Forskning 2005 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2005 - Herlev Hospital

Forskning 2005

a m t s s y g e h u s e t i h e r l e v

16 år i hælene

på YKL-40

Forsker Julia S. Johansen

fandt biomarkøren YKL-40

allerede i 1990. YKL-40

kan blive et nyt stærkt

våben i behandlingen af

blandt andet cancer og

ledegigt

K Ø B E N H AV N S A M T


f o r s k n i n g 2 0 0 5

i n d h o l d

Direktionens forord 3

YKL-40: En ny biomarkør 4

Håb for kvinder med urin-inkontinens 6

Han publicerede i "The Big Five" 8

Oversigt over den samlede forskning 10

Forskningsområder og -aktiviteter 11

Udgiver

Direktionen

Amtssygehuset i Herlev

Redaktion

Leder af Medier og Kommunikation

Jens-Peter Wehlitz (ansvarsh. red.),

Journalist Lars Normann (tekst)

Udviklingsafdelingen

Redaktionen afsluttet sept. 2006

Layout

MEDIEteam:grafik

Foto

Thomas Hommelgaard fotografi

Tryk

Kailow Tryk

ISO-14001 Miljøcertificeret

Oplag

1000 stk.


F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

F o r o r d

Ingen ”forskningsfrie zoner”

Lovgivningen fastslår, at hospitalerne har til opgave

at forske. Aktiv forskning er en forudsætning for sundhedsfaglig

udvikling. Amtssygehuset i Herlev ønsker

som universitetshospital ingen ”forskningsfrie zoner”. Vi

ønsker aktiv forskning af høj kvalitet i alle sygehusets

afdelinger som en del af det daglige arbejde.

Forskning på sygehuset er ikke forbeholdt bestemte faggrupper.

Forskning kommer ikke af sig selv. Der skal gøres en

indsats for at komme i gang. Der er brug for et inspirerende

miljø, støtte og hensigtsmæssig infrastruktur.

Derfor har vi udarbejdet en forskningspolitik, etableret

et forskningsråd, ansat en finansieringskonsulent og

prioriteret udvikling og etablering af forskningsmiljøer.

Forskningsrådet har eget budget og prioriterer blandt

andet at støtte nye forskningsprojekter.

Det er vigtigt, at vi formidler forskningens resultater og

selv anvender dem i den løbende ajourføring af kliniske

vejledninger, patientforløb og i forhold til den enkelte

patient.

Denne forskningsårsberetning er en del af formidlingen.

Den første del af beretningen fortæller om nogle af

hospitalets mange forskere, som arbejder indenfor de

forskningsmæssige kernefelter, der kendetegner Amtssygehuset

i Herlev.

Kernefelterne er:

Translationel inflammationsforskning

Translationel og klinisk cancerforskning

Forskning indenfor bevægeapparat og smerter

Forskning indenfor billeddiagnostik

Genetisk epidemiologi

Sygdomme og dysfunktioner af organer i det lille

bækken

Basal og anvendt stamcelleforskning

Den anden del af beretningen er en oversigt over de

enkelte afdelingers forskningsområder samt publikationer

i 2005.

Venlig hilsen

Direktionen

Sygehusdirektør Helge Kjersem Vicedirektør Lone H. Møller Vicedirektør Morten Christy

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Y K L - 4 0 P R O T E I N E T

YKL - 40:

En ny biomarkør i kampen

mod ledegigt og kræft

Dr.med. Julia S. Johansen opdagede som en af de første i verden proteinet YKL-

40 og udviklede en analysemetode til at måle proteinets koncentration i blodet.

Alt tyder på, at proteinet er en stærk biomarkør i behandlingen af kræft og andre

alvorlige sygdomme

Allerede under et ophold på University of California, San

Diego i 1990 opdagede afdelingslæge, dr. med. Julia S.

Johansen, Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk Afdeling,

Amtssygehuset i Herlev, proteinet YKL-40 og udviklede

en analysemetode, som kan måle koncentrationen af

dette protein i blodet.

Lige siden har Julia S. Johansen forsket i proteinets

potentialer i behandlingen af patienter med ledegigt,

kræft og en lang række andre alvorlige sygdomme.

I 2005 beskrev Julia S. Johansen sin forskning og resultater

i doktorafhandlingen ”Studies on serum YKL-40 as a

biomarker in diseases with inflammation, tissue remodeling,

fibrosis and cancer”. Doktorafhandlingen er den foreløbige

kulmination på Julia S. Johansens forskerkarriere,

og den blev forsvaret med succes i foråret 2006.

Afhandlingen beskriver proteinets mulige kliniske

anvendelighed som biomarkør hos patienter med ledegigt,

infektioner, leversygdomme og kræft.

Samtidig har et par artikler om YKL-40 i højtprofilerede

internationale lægetidsskrifter for nylig skabt en

betydelig international interesse for proteinet.

Foreløbig har Julia S. Johansen og hendes forskerhold

mest beskæftiget sig med kræft og ledegigt. De har fundet,

at hvis en patient med ledegigt har høj koncentration

af YKL-40 proteinet i blodet, så har patienten en

større risiko for ødelæggelse af ledene. Har en patient

med kræft en meget høj værdi af YKL-40 i blodet, fortæller

det lægerne, at denne patient har en større risiko

for tilbagefald af sygdommen, hurtigere sygdomsudvikling

og tidligere død. Perspektivet i denne opdagelse er,

at lægerne kan holde et særligt øje med patienter i farezonen

for en mere aggressiv kræft og eventuelt tilbyde

disse patienter supplerende eksperimentel behandling

for at undgå tilbagefald efter operation og kemoterapi.

Omvendt kan man måske skåne patienter for overbehandling,

hvis værdien for YKL-40 i blodet er lav efter

operation og kemoterapi.

Hvad er formålet med fortsat at fokusere på YKL-40?

- Vort mål med den igangværende forskning er at gøre

analysen af proteinet YKL-40 til en rutinemetode med

FDA-godkendelse, som i det daglige arbejde kan hjælpe

lægerne til at præcisere deres behandling, siger Julia S.

Johansen.

- Som markør har proteinet mange muligheder. For

eksempel kan koncentrationen af proteinet i blodet

fortælle lægerne, om en patient skal behandles mere

aggressivt, fordi lægerne vil kunne afgøre, om en

patient har en meget dårlig prognose.

- Vi har øget forskningsintensiteten væsentligt. Vi er

gået fra at måle på 3.000 blodprøver om året til 30.000

prøver. Det sker, fordi mindre studier viser, at vi er på

det rigtige spor.

- Jeg er også glad for at kunne fortælle, at der nu er

fem ph.d.-afhandlinger på vej. Alle tager udgangspunkt

i de resultater, vi nåede i 2005.

Hvorledes vil du vurdere den behandlingsmæssige værdi af

jeres forskning, hvis I når jeres mål?

Hvis vi når målet, så mener jeg, at vi har bidraget

væsentligt til forbedringen af behandlingen af i hvert

fald kræft- og ledegigtpatienter.

Hvorfor har den forskningsmæssige indsats været særligt

knyttet til to så umiddelbart forskellige sygdomme som

kræft og ledegigt?

- Der er faktisk mange lighedspunkter mellem de aktive

celler hos en ledegigtpatient og kræftceller. Det er en

af grundene til, at proteinet kan være en biomarkør for

både ledegigt og kræft. Vores forskning har for eksempel

vist, at hvis man har ledegigt og en høj koncentration

af YKL-40 i blodet, så har man en større risiko for at få

ødelagt sine led efter en årrække.

- Når man har ledegigt, så bliver ledhinden fortykket.

Cellerne deler sig hurtigt og er mere aktive end andre

celler. De producerer nogle af de stoffer, som kræftceller

også producerer.


F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Y K L - 4 0 P R O T E I N E T

Et signalement

af proteinet

Der skal laves flere store prospektive

studier

- Vort mål med den igangværende forskning er at gøre analysen af

proteinet YKL-40 til en rutinemetode med FDA-godkendelse, siger

Julia S. Johansen.

- Disse ledegigtceller er dog stadig normale celler og

ikke maligne celler som kræftcellerne. Men lige som du

ved ledegigt får ødelagt dine led, så får du ved kræft

også ødelagt det væv, der ligger omkring kræften.

Så det er meget praktisk, at jeg her på Amtssygehuset

i Herlev er ansat på en gigtafdeling. For samtidig har

jeg fået helt frie hænder til også at beskæftige mig med

cancer, siger Julia S. Johansen. Hvilket hun har gode

muligheder for på et sygehus, som i forvejen har samlet

den ypperste ekspertise inden for kræftforskning og

behandling.

En stor sidegevinst ved opdagelserne i 1990 i USA er

oprettelsen af en fond, som gennem årene har uddelt

legater til blandt andet rekreationsophold for ledegigtog

kræftpatienter. Et patent world-wide på analysemetoden

sikrer de danske patienter de mange penge, som

altså ikke havner i Julia S. Johansens lommer. Rent

teknisk er det nu et privat amerikansk firma, som producerer

analysemetoden.

De aktuelle studier tyder på, at en kombination af

bestemmelse af koncentrationen af YKL-40 i blodet sammen

med andre sygdomsrelevante biomarkører måske

kan bidrage til at forbedre vurderingen af sygdomsaktivitet,

respons på behandling og prognose hos patienter

med ledegigt, leverfibrose og kræft. YKL-40 afspejler

sandsynligvis andre aspekter af sygdomsaktiviteten ved

disse sygdomme end de aktuelt anvendte biomarkører.

De aktuelle fund skal konfirmeres i en række store prospektive

studier af patienter med ledegigt, leversygdomme

og kræft.

YKL-40 er et 40 kDa heparinbindende glykoprotein, der

tilhører familien af mammalian chitinase-like proteins.

Proteinets gen og struktur er kendt, men en eventuel

receptor for YKL-40 er endnu ikke beskrevet. YKL-40

dannes af en subgruppe af makrofager, af neutrofile

granulocytter, af fibroblastlignende synovialis-celler, af

kondrocytter fra artritbrusk, af endotelceller, af glatte

muskelceller i kar, af mammaepitelceller i involutionsstadiet,

af hepatic stellateceller i leveren samt af flere

forskellige typer kræftceller fra solide tumorer.

YKL-40 er et autoantigen hos patienter med ledegigt,

men det er uvist om proteinet har betydning for

patogenesen af autoimmunsygdomme.

YKL-40’s præcise biologiske rolle er også ukendt, men

proteinet har måske en funktion i den inflammatoriske

proces, i angiogenese og i remodellering af ekstracellulærvævet.

Ved kræftsygdomme har YKL-40 måske

betydning for kræftcelle proliferation, overlevelses- og

spredningspotentiale, for den inflammatoriske proces

omkring kræftcellerne, og for angiogenese og remodellering

af ekstracellulærvævet omkring tumor.

Forskerholdet

Julia S. Johansen har tradition for at inddrage mange

i sine projekter. Hele 15 danske forskere er direkte

involveret i projektet. Derudover har holdet løbende

kontakt til en række danske sygehuse samt University

of California, San Diego.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Forskning i verdensklasse:

u r i n - i n k o n t i n e n s

Håb for kvinder med urin-inkontinens

Overlæge, dr. med. Jens Sønksen forsker

i vibration og nervestimulation. Hans

foreløbige resultater viser, at op mod 70

procent af alle kvinder, som er ramt af

den meget udbredte stress-inkontinens,

kan helbredes

Perspektiverne for Jens Sønksens forskning er store.

Et stort, uafhængigt forskningsprojekt er ved at blive

etableret i USA. Formålet er at efterprøve resultaterne af

overlæge, dr. med. Jens Sønksens forskning i urin-inkontinens

(ufrivillig vandladning). En forskning som foreløbig

kulminerede i 2005 på Amtssygehuset i Herlev.

Resultaterne vakte stor opsigt, da de blev præsenteret

på verdens største urologiske kongres i Atlanta, USA, i

maj 2006.

Ved hjælp af en patenteret, speciel vibrator har Jens

Sønksen i en forsøgsrække behandlet 33 kvinder med

stress-inkontinens, der rammer meget bredt og i mange

aldersgrupper. På verdensplan har millioner af kvinder

lidelsen.

Som den første i verden har Jens Sønksen opnået det

gode resultat at helbrede op mod 70 procent af de

behandlede kvinder for deres inkontinens i en forsøgsrække.

Stress-inkontinens er den type, hvor den ufrivillige

vandladning udløses af nys, host og andre pludselige

påvirkninger af bækkenbunden.

Ideen til at behandle kvinder med vibration fik Jens

Sønksen, fordi han i mange år har forsket i rygmarvsskadede

mænds manglende evne til at få sædafgang. En

forskning som førte frem til en doktordisputats i 2003,

og en behandlingsmetode, som betyder, at tusinder af

lammede og rygmarvsskadede mænd verden over har

fået børn efter behandling med Jens Sønksens metode

med vibration.

Under denne forskning opdagede han, at de rygmarvsskadede

mænd, hvoraf mange har problemer med at

kontrollere blæren, fik en betydelig afslappende effekt

på blæren efter vibration via en sammentrækning af

lukkemusklen i urinrøret. Det fik Jens Sønksen til at

interessere sig for vibration og inkontinens.

Hvorledes har du behandlet de kvinder, som er blevet helbredt

for stress-inkontinens?

- Det ser ud til, at vi er i stand til at ”kickstarte” kvindernes

bækkenbund. De skal nemlig bruge deres bækkenbund

til at aktivere lukkemusklen for at undgå ufrivillig

vandladning. Disse kvinder har ofte i årevis været ude

af stand til at få kontakt med deres bækkenbund, siger

Jens Sønksen.

- Den vibrator, vi har udviklet, er i stand til at få personen

til at opfatte og trække bækkenbunden sammen på

korrekt vis.

- Vibratoren kan faktisk, hvad den kendte fortaler for

bækkenbundstræning, Helle Godtved, kunne. Hendes

metode kan helbrede 30 procent af patienterne. Vores

resultater viser, at vi kan helbrede op mod 70 procent af

denne gruppe kvinder.

- I øjeblikket følger vi 22 kvinder, som alle er blevet

helbredt med denne metode. Det er nu seks måneder

siden, de stoppede behandlingen, og de er ikke blevet

inkontinente igen.

Kan kvinderne bruge et hvilket som helst vibrerende

apparat til behandlingen?

Nej slet ikke. Mit patenterede apparat blev for nogle år

siden udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Uni-


F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

u r i n - i n k o n t i n e n s

versitet. Sammen med dem fandt jeg ud af, at det var

amplituden – hvor langt vibratoren bevæger sig op og

ned - der var det afgørende.

- Vibratoren virker optimalt, når den har et udslag på

præcis 2,5 mm 100 gange i sekundet. Det opnår vi en

succesrate på 70 procent med. Vi kørte dette forsøg på

raske kvinder. De blev udsat for en amplitude på 1 mm,

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm og 3 mm. Der var ingen tvivl

om, at bækkenbunden trak sig mest sammen ved 2,5

mm, siger Jens Sønksen.

- Vi formidler nu denne viden, og forskningsmæssigt

kigger vi fremad og stiller spøgsmålet: Kan vi gøre det

endnu bedre? Kan vi finde den videnskabelige forklaring

på, hvorfor kvindernes inkontinens forsvinder?

Perspektiverne for Jens Sønksens forskning må betegnes

som enorme. Alene i Danmark lider omkring 400.000

kvinder af inkontinens. Hvor mange af disse, der kan

behandles for lidelsen, vides endnu ikke, men Jens

Sønksen anslår, at der kan blive tale om et meget stort

tal, hvis den kliniske effekt af vibration bekræftes gennem

de kontrollerede studier, som foregår nu.

På verdensplan vil det dreje sig om millioner af kvinder

med inkontinens, som måske kan tilbydes behandling.

Usædvanlig baggrund for forskningsgennembrud

Pludselig så Jens Sønksen en sammenhæng

mellem inkontinens og manglende

sædafgang

Baggrunden for overlæge, dr. med Jens Sønksens store

forskningsmæssige satsning i disse år på at udvikle sin

vibrationsmetode til at hjælpe især kvinder med urininkontinens

er hans arbejde op gennem 90’erne med

mandlig infertilitet og erektiv dysfunktion hos lammede,

rygmarvsskadede mænd.

I 1996 færdiggør han sin ph.d., ”Ejaculation induced

by penile vibratory stimulation in men with spinal cord

injuries. The importence of the vibratory amplitude”. Det

videre arbejde fører ham frem til doktorafhandlingen,

”Assisted ejaculation and semen characteristic in spinal

cord injuries males”, 2003.

Hermed placerer Jens Sønksen sig som verdens førende

forsker, når det drejer sig om at hjælpe ellers lamme,

rygmarvsskadede mænd til at få sædafgang. Jens Sønksen

udviklede en speciel vibrator, og med denne får 75

procent af alle skadede mænd udløsning. I 1993 blev

han gæsteprofessor i USA, især på grund af sine gode

resultater med mændene. I USA præsenterede man ham

for 16 mænd, som ikke kunne få udløsning, og da han

behandlede dem, lykkedes det netop for 75 procent af

mændene at få udløsning.

