Græstrimmer GTM500 Selekta - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Græstrimmer GTM500 Selekta - Harald Nyborg

GRÆSTRIMMER HN 6264

BRUGERVEJLEDNING

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og

opbevar den til senere brug.


BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN

1. Håndtag 12. Strømstik

2. Låsegreb på forreste håndtag 13. Spoledæksel

3. Afbryder 14. Spole

4. Forreste håndtag 15. Trimmesnor

5. Funktionsskifter 16. Trimmerhoved

6. Håndtag til længdejustering 17. Øje til trimmersnor

7. Motorkappe 18. Kabelholder

8. Beskyttelsesbøjle 19. Teleskopstang

9. Støttehjul 20. Lås for spoledæksel

10. Skærm 21. Knap for vinkeljustering

11. Netledning

1


TEKNISKE DATA

MODEL HN 6264

Mærkespænding

230 VAC

Frekvens

50 Hz

Mærkeeffekt

500 W

Omdrejningstal, ubelastet 11000 min -1

Trimmediameter

290 mm

Trimmesnor

1,5 mm

Vægt, netto

2,8 kg

Lydtryk (EN 768 appendiks E) L pA : 83,1 dB(A) K pA : 3,0 dB(A)

Lydeffekt (200/14/EC) 96 dB(A)

Vibration 3,18 m/s 2 K=1,5 m/s 2

SIKKERHEDSANVISNINGER OG -INSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Når man bruger elektriske værktøjer, skal man altid træffe grundlæggende

sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og

personskade. Læs og følg de sikkerhedsanvisninger og –instruktioner, der gives i det

efterfølgende.

1. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Et rodet arbejdsområde inviterer til ulykker og personskader.

2. Tænk over de omgivelser, du arbejder i. Anvend ikke elektrisk værktøj på fugtige eller våde steder. Udsæt ikke

værktøjerne for regn eller høj fugtighed. Brug ikke elektriske værktøjer i nærheden af brændbare væsker eller

gasser.

3. Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Hold uvedkommende og tilskuere, specielt børn og svagelige,

væk fra arbejdsområdet. Lad ikke andre i nærheden komme i kontakt med værktøjet eller ledningen.

4. Opbevar værktøjet sikkert. Når værktøjet ikke benyttes, skal det opbevares på et tørt sted og om muligt aflåst

sted uden for børns rækkevidde.

5. Pres ikke værktøjet. Værktøjet gør arbejdet både hurtigere, bedre og mere sikkert, når det arbejder indenfor

de rammer, som det er konstrueret og fremstillet til.

6. Brug det korrekte værktøj til opgaven. Pres ikke let værktøj eller tilbehør til at gøre et kraftigt værktøjs

arbejde. Brug ikke værktøjet til andet, end det er beregnet til.

7. Brug det korrekte tøj. Bær ikke løst tøj eller smykker, de kan blive grebet af de bevægelige dele. Brug

arbejdshandsker og skridsikkert fodtøj, når der arbejdes udendørs. Brug hue, hvis du har langt hår.

8. Brug sikkerhedsværnemidler. Brug altid sikkerhedsbriller og høreværn. Brug støvmaske, når det er påkrævet.

9. Mishandl ikke strømledningen. Træk aldrig i kablet for at få stikket ud af kontakten. Hold ledningen væk fra

varme, olie og skarpe genstande.

2


10. Vedligehold værktøjet. Hold værktøjet rent for en sikker og bedre ydelse og følg instruktionerne for smøring og

skift af tilbehør. Efterse forlængerledninger og udskift dem, hvis de har skader. Hold værktøjets håndtag tørre,

rene og fri for olie og fedt.

11. Deaktiver værktøjet, når det ikke bruges. Sluk for værktøjet og træk stikket ud af kontakten for servicering,

skift af tilbehør og i det hele taget, når værktøjet ikke er i brug.

12. Undgå utilsigtet start. Sørg altid for, at kontakten er slukket, før stikket sættes i. Bær ikke værktøjet med

fingeren på afbryderen.

