Kommunal affaldsplanlægning i lyset af kommende ny ... - DAKOFA

dakofa.dk

Kommunal affaldsplanlægning i lyset af kommende ny ... - DAKOFA

Kommunal affaldsplanlægning i lyset af

kommende ny ressourcestrategi, Ingeniørhuset,

København

21. august 2012, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V, kl. 09-16

Ifølge den seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen har kommunerne mulighed for at udskyde

vedtagelsen af en affaldsplan (12/12/2011) til 1. januar 2014. Den kommende nationale

ressourcestrategi, som forventes sendt i høring efter sommeren 2012, vil udstikke visionen og

målene for den kommende planperiode.

Konferencen vil bidrage til at konkretisere, hvordan de forventede visioner og mål fra strategien

indarbejdes og udkrystalliseres i affaldsplanerne, samt afdække hvilke værktøjer, der er til rådighed

for arbejdet.

PROGRAM:

09.00-09.30 Kaffe og registrering

Ordstyrer: Inge Werther, DAKOFA

09.30-09.35 Velkomst og introduktion til de formelle krav til kommunernes affaldsplaner

v/Annette Mejia Braunstein, DAKOFA

1. session: Minimumskrav og regler

09.35-10.05 Dagrenovationen i tal

v/Claus Petersen, Econet

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse, der kortlægger dagrenovationen fra

enfamilieboliger med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald. Econet har

forestået undersøgelsen og fremlægger resultaterne heraf.

10.05-10.35 Hvordan kan kommunen bidrage til øget ressourceeffektivitet gennem

affaldsplanen?

v/Alan Sørensen, Vestforbrænding

Vestforbrænding har udarbejdet et koncept for ejerkommunernes kommende affaldsplaner.

Konceptet præsenteres i forhold til, hvordan kommunen gennem sin affaldsplan kan bidrage til øget

ressourceeffektivitet.

10.35-11.00 Kaffe


2

11.00-11.30 Potentiale-, affalds- og matrialeflowanalyser som grundlag for

affaldsplanlægningen – et effektivt værktøj

v/Henrik Wejdling, AffaldPlus

AffaldPlus-kommunerne har sammen med AffaldPlus anvendt flow-analyser til at få overblik over

materialestrømmene i eksisterende indsamlingssystemer og i mulige, nye systemer. En

forudsætning herfor har været fastlæggelse af total-potentialer samt indsamlings- og

genanvendelsespotentialer for de enkelte materialetyper i affaldet. Øvelsen har afsløret et behov for

nyformulering af genanvendelseskrav, så de retter sig mod materialetyper frem for ’ordninger’.

2. session: Eksempler på affaldsplaner og værktøjer til udformning af affaldsplanen

11.30-12.00 Hvordan ser vores affaldsplan ud?

v/Julie B. Svendsen, Københavns Kommune

Refleksion over kommende krav, herunder indsamling og håndtering af bl.a. organisk affald. Hvad

betyder nye krav for vores plan og affaldsorganisering?

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.30 LCT/LCA

v/Stig Irving Olsen, DTU Management Engineering

EU-kommissionen har udgivet en guideline i livscyklustænkning, som er mere end en LCA. LCTguidelinen

præsenteres og diskuteres.

13.30-14.00 Samfundsøkonomiske vurderinger af genanvendelsesprojekter

v/Flemming Møller, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus universitet

Når det udarbejdes samfundsøkonomiske analyser prisfastsættes en lang række parametre, men ikke

alle parametre lader sig umiddelbart prisfastsætte. Så hvordan gør man så, når man f.eks. skal

medregne de fremtidige prisstigninger på ressourcer som f.eks. fosfor, som følge af mangel?

14.00-14.30 Den dynamiske affaldshåndteringsplan

v/Dorthe Burlaos, Grontmij og Anne Birgitte Jensen, Næstved kommune

Grontmij har udviklet et digitalt, webbaseret værktøj, som guider kommunerne igennem

udarbejdelse af affaldsplanen. Værktøjet udvikles løbende og erfaringer samles op i en brugerklub.

Værktøjet præsenteres og diskuteres.

14.30-14.55 Kaffepause

14.55-15.25 Den digitale affaldsplan som samarbejdsplatform

v/Poul Juul Hansen, Rambøll

Rambøll har i samarbejde med bl.a. Favrskov Kommune arbejdet med optimering af indsamling af

affald til genanvendelse i forskellige byområder og boligtyper, herunder øget ressourceudnyttelse af

de tørre fraktioner og det organisk affald i affaldsplanerne. Erfaringer fremlægges, herunder med

digitale planer, som tekster og grafik, GIS-kort og konsekvensanalyser knyttet til

affaldsmængder/ressourceeffektivitet, økonomi og klimaberegninger.

15.25-15.55 Affaldsplanen som kommunikativt værktøj

v/Bjarke Korsager, ARWOS


3

Arwos udarbejder affaldsplanen i tæt samarbejde med Aabenraa Kommune. Affaldsplanen skal

være et kommunikativt værktøj, der formidler og begrunder de klare visioner der er på

affaldsområdet. Formålet er at interessenterne hurtigst muligt er enige i visionerne og bakker op om

planens initiativer og nye ordninger. Derfor er helt væsentligt, hvordan interessenterne inddrages

under udarbejdelsen. Denne proces fremlægges.

15.55-16.00 Afslutning

More magazines by this user
Similar magazines