Jens Sønksen havde opdaget, at vibratoren kunne få de

rygmarvsskadede mænds blære til at slappe af. Mange

rygmarvsskadede mænd og kvinder har det problem, at

deres blære er overaktiv. Det betyder, at deres blære

måske kun kan indeholde 50 ml, hvorefter indholdet

tabes gennem ufrivillig vandladning. Når disse mænd

blev vibreret på penis i en række studier, så man, at

blæren blev fuldstændig passiv og stod stille, og den

kunne pludselig indeholde 400 ml.

Årsagen til forøgelsen blev undersøgt i et ph.d.-studie.

Derefter stod det klart, at man ved hjælp af vibration

kunne fordoble kapaciteten i blæren og få blæren til at

slappe af gennem en refleks i rygmarven.

Der blev indledt et samarbejde med PanumInstituttet

og deres neurofysiologer. Man fandt nemlig ud af, at når

blæren slappede af, så slappede benene også af. Spasmer

- ufrivillige muskelbevægelser - forsvandt i et par

timer. Dette har også stor betydning for rygmarvsskadede

og andre, der har problemer med ikke at kunne

sidde stille i en kørestol.

Jens Sønksen er nu ”far” til flere hundrede børn over

hele kloden. Hans metode har opnået både de nødvendige

godkendelser og har vundet indpas som en almindelig

behandlingsmetode for rygmarvsskadede mænd.

Hele dette arbejde førte frem til, at han pludselig så en

sammenhæng mellem vibration, manglende sædafgang

og urin-inkontinens.

Jens Sønksen har modtaget en række priser. Han er

placeret i adskillige internationale urologiske komiteer,

og han har publiceret 70 videnskabelige artikler i internationale

tidsskrifter og lærebøger. Han er klinisk forskningslektor

ved Købehavns Universitet, og når han i 2003

tog ansættelse ved Amtssygehuset i Herlev skyldes det

en fremsynet Direktion og ledende overlæge Jesper Rye

Andersen, Urologisk Afdeling, som skruede en dengang

unik stilling sammen, hvor Jens Sønksen kunne arbejde

klinisk på afdelingen sideløbende med sine forskningsmæssige

aktiviteter.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

o v e r s e t d i a g n o s e

The Big Five

Globalt set kæmper titusinder af forskere

for at få deres forskning publiceret

i tidsskrifter med høj impact factor. Ole

Haagen Nielsen nåede målet

Forskernes vigtigste opgave er naturligvis at tilvejebringe

ny væsentlig viden. Men spredes denne viden

ikke, så er den ikke meget værd. Det er her, at de nationale

og internationale medicinske tidsskrifter kommer

ind i billedet.

De er alle rangeret efter deres impact factor – nogle få

rejser sig himmelhøjt over resten af tidsskrifterne. Alle

forskere drømmer om at publicere i The Big Five: Lancet,

New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of

Internal Medicine og BMJ. Kun få når dette mål.

Overlæge Ole Haagen Nielsen fra Medicinsk Gastroenterologisk

Afdeling på Amtssygehuset i Herlev og hans to

kolleger, 1. reservelæge Ben Vainer, Patologisk Anatomisk

Institut, Herlev, og professor Ove B. Schaffalitzsky de

Muckadell fra Odense Universitetshospital, nåede den

absolutte top: Lancet, et tidsskrift kun ganske få danske

forskere har publiceret i. I artiklen satte de tre læger spot

på en oftest overset diagnose: mikroskopisk kolit med

Ole Haagen Nielsen som førsteforfatter.

- Hvad betyder det for jer, at artiklen kom i Lancet?

Ole Haagen Nielsen: - Det er en tilfredsstillelse at få

accepteret et videnskabeligt arbejde i et high impact

tidsskrift. Det bliver man glad for.

Rent materielt er det uden betydning, vi får ikke højere

løn af den grund. Vigtigst er det, at patienter jorden

over måske i højere grad fremover får stillet den korrekte

diagnose og efterfølgende kan få en korrekt behandling

for tarmsygdommen mikroskopisk kolit.

- Kan publiceringen betyde noget positivt for din karriere?

- Det kan betyde noget, når man søger forskningsmidler.

De personer, som sidder i bestyrelserne for de forskellige

fonde ser ikke kun på projektet, men også på det

vedlagte cv. Når de så ser, at ansøgeren har publiceret

i Lancet eller andre vigtige tidsskrifter – så tæller det i

hvert fald ikke negativt.

- Du fik en high impact pris i 2005 fra Forskningsrådet

her på sygehuset. Hvorfor?

Ole Haagen Nielsen følger nøje kameraets bevægelser i patientens

krop på en skærm.

- Vores artikel havde sygehusets højeste impact factor

sidste år, fordi Lancet er det næst mest citerede internmedicinske

tidsskrift i verden, og forskerne på Herlev fik

en stribe priser på 5.000 – 20.000 kroner afhængig af

den impact factor, som deres artikler opnåede.

- I forskerkredse taler man om ”The Big Five” – de fem

væsentligste lægetidsskrifter for forskere at publicere i.

Lancet er næstøverst på listen, kun overgået af New England

Journal of Medicine. Hvorfor?

- Der tale om en selektion gennem tid. Der findes ca.

5.000 lægetidsskrifter i verden. Lancet er uhyre respekteret.

Læger rundt i verden har ikke meget tid, men

de vil gerne læse nogle få tidsskrifter for at holde sig

ajour med den nyeste viden. Her er ”The Big Five” interessant.

De har en stor bredde og ekstrem høj kvalitet i

artikelvalget. Derfor går millioner af læger verden over


F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

o v e r s e t d i a g n o s e

efter ”The Big Five”. Det store antal læsere er med til

at skabe tidsskrifternes tårnhøje impact factor, for de

citerer fra disse igen og igen i deres egne publikationer.

Der må være flere grunde til, at lægerne går efter ”The

Big Five”?

- De er meget professionelt og benhårdt redigeret. De

bliver jo læst i millionoplag i Asien, Sydamerika, USA,

Canada, Europa - verden over. Det betyder, at forskerne

er særligt interesserede i at publicere netop i disse

tidsskrifter.

På sporet af en overset diagnose

Overlæge Ole Haagen Nielsen fik sammen med sine kolleger sin viden

via det daglige arbejde på afdelingen

Artikler med væsentlige oplysninger med stor betydning

for patienter globalt er ikke nødvendigvis et produkt

af et forskerholds intense, mangeårige grundforskning.

I dette tilfælde mente tre danske læger, at en bestemt

diagnose, mikroskopisk kolit, var aldeles overset og

nærmest glemt, til stor skade for patienterne. Overlæge

Ole Haagen Nielsen fortæller om forløbet, der gik forud

for publiceringen i Lancet:

- På vores afdeling Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

på Amtssygehuset i Herlev har vi ofte patienter med

mikroskopisk kolit, som i princippet er en godartet sygdom.

Men den kan være ganske alvorligt invaliderende

for patienterne i perioder, for symptomerne er 10-15

vandige diaréer i døgnet.

- Jeg faldt så over en artikel i et specialtidsskrift. Det

var i foråret 2004, hvor nogle svenske forskere i øvrigt

fastslog, at sygdommen var ret hyppig blandt ældre

kvinder. Det svarede til mine egne erfaringer, og jeg

havde også en opfattelse af, at mange patienter med

sygdommen aldrig fik den diagnosticeret. Især på andre

sygehuse, som ikke havde fokus på sagen.

- Derfor tog jeg kontakt med Bent Vainer, som var patolog

her på sygehuset og en professor i gastroenterologi,

Ove B. Schaffalitzsky de Muckadell, fra Odense Universitetshospital.

Vi talte sammen om at skrive en artikel

om emnet, for vi var enige om, at der var tale om en

ofte overset diagnose. Vi skrev derefter artiklen i fællesskab

med mig som hovedforfatter.

- Diagnosen har levet et stille, ukendt liv og millioner

af læger verden over har næppe været opmærksom på

diagnosen og de relativt gode behandlingsmuligheder,

der er. Det betød, at mange, mange patienter globalt

helt unødvendigt fik deres liv ødelagt af denne sygdom.

Nyere studier fra Örebro og Olmsted County i Minnesota

(et af de få områder i USA, hvor man har regionalt overblik

over patientpopulationen) viser, at tilstanden er

langt hyppigere end tidligere antaget.

- Vi anførte en række diagnostiske kriterier og opdaterede

oplysninger om behandlingen af sygdommen med

flere muligheder. Det var også vigtigt at understrege, at

sygdommen principielt har et godartet forløb.

Diagnosen mikroskopisk kolit omfatter to tilstande: kollagen

kolit og lymfocytær kolit, og begge er karakteriserede

ved vedvarende, vandig diaré. En undersøgelse ved

kolonskopi afslører imidlertid blot en normalt udseende

slimhinde i tarmen. De radiologiske forhold er også normale.

Dette betyder, at de fleste læger kommer frem til,

at patienten lider af tilstanden ”irriteret tyktarm”. Med

den besked bliver patienten sendt hjem. Lægerne undlader

alt for ofte at tage biopsier på grund af det umiddelbart

normale udseende. Men disse biopsier er helt

afgørende for at stille den korrekte diagnose.

De patologiske forandringer for kollagen kolit og lymfocytær

kolit er ikke patognomiske, men ses ved en række

andre inflammatoriske tilstande i colon.

Såfremt de karakteristiske kliniske fund er tilstede, og

hvis koloskopien viser normale eller tilnærmelsesvis normale

forhold, kan diagnosen dog stilles med forholdsvis

stor sikkerhed.

Andre sygdomme som colitis ulcerosa, Crohns sygdom,

infektioner, divertikelsygdom og amyloidose bør udlukkes

gennem grundige undersøgelser.

Behandlingen er overvejende empirisk. Det er imidlertid

vigtigt, at patienten ikke indtager stoffer, der stimulerer

tarmens sekretion. Budesonid (9 mg i døgnet) er en mulighed,

og vismut subsalicylat (ikke markedsført i Danmark)

er ligeledes effektiv ved den initiale behandling

af kollagen kolit. Man kan efterfølgende forsøge med lavdosis

budesonid eller 5-aminosalicylsyre i standarddosering

for kronisk inflammatorisk tarmsygdom for at holde

den i ro. Dog mangler der fortsat kontrollerede og valide

studier, hvori man fokuserer på den remissionbevarende

langtidsbehandling af mikroskopisk kolit og på behandling

af nydiagnosticeret lymfocytær kolit.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

forskningsaktivitet

Oversigt over den samlede Forskningsaktivitet

Akademisk personale med relation til forskning

Type

Antal

Professorater 12,5

Kliniske lektorer 34

Ph.d.stillinger 36

Andre forskerstillinger 1,5

400

Journal impact factor

350

300

250

200

150

100

50

0

KIRURGI samlet MEDICIN samlet TVÆRGÅENDE samlet

2002 2003 2004 2005

Figuren viser udvikling i forskningens

kvantitet og kvalitet.

Øverst ses det samlede antal

af originalartikler publiceret i

internationale tidsskrifter med

peer review ordning. Nederst

vises den samlede journal impact

factor for de tidsskrifter,

disse originalartikler er publiceret

i - for de tværgående

områder.

Kilde: Fagbiblioteket

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor: Tværgående

anæstesi biokemi fysiologi immunologi mikrobiologi patologi radiologi

2002 2003 2004 2005

1 0 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


Fagbiblioteket har udarbejdet fortegnelsen over de

videnskabelige publikationer. På baggrund af søgninger

i databaserne Pubmed, Embase og Web of Science samt

modtagne oplysninger fra de enkelte afdelinger er der

medtaget henvisninger til originalartikler og oversigtsartikler

fra peer review tidsskrifter, videnskabelige aff

o r s k n i n g 2 0 0 5

forskningsområder

Forord til Publikationslisten

handlinger, bøger, bogkapitler og videnskabelige rapporter.

Afdelingernes bidragydere er fremhævet med

fed skrift.

Publikationslisten er opstillet afdelingsvis. Publikationer,

der er et resultat af samarbejde mellem flere afdelinger

er registreret under de respektive afdelinger.

Kirurgi

Brystkirurgisk Afdeling F 12

Gynækologisk-obstetrisk Afdeling G 13

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D 14

Kirurgisk Urologisk Afdeling H 15

Ortopædkirurgisk Afdeling T 16

Plastikkirurgisk Afdeling V 17

Øjenafdelingen Ø 18

Medicin

Akut Medicinsk Kardiologisk Afdeling S 20

Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L 21

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J 23

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C 25

Reumatologisk Medicinsk Geriatrisk Afdeling Q 27

Medicinsk Nefrologisk Afdeling B 29

Onkologisk Afdeling R 29

Tværgående

Anæstesiologisk Afdeling I 32

Klinisk Biokemisk Afdeling K 33

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling Z 35

Klinisk Immunologisk Afdeling 36

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M 37

Patologisk Anatomisk Institut 38

Radiologisk Afdeling X 39

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 1 1


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Brystkirurgisk

afdeling f

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Forskningsaktiviteter

Mamma’s sygdomme med fokus på cancer mammae, herunder

genetiske forhold, samt mastalgi. Postoperativ opfølgning,

patientuddannelse, stress-niveau, og livskvalitet (i samarbejde

med Kræftens Bekæmpelse og Ballegaards Akupunkturcenter).

Forebyggelse/reduktion af serom (steroid-bolus).

Behandling af operationssequelae med akupunktur.

Behandling af mastalgi med transkutan nervestimulation.

Operation for cancer-recidiv med sentinel node teknik.

Vurdering af genetisk polymorfi ved cancer mammae (> 1.000

patienter indgået).

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Axelsson CK, Nordestgaard BG.

No association of breast cancer risk with integrin beta(3) (ITGB3)

Leu33Pro genotype. Br J Cancer 2005 Jul 11;93(1):167-71.

Kroman NT, Lidegaard O, Kvistgaard ME. Breast cancer--a lifestyle

disease?. Ugeskr Laeger 2005 Dec 5;167(49):4636-41.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

1 2

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling g

Gynækologisk obstetrisk

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylær forskning.

Patogeneseforskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske og biologiske

behandlingsmetoder.

Kvalitetssikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaseret opgørelse over kvaliteten på

gynækologiske afdelinger.

Registerforskning og kvalitetssikring i obstetrik.

Forskningsaktiviteter

Kræftsygdomme i kvindelige kønsorganer, risikofaktorer for at

udvikle brystkræft, hormoners indflydelse på kredsløbssygdom hos

kvinder og risikoen for kvindelige kræftformer.

Forløb, behandlingsmetoder og kvalitetssikring ved spontan abort,

provokeret abort og graviditet uden for livmoderen.

Seksualvaners indflydelse på risikoen for at udvikle dissemineret

sklerose.

Imprinting sygdomme og in vitro fertilisation, ovulationsmekanismer,

in vitro maturisation. Endometrievurdering og optimering

ved IVF, hypooxygenær celledyrkning (Endometrieceller, ægceller,

embryoner). Kvalitetsudvikling og akkreditering inden for dansk

gynækologi og obstetrik.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Bryndorf T, Kirchhoff M, Larsen J, Andreasson B, Westh H, Rose

H, Lundsteen C. The most common chromosome aberration

detected by high-resolution comparative genomic hybridization

in vulvar intraepithelial neoplasia is not seen in vulvar squamous

cell carcinoma (vol 106, pg 43, 2004). Cytogenetic and Genome

Research 2005;108(4):365.

Gras S, Host E, Fahrenkrug J. Role of pituitary adenylate cyclaseactivating

peptide (PACAP) in the cyclic recruitment of immature

follicles in the rat ovary. Regul Pept 2005 May 15;128(1):69-74.

Hjollund NH, Bonde JP, Ernst E, Lindenberg S, Andersen AN,

Olsen J. Spontaneous abortion in IVF couples - a role of male

welding exposure. Hum Reprod 2005 Jul;20(7):1793-7.

Humaidan P, Bungum L, Bungum M, Hald F, Agerholm I, Blaabjerg

J, Andersen CY, Lindenberg S. Reproductive outcome using a

GnRH antagonist (cetrorelix) for luteolysis and follicular synchronization

in poor responder IVF/ICSI patients treated with a flexible

GnRH antagonist protocol. Reproductive Biomedicine Online

2005 Dec;11(6):679-84.

Jakobsen LP, Vejtorp M. Unexplained spontaneous bleeding from

the uterine artery. Ugeskr Laeger 2005 Mar 14;167(11):1299-300.

Kroman NT, Lidegaard O, Kvistgaard ME. Breast cancer--a lifestyle

disease?. Ugeskr Laeger 2005 Dec 5;167(49):4636-41.

