ÅRSRAPPORT 2011 - H2 Logic

h2logic.com

ÅRSRAPPORT 2011 - H2 Logic

ÅRSRAPPORT 2011

Annual report 2011

H2 Logic A/S

H2Station®

H2Drive®

Hydrogen refueling for vehicles

Fuel cell power for material handling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 24. maj 2012

The Annual Report has been presented & adopted at the Company's annual General Meeting May 24, 2012

H2 Logic A/S | Industriparken 34B, 7400 Herning, Denmark | VAT NO.: 2693 3048 | www.h2logic.com


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

TABLE OF CONTENT

Side

Page

Om H2 Logic A/S........................................................................................

About H2 Logic A/S

Selskabsoplysninger ...................................................................................

Company Information

Ledelsesberetning 2011 ..............................................................................

Management's Review 2011

Ledelsespåtegning 2011 ..............................................................................

Statement by Board of Directors and Board of Executives 2011

Den uafhængige revisors erklæringer 2011 .....................................................

Independent Auditor's Report 2011

Resultatopgørelse 2011 ..............................................................................

Income Statement 2011

Balance 2011 ...........................................................................................

Balance Sheet 2011

Noter ......................................................................................................

Notes

Anvendt regnskabspraksis ...........................................................................

Accounting Policies

3

4

5-7

8

9-10

11

12-13

14-17

18-25

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 2 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

Om H2 Logic A/S

About H2 Logic A/S

H2 Logic er en førende producent af

forureningsfrie brint-motorer, H2Drive®, til

arbejdskøretøjer samt brint-tankstationer,

H2Station® til arbejdskøretøjer og personbiler.

Ambitionen er at være en foretrukken

leverandør af H2Station® til internationale olie,

energi og gasselskaber og af H2Drive® til

globale producenter af arbejdskøretøjer.

H2 Logic har siden etableringen i 2003

investeret betydeligt i forskning og udvikling

som har bragt H2Drive® og H2Station® til et

niveau hvor demonstration og tidligt salg pågår

som forberedelse for en markedsintroduktion.

H2 Logic er en blandt få virksomheder på

verdensplan som er i stand til at levere hurtig

optankning af brint i henhold til SAE J2601

standarden som kræves af bilproducenterne. H2

Logic har installeret mere end 10 H2Station®

hvoraf fire er leveret indenfor det seneste år.

H2 Logic samarbejder med førende køretøjsproducenter,

blandt andre STILL GmbH og

MULAG GmbH, omkring integration og brug af

H2Drive® i arbejdskøretøjer såsom gaffeltrucks

og lufthavnstraktorer. Demonstration og tidlig

salg af køretøjer pågår i EU som forberedelse

for en efterfølgende markedsintroduktion

Fra etableringen i 2003 har H2 Logic præsteret

et akkumuleret positivt resultat og en årlig

gennemsnitlig omsætningsvækst på over 30%.

H2 Logic beskæftiger 38 personer med et højt

specialiseringsniveau indenfor teknik & marked.

H2 Logic A/S is a leading manufacturer of

H2Drive® fuel cell systems for material handling

vehicles and H2Station® hydrogen refueling

stations for refueling of vehicles.

The ambition is to be a preferred supplier of

H2Station® for international oil, energy and gas

companies, and supplier of H2Drive® for global

material handling vehicle manufacturers.

Since incorporation in 2003 H2 Logic has invested

significantly in R&D that has brought the

H2Drive® and H2Station® technologies to a level

where demonstration and early sales are taking

place, as preparation for market deployment.

H2 Logic are one among few companies

worldwide that is capable of providing fast

hydrogen refueling in accordance with the SAE

J2601 standard required by car manufacturers.

H2 Logic has installed more than 10 H2Station®

with four stations within the past year alone.

H2 Logic is collaborating with leading vehicle

manufacturers such as STILL GmbH and MULAG

GmbH on integration and use of H2Drive® in

material handling vehicles, such as forklifts and

tow tractors. Demonstration and early sales of

vehicles across Europe is ongoing with the aim to

prepare for a following market deployment.

From incorporation in 2003 H2 Logic has achieved

an accumulated positive profit and an average

annual growth in turnover on more than 30%.

H2 Logic employs 38 persons with highly qualified

engineering and market skills and knowlegde.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 3 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

SELSKABSOPLYSNINGER

COMPANY INFORMATION

Selskabet

Company

H2 Logic A/S

Industriparken 34 B

7400 Herning

CVR-nr.: 26 93 30 48

VAT no.:

Stiftet: 1. januar 2003

Established: January 1, 2003

Hjemsted:

Registered Office:

Herning

Herning

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Financial Year: January 1 – December 31

Bestyrelse

Board of Directors

Svend Sigaard, formand

Chairman

Mogens Filtenborg

Flemming Hansen

Mikael Sloth

Jacob Krogsgaard

Direktion

Board of Executives

Jacob Krogsgaard

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Auditor Markedspladsen 2

7400 Herning

Pengeinstitut

Bank

Dalgasgade 29 B

7400 Herning

Advokat

Advokataktieselskabet Dahl, Herning

Law Firm Kaj Munks Vej 4

7400 Herning

Oversættelsesforbehold

Translation Disclaimer

Den engelske del af dette dokument er en uofficiel oversættelse af den

originale danske tekst, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den

danske tekst og den engelske oversættelse, har den danske tekst forrang.

The English part of this document is an unofficial translation of the original Danish

text, and in case of any discrepancy between the Danish text and the English

translation, the Danish text shall prevail.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 4 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

LEDELSESBERETNING 2011

MANAGEMENT'S REVIEW 2011

Væsentligste aktiviteter

H2 Logic A/S hovedaktivitet omfatter udvikling,

produktion og salg af 2 produkter:

H2Station®: Brintstationer der anvendes til

tankning af brintbiler og brint trucks.

