Hapero betjeningsvejledning - BioTeknik

hapero.com

Hapero betjeningsvejledning - BioTeknik

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH

PLUG

C E R T I F I C A T E

FOR

MECHANISM & SOFTWARE

DESIGN

&

F I R E

P L U G A N D F I R E . E U

P l u g a n d F i r e Z e r t i f i z i e r t

Monterings og betjeningsvejledning

PLANLÆGNINGs MAPpe

HP 02 / K Balance 15 kW

HP 02 / W Balance 15 kW

HP 04 Flash 25 / 35 kW

(Fyrrumsversion)

(Stueversion)

(Fyrrumsversion)

NSTRUKTIONER


HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

BEMÆRK!

Før igangsætning og benyttelse af kedlen, skal betjeningsvejledning

læses grundigt, og fuldt ud forstås!

Bemærk at systemet har også forskellige funktioner i drift.

Det skal sikres, at der absolut ikke løber mere vand gennem systemet, end dit varmeanlæg

har brug for.

Ydelse fra 1,5 – 15 kw

Information gælder kun til 15 kw kedlerne.

(Stue og fyrrums version)

Ydelse fra 5,0 – 25/35 kw

Information gælder kun for 25/35 kw

Modeloversigt

Bemærk venligst, at gyldig nationale og internationale love og regler skal være opfyldt!

Kun originale reservedele skal anvendes, ellers er garanti ugyldig, og kan kompromittere

din sikkerhed og funktionalitet af din enhed!

Ejeren af pillefyret skal opbevare den tekniske dokumentation, og vise denne efter anmodning

fra autoriteten eller skorstensfejer.

Intelligent teknologi

Alle vores produkter opfylder allerede selv de strengeste krav i Europa.

Vi er forpligtet til at producere din træpillekedel ikke kun i henhold til strenge internationale

standarder, men også i henhold til en specifik kvalitetsstyring.

En meget speciel værdi, vi tillægger den endelige kontrol til vores specialister som de

udfører, er der stadig fejl eller mangler, kontakt venligst din forhandler eller installatør.

Fordi vi tager fejl alvorligt og

vi beder dig om din hjælp. Send os en e-mail meldung@speed.at med fejl beskrivelse.

PLUG

C E R T I F I C A T E

FOR

MECHANISM & SOFTWARE

DESIGN

&

F I R E

P L U G A N D F I R E . E U

Plug & Fire

Certificeret varmeovne garanterer dig:

Certificeret varmeanlæg efter levering må ikke være brudt.

Certificeret varmeovne behøver ikke at blive samlet på stedet.

Certificeret varmeanlæg med et minimum af kabler.

Certificeret varmeanlæg med et minimum af start-up arbejde.

Certificeret varmeovne med trådløs kontroller.

1

HP02 /W (Stueversion)

Godkendt efter norm EN 14785

HP02 / K (Stueversion)

Godkendt efter norm EN 303-5

HP02 / K (Fyrrumsversion)

Godkendt efter norm EN 303-5

HP04 / K (Fyrrumsversion)

Godkendt efter norm EN 303-5

BIOTEKNIK - Balance 2


Bemærk, nationale og internationale love og regler vil blive overholdt!

Inden kedlen startes skal betjeningsvejledningen læses.

Til transport til din radiator må kun godkendt materiale anvendes med tilstrækkelig

kapacitet.

Hus version:

Gennem afbrænding af brændsel, frigives varme og energi, hvilket fører til en

kraftig opvarmning af overfladen af varmeovn.

Betjeningshåndtag, døren til glas, røgrør og den forreste væg af opvarmningsanlægget.

Dette kan medføre, at disse dele uden korrekt beskyttelse kan være farligt, så

brug af f.eks. varme handsker, er at anbefale.

Tjek din træpillekedel nøje for skader og fuldstændighed!

Indberet eventuelle fejl straks til din forhandler eller installatør!

1. Vigtige oplysninger

Gør dine børn klar over denne trussel, og at holde dine børn væk under drift

af træpillekedler.

Parkering af ikke varmebestandige genstande på pillekedel eller i nærheden

er forbudt.

Placer ikke genstande og vasketøj til tørre på pille kedlen.

Stativer til tørring af tøj eller lignende skal være placeret med tilstrækkelig

afstand fra pillekedlen – BRANDFARE!

I driften af din pille kedel er behandlingen af letantændelige og eksplosive

stoffer i samme eller tilstødende lokaler forbudt.

Kun originale reservedele skal anvendes. Manglende

overholdelse gør alle garantier ugyldige og kan forringe

din sikkerhed og funktionalitet af din enhed!

2. Automatiske sikkerhedsfunktioner

Strømsvigt - under drift

Efter en kort strøm svigt, vil kedlen blot fortsætte drift, ved længere strømsvigt

vil kedlen starte op med rensefasen og derefter starte på ny, kedlen kan

huske alle indstillinger på nær dato og tid

Strømsvigt - i den indledende fase

Efter en strømafbrydelse under den indledende fase vil opstart gentages.

OVEROPHEDNING

En sikkerhedstemperatur begrænser (STB – overkogssikring), som slukker

pillekedel automatisk ved overophedning. Dette kan kun ske efter udfald af

pumper eller et fald i vandtrykket i kedlen, og varmeanlæg, efter afkølning af

kedlen, tryk da på STB knappen (Kapitel elektriske komponenter), vandtryk,

pumper samt varmeanlæg skal kontrolleres.

Sikringer

Enheden er udstyret med en hovedsikring (på hoved printet inde i kabinettet)

beskyttet mod overstrøm. Den elektriske tilslutning må kun udføres

af kvalificerede fagfolk.

Bemærk venligst, at enhver ændring i elektronik eller mekanik

i anlægges hovedprint IKKE er tilladt.

Tilslutning af kedlen på elnettet, tilslutning af ventilator,

motor, varmekredse, kedlen og bufferen kun udføres

af en autoriseret specialist. Manglende overholdelse gør

alle garantier ugyldige og kan forringe din sikkerhed og

funktionalitet af din enhed!

Ejeren af pillefyret har den tekniske dokumentation denne skal

præsenteres på anmodning fra autoriteten eller skorstensfejer.

Pap og plastik kan uden problemer afleveres hos den lokale affaldsdepot,

til genbrug.

Lagerpåfyldning

Foraskning

Fjernelsen af asken efter max. 1000 kg piller. Hvis askeskuffen er overfyldt, er

der en ydelses reduktion. Det forventes af bundfaldet sker i kedlen, fordi asken

ikke længere kan være i skuffen. Derefter må det antages, at der kommer

flyveaske i skorstenen.

Lagerrum påfyldning: 30 min før lageret fyldes skal kedlen

slukkes. Påfyldning af lagerrum må kun gennemføres, hvis

den viser standby.

3

Hvordan du fjerner asken fra pille kedlen, læs side 53 i instruktionen.

BIOTEKNIK - Balance 4


5

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Vigtige oplysninger Side 3

2. Automatiske sikkerhedsfunktioner Side 4

3. Hvad er træpiller? Side 7

4. Forbrændingsluft Side 7

5. General Operation Side 8

6. De første skridt Side 9

7. Den trådløse indeføler Side 10

8. Tastaturfunktioner Side 11

Informations menu Side 11 / 13

Tømning af aske – Skift af glasrude Side 11 / 53

Tid og energi menu Side 11 / 19

Parameter menu Side 11 / 27

9. Menu betjening Side 12

Tænding Side 12

Slukning Side 12

Indstilling af tid Side 12

Indstilling af dato Side 12

10. Informations menu Side 13

11. Beskeder og fejlmeddelelser Side 16

For ekspert og blikkenslager Side 18

A-1. Kort vejledning og energi styring Side 17

A-2. Tid og energi ledere menu Side 19

Drifttider Side 19

Ugedage Side 19

Time plan Side 19

Varme parameter Side 20

Parameter buffer Side 21

Varmtvandsbeholder (VVB) indstilling Side 21

A-3. Standardsider og værdier Side 22

Konfigurations eksempel, varmetider og temperatur værdier Side 24

Konfigurations eksempel, træpiller og opladning Pufferladetemperaturen Side 25

Konfigurations eksempel, VVB temperaturer Side 26

A-4. Parameter menu Side 27

A-5. Aggregat test Side 29

For Installatør og elektriker Side 32

B-1. Installation af pille fyr Side 33

Skorstens tilslutning Side 33

Beskyttelse af gulv ved stueversion Side 33

Sikkerhedsafstande Side 34

B-2. Kedel beklædning Side 35

B-3. Forbrændingsluft Side 35

B-4. Sugesystem (sugeslange og retur luftslange) Side 36

B-5. Modulkonfiguration Side 37

Opgave Side 38

Konfigurations eksempel Side 39

B-6. Varmekredsprint Side 39

Buffer print Side 39

Hovedprint Side 40

Ekstern strømforsyning / ekstern kontakt (terminal plan) Side 40

Udetemperatur Side 40

Kedel print Side 41

B-7. Hovedprint Side 43

B-8 UDSKIFTNING AF SIKRING Side 44

B-9 Relæ 8 funktion (potentialfri kontakt) Side 45

B-10. Idriftsættelse Guide Side 47

B-11. Plug & Easy Side 47

For kundeservice og installationsprogrammet Side 52

C-1. Kedel rensning Side 53

C-2. Kedel vedligeholdelse Side 55

C-3. Kedel vedligeholdelse, inspektionsrapport Side 58

C-4. Kedel snit Side 59

C-5. Røg afgang Side 60

C-6. Brændkammeret Side 61

C-7. Elektriske dele Side 62

Tips til kundeservice Side 64

Varmekredsinformation Side 63

Indefølertest Side 66

Sugesystem Seite 68

Generel information til opbygning af sugesystem Seite 69

Monteringsvejledning til sneglesystem Seite 70

General Side 76

Reservedele Side 77

CE Declaration - Prøvningsattest Side 79

Tekniske data Side 82

Release Note

Denne manual er kompatibel med den software version 0015 eller

nyere. Se tilpasning og vejledning side 11

Type: 1AA Softwareversion: 0023

Type: C1A Softwareversion: 0010

Type: 4AC Softwareversion: 0001

Type: A2A / A3A Softwareversion: 0002

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer, og er uden ansvar.

FORKLARING

Vigtig sikkerhed

Praktiske råd

Information

Communication s

BIOTEKNIK - Balance 6


3. Hvad er træpiller

5. General Operation

Træpiller er lavet af træaffald fra savværker og høvlerier, disse råstoffer er

tørret og knust uden bindemiddel og presset til brændselspiller.

SPECIFIKATIONER for høj kvalitet piller:

Datablad træpiller. EN 14961-2 norm

Ved anvendelse af dårligere kvalitet piller eller ikke tilladte

tilsætning, kan det føre til fejl på kedlen og bortfald

af garanti.

Affalds forbrænding er ikke tilladt.

Opstart af enheden må kun ske når kedlen er komplet tilsluttet

og fyldt med vand. Manglende overholdelse gør alle garantier

ugyldige.

Uden indeføler benyttes tidsprogram 1.

(Del af Norm EN-14961-2)

Diameter [mm] 6 ( + - 1)

Længde [mm] 3,15 < L


At komme igang med et af vores produkter er så let som muligt. Din træpille

kedel er ved levering allerede forprogrammeret.

Før du tager din pille kedel i brug for første gang, tjek da om skorstenen er

korrekt tilsluttet.

6. DE FoRSTE SKRIDT

Fyldmateriale

Med tilsluttet sugesystem:

Med tilsluttet sugesystem er ingen yderligere handlinger er påkrævet.

Uden tilsluttet sugesystem:

Hvis du ikke har tilsluttet automatisk sugesystem til at fylde op med piller,

skal du før du starter dække sensoren med alu tape og der skal stilles om i

parameter manuel påfyldning, beskrevet side 27.

7. Den trådlose indefOler

Den trådløse indeføler er en af de vigtigste betjenningsenheder. Med den trådløse føler, kan du styre alle de nødvendige forindstillede programmer, og ændre

temperatur justeringer. Den trådløse indeføler sender et signal hvert 20. sekund med målte værdier.

Rækkevidde er op til 30 meter afhængig af de lokale forhold.

Hvis den trådløse indeføler ikke kan sende langt nok, kan den erstattes med en kabel udgave.

Læs hele vejledningen, inden pille kedlen

startes.

Tænding af kedel

Tryk på knappen

OK!

i 3 sekunder

FUNKTION SWITCH

OFF

(VVB og Frostbeskyttelse aktiv)

KOMFORT TEMPERATUR

DRIFT TID (Time program 1)

(Komfort temperatur og sparetemperatur)

Den første gang du skal opvarme dit pille fyr, kan der

forekomme røg og lugt herfra. Denne proces skal foregå

med vinduerne åbne.

DRIFT TID (Time program 2)

(Komfort temperatur og sparetemperatur)

SPARETEMPERATUR

Bemærk, at den trådløse indeføler bliver monteret korrekt. Undgå at montere

ved siden af en kulde eller varmekilde, da dette kan påvirke målingen.

På temperatur styrings kontrol knappen kan man hurtigt justere temperaturen.

På funktions valg knappen kan der hurtigt vælges forskellige funktioner.

Hvis du bruger en eller flere varmekredse, skal indeføleren til de respektive

kredsløb (DIP-switch-adresse) være tildelt. Op til tre trådløse indefølere kan

benyttes.

Hvis målingen af den aktuelle indeføler temperatur ikke er optimal, kan

funktionen slås fra. (se side 20 – Unod)

TEMPERATUR KNAPPEN

(Temperatur knappen ændre temperaturen med plus og

minus 4 grader)

Slukket

I denne funktion, vil kedlens frost funktion stadig være aktiv og holde kedlen

over + 6 grader, og varmt vands beholder vil blive varmet.

Komfort temperatur

Komfort temperatur er permanent styret, med en ens temperatur døgnet

rundt.

Tid drift 1

I denne funktion, justeres komfort temperaturen. Uden for komfort tid,

sænkes temperaturen med 2 grader.

Tid drift 2

I denne funktion, justeres komfort temperaturen. Uden for komfort tid,

sænkes temperaturen med 2 grader.

9

Bemærk, at installationen af den trådløse indeføler ikke

er omfattet af en strålevarme fra brændeovn, komfur

m.m.

Sparetemperatur (mane)

I denne funktion, er natsækningen 2 grader lavere, end den indstillede temperatur.

BIOTEKNIK - Balance 10


8. Tastaturfunktioner

9. OPERATION menu

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

I tilfælde af vedvarende tryk

på tasterne ændrer oplysningerne

i displayet sig.

TÆNDING/ON

Ved kort at trykke på knappen -------- viser displayet den aktuelle status.

Dato indstilling

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. I Displayet

viser [-I.P-]. Efter udløbet af de 3 sekunder, er du i I-Program-niveau.

(Side 66)

Indeføler

Forbindeslses Test

sekunder

Kedeltemperatur

Udetemperatur

ON / OFF tilstand

Tryk på knappen -------- i 3 sekunder, og pille kedlen er tændt.

Tryk 2 gange --------Du er i programmerings-funktionen,

Program Kode 02 Tryk .

3 sekunder

SW-version

3 sekunder 3 sekunder

3 sekunder

set temp.

VVB temp.

OFF / ON

Slukket

Ved kort at trykke på knappen -------- viser displayet den aktuelle status.

3 sekunder 3 sekunder

3 sekunder

HW-version

Brændkammertemp.

Operations tilstand Gang i denne drift

3 sekunder

Dato

Måned

Informationsmenu

ASKESKUFFE ToMNING

Tryk på knappen -------- i 3 sekunder, og pille kedlen er slukket.

Med -------- tasten ændres dag, og med --------

Hvis du vil gemme det tryk -------- tasten ned.

tasten ændres måneder.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Du befinder dig i menu 2 og vil til nr. 3, tryk da tast .

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. I Displayet

viser [-I.P-]. Efter udløbet af de 3 sekunder, er du i I-Program-niveau.

Kedlen skal være slukket og opvarmningsfasen skal være udløbet. Tryk samtidigt

på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Ventilationen kører

nu i 120 sekunder. Er kedlen ikke parat til den ændring viser displayet (FAIL)

TIDSINDSTILLING

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. I displayet

viser [-I.P-]. Efter udløbet af de 3 sekunder, er du i I - Program-niveau.

Du befinder dig i menu 3 og vil ændre årstal, tryk da tast .

ParametEr Menu

Tid og energi manager menuen

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk --------Du er i programmerings-funktionen, Program Kode 01 Tryk .

