (Sr. 6 af'^ro«

feten ©faiaS, et i^apitel af yJialadjta§, tre af 3Jkt^cei

(SuangeHum og et Jlapitel af ^^auli førfte Sreo tit Sos

rint^ierne. ^o§n Jpi)be, i fin fortrinlige ,,Historj of

Mormonism'' figer : „^ra Sibe2 til 428, bev foregis

Der at om'^anble ^Begiuenf^eber, fom foregaa 600 3lar

før e^rifti gøbfel, ^ar jeg talt iffe minbre enb 293 (åU

tater af bet ni; 2^eftamente 6eftaaenbe af '^arngrapfiev og

Sætninger". S)i§fe bibelffe ©itater ftnbeå inbftu!ne l^ift

og !§er mellem 'om l;iftoriffe ®el af 2Jlormoni 33og og

er anført orbret og fulbfommen ligelgbenbe meb Origis

nålen i ben engelffe SSibel. dJlen beSuagtet l)aDe Wlox^

monerne til aUe Siber befattet [ig meb at angribe SSibe^

len, fom albele§ npaalibelig, paa ©rnnb af be mange

^orfatffntnger, ben §ar libt ueb at oære i .l^cenberne paa

uinfpirerebe og uærlige Ooerfættere".

^ religiøs j^orftanb l^ar SDZormong Sog faalebeS

iffe ben ringefte 23eti)bning, og i reft^etiff .^penfeenbe

befinbeS ben at Ⱦre faa fulb of Selomobfigelfer og

3tbfurbiteter, fom et elenbigt 33anfofter,,ber otlbe »anære

en^uer anben forfatter, enb en ucibenbe S)reng, fom

;3ofep^ Smit!^; bet er ligefrem latterligt at antage en

alin§ @ub fom Op^at* til et fligt 33iafoærf.

jDet oprinbelige Wlot'id tit ^ofep§ Sm.itliS fortæt*

ling om ©ulbptaberne og SfJiormons 23og blioer inb*

lijfenbe »eb fotgenbe 3Sibne§bi}vb fom ben 2Sbe 9iod.

1833 bleo aflagt af 50^artin ,^arri§ ©øfter, 3tbegait

£)arri6: „^eg beføgte SJJartin J^arri§ i SSegijnbelfen af

'åinteren 1828 og fom Tpaa famme £ib i ©elffab meb

5;ofepl) Smit§ ben Wihxe og ^an§ J^uftru. Slffoeren

angaaenbe ben faafalbte @ulb=58ibet ub^forbe .^ooebj

emnet forSamtalen. ^eg gaw færbcleS 5tgt berpaa for?

bi feg ønffebe at f[enbe ^ete Saubl^eben angaaenbe ben

omi^anbtebe ©jenftanbe. "^^e fortalte mig, at 3^t)gtet


• —

81 —

om ,3o|"ep'^ ©init§3 g-uirb af ©ulbplabevne uar [aitbt,

etj nt i)an lui uar i Jparinong, ^enn. for at ouerfætfe

bent. 5)en ganile 'J)ame f-igbe enboibevc, ot uaar 330«

gen car oucvfat, uilbe ^^>(ab«\ae Miue fveinuifle for Of=

fentlig^ebeu. ©ntrecii »ilbe blioe fat tit 25 6ent§. 'i^n\i

tteregucbe at bette uilbe inbbringe en ufji)-e ©uiii ^engc

cm 5(aret og at 23ogeu uilbe funue f.^lges tit ^oi ^ri§,

efteifom bet uar noget atbetcS 9it)t.

iEc ^.mbe faaetiBe«

fattng tit at taaue faa muuge 5penge fom mutigt for at

beftribe bere§ iniuærenbe Ubgifter, og jiben betnte bisfe

^aan lit5age meb @ulb. ^uab bet bteo titbage ffiitbc

cpbeuareå tit 3^amilien§ og 23ørneue§ gorbet. Sen

gamte S^aine forte mig inb i et aitbet 53cEcelfe og fagbe,

efter at i^im tjaube tuffet ®øren : „^an '^c taane mig

^4—5, iuDtil ci btiue færbige meb benne 5Xffære'? 5tan:

itn piger, at 4)e ffat mobtage bet ftvebobbelt igjenl" —

^eg fuarebe, at „naar icg gau faa uentebe jeg ^nge:tting

igjen og meb J^eufgn tit ']5enge, ba t;aobe jeg ingen at

taane i;b. Zo 9Jiaaneber efter uar SJIartin igiarrig og

tjanS ^one ihicij i mit ,*pnå. ^ uor ©amtate angaaenbe

SJ^ormonerne ubtnjfte iTJabam ,!^arri§ bet ©nffe, at l)ini

be§ SJ^anb uitbe fortabe bem, bci I^un anfsa bet t^ete

for 53ebrageri. .^ertit tjOrte jeg Tlx. parriå foare: „Sab

ucere, at bet er Sogn, tjoiå ®n btot uit tabe mig i -^reb,.

faa ffat jeg tjene ^enge ueb bet!" — ^^-'g baabe f)Orte

og faa, §pab jeg-l;er l;ar mebbett, og bet er enbnn teueu=

be t min (Jrinbring. ^eg tater ©anbl^eb og tijoer iffe,

l^oortit ©nb er. mit 33ibn£".

T)et uar aftfaaen ^engefpefutation baabe fra ^ofept)

®uri!l)§ og ÆRartin ^arri§ ©ibe. 3JJartin§ egen

jione, $^nci), oftogbe fotgenbc 2}ibneobi)rb : „^[egouertaber

bet lit ikrben at bebomme om 3}iorinonerne§ dieligion

er f,inb etler falft, men ben§ ^nbftv)belfe paa

50^artin^arri§ tjar uæret faatebe§, at tjan er bleoen mere

opfarenbe og onbffabsfntb mob mig. Jpete ^an§ J^eits

figt uar at tjene ^|?enge bevueb. Qn "^ng, ba ui uare i

Seføg Ijo§ ^eter .r>jrri§ (^Ibigait .