H2Drive®: Brintmotorer der anvendes i intern

transport køretøjer.

I 2011 har H2 Logic taget store skridt mod

kommercialisering af såvel H2Drive® og

H2Station®. Særligt indenfor H2Station® er

aktivitetsniveauet steget i 2011.

Selskabet investerer fortsat betydeligt i

udviklings- og afprøvningsaktiviteter og sikrer

sig løbende bidrag fra diverse danske og

europæiske udviklingsprogrammer som

understøtter udvikling til kommercielt salg.

H2Drive® aktiviteter i 2011

I 2011 har hovedparten af H2Drive®

aktiviteterne været koncentreret om udvikling.

Gaffeltrucken, Dantruck 3000 Hydrogen med

H2Drive® blev offentliggjort i april 2011 men

blev udskudt og senere aflyst. H2 Logic startede

i sensommeren samarbejde op med gaffeltruck

producenten STILL og fortsatte samarbejdet

med producenten af lufthavnsmateriel MULAG.

Til begge producenter forventes køretøjer med

H2Drive® lanceret medio 2012.

Der forventes solgt og leveret 20-30 køretøjer

med H2Drive i 2012, og aktiviteter for hurtig

markedspenetrering i 2013-2014 er under

planlægning.

H2Station® aktiviteter i 2011

I 2010 og 2011 har H2 Logic deltaget i

standardiseringsarbejde omkring SAE-J2601 og

udviklet brintstationer, der overholder

standardens strenge krav. H2 Logic er én blandt

få producenter i verden, som har produkter, der

overholder standarden. Ved årsskiftet

2011/2012 var der på verdensplan installeret

ca. 10 stationer, der overholder standarden, 3

af disse er H2 Logic brintstationer.

(fortsættes på næste side)

Principal activities

H2 Logic A/S main activities are within

development, production and sale of the two

products:

H2Station®: Hydrogen refueling stations for

refueling of cars and materials handling vehicles.

H2Drive®: Fuel cell systems for materials

handling vehicles.

In 2011 H2 Logic has made good progress towards

commercialization of both H2Drive® &

H2Station®. Especially activities on H2Station®

was successfully increased during 2011.

H2Logic are making continuous investments in

development and demonstration activities and

has secured support from a number of Danish and

EU based programs.

H2Drive® activities in 2011

Most H2Drive® activities have been concentrated

in development, maturation and preparing

H2Drive® for serial production. The forklift truck

“Dantruck 3000 Hydrogen” was launched in April

2011, but has later been cancelled. Cooperation

with the forklift truck manufacturer STILL has

been started in 2011, and the existing

cooperation with the manufacturer of airport

ground support equipment, MULAG has

continued. For both manufacturers a market

launch of vehicles with H2Drive® is expected

during 2012.

20-30 vehicles with H2Drive® are expected to be

deployed in 2012, and activities to increase

market penetration in 2013-2014 are planned.

H2Station® activities in 2011

In 2010 and 2011 H2 Logic has participated in the

standardization work of refueling standard

SAE-J2601. H2 Logic in one among few

manufacturers in the world that provides

hydrogen stations that comply with the standard.

At end of 2011 there were worldwide

approximately 10 stations installed that comply

with SAE-J2601, 3 of them are manufactured by

H2 Logic.

(to be continued on next page)

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 5 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

LEDELSESBERETNING 2011 (fortsat)

MANAGEMENT'S REVIEW 2011 (continued)

H2Station® aktiviteter i 2011 (fortsat)

Udvikling af brintstationer har resulteret i en

produktserie på H2Station for biler. H2 Logic

har i 2011 produceret og installeret 3

brintstationer i Holstebro, Oslo og en mobil

station, og havde ved årsafslutningen endnu en

H2Station® i produktion til Oslo forstaden,

Lillestrøm.

De installerede H2Stations er

godkendt/anbefalet af Daimler og Hyundai,

hvilket betyder at Mercedes F-CELL B-klasse og

Hyundai ix35 FC kan tanke på stationerne.

H2Station® varer en komplet tankning af en

brintbil 3 minutter, og bilen kan herefter køre

op til 700km alt efter bilmodel og kørselsbehov.

H2Station® er antallet af tankninger fra

brintbilerne stigende efterhånden som antallet

af brintbiler stiger. I Oslo området er der ca. 20

brintbiler og der blev ved årsskiftet lavet 1

daglig tankning på stationen.

Den mobile H2Station® blev umiddelbart efter

nytår installeret i det nordlige Finland, hvor

bilproducenter har anvendt stationen i

forbindelse med vintertest af brintbiler.

H2Station® activities in 2011 (continued)

The investment in development of hydrogen

refueling stations has paid off and the result is a

series of H2Station® products for cars. In 2011

H2 Logic manufactured and installed 3 hydrogen

stations in Holstebro (Denmark), Oslo (Norway)

and a mobile refueling station. By the end of

2011 an additional H2Station® for Lillestrøm

(Norway) was in production.

The installed H2Station’s are recommended by

Daimler & Hyundai for refueling of the Mercedes

F-CELL B-Class and the Hyundai ix35 FC.

With the H2Station® a hydrogen refueling of a

fuel cell vehicle is done in only 3 minutes

providing sufficient hydrogen for a range of up to

700km depending on model and driving style.

The number of refuelings from H2Station® is

increasing. At the end of 2011, an average on 1

refueling pr day was made on the Oslo station.

The mobile H2Station® was installed in January

2012 in the northern Finland. The station has

been used to refuel fuel cell vehicles during

winter tests.