Med tasten -------- sænkes årstallet, og med --------tasten hæves årstallet.

For at gemme denne indstilling tryk da 2 gange på -------- tasten.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Timer

Minutter

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-programniveau.

Tryk knap -------- og -------- ned og efter 2 sekunder tryk knap -------

ned og du er i P-program-niveau.

Hvis du har trykket på en forkert knap eller ikke venter i 2 sekunder, viser

displayet (FAIL)

Med --------tasten ændres timer, og med --------tasten ændres minuterne.

Hvis du vil gemme det tryk -------- tasten ned.

Hvis fyret ikke har haft strøm i 14 dage, så skal tid og dato

justeres. Alle andre værdier bliver bevaret.

11

BIOTEKNIK - Balance 12


10. Informationsmenu

Nr. Betegnelse Information

Adgang

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser (-I.P-). Efter udløbet af de 3 sekunder er du i I-Program-niveau.

I denne menu kan du indstille dato, klokkeslæt og se informationskode.

Fra menu punkt 9 får du alle de oplysninger, som din kedel og energistyring

behøver, her er der ingen indstillingsmuligheder men kun informationer.

Med tasten -------- eller -------- kan du navigere til den ønskede linje . Du

kan læse oplysningerne fra menupunkterne 1-8, ved at trykke på tast .

24. Kedeltemperatur Kedeltemperatur

25. Forbrændingskammer temperatur Forbrændingskammer temperatur

26. Luftmængde set. Luftmængde set.

27. Luftmængde mål Målt luftmængde 0 til 900,0

28. Volt (blæser) Blæser værdi fra 0 til 225 (0% til 100%)

35. Varmt vands temperatur Varmt vands temperatur / tast og kedlen vil fylde vvb.

36. Varmt vands temperatur øverst Varmt vands temperatur øverst

37. Grundtemperatur 0 = Uden for fylde tid

1 = Inden for fylde tid

38. Varmt vandsbeholder fyldetid 0 = Uden for tid

1 = Inden for tid

39. Varmt vandsbeholder legionella tid 0 = Uden for legionella tid

1 = Inden for legionella tid

13

Nr. Betegnelse Information

1. Tid Indstilling af tid

2. Dato Indtilling af Dato (Måned-Dag)

3. År Indstilling af År

4. Ugedag Ugedag

5. Materiale mængde Værdi = i procent til fødningsmængden (Automatisk når REFA er aktiv se side 27

6. Pilletyper 6,0 = 6 mm Piller, 8,0 = 8 mm Piller

7. Slaggeprogram 0,0 = Ingen funktion-1,0 slaggeprogram aktiv og bliver udført til næste asketømning (se side 53)

8. Mode Kedeltilstand: Standby = standby | GO 1= klar til start | GO 2 = flammegenkendelse | Burn = Startfase | HEAT = Varmer | Stop = udbranding

9. Varme slut kode 1.0 Flamme gået ud

2.0 Udgangen af varme tid

3.0 Maksimal temperatur nået

4.0 Pille tank tom

5.0 Varmeproduktion blev slukket

6.0 Pillesugetid, når de seks brændtimer er opbrugt

7.0 Ingen tænding

8.0 Luft mængde ikke nået (luft flow sensor)

9.0 Eksterne kontrol, mindre end 0,3 volt

10.0 Temperatur krav er 0 °

11.0 Temperaturstigning ved tændfase er ikke høj nok

20.0 Mindstetemperatur på kedlen er ikke opnået

22.0 Varme sluk af eksterne kontakt

77.0 Tid på start brændfase er opbrugt

90.0 Brændkammer overfyldt

99.0 Sikkerhed temperatur på snegl igen OK

10. Kedel varme tid 0 = Uden for varmetid / / 1 = Inden for varmetid

11. Indeføler (i forbindelse med kedlen) målte rumtemperatur

12. Indeføler adresse Adresse

13. Indeføler Indeføler (i forbindelse med kedlen) skifte position fra 1 til 5

14. Indeføler justering Indeføler (i forbindelse med kedel) opvarmning / kontrol

15. Indeføler batteri Indeføler (i forbindelse med kedlen) batterispænding

17. Drifttid beholdersnegl Værdi på drifttiden af beholdersneglen, er afhængig af REFA

18. Ønsket temperatur Ønsket ydelse

19. Aktuel luft Aktuel ydelse af luft

20. Materiale Performance Nuværende materiele ydeevne

21. Dags beholder I øjeblikket, tilgængelig daglige tank

22. Pillefyldning aktiv 0 .0= Uden for flekstid (piller kan kun hentes, når den daglige tank er helt tom)

1.0 = Inden for flekstid (piller bliver hentet når den daglige tank mindre end 50% fyldt)

23. Pillemængde/pr. minut Vægt pillesug pr. minut (nøjagtig vægt kommer først efter 3 opfyldninger efter kedlen har været uden strøm)

40 Buffer øverst Buffer temperatur øverst

41 Buffer nederst Buffertemperatur nederst

42. Puffer Solar Temperatur solvarmeføler

43. Buffer fyldtid 0 = Uden for tid

1 = Inden for tid

44. Buffer start temperatur Min. temperatur på øverste føler bliver målt og derefter bliver kedlen tændt.

45. Buffer sluk temperatur Sluk temperatur på bufferens nederste føler slukker kedlen

49.

50. Seneste fejl kode Fejl kode 1

51. Næstsidste fejl kode Fejl kode 2

52. Fejl kode 3 Fejl kode 3

53. Fejl kode 4 Fejl kode 4

54. Fejl kode 5 Fejl Kode 5

55. Fejl kode 6 Fejlkode 6

56. Fejl kode 7 Fejlkode 7

57. Fejl kode 8 Fejlkode 8

58. Fejl kode 9 Fejlkode 9

59. fejl kode 10 Fejlkode 10

70. VK 1 varmetid aktiv 0 ude for tid og 1 inde for tid

71. VK 1 økske temperatur Beregnede fremløbstemperatur

72. VK 1 akt. temperatur Målt fremløbstemperatur

73. VK 1 ønsket stuetemperatur Indstillede temperatur

74. VK 1 akt.temperatur Målt rumtemperatur

75. VK 1 indeføler adresse (Opvarmning kredsløb tildelt 1) adresse

76. VK 1 Indeføler betjeningsmåde Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 1) skifte position fra 1 til 5

77. VK 1 indeføler justering Indeføler (tildelt til opvarmning kredsløb 1) opvarmning / Temperatur kontrol

78. VK 1 Indeføler batteri Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 1) Batterispænding

79. VK 1 pumpe / mixer = pumpestop = pumpen kører / mixer åben = pumpen kører / mixer luk

V a r m e k r e d s 1

BIOTEKNIK - Balance 14


Nr. Bezeichnung Information

80. VK 2 varmetid aktiv 0 ude for tid og 1 inde for tid

81. VK 2 økske temp Beregnede fremløbstemperatur

82. VK 2 akt.-temperatur Målt fremløbstemperatur

83. VK 2 ønsket stuetemp Indstillede temperatur

84. VK 2 akt.temperatur Målt rumtemperatur

85. VK 2 indeføler adresse (Opvarmning kredsløb tildelt 2) adresse

86. VK 2 Indeføler betjeningsmåde Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 2) skifte position fra 1 til 5

87. VK 2 indeføler justering Indeføler (tildelt til opvarmning kredsløb 2) opvarmning / Temperatur kontrol

88. VK 2 Indeføler batteri Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 2) Batterispænding

89. VK 2 pumpe / mixer = pumpestop = pumpen kører / mixer åben = pumpen kører / mixer luk

90. VK3 varmetid aktiv 0 ude for tid og 1 inde for tid

91. VK3 ønske temperatur Beregnede fremløbstemperatur

92. VK 3 akt. temperatur Målt fremløbstemperatur

93. VK 3 ønsket stuetemperatur Indstillede temperatur

94. VK 3 akt. temperatur Målt rumtemperatur

95. VK 3 indeføler adresse (Opvarmning kredsløb tildelt 3) adresse

96. VK 3 Indeføler betjeningsmåde Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 3) skifte position fra 1 til 5

97. VK 3 indeføler justering Indeføler (tildelt til opvarmning kredsløb 3) opvarmning / Temperatur kontrol

98. VK 3 Indeføler batteri Indeføler (i forbindelse med opvarmning kredsløb 3) Batterispænding

V a r m e k r e d s 2

V a r m e k r e d s 3

99. VK 3 pumpe / mixer = pumpestop = pumpen kører / mixer åben = pumpen kører / mixer lukk

100. Power 0 Værdi i timer, mellem 1% - 5% (enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

101. Power 1 Værdi i timer, interval 6% - 15% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

102. Power 2 Værdi i timer, interval 16% - 25% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

103. Power 3 Værdi i timer, fra 26% - 35% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

104. Power 4 Værdi i timer, interval 36% - 45% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

105. Power 5 Værdi i timer, interval 46% - 55% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

106. Power 6 Værdi i timer, interval 56% - 65% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

107. Power 7 Værdi i timer, interval 66% - 75% (en enkelt aflysning 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

108. Power 8 Værdi i timer, interval 76% - 85% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

109. Power 9 Værdi i timer, interval 86% - 95% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

110. Power 10 Værdi i timer, interval 96% - 100% (en enkelt sletning af 3 sekunder, 5 sekunder ved fuld sletknappen)

111. Snegle takter Værdi gange 10000

Melding Fejl Grund / Ændring

E. 01

Tjek den multifunktionelle motor i aggregat test, eller sluk strømmen og tænd igen, så vil multifunktionsmotoren

køre igen

Multifunktions motor fejl

E. 02 Ekstern pille lager tomt Fyld lageret og tjek slanger for propper

E. 04 Ingen tænding Tøm brændkammer og tjek gløde stav

E. 05 Ingen tænding (skorstenstræk er for

højt)

E. 06 LM værdi lavere end minimumskravene

for 180 sekunder

Fjern piller i brændkammeret, tjek skorstenstræk, (Monter og indstil trækregulator)

Tjek at alle piller er fjernet i brændkammeret!

Tjek at kedlen ikke får falsk luft (brændkammer-askeskuffe)

E. 07 LM værdi under 70% til 180 sekunder Tjek luftveje i indsugning, luftmængdemåler, askeskuffe og konvektionsrør

E. 08 Luftmængdemåler Luftmængdemåler defekt

E. 10

Rengør brænderen og tjek om tandhjul under brænderen lukker tæt (bliver lukket af fjedre ved multifunktionsmotoren

Brændkammer overfyldt

E. 20 Kedel temperatur Kedeltemperatur er ikke nået i løbet af 2 timer

E. 50 Brændkammer følerbrud Tjek kabel og sensor

E. 51 Kedel temperatu føler brud Tjek kabel og sensor

temperaturføler

E. 80

Tjek at pumper fungerer og der er vandtryk på anlægget, for at få kedlen i gang skal STB på bagsiden af kedlen

STB udløst

trykkes ind med en tynd genstand.

E. 97 Temperatur overvågning i pillebeholder

ved evt. fejl

11. Meldinger og fejlmeddelser

Tjek daglig pillebeholder brændklap og brændkammer.

Tøm askeskuffe og kontakt installatør!

E. 98 Temperatur overvågning i pillebeholder Tjek daglig pillebeholder brændklap og brændkammer.

Tøm askeskuffe og kontakt installatør!

E. 99

Tjek daglig pillebeholder brændklap og brændkammer.

Sikkerhedstemperatur Bi-Metall

Tøm askeskuffe og kontakt installatør!

Videre information om fejlmeldinger findes i Plug and Easy softwaren til pc

Reset

Ret venligst årsagen til fejlen, kontakt din installatør, din installatør vil med

glæde hjælpe dig.

Kedlen kører igen, ved at nulstille fejlen.

www.plugandeasy.com

KedelStatus

Askebeholder og luft check:

Budskabet [ASH] kommer, når et bestemt antal af

piller bliver brændt. Tøm din askeskuffe (Side 53).

Dette indlæg er en indikation og ingen fejlmeddelelse.

Værdierne i linje 1 til 8 kan ændres (4. linje undtaget).

Fra linje 9, er det kun informationer.

Multifunktionsmotor:

Multifunktionsmotoren kører rundt

KedelStatus

GO 2:

Anden fase af start

CLEAR:

Brandkammer og varmeveksler rør

Burn:

Flamme startet

FILL:

Dagsbeholder bliver fyldt

Heat:

Varmer

15

Standby:

Kedlen er klar til at starte og alle funktioner kører

GO 1:

Startforberedelse

Stop:

Udbrænding

(Ingen fejl)

Hurtig start

Efter strømudfald vil kedlen lave hurtig start hvis

brændkammeret er over 150 gr.

BIOTEKNIK - Balance 16


PC understottet installation

Plug and Easy

Ved indstilling af kedlen kan dette

lettere udføres med Plug and

Easy softwaren. Denne software

kan downloades på

www.plugandeasy.com

og installere denne på din pc.

Systemkrav:

Windows xp, vista, windows 7

200 MB plads

Kun til eksperten

og

installatOren

A-1 kort beskrivelse af Energistyring

Kedel uden varmekreds, buffer, indeføler og uden udeføler

Efter tænding af kedlen vil den køre med en forindstillet temperatur på 73

grader.

Kedel uden varmekreds, buffer, indeføler, men med udeføler.

Efter tænding af kedlen vil den køre efter udetemperatur som i varmekreds 1

Kedel uden varmekreds, puffer, men med ude og indeføler.

Efter tænding af kedel vil den køre efter udeføler og blive justeret efter indeføleren.

OBS indeføleren skal være tilsluttet, spareprogrammer kan også

benyttes.

Varmt vands beholder styring.

Efter tilslutning af føler er styringen aktiv, opvarmning foregår efter tider og

energioverskud i kedlen når den varmer.

Kedel uden styring over Ekstern 0-10 V (ekstern styring)

Kedlen starter med en ydelse med en spænding


Varmekreds tid

Varmekreds tid

Varmekreds tid

Varmekreds tid

Varmekreds tid

Varmekreds tid

19

Adgang

Energi Modul

A-2.Tid og Energi Menu

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-programniveau.

Kedel Tider:

Inden for tiden vil kedlen varme, men uden for tiden

vil kedlen ikke varme

Varmekreds 1 Varmekreds tid 1:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Varmekreds 1 Varmekreds tid 2:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Varmekreds 2 Varmekreds tid 1:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Varmekreds 2 Varmekreds tid 2:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Varmekreds 3 Varmekreds tid 1:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Varmekreds 3 Varmekreds tid 2:

Indenfor tiden vil kedlen lave komforttemp. Udenfor

tiden vil kedlen lave sparetemp.

Puffertider: Indenfor tiden vil puffer temp. blive

målt og varmet op hvis nødvendigt.

Varmt vands beholder tider:

Indenfor tiden vil temp. blive målt og beholder

varmet op hvis nødvendigt.

Varmt vands beholder grundtemp. tid:

Inden for tiden må temp. ikke falde under grundtemp,

opnås dette bliver den varmet.

Legionella varme tid:

Indenfor tiden vil vvb varmes til legionella temp.

FORSIGTIG: FARE

Pilleopfyldning og rensetider:

Inden for tiden vil kedlen blive fyldt med piller efter

behov.

Tidsvindue til relæ 8: Indenfor tidsvinduet bliver

relæ 8 indstillet (10), den potientelfrie kontakt bliver

pulseret. (side 44)

I denne menu kan alle tider og varmekreds parameter ændres, som komforttemp,

sparetemp. udetemp. kurve osv. Også puffer og vvb temp kan ændres

Med tasten -------- eller -------- kan man komme til energi modul, og med

tasten -------- kommer man til undermenu.

Konfigurations eksempler findes på side 24

Uden indeføler vil kun tidsprogram 1 blive benyttet.

De indstillede værdier bliver kun gemt når kedlen er i

stand by og hvis der i mellemtiden er strøm udfald vil kun

de gamle værdier være gemt.

Ugedage

Mandag :

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Tirsdag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Onsdag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Torsdag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Fredag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Lørdag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Søndag:

Med Tasten---------kan du stille alle tider i

energimodulet.

Parameter:

Med tasten------ kan alle parameter og temperaturer

ændres.

Tidsrum

Tid 1 start:

Tidsindstilling til det valgte energi modul og den

valgte ugedag.

Tid 1 stop:

Tidsindstilling til det valgte energi modul og til den

den valgte ugedag.

Tid 2 start:

Tidsindstilling til det valgte energi modul og til den

valgte ugedag.

Tid 2 stop:

Tidsindstilling til det valgte energi modul og til den

valgte ugedag.