Lidegaard O, Kroman NT. The epidemiology of breast cancer.

European Clinics in Obstetrics and Gynaecology 2005;1(1):24-8.

Lidegaard O, Pinborg A, Andersen AN. Imprinting diseases

and IVF: Danish National IVF cohort study. Hum Reprod 2005

Apr;20(4):950-4.

Mikkelsen AL. Strategies in human in-vitro maturation and

their clinical outcome. Reproductive Biomedicine Online 2005

May;10(5):593-9.

Nohr B, Legarth J. B-Lynch suture, the surgical first choice for

atonic postpartum hemorrhage after Cesarean section. Ugeskr

Laeger 2005 May 9;167(19):2050-4.

Petersen A, Mikkelsen AL, Lindenberg S. The impact of oxygen

tension on developmental competence of post-thaw human

embryos. Acta Obstet Gynecol Scand 2005 Dec;84(12):1181-4.

Petersen A, Bentin-Ley U, Ravn V, Qvortrup K, Sorensen S, Islin H,

Sjogren A, Mosselmann S, Hamberger L. The antiprogesterone

Org 31710 inhibits human blastocyst-endometrial interactions in

vitro. Fertil Steril 2005 Apr;83:1255-63.

Pinborg A, Lidegaard O, Freiesleben NL, Andersen AN. Consequences

of vanishing twins in IVF/ICSI pregnancies. Hum Reprod 2005

Oct;20(10):2821-9.

Secher LL, Klysner AH, Lidegaard O. Treatment of ectopic pregnancies

in Denmark. Ugeskr Laeger 2005 May 9;167(19):2048-50.

Bogkapitler

Andreasson B, Bock JE, Sand C. Sygdomme i vulva. In: Ottesen B,

Mogensen O, Forman A, editors. Gynækologi. 3. ed. Kbh.: Munksgaard

Danmark; 2005. p. 240-9.

Lidegaard O, Fangel Poulsen E. Kontraception. In: Ottesen B,

Mogensen O, Forman A, editors. Gynækologi. 3. ed. Kbh.: Munksgaard

Danmark; 2005. p. 106-24.

Mosgaard BJ. In: Mosgaard BJ, editor. Gynækologi, obstetrik og

hormonbehandling. Praktisk medicin; 2005.

Palle C. Operationer på cervix. In: Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B,

editors. Operativ gynækologi. 1. ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 193-202.

Palle C. Perioperative komplikationer. In: Clevin L, Kjer JJ, Ottesen

B, editors. Operativ gynækologi. 1. ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 289-96.

Palle C. Operationer for vulvacancer og vulva præcancroser. In:

Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B, editors. Operativ gynækologi. 1. ed.

Kbh.: Gad; 2005. p. 257-70.

Palle C. Fisteloperationer. In: Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B, editors.

Operativ gynækologi. 1. ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 282-4.

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 1 3


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Kirurgisk gastroenterologisk

afdeling D

Forskningsområder

Udvikling af non-invasive behandlingsmodaliteter ved cancersygdomme.

Patofysiologisk forskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder inden for øvre

abdominalkirurgi.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Forskning omkring analinkontinens (sakraknervestimulation).

Forskningsaktiviteter

Behandling af cancer i leveren, galdeveje, pancreas og rectum.

Herudover behandling af iatrogene galdevejslæsioner og vanskelige

choledochussten. Reservoirkirurgi for colitis ulcerosa og

behandling af komplikationer til Crohn’s sygdom.

Foretager alle former for behandling af specielle benigne og

maligne analsygdomme.

Videnskabelige Publikationer 2005

tion for faecal incontinence in patients with previous partial spinal

injury including disc prolapse. Br J Surg 2005 Jun;92(6):734-9.

Jarrett MED, Matzel KE, Stosser M, Christiansen J, Rosen H,

Kamm MA. Sacral nerve stimulation for faecal incontinence following

a rectosigmoid resection for colorectal cancer. Int J Colorectal

Dis 2005 Sep;20(5):446-51.

Matthiessen MW, Pedersen G, Albrektsen T, Adamsen S, Fleckner

J, Brynskov J. Peroxisome proliferator-activated receptor expression

and activation in normal human colonic epithelial cells and

tubular adenomas. Scand J Gastroenterol 2005 Feb;40(2):198-

205.

Nolsoe CP, Skjoldbye B, Nielsen MB. Educational strategies for

diagnostic ultrasonography. Danish Society of Diagnostic Ultrasonography.

Ugeskr Laeger 2005 Mar 21;167(12-13):1409.

Skjoldbye B, Nielsen MB, Nolsoe CP. Liver ultrasonography with

the use of contrast media. Danish Society of Radiology. Ugeskr

Laeger 2005 Mar 21;167(12-13):1404.

Toft L, Adamsen S, Bonde JP. Tsunami. Ugeskr Laeger

2005;167(11):1250-4.

Tidsskriftsartikler

Adamsen S. The endoscopic training triangle: Advancing from

focus on skills to competence-based training. Endoscopy 2005

Sep;37(9):854-6.

Adamsen S, Funch-Jensen PM, Drewes AM, Rosenberg J,

Grantcharov TP. A comparative study of skills in virtual laparoscopy

and endoscopy. Surgical Endoscopy and Other Interventional

Techniques 2005 Feb;19(2):229-34.

Ainsworth AP, Adamsen S, Rosenberg J. Cholecystectomy in Denmark

1989-2003. Ugeskr Laeger 2005 Jun 13;167(24):2648-50.

Arnesen RB, Adamsen S, Svendsen LB, Raaschou HO, von Benzon

E, Hansen OH. Missed lesions and false-positive findings on computed-tomographic

colonography: a controlled prospective analysis.

Endoscopy 2005 Oct;37(10):937-44.

Bertelsen CA, Burcharth F. Klatskin’s tumors. Ugeskr Laeger 2005

Apr 4;167(14):1525-30.

Burcharth F, Jensen BV. Treatment of liver and lung metastases

from colorectal cancer. Ugeskr Laeger 2005 Nov 7;167(45):4268-

72.

Burcharth F, Moesgaard FA. Diagnosis and treatment of complications

during cholecystectomy. Ugeskr Laeger 2005 Jun

13;167(24):2620-2.

Burcharth J, Parvaiz I, Moesgaard FA. Wandering spleen. Ugeskr

Laeger 2005 Aug 15;167(33):3058-9.

Jakobsen LP, Vejtorp M. Unexplained spontaneous bleeding from

the uterine artery. Ugeskr Laeger 2005 Mar 14;167(11):1299-300.

Jarrett MED, Matzel KE, Christiansen J, Baeten CGMI, Rosen H,

Bittorf B, Stosser M, Madoff R, Kamm MA. Sacral nerve stimula-

Bøger

Ginnerup Pedersen B, Bøge Arnesen R, Poulsen PB, Adamsen S,

Hart Hansen O, Laurberg S. Tyktarmsundersøgelse med CT-kolografi.

- en medicinsk teknologivurdering. København: CEMTV; 2005.

Skjoldbye B, Bachmann Nielsen M, Høgholm Pedersen M. Basic of

clinical ultrasound. 1. ed. Ultra Pocket Books; 2005.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

1 4

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling h

Kirurgisk urologisk

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Forskningsaktiviteter

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje med vandladningsproblemer

(specielt benign prostatahyperplasi , urininkontinens

hos mænd og vibrationsbehandling af urininkontinens hos

kvinder) og kroniske inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel

Cystitis), mandlig infertilitet samt erektil dysfunktion.

Nordling J. Tage Hald, 1934-2004 - Obituary. Scand J Urol Nephrol

2005 Apr; 39(2):106-7.

Ohl DA, Sonksen J. Curing erectile dysfunction. Current Sexual

Health Reports 2005; 2:51-3.

Roosen JU, Klarskov P, Mogensen P. Subcapsular versus total

orchiectomy in the treatment of advanced prostate cancer: A randomized

trial. Scand J Urol Nephrol 2005;39:464-7.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Barber NJ, Roodhouse AJ, Rathenborg P, Nordling J, Ellis BW.

Ease of removal of thermo-expandable prostate stents. BJU Int

2005 Sep;96(4):578-80.

Biering-Sorensen F, Laeessoe L, Sonksen J, Bagi P, Nielsen JB,

Kristensen JK. The effect of penile vibratory stimulation on male

fertility potential, spasticity and neurogenic detrusor overactivity

in spinal cord lesioned individuals. Acta Neurochir Suppl

2005;93:159-63.

Bouchelouche K, Andersen L, Alvarez S, Nordling J, Bouchelouche

P. Increased contractile response to phenylephrine in

detrusor of patients with bladder outlet obstruction: Effect of the

alpha 1A and alpha 1D-adrenergic receptor antagonist tamsulosin.

J Urol 2005 Feb;173(2):657-61.

Fornari D, Steven K, Hansen AB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen AL,

Schwartz M, Horn T. Under-representation of bladder transitional

cell tumour 9q, 11p and 14q LOH in urine and impact on molecular

diagnosis. Anticancer Res 2005 Nov; 25(6B):4049-52.

Kallestrup EB, Jorgensen SS, Nordling J, Hald T. Treatment of

interstitial cystitis with Cystistat (R): A hyaluronic acid product.

Scand J Urol Nephrol 2005 Apr; 39(2):143-7.

Klarskov P, Nordling J, Nielsen JB. Experience with Memokath

051 ureteral stent. Scand J Urol Nephrol 2005 Apr; 39(2):169-72.

Norby B, Nordling J, Mortensen S. Lower urinary tract symptoms in

the Danish population: A population-based study of symptom prevalence,

health-care seeking behavior and prevalence of treatment

in elderly males and females. Eur Urol 2005 Jun; 47(6):817-23.

Nordling J. Efficacy and safety of two doses (10 and 15 mg)

of alfuzosin or tamsulosin (0.4 mg) once daily for treating

symptomatic benign prostatic hyperplasia. BJU Int 2005 May;

95(7):1006-12.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 1 5


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Ortopædkirurgisk

afdeling t

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Molekylærbiologisk forskning.

Basal forskning.

Kontrolleret klinisk afprøvning af nyt lægemiddel.

Forskningsaktiviteter

Kliniske opgørelser af ortopædkirurgiske sygdomme, især osteoporose

og efter alloplastikoperationer.

Desuden molekylærbiologiske us. af patogenesen ved sarcomer

(med afd. L), og us. af stofskifte ved ischæmi i underextremiteterne

(med klin.fys. afd).

Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse (med lægemiddelindustrien).

Stamcelleforskning.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Verbeeten KM, Hermann KL, Hasselqvist M, Lausten GS, Joergensen

P, Jensen CM, Thomsen HS. The advantages of MRI

in the detection of occult hip fractures. Eur Radiol 2005

Jan;15(1):165-9.

1 6

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling v

Pl astikkirurgisk

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgisk område, med fokus på

kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse af kunststofimplantater,

brystrekonstruktion, sårbehandling, -pleje og –forebyggelse,

kirurgisk behandling af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Boesen EH, Ross L, Frederiksen K, Thomsen BL, Dahlstrom K,

Schmidt G, Noested J, Krag C, Johansen C. Psychoeducational

intervention for patients with cutaneous malignant melanoma: A

replication study. J Clin Oncol 2005 Feb 20;23(6):1270-7.

Henriksen TF, Fryzek JP, Holmich LR, McLaughlin JK, Kjoller K,

Hoyer AP, Olsen DH, Friis S. Surgical intervention and capsular

contracture after breast augmentation - A prospective study of

risk factors. Ann Plast Surg 2005 Apr;54(4):343-51.

Henriksen TF, Fryzek JP, Holmich LR, McLaughlin JK, Krag C,

Karlsen R, Kjoller K, Olsen JH, Friis S. Reconstructive breast

implantation after mastetomy for breast cancer - Clinical outcomes

in a nationwide prospective cohort study. Arch Surg 2005

Dec;140(12):1152-9.

Holmich LR, Fryzek JP, Kjoller K, Breiting VB, Jorgensen A, Krag

C, McLaughlin JK. The diagnosis of silicone breast-implant rupture

- Clinical findings compared with findings at magnetic resonance

imaging. Ann Plast Surg 2005 Jun;54(6):583-9.

Holmich LR, Vejborg I, Conrad C, Sletting S, McLaughlin JK. The

diagnosis of breast implant rupture: MRI findings compared with

findings at explantation. Eur J Radiol 2005 Feb;53(2):213-25.

Bogkapitler

Krogsgaard R, Christiansen P, Eilertsen B, Hilsted KL, Siim E. En

håndbog om brystkræft. [Holte]: RKadvice; 2005.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 1 7


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Øjenafdelingen

afdeling ø

Forskningsområder

Forebyggelse, behandling og udvikling af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Forskningen er fokuseret på nethindens forhold.

Forebyggelsesområdet: indførelse af en screeningsklinik for diabetisk

retinopati i samarbejde med diabetesambulatoriet. Der er

indført elektronisk journal og elektronisk samkøring af diabetesambulatoriet

og øjenscreeningsklinikken.

Udvikling af nye behandlingsprincipper: afdelingen har vurderet

en ny medicinsk behandling af nethindehævelse ved diabetes. Med

afdelingens specielt udviklede måleudstyr har det vist sig, at den

nye behandling er virksom, og der er nu baggrund for at afprøve

dette i et klinisk forskningsprojekt. Dette skal køre som et internationalt

multicenterstudium, hvor afdelingen spiller en central rolle.

Vurdering af nyt princip vedrørende behandling af aldersrelateret

maculadegeneration ved indsprøjtning af specifikke væksthæmmere

i øjets glaslegeme. Deltagelse i multicenterundersøgelse.

Afdelingen er eneste deltager i Norden. Princippet synes at virke.

Vil indføre en ny og afgørende behandlingsstrategi i oftalmologien.

Forventes godkendt 2006.

Stort klinisk forskningsprojekt vedrørende de basale patofysiologiske

mekanismer ved diabetisk nethindesygdom, specielt hævelse

af nethindens centrum. Formentlig angivelse af nye behandlingsprincipper.

Forskningsprojekter vedrørende kvalitetsvurdering af gråstær

kirurgien.

Forskningsprojekter vedrørende nethindeløsningskirurgi og kirurgi

for visse former af aldersrelateret maculadegeneration.

Klinisk: afdelingen har etableret et center for kirurgisk behandling

af nethindens og glaslegemets sygdomme. Dette center modtager

patienter fra hele landet til avanceret diagnostik og behandling.

Der er med succes indført en ny behandling af nethindehævelse

med injektion af binyrebarkhormon i glaslegemet.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

The effect of ruboxistaurin on visual loss in patients with moderately

severe to very severe nonproliferative diabetic retinopathy:

initial results of the Protein Kinase C beta Inhibitor Diabetic

Retinopathy Study (PKC-DRS) multicenter randomized clinical

trial. Diabetes 2005 Jul;54(7):2188-97.

Alyahya GA, Bangsgaard R, Prause JU, Heegaard S. Occurrence

of lacrimal gland tissue outside the lacrimal fossa: comparison of

clinical and histopathological findings. Acta Ophthalmol Scand

2005 Feb;83(1):100-3.

Buch H, Nielsen NV, Vinding T, Jensen GB, Prause JU, la Cour M.

14-year incidence, progression, and visual morbidity of age-related

maculopathy - The Copenhagen City Eye Study. Ophthalmology

2005 May;112(5):787-98.

Buch H, Vinding T, la Cour M, Jensen GB, Prause JU, Nielsen NV.

Age-related maculopathy: A risk indicator for poorer survival in

women - The Copenhagen city eye study. Ophthalmology 2005

Feb;112(2):305-12.

Buch H, Vinding T, la Cour M, Jensen GB, Prause JU, Nielsen NV.

Risk factors for age-related maculopathy in a 14-year followup

study: the Copenhagen City Eye Study. Acta Ophthalmol Scand

2005 Aug;83(4):409-18.

Christensen U, Villumsen J. Prognosis of pseudophakic retinal

detachment. J Cataract Refract Surg 2005 Feb;31(2):354-8.

Gonzales CR. Enhanced efficacy associated with early treatment

of neovascular age-related macular degeneration with pegaptanib

sodium: an exploratory analysis. Retina 2005 Oct;25(7):815-27.

Hamann S, la Cour M. Water homeostasis in the ischaemic

retina: is aquaporin-4 involved? Acta Ophthalmol Scand 2005

Oct;83(5):523-5.

Hansen AB, Hansen RN, Colding-Jorgensen M, Borch-Johnsen K,

Lund-Andersen H. Model simulation of the patient flow through a

screening centre for diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol Scand

2005 Dec;83(6):678-86.

Heijl A, Algvere PV, Alm A, Andersen N, Bauer B, Carlsson JO,

Ehinger B, Eide N, Fledelius H, Foerster M, Hjortdal J, Holmstrom

G, Hovding G, Kivela T, la Cour M, Lindblom B, Moller-Pedersen

T, Nikoskelainen E, Prause JU, Riise R, Rosenberg T, Seregard S,

Stefansson E, Tarkkanen A, Tervo T, Tornqvist K, Zetterstrom C.