:

.- 82—

,>.... Jvo'is ^2)u blot Dil labe mig i \^xeh, \aa \tal jeg

Ijene ^l^enge ceb bet! ... ." ®et erfovgiæucS, at.SJJors

iriOiterne nregte bi§[e ^jenbsgierninger, ha bee^euel

befjenbte af §Qn§ forrige 9^Qboer". — 3lt ^ropljetenS'

f^crcElbre iffe DOre uoibenbe om, eder iiiutereéfevebe i

(E'pefulntioueu, beoifer folgenbe 53ibne§bi)vb af en ctg

^ofep!^ (^opron: „. . . .^ofipl;

Smitl^ ben 2)ngve ]}aai

flob tilfibft at Ijaoe fiinbet fine ^Inber. ©ette g-areta's

gcnbe troebe (jan oilbe Ijiæ^pe familien ub nf fin-^eugei

forlegenfjeb. tr-^au§ glober fortalte mig, at, naar'S?©*

o,cn vax tiyft, uilbe be, veh i>en gorbel, ^Salget ffulbe

iubbringe, bliue tftanb til at bringe (efattegrareriet til

et l)elbigt D^t'fultnt. 2l'f uor (gnmtole bengcing Ijaube

jeg ingen 3^^ c»'r (^^ 23ogeit§ ^nbl)olb car af reUgio§

karafler, eflcr at ben ftob i gorbinbelfe mtb §labcnba»

tinger. .J^an falbte ben en ^gpefulation cg fagbe: ....

„9laar ben er fæibig, ha uit min gcmilie inbtage en ^øis

erc 3ftUing enb i£amfunbet§ g-lertal!"

•J^en leligiofe ^^art of 9Jcormon§ 23oci er fem ])aat

rift taget orbvct ub af bibelen; for at tilintelgjøre ben

minbfte Zanh om ?lnbenbaring, eve oi l)elbigui§ ogfaa

iftanb til at paauife, l^norfra ben§ ^iftoriffe ^nb^olb

ffiioer

fig.

^o§n (^pnulbing, en 58rober til Salomon "Spaul*

bing fia (Jramforb, '^pennfplue.nia, aflægger feilgenbe

SBibneobpvb

„ (Salon- on vgpanlbing bleo fpbt i 2lf§fovb, (Jounec*

tieut, 1751. ^ fine yngre 5(ar 'i)ax)he l;an ^i'ijft til Ittero:*

re Stubier. Qfier at l)uoe fortabt Sfolen ftuberebe l^an

Dcb Q3lainfielb ?lfabena og nbcifte ber faa [tor jTuelig;

i/cb, at Ijan ouergif be flefte af fine 3}Jebftuberenbe. —

Siben ftuberebe l)an otb S)artmoutlj (JoQegium i ben

.^cnfigt at (oge (Jran;en fom 5|3væft, tog A. M. ©roben

og bleu oibineret. (Sfter 3 eUer 4 2lar3 33irffomI}eb fom

$raft, flijttebe l;an til (S'^eru) 35ollei), i}hm2)orE og be:

cpnbte en i?jøbmanb§forretning i kompagni meb fin

S5rober ^ofia§. 'iTa jeg tre 3(ar fenere bcføgte l^am,

fnnbt jeg, at l^an »ar gaaet fallit og Ijaobe en belijbelig

©irtlb. j}an fortalte mig, at f)an I^aobc ffreret en iBog,

fcir; l|nn t^anbe i Siiibe at labe tvytfe fer meb be ^enge,


^c

— •SS —

(;nn fif .inb ucb ben§ 'Balq at betak en 5^ el af fin ©jcelb.

iF»nn tccfte flere 8it;ffev Qj 23Dgen foc mig, ben§ 3:itel

nar- „-„Tm.'! fuubne -JJcaiiufcvipt"". S^et uar eu tiiftoriff

"iRonian — om Sdncrifas ft''v[te 33e6oere — fjuovi l^au

førte SeuiS for, nt 9imerifa§ ^nbiaiiefe nebftamme fra

"peberne fUcr be lo5te^§rae[§ Stammer, SDen gau en

nøiagtig SBeffrioelfé af bere§ 3^:il^• fra ^f^nf'^lfr haahe

lilfpes og tidanbS inbtit be anfom til ?(merifa iinber

Wnførfel of ,9ltpl)i' og ^i'cl^r. lEiben t;aobe be (Spiib og

S^rc^tte og atfiilteS i to 5uitioiier ; hen ene falbte f;an

\9iep§itei^ og ben anben ^Somaniiei'. ©rufomme og

Blobige ivvigc paafutgte nub fiort 'IRanbejalb paa begge

\£iber. .

begraoebe bere§ jDpbe i ftore .^oie l^oiifet

zv 5(arfngen til be monge .ftæmpefjoie f;er i l'anbct. —

'2;eie§ ilunftcr og i^ibeiiffaber ri.re ogfqa frenifjæocbe,

for berueb at rnfe Cpvinbelfcn tit be mange mærfocerbt;

ge OlbfngcV, fom finbe§ i Diorb; og S^ubamerifa. ^eg

I)ar nr)tig (a'ft 9.^cormoK§ 2:og og bfeo meget onerrr.ffet

Dcb beri at fee næften ben jamme fjiftoriffe l^ortæUing

mebiRayne elc, fom fanbte^ t min 29rober§ yJtanufcript.

^'eg [luffer meget gobt, at §an ffreo i ben gr.mte ©til og

begijnbtc faa gobt fom cnljoer Sætning meb : „„Og bet

begao fig"" eller „„Otu begao het fig"" ligifom bet er

^ilfælbe i i'iormon^ 33og. (Sffer min ^ro og Ouer^

•beri§niug er SJiormons i!3cg ben famme, fom niin53ro=

tiCr ffrcD meb Unbtageife af ben§ religiofe ^nbl^olb, men

jeg fan tf fe figf, paa §t)ilfen?CRaabe ben er fommet i^os

fep^

Smiilj? j)æuber".

DJiartlja Sponlbing, ^oljn SpaulbingS JTMtftrn,

beuibncr :

„^eg fjenbte Salomon Spaiilbing iicvfonlig for

§enr)eb 20 9lar fiben og oar i ^an§ pnå fort førenb l)an

føtlob (5'onncout. ^^an vav bengang i ^ærb meb at

ffri'je en i}iftoriff O'^ooelle om 5lmerifa§ førfte 23eboere,

ber blene fremftillebe fom et ophjft og frigerff golf. 2

flere 5lar i)av\)t Ijan paaftaaet, at 'ilmerifas Urinbuaanere

nebftammcbe fra nogle af be taitt ^^xaeH Stammer

og benne ^sbf fi'f'i'f'i*'c ^j^^" i ben omtalte 53og. '5^en

lange Zih fom er Ijengaaet fiben jeg Icefte 33ogen, gjør,

ot jeg fun erinbrer fca af be uigiigfte 2:egio(nljebcr i


.