Timer

TIDSINDSTILLING

Minutter

Med tasten -------- hæver man timerne og med tasten -------- hæver man

minutterne.

Kopi funktion:

Hvis man vil bruge denne tid til alle ugedage, skal man trykke -------- i 2

sek. for at forlade tidsindstillingen tryk på ------ .

TIDSINDSTILLING VARMEKREDS

Indstilling:

I denne indstilling kan varmekredsen tændes eller

slukkes.

0,0 = Ingen funktion

1,0 = Automatisk drift

2,0 = Fixtemperatur (rumtemperatur er

fremløbstemperatur)

3,0 = Manuel drift (kun pumpestyring)

Komforttemperatur:

Komforttemperaturen er den temperatur der ønskes.

Sparetemperaturen:

Er den temperatur der ønskes uden for varmetiderne.

Indeføleradresse:

Den trådløse indeføler kan man give en adresse fra

0 til 7 denne adresse gør at alle varmekredse får de

rigtige informationer

Adresse 0.0 Adresse 1.0 Adresse 2.0

Adresse 3.0 Adresse 4.0 Adresse 5.0

Adresse 6.0 Adresse 7.0

Efter åbning af den trådløse indeføler, ser man

skiftefunktionen hvor adressen 0-7 indstilles.

TEST INDEFØLERNES FUNKTION, SE SIDE 66

HVORDAN.

Omskifter

Batteri AAA

Klikfunktion

For at åbne skal der bruges en skruetrækker på klikfunktionen

Fremløbstemperatur .

MINUS

55°

Beregnet Fremløbstemperatur

46°

Fremløbstemperatur .

PLUS

23°

k

m


Indeføler funktion:

Her kan funktionen indstilles.

1,0 = fuld funktion

0,0 = rumtemperatur bliver ikke målt

Udetemperatur styret varmekredsslukning:

Ved overstigning af den indstillede udetemperatur

slukker varmekredsen automatisk.

Udetemperatur styret varmekredstænding:

Ved ude temp. under den indstillede temp. vil varmekredsen

automatisk tænde igen.

Fremløbstemperatur styret varmekreds slukning:

Hvis den udregnede fremløbstemperatur er lavere

end varmekredskurven vil varmekredsen automatisk

slukke.

Hvis der bliver lavet en test af komponenter om sommeren

skal udeføleren afmonteres og derigennem vil

den regne – 10 grader.

Udetemperatur MINUS:

Til beregning af udetemperatur kurve anvendes

udetemperatur værdi

Fremløbstemperatur MINUS:

Til beregning af udetemperaturkurve anvendes

fremløbsværdi

Udetemperatur PLUS:

Til beregning af udetemperaturkurve anvendes

fremløbsværdi

Fremløbstemperatur PLUS:

Til beregning af udetemperaturkurve anvendes

fremløbsværdi

Udetemperaturkurve

Aktuelle Außentemperatur

Udetemperatur MINUS -15° Udetemperatur PLUS+ 20°

-5°


k

l

m

Beregnet

fremløbstemperatur

l

Den beregnede fremløbstemperatur på 46 gr. til varmesystemet sker ved

– 5 gr.

Fremløbsbegrænsning (Max. fremløbs – temp.)

Den maximale fremløbs temperatur.

Minimal fremløbstemperatur:

Den udregnede temperatur må ikke falde under denne

temp.

Fremløb – Indeføler indflydelse:

Temperatur værdien hæves en grad hvis det er nødvendigt

i huset.

BIOTEKNIK - Balance 20


INDSTILLING BUFFER

Buffer Aktiv:

0,0 = bliver buffer ikke fyldt, hvis varmen kun bliver

brugt i varmekredsen f.eks. solvarmebeholder i overgangstiden

skal varmtvandsbeholderen fyldes, så

fyldes buffer fra kedlen.

1,0 = fuld funktion

Indeføler Varmekredspumpe STOP:

1,0 = varmekredspumpe kører altid i vinterdrift.

0,0 = hvis indeføleren måler højere temperatur end

den tilladte slukkes varmekredspumpen.

Buffer start temperatur:

Ved min temp på den øverste føler bliver buffer fyldt

til max temp.

Energisparebuffer:

Start temp. Skal vælges så

lavt som muligt da varmekreds

temp selv udregnes, og

sænkes så meget som muligt.

Standardbuffer:

Kun en temp fungerer som

start temp.

Buffer Stop temp.:

Ved max. temp. ved den nederste temp. føler vil fyldningen

stoppe.

OBS.: Det kan være at efter kedel stop at rest varme vil

blive overført til buffer.

Hvis stop temp. ikke er opnået når der skal renses og

fyldes piller på, vil kedlen først fylde buffer op når

min. temp. bliver nået.

Buffer solvarmehysterese:

Ved anvendelse af den 3. føler (pt 1000) vil solvarmepumpen

ved min. temp. blive aktiveret.

Start temp. = temp. ved nederste føler (indstillede

buffer solvarmehysterese).

Så lang tid temperaturen i solfangermodulet er højere

end start temp. kører solfangerpumpen

Buffer type:

7.0 = Energisparebuffer

8.0 = Standardbuffer

9.0 = Ydelsesbuffer

Ydelsesbuffer styring

0.0 inden for fyldetiden fungerer bufferen kun som

ydeligere vand til kedlen. Udenfor fyldetiden fungerer

den som energisparebuffer.

1.0 Når kedlen befinder sig imellem tænd og sluk

temperatur vil kedlen yde en max. temperatur på 65

gr. C. Ved lavere temperatur end tænd temperaturen

vil kedlen yde en max. temperatur på det samme som

bufferens sluk temperatur + 10 gr. C.

Ved brug af standard buffer uden varmekreds kan indeføleren

(adresse varmekreds 1) styre den indstillede

stue temperatur og buffertanken.

INDSTILLING VVB

VVB Aktiv:

0,0 = Ikke aktiv

1,0 = Aktiv

VVB Start temp:

Ved min temp. vil beholderen fyldes.

VVB Stop:

Ved max. temp. bliver fyldningen stoppet.

OBS. Det kan forkomme at restvarme vil blive fyldt i

vvb efter stop af påfyldning.

Det kan også forekomme at man fylder vvb selv om

der ikke er temp krav dertil.

VVB Grund temp:

Ved min temp vil VVB blive fyldt til stop temp, men

inden for tidsrummet i energi modul 06.

Der er stadig varmt vand til rådighed uden for tiden

(energi modul 05).

VVB Legionella temp.:

I tidsvinduet (energimodul 07) vil VVB blive varmet til

forindstillet temp.

OBS.: Fare for meget høj varme

Varmtvandsbeholder drift:

1,0 = VVB bliver fyldt også når indeføler er

slukket.

0,0 = VVB vil ikke blive fyldt.

Varmt vands beholder funktion:

0,0 = Ingen funktion

1,0 = SPEC Funktion VK 1

2,0 = SPEC Funktion VK 2

3,0 = SPEC Funktion VK 3

FUNKTION 2 VVB føler: Funktionen af vvb føler nr. 2

kan monteres på alle varme Kreds print (x7).

Solvarmefunktion:

Funktionen af temperaturdifference styring skal

monteres på et VK print for sig selv(X7 & X11).

Varmtvandsbeholder solvarmehysterese:

Ved brug af solvarmeføler (PT100) bliver solvarmepumpen

aktiveret ved en højere temperatur end start

temperatur.

STARTTEMPERATUR: VVB temperatur eller puffertemperatur

(nederst).

Så længe temperaturen i solvarmen er højere end

start temperatur kører solvarmepumpen.

OBS:

Efter opvarmning af VVB til legionella temp, er det

muligt at brænde sig på forbrugsvandet, derfor skal

vandtemp. i vandhanen justeres derefter.

A-3. Standard tider Værdier (fabriksindstilling)

Kedeltider

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Tirsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Onsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Torsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Fredag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Lørdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Søndag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Varmekreds ugeprogram 1

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag 06:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Tirsdag 06:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Onsdag 06:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Torsdag 06:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Fredag 06:00 til 12:00 12:00 til 23:00

Lørdag 06:00 til 12:00 12:00 til 23:00

Søndag 07:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Varmekreds ugeprogram 2

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag 06:00 til 08:00 16:00 til 21:00

Tirsdag 06:00 til 08:00 16:00 til 21:00

Onsdag 06:00 til 08:00 16:00 til 21:00

Torsdag 06:00 til 08:00 16:00 til 21:00

Fredag 06:00 til 08:00 16:00 til 21:00

Lørdag 06:00 til 12:00 12:00 til 22:00

Søndag 07:00 til 12:00 12:00 til 21:00

Buffer opvarmnings tider

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Tirsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Onsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Torsdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Fredag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Lørdag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

Søndag 00:00 til 12:00 12:00 til 24:00

VVB opvarmnings tider

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Tirsdag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Onsdag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Torsdag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Fredag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Lørdag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Søndag 05:00 til 09:00 17:00 til 23:00

Solvarme-VVB tider::

I P-program kan man i nr. 61 ændre tidspunkt til opvarmning af vvb, med

tast ------- ændres start tiden og med taste ------- ændres stoptiden .

ugedag tidsvindue 1 tidsvindue 2

Mandag - Fredag 11:00 til 12:00 17:00 til 21:00

Lørdag - Søndag 11:00 til 12:00 17:00 til 21:00

VVB min temp.

ugedag tidsvindue 1

Mandag 05:00 til 23:00

Tirsdag 05:00 til 23:00

Onsdag 05:00 til 23:00

Torsdag 05:00 til 23:00

Fredag 05:00 til 23:00

Lørdag 05:00 til 23:00

Søndag 05:00 til 23:00

VVB Legionella opvarmnings tider

ugedag tidsvindue 1

Mandag 00:00 til 00:00

Tirsdag 00:00 til 00:00

Onsdag 00:00 til 00:00

Torsdag 00:00 til 00:00

Fredag 00:00 til 00:00

Lørdag 00:00 til 00:00

Søndag 00:00 til 00:00

Pille sug og rensningstider

ugedag tidsvindue 1

Mandag 08:00 til 20:00

Tirsdag 08:00 til 20:00

Onsdag 08:00 til 20:00

Torsdag 08:00 til 20:00

Fredag 08:00 til 20:00

Lørdag 08:00 til 20:00

Søndag 08:00 til 20:00

21

BIOTEKNIK - Balance 22


Varmekreds Generelt

Varmekreds Luftvarme

Eksempel Varme- tider

EKSEMPEL NATSÆNKNING

Parameter

Værdier

Modus 1.0

Komforttemperatur 22.0

Sparetemperatur 20.0

Indeføleradresse 1.0 oder 2.0 oder 3.0

Indefølerfunktion 1.0

Udetemperaturstyret varmekredsslukning. (DK 17) 23.0

Udetemperaturstyret Varmekredstænding. (DK 16) 18.0

Min. fremløbstemperatur 0.0

Varmekreds Gulvvarme

Parameter

Værdier

Fremløbstemperatur styre varmekreds slukning 23.0

Udetemperatur MINUS -15.0

Fremløbstemperatur MINUS 45.0

Udetemperatur PLUS +20.0

Fremløbstemperatur PLUS 30.0

Fremløbstemperatur begrænsning (max. FL-Temperatur) 50.0

Indeføler indflydelse 2.0

Energi spare buffer

Varmekreds 1 skal starte tidsprogram 1 tirsdag 06.00 og skal nu ændres til

07.30.

Tidsdrift (Tidsprogram 1)

(Komforttemperatur og sparetemperatur)

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Hvis sparetemp/natsænkning skal sænkes fra 20,0 til 18,5 gr.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-programniveau.

Parameter

Værdier

Parameter

Værdier

Fremløbstemperatur styre varmekreds slukning 23.0

Udetemperatur MINUS -15.0

Fremløbstemperatur MINUS 45.0

Udetemperatur PLUS +20.0

Fremløbstemperatur PLUS 20.0

Fremløbstemperatur begrænsning (max. FL-Temperatur) 50.0

Indeføler indflydelse 2.0

Varmekreds Radiatorer 45/55

Parameter

Værdier

Fremløbstemperatur styre varmekreds slukning 23.0

Udetemperatur MINUS -15.0

Fremløbstemperatur MINUS 45.0

Udetemperatur PLUS +20.0

Fremløbstemperatur PLUS 30.0

Fremløbstemperatur begrænsning (max. FL-Temperatur) 70.0

Indeføler indflydelse 4.0

Varmekreds Radiatorer 75/55

Parameter

Værdier

Fremløbstemperatur styre varmekreds slukning 23.0

Udetemperatur MINUS -15.0

Fremløbstemperatur MINUS 70.0

Udetemperatur PLUS +20.0

Fremløbstemperatur PLUS 35.0

Fremløbstemperatur begrænsning (max. FL-Temperatur) 80.0

Indeføler indflydelse 4.5

Start temp. 25.0

Sluk temp. 55.0

Hysterese (Diff buffertemp og nederste solvarmeføler) 7.0

Standard buffer værdier

Parameter

Værdier

Start temp. 60.0

Sluk temp. 75.0

Hysterese (Diff buffertemp og nederste solvarmeføler) 7.0

VVB værdier

Parameter

Værdier

VVB Aktiv 1.0

Start temp 45.0

Sluk temp (DK 55.0) 60.0

Grundtemp. (DK 40.0) 35.0

Legionellentemperatur 70.0

VVB Drift 1.0

Kedelparameter

Parameter

Værdier

Max. varme tid (minutter) 360.0

Kedel max. temp (grad) 83.0

Kedel pumpe start (grad) 55.0

Varmeveksler- rensningstider (minutter) 25.0

Display kode (tid) 3.0

Max. ydelse (%) 2.0

Min. Ydelse (%) (ca. 30 % fra max ydelse) 100.0

Brænderrist rensning interval (minutter) 1.0

Brænderrist interval (minutter) 60.0

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet viser

nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-program-niveau.

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem. I dette tilfælde står

der (VK.ll).

Varmekreds 1

Tidsprogram 1

Tryk tasten -------- for at vælge ugedag.

Tryk tasten -------- indstil den ønskede ugedag. I dette eksempel vises TUE

(tirsdag)

Tryk tasten -------- for at komme til tiderne.

Tryk tasten -------- for at se tiderne.

Timer

Minutter

Med tasten -------- hæver du timerne. Med tasten -------- hæver du minutterne.

For at forlade tidsindstillingen tryk tast -------- (tidsvindue) -------

- ----- (Ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem i dette tilfælde står

der (HC.l.l.) eller (HC.1.2).

Varmekreds 1

eller

Tryk tasten -------- for at komme til at vælge ugedag.

Tryk Tasten -------- eller -------- til det ønskede menupunkt kommer frem,

i dette tilfælde står der (para) parametermenu.

Tryk tasten -------- for at komme til parametermenu.

Tryk tasten -------- til ønskede menu punkt kommer frem i dette tilfælde

står der (Lt=) sparetemp.

Tryk tasten -------- for at vise værdier.

- 0,1° C

+ 0,1° C

Med tasten -------- mindsker du temperaturen. Med tast -------- hæver

du temperaturen. For at forlade tidsindstillingen tryk tast -------- tidsvindue)

-------- (ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

23

BIOTEKNIK - Balance 24


EKS. Pille fyldtid

EKS. Buffertemp

EKS. Vvb fyld tid.

EKS. Vvb temp.

Hvis tiden skal ændres om onsdagen fra 20.00 til 19.30 hvor fyret renser og

henter piller.

Hvis temp. skal ændres fra 50 gr. til 60,5 gr.

Hvis tiden hvor kedlen skal stoppe med at fylde vvb skal ændres fra 21.00 til

22.30.

Hvis temp. skal ændres fra 45 gr. til 50.gr.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-programniveau.

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet viser

nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-program-niveau.

Tryk samtidigt på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet

viser nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-programniveau.

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder. Displayet viser

nu [ -E.P- ]. Efter udløbet af de 3 sekunder vil du blive i E-program-niveau.

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem. I dette tilfælde står

der [E.=08]

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem. I dette tilfælde står

der [E.=04]

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem. I dette tilfælde står

der [E.=05]

Tryk tasten -------- til det ønskede modul kommer frem. I dette tilfælde står

der [E.=05]

Tryk tasten -------- for at vælge ugedag.

Tryk tasten -------- for at vælge ugedag.

Tryk tasten -------- for at vælge ugedag.

Tryk tasten -------- for at vælge ugedag.

Tryk tasten -------- indstil den ønskede ugedag. I dette eksempel vises VED

(onsdag)

Tryk Tasten -------- eller -------- til det ønskede menupunkt kommer frem,

i dette tilfælde står der (para) parametermenu.

