28.12.2013 Views

To danske psykologer har deltaget i et projekt, som rummer et ...

To danske psykologer har deltaget i et projekt, som rummer et ...

To danske psykologer har deltaget i et projekt, som rummer et ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tværkulturelt Af Anne Vivike og Ulrik Jørgensen<br />

Hos<br />

tib<strong>et</strong>anere i eksil<br />

FOTO: POLFOTO<br />

Hvad kan<br />

<strong>To</strong> <strong>danske</strong> <strong>psykologer</strong> <strong>har</strong><br />

<strong>deltag<strong>et</strong></strong> i <strong>et</strong> <strong>projekt</strong>,<br />

<strong>som</strong> <strong>rummer</strong> <strong>et</strong> træningsprogram<br />

for sundhedspersonale i d<strong>et</strong><br />

tib<strong>et</strong>anske eksilsamfund i Indien.<br />

Her fortæller de om deres<br />

overvejelser og erfaringer.<br />

<strong>danske</strong> <strong>psykologer</strong><br />

lære behandlere fra<br />

andre kulturer om psykiske<br />

traumer? Er følgevirkningerne<br />

af psykisk traumatisering<br />

ikke n<strong>et</strong>op så<br />

kulturspecifik, at d<strong>et</strong> at anlægge<br />

en vestlig behand-<br />

forankrede sæder og skikke,<br />

uden at vi kender de<br />

fulde konsekvenser af vores<br />

handlinger?<br />

Disse helt centrale<br />

spørgsmål stillede vi os, da<br />

vi – en gruppe på tre <strong>psykologer</strong><br />

(Stephen Mathiasen<br />

og farfatterne) og en<br />

socionom (Stella Lützer) – i<br />

1996 indledte <strong>et</strong> længe forberedt<br />

<strong>projekt</strong> i samarbejde<br />

med Sundhedsministeri<strong>et</strong><br />

for den tib<strong>et</strong>anske eksilregering<br />

i D<strong>har</strong>amsala, Indien,<br />

for tib<strong>et</strong>anske flygtninge<br />

og torturofre i eksil.<br />

Udgangspunkt<strong>et</strong> for <strong>projekt</strong><strong>et</strong><br />

er tidligere blev<strong>et</strong><br />

beskrev<strong>et</strong> i artiklen: „Vold<br />

og ukuelighed“ af Stephen<br />

Mathiasen i Psykolog Nyt<br />

16/1998.<br />

Formål<strong>et</strong> med <strong>projekt</strong><strong>et</strong><br />

er at styrke de behandlingsstrategi<br />

l<strong>et</strong> ender med<br />

<strong>et</strong> kulturimperialistisk<br />

overgreb på den pågældende<br />

kultur? Kan og skal<br />

vi overhoved<strong>et</strong> give os i<br />

kast med den slags eksperimenter,<br />

hvor vi risikerer<br />

at gribe dybt ind i kulturelt<br />

lingsmæssige ressourcer<br />

blandt tib<strong>et</strong>anerne, så de<br />

kan hjælpe de nyankomne<br />

traumatiserede tib<strong>et</strong>anske<br />

flygtninge gennem de psykiske,<br />

<strong>som</strong>atiske og sociale<br />

følgevirkninger af deres<br />

traumer og derigennem<br />

hjælpe dem til en bedre tilværelse.<br />

Derudover er der<br />

<strong>et</strong> væsentligt politisk formål<br />

i at støtte <strong>et</strong> folk, <strong>som</strong><br />

lider under alvorlige krænkelser<br />

af mennesker<strong>et</strong>tighederne,<br />

bevidst og særdeles<br />

brutalt udført af den kinesiske<br />

stat.<br />

Projekt<strong>et</strong> implementeres<br />

<strong>som</strong> <strong>et</strong> NGO-<strong>projekt</strong> finansier<strong>et</strong><br />

