DSBmindemfoto1 - Fredericia Kommune

fredericia.dk

DSBmindemfoto1 - Fredericia Kommune

DSB’s Mindelund


Holstens Bastion

i

Fredericia

Udarbejdet 2005 af

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn*


2

Indhold:

Mindestenenes navne i kronologisk rækkefølge .................................................................3

Mindelundens navne, alfabetisk sorteret ...........................................................................23

Plan over mindelundens sten (midteropslaget)..................................................................27

Navne fra Fredericia Kommune samt Brejning og Børkop ................................................39

Avisdækning af mindelundens indvielse søndag den 29. oktober 1939 ............................41

Avisdækning af indvielsen af mindemuren for modstandskampens faldne .......................49

Inskriptionerne på fællesmindestenene ............................................................................53

Situationsplan over mindelunden på Holstens Bastion .....................................................55


3

Navnene på mindestenene i DSB's Mindelund på Holstens Bastion i Fredericia

Navnerækken begynder den 1. januar 1900, og i 2005 er der opstillet 78 mindesten med 822 navne - det

sidste fra 13. maj 1997.

Tillige er i Mindelunden anbragt en ældre mindesten for de syv omkomne ved Hansted-ulykken den 26.

december 1876.

Endelig er der på en særskilt mindevæg opsat navnene på 23 jernbanefolk, der mistede livet i

modstandskampen. - Navnenes antal i alt er således 852.

De første 54 mindesten er anbragt i et trappeformet mønster med fællesmindestenen som centrum - de

strækker sig fra 1. januar 1900 til 16. december 1953. De følgende 7 mindesten, nr. 55-61, er anbragt langs

gangen hen til fællesmindestenen, og dækker perioden 19. december 1953 - 16. oktober 1963. På disse

første 61 mindesten er der som hovedregel indhugget 12 navne, sat i to spalter; på stenene nr. 12, 16, 18 og

21 er der 13 navne, idet (tilsyneladende) et glemt navn er tilføjet i midten nederst på stenen; på stenene 40-

44 incl. er der kun 10 navne, idet de mindes omkomne i de to sidste år under besættelsen, og en linje er

brugt til at oplyse om dødsfald som følge af krigsbegivenheder. På sten nr. 32 er der kun 6 navne - dette var

øjensynligt den sidste sten der var opstillet ved Mindelundens indvielse i 1939; den sidste dato på denne er

7. marts 1939.

Fra og med mindesten nr. 62 er der kun 6 navne på hver sten, og stenene er opstillet i et separat anlæg i to

koncentriske cirkler, med 12 sten i den inderste og (i 2005) 5 i den yderste. Nr. 62 begynder med den 30.

november 1963.

Nedenstående tastning af indskrifterne indeholder alle stenenes informationer, idet rækkefølgen dog er

ændret a.h.t. muligheden for maskinel sortering på efternavn. Af samme årsag er datoerne gengivet i

rækkefølgen "år-måned-dato".

Mindelunden er indviet den 29. oktober 1939; ved indvielsen talte formanden for Dansk Jernbaneforbund,

landstingsmand Charles Petersen, generaldirektør Knutzen, statsminister Stauning og borgmester Frantz

Hansen. Se Henrik Nielung: Mindesmærker i Fredericia (1980), s. 158-160 og 168. Mindemuren for

frihedskæmperne er indviet 12. august 1947; i sin tale omtalte generaldirektør E. Terkelsen, at 114 af

Statsbanernes personel blev dræbt i krigsårene (se afsnittene “Avisdækning” bagest i dette hefte).

Om de omkomne frihedskæmpere, se Anders Bjørnvad: Krigens Monumenter 1940-1945 (1999), s. 416-

418, samt Ib Damgaard Petersen m.fl. (red.): Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udg. (1990),

under de enkelte navne (ikke alle 23 navne findes dog i denne bog).

Tastet oktober 2005 af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. Stenenes løbenummerering er

foretaget af arkivet - jfr. den tilhørende skitse over anlægget.

- o O o -

H (Hansted-ulykken):

Petersen ................... Peter .............................. lokomotivfører ..................... *1841.04.07 .............1876.12.26

Tornow ...................... Frederik Vilhelm ............. formand ............................... *1841.10.08 ............1876.12.26

Birnbaum .................. Julius Antonius ............... fyrbøder .............................. *1857.10.25 ............1876.12.26

Jensen ...................... Johannes Markus .......... fyrbøder .............................. *1847.02.17 ............1876.12.26

Petersen ................... Georg Carl ..................... fyrbøder .............................. *1850.02.28 ............1876.12.26

Christensen ............... Christen ......................... arbejder ............................... *1835.04.18 ............1876.12.26

Petersen ................... Svenning ........................ arbejder ............................... *1839.06.03 ............1876.12.26

1

Petersen ................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Strib ........................1900.01.01

Hansen ..................... R.P. ................................ stationskarl .......................... Nyborg ....................1900.02.07

Jensen ...................... Hans ............................... portør .................................. Roskilde ..................1900.04.18

Bransholm ................. P. Christensen ............... portør .................................. Holstebro ................1900.04.25


4

Brunshuus ................. F.C. Jørgensen .............. konduktør ............................ København .............1900.06.17

Højgaard ................... N. Pedersen ................... portør .................................. Struer ......................1900.11.05

Hansen ..................... S.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Silkeborg .................1901.01.03

Pedersen .................. H.J. ................................. portør .................................. Nykøbing F .............1901.04.07

Olesen ...................... Ole ................................. stationskarl .......................... Roskilde ..................1901.05.13

Hansen ..................... M.S. ................................ stationskarl .......................... Frederiksberg .........1901.05.25

Petersen ................... Peter .............................. banearbejder ...................... København .............1901.06.01

Larsen ....................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1901.06.12

2

Kristensen ................. J.K. ................................. konduktør ............................ Aarhus ....................1901.07.08

Hermansen ............... O.P. ................................ banearbejder ...................... Horsens ..................1901.07.27

Sørensen .................. N.P.R. ............................ portør .................................. København .............1901.07.30

Nielsen ...................... Christian ......................... ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1901.08.20

Jørgensen ................. J.L. ................................. portør .................................. København .............1901.08.26

Larsen ....................... J.H. ................................. portør .................................. København .............1901.12.05

Hansen ..................... Otto ................................ stationskarl .......................... København .............1902.01.03

Christiansen .............. Jens ............................... næstformand ....................... Ryomgaard .............1902.01.03

Sørensen .................. H.C. ................................ portør .................................. Holbæk ...................1902.01.13

Jørgensen ................. J.H. ................................. portør .................................. Masnedsund ...........1902.01.28

Jensen ...................... Jens ............................... konduktør ............................ Kalundborg .............1902.02.12

Børgesen .................. S.O. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1902.03.12

3

Hansen ..................... G.M. ............................... stationskarl .......................... Helsingør ................1902.04.21

Jacobsen .................. J.C. ................................. banearbejder ...................... Hedehusene ...........1902.04.29

Jensen ...................... Jens ............................... portør .................................. København .............1902.05.10

Jacobsen .................. H.M. ............................... banearbejder ...................... Middelfart ................1902.08.12

Sørensen .................. C.C. ................................ portør .................................. Næstved .................1902.08.19

Christensen ............... H.P.N.T. ......................... konduktør ............................ Aarhus ....................1902.09.02

Poulsen ..................... J.J. ................................. depotarbejder ..................... Struer ......................1902.10.02

Christensen ............... Søren ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1902.11.19

Hellstern .................... A.E. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1902.11.30

Jensen ...................... Johannes ....................... ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1902.12.05

Olsen ........................ R.P. ................................ overportør ........................... Aarhus ....................1902.12.19

Nielsen ...................... J.C. ................................. portør .................................. Langaa ....................1902.02.05

4

Madsen ..................... K.C. ................................ portør .................................. Trustrup ..................1903.04.02

Hansen ..................... R.P. ................................ portør .................................. København .............1903.04.12

Jensen ...................... Hans ............................... banearbejder ...................... Taastrup .................1903.04.20

Christiansen .............. N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1903.05.05

Hansen ..................... C.L.V. ............................. portør .................................. København .............1903.05.23

Hansen ..................... Rasmus .......................... ledvogter ............................. Snekkersten ...........1903.06.06

Lauterbach ................ Adam .............................. ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1903.07.25

Jensen ...................... Hans ............................... telegrafarbejder .................. Slagelse ..................1903.10.22

Hansen ..................... L.P. ................................. baneformand ....................... Hellerup ..................1903.11.07

Rømhild .................... H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1903.11.28

Larsen ....................... H.C.C. ............................ portør .................................. Frederiksberg .........1904.02.03

Andersen .................. A.R. ................................ pakmester ........................... Korsør .....................1904.02.08

5

Jensen ...................... Peter .............................. ekstraarbejder ..................... Struer ......................1904.03.03

Larsen ....................... J.P. ................................. portør .................................. Aalborg ...................1904.03.26

Olsen ........................ J.P. ................................. togfører ............................... Helsingør ................1904.10.01

Davidsen ................... Anders ........................... næstformand ....................... Vinderup .................1904.11.04

Rasmussen ............... K. Hansen ...................... portør .................................. Strib ........................1904.12.04

Christensen ............... S.P. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1905.03.16


5

Olsen ........................ Christen ......................... banearbejder ...................... Fredensborg ...........1905.04.03

Jensen ...................... G.L.C. ............................. lokomotivfører ..................... København .............1905.04.18

Nielsen ...................... Rasmus .......................... portør .................................. København .............1905.04.19

Dippel ........................ L.C.M. ............................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1905.06.21

Larsen ....................... A.F. ................................ stationsarbejder .................. Korsør .....................1905.07.06

Schweigler ................ F.C.C. ............................. togfører ............................... København .............1905.07.18

6

Fold ........................... N.J.C. Olrich .................. stationsforstander ............... Eskildstrup ..............1905.09.30

Madsen ..................... Christen ......................... depotarbejder ..................... Struer ......................1905.11.25

Rasmussen ............... N.C. ................................ portør .................................. Birkerød ..................1905.12.06

Frederiksen ............... F.C.N. ............................. portør .................................. Korsør .....................1906.01.05

Henriksen .................. A.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1906.01.05

Rasmussen ............... Johannes ....................... stationsarbejder .................. København .............1906.03.17

Jensen ...................... J.N. ................................. overportør ........................... Frederiksberg .........1906.03.17

Darre ......................... A.J. ................................. overportør ........................... Nykøbing F .............1906.04.14

Hansen ..................... J.H.M. ............................. stationsarbejder .................. Herning ...................1906.06.17

Jørgensen ................. S.B.T. ............................. portør .................................. Odense ...................1906.07.27

Andersen .................. H.C. ................................ overportør ........................... Masnedsund ...........1906.09.11

Nielsen ...................... A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarup ......................1906.09.22

7

Sørensen .................. S. Reinhold .................... ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1906.10.19

Pedersen .................. S.A. ................................ portør .................................. København .............1906.10.27

Jensen ...................... Niels ............................... håndværker ......................... København .............1906.11.01

Petersen ................... P. Nielsen ...................... portør .................................. Aarhus ....................1906.11.16

Ryde ......................... E.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1906.11.30

Bech .......................... J.P. Andersen ................ portør .................................. Viborg .....................1906.12.02

Bonnez ...................... Edvard ............................ lokomotivfører ..................... Struer ......................1906.12.22

Jenssen .................... Hans ............................... baneformand ....................... København .............1907.02.18

Nielsen ...................... Poul ................................ stationsarbejder .................. København .............1907.02.26

Nielsen ...................... C.P. ................................ portør .................................. København .............1907.02.28

Andersen .................. J.P. ................................. banearbejder ...................... Horsens ..................1907.05.08

Madsen ..................... H.P. ................................ overportør ........................... Kolding ....................1907.05.12

8

Hansen ..................... H.P. Christensen ............ portør .................................. Aarhus ....................1907.06.02

Hansen ..................... F.F. ................................. portør .................................. Næstved .................1907.06.17

Jørgensen ................. Charles .......................... ekstraarbejder ..................... Roskildevej .............1907.07.16

Nielsen ...................... Andreas ......................... stationsarbejder .................. Slagelse ..................1907.07.31

Jacobsen .................. J.P. ................................. baneformand ....................... Forlev ......................1907.09.10

Grønning ................... S.S.P. ............................. stationsarbejder .................. Hjørring ...................1907.10.07

Villumsen .................. Anton .............................. portør .................................. Skørping .................1907.10.24

Jørgensen ................. N.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1907.11.24

Skov .......................... J.C.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Vejle ........................1907.11.29

Jensen ...................... C.C. ................................ portør .................................. København .............1907.12.05

Richardsen ................ A.C. ................................ overportør ........................... København .............1907.12.18

Christoffersen ........... Rasmus .......................... togbetjent ............................ Kalundborg .............1907.12.29

9

Jacobsen .................. N.V. ................................ togbetjent ............................ København .............1908.01.14

Jørgensen ................. Jørgen ............................ portør .................................. Frederiksberg .........1908.03.07

Sørensen .................. N.N. ................................ skibsmaskinassistent .......... Storebælt ................1908.05.05

Pedersen .................. A.G. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1908.09.05

Kleinschmidt ............. O.H.F. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1908.09.13

Christensen ............... N.P. ................................ portør .................................. Slagelse ..................1908.09.17

Nielsen ...................... Ole ................................. banenæstformand .............. Orehoved ................1908.09.20

Larsen ....................... Ole ................................. portør .................................. Klampenborg ..........1908.10.13


6

Jensen ...................... Kristian ........................... portør .................................. Fredericia ................1908.10.17

Pedersen .................. N.P. ................................ banenæstformand .............. Bur ..........................1908.10.20

Nielsen ...................... S.K. ................................ portør .................................. Kolding ....................1908.12.03

Jensen ...................... Thomas .......................... togbetjent ............................ Aalborg ...................1908.12.18

10

Becher ...................... C.S. ................................ portør .................................. Randers ..................1908.12.25

Iversen ...................... P.C. ................................ portør .................................. Langaa ....................1909.03.20

Jensen ...................... N.P. ................................ arbejdsmand ....................... Korsør .....................1909.06.25

Larsen ....................... Rasmus .......................... baneformand ....................... Sorø ........................1909.07.11

Jensen ...................... Frants ............................. ekstraarbejder ..................... Herløv .....................1909.07.31

Larsen ....................... J.C. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1909.12.29

Olsen ........................ L.P. ................................. stationsarbejder .................. København .............1910.02.08

Hald .......................... J.C. ................................. banearbejder ...................... Vindblæs .................1910.02.27

Petersen ................... H.P. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1910.02.27

Blümel ....................... F.W. ............................... baneformand ....................... Frederiksberg .........1910.05.20

Hansen ..................... A.I. .................................. portør .................................. København .............1910.06.26

Petersen ................... Peter .............................. portør .................................. Masnedø .................1910.07.01

11

Hansen ..................... Jørgen ............................ portør .................................. Vejen ......................1910.07.14

Jensen ...................... Hans ............................... togbetjent ............................ Helsingør ................1910.09.09

Thomsen ................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1910.12.29

Frandsen ................... Peder ............................. portør .................................. Horsens ..................1911.01.29

Jensen ...................... L.P. ................................. portør .................................. Nykøbing F .............1911.01.31

Hansen ..................... Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Laurbjerg ................1911.07.10

Garn .......................... V.A. ................................ portør .................................. København .............1911.07.25

Petersen ................... I.M. ................................. ledvogterske ....................... Køge .......................1911.07.26

Pedersen .................. Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Hanbjerg .................1911.07.31

Wigant ....................... P. .................................... togbetjent ............................ Aarhus ....................1911.08.16

Knudsen .................... E.M. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1911.10.08

Pedersen .................. Laust .............................. togfører ............................... Skanderborg ...........1911.12.19

12

Lynggaard ................. J. Nielsen ....................... portør .................................. Vamdrup .................1911.12.21

Jakobsen .................. K.C. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1912.01.04

Christensen ............... Henrik ............................ banearbejder ...................... Bramminge .............1912.01.15

Clausen ..................... K.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Næstved .................1912.04.24

Hansen ..................... Peder ............................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1912.04.27

Sørensen .................. R.O. ................................ ekstraledvogterske ............. Løsning ...................1912.06.28

Nielsen ...................... E.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1912.07.27

Olsen ........................ H.P. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1912.07.27

Madsen ..................... Mads .............................. banearbejder ...................... København .............1912.09.13

Larsen ....................... C.J. ................................. depotarbejder ..................... Strib ........................1912.10.27

Sparholt .................... J.A.J. .............................. stationsarbejder .................. Holbæk ...................1912.11.13

Thomsen ................... Peder ............................. togfører ............................... København .............1913.01.06

Kjær .......................... P. Jepsen ....................... overportør ........................... Kolding ....................1913.03.03

13

Mikkelsen .................. Jens ............................... ledvogter ............................. Randers ..................1913.03.22

Jensen ...................... N.P. ................................ overbanemester .................. Aarhus ....................1913.05.31

Wæver ...................... V.L.J. .............................. overbanemester .................. Aalborg ...................1913.07.18

Johansen .................. J.F. ................................. stationsarbejder .................. Esbjerg ...................1913.07.25

Christiansen .............. K.P.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1913.10.03

Lindhardtsen ............. H.P.O. ............................ lokomotivfyrbøder ............... Nyborg ....................1913.10.16

Jensen ...................... J.I. .................................. portør .................................. Haslev .....................1914.02.11

Thuen ........................ K.T. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1914.06.23

Christensen ............... Hans ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1914.06.11


7

Pedersen .................. C.P. ................................ baneformand ....................... Løgstrup .................1914.07.09

Hasse ........................ L.C.P.H. ......................... portør .................................. Aarhus ....................1914.08.19

Eiberg ....................... A.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1914.08.27

14

Jensen ...................... Ulrich .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1914.10.10

Hansen ..................... A.C. ................................ banearbejder ...................... Hillerød ...................1914.11.07

Petersen ................... N.C. ................................ baneformand ....................... Slagelse ..................1914.11.25

Sørensen .................. S.P. ................................ stationsarbejder .................. Holbæk ...................1914.12.15

Røpke ....................... Georg ............................. portør .................................. København .............1914.12.16

Madsen ..................... Thomas .......................... ekstraarbejder ..................... Strib ........................1915.01.15

Christiansen .............. Hansenius ...................... stationsarbejder .................. Aalborg ...................1915.02.16

Andersen .................. L.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Vamdrup .................1915.03.21

Pedersen .................. P.R.A. ............................. portør .................................. Korsør .....................1915.04.01

Hæggquist ................ H.G. ................................ arbejdsmand ....................... København .............1915.04.23

Abrahamsen ............. J.K.J. .............................. banearbejder ...................... Køge .......................1915.05.02

Sørensen .................. C.V. ................................ portør .................................. Odense ...................1915.05.06

15

Rasmussen ............... P.H. ................................ portør .................................. Lyngby ....................1915.06.05

Hansen ..................... Valdemar ....................... ekstraarbejder ..................... København .............1915.08.09

Holgersen ................. N.C. ................................ ledvogter ............................. Hjerm ......................1915.11.03

Pedersen .................. C.C. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1915.11.11

Hansen ..................... Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... København .............1915.12.04

Petersen ................... A. .................................... reservelokomotivfyrbøder ... Skanderborg ...........1915.12.20

Mikkelsen .................. S.P. ................................ stationsarbejder .................. Langaa ....................1916.01.06

Christensen ............... Alfred .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1916.01.16

Christensen ............... Chresten ........................ stationsarbejder .................. Aalborg ...................1916.01.24

Henningsen ............... J.C. ................................. ekstraarbejder ..................... Orehoved ................1916.01.29

Holst .......................... H. Jørgensen ................. overportør ........................... Korsør .....................1916.02.12

Knudsen .................... Christian ......................... depotarbejder ..................... Viborg .....................1916.02.23

16

Jepsen ...................... Peter .............................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1916.03.15

Rasmussen ............... Søren ............................. depotarbejder ..................... Nykøbing F. ............1916.03.28

Nielsen ...................... M.G. ............................... togbetjent ............................ Fredericia ................1916.04.28

Jensen ...................... Sejer ............................... lokomotivfyrbøder ............... Varde ......................1916.05.12

Jonassen .................. Ditlev .............................. ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1916.06.23

Weicher ..................... H.G. ................................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1916.07.10

Jensen ...................... A.K. ................................ vognrengøringskone ........... Aarhus ....................1916.07.15

Michaelsen ................ C.S.N. ............................ portør .................................. København .............1916.08.12

Nielsen ...................... Marinus .......................... stationsarbejder .................. Herning ...................1916.10.03

Nielsen ...................... Kirstine ........................... ledvogterske ....................... Tylstrup ...................1916.11.01

Tønning ..................... Kristen ............................ ekstraarbejder ..................... Oddesund N. ..........1916.12.10

Petersen ................... J.C. ................................. portør .................................. Næstved .................1916.12.11

Nathan ...................... H.H.P. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1917.01.24

17

Pedersen .................. P.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Hurup ......................1917.02.04

Hansen ..................... Martin ............................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1917.04.12

Andersen .................. Johannes ....................... ekstraarbejder ..................... Hammerum .............1917.05.19

Sørensen .................. J.P. ................................. portør .................................. Fredericia ................1917.05.29

Hansen ..................... J.P. ................................. portør .................................. Roskilde ..................1917.07.14

Nielsen ...................... H.H. ................................ banearbejder ...................... Vejle ........................1917.08.01

Bruun ........................ C.L. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1917.08.04

Dahl .......................... A. Poulsen ..................... trafikassistent ...................... Aarhus ....................1917.08.07

Nielsen ...................... L.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1917.10.07

Clausen ..................... J.M. ................................ stationsarbejder .................. Silkeborg .................1917.10.24


8

Thomsen ................... J. Sirsbæk ...................... portør .................................. Ølgod ......................1917.11.29

Larsen ....................... L.P.H.S. .......................... portør .................................. København .............1917.12.11

18

Larsen ....................... Johan ............................. ekstramatros ....................... Helsingør ................1918.01.02

Jensen ...................... J.C.M. ............................. portør .................................. Aalborg ...................1918.02.18

Christensen ............... Jacob ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1918.04.19

Christensen ............... Hans ............................... depotarbejder ..................... Aarhus ....................1918.06.01

Seider ....................... K.S. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1918.10.08

Sørensen .................. Morten ............................ ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1918.10.21

Mathiesen ................. J.C. ................................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1918.11.02

Pedersen .................. Peder ............................. ekstraarbejder ..................... Uglev ......................1918.12.16

Pedersen .................. L.K. ................................. portør .................................. Ballerup ..................1918.12.24

Jensen ...................... J.F. ................................. togfører ............................... Struer ......................1919.01.01

Hansen ..................... H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1919.01.25

Jacobsen .................. A. Møller ......................... stationsarbejder .................. Fredericia ................1919.03.12

Pedersen .................. C.S. ................................ portør .................................. Næstved .................1919.04.01

19

Christensen ............... N.R.C. ............................ ekstraarbejder ..................... Bjerringbro ..............1919.04.24

Saxmose ................... C.O.G.J. ......................... trafikelev ............................. Tolne .......................1919.06.15

Jensen ...................... E.H.V. ............................. portør .................................. Horsens ..................1919.06.17

Laursen ..................... R. Bornemann ................ banearbejder ...................... Frederiksberg .........1919.07.18

Høgholt ..................... Andreas ......................... lokomotivfører ..................... København .............1919.11.01

Nielsen ...................... C.A. ................................ lokomotivfyrbøder ............... København .............1919.11.03

Nielsen ...................... N.P. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Fredericia ................1919.11.20

Nielsen ...................... C.C. ................................ stationsarbejder .................. København .............1919.11.24

Andersen .................. Søren ............................. portør .................................. København .............1919.12.09

Reinhard ................... E.A. ................................ portør .................................. Aarhus ....................1919.12.19

Hansen ..................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1920.01.16

Vilhelmsen ................ Kristian ........................... togbetjent ............................ København .............1920.01.24

