Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Ved vurdering af om en virksomhed, som har ydet den offentlige myndighed rådgivning,

har opnået en konkurrencefordel, er det ikke afgørende, om rådgivningen

er delt mellem flere virksomheder. Det er derimod afgørende, hvilken rolle den

enkelte rådgivende virksomhed rent faktisk har haft i forbindelse med rådgivningsopgaven.

3

Inhabilitet rammer en virksomhed som helhed, selv om det konkret er muligt at

fastslå, at alene én af virksomhedens medarbejdere er inhabil. 4

3.2.3 Hvordan kan dialogen foregå

Myndigheden bestemmer selv, hvordan den tekniske dialog med virksomhederne

skal foregå, dvs. om dialogen skal være mundtlig/skriftlig, om myndigheden vil

have dialog med en/enkelte/alle virksomheder og om dialogen skal ske enkeltvis/i

plenum.

Dialog med én eller enkelte bestemte virksomheder kan fx være en fordel på markeder,

hvor de enkelte virksomheder tilbyder mere eller mindre de samme løsninger.

Når myndigheden vælger kun at søge rådgivning hos én virksomhed med

henblik på at fastlægge de tekniske specifikationer eller udformning af udbudsmaterialet,

er der imidlertid en risiko for, at virksomheden påvirker myndighedens

valg af produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller udformning af udbudsmaterialet

i en retning, der er til gunst for virksomheden. I en sådan situation

kan det være en fordel, at dialogen foregår skriftligt, så myndigheden bedre kan

dokumentere, at virksomheden ikke har påvirket myndighedens valg af produkter

eller udformning af udbudsmaterialet til gunst for virksomheden.

Hvor myndigheden ønsker at få et bredere kendskab til de løsninger, som virksomhederne

på markedet kan tilbyde, kan det være en fordel for myndigheden at

rette henvendelse til en større kreds af virksomheder. Det kan fx ske ved, at myndigheden

på dens hjemmeside indkalder interesserede virksomheder til et møde,

hvor virksomhederne får mulighed for at præsentere mulige løsninger.

Myndigheden kan også i fx en vejledende forhåndsmeddelelse opfordre alle interesserede

virksomheder til at komme med kommentarer til en af myndigheden foreløbigt

udarbejdet beskrivelse af den udbudte opgave. Herved sikrer myndigheden,

at alle interesserede virksomheder har mulighed for at blive hørt om udbudsmaterialet,

og at udbudsmaterialet ikke bliver skræddersyet til en enkelt rådgivende

virksomheds løsninger. Myndigheden kan fx anmode virksomhederne om, at

3

4

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue mod Vestsjællands Amt.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue mod Vestsjællands Amt.

13

More magazines by this user
Similar magazines