Tryk tasten -------- indtil den ønskede ugedag vises. I dette eksempel vises

thu (torsdag)

Tryk Tasten -------- eller -------- til det ønskede menupunkt kommer frem,

i dette tilfælde står der (para) parametermenu.

Tryk tasten -------- for at komme til tiderne.

Tryk tasten -------- for at komme ind i parametermenu.

Tryk tasten -------- for at komme til tidsindstillingen.

Tryk tasten -------- for at komme ind i parameter menu.

Tryk tasten -------- for til se tiderne.

Tryk tasten -------- il ønskede menu punkt kommer frem, i dette tilfælde

står der (P.Ht) (sluktemp.)

Tryk tasten -------- for til se tiderne.

Tryk tasten -------- til ønskede menu punkt kommer frem i dette tilfælde

står der [P .Ht ] (Slukketemp.)

Tryk tasten -------- for at se tiderne.

Tryk tasten -------- for at vise værdier.

Tryk tasten -------- for at se tiderne.

Tryk tasten -------- for at vise værdier.

Timer

Minutter

- 0,1° C

+ 0,1° C

Timer

Minutter

- 0,1° C

+ 0,1° C

Med tasten -------- hæver du timerne. Med tasten -------- hæver du minutterne.

For at forlade tidsindstillingen tryk tast -------- (tidsvindue) -------

- ----- (Ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

Med tasten -------- mindsker du temperaturen. Med tasten -------- hæver

du temperaturen. For at forlade tidsindstillingen tryk tast -------- (tidsvindue)

-------- -(Ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

Med tasten -------- hæver du timerne. Med tasten -------- hæver du minutterne.

For at forlade tidsindstillingen tryk tast -------- (tidsvindue) --------

-------(Ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

Med tasten -------- mindsker du temperaturen. Med tasten -------- hæver

du temperaturen. For at forlade tidsindstillingen tryk tast ------- (tidsvindue)

-------- --(Ugedag) -------- (modul) -------- (slut)

Man kan hele tiden gå til anden menu inden man helt forlader denne menu.

25

BIOTEKNIK - Balance 26


Adgang

A-4. Parametermenu

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk knap -------- og -------- ned og efter 2 sek. Tryk knap -------- ned og

du er i P-program-niveau.

Nr. Forbindelse Information

1 Manuel påfyldning 0,0 = Automatisk sug / 1,0 = Manuel fyldning

2 Melding ASH Værdi ca.1000 kg. tøm askeskuffe

3 Takte pillebeholder Taktantal i pillebeholder

4 Sugetid i sek. Værdi i sek. til sug

5 Sugetid i sek. ekstra Værdi i sek. efter stop af udtrækningssystem

6 Udtræknings System sek. Værdi i sek. ved drift af udtrækningssystem

7 Udtræknings System pausetid Værdi i sek. når systemet er i drift

8 Udtræknings System tid. Værdi i minutter max. tid hvis der ikke er piller, vil der vises Error 02

32 Ydelse brændfase1 Værdi i % luftydelse og fødning/4 ved 1 brændfase

27

OBS:

Indstilling i parametermenu må kun udføres

efter samtale med Importør eller

installatør.

Hvis dette ikke overholdes vil alle garantier

bortfalde og sikkeheden vil være i

fare.

For at komme tilbage til fabriksindstillingen skal du

trykke tast menu 60.

9 Sugesystem type 0.0 = Standard / 1.0 = Sugeskinne / 2.0 = GEOplast / 3.0 = Muldvarp (forindstillet parameter til muldvarp, er uden ansvar)

10 Aggregat test Beskrivelse se side 29

11 Skorstensspærring aktiv 0,0 = skorstensspærring vil ikke forekomme om natten p.g.a. Støj. 1,0 = spærring vil også ske om natten

12 Varmekredspumpe Værdi i grader starttemperatur, varmekredspumpe

13 Max. varmetid Værdi i minutter max. varmetid indtil rensning

14 Kedel ønske temperatur Værdi i grader kedel ønsket temperatur uden energistyring og udeføler

15 Sluktemperatur Værdi i grader hvis kedel overskrider sluk-temperatur vil opvarmning stoppe

16 Min. ydelse Værdi i % min. ydelse ca.30% fra max. drift

17 Max ydelse Værdi i % max. ydelse

18 Konvektions rensetider Værdi i minutter konvektionsrensetider multifunktionsmotor

19 Indeføleradresse Indstilling af indeføler adresse til komunikation fra trådløs indeføler uden energistyring

20 Informationskode 1.0 = ingen visning, 2.0 = klokken, 3.0 = Drifttilstand // Visning i hovedmenu efter 15 sekunder.

21 Luftkorrektur Værdi i % værdien bliver saf luftmængdemåler og kalibrering

22 REFA aktiv 1,0 = refa aktiv / 0,0 = ikke aktiv

23 Brændkammer temperatur 100% Ma.x brændkammer temperatur REFA

25 Brænder fyld tid Værdi i sek. brænder forfyldning

26 Indfødningstid tænding Værdi i sek. taktpause til indfødning af piller i tændings periode

27 Luftmængde tænding Værdi i punkter, luftmængde måler i tændingsfase

28 Tændings genkendelse Værdi i grader enten glødestav eller brændertemperatur

29 Max. takt Max. takt ved tænding

30 Flamme Værdi i grader ved lavere temperatur end tilladt, vil flammen betegnes som slukket.

31 Tid brændfase 1 Værdi i sek. tid til første brændfase

De indstillede værdier bliver kun gemt når kedlen er i

stand by og hvis der i mellemtiden er strøm udfald vil kun

de gamle værdier være gemt.

Nr. Forbindelse Information

33 Tid brændfase2 Værdi i sek. tid til 2 brændfase

34 Ydelse brændfase 2 Værdi i % luftydelse og fødning/4 ved 2 brændfase

35 Sekundærluftkurve 1 % 35 kw værdi i punkter – pc-luftværdi ved 1% materialeydelse

36 Sekundærluftkurve 100 % 35 kw værdi i punkter – pc-luftværdi ved 100 % materialeydelse

38 Tid brænderrist motor Værdi i sek. max tid start til slut

39 Interval brænderrist Værdi i minutter- tidsinterval I brænder rensningen i varmedrift

40 Tid brænderrist rensning Værdi i sek. tid til rensnings af brænderrist

41 Tid til at kedlen brænder rent Værdi i minutter - Tidsinterval til renbrænding (brandkammer tømmes) i varmedrift

42 0-10 Volt 0.0. = MAX. temperatur 1.0 = Ydelse maximeres (kedel max. 83° C indstilles)

44 Snegle tid Værdi i sek. tid sneglen kan køre ved fødning

47 Min. Brændkammertemperatur Værdi i grader celsius - Min. brændkammertemperatur ved 1% ydelse

49 Kedel pumpe stop 0.0 = Standard 1.0 = Kedelpumpestop når kedlen er i „OFF“ eller indeføler (Kesselbezogen) = SLUK

50 Relæ 8 funktion Indstlling af speciel funktion til potientel fri kontakt

51 Drift tid Relæ 8 Værdi i sek. - Drifttid til den potientiel frie kontakt ved „Relæ 8“

52 Pausetid Relæ 8 Værdi i minutter - Drifttid til pausen ved potientiel frie kontakt ved „Relæ 8“

53 For høj rum temperatur Gulvvarme VK sluk 0,0 = rum overtemperatur (+0,5C) ved gulvvarme ingen varmekreds stop, 1,0 = rum overtemperatur (+0,5 C) varmekreds stop

54 Følervalg 0.0 = KTY 81/110 Føler på varmekredsmodul og VVB-føler, 1.0 = PT1000 Føler på varmekredsmodul og VVB-føler

55 Udetemperatur ændring Værdi i grader celsius - indstilling af den målte udetemperatur

57 Plug & Easy 0,0 = standard / 1,0 = Varmekredspumpe styring fra trådløs indeføler (se betjeningsvejledning side 47)

58 Info modulkonfiguration Hvis man er i pil 59 uden at ændre indstilling efter man går ud, vil kedlen nulstilles

59 Modulkonfiguation Konfiguationen af varme-kredse og buffer laves her. Læs kapitel om dette side 37

60 Fabriksindstilling For at genskabe fabriks-indstillingen tryk tast og varmekreds indstillinger

61 VVB fylde tider Med tasten starter solvarmen VVB start tid fra 11.00 til 12.00 med tasten begynder påfyldning fra 05.00 til 09.00

62 Kaskadenadresse 0.0 = Ingen kaskade, 1.0 = Master 2.0 = Slave 1 3.0 = Slave 2

63 Kaskaden - Parallel drift 0.0 = Kaskade seriedrift (Masterkedelpumpe, til alle kedler), 1.0 = Kaskaden-Paralleldrift (Kedelkredspumpe til alle kedler)

64 Kaskaden-test 4.0 = Master og slavekedel start omgående.

65 DK Program Indstillinger specielt til DK.

95 Max. Temperatur Sikkershedstemperatur dagsbeholder

96 Max. temperatur under sugning Sikkerhedstemperatur dagsbeholder, under sugning

98 Luft nødsdrift 5.0 = Nøddrift luftmængdemåler

BIOTEKNIK - Balance 28


Adgang

Tryk tasten-------- så lang tid at der står 10. Tryk tasten -------- for at komme

til aggregat test.

A-6 AGGREGAT TEST

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk knap -------- og -------- ned og efter 2 sek. Tryk knap -------- ned og

du er i P-program-niveau.

Med tasten -------- kommer du til de forskellige dele i aggregat test.

(digitalindgang,temperature, 0-10 v indgang, relæudgange, bufferpumpe,

materialesnegl, blæser, luftmængdemåler

Temperaturer

Vises (-00,0) betyder følerbrud

Brændkammertemp. :

Målt brændkammer temp.

Hovedprint X13 2 Pole.

Kedel temp:

Målt kedel temp.

Hovedprint X15 2 Pole.

Vvb temp:

Målt vvb temp.

Hovedprint X16 2 Pole.

Ude temp:

Målt ude temp.

Hovedprint X17 2 Pole.

0-10 volt indgang

0-10 volt:

Målt spændingsindgang

Hovedprint X18 2 Pole.

Bufferpumpe

Bufferpumpe:

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret, se

installations vejledning strøm.

Solarpumpe: (overscettes)

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret, se

installations vejledning strøm.

Pillesnegl 24 V

Pillesnegl (daglig beholder- brændkammer):

Med tasten-------- bliver sneglen aktiveret 1x

Hovedprint X20 4 Pole.

PRIMÆR BLÆSER

Primær blæser:

Med tryk på tasten --------bliver omdrejningerne

hævet med 5 punkter.

Med tryk på tasten--------bliver værdien på menu 24

igen nulstillet.

Hovedprint X3 3 Pole.

LUFTMÆNGDESENSOR

Luftmængdemåler :

Hovedprint

Varmekredspumpe/mixer

Relæ’et aktiveres kun ved tændt kedel.

Modulplads 1 (pumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 1 (mixer åben/solvarmepumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 1 (mixer lukker)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 1 (Fremløbstemp./buffer øverst)

Se installations vejledning strøm.

Modulplads 1 (buffer temp. nederst)

Se installations vejledning strøm.

Modulplads 2 (pumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 2 (mixer åben/solvarmepumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 2 (mixer lukker)

med tasten-------- bliver relæ’et aktiveret se.

installations vejledning strøm

Modulplads 2 (Fremløbstemp./buffer øverst)

Se installations vejledning strøm.

Digitale indgange

RELÆ UDGANGE

Modulplads 2 (buffer temp. nederst)

0 = ingen digital indgang

1 = digital indgang

Sensor multifunktionsmotor:

Føler ved multifunktionsmotor,

Hovedprint X21 3 Pole.

Bimetal kontakt sneglekanal:

Bimetal kontakt ved fødesnegl,

Hovedprint X22 2 Pole.

Sensor i pillelager:

Føler i pillebeholder ,

Hovedprint X23 3 Pole.

Digital indgang extern kontakt(potientaltfri):

Kontakt = drift, ingen kontakt = ingen drift

Hovedprint X24 2 Pole.

Uden funktion: reserve 1

Reserve uden funktion,:

Hovedprint X25 3 Pole.

Disse relæ’er vil kun ved slukket anlæg og i Standby

tændes.

Belimo (tandstangsmotor):

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X4 3 Pole.

Multifunktionsmotor:

Relæ’et kan ikke aktiveres

Hovedprint X5 3 Pole.

Glødestav:

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X6 3 Pole.

Kedelpumpe:

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X7 3 Pole.

Vvb pumpe:

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X8 3 Pole.

Se installations vejledning strøm.

Modulplads 3 (pumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 3 (mixer åben/solvarmepumpe)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se installations

vejledning strøm.

Modulplads 3 (mixer lukker)

Med tasten -------- bliver relæet aktiveret, se

installations vejledning strøm.

Modulplads 3 (Fremløbstemp./buffer øverst)

Se installations vejledning strøm.

Modulplads 3 (buffer temp. nederst)

Se installations vejledning strøm.

Uden funktion: reserve 2

Reserve uden funktion,

Hovedprint X26 3 Pole.

Sugecyklon (pillesug):

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X9 3 Pole.

Uden funktion: reserve 3

Reserve uden funktion,

Hovedprint X27 3 Pole.

Lagersnegl (Extern pillelagersnegl):

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret..

Hovedprint X10 3 Pole.

29

STB:

Sikkerhedstemperaturbegrænser

Hovedprint X12 2 Pole.

Potientel fri kontakt:

Med tasten-------- bliver relæet aktiveret.

Hovedprint X13 3 Pole.

BIOTEKNIK - Balance 30


Til installatOren

Og

elektrikkeren

Advarsel: Alle temperaturfølere er ip54(vandbeskyttet) montering

i vand er ikke tilladt.

31

Vær opmærksom på at røgrør ikke går ind i skorstenen.

OBS:

Vær opmærksom på at holde alle gyldige regler. Kontakt skorstensfejer.

Ikke varmebestandige materialer må ikke andvendes

Det anbefales at kontrol af montering og opstart foregår

af autoriseret og uddannet personale.

Installation

Montering af strOm

og Opstart

BIOTEKNIK - Balance 32


HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

B-1. Installation af pillekedel

afstand

Generel vejledning

Beskyttelse af gulv

Sikkerhedsafstand til brændbart materiale SKAL overholdes.

Kedlen skal monteres ifølge BTV 32 og A1 vejledning B4.8.

Kedlen skal tilsluttes en skorsten der er egnet til fast brændstof. Skorstenen

skal have en diameter på mindst 80 mm.

Monteringssted : Kedlen skal pga. vægten opstilles et egnet sted. Ved brændbart

underlag skal der monteres et ildfast underlag (glas, stål,keramik, eller

lignende.

For at det er muligt at udføre service på kedlen Skal min. afstande overholdes.

Min. rumhøjde

2.0 Meter

50 cm

5 cm

Når kedlen brænder er der undertryk i kedlen. Hvis trækket i skorstenen ikke

er tilstrækkelig kan overtryk forekomme. Det er vigtigt at røgrør systemet er

helt lufttæt med korrekt træk.

Undgå skorstensrør på over 2 meter.

Sikkerheds og min. afstand Balance Serie:

Det blå område skal installatøren overholde.

Ved stueversionen skal afstand overholdes til let brændbare

materialer

30 cm

5 cm

50 cm

Undgå retningsændringer på vej til skorsten (hjørner).

Der skal være rense mulighed i skorstens rør.

For at opnå optimal virkningsgrad, anbefales det at anvende korrekt tilslutnings

kobling.

For at undgå støj fra kedlens rensesystem, anbefales det at tilslutning bliver

lavet i flexrør (pex), min. 0,5 meter.

Skorstens tilslutning

Hvis der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen skal der monteres mekanisk

drevet træk. Ved brug af ældre skorsten til en højeffektiv kedel kan der forekomme

problemer som bl.a. løbesod,dette kan fjernes på flere måder såsom

montering af Isokern eller stålforing med kondens aftapning.

Skorstenstemperaturen er mellem 70 og 115 grader.

Elektrisk tilslutning

Kedlen må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand 230 v med 13 ampere.

Det gennemsnitlige forbrug i varmedrift er mellem 7 og 40 watt.

Den automatiske tænding bruger ca. 250 watt (ca. 5 minutter).

Kablet skal monteres sådan at det ikke har kontakt med varme og skarpe

genstande.

Min.

afstanden

må kun

overskrides

ved flexibel

tilslutning

af kedlen.