20

Nielsen ...................... C.E. ................................ baneformand ....................... København .............1920.02.05

Hansen ..................... Peter .............................. ledvogter ............................. Jyderup ...................1920.02.25

Jensen ...................... Mogens .......................... ekstraarbejder ..................... Fjenneslev ..............1920.02.25

Hansen ..................... T.M. ................................ stationsarbejder .................. Odense ...................1920.04.03

Bech .......................... J.P. ................................. ekstramatros ....................... Korsør .....................1920.04.16

Bretteville .................. K. le N. de ...................... togbetjent ............................ Aarhus ....................1920.05.01

Jørgensen ................. J. Sørensen ................... portør .................................. Roskilde ..................1920.05.07

Sørensen .................. Alfred .............................. stationsarbejder .................. Silkeborg .................1920.05.27

Altenburg .................. J.C.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1920.07.25

Petersen ................... Chr. ................................ portør .................................. Graasten .................1920.08.31

Hennings ................... Alfred .............................. arbejdsmand ....................... København .............1920.12.26

Christensen ............... Christen ......................... togbetjent ............................ Nyborg ....................1920.12.31

21

Michael ..................... L.K.L. .............................. togfører ............................... Frederikssund .........1921.01.10

Nielsen ...................... Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Hylke .......................1921.01.17

Karlsen ...................... J.E. ................................. portør .................................. Vedbæk ..................1921.03.04

Nielsen ...................... Rasmus .......................... portør .................................. Bred ........................1921.09.30

Hansen ..................... Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... Grindsted ................1921.10.14

Jensen ...................... H.L. ................................ lokomotivfyrbøder ............... Struer ......................1921.10.27

Jacobsen .................. N.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1921.12.21

Juliussen ................... Christiane ....................... vognrengøringskone ........... Fredericia ................1922.01.03

Andersen .................. J.F. ................................. portør .................................. Humlebæk ..............1922.01.15

Davidsen ................... J.A. ................................. banearbejder ...................... Bylderup Bov ..........1922.05.23

Hansen ..................... H.J.O. ............................. overportør ........................... Lunderskov .............1922.07.20


9

Nielsen ...................... H.J.F. ............................. portør .................................. København .............1922.08.06

Petersen ................... C.C.V. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1922.08.11

22

Rasmussen ............... R.P. ................................ jernbanepakmester ............. Nyborg ....................1922.09.12

Kristensen ................. J.M. ................................ portør .................................. Langaa ....................1922.09.13

Berg .......................... J.J.F.N. ........................... magasinpasser ................... Viborg .....................1922.10.18

Hansen ..................... Hans ............................... vognpasser ......................... Roskilde ..................1922.11.15

Petersen ................... H.K. ................................ portør .................................. Næstved .................1922.12.13

Larsen ....................... A.M.H. ............................ portør .................................. Kalundborg .............1923.01.11

Nissen ....................... J.V. ................................. ekstraarbejder ..................... Sønderborg .............1923.04.10

Nielsen ...................... A.C. ................................ portør .................................. Middelfart ................1923.05.22

Vejlhus ...................... J.M. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1923.06.15

Jensen ...................... H.F.K. ............................. overportør ........................... Korsør .....................1923.11.23

Jørgensen ................. Anders ........................... baneformand ....................... Skive .......................1923.12.24

Jensen ...................... J.P. ................................. overportør ........................... Aalborg ...................1923.12.24

23

Sørensen .................. Kristen ............................ portør .................................. Trustrup ..................1924.02.06

Madsen ..................... M.P. ................................ overportør ........................... Skanderborg ...........1924.02.19

Jensen ...................... C.M. ............................... togbetjent ............................ Tønder ....................1924.03.06

Sørensen .................. M.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1924.03.25

Jørgensen ................. Jørgen ............................ baneformand ....................... Skanderborg ...........1924.04.25

Laursen ..................... S.C. ................................ banenæstformand .............. Skanderborg ...........1924.04.25

Neumann .................. N.J. ................................. arbejdsmand ....................... København .............1924.05.08

Sørensen .................. C.V. ................................ banenæstformand .............. Taastrup .................1924.09.27

Jensen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1924.09.27

Johansen .................. L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1924.09.27

Voigt .......................... R.J.R. ............................. portør .................................. Nykøbing F. ............1924.11.11

Lauesen .................... G.E. ................................ stationsforstander ............... Thisted ....................1924.12.23

24

Pedersen .................. C.E. ................................ skibsdreng .......................... Fredericia ................1925.01.06

Hansen ..................... J.C. ................................. stationsbud ......................... Odense ...................1925.01.09

Nielsen ...................... T.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1925.04.21

Berg .......................... R. Petersen .................... ekstraarbejder ..................... Sommersted ...........1925.07.09

Guldbøg .................... Kaj .................................. portør .................................. København .............1925.11.19

Nielsen ...................... A.J.V. ............................. portør .................................. Struer ......................1926.08.02

Kirkegaard ................ M. Hvingelby .................. ekstraarbejder ..................... Brande ....................1926.08.04

Bøgh-Larsen ............. H. ................................... ekstrahåndværker ............... Aarhus ....................1926.08.20

Henriksen .................. Christoffer ...................... ekstraarbejder ..................... Nykøbing F. ............1926.11.11

Nielsen ...................... K.E.L.V. .......................... togbetjent ............................ København .............1926.12.21

Engvang .................... N.P.H. ............................ overbanemester .................. Skanderborg ...........1927.04.05

Hansen ..................... K.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1927.07.12

25

Jørgensen ................. V.A. ................................ lokomotivfyrbøder ............... København .............1927.07.23

Rasmussen ............... K.P. ................................ rangermester ...................... Fredericia ................1928.04.03

Carlsen ..................... L.T.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1928.08.04

Olsbro ....................... C.V.V. ............................. overmatros .......................... Strib ........................1928.11.19

Olsen ........................ Erik ................................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1929.01.15

Poulsen ..................... N. Larsen ....................... ekstraarbejder ..................... København .............1929.02.11

Pedersen .................. N.P. ................................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1929.05.27

Kvist .......................... M.S.P. ............................ portør .................................. Horsens ..................1929.06.26

Hansen ..................... H.P. ................................ banearbejder ...................... Broager ...................1929.07.13

Trolle ......................... H.J. ................................. portør .................................. Aarhus ....................1929.10.04

Staunstrup ................ J.A.V. ............................. portør .................................. København .............1929.10.24

Andersen .................. K.J. ................................. overportør ........................... Ringsted .................1929.11.06


10

26

Eskesen .................... Jørgen ............................ vognpasser ......................... Esbjerg ...................1929.11.29

Sørensen .................. O.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Glim ........................1929.12.27

Nielsen ...................... J.P. ................................. telegrafhåndværker ............ København .............1929.12.19

Svendsen .................. J.L.C. .............................. portør .................................. Aalborg ...................1930.01.14

Kyed .......................... A. Christensen ............... ekstraarbejder ..................... Brande ....................1930.02.13

Larsen ....................... H.P. ................................ telegrafformand .................. København .............1930.04.28

Nielsen ...................... J.K. ................................. vognrengøringskone ........... Viborg .....................1930.06.17

Petersen ................... K.E. ................................ overportør ........................... København .............1930.10.11

Justesen ................... Axel ................................ baneformand ....................... Laurbjerg ................1930.11.08

Gierahn ..................... V.E. ................................ vognpasser ......................... Nyborg ....................1930.11.09

Hansen ..................... L.A. ................................. overportør ........................... Horsens ..................1930.11.12

Kraft .......................... A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Tønder ....................1931.01.04

27

Hansen ..................... A.C.S. ............................. ledvogterske ....................... Køge .......................1931.01.12

Hansen ..................... Agnus ............................. håndværker ......................... Padborg ..................1931.01.17

Hansen ..................... J. Møller ......................... banearbejder ...................... Fredericia ................1931.08.11

Iversen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Maaløv ....................1931.11.30

Hansen ..................... L.H.J. .............................. ekstraarbejder ..................... Gentofte ..................1931.12.26

Schmidt ..................... N. Petersen .................... baneformand ....................... Hellerup ..................1932.01.15

Nielsen ...................... Christen ......................... togfører ............................... Skanderborg ...........1932.04.02

Riishøj ....................... K. Pedersen ................... portør .................................. Aarhus ....................1932.07.27

Jørgensen ................. J.P. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1932.10.24

Madsen ..................... H.O. ................................ overassistent ....................... København .............1932.10.26

Sørensen .................. N.C.M. ............................ overskibsfyrbøder ............... Korsør .....................1932.11.08

Brendholt .................. H. Nielsen ...................... togbetjent ............................ Horsens ..................1933.03.06

28

Mortensen ................. L.C. ................................ vognopsynsmand ............... Frederikshavn .........1933.03.10

Larsen ....................... K.M. ................................ ledvogter ............................. Hjørring ...................1933.03.26

Jensen ...................... A.B. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1933.05.17

Nielsen ...................... K.E. ................................ overportør ........................... København .............1933.06.16

Nielsen ...................... S.A.F. ............................. portør .................................. København .............1933.06.16

Majgaard ................... P.C. ................................ togbetjent ............................ Aarhus ....................1933.06.22

Larsen ....................... J.P. ................................. overportør ........................... Korsør .....................1933.09.06

Tønnesen .................. Julius .............................. portør .................................. Skjern .....................1934.01.25

Nielsen ...................... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1934.02.09

Petersen ................... I.J. .................................. portør .................................. Charlottenlund ........1934.02.16

Nissen ....................... N.C.G. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1934.06.07

Grave ........................ N. Johansen ................... baneformand ....................... Tommerup ..............1934.08.11

29

Hansen ..................... M.P. ................................ overportør ........................... Horsens ..................1934.10.05

Jensen ...................... C.C. ................................ banearbejder ...................... København .............1934.01.10

Jørgensen ................. P.F. ................................ portør .................................. Bramminge .............1934.12.23

Magnusson ............... V.G. ................................ overportør ........................... Aalborg ...................1935.01.11

Jacobsen .................. N.P. ................................ overportør ........................... Herning ...................1935.01.19

Knudsen .................... K.K. ................................ matros ................................. Fredericia ................1935.02.23

Petersen ................... N.P. ................................ portør .................................. Kolding ....................1935.03.12

Abrahamsen ............. N. Hansen ...................... banearbejder ...................... Klampenborg ..........1935.04.01

Nielsen ...................... A.C. ................................ banearbejder ...................... Klampenborg ..........1935.04.01

Andersen .................. A. Jensen ....................... ekstraarbejder ..................... Pjedsted ..................1935.05.02

Olesen ...................... E.K. ................................ vognrengøringskone ........... Viborg .....................1935.05.05

Morgen ...................... S. Poulsen ..................... ekstraarbejder ..................... Glyngøre .................1935.05.10

30


11

Sørensen .................. L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1935.05.26

Petersen ................... K.S.A. ............................. jernbanepakmester ............. København .............1935.07.29

Nielsen ...................... N.K. ................................ banearbejder ...................... Regstrup .................1935.10.10

Mortensen ................. A.C.V. ............................. banearbejder ...................... Tvingstrup ...............1935.10.19

Jacobsen .................. Morten ............................ ekstraarbejder ..................... Løsning ...................1935.11.09

Olsen ........................ Aa. Hald ......................... ekstraarbejder ..................... Løsning ...................1935.11.09

Thomsen ................... S.T. ................................ togfører ............................... Esbjerg ...................1936.02.15

Ebbesen .................... Holger ............................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1936.03.18

Møller ........................ E.J. ................................. overportør ........................... København .............1936.04.17

Jensen ...................... C.P. ................................ ekstraledvogterske ............. Herløv .....................1936.09.28

Christiansen .............. O.L. ................................ portør .................................. Roskilde ..................1936.11.11

Andersen .................. T.A.A. ............................. ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1937.02.12

31

Petersen ................... A.J.S. ............................. portør .................................. Ullerslev ..................1937.04.14

Møller ........................ K.V. ................................ lokomotivfører ..................... Hobro ......................1937.04.21

Jørgensen ................. H.R. ................................ portør .................................. Ribe ........................1937.05.05

Sahl ........................... N. Nielsen ...................... portør .................................. Løgstør ...................1937.06.07

Knudsen .................... M.V.M. ............................ banearbejder ...................... Helsingør ................1937.06.28

Christensen ............... M.P. ................................ remisearbejder .................... Esbjerg ...................1937.08.17

Christensen ............... J.I.H.L. ............................ overportør ........................... Silkeborg .................1937.09.22

Jensen ...................... Martinus ......................... banenæstformand .............. Charlottenlund ........1937.10.04

Larsen ....................... L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1937.10.04

Larsen ....................... H.A. ................................ portør .................................. Nykøbing F. ............1937.10.29

Pedersen .................. P.N. ................................ banevagt ............................. Uglev ......................1937.12.24

Hetner ....................... G.J. ................................ håndværker ......................... København .............1938.06.16

32

Jensen ...................... L.C. ................................ banearbejder ...................... Aarhus ....................1938.07.03

Hansen ..................... Jørgen ............................ overportør ........................... Gedser ....................1938.08.05

Sørensen .................. C.M. ............................... håndværker ......................... København .............1938.10.30

Andersen .................. T. Holmark ..................... lokomotivfyrbøder ............... Nyborg ....................1938.12.28

Nielsen ...................... N.H.L. ............................. ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1939.01.24

Andresen .................. Lorentz ........................... overportør ........................... Aabenraa ................1939.03.07

33

Petersen ................... L.C. ................................ baneformand ....................... Roskilde ..................1939.03.31

Andersen .................. J.K.P. ............................. overportør ........................... Herning ...................1939.06.21

Heide ........................ Aage ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1939.07.01

Jørgensen ................. T.V. ................................ banearbejder ...................... Lundby ....................1939.08.12

Jensen ...................... Anders ........................... lokomotivfører ..................... Gedser ....................1939.09.08

Sørensen .................. K.F.B. ............................. lokomotivfyrbøder ............... Gedser ....................1939.09.08

Gisling ....................... K.L.L.B. .......................... trafikkontrollør ..................... Odense ...................1939.09.27

Hansen ..................... Charles .......................... vognopsynsmand ............... Odense ...................1939.11.04

Klink .......................... C.E.M.A. ......................... banearbejder ...................... København .............1940.02.05

Kristiansen ................ D.H. ................................ styrmand ............................. Kalundborg .............1940.02.11

Mortensen ................. L.O.A. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1940.02.12

Petersen ................... L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Nykøbing F. ............1940.05.02

34

Scheil ........................ J.A.V. ............................. jernbanepakmester ............. København .............1940.06.18

Dethlefsen ................. J.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Graasten .................1940.08.10

Dupont ...................... P.N. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1940.10.08

Andersen .................. R.F. ................................ togfører ............................... Helsingør ................1940.10.25

Poulsen ..................... Poul ................................ baneformand ....................... Aalborg ...................1940.11.16

Vadtland .................... P.C.F. ............................. ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1940.12.25

Henningsen ............... A.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1941.01.16

Pedersen .................. C.M. ............................... banehåndværker ................ Vrangstrup ..............1941.02.08


12

Antonsen ................... A.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1941.02.22

Nielsen ...................... Kresten .......................... banearbejder ...................... Kolding ....................1941.03.05

Christiansen .............. N.F. ................................ overportør ........................... Kalundborg .............1941.03.24

Jacobsen .................. A.C.N. ............................ ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1941.04.04

35

Hansen ..................... H.H.M. ............................ togbetjent ............................ Helsingør ................1941.04.28

Hansen ..................... Folmer ............................ ekstraarbejder ..................... Hjørring ...................1941.05.02

Pedersen .................. O.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1941.06.12

Uhrenfeldt ................. M.K. ................................ overportør ........................... Frederikshavn .........1941.08.27

Petersen ................... P.F. ................................ vognopsynsmand ............... Roskilde ..................1941.10.01

Christensen ............... A.J. ................................. banearbejder ...................... Støvring ..................1941.10.10

Frandsen ................... Therkild .......................... ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1941.11.07

Sørensen .................. M.K. ................................ overportør ........................... Holstebro ................1941.11.18

Larsen ....................... L.P. ................................. banearbejder ...................... Sorø ........................1941.11.23

Johansen .................. S.K. ................................ overportør ........................... Fredericia ................1942.01.09

Christensen ............... K.J. ................................. portør .................................. Esbjerg ...................1942.01.29

Siem .......................... M.R. ............................... vognopsynsmand ............... Frederikshavn .........1942.02.24

36

Hansen ..................... E.T. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.04.23

Jensen ...................... Bertel .............................. banenæstformand .............. Middelfart ................1942.06.08

Stein .......................... A.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.06.13

Petersen ................... J.P. ................................. baneformand ....................... Pjedsted ..................1942.07.06

Andersen .................. N.H. ................................ lokomotivfører ..................... Tønder ....................1942.07.11

Andersen .................. H.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Tønder ....................1942.07.13

Meilgaard .................. Mogens .......................... ekstraarbejder ..................... Padborg ..................1942.08.28

Nielsen ...................... L.M. ................................ stationsarbejder .................. København GB. ......1942.09.04

Storm ........................ P.K. ................................ lokomotivfører ..................... Nyborg ....................1942.09.29

Meng ......................... S.M.P. ............................ ekstraarbejder ..................... Bramminge .............1942.10.05

Nielsen ...................... J.P. ................................. banearbejder ...................... Odense ...................1942.10.25

Sørensen .................. L.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1942.10.25

37

Thomsen ................... T.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Mundelstrup ............1942.12.01

Sørensen .................. Erik ................................. overportør ........................... Korsør .....................1942.12.09

Christensen ............... S.W. ............................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.12.28

Knudsen .................... H.P. ................................ togfører ............................... København .............1943.01.08

Olsen ........................ K.O.J. ............................. portør .................................. Holbæk ...................1943.01.20

Jørgensen ................. Søren ............................. banenæstformand .............. Hammerum .............1943.01.22

Garbul ....................... Ignaz .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1943.02.11

Pedersen .................. V.R. ................................ banearbejderaspirant .......... Middelfart ................1943.02.15

Rasmussen ............... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1943.02.15

Jensen ...................... A.J. ................................. togbetjent ............................ København .............1943.02.16

Wagener ................... B.C. ................................ portør .................................. Randers ..................1943.02.19

Hansen ..................... K.A. ................................ ekstraundermaskinmester .. Gedser ....................1943.02.25

38

Petersen ................... E.C. ................................ stationsarbejder .................. Helsingør ................1943.03.03

Olsen ........................ Jacob ............................. ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1943.03.11

Mortensen ................. Tage ............................... ekstraarbejder ..................... Brande ....................1943.04.12

Jacobsen .................. P.L. ................................. stationsarbejder .................. Aalestrup ................1943.04.21

Larsen ....................... S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Holte .......................1943.06.21

Tietze ........................ Kristian ........................... ekstraarbejder ..................... København .............1943.06.25

Clausen ..................... Aage ............................... ekstraarbejder ..................... Odense ...................1943.07.19

Jensen ...................... K.E. ................................ portør .................................. Hellerup ..................1943.07.20

Vollenberg ................. P.M.P. ............................ togfører ............................... Fredericia ................1943.08.06

Petersen ................... Harry .............................. portør .................................. Horsens ..................1943.08.08


13

Qvist .......................... A.H.C. ............................ håndværker ......................... København .............1943.09.03

Liborius ..................... H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1943.11.08

39

Andresen .................. P.C. ................................ banearbejder ...................... Aabenraa ................1943.11.17

Christensen ............... L.P. ................................. overportør ........................... Vejle ........................1943.11.30

Hougaard .................. Martin ............................. ekstraarbejder ..................... Varde ......................1943.12.04

Ellemose ................... A.M.P. ............................ ekstraledvogterske ............. Svejbæk ..................1943.12.04

Greibe ....................... T.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Laurbjerg ................1943.12.06

Nielsen ...................... M.C. ............................... portør .................................. Aarhus ....................1944.01.07

Andersen .................. A.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Sønderskov ............1944.01.28

Christensen ............... H.E.E. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1944.02.02

Kynde ........................ C.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1944.02.08

Nielsen ...................... V.K.S. ............................. banearbejder ...................... Nørrebro .................1944.02.10

Petersen ................... P.C.M. ............................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1944.03.26

Staalhøj ..................... B.E. ................................ portør .................................. København .............1944.05.27

40

Olsen ........................ V.K. ................................ overassistent ....................... København ........... 1944.07.09 1

Sørensen .................. Ø.F.S. ............................. stationsarbejder .................. Lyngby ....................1944.07.12

Sørensen .................. K.J. ................................. stationsarbejder .................. Hillerød ...................1944.07.17

Jørgensen ................. H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1944.07.22

Hansen ..................... J.L. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1944.07.29

Petersen ................... H.F. ................................ baneformand ....................... København .............1944.08.11

Albæk ........................ A.E. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. København .............1944.08.21

Jensen ...................... A.L.S.A. .......................... lokomotivfører ..................... Struer .................... 1944.08.27 2

Nielsen ...................... K.R.P. ............................. stationsbetjent ..................... Vildbjerg ................ 1944.08.27 2

Christensen ............... H.C.H. ............................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ................. 1944.08.27 2

1 : skudt under tjenesten

2 : ved flyverangreb

41

Nielsen ...................... P.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Struer .................... 1944.08.27 1

Jensen ...................... Valdemar ....................... fyrpasser ............................. Gedser ....................1944.08.28

Lund .......................... H.T. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Esbjerg ................. 1944.08.28 1

Poulsen ..................... V.A. ................................ arbejdsmand ....................... Helsingør ............. 1944.09.04 2

Graversen ................. E.A. ................................ stationsarbejder .................. Brande ....................1944.09.14

Ravn ......................... K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Haderslev ...............1944.09.14

Rasmussen ............... Niels ............................... overportør 1 o ....................... Horsens ..................1944.09.17

Olsen ........................ J.K. ................................. lokomotivfører ..................... Korsør ................... 1944.09.25 1

Larsen ....................... P.A. ................................ ekspedient .......................... Daugaard ................1944.09.30

Baggersgaard ........... C.F. ................................ banearbejder ...................... Vojens .....................1944.10.03

1 : ved flyverangreb

2 : skudt under tjenesten

42

Gøtze ........................ H.K. ................................ stationsarbejder .................. København .............1944.10.18

Jensen ...................... J.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Lerbjerg ..................1944.10.24

Knudsen .................... S.A. ................................ lokomotivfører ..................... Brande .................. 1944.10.31 1

Møller ........................ A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Allingaabro ..............1944.11.03

Andreasen ................ H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1944.11.07

Petersen ................... A.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1944.11.07

Kristiansen ................ A.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia .............. 1944.11.15 1

Tagesen .................... C.S. ................................ banearbejder ...................... Nyborg ....................1944.11.18

Mikkelsen .................. M.M. ............................... ekstraarbejder ..................... Stevnstrup ..............1944.12.15

Kragh ........................ O.R. ................................ ekstraarbejder ..................... Nørresundby ...........1944.12.30

1 : ved flyverangreb


14

43

Nissen ....................... J.C.R. ............................. lokomotivfører ..................... Fredericia .............. 1945.01.07 1

Fabricius ................... I.M. ................................. togbetjent ............................ Haderslev ............. 1945.01.07 1

Ravn ......................... Kresten .......................... lokomotivfyrbøderaspirant .. Aarhus H ............... 1945.01.07 1

Møller ........................ O.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Haderslev ............. 1945.01.07 1

Hold .......................... S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia .............. 1945.01.08 1

Hemmingsen ............. C.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.01.09

Eilertsen .................... I.J.J. ............................... overportør ........................... København .............1945.01.26

Gyvelhøj .................... E.V.M. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.01.27

Nielsen ...................... N.P. ................................ banearbejder ...................... Bur ..........................1945.01.27

Olsen ........................ H.P. ................................ banearbejder ...................... Holmstrup ...............1945.01.28

1 :ved flyverangreb

44

Johannesen .............. V.R.H. ............................ banearbejder ...................... Holmstrup ...............1945.01.28

Frederiksen ............... H.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1945.01.28