-84-

!^aii§,(Sfnft ; men D^auneue 'iTcepI^i' og 'Se§i' ftaa enbiiu

Icpenbe i .niu .^ufommelfe, ba be nare be lebenbe .g)elte

t IjanS gortæUitig. S)e uare tpoDebmænbene for et @e[i

ffab, [om [øvft tom fra ^erufalem. S^an gno en uøiag =

tig 23effriue[[e om bereå Dteife fra ;3£i'"fflt>^iJ^ haahe øoer

5)anb og £'anb inbtil be naaebe ^(merifa. (2na opfom

ber ©tribtgl^eber blanbt bere§ ^c^obinger, og bette ht-

»trf'ebc, ot be nebfatte fig i forffiefltge Sanbe, bet ene

Ibleu !albt ,2ainaiuterue5' bet anbet ,9tepljtterne5'. ^er

opftob frijgteltge ilrige tmeHein bein, fom iffe fjelbent

bebæffebe forben ineb ©tngne, og bet, at bi§fe bleue

begraune i ]toxt^øk, er Oprtiibelfeii til be mange ^anu

pdjø'.t §er i Sanbet. ^tq ^ax læft 3Jiorirton§ 23og og

benne Ijar leuenbe gjenfalbt ©alomon (Spaulbtng§

(Sfrift for min C;inbring. ^cg §ar iffe ben minbfte

jtoiui om, at ben Ijiftortffe 2)cl af Sogen er bet fammc,

jeg Icefte og I)øvte op(a;fe§ for ouer ti^oe ?tar fiben. 5)en

gamle ©til og Itbtr^ffene: „„Og bet 6egau fig"" etc.

er bet ©amme!"

S^tnxv) Safe, (Salomon ®paulbing§ forljenuævenbe

j^ompagnon, giuer t (September 1833 3Sibneé6i)vb i

famnie 9^tetning, fom følger:

„3eg forlob (Staten dlm 2)orf 1820" — ftger f^an

— „og anfom til benne 5|]l!ab§ (gonncont, 3Ift;ta6ula

6o., D'^io), ben nceftfølgenbe Ifte ^annar. Hort efter

min 2lnfomft gif jeg i itompagni meb Salomon (Spaul;

bing i hm ^O^^f^at '^^ fulbføre et (Støberi, fom ^an i)avht

paabegijnbt et eller to 5lar ttbligere. S'^an oplæfte me:

get ofte for mig 3)ele af et DJJanuffript fom ^an oar

tfærb meb at [frioe. ^an falbte bet, „'Det funbne 5Diannfcript"

og fcemftidebe bet at uære funbet i ©onncout.

^eg anoenbte mange 'Jimer til at l}kSre paa ]^an§ Sfrif=

ter og blco meget fortrolig meb bere§ ;3ni'^jO^'^' ^^'^^

ønffebc, jeg ff'ulbe Ijjælpe f)am meb at faa fit ^robuft

tri)ft, og antog, at et 33cerf af benne ®lag§ oilbe faa en

IjnrtigOmfcetning. ®et oar min §enfigt at Ijjælpe i^am,

men ha Støberiet iffe fuareb.e »til oore i^oroentninger,

gtf Dor forretning iftijffer, og fiben cilbe jeg iffe be^

fatte mig meb 33ogen5 Ubgioelfe. ^ benne 23og frem;

ftiUebeg be amerifanffe ;3»^ti^i^^ve at ncbftouuie fra


^Srnelftammer, ben gcio

— S5 —

en 33effri»e[fe oaer beve§ 31etf^

fra ^erufafeni, famt ccer bere^ talvige og 'ftorårtebe

^trige. Xa lf)an engang Irefte benne tragiffe j^ortoeQihg

om , Saban' for mig, gjorbe jeg' §ani rpmævffont paa

noget beri, fom forefom mig felumobfigenbe; l^an ttoebe

at rette ^eilene, men oeb at Iæ[e 9Jcormon§ ©og blcD

jeg ooerraftet oeb at finbe, at bet ftaaer ber, jnft fom !^an

Icefte bet for mig bengang. Dcogle DJiaaneber fenere

laante jeg ben faafalbte ©ulbbibel, „?J^ormon§ 23og"

[ta! ben i bommen, bragte ben I)jem og tænfte iffe mere

ouer ben ; men efter en llge§ 5"0^'IP& fanbt min ^njlru

^ogen i min ^raffelomme og begpnbte at læfe ^øit af

ben, meben§ jeg laa paa (Sengen, ^nn l^aobe iffe læft

20 3J^innter,forenb jeg forbanfebeS oeb nt l^øre be famme

i^^ortæUinger i ben, fom (tpaulbing l^aobe tceft for mig

20 Star tibligere af „SDet funbne 9Jkniifcvipt". ©ibeu

l^ar jeg nøiere unberføgt „©nlbbibten" og finber iffe

ben minbfte 23etænfelig^eb oeb at fige, a\ 23ogen§ I;tfioriffe

S)e[ ^ooebfagetig — om iffe i fin i^tcKieb er ta*

get fra „^ct fiinbne DOlunnfcript". ^eg guffer gobt,

at jeg gjorbe Spanlbing opmærfjom paa, at tians Ijijp^

pige iBrug af: „Og bet begao fig....!" eUer „'Ohi

^ænbteg bet. .

.

. " ! bfeo naragtig, t—


gemeb fiere anbre 6[eu Uw,t i en .flufiett og laa ber iste*

ben§ Ijenbeg pp^olb { ^arhyiÆ fra 1820 til 1830. 1825

vax ^o\epl) emtt^ efier fin egen gortaUing t "Jjenefte

{;o§ en Wlanh vei ?kun ©toiueU, fom »ar DJabo tit

golfenc i bet .^uS, Ejoor ituffcrlen op&eunvebcg. — S)a

3J?ormon§ 33og inrr ubgiuet og blecet befjenbt, b(eu b«n

omtalte iTuffert Qtibnet og unberftigt, men ba tabe^Oibt.

ben hm et 3}^ttnuffript, be øurige ^i^apire.r uare borte.