Nordic research in ophthalmology. Acta Ophthalmol Scand 2005

Jun;83(3):278-88.

Kessel L, Kalinin S, Soroka V, Larsen M, Johansson LBA. Impact

of UVR-A on whole human lenses, supernatants of buffered human

lens homogenates, and purified argpyrimidine and 3-OH-kynurenine.

Acta Ophthalmol Scand 2005 Apr;83(2):221-7.

Kiilgaard JF, Andersen MVN, Wiencke AK, Scherfig E, la Cour M,

Tezel TH, Prause JU. A new animal model of choroidal neovascularization.

Acta Ophthalmol Scand 2005 Dec;83(6):697-704.

Klemp K, Sander B, Brockhoff PB, Vaag A, Lund-Andersen H,

Larsen M. The multifocal ERG in diabetic patients without retinopathy

during euglycemic clamping. Investigative Ophthalmology

& Visual Science 2005 Jul;46(7):2620-6.

Klitgaard TL, Haamann PH, Villumsen JE, Larsen M. Intravitreal

triamcinolone therapy. New therapeutic alternative for patients

with vision-threatening eye diseases. Ugeskr Laeger 2005 Apr

18;167(16):1729-31.

Kroyer K, Jensen OM, Larsen M. Objective signs of photoreceptor

displacement by binocular correspondence perimetry: A study of

epiretinal membranes. Investigative Ophthalmology & Visual Sci-

1 8

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling Ø

Øjenafdelingen

ence 2005 Mar;46(3):1017-22.

Larsen M. Unilateral macular oedema secondary to retinal venous

congestion without occlusion in patients with diabetes mellitus.

Acta Ophthalmol Scand 2005 Aug;83(4):428-35.

Larsen M, Colmorn LB, Bonnelycke M, Kaaja R, Immonen I,

Sander B, Loukovaara S. Retinal artery and vein diameters during

pregnancy in diabetic women. Investigative Ophthalmology &

Visual Science 2005 Feb;46(2):709-13.

Larsen M, Sander B, Villumsen JE, Haamann PH, la Cour M,

Lund-Andersen H. Treatment of neovascular age-related macular

degeneration with intravitreal vascular endothelial growth factor

inhibitor--secondary publication. Ugeskr Laeger 2005 Aug

29;167(35):3301-5.

Larsen M, Wang M, Sander B. Overnight thickness variation in

diabetic macular edema. Investigative Ophthalmology & Visual

Science 2005 Jul;46(7):2313-6.

Lassota N, Kiilgaard JF, Prause JU, la Cour M. Correlation

between clinical and histological features in a pig model of

choroidal neovascularization. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol

2005 Jul 30;30:1-5.

Laugesen CS, Steffansen B, Scherfig E, la Cour M. Pharmacokinetics

of intravitreal 5-fluorouracil prodrugs in silicone

oil: experimental studies in pigs. Acta Ophthalmol Scand 2005

Apr;83(2):184-90.

Munch IC, Larsen M. The ocular ischemic syndrome. Ugeskr Laeger

2005 Aug 29;167(35):3269-73.

Nielsen LS, Lind NM. Measurements of three ocular parameters in

the Gottingen minipig. Scandinavian Journal of Laboratory Animal

Science 2005;32(1):9-16.

Ogard C, Sorensen TL, Krogh E. Increased CD40 ligand in

patients with acute anterior uveitis. Acta Ophthalmol Scand 2005

Jun;83(3):370-3.

Pedersen DB, Koch JP, la Cour M, Kiilgaard JF, Eysteinsson T,

Bang K, Wiencke AK, Stefansson E. Carbonic anhydrase inhibition

increases retinal oxygen tension and dilates retinal vessels.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005 Feb;243(2):163-8.

Sander B, Larsen M, Thrane L, Hougaard JL, Jorgensen TM.

Enhanced optical coherence tomography imaging by multiple scan

averaging. Br J Ophthalmol 2005 Feb;89(2):207-12.

Sorensen TL, Haamann P, Villumsen J, Larsen M. Intravitreal triamcinolone

for macular oedema: efficacy in relation to aetiology.

Acta Ophthalmol Scand 2005 Feb;83(1):67-70.

Stefansson E, Pedersen DB, Jensen PK, la Cour M, Kiilgaard JF,

Bang K, Eysteinsson T. Optic nerve oxygenation. Prog Retin Eye

Res 2005 May;24(3):307-32.

Strom C, Sander B, Klemp K, Aiello LP, Lund-Andersen H, Larsen

M. Effect of ruboxistaurin on blood-retinal barrier permeability in

relation to severity of leakage in diabetic macular edema. Investigative

Ophthalmology & Visual Science 2005 Oct;46(10):3855-8.

Taarnhoj NCBB, Munch IC, Kyvik KO, Sander B, Kessel L,

Sorensen TIA, Hougaard JL, Larsen M. Heritability of cilioretinal

arteries: A twin study. Investigative Ophthalmology & Visual Science

2005 Oct;46(10):3850-4.

Wang M, Sander B, la Cour M, Larsen M. Clinical characteristics

of subretinal deposits in central serous chorioretinopathy. Acta

Ophthalmol Scand 2005 Dec;83(6):691-6.

Ph.d.-afhandlinger

Hansen AB. Screening for diabetic retinopathy using digital nonmydriatric

fundus photography and automated image analysis

[Københavns Universitet. Det sundhedsvidenskabelige fakultet]

2005.

Bog

Fahmy P, Hamann S, Larsen M. Praktisk oftalmologi. 1. ed. Kbh.:

Gad; 2005.

Bogkapitler

La Cour M. Nethindens og glaslegemets sygdomme. In: Fahmy P,

Hamann s, Larsen M, Sjølie AK, editors. Praktisk oftalmologi. 1.

ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 121-33.

Larsen M. Synet, øjets optik og refraktion. In: Fahmy P, Hamann

s, Larsen M, Sjølie AK, editors. Praktisk oftalmologi. 1. ed. Kbh.:

Gad; 2005. p. 29-40.

Larsen M. Nethindens og glaslegemets sygdomme. In: Fahmy P,

Hamann s, Larsen M, Sjølie AK, editors. Praktisk oftalmologi. 1.

ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 247-53.

Larsen M. Synsforstyrrelser. In: Fahmy P, Hamann s, Larsen M,

Sjølie AK, editors. Praktisk oftalmologi. 1. ed. Kbh.: Gad; 2005.

p. 273-81.

Lund-Andersen H. Patienten med akutte øjenproblemer. In:

Callesen T, Antonsen K, Christensen EF, Lang-Jensen T, editors. Den

akutte patient. 1. ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005. p. 281-94.

Lund-Andersen H. Farmakologi. Praktisk oftalmologi. 1. ed. Kbh.:

Gad; 2005. p. 41-5.

Lund-Andersen H. Oftalmologiske manifestationer ved medicinske

sygdomme. In: Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø

S, editors. Medicinsk kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt

Nordisk Forlag; 2005. p. 66-73.

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 1 9


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Akut medicinsk k ardiologisk

afdeling s

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning.

Kontrolleret klinisk afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser,

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Calberg MJ, Kjoller E. Uric acid as a marker of pathophysiological

mechanisms in patients with cardiovascular disease. Ugeskr

Laeger 2005 Oct 3;167(40):3771-4.

Engelmann MD, Svendsen JH. Inflammation in the genesis

and perpetuation of atrial fibrillation. Eur Heart J 2005

Oct;26(20):2083-92.

Engelmann MDM, Niemann L, Kanstrup IL, Skagen K, Godtfredsen

J. Natriuretic peptide response to dynamic exercise in patients

with atrial fibrillation. Int J Cardiol 2005 Oct 20;105(1):31-9.

Ogard CG, Engelmann MD, Kistorp C, Nielsen SL, Vestergaard H.

Increased plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and

markers of inflammation related to atherosclerosis in patients

with primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2005

Nov;63(5):493-8.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

2 0

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling l

Medicinsk hæmatologisk

Forskningsområder

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow cytometri.

Patogenese forskning, baseret på genetiske undersøgelser af

stamceller.

Stamcelleforskning, mhp. optimering af autologe transplantationer

ved kræftsygdomme.

Basal tumorimmunologi og immunterapi af maligne lidelser.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med fokus på

implementering af nye laboratorieteknikker i klinisk sammenhæng

dvs. ved diagnostik, prognostik og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme:

1) hæmoglobinopatier og

2) kræftsygdommene myelomatose, leukæmi og lymfomer.

Basal tumorimmunologi og immunterapi af maligne lidelser.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Andersen MH, Svane IM, Kvistborg P, Nielsen OJ, Balslev E, Reker

S, Becker JC, Straten PT. Immunogenicity of Bcl-2 in patients

with cancer. Blood 2005 Jan 15;105(2):728-34.

Bergmann OJ, Johansen JS, Klausen TW, Mylin AK, Kristensen

JS, Kjeldsen E, Johnsen HE. High serum concentration of YKL-40

is associated with short survival in patients with acute myeloid

leukemia. Clin Cancer Res 2005;11(24):8644-52.

Braendstrup P, Bjerrum OW, Nielsen OJ, Jensen BA, Clausen NT,

Hansen PB, Andersen I, Schmidt K, Andersen TM, Peterslund NA,

Birgens HS, Plesner T, Pedersen BB, Hasselbalch HC. Rituximab

chimeric anti-CD20 monoclonal antibody treatment for adult

refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol

2005 Apr;78(4):275-80.

Bukh A, D’Amore FA, Gimsing P, Hasselbalch HC, Johnsen HE,

Kerndrup GB, Kristensen JS, Peterslund NA. Designer drugs

and their rational use in clinical haematology. Ugeskr Laeger

2005;167(20):2180-3.

Carlson K, Hjorth M, Knudsen LM. Toxicity in standard melphalanprednisone

therapy among myeloma patients with renal failure - a

retrospective analysis and recommendations for dose adjustment.

Br J Haematol 2005 Mar;128(5):631-5.

Chang ET, Hjalgrim H, Smedby KE, Akerman M, Tani E, Johnsen

HE, Glimelius B, Adami HO, Melbye M. Body mass index and risk

of malignant lymphoma in Scandinavian men and women. J Natl

Cancer Inst 2005 Feb 2;97(3):210-8.

Dufva IH, Karle H, Brondum-Nielsen K, Andersen MK, Madsen

HO, Johnsen HE. Chronic myeloid leukaemia with BCR-ABL fusion

genes located to both chromosomes 9, cyclic leukocytosis and

nodal T-lymphoblastic transformation - durable complete remission

following imatinib therapy. Leukemia 2005 Apr;19(4):671-3.

Hippe E, Westin J, Wisloff F. Nordic Myeloma Study Group, the

first 15 years: Scientific collaboration and improvement of patient

care. Eur J Haematol 2005 Mar;74(3):185-93.

Hoffmann MH, Klausen TW, Hasle H, Schmiegelow K, Brondum-Nielsen

K, Johnsen HE. Multiplex reverse transcription

polymerase chain reaction screening in acute myeloid leukemia

detects cytogenetically unrevealed abnormalities of prognostic

significance. Haematologica-the Hematology Journal 2005

Jul;90(7):984-6.

Hudlebusch HR, Theilgaard-Monch KS, Lodahl M, Johnsen HE,

Rasmussen T. Identification of ID-1 as a potential target gene of

MMSET in multiple myeloma. Br J Haematol 2005 Sep;130(5):700-8.

Knudsen LM, Nielsen B, Gimsing P, Geisler C. Autologous stem

cell transplantation in multiple myeloma: outcome in patients

with renal failure. Eur J Haematol 2005 Jul;75(1):27-33.

Kornblit B, Taaning P, Birgens H. beta-thalassemia due to a

novel nonsense mutation at codon 37 (TGG -> TAG) found in an

Afghanistani family. Hemoglobin 2005;29(3):209-13.

Leinoe EB, Hoffmann MH, Kjaersgaard E, Nielsen JD, Bergmann

OJ, Klausen TW, Johnsen HE. Prediction of haemorrhage in the

early stage of acute myeloid leukaemia by flow cytometric analysis

of platelet function. Br J Haematol 2005 Feb;128(4):526-32.

Pedersen AE, Thorn M, Gad M, Walter MR, Johnsen HE, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Buus S, Claesson MH, Svane IM. Phenotypic and

functional characterization of clinical grade dendritic cells generated

from patients with advanced breast cancer for therapeutic

vaccination. Scand J Immunol 2005 Feb;61(2):147-56.

Pedersen LM, Johnsen HE. Microalbuminuria is associated with

impaired glomerular permselectivity in lymphoma patients. Scandinavian

Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2005 Sep

28;65(6):477-84.

Pedersen LM, Jurgensen GW, Johnsen HE. Serum levels of inflammatory

cytokines at diagnosis correlate to the bcl-6 and CD10

defined germinal centre (GC) phenotype and bcl-2 expression in

patients with diffuse large B-cell lymphoma. Br J Haematol 2005

Mar;128(6):813-9.

Pedersen LM, Klausen TW, Davidsen UH, Johnsen HE. Early

changes in serum IL-6 and VEGF levels predict clinical outcome

following first-line therapy in aggressive non-Hodgkin’s lymphoma.

Ann Hematol 2005 Aug;84(8):510-6.

Rasmussen T, Kuehl M, Lodahl M, Johnsen HE, Dahl IMS. Possible

roles for activating RAS mutations in the MGUS to MM transition

and in the intramedullary to extramedullary transition in some

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 2 1


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Medicinsk hæmatologisk

afdeling l

plasma cell tumors. Blood 2005 Jan 1;105(1):317-23.

Simonsson B, Oberg G, Bjoreman M, Bjorkholm M, Carneskog J,

Karlsson K, Gahrton G, Grimfors G, Hast R, Karle H, Linder O,

Ljungman P, Nielsen JL, Nilsson J, Lofvenberg E, Malm C, Olsson

K, Olsson-Stromberg U, Paul C, Stenke L, Stentoft J, Turesson I,

Uden AM, Wahlin A, Vilen L, Weis-Bjerrum O. Intensive treatment

and stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia:

Long-term follow-up. Acta Haematol 2005;113(3):155-62.

Theilgaard-Monch K, Jacobsen LC, Borup R, Rasmussen T, Bjerregaard

MD, Nielsen FC, Cowland JB, Borregaard N. The transcriptional

program of terminal granulocytic differentiation. Blood

2005 Feb 15;105(4):1785-96.

Theilgaard-Monch K, Jacobsen LC, Rasmussen T, Niemann CU,

Udby L, Borup R, Gharib M, Arkwright PD, Gombart AF, Calafat J,

Porse BT, Borregaard N. Highly glycosylated alpha 1-acid glycoprotein

is synthesized in myelocytes, stored in secondary granules,

and released by activated neutrophils. J Leukoc Biol 2005

Aug;78(2):462-70.

Wang YZ, Tagil K, Ripa RS, Nilsson JC, Carstensen S, Jorgensen E,

Sondergaard L, Hesse B, Johnsen HE, Kastrup J. Effect of mobilization

of bone marrow stem cells by granulocyte colony stimulating

factor on clinical symptoms, left ventricular perfusion and

function in patients with severe chronic ischemic heart disease.

Int J Cardiol 2005 Apr 28;100(3):477-83.

OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog. 3. ed.

[Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 1-5.

Jensen BA. Symptomer og fund. In: Hansen NE, Schaffalitzky de

Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 15-22.

Karle H, Hansen MB, Pilegaard HK, Rørth M. Blodsygdomme,

blodtransfusion, transplantation og kræftbehandling. In: Schulze

S, Schroeder TV, editors. Basisbog i sygdomslære. 1. ed. Kbh.:

Munksgaard Danmark; 2005. p. 603-38.

Ph.d.-afhandlinger

Hoffmann MH. Multiparametric flow cytometry analysis and RT-

PCR screening in acute myeloid leukaemia [Københavns Universitet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: [s.n.]; 2005.

Leinoe EB. Characterization of megakaryopoiesis in acute myeloid

leukemia by flow cymetry and RT-PCR analysis of platelets and

haematopoietic progenitors [Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet] 2005.

Bøger

Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S. Medicinsk

kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

Bogkapitler

Birgens H, Hansen NE. Den akut svært syge patient. In: Hansen

NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk

kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

p. 40-53.

Hansen NE, Birgens H. Blodsygdomme, onkologi. In: Hansen NE,

Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p.

394-422.

Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S. Lægens

kontakt med patienten. In: Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

2 2

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling j

Medicinsk endokrinologisk

Forskningsområder

Celle og molekylærbiologisk forskning i relation til fedme og

thyreoideasygdom.

Kredsløbsfysiologisk og arteriosklerose forskning ved thyreoideasygdom

og diabetes type 2.