Nielsen ...................... E.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1945.01.28

Thomgaard ............... O.W. ............................... lokomotivfører ..................... Viborg .....................1945.02.05

Nielsen ...................... A.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Brande ....................1945.03.05

Sejr ............................ K.E. ................................ banenæstformand .............. Hasselager ........... 1945.03.26 1

Andresen .................. Claus .............................. overportør ........................... Odense ................. 1945.03.26 1

Jensen ...................... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus .................. 1945.04.28 2

Andersen .................. Aage ............................... plantningsformand .............. Langaa ....................1945.05.24

Michelsen .................. C.F.W. ............................ håndværker ......................... Aarhus .................. 1945.07.14 3

1 :skudt under tjenesten

2 : ved bombesprængning

3 : ved eksplosion

45

Andersen .................. Erik ................................. håndværker ......................... Aarhus ....................1945.07.18

Mikkelsen .................. K.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1945.08.02

Hansen ..................... E.C.F. ............................. overportør ........................... København .............1945.08.25

Andersen .................. A.C. ................................ baneformand ....................... Holbæk ...................1945.09.15

Devantier .................. H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1945.09.19

Jessen ...................... A.E.E.F. .......................... ekstraarbejder ..................... København .............1945.09.21

Elmkjær ..................... J.H. ................................. ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1945.10.03

Jungsgaard ............... V. .................................... togfører ............................... København .............1945.10.14

Olsen ........................ V.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1945.10.22

Jacobsen .................. J.J. ................................. banehåndværker ................ Odense ...................1945.10.25

Precht ....................... F.O.S. ............................. overassistent ....................... Vanløse ..................1945.11.28

Olsen ........................ H.H. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.12.22

46

Carlsson .................... H.A.C. ............................ ekstraarbejder ..................... Rødekro ..................1946.01.06

Petersen ................... Christian ......................... overportør ........................... Sønderborg .............1946.01.15

Nielsen ...................... P.T. ................................ portør .................................. Holbæk ...................1946.02.18

Christensen ............... C.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Hansen ..................... Carl ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Jacobsen .................. Gunnar ........................... ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Laursen ..................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Madsen ..................... K.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Poulsen ..................... Ove ................................ matros ................................. Gedser ....................1946.04.05

Sorvad ...................... P.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Struer ......................1946.04.05

Rasmussen ............... J.H. ................................. banenæstformand .............. Svendstrup J. ..........1946.04.08

Jensen ...................... Ejnar ............................... ekstraarbejder ..................... Brejning ..................1946.05.18

47


15

Pedersen .................. O.E. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1946.08.21

Lassen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1946.09.18

Jensen ...................... Marinus .......................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1946.09.20

Demandt ................... J.A. ................................. baneingeniør ....................... København .............1946.10.01

Hansen ..................... E.W. ............................... stationsarbejder .................. København .............1946.10.08

Olsen ........................ Edmund ......................... ekstraarbejder ..................... Nørrebro .................1946.10.23

Hornbæk ................... E.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1946.10.26

Persson ..................... M.A.O. ............................ banearbejder ...................... København .............1946.11.21

Nielsen ...................... K.K. ................................ baneformand ....................... Klampenborg ..........1947.02.04

Nielsen ...................... K.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Nørresundby ...........1947.03.21

Kjærsgaard ............... J.C. ................................. stationsarbejder .................. Nyborg ....................1947.05.11

Nielsen ...................... V.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1947.06.07

48

Andersen .................. B.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1947.07.01

Hansen ..................... E.V.B. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1947.07.24

Schmetz .................... A.I. .................................. overtrafikassistent ............... Herning ...................1947.08.23

Christensen ............... P.G. ................................ stationsarbejder .................. Holbæk ...................1947.08.27

Krog .......................... K.J.A. ............................. stationsarbejder .................. Korsør .....................1947.09.16

Frandsen ................... F.V.J. .............................. togfører ............................... Assens ....................1948.01.07

Pedersen .................. Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... Stilling .....................1948.01.10

Olsen ........................ Erik ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.02.07

Jensen ...................... N.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1948.02.23

Thomsen ................... Hugo .............................. ekstraarbejder ..................... Hjørring ...................1948.03.02

Jensen ...................... A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1948.03.21

Holmgren .................. R.G.V.L. ......................... stationsbetjent ..................... København .............1948.04.08

49

Hansen ..................... E.T.G. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.07.29

Schneider .................. N.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.07.30

Nissen ....................... J.L. ................................. overportør ........................... Fredericia ................1948.07.31

Larsen ....................... Henrik ............................ banearbejder ...................... Aalborg ...................1948.07.31

Olsen ........................ P.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Næstved .................1948.08.20

Klavsen ..................... K.K. ................................ banearbejder ...................... Holbæk ...................1948.12.14

Nielsen ...................... J.H. ................................. ekstraarbejder ..................... Holbæk ...................1948.12.14

Spaabæk .................. N.P. ................................ håndværker ......................... København .............1948.12.15

Pedersen .................. C.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1949.01.04

Andersen .................. Hans ............................... banearbejder ...................... Brejning ..................1949.01.10

Pedersen .................. J.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1949.04.07

Carlsen ..................... O.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1949.04.26

50

Ebbesen .................... H.J.C.P. .......................... håndværker ......................... Esbjerg ...................1949.04.30

Fronval ...................... H.E. ................................ baneformand ....................... Snekkersten ...........1949.05.16

Petersen ................... Jørgen ............................ baneformand ....................... Hvalsø ....................1949.06.04

Andersen .................. H.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1949.06.22

Nielsen ...................... H.A.E. ............................. portør .................................. København .............1949.07.31

Hansen ..................... M.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1949.08.05

Hansen ..................... N.E.N. ............................ stationsarbejder .................. Korsør .....................1949.08.27

Larsen ....................... M.V. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Aalborg ...................1949.11.01

Petersen ................... C.R. ................................ stationsbetjent ..................... Svendborg ..............1949.11.11

Agershøj ................... J.G. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1950.01.10

Keldorff ..................... T.K. ................................ stationsarbejder .................. Hillerød ...................1950.02.10

Fischer ...................... H.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1950.03.05

51

Larsen ....................... Lars ................................ rangerformand .................... København GB .......1950.04.12

Madsen ..................... Johannes ....................... baneformand ....................... Rislev ......................1950.06.03


16

Fabricius ................... Arnold ............................. stationsarbejder .................. Tønder ....................1950.06.09

Larsen ....................... C.V. ................................ banearbejder ...................... Borup ......................1950.06.23

Andersen .................. H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Lyngby ....................1950.07.14

Jensen ...................... K.H. ................................ stationsarbejder .................. Odense ...................1950.08.07

Rasmussen ............... Poul ................................ banearbejder ...................... Hinnerup .................1950.10.07

Jensen ...................... P.M. ................................ håndværker ......................... København .............1950.11.18

Bøjen ........................ K.C. ................................ lokomotivfører ..................... Lunderskov .............1950.31.12

Andersen .................. Jens ............................... ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1951.01.03

Nielsen ...................... Søren ............................. banearbejder ...................... Vejle ........................1951.02.01

Jensen ...................... V.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Østerport .................1951.02.24

52

Hansen ..................... Johannes ....................... baneformand ....................... Vrangstrup ..............1951.03.27

Jensen ...................... F.G. ................................ arbejdsmand ....................... Aarhus ....................1951.04.03

Rasmussen ............... L.A. ................................. baneformand ....................... Brabrand .................1951.06.09

Søgaard-Hansen ...... J.R.J. .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1951.07.10

Christensen ............... A.W.S. ............................ vognmester ......................... Esbjerg ...................1951.09.11

Thygesen .................. Bent ................................ stationsarbejder .................. København .............1951.09.21

Kolbeck ..................... P.H. ................................ baneformand ....................... Bolderslev ...............1951.10.10

Kobbel ....................... A.C. ................................ lokomotivfyrbøder ............... Fredericia ................1951.11.02

Nielsen ...................... Christian ......................... banebetjent ......................... Fiskebæk ................1951.11.05

Hansen ..................... K.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Daugaard ................1951.11.21

Petersen ................... Henning ......................... trafikelev ............................. Roskilde ..................1951.12.12

Rasmussen ............... Erik ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1951.12.12

53

Knudsen .................... N.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1951.12.17

Hansen ..................... Kristian ........................... ekstraarbejder ..................... Stevnstrup ..............1952.02.20

Ørnberg ..................... E.H. ................................ elektrofører ......................... Enghave .................1952.03.11

Nielsen ...................... E.G. ................................ baneformand ....................... Guldager .................1952.03.16

Søgart ....................... P.A.P. ............................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1952.03.23

Andersen .................. J.P. ................................. togfører ............................... Fredericia ................1952.04.15

Olsen ........................ A.G. ................................ portør .................................. Roskilde ..................1952.07.12

Huus ......................... B.H. ................................ portør .................................. Østerport .................1952.07.16

Kjeldsen .................... A.T.J. .............................. ekstraarbejder ..................... Lyngby ....................1952.08.02

Eriksen ...................... K.K.P. ............................. håndværker ......................... København .............1952.08.12

Højbjerg .................... S.A. ................................ portør .................................. Helsingør ................1952.09.03

Sørensen .................. N.C. ................................ banearbejder ...................... Kvissel ....................1952.09.26

54

Hansen ..................... A.V. ................................ banearbejderaspirant .......... Nørre Alslev ............1953.02.11

Schou ........................ K.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1953.03.15

Sørensen .................. J.J.J. ............................... ekstraarbejder ..................... Ryomgaard .............1953.06.05

Sørensen .................. S.T. ................................ stationsbetjent ..................... Hobro ......................1953.06.19

Andreasen ................ A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Tjæreborg ...............1953.06.26

Jensen ...................... F.L. ................................. portør .................................. Glostrup ..................1953.07.21

Jensen ...................... K.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1953.08.04

Pedersen .................. J.C. ................................. ekstraarbejder ..................... Randers ..................1953.08.10

Andersen .................. K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1953.09.10

Petersen ................... Mads .............................. ekstraarbejder ..................... Sommersted ...........1953.09.18

Hansen ..................... A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1953.11.11

Nielsen ...................... Georg ............................. baneformand ....................... Rødkærsbro ...........1953.12.16

55

Jørgensen ................. E.B.T. ............................. stationsarbejder .................. København .............1953.12.19

Kruhøffer ................... E.H. ................................ overskibsfyrbøder ............... Korsør .....................1954.02.23

Guldbrandsen ........... F.C.T. ............................. skibsfyrbøderaspirant ......... Korsør .....................1954.02.23

Rasmussen ............... A.W. ............................... banearbejder ...................... Regstrup .................1954.02.24


17

Christensen ............... M.P. ................................ overbanemester .................. Vordingborg ............1954.03.23

Maibohm ................... E.A. ................................ arbejdsmand ....................... Aarhus ....................1954.04.16

Jansen ...................... C.T.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1954.04.24

Olsen ........................ H.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Borup ......................1954.05.28

Laursen ..................... E.S.S. ............................. ekstraarbejderske, fru ......... Slagelse ..................1954.07.21

Jensen ...................... E.P. ................................ ekstrahåndværker ............... København .............1954.07.31

Nielsen ...................... H.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1954.09.16

Nilsson ...................... G.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Hesselager .............1954.12.02

56

Poulsen ..................... Martin ............................. togfører ............................... København .............1955.06.26

Nielsen ...................... Albert .............................. ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1955.06.30

Hansen ..................... H.V. ................................ stationsarbejder .................. København .............1955.08.09

Rasmussen ............... A.A. ................................ portør .................................. Korsør .....................1955.08.12

Henriksen .................. H.J. ................................. stationsarbejder .................. Korsør .....................1955.08.28

Boisen ....................... G.L. ................................ ekstraarbejder ..................... Børkop ....................1955.09.18

Pedersen .................. H.O. ................................ remisearbejder .................... København .............1955.09.30

Kristensen ................. H.F. ................................ banearbejder ...................... Hjerm ......................1955.10.17

Jensen ...................... O.A.E. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1955.10.25

Olsen ........................ O.A. ................................ togfører ............................... København .............1955.11.19

Josephsen ................ K.A. ................................ remisearbejder .................... Aarhus ....................1955.12.11

Olsen ........................ H.H. ................................ portør .................................. Virum ......................1955.12.18

57

Johannesen .............. A.K.E. ............................. overbaneformand ............... Hellerup ..................1955.12.21

Pedersen .................. E.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1956.02.16

Lund .......................... T.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1956.03.26

Skov .......................... T.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Viborg .....................1956.06.01

Hansen ..................... H.S.A. ............................. ekstrahåndværker ............... Odense ...................1956.08.09

Rasmussen ............... J.P. ................................. banearbejder ...................... Middelfart ................1956.12.22

Pedersen .................. Harry .............................. ekstraarbejder ..................... Brønderslev ............1957.08.27

Pedersen .................. O.B. ................................ ekstraledvogterske, fru ....... Aabro ......................1957.10.09

Petersen ................... S.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Ølstykke ..................1957.11.30

Nielsen ...................... V.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Skive .......................1957.12.30

Nielsen ...................... J.K. ................................. ekstraarbejder ..................... Buddinge ................1958.01.07

Laustsen ................... H.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Graasten .................1958.01.10

58

Helmsby .................... C.D. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1958.02.15

Nielsen ...................... N.T. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1958.04.16

Christensen ............... J.J.E. .............................. stationsbetjent ..................... Skjern .....................1958.05.07

Larsen ....................... K.A.B. ............................. banebetjent ......................... Glostrup ..................1958.06.29

Pedersen .................. E.F.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1958.07.29

Finnesen ................... K.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Hobro ......................1958.08.14

Nielsen ...................... J.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Næstved .................1958.08.22

Deele ........................ H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Rødekro ..................1958.10.18

Kjær .......................... O.P.C. ............................ rangerformand .................... Rødekro ..................1958.10.29

Jensen ...................... H.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Valby .......................1958.12.16

Pedersen .................. K.E. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1959.01.31

Møller ........................ K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1959.01.31

59

Hansen ..................... S.R. ................................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1959.03.24

Elmark ....................... C.B. ................................ overbaneformand ............... Hellerup ..................1959.06.22

Jacobsen .................. S.A.K. ............................. ekstraarbejder ..................... Sorø ........................1959.07.07

Larsen ....................... R.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1959.07.10

Larsen ....................... E.E. ................................ ekstraformand ..................... Skive .......................1959.08.16

Christensen ............... Henrik ............................ overportør ........................... København .............1959.08.21


18

Petersen ................... Marius ............................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1959.11.25

Lauritsen ................... L.P.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Lunderskov .............1959.12.08

Geertsen ................... N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1960.01.18

Jensen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1960.02.02

Larsen ....................... C.C. ................................ togfører ............................... Odense ...................1960.03.01

Marcker ..................... H.E. ................................ ekstramatros ....................... Helsingør ................1960.03.11

60

Hoegh ....................... H.M. ............................... ekstraarbejder ..................... Tinglev ....................1960.04.07

Jensen ...................... C.M. ............................... baneformand ....................... Østerport .................1960.04.08

Jensen ...................... M.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1960.06.13

Knudsen .................... M.J. ................................ ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1960.06.30

Nielsen ...................... K.F. ................................ rangerformand .................... København .............1960.07.16

Larsen ....................... A.B. ................................ stationsarbejder .................. København .............1960.11.09

Frederiksen ............... E.V. ................................ ekspeditrice, fru .................. Bynkel .....................1960.11.10

Mehr .......................... H.G. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1960.11.11

Sørensen .................. Alfred .............................. ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1960.11.24

Nielsen ...................... Christian ......................... ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1960.11.28

Hindberg ................... A.V.V.P. ......................... ekstraarbejder ..................... København .............1960.12.07

Nielsen ...................... Vilhelm ........................... ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1961.05.06

61

Andersen .................. H.B. ................................ remisearbejder .................... Nyborg ....................1961.07.29

Mikkelsen .................. P.E. ................................ baneformand ....................... Fruens Bøge ...........1962.02.28

Nielsen ...................... H.G. ................................ håndværker ......................... København .............1962.03.20

Schmidtke ................. E.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Padborg ..................1962.03.31

Simonsen .................. S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1962.04.27

Olesen ...................... J.W. ................................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1962.05.28

Taudorf ..................... S.H. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1962.08.18

Hansen ..................... P.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1963.01.02

Pedersen .................. M.N. ............................... lokomotivfører ..................... Viborg .....................1963.03.21

Haugaard .................. Ejnar ............................... overbaneformand ............... Tommerup ..............1963.05.30

Lorentzen .................. Jürgen ............................ ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1963.09.05

Persson ..................... S.A.M. ............................ ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1963.10.16

62

Lassen ...................... E.S. ................................ portør .................................. Skive .......................1963.11.30

Sletting ...................... R.V. ................................ overbaneformand ............... Vigerslev .................1964.04.13

Nielsen ...................... B.M. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1964.07.22

Rasmussen ............... K.H. ................................ portøraspirant ..................... København .............1964.08.20

Jensen ...................... A.F.P. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1964.09.15

Petersen ................... R.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1964.09.28

63

Lisbjerg ..................... K.A.K. ............................. ekstraarbejder ..................... Vinderup .................1964.10.05

Nielsen ...................... N.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Snekkersten ...........1964.12.01

Sørensen .................. H.A. ................................ lokomotivmester ................. Struer ......................1964.12.13

Andersen .................. A.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Døstrup ...................1964.12.15

Rasmussen ............... H.E. ................................ banenæstformand .............. Fredericia ................1965.04.29

Hansen ..................... Mogens .......................... ekstraformand ..................... Korsør .....................1965.05.31

64

Hansen ..................... Kaj .................................. ekstraarbejder ..................... Laven ......................1965.06.03

Sørensen .................. E.A. ................................ banenæstformand .............. Vigerslev .................1965.08.06

Nielsen ...................... A.A.H. ............................. ekstraarbejder ..................... Sandved .................1965.09.13

Johansen .................. N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Hobro ......................1965.10.04

Pedersen .................. A.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Vraa ........................1965.12.31

Mortensen ................. E.V. ................................ portør .................................. Nyborg ....................1965.12.31


19

65

Henriksen .................. Per ................................. signalmontøraspirant .......... Hellerup ..................1966.01.21

Pedersen .................. S.K. ................................ signalarbejder ..................... Hellerup ..................1966.01.21

Pedersen .................. Otto ................................ overbaneformand ............... København .............1966.03.04

Jensen ...................... B.K.K. ............................. ekstramatros ....................... Helsingør ................1966.04.16

Villumsen .................. Jørgen ............................ ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1966.06.23

Krintel ........................ E.S. ................................ banenæstformand .............. Skanderborg ...........1966.07.15

66

Hansen ..................... E.G.A. ............................ togfører ............................... København .............1966.07.15

Nielsen ...................... B.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Humlebæk ..............1966.10.15

Stokholm ................... M.K. ................................ håndværker ......................... København .............1966.10.21

Pedersen .................. G.M.K. ............................ portør .................................. Aalborg ...................1966.11.24

Christensen ............... Jens ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1967.03.02

Paarup ...................... Emil ................................ ekstraarbejder ..................... Holstebro ................1967.07.13

67

Stenkvist ................... H.T. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1968.01.31

Lund-Nielsen ............. H. ................................... signalmontøraspirant .......... Charlottenlund ........1968.06.18

Krarup ....................... N.H. ................................ civilingeniør ......................... København .............1968.07.01

Mikkelsen .................. S.A. ................................ lastbilchauffør ..................... Randers ..................1968.07.26

Jensen ...................... K.M. ................................ mekaniker ........................... Klampenborg ..........1968.09.24

Christensen ............... F.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Birkerød ..................1968.10.09

68

Kanto ........................ P.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1968.11.26

Olsen ........................ L.A.S. ............................. ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1968.11.26

Christensen ............... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Valby .......................1969.01.06

Tang .......................... J.V.I. ............................... plantør ................................. Roskilde ..................1969.04.09

Knudsen .................... A.N. ................................ ekstramatros ....................... Helsingør ................1970.01.23

Nielsen ...................... O.C. ................................ ekstramatros ....................... Rødby .....................1970.02.04

69

Pedersen .................. H.J.S. ............................. banebetjent ......................... Vordingborg ............1970.03.18

Nielsen ...................... P.O.A. ............................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1971.02.05

Pedersen .................. P.P. ................................ banebetjent ......................... Kalundborg .............1971.06.09

Nielsen ...................... T.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Helsingør ................1971.06.14

Larsen ....................... A.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1971.06.15

Sørensen .................. S.R. ................................ banenæstformand ............... Banetjenesten KH. .1971.09.14

70

Christoffersen ........... H.C. ................................ togfører ............................... København H. .........1973.01.21

Christiansen .............. P.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus H. ................1973.04.06

Meilandt .................... P.M. ................................ banebetjent ......................... Bramming ...............1973.08.16

Jensen ...................... A.O. ................................ overportør ........................... Nykøbing F. ............1973.09.15

Henriksen .................. T.K. ................................ lokomotivfører ..................... Aarhus ....................1973.11.06

Verding ..................... K.B.J. ............................. banemester ......................... Ringsted .................1973.11.15

71

Andersen .................. J.A. ................................. sikringsmontør .................... København .............1974.01.13

Nielsen ...................... E. .................................... rutebilchauffør ..................... Skive .......................1974.07.06

Gregersen ................. N.K. ................................ rangermester ...................... Aalborg ...................1975.02.27

Madsen ..................... P.V. ................................ portør .................................. Esbjerg ...................1975.08.15

Karsten ..................... O.K. ................................ portør .................................. København .............1975.08.27

Hahnemann .............. J. .................................... jernbanearbejder ................ Glostrup ..................1975.11.21

72


20

Rasmussen ............... E.B. ................................ banemontør ........................ Fredericia ................1976.05.17

Gade ......................... A. .................................... banebetjent ......................... Taastrup .................1977.03.18

Rasmussen ............... E.A. ................................ overportør ........................... Esbjerg ...................1977.08.20

Hansen ..................... O.D. ................................ overportør ........................... Kolding ....................1978.06.27

Jepsen ...................... V.M. ................................ banemontør ........................ Skive .......................1978.11.16

Tønder ...................... A.S. ................................ overstyrmand ...................... Rødby .....................1979.08.06

73

Rasmussen ............... W. ................................... stationsbetjent ..................... Hillerød ...................1979.12.13

Kaarby ...................... N. ................................... depotbetjent ........................ Nyborg ....................1980.09.16

Nielsen ...................... N.K. ................................ banemontør ........................ København .............1980.11.15

Kristensen ................. J.E. ................................. banebetjent ......................... Slagelse ..................1981.07.30

Jørgensen ................. B. .................................... overportør ........................... Vojens .....................1981.11.06

Beyer ........................ V.F. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1982.09.17

74

Iversen ...................... J.K. ................................. stationsbetjent ..................... Korsør .....................1983.11.06

Eg .............................. P.D.R. ............................ stationsbetjent ..................... København .............1984.03.16

Heltov ........................ T. .................................... brobetjent ............................ Korsør .....................1984.08.17

Nielsen ...................... J.B. ................................. banebetjent ......................... København .............1986.02.25

Larsen ....................... P.K. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1986.03.11

Knudsen .................... P.S. ................................ stationsbetjent ..................... Aarhus ....................1986.09.18

75

Olsen ........................ E.S.A. ............................. tilsynsformand ..................... København .............1986.11.28

Nielsen ...................... A. .................................... jernbanearbejder ................ Fredericia ................1986.12.19

Nielsen ...................... Steen A. ......................... togbetjent ............................ København .............1987.04.06

Christensen ............... A. .................................... lokomotivassistent .............. Aarhus ....................1987.12.08

Kastrup ..................... K.J.C. ............................. matros ................................. Storebæltsoverfarten 1987.12.23

Petersen ................... M.T. ................................ jernbanearbejder ................ Korsør .....................1988.02.23

76

Bergholdt .................. C. ................................... lokomotivfører ..................... København .............1988.03.15

Kristensen ................. K.V. ................................ jernbanearbejder ................ København .............1989.06.06

