Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget

ft.dk

Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget

Finansudvalget 2012-13

FIU Alm.del Bilag 128

Offentligt

Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget 4. april 2013

Oversigten omfatter de aktstykker, der med rimelig sandsynlighed vil blive fremsendt

til Finansudvalget i perioden april-august 2013. Fortrolige aktstykker fremgår

ikke af oversigten, og der kan selvsagt opstå behov for oversendelse af yderligere

aktstykker, der ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Tabel 1. Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden april-august 2013.

Ressortministerium Hovedindhold af kommende aktstykke Måned for forventet fremsendelse

af aktstykke til

Finansudvalget (2013)

§ 5. Statsministeriet

(forventer ingen aktstykker i perioden)

§ 6. Udenrigsministeriet

Aktstykke vedrørende omprioritering af bistandsrammen

April

som led i aftale med Enhedslisten

Aktstykke vedrørende IMF’s Fond for Fattigdomsreduktion

April

og Vækst

Aktstykke vedrørende gældslettelse for Burma Juni

Aktstykke vedrørende klimapuljen ang. Klimainvesteringsfonden

Juni

og to skovprogrammer (IUCN og

UNREDD)

Aktstykke vedrørende Det Arabiske Initiativ Maj

Aktstykke vedrørende genoptagelse af budgetstøtte April

til Mali

§ 7. Finansministeriet

Aktstykke vedrørende tilslutning til de bevillingsmæssige

konsekvenser af overenskomstforliget i

Maj/juni

2013 for Statens Center for Kompetenceudvikling

mv.

Orienterende aktstykke vedrørende grunddataprogrammet

August/september

Aktstykke vedrørende en videreførelse af forsøgsordningen,

hvor kontaktcenteropgaven for den

April

fællesoffentlige borgerportal Borger.dk er overdraget

fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns

Kommunes Borgerservice.

Bloktilskudsaktstykke

Juni

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Aktstykke vedrørende etablering af åbningsbalance Maj

for den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot,

herunder også et statsligt kapitalindskud, jf.

forslag til lov om DanPilot.


2

Ressortministerium Hovedindhold af kommende aktstykke Måned for forventet fremsendelse

af aktstykke til

Finansudvalget (2013)

§ 9. Skatteministeriet

Orienterende aktstykke vedr. evaluering af drift og Maj

funktionalitet for it-projektet Liste

Orienterende aktstykke vedr. evaluering af drift og Maj

funktionalitet for it-projektet eTold fase 1.2

Orienterende aktstykke vedr. evaluering af drift og Maj

funktionalitet for it-projektet EMCS

Orienterende aktstykke vedr. evaluering af drift og Maj

funktionalitet for it-projektet eMomsrefusion

Orienterende aktstykke om resultatet af det gennemførte

Juni

udbud samt projektstatus i øvrigt for it-

projektet DIAS.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

(forventer ingen aktstykker i perioden)

§ 11. Justitsministeriet

Aktstykke vedrørende ekstraordinært tilskud i 2013 April

til Det Mosaiske Troessamfund

§ 12. Forsvarsministeriet

Aktstykke vedrørende vederlagsfri overdragelse af April

Forsvarsministeriets ejendomme, bygninger og

anlæg på Færøerne til det Færøske Landsstyre

Aktstykke vedrørende bevillingsmæssige reguleringer

April/maj

i 2013, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Aktstykke vedrørende renovering af Nyboder (2. August

etape)

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

(forventer ingen aktstykker i perioden)

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Aktstykke vedrørende omprioritering af 10 mio. kr. Maj

af de afsatte midler til Kommission om livskvalitet

og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem til

Hjemmehjælpskommissionen

Orienterende aktstykke vedrørende beslutning om Maj

ikke at færdiggøre IT-understøttelsen af FKOredskaberne.

Aktstykke om de bevillingsmæssige konsekvenser Maj

af overdragelsen af opgaver fra Pensionsstyrelsen

til Udbetaling Danmark, jf. fremsat lovforslag herom.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

(forventer ingen aktstykker i perioden)

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Aktstykke vedrørende udviklingen af PROASK April/maj


3

Ressortministerium Hovedindhold af kommende aktstykke Måned for forventet fremsendelse

af aktstykke til

Finansudvalget (2013)

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Aktstykke vedrørende forlængelse af tekstanmærkning

April

192 om finansiering af suppleringsaktiviteter.

Aktstykke vedrørende etablering af nye moderne April/maj

kemilaboratorier i en ny laboratoriebygning på

DTU. Investeringssum på estimeret 111 mio. kr.