Behandling af thyreoideasygdom.

Primær Hyperparathyreoidisme - udredning og behandling.

Hypofyse og binyreygdomme - udredning og behandling.

Forskningsaktiviteter

Molekylærbiologiske undersøgelser af genexpression ved adipositas

og thyreoideaautoimmunitet.

Kliniske undersøgelser af endokrinologiske sygdomme med fokus

på hypofyse, skjoldbruskkirtel, calciumstofskiftet, binyrer og diabetes

mellitus.

Undersøgelser af effekten af langvarigt sengeleje, ernæring, aldring

og tyngdekraftens betydning for regulationen af en række

funktioner.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Andreassen M, Kristensen LO. Rosiglitazone for prevention or

adjuvant treatment of Nelson’s syndrome after bilateral adrenalectomy.

European Journal of Endocrinology 2005 Oct;153(4):503-5.

Bennedbaek FN, Hegedus L. Diagnostic imaging in primary hyperparathyroidism.

Ugeskr Laeger 2005 Feb 21;167(8):915-6.

Bennedbaek FN, Hegedus L. Ultrasound-guided percutaneous parathyroid

ablation. Ugeskr Laeger 2005 Feb 21;167(8):917-8.

Bollerslev J, Ogard CG, Schwarz P, Vestergaard H, Vestergaard P.

Primary hyperparathyroidism--occurrence, symptoms, complications

and treatment. Ugeskr Laeger 2005 Feb 21;167(8):910-4.

Christensen NJ, Heer M, Ivanova K, Norsk P. Sympathetic nervous

activity decreases during head-down bed rest but not during

microgravity. J Appl Physiol 2005 Oct;99(4):1552-7.

Christensen NJ, Norsk P. The fallacy of plasma noradrenaline spillover

measurements. Acta Physiol Scand 2005 Mar;183(3):333-4.

Dossing H, Bennedbaek FN, Hegedus L. Effect of ultrasoundguided

interstitial laser photocoagulation on benign solitary solid

cold thyroid nodules - a randomised study. Eur J Endocrinol 2005

Mar;152(3):341-5.

Hansen PS, Brix TH, Bennedbaek FN, Bonnema SJ, Iachine I,

Kyvik KO, Hegedus L. The relative importance of genetic and

environmental factors in the aetiology of thyroid nodularity:

a study of healthy Danish twins. Clin Endocrinol (Oxf) 2005

Mar;62(3):380-6.

Jorgensen JOL, Feldt-Rasmussen U, Frystyk J, Chen JW, Kristensen

LO, Hagen C, Orskov H. Cotreatment of acromegaly with a

somatostatin analog and a growth hormone receptor antagonist.

J Clin Endocrinol Metab 2005 Oct;90(10):5627-31.

Kistorp C, Faber J, Galatius S, Gustafsson F, Frystyk J, Flyvbjerg

A, Hildebrandt P. Plasma adiponectin, body mass index, and mortality

in patients with chronic heart failure. Circulation 2005 Sep

20;112(12):1756-62.

Kistorp C, Raymond I, Pedersen F, Gustafsson F, Faber J, Hildebrandt

P. Biomarkers for mortality and cardiovascular events -

Reply. Jama-Journal of the American Medical Association 2005 Jul

20;294(3):303-4.

Kistorp C, Raymond I, Pedersen F, Gustafsson F, Faber J, Hildebrandt

P. N-terminal pro-brain natriuretic peptide, C-reactive

protein, and urinary albumin levels as predictors of mortality and

cardiovascular events in older adults. Jama-Journal of the American

Medical Association 2005 Apr 6;293(13):1609-16.

Ogard CG, Engelmann MD, Kistorp C, Nielsen SL, Vestergaard H.

Increased plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and

markers of inflammation related to atherosclerosis in patients

with primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2005

Nov;63(5):493-8.

Ogard CG, Sondergaard SB, Vestergaard H, Jakobsen H, Nielsen

SL. Myocardial perfusion defects and the left ventricular ejection

fraction disclosed by scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism.

World J Surg 2005 Jul;29(7):914-6.

Ogard CG, Vestergaard H, Thomsen JB, Jakobsen H, Almdal T,

Nielsen SL. Parathyroid scintigraphy during hypocalcaemia in

primary hyperparathyroidism. Clinical Physiology and Functional

Imaging 2005 May;25(3):166-70.

Rasmussen M, Belza A, Almdal T, Toubro S, Bratholm P, Astrup

A, Christensen NJ. Change in beta(1)-adrenergic receptor protein

concentration in adipose tissue correlates with diet-induced

weight loss. Clin Sci 2005 Apr;108(4):323-9.

Vej-Hansen A, Nygaard B. Iodine uptake and the effect of radioiodine

treatment--status after the addition of iodine to salt.

Ugeskr Laeger 2005 Sep 26;167(39):3684-7.

Vestergaard P, Laursen LC, Schwarz P, Brixen K. Glucocorticoidinduced

osteoporosis. Occurrence, prophylaxis and treatment.

Ugeskr Laeger 2005 Feb 21;167(8):898-900.

Bogkapitler

Christensen NJ. Binyrebarkens sygdomme. In: Hansen NE, Schaffalitzky

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p.

479-85.

Christensen NJ. Calciummetaboliske sygdomme. In: Hansen NE,

Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p.

509-13.

Christensen NJ. Diabetes mellitus. In: Hansen NE, Schaffalitzky

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 2 3


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Medicinsk endokrinologisk

afdeling j

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 514-20.

Christensen NJ. Glandula thyreoideas sygdomme. In: Hansen NE,

Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p.

502-8.

Christensen NJ. Hypoglykæmi. In: Hansen NE, Schaffalitzky de

Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 521.

Christensen NJ. Hypothalamus og hypofysens sygdomme. In:

Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors.

Medicinsk kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag;

2005. p. 471-8.

Christensen NJ. Katekolaminer og fæokromocytom. In: Hansen

NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk

kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

p. 486-7.

Christensen NJ. Multiple endokrine neoplasier (MEN). In: Hansen

NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk

kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

p. 522.

Christensen NJ. Testiklernes endokrine sygdomme. In: Hansen

NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk

kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

p. 488-91.

Hegedüs L, Bennedbæk FN. Nonisotopic techniques of thyroid

imaging. In: Werner SC, Ingbar SH, Braverman LE, Utiger RD, editors.

Werner & Ingbar’s The thyroid. a fundamental and clinical

text. 9. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.

373-87.

Laursen LC. Lungesygdomme. In: Schulze S, Schroeder TV, editors.

Basisbog i sygdomslære. 1. ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005.

p. 271-97.

Nygaard B. Primary hypothyroidism. Clinical evidence. Endocrine

and metabolic disorders. BMJ Publishing Group; 2005.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

2 4

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling c

Medicinsk gastroenterologisk

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Celle- og molekylærbiologisk forskning.

Patogenesestudier.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Medicinsk gastroenterologiske og hepatologiske sygdomme med

fokus primært på kronisk inflammatorisk tarmsygdom og kronisk

viral hepatit.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Achiam-MP, Chabanova-E, Logager-VB, Thomsen-HS, Nielsen

OH. MR colonography: A new diagnostic tool. Ugeskr Laeger

2005;167(45):4279-84.

Ainsworth MA, Nielsen OH. Transjugular intrahepatic portosystemic

stent-shunts or paracentesis in the treatment of cirrhotic

patients with refractory ascites. Ugeskr Laeger 2005 Aug

29;167(35):3273-6.

Andresen L, Jorgensen VL, Perner A, Hansen A, Eugen-Olsen J,

Rask-Madsen J. Activation of nuclear factor kappa B in colonic

mucosa from patients with collagenous and ulcerative colitis. Gut

2005 Apr;54(4):503-9.

Binder V. Clinical epidemiology - how important now? Gut 2005

May;54(5):574-5.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Nielsen FC. Microarrays and

Crohn’s disease: Collecting reliable information. Scand J Gastroenterol

2005 Apr;40(4):369-77.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Nielsen FC. How far are we from

the clinical use of array technology?. Ugeskr Laeger 2005 May

16;167(20):2168-70.

Jess T, Gamborg M, Matzen P, Munkholm P, Sorensen TIA.

Increased risk of intestinal cancer in Crohn’s disease: A metaanalysis

of population-based cohort studies. Am J Gastroenterol

2005 Dec;100(12):2724-9.

Jess T, Riis L, Jespersgaard C, Hougs L, Andersen PS, Orholm MK,

Binder V, Munkholm P. Disease concordance, zygosity, and NOD2/

CARD15 status: Follow-up of a population-based cohort of Danish

twins with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2005

Nov;100(11):2486-92.

Jorgensen LGM, Fredholm L, Petersen PH, Hey H, Munkholm P,

Brandslund I. How accurate are clinical activity indices for scoring

of disease activity in inflammatory bowel disease (IBD)? Clin

Chem Lab Med 2005;43(4):403-11.

Kirman I, Whelan RL, Jain S, Nielsen SE, Seidelin JB, Nielsen

OH. Insulin-like growth factor binding protein 3 in inflammatory

bowel disease. Dig Dis Sci 2005 Apr;50(4):780-4.

Matthiessen MW, Pedersen G, Albrektsen T, Adamsen S, Fleckner

J, Brynskov J. Peroxisome proliferator-activated receptor expression

and activation in normal human colonic epithelial cells and

tubular adenomas. Scand J Gastroenterol 2005 Feb;40(2):198-

205.

Nielsen AA, Jorgensen LGM, Nielsen JN, Eivindson M, Gronbaek

H, Vind I, Hougaard DM, Skogstrand K, Jensen S, Munkholm P,

Brandslund I, Hey H. Omega-3 fatty acids inhibit an increase of

proinflammatory cytokines in patients with active Crohn’s disease

compared with omega-6 fatty acids. Alimentary Pharmacology &

Therapeutics 2005 Dec;22(11-12):1121-8.

Nielsen OH. Traveller’s medicine - An important field in the globalization.

Ugeskr Laeger 2005;167(42):3961.

Nielsen OH, Vainer B, Schaffalitzky de Muckadell OB. Microscopic

colitis--a missed diagnosis?--a secondary publication. Ugeskr

Laeger 2005 Jan 3;167(1):51-2.

Pedersen G, Andresen L, Matthiessen MW, Rask-Madsen J, Brynskov

J. Expression of Toll-like receptor 9 and response to bacterial

CpG oligodeoxynucleotides in human intestinal epithelium.

Clin Exp Immunol 2005 Aug;141(2):298-306.

Perner A, Andresen L, Normark M, Fischer-Hansen B, Rask-Madsen

J. Expression of inducible nitric oxide synthase and effects of

L-arginine on colonic nitric oxide production and fluid transport

in patients with “minimal colitis’’. Scand J Gastroenterol 2005

Sep;40(9):1042-8.

Riis L, Munkholm P, Binder V, Skovgaard LT, Langholz E. Intraand

interobserver variation in the use of the Vienna classification

of Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2005 Jul;11(7):657-61.

Schreiber S, Rutgeerts P, Fedorak RN, Khaliq-Kareemi M, Kamm

MA, Boivin M, Bernstein CN, Staun M, Thomsen OO, Innes A.

A randomized, placebo-controlled trial of certolizumab pegol

(CDP870) for treatment of Crohn’s disease. Gastroenterology 2005

Sep;129(3):807-18.

Seidelin JB, Nielsen OH. Continuous cytokine exposure of colonic

epithelial cells induces DNA damage. European Journal of Gastroenterology

& Hepatology 2005 Mar;17(3):363-9.

Skov S, Pedersen MT, Andresen L, Straten PT, Woetmann A, Odum

N. Cancer cells become susceptible to natural killer cell killing

after exposure to histone deacetylase inhibitors due to glycogen

synthase kinase-3-dependent expression of MHC class I-related

chain A and B. Cancer Res 2005 Dec 1;65(23):11136-45.

Thomsen OO, Nielsen OH. Mesalazine for maintenance of medically-induced

remission in Crohn disease: a survey of a Cochrane

review. Ugeskr Laeger 2005 Aug 15;167(33):3015-7.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 2 5


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Medicinsk gastroenterologisk

afdeling c

Vind I, Vieira A, Hougs L, Tavares L, Riis L, Andersen PS, Locht

H, Freitas J, Monteiro E, Christensen IJ, Munkholm P. NOD2/

CARD15 gene polymorphisms in Crohn’s disease: A genotype-phenotype

analysis in Danish and Portuguese patients and controls.

Digestion 2005;72(2-3):156-63.

Ytting H, Vind I, Bang D, Munkholm P. Sweet’s syndrome - An

extraintestinal manifestation in inflammatory bowel disease.

Digestion 2005;72(2-3):195-200.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

2 6

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling q

Medicinsk reumatologisk geriatrisk

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Billeddiagnostisk forskning (MRI og ultralyd).

Biomekanisk forskning.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Metaanalyser.

Forskningsaktiviteter

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske sygdomme

som reumatoid artrit, Mb. Bechterew og bindevævssygdommene.

Endvidere idrætsmedicinsk forskning i fysioterapien.

Infektionsmedicin.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Bergmann OJ, Johansen JS, Klausen TW, Mylin AK, Kristensen

JS, Kjeldsen E, Johnsen HE. High serum concentration of YKL-40

is associated with short survival in patients with acute myeloid

leukemia. Clin Cancer Res 2005;11(24):8644-52.

Bird P, Conaghan P, Ejbjerg B, McQueen F, Lassere M, Peterfy

C, Edmonds J, Shnier R, O’Connor P, Haavardsholm E, Emery P,

Genant H, Ostergaard M. The development of the EULAR-OMER-

ACT rheumatoid arthritis MRI reference image atlas. Ann Rheum

Dis 2005 Feb;64 Suppl 1:i8-10.

Broholm B, Podenphant J, Biering-Sorensen F. The course of

bone mineral density and biochemical markers of bone turnover

in early postmenopausal spinal cord-lesioned females. Spinal Cord

2005 Nov;43(11):674-7.

Conaghan P, Bird P, Ejbjerg B, O’Connor P, Peterfy C, McQueen

F, Lassere M, Emery P, Shnier R, Edmonds J, Ostergaard M. The

EULAR-OMERACT rheumatoid arthritis MRI reference image atlas:

the metacarpophalangeal joints. Ann Rheum Dis 2005 Feb;64

Suppl 1:i11-i21.

Conaghan PG, McQueen FM, Peterfy CG, Lassere MND, Ejbjerg

B, Bird P, O’Connor PJ, Haavardsholm E, Edmonds JP, Emery P,

Genant HK, Ostergaard M. The evidence for magnetic resonance

imaging as an outcome measure in proof-of-concept rheumatoid

arthritis studies. J Rheumatol 2005 Dec;32(12):2465-9.

Ejbjerg B, McQueen F, Lassere M, Haavardsholm E, Conaghan P,

O’Connor P, Bird P, Peterfy C, Edmonds J, Szkudlarek M, Genant H,

Emery P, Ostergaard M. The EULAR-OMERACT rheumatoid arthritis

MRI reference image atlas: the wrist joint. Ann Rheum Dis 2005

Feb;64 Suppl 1:i23-i47.

Ejbjerg BJ, Narvestad E, Jacobsen S, Thomsen HS, Ostergaard

M. Optimised, low cost, low field dedicated extremity MRI is

highly specific and sensitive for synovitis and bone erosions in

rheumatoid arthritis wrist and finger joints: comparison with conventional

high field MRI and radiography. Ann Rheum Dis 2005

Sep;64(9):1280-7.

Ejbjerg BJ, Vestergaard A, Jacobsen S, Thomsen HS, Ostergaard

M. The smallest detectable difference and sensitivity to change

of magnetic resonance Imaging and radiographic scoring of structural

joint damage in rheumatoid arthritis finger, wrist, and toe

joints - A comparison of the OMERACT rheumatoid arthritis magnetic

resonance imaging score applied to different joint combinations

and the Sharp/van der Heijde radiographic score. Arthritis

Rheum 2005 Aug;52(8):2300-6.

Graudal N. Commentary: Possible role of salt intake in the

development of essential hypertension. Int J Epidemiol 2005

Oct;34(5):972-4.

Haavardsholm EA, Ostergaard M, Ejbjerg BJ, Kvan NP, Uhlig TA,

Lilleas FG, Kvien TK. Reliability and sensitivity to change of the

OMERACT rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging score

in a multireader, longitudinal setting. Arthritis Rheum 2005

Dec;52(12):3860-7.

Hansen A, Jensen DV, Larsen EC, Wilken-Jensen C, Kaae BE,

Frolich S, Thomsen HS, Hansen TM. Postpartum pelvic pain - the

‘pelvic joint syndrome’: a follow-up study with special reference

to diagnostic methods. Acta Obstet Gynecol Scand 2005

Feb;84(2):170-6.

