Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskningsårsberetning 2007

Herlev Hospital 2007

Først i Danmark:

Lille stik

med stor virkning

- Videnskabsetisk opfatter jeg dette indgreb som enhver behandlers ønske om

effektiv behandling ved et minimalt indgreb og færrest mulig gener for patienterne,

siger Helene Iversen om skånsom behandling af muskelknuder i livmoderen.


Forskning 2007

Direktørens forord 3

Forskningsrådets aktiviteter i 2007 4

Kendte ansigter i nye roller 6

Nyt forskningscenter bygger bro mellem

behandling og forskning 8

Oversigt over den samlede forskning 10

Forskningsområder og -aktiviteter 12

Udgiver

Direktionen

Herlev Hospital

Redaktion

Kommunikationschef

Jens-Peter Wehlitz (ansvarsh. red.)

Journalist Lars Normann (tekst)

Kommunikationsafdelingen,

Journalist Maj Carboni (tekst)

Redaktionen afsluttet maj 2008

Layout

MEDIEteam:grafik

Foto

Thomas Hommelgaard Fotografi

Tryk

Kailow Tryk

ISO-14001 Miljøcertificeret

Oplag

1000 stk.


Forskning 2007

Ingen forskningsfrie

zoner på

Herlev Hospital

Som universitetshospital har Herlev Hospital et særligt

ansvar for at fremme forskning og udvikling til gavn

for patienterne. For at skabe opbakning og forståelse

for denne forpligtigelse, har vi en forventning om at

forskningen bredes ud – også til mere utraditionelle

områder.

Herlev Hospital er der stor interesse for forskning

både blandt vores højtspecialiserede fagfolk og blandt

ledere. Kreativitet, iderigdom og utraditionelle løsninger

har altid været et særligt kendemærke for Herlev

Hospital.

Hospitalsdirektør Helge Kjersem.

Vi har sat forskningen i system: Hospitalets beslutning

om ’ingen forskningsfrie zoner’, er bredt ud i hele

virksomheden. Vi har en forskningspolitik og et meget

aktivt forskningsråd, der understøtter aktiviteterne.

Resultaterne kan du læse om i denne beretning. Masser

af ny viden som resultat af de utallige projekter,

som hospitalets dygtige forskere har gennemført og

fået publiceret i det forløbne år.

På de første sider får du nogle smagsprøver på forskningen

Herlev Hospital.

Helge Kjersem

Hospitalsdirektør


Forskning 2007

Forskningsrådets initiativer

og aktiviteter i 2007

Formandens beretning

I 2007 blev Forskningsrådets budget øget til 5 millioner

fra Direktionens side. Med midler i den størrelsesorden

har Forskningsrådet haft mulighed for at give betydelig

støtte til de lokale forskningsaktiviteter. Støtten er

uddelt i tråd med Direktionens og Forskningsrådets

fælles ønske om at yde en stadig større egenfinansiering

af forskningen på Herlev med fokus på unge

forskeres nye projekter og opretholdelse af kvalitet

og faglig bredde i forskningen. Direktionens målrettede

investering i forskningen på hospitalet har affødt

betydelig anerkendelse såvel internt som eksternt og

investeringen vil uden tvivl give væsentligt afkast på

både kort og lang sigt.

Forskningsrådets kommissorium er at styre og udvikle

forskningen ved sygehuset gennem visionære og strategiske

handlinger. Disse mål nås bedst gennem et tæt

samarbejde med Direktionens repræsentant i Rådet.

Gennem hele 2007 har Rådet haft et udbytterigt og

godt samarbejde med vicedirektør Morten Christy, der

med sin positive og konstruktive attitude har støttet

Rådets beslutninger og tiltag. Det er derfor også for

Forskningsrådet et stort tab, at Morten Christy ikke

længere er i blandt os.

Indtil 2007 har de enkelte hospitaler udfærdiget

individuelle og lokalt målrettede forskningspolitikker

og strategier. Dette ændredes i september 2007 ved

politisk godkendelse af ’Politik for Sundhedsforskning

i Region Hovedstaden’. Politikken er udfærdiget af

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd, der

blev etableret primo 2007 med hvert hospital/virksomhed

repræsenteret ved forskningsrådsformanden og et

direktionsmedlem. Arbejdet med den regionale forskningspolitik

har været uhyre interessant og temmelig

stort. Det færdige produkt er blevet både ambitiøst og

visionært med adskillige spændende planlagte tiltag,

der radikalt vil ændre forholdene for de sundhedsvidenskabelige

forskere i Regionen i takt med, at de

implementeres - en proces, der allerede er godt i gang.

Koncerndirektør Jens Christian Sørensen er formand

for Rådet og i ham har regionens forskere fået en dedikeret

fortaler for at investere ressourcer i forbedringer

af sundhedsforskningsmiljøet.

Forskningsrådet på Herlev Hospital er etableret som et

tværfagligt råd med medlemmer indstillet fra Forskningsforum

og udpeget af Direktionen. Den tværfaglige

repræsentation i Rådet er afgørende for Rådets virke

og gennemslagskraft. Rådet mistede i 2007 det ene af

sine to ikke-lægelige medlemmer, idet sygeplejerske

Janne Sommerset forlod hospitalet. Rådet mangler

nu en repræsentant for sygeplejeforskningen, hvorfor

kandidater eftersøges.

Målet for Forskningsrådets indsats i 2008 vil blandt

andet være etablering af forskningsansvarlige på alle

afdelinger samt øgning i antallet af professorater og

fleksible forskningsstillinger.

Forskningsformidling

Forskningens Døgn den 27. april. I et samarbejde mellem

6 patientforeninger og forskere fra 7 afdelinger

Herlev Hospital modtog interesserede fremmødte

information om vigtige folkesygdomme ved foredrag

og direkte personlig oplysning ved besøg på informationsstande

i forhallen.

Forskningens Dag på Herlev den 24. oktober. Forskningens

Dag var et tilløbsstykke med deltagelse af

omkring 150 forskere og forskningsinteresserede. Til

inspiration fik 60 forskere mulighed for at præsentere

deres mange spændende forskningsprojekter på

en postersession. Otte forskere blev udpeget til at

præsentere i plenum. Key-note foredragene gav indblik

i anvendelse af navlesnorsstamceller og den kliniske

forskers vilkår i USA blev beskrevet af Raphael Lee fra

Chicago. Årets forskningspolitiske indlæg fokuserede

på den netop udformede Regionale Forskningspolitik,

der blev præsenteret af koncerndirektør Jens Christian

Sørensen. Prodekan Ole Faber fremlagde Universitetets

vinkel på universitetshospitalernes forskningsindsats,

mens forskningschef Ove Andersen fortalte om Hvidovre-modellen.

Programmet afsluttedes med overrækkelse af Forskningsrådets

priser til bedste posters og foredrag.

Forskningsstøtte

Forskningsrådet støtter hospitalets forskningsaktivitet

både i højden og bredden. Forskningsrådet har med

et budget på 5 millioner gode muligheder for at støtte

en fortsat øget forskningsaktivitet på alle hospitalets

afdelinger. Kredsen af bedømmere blev i 2007 udvidet

til at omfatte Forskningsforums medlemmer samt

alle professorer og forskningslektorer på hospitalet.

Bedømmelse af hver enkelt ansøgning blev foretaget af

2 udpegede bedømmere efter fastlagte retningslinier

og den endelige afgørelse blev derefter truffet i plenum.

Denne bedømmelsesprocedure sikrer den mest

objektive bedømmelse og blev gennemført engageret

og relativt problemfrit.


Forskning 2007

Gennem en målrettet indsats søger vi indflydelse på alle

sundhedsforskningsrelaterede områder og arbejder

såvel internt som eksternt på at sikre gode

forskningsbetingelser på Herlev Hospital,

siger Inge Marie Svane.

Forskningsrådet fastholder endvidere basisaktiviteterne,

der har til formål at yde en effektiv og målrettet

service til husets forskere.

• Stipendier til yngre forskere. Nutidens og fremtidens

forskning på Herlev Hospital sikres bedst gennem

støtte til nye lovende forskere og forskningsprojekter,

der udføres under kompetent vejledning

af hospitalets seniorforskere. Forskningsrådet

disponerede derfor også i 2007 størstedelen af sine

midler til stipendier herunder særligt igangsætningsstipendier.

Med 1. uddelingsrunde i januar og 2. uddelingsrunde

i juni blev der samlet uddelt 4 millioner i

form af 20 stipendier. Hovedparten af midlerne

blev givet til igangsætning af nye forskningsprojekter,

alle af høj kvalitet og med sikring af tværfaglig

repræsentation.

Udover lønmidler har Forskningsrådet ydet midler

til andre projektomkostninger i form af materialer

og apparatur.

For at skabe mulighed for stipendier af op til

12 måneders varighed foretog Forskningsrådet

allerede i december 2007 uddeling af stipendier

til anvendelse i 2008.

• Adgang til statistikerhjælp.

Fri statistikerassistance, der giver forskere adgang

til vejledning fra en ”in-house” statistiker. Denne

ordning er tiltagende populær og mere end 15

forskere fik i 2007, via ordningen, hurtig hjælp til

statistiske problemer.

Forsknings- og finansieringskonsulentfunktionen,

som er integreret i Forskningsrådet, via sekretæren,

har et bredt arbejdsområde målrettet mod servicering

af forskningsmiljøet på praktiske og administrative

områder. Der udsendes løbende varsling af

eksterne fondsopslag og andre finansieringsmuligheder,

derudover udfærdiges budget- og aktivitetsrapporteringer

og registreringer af kliniske forsøg.

Forskningspriser

Forskningsrådet belønner forskningskvalitet. Forskningsrådet

har besluttet at belønne høj forskningskvalitet

for derigennem at fremme hospitalets forskningsmæssige

placering nationalt og internationalt.

Med High Impact priserne ønsker forskningsrådet at

motivere hospitalets forskere til altid at stræbe lidt

højere i alle forskningens faser for at opnå resultater,

der muliggør publicering i de bedste fagtidsskrifter.

Forskningsrådets formand Inge Marie Svane.

I 2007 blev der uddelt 16 high impact priser på i alt

107.500 kr. til 10 forskere, der enten var førsteforfatter

eller korresponderende forfatter til artikler publiceret i

højt rangerende tidsskrifter. Prisvinderne præsenterede

kort deres vindende artikler på et ekstraordinært Staf

Meeting i december måned. Højeste priser på 15.000

kr. gik til Tine Jess, afd. C og Nikolaj Eldrup/Børge

Nordestgaard, afd. K for artikler i henholdsvis Gastroenterology

og Circulation med impact factorerne 12,5

og 10,9.

En særlig pris på 15.000 kr. blev i 2007 givet til fysioterapeut

Anders Vinther, afd. Q som yngste prisbelønnede

førsteforfatter.

Forskningsrådets politik er baseret på synlighed,

tilgængelighed og lydhørhed. Gennem en målrettet

indsats søger vi indflydelse på alle sundhedsforskningsrelaterede

områder og arbejder såvel internt som

eksternt på at sikre gode forskningsbetingelser på

Herlev Hospital.

Forskningsrådets vegne

Inge Marie Svane

Formand


Forskning 2007

Overlæge udnævnt

til institutleder

på KU

Overlæge på Radiologisk Afdeling og professor ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Henrik S. Thomsen,

blev i 2007 udnævnt til institutleder ved det nye Institut

for Diagnostiske Fag på Københavns Universitet.

Instituttet står for undervisningen på medicinstudiet

i Diagnostisk radiologi, Klinisk biokemi, Klinisk farmakologi,

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Klinisk

genetik, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi og

Klinisk patologi. Derudover skal instituttet i stigende

grad være facilitator for forskningen inden for de otte

specialer på Sjælland.

Med den nye stilling er Henrik S. Thomsen nu chef

for mere end 60 undervisere rundt om på Sjælland og

har ansvar for undervisningen, undervisningsbudgettet

og stipendierne inden for instituttets specialer. Hans

personlige vision i den nye stilling er at sikre, at alle

læger får den samme gode undervisning uanset hvor

på Sjælland, de befinder sig. Derudover håber han at

være med til at styrke forskningen i de mere forskningssvage

fag på instituttet som radiologi og patologi.

Henrik S. Thomsen mener, at også Herlev kan drage

fordel af hans nye job, fordi andre ansatte på hospitalet

kan trække på hans store netværk og viden om

universitetsverdenen.

Professor Sven Olaf Skouby har ansvar for forskningen

og universitetsopgaverne på Gynækologisk Obstetrisk

Afdeling på Herlev Hospital.

Bedre behandling og forskning

i kvinders reproduktion

I 2007 fik Sven Olaf Skouby et ordinært professorat i

gynækologi og obstetrik ved Københavns Universitet og

blev overlæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på

Herlev Hospital med ansvar for forskningen og universitetsopgaverne

på afdelingen. Sven Olaf Skouby har

i mere end 20 år forsket i kvinders reproduktionshormoner,

men i hans nye funktion har han fået samlet

gynækologisk endokrinologi og infertilitet under

samme hat.

”Det er en fordel at få samlet forskningen og samtidig

være tæt på det kliniske miljø, så man kan sikre, at

der sker en udvikling, som man kan bruge til noget.

Det kan komme til at gøre en forskel for en lang række

kvinder,” siger han. Sven Olaf Skouby har blandt andet

forsket i, hvilken effekt hormoner har på kvinder i

overgangsalderen, og hvordan man på bedste vis kan

behandle de 5-10 % af alle kvinder, der lider af hormonforstyrrelsen,

PCOS. Derudover har han behandlet

barnløse par og har samarbejdet med både danske og

udenlandske institutioner om forskningen i reproduktion.

Sven O. Skouby har fået publiceret mere end 140

videnskabelige artikler i internationale peer-reviewed

tidsskrifter og har holdt mere end 400 foredrag ved

internationale møder.

Med den nye stilling er Henrik S. Thomsen nu chef for

mere end 60 undervisere rundt om på Sjælland og har

ansvar for undervisningen, undervisningsbudgettet og

stipendierne inden for instituttets specialer.


Overlæge Poul Geertsen.

Forskning 2007

Nye apparater giver

færre bivirkninger

Herlevs otte nye stråleapparater placerer

hospitalet i den absolutte elite inden for

kræftbehandling på verdensplan. Den

nye teknik kan bestråle et langt mere

præcist område, end man kunne tidligere.

Det giver færre alvorlige bivirkninger og

åbner mulighed for en mere effektiv behandling,

fordi stråledosis kan øges.

I 2007 blev en helt ny og yderst avanceret teknik taget

i brug i stråleterapien. Det er afdelingens otte nye

stråleapparater, der sørger for, at kræftpatienterne på

Herlev fremover kan få en behandling i verdensklasse.

Overlæge Poul Geertsen viser, hvordan en række bevægelige

plader kan få strålerne til at gå ind i patienten

i buer fra et uendeligt antal vinkler samtidig med, at

apparatet kører.

”Med den nye teknik kan man meget præcist indrette

strålingen til at ramme den form, man vil. Dermed kan

man smyge strålingen rundt om kræftknuden, så man

beskadiger mindre af det raske væv,” forklarer han. Det

kan få stor betydning for patienterne, fordi bestråling

på raske områder kan give alvorlige bivirkninger. Alt

efter hvor kræften sidder, kan man for eksempel få

hukommelsesproblemer, huller på tarmen, øge risikoen

for blodpropper i hjertet og i værste fald blive blind

eller lam i dele af kroppen.

Større sikkerhed

Indbygget i de nye stråleapparater er også et røntgenapparat

og en CT-scanner, der i høj opløsning kan vise

lægerne om patienten ligger på samme måde, som da

den indledende scanning blev lavet. Det giver en større

sikkerhed for, at lægerne rammer præcis det område,

som de vil. Det betyder, at man nu kan planlægge

strålefeltet med marginer på helt ned til 1-2mm, hvor

marginerne før var 4 - 5 mm. Med den nye teknik er

det også muligt at styre strålingen alt efter patientens

åndedræt. Det kan for eksempel have stor betydning

for patienter med en knude i lungen. Når patienten

trækker vejret vil knuden flytte sig, så strålerne under

normale omstændigheder også vil ramme rask væv.

Med det nye avancerede system måler en sensor, hvornår

patienten trækker vejret og sørger for, at lungen

kun bestråles på et bestemt tidspunkt i vejrtrækningen.

Mere effektiv behandling

Når man i højere grad kan undgå at beskadige det

raske væv hos patienten, åbner det op for, at man kan

forhøje den dosis bestråling, som man giver patienten.

”Dermed kan man gøre behandlingen af kræft mere

effektiv, så man måske kan forlænge patientens levetid

eller øge chancen for, at de ikke bliver syge igen,” siger

Poul Geertsen.

Det nye apparatur i stråleterapien giver desuden

mulighed for at behandle flere patienter på færre tid.

Behandlingen med de nye strålekanoner tager kortere

tid end på de gamle. Samtidig er de alle otte indstillet

på nøjagtig samme måde, så en patient kan blive

behandlet på hvilken som helst af dem. Det betyder,

at man bedre kan udnytte maskinerne fuldt ud, og det

skaber mindre ventetid, hvis en af dem skal repareres.

Afdelingen har desuden fået nye computersystemer,

der kan overtage en del af arbejdet med at beregne den

nøjagtige stråling af patienten, så personalet kan bruge

tiden på at få flere patienter gennem systemet.

”De nye velfungerende apparater får arbejdet til at glide

lettere. Samtidig giver det en god fornemmelse for medarbejderne,

at vi nu er med på allerhøjeste niveau. Der

findes ikke noget apparatur på markedet, der er mere

avanceret end det, som vi har her,” siger Poul Geertsen.