13. Brug forlængerledninger beregnet og godkendt til udendørs brug.

14. Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør. Brug sund fornuft. Brug ikke elværktøj, når du er træt.

15. Kontroller om nogle dele er beskadiget, før værktøjet tages i brug. Hvis en del er lidt beskadiget, skal det nøje

overvejes, om delen vil fungere korrekt i dens tilsigtede funktion. Kontroller, at de bevægelige dele er korrekt

oprettede, ikke er blokeret, om alle dele er fastgjort og ethvert andet forhold, der har indflydelse på værktøjets

funktion. Hvis en skærm eller anden beskyttelsesdel er beskadiget, skal den repareres forsvarligt eller

udskiftes af et autoriseret serviceværksted, med mindre andet er angivet i brugervejledningen. Defekte

kontakter og afbrydere skal udskiftes af en fagperson. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan startes og

stoppes korrekt.

16. Beskyttelse mod elektrisk chok. Undgå kontakt med jordede genstande som vandrør, radiatorer, komfurer,

køleskabe o.s.v.

17. Brug kun godkendte reservedele. Når værktøjet serviceres, må der kun bruges identiske reservedele. Benyt et

autoriseret værksted.

18. Pas på skadeligt/giftigt støv fra gødning og insektgifte, når der trimmes græs.

19. Brug af forkert tilbehør eller udstyr, der ikke er anbefalet, kan medføre personskader.

20. Dette elværktøj er konstrueret i overensstemmelse med gældende og relevante sikkerhedskrav. Kun

fagpersoner må reparere værktøjet, ellers kan det udgøre livsfare for dig eller andre.

21. Vær opmærksom på, at værktøjets mærkespænding passer til din elforsyning. Maskinens spænding står på

mærkepladen.

Vigtigt! Yderlige sikkerhedsanvisninger for græstrimmere.

22. Vær forsigtig, når skærmen monteres, den har en skarp kant på den ene side til afskæring af trimmesnoren.

23. Hold aldrig trimmehovedet over fodhøjde, og peg aldrig på personer eller dyr, når trimmeren er i brug.

24. Hvis trimmeren begynder at vibrere kraftigt, så sluk straks trimmeren og få den efterset af en fagperson.

25. Advarsel! Trimmehovedet kan rotere i nogle sekunder efter, at strømmen er afbrudt.

26. Fjern grene og sten, før trimmeren startes.

27. Løb aldrig, når du bruger trimmeren.

28. Gå ikke over veje eller grusstier med en kørende trimmer.

29. Gå altid på langs af skråninger, ikke op og ned.

30. Brug aldrig trimmesnor af metal.

31. Brug ikke trimmeren i fugtigt vejr eller regnvejr.

32. Brug kun trimmeren i dagslys eller i tilstrækkelig kunstig belysning, og aldrig i dårlig sigtbarhed.

33. Stræk dig ikke for langt og bevar altid solidt fodfæste og balance.

RØR IKKE VED LEDNINGEN, FØR DER ER SLUKKET FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN!

Brug ikke trimmeren, hvis ledningen er beskadiget eller slidt.

Brug solidt fodtøj for at beskytte fødderne.

Bær lange bukser for at beskytte benene.

Kontroller, at det område, der skal trimmes, er fri for grene, sten, wirer eller andre forhindringer, før trimmeren

startes.

Brug kun trimmeren i lodret position med trimmesnoren tæt ved jorden. Start ikke trimmeren i nogen

anden position.

3


Trim langsomt og vær opmærksom på, at nyklippet græs kan være fugtigt og glat.

Trim ikke på stejle skrænter. Arbejd på langs af skrænter - ikke op og ned.

Gå ikke over veje eller grusstier med en kørende trimmer.

Rør aldrig trimmesnoren, når trimmeren kører.

Sæt først trimmeren ned, når trimmesnoren står helt stille.

Brug kun den trimmesnor, der passer til trimmeren, og brug aldrig metalsnor eller fiskeline.