Christoffersen ........... J. .................................... banebetjent ......................... Høje Taastrup .........1989.11.16

Hansen ..................... J.L.P. .............................. jernbanearbejder ................ Slagelse ..................1990.03.06

Christensen ............... L.K. ................................. banemontør ........................ København .............1990.05.08

Bak ............................ R.A. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1990.10.05

77

Christoffersen ........... N.L. ................................ EFG-elev ............................. Roskilde ..................1991.07.19

Johansen .................. P.L. ................................. lokomotivfører ..................... København .............1992.12.28

Pedersen .................. J.F. ................................. stationsbetjent ..................... Næstved .................1993.01.18

Jensen ...................... J.B. ................................. trafikkontrollør ..................... København .............1993.02.26

Hilligsøe .................... B. .................................... ingeniørassistent ................ Roskilde ..................1994.03.07

Martinsen .................. F.H. ................................ banehåndværker ................ Næstved .................1995.02.06

78

Nielsen ...................... M.B. ................................ banebetjent ......................... Aarhus ....................1995.04.12

Kristensen ................. O.G. ............................... stationsbetjent ..................... Korsør .....................1995.05.25

Jensen ...................... L.H. ................................ banebetjent ......................... Slagelse ..................1995.06.16

Kristensen ................. O.B. ................................ stationsbetjent ..................... København .............1996.03.09

Roldhave ................... D.E. ................................ jernbanearbejder ................ Taastrup .................1997.04.17

Kristensen ................. K. .................................... banemester ......................... Roskilde ..................1997.05.13

Frihedskæmpere (tavlerne opsat 1947)

Andersen .................. J.O. ................................ ledvogter ............................. Rungsted .............. 1944.08.17 1

Hansen ..................... P.J. ................................. pudserformand ................... Tønder .................. 1944.12.05 2


21

Sørensen .................. Leo ................................. baneingeniør ....................... 2. distrikt ............... 1945.02.25 3

Madsen ..................... P.B.A. ............................. portør udenfor nr. ................ Charlottenlund ....... 1945.02.27 4

Eriksen ...................... E. .................................... stationspasser .................... Hammelev ............ 1945.02.28 5

Kaack ........................ A.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Tønder .................. 1945.03.11 6

Nielsen ...................... H.M.P.K. ......................... trafikassistent ...................... Padborg ................ 1945.03.13 7

Petersen ................... V.E. ................................ ekstrahåndværker ............... Aarhus .................. 1945.04.08 8

Andersen .................. F.E.M. ............................ hjælpearbejder .................... Fredericia .............. 1945.04.18 9

Christensen ............... Ole ................................. trafikmedhjælper ................. Sønderborg ........... 1945.04.18 9

Eeg ............................ Hans ............................... hjælpearbejder .................... Fredericia .............. 1945.04.18 9

Hermann ................... H.C.H. ............................ stationsarbejder .................. Fredericia .............. 1945.04.18 9

Jacobsen .................. H. ................................... ekspedient .......................... Taulov ................... 1945.04.18 9

Kolding ...................... K.G. ................................ ekspedient .......................... Taulov ................... 1945.04.18 9

Månsson ................... E.P. ................................ ekspedient .......................... Taulov ................... 1945.04.18 9

Andersen .................. A.E. ................................ håndværker ......................... København ..........1945.05.05 10

Lund .......................... S.O. ................................ ekstraarbejdsmand ............. Aarhus .................1945.05.05 10

Poulsen ..................... P.E. ................................ portør .................................. Odense ................1945.05.05 10

Sørensen .................. P.V. ................................ togbetjent ............................ København ..........1945.05.05 10

Jensen ...................... P.J.S. ............................. ekstrahåndværker ............... København ..........1945.05.06 10

Sørensen .................. C.G. ................................ ekstrahåndværker ............... København ..........1945.05.06 10

Kristensen ................. H.V. ................................ ekspedient .......................... Hjordkær ..............1945.05.21 11

Nielsen ...................... C.C. ................................ motorfører ........................... København ..........1945.05.30 12

1 : død i Vestre Fængsel, tysk afdeling

2 : død i tysk fængsel

3 : død i fangelejr [datoen mangler på tavlen]

4 : henrettet af tyskerne

5 : død i fangelejr

6 : død i fangelejr

7 : død i fangelejr

8 : død i tysk lazaret i Århus

9 : henrettet af tyskerne (dog først den 19. april, efter dødsdom, afsagt den 18. april)

10 : faldet som frihedskæmpere

11 : skudt under fangetransport

12 : død efter fængselsophold


22

Mindelundens navne - alfabetisk sorteret

De 23 navne på mindemuren for frihedskæmperne er anført med kursiv.

A

Abrahamsen ............. J.K.J. .............................. banearbejder ...................... Køge .......................1915.05.02

Abrahamsen ............. N. Hansen ...................... banearbejder ...................... Klampenborg ..........1935.04.01

Agershøj ................... J.G. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1950.01.10

Albæk ........................ A.E. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. København .............1944.08.21

Altenburg .................. J.C.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1920.07.25

Andersen .................. A. Jensen ....................... ekstraarbejder ..................... Pjedsted ..................1935.05.02

Andersen .................. A.C. ................................ baneformand ....................... Holbæk ...................1945.09.15

Andersen .................. A.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Døstrup ...................1964.12.15

Andersen .................. A.E. ................................ håndværker ......................... København .............1945.05.05

Andersen .................. A.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Sønderskov ............1944.01.28

Andersen .................. A.R. ................................ pakmester ........................... Korsør .....................1904.02.08

Andersen .................. B.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1947.07.01

Andersen .................. Erik ................................. håndværker ......................... Aarhus ....................1945.07.18

Andersen .................. F.E.M. ............................ hjælpearbejder .................... Fredericia ................1945.04.18

Andersen .................. H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Lyngby ....................1950.07.14

Andersen .................. H.B. ................................ remisearbejder .................... Nyborg ....................1961.07.29

Andersen .................. H.C. ................................ overportør ........................... Masnedsund ...........1906.09.11

Andersen .................. H.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1949.06.22

Andersen .................. H.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Tønder ....................1942.07.13

Andersen .................. Hans ............................... banearbejder ...................... Brejning ..................1949.01.10

Andersen .................. J.A. ................................. sikringsmontør .................... København .............1974.01.13

Andersen .................. J.F. ................................. portør .................................. Humlebæk ..............1922.01.15

Andersen .................. J.K.P. ............................. overportør ........................... Herning ...................1939.06.21

Andersen .................. J.O. ................................ ledvogter ............................. Rungsted ................1944.08.17

Andersen .................. J.P. ................................. banearbejder ...................... Horsens ..................1907.05.08

Andersen .................. J.P. ................................. togfører ............................... Fredericia ................1952.04.15

Andersen .................. Jens ............................... ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1951.01.03

Andersen .................. Johannes ....................... ekstraarbejder ..................... Hammerum .............1917.05.19

Andersen .................. K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1953.09.10

Andersen .................. K.J. ................................. overportør ........................... Ringsted .................1929.11.06

Andersen .................. L.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Vamdrup .................1915.03.21

Andersen .................. N.H. ................................ lokomotivfører ..................... Tønder ....................1942.07.11

Andersen .................. R.F. ................................ togfører ............................... Helsingør ................1940.10.25

Andersen .................. Søren ............................. portør .................................. København .............1919.12.09

Andersen .................. T. Holmark ..................... lokomotivfyrbøder ............... Nyborg ....................1938.12.28

Andersen .................. T.A.A. ............................. ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1937.02.12

Andersen .................. Aage ............................... plantningsformand .............. Langaa ....................1945.05.24

Andreasen ................ A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Tjæreborg ...............1953.06.26

Andreasen ................ H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1944.11.07

Andresen .................. Claus .............................. overportør ........................... Odense ...................1945.03.26

Andresen .................. Lorentz ........................... overportør ........................... Aabenraa ................1939.03.07

Andresen .................. P.C. ................................ banearbejder ...................... Aabenraa ................1943.11.17

Antonsen ................... A.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1941.02.22

B

Baggersgaard ........... C.F. ................................ banearbejder ...................... Vojens .....................1944.10.03

Bak ............................ R.A. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1990.10.05

Bech .......................... J.P. ................................. ekstramatros ....................... Korsør .....................1920.04.16

Bech .......................... J.P. Andersen ................ portør .................................. Viborg .....................1906.12.02

Becher ...................... C.S. ................................ portør .................................. Randers ..................1908.12.25

Berg .......................... J.J.F.N. ........................... magasinpasser ................... Viborg .....................1922.10.18

Berg .......................... R. Petersen .................... ekstraarbejder ..................... Sommersted ...........1925.07.09


23

Bergholdt .................. C. ................................... lokomotivfører ..................... København .............1988.03.15

Beyer ........................ V.F. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1982.09.17

Birnbaum .................. Julius Antonius ............... fyrbøder .............................. *1857.10.25 ............1876.12.26

Blümel ....................... F.W. ............................... baneformand ....................... Frederiksberg .........1910.05.20

Boisen ....................... G.L. ................................ ekstraarbejder ..................... Børkop ....................1955.09.18

Bonnez ...................... Edvard ............................ lokomotivfører ..................... Struer ......................1906.12.22

Bransholm ................. P. Christensen ............... portør .................................. Holstebro ................1900.04.25

Brendholt .................. H. Nielsen ...................... togbetjent ............................ Horsens ..................1933.03.06

Bretteville .................. K. le N. de ...................... togbetjent ............................ Aarhus ....................1920.05.01

Brunshuus ................. F.C. Jørgensen .............. konduktør ............................ København .............1900.06.17

Bruun ........................ C.L. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1917.08.04

Bøgh-Larsen ............. H. ................................... ekstrahåndværker ............... Aarhus ....................1926.08.20

Bøjen ........................ K.C. ................................ lokomotivfører ..................... Lunderskov .............1950.31.12

Børgesen .................. S.O. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1902.03.12

C

Carlsen ..................... L.T.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1928.08.04

Carlsen ..................... O.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1949.04.26

Carlsson .................... H.A.C. ............................ ekstraarbejder ..................... Rødekro ..................1946.01.06

Christensen ............... A. .................................... lokomotivassistent .............. Aarhus ....................1987.12.08

Christensen ............... A.J. ................................. banearbejder ...................... Støvring ..................1941.10.10

Christensen ............... A.W.S. ............................ vognmester ......................... Esbjerg ...................1951.09.11

Christensen ............... Alfred .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1916.01.16

Christensen ............... C.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Christensen ............... Chresten ........................ stationsarbejder .................. Aalborg ...................1916.01.24

Christensen ............... Christen ......................... arbejder ............................... *1835.04.18 ............1876.12.26

Christensen ............... Christen ......................... togbetjent ............................ Nyborg ....................1920.12.31

Christensen ............... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Valby .......................1969.01.06

Christensen ............... F.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Birkerød ..................1968.10.09

Christensen ............... H.C.H. ............................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1944.08.27

Christensen ............... H.E.E. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1944.02.02

Christensen ............... H.P.N.T. ......................... konduktør ............................ Aarhus ....................1902.09.02

Christensen ............... Hans ............................... depotarbejder ..................... Aarhus ....................1918.06.01

Christensen ............... Hans ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1914.06.11

Christensen ............... Henrik ............................ banearbejder ...................... Bramminge .............1912.01.15

Christensen ............... Henrik ............................ overportør ........................... København .............1959.08.21

Christensen ............... J.I.H.L. ............................ overportør ........................... Silkeborg .................1937.09.22

Christensen ............... J.J.E. .............................. stationsbetjent ..................... Skjern .....................1958.05.07

Christensen ............... Jacob ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1918.04.19

Christensen ............... Jens ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1967.03.02

Christensen ............... K.J. ................................. portør .................................. Esbjerg ...................1942.01.29

Christensen ............... L.K. ................................. banemontør ........................ København .............1990.05.08

Christensen ............... L.P. ................................. overportør ........................... Vejle ........................1943.11.30

Christensen ............... M.P. ................................ overbanemester .................. Vordingborg ............1954.03.23

Christensen ............... M.P. ................................ remisearbejder .................... Esbjerg ...................1937.08.17

Christensen ............... N.P. ................................ portør .................................. Slagelse ..................1908.09.17

Christensen ............... N.R.C. ............................ ekstraarbejder ..................... Bjerringbro ..............1919.04.24

Christensen ............... Ole ................................. trafikmedhjælper ................. Sønderborg .............1945.04.18

Christensen ............... P.G. ................................ stationsarbejder .................. Holbæk ...................1947.08.27

Christensen ............... S.P. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1905.03.16

Christensen ............... S.W. ............................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.12.28

Christensen ............... Søren ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1902.11.19

Christiansen .............. Hansenius ...................... stationsarbejder .................. Aalborg ...................1915.02.16

Christiansen .............. Jens ............................... næstformand ....................... Ryomgaard .............1902.01.03

Christiansen .............. K.P.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1913.10.03

Christiansen .............. N.F. ................................ overportør ........................... Kalundborg .............1941.03.24

Christiansen .............. N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1903.05.05

Christiansen .............. O.L. ................................ portør .................................. Roskilde ..................1936.11.11


24

Christiansen .............. P.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus H. ................1973.04.06

Christoffersen ........... H.C. ................................ togfører ............................... København H. .........1973.01.21

Christoffersen ........... J. .................................... banebetjent ......................... Høje Taastrup .........1989.11.16

Christoffersen ........... N.L. ................................ EFG-elev ............................. Roskilde ..................1991.07.19

Christoffersen ........... Rasmus .......................... togbetjent ............................ Kalundborg .............1907.12.29

Clausen ..................... J.M. ................................ stationsarbejder .................. Silkeborg .................1917.10.24

Clausen ..................... K.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Næstved .................1912.04.24

Clausen ..................... Aage ............................... ekstraarbejder ..................... Odense ...................1943.07.19

D

Dahl .......................... A. Poulsen ..................... trafikassistent ...................... Aarhus ....................1917.08.07

Darre ......................... A.J. ................................. overportør ........................... Nykøbing F .............1906.04.14

Davidsen ................... Anders ........................... næstformand ....................... Vinderup .................1904.11.04

Davidsen ................... J.A. ................................. banearbejder ...................... Bylderup Bov ..........1922.05.23

Deele ........................ H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Rødekro ..................1958.10.18

Demandt ................... J.A. ................................. baneingeniør ....................... København .............1946.10.01

Dethlefsen ................. J.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Graasten .................1940.08.10

Devantier .................. H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1945.09.19

Dippel ........................ L.C.M. ............................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1905.06.21

Dupont ...................... P.N. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1940.10.08

E

Ebbesen .................... H.J.C.P. .......................... håndværker ......................... Esbjerg ...................1949.04.30

Ebbesen .................... Holger ............................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1936.03.18

Eeg ............................ Hans ............................... hjælpearbejder .................... Fredericia ................1945.04.18

Eg .............................. P.D.R. ............................ stationsbetjent ..................... København .............1984.03.16

Eiberg ....................... A.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1914.08.27

Eilertsen .................... I.J.J. ............................... overportør ........................... København .............1945.01.26

Ellemose ................... A.M.P. ............................ ekstraledvogterske ............. Svejbæk ..................1943.12.04

Elmark ....................... C.B. ................................ overbaneformand ............... Hellerup ..................1959.06.22

Elmkjær ..................... J.H. ................................. ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1945.10.03

Engvang .................... N.P.H. ............................ overbanemester .................. Skanderborg ...........1927.04.05

Eriksen ...................... E. .................................... stationspasser .................... Hammelev ..............1945.02.28

Eriksen ...................... K.K.P. ............................. håndværker ......................... København .............1952.08.12

Eskesen .................... Jørgen ............................ vognpasser ......................... Esbjerg ...................1929.11.29

F

Fabricius ................... Arnold ............................. stationsarbejder .................. Tønder ....................1950.06.09

Fabricius ................... I.M. ................................. togbetjent ............................ Haderslev ...............1945.01.07

Finnesen ................... K.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Hobro ......................1958.08.14

Fischer ...................... H.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1950.03.05

Fold ........................... N.J.C. Olrich .................. stationsforstander ............... Eskildstrup ..............1905.09.30

Frandsen ................... F.V.J. .............................. togfører ............................... Assens ....................1948.01.07

Frandsen ................... Peder ............................. portør .................................. Horsens ..................1911.01.29

Frandsen ................... Therkild .......................... ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1941.11.07

Frederiksen ............... E.V. ................................ ekspeditrice, fru .................. Bynkel .....................1960.11.10

Frederiksen ............... F.C.N. ............................. portør .................................. Korsør .....................1906.01.05

Frederiksen ............... H.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1945.01.28

Fronval ...................... H.E. ................................ baneformand ....................... Snekkersten ...........1949.05.16

G

Gade ......................... A. .................................... banebetjent ......................... Taastrup .................1977.03.18

Garbul ....................... Ignaz .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1943.02.11

Garn .......................... V.A. ................................ portør .................................. København .............1911.07.25

Geertsen ................... N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1960.01.18

Gierahn ..................... V.E. ................................ vognpasser ......................... Nyborg ....................1930.11.09

Gisling ....................... K.L.L.B. .......................... trafikkontrollør ..................... Odense ...................1939.09.27


25

Grave ........................ N. Johansen ................... baneformand ....................... Tommerup ..............1934.08.11

Graversen ................. E.A. ................................ stationsarbejder .................. Brande ....................1944.09.14

Gregersen ................. N.K. ................................ rangermester ...................... Aalborg ...................1975.02.27

Greibe ....................... T.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Laurbjerg ................1943.12.06

Grønning ................... S.S.P. ............................. stationsarbejder .................. Hjørring ...................1907.10.07

Guldbrandsen ........... F.C.T. ............................. skibsfyrbøderaspirant ......... Korsør .....................1954.02.23

Guldbøg .................... Kaj .................................. portør .................................. København .............1925.11.19

Gyvelhøj .................... E.V.M. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.01.27

Gøtze ........................ H.K. ................................ stationsarbejder .................. København .............1944.10.18

H

Hahnemann .............. J. .................................... jernbanearbejder ................ Glostrup ..................1975.11.21

Hald .......................... J.C. ................................. banearbejder ...................... Vindblæs .................1910.02.27

Hansen ..................... A.C. ................................ banearbejder ...................... Hillerød ...................1914.11.07

Hansen ..................... A.C.S. ............................. ledvogterske ....................... Køge .......................1931.01.12

Hansen ..................... A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1953.11.11

Hansen ..................... A.I. .................................. portør .................................. København .............1910.06.26

Hansen ..................... A.V. ................................ banearbejderaspirant .......... Nørre Alslev ............1953.02.11

Hansen ..................... Agnus ............................. håndværker ......................... Padborg ..................1931.01.17

Hansen ..................... Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Laurbjerg ................1911.07.10

Hansen ..................... C.L.V. ............................. portør .................................. København .............1903.05.23

Hansen ..................... Carl ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Hansen ..................... Charles .......................... vognopsynsmand ............... Odense ...................1939.11.04

Hansen ..................... E.C.F. ............................. overportør ........................... København .............1945.08.25

Hansen ..................... E.G.A. ............................ togfører ............................... København .............1966.07.15

Hansen ..................... E.T. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.04.23

Hansen ..................... E.T.G. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.07.29

Hansen ..................... E.V.B. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1947.07.24

Hansen ..................... E.W. ............................... stationsarbejder .................. København .............1946.10.08

Hansen ..................... F.F. ................................. portør .................................. Næstved .................1907.06.17

Hansen ..................... Folmer ............................ ekstraarbejder ..................... Hjørring ...................1941.05.02

Hansen ..................... G.M. ............................... stationskarl .......................... Helsingør ................1902.04.21

Hansen ..................... H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1919.01.25

Hansen ..................... H.H.M. ............................ togbetjent ............................ Helsingør ................1941.04.28

Hansen ..................... H.J.O. ............................. overportør ........................... Lunderskov .............1922.07.20

Hansen ..................... H.P. ................................ banearbejder ...................... Broager ...................1929.07.13

Hansen ..................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1920.01.16

Hansen ..................... H.P. Christensen ............ portør .................................. Aarhus ....................1907.06.02

Hansen ..................... H.S.A. ............................. ekstrahåndværker ............... Odense ...................1956.08.09

Hansen ..................... H.V. ................................ stationsarbejder .................. København .............1955.08.09

Hansen ..................... Hans ............................... vognpasser ......................... Roskilde ..................1922.11.15

Hansen ..................... J. Møller ......................... banearbejder ...................... Fredericia ................1931.08.11

Hansen ..................... J.C. ................................. stationsbud ......................... Odense ...................1925.01.09

Hansen ..................... J.H.M. ............................. stationsarbejder .................. Herning ...................1906.06.17

Hansen ..................... J.L. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1944.07.29

Hansen ..................... J.L.P. .............................. jernbanearbejder ................ Slagelse ..................1990.03.06

Hansen ..................... J.P. ................................. portør .................................. Roskilde ..................1917.07.14

Hansen ..................... Johannes ....................... baneformand ....................... Vrangstrup ..............1951.03.27

Hansen ..................... Jørgen ............................ overportør ........................... Gedser ....................1938.08.05

Hansen ..................... Jørgen ............................ portør .................................. Vejen ......................1910.07.14

Hansen ..................... K.A. ................................ ekstraundermaskinmester .. Gedser ....................1943.02.25

Hansen ..................... K.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1927.07.12

Hansen ..................... K.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Daugaard ................1951.11.21

Hansen ..................... Kaj .................................. ekstraarbejder ..................... Laven ......................1965.06.03

Hansen ..................... Kristian ........................... ekstraarbejder ..................... Stevnstrup ..............1952.02.20

Hansen ..................... L.A. ................................. overportør ........................... Horsens ..................1930.11.12

Hansen ..................... L.H.J. .............................. ekstraarbejder ..................... Gentofte ..................1931.12.26

Hansen ..................... L.P. ................................. baneformand ....................... Hellerup ..................1903.11.07


26

Hansen ..................... M.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1949.08.05

Hansen ..................... M.P. ................................ overportør ........................... Horsens ..................1934.10.05

Hansen ..................... M.S. ................................ stationskarl .......................... Frederiksberg .........1901.05.25

Hansen ..................... Martin ............................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1917.04.12

Hansen ..................... Mogens .......................... ekstraformand ..................... Korsør .....................1965.05.31

Hansen ..................... N.E.N. ............................ stationsarbejder .................. Korsør .....................1949.08.27

Hansen ..................... O.D. ................................ overportør ........................... Kolding ....................1978.06.27

Hansen ..................... Otto ................................ stationskarl .......................... København .............1902.01.03

Hansen ..................... P.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1963.01.02

Hansen ..................... P.J. ................................. pudserformand ................... Tønder ....................1944.12.05

Hansen ..................... Peder ............................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1912.04.27

Hansen ..................... Peter .............................. ledvogter ............................. Jyderup ...................1920.02.25

Hansen ..................... R.P. ................................ portør .................................. København .............1903.04.12

Hansen ..................... R.P. ................................ stationskarl .......................... Nyborg ....................1900.02.07

Hansen ..................... Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... Grindsted ................1921.10.14

Hansen ..................... Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... København .............1915.12.04

Hansen ..................... Rasmus .......................... ledvogter ............................. Snekkersten ...........1903.06.06

Hansen ..................... S.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Silkeborg .................1901.01.03

Hansen ..................... S.R. ................................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1959.03.24

Hansen ..................... T.M. ................................ stationsarbejder .................. Odense ...................1920.04.03

Hansen ..................... Valdemar ....................... ekstraarbejder ..................... København .............1915.08.09

Hasse ........................ L.C.P.H. ......................... portør .................................. Aarhus ....................1914.08.19

Haugaard .................. Ejnar ............................... overbaneformand ............... Tommerup ..............1963.05.30

Heide ........................ Aage ............................... ekstraarbejder ..................... København .............1939.07.01

Hellstern .................... A.E. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1902.11.30

Helmsby .................... C.D. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1958.02.15

Heltov ........................ T. .................................... brobetjent ............................ Korsør .....................1984.08.17