Forskellen på konventionel og intensitets moduleret

stråleterapi (IMRT): Det blå hesteskoformede område

er den del af patientens krop, der skal modtage strålebehandling,

mens den røde omslutter den del af patienten,

der modtager den foreskrevne dosis. Med IMRT er det

muligt at få dosiskurven til at dykke ned i det hesteskoformede

område, der skal bestråles. Dermed bliver et

mindre område af det raske væv bestrålet, hvilket nedsætter

risikoen for stråleskader hos patienten.


Forskning 2007

Bygger bro mellem

behandling og forskning

Brobygning: Formålet med CCIT er at bygge

bro over den afstand, der tidligere har været

mellem forskningsresultaterne fra laboratoriet

og afprøvningen på patienterne i klinikken.

Forskerne på Herlevs nye forskningscenter

for immunterapi arbejder med teknikker,

der potentielt kan forlænge livet for

kræftpatienter. Fordi CCIT er en del af

hospitalet, kan forskerne, som de eneste

i Danmark, direkte afprøve deres kræftvacciner

og terapier på patienterne. Det

har betydet, at CCIT har fået en central

rolle på forskningsfeltet i både Danmark

og resten af verden.

I 2007 fik Herlevs nye forskningscenter, CCIT, godt fat

i en teknik til at tage immunceller ud af en patients

kræftsvulst og få dem til at formere sig i laboratoriet.

De mange nye immunceller sprøjtes tilbage i patientens

krop, hvor de skal bekæmpe canceren. At det

virker, har forskningscentret kunnet dokumentere i

løbet af året.

”Det ser ud som om, vi har kunnet forlænge den tid,

hvor patientens sygdom har holdt sig i ro,” fortæller

centerleder Inge Marie Svane, der er en af initiativtagerne

til oprettelsen af CCIT. Hun har i mange år været

internationalt anerkendt for sin forskning i kræftbehandling,

men det nye forskningscenter har givet

hende og de andre forskere i CCIT syv-mile-støvlerne

på. Fordelen ved oprettelsen af en større selvstændig

forskningsenhed har vist sig i de resultater, som

centrets 19 medarbejdere har opnået i 2007. Udover

dokumentation for, at deres forskning har en virkning

på patienterne, har centret fået kapacitet til at starte

nye studier op, og har fået langt lettere ved at tiltrække

fondsmidler og nye medarbejdere.

”I international sammenhæng har vi nu mulighed for

at bidrage med større og vigtige projekter, så vi bliver

toneangivende på vores område,” siger centerleder Per

thor Straten, der er centrets anden store drivkraft.

Synergieffekten er tydelig

Det er blandt andet den tætte sammenhæng mellem

forskning og behandling, der har gjort en forskel.

”Når der er udviklet en vaccine i laboratoriet, kan den

hurtigere afprøves på patienterne, så vi kan se om den

virker, hvorefter vi kan vende tilbage til laboratoriet

for at forbedre den. Den cirkel er blevet meget kortere,

så vi hurtigere kan finde frem til nogle effektive vacciner,”

siger Per thor Straten. CCIT er det eneste sted i

Danmark, hvor man arbejder på den måde.

”Formålet med centret er at bygge bro over den

afstand, der tidligere har været mellem forskningsresultaterne

i laboratoriet og afprøvningen i klinikken,”

siger Per thor Straten.

Det er ikke kun hullet mellem forskning og behandling,

som centret har lukket. Også den fysiske afstand

mellem forskerne på området er væk. Tidligere sad Per

thor Straten og hans gruppe og forskede på Kræftens

Bekæmpelse, mens Inge Marie Svane havde sin

forskning på Hæmatologisk og Onkologisk afdeling på

Herlev.

”Vi mødtes 3-4 gange om året, men led under afstanden.

Det har gjort det hele meget mere smidigt, når vi

sidder flere forskere sammen og kan udveksle resul­


Forskning 2007

tater, prøver og erfaringer i dagligdagen. Det har helt

klart skabt en bedre synergi, hvor vi kan arbejde mere

hurtigt og effektivt samtidig med, at vi får flere idéer

og kan udnytte hinandens kompetencer bedre,” siger

Inge Marie Svane.

Til fordel for patienterne

CCIT er desuden det eneste forskningscenter i landet

der markerer, at de udelukkende har fokus på forskning

i immunsystemets bekæmpelse af kræft.

”Når vi koncentrerer os om bestemte teknikker, får vi

hurtigere en ekspertise på området end, hvis vi lavede

noget forskelligt hver måned. Derudover er et vedvarende

fokus på området nødvendigt for at opbygge et

internationalt netværk og være opdateret med, hvad

der sker andre steder,” siger Inge Marie Svane. Netop

det kan blive afgørende for den enkelte kræftpatient.

Mange spørger Inge Marie Svane og Per thor Straten

om det bliver CCIT’s vacciner eller terapier, der i fremtiden

vil blive brugt til kræftbehandling i hele verden.

”Det er en mulighed, men det er ikke det vigtigste,”

svarer Inge Marie Svane.

”For patienterne er det afgørende, at vi er parate til at

bruge teknikken, når der på et tidspunkt er en vaccine,

der for alvor bryder igennem et sted i verden. Hvis

ikke de aller nyeste teknikker allerede eksisterer på

hospitalet, skal man først til at etablere dem, før man

ville kunne anvende en ny vaccine. Når CCIT er helt

med fremme, ville vi kunne behandle patienterne efter

kort tid, fordi vi allerede arbejder med de teknikker,”

siger hun.

CCIT

• CCIT udvikler og afprøver kræftvacciner og celleterapi,

der målrettet skal aktivere en patients

immunsystem til at bekæmpe kræftceller.

Forskningscentret blev oprettet på Hæmatologisk

afdeling i 2006 på initiativ af Inge Marie Svane

og Per thor Straten med opbakning fra Direktionen

Herlev Hospital og Kræftens Bekæmpelse.

• Centerledelsen af CCIT varetages af Inge Marie

Svane og Per thor Straten samt vicecenterleder

Mads Hald Andersen.

• Der er 19 ansatte på CCIT heraf 12 Ph.D.-studerende.

• CCIT har et årligt budget på omkring 7,5 millioner

kroner. Kræftens Bekæmpelse har støttet

CCIT med 4,5 millioner over fem år, mens hospitalets

direktion bidrager med de ekstra stillinger

til blandt andet Per thor Straten og to bioanalytikere.

Størstedelen af CCIT-midler består dog

af bevillinger fra forskellige fonde til konkrete

forskningsprojekter og apparatur.

Ung forsker får tildelt

stipendium

I 2007 gik Novo Nordisk Fondens prestigefyldte

Hallas-Møller stipendium til Herlev Hospitals unge

forsker Ph.D., Dr. Techn. Mads Hald Andersen. Han

arbejder med unikke cancervacciner, der på sigt kan

revolutionere kræftbehandlingen på verdensplan.

Til daglig arbejder Mads Hald Andersen som vicecenterleder

Herlevs forskningscenter CCIT, men der er stor

interesse for hans forskning i hele verden. Han har fundet

grundstenene til flere kræftvacciner, der allerede

afprøves i kliniske forsøg på patienter i en lang række

lande verden over. Det specielle ved disse vacciner, er at

de angriber de proteiner, der er livsvigtige for cancerceller.

På den måde kan man i princippet rette dem mod

alle former for kræft, også selvom kræftcellerne ændrer

sig undervejs i sygdomsforløbet. Det har ellers været et

problem for andre vacciner, at de kun har virket på en

specifik type kræftceller.

Universel og effektiv kræftvaccine

I femten år har forskere verden over arbejdet med

forskellige typer af cancervacciner. Det er lykkedes at

lave en immunreaktion mod cancercellerne, men den

kliniske effekt hos patienterne har skuffet. Det skyldes

blandt andet, at en del af kroppens immunforsvar

hæmmer det øvrige immunforsvar. Det sker fordi immunforsvarets

hovedopgave er at reagere mod fremmede

organismer, som bakterier og vira i kroppen, og ikke

at reagere imod kroppens egne celler, som kræftceller er.

Denne tolerance imod egne celler har vist sig at være et

større problem, end forskerne regnede med. Nu arbejder

Mads Hald Andersen med en vaccine, der udover at

angribe kræftcellerne også angriber de celler, der forhindrer

immunforsvaret i at virke optimalt. Derfor er der

store forventninger til hans nye vaccine, som han håber

kan komme i klinisk afprøvning i løbet af et par år.

Med Hallas-Møller stipendiet har Mads Hald Andersen

fået ro til at fortsætte sin banebrydende forskning på

Herlev Hospital. Stipendiet dækker hans egen løn de

næste fem år og giver derudover en halv million ekstra

om året til drift.

Mads Hald Andersen.


Forskning 2007

Oversigt over den samlede

forskningsaktivitet

Akademisk personale med relation til forskning

Type

Antal

Professorater 8

Kliniske lektorer 29

Forskningslektorer


Ph.d.-stillinger 36

Andre forskerstillinger 2

Kvantitet og kvalitet af originalartikler

Figuren viser over en seksårig periode områdernes mængde af publicerede originalartikler i peer review tidsskrifter

samt den samlede impactfactor for de internationale tidsskrifter, artiklerne er publiceret i. (Kilde: Fagbiblioteket)

120

ORIGINALARTIKLER

100

80

60

40

20

0

JOURNAL IMPACT FACTOR

400

350

300

250

200

150

100

50

0

KIRURGI

MEDICIN

TVÆRGÅENDE

2002

2003

2004 2005

2006

2007

10


Forskning 2007

Forord til publikationslisten

Fagbiblioteket har udarbejdet fortegnelsen over de

videnskabelige publikationer. På baggrund af søgninger

i databaserne Pubmed og Web of Science samt

modtagne oplysninger fra de enkelte afdelinger er der

medtaget henvisninger til originalartikler og oversigtsartikler

fra peer review-tidsskrifter, videnskabelige

afhandlinger, bøger og bogkapitler. Afdelingernes

bidragydere er fremhævet med fed skrift.

Publikationslisten er opstillet afdelingsvis. Publikationer,

der er et resultat af samarbejde mellem flere

afdelinger, er registreret under de respektive afdelinger.

Kirurgi

Brystkirurgisk Afdeling F 12

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G 14

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D 15

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C 16

(De to gastroenterologiske afdelinger blev lagt sammen til Gastroenheden den 1. oktober 2007.

Derfor er begge de sammenlagte afdelinger beskrevet her).

Ortopædkirurgisk Afdeling T 19

Plastikkirurgisk Afdeling V 20

Urologisk Afdeling H 21

Medicin

Kardiologisk Afdeling S 22

Hæmatologisk Afdeling L 23

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J 25

Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk Afdeling Q 27

Nefrologisk Afdeling B 29

Onkologisk Afdeling R 31

Tværgående

Anæstesiologisk Afdeling I 34

Dansk Institut for Medicinsk Simulation 36

Klinisk Biokemisk Afdeling K 37

Klinisk Fysiologisk Afdeling Z 40

Klinisk Immunologisk Afdeling 41

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M 42

Patologiafdeling 44

Radiologisk Afdeling X 46

11


Forskning 2007

Brystkirurgisk Afdeling F

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Nye rehabiliterings koncepter.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Seromproblematik.

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae.

Forskningsindsatsen strækker sig fra forsøg på forbyggelse

af sygdommen, over forbedret diagnostik,

behandling og rehabilitering til basal celle og genetisk

forskning.

Genetiske forhold. Vurdering af genetisk polymorfi ved

cancer mammae. Samarbejde med klinisk biokemisk

afdeling.

Opbygning af vævsbank, med blod, væv fra kræftknuder,

tilhørende lymfeknuder, normalt omgivende

brystvæv og knoglemarv. Til vurdering af prognostiske

og predictive faktorer ved brystkræft. Samarbejde med

onkologisk, klinisk biokemisk og patologisk afdeling.

Deltagelse i opbygning af national vævsbank.

Postoperativ opfølgning, patientuddannelse, stressniveau

og livskvalitet. Afdelingen deltager i tre langsigtede

projekter: Psyke og brystkræft, Camma, og mindfulness,

i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

Behandling af operationssequelae med akupunktur.

Behandling af behandlingsinducerede hedeture med

akupunktur.

Forbedring af postoperativ strålebehandling i samarbejde

med Rigshospitalet (international multicenter

protokol).

Cytokinkoncentration i seromvæske. Indikator for

sårheling og/eller infektionsrisiko.

Cancer profylakse ved behandling med aromatasehæmmer

(Ibis II, DBCG protokol).

Mikrometastasers i sentinel nodes betydning for

prognosen ved brystkræft (international multicenter

protokol).

Originalartikler

Axelsson CK, Mouridsen HT, Duering M, Moller S.

Axillary staging during surgery for breast cancer. Br J

Surg 2007;94(3):304-9.

Cox A, Dunning AM, Garcia-Closas M,

Balasubramanian S, Reed MWR, Pooley KA, Scollen S,

Baynes C, Ponder BAJ, Chanock S, Lissowska J, Brinton

L, Peplonska B, Southey MC, Hopper JL, McCredie

MRE, Giles GG, Fletcher O, Johnson N, Silva ID, Gibson

L, Bojesen SE, Nordestgaard BG, Axelsson CK, Torres

D, Hamann U, Justenhoven C, Brauch H, Chang-Claude

J, Kropp S, Risch A, Wang-Gohrke S, Schurmann

P, Bogdanova N, Dork T, Fagerholm R, Aaltonen K,

Blomqvist C, Nevanlinna H, Seal S, Renwick A, Stratton

MR, Rahman N, Sangrajrang S, Hughes D, Odefrey F,

Brennan P, Spurdle AB, Chenevix-Trench G, Beesley

J, Mannermaa A, Hartikainen J, Kataja V, Kosma VM,

Couch FJ, Olson JE, Goode EL, Broeks A, Schmidt MK,

Hogervorst FBL, Van’t Veer LJ, Kang D, Yoo KY, Noh

DY, Ahn SH, Wedren S, Hall P, Low YL, Liu JJ, Milne

RL, Ribas G, Gonzalez-Neira A, Benitez J, Sigurdson

AJ, Stredrick DL, Alexander BH, Struewing JP, Pharoah

PDP, Easton DF. A common coding variant in CASP8

is associated with breast cancer risk. Nat Genet

2007;39(3):352-8.

Easton DF, Pooley KA, Dunning AM, Pharoah PDP,

Thompson D, Ballinger DG, Struewing JP, Morrison

J, Field H, Luben R, Wareham N, Ahmed S, Healey

CS, Bowman R, Meyer KB, Haiman CA, Kolonel LK,

Henderson BE, Le Marchand L, Brennan P, Sangrajrang

S, Gaborieau V, Odefrey F, Shen CY, Wu PE, Wang

HC, Eccles D, Evans DG, Peto J, Fletcher O, Johnson N,

Seal S, Stratton MR, Rahman N, Chenevix-Trench G,

Bojesen SE, Nordestgaard BG, Axelsson CK, Garcia-

Closas M, Brinton L, Chanock S, Lissowska J, Peplonska

B, Nevanlinna H, Fagerholm R, Eerola H, Kang D,

Yoo KY, Noh DY, Ahn SH, Hunter DJ, Hankinson SE,

Cox DG, Hall P, Wedren S, Liu JJ, Low YL, Bogdanova

N, Schurmann P, Dork T, Tollenaar RAEM, Jacobi

CE, Devilee P, Klijn JGM, Sigurdson AJ, Doody MM,

Alexander BH, Zhang JH, Cox A, Brock IW, MacPherson

G, Reed MWR, Couch FJ, Goode EL, Olson JE, Meijers-

Heijboer H, van den Ouweland A, Uitterlinden A,

Rivadeneira F, Milne RL, Ribas G, Gonzalez-Neira A,

Benitez J, Hopper JL, McCredie M, Southey M, Giles

GG, Schroen C, Justenhoven C, Brauch H, Hamann U,

Ko YD, Spurdle AB, Beesley J, Chen XQ, Mannermaa

A, Kosma VM, Kataja V, Hartikainen J, Day NE, Cox

DR, Ponder BAJ. Genome-wide association study

identifies novel breast cancer susceptibility loci. Nature

2007;447(7148):1087-U7.

Kjaergaard AD, Ellervik C, Tybjaerg-Hansen A,

Axelsson CK, Gronholdt MLM, Grande P, Jensen

GB, Nordestgaard BG. Estrogen receptor alpha

polymorphism and risk of cardiovascular disease,

cancer, and hip fracture - Cross-sectional, cohort, and

case-control studies and a meta-analysis. Circulation

2007;115(7):861-71.

12


Forskning 2007

Weischer M, Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Axelsson

CK, Nordestgaard BG. Increased risk of breast cancer

associated with CHEK2*1100delC. J Clin Oncol

2007;25(1):57-63.

16

ORIGINALARTIKLER

14

12

10

8

6

4

2

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

13


Forskning 2007

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G

14

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Serumproblematik.

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae,

herunder genetiske forhold, samt mastalgi. Postoperativ

opfølgning, patientuddannelse, stressniveau og

livskvalitet (i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

og Ballegaards Akupunkturcenter). Forebyggelse/reduktion

af serom (steroid-bolus). Behandling af operationssequelae

med akupunktur. Behandling af behandlingsinducerede

hedeture med akupunktur. Operation

for cancerrecidiv med sentinel nodeteknik. Vurdering

af genetisk polymorfi ved cancer mammae (> 1.500

patienter indgået). Cytokinkoncentration i seromvæske.