Øvrige aktiviteter i 2011

Det er tydeligt at mærke en øget aktivitet fra

bilproducenter omkring brintbiler. De

betydende globale bilproducenter planlægger

kommerciel lancering af brintbiler i 2015, og

lanceringen ventes at ske i regioner/lande, hvor

infrastruktur af brintstationer er tilgængelig.

H2 Logic arbejder aktivt for at sikre et tidligt

landsdækkende netværk af brintstationer er

klar inden 2015. H2 Logic underskrev i maj 2011

en ”Memorandum of Understanding” med bl.a.

Hyundai Motors, og som en del af aftalen har

Hyundai stillet 2 brintbiler til rådighed for H2

Logic og andre i Danmark. Hyundai brintbilerne

tankes med grøn brint på H2 Logic’s

tankstationer og på 1 år har de 2 biler

tilbagelagt over en distance tilsvarende en tur

rundt om jorden.

Other activities in 2011

The global automotive manufacturers have

increased their activities regarding the final

development and marked launch of fuel cell cars

in 2015. The launch of fuel cell cars will happen

in regions/countries where an infrastructure of

hydrogen refueling stations becomes available.

H2 Logic is working active to push the

establishment of a national Danish network of

hydrogen stations to be ready before 2015. In

May 2011 H2 Logic signed a memorandum of

understanding with Hyundai and other Danish

partners. As a part of the agreement Hyundai has

made 2 fuel cell Hyundai ix35 available for H2

Logic and others in Denmark. The Hyundai fuel

cell cars are fueled with green hydrogen at H2

Logic refueling stations. After one 1 year of

normal driving the 2 cars have driven more than

the 40.000km equal to 1 trip around the world.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 6 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

LEDELSESBERETNING 2011 (fortsat)

MANAGEMENT'S REVIEW 2011 (continued)

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning blev 36,1mio kr. og resultat på

1,5mio kr.

Årets samlede resultat anses som værende

acceptabelt.

Egenkapitalen er styrket i 2011 gennem årets

resultat. Det samlede aktivitetsniveau er

forøget i 2011, og omsætningen er steget 20,5%

i forhold til 2010.

Development in activities & financial position

Net revenue for 2011 was 36,1mio DKK. (4,85M€)

and EBT on 1,5mio DKK (200K€)

The revenue and profit for the year is considered

acceptable.

Equity has been strengthened through profit of

the year and equity at end of year is 1,1M€. The

revenue was increased by 20,5% compared to

2010.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter

regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning

indtruffet begivenheder af væsentlig betydning

for selskabets finansielle stilling.

Significant events after the end of the

financial year

No events have occurred after the end of the

financial year of material importance for the

company's financial position.

Forventninger til fremtiden

Kapitalbehov for planlagte aktiviteter i 2012 er

sikret.

H2 Logic A/S forventer i 2012 en moderat vækst

i omsætning og et mindre, positivt resultat.

Future expectations

The required capital reserved to continue

operation in 2012 is secured.

In 2012 H2 Logic expects a moderate growth in

revenue and a positive EBT.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 7 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

LEDELSESPÅTEGNING 2011

STATEMENT BY BOARD OF DIRECTORS & BOARD OF EXECUTIVES 2011

Bestyrelsen og direktionen har dags dato

behandlet og godkendt årsrapporten for 1.

januar - 31. december 2011 for H2 Logic A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver

et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december

2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores

opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Today the Board of directors and board of

executives have discussed and approved the

Annual Report of H2 Logic A/S for 1 January - 31

December 2011.

The Annual Report has been prepared in accordance

with the Danish Financial Statements Act.

In our opinion the Financial Statements give a

true and fair view of the Company’s financial

position, at 31 December 2011 and of the results

of the Company’s operations for the financial

year 1 January - 31 December 2011.

In our opinion the Management’s Review includes

a fair review about the matters the review dealt

with.

We recommend that the Annual Report be

approved at the annual general meetings.

Herning, den 24. maj 2012

Herning, Denmark, May 24 th 2012

Direktion:

Board of Executives:

Jacob Krogsgaard

Direktør

Director

Bestyrelse:

Board of Directors:

Svend Sigaard

Formand

Chairman

Mogens Filtenborg

Bestyrelsesmedlem

Board Member

Flemming Hansen

Bestyrelsesmedlem

Board Member

Mikael Sloth

Bestyrelsesmedlem

Board Member

Jacob Krogsgaard

Bestyrelsesmedlem

Board Member

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 8 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 2011

THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 2011

Til kapitalejerne i H2 Logic A/S

To the shareholders of H2 Logic A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for H2 Logic A/S

for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med internationale standarder om revision og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen for at opnå

høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er

uden væsentlig fejlinformation.

(fortsættes på næste side)

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the financial statements of H2

Logic A/S for the financial year 1 January to 31

December 2011 which comprise a summary of

significant accounting policies, income

statement, balance sheet and notes. The

financial statements are prepared in accordance

with the Danish Financial Statements Act.

Board of Directors' and Board of Executives'

Responsibility for the Financial Statements

The board of directors and board of executives

are responsible for the preparation of the

financial statements that give a true and fair

view in accordance with the Danish Financial

Statements Act and for such internal control as

the board of directors and board of executives

determine is necessary to enable the preparation

of the financial statements free from material

misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the

financial statements based on our audit. We have

conducted our audit in accordance with

International Standards on Auditing and

additional requirements under Danish Audit

Legislation. This requires that we comply with

ethical requirements and plan and perform the

audit to obtain reasonable assurance about

whether the financial statements are free from

material misstatement.