Hemmingsen ............. C.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.01.09

Hennings ................... Alfred .............................. arbejdsmand ....................... København .............1920.12.26

Henningsen ............... A.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1941.01.16

Henningsen ............... J.C. ................................. ekstraarbejder ..................... Orehoved ................1916.01.29

Henriksen .................. A.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1906.01.05

Henriksen .................. Christoffer ...................... ekstraarbejder ..................... Nykøbing F. ............1926.11.11

Henriksen .................. H.J. ................................. stationsarbejder .................. Korsør .....................1955.08.28

Henriksen .................. Per ................................. signalmontøraspirant .......... Hellerup ..................1966.01.21

Henriksen .................. T.K. ................................ lokomotivfører ..................... Aarhus ....................1973.11.06

Hermann ................... H.C.H. ............................ stationsarbejder .................. Fredericia ................1945.04.18

Hermansen ............... O.P. ................................ banearbejder ...................... Horsens ..................1901.07.27

Hetner ....................... G.J. ................................ håndværker ......................... København .............1938.06.16

Hilligsøe .................... B. .................................... ingeniørassistent ................ Roskilde ..................1994.03.07

Hindberg ................... A.V.V.P. ......................... ekstraarbejder ..................... København .............1960.12.07

Hoegh ....................... H.M. ............................... ekstraarbejder ..................... Tinglev ....................1960.04.07

Hold .......................... S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1945.01.08

Holgersen ................. N.C. ................................ ledvogter ............................. Hjerm ......................1915.11.03


28

Holmgren .................. R.G.V.L. ......................... stationsbetjent ..................... København .............1948.04.08

Holst .......................... H. Jørgensen ................. overportør ........................... Korsør .....................1916.02.12

Hornbæk ................... E.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Nyborg ....................1946.10.26

Hougaard .................. Martin ............................. ekstraarbejder ..................... Varde ......................1943.12.04

Huus ......................... B.H. ................................ portør .................................. Østerport .................1952.07.16

Hæggquist ................ H.G. ................................ arbejdsmand ....................... København .............1915.04.23

Høgholt ..................... Andreas ......................... lokomotivfører ..................... København .............1919.11.01

Højbjerg .................... S.A. ................................ portør .................................. Helsingør ................1952.09.03

Højgaard ................... N. Pedersen ................... portør .................................. Struer ......................1900.11.05

I

Iversen ...................... J.K. ................................. stationsbetjent ..................... Korsør .....................1983.11.06

Iversen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Maaløv ....................1931.11.30

Iversen ...................... P.C. ................................ portør .................................. Langaa ....................1909.03.20

J

Jacobsen .................. A. Møller ......................... stationsarbejder .................. Fredericia ................1919.03.12

Jacobsen .................. A.C.N. ............................ ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1941.04.04

Jacobsen .................. Gunnar ........................... ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Jacobsen .................. H. ................................... ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18

Jacobsen .................. H.M. ............................... banearbejder ...................... Middelfart ................1902.08.12

Jacobsen .................. J.C. ................................. banearbejder ...................... Hedehusene ...........1902.04.29

Jacobsen .................. J.J. ................................. banehåndværker ................ Odense ...................1945.10.25

Jacobsen .................. J.P. ................................. baneformand ....................... Forlev ......................1907.09.10

Jacobsen .................. Morten ............................ ekstraarbejder ..................... Løsning ...................1935.11.09

Jacobsen .................. N.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1921.12.21

Jacobsen .................. N.P. ................................ overportør ........................... Herning ...................1935.01.19

Jacobsen .................. N.V. ................................ togbetjent ............................ København .............1908.01.14

Jacobsen .................. P.L. ................................. stationsarbejder .................. Aalestrup ................1943.04.21

Jacobsen .................. S.A.K. ............................. ekstraarbejder ..................... Sorø ........................1959.07.07

Jakobsen .................. K.C. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1912.01.04

Jansen ...................... C.T.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1954.04.24

Jensen ...................... A.B. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1933.05.17

Jensen ...................... A.F.P. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1964.09.15

Jensen ...................... A.J. ................................. togbetjent ............................ København .............1943.02.16

Jensen ...................... A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1948.03.21

Jensen ...................... A.K. ................................ vognrengøringskone ........... Aarhus ....................1916.07.15

Jensen ...................... A.L.S.A. .......................... lokomotivfører ..................... Struer ......................1944.08.27

Jensen ...................... A.O. ................................ overportør ........................... Nykøbing F. ............1973.09.15

Jensen ...................... Anders ........................... lokomotivfører ..................... Gedser ....................1939.09.08

Jensen ...................... B.K.K. ............................. ekstramatros ....................... Helsingør ................1966.04.16

Jensen ...................... Bertel .............................. banenæstformand .............. Middelfart ................1942.06.08

Jensen ...................... C.C. ................................ banearbejder ...................... København .............1934.01.10

Jensen ...................... C.C. ................................ portør .................................. København .............1907.12.05

Jensen ...................... C.M. ............................... baneformand ....................... Østerport .................1960.04.08

Jensen ...................... C.M. ............................... togbetjent ............................ Tønder ....................1924.03.06

Jensen ...................... C.P. ................................ ekstraledvogterske ............. Herløv .....................1936.09.28

Jensen ...................... E.H.V. ............................. portør .................................. Horsens ..................1919.06.17

Jensen ...................... E.P. ................................ ekstrahåndværker ............... København .............1954.07.31

Jensen ...................... Ejnar ............................... ekstraarbejder ..................... Brejning ..................1946.05.18

Jensen ...................... F.G. ................................ arbejdsmand ....................... Aarhus ....................1951.04.03

Jensen ...................... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1945.04.28

Jensen ...................... F.L. ................................. portør .................................. Glostrup ..................1953.07.21

Jensen ...................... Frants ............................. ekstraarbejder ..................... Herløv .....................1909.07.31

Jensen ...................... G.L.C. ............................. lokomotivfører ..................... København .............1905.04.18

Jensen ...................... H.F.K. ............................. overportør ........................... Korsør .....................1923.11.23

Jensen ...................... H.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Valby .......................1958.12.16


29

Jensen ...................... H.L. ................................ lokomotivfyrbøder ............... Struer ......................1921.10.27

Jensen ...................... Hans ............................... banearbejder ...................... Taastrup .................1903.04.20

Jensen ...................... Hans ............................... portør .................................. Roskilde ..................1900.04.18

Jensen ...................... Hans ............................... telegrafarbejder .................. Slagelse ..................1903.10.22

Jensen ...................... Hans ............................... togbetjent ............................ Helsingør ................1910.09.09

Jensen ...................... J.B. ................................. trafikkontrollør ..................... København .............1993.02.26

Jensen ...................... J.C.M. ............................. portør .................................. Aalborg ...................1918.02.18

Jensen ...................... J.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Lerbjerg ..................1944.10.24

Jensen ...................... J.F. ................................. togfører ............................... Struer ......................1919.01.01

Jensen ...................... J.I. .................................. portør .................................. Haslev .....................1914.02.11

Jensen ...................... J.N. ................................. overportør ........................... Frederiksberg .........1906.03.17

Jensen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Gedser ....................1960.02.02

Jensen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1924.09.27

Jensen ...................... J.P. ................................. overportør ........................... Aalborg ...................1923.12.24

Jensen ...................... Jens ............................... konduktør ............................ Kalundborg .............1902.02.12

Jensen ...................... Jens ............................... portør .................................. København .............1902.05.10

Jensen ...................... Johannes ....................... ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1902.12.05

Jensen ...................... Johannes Markus .......... fyrbøder .............................. *1847.02.17 ............1876.12.26

Jensen ...................... K.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1953.08.04

Jensen ...................... K.E. ................................ portør .................................. Hellerup ..................1943.07.20

Jensen ...................... K.H. ................................ stationsarbejder .................. Odense ...................1950.08.07

Jensen ...................... K.M. ................................ mekaniker ........................... Klampenborg ..........1968.09.24

Jensen ...................... Kristian ........................... portør .................................. Fredericia ................1908.10.17

Jensen ...................... L.C. ................................ banearbejder ...................... Aarhus ....................1938.07.03

Jensen ...................... L.H. ................................ banebetjent ......................... Slagelse ..................1995.06.16

Jensen ...................... L.P. ................................. portør .................................. Nykøbing F .............1911.01.31

Jensen ...................... M.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1960.06.13

Jensen ...................... Marinus .......................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1946.09.20

Jensen ...................... Martinus ......................... banenæstformand .............. Charlottenlund ........1937.10.04

Jensen ...................... Mogens .......................... ekstraarbejder ..................... Fjenneslev ..............1920.02.25

Jensen ...................... N.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1948.02.23

Jensen ...................... N.P. ................................ arbejdsmand ....................... Korsør .....................1909.06.25

Jensen ...................... N.P. ................................ overbanemester .................. Aarhus ....................1913.05.31

Jensen ...................... Niels ............................... håndværker ......................... København .............1906.11.01

Jensen ...................... O.A.E. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1955.10.25

Jensen ...................... P.J.S. ............................. ekstrahåndværker ............... København .............1945.05.06

Jensen ...................... P.M. ................................ håndværker ......................... København .............1950.11.18

Jensen ...................... Peter .............................. ekstraarbejder ..................... Struer ......................1904.03.03

Jensen ...................... Sejer ............................... lokomotivfyrbøder ............... Varde ......................1916.05.12

Jensen ...................... Thomas .......................... togbetjent ............................ Aalborg ...................1908.12.18

Jensen ...................... Ulrich .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1914.10.10

Jensen ...................... V.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Østerport .................1951.02.24

Jensen ...................... Valdemar ....................... fyrpasser ............................. Gedser ....................1944.08.28

Jenssen .................... Hans ............................... baneformand ....................... København .............1907.02.18

Jepsen ...................... Peter .............................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1916.03.15

Jepsen ...................... V.M. ................................ banemontør ........................ Skive .......................1978.11.16

Jessen ...................... A.E.E.F. .......................... ekstraarbejder ..................... København .............1945.09.21

Johannesen .............. A.K.E. ............................. overbaneformand ............... Hellerup ..................1955.12.21

Johannesen .............. V.R.H. ............................ banearbejder ...................... Holmstrup ...............1945.01.28

Johansen .................. J.F. ................................. stationsarbejder .................. Esbjerg ...................1913.07.25

Johansen .................. L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1924.09.27

Johansen .................. N.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Hobro ......................1965.10.04

Johansen .................. P.L. ................................. lokomotivfører ..................... København .............1992.12.28

Johansen .................. S.K. ................................ overportør ........................... Fredericia ................1942.01.09

Jonassen .................. Ditlev .............................. ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1916.06.23

Josephsen ................ K.A. ................................ remisearbejder .................... Aarhus ....................1955.12.11

Juliussen ................... Christiane ....................... vognrengøringskone ........... Fredericia ................1922.01.03

Jungsgaard ............... V. .................................... togfører ............................... København .............1945.10.14


30

Justesen ................... Axel ................................ baneformand ....................... Laurbjerg ................1930.11.08

Jørgensen ................. Anders ........................... baneformand ....................... Skive .......................1923.12.24

Jørgensen ................. B. .................................... overportør ........................... Vojens .....................1981.11.06

Jørgensen ................. Charles .......................... ekstraarbejder ..................... Roskildevej .............1907.07.16

Jørgensen ................. E.B.T. ............................. stationsarbejder .................. København .............1953.12.19

Jørgensen ................. H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1944.07.22

Jørgensen ................. H.R. ................................ portør .................................. Ribe ........................1937.05.05

Jørgensen ................. J. Sørensen ................... portør .................................. Roskilde ..................1920.05.07

Jørgensen ................. J.H. ................................. portør .................................. Masnedsund ...........1902.01.28

Jørgensen ................. J.L. ................................. portør .................................. København .............1901.08.26

Jørgensen ................. J.P. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1932.10.24

Jørgensen ................. Jørgen ............................ baneformand ....................... Skanderborg ...........1924.04.25

Jørgensen ................. Jørgen ............................ portør .................................. Frederiksberg .........1908.03.07

Jørgensen ................. N.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1907.11.24

Jørgensen ................. P.F. ................................ portør .................................. Bramminge .............1934.12.23

Jørgensen ................. S.B.T. ............................. portør .................................. Odense ...................1906.07.27

Jørgensen ................. Søren ............................. banenæstformand .............. Hammerum .............1943.01.22

Jørgensen ................. T.V. ................................ banearbejder ...................... Lundby ....................1939.08.12

Jørgensen ................. V.A. ................................ lokomotivfyrbøder ............... København .............1927.07.23

K

Kanto ........................ P.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1968.11.26

Karlsen ...................... J.E. ................................. portør .................................. Vedbæk ..................1921.03.04

Karsten ..................... O.K. ................................ portør .................................. København .............1975.08.27

Kastrup ..................... K.J.C. ............................. matros ................................. Storebæltsoverfarten 1987.12.23

Keldorff ..................... T.K. ................................ stationsarbejder .................. Hillerød ...................1950.02.10

Kirkegaard ................ M. Hvingelby .................. ekstraarbejder ..................... Brande ....................1926.08.04

Kjeldsen .................... A.T.J. .............................. ekstraarbejder ..................... Lyngby ....................1952.08.02

Kjær .......................... O.P.C. ............................ rangerformand .................... Rødekro ..................1958.10.29

Kjær .......................... P. Jepsen ....................... overportør ........................... Kolding ....................1913.03.03

Kjærsgaard ............... J.C. ................................. stationsarbejder .................. Nyborg ....................1947.05.11

Klavsen ..................... K.K. ................................ banearbejder ...................... Holbæk ...................1948.12.14

Kleinschmidt ............. O.H.F. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1908.09.13

Klink .......................... C.E.M.A. ......................... banearbejder ...................... København .............1940.02.05

Knudsen .................... A.N. ................................ ekstramatros ....................... Helsingør ................1970.01.23

Knudsen .................... Christian ......................... depotarbejder ..................... Viborg .....................1916.02.23

Knudsen .................... E.M. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1911.10.08

Knudsen .................... H.P. ................................ togfører ............................... København .............1943.01.08

Knudsen .................... K.K. ................................ matros ................................. Fredericia ................1935.02.23

Knudsen .................... M.J. ................................ ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1960.06.30

Knudsen .................... M.V.M. ............................ banearbejder ...................... Helsingør ................1937.06.28

Knudsen .................... N.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1951.12.17

Knudsen .................... P.S. ................................ stationsbetjent ..................... Aarhus ....................1986.09.18

Knudsen .................... S.A. ................................ lokomotivfører ..................... Brande ....................1944.10.31

Kobbel ....................... A.C. ................................ lokomotivfyrbøder ............... Fredericia ................1951.11.02

Kolbeck ..................... P.H. ................................ baneformand ....................... Bolderslev ...............1951.10.10

Kolding ...................... K.G. ................................ ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18

Kraft .......................... A.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Tønder ....................1931.01.04

Kragh ........................ O.R. ................................ ekstraarbejder ..................... Nørresundby ...........1944.12.30

Krarup ....................... N.H. ................................ civilingeniør ......................... København .............1968.07.01

Krintel ........................ E.S. ................................ banenæstformand .............. Skanderborg ...........1966.07.15

Kristensen ................. H.F. ................................ banearbejder ...................... Hjerm ......................1955.10.17

Kristensen ................. H.V. ................................ ekspedient .......................... Hjordkær .................1945.05.21

Kristensen ................. J.E. ................................. banebetjent ......................... Slagelse ..................1981.07.30

Kristensen ................. J.K. ................................. konduktør ............................ Aarhus ....................1901.07.08

Kristensen ................. J.M. ................................ portør .................................. Langaa ....................1922.09.13

Kristensen ................. K. .................................... banemester ......................... Roskilde ..................1997.05.13

Kristensen ................. K.V. ................................ jernbanearbejder ................ København .............1989.06.06


31

Kristensen ................. O.B. ................................ stationsbetjent ..................... København .............1996.03.09

Kristensen ................. O.G. ............................... stationsbetjent ..................... Korsør .....................1995.05.25

Kristiansen ................ A.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1944.11.15

Kristiansen ................ D.H. ................................ styrmand ............................. Kalundborg .............1940.02.11

Krog .......................... K.J.A. ............................. stationsarbejder .................. Korsør .....................1947.09.16

Kruhøffer ................... E.H. ................................ overskibsfyrbøder ............... Korsør .....................1954.02.23

Kvist .......................... M.S.P. ............................ portør .................................. Horsens ..................1929.06.26

Kyed .......................... A. Christensen ............... ekstraarbejder ..................... Brande ....................1930.02.13

Kynde ........................ C.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1944.02.08

Kaack ........................ A.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Tønder ....................1945.03.11

Kaarby ...................... N. ................................... depotbetjent ........................ Nyborg ....................1980.09.16

L

Larsen ....................... A.B. ................................ stationsarbejder .................. København .............1960.11.09

Larsen ....................... A.F. ................................ stationsarbejder .................. Korsør .....................1905.07.06

Larsen ....................... A.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1971.06.15

Larsen ....................... A.M.H. ............................ portør .................................. Kalundborg .............1923.01.11

Larsen ....................... C.C. ................................ togfører ............................... Odense ...................1960.03.01

Larsen ....................... C.J. ................................. depotarbejder ..................... Strib ........................1912.10.27

Larsen ....................... C.V. ................................ banearbejder ...................... Borup ......................1950.06.23

Larsen ....................... E.E. ................................ ekstraformand ..................... Skive .......................1959.08.16

Larsen ....................... H.A. ................................ portør .................................. Nykøbing F. ............1937.10.29

Larsen ....................... H.C.C. ............................ portør .................................. Frederiksberg .........1904.02.03

Larsen ....................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1901.06.12

Larsen ....................... H.P. ................................ telegrafformand .................. København .............1930.04.28

Larsen ....................... Henrik ............................ banearbejder ...................... Aalborg ...................1948.07.31

Larsen ....................... J.C. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1909.12.29

Larsen ....................... J.H. ................................. portør .................................. København .............1901.12.05

Larsen ....................... J.P. ................................. overportør ........................... Korsør .....................1933.09.06

Larsen ....................... J.P. ................................. portør .................................. Aalborg ...................1904.03.26

Larsen ....................... Johan ............................. ekstramatros ....................... Helsingør ................1918.01.02

Larsen ....................... K.A.B. ............................. banebetjent ......................... Glostrup ..................1958.06.29

Larsen ....................... K.M. ................................ ledvogter ............................. Hjørring ...................1933.03.26

Larsen ....................... L.P. ................................. banearbejder ...................... Sorø ........................1941.11.23

Larsen ....................... L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Charlottenlund ........1937.10.04

Larsen ....................... L.P.H.S. .......................... portør .................................. København .............1917.12.11

Larsen ....................... Lars ................................ rangerformand .................... København GB .......1950.04.12

Larsen ....................... M.V. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Aalborg ...................1949.11.01

Larsen ....................... Ole ................................. portør .................................. Klampenborg ..........1908.10.13

Larsen ....................... P.A. ................................ ekspedient .......................... Daugaard ................1944.09.30

Larsen ....................... P.K. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1986.03.11

Larsen ....................... R.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1959.07.10

Larsen ....................... Rasmus .......................... baneformand ....................... Sorø ........................1909.07.11

Larsen ....................... S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Holte .......................1943.06.21

Lassen ...................... E.S. ................................ portør .................................. Skive .......................1963.11.30

Lassen ...................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1946.09.18

Lauesen .................... G.E. ................................ stationsforstander ............... Thisted ....................1924.12.23

Lauritsen ................... L.P.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Lunderskov .............1959.12.08

Laursen ..................... E.S.S. ............................. ekstraarbejderske, fru ......... Slagelse ..................1954.07.21

Laursen ..................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Laursen ..................... R. Bornemann ................ banearbejder ...................... Frederiksberg .........1919.07.18

Laursen ..................... S.C. ................................ banenæstformand .............. Skanderborg ...........1924.04.25

Laustsen ................... H.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Graasten .................1958.01.10

Lauterbach ................ Adam .............................. ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1903.07.25

Liborius ..................... H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1943.11.08

Lindhardtsen ............. H.P.O. ............................ lokomotivfyrbøder ............... Nyborg ....................1913.10.16

Lisbjerg ..................... K.A.K. ............................. ekstraarbejder ..................... Vinderup .................1964.10.05

Lorentzen .................. Jürgen ............................ ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1963.09.05


32

Lund .......................... H.T. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Esbjerg ...................1944.08.28

Lund .......................... S.O. ................................ ekstraarbejdsmand ............. Aarhus ....................1945.05.05

Lund .......................... T.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1956.03.26

Lund-Nielsen ............. H. ................................... signalmontøraspirant .......... Charlottenlund ........1968.06.18

Lynggaard ................. J. Nielsen ....................... portør .................................. Vamdrup .................1911.12.21

M

Madsen ..................... Christen ......................... depotarbejder ..................... Struer ......................1905.11.25

Madsen ..................... H.O. ................................ overassistent ....................... København .............1932.10.26

Madsen ..................... H.P. ................................ overportør ........................... Kolding ....................1907.05.12

Madsen ..................... Johannes ....................... baneformand ....................... Rislev ......................1950.06.03

Madsen ..................... K.C. ................................ portør .................................. Trustrup ..................1903.04.02

Madsen ..................... K.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Kolding ....................1946.03.14

Madsen ..................... M.P. ................................ overportør ........................... Skanderborg ...........1924.02.19

Madsen ..................... Mads .............................. banearbejder ...................... København .............1912.09.13

Madsen ..................... P.B.A. ............................. portør udenfor nr. ................ Charlottenlund .........1945.02.27

Madsen ..................... P.V. ................................ portør .................................. Esbjerg ...................1975.08.15

Madsen ..................... Thomas .......................... ekstraarbejder ..................... Strib ........................1915.01.15

Magnusson ............... V.G. ................................ overportør ........................... Aalborg ...................1935.01.11

Maibohm ................... E.A. ................................ arbejdsmand ....................... Aarhus ....................1954.04.16

Majgaard ................... P.C. ................................ togbetjent ............................ Aarhus ....................1933.06.22

Marcker ..................... H.E. ................................ ekstramatros ....................... Helsingør ................1960.03.11

Martinsen .................. F.H. ................................ banehåndværker ................ Næstved .................1995.02.06

Mathiesen ................. J.C. ................................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1918.11.02

Mehr .......................... H.G. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1960.11.11

Meilandt .................... P.M. ................................ banebetjent ......................... Bramming ...............1973.08.16

Meilgaard .................. Mogens .......................... ekstraarbejder ..................... Padborg ..................1942.08.28

Meng ......................... S.M.P. ............................ ekstraarbejder ..................... Bramminge .............1942.10.05

Michael ..................... L.K.L. .............................. togfører ............................... Frederikssund .........1921.01.10

Michaelsen ................ C.S.N. ............................ portør .................................. København .............1916.08.12

Michelsen .................. C.F.W. ............................ håndværker ......................... Aarhus ....................1945.07.14

Mikkelsen .................. Jens ............................... ledvogter ............................. Randers ..................1913.03.22

Mikkelsen .................. K.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1945.08.02

Mikkelsen .................. M.M. ............................... ekstraarbejder ..................... Stevnstrup ..............1944.12.15

Mikkelsen .................. P.E. ................................ baneformand ....................... Fruens Bøge ...........1962.02.28

Mikkelsen .................. S.A. ................................ lastbilchauffør ..................... Randers ..................1968.07.26

Mikkelsen .................. S.P. ................................ stationsarbejder .................. Langaa ....................1916.01.06

Morgen ...................... S. Poulsen ..................... ekstraarbejder ..................... Glyngøre .................1935.05.10

Mortensen ................. A.C.V. ............................. banearbejder ...................... Tvingstrup ...............1935.10.19

Mortensen ................. E.V. ................................ portør .................................. Nyborg ....................1965.12.31

Mortensen ................. L.C. ................................ vognopsynsmand ............... Frederikshavn .........1933.03.10

Mortensen ................. L.O.A. ............................. ekstraarbejder ..................... København .............1940.02.12