Indikator for sårheling og/eller infektionsrisiko.

Originalartikler

Archer DF, Hendrix S, Ferenczy A, Felix J, Gallagher

JC, Rymer J, Skouby SO, den Hollander W,

Stathopoulos V, Helmond FA. Tibolone histology of

the endometrium and breast endpoints study: design

of the trial and endometrial histology at baseline in

postmenopausal women. Fertil Steril 2007;88(4):866-78.

Archer DF, Hendrix S, Gallagher JC, Rymer J, Skouby

S, Ferenczy A, den Hollander W, Stathopoulos V,

Helmond FA. Endometrial effects of tibolone. J Clin

Endocrinol Metab 2007;92(3):911-8.

Boennelycke M, Christensen JJ, Arpi M, Krause S.

Leptotrichia amnionii found in septic abortion in

Denmark. Scand J Infect Dis 2007;39(4):382-3.

Clausen HV, Larsen LG, Jorgensen A, Bzorek M. The

human placenta from heavy smokers: evaluation of

vasoactive peptides by immunohistochemistry. APMIS

2007;115(1):22-9.

Gompel A, Barlow D, Rozenberg S, Skouby SO. The

EMAS 2006/2007 update on clinical recommendations

on postmenopausal hormone therapy. Maturitas

2007;56(2):227-9.

Jensen PT. Gynaecological cancer and sexual functioning:

Does treatment modality have an impact?

Sexologies 2007;16(4):279-85.

Lokkegaard E, Lidegaard O, Moller LN, Agger C,

Andreasen AH, Jorgensen T. Hormone replacement

therapy in Denmark, 1995-2004. Acta Obstet Gynecol

Scand 2007;86(11):1342-51.

Mattsson LA, Skouby S, Rees M, Heikkinen J, Kudela

M, Stadnicki-Kolendo A, Mattila L, Salminen K, Vuorela

A, Mustonen M. Efficacy and tolerability of continuous

combined hormone replacement therapy in early

postmenopausal women. Menopause international

2007 Sep;13(3):124-31.

Ottosen LDM, Hindkjaer J, Lindenberg S, Ingerslev

HJ. Murine pre-embryo oxygen consumption and

developmental competence. J Assist Reprod Genet

2007;24(8):359-65.

Samuelsen GB, Pakkenberg B, Bogdanovic N,

Gundersen HJG, Larsen JF, Graem N, Laursen H.

Severe cell reduction in the future brain cortex in

human growth-restricted fetuses and infants. Am J

Obstet Gynecol 2007;197(1).

Skouby SO, Sidelmann JJ, Nilas L, Jespersen J.

A comparative study of the effect of continuous

combined conjugated equine estrogen plus

medroxyprogesterone acetate and tibolone on blood

coagulability. Hum Reprod 2007;22(4):1186-91.

Bogkapitel

Mosgaard BM. Gynækologi. obstetrik og

hormonbehandling. Almen praksis. År 2007.

håndbog i almen medicin. 3. udg. ed. København:

ForlagsGruppen; 2007. p. 331-56.

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

12

10

8

6

4

2

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Forskning 2007

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D

Forskningsområder

Udvikling af non-invasive behandlingsmodaliteter ved

cancersygdomme.

Patofysiologisk forskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder inden

for øvre abdominalkirurgi.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Forskning omkring analinkontinens (sakralnervestimulation).

Forskningsaktiviteter

Behandling af cancer i lever, galdeveje, pancreas og rectum.

Herudover behandling af iatrogene galdevejslæsioner

og vanskelige choledochussten. Reservoirkirurgi for

colitis ulcerosa og behandling af komplikationer til

Crohns sygdom.

Alle former for behandling af specielle benigne

Og maligne analsygdomme.

Originalartikler

Adamsen S, Bendix J, Kallehave F, Moesgaard F,

Nilsson T, Wille-Jorgensen P. Clinical practice and

evidence in endoscopic treatment of bleeding

peptic gastroduodenal ulcer. Scand J Gastroenterol

2007;42(3):318-23.

Adamsen S, de Muckadell OB. Behandling af blodende

gastroduodenalt peptisk ulcus. Ugeskrift for laeger

2007 Apr 23;169(17):1551-5.

Lorentzen T, Nolsoe CP, Adamsen S. Percutaneous

radiologic gastrostomy with a simplified gastropexy

technique under ultrasonographic and fluoroscopic

guidance: Experience in 154 patients. Acta Radiol

2007;48(1):13-9.

Ludvigsen L, Toxvaerd A, Mahdi B, Krarup-Hansen A,

Bergenfeldt M. Successful resection of an advanced

duodenal gastrointestinal stromal tumor after downstaging

with imatinib: Report of a case. Surg Today

2007;37(12):1105-9.

Nolsoe CP, Lorentzen T, Skjoldbye BO, Nielsen MB.

The basics of interventional ultrasound. Ultraschall

Med 2007;28(3):248-63.

Thomsen HS, Barentsz JO, Burcharth F, Chabanova E,

Dekker HM, Moesgaard F, Moller JM, Leth-Espensen

P, Logager V, Takahashi S. Initial clinical experience

with oral manganese (CMC-001) for liver MR imaging.

Eur Radiol 2007;17(1):273-8.

Bogkapitel

Skjoldbye BO. Ultralydkontraststoffer. Medicin.dk.

Lægemiddelstyrelsen; 2007.

16

Ainsworth AP, Adamsen S, Rosenberg J. Surgery for

acute cholecystitis in Denmark. Scand J Gastroenterol

2007;42(5):648-51.

Andersen M, Horn T, Krarup-Hansen A, Norgard H,

Hendel HW, Bergenfeldt M. Retroperitonealt sarkom:

et multidisciplinaert samarbejde. Ugeskrift for laeger

2007 Aug 20;169(34):2786-7.

Arnesen RB, Ginnerup-Pedersen B, Poulsen PB, Von

Benzon E, Adamsen S, Laurberg S, Hart-Hansen

O. Cost-effectiveness of computed tomographic

colonography: A prospective comparison with

colonoscopy. Acta Radiol 2007;48(3):259-66.

Arnesen RB, Von Benzon E, Adamsen S, Svendsen LB,

Raaschou HO, Hansen OH. Diagnostic performance of

computed tomography colonography and colonoscopy:

A prospective and validated analysis of 231 paired

examinations. Acta Radiol 2007;48(8):831-7.

Bjerring PN, Jacobsen O, Biagini M, Skjoldbye B, Horn

T. Fokal nodulaer hyperplasi. Ugeskrift for laeger 2007

Jan 29;169(5):410-4.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

14

12

10

8

6

4

2

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15


Forskning 2007

Medicinsk Gastroenterologisk

Afdeling C

Klinisk forskning

Afprøvning af immunsupprimerende/-modulerende

biologiske lægemidler til patienter med kronisk

inflammatorisk tarmsygdom og antiviral behandling af

kronisk hepatitis samt far-makokinetik og optimering

af terapi med biologiske lægemidler.

Laboratorieorienteret forskning

Centrale forskningsområder omfatter studier af 1)

sammenhængen mellem fænotypiske variationer og

mønstre af genekspression ved anvendelse af DNAmicroarray-teknologi

i undergrupper af patienter med

kronisk inflammatorisk tarmsygdom, 2) adhæsionsmolekylers

rolle i inflammationsprocessen, 3) centrale

transkriptionsveje ved ulcerøs colitis og mikroskopisk

colitis (NF-κB, STAT), 4) MAP-kinaser og Cdx-transkriptionsfaktorers

be-tydning for udvikling og forløbet af

inflammatorisk tarmsygdom, 5) ekspression og funktion

af matriksmetalloproteinaser ved Crohns sygdom,

6) biologiske lægemidlers influering på TNF-alfatranskriptionen

ved colitis ulcerosa samt 7) ekspression

og funktion af peroxi-som-proliferatoraktiverede

receptorer og Toll-lignende receptorer ved kronisk

inflammato-risk tarmsygdom.

Epidemiologisk forskning

Patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom registreres

i den nationale database (DCCD), som anvendes

til studier af langtidsprognoser, behandlingseffekt,

risiko for can-cer-udvikling samt i forbindelse med

genetisk karakteristik af kliniske fænotyper.

Akademisk afhandling

Csillag C. Microarray and Crohn’s disease. Ph.d.

[Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Originalartikler

Christensen PB, Krarup HB, Moller A, Laursen AL,

Kjaer MS, Orholm M, Lindberg J, Groenbaek K, Kromann-Andersen

H, Weis N. Liver biopsy performance

and histological findings among patients with chronic

viral hepatitis: A Danish database study. Scand J Infect

Dis 2007;39(3):245-9.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Olsen J, Bjerrum JT,

Nielsen FC. CARD15 status and familial predisposition

for Crohn’s disease and colonic gene expression. Dig

Dis Sci 2007;52(8):1783-9.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Nielsen FC, Olsen

J. Clinical phenotype and gene expression profile

in Crohn’s disease. American Journal of Physiology-

Gastrointestinal and Liver Physiology 2007;292(1):

G298-G304.

Csillag C, Nielsen OH, Vainer B, Olsen J, Dieckgraefe

BK, Hendel J, Vind I, Dupuy C, Nielsen FC, Borup R.

Expression of the genes dual oxidase 2, lipocalin 2 and

regenerating islet-derived 1 alpha in Crohn’s disease.

Scand J Gastroenterol 2007;42(4):454-63.

Csillag C, Borup R, Olsen J, Nielsen FC, Nielsen OH.

Treatment response and colonic gene expression in

patients with Crohn’s disease. Scand J Gastroenterol

2007;42(7):834-40.

Ferrero-Miliani L, Nielsen OH, Andersen PS, Girardin

SE. Chronic inflammation: importance of NOD2 and

NALP3 in interleukin-1 beta generation. Clin Exp

Immunol 2007;147(2):227-35.

Halfvarson J, Jess T, Bodin L, Jarnerot G, Munkholm

P, Binder V, Tysk C. Longitudinal concordance for

clinical characteristics in a Swedish-Danish twin

population with inflammatory bowel disease. Inflamm

Bowel Dis 2007;13(12):1536-44.

Hoie O, Wolters FL, Riis L, Bernklev T, Aamodt G,

Clofent J, Tsianos E, Beltrami M, Odes S, Munkholm

P, Vatn M, Stockbrugger RW, Moum B. Low colectomy

rates in ulcerative colitis in an unselected European

cohort followed for 10 years. Gastroenterology

2007;132(2):507-15.

Hoie O, Wolters F, Riis L, Aamodt G, Solberg C, Bernklev

T, Odes S, Mouzas IA, Beltrami M, Langholz E,

Stockbrugger R, Vatn M, Moum B. Ulcerative colitis:

Patient characteristics may predict 10-yr disease recurrence

in a European-wide population-based cohort. Am

J Gastroenterol 2007;102(8):1692-701.

Jess T, Riis L, Vind I, Winther KV, Borg S, Binder V,

Langholz E, Thomsen OO, Munkholm P. Changes

in clinical characteristics, course, and prognosis of

inflammatory bowel disease during the last 5 decades:

A population-based study from Copenhagen, Denmark.

Inflamm Bowel Dis 2007;13(4):481-9.

Jess T, Gamborg M, Munkholm P, Sorensen TIA.

Overall and cause-specific mortality in ulcerative colitis:

Meta-analysis of population-based inception cohort

studies. Am J Gastroenterol 2007;102(3):609-17.

16


Forskning 2007

Jess T, Loftus EV, Velayos FS, Winther KV, Tremaine

WJ, Zinsmeister AR, Harmsen WS, Langholz E, Binder

V, Munkholm P, Sandborn WJ. Risk factors for colorectal

neoplasia in inflammatory bowel disease: A nested

case-control study from copenhagen county, denmark

and olmsted county, minnesota. Am J Gastroenterol

2007;102(4):829-36.

Jorgensen VL, Ibsen M, Andresen L, Schulzke JD,

Perner A. Effects of endotoxaemia on markers of permeability,

metabolism and inflammation in the large

bowel of healthy subjects. Acta Anaesthesiol Scand

2007;51(8):1085-92.

Katsanos KH, Vermeire S, Christodoulou DK, Riis L,

Wolters F, Odes S, Freitas J, Hoie O, Marina B, Fornaciari

G, Clofent J, Bodini P, Vatn M, Nunes PB, Moum

B, Munkholm P, Limonard C, Stockbrugger R, Rutgeerts

P, Tsianos EV. Dysplasia and cancer in inflammatory

bowel disease 10 years after diagnosis: Results of

a population-based European collaborative follow-up

study. Digestion 2007;75(2-3):113-21.

Ljung T, Thomsen OO, Vatn M, Karlen P, Karlsen LN,

Tysk C, Nilsson SU, Kilander A, Gillberg R, Grip O,

Lindgren S, Befrits R, Lofberg R. Granulocyte, monocyte/macrophage

apheresis for inflammatory bowel

disease: The first 100 patients treated in Scandinavia.

Scand J Gastroenterol 2007;42(2):221-7.

Madsen SM, Holm S, Riis P. Attitudes towards clinical

research among cancer trial participants and non-participants:

an interview study using a Grounded Theory

approach. J Med Ethics 2007;33(4):234-40.

Milman N, Nielsen OH, Hviid TVF, Fenger K. CARD15

single nucleotide polymorphisms 8, 12 and 13 are not

increased in ethnic Danes with sarcoidosis. Respiration

2007;74(1):76-9.

Nielsen AA, Nielsen JN, Gronbaek H, Eivindson M,

Vind I, Munkholm P, Brandslund I, Hey H. Impact of

enteral supplements enriched with omega-3 fatty acids

and/or omega-6 fatty acids, arginine and ribonucleic

acid compounds on leptin levels and nutritional status

in active Crohn’s disease treated with prednisolone.

Digestion 2007;75(1):10-6.

Odes S, Friger M, Vardi H, Claessens G, Bossuyt X, Riis

L, Munkholm P, Wolters F, Yona H, Hoie O, Beltrami

M, Tsianos E, Katsanos K, Mouzas I, Clofent J, Monteiro

E, Messori A, Politi P, O’Morain C, Limonard C, Russel

M, Vatn M, Moum B, Stockbrugger R, Vermeire S. Role

of ASCA and the NOD2/CARD15 mutation Gly908Arg

in predicting increased surgical costs in Crohn’s disease

patients: A project of the European Collaborative Study

Group on Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel

Dis 2007;13(7):874-81.

Riis L, Vind I, Vermeire S, Wolters F, Katsanos K,

Politi P, Freitas J, Mouzas IA, O’Morain C, Ruiz-Ochoa

V, Odes S, Binder V, Munkholm P, Moum B, Stockbrugger

R, Langholz E. The prevalence of genetic and

serologic markers in an unselected European population-based

cohort of IBD patients. Inflamm Bowel Dis

2007;13(1):24-32.

Schreiber S, Khaliq-Kareemi M, Lawrance IC, Thomsen

OO, Hanauer SB, McColm J, Bloomfield R, Sandborn

WJ. Maintenance therapy with certolizumab pegol for

Crohn’s disease. N Engl J Med 2007;357(3):239-50.

Seidelin JB, Vainer B, Andresen L, Nielsen OH.

Upregulation of cIAP2 in regenerating colonocytes in

ulcerative colitis. Virchows Arch 2007;451(6):1031-8.

Vainer B, Jess T, Andersen PS. Rapid tumour-like

growth of giant filiform polyposis in a patient without

a history of chronic bowel inflammation. APMIS

2007;115(11):1306-10.

Wolters FL, Joling C, Russel MG, Sijbrandij J, De Bruin

M, Odes S, Riis L, Munkholm P, Bodini P, Ryan B,

O’Morain C, Mouzas IA, Tsianos E, Vermeire S, Monteiro

E, Limonard C, Vatn M, Fornaciari G, Rodriguez

D, Groot W, Moum B, Stockbrugger RW. Treatment

inferred disease severity in Crohn’s disease: Evidence

for a European gradient of disease course. Scand J

Gastroenterol 2007;42(3):333-44.

Oversigtsartikler/editorials

Ainsworth MA, Brynskov J. Antitumornekrosefaktor-alpha-behandling

af patienter med aktiv colitis

ulcerosa. Ugeskrift for laeger 2007 Feb 26;169(9):789-91.

Bjerrum JT, Nielsen OH. Azathioprin og 6-mercaptopurin

som vedligeholdelsesbehandling ved colitis

ulcerosa. Gennemgang af Cochrane-review. Ugeskrift

for laeger 2007 Dec 10;169(50):4341-4.

Bjerrum JT, Munck LC, Krogh-Madsen M, Nielsen

OH. TNF-alpha-antistofbehandling og remissionsinduk­

17


Forskning 2007

tion ved colitis ulcerosa: gennemgang af et Cochranereview.

Ugeskrift for laeger 2007 Feb 26;169(9):792-5.

Bovin LF, Brynskov J, Hegedus L, Jess T, Nielsen CH,

Bendtzen K. Gene expression profiling in autoimmune

diseases: Chronic inflammation or disease specific patterns?

Autoimmunity 2007;40(3):191-201.

Madsen SM, Holm S, Riis P. Participating in a cancer

clinical trial? The balancing of options in the loneliness

of autonomy: A grounded theory interview study.

Acta Oncol 2007;46(1):49-59.

Nielsen OH, Munck LK. Drug insight: aminosalicylates

for the treatment of IBD. Nature Clinical Practice Gastroenterology

& Hepatology 2007;4(3):160-70.