(to be continued on next page)

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 9 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 2011 (fortsat)

THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 2011 (continued)

Revisors ansvar (fortsat)

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og

oplysninger i årsregnskabet. De valgte

revisionshandlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for virksomhedens

udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er at

udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens

interne kontrol. En revision omfatter

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den

samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til

forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver

et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december

2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011

i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven

gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke

foretaget yderligere handlinger i tillæg til den

udførte revision af årsregnskabet. Det er på

denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet.

Auditor's Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to

obtain audit evidence about the amounts and

disclosures in the financial statements. The

procedures selected depend on the auditor’s

judgement, including the assessment of the risks

of material misstatements of the financial

statements, whether due to fraud or error. In

making those risk assessments, the auditor

considers internal control relevant to the

entity’s preparation of the financial statements

that give a true and fair view in order to design

audit procedures that are appropriate in the

circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the

entity’s internal control. An audit also includes

evaluating the appropriateness of accounting

policies used and the reasonableness of

accounting estimates made by the board of

directors and board of executives, as well as the

overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have

obtained is sufficient and appropriate to provide

a basis for our opinion.

The audit has not resulted in any qualification.

Opinion

In our opinion, the financial statements gives a

true and fair view of the Company's financial

position at 31 December 2011 and of the results

of the Company's operations for the financial

year 1 January to 31 December 2011 in accordance

with the Danish Financial Statements Act.

STATEMENT ON THE MANAGEMENT’S REVIEW

Pursuant to the Danish Financial Statements Act,

we have read the management’s review. We have

not performed any further procedures in addition

to the audit of the financial statements. On this

basis, it is our opinion that the information

provided in the management’s review is

consistent with the financial statements.

Herning, den 24. maj 2012

Herning, May 24 th 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

BDO State Authorised Public Auditor

Carsten Berthelsen

Statsautoriseret revisor

State Authorised Public Accountant

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 10 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

INCOME STATEMENT JANUARY 1, – DECEMBER 31, 2011

Note 2011 2010

NETTOOMSÆTNING ................................................................ 36.146.220 29.984.784

NET REVENUE

Vareforbrug ................................................................ -15.680.512 -11.741.144

Indirect production costs

Eksterne omkostninger ................................................................ -5.431.545 -3.698.008

Other external expenses

BRUTTORESULTAT ................................................................ 15.034.163 14.545.632

GROSS PROFIT

Personaleomkostninger ................................................................ 1 -12.048.218 -11.922.720

Staff costs

Af- og nedskrivninger................................................................ -1.274.609 -796.333

Depreciation, amortisation and impairment

DRIFTSRESULTAT ................................................................ 1.711.336 1.826.579

OPERATING PROFIT

Andre finansielle indtægter ................................................................ 17.899 25.416

Other financial income

Andre finansielle omkostninger ................................................................ -234.287 -67.015

Other financial expenses

RESULTAT FØR SKAT ................................................................ 1.494.948 1.784.980

PROFIT BEFORE TAX

Skat af årets resultat ................................................................2 -382.754 -452.182

Tax on profit/loss for the year

ÅRETS RESULTAT ................................................................ 1.112.194 1.332.798

PROFIT FOR THE YEAR

kr.

DKK

kr.

DKK

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

PROPOSED DISTRIBUTION OF PROFIT

2011 2010

kr.

DKK

kr.

DKK

Overført resultat ................................................................ 1.112.194 1.332.798

Accumulated profit

I ALT ................................................................................................ 1.112.194 1.332.798

TOTAL

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 11 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

BALANCE 31. DECEMBER 2011

BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2011

AKTIVER Note 2011 2010

ASSETS

Færdiggjorte udviklingsprojekter ................................................................ 2.499.320

Development projects completed

1.571.815

Immaterielle anlægsaktiver ................................................................ 3 2.499.320

Intangible fixed assets

1.571.815

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................

Other plants, machinery, tools and equipment

8.883.906 1.900.182

Materielle anlægsaktiver ................................................................ 4 8.883.906

Tangible fixed assets

1.900.182

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ................................

Fixed asset investments

192.857 0

Lejedepositum og andre tilgodehavender ................................

Rent deposit and other receivables

319.350 319.350

Finansielle anlægsaktiver ................................................................ 5 512.207 319.350

Fixed asset investments

ANLÆGSAKTIVER ................................................................ 11.895.433 3.791.347

FIXED ASSETS

Råvarer og hjælpematerialer ................................................................947.505

Raw materials and consumables

340.462

Varer under fremstilling ................................................................

Work in progress

1.940.618 0

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ................................

Finished goods and goods for resale

30.255 34.166

Forudbetalinger for varer ................................................................

Prepayments for goods

0 1.032.104

Varebeholdninger ................................................................

Inventory

2.918.378 1.406.732

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ................................

Trade receivables

7.744.387 5.042.258

Igangværende arbejder for fremmed regning ................................

Contract work in progress

5.050.179 3.368.297

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder ................................

Receivables from group enterprises

0 15.000

Andre tilgodehavender ................................................................

Other receivables

2.003.038 597.821

Periodeafgrænsningsposter ................................................................

Prepayments and accrued income

103.765 170.061

Tilgodehavender ................................................................

Accounts receivable

14.901.369 9.193.437

Likvider ................................................................................................ 832.028 2.685.027

Cash and cash equivalents

OMSÆTNINGSAKTIVER ................................................................ 18.651.775 13.285.196

CURRENT ASSETS

AKTIVER ................................................................................................ 30.547.208 17.076.543

ASSETS

kr.

DKK

kr.

DKK

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 12 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

BALANCE 31. DECEMBER 2011 (fortsat)

BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2011 (continued)

PASSIVER

EQUITY AND LIABILITIES

Note 2011 2010

kr.