50 cm

50 cm

10 cm

10 cm

Sikkerhedsafstanden

er en

min. afstand til

let brændbare

materialer og SKAL

overholdes.

80 cm

10 cm

Strålingsområde

bliver målt fra glasruden

og er 80 cm.

80 cm

Min. afstanden

må kun

overskrides

ved flexibel

tilslutning af

kedlen.

Montering:

Samtlige afstande skal overholdes.

Servicering af kedel skal være muligt.

Røgrør D 130

70 cm

20 cm

16 cm

16 cm

Sugeslange

Returluftslange

Udførelse!

Skorstenen skal laves efter en korrekt skorstensberegning.

Europæisk norm EN13384.

Alle garantier fjernes hvis dette ikke overholdes!

3. Tilslutning til varmeanlæg.

Påfyldning og tømning foregår på bagsiden af kedlen.

Røgrør 0 80 mm

Udluftning 3/4 „ (Sikkerhedsaggregat)

Fremløb Retur 5/4 „ ( Tilslutning)

Anbefalinger :

1. Udmåling og optegning af tilslutning til skorsten, evt.

montering af brandfast plade.

3. Udboring af hullet.

3. Indmuring af skorstensforing.

4. Monter kedlen med røgrør i skorstenen.

Skorstenstræk anbefales 10 til 15 PA

Trækstabilisator: Det anbefales at montere trækstabilisator hvis skorstenstrækket

er over 20 pascal.

Skorstensforing skal være udført i fugtigheds modstanddygtigt materiale.

Røgrør til skorstenen må max være 3 meter og skal stige mindst 10 gr. C.

Røgrøret skal være tæt og isoleret.

33

Monteringsforslag: Forslag fra os er kun stillet til rådighed som forslag og

muligheder uden vi kan drages til ansvar. Alle lokale regler skal overholdes.

Vand:

Vandet skal overholde Norm H 5195-1

Tilbageløbshævning:

Kedlen er konstrueret sådan at det ikke er nødvendigt at hæve tilbageløbstemperaturen.

I alle tilfælde skal ydelses delen (varmekreds m.m.) styres fra

kedlen, også ved fjernkontrol.

Udluftning:

Efter påfyldning af kedlen skal den udluftes. Dette foregår foran på kedlen,

og der skal benyttes en egnet nøgle.

Udluftning sidder på forsiden af kedlen.

Boreskabelon:

Sugeslange

Returluftslange

Primærluft. Sekundærluft

55,0 cm

50,0 cm

Forside

0 6,0 cm

41,5 cm

36,5 cm

34,0 cm

Bagside

0 4,0 cm

0,0 cm

Grundflade: 55 x 60 cm

118,0 cm

12,3 cm

6,3 cm

5,5 cm

0,0 cm

Retur

3/4“

Fremløb

3/4“

20,5 cm

35,4 cm

42,8 cm

18,5 cm

Røgrørs højde 94,0 cm

183 cm

138 cm

127 cm

Askeskuffe

58 cm 31 cm

Grundflade: 58 x 75 cm

BIOTEKNIK - Balance 34


OBS: Ændring af kedlen må kun foregå når al strøm er fjernet

fra kedlen.

Beklædning på kedlen er monteret og for at montere strøm til pumper m.m.

skal den ene side afmonteres.

1.

B-2. KEDEL BEKLÆDNING

Kedlen skal være slukket og nedkølet før nogen ændringer.

Beklædning på kedlen er monteret og for at montere strøm til pumper m.m.

skal den ene side afmonteres.

2.

1a.

Sugesystemet skal monteres efter monteringsvejledningen.

Vær opmærksom på at den tryk bestandige sugeslange skal indføres

ca. 100 cm. I indføringsrøret på fyret med ca. 3 cm. I den daglige beholder og

der skal jorden (kobbertråd) monteres. Slangen skal fixeres.

Sugecyklonen skal monteres ved siden af sugesonden. Vær opmærksom på

at returluftslangen skal monteres på sugecyklonen. Den elektriske tilslutning

skal forbindes til kedlen.

B-4. Sugesystem

Sugeturbinen skal monteres ved siden af pilletanken. Bemærk ar det er returluftslangen

der skal monteres på sugeturbinen. Strømmen fra sugeturbinen

skal tilsluttes hovedprintet på x9.

Hovedprint X 9

Til kedel (returluftslange)

Til sugesonde (piller)

Strømtilslutning til kedel (3x1,5)

2.

1.

3.

Elektronik

3 cm

Afmontering

Montering

Den flexsible returluftslange skal

fastspændes på returluftrør på

bagsiden.

Efter montering af sugeslange skal

gummi muffe monteres for at danne

helt tæt forbindelse.

For at fjerne siden skal skruerne (A) fjernes

Nu er det muligt at tilslutte strøm m.m.

Monter alle dele i omvendt rækkefølge.

Til kedel (trykbestandig sugeslange).

B-3. Forbrændingsluft

Enhver forbrænding skal bruge luft denne luft tages normalt fra fyrrummet.

Denne kedel kan også tage det fra 2 seperate lufslanger der monteres direkte

udenfor.

OBS:

I stueversion skal isoleringen fjernes ved glasset, men kun foroven.

Sug og returluft slangerne

bliver monteret på siden og skal

fastmonteres som beskrevet.

Jordforbindelsen SKAL

monteres til den dertil

indrettede stik.

Forbrændingsluft fra stue:

Ved meget tætte boliger kan det blive et problem at få luft nok. Det kan i

enkelte tilfælde være nødvendigt at tilføre ekstra luft, for at undgå dårlig forbrænding,

eller at udlufte flere gange dagligt.

1. Der anbefales 2 lige lange slanger.

2. Minimum diameter 40 mm.

3. For at tilføre nok luft må slangerne ikke være længere end

10 meter. Undgå at bukke dem for meget.

4. Hvis slangerne går direkte i det fri skal de slutte med et vindstop

for at undgå dårlig forbrænding,og forhindre at luften bliver taget fra et andet

bedre udluftet rum.

35

OBS:

Montering af luftslanger

må kun foregå

forneden af luftrør.

Ved forhøjet støvrisiko,

anbefales det at montere

støv filter.

Sugeslangen skal monteres med spændebånd.

For at undgå støj og vibrationer, anbefales det at der

monteres en gummimåtte under sugeturbinen!

BIOTEKNIK - Balance 36


B-5. Modulkonfiguration

B-6. StrOmforsyning

Et eksempel findes på side 38.

Start-vejledningen findes på side 45.

Adgang

Jordforbindelse

0 =Ingen funktion, eller solvarmemodul til VVB

1=Gulvvarme

2=Radiatorer 55gr./45gr. C

3=Radiatorer 75gr./55gr. C

4=Radiatorer 90gr./70gr. C

5=Varmluftblæser

6=Luftvarme

7=Energisparebuffer

8=Standardbuffer

9=Ydelsesbuffer

1 2 7

Modulplads 1

Med tryk på tasten

indstilles varmekreds 1.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk knap -------- og -------- ned og efter 2 sek. Tryk knap -------- ned og

du er i P-program-niveau.

Hvis du har trykket på en forkert knap eller ikke vente 2 sekunder, viser displayet

[FAIL].

Tryk tasten ----- indtil du kommer til pil 59. Tryk nu tast ----- for at komme

ind i modul konfiguration.

Strømmen skal monteres

af faguddannet

personale og efter gældende

regler.

Kablet skal være dobbelt

isoleret og være mindst

3 x 1,5 mm².

Jordforbindelsen SKAL

monteres for at forhindre

statisk elektricitet.

Dette skal tjekkes inden

start.

Modulplads 2

Med tryk på tasten

indstilles varmekreds 1.

Modulplads 3

Med tryk på tasten

indstilles varmekreds 1.

Stikretning

Bufferprint skal altid monteres nederst!

Konfig. Eks.

Hvis 2 varmekredse skal tilsluttes: 1 med gulvvarme og en med raditorer

55/45 gr. og en energisparebuffer , se kapitel om energistyring.

Ved tryk på tasten ----- x2 bliver indstillingen gemt og varmekredse og

buffer indstillingerne gemt.

Alle personlige indstillinger kan ændres i tid og energi menu

(side 19)

Strømtilslutning skal

kunne afmonteres på

stedet med stik.

OBS!

Gå til parameter menu nr 59 og tryk tasten --------

tast 1.2.7.

for at konfigurere og

Strømforsyning

230 V / >=13 A /


B-6. Monteringsvejledning energi styring

varmekreds

Buffer

KTY 81-110

AGND

For at fastmontere yderligere moduler kan de 4 skruer benyttes og det flade

varmekredsprint skal fastgøres.

Strømforsyning x1 kan tages fra x2.

KTY 81-110

(Switch)

AGND

X11 (indeføler 3-pol)

KTY 81-110

AGND

X 8 (fremløbsføler)

Jord

Nul

Fase (L)

X 1 / X 2

(strømforsyning)

Jord

Nul

Fase (L) Varmekredspumpe

X 6

X 3

(varmekredspumpe) (mixergruppe)

Solvarmebuffer

Jord

Nul

Fase (L) Mixer luk

Fase (L) Mixer åben

OBS: LIVSFARE!

Den elektriske tilslutning, må kun udføres af trænet eller uddannet

personale, og skal overholde alle nationale regler og

sikkerhed.

Hvis dette ikke overholdes bortfalder alt garantier og sikkerheden

sættes over styr med fare til følge!

1

2

3

(I indeføler)

OBS!

Stik på hovedprint er alle ens monteret, men på ekstra print er det drejet

180 gr.

Vær opmærksom på stikretning!

Ekstern ydelse 0 - 10 V

Ved mere end 0,5 volt bliver kedlen startet og ved mindre end 0,3 volt bliver

kedlen slukket (10 volt er 100 % ydelse)

Energistyringen er dog stadig aktiv (varmekreds,vvb,buffer) kedelpumpen

bliver i kedel standby ikke startet.

X 18

(Ekstern ydelse 0-10V)

Udetemperatur

Uden anvendelse af energistyring vil et følerbrud

af udetemp. ændre kedlens max. temp. til

den indstillede temp. i p menu nr. 14.

0 til +10 Volt

AGND

Ekstern kontakt

Ved montering af stik (standard) er kedlen klar til brug, ved afmontering

bliver kedlen slukket.

Energistyringen er dog stadig aktiv (varmekreds, vvb, buffer) kedel pumpen

bliver i vente modus ikke startet.

X 24

(Ekstern kontakt)

GSM Modul

For at tilslutte GSM modul, se venligst monteringsvejledning på selve GSM

modulet.

X 25

(GSM)

A

Kedelpumpe

Tilslutning af kedelpumpe til

hovedprint.

Fase (L) pumpe

Nul

Jord

Stikretning

F2

OBS!

Med energistyring vil et følerbrud på udetemp.

give en udetemp. på -10 gr. (nøddrift).

X 17

(Udetemperatur KTY 81.110)

X 7

(Kedelpumpe)

39

KTY 81-110

OBS!

Tjek rigtige

positioner!

KTY 81-110

KTY 81-110

AGND

X 8 (bufferføler øverst)

X 7 (bufferføler nederst)

Jord

Nul

Fase (L)

X 1 / X 2

(strømforsyning)

PT 1000

Jord

Nul

Fase (L) Bufferpumpe

X 6

(bufferpumpe)

PT 1000

(frei)

AGND

X 11 (solvarme føler)

Jord

Nul

Fase (L) Solvarmep. 1

Fase (L) Solvarmep. 2

X 3

(Solarpumpe)

Varmt Vands Beholder

KTY 81-110

AGND

X 16 (VVB føler)

Når tilslutningen af vvb pumpe og vvb

temperatur føler er lavet på printet, aktiveres

vvb automatisk.

Fase (L) pumpe

Nul

Jord

X 8

(VVB pumpe)

A X 26

(Sneglestop)

Brun

Sort

Blå

X8 (varmtvandsbeholderpumpe)

X9 (sugeturbine)

X10 (lagersnegl)

Lagersnegl

Sugeturbine

BIOTEKNIK - Balance 40


Display skal tilsluttes på X28 med fladkabel.

41

Varmekreds/buffer

Klimaprint m.m.

B-7. Hovedprint

Display

X1

Ekstra print

Stik retning

OBS!

OBS:

Kabler må ikke monteres med

spænding på kedlen (230 V).

Forkert tilslutning fjerner alle garantier

og sikkerheden er i fare.

2 Belimokabel

Strømforsyning ekstraprint

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 4

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 4

PIN 5

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

PIN 1

PIN 2

Gul

rød

Gul

blå

brun

sor t

blå

brun

sor t

blå

brun

sor t

blå

hvid

grøn

X20 Sneglemotor

Pin Signal Funktion

1 A+ Motorledning A +

2 A-

Motorledning A -

3 B+ Motorledning B +

4 B- Motorledning B -

X12 STB

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 +24 +24 v tændes over STB

X21 Multifunktionsmotor

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 DI 1 Indgang 1 multifunktionsmotor

3 GND

GND

X22 Bimetalkontakt

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 DI 2 Indgang 2: Bimetal kontakt

X23 Fuldstandsensor

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 DI 3 Indgang 3: Fuld stand måler

3 GND

GND

X24 EKS kontakt

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 DI 4 Indgang 4: EKS. kontakt

X25 GSM

Pin Signal Funktion

1 +24 Forsyning +24 V DC

2 DI 5 Indgang 5: GSM

3 GND

GND

X19 Luftmængdemåler

Pin Signal Funktion

1 PWM

PWM Luftmængdemåler

2 GND

GND

3 AI 7

Analog indgang AI7

4 GND

GND

5 +24 V

+24 V-forsyning

X13 Brændkammer føler

Pin Signal Funktion

1 AI 1- Analog indgang NiCr-Ni (K-Typ)

2 AI 1+ Analog indgang NiCr-Ni (K-Typ)

X14 / X15 Kedel temp.

Pin Signal Funktion

1 AI3 Analog indgang KTY81-110

2 AGND

AGND

X16 Vvb temp.

Pin Signal Funktion

1 AI4 Analog indgang KTY81-110

2 AGND

AGND

X17 Ude temp.

Pin Signal Funktion

1 AI5 Analog indgang KTY81-110

2 AGND

AGND

X18 EKS styring 0-10 v

Pin Signal Funktion

1 AI6 Analogspænding 0 ... +10 V

2 AGND

AGND

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1 2 3

PIN 1

PIN 2

PIN 3

X 1 Forsyning

Pin Signal Funktion

1 L

Strømforsyning

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 2 Strømforsyning ekstra print

Pin Signal Funktion

1 L Strømforsyning ekstra print

2 N

Nul

3 PE

Jord

2 Belimobabler

3 Belimobabler

1 v

X 4 Belimokabel

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Brænderrens motor

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 5 Multifunktions motor

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Multifunktions motor.

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 6 Glødestav

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Glødestav

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 7 Kedelpumpe

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Kedelpumpe

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 8 Vvb pumpe

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Vvb pumpe

2 N

Nul

3 PE

Jord

Stik nr. x9 og x10 er sikret over sikring F2 og

en sikkerhedskontakt

X 9 Sugeturbine / 35 kW Askeudtag

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Sugeturbine

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 10 Eks lager snegl

Pin Signal Funktion

1 L Relæudgang Eks lager snegl .

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 3 Blæser

Pin Signal Funktion

1 L

Fase – blæser

2 N

Nul

3 PE

Jord

X 11 Fejl meldings kontakt

Pin Signal Funktion

1 NC Normally Closed (Öffner)

2 C

Common (Wurzel)

3 NO Normally Open (Schließer)

BIOTEKNIK - Balance 42


B-8. Sikrings skift

Udskiftning af sikringer må kun udføres ved afbrudt strøm 230 v og af trænet personale.

Alle sikkerheds foreskrifter skal overholdes.

Strømforsyningen til alt elektronik som alt 230 v strømkredse er beskyttet af sikringer.

For at skifte en sikring se følgene afsnit om sikringer på hovedprint:

F1 = Sikring til 230 v forsyning (sugeturbine,ekstern sneglemotor) 10 A.

Funktion

Relæ 8 er en potentiel fri kontakt (13A).

Indstilling foregår i parameter 50 (se side 27).

Funktionen kan være forskellig.

B-9. RELÆ 8 INDSTILLING

+ _

Tilstand X 11

Tilstand uden strøm.

F2 = Sikring til 230 v forsyning (rensemotor,multifunktionsmotor,glødestav, kedelpumpe, vvb pumpe) og blæser.

10 A.

F3 = Sikring til primær side strømindgang til og med trafo 230 v, 250 mA.