af DANIDA. D<strong>et</strong> består<br />

af to dele: en direkte finansiering<br />

af psykosocial<br />

rehabilitering af 45 torturofre<br />

og træning af sundhedspersonale<br />

– især læger<br />

Nr. 8 . 1999<br />

3


og sygeplejersker, uddann<strong>et</strong><br />

enten inden for traditionel<br />

tib<strong>et</strong>ansk eller vestlig<br />

medicin. Træningen sker<br />

med henblik på videreuddannelse<br />

i psykosocial behandling<br />

af traumatiserede<br />

flygtninge.<br />

Vi <strong>har</strong> på nuværende<br />

tidspunkt gennemført d<strong>et</strong><br />

planlagte træningsprogram<br />

bestående af fire seminarer/<br />

workshops à syv dages<br />

varighed over en periode<br />

på halvand<strong>et</strong> år. De 22<br />

tib<strong>et</strong>anske læger og sygeplejersker,<br />

der <strong>har</strong> gennemført<br />

videreuddannelsen,<br />

kommer fra flere forskellige<br />

tib<strong>et</strong>anske s<strong>et</strong>tlements<br />

spredt over alle dele<br />

af Indien.<br />

Tværkulturel<br />

dialog<br />

Som udgangspunkt for<br />

træningen havde vi en<br />

række m<strong>et</strong>odiske overvejelser.<br />

Vi ville forsøge at<br />

undgå den mere eller mindre<br />

umærkelige form for<br />

kulturimperialisme, der l<strong>et</strong><br />

kan finde sted, når eksperter<br />

fra Vesten skal formidle<br />

deres viden og erfaringer<br />

til modtagere i en anden<br />

kulturel kontekst. Vi ville<br />

finde en balancer<strong>et</strong> position,<br />

hvor vi i og med formidlingen<br />

af vores viden<br />

og erfaringer samtidig<br />

styrkede de specifikt kulturelt<br />

tib<strong>et</strong>anske ressourcer,<br />

så at tib<strong>et</strong>anerne kunne<br />

konsolidere og udvikle egne<br />

erfaringer og m<strong>et</strong>oder<br />

til forståelse og behandling<br />

af traumatiserede flygtninge.<br />

En integrationsproces,<br />

der skulle gå begge veje –<br />

befrugtende for både tib<strong>et</strong>anernes<br />

og vores forståelse<br />

af psykiske traumer og<br />

deres behandling.<br />

Omdrejningspunkt<strong>et</strong> i<br />

mød<strong>et</strong> blev ud fra d<strong>et</strong>te<br />

vores forskellighed.<br />

Vi mødte op <strong>som</strong> <strong>danske</strong><br />

<strong>psykologer</strong> med erfaringer<br />

og viden ud fra en vestlig<br />

akademisk uddannelse og<br />

tradition og <strong>et</strong> mangeårigt<br />

virke <strong>som</strong> psykoterapeuter<br />

med speciale i behandling<br />

af traumatiserede flygtninge<br />

i Danmark.<br />

Tib<strong>et</strong>anerne mødte op<br />

med baggrund i tib<strong>et</strong>ansk<br />

kultur og filosofi og med<br />

medicinske uddannelser og<br />

erfaringer inden for henholdsvis<br />

traditionel tib<strong>et</strong>ansk<br />

medicin og vestlig<br />

medicin.<br />

En spændende dialog tog<br />

form, vi måtte lære at forstå<br />

tib<strong>et</strong>anernes forhold til<br />

døden, vold, vrede, karma,<br />

begreb<strong>et</strong> om medfølelse<br />

m.m. for at forstå, i hvilken<br />

kontekst vores psykologiske<br />

begreber <strong>som</strong><br />

PTSD, sorg/krise, overføring/modoverføring<br />

og<br />

empati kunne forstås; en<br />

proces, <strong>som</strong> ikke blot tilførte<br />

begge parter ny viden,<br />

men mindst lige så<br />

vigtigt bidrog til en skærp<strong>et</strong><br />

forståelse af de religiøse,<br />

kulturelle og professionelle<br />

udgangspunkter, vi<br />

hver især stod for.<br />

Træningens<br />

indhold<br />