DKK

kr.

DKK

Aktiekapital ................................................................ 640.000 640.000

Share capital

Overkurs ved emission ................................................................ 4.860.000 4.860.000

Share premium account

Overført overskud ................................................................ 2.826.106 1.713.912

Retained profit

EGENKAPITAL ................................................................ 6 8.326.106 7.213.912

EQUITY

Hensættelse til udskudt skat ................................................................ 1.078.389

Provision for deferred tax

695.635

Andre hensatteforpligtelser ................................................................ 1.039.596 972.705

Other provisions for liabilities

HENSATTE FORPLIGTELSER ................................................................ 2.117.985 1.668.340

PROVISION FOR LIABILITIES

Gæld til pengeinstitutter ................................................................11.347.900

Bank debt

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder ................................................................ 2.657.104

Prepayments received from customers

3.720.920

Leverandører af varer og tjenesteydelser................................

Trade payables

3.735.698 2.389.721

Gæld til tilknyttede virksomheder ................................................................ 101.865

Payables to group enterprises

0

Anden gæld ................................................................

Other liabilities

2.260.550 2.083.650

Kortfristede gældsforpligtelser ................................................................ 20.103.117 8.194.291

Current liabilities

GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................................20.103.117 8.194.291

LIABILITIES

PASSIVER ................................................................................................

30.547.208 17.076.543

EQUITY AND LIABILITIES

Eventualposter mv.

Contingencies etc.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Mortgages and securities

Nærtstående parter

Related parties

Ejerforhold

Ownership

7

8

9

10

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 13 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

NOTER

NOTES

Personaleomkostninger

Staff costs

Løn og gager ................................................................

Wages and salaries

2011

kr.

DKK

2010

kr.

DKK

11.079.478 11.423.717

Pensioner ................................................................................................

Pensions

Omkostninger til social sikring ................................................................

Social security costs

813.539 424.926

155.201 74.077

Note

1

12.048.218 11.922.720

Skat af årets resultat

Tax on profit/loss for the year

Regulering af udskudt skat ................................................................ 382.754 452.182

Adjustment of deferred tax

2

382.754 452.182

Immaterielle anlægsaktiver

Intangible fixed asets

Kostpris 1. januar 2011 ................................................................

Cost 1 January 2011

Færdiggjorte udviklings-projekter

Development projects completed

Tilgang ................................................................................................

Addition

Afgang................................................................................................

Disposal

Kostpris 31. december 2011 ................................................................

Cost 31 December 2011

2.058.026

1.538.398

-407.203

3.189.221

3

Afskrivninger 1. januar 2011 ................................................................

Amortisation 1 January 2011

Afskrivninger solgte aktiver ................................................................

Resersal of depreciation of assets disposed of

Årets afskrivninger ................................................................

Depreciation

Afskrivninger 31. december 2011 ................................................................

Depreciation 31 December 2011

486.211

-339.346

543.036

689.901

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 ................................

Carrying amount at 31 December 2011

2.499.320

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 14 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

NOTER (forsat)

NOTES (continued)

Materielle anlægsaktiver

Tangible fixed assets

Note

4

Kostpris 1. januar 2011 ................................................................

Cost 1 January 2011

Andre anlæg, driftsmateriel

og inventar

Other plants, machinery,

tools and equipment

Tilgang ................................................................................................

Addition

Kostpris 31. december 2011 ................................................................

Cost 31 December 2011

Afskrivninger 1. januar 2011 ................................................................

Amortisation 1 January 2011

Årets afskrivninger ................................................................

Depreciation

Afskrivninger 31. december 2011 ................................................................

Depreciation 31 December 2011

3.492.201

7.687.956

11.180.157

1.592.019

704.232

2.296.251

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 ................................

Carrying amount at 31 December 2011

8.883.906

Finansielle anlægsaktiver

Fixed asset investments

5

Kapitalandele i tilknyttede

virksomheder

Fixed asset investments

Lejedepositum og andre

tilgodehavender

Rent deposit and other

receivables

Kostpris 1. januar 2011 ................................

Cost 1 January 2011

Tilgang ................................................................

Addition

Kostpris 31. december 2011 ................................

Cost 31 December 2011

0 319.350

192.857 0

192.857 319.350

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 ................................ 192.857 319.350

Carrying amount at 31 December 2011

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 15 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

NOTER (forsat)

NOTES (continued)

Note

Kapitalandele i dattervirksomheder (kr.)

Investments in affiliates

Virksomhed

Company

Egenkapital

Equity

Resultat

Profit for

the year

Ejerandel %

Ownership %

Copenhagen Hydrogen Network A/S................................ 424.127 -75.873 100

Egenkapital

Equity

6

Aktiekapital

Share capital

Overkurs ved

emission

Share

premium

account

Overført

overskud

Retained

profit

I alt

Total

Egenkapital 1. januar 2011 ................................ 640.000 4.860.000 1.713.912 7.213.912

Equity 1 January 2011

Forslag til årets resultatdisponering ................................ 1.112.194 1.112.194

Proposed distribution of profit

Egenkapital 31. december 2011 ................................

640.000 4.860.000 2.826.106 8.326.106

Equity 31 December 2011

Aktiekapitalen/Share capital

Aktiekapitalen har været uændret de seneste 5 år.

The share capital has remained unchanged for the last 5 years.

Eventualposter mv.

Contingencies etc.

Selskabet har indgået husleje- og leasingaftale med en årlig forpligtelse på i alt 1.308 tkr.

Selskabets bankforbindelse har stillet arbejdsgarantier med i alt 2,0 mio. kr.