Aktstykke vedrørende ny bygning og faciliteter til August

Novo Nordisk Center for Biosustainability på

DTU Lyngby Campus. Investering på ca. 300 mio.

kr.

Aktstykke vedrørende ny bygning og faciliteter til August

DTU Fotonik på DTU Lyngby Campus. DTU

Fotonik har i de seneste år haft en stor eksternt

finansieret aktivitetsvækst, som gør at aktiviteterne

er uhensigtsmæssigt spredt på for mange lokaliteter

og bygninger. Investering ca. 120 mio. kr.

Aktstykke vedrørende tilslutning til at indgå i konstruktionen

April

af European Extremely Large Telesco-

pe ved European Southern Observatory

Aktstykke vedrørende fordeling af tips-og lottomidler

Maj

2013

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Aktstykke vedrørende tilslutning til Erhvervsskolen April/maj

Nordsjællands indgåelse af et lejemål med uopsigelighed

på 10 år eller mere, og hvor den samlede

forpligtelse udgør 30 mio. kr. eller mere i uopsigelighedsperioden.

Aktstykke vedrørende Uni-C’s frasalg af BørneIntra-aktiviteterne,

April

idet Børneintra udgør et af

statens aktiver.

Aktstykke vedrørende udbygning på Herning April

Gymnasium

Aktstykke vedrørende Kolding HF og VUC’s opførelse

Maj

af domicil i Kolding

Aktstykke vedrørende VUC Århus’ køb af domicil i Maj

Århus

Aktstykke vedrørende Gefion Gymnasium: Køb af Maj

ejerlejlighed på Øster Vold 10 (SEA-ejendom)

§ 21. Kulturministeriet

Aktstykke vedrørende fordeling af udlodningsmidler

August

til humanitære, velgørende og andre almene

formål

Aktstykke vedrørende fordeling af udlodningsmidler

April/maj

til kulturelle

formål


4

Ressortministerium Hovedindhold af kommende aktstykke Måned for forventet fremsendelse

af aktstykke til

Finansudvalget (2013)

Aktstykke vedrørende ophævelse af rådighedsindskrænkning

April/maj

på ejendommen og virksomheden Det

Danske Filmstudie

Aktstykke vedrørende forlængelse af lånerammen August

til DR

Aktstykke vedrørende indtægt på 135 mio. kr. i April

udbytte fra TV2/Danmark A/S.

Aktstykke vedrørende fastsættelse af licenssatser Maj/juni

for 2014

Aktstykke vedrørende fælles magasin for Nationalmuseet,

Maj/juni

Det Kongelige Bibliotek

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

(forventer ingen aktstykker i perioden)

§ 23. Miljøministeriet

Aktstykke vedrørende finansiering af ny sprøjtemiddelstrategi

2013 (sammen med FVM)

April

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Aktstykke vedrørende finansiering af ny sprøjtemiddelstrategi

2013 (sammen med MIM)

April

§ 28. Transportministeriet

Aktstykker som led i udmøntning af ”Aftale om ny April-juni

Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” af 21.

marts 2013

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Aktstykke vedrørende opfølgning på ’Eftersyn af April

vilkårene for kulbrinteindvinding’ og som følge af

statens indtræden i DUC mv. vurderes et behov for

yderligere midler til myndighedsopgaver i forhold

til Nordsøen med henblik på at sikre, at ressourcerne

udnyttes bedst muligt.

Aktstykke vedrørende bygning af laboratorier til Maj

det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns

Universitet – Farma.

Aktstykke vedrørende OPP-projekt: Landsarkivet i Maj

Nørrejylland

Aktstykke vedrørende kollegiums vederlagsfri benyttelse

Maj

af grund på Aarhus Universitet.

Aktstykke vedrørende nybyggeri til Aalborg Universitet

Maj

– Byggeri og anlæg.

Aktstykke vedrørende salg af ejendom på Blegdammen,

Maj

Køge.

Aktstykke vedrørende nybyggeri til Aarhus Universitet

Maj

-

Health


5

Ressortministerium Hovedindhold af kommende aktstykke Måned for forventet fremsendelse

af aktstykke til

Finansudvalget (2013)

Aktstykke vedrørende ombygning og nybyggeri til Maj

Aalborg Universitet, Esbjerg afdeling

Aktstykke vedrørende nybyggeri til Københavns

Universitet – Niels Bohr Science Park

Juni

More magazines by this user
Similar magazines