Pas på ikke at berøre afskærerkniven til trimmesnoren.

Hold ledninger væk fra trimmesnoren og vær altid opmærksom på, hvor ledningen ligger.

Hold altid hænder og fødder væk fra trimmesnoren, og især når trimmeren startes.

Advarsel! Trimmesnoren bliver ved med at rotere i nogle sekunder efter, at strømmen er slukket.

Brug aldrig trimmeren uden skærmen eller med defekt skærm.

Sørg altid for, at ventilationsåbningerne holdes fri for snavs.

Lær at bruge betjeningsgrebene korrekt, og sæt dig ind i trimmerens korrekte brug.

Brug kun trimmeren i dagslys eller i tilstrækkeligt kunstigt lys.

Kontroller forlængerledninger for tegn på skader eller slitage. Hvis ledningen beskadiges under brug, så skal den

straks kobles fra strømforsyningen

4


SYMBOLER

Nogle af de følgende symboler kan være brugt på dit værktøj. Se nærmere på dem, og husk

hvad de betyder. Når symbolerne tolkes korrekt, vil du kunne betjene værktøjet med større

sikkerhed.

Dobbeltisoleret Klasse II

OBS! Fare.

Dele af værktøjet kan

genbruges.

Værktøjet er fremstillet efter

og opfylder de europæiske

sikkerhedsnormer.

Når elværktøjer er udtjente,

skal de afleveres på en

genbrugsstation. Derved

oparbejdes genbrugelige dele

miljømæssigt forsvarligt.

Brug arbejdshandsker ved

brug af værktøjet og ved

fjernelse af snavs.

OBS! Hold hænder og fødder

væk fra de skærende dele.

Prøv ikke at fjerne

tilstopninger og hindringer,

mens værktøjet kører.

Hold omkringstående

personer og kæledyr på

afstand af værktøjet, når det

er i brug.

Brug passende

arbejdsbeklædning, da græsog

grenrester samt snavs kan

slynges ud fra trimmesnoren.

Advarsel! Dette værktøj

drives af en farlig strøm og

spænding.

Brug høreværn og

beskyttelsesbriller.

Advarsel! Brug ikke værktøjet

i fugtige eller våde omgivelser

og i eller lige efter regnvejr.

Læs brugervejledningen

omhyggeligt før brug,

vedligeholdelse og reparation.

Advarsel! Kontroller alle

forlængerledninger for

skader. Hvis en beskadiget

ledning ikke tages ud af

stikkontakten eller udskiftes,

kan det medføre et alvorligt

elektrisk stød.

5


BETJENING OG BRUG

A. Udskiftning af spolen

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2. Tryk på begge låseanordninger (20) på spoledækslet (13) og fjern dækslet.

3. Tag spolen (14) ud af spoledækslet (13). Se også nedenstående billeder A.1 og A.2.

4. Fjern rester af græs og snavs.

5. Før den nye spoles trimmesnore (15) gennem øjerne (17) på trimmerhovedet (16) (hver

trimmesnor i hvert sit øje på trimmerhovedet). Se også billede A.3.

6. Sæt spolen fast i trimmerhovedet. Kontroller, at trimmesnorene ikke kommer i klemme, og træk 9

cm ud af spolen.

7. Sæt spoledækslet med spolen på trimmerhovedet (16) og tryk, indtil låseanordningerne (20) på

spoledækslet (13) sidder sikkert fast.

B. Forlængelse af trimmesnoren

Før brug kan trimmesnoren forlænges på følgende to måder:

Manuel forlængelse af trimmesnoren

1. Afbryd strømmen, før trimmesnoren forlænges manuelt. Tryk på centrifugalblokken og træk

snoren lige ud, så den er længere end klippebredden.

2. Tænd for strømmen og start trimmeren, så bliver den del af snoren, der er længere end

klippebredden skåret af af kniven på skærmen.