Mortensen ................. Tage ............................... ekstraarbejder ..................... Brande ....................1943.04.12

Møller ........................ A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Allingaabro ..............1944.11.03

Møller ........................ E.J. ................................. overportør ........................... København .............1936.04.17

Møller ........................ K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1959.01.31

Møller ........................ K.V. ................................ lokomotivfører ..................... Hobro ......................1937.04.21

Møller ........................ O.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Haderslev ...............1945.01.07

Månsson ................... E.P. ................................ ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18

N

Nathan ...................... H.H.P. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1917.01.24

Neumann .................. N.J. ................................. arbejdsmand ....................... København .............1924.05.08

Nielsen ...................... A. .................................... jernbanearbejder ................ Fredericia ................1986.12.19

Nielsen ...................... A.A.H. ............................. ekstraarbejder ..................... Sandved .................1965.09.13

Nielsen ...................... A.C. ................................ banearbejder ...................... Klampenborg ..........1935.04.01

Nielsen ...................... A.C. ................................ portør .................................. Middelfart ................1923.05.22


33

Nielsen ...................... A.J.V. ............................. portør .................................. Struer ......................1926.08.02

Nielsen ...................... A.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarup ......................1906.09.22

Nielsen ...................... A.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Brande ....................1945.03.05

Nielsen ...................... Albert .............................. ekstraarbejder ..................... Aalborg ...................1955.06.30

Nielsen ...................... Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Hylke .......................1921.01.17

Nielsen ...................... Andreas ......................... stationsarbejder .................. Slagelse ..................1907.07.31

Nielsen ...................... B.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Humlebæk ..............1966.10.15

Nielsen ...................... B.M. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1964.07.22

Nielsen ...................... C.A. ................................ lokomotivfyrbøder ............... København .............1919.11.03

Nielsen ...................... C.C. ................................ motorfører ........................... København .............1945.05.30

Nielsen ...................... C.C. ................................ stationsarbejder .................. København .............1919.11.24

Nielsen ...................... C.E. ................................ baneformand ....................... København .............1920.02.05

Nielsen ...................... C.P. ................................ portør .................................. København .............1907.02.28

Nielsen ...................... Christen ......................... togfører ............................... Skanderborg ...........1932.04.02

Nielsen ...................... Christian ......................... banebetjent ......................... Fiskebæk ................1951.11.05

Nielsen ...................... Christian ......................... ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1901.08.20

Nielsen ...................... Christian ......................... ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1960.11.28

Nielsen ...................... E. .................................... rutebilchauffør ..................... Skive .......................1974.07.06

Nielsen ...................... E.C. ................................ ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1945.01.28

Nielsen ...................... E.E. ................................ stationsarbejder .................. København .............1912.07.27

Nielsen ...................... E.G. ................................ baneformand ....................... Guldager .................1952.03.16

Nielsen ...................... F.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1934.02.09

Nielsen ...................... Georg ............................. baneformand ....................... Rødkærsbro ...........1953.12.16

Nielsen ...................... H.A.E. ............................. portør .................................. København .............1949.07.31

Nielsen ...................... H.G. ................................ håndværker ......................... København .............1962.03.20

Nielsen ...................... H.H. ................................ banearbejder ...................... Vejle ........................1917.08.01

Nielsen ...................... H.J.F. ............................. portør .................................. København .............1922.08.06

Nielsen ...................... H.M.P.K. ......................... trafikassistent ...................... Padborg ..................1945.03.13

Nielsen ...................... H.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1954.09.16

Nielsen ...................... J.B. ................................. banebetjent ......................... København .............1986.02.25

Nielsen ...................... J.C. ................................. portør .................................. Langaa ....................1902.02.05

Nielsen ...................... J.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Næstved .................1958.08.22

Nielsen ...................... J.H. ................................. ekstraarbejder ..................... Holbæk ...................1948.12.14

Nielsen ...................... J.K. ................................. ekstraarbejder ..................... Buddinge ................1958.01.07

Nielsen ...................... J.K. ................................. vognrengøringskone ........... Viborg .....................1930.06.17

Nielsen ...................... J.P. ................................. banearbejder ...................... Odense ...................1942.10.25

Nielsen ...................... J.P. ................................. telegrafhåndværker ............ København .............1929.12.19

Nielsen ...................... K.E. ................................ overportør ........................... København .............1933.06.16

Nielsen ...................... K.E.L.V. .......................... togbetjent ............................ København .............1926.12.21

Nielsen ...................... K.F. ................................ rangerformand .................... København .............1960.07.16

Nielsen ...................... K.K. ................................ baneformand ....................... Klampenborg ..........1947.02.04

Nielsen ...................... K.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Nørresundby ...........1947.03.21

Nielsen ...................... K.R.P. ............................. stationsbetjent ..................... Vildbjerg ..................1944.08.27

Nielsen ...................... Kirstine ........................... ledvogterske ....................... Tylstrup ...................1916.11.01

Nielsen ...................... Kresten .......................... banearbejder ...................... Kolding ....................1941.03.05

Nielsen ...................... L.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1917.10.07

Nielsen ...................... L.M. ................................ stationsarbejder .................. København GB. ......1942.09.04

Nielsen ...................... M.B. ................................ banebetjent ......................... Aarhus ....................1995.04.12

Nielsen ...................... M.C. ............................... portør .................................. Aarhus ....................1944.01.07

Nielsen ...................... M.G. ............................... togbetjent ............................ Fredericia ................1916.04.28

Nielsen ...................... Marinus .......................... stationsarbejder .................. Herning ...................1916.10.03

Nielsen ...................... N.F. ................................ ekstraarbejder ..................... Snekkersten ...........1964.12.01

Nielsen ...................... N.H.L. ............................. ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1939.01.24

Nielsen ...................... N.K. ................................ banearbejder ...................... Regstrup .................1935.10.10

Nielsen ...................... N.K. ................................ banemontør ........................ København .............1980.11.15

Nielsen ...................... N.P. ................................ banearbejder ...................... Bur ..........................1945.01.27

Nielsen ...................... N.P. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Fredericia ................1919.11.20

Nielsen ...................... N.T. ................................ håndværker ......................... Aarhus ....................1958.04.16


34

Nielsen ...................... O.C. ................................ ekstramatros ....................... Rødby .....................1970.02.04

Nielsen ...................... Ole ................................. banenæstformand .............. Orehoved ................1908.09.20

Nielsen ...................... P.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Struer ......................1944.08.27

Nielsen ...................... P.O.A. ............................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1971.02.05

Nielsen ...................... P.T. ................................ portør .................................. Holbæk ...................1946.02.18

Nielsen ...................... Poul ................................ stationsarbejder .................. København .............1907.02.26

Nielsen ...................... Rasmus .......................... portør .................................. Bred ........................1921.09.30

Nielsen ...................... Rasmus .......................... portør .................................. København .............1905.04.19

Nielsen ...................... S.A.F. ............................. portør .................................. København .............1933.06.16

Nielsen ...................... S.K. ................................ portør .................................. Kolding ....................1908.12.03

Nielsen ...................... Steen A. ......................... togbetjent ............................ København .............1987.04.06

Nielsen ...................... Søren ............................. banearbejder ...................... Vejle ........................1951.02.01

Nielsen ...................... T.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1925.04.21

Nielsen ...................... T.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Helsingør ................1971.06.14

Nielsen ...................... V.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Skive .......................1957.12.30

Nielsen ...................... V.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1947.06.07

Nielsen ...................... V.K.S. ............................. banearbejder ...................... Nørrebro .................1944.02.10

Nielsen ...................... Vilhelm ........................... ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1961.05.06

Nilsson ...................... G.H. ................................ ekstraarbejder ..................... Hesselager .............1954.12.02

Nissen ....................... J.C.R. ............................. lokomotivfører ..................... Fredericia ................1945.01.07

Nissen ....................... J.L. ................................. overportør ........................... Fredericia ................1948.07.31

Nissen ....................... J.V. ................................. ekstraarbejder ..................... Sønderborg .............1923.04.10

Nissen ....................... N.C.G. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1934.06.07

O

Olesen ...................... E.K. ................................ vognrengøringskone ........... Viborg .....................1935.05.05

Olesen ...................... J.W. ................................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1962.05.28

Olesen ...................... Ole ................................. stationskarl .......................... Roskilde ..................1901.05.13

Olsbro ....................... C.V.V. ............................. overmatros .......................... Strib ........................1928.11.19

Olsen ........................ A.G. ................................ portør .................................. Roskilde ..................1952.07.12

Olsen ........................ Christen ......................... banearbejder ...................... Fredensborg ...........1905.04.03

Olsen ........................ E.S.A. ............................. tilsynsformand ..................... København .............1986.11.28

Olsen ........................ Edmund ......................... ekstraarbejder ..................... Nørrebro .................1946.10.23

Olsen ........................ Erik ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.02.07

Olsen ........................ Erik ................................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1929.01.15

Olsen ........................ H.H. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1945.12.22

Olsen ........................ H.H. ................................ portør .................................. Virum ......................1955.12.18

Olsen ........................ H.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Borup ......................1954.05.28

Olsen ........................ H.P. ................................ banearbejder ...................... Holmstrup ...............1945.01.28

Olsen ........................ H.P. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1912.07.27

Olsen ........................ J.K. ................................. lokomotivfører ..................... Korsør .....................1944.09.25

Olsen ........................ J.P. ................................. togfører ............................... Helsingør ................1904.10.01

Olsen ........................ Jacob ............................. ekstraarbejder ..................... Ringsted .................1943.03.11

Olsen ........................ K.O.J. ............................. portør .................................. Holbæk ...................1943.01.20

Olsen ........................ L.A.S. ............................. ekstraarbejder ..................... Vanløse ..................1968.11.26

Olsen ........................ L.P. ................................. stationsarbejder .................. København .............1910.02.08

Olsen ........................ O.A. ................................ togfører ............................... København .............1955.11.19

Olsen ........................ P.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Næstved .................1948.08.20

Olsen ........................ R.P. ................................ overportør ........................... Aarhus ....................1902.12.19

Olsen ........................ V.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Frederiksberg .........1945.10.22

Olsen ........................ V.K. ................................ overassistent ....................... København .............1944.07.09

Olsen ........................ Aa. Hald ......................... ekstraarbejder ..................... Løsning ...................1935.11.09

P

Pedersen .................. A.G. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1908.09.05

Pedersen .................. A.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Vraa ........................1965.12.31

Pedersen .................. Anders ........................... ekstraarbejder ..................... Hanbjerg .................1911.07.31


35

Pedersen .................. C.C. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1915.11.11

Pedersen .................. C.E. ................................ skibsdreng .......................... Fredericia ................1925.01.06

Pedersen .................. C.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1949.01.04

Pedersen .................. C.M. ............................... banehåndværker ................ Vrangstrup ..............1941.02.08

Pedersen .................. C.P. ................................ baneformand ....................... Løgstrup .................1914.07.09

Pedersen .................. C.S. ................................ portør .................................. Næstved .................1919.04.01

Pedersen .................. E.F.V. ............................. ekstraarbejder ..................... Svanemøllen ...........1958.07.29

Pedersen .................. E.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1956.02.16

Pedersen .................. G.M.K. ............................ portør .................................. Aalborg ...................1966.11.24

Pedersen .................. H.J. ................................. portør .................................. Nykøbing F .............1901.04.07

Pedersen .................. H.J.S. ............................. banebetjent ......................... Vordingborg ............1970.03.18

Pedersen .................. H.O. ................................ remisearbejder .................... København .............1955.09.30

Pedersen .................. Harry .............................. ekstraarbejder ..................... Brønderslev ............1957.08.27

Pedersen .................. J.C. ................................. ekstraarbejder ..................... Randers ..................1953.08.10

Pedersen .................. J.F. ................................. stationsbetjent ..................... Næstved .................1993.01.18

Pedersen .................. J.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1949.04.07

Pedersen .................. K.E. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1959.01.31

Pedersen .................. L.K. ................................. portør .................................. Ballerup ..................1918.12.24

Pedersen .................. Laust .............................. togfører ............................... Skanderborg ...........1911.12.19

Pedersen .................. M.N. ............................... lokomotivfører ..................... Viborg .....................1963.03.21

Pedersen .................. N.P. ................................ banenæstformand .............. Bur ..........................1908.10.20

Pedersen .................. N.P. ................................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1929.05.27

Pedersen .................. O.B. ................................ ekstraledvogterske, fru ....... Aabro ......................1957.10.09

Pedersen .................. O.B. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1941.06.12

Pedersen .................. O.E. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1946.08.21

Pedersen .................. Otto ................................ overbaneformand ............... København .............1966.03.04

Pedersen .................. P.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Hurup ......................1917.02.04

Pedersen .................. P.N. ................................ banevagt ............................. Uglev ......................1937.12.24

Pedersen .................. P.P. ................................ banebetjent ......................... Kalundborg .............1971.06.09

Pedersen .................. P.R.A. ............................. portør .................................. Korsør .....................1915.04.01

Pedersen .................. Peder ............................. ekstraarbejder ..................... Uglev ......................1918.12.16

Pedersen .................. Rasmus .......................... ekstraarbejder ..................... Stilling .....................1948.01.10

Pedersen .................. S.A. ................................ portør .................................. København .............1906.10.27

Pedersen .................. S.K. ................................ signalarbejder ..................... Hellerup ..................1966.01.21

Pedersen .................. V.R. ................................ banearbejderaspirant .......... Middelfart ................1943.02.15

Persson ..................... M.A.O. ............................ banearbejder ...................... København .............1946.11.21

Persson ..................... S.A.M. ............................ ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1963.10.16

Petersen ................... A. .................................... reservelokomotivfyrbøder ... Skanderborg ...........1915.12.20

Petersen ................... A.J.S. ............................. portør .................................. Ullerslev ..................1937.04.14

Petersen ................... A.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Langaa ....................1944.11.07

Petersen ................... C.C.V. ............................ ekstraarbejder ..................... København .............1922.08.11

Petersen ................... C.R. ................................ stationsbetjent ..................... Svendborg ..............1949.11.11

Petersen ................... Chr. ................................ portør .................................. Graasten .................1920.08.31

Petersen ................... Christian ......................... overportør ........................... Sønderborg .............1946.01.15

Petersen ................... E.C. ................................ stationsarbejder .................. Helsingør ................1943.03.03

Petersen ................... Georg Carl ..................... fyrbøder .............................. *1850.02.28 ............1876.12.26

Petersen ................... H.F. ................................ baneformand ....................... København .............1944.08.11

Petersen ................... H.K. ................................ portør .................................. Næstved .................1922.12.13

Petersen ................... H.P. ................................ banearbejder ...................... Kalundborg .............1910.02.27

Petersen ................... H.P. ................................ ekstraarbejder ..................... Strib ........................1900.01.01

Petersen ................... Harry .............................. portør .................................. Horsens ..................1943.08.08

Petersen ................... Henning ......................... trafikelev ............................. Roskilde ..................1951.12.12

Petersen ................... I.J. .................................. portør .................................. Charlottenlund ........1934.02.16

Petersen ................... I.M. ................................. ledvogterske ....................... Køge .......................1911.07.26

Petersen ................... J.C. ................................. portør .................................. Næstved .................1916.12.11

Petersen ................... J.P. ................................. baneformand ....................... Pjedsted ..................1942.07.06

Petersen ................... Jørgen ............................ baneformand ....................... Hvalsø ....................1949.06.04

Petersen ................... K.E. ................................ overportør ........................... København .............1930.10.11


36

Petersen ................... K.S.A. ............................. jernbanepakmester ............. København .............1935.07.29

Petersen ................... L.C. ................................ baneformand ....................... Roskilde ..................1939.03.31

Petersen ................... L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Nykøbing F. ............1940.05.02

Petersen ................... M.T. ................................ jernbanearbejder ................ Korsør .....................1988.02.23

Petersen ................... Mads .............................. ekstraarbejder ..................... Sommersted ...........1953.09.18

Petersen ................... Marius ............................ ekstraarbejder ..................... Korsør .....................1959.11.25

Petersen ................... N.C. ................................ baneformand ....................... Slagelse ..................1914.11.25

Petersen ................... N.P. ................................ portør .................................. Kolding ....................1935.03.12

Petersen ................... P. Nielsen ...................... portør .................................. Aarhus ....................1906.11.16

Petersen ................... P.C.M. ............................ ekstraarbejder ..................... Glostrup ..................1944.03.26

Petersen ................... P.F. ................................ vognopsynsmand ............... Roskilde ..................1941.10.01

Petersen ................... Peter .............................. banearbejder ...................... København .............1901.06.01

Petersen ................... Peter .............................. lokomotivfører ..................... *1841.04.07 .............1876.12.26

Petersen ................... Peter .............................. portør .................................. Masnedø .................1910.07.01

Petersen ................... R.S. ................................ ekstraarbejder ..................... Vordingborg ............1964.09.28

Petersen ................... S.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Ølstykke ..................1957.11.30

Petersen ................... Svenning ........................ arbejder ............................... *1839.06.03 ............1876.12.26

Petersen ................... V.E. ................................ ekstrahåndværker ............... Aarhus ....................1945.04.08

Poulsen ..................... J.J. ................................. depotarbejder ..................... Struer ......................1902.10.02

Poulsen ..................... Martin ............................. togfører ............................... København .............1955.06.26

Poulsen ..................... N. Larsen ....................... ekstraarbejder ..................... København .............1929.02.11

Poulsen ..................... Ove ................................ matros ................................. Gedser ....................1946.04.05

Poulsen ..................... P.E. ................................ portør .................................. Odense ...................1945.05.05

Poulsen ..................... Poul ................................ baneformand ....................... Aalborg ...................1940.11.16

Poulsen ..................... V.A. ................................ arbejdsmand ....................... Helsingør ...............1944.09.04

Precht ....................... F.O.S. ............................. overassistent ....................... Vanløse ..................1945.11.28

Paarup ...................... Emil ................................ ekstraarbejder ..................... Holstebro ................1967.07.13

Q

Qvist .......................... A.H.C. ............................ håndværker ......................... København .............1943.09.03

R

Rasmussen ............... A.A. ................................ portør .................................. Korsør .....................1955.08.12

Rasmussen ............... A.W. ............................... banearbejder ...................... Regstrup .................1954.02.24

Rasmussen ............... E.A. ................................ overportør ........................... Esbjerg ...................1977.08.20

Rasmussen ............... E.B. ................................ banemontør ........................ Fredericia ................1976.05.17

Rasmussen ............... Erik ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1951.12.12

Rasmussen ............... H.E. ................................ banenæstformand .............. Fredericia ................1965.04.29

Rasmussen ............... J.H. ................................. banenæstformand .............. Svendstrup J. ..........1946.04.08

Rasmussen ............... J.P. ................................. banearbejder ...................... Middelfart ................1956.12.22

Rasmussen ............... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Middelfart ................1943.02.15

Rasmussen ............... Johannes ....................... stationsarbejder .................. København .............1906.03.17

Rasmussen ............... K. Hansen ...................... portør .................................. Strib ........................1904.12.04

Rasmussen ............... K.H. ................................ portøraspirant ..................... København .............1964.08.20

Rasmussen ............... K.P. ................................ rangermester ...................... Fredericia ................1928.04.03

Rasmussen ............... L.A. ................................. baneformand ....................... Brabrand .................1951.06.09

Rasmussen ............... N.C. ................................ portør .................................. Birkerød ..................1905.12.06

Rasmussen ............... Niels ............................... overportør 1 o ....................... Horsens ..................1944.09.17

Rasmussen ............... P.H. ................................ portør .................................. Lyngby ....................1915.06.05

Rasmussen ............... Poul ................................ banearbejder ...................... Hinnerup .................1950.10.07

Rasmussen ............... R.P. ................................ jernbanepakmester ............. Nyborg ....................1922.09.12

Rasmussen ............... Søren ............................. depotarbejder ..................... Nykøbing F. ............1916.03.28

Rasmussen ............... W. ................................... stationsbetjent ..................... Hillerød ...................1979.12.13

Ravn ......................... K.E. ................................ ekstraarbejder ..................... Haderslev ...............1944.09.14

Ravn ......................... Kresten .......................... lokomotivfyrbøderaspirant .. Aarhus H .................1945.01.07

Reinhard ................... E.A. ................................ portør .................................. Aarhus ....................1919.12.19

Richardsen ................ A.C. ................................ overportør ........................... København .............1907.12.18


37

Riishøj ....................... K. Pedersen ................... portør .................................. Aarhus ....................1932.07.27

Roldhave ................... D.E. ................................ jernbanearbejder ................ Taastrup .................1997.04.17

Ryde ......................... E.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1906.11.30

Rømhild .................... H.C. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1903.11.28

Røpke ....................... Georg ............................. portør .................................. København .............1914.12.16

S

Sahl ........................... N. Nielsen ...................... portør .................................. Løgstør ...................1937.06.07

Saxmose ................... C.O.G.J. ......................... trafikelev ............................. Tolne .......................1919.06.15

Scheil ........................ J.A.V. ............................. jernbanepakmester ............. København .............1940.06.18

Schmetz .................... A.I. .................................. overtrafikassistent ............... Herning ...................1947.08.23

Schmidt ..................... N. Petersen .................... baneformand ....................... Hellerup ..................1932.01.15

Schmidtke ................. E.G. ................................ ekstraarbejder ..................... Padborg ..................1962.03.31

Schneider .................. N.J. ................................. ekstraarbejder ..................... København .............1948.07.30

Schou ........................ K.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1953.03.15

Schweigler ................ F.C.C. ............................. togfører ............................... København .............1905.07.18

Seider ....................... K.S. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1918.10.08

Sejr ............................ K.E. ................................ banenæstformand .............. Hasselager .............1945.03.26

Siem .......................... M.R. ............................... vognopsynsmand ............... Frederikshavn .........1942.02.24

Simonsen .................. S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1962.04.27

Skov .......................... J.C.C. ............................. ekstraarbejder ..................... Vejle ........................1907.11.29

Skov .......................... T.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Viborg .....................1956.06.01

Sletting ...................... R.V. ................................ overbaneformand ............... Vigerslev .................1964.04.13

Sorvad ...................... P.J. ................................. ekstraarbejder ..................... Struer ......................1946.04.05

Sparholt .................... J.A.J. .............................. stationsarbejder .................. Holbæk ...................1912.11.13

Spaabæk .................. N.P. ................................ håndværker ......................... København .............1948.12.15

Staunstrup ................ J.A.V. ............................. portør .................................. København .............1929.10.24

Stein .......................... A.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.06.13

Stenkvist ................... H.T. ................................ lokomotivfører ..................... København .............1968.01.31

Stokholm ................... M.K. ................................ håndværker ......................... København .............1966.10.21

Storm ........................ P.K. ................................ lokomotivfører ..................... Nyborg ....................1942.09.29

Staalhøj ..................... B.E. ................................ portør .................................. København .............1944.05.27

Svendsen .................. J.L.C. .............................. portør .................................. Aalborg ...................1930.01.14

Søgart ....................... P.A.P. ............................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1952.03.23

Søgaard-Hansen ...... J.R.J. .............................. ekstraarbejder ..................... København .............1951.07.10

Sørensen .................. Alfred .............................. ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1960.11.24

Sørensen .................. Alfred .............................. stationsarbejder .................. Silkeborg .................1920.05.27

Sørensen .................. C.C. ................................ portør .................................. Næstved .................1902.08.19

Sørensen .................. C.G. ................................ ekstrahåndværker ............... København .............1945.05.06

Sørensen .................. C.M. ............................... håndværker ......................... København .............1938.10.30

Sørensen .................. C.V. ................................ banenæstformand .............. Taastrup .................1924.09.27

Sørensen .................. C.V. ................................ portør .................................. Odense ...................1915.05.06

Sørensen .................. E.A. ................................ banenæstformand .............. Vigerslev .................1965.08.06

Sørensen .................. Erik ................................. overportør ........................... Korsør .....................1942.12.09

Sørensen .................. H.A. ................................ lokomotivmester ................. Struer ......................1964.12.13