2)et til6ttgeblecne 3D^anuffript uar 23egi)iib;lfen til en

D^OLH'Ue, fom fvemftidcbe ^ubianerneS Diebftammelfe fra,

ben Intiiiffe &loce. ©paulbing Ijaobe opgioet benne

5}3lan, efter at Ijaue ffreoet nogle faa ©iber og paabe--

gynbt fit anbct 9}^anuffript, ber albrig fenere er !pmmet

for S)agcu. — itJirS ©paulbing erflærer, at kufferten

uar opfijlbt meb ijcnbeS 3J'?nnb§iDiaiuiffi'ipter,l)uoriblanbt

bet omyanblebe. S^vem Ijar bemægtiget fig bem? —

®en ©httning er ibetminbfte meget fanbfyiilig, at ^C'

fepl) ©initf; erDJlauben. ^"yra 1825—27 fortæller ©mit^,

at Ijan „mobtog UnberoiSning" ;

bet tog l)am fnnp faa

langSlib-ttt foroubre „^Det funbne 9)^anuffi"ipt", fom

bet tog ©pauti>ing at ffrioe bet! Wlch 23i5eleit og

©paulbingS DJcanuffript foran fig,' oar bet if!e mere no^

gct S)liraEel fclu for en ^ofeplj ©mit!^, at fonftruere et

^ær! fom 33iormonS S3og, ifær naar i)an Jjaube to faa;

banne ©fribenter til ©elretcerer fom 33^artin ^OairiS

og Olioer (5^oiubnj —

! ^ to 5lar fan etungt SJJenneffe,

fom ^ofepfj ©mit§, naar Ijan oil, lære at ubrette mange

Xinc[. — ^ra be amerilanffe ^ræbifeftole Irjber iffe aU

ene (jjubS Orb og C^oangeli'et efter be talrige ©etterå

og Jiber.§ bræn^

forffjetlige llblæggelfer, _men ©agenS

benbe ©piirggiuaal fomme ogfaa nnber 33eljanbling.

S)et oar berfor temmelig let for' ben unge ^^ropl)et,

felo uben ^tofiftance af SJ^irafler eller boglig Særbom,

at fomme i ©efibbelfe af be religiøfe, poetiffe, pljilofOi

fiffe ^.^rafer og ©ætningcr, fom finbeS inbftufnei 9Jior=

mon§ 33og imellem ben ©paulbingffe og ben bibelfie

©runbtert. 5)et er fnii i Orbningen af fine 3ieligioug:

SDoginer, at ©mitl) »ifer en ufæboanlig ©tupibitet i

§orbinbel[e meb 9)cangcl paa liiftoriffe å'uubffaber og


87

. Dtoutine,

»ife bette.

„Uuber Jl'ong 3f^''fifl§ ^^cBieving forlob ,Se^i'

S),«*mmtii-aft. gølgcnbeiRefevat af 2}iormon§ 23og" ui(-

nieb,-

fm familie ^eiufakm for at ubuanbre til 3liuerifa. ©a

;^el)i Dar fomniet et ©træffe p.ia 35eien falbt bet Ijam i

jtanfer, at Ijaii flet intet fiaube mcb fig af fit '\^olt§ ^dlige

©frifter. tPjanfenbie berfor fin (^øn 3Jepl)i tilbage

lit ^eriifalein. for at ftjæle bi§fe fra £nban, en of Sel;i§

Slægtninge.' D^eplji ubførte fit i^oe 2(Srinbe meb megen

i)an brcebte Saban, gjorte ^nbbrnb i IjanS

.£)n§ og bortførte iffé al.-ne SabanS Optegnelfer, men

ogfaa SabanS tjenere!" — (5n 23anbit funbe oel l^aoe

ubført en lignenbe S)Qab, men 3iepl;i er beffeben, og faa

fnart fjan fommer titbage i ^rfenen, laffer fjan Jperren

for §an§ .g)jælp og 23i[tanb beroeb! SabanS 3)Ze§rings

plaber oifte fig forreften at inbel;olbc be ,,fem SJtofebøger",

„ben jøbiffe J^iftorie fra Segv)nbclfen tit ^ong

3ebeital; og be fanitibige ^^rofetcrS ©frifter. (Se

arjormonS 33o3 ©ibe V— 12).

5amme Ocep^i begi)aber SO^orniong 23og meb at

fortalle, at l;an§ i^^aber :^erjt f)aube ,,leyet alle fine ®age

i ^ernfalem", om fig'felu mebbeler l)an: „^eg gjør ett

Optegnelfe i min ^'ii^ef^ ^pvog, l^otlfet er ^''berneS

£æibom og 2(5gr)pterne3 ©prog !"

®et 5;aabelige i faabanne '^aoftanbe cifcr fig fnart,

man bei^øuer blot atfpøvge: „!pi"'-i5 ©rnnb er ber til at

tro, at døberne optegnebe bere3 ©frifter paa 9}Ze§fingi

5)3labef?" 9taar bteo 2(Sgr)pterne3 ©prog til ^pberneS

i'cnbom? 3^aav ffreo døberne 3}Zofe £ou og ^rop^eterne

T^aa Sd'gijpliff? i^oorlebcS funbe en nng ^øbe, fom

l^aobe leoet i ^jerujalem aUe fine '4)age fnlbe paa at ffris

»e 3(Sgi)ptiff og falbe bette ,,min ^yaberS ©pvog?" —

G'-nljoer, fom Ijar libt Jljenbffab til hen ^ib§ — eller

enbog tit »or 2;ib§ ^øber, ceb ubcn 2;uiol, at bet l;ebræiffe

©prog er ligefaa i^efligt for ^løberne fom felue

$?0Den, ber hjber til bem berigjcnnem ;

og begge S)elc

iibgjøre en iiafenlig ^nrt af beveS ©nbsbyrJelfe. —

(gfter otten^nnbrebe ')tar§

5(bfprebelfe og g^orfølgelfe fln^

be Dl enbnn £ouen i jøbiffe ©ynagoger eller '^uorfomlielft

IjoS bere§ rette ^^efjenbere — ffrcoen eller trijft paa .^e*


— 88— '

bræiff . ^ ;5'^^^^''^ V^^ -^ong 3«bcftct§ 5tib ffreo forreften

SD^ofebøgeync \)aa pergament, J}}npi)iu§ cg jigncnbe

SD^Qterialier, men ingenluube paa'3[Re§fing=^Ia'oev.