Bogkapitel

Schlichting P. Gastroenterologiske sygdomme. Almen

praksis. År 2007. håndbog i almen medicin. 3. udg.

København: ForlagsGruppen; 2007. p. 269-308.

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

0

120

JOURNAL IMPACT FACTOR

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

18


Forskning 2007

Ortopædkirurgisk Afdeling T

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Molekylær forskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder.

Kvalitetssikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaserede opgørelser over hofteknæ-

og skulderalloplastikker samt korsbånd.

Kontrolleret klinisk afprøvning af nyt lægemiddel.

Forskningsaktiviteter

Epidemiologisk forskning:

Osteoporoseudredning og risikovurdering af faldepisoder.

Resultat efter klavikelfraktur.

Kronisk posterior luksation af skulder.

Resultat efter akillesseneruptur.

Resultat efter albueluksationer.

Molekylær forskning:

Cirkulerende osteoblaststamceller ved fraktur.

Interleukin i behandling for bruskskader og skulderlidelser.

Stamcellekoncentrationer ved brud og hoftekirurgi.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder:

Diagnostik og behandling af rotator cuff skader.

Vurdering af skulderalloplastiske indgreb.

Vurdering af hoftealloplastiske indgreb.

Recidiv og metastaser efter kirurgisk sarkom-behandling.

Vurdering af korsbåndskirurgi på landsplan.

Vurdering af forskellige metoder for smertebehandling

efter korsbåndskirurgi.

Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse (med

lægemiddelindustrien).

Simulations- og computerassisteret kirurgi:

Udvikling og vurdering af simulatorer til ortopædisk

kirurgi.

Udvikling og vurdering af elektronisk navigation ved

hoftekirurgi.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

16

14

12

10

8

6

4

2

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

19


Forskning 2007

Plastikkirurgisk Afdeling V

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Epidemiologisk forskning i det plastikkirurgiske felt.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgiske område med

fokus på kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse

af kunststofimplantater, brystrekonstruktion, sårbehandling,

-pleje og –forebyggelse, kirurgisk behandling

af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

Originalartikler

Asklund C, Kirkby B. En tiarig retrospektiv opgorelse

over patienter opereret for hypospadi 106. Ugeskrift for

laeger 2007 Jan 22;169(4):319-22.

Boesen EH, Boesen SH, Frederiksen K, Ross L,

Dahlstrom K, Schmidt G, Naested J, Krag C, Johansen

C. Survival after a psychoeducational intervention

for patients with cutaneous malignant melanoma:

a replication study. J.Clin.Oncol.: official journal of

the American Society of Clinical Oncology 2007 Dec

20;25(36):5698-703.

Breiting L, Dahlstrom K, Christensen L, Winther JF,

Breiting V. Primary mucinous carcinoma of the skin.

The American Journal of dermatopathology 2007

Dec;29(6):595-6.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

16

14

12

10

8

6

4

2

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Engell-Norregard L, Sorensen J. Den bilobulaere lap.

Ugeskrift for laeger 2007 Dec 10;169(50):4337-40.

Holmich LR, Breiting VB, Fryzek JP, Brandt B,

Wolthers MS, Kjoller K, McLaughlin JK, Friis S. Longterm

cosmetic outcome after breast implantation. Ann

Plast Surg 2007;59(6):597-604.

Holmich LR, Lipworth L, McLaughlin JK, Friis S.

Breast implant rupture and connective tissue disease:

A review of the literature. Plastic and Reconstructive

Surgery 2007;120(7):62S-9S.

Mouridsen HT, Langer SW, Buter J, Eidtmann H, Rosti

G, de Wit M, Knoblauch P, Rasmussen A, Dahlstrom

K, Jensen PB, Giaccone G. Treatment of anthracycline

extravasation with Savene (dexrazoxane): results from

two prospective clinical multicentre studies. Ann Oncol

2007;18(3):546-50.

20


Forskning 2007

Urologisk Afdeling H

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Forskningsaktiviteter

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje

med vandladningsproblemer (specielt benign prostatahyperplasi,

urininkontinens hos mænd og vibrationsbehandling

af urininkontinens hos kvinder) og kroniske

inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel Cystitis),

mandlig infertilitet samt erektil dysfunktion.

Originalartikler

Boesby L, Kromann-Andersen B, Edwin B, Hansen

JM. Erfaringer med laparoskopisk donornefrektomi

pa Herlev Hospital. Ugeskrift for laeger 2007 Feb

12;169(7):598-601.

Hvarness H, Jakobsen H, Biering-Sorensen F. Men with

spinal cord injury have a smaller prostate than men

without. Scand J Urol Nephrol 2007;41(2):120-3.

Mattiasson A, Wagrell L, Schelin S, Nordling J,

Richthoff J, Magnusson B, Schain M, Larson T, Boyle

E, Duelund-Jacobsen J, Kroyer K, Ageheim H. Five-year

follow-up of feedback microwave thermotherapy versus

TURP for clinical BPH: A prospective randomized

multicenter study. Urology 2007;69(1):91-6.

Sonksen J, Ohl DA, Bonde B, Laessoe L, McGuire EJ.

Transcutaneous mechanical nerve stimulation using

perineal vibration: A novel method for the treatment

of female stress urinary incontinence. J Urol

2007;178(5):2025-8.

Steven K, Poulsen AL. Radical cystectomy and extended

pelvic lymphadenectomy: Survival of patients

with lymph node metastasis above the bifurcation of

the common iliac vessels treated with surgery only. J

Urol 2007;178(4):1218-23.

Oversigtsartikler/editorials

Alexander MS, Bodner D, Brackett NL, Elliott S,

Jackson AB, Sonksen J. Development of international

standards to document sexual and reproductive

functions after spinal cord injury: Preliminary report. J

Rehabil Res Dev 2007;44(1):83-90.

Andersen JT, Nordling J, Walter S. Medicinsk

behandling af vandladningsproblemer hos maend.

Ugeskrift for laeger 2007 May 14;169(20):1892-4.

Carlsen E, Sonksen J, Fedder J. Behandling af mandlig

infertilitet. 2007.

Fedder J, Carlsen E, Sonksen J. 6A. Udredning hos

speciallaege ved mandlig infertilitet. 2007.

Jakobsen H, Iversen P, Mikines KJ, Norgaard N,

Hoyer M. Behandling af lokaliseret prostatacancer.

Ugeskrift for laeger 2007 May 14;169(20):1902-4.

Jakobsen H, Pedersen KV. Stigende prostataspecifikt

antigen efter intenderet kurativ behandling. Ugeskrift

for laeger 2007 May 14;169(20):1907-9.

Kirkeby HJ, Nordling J. Inkontinens efter prostatektomi.

Ugeskrift for laeger 2007 May 14;169(20):1910-2.

Nordling J. Antikolinerg behandling versus ikkemedicinsk

behandling af overaktiv blaeresyndrom hos

voksne. Gennemgang af Cochrane-review. Ugeskrift for

laeger 2007 Dec 10;169(50):4345-7.

Ohl DA, Sonksen J, Brackett NL, Lynne CM. Electroejaculation:

A state of the art review. Current Sexual

Health Reports 2007;4(2):93-7.

Bogkapitel

Ohl DA, Quallich SA, Sonksen J. Erectile Dysfunction,

Peronie’s disease and Priapism. In: Morey AF, Shoskes

DA, editors. The Educational Review Manual in

Urology. New York: Castle Conolly Graduate Medical

Publishing; 2007. p. 745-79.

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

16

14

12

10

8

6

4

2

0

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21


Forskning 2007

Kardiologisk Afdeling S

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser,

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Originalartikler

Kjaergaard J, Akkan D, Iversen KK, Kjoller E, Kober L,

Torp-Pedersen C, Hassager C. Prognostic importance of

pulmonary hypertension in patients with heart failure.

Am J Cardiol 2007;99(8):1146-50.

Naqibullah M, Calberg MJ, Kjoller E. The

Pathophysiology of Uric Acid in Relation to

Cardiovascular Disease. Current Cardiology Reviews

2007;3(2):99-103.

Oversigtsartikler/editorials

Appel JM, Rybjerg M, Nielsen DL. Kardiotoksicitet

ved antracyklinbehandling: betydning af

infusionsvarigheden. Analyse af et Cochrane-review.

Ugeskrift for laeger 2007 Sep 10;169(37):3105-7.

Appel JM, Nielsen D, Zerahn B, Jensen BV, Skagen K.

Anthracycline-induced chronic cardiotoxicity and heart

failure. Acta Oncol 2007;46(5):576-80.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Frost L, Andersen LV, Godtfredsen J, Mortensen LS.

Age and risk of stroke in atrial fibrillation: Evidence

for guidelines? Neuroepidemiology 2007;28(2):109-15.

22


Forskning 2007

Hæmatologisk Afdeling L

Forskningsområder

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow

cytometri.

Patogeneseforskning, baseret på genetiske undersøgelser

af stamceller.

Stamcelleforskning med henblik på optimering af

autologe transplantationer ved kræftsygdomme.

Basal tumorimmunologi og immunterapi af maligne

lidelser.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med

fokus på implementering af nye laboratorieteknikker

i klinisk sammenhæng, dvs. ved diagnostik, prognostik

og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme:

1) hæmoglobinopatier, 2) kræftsygdommene myelomatose,

leukæmi og lymfomer og 3) basal tumorimmunologi

og immunterapi af solid cancer såvel som maligne

hæmatologiske lidelser.

Originalartikler

Andersen MH, Svane IM, Becker JC, Straten PT. The

universal character of the tumour-associated antigen

survivin. Clin Cancer Res 2007;13(20):5991-4.

Birgens H, Ljung R. The thalassaemia syndromes. Scandinavian

Journal of Clinical & Laboratory Investigation

2007;67(1):11-25.

Cocks K, Cohen D, Wisloff F, Sezerc O, Lee S, Hippe E,

Gimsing P, Turesson I, Hajek R, Smith A, Graham L,

Phillips A, Stead M, Velikova G, Brown J. An internadional

field study of the reliability and validity of a

disease-specfic questionnanire module (the QLQ-MY20)

in assessing the quality of life of patients with multiple

myeloma. Eur J Cancer 2007;43(11):1670-8.

Dorn T, Kuhn U, Bungartz G, Stiller S, Bauer M, Ellwart

J, Peters T, Scharffetter-Kochanek K, Semmrich M,

Laschinger M, Holzmann B, Klinkert WEF, Straten PT,

Kollgaard T, Sixt M, Brakebusch C. RhoH is important

for positive thymocyte selection and T-cell receptor

signaling. Blood 2007;109(6):2346-55.

Ellervik C, Birgens H, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard

BG. Hemochromatosis genotypes and risk of 31 disease

endpoints: Meta-analyses including 66,000 cases and

226,000 controls. Hepatology 2007;46(4):1071-80.

Hansen PB, Jensen MK. Primaere non-Hodgkin-lymfomer

i centralnervesystemet. Stadig flere sporgsmal

end svar i behandlingen? Ugeskrift for laeger 2007 Jun

4;169(23):2187-9.

Kaae J, Norgaard P, Himmelstrup B. Visceral leishmaniasis

diagnosed in a patient with MALT lymphoma. European

Journal of Internal Medicine 2007;18(3):235-7.

Kornblit B, Hagve TA, Taaning P, Birgens H. Phenotypic

presentation and underlying mutations in carriers of

beta-thalassaemia and alpha-thalassaemia in the Danish

immigrant population. Scandinavian Journal of Clinical

& Laboratory Investigation 2007;67(1):97-104.

Mathieu MG, Knights AJ, Pawelec G, Riley CL, Wernet D,

Lemonnier FA, Straten PT, Mueller L, Rees RC, Mcardle

SEB. HAGE, a cancer/testis antigen with potential for

melanoma immunotherapy: identification of several

MHC class I/II HAGE-derived immunogenic peptides. Cancer

Immunology Immunotherapy 2007;56(12):1885-95.

Petersen J, Stangegaard M, Birgens H, Dufva M. Detection

of mutations in the beta-globin gene by colorimetric

staining of DNA microarrays visualized by a flatbed

scanner. Anal Biochem 2007;360(1):169-71.

Rendtlew Danielsen JM, Knudsen LM, Dahl IM, Lodahl

M, Rasmussen T. Dysregulation of CD47 and the

ligands thrombospondin 1 and 2 in multiple myeloma.

Br J Haematol 2007 Sep;138(6):756-60.

Sorensen RB, Hadrup SR, Kollgaard T, Svane IM,

Straten PT, Andersen MH. Efficient tumor cell lysis

mediated by a Bcl-X(L) specific T cell clone isolated from

a breast cancer patient. Cancer Immunology Immunotherapy

2007;56(4):527-33.

Svane IM, Nikolajsen K, Johnsen HE. Antigen-specific

T-cell immunity in multiple myeloma patients is restored

following high-dose therapy: Implications for timing

of vaccination. Scand J Immunol 2007;66(4):465-75.

Svane IM, Pedersen AE, Johansen JS, Johnsen HE,

Nielsen D, Kamby C, Ottesen S, Balslev E, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Claesson MH. Vaccination with p53

peptide-pulsed dendritic cells is associated with disease

stabilization in patients with p53 expressing advanced

breast cancer; monitoring of serum YKL-40 and IL-6 as

response biomarkers. Cancer Immunology Immunotherapy

2007;56(9):1485-99.

Vangsted A, Gimsing P, Klausen TW, Nexo BA, Wallin

23


Forskning 2007

H, Andersen P, Hokland P, Lillevang ST, Vogel U. Polymorphisms

in the genes ERCC2, XRCC3 and CD3EAP

influence treatment outcome in multiple myeloma

patients undergoing autologous bone marrow transplantation.

Int J Cancer 2007;120(5):1036-45.

Oversigtsartikel/editorials

Modell B, Darlison M, Birgens H, Cario H, Faustino

P, Giordano PC, Gulbis B, Hopmeier P, Lena-Russo D,

Romao L, Theodorsson E. Epidemiology of haemoglobin

disorders in Europe: an overview. Scandinavian Journal

of Clinical & Laboratory Investigation 2007;67(1):39-69.

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

24


Forskning 2007

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J

Forskningsområder

Celle- og molekylærbiologisk forskning i relation til

type 2 diabetes og thyreoideaautoimmunitet samt

thyreoideanoduli.

Inflammation ved type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Kredsløbsfysiologisk og arterioskleroseforskning ved

type 2 diabetes.

Behandling af thyreoideasygdom.

Primær hyperparathyreoidisme - udredning og behandling.

Hypofyse- og binyresygdomme - udredning og behandling.

Forskningsaktiviteter

Molekylærbiologiske undersøgelser af genekspression

ved Type 2 diabetes og thyreoideaautoimmunitet samt

thyreoideanoduli.

Betydningen af kronisk subklinisk inflammation ved

type 2 diabetes og hjertekarsygdom

Kliniske undersøgelser af endokrinologiske sygdomme

med fokus på hypofyse, skjoldbruskkirtel, calciumstofskifte,

binyrer og diabetes mellitus.

Undersøgelser af effekten af langvarigt sengeleje, ernæring,

aldring og tyngdekraftens betydning for regulationen

af en række funktioner.

Originalartikler

Andreassen M, Vestergaard H, Kristensen LO.

Concentrations of the acute phase reactants highsensitive

C-reactive protein and YKL-40 and of

interleukin-6 before and after treatment in patients

with acromegaly and growth hormone deficiency. Clin

Endocrinol (Oxf) 2007;67(6):909-16.

Andreassen M, Faber J, Vestergaard H, Kistorp C,

Kristensen LO. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide

in patients with growth hormone disturbances.

Clin Endocrinol (Oxf) 2007;66(5):619-25.

Dossing H, Bennedbaek FN, Bonnema SJ, Grupe P,

Hegedus L. Randomized prospective study comparing

a single radioiodine dose and a single laser therapy

session in autonomously functioning thyroid nodules.

European Journal of Endocrinology 2007;157(1):95-100.

Gustafsson I, Kistorp CN, James MK, Faber JO,

Dickstein K, Hildebrandt PR. Unrecognized glycometabolic

disturbance as measured by hemoglobin

A(1c) is associated with a poor outcome after acute

myocardial infarction. Am Heart J 2007;154(3):470-6.

Hansen L, Vestergaard H. Type 2 diabetes mellitus,

primary hyperparathyroidism, and thyrotoxicosis

diagnosed simultaneously in 2 patients - Comments

on prevalence and mechanisms. Endocrinologist

2007;17(6):312-4.

Jorgensen JO, Feldt-Rasmussen U, Frystyk J,

Chen JW, Kristensen LO, Hagen C, Orskov H.

Medicinsk kombinationsbehandling af akromegali

med somatostatinanalog og en vaeksthormonreceptorantagonist

- sekundaerpublikation. Ugeskr

Laeger 2007 Mar 5;169(10):911-3.

Jorgensen JO, Feldt-Rasmussen UF, Andersen M,

Kristensen LO, Laurberg P, Weeke J. Akromegali:

nye behandlingsprincipper. Ugeskr Laeger 2007 Mar

5;169(10):904-6.

Kragelund C, Kober L, Faber J, Steffensen R,

Hildebrandt P. Metabolic syndrome and mortality in

stable coronary heart disease: Relation to gender. Int J

Cardiol 2007;121(1):62-7.

Laurberg P, Vestergaard H, Nielsen S, Christensen

SE, Seefeldt T, Helleberg K, Pedersen KM. Sources of

circulating 3,5,3 ’-triiodothyronine in hyperthyroidism

estimated after blocking of type 1 and type 2

iodothyronine deiodinases. J Clin Endocrinol Metab

2007;92(6):2149-56.

