Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

Eksempel 5.5:

Uklart tildelingskriterium

En offentlig myndighed udbyder en projekteringsopgave. Tildelingskriteriet er det økonomisk

mest fordelagtige bud på grundlag af underkriterierne pris, arbejdsbeskrivelse og

organisation. I udbudsmaterialet er der ved underkriteriet ”arbejdsbeskrivelse” anført, at

tilbudsgiverne skal anføre, hvilke delopgaver opgaven består af, samt beskrive hvordan

de enkelte delopgaver vil blive udført.

Inden for den type projekteringsopgave, som myndigheden har udbudt, anses geotekniske

undersøgelser som en nødvendig og sædvanlig ydelse. Det fremgår således også af

udbudsmaterialet, at geotekniske undersøgelser er en del af projekteringsopgaven. Der

stilles imidlertid ikke i udbudsmaterialet krav om, at tilbudsgiverne nærmere beskriver,

hvilke geotekniske undersøgelser de regner med at foretage.

En tilbudsgiver beskriver ikke nærmere i sit tilbud, hvilke geotekniske undersøgelser

tilbudsgiveren vil udføre. Der er imidlertid ikke tvivl om, at der i tilbudsgiverens tilbud

indgår geotekniske undersøgelser.

Såfremt den offentlige myndighed ikke mener, at den kan vurdere tilbuddet, fordi tilbudsgiveren

ikke har beskrevet, hvilke geotekniske undersøgelser den vil foretage, skal

myndigheden stille spørgsmål til tilbudsgiveren om, hvilke geotekniske undersøgelser

den regner med at foretage. Et sådan spørgsmål har karakter af en teknisk afklaring og er

ikke er i strid med forhandlingsforbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. november 2006, Cowi A/S mod Sønderjyllands Amt. Se også

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. december 2004, Brunata A/S mod Aalborg Boligselskab af 1956

afd. 8 m.fl., der vedrører den situation, hvor det er uklart, hvordan kravene til den udbudte opgave skal

forstås, og hvor den mest naturlige måde at forstå kravene på ikke svarer til den forståelse af kravene,

som myndigheden har.

5.3.3 Dialog om tilbudsprisen

Ved offentligt eller begrænset udbud må en offentlig myndighed ikke rette henvendelse

til virksomhederne om priserne i virksomhedernes tilbud. Myndigheden

må heller ikke forhandle om andre elementer i virksomhedernes tilbud, der kan

have betydning for prisen.

Eksempel 5.6:

Manglende oplysninger om enhedspriser

En offentlig myndighed udbyder en kontrakt om nyanlæg af en park. Det fremgår klart

af udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne i tilbudslisten både skal angive enhedspriser,

mængde og totalpriser, og at et tilbud, der ikke indeholder disse oplysninger, vil blive

afvist. En tilbudsgiver nøjes i sit tilbud med at angive mængde og totalpriser, men undlader

at angive enhedspriserne. Den offentlige myndighed er i en sådan situation, hvor

34

More magazines by this user
Similar magazines