2)ct. er ogfaa fcevbcteg mævfcligt, nt :?oueu og be

øcrige jøbiffe (*frifter ffulbe fmbeg i 23eftbbelfe of en

|>>iuat ^øbe paa ben Jib :^el^i* forrob'^entfalem, tlji

fort fovtnbcn mire te iffe til at opbrioe btanbt l^ele ^i^^

befolfet. 3f 2ben ilongevne§ iQog 22be og 23be ^apt?

tel .fortccdcg ber nemlig om, f;uovlebe§ 2}pperi"tepræfteu

^ilfia fanbt Soobogen i templet og nbbrjjb; „^cg Ijnr

funbet :?o»6ogen i J^eVreng' ^uo". 'C)g ha ©tcpl;au

bragte ben til jtong ^ofinl^ hUv benne faa forfcrvbet, at

l^an rei) fine flæber og |ammcnfalbtc'a[le ^ernfaleniS

3[nbh)ggere for at be ffulbe fjøre ,gtcrrcn§ Crb, fom vat

funbet i Stemplet]

93?en JilriftenbominenSJ^iftorie i 9J?orinon§23og ooer*

gaacr bog bisfe OmftiTubigfjeber i folocfal 3l6furbitet:

Slltliuab be fire Q'uangetifter fortalk angaaenbe jomfru

3}^;riaS Unbfangclfe, G^rifti -Jpbfcl, be mærfeligfle 23e:

giiienf;eber i ^c\n t'w, l)an§ 3)ob, Opftanbelfe 03 o^ims

mclfort ctc, uar aUerebe fjenbt og npiagligt beffreoet

blanbt Diepl/iterne i 5lincrifa ^v'r()imibl'C&C 5Citt

fin- (5'ln'tftt g-otfcl! 5^ctte f^olf i 2lmerif.a tnlbte

fig ^fiiftne' 100 ^{ax før ^rt]1u§ bleu føbt og 20.0 3lav

førenb ben førftne friftne 9}2enigl^eb i l'lntiodjia antog

bettc 9Jaun (^Kp.Oj. 11.20), ^er inbeljolbeS ogfaa "i

SO^ormouS 23og beretninger om Ijuorlebeg Jl'riftuS efter

fin Cpftanbelfe bcføgte biafe faa ouerorbentlig begun?

ftigcbe'Dcepliiter i 5linerifa og unbcrotfte beni om bc'iting,

fom Ijøre

til ©ubS diio^e:

58i maa gientage, at (SmitfjS førfte ^bé mcb J^iftoj

ricn om ©ulbplaberne og 9}?ormonS 53og Ijar næret en

birefte ^engcfp.cfulation; for at gjennemføre fine '^13 la*

ner meb SD^artin .l^arriS 0. a. l;ar l)an ha flaaet inb paa

bet Dteligiofe og efterl^aanbcn fom ^^laiicn om at banne

en nt) 9teligion mobnebeg §o§ l;am, optraabt i fin 9iolIe

fom ^^^'opl^et.

t"pucrfen ^ofepl; '8mitlj-§ ^j^erfonligljcb eller ben

mpftiffe 2)?ormong 93og oilbe bog i^aoe omwenbt^Jiange

til ben lUj Sære/ Ijoiå iffe 3}^ænb fom Sibnei) Oiigbon,


. —

89 —

^axUv) $ratt og Oifoit ^ratt m. f(.,

ber uave 'i Sefibs

bclfe nf.uirfelige iTuitbffaber og en refpef tabel Gårafter,

i^QDbe giøet bet uafUn'be 3gftem 119 Jvvceftev og Slnfeelfe

peb paa en fuitb SO^anbe at ublægge mange nf.23ibelen§

^ropfjetiev cg 3(abenbariuger og anoenbe beui bogftaoe;

ligt t 9}^ovmonJ"5nien§}jauør.

(5n Sog, bcr Itber af faa mange og [oæve 93vjzift

fom DJtormonå 23og fan natuv(igut§ iUt banne nogen

fiffcv ©vunboolb for en ^teligion af gubbommelig Op«

rinbelfe. Sibelfn i)øxn iieder i! fe SJlovinonerne tit, be

Benijtte ben fan fom et ©falfefffnl paa bere§ SOHåfiong«

reifer. i^cU SO?ovmonerne§ ©ijftem er bpgget paa hen

Omftænbig^eb, at ben§"^eber, ifjoem Ijan enb er, falbcr

fig felu „^ropljet". ^ bet Øteblr!. Srigfjam-^jonng

eller. „33ir( S)\dman" antage benne iitel og anfeg fom

^roptjct, er bqreS DJ^agt abfolut og ,bére§ 5lut§oritet

iienbeligt mere nomtinftelig enb £ongerne§ „af ®ub§

9^aabe".

©nb fovmobe§ at ioU til '^roptjeten og benne taler

tg|en til golfet, fom Ijeftaiibig briue§ fremob af en

iBanbe fovnipte 5Btff^Dpper, kræfter, ^^Ibfte o.f. d.,

nbci: at \aa $;ib "eller i'eiligtjeb til at réfleftere oeer

lyplgerne af bere§ fovffjeliigartebe j^anblinger. ©fnlbe

in eller anben uoue at faa ©frupier og Setænfeligl;eber,

faa er Ijan „befat af \2atan" og en forbømt „5lpo[tat"

^Di§ Cmgang enl^oer „^pellig" bør frygte og afffy; efter

S3rigl^am -^^DungS Sære maa en faaban fnareft muligt

o.ocrantDorbeS tilJ?irfen§ „ob.,elceggenbe(Sngle" for !§an§

Slob f;.n fcliue ubgrjbt fom et Sonoffer for l}ans With-'

rareifer.


90 ~

Vlli.