The company has entered into operating rent and lease agreements with an average annual payment of DKK ('000)

1,308. Vestjysk Bank A/S has provides workguarantees og DKK (000) 2.000.

7

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 16 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

NOTER (forsat)

NOTES (continued)

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Mortgages and securities

Til sikkerhed for mellemværende med Vestjysk Bank A/S, limiteret til 12 mio. kr., er der

afgivet virksomhedspant med sikkerhed i følgende aktiver: Goodwill mv., besætning,

drivmidler, driftsinventar og materiel, køretøjer som ikke er medtaget i motorbogen, lagre af

råvarer mv. samt simple fordringer.

As security for debts to Vestjysk Bank A/S a letter of indemnity (business pledge) of DKK ('000) 12,000 has been

deposited. The pledge comprises the following asset types: Goodwill,tools, equipment and operating equipment,

inventory of raw materials, semi-manufactured and finished goods and unsecured claims from sale of goods and

services.

Note

8

Nærtstående parter

Related parties

H2 Logic A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

9

Bestemmende indflydelse:

Controlling interest

Direktør Jacob Krogsgaard, Holstebro, aktionær/shareholder via H2 Holding ApS

Mikael Sloth, Herning, aktionær/shareholder via H2 Holding ApS

Jesper Nissen Boisen, Herning, aktionær/shareholder via H2 Holding ApS

Thomas Luckmann, Vildbjerg, aktionær/shareholder via H2 Holding ApS

Ejerforhold

Ownership

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af

stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

The following shareholders are recorded in the company's register of shareholders as owning more than 5% of the

votes or the share capital:

H2 Holding ApS

Industriparken 34 B

7400 Herning

Denmark

10

Nebraska ApS

Kaasvej 2

6990 Ulfborg

Denmark

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 17 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ACCOUNTING POLICIES

Årsrapporten for H2 Logic A/S for 2011 er aflagt

i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs

bestemmelser for virksomheder i

regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis

som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt

med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og

forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes

ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og ned-skrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfølgende måles aktiver

og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt

regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles

til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes

en konstant effektiv rente over løbetiden.

Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig

kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt

tillæg/fradrag af den akkumulerede

amortisering af forskellen mellem kostpris og

nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til

forudsigelige tab og risici, der fremkommer

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller

afkræfter forhold, der eksisterede på

balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og

materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for

at afgøre, om der er indikation af

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved

normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,

foretages nedskrivning til den lavere

genindvindingsværdi.

The annual report of H2 Logic A/S for 2011 has

been presented in accordance with the provisions

of the Danish Financial Statements Act for enterprises

in accounting class B.

The Annual Report is prepared consistently with

the accounting principles used last year.

General about recognition and measurement

Income is recognised in the income statement as

and when it is earned, including recognition of

value adjustments of financial assets and

liabilities. Any costs, including depreciation,

amortisation and writedown, are also recognised

in the income statement.

Assets are recognised in the balance sheet when

it is likely that future economic benefits will

accure to the company and the value of the asset

can be measured reliably.

Liabilities are recognised in the balance sheet

when it is likely that future economic benefits

will not accure to the company and the value of

the liability can be measured reliably.

The initial recognition measures assets and

liabilities at cost. Subsequently, assets and

liabilities are measured as described in the

following for each item.

Certain financial assets and liabilities are

measured at amortised cost, recognising a constant

yield to maturity. Amortised cost is stated

at initial cost less any deductions and with

addition/deduction of the accumulated amortisation

on the difference between cost and nominal

amount.

The recognition and measurement takes into

account predictable losses and risks arising

before the yearend reporting and which confirm

or disconfirm matters that existed at the balance

sheet date.

The carrying amount of intangible and tangible

fixed assets should be estimated annually to

determine if there is any indication of impairment

in excess of the amount reflected by

normal amortisation or depreciation. If this is

the case, writedown should be made to the lower

recoverable amount.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 18 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og

konsulentydelser indregnes i resultatopgørelsen,

såfremt levering og risikoovergang til køber har

fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med

fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Konsulentarbejde for fremmed regning

indregnes i takt med, at arbejdet udføres,

hvorved nettoomsætningen svarer til

salgsværdien af årets udførte arbejder

(produktionsmetoden).

INCOME STATEMENT

Net revenue

The net revenue from sale of merchandise and

finished goods is recognised in the income statement

if supply and risk transfer to purchaser has

taken place before the end of the year. Net

revenues is recognised exclusive of VAT, duties

and less discounts related to the sale.

Consultancy on contract are recognised as a when

the consultancy progresses, the net revenue

being equal to the sales value of the work

performed for the year (the production method).

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter

omkostninger til distribution, salg, reklame,

administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger

indeholder renteindtægter og -omkostninger,

realiserede og urealiserede kursgevinster og

-tab vedrørende værdipapirer, gæld og

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af

finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg

og godtgørelse under acontoskatteordningen

mv. Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Renter og øvrige omkostninger på lån til finansiering

af fremstilling af omsætningsaktiver og

anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til

årets resultat, og direkte på egenkapitalen med

den del, der kan henføres til posteringer direkte

på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med

koncernforbundne danske selskaber. Den

aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede danske selskaber i forhold til

disses skattepligtige indkomst, og med fuld

fordeling med refusion vedrørende

skattemæssige underskud. De sambeskattede

selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Other external costs

Other external costs include costs relating to

distribution, sale, advertising, administration,

premises, loss on bad debts, operating lease

expenses and similar expenses.

Financial income and expenses in general

Financial income and expenses include interest

income and expenses, financial expenses of

finance leases, realised and unrealised gains and

losses arising from investments in financial

assets, debt and transactions in foreign currencies,

amortisation of financial assets and liabilities

as well as charges and allowances under the

tax-on-account scheme etc. Financial income and

expenses are recognised in the income statement

by the amounts that relate to the financial year.