Indholdsmæssigt bestod<br />

træningen i fire dele. Den<br />

første del var en præsentation<br />

af teorier om eksilpsykologi,<br />

krise- og traumepsykologi,<br />

træning i aktiv<br />

FOTO: POLFOTO<br />

Der <strong>et</strong> væsentligt politisk<br />

formål i at støtte <strong>et</strong> folk,<br />

<strong>som</strong> lider under alvorlige<br />

krænkelser af<br />

mennesker<strong>et</strong>tighederne<br />

4 Nr. 8 . 1999


lytning og terapeutiske attituder.<br />

Der blev arbejd<strong>et</strong><br />

med deltagernes egne traumatiske<br />

erfaringer <strong>som</strong> 1.-<br />

eller 2.-generationsflygtninge,<br />

samt indføring i begreber<br />

<strong>som</strong> overføring/<br />

modoverføring.<br />

I anden del af træningsprogrammer<br />

blev der arbejd<strong>et</strong><br />

mere uddybende<br />

med traumebegreb<strong>et</strong> og<br />

specifikt torturtraumer,<br />

herunder PTSD, og andre<br />

diagnostiske kategorier,<br />

der relaterer sig til flygtninges<br />

kriser og traumer.<br />

Deltagerne blev endvidere<br />

træn<strong>et</strong> i at supervisere og<br />

fik supervision af egne sager.<br />

Tredje del handlede specifikt<br />

om forskellige terapeutiske<br />

og psykosociale<br />

interventionsformer; den<br />

terapeutiske samtale, individuelt<br />

og i grupper, herunder<br />

særlige forhold omkring<br />

terapi med traumatiserede<br />

flygtninge og torturofre.<br />

Fjerde del havde <strong>som</strong> sit<br />

overordnede tema: Arbejd<strong>et</strong><br />

med traumatiserede<br />

børn og familier.<br />

Gennemgående for træningsprogrammerne<br />

var,<br />

at der på de sidste tre<br />

workshops blev dann<strong>et</strong> supervisionsgrupper,<br />

hvor<br />

deltagerne arbejdede med<br />

deres egne sager. Desuden<br />

sluttede hvert seminar/<br />

workshop med, at deltagerne<br />

lavede en handlingsplan<br />

for, hvordan og i hvilk<strong>et</strong><br />

omfang de ville arbejde<br />

med traumatiserede tib<strong>et</strong>anske<br />

flygtninge i perioden<br />

indtil næste gang. Endelig<br />

blev der <strong>et</strong>abler<strong>et</strong> fire<br />

n<strong>et</strong>værksgrupper blandt<br />

deltagerne i deres respektive<br />

lokalområder rundt omkring<br />

i Indien. N<strong>et</strong>værksgrupperne<br />

mødtes en-to<br />

gange mellem hvert seminar/workshop,<br />

hvor de<br />

dannede studiekredse og<br />

supervisionsgrupper.<br />

Vores teor<strong>et</strong>iske og m<strong>et</strong>odiske<br />

udgangspunkt blev<br />

præsenter<strong>et</strong>, <strong>som</strong> vi ville<br />

have præsenter<strong>et</strong> d<strong>et</strong> i en<br />

hvilken <strong>som</strong> helst anden<br />

sammenhæng i Vesten i<br />

overensstemmelse med de<br />

faglige forudsætninger hos<br />

deltagerne. Vi lagde imidlertid<br />

op til, at tib<strong>et</strong>anerne<br />

skulle forholde sig kritisk<br />

til vores forståelse, og at de<br />

bl.a. i gruppearbejde skulle<br />

relatere vores vestlige begrebs-<br />

og m<strong>et</strong>odeapparat<br />

til begreber og m<strong>et</strong>oder i<br />

deres egen filosofi og kultur.<br />

Vi lagde også op til at<br />

diskutere, hvordan fænomener<br />

i deres kultur, <strong>som</strong><br />

den vestlige psykologi traditionelt<br />

ikke forholder sig<br />

til, kan og bør indgå i en<br />

behandlingsmæssig kontekst.<br />

D<strong>et</strong> drejer sig fx om<br />

meditation, b<strong>et</strong>ydningen af<br />

onde ånder, b<strong>et</strong>ydningen af<br />