Manuel forlængelse

Centrifugalblok

Automatisk forlængelse af trimmesnoren

Start trimmeren. Trimmesnoren forlænges automatisk af centrifugalkraften gennem trimmerhovedets

øje. Start trimmeren i 10 sekunder og stop så trimmeren, så trimmerhovedet står helt stille. Gentag

dette 3-5 gange, indtil trimmesnoren har nået den ønskede længde.

6


C. Montering af beskyttelsesskærmen (C.1 – C.4)

1. Placer skærmen, så den vender nedad og kan sættes ind i motorkappen, så skruehullerne er

overfor hinanden.

2. Fastgør skærmen med 3 stk. skruer ST 4,2 x 15 (C3) og 1 skrue M 4 x 35 (C4).

D. Justering af teleskopstangen

1. Løsn justeringshåndtaget (6) ved at dreje det i urets retning (D1).

2. Træk stangen ud til den ønskede længde. (D2).

3. Spænd justeringshåndtaget ved at dreje det mod uret (D3).

E. Montering og justering af forreste håndtag

1. Monter forreste håndtag (4) på bageste håndtags kappe som vist på E.1.

2. Før gevindstykket M 5 x 112 gennem forreste håndtag som vist på E.2.

3. Juster forreste håndtag til den ønskede position og skub så låsegrebet (2) fremad for at låse

forreste håndtag til bageste håndtags kappe. Spænd så skruen med håndgreb i urets retning som

vist på E.3 – E.4.

4. Gentag ovennævnte trin, hvis håndtaget igen skal justeres.

7


F. Brug af forlængerledning

1. Brug en forlængerledning, der svarer til ledningen på græstrimmeren. Sæt trimmerens stik i

forlængerledningens stik og gør forlængerledningen fast i kabelholderen (18). Derved undgås for

kraftigt træk i trimmerens ledning.

G. Betjening af trimmeren

1. Start trimmeren ved at trykke på afbryderen (3).

2. Stop trimmeren ved at slippe afbryderen.

8


H. Justering af trimmevinklen

1. Trimmerhovedets vinkel justeres ved et trykke på vinkeljusteringsknappen (21), og derefter dreje

hovedet til den ønskede vinkel. Slip knappen for at låse hovedet i den ønskede vinkel. (H.1)

I. Trimning

1. Fold beskyttelsesbøjlen (8) ud, før trimningen begynder. Den beskytter blomster og

planter, der ikke skal trimmes, mod at blive ødelagt. (I.1 – I.2)

Trimning af græs gøres bedst ved at have et fast greb i trimmeren og svinge den let fra side til

side.

9


Trimning af kanter

1. Træk funktionsvælgeren (5) tilbage og drej det bageste håndtag 90 grader med uret. Slip

funktionsvælgeren for at låse det bageste håndtag. (I.3 – I.4).

2. Tryk på vinkeljusteringsknappen (21) og drej trimmehovedet, så det står 90 grader i forhold til

teleskopstangen (I.5 – I.6). Slip knappen, så trimmerhovedet låses. Græstrimmeren kan nu

bruges til kanttrimning.

Problemløsning

Hvis trimmeren ikke kan starte, kontroller, at der er tændt for strømmen, og at

trimmerens ledning og forlængerledningen er rigtigt koblet.

Hvis trimmeren ikke klipper korrekt, kontroller da trimmesnorens længde.

Juster trimmesnorens længe hvis nødvendigt, se fremgangsmåde på side 6, eller sæt

ny trimmesnor i.

Ved mistanke om en fejl ved trimmeren, skal den efterses/repareres hos et autoriseret

værksted. Der er ingen dele i trimmeren, bortset fra trimmesnoren, som brugeren selv

kan udskifte.

Garanti

Der er 2 års reklamationsret på dette produkt. Skader der skyldes almindelig slitage,

overbelastning eller uhensigtsmæssig behandling, er ikke dækket af garantien.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg

A. Jakobsens Vænge 21

DK-5220 Odense SØ

Der tages forbehold for trykfejl.

10

More magazines by this user
Similar magazines