Schultz M, Kistorp C, Langdahl B, Raymond I,

Hildebrandt P, Faber J. N-terminal-pro-B-type

natriuretic peptide in acute hyperthyroidism. Thyroid

2007;17(3):237-41.

Stochholm K, Gravholt CH, Laursen T, Laurberg P,

Andersen M, Kristensen LO, Feldt-Rasmussen U,

Christiansen JS, Frydenberg M, Green A. Mortality and

GH deficiency: a nationwide study. European Journal

of Endocrinology 2007;157(1):9-18.

Walsh JP, Ryan SA, Lisewski D, Alhamoudi MZ,

Brown S, Bennedbaek FN, Hegedus L. Differences

between endocrinologists and endocrine surgeons

in management of the solitary thyroid nodule. Clin

Endocrinol (Oxf) 2007;66(6):844-53.

Oversigtsartikler/editorials

Laursen LC. Omalizumab (Xolair). En

produktbeskrivelse. Ugeskrift for laeger 2007 Mar

12;169(11):993-5.

Nygaard B. Hyperthyroidism. Am Fam Physician

2007;76(7):1014-6.

25


Forskning 2007

Bogkapitler

Bennedbaek FN, Hegedus L. Imaging of the Normal

and Affected Thyroid in Childhood. In: Krassas GE,

Rivkees SA, Kiess W, editors. Diseases of the Thyroid

in Children and Adolescence.Basel: Karger; 2007. p.

225-69.

Laursen LC, Ravn J. Sygdomme i thorax. In: Schroeder

TV, Schulze S, Hilsted J, Gøtzsche L, editors. Basisbog

i medicin og kirurgi. 4. udgave ed. Kbh.: Munksgaard

Danmark; 2007. p. 411-42.

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

26


Forskning 2007

Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk

Afdeling Q

Forskningsområder

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske

sygdomme som reumatoid artrit, Mb. Bechterew

og bindevævssygdomme.

Billeddiagnostiske metoder.

Biomarkører.

Infektionsmedicin.

Idrætsmedicin.

Betydning af behandling med biologiske lægemidler

for det det antimikrobielle immunforsvar.

Forskningsaktiviteter

Klinisk forskning, incl. kontrollerede kliniske afprøvninger

af nye behandlinger (biologiske).

Screening for tuberkulose og andre infektionssygdomme

før behandling med biologisk lægemidler.

Billeddiagnostisk forskning (MR-, ultralyds-, og CTundersøgelser).

Forskning i biomarkører, bl.a. YKL-40, IL-6 og VEGF.

Databaseforskning.

Biomekanisk forskning.

Celle- og molekylærforskning.

Originalartikler

Bird P, Ejbjerg B, Lassere M, Ostergaard M, McQueen

F, Peterfy C, Haavardsholm E, O’Connor P, Genant H,

Edmonds J, Emery P, Conaghan PG. A multireader

reliability study comparing conventional high-field

magnetic resonance imaging with extremity lowfield

MRI in rheumatoid arthritis. J Rheumatol

2007;34(4):854-6.

Combe B, Landewe R, Lukas C, Bolosiu HD, Breedveld

F, Dougados M, Emery P, Ferraccioli G, Hazes JMW,

Klareskog L, Machold K, Martin-Mola E, Nielsen H,

Silman A, Smolen J, Yazici H. EULAR recommendations

for the management of early arthritis: report of a

task force of the European Standing Committee for

International Clinical Studies Including Therapeutics

(ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007;66(1):34-45.

Conaghan PG, Ejbjerg B, Lassere M, Bird P, Peterfy C,

Emery P, McQueen F, Haavardsholm E, O’Connor P,

Edmonds J, Genant H, Ostergaard M. A multicenter

reliability study of extremity-magnetic resonance

imaging in the longitudinal evaluation of rheumatoid

arthritis. J Rheumatol 2007;34(4):857-8.

Davis CR, Karl J, Granell R, Kirwan JR, Fasham J,

Johansen J, Garnero P, Sharif M. Can biochemical

markers serve as surrogates for imaging in knee osteoarthritis?

Arthritis Rheum 2007 Dec;56(12):4038-47.

Dohn UM, Skjodt H, Hetland ML, Vestergaard A,

Moller JM, Knudsen LS, Ejbjerg BJ, Thomsen HS,

Ostergaard M. No erosive progression revealed by

MRI in rheumatoid arthritis patients treated with

etanercept, even in patients with persistent MRI and

clinical signs of joint inflammation. Clin Rheumatol

2007;26(11):1857-61.

Dohn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E,

Court-Payen, Szkudlarek M, Moller J, Thomsen HS,

Ostergaard M. Rheumatoid arthritis bone erosion

volumes on CT and MRI: reliability and correlations

with erosion scores on CT, MRI and radiography. Ann

Rheum Dis 2007;66(10):1388-92.

Gjorup IE, Vestergaard LS, Moller I, Ronn AM,

Bygbjerg IC. Laboratory indicators of the diagnosis

and course of imported malaria. Scand J Infect Dis

2007;39(8):707-13.

Johansen JS, Hoyer PE, Larsen LA, Price PA,

Mollgard K. YKL-40 protein expression in the early

developing human musculoskeletal system. Journal of

Histochemistry & Cytochemistry 2007;55(12):1213-28.

Johansen JS, Brasso K, Iversen P, Teisner B, Garnero

P, Price PA, Christensen IJ. Changes of biochemical

markers of bone turnover and YKL-40 following

hormonal treatment for metastatic prostate cancer are

related to survival. Clin Cancer Res 2007;13(11):3244-9.

Keeling SO, Landewe R, van der Heijde D, Bathon J,

Boers M, Garnero P, Geusens P, El-Gabalawy H, Inman

RD, Kraus VB, Kvien TK, Mease PJ, Ostergaard M,

Ritchlin C, Syversen SW, Maksymowych WP. Testing

of the preliminary OMERACT validation criteria for

a biomarker to be regarded as reflecting structural

damage endpoints in rheumatoid arthritis clinical

trials: The example of C-reactive protein. J Rheumatol

2007;34(3):623-33.

Larsen LS, Nielsen DC, Terslev L, Amris K. Gonoroisk

monoartritis i talonavikulaerleddet. Ugeskrift for laeger

2007 Jan 22;169(4):324-5.

Lassere MN, Johnson KR, Boers M, Tugwell P, Brooks

P, Simon L, Strand V, Conaghan PG, Ostergaard M,

Maksymowych WP, Landewe R, Bresnihan B, Tak

PP, Wakefield R, Mease P, Bingham CO, Hughes M,

Altman D, Buyse M, Galbraith S, Wells G. Definitions

and validation criteria for biomarkers and surrogate

endpoints: Development and testing of a quantitative

27


Forskning 2007

hierarchical levels of evidence schema. J Rheumatol

2007;34(3):607-15.

McQueen F, Lassere M, Bird P, Haavardsholm EA,

Peterfy C, Conaghan PG, Ejbjerg B, Genant H, O’Connor

P, Emery P, Ostergaard M. Developing a magnetic

resonance imaging scoring system for peripheral

psoriatic arthritis. J Rheumatol 2007;34(4):859-61.

Ostergaard M, McQueen F, Bird P, Peterfy C,

Haavardsholm E, Ejbjerg B, Lassere M, O’Connor P,

Emery P, Edmonds J, Genant H, Conaghan PG. The

OMERACT Magnetic Resonance Imaging Inflammatory

Arthritis Group - advances and priorities. J Rheumatol

2007 Apr;34(4):852-3.

Ostergaard M, McQueen F, Bird P, Peterfy C,

Haavardsholm E, Ejbjerg B, Lassere M, O’Connor

P, Emery P, Edmonds J, Genant H, Conaghan PG.

The OMERACT MRI inflammatory arthritis group -

Advances and priorities. J Rheumatol 2007;34(4):852-3.

radiography, and clinical assessment of inflammatory

and destructive changes in fingers and toes of patients

with psoriatic arthritis. Arthritis Research & Therapy

2007;9(6):R119.

Oversigtsartikler/editorials

Johansen JS, Jensen BV, Roslind A, Price PA. Is YKL-40

a new therapeutic target in cancer? Expert Opinion on

Therapeutic Targets 2007;11(2):219-34.

Ostergaard M, Steengaard-Pedersen K, Herlin T,

Kjaer M, Dohn UM, Norregaard J, Madsen OR. Nyt

fra reumatologien. Dansk Reumatologisk Selskab.

Ugeskrift for laeger 2007 Mar 19;169(12):1131.

Bogkapitel

Hansen TM. Bevægeapparatet. Almen praksis. År 2007.

håndbog i almen medicin. 3. udg. ed. København:

ForlagsGruppen; 2007. p. 69-193.

Ringsholt M, Hogdall EVS, Johansen JS, Price PA,

Christensen LH. YKL-40 protein expression in normal

adult human tissues - an immunohistochemical study.

Journal of Molecular Histology 2007;38(1):33-43.

Roslind A, Johansen JS, Junker N, Nielsen DL, Dzaferi

H, Price PA, Balslev E. YKL-40 expression in benign

and malignant lesions of the breast: A methodologic

study. Applied Immunohistochemistry & Molecular

Morphology 2007;15(4):371-81.

Sennels HP, Jacobsen S, Jensen T, Hansen MS,

Ostergaard M, Nielsen HJ, Sorensen S. Biological

variation and reference intervals for circulating

osteopontin, osteoprotegerin, total soluble receptor

activator of nuclear factor kappa B ligand and highsensitivity

C-reactive protein. Scandinavian Journal of

Clinical & Laboratory Investigation 2007;67(8):821-35.

Svane IM, Pedersen AE, Johansen JS, Johnsen HE,

Nielsen D, Kamby C, Ottesen S, Balslev E, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Claesson MH. Vaccination with

p53 peptide-pulsed dendritic cells is associated with

disease stabilization in patients with p53 expressing

advanced breast cancer; monitoring of serum YKL-40

and IL-6 as response biomarkers. Cancer Immunology

Immunotherapy 2007;56(9):1485-99.

Wiell C, Szkudlarek M, Hasselquist M, Moller JM,

Vestergaard A, Norregaard J, Terslev L, Ostergaard

M. Ultrasonography, magnetic resonance imaging,

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

28


Forskning 2007

Nefrologisk Afdeling B

Forskningsområder

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom.

Kronisk proredierende nyresygdom.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens

Sekundær hyperparathyreoidisme ved uræmi.

Studier af perifer og central hæmodynamik hos nyresyge

med non-invasivt udstyr.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier

af nyere lægemidler.

Cerebral cirkulation ved hypertension.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på

forebyggelse af terminalt nyresvigt.

Effekten af dobbeltblokade af reninsystemet på det

perifere og centrale kredsløb ved kronisk nyresygdom

Effekten af aldosteronblokade ved kronisk nyresygdom

Regulation af Klotho gen og protein i glandula parathyreoidia

hos rotten.

Na/K-ATPase ekspression og aktivitet i glandula parathyreoidea

hos normal og uræmisk rotte.

Registrering af terminalt nyresyge i lokale og landsdækkende

databaser.

Biomarkører og patogenetiske faktorer i udviklingen af

polycystisk nyresygdom.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved

peritonealdialyse.

Reninsystemeti den cerebrale cirkulation.

Originalartikler

Borresen ML, Wang D, Strandgaard S. Pulse wave

reflection is amplified in normotensive patients with

autosomal-dominant polycystic kidney disease and

normal renal function. Am J Nephrol 2007;27(3):240-6.

Heaf JG. Algorithm for optimal dialysis access timing.

Clin Nephrol 2007;67(2):96-104.

Huan J, Martuseviciene G, Olgaard K, Lewin E.

Calcium-sensing receptor and recovery from hypocalcaemia

in thyroparathyroidectomized rats. Eur J Clin

Invest 2007;37(3):214-21.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Heaf JG, Thomsen

HS. Case-control study of gadodiamide-related

nephrogenic systemic fibrosis. Nephrology Dialysis

Transplantation 2007;22(11):3174-8.

Molsted S, Prescott L, Heaf J, Eidemak I. Assessment

and clinical aspects of health-related quality of life

in dialysis patients and patients with chronic kidney

disease. Nephron Clinical Practice 2007;106(1):C24-C33.

Sorensen VR, Mathiesen ER, Heaf J, Feldt-Rasmussen

B. Improved survival rate in patients with diabetes

and end-stage renal disease in Denmark. Diabetologia

2007;50(5):922-9.

Thomsen HS, Marckmann P, Logager VB. Enhanced

computed tomography or magnetic resonance

imaging: A choice between contrast medium-induced

nephropathy and nephrogenic systemic fibrosis? Acta

Radiol 2007;48(6):593-6.

Thomsen HS, Marckmann P, Logager VB. Nephrogenic

systemic fibrosis (NSF): a late adverse reaction to

some of the gadolinium based contrast agents. Cancer

imaging : the official publication of the International

Cancer Imaging Society 2007;7:130-7.

Oversigtsartikler/editorials

Heaf JG. The origin of the 1.73-m(2) body surface area

normalization: problems and implications. Clinical

Physiology and Functional Imaging 2007;27(3):135-7.

Khurram M, Skov L, Rossen K, Thomsen HS,

Marckmann P. Nephrogenic systemic fibrosis: A

serious iatrogenic disease of renal failure patients.

Scand J Urol Nephrol 2007;41(6):565-6.

Pers C, Tvedegaard E, Christensen JJ, Bangsborg J.

Capnocytophaga cynodegmi peritonitis in a peritoneal

dialysis patient. J Clin Microbiol 2007;45(11):3844-6.

Sigurdsson ST, Strandgaard S. Blood pressure

lowering in acute ischaemic stroke: an update on the

role of angiotensin receptor blockers. J Hypertens

2007;25(4):743-5.

Bogkapitler

Lokkegaard H. Nyre- og urinvejssygdomme. Almen

praksis. År 2007. håndbog i almen medicin. 3. udg. ed.

København: ForlagsGruppen; 2007. p. 715-56.

Strandgaard S, Paulson OB. Hypertension and Brain

i Hypertension. In: Anand P, Nadkar MY, editors.

Hypertension. An International Monograph.New Delhi:

IJCP group og Publications; 2007. p. 137-42.

29


Forskning 2007

Strandgaard S, Paulson OB. Management of

Hypertension with cerebrovascular disease. In: Anand

P, Nadkar MY, editors. Hypertension. An International

Monograph.New Delhi: IJCP group og Publications;

2007. p. 268-72.

30

30

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

30


Forskning 2007

Onkologisk Afdeling R

Forskningsområder

Onkologisk Laboratorium har fokus på eksperimentel

cancerforskning og udvikling af nye behandlinger.

Laboratoriet råder over faciliteter til molekylærbiologiske

analyser og en stald med forsøgsdyr. Ud over en

lille fast stab er der projektansatte,

herunder Ph.d.- og specialestuderende.

Laboratoriemiljøet er tværfagligt, og det inkluderede

læger, biologer, humanbiologer, bioanalytikere

og dyreassistenter. Laboratoriet samarbejder med danske

og udenlandske universiteter og private virksomheder.

Indsatsområder

• Elektrokemoterapi og genelektrotransfer.

• Genekspressionsanalyser på tumorvæv.

• Diagnostisk anvendelse af mikroRNA.

• Tumormarkører – specielt YKL-40.

Forskningsaktiviteter

A) Fase I-, II- og III-undersøgelser af nye kemoterapeutika

og targeterede (målrettede) biologiske behandlinger.

B) Undersøgelse af immunterapi ved cancer.

C) Undersøgelse af elektrokemoterapi ved cancer.

D) Undersøgelse af understøttende behandling ved

cancer.

E) Prognostiske og prædiktive faktorer ved cancer.

F) Undersøgelser vedr. nye administrationsformer ved

kemoterapi (intrahepatisk behandling).

Udvikling af sygepleje til kræftpatienter med fokus på

understøttende og lindrende pleje og mestring af livet

med en kræftsygdom. Der arbejdes med ernæring, palliation,

ældre og kræft, patientundervisning, kvinders

oplevelse af livet efter behandling for underlivskræft,

forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

samt dokumentation.

Forskningstyper

1) Celle- og molekylærbiologisk forskning.

2) Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller).

3) Tumormarkørstudier og genekspressionsanalyser.

4) Protokollerede kliniske undersøgelser.

5) Kvalitetsudviklingsprojekter.

6) Kvalitativ forskning (interview eller spørgeskemaundersøgelse).

Akademisk afhandling

Hojman P. Gene transfer to muscle by electroporation:

Control of transgene expression and effects on

host tissue. Ph.d. [Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Originalartikler

Als AB, Dyrskjot L, von der Maase H, Koed K, Mansilla

F, Toldbod HE, Jensen JL, Ulhoi BP, Sengelov L, Jensen

KME, Orntoft TF. Emmprin and survivin predict

response and survival following cisplatin-containing

chemotherapy in patients with advanced bladder

cancer. Clin Cancer Res 2007;13(15):4407-14.

Bentzen JD, Hansen HS. Phase II analysis of paclitaxel

and capecitabine in the treatment of recurrent or disseminated

squamous cell carcinoma of the head and

neck region. Head & neck 2007 Jan;29(1):47-51.

Dupont J, Jensen HA, Jensen BV, Pfeiffer P. Phase

I study of short-time oxaliplatin, capecitabine and

epirubicin (EXE) as first line therapy in patients

with non-resectable gastric cancer. Acta Oncol

2007;46(3):330-5.