IDJormoniiJincUtf €priubcl|c og grcmgang i k


goreiicbc 3tntci\

(yofepl) 'Smittlj, 50iovmoni§n\en5 '•Srlftef ev \-M

ben 2ot)c ®cc. 1805 i Sf^'tvoit, 29iub]"ov (Soitnti), i

Staten 33evinont; ^ 5(pvil 1815 flyttebe I)an§ ^abev,

foin "ogfaa l)eb ^'^'^l'-'P^J

Smit!;, fva ©|atoii tit^nlmpra,

Oatavio (So., i ©thtcn ?^. f)., og fire 5{ar feuere tit

iBijeu SOiandjeftev i jamme (iouutij. DJiandjcfter b(cu

be.vucb UbgangSpunftet for en iffe' mtiibveJ]}erfonlii3l;eb

cub ,/^^vopfjeten". ^!fe en 5|5vop[jet faalebeS fom be ^e;

bvæifft-,

ber mcbenS'be pvæbifcbe ,)^erven§ Orb, foragte;

be 33evbcn nub ben§ gor'ængeligljeber og Safter, og U-

uebe affoabrebe i ^orbenS S^nUx og illøfter — nei ! men

en ^prop'jet, ber lig 9JJu(;ameb iffe alene uau falbet tit at

gjengiue 33evben ben reneSrereog fani^e ^ro, men ogfaa

falbet til.ttt vegjere og betjerffe. ben. — ^ 1820, oltfaa

15 5tar gajnmel, niobtog ^ofepf; omt^f; fin føvfte '3taben=

baring, ba l)a)\ vax nbe i en nærliggenbe ©foo for at

bebe om Oph)§ning m^b S^cn\\)n rit fjuilfen af be mange

D^eligionSpartter, fom i)an oarfommet i 53erørel[e meb,

uar bet fanbe og rigtige. 5}er Ijcrffebe juft paa benne

Zih i OanS (Sgn, en af be i 3tmecifa faa fjijppigt fore:

fommenbe religiøfe „Q5ce!ftlfer" (Revivfils), fjoori næ;

ften ade berucevenbe 9ieligion§pariier bettoge. S)en

©mitfjffc 5'nmitte beftob af ni 33ørn, 3 S)øtre og 6 ®ein:

ner, tjuoraf i^of^pt) par ben 9)ngfte. .^an fijnteS at føte

fig meft tiltatt af 9?Jetfjobi§men, men3)ioberen, to af t)an^

33røbre og en ®øfter tobe fig omoenbe tit ^re§6i)ter(a'


;

M d±

1. •

nigiiien. llnbcv bie)'e^got!jolb ere J^iéfuofioiier 03 55)i<

fputev natuvlijui-j Ijijppigt opftaiu'be oiii be fo*vffjt;!itge

©ettev^o ir.eve eller ininbvc bib^etfie ©runbsolb ctc, og

beter mei^et natuvl'i]t at en 15 ^UuS S)vcng j'om feto

faiiilebe eftet ©anbljebcn funbe b(iDe ganffe confiiS og

fovfli;rret i .I^ouebet berucb. — „^O'lebens jeg vax beftjæfj

tiget meb nt bebe", fortæller l;au felu, .„b(eo jeg onn

vinget af et H)Lt DJJprfe, ber fijiiteS at't\ue mig nieb

fulbfoinmeu iDbtlæggelfe". '5)erpaa \aa fiait et^'i)§ neb--

[tiqc ouer [it Jpcueb, og to ^erfoner, (joig 5^Iarl}eb ouer*

gie al i>3cj'fduel|e [uæuebe i SrcSglaubfeii,. S)en (:n^a\

biéfe i}5evfoiier falbte SofepI) ueb -JJaon Oy [agbe, pegettbe

paa ben ?lnben: ,/4)enne er min elffelige '2pu, l)3V

Ijani — !" S'^f'^P^} fif berpcta at »ibe, at f)an tf fe ffiilbe

forene [ig nu'b noi]t;t ^^eligionSparti ; t(;i be care alle

„forbæroebe'pg afffijeltge i J^erreng $)ine", ete. tte —

„©a f;an fom til fig felo, laa ijMi' paa Sxijggen og

faa op Jijob Jpjnilen •'). Dnurent faalebe3 Beretter ^0;

fepfj »£mitl& feio fit fprfte ©yn. 3)e' er neppe fanbfr)n«

fiinligt, at Ijan fjar grebet Ijele jVortæQingen nb af Su»:

ten og man [;,ar ba fo'rfogt at gioe forffjellige jvorfiarim

ger oui f)'\)ah ber fprft tjax bibragt fjan: ^been, 9togIe

l)a\3c foifogt at gjctre ^aai til et of be „^lanbemebier",

fom Spiritnal'ftcrne tale faa meget om, men berufb r-in:

ber vSagen uivfelig iffe bet miiibfte i ^^orftaaelig^eb

(jiiab ev beriiiiob rimeligere og natnriigere enb nt hin

lo-aarige :J)reng, fom oar gnaet uh i Sfooen for at

bebe, er falbet i ©øun .og i benne 'ititftanb Jjaot ben

SDrpin eller bet ®i}n fom Ijan fortæller. Om fine ypld;

fer i ben nærmeft paafplgenbel^ib fortæller ^an følgenbe:

„^orbnbt at forene fig njeb nogen af;J)agen§ (Sefter, og

meget ung af'Hlber, blcu jeg forfulgt af bem, fom burbe

l^'Que uæret mine Senner og be^anblet mig nseb jtjæri

lig'^cb; ]§ui§ be antoge at jeg uar bebraget, faa bnrbe be

meb i!JÆrligf}eb og paa en paofenbe 9?iaabe Iiace fr.gt at

renbe mig tilbage".

*) oe Smiti}3 „?(nt(}oBtoi3rap(}i ".