Hetland ML, Unkerskov J, Ravn T, Friis M, Tarp U, Andersen LS,

Petri A, Khan H, Stenver DI, Hansen A, Ostergaard M. Routine

database registration of biological therapy increases the reporting

of adverse events twentyfold in clinical practice. First results

from the Danish Database (DANBIO). Scand J Rheumatol 2005

Feb;34(1):40-4.

Jensen T, Hansen M, Jensen KE, Podenphant J, Hansen TM, Hyldstrup

L. Comparison of dual X-ray absorptiometry (DXA), digital

X-ray radiogrammetry (DXR), and conventional radiographs in the

evaluation of osteoporosis and bone erosions in patients with

rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2005 Feb;34(1):27-33.

Johansen JS, Krabbe KS, Moller K, Pedersen BK. Circulating YKL-

40 levels during human endotoxaemia. Clin Exp Immunol 2005

May;140(2):343-8.

Johansen JS, Milman N, Hansen M, Garbarsch C, Price PA, Graudal

N. Increased serum YKL-40 in patients with pulmonary sarcoidosis

- a potential marker of disease activity? Respir Med 2005

Apr;99(4):396-402.

Junker N, Johansen JS, Andersen CB, Kristjansen PEG. Expression

of YKL-40 by peritumoral macrophages in human small cell lung

cancer. Lung Cancer 2005 May;48(2):223-31.

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 2 7


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Medicinsk reumatologisk geriatrisk

afdeling q

Junker N, Johansen JS, Hansen LT, Lund EL, Kristjansen PEG.

Regulation of YKL-40 expression during genotoxic or microenvironmental

stress in human glioblastoma cells. Cancer Science

2005 Mar;96(3):183-90.

Landewe RB, Hermann KG, van der Heijde DM, Baraliakos X,

Jurik AG, Lambert RG, Ostergaard M, Rudwaleit M, Salonen DC,

Braun J. Scoring sacroiliac joints by magnetic resonance imaging.

A multiple-reader reliability experiment. J Rheumatol 2005

Oct;32(10):2050-5.

McQueen F, Ostergaard M, Peterfy C, Lassere M, Ejbjerg B, Bird P,

O’Connor P, Genant H, Shnier R, Emery P, Edmonds J, Conaghan

P. Pitfalls in scoring MR images of rheumatoid arthritis wrist and

metacarpophalangeal joints. Ann Rheum Dis 2005 Feb;64 Suppl 1:

i48-i55.

Milman N, Bergholt T, Eriksen L, Byg KE, Graudal N, Pedersen P,

Hertz J. Iron prophylaxis during pregnancy - How much iron is

needed? A randomized dose-response study of 20-80 mg ferrous

iron daily in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand 2005

Mar;84(3):238-47.

Nordenbaek C, Johansen JS, Halberg P, Wiik A, Garbarsch C, Ullman

S, Price PA, Jacobsen S. High serum levels of YKL-40 in

patients with systemic sclerosis are associated with pulmonary

involvement. Scand J Rheumatol 2005 Aug;34(4):293-7.

Ostergaard M, Duer A, Horslev-Petersen K. Can magnetic resonance

imaging differentiate undifferentiated arthritis? Arthritis

Research & Therapy 2005;7(6):243-5.

Ostergaard M, Duer A, Nielsen H, Johansen JS, Narvestad E, Ejbjerg

BJ, Baslund B, Moller JM, Thomsen HS, Petersen J. Magnetic

resonance imaging for accelerated assessment of drug effect and

prediction of subsequent radiographic progression in rheumatoid

arthritis: a study of patients receiving combined anakinra and

methotrexate treatment. Ann Rheum Dis 2005 Oct;64(10):1503-6.

Ostergaard M, Edmonds J, McQueen F, Peterfy C, Lassere M, Ejbjerg

B, Bird P, Emery P, Genant H, Conaghan P. An introduction

to the EULAR-OMERACT rheumatoid arthritis MRI reference image

atlas. Ann Rheum Dis 2005 Feb;64 Suppl 1:i3-i7.

Ostergaard M, Ejbjerg B, Szkudlarek M. Imaging in early rheumatoid

arthritis: roles of magnetic resonance imaging, ultrasonography,

conventional radiography and computed tomography. Best

Practice & Research in Clinical Rheumatology 2005 Feb;19(1):91-

116.

Ostergaard M, McQueen FM, Bird P, Ejbjerg B, Lassere MND,

Peterfy CG, O’Connor PJ, Haavardsholm E, Shnier R, Genant HK,

Emery P, Edmonds JP, Conaghan PG. Magnetic resonance imaging

in rheumatoid arthritis - Advances and research priorities. J Rheumatol

2005 Dec;32(12):2462-4.

Ostergaard M, Szkudlarek M. Ultrasonography: a valid method

for assessing rheumatoid arthritis? Arthritis Rheum 2005

Mar;52(3):681-6.

Vinther A, Kanstrup IL, Christiansen E, Alkjaer T, Larsson B, Magnusson

SP, Aagaard P. Exercise-induced rib stress fractures: influence

of reduced bone mineral density. Scandinavian Journal of

Medicine & Science in Sports 2005 Apr;15(2):95-9.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

2 8

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling b

Medicinsk nefrologisk

Forskningsområder

Klinisk-fysiologiske studier af nyresygdomme.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens.

Studier af perifer hæmodynamik hos nyresyge med non-invasivt

udstyr.

Kalk – og fosforomsætning ved nyresvigt.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier af

nyere lægemidler.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på forebyggelse

af terminalt nyresvigt.

Registrering af terminalt nyresyge i lokal og landsdækkende database.

Patogenetiske faktorer i udviklingen af polycystisk nyresygdom.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved peritonealdialyse.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Elung-Jensen T, Heisterberg J, Sonne J, Strandgaard S, Kamper

AL. Enalapril dosage in progressive chronic nephropathy:

a randomised, controlled trial. Eur J Clin Pharmacol 2005

Apr;61(2):87-96.

Heaf J. Hyperparathyroidism following renal transplantation.

Nieren--und-Hochdruckkrankheiten 2005;34(5):199-204.

Heaf JG, Sarac S, Afzal S. A high peritoneal large pore fluid flux

causes hypoalbuminaemia and is a risk factor for death in peritoneal

dialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation 2005

Oct;20(10):2194-201.

Jafar TH, Stark PC, Schmid CH, Strandgaard S, Kamper AL,

Maschio G, Becker G, Perrone RD, Levey AS. The effect of angiotensin-converting-enzyme

inhibitors on progression of advanced

polycystic kidney disease. Kidney Int 2005 Jan;67(1):265-71.

Lewin E, Huan J, Olgaard K. Renal osteodystrophy with special

emphasis on secondary hyperparathyroidism. Rev Port Nefrol

Hipert 2005;(Suppl 1):9-18.

Molsted S, Heaf J, Prescott L, Eidemak I. Reliability testing of

the Danish version of the Kidney Disease Quality of Life Short

Form (TM). Scand J Urol Nephrol 2005 Dec;39(6):498-502.

Perriss R, Lokkegaard H, Logager V, Chabanova E, Thomsen HS.

Preliminary experience with contrast-enhanced MR angiography

in patients with end-stage renal failure. Acad Radiol 2005

May;12(5):652-7.

Bøger

Daugaard H, Heaf J, Joffe P, Lewin E, Madsen S, Rix M, Olgaard K.

Forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom.

guidelines for diagnostik og behandling. K/DOQI guidelines

konverteret til danske forhold. [S.l.]: Dansk Nefrologisk Selskab;

2005.

Lokkegaard H. Landsregister for patienter i aktiv behandling for

kronisk nyresvigt. Rapport for Danmark 2004. Dansk nefrologisk

selskab; 2005.

Bogkapitler

Andersen JT, Walther S, Strandgaard S. Sygdomme i nyrer og

urinveje. In: Schulze S, Schroeder TV, editors. Basisbog i sygdomslære.

1. ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2005. p. 97-138.

Heaf J, Lokkegaard H. Admission patterns for Danish ESRD

patients 1990-2003. Landsregister for patienter i aktiv behandling

for kronisk nyresvigt. Rapport for Danmark 2004. Dansk Nefrologisk

Selskab; 2005. p. 35-41.

Heaf J, Povlsen J. Dialysedosis. In: Eidemak I, Bro S, editors.

Dialyse. 2. ed. [Kbh.]: FADL; 2005. p. 138-56.

Lewin E. Calcium-fosfat stofskiftet. In: Eidemak I, Bro S, editors.

Dialyse. 2. ed. [Kbh.]: FADL; 2005. p. 165-83.

Lewin E. Graviditet. In: Eidemak I, Bro S, editors. Dialyse. 2. ed.

[Kbh.]: FADL; 2005. p. 234-9.

Lokkegaard H. Den ødematøse patient. In: Hansen NE, Schaffalitzky

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 64-5.

Lokkegaard H. Forstyrrelser i vand- og elektrolytbalancen. In:

Hansen NE, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S, editors.

Medicinsk kompendium lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag;

2005. p. 462-70.

Marckmann P. Ernæring. In: Eidemak I, Bro S, editors. Dialyse. 2.

ed. [Kbh.]: FADL; 2005. p. 240-57.

Nielsen PK, Petersen LJ. Peritonealdialyse katetre. In: Eidemak I,

Bro S, editors. Dialyse. 2. ed. [Kbh.]: FADL; 2005. p. 127-37.

Petersen LJ. Blodtryksforstyrrelser. In: Eidemak I, Bro S, editors.

Dialyse. 2. ed. [Kbh.]: FADL; 2005. p. 184-92.

Strandgaard S. Hypertensio arterialis. In: Hansen NE, Schaffalitzky

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium

lommebog. 3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 314-22.

Strandgaard S. Nyresygdomme. In: Hansen NE, Schaffalitzky de

Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 445-61.

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 2 9


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Onkologisk

afdeling r

Forskningsområder

Celle- og molekylærbiologisk forskning.

Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller).

Tumormarkøsstudier og genekspressionsanalyser.

Protokollerede kliniske undersøgelser.

Kvalitetsudviklingsprojekter.

Kvalititativ forskning (interviews, spørgeskemaundersøgelser).

Forskningsaktiviteter

Præklinisk forskning:

Celluær cytostikaresistens ved cancer med særligt fokus på multidrugresistens

medieret af opregulerede membranproteiner og

ændret apotoseregulering samt elektrogenterapi.

Klinisk forskning:

Fase I, II, og III undersøgelser af nye kemoterapeutika.

Undersøgelse af immunterapi af cancer.

Undersøgelse af elektrokemotarapi ved cancer.

Undersøgelse af understøttende behandling ved cancer.

Prognostiske faktorer ved cancer.

Sygeplejeforskning:

Udvikling af sygeplejen til kræftpatienter med fokus på understøttende

og lindrende pleje og mestring af livet med en kræftsygdom.

Der arbejdes med ernæring, palliation, ældre og kræft,

patientundervisning, kvinders oplevelse af livet efter behandling

for underlivskræft, forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

og dokumentation.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Andersen MH, Gehl J, Reker S, Geertsen P, Becker JC, Straten PT.

Concomitant administration of interleukin-2 during therapeutic

vaccinations against cancer: The good, the bad or the evil? (vol

23, pg 5265, 2005). J Clin Oncol 2005 Sep 20;23(27):6812.

Andersen MH, Reker S, Stratem PT, Gehl J, Geertsen P, Becker JC.

Concomitant administration of interleukin-2 during therapeutic

vaccinations against cancer: The good, the bad, or the evil? J Clin

Oncol 2005 Aug 1;23(22):5265-7.

bol-Enein H, Bassi P, Boyer M, Coppin CML, Cortesi E, Grossman

HB, Hall RR, Horwich A, Malmstrom PU, Martinez-Pineiro JA, Sengelov

L, Sherif A, Wallace DMA, Bono AV, Goebell PJ, Groshen S,

Torti FM, Clarke NW, Roberts JT, Sylvester R, Parmar MKB, Stewart

LA, Tierney JF, Vale CL. Neoadjuvant chemotherapy in invasive

bladder cancer: Update of a systematic review and meta-analysis

of individual patient data. Eur Urol 2005;48(2):202-6.

Bono AV, Goebell PJ, Groshen S, Lehmann J, Studer U, Torti FM,

bol-Enein H, Bassi P, Boyer M, Coppin CML, Cortesi E, Hall RR,

Horwich A, Malmstrom PU, Martinez-Pineiro JA, Sengelov L, Sherif

A, Wallace DMA, Clarke NW, Roberts JT, Sylvester R, Parmar MKB,

Stewart LA, Tierney JF, Vale CL. Adjuvant chemotherapy in invasive

bladder cancer: A systematic review and meta-analysis of

individual patient data. Eur Urol 2005;48(2):189-201.

Burcharth F, Jensen BV. Treatment of liver and lung metastases

from colorectal cancer. Ugeskr Laeger 2005 Nov 7;167(45):4268-72.

Duffy MJ, Bonfrer JM, Kulpa J, Rustin GJS, Soletormos G, Torre

GC, Tuxen MK, Zwirner M. CA125 in ovarian cancer: European

Group on Tumor Markers guidelines for clinical use. International

Journal of Gynecological Cancer 2005 Sep;15(5):679-91.

Gehl J. Investigational treatment of cancer using electrochemotherapy,

electrochemoimmunotherapy and electro-gene transfer.

Ugeskr Laeger 2005 Aug 22;167(34):3156-9.

Gralla RJ, de Wit R, Herrstedt J, Carides AD, Ianus J, Guoguang-

Ma J, Evans JK, Horgan KJ. Antiemetic efficacy of the neurokinin-1

antagonist, aprepitant, plus a 5HT(3) antagonist and a

corticosteroid in patients receiving anthracyclines or cyclophosphamide

in addition to high-dose cisplatin - Analysis of combined

data from two Phase III randomized clinical trials. Cancer 2005

Aug 15;104(4):864-8.

Herrstedt J. Anti-emetics 2005: an overview and the MAS-

CC guidelines applied in practice. Ejc Supplements 2005

Oct;3(3):430-2.

Herrstedt J, Aapro MS, Roila F, Kataja VV. ESMO Minimum Clinical

Recommendations for prophylaxis of chemotherapy-induced nausea

and vomiting (NV). Ann Oncol 2005;16 Suppl 1:i77-i79.

Herrstedt J, Koeller JM, Roila F, Hesketh PJ, Warr D, Rittenberg

C, Dicato M. Acute emesis: moderately emetogenic chemotherapy.

Support Care Cancer 2005 Feb;13(2):97-103.

Herrstedt J, Muss HB, Warr DG, Hesketh PJ, Eisenberg PD,

Raftopoulos H, Grunberg SM, Gabriel M, Rodgers A, Hustad CM,

Horgan KJ, Skobieranda F. Efficacy and tolerability of aprepitant

for the prevention of chemotherapy-induced nausea and emesis

over multiple cycles of moderately emetogenic chemotherapy.

Cancer 2005 Oct 1;104(7):1548-55.

Hoyer M, Roed H, Sengelov L, Traberg A, Ohlhuis L, Pedersen J,

Nellemann H, Kiil BA, Eberholst F, Engelholm SA, von der MH.

Phase-II study on stereotactic radiotherapy of locally advanced

pancreatic carcinoma. Radiother Oncol 2005 Jul;76(1):48-53.

Johnsson A, Vallon-Christensson J, Strand C, Litman T, Eriksen J.

Gene expression profiling in chemoresistant variants of three cell

lines of different origin. Anticancer Res 2005 Jul;25(4):2661-8.

Kamby C. Treatment of metastatic bone disease with bisphosphonates.

Ugeskrift-for-Laeger 2005;167(4):379-82.

Kamby C, Pedersen L, Kristensen B. Diphosphonates in solid

malignant tumors. Ugeskr Laeger 2005 Jan 24;167(4):379-82.

Kris MG, Hesketh PJ, Herrstedt J, Rittenberg C, Einhorn LH,

Grunberg S, Koeller J, Olver I, Borjeson S, Ballatori E. Consensus

proposals for the prevention of acute and delayed vomiting and

3 0

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling r

Onkologisk

nausea following high-emetic-risk chemotherapy. Support Care

Cancer 2005 Feb;13(2):85-96.

Meier A, Reker S, Svane IM, Holten-Andersen L, Becker JC, Sondergaard

I, Andersen MH, Straten PT. Spontaneous T-cell responses

against peptides derived from the Taxol resistance-associated

gene-3 (TRAG-3) protein in cancer patients. Cancer Immunology

Immunotherapy 2005 Mar;54(3):219-28.

Pedersen AE, Thorn M, Gad M, Walter MR, Johnsen HE, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Buus S, Claesson MH, Svane IM. Phenotypic and

functional characterization of clinical grade dendritic cells generated

from patients with advanced breast cancer for therapeutic

vaccination. Scand J Immunol 2005 Feb;61(2):147-56.

Pedersen L, Kamby C. Palliation of painful bone metastases with

external radiation. Single fraction versus multifraction radiotherapy.