Dziadziuszko R, Holm B, Skov BG, Osterlind K, Sellers

MV, Franklin WA, Bunn PA, Varella-Garcia M, Hirsch

FR. Epidermal growth factor receptor gene copy

number and protein level are not associated with

outcome of non-small-cell lung cancer patients treated

with chemotherapy. Ann Oncol 2007;18(3):447-52.

Ejlertsen B, Mouridsen HT, Jensen MB, Andersen J,

Cold S, Edlund P, Ewertz M, Jensen BB, Kamby C,

Nordenskjold B, Bergh J. Improved outcome from

substituting methotrexate with epirubicin: Results

from a randomised comparison of CMF versus CEF

in patients with primary breast cancer. Eur J Cancer

2007;43(5):877-84.

Esbensen BA, Osterlind K, Hallberg IR. Quality of life

of elderly persons with cancer: a 6-month follow-up.

Scand J Caring Sci 2007;21(2):178-90.

Herrstedt J, Sigsgaard TC, Nielsen HA, Handberg J,

Langer SW, Ottesen S, Dombernowsky P. Randomized,

double-blind trial comparing the antiemetic effect

of tropisetron plus metopimazine with tropisetron

plus placebo in patients receiving multiple cycles of

multiple-day cisplatin-based chemotherapy. Support

Care Cancer 2007;15(4):417-26.

Hojman P, Gissel H, Gehl J. Sensitive and precise

regulation of haemoglobin after gene transfer of

erythropoietin to muscle tissue using electroporation.

Gene Ther 2007;14(12):950-9.

Hojman P, Eriksen J, Gehl J. Tet-On induction with

doxycycline after gene transfer in mice: Sweetening

of drinking water is not a good idea. Anim Biotechnol

2007;18(3):183-8.

31


Forskning 2007

Hojman P, Zibert JR, Gissel H, Eriksen J, Gehl J.

Gene expression profiles in skeletal muscle after gene

electrotransfer. Bmc Molecular Biology 2007;8.

Krarup-Hansen A, Helweg-Larsen S, Schmalbruch

H, Rorth M, Krarup C. Neuronal involvement in

cisplatin neuropathy: prospective clinical and

neurophysiological studies. Brain : a journal of

neurology 2007 Apr;130(Pt 4):1076-88.

Labanauskiene J, Gehl J, Didziapetriene J. Evaluation

of cytotoxic effect of photodynamic therapy

in combination with electroporation in vitro.

Bioelectrochemistry 2007;70(1):78-82.

Larsen UL, Olesen LH, Nyvold CG, Eriksen J, Jakobsen

P, Ostergaard M, Autrup H, Andersen V. Human

intestinal P-glycoprotein activity estimated by the

model substrate digoxin. Scandinavian Journal of

Clinical & Laboratory Investigation 2007;67(2):123-34.

Pfeiffer P, Nielsen D, Yilmaz M, Iversen A, Vejlo

C, Jensen BV. Cetuximab and irinotecan as third

line therapy in patients with advanced colorectal

cancer after failure of irinotecan, oxaliplatin and 5-

fluorouracil. Acta Oncol 2007;46(5):697-701.

Roslind A, Johansen JS, Junker N, Nielsen DL,

Dzaferi H, Price PA, Balslev E. YKL-40 expression

in benign and malignant lesions of the breast: A

methodologic study. Applied Immunohistochemistry &

Molecular Morphology 2007;15(4):371-81.

Sorensen RB, Hadrup SR, Kollgaard T, Svane IM,

Straten PT, Andersen MH. Efficient tumor cell lysis

mediated by a Bcl-X(L) specific T cell clone isolated

from a breast cancer patient. Cancer Immunology

Immunotherapy 2007;56(4):527-33.

Svane IM, Pedersen AE, Johansen JS, Johnsen HE,

Nielsen D, Kamby C, Ottesen S, Balslev E, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Claesson MH. Vaccination with

p53 peptide-pulsed dendritic cells is associated with

disease stabilization in patients with p53 expressing

advanced breast cancer; monitoring of serum YKL-40

and IL-6 as response biomarkers. Cancer Immunology

Immunotherapy 2007;56(9):1485-99.

Svane IM, Nikolajsen K, Johnsen HE. Antigen-specific T-

cell immunity in multiple myeloma patients is restored

following high-dose therapy: Implications for timing of

vaccination. Scand J Immunol 2007;66(4):465-75.

Oversigtsartikler/editorials

Als AB, Sengelov L, Von Der MH. Gemcitabine and

cisplatin in locally advanced and metastatic bladder

cancer; 3- or 4-week schedule? Acta oncologica

(Stockholm, Sweden) 2007 Jul 13;1-10.

Als AB, Sengelov L, von der Maase H. Long-term

survival after gemcitabine and cisplatin in patients

with locally advanced transitional cell carcinoma of the

bladder: Focus on supplementary treatment strategies.

Eur Urol 2007;52(2):478-87.

Andersen M, Horn T, Krarup-Hansen A, Norgard H,

Hendel HW, Bergenfeldt M. Retroperitonealt sarkom:

et multidisciplinaert samarbejde. Ugeskrift for laeger

2007 Aug 20;169(34):2786-7.

Andersen MH, Svane IM, Becker JC, Straten PT. The

universal character of the tumour-associated antigen

survivin. Clin Cancer Res 2007;13(20):5991-4.

Andersson M, Nielsen DL. Medicinsk efterbehandling

af primaer cancer mammae: nyere malrettede

biologiske behandlinger. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

10;169(37):3082-4.

Appel JM, Nielsen D, Zerahn B, Jensen BV, Skagen K.

Anthracycline-induced chronic cardiotoxicity and heart

failure. Acta Oncol 2007;46(5):576-80.

Appel JM, Rybjerg M, Nielsen DL. Kardiotoksicitet

ved antracyklinbehandling: betydning af infusionsvarigheden.

Analyse af et Cochrane-review. Ugeskrift

for laeger 2007 Sep 10;169(37):3105-7.

Ejlertsen B, Kamby C. Medicinsk behandling af

primaer cancer mammae: kemoterapi. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 10;169(37):3070-2.

Herrstedt J. Chemotherapy-induced nausea and

vomiting: ESMO clinical recommendations for prophylaxis.

Annals of oncology : official journal of the

European Society for Medical Oncology / ESMO 2007

Apr;18 Suppl 2:ii83-ii85.

Herrstedt J. Medikamentel behandling af kemoterapiinduceret

kvalme og opkastning. Ugeskrift for laeger

2007 Feb 26;169(9):799-805.

Herrstedt J, Dombernowsky P. Anti-emetic therapy

in cancer chemotherapy: Current status. Basic & Clinical

Pharmacology & Toxicology 2007;101(3):143-50.

Holmberg O. Accident prevention in radiotherapy.

Biomed Imaging Interv J 2007;3(2):e27.Jensen AB,

Kamby C, Hansen B, Keller J. Knoglemetastaser.

Ugeskrift for laeger 2007 Oct 29;169(44):3753-6.

Jensen AB, Kamby C, Hansen B, Keller J. Knoglemetastaser.

Ugeskrift for laeger 2007 Oct 29;169(44):3753-6.

Johansen JS, Jensen BV, Roslind A, Price PA. Is YKL-

40 a new therapeutic target in cancer? Expert Opinion

on Therapeutic Targets 2007;11(2):219-34.

32


Forskning 2007

Jorgensen J, Cold S, Kamby C. Primaer inoperabel

cancer mammae. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

10;169(37):3091-3.

Junker N, Nielsen DL, Kamby C. Bisfosfonater ved

brystkraeft--baseret pa en Cochrane-metaanalyse.

Ugeskrift for laeger 2007 Sep 10;169(37):3108-11.

Lindberg H, Nielsen DL, Tuxen M, Kamby C.

Antiostrogenbehandling af postmenopausale patienter

med metastaserende cancer mammae. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 10;169(37):3096-100.

Lindberg H, Nielsen DL, Kamby C. Medicinsk,

nonendokrin behandling af metastaserende cancer

mammae--en status. Ugeskrift for laeger 2007 Apr

23;169(17):1556-60.

Ludvigsen L, Toxvaerd A, Mahdi B, Krarup-Hansen

A, Bergenfeldt M. Successful resection of an advanced

duodenal gastrointestinal stromal tumor after downstaging

with imatinib: Report of a case. Surg Today

2007;37(12):1105-9.

Nielsen DL, Andersson M. Behandlingsresultater ved

brystkraeft: effektivitet og omkostninger. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 3;169(36):2963.

Nielsen DL, Andersson M. Biologisk behandling

ved metastaserende cancer mammae. Monoklonale

antistoffer og tyrosinkinasehaemmere. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 10;169(37):3085-7.

Nielsen HM, Kamby C. Lokoregionalt recidiv af

cancer mammae. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

10;169(37):3093-6.

Patel N, Adatia R, Mellemgaard A, Jack R, Moller H.

Variation in the use of chemotherapy in lung cancer.

Br J Cancer 2007;96(6):886-90.

Sengelov L, Klarskov OP, Karlsson S. Behandling af

hormonrefraktaer metastatisk prostatacancer. Ugeskrift

for laeger 2007 May 14;169(20):1905-7.

ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

Sengelov L, Geertsen PF. Ny behandling af metastatisk

nyrecancer. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Ugeskrift for laeger 2007 Mar 19;169(12):1117.

Tuxen MK, Kamby C, Nielsen DL. Neoadjuverende

antihormonal behandling af kvinder med brystkraeft.

Ugeskrift for laeger 2007 Sep 10;169(37):3077-81.

Tuxen MK, Nielsen DL, Lindberg H, Kamby C.

Adjuverende antihormonal behandling af kvinder med

primaer operabel brystkraeft. Ugeskrift for laeger 2007

Jan 22;169(4):297-9.

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33


Forskning 2007

Anæstesiologisk Afdeling I

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Systematiske ”reviews” af anæstesiologiske problemstillinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus

på respiratoriske og kardiale komplikationer samt

postoperativ smerte, kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme

og opkastning (PONV), opioidtolerance, intuberingsmuligheder

samt optimering af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge

patienter.

Gennemblødning af gastrointestinalkanalen ved kritisk

sygdom.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige

bio-psykosociale behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Akademiske afhandlinger

Hellemann D. Innate immunity in critical illness

- genetic variations and early inflammatory

response. Ph.d. [Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Jorgensen VL. Barrier function in the large bowel

in sepsis. Ph.d. [Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Originalartikler

Gaetke MR, Bundgaard JR, Viby-Mogensen J. Two

novel mutations in the BCHE gene in patients with

prolonged duration of action of mivacurium or

succinylcholine during anaesthesia. Pharmacogenetics

and Genomics 2007;17(11):995-9.

Hellemann D, Larsson A, Madsen HO, Bonde J,

Jarlov JO, Wiis J, Faber T, Wetterslev J, Garred P.

Heterozygosity of mannose-binding lectin (MBL2)

genotypes predicts advantage (heterosis) in relation

to fatal outcome in intensive care patients. Hum Mol

Genet 2007;16(24):3071-80.

Hove LD, Steinmetz J, Christoffersen JK, Moller A,

Nielsen J, Schmidt H. Analysis of deaths related to

anesthesia in the period 1996-2004 from closed claims

registered by the Danish Patient Insurance Association.

Anesthesiology 2007 Apr;106(4):675-80.

Hove LD, Steinmetz J, Christoffersen JK, Moller A,

Nielsen J, Schmidt H. Anaestesirelaterede dodsfald

anmeldt til Patientforsikringen i perioden 1996-2004-

-sekundaerpublikation. Ugeskrift for laeger 2007 Aug

20;169(34):2780-1.

Ibsen M, Jorgensen VL, Perner A. Norepinephrine

in low to moderate doses may not increase luminal

concentrations of L-lactate in the gut in patients with

septic shock. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51(8):1079-84.

Jensen ML, Foster DJR, Upton RN, Kristensen K,

Hansen SH, Jensen NH, Nielsen BN, Skram U, Villesen

HH, Christrup L. Population pharmacokinetics of

buprenorphine following a two-stage intravenous

infusion in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol

2007;63(12):1153-9.

Jorgensen VL, Ibsen M, Andresen L, Schulzke JD,

Perner A. Effects of endotoxaemia on markers of

permeability, metabolism and inflammation in the

large bowel of healthy subjects. Acta Anaesthesiol

Scand 2007;51(8):1085-92.

Moller MH, Moller AM. Spinal- og epiduralanaestesi.

Ugeskrift for laeger 2007 Feb 26;169(9):796-8.

Moller AM. The impact of smoking on the perioperative

course and the effect of pre-operative

smoking intervention. Acta Anaesthesiol Scand

2007;51(3):380-1.

Villesen HH, Kristensen K, Hansen SH, Jensen NH,

Skram U, Christrup LL. Pharmacokinetics of morphine-

6-glucuronide following oral administration in healthy

volunteers. Eur J Clin Pharmacol 2007;63(8):761-7.

34


Forskning 2007

Oversigtsartikel/editorial

Afshari A, Wetterslev J, Brok J, Moller A. Antithrombin

III in critically ill patients: systematic review with

meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ

(Clinical research ed) 2007 Dec 15;335(7632):1248-51.

Bogkapitler

Moller A. Systematiske oversigter og Cochrane

samarbejdet. In: Bak Andersen I, Matzen P, editors.

Evidensbaseret medicin. 2. udgave ed. Kbh.: Gad; 2007.

Moller A. Præoperativ vurdering. In: Vester-Andersen

T, Viby Mogensen J, Rasmussen LS, editors. Anæstesi. 3.

udgave ed. Kbh.: FADL; 2007.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

35


Forskning 2007

Dansk Institut for Medicinsk

Simulation

Forskningsområder

DIMS er en forsknings- og udviklingsenhed som

udbyder simulationsbasere kurser for sundhedsfagligt

personale, primært læger og sygeplejersker. DIMS er

både engageret i medicinsk faglig uddannelse og teamtræningsaktiviteter

med det formål at øge kvaliteten og

sikkerheden i patientbehandlingen.

Forskningsaktiviteter

I modsætning til mange andre simulationsinstitutter

lægger DIMS meget vægt på forskningsaktiviteter der

har til formål at analysere og forbedre den kliniske

praksis og dermed bidrager til patientsikkerhed.

Videnskabelige artikler, bøger og bogkapitler

Andersson SN, Ostergaard D, Ostergaard HT, Freil M.

Er danske medicinstuderende bekymrede i relation til

deres fremtidige virke? En sporgeskemaundersogelse.

Ugeskrift for laeger 2007 Jan 1;169(1):45-50.

Dieckmann P, Manser T, Wehner T, Rall M. Reality and

Fiction Cues in Medical Patient Simulation: An Interview

Study With Anesthesiologists. Journal of Cognitive

Engineering and Decision Making 2007;1(2):148-68.

Dieckmann P, Gaba D, Rall M. Deepening the Theoretical

Foundations of Patient Simulation as Social Practice.

Simulation in Health Care Journal of the Society of the

Simultation in Healthcare 2007;2(3):183-93.

Madsen MD, Andersen HB, Itoh K. Safety Culture in

Healtcare. In: Carayon P, editor. Handbook of human

factors and ergonomics in health care and patient safety.

Lawrence Erlbaum; 2007.

Madsen MD, Andersen HB, Itoh K. Assessing safety

culture and climate in health care. In: Carayon P, editor.

Handbook of human factors and ergonomics in health

care and patient safety. Lawrence Erlbaum; 2007.

36


Forskning 2007

Klinisk Biokemisk Afdeling K

Forskningsområder

Befolkningsundersøgelser (Herlev/Østerbroundersøgelsen

og Østerbroundersøgelsen) og case-controlstudier

af biokemiske markører, geners og enkeltmutationers

betydning for udvikling af multifaktorielle befolkningssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom

DNA isolation, gentest, DNA sekventering og mutationsscreening.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og

instrumenter til point-of-care testing.

Forskningsaktiviteter

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik

og genetisk epidemiologi med særligt fokus på

hyperlipidæmi, lipoproteiner, atherosclerose, cancer,

iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, trombose, Alzheimers

sygdom, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus og hypertension.

Point-of-care testing.

Akademiske afhandlinger.

Eldrup N. Detection and Monotoring in Atherosclerotic

Disease. Ph.d. [Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet] 2007.

Ellervik C. Hemochromatosis Genotypes and Risk of

Disease.Ph.d. [Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Stene MCA. Common Genetic Variation in Zinc Finger

Protein 202, HDL Cholesterol and Risk of Severe

Atherosclerosis and Ischemic Heart Disease. Ph.d.

[Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet] 2007.

Originalartikler

Benfield T, Jensen JS, Nordestgaard BG. Influence

of diabetes and hyperglycaemia on infectious

disease hospitalisation and outcome. Diabetologia

2007;50(3):549-54.

Benn M, Nordestgaard BG, Jensen GB, Tybjaerg-Hansen

A. Improving prediction of ischemic cardiovascular

disease in the general population using apolipoprotein

B - The Copenhagen city heart study. Arteriosclerosis

Thrombosis and Vascular Biology 2007;27(3):661-70.

Benn M, Nordestgaard BG, Jensen JS, Tybaerg-Hansen

A. Polymorphisms in apolipoprotein B and risk of ischemic

stroke. J Clin Endocrinol Metab 2007;92(9):3611-7.