*

__92—

^ort e[ler [i)ue§ (gmitl^ at ^ace forgleiut [in (jøic

^olbelje, i bet [jan efter fiix egen :£il[tanelfe fnlbt i ninnge

@Iag§ 2ci]tcx og llgubelig|eber. 3D?en i (September

1823 inobtog Ijon liggenbe i fin ©eng et 5Be|øg of en

(Sngel [om fortæller !^nm

^tftorien om 5lnierifa§ llrinbs

»ncinere fnmt om ©ulbplabevne og @tebet, !§Dor biSfe »nre

nebgrauebe. ©og tillabcS bet Ijam iffe at mobtage

©utbplobernc meb Urin og 5;tjummim etc, inb*

til ©eptember 182'7, ha [jnn mobtog bem nf (SngelenS

^ænbcr og ftrcr begpnbte at oucifcette meb SD^artinJ^ar«

ri§ og Oliuer (5on)bn)§ ^ISfiftance. Ooerfættelfen uhfom

tnjft t 1830 unber dlamx af „90brnion§ 33og". —

?)3ertoben fra 1823— 30 fan man falbe ^ropIjetenSgor*

écrebelfeStib. ^an 6Ieo beføgt af ^oljanneS ben T^ober,

[om orbinercbe l^am til ^^raft, cg [enere af ^^eter, ^afob

og 3ol^anne§, [om ubnojonte ^am til 5lpo[teI. SDette »ar

bet førfte ©fribt til ^ræfttbømmetS og ilirfenS @ien>

oprettelfe. ^en 6te 5(pril 1830 crganiferebcg bet førfte

9Q^ormoni5tirfefamfunb beftaaenbe af G ^erfoner nem*

lig ^ofep'^ (Smitf), sen,, .£^iram og (Sanuiel (Smitl),

Cliuer (joiubvt), ^ofep^ ^nigljt og ^ropljeten filo. ^

Stugnfl 9}?aaneb fannne 3lar biet) ^arlet) ^ratt og ©ib;

rci) D^igbon omnenbt til DliormoniSmen. SDi§fe SJJeenb,

fom begge uare meget bcgaucbc 23aptift; etter Oampbelit

^rrtbifonter, gau 9"Rormoni§mcn§ ben§ bibclffe og bog«

matiffe llbuifling cg fra ben jtib begtjnbte ben ni) £are

at ubboitle fig. SJ^iSfionærer blcue nbfenbte og mange

trocbe paa ben ni; ^roptjet. ^ 1831 fhjttebe SCRormon«

famfiinbct til 23t)en jlirilnnb i O§io, tjuor 9'iigbon ban*

te gjort en S)el ^rcfeU)ter og paa betle ©leb briggebcS

bct'førfte 9}?ormontempcI, fom foftebe 40,000 SDottarS

cg bleo fnlbført 183G. 93cb bet§ Ijøitibelige ^nboielfe,

[om DueruærcbcS af omtrent 1,000 .l^cttige, „f\)(btei


nerebeå bet \aa falbte „Ouovum" beftaaenbe af tolo

STpoftle.

^^^'opljcten ceb&leD ftabig at inobtage Stabenoarelfev

fva .!^imlen angaaenbe ilirfenS a'anbelige olj cerbsltge

gor()olb og bette i gorbiitbelfe ineb eix ut§ ®nu^eb er

rimtltguiS (Srunben til ai l)an, [rjønbt omgiuet nfOJIænb,

[om i Sævboin og 3)aune[i'e oave Ijam fangt ouericgue,

bog [tebfe oebbteo at inbtage føvfte^^UabS og f;pteftc9taug.

Win man bcff^tber r^i^l^P^ ©mitl; for al f)aoe f)aublet

efter ben ©runbfcetnin.g at en Jpqvbe ift'e

alene høv ocg*

te men ogfaa flippe fin J^jjorb. 33ift er hct, at '^an inb*

lob fig paa mange fomuiercielTe ^oretagenber [om enten

Uia ooer ^an§ JPiorijont eU',\' o;^faa grænbfebe nær til bet

frimineUe. ^1831 oprettebeg faalebeS „^'trtlanb Sifs

ferljebS Sanf", font fif 5Ret til at ubftcbeiSebler ; bi§fe,

fom uare fnuift nbgrauercbe meb ^'^f'^P^) ©initlj^ dlavn

paa fom iBanfenS i?a§ferer og ©ibneij 9iigbon fom ben§

^rcefibent, fjaobe i gttrftningen eu gob Slffstning ; tl^i

^ngen oentebe, at ^olf, fom bnglig |aobe ©ammenfoni^

[ter meb J~ierven felu og f}an§ (5ngle, funbe finbe ipaa

at nbftt'be ©ebler, nben at oære i 23efibbelfe af bet til;

fuarenbe 5?ontant6clø&. Wltn Soblen braft omfibev,

nogle 23anfierer i ^^ittSburg fenbte en uiå SJh.^oneS tit

ilirllanb ©ifferlieb§ 23auf for at faa en f)et l^^ængbe

(£ebler oinoerlebe meb 33aluta. )Glx. ^oneS gforbe fin

Opoartning l^o§ 33vinfen§ ^ræfibent, @ibneq ^igbon,

og fovliørte forft meb megtn 'Deltagelfe om be „fibfte

'J)agc§ J^eHigc" og „ben cobe ®ag§ fyremgang" i bet

4)ele taget. ®ibne>) Siigbon folte fig meget [mig ret oeb

bi§1e 5orefporg§ler, inen ba Sebbelbnnfen berefter fom

forX)agen tog i^anfpræfibenten'7tnlebning til at bemærfe,

nt 9JIV. ^one^ opførte fig fom „en lllo i gnareflæber".

23anfen oilbe iffe inbfri bi§fe ©ebler, t§i bet uilbe ffabz

ben og „Seblerne funbe fun gJLn"e9h)tte, nnar be cirfule=

rebe imellem ivolf". 9Jh-. ^oney bab om, at ber miatte

Miuc: gjort en Unbtagelfe fra 33anfen§ Dicgler til ?Yor^2l

for i)am ; men OJiabon on- f omplet uroffelig i faa j^en;

feenbe og ajorbe Ijaiu befjenbt meb at ban albrig ^aube

anaiobet l;nnr eller nogen anben om nt tage Seblerne,

og !l|enlebebe fluttelig l}an§ Opmærffombeb ipMi bet in-


— 94 —

lercsfante iiblpunf-, ha 3}n"ele verne meb vippet og Spe

bleoe „ubjagebe af iempUt i ;3ei^iM'^l^'""- — ^oueS

rcifte tilbage rt( "^ittsburg mcb fine (2eb(cr og .!^iftovicu

{)Di(ebe for en Xib, men oinftCcr bleu 'J;iitgcnc5 Divfes

lige Stilling befjeubt og ben IL'te^annar 1838 ntaatte

be to 33anfprer ^ofcplj (2mit§ og Stbmi) O^igbou mibt

om Olattcn i ol efi)nbfoiniicb tcqe -Jinglen tilfjeft [or

at unbgaa perfonligOueilnft af bcveS Jtrcbitorer. .J^ette

»ar altfna ben nx) 2}fav)onieb§ J^cgtra eller SUiQ*'