troen på reinkarnation og<br />

karma. Endelig lagde vi op<br />

til en vurdering af, hvordan<br />

den nye viden (formidl<strong>et</strong><br />

af både dem selv og os)<br />

kunne implementeres i deres<br />

daglige arbejde.<br />

Undervisningen blev<br />

langt hen ad vejen tilr<strong>et</strong>telagt<br />

<strong>som</strong> workshops. En<br />

væsentlig del tog form af<br />

tværkulturelle debatter,<br />

hvor vi udfordrede hinandens<br />

synspunkter på en sådan<br />

måde, at der blev<br />

skabt en atmosfære af interesse,<br />

nysgerrighed og engagement.<br />

Deltagerne blev<br />

undervejs mere og mere<br />

interesserede i vores bidrag,<br />

men frem for alt blev<br />

de meg<strong>et</strong> optag<strong>et</strong> af de<br />

mange ressourcer, der ligger<br />

i deres egen tib<strong>et</strong>anske<br />

filosofi i forhold til at forstå<br />

psykologiske fænomener.<br />

D<strong>et</strong>te mundede bl.a.<br />

ud i, at tib<strong>et</strong>anerne arrangerede<br />

<strong>et</strong> tredages kursus i<br />

buddhistisk ”mind training”<br />

under ledelse af en<br />

fremtrædende buddhistisk<br />

munk.<br />

Integrering<br />

Hvordan integrationen af<br />

en vestlig og tib<strong>et</strong>ansk tilgang<br />

til <strong>et</strong> problem begyndte<br />

at ske, kan belyses<br />

med følgende eksempel:<br />

En sygeplejerske modtog<br />

i sin klinik en kvinde,<br />

der fremførte forskellige<br />

<strong>som</strong>atiske klager. Tidligere<br />

ville sygeplejersken have<br />

ordiner<strong>et</strong> (vestlig) medicin<br />

til afhjælpning af kvindens<br />

symptomer. Nu gik hun<br />

imidlertid ind på at tale<br />

med klienten, <strong>som</strong> hun var<br />

blev<strong>et</strong> træn<strong>et</strong> i på kurserne.<br />

Under samtalen kom d<strong>et</strong><br />

frem, at kvinden for nylig<br />

havde vær<strong>et</strong> udsat for, at<br />

to af hendes børn med få<br />

dages mellemrum var blev<strong>et</strong><br />

ramt af trafikulykker.<br />

D<strong>et</strong>te fik kvinden til at føle,<br />

at hun måtte havde<br />

gjort nog<strong>et</strong>, <strong>som</strong> hun på<br />

denne måde måtte lide for,<br />

og hun følte sig derfor både<br />

skyldig og dybt ulykkelig.<br />

Sygeplejersken vurde-<br />

Nr. 8 . 1999<br />

5


ede nu ud fra de begreber,<br />

hun havde lært under træningen,<br />

at kvinden befandt<br />

sig i en psykisk kris<strong>et</strong>ilstand.<br />

Med en traditionel tib<strong>et</strong>ansk<br />

forståelse af, hvad<br />

der kunne hjælpe hende<br />

psykisk, henviste hun derfor<br />

kvinden til en lama,<br />

<strong>som</strong> udførte forskellige ritualer<br />

med hende. Da sygeplejersken<br />

og kvinden kort<br />

tid efter mødtes igen, var<br />

kvinden symptomfri og<br />

havde d<strong>et</strong> godt.<br />

Eksempl<strong>et</strong> viser, at ved<br />

at integrere moderne m<strong>et</strong>oder<br />

(i d<strong>et</strong>te tilfælde samtal<strong>et</strong>eknik),<br />

drejes fokus i<br />

denne sag fra <strong>som</strong>atiske<br />

symptomer til deres eksistentielle/psykologiske<br />

årsag.<br />

Udfald<strong>et</strong> bliver da <strong>et</strong><br />

helt and<strong>et</strong>: I sted<strong>et</strong> for<br />

symptombehandling med<br />

vestlig medicin kan kvinden<br />

behandles med traditionelle<br />

spirituelle m<strong>et</strong>oder<br />

og blive helbredt. Der er<br />

sk<strong>et</strong> nog<strong>et</strong> nyt på tib<strong>et</strong>anernes<br />