Cox A, Dunning AM, Garcia-Closas M, Balasubrama­

nian S, Reed MWR, Pooley KA, Scollen S, Baynes C,

Ponder BAJ, Chanock S, Lissowska J, Brinton L, Peplonska

B, Southey MC, Hopper JL, McCredie MRE, Giles

GG, Fletcher O, Johnson N, Silva ID, Gibson L, Bojesen

SE, Nordestgaard BG, Axelsson CK, Torres D, Hamann

U, Justenhoven C, Brauch H, Chang-Claude J, Kropp

S, Risch A, Wang-Gohrke S, Schurmann P, Bogdanova

N, Dork T, Fagerholm R, Aaltonen K, Blomqvist C,

Nevanlinna H, Seal S, Renwick A, Stratton MR, Rahman

N, Sangrajrang S, Hughes D, Odefrey F, Brennan

P, Spurdle AB, Chenevix-Trench G, Beesley J, Mannermaa

A, Hartikainen J, Kataja V, Kosma VM, Couch FJ,

Olson JE, Goode EL, Broeks A, Schmidt MK, Hogervorst

FBL, Van’t Veer LJ, Kang D, Yoo KY, Noh DY, Ahn SH,

Wedren S, Hall P, Low YL, Liu JJ, Milne RL, Ribas G,

Gonzalez-Neira A, Benitez J, Sigurdson AJ, Stredrick DL,

Alexander BH, Struewing JP, Pharoah PDP, Easton DF.

A common coding variant in CASP8 is associated with

breast cancer risk. Nat Genet 2007;39(3):352-8.

Dahl M, Vestbo J, Lange P, Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen

A, Nordestgaard BG. C-reactive protein as a predictor

of prognosis in chronic obstructive pulmonary

disease. Am J Respir Crit Care Med 2007;175(3):250-5.

Dahl M, Bauer AK, Arredouani M, Soininen R,

Tryggvason K, Kleeberger SR, Kobzik L. Protection

against inhaled oxidants through scavenging of

oxidized lipids by macrophage receptors MARCO and

SR-AI/II. The Journal of clinical investigation 2007

Mar;117(3):757-64.

Danesh J, Erqou E, Walker M, Thompson SG, Tipping

R, Ford C, Pressel S, Waldius G, Jungner I, Folsom

AR, Chambless LE, Knuiman M, Whincup PH, Wannamethee

SG, Morris RW, Willeit J, Kiechl S, Santer

P, Mayr A, Wald N, Ebrahim S, Lawlor DA, Yarnell

JWG, Gallacher J, Casiglia E, Tikhonoff V, Nietert

PJ, Sutherland SE, Bachman DL, Keil JE, Cushman

M, Tracy RP, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG,

Frikke-Schmidt R, Giampauli S, Palmieri L, Panico S,

Vanuzzo D, et.al. The Emerging Risk Factors Collaboration:

analysis of individual data on lipid, inflammatory

and other markers in over 1.1 million participants in

104 prospective studies of cardiovascular diseases. Eur J

Epidemiol 2007 Dec;22(12):839-69.

Dyson G, Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen

A, Sing CE. An application of the patient

rule-induction method for evaluating the contribution

of the Apolipoprotein E and Lipoprotein Lipase genes

to predicting ischemic heart disease. Genet Epidemiol

2007;31(6):515-27.

37


Forskning 2007

Easton DF, Pooley KA, Dunning AM, Pharoah PDP,

Thompson D, Ballinger DG, Struewing JP, Morrison

J, Field H, Luben R, Wareham N, Ahmed S, Healey

CS, Bowman R, Meyer KB, Haiman CA, Kolonel LK,

Henderson BE, Le Marchand L, Brennan P, Sangrajrang

S, Gaborieau V, Odefrey F, Shen CY, Wu PE, Wang

HC, Eccles D, Evans DG, Peto J, Fletcher O, Johnson N,

Seal S, Stratton MR, Rahman N, Chenevix-Trench G,

Bojesen SE, Nordestgaard BG, Axelsson CK, Garcia-

Closas M, Brinton L, Chanock S, Lissowska J, Peplonska

B, Nevanlinna H, Fagerholm R, Eerola H, Kang D, Yoo

KY, Noh DY, Ahn SH, Hunter DJ, Hankinson SE, Cox

DG, Hall P, Wedren S, Liu JJ, Low YL, Bogdanova N,

Schurmann P, Dork T, Tollenaar RAEM, Jacobi CE, Devilee

P, Klijn JGM, Sigurdson AJ, Doody MM, Alexander

BH, Zhang JH, Cox A, Brock IW, MacPherson G, Reed

MWR, Couch FJ, Goode EL, Olson JE, Meijers-Heijboer

H, van den Ouweland A, Uitterlinden A, Rivadeneira

F, Milne RL, Ribas G, Gonzalez-Neira A, Benitez J, Hopper

JL, McCredie M, Southey M, Giles GG, Schroen C,

Justenhoven C, Brauch H, Hamann U, Ko YD, Spurdle

AB, Beesley J, Chen XQ, Mannermaa A, Kosma VM,

Kataja V, Hartikainen J, Day NE, Cox DR, Ponder BAJ.

Genome-wide association study identifies novel breast

cancer susceptibility loci. Nature 2007;447(7148):1087-U7.

Ellervik C, Tybjaerg-Hansen A, Appleyard M, Sillesen

H, Boysen G, Nordestgaard BG. Hereditary hemochromatosis

genotypes and risk of ischemic stroke. Neurology

2007;68(13):1025-31.

Ellervik C, Birgens H, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard

BG. Hemochromatosis genotypes and risk of 31

disease endpoints: Meta-analyses including 66,000 cases

and 226,000 controls. Hepatology 2007;46(4):1071-

80.

Frikke-Schmidt R, Sing CF, Nordestgaard BG, Steffensen

R, Tybjaerg-Hansen A. Subsets of SNPs define

rare genotype classes that predict ischemic heart

disease. Hum Genet 2007;120(6):865-77.

Jacobsen JC, Aalkjaer C, Nilsson H, Matchkov VV,

Freiberg J, Holstein-Rathlou NH. Activation of a

cGMP-sensitive calcium-dependent chloride channel

may cause transition from calcium waves to whole cell

oscillations in smooth muscle cells. American journal

of physiology Heart and circulatory physiology 2007

Jul;293(1):H215-H228.

Jacobsen JC, Aalkjaer C, Nilsson H, Matchkov VV,

Freiberg J, Holstein-Rathlou NH. A model of smooth

muscle cell synchronization in the arterial wall.

American journal of physiology Heart and circulatory

physiology 2007 Jul;293(1):H229-H237.

Kjaergaard AD, Ellervik C, Tybjaerg-Hansen A,

Axelsson CK, Gronholdt MLM, Grande P, Jensen

GB, Nordestgaard BG. Estrogen receptor alpha

polymorphism and risk of cardiovascular disease,

cancer, and hip fracture - Cross-sectional, cohort, and

case-control studies and a meta-analysis. Circulation

2007;115(7):861-71.

Nordestgaard BG, Benn M, Schnohr P, Tybjaerg-

Hansen A. Nonfasting triglycerides and risk of myocardial

infarction, ischemic heart disease, and death in

men and women. Jama-Journal of the American Medical

Association 2007;298(3):299-308.

Nordestgaard BG, Benn M, Schnohr P, Tybjaerg-Hansen

A. Triglycerider malt hos ikkefastende og risiko

for myokardieinfarkt, iskaemisk hjertesygdom og

dod blandt kvinder og maend--sekundaerpublikation.

Ugeskrift for laeger 2007 Nov 5;169(45):3865-8.

Olsen KR, Bojesen SE, Gerdes AMM, Lindorff-Larsen

K, Bernstein IT. Cost-effectiveness of surveillance

programs for families at high and moderate risk of

hereditary non-polyposis colorectal cancer. Int J Technol

Assess Health Care 2007;23(1):89-95.

Ørsted DD, Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A,

Nordestgaard BG. Tumor suppressor p53 Arg72Pro

polymorphism and longevity, cancer survival, and

risk of cancer in the general population. J Exp Med

2007;204(6):1295-301.

Ridker PM, Fonseca F, Genest J, Gotto AM, Kastelein

JJP, Khurmi NS, Koenig W, Libby P, Lorenzatti AJ,

Nordestgaard BG, Shepherd J, Willerson JT, Glynn RJ.

Baseline characteristics of participants in the JUPITER

trial, a randomized placebo-controlled primary prevention

trial of statin therapy among individuals with

low low-density lipoprotein cholesterol and elevated

high-sensitivity C-reactive protein. Am J Cardiol

2007;100(11):1659-64.

Stengard JH, Frikke-Schmidt R, Tybjaerg-Hansen A,

Nordestgaard BG, Sing CF. Variation in 5 ’ promoter

region of the APOE gene contributes to predicting

ischemic heart disease (IHD) in the population at large:

the Copenhagen City Heart Study. Ann Hum Genet

2007;71:762-71.

Tofteng CL, Bach-Mortensen P, Bojesen SE, Tybjaerg-

Hansen A, Hyldstrup L, Nordestgaard BG. Integrin

beta(3) Leu33Pro polymorphism and risk of hip

fracture: 25 years follow-up of 9233 adults from the

general population. Pharmacogenetics and Genomics

2007;17(1):85-91.

Weischer M, Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Axelsson

CK, Nordestgaard BG. Increased risk of breast

cancer associated with CHEK2*1100delC. J Clin Oncol

2007;25(1):57-63.

38


Forskning 2007

Oversigtsartikel/editorial

Weischer M, Rocken M, Berneburg M. Calcineurin

inhibitors and rapamycin: cancer protection or promotion?

Exp Dermatol 2007;16(5):385-93.

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

0

200

180

160

JOURNAL IMPACT FACTOR

140

120

100

80

60

40

2002

2003

2004

2005

20

0

2006

2007

39


Forskning 2007

Klinisk Fysiologisk Afdeling Z

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af

organfunktion eller billeddiagnostisk evaluering ved

nye behandlinger. Medicinsk Teknologivurdering af

ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion

ved påvirkning af ydre faktorer (træning, inaktivitet,

hypoksi etc.). Molecular imaging (metabolisme,

receptorstudier etc. med positronmærkede sporstoffer).

Studier af organpatofysiologi.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af

Forskellige cancerformer med fokus på PET’s rolle

samt undersøgelse af organpåvirkning ved medicinsk

behandling af kræftsygdom. Diagnostisk udredning

af lidelser i bevægeapparatet, herunder osteoporose og

proteseindheling.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb

med hovedvægt på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens

blodforsyning samt perifere karlidelser.

Lymfødempatogenese og diagnostik. Blodvolumen og

kropssammensætning; implikationer for målemetoder.

Evaluering af ny diagnostik som Ca-score index og på

sigt hjerte-CT i samspil med myocardieperfusion til

personer med hjertesygdom. Indvirkning af træning/

inaktivitet på organfunktion, herunder muskelmetabolisme

målt med FDG-PET.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar

hypoksi) på organfunktion. Nyrens funktion ved nyresygdom

og organtransplantation med hovedvægt på

vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Originalartikler

Appel JM, Nielsen D, Zerahn B, Jensen BV, Skagen K.

Anthracycline-induced chronic cardiotoxicity and heart

failure. Acta Oncol 2007;46(5):576-80.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Borresen ML, Wang D, Strandgaard S. Pulse wave

reflection is amplified in normotensive patients with

autosomal-dominant polycystic kidney disease and

normal renal function. Am J Nephrol 2007;27(3):240-6.

Glintborg B, Ogard CG, Zerahn B. Månedens

billede; knogleskintigrafi. Ugeskrift for laeger

2007;169(14):1328.

Bogkapitel

Kanstrup IL. Diagnostisk metodik. In: Ingemann

Hansen T, Krogsgaard M, editors. Idrætsskadebogen. 1.

udgave ed. Kbh.: FADL; 2007. p. 87-108.

40


Forskning 2007

Klinisk Immunologisk Afdeling

Forskningsområder

Områder inden for immunologi/transfusionsmedicin.

Forskningsaktiviteter

Flowcytometrisk undersøgelse af trombocytfunktion.

Tromboelastografisk undersøgelse af trombocytkoncentrater

med henblik på produktoptimering.

MAIPA (Monoclonal Antibody Immobilisation of Platelet

Antigen) undersøgelse af trombocytopeni/trombocytopati.

B-cellers og komplementsystemets involvering i den

autoimmune patogenese.

Immunogenicitet af biofarmaka.

Virologi inden for det transfusionsmedicinske område.

Hæmovigilance.

Jernstatus hos bloddonorer.

of alloimmune thrombocytopenia. Vox Sang 2007

Nov;93(4):370-85.

Engelfriet CP, Biagini S, Reesink HW, Trigo F, Fontao-

Wendel R, Taaning E, Jorgensen J, Riisom K, Krusius T,

Koskinen S, Kretschmer V, Karger R, Lawlor E, Okazaki

H, Charlewood R, Brand A, Solheim BG, Flesland O,

Letowska M, Zupanska B, Muniz-Diaz E, Nogues N,

Senn M, Mansouri-Taleghani B, Chapman CE, Massey

E, Navarrete C, Stainsby D, Win N, Williamson LM,

Kleinman S, Kopko PM, Silva M, Shulman I, Holness L,

Epstein JS. Measures to prevent TRALI. Vox Sang 2007

Apr;92(3):258-77.

Originalartikler

Gerlich WH, Wagner FF, Chudy M, Harritshoj LH,

Lattermann A, Wienzek S, Glebe D, Saniewski M,

Schuettler CG, Wend UC, Willems WR, Bauerfeind

U, Jork C, Bein G, Platz P, Ullum H, Dickmeiss E.

HBsAg non-reactive HBV infection in blood donors:

transmission and pathogenicity. J Med Virol 2007;79:

S32-S36.

Killie MK, Husebekk A, Kaplan C, Taaning E, Skogen

B. Maternal human platelet antigen-1a antibody level

correlates with the platelet count in the newborns: a

retrospective study. Transfusion (Paris) 2007;47(1):55-8.

Nielsen CH, El Fassi D, Hasselbalch HC, Bendtzen

I, Hegedus L. B-cell depletion with rituximab in

the treatment of autoimmune diseases: Graves’

ophthalmopathy the latest addition to an expanding

family. Expert Opinion on Biological Therapy

2007;7(7):1061-78.

Nielsen CH, Albertsen L, Bendtzen K, Baslund B.

Methotrexate induces poly(ADP-ribose) polymerasedependent,

caspase 3-independent apoptosis in subsets

of proliferating CD4(+) T cells. Clin Exp Immunol

2007;148(2):288-95.

Oversigtsartikler/editorials

Kanhai HH, Porcelijn L, Engelfriet CP, Reesink HW,

Panzer S, Ulm B, Goldman M, Bonacossa I, Richard L,

David M, Taaning E, Hedegaard M, Kaplan C, Kiefel V,

Meyer O, Salama A, Morelati F, Greppi N, Marconi M,

Tassis B, Tsuno NH, Takahashi K, Oepkes D, Porcelijn

L, Kanhai H, Osnes LT, Husebekk A, Killie MK,

Kjeldsen-Kragh J, Zupanska B, Muniz-Diaz E, Nogues

N, Parra J, Urbaniak SJ, Cameron A. Management

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

41


Forskning 2007

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M

Forskningsområder

Infektionspatogenese.

Mikrobiologisk diagnostik ved hjælp af genamplifikationsteknik.

Epidemiologisk forskning.

Forskningsaktiviteter

Projekter vedrørende:

Stafylokokinfektioner.

Meningitis og sepsisbehandling.

Overvågning af bakteriæmier.

Overvågning af antibiotikaresistens.

Molekylærbiologiske metoder til diagnostik og typning,

specielt med hensyn til Legionella-infektioner.

Antibiotikaresistens.

Infektionsepidemiologi og nosokomielle infektioner

(sygehuserhvervede infektioner).

Akademisk afhandling

Andersen CO. Streptococcus penumoniae meningitis

- Clinical and experimental studies. Disputats

[Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet] 2007.

Originalartikler

Afshar B, Fry NK, Bellamy W, Underwood AP, Harrison

TG and Members of the European Working Group for

Legionella Infections (Bangsborg J et al.). External

quality assessment of a DNA sequence-based scheme

for epidemiological typing of Legionella pneumophila

by an international network of laboratories. J Clin

Microbiol 2007 Oct;45(10):3251-6.

Bangsborg J, Jarlov JO, Uldum SA. Nosokomiel Legionella-infektion.

Opgorelse fra det tidligere Kobenhavns

Amt 2000-2004. Ugeskrift for laeger 2007 Dec

3;169(49):4262-5.

Boennelycke M, Christensen JJ, Arpi M, Krause S.

Leptotrichia amnionii found in septic abortion in Denmark.

Scand J Infect Dis 2007;39(4):382-3.

Danielsen M, Wind A, Leisner JJ, Arpi M. Antimicrobial

susceptibility of human blood culture isolates of

Lactobacillus spp. European Journal of Clinical Microbiology

& Infectious Diseases 2007;26(4):287-9.

Fry NK, Afshar B, Bellamy W, Underwood AP, Ratcliff

RM, Harrison TG and Members of the European Working

Group for Legionella Infections (Bangsborg J et

al.). Identification of Legionella spp. by 19 European

reference laboratories: results of the European Work­

ing Group for Legionella Infections External Quality

Assessment Scheme using DNA sequencing of the

macrophage infectivity potentiator gene and dedicated

online tools. Clinical microbiology and infection :

the official publication of the European Society of

Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2007

Nov;13(11):1119-24.