Jlirtlanb bleu ^aci ben SOfaabe for [tebfe nmnlig fom

(Jentnnn frr hen v.i) ^^ropljct og f;an§ 4)ifc!plc§ ^ir!-

fcnitjcb; og en ny Sfncplo.bo uar oQerebc nbjet og hcfræftet

oeb en ^iaf'endnring til '5J?rop()eten foni beftenile,

fit et niji 'tempel og et iu)t ^^i-'vnfalem ffnlbc opbi)ggeS i

3ifl(jffon G'o. i Staten SOtiSfouri, tl;i ber Ijaobc ^^orabts

fet etler (Sbens .t^aue ligget, og bet ynr bcr 5(bani og

Qva tjavhe »anbret 5lnfigt til ^fnfigt meb bere§ Sfober.

(Fit ni) 33ij Men onlngt paa ^torbfiben nf (5'ranb S^ioer;

©robrcne falbte ben „Spring 4)i^l", Wf» ^ropl}eten gnu

ben Dcaon af Adam onui Alimaii, ^oilfet er nblagt

,,(lMib5 ®al i Ijuilfcn 5lbam uelfignebe fine 23pvn!"^

^Vjin ;3nbepeubcncp, fom bleu ombøbt til bet ni) ^ernfa?

lem, ffnlbe ocere bet nt) 3't'''^§ J^ouebftiib og be i^eQige

f\t befaling lil at lagei


— 95 —

mcb fin i^ar beftaaenbe af 205 )ffia\xh til (^tai) ©ounhj i

SJiiefourt, fjuor be fva ^uibe^jenbence foibreune l^aube

føgt XilfUigtéfteb, men be, fom onre foiiuie for nt pbes

icE^ge, b(eue felo pbelngte af en ^Slagg onbavtet ^cleva,

fom I)jeniff*gte ^rop§eteit§ Seir og bovtnjffebe inange

flf §an§ erigere, .^enne Omftænbigljeb i govbiubeJfe

ineb, at .^^'^"''''Sfviie ftobe parate til at mobtage ^rofe?

len fvenifalbte en luj 2(abciibQviiig, Ijnovi Ijflu ir.cbbelte

3iott§ i^ær, at bctte nar ©trnffeii, forbi be ifte Ijoobe

igttet til .!P)erreuS Qrb etc, og bermeb uar gcUtogct tit

(Snbc. ^U'opfjcten brog tilbage til j?:irtlanb og bet mi

^erufalem foibleo i .5^'^''^'"S^'^"f^ 53efibbelfe. SDa

^ofep^ ^mitfj efter fin jsUu^^ fra itirtlanb fom tilbage

til DJ^iéfouri opftob ber fnart infen, fom man funbe cente

lilje Uroligljeber. gjenbtliglitberne ubbrpb ben 6te §lu;

guft p.ia en 3]algbag i ©aUatin, jJ^aciS ©o.; bette oar

egentlig fun et fiiiipelt ©lagSaiaal, men Jpabet mellem

33efoIfningen og DJiormonerue uar allerebe faa fia:vft, at

man ftrar cæbnebe fig paa begge (£iber. .^ele SJiiSfou;

rignorblige 'Del IjolbseS i 5lanbe af be nieft ouerbreone

S^ggter om blobige i^ammeiifipb mcb SJiormonerne, og

(Statens ©unernpr, S^oggé, lob Øeneralnicjor 5lfcl)ifon

"

niorfdjere berfjen meb400 9Jtiltt§tropper,ber fenere bleue

cnbnu t)berligere forftærfebe, for at opret§olbe Or;

benen.

®en 23be OftoBer forefalbt bet førfte ©ammenftpb

meUcm 9J?ormonerne og en ci§ Jlaptain ©ogaxis iUilitSfompagni.

^ bette l)aobe Worm onerne tre 'Dpbe og ni

(Saarebe, nubens ^Bogart fun miftebe en SJIanb, men

if!e beftominbre benijttebe nogle ilbefinbtbe ^^erfoner fig

cf Oniftænbigljeberne til ot fætte be taabeligfte 3xt}gtfr

i Omlob, DJian fortalte faolebcS, ot ^ele $ogart§ .^om;

pagni uar nebfablet af SJZormonerne og beraf log @us

uetr.ør 33ogg§ 5lnlebning til nt ubftebe ben Oibre, ot

cHe -IJiormoner ffulbe enten nbujbbeS eller bortjages af

lEtoten.

(Sn \aa grufom og nonerlogt Orbre til en i ^or*

rcien ftcnft opljibfet iBifolfning Ijoobe naiurligDié be

bcflageligfte Holger, fom f. (Jr. bet bcflogelige SJi^rberi

t)cb J^aiin i[Rin§, ^cori atten cOcr nitten ii ormonffe


;

— 96—


_

»

9Jiænb) ^oinber.cg iBcrn hhve HU)ibebe ])aa ben meft

ffjænbige SO^oabe, af en rofenbe 9?ii(itå uuber 2tn.før[el

of en Bi§ Captain D^eJ^emia (JomftoÆ.

Set mx tffe a)fob, fom fatiebeg ^cKP^) ®uul(}

r;au l^aubenof Sijft til at fø.ie en aaben Jtrii] nieb ir-ieb^

njngerne for at §æDue[aabanr:e ^^onireltelfer ; men E;els

btgu'g l^acbe en SJianb .ueb Diaon O&erft .l^tncffe [aaet

OoerbefaUng ouev 3DZornionevne§ 5;ropper [om Ian inbeihtttebe

i en liUe 2?i) »eb Dkun g-ar Sffieft, og benne paa*

tog ftg for at fovl)inbre 23[ob§ubgi)bel[e bet moralffe

Stnfoar nt ublcBeve SJ^ormonlebcvne tit (£taten§ SJZitt«

tatr, ba bette bleu opftidet fom en 23etingelfe for g^rebeirå

33eDarclfe. 5^rop^eten,


€>

'-^•

More magazines by this user
Similar magazines