specifikt kulturelle<br />

vilkår.<br />

Ved Dalai<br />

Lamas hat<br />

Ud fra positionen at bidrage<br />

med nog<strong>et</strong> nyt, samtidig<br />

med at d<strong>et</strong> kulturspecifikt<br />

unikke bestyrkes, udformede<br />

supervisionen af deltagernes<br />

sager sig <strong>som</strong> <strong>et</strong><br />

teamarbejde mellem os og<br />

tib<strong>et</strong>anerne. På den måde<br />

blev d<strong>et</strong> muligt, at fænomener,<br />

<strong>som</strong> vi med vores<br />

vestlige baggrund var blinde<br />

for, kunne få den nødvendige<br />

plads i tib<strong>et</strong>anernes<br />

professionelle arbejde.<br />

Endnu <strong>et</strong> eksempel kan<br />

belyse, hvordan de kategorier,<br />

vi tænker i i vestlig behandling,<br />

og de kategorier,<br />

der er væsentlige for menneskelige<br />

relationer i tib<strong>et</strong>ansk<br />

tradition, gennem<br />

teamarbejd<strong>et</strong> i supervisionen<br />

smeltede sammen til<br />

en frugtbar syntese:<br />

En traditionelt uddann<strong>et</strong><br />

tib<strong>et</strong>ansk læge blev opsøgt<br />

privat tidligt en morgen af<br />

en munk fra <strong>et</strong> nærliggende<br />

kloster. Munken havde<br />

opnå<strong>et</strong> <strong>et</strong> tillidsforhold til<br />

lægen gennem tidligere behandlinger<br />

på hans klinik.<br />

Han fortæller, at d<strong>et</strong>te besøg<br />

er inkognito, og får lægen<br />

til at sværge ved Dalai<br />

Lamas hat, at han ikke vil<br />

røbe d<strong>et</strong>, munken fortæller,<br />

til nogen <strong>som</strong> helst.<br />

Munken b<strong>et</strong>ror herefter<br />

lægen, at han bliver forfulgt<br />

af de andre munke på<br />

kloster<strong>et</strong>, han kan hele tiden<br />

høre deres stemmer sige<br />

dårlige ting om ham, de<br />

forgifter hans mad, og i øvrigt<br />

er de i gang med at<br />

planlægge <strong>et</strong> komplot mod<br />

Dalai Lama. Lægen lytter<br />

til munken, og denne virker<br />

umiddelbart tilfreds.<br />

Efterhånden opsøges lægen<br />

dog hver morgen af<br />

munken, der elaborerer på<br />

sine forestillinger og får<br />

d<strong>et</strong> dårligere og dårligere.<br />

Lægen føler sig efterhånden<br />

både magtesløs og invader<strong>et</strong>,<br />

han søger derfor<br />

supervisionsteam<strong>et</strong>s støtte<br />

til at komme videre med<br />

sagen. I team<strong>et</strong> reflekteres<br />

der både over diagnose,<br />

rammer og behandlingsmuligheder,<br />

med både<br />

vestlige og tib<strong>et</strong>anske kategorier.<br />

D<strong>et</strong> forekommer<br />

indlysende ud fra begge<br />

FOTO: POLFOTO<br />

indfaldsvinkler, at d<strong>et</strong> er<br />

nødvendigt at inddrage andre<br />

professionelle for at<br />

hjælpe munken.<br />

Lægen tager de mange<br />

refleksioner til sig, men var<br />

ikke helt tilfreds. Han havde<br />

jo sværg<strong>et</strong> ved Dalai Lamas<br />

hat, at han ikke ville<br />

røbe munkens b<strong>et</strong>roelser<br />

til nogen <strong>som</strong> helst, og følte<br />

derfor, at han var lige<br />

vidt. Først da <strong>et</strong> tib<strong>et</strong>ansk<br />

teammedlem foreslår, at<br />

lægen opsøger en lamas<br />

rådgivning om, hvordan<br />

han – selv om han havde<br />

sværg<strong>et</strong> – kunne komme<br />

videre med de nødvendige<br />

behandlingstiltag, føler lægen<br />

sig forløst.<br />

Forløsningen bygger på<br />

<strong>et</strong> system i den tib<strong>et</strong>anske<br />

kultur, hvor lamaen i kraft<br />

af sin visdom og personlige<br />

integrit<strong>et</strong>, <strong>som</strong> opnås gennem<br />

hård selvdisciplin og<br />

meditation, besidder en<br />

særlig dømmekraft. Denne<br />

status gør d<strong>et</strong> muligt for<br />

lægen at søge hjælp, uden<br />

at han eller munken vil føle,<br />

at lægen <strong>har</strong> brudt sit<br />

løfte. I lighed med d<strong>et</strong> katolske<br />

skriftemål bygger<br />

