Elkædesav 16 - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Elkædesav 16 - Harald Nyborg

17. Bær aldrig et tilsluttet redskab med fingeren på start/stop kontakten. Vær sikker på, at start/stop

kontakten ikke er trykket ind, når redskabet tilsluttes elnettet.

18. Brug forlængerkabler beregnet til udendørs brug, når redskabet bruges udendørs.

19. Vær årvågen.

Se, hvad du foretager dig, brug sund fornuft. Brug aldrig et elektrisk redskab, når du er træt.

20. Kontroller for skader.

Før du benytter redskabet, kontroller da, at ingen beskyttelseskomponenter eller andre dele er

beskadigede. Kontroller, at beskyttelsesfunktioner fungerer korrekt efter deres hensigt.

Kontroller, at intet er monteret skævt, at bevægelige dele kan bevæges frit, at der ikke er

beskadigelser eller andre forhold, der kan påvirke redskabets brug.

Hvis en beskyttelsesanordning eller andre dele er beskadigede, skal de udskiftet af et

autoriseret servicested, hvis andet ikke er anført i manualen. Defekte kontakter skal udskiftes af

et autoriseret servicested. Benyt ikke redskabet, hvis start/stop kontakten ikke virker.

21. Advarsel!

Brug af ethvert tilbehør, der ikke anbefales i denne manual, indebærer fare for personskader.

22. Lad dit redskab reparere af en kvalificeret person eller et autoriseret servicested.

Dette elektriske redskab er i overensstemmelse med alle relevante sikkerhedskrav.

Reparationer skal altid foretages af kvalificerede personer og med brug af originale reservedele.

Hvis dette ikke overholdes, kan det være til betydelig fare for brugeren.

Yderligere instruktioner og anvisninger for brug af kædesave

1. Brug ikke kædesaven over skulderhøjde.

2. Hold altid kædesaven med begge hænder.

3. Undgå at save i jord, wirer, hegn, unge træer samt imprægneret træ.

4. Kædesave må ikke benyttes af børn eller utrænede personer.

5. Bær tætsiddende beskyttelsesdragt for at beskytte kroppen.

6.

Tilslut kun redskabet til en elektrisk gruppe, der er beskyttet med et fejlstrømsrelæ

(HFI/HPFI), der bryder ved en fejlstrøm på maksimum 30 mA.

Kontroller redskabet før brug, hvis det er beskadiget, må det ikke benyttes.

Hvis redskabet er beskadiget, skal det repareres hos et autoriseret servicested.

Brug ikke redskabet, hvis strømkablet er slidt eller beskadiget.

7. Kontroller forlængerkabler for slitage eller beskadigelser. Hvis forlængerkablet beskadiges, træk

omgående stikket ud af stikkontakten. Rør ikke kablet, før stikket er trukket ud.

8. Før savning påbegyndes, skal du sikre dig, at du har en sikker flugtvej for faldende træer og

grene.

9

More magazines by this user
Similar magazines