Ugeskr Laeger 2005 Aug 29;167(35):3277-9.

Pfeiffer P, Jensen BV. Drug therapy of patients with metastatic

colorectal cancer. Ugeskr Laeger 2005 Nov 7;167(45):4261-5.

Roila F, Warr D, Clark-Snow RA, Tonato M, Gralla RJ, Einhorn LH,

Herrstedt J. Delayed emesis: moderately emetogenic chemotherapy.

Support Care Cancer 2005 Feb;13(2):104-8.

Ryberg M, Nielsen D, Osterlind K, Andersen PK, Skovsgaard T,

Dombernowsky P. Predictors of central nervous system metastasis

in patients with metastatic breast cancer. A competing risk analysis

of 579 patients treated with epirubicin-based chemotherapy.

Breast Cancer Res Treat 2005 Jun;91(3):217-25.

Schmidt H, Bastholt L, Geertsen P, Christensen I, Larsen S, Gehl

J, von der Maase H. Elevated neutrophil and monocyte counts

in peripheral blood are associated with poor survival in patients

with metastatic melanoma: a prognostic model. Br J Cancer 2005

Aug 8;93(3):273-8.

Sengelov L, von der MH. Chemotherapy as a supplement to radical

treatment of patients with locally advanced bladder cancer.

Ugeskr Laeger 2005 Feb 14;167(7):749-51.

Vasey PA, Herrstedt J, Jelic S. ESMO Minimum Clinical Recommendations

for diagnosis, treatment and follow-up of epithelial

ovarian carcinoma. Ann Oncol 2005;16:13-5.

von der Maase H, Sengelov L. Chemotherapy in Locally Advanced

and Metastatic Bladder Cancer. American Journal of Cancer

2005;4(1):1-13.

von der Maase H, Sengelov L, Roberts JT, Ricci S, Dogliotti L,

Oliver T, Moore MJ, Zimmermann A, Arning M. Long-term-survival

results of a randomized trial comparing gemcitabine plus

cisplatin, with methotrexate, vinblastine, doxorubicin, plus

cisplatin in patients with bladder cancer. J Clin Oncol 2005 Jul

20;23(21):4602-8.

Warr DG, Hesketh PJ, Gralla RJ, Muss HB, Herrstedt J, Eisenberg

PD, Raftopoulos H, Grunberg SM, Gabriel M, Rodgers A, Bohidar

N, Klinger G, Hustad CM, Horgan KJ, Skobieranda F. Efficacy and

tolerability of aprepitant for the prevention of chemotherapyinduced

nausea and vomiting in patients with breast cancer after

moderately emetogenic chemotherapy. J Clin Oncol 2005 Apr

20;23(12):2822-30.

Bøger

Høgdall C, Havsteen H, Blaakjær J, Grove A, Skovlund VR, Nordsmark

M, Jørgensen M, Kryger-Baggesen N, Thomsen LN, Jørgensen

PE, Høgdall E. Betænkning fra Dansk Gynækologisk Cancer

vedrørende Biobank. DGC-Biobank; 2005.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 3 1


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Anæstesiologisk

afdeling i

Forskningsområder

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Epidemiologisk forskning.

Kliniske undersøgelser.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Systematiske ”reviews” af anæstesiologiske problemstillinger.

Randomiseret klinisk studie (RCT).

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning, - interview- og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus på respiratoriske

og kardiale komplikationer samt postoperativ smerte,

kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme og opkastning

(PONV), opioidtolerance, intuberingsmuligheder samt optimering

af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge patienter.

Gennemblødning af gastrointestinalkanalen ved kritisk sygdom.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige bio-psykosociale

behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af nye uddannelsesmetoder,

herunder specielt fuld skala og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelser af patienter og personales holdninger

til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Videnskabelige Publikationer 2005

Frolich S, Thomsen HS, Hansen TM. Postpartum pelvic pain - the

‘pelvic joint syndrome’: a follow-up study with special reference

to diagnostic methods. Acta Obstet Gynecol Scand 2005

Feb;84(2):170-6.

Hansen EG, Duedahl TH, Romsing J, Hilsted KL, Dahl JB. Intraoperative

remifentanil might influence pain levels in the immediate

post-operative period after major abdominal surgery. Acta

Anaesthesiol Scand 2005 Nov;49(10):1464-70.

Juul AB, Gluud C, Wetterslev J, Callesen T, Jensen G, Kofoed-

Enevoldsen A. The effects of a randomised multi-centre trial and

international accreditation on availability and quality of clinical

guidelines. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv

2005;18(4-5):321-8.

Larsen PB, Hansen EG, Jacobsen LS, Wiis J, Holst P, Rottensten

H, Siddiqui R, Wittrup H, Sorensen AM, Persson S, Engbaek J.

Intubation conditions after rocuronium or succinylcholine for

rapid sequence induction with alfentanil and propofol in the

emergency patient. Eur J Anaesthesiol 2005 Oct;22(10):748-53.

Moller A, Villebro N. Interventions for preoperative smoking cessation.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005;(3).

Ostergaard D, Viby-Mogensen J, Rasmussen SN, Gatke MR,

Varin F. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium

in patients phenotypically homozygous for the atypical plasma

cholinesterase variant - Effect of injection of human cholinesterase.

Anesthesiology 2005 Jun;102(6):1124-32.

Pedersen T, Moller AM, Gotzsche PC. Human albumin in critically

ill patients. Crit Care Med 2005 May;33(5):1183-5.

Perner A, Jorgensen VL, Poulsen TD, Steinbruchel D, Larsen B,

Andersen LW. Increased concentrations of L-lactate in the rectal

lumen in patients undergoing cardiopulmonary bypass. Br J

Anaesth 2005 Dec;95(6):764-8.

Sunesen VH, Vedelsdal R, Kristensen HG, Christrup L, Mullertz A.

Effect of liquid volume and food intake on the absolute bioavailability

of danazol, a poorly soluble drug. Eur J Pharm Sci 2005

Mar;24(4):297-303.

Tidsskriftsartikler

Cohen S, Sprung C, Sjokvist P, Lippert A, Ricou B, Baras M,

Hovilehto S, Maia P, Phelan D, Reinhart K, Werdan K, Bulow HH,

Woodcock T. Communication of end-of-life decisions in European

intensive care units. Intensive Care Med 2005 Sep;31(9):1215-21.

Duedahl TH, Dirks J, Petersen KB, Romsing J, Larsen NE, Dahl JB.

Intravenous dextromethorphan to human volunteers: relationship

between pharmacokinetics and anti-hyperalgesic effect. Pain 2005

Feb;113(3):360-8.

Gatke MR, Viby-Mogensen J, Ostergaard D, Bundgaard JR.

Response to mivacurium in patients carrying the K variant in the

butyrylcholinesterase gene. Anesthesiology 2005 Mar;102(3):503-8.

Hansen A, Jensen DV, Larsen EC, Wilken-Jensen C, Kaae BE,

Bogkapitler

Moller AM. ”Saml kræfterne” - systematiske oversigter og

Cochrane-samarbejdet. In: Bak Andersen I, Matzen P, editors. Evidensbaseret

medicin. 1. ed. Kbh.: Gad; 2005. p. 139-51.

Journal impact factor

60

2002

40

2003

20

2004

0

2005

3 2

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling k

Klinisk biokemisk

Forskningsområder

Befolkningsundersøgelser (Østerbroundersøgelsen og Herlev/

Østerbroundersøgelsen) og case-control studier af biokemiske

markører, geners og enkeltmutationers betydning for udvikling af

multifaktorielle befolkningssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom DNA isolation,

polymerase chain reaction (PCR), DNA sekventering og

mutationscreening.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og instrumenter til

point-of-care testing.

Forskningsaktiviteter

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik og genetisk

epidemiologi med særligt fokus på hyperlipidæmi, lipoproteiner,

atherosclerose, cancer, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi,

trombose, Alzheimers sygdom, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus og hypertension. Point-of-care testing.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Andersen G, Wegner L, Jensen DP, Glumer C, Tarnow L, Drivsholm

T, Poulsen P, Hansen SK, Nielsen EM, Ek J, Mouritzen P, Vaag A,

Parving HH, Borch-Johnsen K, Jorgensen T, Hansen T, Pedersen O.

PGC-1alpha Gly482Ser polymorphism associates with hypertension

among Danish whites. Hypertension 2005 Apr;45(4):565-70.

Ben Rayana MC, Burnett RW, Covington AK, D’Orazio P, Fogh-

Andersen N, Jacobs E, Kulpmann WR, Kuwa K, Larsson L, Lewenstam

A, Maas AHJ, Mager G, Naskalski JHJ, Okorodudu AO, Ritter

C, St John A. Guidelines for sampling, measuring and reporting

ionized magnesium in undiluted serum, plasma or blood. Clin

Chem Lab Med 2005;43(5):564-9.

Benfield TL, Dahl M, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen A. Influence

of the factor V Leiden mutation on infectious disease susceptibility

and outcome: A population-based study. J Infect Dis

2005 Nov 15;192(10):1851-7.

Benn M, Nordestgaard BG, Jensen JS, Grande P, Sillesen H, Tybjaerg-Hansen

A. Polymorphism in APOB associated with increased

low-density lipoprotein levels in both genders in the general

population. J Clin Endocrinol Metab 2005 Oct;90(10):5797-803.

Benn M, Nordestgaard BG, Jensen JS, Nilausen K, Meinertz

H, Tybjaerg-Hansen A. Mutation in apolipoprotein B associated

with hypobetalipoproteinemia despite decreased binding

to the low density lipoprotein receptor. J Biol Chem 2005 Jun

3;280(22):21052-60.

Bojesen SE, Kjaer SK, Hogdall EVS, Thomsen BL, Hogdal CK,

Blaakaer J, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Increased risk

of ovarian cancer in integrin beta(3) Leu33Pro homozygotes.

Endocrine-Related Cancer 2005;12(4):945-52.

Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Axelsson CK, Nordestgaard BG.

No association of breast cancer risk with integrin beta(3) (ITGB3)

Leu33Pro genotype. Br J Cancer 2005 Jul 11;93(1):167-71.

Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Re: Integrin

beta 3 Leu33Pro homozygosity and risk of cancer - Response. J

Natl Cancer Inst 2005 May 18;97(10):779-80.

D’Orazio P, Burnett RW, Fogh-Andersen N, Jacobs E, Kuwa K,

Kulpmann WR, Larsson L, Lewenstam A, Maas AHJ, Mager G,

Naskalski JW, Okorodudu AO. Approved IFCC recommendation on

reporting results for blood glucose (abbreviated). Clin Chem 2005

Sep;51(9):1573-6.

Dahl M, Hersh CP, Ly NP, Berkey CS, Silverman E, Nordestgaard

BG. The protease inhibitor PI*S allele and COPD: a meta-analysis.

Eur Respir J 2005 Jul;26(1):67-76.

Dahl M, Nordestgaard BG. alpha(1)-Antitrypsin genotype unaffected

by age. Thorax 2005 Mar;60(3):258.

Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Lange P, Nordestgaard BG. Asthma

and COPD in cystic fibrosis intron-8 5T carriers. A populationbased

study. Respiratory Research 2005 Oct 9;6.

Ekberg BA, Larsen UD, Fogh-Andersen N. A real point-of-care system

for complete blood counting. Point of Care 2005;4(1):64-5.

Ellervik C, Hansen A, Grande P, Appleyard M, Nordestgaard BG.

Hereditary hemochromatosis and risk of ischemic heart disease -

A prospective study and a case-control study. Circulation 2005 Jul

12;112(2):185-93.

Frederiksen J, Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG.

Mendelian randomization suggests that vascular events cause

hyperhomocysteinemia, rather than vice versa. Blood 2005 Apr

15;105(8):3383-4.

Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Schnohr P, Steffensen R,

Tybjaerg-Hansen A. Mutation in ABCA1 predicted risk of ischemic

heart disease in the Copenhagen City Heart Study population. J

Am Coll Cardiol 2005 Oct 18;46(8):1516-20.

Goncalves I, Gronholdt MLM, Soderberg I, Ares MPS, Nordestgaard

BG, Bentzon JF, Fredrikson GN, Nilsson J. Humoral

immune response against defined oxidized low-density lipoprotein

antigens reflects structure and disease activity of carotid

plaques. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 2005

Jun;25(6):1250-5.

Hansen SK, Nielsen EM, Ek J, Andersen G, Glumer C, Carstensen

B, Mouritzen P, Drivsholm T, Borch-Johnsen K, Jorgensen T,

Hansen T, Pedersen O. Analysis of separate and combined effects

of common variation in KCNJ11 and PPARG on risk of type 2 diabetes.

J Clin Endocrinol Metab 2005 Jun;90(6):3629-37.

Jensen JS, Feldt-Rasmussen B, Borch-Johnsen K, Jensen KS, Nordestgaard

BG. Increased transvascular lipoprotein transport in

diabetes: Association with albuminuria and systolic hypertension.

J Clin Endocrinol Metab 2005 Aug;90(8):4441-5.

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 3 3


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Klinisk biokemisk

afdeling k

Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Marklund S, Heegaard NH, Steffensen

R, Sillesen HH, Jensen GB, Nordestgaard BG. [Genetically determined

reduction in antioxidative protection and increased risk

of ischemic heart disease--secondary publication]. Ugeskr Laeger

2005 Feb 14;167(7):767-70.

Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Mortensen J, Lange P, Vestbo J,

Nordestgaard BG. Factor V Leiden homozygosity, dyspnea,

and. reduced pulmonary function. Arch Intern Med 2005 Sep

26;165(17):2032-6.

Nielsen EM, Hansen L, Stissing T, Yanagisawa K, Borch-Johnsen K,

Poulsen P, Vaag A, Hansen T, Pedersen O. Studies of variations of

the cyclin-dependent kinase inhibitor 1C and the cyclin-dependent

kinase 4 genes in relation to type 2 diabetes mellitus and

related quantitative traits. J Mol Med 2005 May;83(5):353-61.

Sethi AA, Tybjaerg-Hansen A, Jensen GB, Nordestgaard BG.

164IIe allele in the beta(2)-adrenergic receptor gene is associated

with risk of elevated blood Dressure in women. The Copenhagen

City Heart Study. Pharmacogenetics and Genomics 2005

Sep;15(9):633-45.

Tybjaerg-Hansen A, Jensen HK, Benn M, Steffensen R, Jensen G,

Nordestgaard BG. Phenotype of heterozygotes for low-density

lipoprotein receptor mutations identified in different background

populations. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology

2005 Jan;25(1):211-5.

Waalen J, Nordestgaard BG, Beutler E. The penetrance of hereditary

hemochromatosis. Best Practice & Research Clinical Haematology

2005 Jun;18(2):203-20.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

Ph.d.-afhandlinger

Damsgaard Nielsen EM. Molecular and epidemiological studies of

genetic determinants of type 2 diabetes. an experimental focus

on the candidate genes encoding Kir6.2, PPARa[alpha], IGF-I,

CDKN1C, and CDK4 [Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige

fakultet]. [S.l.]: [s.n.]; 2005.

3 4

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling z

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af organfunktion

eller billeddiagnostisk evaluering ved nye behandlinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering af ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion ved påvirkning

af ydre faktorer (træning, inaktivitet, hypoksi etc.)

Molecular imaging (metabolisme, receptorstudier etc. med

positronmærkede sporstoffer)

Studier af organpatofysiologi.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af forskellige cancerformer

med fokus på PET’s rolle samt undersøgelse af organpåvirkning

ved medicinsk behandling af kræftsygdom.

Diagnostisk udredning af lidelser i bevægeapparatet, herunder

osteoporose.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb med hovedvægt

på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens blodforsyning

samt perifere karlidelser.

Indvirkning af træning/inaktivitet på organfunktion.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar hypoksi) på

organfunktion.

Nyrens funktion ved nyresygdom og organtransplantation med

hovedvægt på vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Ogard CG, Engelmann MD, Kistorp C, Nielsen SL, Vestergaard H.

Increased plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and

markers of inflammation related to atherosclerosis in patients

with primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2005

Nov;63(5):493-8.

Ogard CG, Sondergaard SB, Vestergaard H, Jakobsen H, Nielsen

SL. Myocardial perfusion defects and the left ventricular ejection

fraction disclosed by scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism.

World J Surg 2005 Jul;29(7):914-6.

Ogard CG, Vestergaard H, Thomsen JB, Jakobsen H, Almdal T,

Nielsen SL. Parathyroid scintigraphy during hypocalcaemia in

primary hyperparathyroidism. Clinical Physiology and Functional

Imaging 2005 May;25(3):166-70.

Vinther A, Kanstrup IL, Christiansen E, Alkjaer T, Larsson B,

Magnusson SP, Aagaard P. Exercise-induced rib stress fractures:

influence of reduced bone mineral density. Scandinavian Journal

of Medicine & Science in Sports 2005 Apr;15(2):95-9.