system<strong>et</strong> på en kulturelt<br />

b<strong>et</strong>ing<strong>et</strong> overenskomst<br />

om, at lamaen kan b<strong>et</strong>ros<br />

alt uden undtagelse, id<strong>et</strong> lamaen<br />

<strong>har</strong> forpligt<strong>et</strong> sig til<br />

at behandle alle oplysninger<br />

yderst fortroligt.<br />

Fremtidige<br />

perspektiver<br />

Et af nøgleordene i dansk<br />

bistandspolitik er begreb<strong>et</strong><br />

bæredygtighed. D<strong>et</strong> dækker<br />

<strong>et</strong> ønske om, at den<br />

proces, der sættes i gang<br />

med <strong>et</strong> bistands<strong>projekt</strong>,<br />

kan fortsætte og udvikles,<br />

efter at den hjælpende organisation<br />

<strong>har</strong> trukk<strong>et</strong> sig<br />

ud af <strong>projekt</strong><strong>et</strong>. D<strong>et</strong> bygger<br />

endvidere på filosofien om<br />

hjælp til selvhjælp, så modtagerland<strong>et</strong><br />

ikke ender i <strong>et</strong><br />

6 Nr. 8 . 1999


hedsarbejdere i nonne- og<br />

munkeklostre, sundhedskoordinatorer<br />

i de tib<strong>et</strong>anske<br />

s<strong>et</strong>tlements og læger<br />

uddann<strong>et</strong> inden for tib<strong>et</strong>ansk<br />

medicin. Derudover<br />

vil den tidligere træning<br />

blive fulgt op med mindst<br />

ét genopfriskningskursus/<br />

workshop.<br />

D<strong>et</strong> er vores håb, at vi<br />

med denne udfasning af<br />

<strong>projekt</strong><strong>et</strong> <strong>har</strong> sat en uafvendelig<br />

proces i gang til<br />

gavn for d<strong>et</strong> tib<strong>et</strong>anske<br />

sundhedsvæsen og de traumatiserede<br />

tib<strong>et</strong>anske<br />

flygtninge, der i sidste ende<br />

er modtagere af hjælpen.<br />

Kulturel empati<br />

Ud over at kvalificere d<strong>et</strong><br />

psykosociale arbejde med<br />

traumatiserede flygtningen<br />

inden for den primære<br />

sundhedssektor <strong>har</strong> <strong>projekt</strong><strong>et</strong><br />

også sat sine spor<br />

strukturelt i sundhedssystem<strong>et</strong>.<br />

Lederen af d<strong>et</strong><br />

vestligt orienterede tib<strong>et</strong>anske<br />

hospital i D<strong>har</strong>amsala<br />

sammenfattede perspektiverne<br />

i tre punkter:<br />

• På trods af mange tidligere<br />

tiltag er traditionel tib<strong>et</strong>ansk<br />

og vestlig medicin<br />

for første gang begyndt at<br />

samarbejde om nog<strong>et</strong> konkr<strong>et</strong>.<br />

D<strong>et</strong>te muliggør <strong>et</strong> mere<br />

nuancer<strong>et</strong> syn på, hvad<br />

traditionel tib<strong>et</strong>ansk, respektive<br />

vestlig medicin er<br />

god til i forhold til den enkelte<br />

patient. Samtidig skaber<br />

d<strong>et</strong> grobund for en<br />

øg<strong>et</strong> integration af de to<br />

medicinske traditioner.<br />

• Projekt<strong>et</strong> inddrager en<br />

spirituel dimension i behandlingsarbejd<strong>et</strong>,<br />

hvilk<strong>et</strong><br />

dybt afhængighedsforhold<br />

til hjælpeorganisationen.<br />

En af de hyppigt anvendte<br />

strategier til at sikre en<br />

bæredygtighed er kapacit<strong>et</strong>sopbygning.<br />

Lokale ressourcer<br />

må kvalificeres, og<br />

der må opbygges en strategi<br />

for, hvordan den ny viden<br />

anvendes til sit formål<br />

og spredes til en større<br />

målgruppe.<br />

For vores psykosociale<br />

rehabiliterings<strong>projekt</strong> b<strong>et</strong>yder<br />

d<strong>et</strong>te konkr<strong>et</strong>, at vi<br />

aktuelt arbejder på at udvikle<br />

en model for, hvordan<br />

vi fagligt og økonomisk<br />

kan støtte tib<strong>et</strong>anerne<br />

i selv at træne relevante<br />

grupper i psykosocialt arbejde.<br />

Foreløbig er d<strong>et</strong> planen,<br />

at den kernegruppe af<br />

læger og sygeplejesker,<br />

<strong>som</strong> allerede er blev<strong>et</strong> træn<strong>et</strong>,<br />