Interest and other costs of borrowing for

financing of manufacture of current assets and

fixed assets are not recognised in the cost price.

Tax

The tax for the year, which consists of the

current tax for the year and changes in deferred

tax, is recognised in the income statement by the

portion that can be attributed to the profit for

the year, and is recognised directly in the equity

by the portion that can be attributed to entries

directly to the equity.

The company is jointly taxed with wholly owned

Danish and foreign subsidiary enterprises. The

current Danish corporation tax is distributed

between the jointly taxed Danish companies in

proportion to their taxable income, and with full

distribution with refund regarding taxable losses.

The jointly taxed companies are included in the

tax-on-account scheme.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 19 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger,

herunder lønninger og gager samt afskrivninger,

der direkte og indirekte kan henføres til selskabets

udviklingsaktiviteter, og som opfylder

kriterierne for indregning.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

eller til genindvindingsværdi, såfremt

denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives

lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet

over den vurderede økonomiske brugstid.

Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3 år.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt

til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere

end regnskabsmæssig værdi.

BALANCE SHEET

Intangible fixed assets

Development costs comprise costs, including

wages and salaries, and amortisation, which

directly or indirectly can be related to the company’s

development activities and which fulfil

the criteria for recognition.

Capitalised development costs are measured at

the lower of cost less accumulated amortisation

or recoverable amount.

Capitalised development costs are amortised on

a straight-line basis over the estimated useful

life after completion of the development work.

The amortisation period is normally 3 years.

Intangible fixed assets are generally written

down to the lower of recoverable value and

carrying amount.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 20 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag

af den skønnede restværdi efter afsluttet

brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at

blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver

omfatter kostprisen omkostninger til materialer,

komponenter, underleverandører og direkte

lønforbrug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på

følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdi herefter:

BALANCE SHEET

Tangible fixed assets

Other plants, fixtures and equipment are

measured at cost less accumulated depreciation

and write-down.

The depreciation base is cost less estimated

residual value after end of useful life.

The cost includes the acquisition price and costs

incurred directly in connection with the acquisition

until the time when the asset is ready to

be used. As regards self-manufactured assets,

the cost price includes cost of materials,

components, subcontractors and direct payroll.

Straight-line depreciation is provided on the

basis of an assessment of the expected useful

lives of the assets and their residual value as

follows:

Brugstid Restværdi

Useful life Residual value

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .......................................... 3-5 år 0%

Other plants, fixtures and equipment

Småanskaffelser med en kostpris på under 13

tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i

resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle

anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab

indregnes i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Minor acquisitions below DKK (‘000) 13 per unit

are recognised as costs in the income statement

in the acquisition year.

Profit or loss on disposal of tangible fixed assets

is stated as the difference between the sales

price less selling costs and the carrying amount

at the time of sale. Profit or loss is recognised as

depreciation in the income statement as other

operating income or other operating expenses.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 21 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i

moderselskabets balance efter den indre værdis

metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i

balancen til den forholdsmæssige andel af

virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi

opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis

med fradrag eller tillæg af urealiserede

koncerninterne avancer og tab og med tillæg

eller fradrag af resterende værdi af positiv eller

negativ goodwill opgjort efter

over-tagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder

overføres under egenkapitalen til

reserve for nettoopskrivning efter den indre

værdis metode i det omfang, den

regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Ved køb af dattervirksomheder

anvendes overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig

indre værdi måles til 0 kr., og et

eventuelt tilgodehavende hos disse

virksomheder nedskrives med moderselskabets

andel af den negative indre værdi, i det omfang

det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den

regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger

tilgodehavender, indregnes det

resterende beløb under hensatte forpligtelser i

det omfang, modervirksomheden har en retlig

eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedernes

underbalance.

BALANCE SHEET

Fixed asset investments

Investments in subsidiary enterprises are

measured in the parent company balance sheet

under the equity method.

Investments in subsidiary enterprises are

measured in the balance sheet at the

proportional share of the enterprises’ carrying

equity value, calculated in accordance with the

parent company’s accounting policies with

deduction or addition of unrealised intercompany

profits or losses and with addition or deduction

of the residual value of positive or negative

goodwill calculated in accordance with the

acquisition method.

Net revaluation of investments in subsidiary

enterprises is transferred under the equity to

reserve for net revaluation under the equity

value method to the extent that the carrying

amount exceeds the acquisition value. The

acquisition method is used on purchase of

subsidiary enterprises.

Subsidiary enterprises with a negative carrying

equity value are measured to DKK 0 and any

amounts due from these enterprises are written

down by the parent company’s share of the

negative equity to the extent that it is deemed

to be irrecoverable. If the carrying negative

equity value exceeds accounts receivable, the

residual amount is recognised under provision for

liabilities to the extent that the parent company

has a legal or actual liability to cover the

subsidiary's deficit.

Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden

deposita.

Fixed asset investments also include deposits.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 22 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter

FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien

er lavere end kostprisen, nedskrives

til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og

hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris

med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer

under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,

hjælpematerialer, direkte løn og direkte

produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger

opgøres som salgspris med fradrag af

færdiggørelsesomkostninger og omkostninger,

der afholdes for at effektuere salget, og

fastsættes under hensyntagen til

omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet

salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,

hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse

af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning

måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden

på balancedagen og de samlede

forventede indtægter på det enkelte igangværende

arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i

balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,

afhængig af nettoværdien af salgssummen

med fradrag af acontofaktureringer og

-betalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og

opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,

omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises

som en særskilt post under egenkapitalen.