F4 = Sikring til sekundær side (24 volt område på printet) (18v AC) 2,5 A.

Fejlmelding

Indstilling: 0.0

Relæ 8 er aktiveret når der ikke er nogen fejl. Hvis der kommer en fejl eller

strømmen fjernes, vil relæ 8 deaktivere.

Indstilling: 1.0

Relæ 8 er aktiveret når der ikke er nogen fejl. Kommer der en fejl vil

relæ 8 i en rytme af 3 sek. deaktivere og 1 sek. aktivere.

Indstilling: 2.0

Relæ 8 er aktiveret når der ikke er nogen fejl. Kommer der en fejl vil

relæ 8 i 1 sek. deaktivere.

Programfunktion

Indstilling: 10.0 (Brugsvand-cirkulationspumpe)

Funktionsbeskrivelse: Indenfor start og stopp tidspunktet, vil relæ 8 starte og

stoppe i de indstilbare start og stop tider.

Ved aktivering af denne funktion skal der indstilles yderligere.

I parametermenu (side 27) skal drift tiden stilles i pil 51 i SEKUNDER og pausetiden

i pil 52 i MINUTTER.

I tid og energimenu (EP) (side 19) i pil E.09, skal start og stoptid indstilles og

være aktiv.

Strømforsyning

X 11

Strømforsyning

Strømforsyning

X 11

Indstilling: 4.0

(Overvågning daglig pillebeholder)

Relæ 8 aktiveres kun når temperaturen overstiger 80 gr. celcius i pillebeholderen,

eller ved hurtig temperatur stigning.

X 11

Indstilling: 13.0 ((GSM Modul Conrad GX106)

Beskrivelse og monteringsvejledning er ved GSM modulet.

Indstilling: 15.0 0 (max ydelse understøttelse)

Funktionsbeskrivelse: Hvis kedlen i varmetilstand ikke når sin mindste temperatur,

vil relæ 8 efter en hvis ventetid aktiveres.

Ved aktivering af denne funktion skal der indstilles yderligere.

I parametermenu (side 27), skal ventetiden indstilles på pil 52 i MINUTTER.

Så længe kedlen er under min. temp., vil relæ 8 efter den indstillede ventetid

deaktiveres. Når kedlen igen er over min. temp., vil relæ 8 igen aktiveres.

(Kedel-ønske temp. -10 gr. )

Potentialfri kontakt X 11

43

Indstilling: 5.0

Relæ 8 er aktiveret når der ikke er nogen fejl og kedlen er på on. (tændt)

Relæ 8 er ikke aktiveret hvis kedlen står på off (slukket) eller kedlen ikke er i

standby (til oliefyr).

Indstilling: 6.0

Relæ 8 er aktiveret når kedlen er i standby.

Indstilling:20.0 (Varmtvandsbeholder nr. 2.)

Ved brug af 2 stk. varmtvandsbeholdere skal føleren til beholder nr. 2

monteres i varmekredsmodulet i x7. varmekredsmodulet skal derefter indstilles

i en Spec. funktion for at kontrollere denne ekstra beholder.Tider

og temperaturer vil være magen til den første beholder, da denne styring

ikke omfatter den normale komplette styring, grundtemperatur er dog til

rådighed.

BIOTEKNIK - Balance 44


B-9. Forste opstart

Tilslutning (Buffer)

1. Placering

5. Elektrisk tilslutning.

Flexibel tilslutning:

Hvis kedlen er tilsluttet skorsten og varmekreds med flex slanger skal der ikke

overholdes mindsteafstande.

Fast tilslutning:

Der skal holdes en min. afstand til bagsiden på 30 cm. og højre side på 5 cm.

og venstre side på 50 cm. Over kedlen skal displayet kunne læses og betjenes.

Forberedelse: For at opnå det rigtige tilslutningsskema med tilsluttede enheder,

udfyld da venligst dette her under.

1=Gulvvarme

2=Radiatorer 55gr./45gr. C

3=Radiatorer 75gr./55gr. C

4=Radiatorer 90gr./70gr. C

5=Varmluftblæser

6=Luftvarme

7=Energisparebuffer

8=Standardbuffer

9=Ydelsesbuffer

KTY 81-110

PT 1000

2. Skorstenstilslutning

Trækstabilisator: Det anbefales at montere trækstabilisator hvis skorstenstrækket

er over 20 pascal.

Skorstensforing skal være udført i fugtigheds modstanddygtigt materiale.

Røgrør til skorstenen må max. være 3 meter lang, og skal stige mindst 10 gr.

1 2 3 = Modulplads

Strømforsyning 230 V / 13 A

KTY 81-110

7. Aggregat test

For at få adgang til testen, tryk da på de 2 midterste taster og efter 2 sekunder

på tast 4 (pil til højre) er dette udført korrekt står der (-PP-) hvis ikke står

der fail. Efter yderligere 3 sekunder står der (P.-00) tryk da på pil op til der står

(P-10) tryk der tast 4 pil til højre og man er i aggregat test.

I display står TEST. Med tasten 3 (pil op) kommer man til den ene aggregat

test efter den anden. Betydningen kan efterfølgende læses her.

Røgrøret skal være tæt og isoleret.

3. Tilslutning til varmeanlæg

Monteringsforslag:

Der er fra vores side givet forslag til tilslutning til varmeanlæg, dette er kun

skematiske forslag og kan ikke garanteres for virkning. OBS alle lokale regler

skal overholdes.

Vand :

Skal overholde ÖNORM H 5195-1

Tilbageløbs hævning af temperatur:

Er med denne kedel ikke nødvendigt. Ved ekstern styring er det altid

nødvendigt at kedlepumpe tilsluttes hovedprint ligesom ekstra kredse også

skal tilsluttes direkte v.armekredse m.m.

Udluftning:

Efter fyldning af kedlen, skal kedlen udluftes med en dertil egnet nøgle på

forsiden af kedlen, og efter noget tid skal der udluftes igen.

Tilslutning (Varmekredse)

KTY 81-110

Udførelse af den elektriske tilslutning må kun udføres af faguddannet

personale.

Tilslutningsskema: De nøjagtige skemaer findes på side 39.

.

6. Programering

Plug and Fire:

For at gøre programeringen så nem som muligt, har man over felterne 1,2,3

allerede alle data fra energistyringen.

For at programere skal kedlen tændes, og når man gør dette kører lyset i displayet

frem og tilbage, når dette stopper er kedlen klar.

Tryk de 2 taster i midten og der står IP menu efter nøjagtig 2 sekunder tryk

da taste 4 (pil til højre) er dette gjort rigtigt vises der PP menu hvis det ikke

er rigtigt står der fail. Når dette er udført rigtigt står der P-00 så er man i

programmenu, tryk nu tast 3 (pil opad) indtil P 59. Ved tryk på tast 4 går

man i energistyringsmenu.

NR: Stik Beskrivelse 0 = slukket /1=tændt

1 X 21 Multifunktionsmotor Sensor ved motor

2 X 22 Snegletemp Altid tændt

3 X 23 Pillefyld måler Sensor i pilletank

4 X 24 Ekstern kontakt Standard tændt

5 X 25 Reserve 1

6 X 26 Reserve 2

7 X 27 Reserve 3

8 X 12 STB Altid tændt

9 X 13 Brændkammertemp. Kan også være 0,0

10 X 15 Kedel Temp.

11 X 16 VVB Temp.

12 X 17 Ude Temp.

13 X 18 Ekstern temp . (0-10 V)

14 X 4 Rensemotor (Belimo) 1 = slukket

15 X 5 Multifunktionsmotor Ingen tænd/sluk

16 X 6 Glødestav 1 = tændt

17 X 7 Kedelpumpe 1 = tændt

18 X 8 VVB pumpe 1 = tændt

19 X 9 Sugecyklon 1 = tændt

20 X 10 Lagersnegl 1 = tændt

21 X 11 Potentelfri kontakt 1 = tændt

22 Bufferpumpe 1 = tændt

23 Solvarmepumpe 1 = tændt

24 X 20 Pillesnegl 1 = tændt

25 X 3 Blæser 1 = tændt

26 Luftmængdemåler hvis blæser værdi er

225 burde værdien være størrer end 65.0

4. Sugesystem

Sugesystemet skal monteres efter monteringsvejledningen.

Sugeslangen skubbes op i de daglige beholder (husk gummi stykke på bagsiden)

og fastgøres med en plastik strip og jordledningen tilsluttes kontakt.

Returluft slangen skal fastgøres på bagsiden se side 36.

Som det står i displayet

skal felterne 1,2,3 udfyldes med hjælp fra tasterne pil ned, pil op og

pil til højre. For at stoppe programeringen tryk tast 1 (pil til venstre) x 2

Et eksempel mere findes på side 38.

Test modtagelse fra indeføler som beskrevet på side 62

8. Tænding (testopvarmning)

Efter tænding af kedel (tast 4 i mere end 3 sek.) begynder kedlen at rense sig

selv, hvis der er er tilsluttet et sugesystem skal klæbebåndet i den daglige pilletank

fjernes.

For at se kedlens max. temp. trykkes på tast 2 i mere end 3 sek. Og temp. vil

blive vist (se side 11)hvis der her står 0,0 så afmonter i bufferdrift begge buffer

følere, ved varmedrift afmonteres udetemp. x17 (-10gr.) eller tryk tast 1 og tast

3 i mere end 3 sek. (skorstensfejerfunktion).

45

BIOTEKNIK - Balance 46


B-10. Plug & Easy

B-11. Plug & Easy Tilslutningsskema

Funktionsbeskrivelse

Funktionsaktivering

Plug & Easy er specielt egnet til brug uden varmekredse m.m.

P.g.a. den speciele takt af pumpen, spares der ikke kun meget i strøm men

også omkostninger ved montering. P.g.a. styrings logikken er det ikke nødvendigt

at indstille eller tilpasse noget. Styring af varme gennem varmeanlæg

og kedlens temperatur foregår fra indeføleren.

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Plug & Easy er derfor omgående klar til brug og skal ikke indstilles.

RUMTEMPERATUR

PUMPETAKT

SLUK 23,0° C

ØNSKE 22,0° C

PUMPETAKT

TAND 18,0° C

PUMPE


k

l

m

n

47

ON

83° C

Kedel ønsketemp

Funktionsbeskrivelse


n

k

l

m

Hvis rumtemperaturen er under ønske temp. - 4° C . så er kedel pumpen

permanent aktiveret.

Indstillings område mellem -4 gr. og ønsket rumtemperatur.

Indstillet ønsket rumtemperatur.

Sluk temperatur = ønsket rumtemperatur + 1 gr.

Pumpetakt .

65° C

Med Plug & Easy Funktion kan det ikke justeres så nøjagtigt

som med mixerstyring. En afvigelse fra kedlens

indstillede rumtemperatur, er derfor systemafhængigt.

Reference temperaturen skal ses på pille kedlen.

Tryk samtidig tast ----- og ----- og efter 2 sek. tast ----- ..

I displayet vises [ -P.P- ]. Efter i alt 5 sek. er du i P-Program.

hvis tasterne ikke er trykket rigtigt vil displayet vise [ FAIL ].

Tryk nu tast ----- indtil der står 57.

Tryk nu tast Tryk nu Taste ----- for af aktivere Plug & Easy Funktion.

0.0 = Plug & Easy er ikke aktiv

1.0 = Plug & Easy er aktiv

For at gemme de nye indstillinger og forlade denne menu tryk 2 gange .

Plug & Easy med Gulvvarme:

Er ikke muligt.

Plug & Easy med Radiatorer:

P.P -Program pil 57

0.0 = Plug & Easy er ikke aktiv

1.0 = Plug & Easy er aktiv

P.P -Program pil 59

Plug & Easy med BUFFER:

0.0 = Plug & Easy er ikke aktiv

1.0 = Plug & Easy er aktiv

Gå til P.P Program som beskrevet her for oven.

Tryk nu så lang tid på tast ----- indtil der står 59. tryk nu tast ----- .

Tryk nu tast ----- og indstil varmekredstype, til den type der kræver den

højeste temperatur.

1 = Gulvvarme

2 = Radiator 55° / 45° C

3 = Radiator 75° / 55° C

4 = Radiator 90° / 70° C

Placering 2 og 3 (for oven vist med 0) skal forblive 0.

For at gemme de indstillede værdier og forlade menuen, tryk 2 gange .

WW

Tilslutningsskema:

0.0.0.

RTF RTF RTF

TWW

1 2

3

[X8 LT]

(X16 LT)

Brugsvand cirkulationspumpe

[X3] [X3]

[X6]

(X11 LT)

TKW

Koldtvandstilslutning

Varmekredsprint 230V: (Varmekredspumpe 1)

Varmekredsprint 230V: (Varmekredspumpe 2, Varmekredspumpe 3)

Hovedprint 230V: (VVB-pumpe)

Hovedprint KTY: (VVB-temperatur)

Hovedprint: (Brugsvand cirkulationspumpe /

potentialfri kontakt)

[X6]

[X3]

[X8 LT]

(X16 LT)

(X11 LT)

KFE

Skemaet er uden ansvar!

BIOTEKNIK - Balance 48


B-12. Plug & Easy Tilslutningsskema

Indstillingsmuligheder

VARME JUSTERING

Jordledning

Nulleder

Fase (L) Pumpe

Jordledning

Nulleder

Fase (L) Pumpe

Jordledning

Nulleder

Fase (L)

Slukket (VVB)

Komforttemperatur

Tidsprogram 1

Gennem den pulsende effekt vil den nærmeste varmekilde være varmest

og alle varmekilder i det rum hvor indeføleren sidder, skal åbnes helt, da indeføleren

overtager styringen.

Tidsprogram 2

Adresse 1.0

(Som varmekreds 1)

Adresse 2.0

(Som varmekreds 2)

Adresse 3.0

(Som varmekreds 3)

X 3 X 4

(HK 2) (HK 3)

X 1 / X 2

(Strømforsyning)

Spare temperatur

Temperatur justering

I andre rum i resten af huset, skal ventilerne drejes til den ønskede position,

så vil den ønskede temperatur komme automatisk.

Stik retning

Jordledning

Nulleder

Fase (L) Pumpe

- 7° C + 7° C

Varmekredspumpe 1

X6

Varmekredspumpe 2

X3

Varmekredspumpe 3

X4

OBS!

Strømforsyning

Hovedprint

X 6

(HK 1)

Måling rumtemperatur

Så snart kedlen er tændt vil den trådløse indeføler overtage al styring. Fra

indeføleren kan kedlen tændes og slukkes, hvis den står i sluk position vil

vvb stadig blive varmet. Så snart kedlen er tændt vil den lave komfort eller

sparetemperatur, ved funktion Plug & Easy er tidsprogram fuldt tilsluttet. Fra

indeføleren kan temperaturen både hæves og sænkes.

Stik retning

Bemærk at hvis indeføleren er i nærheden af enten varme eller kulde kilde, vil

dette give en indflydelse på indeføleren.

OBS!

Hovedprint X 7

(Kedelpumpe)

KTY 81-110

X6

Fase (L) Pumpe

Nulleder

Jordledning

KTY 81-110

X7

Bufferpumpe

49

BIOTEKNIK - Balance 50


Til InstallatOren

Kedel rensning og

Kedel vedligeholdelse

51

BIOTEKNIK - Balance 52


C-1. Kedel rensning

For at rengøre dette produkt behøves ikke spec. værktøj og kan udføres af alle, vær blot opmærksom på at kedlen altid skal være slukket.

Start altid med skift af glasrude.

Glasrudeskift

Ved visning at –[ ]- i displayet kører luftblæseren 100 % nu kan glasruden

skiftes, test dog temperaturen før berøring, er denne stadig for varm, benyt

da handsker eller foretag denne arbejdsgang senere.

Løsne de 2 hurtigspænde håndtag op foran glasset og træk langsomt glasset

opad så vil reststøv blive suget ind i fyret.

ASKESKUFFETOMNING

HAPERO

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder.

Displayet skifter nu med en prik der kører fra venstre mod højre,

i (max. 30 min.)

ASKESKUFFETOMNING

Kun når displayet viser -[ ]- kan askeskuffen tømmes løft håndtaget opad og

hiv askeskuffen ud.

Vær opmærksom på at selv flere dage efter sidste brug af kedlen kan der forekomme

gløder, derfor er det altid en god ide at opbevare aske i en metal

beholder.

Derefter er det et naturprodukt og kan uden videre fjernes som kompost/

affald.

OBS:

Benyt altid handsker til varme dele på kedlen,

da der selv efter flere dage efter sidste

drift kan være gløder.

