Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

Eksempel 3.4:

Økonomisk fordel, hvor det forberedende arbejde

udgør et færdigt projekt

En offentlig myndighed udbyder en projekteringsopgave vedrørende genopretning af en

å. Det fremgår af udbudsmaterialet, at projekteringsarbejdet blandt andet omfatter en

række målinger og beregninger af vandhastigheden i åen. Forud for udbuddet har myndigheden

fået en virksomhed til at udarbejde et skitseprojekt, som myndigheden har anvendt

i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Til brug for udarbejdelse af

skitseprojektet har virksomheden foretaget de samme målinger og beregninger, som er

en del af den udbudte opgave. Værdien af beregningerne svarer til 4 arbejdsdage. Den

rådgivende virksomhed opnår herved en økonomisk fordel i forhold til andre virksomheder

i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddene. Virksomheden er i en sådan situation

inhabil, og myndigheden må udelukke virksomheden fra at deltage i udbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. august 2006, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Sønderjyllands

Amt. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue

mod Vestsjællands Amt, der vedrører en situation, hvor det forberedende arbejde ikke kan sidestilles

med et færdigt projekt.

Eksempel 3.5:

Tidsmæssig fordel, hvor det forberedende arbejde

har været omfattende

En offentlig myndighed udbyder en totalentreprise vedrørende samtlige arbejder i forbindelse

med opførelse af en ny skole, samt ombygning og salg af en gammel skole.

Myndigheden får forud for udbuddet en virksomhed til at udarbejde en udviklingsrapport,

der indeholder skitseforslag for den nye skole, samt skitseforslag for ombygning

og plan for realisering af den gamle skole. Udviklingsrapporten danner baggrund for

myndighedens udarbejdelse af udbudsmaterialet og er vedlagt udbudsmaterialet. I forbindelse

med udarbejdelse af udviklingsrapporten har virksomheden blandt andet undersøgt

kommuneplanen, tinglyste byrder, jordbundsforhold, forurening m.m. Virksomheden

har således foretaget et omfattende arbejde forud for udbuddet. Gennem det omfattende

arbejde har virksomheden opnået en viden om den udbudte opgave, som gør, at

virksomheden på kortere tid end andre virksomheder kan sætte sig ind i udbudsbetingelserne

og udarbejde et gennemarbejdet tilbud. Idet fristen for afgivelse af tilbud er relativt

kort sammenlignet med den udbudte opgaves kompleksitet, opnår den rådgivende

virksomhed en tidsmæssig fordel i forbindelse med afgivelse af tilbud. Virksomheden er

derfor inhabil og skal udelukkes fra at deltage i udbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. januar 2004, E. Pihl og Søn A/S mod Hadsund Kommune. Se

også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund

Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening.

18

More magazines by this user
Similar magazines