Inventories

Inventories are measured at cost using the

FIFO-principle. If the net realisable value is

lower than cost, write-down is provided to the

lower value.

The cost of merchandise as well as raw materials

and consumables is calculated at acquisition

price with addition of transportation and similar

costs.

The cost of finished goods and work in progress

includes the cost of raw materials, consumables,

direct payroll costs and direct production costs.

The net realisable value of inventories is stated

at sales price less completion costs and costs

incurred to execute the sale and is determined

with due regard to marketability, obsolescence

and development in expected sales price.

Accounts receivable

Accounts receivable are measured at amortised

cost which usually corresponds to nominal value.

The value is reduced by write-down to meet

expected losses.

Contract work in progress

Work in progress on contract is measured at the

sales value of the work performed. The sales

value is measured on the basis of the degree of

completion on the balance sheet date and the

total anticipated revenue related to the specific

piece of work in progress.

The specific piece of work in progress is recognised

in the balance sheet as an account receivable

or payable, depending on the net value of

the selling price less progress invoicing and progress

payments.

Costs relating to sales work and obtaining of

contracts are recognised in the income statement

as and when they are incurred.

Accruals, assets

Accruals recognised as assets include costs incurred

relating to the subsequent financial year.

Dividend

The expected payment of dividend for the year is

recognised as a separate item under the equity

capital.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 23 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger

til garantiforpligtelser, tab på igangværende

arbejder samt udskudt skat.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til

udbedring af arbejder inden for garantiperioden

på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og

indregnes på baggrund af erfaringerne med

garantiarbejder.

Når det er sandsynligt, at de totale

omkostninger vil overstige de totale indtægter

på et igangværende arbejde for fremmed

regning, hensættes det samlede tab, der må

påregnes på entreprisen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst reguleret

for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssig og skattemæssig

værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien

af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes

at kunne realiseres, enten ved udligning

i skat af fremtidig indtjening, eller ved

modregning i udskudte skatteforpligtelser inden

for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de

skatteregler og skattesatser, der med

balancedagens lovgivning vil være gældende,

når den udskudte skat forventes udløst som

aktuel skat. For indeværende år er anvendt en

skattesats på 25 %.

Other provisions for liabilities

Provisions for liabilities include the expected

cost of warranty commitments, loss on work in

progress, restructuring etc. and deferred tax.

Warranty commitments include liabilities for

improvement of work within the warranty period

of 1-5 years. The provision for liabilities is

measured and recognised on the basis of

experience with warranty work.

When it is likely that the total costs will exceed

the total income on the contract work in progress,

a provision is made for the total loss that

is anticipated for the contract. The provision is

recognised as a cost under production costs.

Tax payable and deferred tax

Current tax liabilities and receivable current tax

are recognised in the balance sheet as the

calcu-lated tax on the taxable income for the

year, adjusted for tax on the taxable income for

previous years and taxes paid on account.

Deferred tax is measured on the temporary differences

between the carrying amount and the

tax value of assets and liabilities.

Deferred tax assets, including the tax value of

tax loss carry-forwards, are measured at the expected

realisable value of the asset, either by

set-off against tax on future earnings or by

set-off against deferred tax liabilities within the

same legal tax unit.

Deferred tax is measured on the basis of the tax

rules and tax rates that under the legislation in

force on the balance sheet date would be applicable

when the deferred tax is expected to

crystallise as current tax. The tax rate applied

for the current year is 25 %.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 24 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse

til det modtagne provenu efter

fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende

perioder måles de finansielle forpligtelser

til amortiseret kostpris svarende til den

kapitaliserede værdi ved anvendelse af den

effektive rente, således at forskellen mellem

provenuet og den nominelle værdi indregnes i

resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris

svarende til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til

leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder

samt anden gæld, måles til

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til

transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og

kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

som en finansiel post.

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige

pengestrømme, indregnes urealiserede

værdireguleringer direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære

poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet

på balancedagen, omregnes til balancedagens

valutakurs. Forskellen mellem balancedagens

kurs og kursen på tidspunktet for

tilgodehavendets eller gældens opståen

indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta,

omregnes til kursen på transaktionsdagen.

Liabilities

Financial liabilities are recognised at the time of

borrowing by the amount of proceeds received

less transaction costs. In subsequent periods, the

financial liabilities are measured at amortised

cost equal to the capitalised value when using

the effective interest, the difference between

the proceeds and the nominal value being recognised

in the income statement over the term of

loan.

Other liabilities are measured at amortised cost

equal to nominal value.

Other liabilities which include debt to suppliers,

affiliates and associates and other debt are

measured at amortised cost which usually corresponds

to the nominal value.

Foreign currency translation

Transactions in foreign currencies are translated

at the rate of exchange on the transaction date.

Exchange differences arising between the rate on

the transaction date and the rate on the

payment date are recognised in the income

statement as a financial income or expense.

If the foreign exchange position is considered to

hedge future cash flows, the unrealised exchange

adjustments are recognised directly in the

equity.

Accounts receivable, payable and other monetary

items in foreign currencies that are not settled

on the balance sheet date are translated at the

exchange rate on the balance sheet date. The

difference between the exchange rate on the

balance sheet date and the exchange rate at the

time of occurrence of the receivable or payable

is recognised in the income statement as

financial income or expenses.

Fixed assets acquired in foreign currencies are

translated at the rate of exchange on the

transaction date.

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 25 of 26


Årsrapport 2011

Annual Report 2011

www.h2logic.com

H2 Logic A/S | www.h2logic.com Page 26 of 26

More magazines by this user
Similar magazines