Efter rengøring af glasrude eller tømning af

askeskuffe, skal delene igen monteres. Det

er altid godt at slukke helt for strømmen til

kedlen, da den kan starte for at lave varmt

vand m.m. selvom den står på off.

Når kedlen er kølet ned, skifter displayet mellem to stillestående prikker og

ASH.

Tryk nu samtidig på knapperne -------- og -------- i 3 sekunder, derefter vil

blæseren kører på fuld styrke i 2 minutter og askeskuffen kan nu tømmes.

Samtidig vises dette billede:

For at montere askeskuffen igen vær da opmærksom på at den bliver monteret

rigtigt i kedlen og håndtaget bliver trykket helt ned.

Løft glasruden langsomt op og rest støv vil blive suget ind i kedlen.

Nu kan glasruden rengøres.

Husk at tænde kedlen efter askeskuffen er tømt!

Håndtaget løftes op, derefter hives transportbeslaget ud, og nu kan

askeskuffen fjernes og tømmes.

Manuel rengøring:

Glasruden skal rengøres med glasrens og en våd blød klud, undgå at ridse

ruden.

Maskinelt rengøring:

Glasruden kan rengøres i opvaskemaskinen. Vi anbefaler at man har en ekstra

glasrude til skiftet (bestillingsnummer 9501). Glasset skal vaskes sådan at

det ikke har kontakt med andre dele der kan beskadige glasset.

For at monterer glasset igen, gentag da monteringen i omvendt rækkefølge.

TÆNDING/ON

Tryk på knappen -------- i 3 sekunder, og pille kedlen er tændt.

Dette skal tjekkes som på billedet, at håndtaget har fat omkring tapperne til

at holde skuffen.

ADVARSEL!

I asken kan der findes glødende dele, og derfor skal

asken tømmes i en dertil egnet beholder.

Kedelsiderne

Ved rengøring af selve kedlen skal der benyttes en blød våd klud. Ved ridser

på overfladen kontakt da installatøren/importøren.

BIOTEKNIK - Balance 54

53


C-2. Kontrol 1 gang arligt

Kontrol 1 gang årligt

Det anbefales at der bliver udført service på kedlen 1 gang årligt

af faguddannet personale, før varmesæsonen, for at alle garantier

overholdes!

1- Røgrør renses og tjekkes for tæthed.

2- Tætning tjekkes ved glasrude og brændkammerdør.

3- Tætning askeskuffe.

4- Brændklap skal tjekkes for askerester.

5- Brænder og brænderrist tjekkes for tæthed i lukning.

6- Pillebrændkammerklap test af funktion.

7- Luftmængdemåler skal renses.

8- Alle elektriske funktioner skal afprøves.

9- STB skal testes

ROgrOrs test

OBS!

Der skal altid bruges sikkerhedshandsker ved

arbejde med varme dele på kedlen.

Glødende aske kan findes flere dage efter

sidste brug af kedlen.

Gennemfør funktionen glasrude skift for at

få multifunktions motoren til at stille sig i

det rigtige sted.

Derefter skal kedlen afmonteres fra hovedstrømmen

230 V da kedlen kan starte for at

lave varmt vand m.m.

Nu fjernes pillefangeren og de sidste skruer og pillefangeren løftes opad. Nu

kan selve brændkammeret løftes væk.

Tætningspladen kan nu fjernes. Når brændkammeret skal monteres igen,

monter da tætningspladen først. Der må ikke være støv eller snavs.

Tjek og rens røgrør for alt materiale, og tjek at trækregulator virker korrekt.

Brænder og brænderrist

Tætning brændkammerabning

Stueversion: Kontroler silikone pakning ved glasruden for ridser og hårdhed,

ved problem skal den skiftes.

Fyrrumsversion: Kontroler pakning ved brændkammerdør, hvis den ikke er

tæt skal den skiftes.

Pakning askeskuffe:

Kontroler at pakningen er tæt, hvis ikke skal denne skiftes.

Brændkammeret må ikke have nogen skader.

Ved benyttelse af skorstensspærring skal denne kun renses hver 2. til 3. år

Kontroler at brænderristen lukker rigtig tæt.

LUFTMÆNGDEMÅLER

Ved 25/35 kw kedlen er luftmængdemåleren monteret i det kølige område

ved sekundær luften. For af afmontere dette skal klappen afmonteres. Luftmængdemåleren

kan afmonteres med en stjerneskruetrækker.

Er det af pladsgrunde ikke muligt kan hele holderen afmonteres.

For at kontrollerer brænder og brænderrist, skal brænderrist skruerne til højre

og venstre fjernes.

Pillebrændklap

Efter løsning af skruen kan luftmængdemåleren afmonteres.

1 mm

Gennemfør en kontrol af pillebrændklap, den skal placeres rigtigt på bagsiden

af brændkammer.

55

For at fjerne pillefaldskakten trækkes denne fremad, men brændkammerføleren

må ikke beskadiges. Ved montering af faldskakten igen, tjek at

brændkammerføleren kommer i den rigtige position.

Rens nu luftmængdemåleren med en blød pensel. Der må ikke sidde støv

eller snavs på måleren. Derefter monteres måleren igen så den er tæt.

Alternativ kan hele holderen afmonteres med 2 skruer.

BIOTEKNIK - Balance 56


Fjern det øverste dæksel (displaykabel afmonteres på hovedprint), klap isoleringen

til side, og med de 4 skruer løsnes luftdækslet.

Ved rensning af luftdækslet og blæseren forhindres uønsket larm.

Vandindhold til varmeproduktion

I intervaller af 2 år skal kvaliteten af vandet tjekkes af en fagmand og det skal

overholde ÖNORM H-5195-1

For at forhindre snavs og korrektionsskader. Ved varmeanlæg med mere end

1500 liter vand, skal dette testes hvert år.

Ved arbejde der kan ændre vandkvaliteten skal dette testes 4 til 6 uger efter

arbejdet er færdigt.

Hvis der er korrektionsskader eller snavs – dækkes dette ikke

af garanti.

STB sikkerhedstest.

ROGAFGANG

Rens varmevekslerrørene, afmontering af fjedrene er ikke nødvendigt.

Rens brændkammer både primær og sekundær side.

Elektriske dele.

Rækkefølgen beskrives som menupunkter, digitalindgang, temperatur,

0-10 volt indgang, relæudgange, bufferpumpe, materialesnegl,

blæser luftmængdemåler.

HAPERO

STB: Overkogssikring er en sikkerhedsindretning der skal tjekkes en gang årligt.

Sikringen træder i kraft hvis temperatur overstiger 90 gr., og vil så stoppe

Med tasten -------- kommer du til de forskellige dele i aggregat test.

sneglen i at føre flere piller i brændkammer.

Rækkefølgen beskrives som menupunkter.

En pludselig stigning i temperaturen kan forekomme hvis der er luft i systemet

eller hvis der er trykfald. For at fjerne spærringen fra STB, skal man

(digitalindgang,temperature, 0-10 v indgang, relæudgange, bufferpumpe,

materialesnegl, blæser, luftmængdemåler .

trykke på knappen på bagsiden af kedlen. Kedlen kan kun starte igen når

den er under 70 gr. Mere info om aggregat test findes på side 29.

57

ENERGIETECHNIK GMBH GMBH

Tryk knap -------- og -------- ned og efter 2 sek. tryk knap -------- ned og

du er i P-program-niveau.

Hvis du har trykket på en forkert knap eller ikke venter 2 sekunder, viser

displayet [FAIL].

Tryk tasten -------- lang tid at der står 10. tryk tasten -------- for at komme

til aggregat test.

C-3. Kontrolark kedel vedligeholdelse

For at gennemføre et vedligeholdelse tjek nemmere kan dette ark benyttes.

Anmærkninger kan skrives til slut. Dette ark og andre informationer og formularer

findes på: meldung@speed.at

1. Røgrør tjekket

2. Støv fjernet fra røgrør

3. Trækstabilisator kontrolleret

4. Pakning brændkammerdøre/vindue testet

5. Pakning askeskuffe

6. Rensning af brændklap

7. Brændklap fjedertræk tjekket

8. Brændklap tætning til bund tjekkes

9. Pillefanger (til brændkammer) tjekkes

10. Brændkammer tætning tjekket

11. Brænderrist tætning tjekket

12. Brændkammer klap til pillesnegl tjekket

13. Luftmængdemåler renset

14. AG. Test brændkammertemp.

15. AG. Test kedeltemp.

16. AG. Test VVB temp.

17. AG. Test udetemp.

18. AG. Test eks. temp. styring.

19. AG. Test Belimo motor

20. AG. Test multifunktionsmotor

21. AG. Test glødestav.

22. AG. Test kedelpumpe.

23. AG. Test VVB pumpe.

24. AG. Test sugecyklon.

25. AG. Test lagersnegl.

26. AG. Test potentialfri kontakt.

27. AG. Test pillesnegl.

28. AG. Test blæser.

29. AG. Test luftmængdemåler.

30. STB tjekket.

31. Vandkvalitet

Noter:

Årstal for service

År 1: År 2: År 3:

År År År

D a t o , f i r m a , u n d e r s k r i f t D a t o , f i r m a , u n d e r s k r i f t D a t o , f i r m a , u n d e r s k r i f t

BIOTEKNIK - Balance 58

Gennemført

Udskiftet

Gennemført

Udskiftet

Gennemført

Udskiftet


C-4. Kedelsnit

C-5. ROgafgang

Dagsbeholder ca. 30 kg

22,2 cm

Pille

dagsbeholder

Rensevippe

Varmevekslerrør

Blæser

Udluftning

Kedel

112,1 cm

98,7 cm

65,6 cm

Returslange

Pillefaldsskakt

Pakning

Pillefanger

Brændkammer

Brænderrist

Askekomprimering

Pillesnegl

Sekundærluft

Primærluft

Pillebrændklap

Pillefaldsskakt

Hovedprint

Glødestav

Varmevekslerplade

3. træk Røg

2. træk Røg

1. træk Røg

Piller

Brænder

Sugeslange

Pillekanal

Askeskuffe

Multifunktionsmotor

Glødestav

Brænderrist

Askeskuffe

24,8 cm

Varmekredse m.m.

Askekomprimering

Mekanik

530,0 cm

Røgrør D 80

Røgrør

Varmebeskyttelse

59,9 cm

Pillefaldsskakt

53,2 cm

Pilleklap

38,5 cm

59

BIOTEKNIK - Balance 60


C-6. Brændkammeret

C-7. Elektriske dele.

Pillefanger

Brændkammer

Blæser

Blæser

Fuldstandsensor

Sekundærzone

Primærzone

Pakning

Brænderrist

Midlertidig aske skuffe

Kedeltemperaturføler

STB (Sikkerhedstemperaturbegrænser)

Sikkerheds kontakt

til sugeturbine

Askekomprimering

Aske retning

Hovedprint

Varmeskreds 1

Varmeskreds 2

Varmeskreds 3

7,0 cm

7,0 cm

Sekundærzone

Primærzone

Tænding

Blæser

17,0 cm

Motor pillesnegl

Luftmængdemåler

Multifunktionsmotor

Sensor

Multifunktionssensor

Luftmængdemåler

61

BIOTEKNIK - Balance 62


Til montering af kedel behøves følgene informationer

Adresse, afstand til væg. Side 33 / 45

Varmeanlæg/skorstens tilslutning Side 33 / 45

Opstarts ark Side 45

Sugesystem Side 36

&

Hvor finder jeg

hvad

63

BIOTEKNIK - Balance 64


Varmekreds

Test indefOler

Hurtigtest af indefOler

Fremløbstemperatur skal/er Side 14

Rumtemperatur skal/er Side 14

Kører pumpen ? Fungerer mixer? Side 14

Indeføler modus/adresse/batterispænding Side 14

Hvor indstilles parameter til varmekredsen Side 20

Hvor findes et eksempel? Side 24

Hvor finder man fremløbstemp. til varmekreds 1

Alle info om varmekreds findes i IP, menu side 13,14, & 15.

Varmekreds 1: 70 til 79

Varmekreds 2: 80 til 89

Varmekreds 3: 90 til 99

Rækkefølge er som følger:

HK1/ HK2/ HK3

70 / 80 / 90 varmetid aktiv

71 / 81 / 91 fremløb skal være gr.

72 / 82 / 92 fremløb er gr.

73 / 83 / 93 rum temp. Skal være gr.

74 / 84 / 94 rumtemp. er gr.

75 / 85 / 95 indeføleradresse

76 / 86 / 96 indefølermodus

77 / 87 / 97 indeføler temp. Justering

78 / 88 / 98 indeføler batteri spænding

79 / 89 / 99 mixer luk/åben pumpe til/fra

Test om udetemperatur kan være så høj at denne har slukket varmekredsen.

Test i aggregat test om alle funktioner på relæ udgangene virker (side 30)

Er grunden stadig ikke fundet til at varmekredsen er slukket, så afmonter stik

X17 (side 40), det er udetemperaturen.

Fjern batterierne i indeføleren, sluk og tænd for strøm til kedlen, displayet vil

blinke frem og tilbage. Tænd så kedlen på on med tast .

Hvis fejlen stadig er der, skal fabriksindstillingen indlæses igen (side 28). Gå

til P.P. program og kontroler pil nr. 59 (tallene skal passe som eks. på side 28)

og side 60 (fabriksindstilling kedel parameter).

Hvis varmekredsen stadig ikke virker, skift da klimaprint og lav en aggregat

test igen.

Tabel til fremløbstemp. (uden indeføler med rumindflydelse) og standardværdier

se pil 59 (P.P. program).

U d e t e m p .

Type - 15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20°

1 Gulvvarme 45° 41° 38° 34° 31° 27° 24° 20°

2 Radiator 55°/45° 55° 51° 48° 44° 41° 37° 34° 30°

3 Radiator 75°/55° 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 35°

4 Radiator 90° / 70° 90° 85° 74° 66° 59° 51° 43° 35°

5 Varmluftblæser 90° 86° 81° 77° 73° 69° 64° 60°

6 Vægvarme 45° 41° 38° 34° 31° 27° 24° 20°

Uden udetemperatur føler

Stik X17

Funktionen af indeføleren er afhængig af forbindelse til kedlen. Funktionen

er afhængig af stedet hvor kedlen er monteret hvor mange vægge osv. Derfor

skal den fulde funktion af indeføleren testes.

Indeføleren SKAL befinde sig på det originale monteringssted.

Tænd for indeføleren ved at monterer batterierne og gå nu til kedlen. Gå ind

i informationsmenu til pil 76 (Varmekreds 1), 86 (Varmekreds 2) 96 (Varmekreds

3). Nu vil kedlen vise den indstillede værdi.

0.0 = INGEN FORBINDELSE

1.0 = Slukket (VVB)

2.0 = Komforttemperatur

3.0 = Tidsprogram 1

4.0 = Tidsprogram 2

5.0 = Spare temperatur

Hvis der ikke er forbindelse vil kedlen arbejde efter udetemperatur og

tidsprogram 1.

Tag indeføleren og bring den med til kedlen. Hvis der inden for 20 sek. bliver

sendt et signal var den tidligere placering for langt væk. Man kan udskifte

den trådløse indeføler med en kabel version.

Hvis der stadig ikke er forbindelse test da adressen i pil 75, 85 ,95. i displayet

vises indstillingen af indeføleren. Test også om batteriet er rigtigt monteret

og (+/-) og om der er nok spænding. Batterierne kan holde sig i ca. 4-5 år

„Long Life Batterier“

Indstilling af indeføler adresse til varmekredse findes på side 20.

Indstilling af indeføler adresse pille kedel findes på side 27.

Tryk på tasten --------

Varmekreds 1

Varmekreds 2

Varmekreds 3

0 = ingen forbindelse til indeføler

1= slukket

2= komforttemperatur

3= tidsdrift (program 1)

4= tidsdrift (program 2)

5= sparetemperatur

for at komme til indefølerforbindelsen.

Varmekredsen er slukket, hvordan finder jeg grunden?

På kedlens 4. taste -------- skal der stå on.

Rumtemperatur er højere end set temperatur. Ved brug af buffer og indstilling

af (P.HP) (side 21).

Tjek på pil 79/89/99 om pumpen/mixer kører hvis ikke så tjek om de får

strøm fra printet og tjek om sikringerne virker. Tjek også det flade kabel fra

hovedprint til klimaprint.

Test om indeføleren er aktiv se pil 76/86/96 hvis der står 0 er forbindelsen

ikke aktiv, hvis der står 1 er varmekredsen slukket, hvis der står 2 er komfortemp.

valgt. Hvis der står 3 eller 4 er dette et tids/spareprogram. Hvis der

står 5 er konstant sparetemp. valgt.