Sørensen .................. H.C. ................................ portør .................................. Holbæk ...................1902.01.13

Sørensen .................. J.J.J. ............................... ekstraarbejder ..................... Ryomgaard .............1953.06.05

Sørensen .................. J.P. ................................. portør .................................. Fredericia ................1917.05.29

Sørensen .................. K.F.B. ............................. lokomotivfyrbøder ............... Gedser ....................1939.09.08

Sørensen .................. K.J. ................................. stationsarbejder .................. Hillerød ...................1944.07.17

Sørensen .................. Kristen ............................ portør .................................. Trustrup ..................1924.02.06

Sørensen .................. L.E. ................................. ekstraarbejder ..................... Odense ...................1942.10.25

Sørensen .................. L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1935.05.26

Sørensen .................. Leo ................................. baneingeniør ....................... 2. distrikt .................1945.02.25

Sørensen .................. M.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Esbjerg ...................1924.03.25

Sørensen .................. M.K. ................................ overportør ........................... Holstebro ................1941.11.18

Sørensen .................. Morten ............................ ekstraarbejder ..................... Taastrup .................1918.10.21

Sørensen .................. N.C. ................................ banearbejder ...................... Kvissel ....................1952.09.26


38

Sørensen .................. N.C.M. ............................ overskibsfyrbøder ............... Korsør .....................1932.11.08

Sørensen .................. N.N. ................................ skibsmaskinassistent .......... Storebælt ................1908.05.05

Sørensen .................. N.P.R. ............................ portør .................................. København .............1901.07.30

Sørensen .................. O.V. ................................ ekstraarbejder ..................... Glim ........................1929.12.27

Sørensen .................. P.V. ................................ togbetjent ............................ København .............1945.05.05

Sørensen .................. R.O. ................................ ekstraledvogterske ............. Løsning ...................1912.06.28

Sørensen .................. S. Reinhold .................... ekstraarbejder ..................... Aarhus ....................1906.10.19

Sørensen .................. S.P. ................................ stationsarbejder .................. Holbæk ...................1914.12.15

Sørensen .................. S.R. ................................ banenæstformand ............... Banetjenesten KH. .1971.09.14

Sørensen .................. S.T. ................................ stationsbetjent ..................... Hobro ......................1953.06.19

Sørensen .................. Ø.F.S. ............................. stationsarbejder .................. Lyngby ....................1944.07.12

T

Tagesen .................... C.S. ................................ banearbejder ...................... Nyborg ....................1944.11.18

Tang .......................... J.V.I. ............................... plantør ................................. Roskilde ..................1969.04.09

Taudorf ..................... S.H. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1962.08.18

Thomgaard ............... O.W. ............................... lokomotivfører ..................... Viborg .....................1945.02.05

Thomsen ................... Hugo .............................. ekstraarbejder ..................... Hjørring ...................1948.03.02

Thomsen ................... J. Sirsbæk ...................... portør .................................. Ølgod ......................1917.11.29

Thomsen ................... J.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Roskilde ..................1910.12.29

Thomsen ................... Peder ............................. togfører ............................... København .............1913.01.06

Thomsen ................... S.T. ................................ togfører ............................... Esbjerg ...................1936.02.15

Thomsen ................... T.K. ................................ ekstraarbejder ..................... Mundelstrup ............1942.12.01

Thuen ........................ K.T. ................................ ekstraarbejder ..................... København .............1914.06.23

Thygesen .................. Bent ................................ stationsarbejder .................. København .............1951.09.21

Tietze ........................ Kristian ........................... ekstraarbejder ..................... København .............1943.06.25

Tornow ...................... Frederik Vilhelm ............. formand ............................... *1841.10.08 ............1876.12.26

Trolle ......................... H.J. ................................. portør .................................. Aarhus ....................1929.10.04

Tønder ...................... A.S. ................................ overstyrmand ...................... Rødby .....................1979.08.06

Tønnesen .................. Julius .............................. portør .................................. Skjern .....................1934.01.25

Tønning ..................... Kristen ............................ ekstraarbejder ..................... Oddesund N. ..........1916.12.10

U

Uhrenfeldt ................. M.K. ................................ overportør ........................... Frederikshavn .........1941.08.27

V

Vadtland .................... P.C.F. ............................. ekstraarbejder ..................... Hellerup ..................1940.12.25

Vejlhus ...................... J.M. ................................ portør .................................. Aalborg ...................1923.06.15

Verding ..................... K.B.J. ............................. banemester ......................... Ringsted .................1973.11.15

Vilhelmsen ................ Kristian ........................... togbetjent ............................ København .............1920.01.24

Villumsen .................. Anton .............................. portør .................................. Skørping .................1907.10.24

Villumsen .................. Jørgen ............................ ekstraarbejder ..................... Vigerslev .................1966.06.23

Voigt .......................... R.J.R. ............................. portør .................................. Nykøbing F. ............1924.11.11

Vollenberg ................. P.M.P. ............................ togfører ............................... Fredericia ................1943.08.06

W

Wagener ................... B.C. ................................ portør .................................. Randers ..................1943.02.19

Weicher ..................... H.G. ................................ togbetjent ............................ Masnedsund ...........1916.07.10

Wigant ....................... P. .................................... togbetjent ............................ Aarhus ....................1911.08.16

Wæver ...................... V.L.J. .............................. overbanemester .................. Aalborg ...................1913.07.18

Ø

Ørnberg ..................... E.H. ................................ elektrofører ......................... Enghave .................1952.03.11


39

- o O o -

Navne fra Fredericia Kommune (Fredericia, Pjedsted og Taulov) samt Brejning og Børkop

Andersen .................. B.M. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1947.07.01

Andersen .................. F.E.M. ............................ hjælpearbejder .................... Fredericia ................1945.04.18

Andersen .................. H.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1949.06.22

Andersen .................. J.P. ................................. togfører ............................... Fredericia ................1952.04.15

Antonsen ................... A.P. ................................ banearbejder ...................... Fredericia ................1941.02.22

Christensen ............... S.W. ............................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.12.28

Devantier .................. H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1945.09.19

Dupont ...................... P.N. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1940.10.08

Eeg ............................ Hans ............................... hjælpearbejder .................... Fredericia ................1945.04.18

Hansen ..................... E.T. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.04.23

Hansen ..................... J. Møller ......................... banearbejder ...................... Fredericia ................1931.08.11

Henningsen ............... A.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1941.01.16

Hermann ................... H.C.H. ............................ stationsarbejder .................. Fredericia ................1945.04.18

Hold .......................... S.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1945.01.08

Jacobsen .................. A. Møller ......................... stationsarbejder .................. Fredericia ................1919.03.12

Jacobsen .................. N.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1921.12.21

Jensen ...................... Kristian ........................... portør .................................. Fredericia ................1908.10.17

Jensen ...................... Marinus .......................... ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1946.09.20

Jepsen ...................... Peter .............................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1916.03.15

Johansen .................. S.K. ................................ overportør ........................... Fredericia ................1942.01.09

Juliussen ................... Christiane ....................... vognrengøringskone ........... Fredericia ................1922.01.03

Jørgensen ................. J.P. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1932.10.24

Knudsen .................... K.K. ................................ matros ................................. Fredericia ................1935.02.23

Kobbel ....................... A.C. ................................ lokomotivfyrbøder ............... Fredericia ................1951.11.02

Kristiansen ................ A.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1944.11.15

Larsen ....................... J.C. ................................. togbetjent ............................ Fredericia ................1909.12.29

Liborius ..................... H.A. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1943.11.08

Lund .......................... T.M. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1956.03.26

Mathiesen ................. J.C. ................................. stationsarbejder .................. Fredericia ................1918.11.02

Nielsen ...................... A. .................................... jernbanearbejder ................ Fredericia ................1986.12.19

Nielsen ...................... H.O. ................................ ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1954.09.16

Nielsen ...................... L.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1917.10.07

Nielsen ...................... M.G. ............................... togbetjent ............................ Fredericia ................1916.04.28

Nielsen ...................... N.P. ................................ lokomotivfyrbøderaspirant .. Fredericia ................1919.11.20

Nielsen ...................... T.C. ................................ portør .................................. Fredericia ................1925.04.21

Nissen ....................... J.C.R. ............................. lokomotivfører ..................... Fredericia ................1945.01.07

Nissen ....................... J.L. ................................. overportør ........................... Fredericia ................1948.07.31

Pedersen .................. C.C. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1915.11.11

Pedersen .................. C.E. ................................ skibsdreng .......................... Fredericia ................1925.01.06

Rasmussen ............... E.B. ................................ banemontør ........................ Fredericia ................1976.05.17

Rasmussen ............... H.E. ................................ banenæstformand .............. Fredericia ................1965.04.29

Rasmussen ............... K.P. ................................ rangermester ...................... Fredericia ................1928.04.03

Stein .......................... A.L. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1942.06.13

Sørensen .................. J.P. ................................. portør .................................. Fredericia ................1917.05.29

Sørensen .................. L.P. ................................. ekstraarbejder ..................... Fredericia ................1935.05.26

Taudorf ..................... S.H. ................................ togfører ............................... Fredericia ................1962.08.18

Vollenberg ................. P.M.P. ............................ togfører ............................... Fredericia ................1943.08.06

Andersen .................. A. Jensen ....................... ekstraarbejder ..................... Pjedsted ..................1935.05.02

Petersen ................... J.P. ................................. baneformand ....................... Pjedsted ..................1942.07.06

Jacobsen .................. H. ................................... ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18

Kolding ...................... K.G. ................................ ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18

Månsson ................... E.P. ................................ ekspedient .......................... Taulov .....................1945.04.18


40

Andersen .................. Hans ............................... banearbejder ...................... Brejning ..................1949.01.10

Jensen ...................... Ejnar ............................... ekstraarbejder ..................... Brejning ..................1946.05.18

Boisen ....................... G.L. ................................ ekstraarbejder ..................... Børkop ....................1955.09.18


41

Avisdækning af mindelundens indvielse søndag den 29. oktober 1939

Fredericia Social-Demokrat, mandag den 30. oktober 1939, s. 3-4:

Afsløringen af Mindelunden for forulykkede Jernbanemænd.

Siden 1900 har 385 Jernbanemænd sat Livet til under Tjenesten.

Stemningsfuld Højtidelighed, der overværedes af mange af Ofrenes Slægtninge.

I Gaar Eftermiddags fandt der en smuk Højtidelighed Sted paa Holstens Bastion paa

Vestervold i Fredericia, hvor Mindesmærket over Jernbanemænd, der er forulykket under

Arbejdet ved Statsbanerne, afsløredes.

Mindesmærket er tilvejebragt ved Midler, der dels er bevilget af Staten og dels stillet til

Raadighed af de fire Personaleorganisationer, Dansk Jernbaneforbund, Dansk

Lokomotivmandsforening, Jernbaneforeningen samt Værksteds- og Remisearbejdernes

Fællesorganisation.

Overarkitekt ved Statsbanerne, K.T. Seest, har forestaaet udformningen af Mindesmærket

og Anlægget, og Fredericia By har uden Vederlag afgivet Grunden og givet Tilsagn om at

overtage Tilsynet med Mindesmærket.

Afsløringshøjtideligheden overværedes af Statsminister Th. Stauning, Trafikminister Axel

Sørensen, Generaldirektør Knutzen, Landstingsmand Charles Petersen, Trafikchef E.

Terkelsen, Regnskabschef Jyrdahl, Søfartschef Neergaard, Distriktschef Herschend,

Distriktschef Gustav Hansen, Forbundsformand Axel Olesen, Stationsforstander L.Chr.

Larsen, Jernbaneorganisationernes Formænd, Byraadets Medlemmer med Borgmester

Frantz Hansen i Spidsen, Overarkitekt Seest og mange flere.

Af de forulykkede Jernbanemænds Paarørende var der ca. 400 tilstede samt en Del lokale

Paarørende.

Højtideligheden tager sin Begyndelse.

Da Højtideligheden indlededes med Musik af Billesbølles Orkester, var der samlet ca. et

Par Tusind Mennesker ved Mindelunden. Der var Rejst Tribune paa Pladsen og installeret

Højttaleranlæg samt Mikrofon, da Statsradiofonien transmitterede Højtideligheden.

Den første Taler var

Landstingsmand Charles Petersen.

Nu og da er der indenfor Jernbaneorganisationerne fremsat Ønsker om, at der maatte

blive rejst et Mindesmærke til Ære for vore gennem Aarene - under Arbejdets Udførelse -

faldne Kammerater. Planen herom blev dog stillet i Bero, indtil man for et Par Aar siden

ansaa Tidspunktet for værende inde til at søge denne i sig selv smukke Tanke realiseret.

Der blev optaget forhandling derom mellem Statsbanernes Generaldirektør og de 4

Jernbaneorganisationer: Dansk Jernbaneforbund, Dansk Lokomotivmandsforening,

Jernbaneforeningen og Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation.

Generaldirektøren stillede sig straks forstaaende og var beredvillig til at medvirke, og det

lykkedes senere for Generaldirektøren at formaa de bevilgende Myndigheder, Rigsdag og


42

Regering til at give sit Samtykke til, at Statsbanerne deltager i Omkostningerne med Halvdelen

af et nærmere angivet Beløb. De øvrige Midler er bleven stillet til Raadighed af de 4

nævnte Jernbaneorganisationer. Et Udvalg med Repræsentanter for Statsbanernes Administration

og Organisationerne og med Generaldirektøren som Formand fik derefter til Opgave

at foretage det videre fornødne. Da man først havde udset denne smukke Plads her

paa Fredericias minderige Vold til Stedet for Anlæg af vort Mindesmærke, og Fredericia

Bys Borgmester og Kommunalbestyrelse viste os den store Velvilje ikke blot at tillade, at

denne Plads blev benyttet i dette Øjemed, men ogsaa stillede Grunden til Raadighed uden

Vederlag og gav Løfte om at overtage Tilsynet med Mindesmærket, var der kun tilbage at

træffe Bestemmelse om Udformningen og Anlægget af Mindesmærket. Denne Opgave er

bleven løst af Statsbanernes Overarkitekt, Hr. Seest, paa den smukke Maade, som vi alle

er Vidner til i Dag. Det er desværre et stort Antal Arbejdere og Tjenestemænd, der i

Aarenes Løb har mistet Livet under Udførelse af deres Pligt i Statsbanernes Tjeneste.

Risikoen paa Arbejdspladsen.

Ulykker undgaas jo ikke, hvor mange Hjul snurrer og tunge Maskiner er i Gang. Teknikkens

vældige Udvikling og Tidens Rastløshed medfører uundgaaeligt større Risiko paa

Arbejdspladsen som overalt.

Men Tempo er nu en Gang Tidens Løsen og de stadige Krav om stigende Tempo stiller

tillige Krav baade i aandelig og legemlig Henseende til de Mennesker, der skal beherske

og omgaas Mekanikkens vældige Kræfter. Jernbanetjenesten er i høj Grad forbundet med

Risiko for Udøverne af denne Tjeneste. Jernbanemændenes farefulde Gerning kræver

baade Agtpaagivenhed og Aandsnærværelse. Men der kan være Stunder, hvor selv den

bedste Hjerne kan blive træt; den sikreste Haand kan svigte, og Ulykken kan i samme

Øjeblik være over Vedkommende. Det er ofte den dygtigste, den mest tjenstivrige Tjenestemand,

det gaar ud over. Men i det hele gælder det, at Arbejderen i Værkstederne,

Manden, der arbejder ude paa Banelinien mellem de blanke Staalskinner, Tjenestemanden

paa Rangerpladsen, Togmanden, der færdes i og mellem Vognene og Sporene,

Lokomotivmanden, der styrer Staalhesten; alle skal de have et Øje paa hver Finger, og

Nerverne maa være i Orden, først og fremmest af Hensyn til Banernes Sikkerhed og de

Tusinder af Menneskers Liv, som hver Time i Døgnet befordres fra Sted til Sted med de

danske Statsbaner, men naturligvis ogsaa af Hensyn til eget Liv og Førlighed.

Svære Ofre maa bringes.

Alligevel maa nogle bringe svære Ofre under Udførelsen af deres Pligt og ansvarsfulde

Gerning i Kampen for Tilværelsen. En Del - desværre for mange - mister Førligheden og

bliver Invalider. En anden - heldigvis noget mindre Del - maa sætte Livet til; det er disse,

dem, der er forulykkede paa Arbejdspladsen, vi vil mindes ved det mindesmærke, der om

lidt skal afsløres.

Flere af Stenene bærer Navne paa Mænd, der satte Livet til for at redde andre Mennesker

for Fare. Disse Arbejdets Helte skal mindes og æres til sene Tider.

Paa dette Sted vil Slægt og Venner nu og da søge hen og mindes deres Kære, en Ægtefælle,

en Far eller Søn, der fik en saa voldsom Død, og de og Kammeraterne vil komme

her nu og da og henlægge en lille Blomst ved Mindesmærket til Ære for de Døde.


43

Slægtningenes Tak.

Jeg føler mig værende i Kontakt med alle Jernbanemænd og med alle Slægtninge til de

Afdøde, naar jeg bringer Regeringen, Statsbanernes Generaldirektør og de fire

Jernbaneorganisationer samt Fredericia Kommunalbestyrelse og Hr. Overarkitekt Seest

Jernbanepersonalets bedste Tak for Rejsningen af Mindesmærket.

Æret være vore afdøde Kammeraters Minde!

En smuk Fællessang.

Efter et Par Minutters Stilhed, hvor de tilstedeværende blottede Hovederne, sang man

følgende smukke Sang:

Mel.: Udrundne er de gamle Dage -

1 3 5

Se Livets Fylde: Travle Hænder Men de. som elskede den døde Ja, dryssed' end de tusind' Blade

faar Kraft af Blodets røde Strøm, og værgeløse saa det ske - mod Gem i Jordens Moderskød,

fra Tanken Bro til Gerning spænder, de søger Loven for det Møde og falmed' Farvernes Kaskade -

og Daaden spirer tit af Drøm. imellem Liv og Dødens Le de bar dog Bud om mer end Død;

Men Livets dybe Melodi og spørger, sprængt af Sorg og Gru Mens Løv blev flænget og gik tabt,

dog toner ud i et : Forbi Hvorfor just ham? Hvorfor just nu? i Træets Ved en Ring blev skabt.

2 4 6

Som Natten følger efter Dagen, Se Løvet - Frost i Foraarsnætter Hvad Livsens Sommer gav til Stammen,

saa slutter Døden Livets Ring, og Sommerstorm slaar dybe Saar, skal leve efter Løvets Fald,

og gemt i Kistens hvide Lagen og siden Høst og Vinter sletter og Løv og Stamme hører sammen -

er kun en Skal, en Livløs Ting. den Rigdom ud. Alt Løv forgaar. og Løvspring følger uden Tal.

En Skæbne brat har mødt sit: Stands - - Og vi skal følge Løvets Lov, - Det er vor ydmygt-stolte Tro:

til Rest er ene Grav og Krans. men evigt grønnes Slægtens Skov. Trods Løvets Død skal Livet gro.

Derefter talte

Generaldirektør P. Knutzen.

Den Sikkerhed, Statsbanerne byder sit meget store rejsende Publikum, er overordentlig

stor. Der kan ske Jernbaneulykker - netop i disse Dage er det 20 Aar siden den sidste

store Ulykke skete ved Vigerslev, men i de 20 Aar siden da har Statsbanerne befordret ialt

ca. 700 Millioner Rejsende og af disse har kun tre mistet Livet uden Skyld ved Ulykke

under Befordringen. Det kan derfor med rette hævdes, at for Publikum er Sikkerheden paa

Jernbanen fuldt betryggende.

Lige fra Driftens Begyndelse har Jernbanemænd sat Livet til.

Helt saa sikre kan man ikke betegne Forholdene paa Arbejdsmarken for Statsbanernes

eget Personale. Siden 1900 har 385 Jernbanemænd sat Livet til under Tjenestens

Udførelse og ogsaa før Aarhundredskiftet krævede Arbejdet paa Skinnerne Ofre. Ja,

Forholdet er i Virkeligheden det, og det gælder ikke danske Jernbaner alene, men

Alverdens Jernbaner, at lige fra Driftens Begyndelse har Jernbanemænd sat Livet til. Vi

har imidlertid ikke nøjagtige Tal fra Tiden før Samlingen af de jydsk-fynske Statsbaner og

de private sjællandske Jernbaner i 1881, og vi har af forskellige Grunde maattet begrænse

Opførelsen af Navne til Tiden fra 1900. Studerer man Stenene nærmere, vil man finde et

Lyspunkt: Antallet af dræbte er lykkeligvis ikke steget i Takt med Trafikkens Udvikling. I

hver af Tiaarene 1900-09 og 1910-19 var Antallet gennemsnitlig 11. I hvert af de to sidste

Tiaar har det været omkring 8. Naar det erindres, hvorledes saavel Banelængde som


44

navnlig Toggang, Kørsel om Natten og Hastigheden - Tempoet i hele Trafikkens Afvikling -

er steget i disse 40 Aar, er Tallenes Tendens tilfredsstillende. Det er gaaet den rigtige Vej.

Dermed er ikke sagt, at vi er tilfredse - tværtimod. Hver enkelt Ulykke rammer os

smerteligt. Hver Gang en af vore Arbejdsfæller dør under Arbejdets Udførelse føler vi dybt,

og hver Gang giver det os Anledning til paany at rejse Spørgsmaalet, om det ikke kunde

være undgaaet, og om der er noget at foretage for at hindre senere Ulykker. De samme

Spørgsmaal rejser sig naturligvis mangedobbelt stærkt ved en samlet Overvejelse, som

f.Eks. Arbejdet med dette Monument har givet Anledning til.

Ulykken kan komme uafvendelig.

Summen af vor Erkendelse er da den, at Jernbanemændenes Gerning i sig selv rummer

Risikomomenter. Kraften, Vægten og Hastigheden i vort rullende Materiel, Arbejdets

Spænden over Dag og Nat, sidst, men ikke mindst det Tempo, der hyppigt er nødvendigt,

altid ønskeligt, og som lykkeligvis gaar Jernbanemænd i Blodet. Alt dette er

Risikomomenter, mod hvilke man kan søge at rejse Gærder i Reglementer og Instrukser

og i Arbejdets Tilrettelæggelse. Dette er Administrationens selvfølgelige Pligt. Men

Reglementerne slaar ikke altid til. Ulykken kan komme uafvendeligt, paa Trods af alle

Bestemmelser, ikke helt sjældent gennem Sammentræf af uheldige Omstændigheder. Og

den kan komme, fordi Opmærksomheden et Øjeblik slappes, naar Vanens sløvende

Virkning et skæbnesvangert Nu sætter ind.

Ulykkens Aarsager.

En nærmere Undersøgelse af Ulykkens Aarsager vil vise, hvor hyppigt det er en

momentan Forglemmelse, en Sætten Forsigtighed til Side, der har ramt dødeligt. Mange af

de Jernbanemænd, der staar heromkring, vil kunne fortælle om undgaaede Ulykker, hvor

“det var nær ved”, men hvor Heldet rakte Haanden ud. Men i samme Aandedrag, som vi

fastslaar, at mange Ulykker teknisk set kan rubriceres under Uforsigtigheds-Rubrikken - i

samme Aandedrag erkender vi, at denne Uforsigtighed er dybt forbunden med

Jernbanemændenes daglige Indsats. De bliver Dus med Risikoen: “Det gaar jo altid godt” -

og dybt i Bevidstheden sidder den uskrevne Lov: Du maa ikke forsinke Togene. Hvis

Vanen ikke var, som den er, vilde det hyppigt være vanskeligt at naa Vejs Ende rettidig. Af

Tempoet skabes Skyndsomheden, af Skyndsomheden nu og da Uagtsomheden, der

normalt intet koster og nu og da koster det dyreste, Mænd kan sætte ind: Livet. Men

ganske uanset Ulykkens Aarsag er vor Sorg og vor Medfølelse hver Gang den samme. Og

i vor Erindring samler Skaren af døde Arbejdskammerater sig til ét Korps: Dem, der satte

Livet ind og mistede det. Det er for de allerfleste en Livsgerning at komme til Jernbanen.