Fussing V, Nielsen EM, Neimann J, Engberg J. Systematic

serotyping and riboprinting of Campylobacter

spp. improves surveillance: experiences from two

Danish counties. Clinical Microbiology and Infection

2007;13(6):635-42.

Hellemann D, Larsson A, Madsen HO, Bonde J, Jarlov

JO, Wiis J, Faber T, Wetterslev J, Garred P. Heterozygosity

of mannose-binding lectin (MBL2) genotypes

predicts advantage (heterosis) in relation to fatal

outcome in intensive care patients. Hum Mol Genet

2007;16(24):3071-80.

Korshin A, Koster-Rasmussen R, Meyer CN, Dzajic E,

Christensen JJ, Nielsen X, Højby N, Bangsborg JM,

Østergaard C, Bruun B, Friis H, Dessau R, Holt H,

Kjældgaard P, Strøbæk S, Sørensen PK, Prag J, Schumacher

H, Møller JK, Schönheyder HC, Kjærgaard J.

Adjunctive steroid treatment: local guidelines and

patient outcome in adult bacterial meningitis. Scand J

Infect Dis 2007;39(11-12):963-8.

Meyer CN, Schonheyder HC, Bangsborg J, Nielsen

XC, Moller JK, Molbak K, Korshin A, Ronneberg E,

Koster-Rasmussen R, Hoiby N. Bakteriel meningitis i

Danmark 2002 og 2003. Landsdaekkende registrering

baseret pa laboratoriedata. Ugeskrift for laeger 2007

Feb 5;169(6):503-6.

O’Reilly T, Ostergaard C, Vaxelaire J, Zak O. Systemic

inflammation alters the inflammatory response in

experimental lipopolysaccharide-induced meningitis.

Clin Exp Immunol 2007;147(1):112-9.

Pedersen M, Brandt CT, Knudsen GM, Ostergaard

C, Skinhoj P, Frimodt-Moller N, Moller K. Cerebral

blood flow autoregulation in early experimental S.

pneumoniae meningitis. Journal of applied physiology

(Bethesda, Md : 1985) 2007 Jan;102(1):72-8.

Pers C, Tvedegaard E, Christensen JJ, Bangsborg J.

Capnocytophaga cynodegmi peritonitis in a peritoneal

dialysis patient. J Clin Microbiol 2007;45(11):3844-6.

42


Forskning 2007

Oversigtsartikler/editorials

Holt J, Hansen HP, Jarlov JO. Handhygiejne--hvor

svaert kan det vaere! Ugeskrift for laeger 2007 Nov

26;169(48):4167-9.

Kolmos HJ, Jarlov JO. Infektionshygiejne--en nodvendig

opgave for alle. Ugeskrift for laeger 2007 Nov

26;169(48):4133.

Plesner AM, Jarlov JO. Infektionshygiejne i daginstitutioner,

pa skoler og pa plejehjem. Ugeskrift for laeger

2007 Nov 26;169(48):4172-4.

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

43


Forskning 2007

Patologiafdeling

Forskningsområder

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiologi.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Cancer med henblik på tidlig diagnostik og prognostiske

markører (blære, cervix uteri, mamma og andet).

Immologiske studier af cancerspredning.

Originalartikler

Aaby P, Biai S, Veirum JE, Sodemann M, Lisse I, Garly

ML, Ravn H, Benn CS, Rodrigues A. DTP with or after

measles vaccination is associated with increased inhospital

mortality in Guinea-Bissau. Vaccine 2007 Jan

26;25(7):1265-9.

Aaby P, Benn CS, Nielsen J, Lisse IM, Rodrigues A,

Jensen H. DTP vaccination and child survival in

observational studies with incomplete vaccination

data. Tropical Medicine & International Health

2007;12(1):15-24.

Andersen M, Horn T, Krarup-Hansen A, Norgard H,

Hendel HW, Bergenfeldt M. Retroperitonealt sarkom:

et multidisciplinaert samarbejde. Ugeskrift for laeger

2007 Aug 20;169(34):2786-7.

Beesley J, Jordan SJ, Spurdle AB, Song H, Ramus

SJ, Kjaer SK, Hogdall E, DiCioccio RA, McGuire V,

Whittemore AS, Gayther SA, Pharoah PD, Webb

PM, Chenevix-Trench G. Association between singlenucleotide

polymorphisms in hormone metabolism

and DNA repair genes and epithelial ovarian cancer:

results from two Australian studies and an additional

validation set. Cancer epidemiology, biomarkers

& prevention : a publication of the American

Association for Cancer Research, cosponsored by

the American Society of Preventive Oncology 2007

Dec;16(12):2557-65.

Bjerring PN, Jacobsen O, Biagini M, Skjoldbye B, Horn

T. Fokal nodulaer hyperplasi. Ugeskrift for laeger 2007

Jan 29;169(5):410-4.

Corsino P, Davis B, Law M, Chytil A, Forrester E,

Norgaard P, Teoh N, Law B. Tumors initiated by

constitutive Cdk2 activation exhibit transforming

growth factor beta resistance and acquire paracrine

mitogenic stimulation during progression. Cancer Res

2007;67(7):3135-44.

Diness BR, Fisker AB, Roth A, Yazdanbakhsh M,

Sartono E, Whittle H, Nante JE, Lisse IM, Ravn H,

Rodrigues A, Aaby P, Benn CS. Effect of high-dose

vitamin A supplementation on the immune response

to Bacille Calmette-Guerin vaccines. Am J Clin Nutr

2007;86(4):1152-9.

Due E, Rossen K, Sorensen LT, Kliem A, Karlsmark T,

Haedersdal M. Effect of UV irradiation on cutaneous

cicatrices: a randomized, controlled trial with clinical,

skin reflectance, histological, immunohistochemical

and biochemical evaluations. Acta dermatovenereologica

2007;87(1):27-32.

Fisker AB, Lisse IM, Aaby P, Erhardt JG, Rodrigues

A, Bibby BM, Benn CS. Effect of vitamin A supplementation

with BCG vaccine at birth on vitamin

A status at 6 wk and 4 mo of age. Am J Clin Nutr

2007;86(4):1032-9.

Gjerdrum LM, Woetmann A, Odum N, Burton CM,

Rossen K, Skovgaard GL, Ryder LP, Ralfkiaer E.

FOXP3+ regulatory T cells in cutaneous T-cell

lymphomas: association with disease stage and

survival. Leukemia : official journal of the Leukemia

Society of America, Leukemia Research Fund, UK 2007

Dec;21(12):2512-8.

Hansen LV, Skov BG, Ploug M, Pappot H. Tumour

cell expression of C4.4A, a structural homologue of

the urokinase receptor, correlates with poor prognosis

in non-small cell lung cancer. Lung Cancer

2007;58(2):260-6.

Jensen H, Benn CS, Lisse IM, Rodrigues A, Andersen

PK, Aaby P. Survival bias in observational studies of

the impact of routine immunizations on childhood

survival. Tropical Medicine & International Health

2007;12(1):5-14.

Kaae J, Norgaard P, Himmelstrup B. Visceral

leishmaniasis diagnosed in a patient with MALT

lymphoma. European Journal of Internal Medicine

2007;18(3):235-7.

Khurram M, Skov L, Rossen K, Thomsen HS, Marckmann

P. Nephrogenic systemic fibrosis: A serious

iatrogenic disease of renal failure patients. Scand J Urol

Nephrol 2007;41(6):565-6.

Lorentzen HF, Weismann K, Rossen K, Klem TH,

Thomsen HK. Poppyfield bleeding: a new derma­

44


Forskning 2007

toscopic sign and its histopathological background.

Acta Derm Venereol 2007;87(2):149-51.

Madsen AH, Balslev E, Galatius H. Sentinel node

ved cancer mammae. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

3;169(36):2991-3.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Heaf JG, Thomsen

HS. Case-control study of gadodiamide-related

nephrogenic systemic fibrosis. Nephrology Dialysis

Transplantation 2007;22(11):3174-8.

Moller JM, Santoni-Rugiu E, Chabanova E, Logager

V, Hansen AB, Thomsen HS. Magnetic resonance

imaging with liver-specific contrast agent in primary

amyloidosis and intrahepatic cholestasis. Acta Radiol

2007;48(2):145-9.

Ponsaing LG, Kiss K, Hansen MB. Classification of

submucosal tumors in the gastrointestinal tract. World

Journal of Gastroenterology 2007;13(24):3311-5.

Ponsaing LG, Kiss K, Loft A, Jensen LI, Hansen

MB. Diagnostic procedures for submucosal tumors

in the gastrointestinal tract. World Journal of

Gastroenterology 2007;13(24):3301-10.

disease stabilization in patients with p53 expressing

advanced breast cancer; monitoring of serum YKL-40

and IL-6 as response biomarkers. Cancer Immunology

Immunotherapy 2007;56(9):1485-99.

Talman ML, Jensen MB, Rank F. Invasive lobular

breast cancer. Prognostic significance of histological

malignancy grading. Acta oncologica (Stockholm,

Sweden) 2007;46(6):803-9.

Vainer B, Jess T, Andersen PS. Rapid tumour-like

growth of giant filiform polyposis in a patient without

a history of chronic bowel inflammation. APMIS

2007;115(11):1306-10.

Oversigtsartikler/editotials

Bjerregaard B. Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger

for screening for livmoderhalskraeft. Manedskrift for

praktisk laegegerning 2007;85(12):1391-401.

Ludvigsen L, Toxvaerd A, Mahdi B, Krarup-Hansen

A, Bergenfeldt M. Successful resection of an advanced

duodenal gastrointestinal stromal tumor after downstaging

with imatinib: Report of a case. Surg Today

2007;37(12):1105-9.

Rasmussen H, Hansen A, Smedts F, Rumessen JJ,

Horn T. CD34-positive miterstiatial cells of the human

detrusor. APMIS 2007;115(11):1260-6.

Roslind A, Johansen JS, Junker N, Nielsen DL, Dzaferi

H, Price PA, Balslev E. YKL-40 expression in benign

and malignant lesions of the breast: A methodologic

study. Applied Immunohistochemistry & Molecular

Morphology 2007;15(4):371-81.

Roslind A, Johansen JS, Christensen IJ, Kiss K, Balslev

E, Nielsen DL, Bentzen J, Price PA, Andersen E. High

serum levels of YKL-40 in patients with squamous cell

carcinoma of the head and neck are associated with

short survival. Int J Cancer 2007;122(4):857-63.

Skov BG, Baandrup U, Jakobsen GK, Kiss K, Krasnik

M, Rossen K, Vilmann P. Cytopathologic diagnoses of

fine-needle aspirations from endoscopic ultrasound of

the mediastinum - Reproducibility of the diagnoses

and representativeness of aspirates from lymph nodes.

Cancer Cytopathology 2007;111(4):234-41.

Svane IM, Pedersen AE, Johansen JS, Johnsen HE,

Nielsen D, Kamby C, Ottesen S, Balslev E, Gaarsdal

E, Nikolajsen K, Claesson MH. Vaccination with

p53 peptide-pulsed dendritic cells is associated with

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

45


Forskning 2007

Radiologisk Afdeling X

Originalartikler

Achiam MP, Chabanova E, Logager V, Thomsen

HS, Rosenberg J. Implementation of MR colonography.

Abdom Imaging 2007;32(4):457-62.

Andersen M, Horn T, Krarup-Hansen A, Norgard H,

Hendel HW, Bergenfeldt M. Retroperitonealt sarkom: et

multidisciplinaert samarbejde. Ugeskrift for laeger 2007

Aug 20;169(34):2786-7.

Dohn UM, Skjodt H, Hetland ML, Vestergaard A, Moller

JM, Knudsen LS, Ejbjerg BJ, Thomsen HS, Ostergaard

M. No erosive progression revealed by MRI in rheumatoid

arthritis patients treated with etanercept, even in

patients with persistent MRI and clinical signs of joint

inflammation. Clin Rheumatol 2007;26(11):1857-61.

Dohn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E,

Court-Payen, Szkudlarek M, Moller J, Thomsen HS, Ostergaard

M. Rheumatoid arthritis bone erosion volumes

on CT and MRI: reliability and correlations with erosion

scores on CT, MRI and radiography. Ann Rheum Dis

2007;66(10):1388-92.

Khurram M, Skov L, Rossen K, Thomsen HS, Marckmann

P. Nephrogenic systemic fibrosis: A serious

iatrogenic disease of renal failure patients. Scand J Urol

Nephrol 2007;41(6):565-6.

Lorentzen T, Nolsoe CP, Adamsen S. Percutaneous

radiologic gastrostomy with a simplified gastropexy

technique under ultrasonographic and fluoroscopic

guidance: Experience in 154 patients. Acta Radiol

2007;48(1):13-9.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Heaf JG, Thomsen HS.

Case-control study of gadodiamide-related nephrogenic

systemic fibrosis. Nephrology Dialysis Transplantation

2007;22(11):3174-8.

Moller JM, Santoni-Rugiu E, Chabanova E, Logager

V, Hansen AB, Thomsen HS. Magnetic resonance

imaging with liver-specific contrast agent in primary

amyloidosis and intrahepatic cholestasis. Acta Radiol

2007;48(2):145-9.

Nielsen YW, Al-Abayachi D. Thoracic epidural

haematoma following epidural anaesthesia. Eurorad

2007;5577.

Nielsen YW, Bretlau T. Fracture of central venous catheter

with subsequent migration to the heart. Eurorad

2007;6143.

Thomsen HS. CIN or NSF? RAD Magazine 2007;35.

Thomsen HS. ESUR guideline: gadolinium-based

contrast media and nephrogenic systemic fibrosis. Eur

Radiol 2007;17(10):2692-6.

Thomsen HS, Barentsz JO, Burcharth F, Chabanova E,

Dekker HM, Moesgaard F, Moller JM, Leth-Espensen P,

Logager V, Takahashi S. Initial clinical experience with

oral manganese (CMC-001) for liver MR imaging. Eur

Radiol 2007;17(1):273-8.

Wiell C, Szkudlarek M, Hasselquist M, Moller JM,

Vestergaard A, Norregaard J, Terslev L, Ostergaard

M. Ultrasonography, magnetic resonance imaging,

radiography, and clinical assessment of inflammatory

and destructive changes in fingers and toes of patients

with psoriatic arthritis. Arthritis Research & Therapy

2007;9(6):R119.

Oversigtsartikler/editorials

Bird P, Ejbjerg B, Lassere M, Ostergaard M, McQueen

F, Peterfy C, Haavardsholm E, O’Connor P, Genant H,

Edmonds J, Emery P, Conaghan PG. A multireader reliability

study comparing conventional high-field magnetic

resonance imaging with extremity low-field MRI in

rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2007;34(4):854-6.

Conaghan PG, Ejbjerg B, Lassere M, Bird P, Peterfy C,

Emery P, McQueen F, Haavardsholm E, O’Connor P,

Edmonds J, Genant H, Ostergaard M. A multicenter reliability

study of extremity-magnetic resonance imaging

in the longitudinal evaluation of rheumatoid arthritis. J

Rheumatol 2007;34(4):857-8.

Michaely HJ, Thomsen HS, Reiser MF, Schoenberg SO.

Nephrogenic systemic fibrosis (NSF) - Implications for

radiology. Radiologe 2007;47(9):785-+.

Ostergaard M, McQueen F, Bird P, Peterfy C, Haavardsholm

E, Ejbjerg B, Lassere M, O’Connor P, Emery

P, Edmonds J, Genant H, Conaghan PG. The OMERACT

MRI inflammatory arthritis group - Advances and priorities.

J Rheumatol 2007;34(4):852-3.

Thorelius L. Emergency real-time contrast-enhanced

ultrasonography for detection of solid organ injuries.

Eur Radiol 2007 Dec;17 Suppl 6:F107-F111.

Thomsen HS, Marckmann P, Logager VB. Enhanced

computed tomography or magnetic resonance imaging:

A choice between contrast medium-induced nephropathy

and nephrogenic systemic fibrosis? Acta Radiol

2007;48(6):593-6.

46


Forskning 2007

Thomsen HS. Current evidence on prevention and

management of contrast-induced nephropathy. European

Radiology Supplements 2007;17:33-7.

Thomsen HS. European Society of Urogenital Radiology

guidelines on contrast media application. Current

Opinion in Urology 2007;17(1):70-6.

Thomsen HS. Imaging patients with chronic kidney disease:

CIN or NSF? Radiol Med (Torino) 2007;112(5):621-5.

Thomsen HS, Marckmann P, Logager VB. Nephrogenic

systemic fibrosis (NSF): a late adverse reaction to some

of the gadolinium based contrast agents. Cancer imaging

: the official publication of the International Cancer

Imaging Society 2007;7:130-7.

Bogkapitler

Thomsen HS, Højgaard L. Billeddiagnostik. In: Schroeder

TV, Schulze S, Hilsted J, Gøtzsche L, editors. Basisbog

i medicin og kirurgi. 4. udgave ed. Kbh.: Munksgaard

Danmark; 2007. p. 759-83.

Thomsen HS. Kontraststoffer. In: Kampmann JP, Brosen

K, Simonsen U, editors. Basal og klinisk farmakologi. 3.

udgave ed. Kbh.: FADL, Foreningen af danske Lægestuderendes

Forlag; 2007. p. 681-9.

Vrangbaek C, Ropke I. Akkreditering i dansk sundhedsvæsen.

Fordele og ulemper set i et principal-agent perspektiv.

In: Greve C, editor. Offentlig ledelse og styring.

DJØF; 2007. p. 151-64.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

47


Herlev Hospital

www.herlevhospital.dk

More magazines by this user
Similar magazines