Hvilken rumtemp. der er valgt vises på pil 73/83/93 der skal dog sammenlignes

med den målte temp. På pil 74/84/94

Vær opmærksom på at hvis fremløb skal temp. er for langt fra fremløb, kan

kedlen lave en fremløbstemp. Slukning (se side 20) drej indeføler mod plus

og minus og vent 20 sekunder til værdierne bliver overført.

65

BIOTEKNIK - Balance 66


Sugesystem

67 Sneglesystem i modulopbygning (max 4 meter)

HAPERO

Sugesonde

Monteringsvejledning

67

BIOTEKNIK - Balance 68


Generelt om sugesystem

Ved anvendelse af fleksible slanger bliver pillerne transporteret mere skånsomt til kedlen, og montering af slanger er mere enkel.

Der er dog enkelte regler der skal overholdes, ved anvendelse af sugesonde er det ikke anbefalelsesværdigt at have stigninger på mere end 3 meter da pillerne

inde i slangen falder ned i bunden af slangen når vacum’met stopper, derfor skal der monteres et vandret stykke (lige som en trappe) på slangen ved et stort

løft. Ved sneglesystem er dette ikke nødvendigt da slangen tømmes før vacum’et stoppes.

Etage Montering

sugesonde med skra sider

MONTERING AF GRUNDMODUL

Samling af snegl:

Med de vedlagte 4 skruer nr. 1011812 og

de 4 skiver nr. 23528 skal sneglemotoren

fastgøres med grundmodulet.

Returluftslange

max. 150 cm

min. 30 cm

max. 150 cm

Mindste radius til sugeslangen er 200 mm.

Etage montering er kun nødvendigt ved sugesonde.

Mindste radius til sugeslangen

er 100 mm.

Sugeslange

min. 15 cm

min. 15 cm

De skrå sider skal være mindst 45 grader og afstanden fra de skrå sider (eller

væg) til sugesonden skal være mindst 15 cm.

Start med grundmodul nr.201100001

Mur gennemfOring

Skra sider til snegl

Monter grundmodulet med sneglemotoren på sneglehovedet, glem ikke

pakning nr. 200005022

Sneglehuset.:

Til montering af selve huset på sneglen skal der laves en åbning på mindst

15 cm. Bredde og 20 cm. Højde.

Samlet snegl:

Hvis sneglen er komplet samlet skal der bruges en åbning på 25cm. Bredde

og 25 cm. Højde.

OBS: Husk altid at forsegle hullet!

Slutplade: (Optional)

Det er muligt at slutte med en plade til sneglen så det er tæt, og evt. hulrum

skal fyldes med passende materiale.

OBS. Vær altid opmærksom på brandfare og regler dertil!

min. 25 cm

Monterings anbefaling:

Monter på bunden af lagertanken et bræt af træ (min. 25 cm bred) og monter

sneglen midt på dette bræt, de skrå sider skal mindst være 45 grader og

støde op til bund brættet.

OBS !

Vær altid opmærksom regler i forhold til godkendelse

(BTV 32).

Saml nu sneglevindingen med sneglerøret (se tegning)

Sneglevindinger:

Skruer Nr. 1011660 med møtrikker Nr. 21116

Monteres altid modsat Skrue nr. 1013845 med møtrikker Nr. 21118 Sneglerør Nr. 00002012D

Sneglevindinger Nr. 201100002

Delstykke Nr. 200002010D

69

BIOTEKNIK - Balance 70


Monter delene i denne rækkefølge:

Montering af grundmodul alene: Side 71 Afsnit Snegle grundmodul 2

Montering af 1 meter forlænger: Side 71 Afsnit Snegl 1 meter forlænger: Del 2

Montering af 0,5 meter forlænger: Side 71 Afsnit Snegl 0,5 meter forlænger: Del 2

Sneglemotor

Montering af slutstykke

Snegle grundmodul 2

Sneglerør Nr. 200002013D

Skrue nr. 1013845 med møtrikker Nr. 21118

Monter den samlede snegl i huset.

Saml sneglen med endestykke

Sneglerør Nr. 200002013D

Snegl 1 meter forlænger: Del 2

Sneglevindinger Nr. 201100002 Sneglerør Nr. 200002014

Skruer Nr. 1013845 med møtrikker Nr. 21118

Snegletag

Skrue nr.1170812

Møtrikker nr. 21118

Monteringmulighed for mere end 1 meter forlængelse:

1. Monter det vedlagte metalstykke nr.200001020 i slidsen

2. Monter ringen nr. 200002011 over enden af sneglen med

spænd skrue nr. 1151830 fast.

.

Den maximale længde er 4 meter og må ikke overskrides!

Slutstykke

Snegl 0,5 meter forlænger: Del 2

Sneglerør Nr. 200002017D

Gør slutstykket klar

Fastgør snegletaget nr. 200001001D fra undersiden

Monter skrue nr.1170812 fra indersiden til ydersiden igennem hullerne i taget

og benyt møtrikker nr.21118 til at spænde skruerne fast med.

Sneglerøret Nr. 200002014 fra grundmodulet

bliver ikke anvendt!

Sneglevindinger Nr. 201100003

Skruer Nr. 1013845 med møtrikker Nr. 21118

Sneglen er elastisk opbygget og det er systemafhænigt at

sneglen kan bukke sig, derfor skal samtlige anvisninger

følges.

Monteringmulighed for mere end 1 meter forlængelse:

Den 0,5 meter forlængelse kan kun benyttes en gang (max. længde 3,5 meter).

71

Skruer Nr. 11011830

Skiver Nr. 23018 Lager Nr. EFOM-25

Møtrikker nr. 21118

BIOTEKNIK - Balance 72


LaG

jordforbindelse

VIGTIG HENVISNING TIL LAGERPaFYLDNING

Første fyldning:

Før første opfyldning skal lagerrummet tjekkes for fremmedlegemer.

Følgene fyldninger:

For at mindske støvet i lageret skal hobe sig op, skal man skubbe de sidste piller over sneglen/sonden inden påfyldning.

Forholdsregler før påfyldning:

Sluk kedlen mindst en halv time før leverendøren kommer med piller så kedlen er i standby.

Monter Nr. 201100004 låget med skruer nr. 201100004

Sug og retur luftslange

Transportretning

Sugeslange

Jordforbindelsen skal monteres på det tilhørende stik på sneglen.

StrOmtilslutning

Fase (L) snegl

Jord

Nul

Monter med medfølgene stik på

hovedprintet i x 10 Eks. Lagersnegl.

• Adgang forbudt!

Pillelager

• Rygning, åben ild og anden brandfare

forbudt!

Returluftslange

• Pillekedlen skal slukkes mindst 30 minutter

før påfyldning (se betjeningsvejledning)!

DREJERETNING

Hovedprint x 10

(EKS. LAGERSNEGL)

• Før adgang skal der luftes ud!

• Fare på grund af bevægelige dele!

Fase (L) snegl

Nul

Jord

• Vær opmærksom ved opfyldning!

Original

73

BIOTEKNIK - Balance 74


Generelt

Reservedele

Tekniske data

75

BIOTEKNIK - Balance 76


Tilbehør kan købes hos faghandler eller importør.

Reservedels oversigt

Antal Navn Bestillingsnummer

A 1 1 Sneglemotor Feinwerktechnik 180.28.00.00.000.24Volt 7001

A 2 1 Multifunktionsmotor min-1,5 ISG3225ETA 7002

A 3 1 Belimo Motor LH230A100-TP BIO (150N) 7003

A 4 1 Blæser FL 150-92-D2 (inkl. Kabelbaum) 7004

A 5 1 Glødestav (230V / 50W) L-125mm 7005

A 6 1 Sugeturbine 7006

B 1 1 Luftmængdemåler 2 7007

B 2 1 Kabel Luftmængdemåler 7008

B 3 1 Pakning Luftmængdemåler 7009

C 1 1 Brandkammerføler CrNi-Cr Typ K 7010

C 2 1 Kedelføler / Fremløbsføler / Dagsbeholderføler / Dykføler (KTY 81 - 110 ) 7011

C 3 1 Udeføler ATF0 7012

C 4 1 Anlægsføler 7013

D 1 1 Sensor E2A-S08LN04-WP-B1 2M 7014

D 2 1 Fyldstandsensor BC10-QF5,5-AP6X2/S250 7015

E 1 1 STB 100°C 7016

E 2 1 Microtaster Hartmann (MAB1) 7017

E 3 1 Bimetal kontakt (Snegl) 7018

E 4 10 Sikringer 10 A / 2,5A / 250mA 7019

E 5 1 Display Folie 7020

F 1 10 Phönix Stik 3er 7022

F 2 10 Phönix Stik 4er 7023

F 3 10 Phönix Stik 2er Små 7024

F 4 10 Phönix Stik 3er Små 7025

F 5 10 Phönix Stik 4er Små 7026

G 1 1 Glaslåge 7027

G 2 5m Isoleringsbånd (lille) 10 x 3 7028

G 3 1m Isoleringsbånd 12 rund (Brænderkammer låge) 7029

G 4 1m Isoleringsbånd 15 x 15 (Askeskuffe) 7030

X 1 1 Styring Sigmatek inkl. Display (HZS 517) 7031

X 2 1 Display med kabel 7032

X 3 1 Varmekredsprint / bufferprint 7033

X 4 1 Indeføler med 5 funktioner 7034

Z 4 1 AVR Softwareadapter 7035

77

BIOTEKNIK - Balance 78


Hersteller

HP/W

Hersteller

HP/W

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BM

Herstellererklärung

zur Vorlage beim Bundesamt für Wir tschaft und

Ausfuhrkontrolle

der Firma : HAPERO Energietechnik GmbH

mit Sitz in: A-5141 Moosdorf Gewerbepark Ost 3

(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ HP02 / W

Der handbeschickte Heizkessel vom Typ

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8*

der ersten BImSchV eine(n)

Nennwärmeleistung von

Kesselwirkungsgrad von

4,3 - 14,9 kW

97,1 %

Feuerungswärmeleistung * von

feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von

kW

97,1 %

E m i s s i o n s w e r t e :

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O 2 im Abgas bei Normzustand)

werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung

Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast

staubförmige* bei Nennwärmeleistung

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 50mg/m³)

staubförmige* bei Teillast 37 mg/m³, (max. 50mg/m³)

BM

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererklärung

zur Vorlage beim Bundesamt für Wir tschaft und

Ausfuhrkontrolle

der Firma : HAPERO Energietechnik GmbH

mit Sitz in: A-5141 Moosdorf Gewerbepark Ost 3

(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ HP02 / K

Der handbeschickte Heizkessel vom Typ

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8*

der ersten BImSchV eine(n)

3,8 - 14,5 kW

Nennwärmeleistung von

95,7 %

Kesselwirkungsgrad von

kW

%

Feuerungswärmeleistung * von

feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von

E m i s s i o n s w e r t e :

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O 2 im Abgas bei Normzustand)

werden von der Heizanlage abgegeben:

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 50mg/m³)

42

134

35

168

10

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in

Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen

Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

D i e s e A n g a b e n k ö n n e n d u r c h v o r l i e g e n d e G u t a c h t e n b e l e g t w e r d e n .

PL-08155-P

Datum, Unterschrift

01.11.2010

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BM

Herstellererklärung

zur Vorlage beim Bundesamt für Wir tschaft und

Ausfuhrkontrolle

der Firma : HAPERO Energietechnik GmbH

mit Sitz in: A-5141 Moosdorf Gewerbepark Ost 3

(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ HP04 (35 kW)

Der handbeschickte Heizkessel vom Typ

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8*

der ersten BImSchV eine(n)

Nennwärmeleistung von

Kesselwirkungsgrad von

7,6- 35 kW

95,1 %

Feuerungswärmeleistung * von

feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von

kW

%

E m i s s i o n s w e r t e :

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O2 im Abgas bei Normzustand)

werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung

Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast

staubförmige* bei Nennwärmeleistung

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 250mg/m³)

mg/m³, (max. 50mg/m³)

staubförmige* bei Teillast 16 mg/m³, (max. 50mg/m³)

54

138

12

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in

Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen

Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

D i e s e A n g a b e n k ö n n e n d u r c h v o r l i e g e n d e G u t a c h t e n b e l e g t w e r d e n .

PL-11055-P

Datum, Unterschrift

01.04.2011

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

79

18

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung

Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast

staubförmige* bei Nennwärmeleistung

staubförmige* bei Teillast 14 mg/m³, (max. 50mg/m³)

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in

Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen

Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

D i e s e A n g a b e n k ö n n e n d u r c h v o r l i e g e n d e G u t a c h t e n b e l e g t w e r d e n .

PL-09075-P

01.11.2010

Datum, Unterschrift

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgende Hersteller abgegeben:

HAPERO Energietechnik GmbH

Unternehmensbezeichnung:

Gewerbepark Ost 3, 5141 Moosdorf, AUSTRIA

Anschrift

+43 7748 68585 - 0 / +43 7748 68585 - 50

Telefonnummer / Telefax:

Peter Winkler

Name des Unterzeichners:

Geschäftsführer

Stellung im Unternehmen:

Moosdorf 01.01.2010

Ort Datum rechtsverbindliche Unterschrift

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Holzbrikettöfen, Pelletsöfen und Pelletszentralheizungssysteme aufgrund

ihrer Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheitsanforderungen

entsprechen.

Holzbrikettöfen Pelletsöfen Zentralheizungssystem

HP 01 Harmony HP 02 / W Balance (Wohnraum)

HP 02 / K Balance (Keller)

HP 04 / K Flash

Es wird bestätigt, dass die bezeichneten Produkte den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen entsprechen, die in den

Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit

(89/336/EWG) und der Richtlinie zur Änderung der CE-Kennzeichnung (93/68/EWG), sowie dem Gesetz über die elektromagnetische

Verträglichkeit von Geräten mit Stand vom 18.09.1998 festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugers, die nach unseren Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen

und Beschreibungen hergestellt werden.

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der o.g. Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung

der im Anhang genannten Normen.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beeinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Die Anhänge sind Bestandteile dieser

Erklärung.

BIOTEKNIK - Balance 80


Tekniske data

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST CERTIFICATE

PROVNINGSATTEST

Antragssteller / applicant / rekvirent

HAPERO Energietechnik GmbH

Gewerbepark Ost 3,

5141 Moosdorf , AUSTRIA

Hersteller / manufacturer / fabrikant

HAPERO Energietechnik GmbH

Gewerbepark Ost 3,

5141 Moosdorf , AUSTRIA

Produkt / produkt / produkt Heizkessel für Holzpellets / boiler for wood pellets /

centralvarmekededel for trapiller

Type / modell / model

HP02/W*, HP02/K**, HP04***

Prüfgrundlage / test procedure / provning EN 14785*, EN 305**, EN 305*** / class / klasse 3

Brennstoff / fuel / brandsel

Holzpellets / wood pellets / trapiller

Brennstoffzufuhr / stoking / fyring

Grundlage der Prüfbescheinigung / basis of

certification / grundlage for provningattest

PRÜFERGEBNIS / TEST RESULTS / PROVNINGSRESULTATER

Automatisch / automatic / automatisk

Prüfbericht / test report / provningsrapporter

PL-08155-P* , PL-09075-P**, PL-11055-P***

Volllast / niminal load / niminal ydelse HP02/W* HP02/K** HP04*** Anforderung / requirement / krav

CO (10% O 2 ) 35 58 68 max. 5000 mg.m³

OGC (10% O 2 ) 3 4 4 max. 100 mg.m³

Staub / dust / stov (10% O 2 ) 10 23 23 max. 150 mg.m³

Wirkungsgrad / efficiency / virkungsgrad 97,1 % 95,7 % 95,7 % min. 74,1 %

Teillast / part load / ydelse lavlast

Anforderung / requirement / krav

CO (10% O 2 ) 168 153 153 max. 5000 mg.m³

OGC (10% O 2 ) 9 5 =13 A 230 V >= 13 A 230 V 16 A 230 V 16 A

Standby [W] 7 7 7 7

Sugeturbine ved drift [W] 1.400 1.400 1.400 1.400

Tænding [W] 257 257 257 257

Ved 100 % ydelse [W] 38 38 47 47

81

BIOTEKNIK - Balance 82


Bioteknik

Kometvej 20

4700 Næstved

Tel.: 22 19 66 92

www.bioteknik.dk

NSTRUKTIONER

More magazines by this user
Similar magazines