For disse blev Jernbanens Arbejdsmark Stedet, hvor de - som der staar paa den ene Sten

- saaede Arbejdets Kærner og høstede Dødens Korn.

Statsbanernes Tak.

Statsbanerne har en Tak at bringe alle disse. De har ikke naaet at faa den Tak, vi giver

vore gamle ved deres Afsked. De har været med i vort Arbejde, de har fulgt dets inderste

Lov. For mange af dem har Arbejdet ved Banerne været det sidste i deres Bevidsthed.

Derfor gik Statsbanerne med særlig Glæde med ind i Arbejdet paa Rejsningen af dette

Monument. Det har en dobbelt Opgave. Det skal først og fremmest være et Mindesmærke,

der kan bidrage til at holde Erindringen levende. Men det skal ogsaa tale alvorligt og

manende til Besøgende. Vel ikke direkte skræmmende - derfor er det heller ikke rejst paa

en Arbejdsplads - men stilfærdigt indtrængende skal det minde om Arbejdets Risiko, saa


45

at et Indtryk heraf kan bundfælde sig i den besøgendes Sind, maaske til Lykke for ham en

anden Gang, naar Ulykken er i Nabolaget.

Fælles Vilkaar og Fremtid.

Fællesskabet mellem Statsbanernes Personale og deres Ledelse har fundet Udtryk ved

Rejsningen af dette Monument. Maatte det ogsaa i den Retning have en Opgave: at minde

om, at vi er dybt fælles om Vilkaar og om Fremtid.

Idet jeg da afslører Hovedstenen for dette Monument over Arbejdets Ofre, beder jeg Dem

alle om i et Par Minutters Stilhed at samle Deres Tanker, Deres Sorg og Deres Tak, Deres

Medfølelse og Deres Erindringer, omkring vore døde Kammerater. Saa længe en Mand

mindes i Hengivenhed, er han ikke rigtig død, og selv naar han længst er bleven Støv, saa

bevarer dog en velgjort Gerning et Livs Indsats altid sin Værdi.

Afsløringen.

Derefter foretoges Afsløringen, og Generaldirektør P. Knutzen nedlagde en signeret Krans

fra Statsbanerne, og de fem Organisationsformænd: Charles Petersen, Thomas Petersen,

Høgsgaard, Sofus Jensen og Lauritz Hansen nedlagde signerede Kranse fra deres

Organisationer. Der blev ligeledes lagt signerede Kranse fra Personaleorganisationerne i

Fredericia og mange andre.

De mange Paarørende, som stærkt bevæget havde fulgt Højtideligheden, lagde smukke

Blomsterbuketter og Dekorationer ved Foden af Mindestenen.

Statsminister Th. Stauning

besteg derefter Talerstolen og udtalte:

Det er ikke Respekt for Menneskeliv, som i særlig Grad har præget den Del af dette

Aarhundrede, som vi har Kendskab til. Frygtelige Begivenheder har udfoldet sig, og

Millioner af Mennesker er faldet som Ofre under Udøvelsen af deres Borgerpligt.

I den Henseende har det danske Folk været forskaanet for Deltagelse, idet der her er

Enighed om en politisk Linie, som tilstræber Bevarelsen af Landets Neutralitet.

Men selv om vi holder vort Land udenfor Begivenheder, der kræver Menneskeofre, er der

dog mange Pligter, der byder Udøveren en Risiko. Dette gælder saaledes Skibsfart og

Luftfart som civile Erhverv, men ogsaa Jernbanen og andre dertil hørende Trafikmidler

byder Tjenestemænd og Arbejdere en Gerning, der stadig skal udøves med Fare for

Ulykker.

Det danske Samfund søger at sikre bedst muligt imod Ulykkerne, og naar disse trods alt

indtræder, søger Samfundet ogsaa at vise Omsorg baade for Invalider og for Efterlevende.

Men Trafikvæsenets Foreninger, der er knyttede til vore Jernbaner, enten det saa er

Arbejdere eller Tjenestemænd i de forskellige Stillinger, har ønsket at sætte et varigt

Minde for dem, der faldt paa Arbejdets Valplads, for de mange, der under Udøvelsen af

Pligt og samfundsnyttigt Arbejde blev ramt af Dødens Arm, - et Minde, der til sene Tider

skal staa som Anerkendelse af de pligttro, der faldt, og til Fremhævelse af den Pligt, som


46

Samfundet har til at sætte de Midler ind, der kan formindske Faren for Ulykker saa meget

som muligt.

Jeg paaskønner den smukke Tanke, der ligger til Grund for dette Monument, den Ærefrygt

for Menneskelivet, som det vidner om, og den Kammeratskabets Aand, som saa skønt er

levendegjort.

Monumentet vil staa her i det gamle Knudepunkt for danske Jernbaner, og jeg takker i

Regeringens Navn for dette overmaade smukke Vidnesbyrd om godt Sindelag, som de

deltagende Foreninger og deres Medlemmer har afgivet.

Vi ærer dem, der gik bort, ved fra alle Sider at værne om dette Mindesmærke.

Fredericia Bys Tak.

Efter at Statsministeren havde afsluttet sin Tale, traadte

Borgmester Frantz Hansen

op paa Talerstolen og afsluttede Højtideligheden ved i smukke Ord at bringe Fredericia

Bys Tak. Han rettede først Takken til Generaldirektør Knutzen og de respektive

Organisationer, der havde beæret Byen med at rejse Mindelunden i Fredericia. I de

kommende Tider vil mange i Stilhed komme her og tilbringe en Stund for at dvæle ved

Mindet om dem, der satte Livet til under Udøvelsen af deres Gerning. Fredericia har i

Tidens Løb faaet mange Minder at værne, og jeg kan ogsaa i dette Tilfælde paa Byens

Vegne love, at vi skal værne og frede over dette Mindesmærke for de forulykkede

Jernbanemænd.

- o O o -

Dermed var den smukke Højtidelighed afsluttet og Deltagerne defilerede forbi

Monumentet, hvor de fire Jernbaneorganisationers Faner paraderede sammen med

Kvindeligt Arbejderforbunds, Arbejdsmændenes Fagforenings og Smede- og

Maskinarbejdernes Fagforenings Faner.

Fra Banegaarden, der var smykket med Flag paa Perronen, fra Taarnet og Udenfor, var

der rejst en Flagallé langs Jernbanegade og til Volden.

Da Højtideligheden, der ikke foregik i det allerbedste Vejr, var forbi, strømmede nye Skarer

til Volden med Mindelunden. De fleste havde hørt Transmissionen hjemme, og vilde nu

derop at se Mindelunden, mens Blomster og Kranse endnu var friske.

Efter Højtideligheden var de Indbudte de fire Organisationers Gæster ved en Kop Kaffe

paa Hotel “Victoria”.

Her rettede D.J.F.s Formand, Th. Petersen en Tak paa de fire Organisationers Vegne til

de to Ministre, der havde deltaget i Højtideligheden.

Trafikminister Axel Sørensen, der her første Gang havde Lejlighed til at være sammen

med Jernbaneorganisationernes Ledelser, benyttede Lejligheden til at holde en Tale og


47

hyldede sluttelig Charles Petersen som Fader til Ideen til Mindeparken, som jeg synes er

noget af det smukkeste i vort Land i de senere Aar. Det vil være de Paarørende efter

Ofrene et Vidnesbyrd om, at der er nogen, der til Stadighed tænker paa dem. Derfor

fortjener den smukke Tanke en hjertelig Tak.

Navnene i Mindelunden.

Paa de 33 store Stene, der er opstillet i Mindelunden, er der indhugget ca. 390 Navne paa

Jernbanefolk, der er omkommet under Udførelse af deres Tjeneste. Der er ikke saa faa

Mennesker her fra Byen, men det er jo ogsaa den største Station. Nedenfor bringer vi

Navnene paa de 25 Personer her fra Læsekredsen, der har sat Livet til under Udførelsen

af deres Gerning ved de danske Statsbaner:

Ekstraarbejder H.P. Petersen, Strib, død 1. jan. 1900,

Portør K. Hansen Rasmussen, Strib, 4. Decbr. 1904,

Portør Kristian Jensen, Fredericia, 17. Oktbr. 1908,

Togbetjent J.C. Larsen, Fredericia, 29. Decb. 1909,

Depotarbejder C.J. Larsen, Strib, 27. Oktbr. 1912,

Ekstraarbejder Thomas Madsen, Strib, 15. Januar 1915,

Togfører C.C. Pedersen, Fredericia, 11. Novbr. 1915,

Stationsarbejder Peter Jepsen, Fredericia, 15. Marts 1916,

Togbetjent M.G. Nielsen, Fredericia, 28. April 1916,

Portør J.P. Sørensen, Fredericia, 29. Maj 1917,

Portør L.C. Nielsen, Fredericia, 7. Oktbr. 1917,

Stationsarbejder J.C. Mathiesen, Fredericia, 2. Novbr. 1918,

Stationsarbejder A. Møller Jacobsen, Fredericia, 12. Marts 1919,

Lokomotivfyrbøderaspirant N.P. Nielsen, Fredericia, 20. Novbr. 1919,

Portør N.C. Jacobsen, Fredericia, 21. Decbr. 1921,

Vognrengøringskone Christiane Juliussen, Fredericia, 3. Jan. 1922,

Skibsdreng E.E. Pedersen, Fredericia, 6. Jan, 1925,

Portør T.C. Nielsen, Fredericia, 21. April 1925,

Rangermester K.P. Rasmussen, Fredericia, 3. April 1928,

Overmatros C.V. Olsbro, Strib, 19. Novbr. 1928,

Banearbejder J. Møller Hansen, Fredericia, 11. August 1931,

Togbetjent J.P. Jørgensen, Fredericia, 24. Oktbr. 1932,

Matros K.K. Knudsen, Fredericia, 23. Jan. 1935,

Ekstraarbejder A. Jensen Andersen, Pjedsted, 2. Maj 1935, og

Ekstraarbejder L.P. Sørensen, Fredericia, 26. Maj 1935.

Lige i de sidste Dage er det sidste Navn tilført Stenen, og det er Trafikkontrollør Gisling,

Odense, der omkom under Udøvelsen af sin Gerning den 27. September i Aar.

Mindelunden er tilgængelig hver Dag i Fremtiden, og man forventer, at alle er med til at

værne denne fredlyste Plet, saa den altid maa fremtræde i smuk Skikkelse.

- o O o -

De to andre Fredericia-aviser, Fredericia Dagblad (venstre) og Fredericia Avis/Jydske

Tidende (konservativ) dækkede også højtideligheden, men ikke så fyldigt som Fredericia


48

Social-Demokrat. Jydske Tidende, der også udkom om søndagen, havde et stykke om

højtideligheden søndag den 29. oktober, og et fyldigere referat tirsdag den 31. oktober.

Sidstnævnte referat indeholder den oplysning (som ikke findes i de andre aviser), at

anlægsgartner Gram, Fredericia, havde stået for udførelsen af mindelunden tillige med

arkitekt Knud Tanggaard Seest. Ingen af aviserne oplyser, hvem der havde forfattet

teksterne på fællesmindestenene!

I Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn findes programmet for højtideligheden,

hvoraf det fremgår, at statsminister Staunings tale ikke var programsat på forhånd.

Endvidere afsløres det, at fællessangen, hvoraf Fredericia Social-Demokrat aftrykte de to

første vers, havde seks vers i alt (hvorfor de fire sidste vers er sat ind i foranstående

gengivelse af reportagen); men også sangens forfatter er anonym (LAFO, protokol 7185).

- o O o -


49

Avisdækning af indvielsen af mindemuren for modstandskampens faldne

Fredericia Social-Demokrat, onsdag den 13. august 1947, s. 1 & 5:

Mænd af den rigtige Støbning, der gav det dyreste af alt!

Fra Mindeafsløringen i Fredericia over de 23 danske Statsbanemænd, som satte Livet til i

Kampen mod den tyske Besættelsesmagt.

Ved en smuk og gribende Højtidelighed afsløredes i Gaar Eftermiddags i Statsbanernes

Mindelund paa Volden i Fredericia en Mindesten rejst af Statsbanernes Generaldirektorat

og de fire Personaleorganisationer over de 23 danske Statsbanemænd, som satte Livet til

i Kampen mod den tyske Besættelsesmagt. Mindemuren med de 23 Mænds Navne og

Data paa hver sin Plade ligger i de allerskønneste Omgivelser og ganske nær Jernbaneterrænet,

hvor en pulserende Trafik stadig vil minde om, at Livet leves videre, selvom det

af og til koster dyrt.

8 Faner fra forskellige Jernbaneorganisationer paraderede under Højtideligheden, som

overværedes af mange af de dødes Paarørende. Efter at Aarhus Jernbaneorkester havde

spillet Rygaards “Flaget” og Beckers Sørgemarch, talte kst. Generaldirektør E. Terkelsen.

Jernbanemændenes Kamp mod Tyskerne.

Kst. Generaldirektør Terkelsen udtalte bl.a.:

Under Arbejdets Udførelse ved Statsbanerne i Krigsaarene 1939-45 dræbtes ikke mindre

end 114 af vort Personale, hvis Navne nu vil findes eller blive anbragt paa Stenene her i

Mindelunden. Tidens særlige Vilkaar: Topbelastningen af Arbejde, det hyppigt stærkt forcerede

Tempo, Mørklægningen og den af Usikkerheden følgende Belastning af Tankerne

har utvivlsomt sin Del som Aarsag til det særligt store Antal døde under Arbejdet, men

ogsaa Krigshandlinger, navnlig Flyverangreb, kostede nogle af vore Folk livet under deres

trofaste Udførelse af Arbejdet uanset dettes særlige Risiko.

Men til denne sørgeligt store Gruppe af døde slutter sig en anden, nemlig de 23 Jernbanemænd,

der mistede Livet i Kampen mod den tyske Besættelsesmagt. Af disse blev 8 henrettet

af Tyskerne, 9 døde i tyske Fangelejre under eller efter tysk Fængselsophold og 6

faldt som Frihedskæmpere i selve Befrielsesdagene den 5. og 6. Maj 1945. Da de paagældende

ikke var døde under Udførelse af Arbejde for Statsbanerne, kunde deres Navne

ikke som Navnene paa de 114 opføres paa almindelig Maade paa Stenene her i Mindelunden,

men det var ganske naturligt, at der blandt Personalet opstod Ønsker om under

een eller anden Form her paa dette Sted, der for danske Jernbanemænd er indviet Jord,

at rejse et minde over dem med deres Navne og en fælles Inskription, der kunde være

med til at fastholde Erindringen om dem og deres Indsats ud i Fremtiden.

Kampen havde mange Former.

I den Kamp mod Voldsmagten, der efterhaanden satte ind og fra de første lidt famlende

Forsøg blev til en i den sidste Tid praktisk taget samlet dansk Opmarch, stadig mere velorganiseret,

mere planmæssig og mere virkningsfuld, gik ogsaa danske Jernbanemænd

ind. Denne Kamp havde mange Former, og ikke mindst vore Arbejdsomraader med det

paatvungne Arbejde for de fremmede bød paa talrige Fronter, hvad der maaske gjorde det


50

særligt naturligt, at ogsaa adskillige af vore Folk gik aktivt med. Jeg tænker her ikke alene

paa den direkte Sabotage, paa den direkte Davidsslynge mod den fremmede Goliat, men

ogsaa paa flere andre Former: Underretning om Forhold, om Transporter og Hændelser

spillet i de rette Hænder og anden Medhjælp givet disse, stilfærdig trækken forskellige

tyske Transporter i Langdrag, sindig Udbedring af Anlæggene efter Sabotage, kort sagt

Underminering og Udhuling af det tyske Transportberedskab.

Vi har ikke søgt og vil ikke søge at granske den enkeltes Indsats, saa lidt som vi kalder

dem alle eller blot nogle af dem Helte. Heltebetegnelsen tilhører med Rette ogsaa mange

stille i Landet, hvis Indsats aldrig bliver kendt. Fos os eksisterer der i vore Tanker i Dag

ikke Modstandskamp eller Frihedskæmpere af flere Grader. Vi samler os om det ene, det

for os helt tilstrækkelige, at disse 23 mistede Livet i den Modstand mod Voldsmagten, der

efter den første Lammelse den 9. April brød frem, først med spredte og spæde Spirer,

men ubetvingeligt, som Plantespirer kan bryde igennem selv et Dække af Asfalt, og

saadan stadig mere bevidst og i stadig videre Kredse, med dem i Spidsen, for hvem

Modstandskampen blev en Opgave, der fyldte deres Liv og gav det et særligt rigt Indhold,

men som i nogle Tilfælde gav dem deres Død.

De levede ikke forgæves.

Det kan vel tænkes, at Slægtninge og nære Venner og Arbejdskammerater - deriblandt

ogsaa og maaske mest dem, som var med i det, der kostede de andre Døden - nu i Tvivl

eller Mismod kan spørge, om de døde ikke døde forgæves. Drømmen om en ny og bedre

Tid efter Voldstidens onde Vilkaar for Sjælene skal omsættes til de graa Hverdages

Virkelighed, der kan synes mange baade falmet og flosset imod Drømmenes Skær.

Spørgsmaalet kan ikke besvares allerede nu og næppe til Bunds nogensinde, men det er

heller ikke det rigtige Spørgsmaal. For vigtigere end et, om en Mand ikke er død forgæves,

er det, om han ikke har levet forgæves. Og dette Spørgsmaal kan alle de, der skylder

den Døde Tak, være med til at svare Nej til. Saa længe en Mand mindes i Hengivenhed og

Taknemlighed, er han ikke rigtig død - og selv naar han længst er blevet Støv, bevarer en

velgjort Gerning, et Livs Indsats, altid sin Værdi, og det, som Hverdagene igennem i

Kærlighed, Mod og Omhu for de nærmeste blev formet i Ler, det faar i deres Erindring

siden, naar de formende Hænder sidste Gang er blevet stille, Marmorets Skær.

For disse Døde gælder jo endda det, at deres særlige Indsats - sammen med Indsatsen

fra mange andre, der døde som de, og ogsaa fra dem, der slap fra det, men var ude i den

dødeligste Risiko, var af Værdi for os alle som Vidnesbyrd fra det kuede, men levende

Danmark, som et tonende Nej til Voldsmagtens brølende Ja. Jeg vil tro, at Slægt og

Venner skylder de Døde, som vi i Dag mindes, en dyb og varm Tak for deres Liv og for

gode Minder om dem. Og jeg ved at vi - og Danmark bag os - skylder dem Tak for deres

Eksempel, for deres Indsats, for deres Offer af det dyreste vi ejer: Vort Liv.

Vi vil bevare deres Minde og holde det i Ære.

Mænd af den rigtige Støbning.

Efter at Orkestret havde spillet P. Heises “Guds Fred med vore Døde”, talte Viceforretningsfører

Bøtchiær paa Personaleorganisationernes Vegne. Han udtalte bl.a.:


51

- Der er Ting, man aldrig maa glemme, og mellem disse er Mindet om de Mænd, som satte

Livet til i Kampen mod Tyskernes Voldsherredømme. Jernbanemandens Gerning var en

farlig Gerning i sig selv paa mørkelagte Rangerpladser og under uregelmæssig Tog-gang,

men de Mænd, vi mindes i Dag, satte Livet ind i den direkte Kamp mod Tyskerne. Om

dem gælder det, at det var Mænd af den rigtige Støbning. De var parat til at give deres Liv,

for at vi kunde leve videre.

Alle Organisationer - politiske som faglige - har meget at takke Besættelsens Ofre for.

Havde Tyskerne vundet, var Arbejdernes Medbestemmelsesret gaaet tabt, og der vilde

være gaaet Menneskealdre, inden vi igen havde naaet det høje Stade, vi har i Dag.

Som et synligt Minde har Generaldirektoratet og de fire Personaleorganisationer rejst dette

Monument for at bringe Nutiden og Eftertiden Navnene paa de Mænd, der uden Vaklen og

uden Tvivl om Betydningen af deres Indsats gav det dyreste af alt.

Vi véd meget vel, at Ord kan være fattige, men jeg vil for de efterladte udtale Ønsket om,

at det maa være dem en Trøst i Sorgen, at vi alle nærer den dybeste Medfølelse med

dem, og at vi vil bevare Mindet om deres Kære ud i Fremtiden rent og uplettet. Æret være

deres Minde.

Vi vil værne om Mindesmærket.

Generaldirektør Terkelsen oplæste derefter Navnene paa de 23 Mænd og foretog selve

Afsløringen af den smukke Mindemur. Der blev nedlagt signerede Kranse fra

Generaldirektoratet og en Række Jernbaneorganisationer, og et Væld af smukke

Blomsterbuketter af de dødes Efterladte. Voksne og Børn kom hver med sin Buket, der

bragte endnu en Hilsen fra de, der fik Lov til at leve videre.

Paa Fredericia Kommunes Vegne nedlagde Viceborgmester, Togfører J.P. Andersen, en

smuk rød-hvid Buket Blomster, idet han takkede, fordi man havde rejst dette

Mindesmærke i Fredericia, og udtalte, at man vilde værne om det og bevare det ud i

Fremtiden.

Højtideligheden, der blev transmitteret af Statsradiofonien, sluttede med Fællessangen

“Altid frejdig -“.

Billedtekst:

Vi bringer her et Billede fra Mindehøjtideligheden i Mindelunden i Gaar Eftermiddags.

Referat af Højtideligheden findes paa Forsiden. Billedet er taget umiddelbart efter

Afsløringen og viser Viceforretningsfører Bøtchiær, der hjælper med at fjerne Dækkenet. I

Baggrunden nogle af de mange Paarørende, som var mødt op.

- o O o -

Som i 1939 blev også afsløringen af mindemuren i 1947 dækket af de to andre Fredericiaaviser

- men der bringes ikke nogen oplysninger, som ikke også fremgår af Social-

Demokratens referat. Det fremgår således ikke af nogen af avisreferaterne hvem der

havde stået for udformningen af mindemuren (som efter Anders Bjørnvads mening - i

Krigens Monumenter, s. 416 - “havearkitektonisk ikke ganske [står] mål med det øvrige


52

anlæg”), ligesom det heller ikke oplyses, hvem der har forfattet verset på

fællesmindestenen.

- o O o –


53

Inskriptionerne på fællesmindestenene:

Fællesmindestenen i den oprindelige mindelund:

Jernbanemændenes Gerning

mellem de blanke Skinner,

Arbejdets hastige Rytme,

Togene Dag og Nat,

kræver af alle en Indsats,

af nogle den største: Livet,

dem til Ære og Minde

Stenene her er sat.

Rejst Aar 1939 i Fællesskab af

De danske Statsbaner og Statsbanepersonalets

Organisationer til Minde om Arbejdsfæller.

DSB - DIF - DLF - JBF - VRF

Til venstre for hovedmindestenen står en mindre sten med denne indskrift:

Jernbanemænd

omkomne under Tjenesten

i Aarene 1847-1899

Er Navnene gemt

bag Aartiernes Slør

Og Gravene hjemfaldne Skjul.

Hver tæller dog med

i denne Flok, som dør

under Togenes rullende Hjul.

Til højre for hovedmindestenen står en tilsvarende mindre sten med denne indskrift:

Arbejdere

ved Statsbaneanlæg

omkomne under

Arbejdets Gang.

De saaede Arbejdets Kærner

og høstede Dødens Korn,

men Mindernes Blomsterstjerner

kan gro mellem Savnenes Torn.

- o O o -

Fællesmindestenen i mindemuren for modstandskampens faldne:


54

Danske Statsbanemænd

der mistede Livet

i Kampen mod den tyske

Besættelsesmagt

1940 - 1945

Arbejde fyldte Dagen

men Natten var tung af Daad:

Op imod Voldsmagtens Terror

og mod de lunknes Raad

voved I Livet som Indsats

og tabte det dyre Spil -

Mennesker kan vel dræbes,

men Daaden er evigt til

More magazines by this user
Similar magazines