Bogkapitler

Kanstrup IL. Højdesyge (bjergsyge). In: Hansen NE, Schaffalitzky

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 602-5.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Chakera AH, Friis E, Hesse U, Al-Suliman N, Zerahn B, Hesse B.

Factors of importance for scintigraphic non-visualisation of sentinel

nodes in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005

Mar;32(3):286-93.

Engelmann MDM, Niemann L, Kanstrup IL, Skagen K, Godtfredsen

J. Natriuretic peptide response to dynamic exercise

in patients with atrial fibrillation. Int J Cardiol 2005 Oct

20;105(1):31-9.

Iqbal SI, Morch LS, Rosenzweig M, Dela F. The outcome of bone

mineral density measurements on patients referred from general

practice. J Clin Densitom 2005;8(2):178-82.

Kanstrup IL, Hendel HW. PET og PET-CT til cancerdiagnostik.

Manedsskr Prakt Laegegern 2005;83:1023-32.

Kanstrup IL. Women and sports - still fewer restrictions and

something to be learned for both sexes? Scandinavian Journal of

Medicine & Science in Sports 2005 Apr;15(2):67-8.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 3 5


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Klinisk immunologisk

afdeling

Forskningsområder

Trombocytter, immunisering og funktion.

Forskningsaktiviteter

Klinisk immunologiske problemstillinger med fokus på trombocytopenier/

trombocytopatier.

Virologi indenfor det transfusionsmedicinske område.

Hæmovigilance.

Undersøgelse af trombocytfunktion i trombocytkoncentrater.

Jernstatus hos bloddonorer.

Videnskabelige Publikationer 2005

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

Bogkapitler

Taaning E. Transfusionsbehandling. In: Hansen NE, Schaffalitzky

de Muckadell OB, Haunsø S, editors. Medicinsk kompendium lommebog.

3. ed. [Kbh.]: Nyt Nordisk Forlag; 2005. p. 436-9.

3 6

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling m

Klinisk mikrobiologisk

Forskningsområder

Infektionspatogenese

Mikrobiologisk diagnostik vha genamplifikationsteknik

Epidemiologisk forskning

Forskningsaktiviteter

Projekter vedrørende:

Stafylokokinfektioner

Meningitis og sepsisbehandling

Overvågning af bakteriæmier

Overvågning af antibiotikaresistens

Molekylærbiologiske metoder til diagnostik og typning, specielt

mht. Legionella-infektioner

Antibiotikaresistens

Infektionsepidemiologi og nosokomielle infektioner (sygehuserhvervede

infektioner)

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Arendrup MC, Fuursted K, Gahrn-Hansen B, Jensen IM, Knudsen

JD, Lundgren B, Schonheyder HC, Tvede M. Seminational surveillance

of fungemia in Denmark: Notably high rates of fungemia

and numbers of isolates with reduced azole susceptibility. J Clin

Microbiol 2005 Sep;43(9):4434-40.

120

Journal impact factor

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 3 7


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Patologisk-anatomisk

institut

Forskningsområder

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiologi.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Cancer mhp. tidlig diagnostik og prognostiske markører (cervix

uteri, mamma, blære og andet).

Funktionelle blæresygdomme specielt med henblik på kroniske

inflammatoriske sygdomme (interstitiel cystitis). Immologiske

studier af transplantationsproblematik og cancerspredning.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Agger K, Santoni-Rugiu E, Holmberg C, Karlstrom O, Helin K.

Conditional E2F1 activation in transgenic mice causes testicular

atrophy and dysplasia mimicking human CIS. Oncogene 2005 Jan

27;24(5):780-9.

Andersen MH, Svane IM, Kvistborg P, Nielsen OJ, Balslev E, Reker

S, Becker JC, Straten PT. Immunogenicity of Bcl-2 in patients

with cancer. Blood 2005 Jan 15;105(2):728-34.

Andresen L, Jorgensen VL, Perner A, Hansen AB, Eugen-Olsen J,

Rask-Madsen J. Activation of nuclear factor kappa B in colonic

mucosa from patients with collagenous and ulcerative colitis. Gut

2005 Apr;54(4):503-9.

Breitowicz B, Wiebe BM, Rudnicki M. Torsion of bilateral paramesonephric

cysts in young girls. Acta Obstet Gynecol Scand 2005

Feb;84(2):199-200.

Faurschou P, Maltbaek N, Skov BG. Pulmonary diseases and

chronic inflammatory bowel disease. Ugeskr Laeger 2005 Jan

3;167(1):38-40.

Fornari D, Steven K, Hansen AB, Vibits H, Jepsen JV, Poulsen AL,

Schwartz M, Horn T. Under-representation of bladder transitional

cell tumour 9q, 11p and 14q LOH in urine and impact on molecular

diagnosis. Anticancer Res 2005 Nov;25(6B):4049-52.

Knoop AS, Knudsen H, Balslev E, Rasmussen BB, Overgaard J,

Nielsen KV, Schonau A, Gunnarsdottir K, Olsen KE, Mouridsen H,

Ejlertsen B. Retrospective analysis of topoisomerase IIa amplifications

and deletions as predictive markers in primary breast cancer

patients randomly assigned to cyclophosphamide, methotrexate,

and fluorouracil or cyclophosphamide, epirubicin, and fluorouracil:

Danish Breast Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol 2005 Oct

20;23(30):7483-90.

Larsen SS, Vilmann P, Krasnik M, Dirksen A, Clementsen P, Maltbaek

N, Lassen U, Skov BG, Jacobsen GK. Endoscopic ultrasound

guided biopsy performed routinely in lung cancer staging spares

futile thoracotomies: Preliminary results from a randomised clinical

trial. Lung Cancer 2005 Sep;49(3):377-85.

Larsen SS, Vilmann P, Krasnik M, Dirksen A, Clementsen P, Skov

BG, Jacobsen GK. Endoscopic ultrasound guided biopsy versus

mediastinoscopy for analysis of paratracheal and subcarinal lymph

nodes in lung cancer staging. Lung Cancer 2005 Apr;48(1):85-92.

Nielsen OH, Vainer B, Schaffalitzky de Muckadell OB. Microscopic

colitis--a missed diagnosis?--a secondary publication. Ugeskr

Laeger 2005 Jan 3;167(1):51-2.

Ortiz PG, Skov BG, Benfeldt E. alpha(1)-antitrypsin deficiencyassociated

panniculitis: case report and review of treatment

options. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005 Jul;19(4):487-90.

Petersen A, Bentin-Ley U, Ravn V, Qvortrup K, Sorensen S, Islin

H, Sjogren A, Mosselmann S, Hamberger L. The antiprogesterone

Org 31710 inhibits human blastocyst-endometrial interactions in

vitro. Fertil Steril 2005 Apr;83:1255-63.

Ringbaek TJ, Krasnik M, Clementsen P, Skov BG, Rasmussen EN,

Vilmann P. Transesophageal endoscopic ultrasound/fine-needle

aspiration diagnosis of a malignant adrenal gland in a patient

with non-small cell lung cancer and a negative CT scan. Lung

Cancer 2005 May;48(2):247-9.

Santoni-Rugiu E, Jelnes P, Thorgeirsson SS, Bisgaard HC. Progenitor

cells in liver regeneration: molecular responses controlling

their activation and expansion. APMIS 2005 Nov;113(11-12):876-

902.

Vilmann P, Krasnik M, Larsen SS, Jacobsen GK, Clementsen P.

Transesophageal endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration

(EUS-FNA) and endobronchial ultrasound-guided transbronchial

needle aspiration (EBUS-TBNA) biopsy: A combined

approach in the evaluation of mediastinal lesions. Endoscopy

2005 Sep;37(9):833-9.

Bøger

Fenger C, Baandrup U, Prætorius Clausen P, Horn T, Vainer B.

Almen patologi. teori og praksis. 2. ed. Kbh.: F.A.D.L.; 2005.

Kjølby M, Bech M, Bjerregård B, kjellberg J, Lidang M, Sandahl

P, Hjorteberg A, Olesen F, Sigmund H. Væskebaseret teknik og

udstrygningsteknik anvendt til screening for livmoderhalskræft

i Danmark. En medicinsk teknologivurdering. Kbh.: Sundhedsstyrelsen.

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering;

2005.

3 8

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

institut

Patologisk-anatomisk

Bogkapitler

Bjerregård B, Lisse I. Infektionspatologi. In: Fenger C, Baandrup

U, Prætorius Clausen P, Horn T, Vainer B, editors. Almen patologi

- Teori og praksis. 2. ed. Fadl; 2005. p. 269-98.

120

100

80

60

40

20

0

Journal impact factor

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 3 9


f o r s k n i n g 2 0 0 5

r adiologisk

afdeling x

Forskningstyper

MR-skanning, f.eks. akut, brystkræft, tarmsygdomme, urinveje,

kontraststoffer.

Uroradiologisk diagnostik til erstatning for urografi/CT + MR.

Kvalitetssikring.

Fagglidning.

Diagnostiske strategier.

Forskningsaktiviteter

Radiologiske problemer inden for diagnostik, intervention og

lægemidler ved anvendelse af forskellige modaliteter. Der fokuseres

i særdeleshed på MR-skanning, herunder feltstyrker. CT-scanning

ved urologiske problemstillinger.

Videnskabelige Publikationer 2005

Tidsskriftsartikler

Achiam MP, Chabanova E, Logager VB, Thomsen HS, Nielsen OH.

Magnetic resonance colonography: a new diagnostic tool. Ugeskr

Laeger 2005 Nov 7;167(45):4279-84.

Bellin MF, Webb JAW, Van der Molen AJ, Thomsen HS, Morcos

SK. Safety of MR liver specific contrast media. Eur Radiol 2005

Aug;15(8):1607-14.

Bird P, Conaghan P, Ejbjerg B, McQueen F, Lassere M, Peterfy

C, Edmonds J, Shnier R, O’Connor P, Haavardsholm E, Emery P,

Genant H, Ostergaard M. The development of the EULAR-OMER-

ACT rheumatoid arthritis MRI reference image atlas. Ann Rheum

Dis 2005 Feb;64 Suppl 1:i8-10.

Burchardt AJ, Sletting S. Billeddiagnostik ved mammasygdomme.

Månedsskr Prakt Laegegern 2005;83(5):563-76.

Chabanova E, Loegager V, Thomsen HS. MRI features of acute

non-perforated appendicitis at 1.5 T. Eurorad case 3369. Eurorad

2005.

Chabanova E, Loegager V, Thomsen HS. Perforated appendicitis

visualized by MRI.Eurorad Case 3385. Eurorad 2005.

Chabanova E, Moller JM, Logager V, Thomsen HS. MR and biliary

tract. Ugeskr Laeger 2005 Aug 29;167(35):3321-2.

Conaghan PG, McQueen FM, Peterfy CG, Lassere MND, Ejbjerg

B, Bird P, O’Connor PJ, Haavardsholm E, Edmonds JP, Emery P,

Genant HK, Ostergaard M. The evidence for magnetic resonance

imaging as an outcome measure in proof-of-concept rheumatoid

arthritis studies. J Rheumatol 2005 Dec;32(12):2465-9.

Court-Payen M, Hasselqvist M. Muskuloskeletal radiologi.

Månedsskr Prakt Laegegern 2005;83(7):857-72.

Ejbjerg BJ, Narvestad E, Jacobsen S, Thomsen HS, Ostergaard

M. Optimised, low cost, low field dedicated extremity MRI is

highly specific and sensitive for synovitis and bone erosions in

rheumatoid arthritis wrist and finger joints: comparison with conventional

high field MRI and radiography. Ann Rheum Dis 2005

Sep;64(9):1280-7.

Ejbjerg BJ, Vestergaard A, Jacobsen S, Thomsen HS, Ostergaard

M. The smallest detectable difference and sensitivity to change

of magnetic resonance Imaging and radiographic scoring of structural

joint damage in rheumatoid arthritis finger, wrist, and toe

joints - A comparison of the OMERACT rheumatoid arthritis magnetic

resonance imaging score applied to different joint combinations

and the Sharp/van der Heijde radiographic score. Arthritis

Rheum 2005 Aug;52(8):2300-6.

Haavardsholm EA, Ostergaard M, Ejbjerg BJ, Kvan NP, Uhlig TA,

Lilleas FG, Kvien TK. Reliability and sensitivity to change of the

OMERACT rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging score

in a multireader, longitudinal setting. Arthritis Rheum 2005

Dec;52(12):3860-7.

Hansen A, Jensen DV, Larsen EC, Wilken-Jensen C, Kaae BE, Frolich

S, Thomsen HS, Hansen TM. Postpartum pelvic pain - the

‘pelvic joint syndrome’: a follow-up study with special reference

to diagnostic methods. Acta Obstet Gynecol Scand 2005

Feb;84(2):170-6.

Holmich LR, Vejborg I, Conrad C, Sletting S, McLaughlin JK. The

diagnosis of breast implant rupture: MRI findings compared with

findings at explantation. Eur J Radiol 2005 Feb;53(2):213-25.

Jakobsen JA, Oyen R, Thomsen HS, Morcos SK. Safety of ultrasound

contrast agents. Eur Radiol 2005 May;15(5):941-5.

Lorentzen T, Noergaard H, Loegager V. Abdominal radiologi med

fokus på de snitbilleddiagnostiske modaliteter. Månedsskr Prakt

Laegegern 2005;83:155-64.

Morcos SK, Thomsen HS, Exley CM. Contrast media: interactions

with other drugs and clinical tests. Eur Radiol 2005

Jul;15(7):1463-8.

Ostergaard M, Duer A, Nielsen H, Johansen JS, Narvestad E, Ejbjerg

BJ, Baslund B, Moller JM, Thomsen HS, Petersen J. Magnetic

resonance imaging for accelerated assessment of drug effect and

prediction of subsequent radiographic progression in rheumatoid

arthritis: a study of patients receiving combined anakinra and

methotrexate treatment. Ann Rheum Dis 2005 Oct;64(10):1503-6.

Ostergaard M, Szkudlarek M. Ultrasonography: a valid method

for assessing rheumatoid arthritis? Arthritis Rheum 2005

Mar;52(3):681-6.

Pedersen BG, Achiam MP, Arnesen RB. Virtual colonoscopy is now

reality. Ugeskr Laeger 2005 Oct 31;167(44):4175-9.

4 0

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k


f o r s k n i n g 2 0 0 5

afdeling x

r adiologisk

Perriss R, Lokkegaard H, Logager V, Chabanova E, Thomsen

HS. Preliminary experience with contrast-enhanced MR angiography

in patients with end-stage renal failure. Acad Radiol 2005

May;12(5):652-7.

Thomsen HS. How to avoid CIN: guidelines from the European

society of urogenital radiology. Nephrology Dialysis Transplantation

2005 Feb;20:I18-I22.

Thomsen HS. Iodinated contrast media: differences and similarities.

Eur J Hosp Pharm 2005;11(1):17-9.

Thomsen HS. Magnetic resonance contrast media. Eur J Hosp

Pharm 2005;11(2):60-2.

Thomsen HS. Hot topics in radiology. Eur J Hosp Pharm

2005;11(1):15-6.

Thomsen HS. Contrast-medium-induced nephrotoxicity. Applied-

Radiology 2005;34(1):18.

Thomsen HS, Loegager V, Noergaard H. Uroradiologi. Månedsskr

Prakt Laegegern 2005;83:293-303.

Thomsen HS, Loegager V, Noergaard H, Chabanova E, Moller J,

Sonne J. Oral manganese for liver and bile imaging. Acad Radiol

2005 May;12 Suppl 1:S21-S23.

Thomsen HS, Morcos SK. In which patients should serum creatinine

be measured before iodinated contrast medium administration?

Eur Radiol 2005 Apr;15(4):749-54.

Verbeeten KM, Hermann KL, Hasselqvist M, Lausten GS, Joergensen

P, Jensen CM, Thomsen HS. The advantages of MRI in the

detection of occult hip fractures. Eur Radiol 2005 Jan;15(1):165-9.

Webb JAW, Thomsen HS, Morcos SK. The use of iodinated and

gadolinium contrast media during pregnancy and lactation. Eur

Radiol 2005 Jun;15(6):1234-40.

Ph.d.-afhandlinger

Ejbjerg BJ. Magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis.

A study of aspects of joint selection, contrast agent use and type

of MRI unit. [S.l.]: [s.n.]; 2005.

120

Journal impact factor

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 4 1


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Artiklen på side 6 - 7 om Jens Sønksens forskningsgennembrud

på inkontinensområdet beskriver indgående den

vibrator, som kan helbrede mange kvinder. Den er lille,

enkel at bruge og forbløffende effektiv.


f o r s k n i n g 2 0 0 5

F O R S K N I N G S å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 · w w w . h E R L E v h o s p . d k 4 3


f o r s k n i n g 2 0 0 5

Amtssygehuset i Herlev

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Tlf. 4488 4488

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines