Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

Eksempel 3.1:

Tidligere leverandør har viden om den udbudte

opgave, som ikke er tilgængeligt for alle

En offentlig myndighed udbyder en tjenesteydelsesaftale vedrørende tømning af spildevandstanke.

Det fremgår af udbudsmaterialet, at virksomhederne både skal afgive tilbud

på ordinære tømninger (dvs. tømninger efter en forud fastlagt plan) og ekstraordinære

tømninger (dvs. tømninger efter særlig bestilling). Det forventede antal af ekstraordinære

tømninger fremgår ikke af udbudsmaterialet. Kun den virksomhed, som myndigheden

hidtil har haft kontrakt med om udførelse af den udbudte opgave, har en viden om antallet

af ekstraordinære tømninger. Idet antallet af ekstraordinære tømninger er relevant for

virksomhedernes afgivelse af tilbud, har virksomheden en konkurrencefordel i forhold

til andre virksomheder. Virksomheden er derved inhabil og udelukket fra at deltage i

udbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2000, Svend B. Thomsen A/S mod Blåvandshuk

Kommune. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juni 2009, Eurest A/S mod Copenhagen Business

School der vedrører den situation, hvor myndigheden ikke har oplyst om de medarbejdere, som skal

overdrages i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

3.3.2 Undersøgelse af markedet

En offentlig myndighed kan rette henvendelse til en eller flere virksomheder for at

undersøge, hvilke produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder der er på et

bestemt marked. Dette kan fx være for at undersøge, om der findes alternative løsninger

til den opgave, som myndigheden ønsker at udbyde. Tilsvarende kan en

virksomhed rette henvendelse til en myndighed for at gøre myndigheden opmærksom

på nye eller alternative produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder.

3.3.3 Fastlæggelse af tekniske krav og udformning af udbudsmaterialet

En virksomhed, som yder myndigheden rådgivning omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet,

kan være inhabil og derved udelukket fra at deltage i udbuddet.

Det gælder, hvor virksomheden har påvirket myndighedens valg af produkter,

ydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller udformning af udbudsmaterialet i en

retning, der er til gunst for virksomheden. Virksomheden vil i en sådan situation

være inhabil, uanset om virksomheden har haft til hensigt at påvirke myndigheden

eller ej.

Eksempel 3.2:

Rådgivning om den udbudte opgave er ikke sket til

gunst for virksomheden

En offentlig myndighed overvejer at udbyde distribution af medicin til de enkelte hospitaler.

Den offentlige myndighed går i dialog med en virksomhed omkring opgavens ind-

16

More magazines by this user
Similar magazines