skal i gang med at træne<br />

fire forskellige grupper:<br />

lærere og pædagoger i<br />

børnelandsbyerne, sunder<br />

en stor hjælp for de<br />

traumatiserede tib<strong>et</strong>anske<br />

flygtninge til at fastholde/<br />

genfinde deres kulturelle<br />

identit<strong>et</strong>.<br />

• De svært traumatiserede<br />

tib<strong>et</strong>anere, <strong>som</strong> ikke aktuelt<br />

kan nyde gavn af <strong>et</strong><br />

behandlingstilbud, er dem,<br />

der stadig sidder i de kinesiske<br />

fængsler <strong>som</strong> samvittighedsfanger<br />

og underkastes<br />

tortur, og dem, <strong>som</strong><br />

ikke <strong>har</strong> mulighed for eller<br />

ønske om at forlade Tib<strong>et</strong>.<br />

På længere sigt, når d<strong>et</strong> bliver<br />

muligt for uddannede<br />

tib<strong>et</strong>anske læger og sygeplejesker<br />

at vende tilbage<br />

til Tib<strong>et</strong>, udgør traumatiserede<br />

tib<strong>et</strong>anere i Tib<strong>et</strong> en<br />

stor gruppe, <strong>som</strong> skal hjælpes.<br />

Den tanke, at alt d<strong>et</strong>,<br />

tib<strong>et</strong>anere tilegner sig i eksil,<br />

en gang også skal komme<br />

de tilbageblevne til gode<br />

i Tib<strong>et</strong>, gennemsyrer<br />

hele eksilsamfund<strong>et</strong>.<br />

Psykosocialt arbejde i<br />

den tredje verden er stadig<br />

<strong>et</strong> område i sin vorden, ikke<br />

mindst blandt <strong>danske</strong><br />

D<strong>har</strong>amsala<br />

<strong>psykologer</strong>. D<strong>et</strong> er <strong>et</strong> område,<br />

hvor der kun er meg<strong>et</strong><br />

lidt hjælp at hente i litteraturen,<br />

især hvad angår<br />

teor<strong>et</strong>iske og m<strong>et</strong>odiske<br />

overvejelser. Vi kan i nogen<br />

grad støtte os til forskning<br />

inden for kulturpsykologien,<br />

men <strong>som</strong> praktikere<br />

er vi i vid udstrækning<br />

stadig overladt til at<br />

famle os frem ud fra egne<br />

’common sense’-b<strong>et</strong>ragtninger.<br />

Samtidig er d<strong>et</strong> <strong>et</strong> område,<br />

hvor d<strong>et</strong> er afgørende,<br />

at man ikke kun støtter sig<br />

til viden fra bøger og teorier,<br />

men også bruger sin<br />

kulturelle empati ved at<br />

lytte og lære af de kolleger,<br />

man støtter. Endvidere<br />

finder vi d<strong>et</strong> vigtigt, at<br />

man anerkender sin egen<br />

professionelle baggrund,<br />

men med en åbenhed for<br />

at se på den i en ny sammenhæng.<br />

Anne Vivike og Ulrik<br />

Jørgensen er begge privatpraktiserende<br />

<strong>psykologer</strong><br />

Efter Kinas annektering af Tib<strong>et</strong> i 1949 flygtede<br />

mange tib<strong>et</strong>anere fra d<strong>et</strong> kinesiske regime. Fra<br />

sidst i 1950’erne <strong>har</strong> byen D<strong>har</strong>amsala i d<strong>et</strong> nordlige<br />

Indien udvikl<strong>et</strong> sig til hovedkvarter for d<strong>et</strong> tib<strong>et</strong>anske<br />

eksilsamfund, og alene her bor der i dag<br />

over 7-8.000 tib<strong>et</strong>anere. De <strong>har</strong> dann<strong>et</strong> <strong>et</strong> demokratisk<br />

samfund på de buddhistiske principper<br />

om ikke-vold, tolerance, gensidig afhængighed,<br />

medfølelse og respekt for liv og miljø. Med hjælp<br />

fra Indien, FN og andre <strong>har</strong> samfund<strong>et</strong> opbygg<strong>et</strong><br />

bl.a. eg<strong>et</strong> uddannelses- og sundhedssystem.<br />

Nr. 8 . 1999<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!