Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

hvad den offentlige myndighed kan have dialog om med den virksomhed, som

myndigheden har indgået kontrakt med.

Det er tilladt at forhandle om mindre ændringer i kontrakten, forudsat at ændringerne

er sagligt begrundet. 42 Det vil derimod være i strid med ligebehandlingsprincippet

at ændre væsentligt i en indgået kontrakt uden forudgående udbud, idet

kontrakten i så fald er at betragte som en ny kontrakt. Det skyldes, at forudsætningerne

for tildelingen af kontrakten dermed ændrer sig. Udbuddet kunne derfor have

endt med et andet resultat, såfremt kontrakten havde været udbudt med de væsentlige

ændringer, som myndigheden og virksomheden efter kontraktindgåelse

har aftalt. Myndigheden kan således ikke forhandle med den virksomhed, som har

fået kontrakten tildelt, om forhold, der medfører, at kontrakten ændres væsentligt.

Også forhandling om ændringer i kontrakten som følge af lovændringer, kan medføre,

at kontrakten skal i udbud, såfremt ændringerne kan betragtes som væsentlige.

Boks 6.1 indeholder en række elementer, der kan inddrages ved vurdering af om

en ændring af kontrakten er væsentlig.

Boks 6.1:

Er ændringen af kontrakten væsentlig?

Ved vurdering af, om en ændring i kontrakten er væsentlig, kan følgende elementer inddrages:

• Om andre virksomheder ville have haft mulighed for at deltage i det oprindelige udbud,

såfremt ændringerne havde fremgået af det oprindelige udbudsmateriale.

• Om en anden virksomhed ville have fået kontrakten tildelt, hvis ændringerne havde

fremgået af det oprindelige udbudsmateriale.

• Om opgavens omfang udvides betydeligt.

• Om den økonomiske balance ændres til fordel for virksomheden.

Note:

EU-domstolens dom af 19. juni 2008, C-454/06, Pressetext. Se også EU-domstolens dom af 13. april

2010, C-91/08, Wall AG.

Den indgåede kontrakt kan give den offentlige myndighed eller virksomheden,

som har fået kontrakten tildelt, en ret til at ændre den oprindelige kontrakt – en

såkaldt option. Der kan blandt andet være tale om en ret til at forlænge kontraktens

løbetid ud over den oprindelige kontraktperiode eller en ret til at ændre kontraktens

omfang eller indhold. Det skal klart fremgå af udbudsbekendtgørelsen, at

kontrakten indeholder en ret for myndigheden til at ændre kontrakten. Endvidere

skal indholdet af optionen og vilkårene for at udnytte optionen være klart beskre-

42 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. august 2004, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S.

40

More magazines by this user
Similar magazines