Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Forskningsrådets initiativer

og aktiviteter i 2007

Formandens beretning

I 2007 blev Forskningsrådets budget øget til 5 millioner

fra Direktionens side. Med midler i den størrelsesorden

har Forskningsrådet haft mulighed for at give betydelig

støtte til de lokale forskningsaktiviteter. Støtten er

uddelt i tråd med Direktionens og Forskningsrådets

fælles ønske om at yde en stadig større egenfinansiering

af forskningen på Herlev med fokus på unge

forskeres nye projekter og opretholdelse af kvalitet

og faglig bredde i forskningen. Direktionens målrettede

investering i forskningen på hospitalet har affødt

betydelig anerkendelse såvel internt som eksternt og

investeringen vil uden tvivl give væsentligt afkast på

både kort og lang sigt.

Forskningsrådets kommissorium er at styre og udvikle

forskningen ved sygehuset gennem visionære og strategiske

handlinger. Disse mål nås bedst gennem et tæt

samarbejde med Direktionens repræsentant i Rådet.

Gennem hele 2007 har Rådet haft et udbytterigt og

godt samarbejde med vicedirektør Morten Christy, der

med sin positive og konstruktive attitude har støttet

Rådets beslutninger og tiltag. Det er derfor også for

Forskningsrådet et stort tab, at Morten Christy ikke

længere er i blandt os.

Indtil 2007 har de enkelte hospitaler udfærdiget

individuelle og lokalt målrettede forskningspolitikker

og strategier. Dette ændredes i september 2007 ved

politisk godkendelse af ’Politik for Sundhedsforskning

i Region Hovedstaden’. Politikken er udfærdiget af

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd, der

blev etableret primo 2007 med hvert hospital/virksomhed

repræsenteret ved forskningsrådsformanden og et

direktionsmedlem. Arbejdet med den regionale forskningspolitik

har været uhyre interessant og temmelig

stort. Det færdige produkt er blevet både ambitiøst og

visionært med adskillige spændende planlagte tiltag,

der radikalt vil ændre forholdene for de sundhedsvidenskabelige

forskere i Regionen i takt med, at de

implementeres - en proces, der allerede er godt i gang.

Koncerndirektør Jens Christian Sørensen er formand

for Rådet og i ham har regionens forskere fået en dedikeret

fortaler for at investere ressourcer i forbedringer

af sundhedsforskningsmiljøet.

Forskningsrådet på Herlev Hospital er etableret som et

tværfagligt råd med medlemmer indstillet fra Forskningsforum

og udpeget af Direktionen. Den tværfaglige

repræsentation i Rådet er afgørende for Rådets virke

og gennemslagskraft. Rådet mistede i 2007 det ene af

sine to ikke-lægelige medlemmer, idet sygeplejerske

Janne Sommerset forlod hospitalet. Rådet mangler

nu en repræsentant for sygeplejeforskningen, hvorfor

kandidater eftersøges.

Målet for Forskningsrådets indsats i 2008 vil blandt

andet være etablering af forskningsansvarlige på alle

afdelinger samt øgning i antallet af professorater og

fleksible forskningsstillinger.

Forskningsformidling

Forskningens Døgn den 27. april. I et samarbejde mellem

6 patientforeninger og forskere fra 7 afdelinger

Herlev Hospital modtog interesserede fremmødte

information om vigtige folkesygdomme ved foredrag

og direkte personlig oplysning ved besøg på informationsstande

i forhallen.

Forskningens Dag på Herlev den 24. oktober. Forskningens

Dag var et tilløbsstykke med deltagelse af

omkring 150 forskere og forskningsinteresserede. Til

inspiration fik 60 forskere mulighed for at præsentere

deres mange spændende forskningsprojekter på

en postersession. Otte forskere blev udpeget til at

præsentere i plenum. Key-note foredragene gav indblik

i anvendelse af navlesnorsstamceller og den kliniske

forskers vilkår i USA blev beskrevet af Raphael Lee fra

Chicago. Årets forskningspolitiske indlæg fokuserede

på den netop udformede Regionale Forskningspolitik,

der blev præsenteret af koncerndirektør Jens Christian

Sørensen. Prodekan Ole Faber fremlagde Universitetets

vinkel på universitetshospitalernes forskningsindsats,

mens forskningschef Ove Andersen fortalte om Hvidovre-modellen.

Programmet afsluttedes med overrækkelse af Forskningsrådets

priser til bedste posters og foredrag.

Forskningsstøtte

Forskningsrådet støtter hospitalets forskningsaktivitet

både i højden og bredden. Forskningsrådet har med

et budget på 5 millioner gode muligheder for at støtte

en fortsat øget forskningsaktivitet på alle hospitalets

afdelinger. Kredsen af bedømmere blev i 2007 udvidet

til at omfatte Forskningsforums medlemmer samt

alle professorer og forskningslektorer på hospitalet.

Bedømmelse af hver enkelt ansøgning blev foretaget af

2 udpegede bedømmere efter fastlagte retningslinier

og den endelige afgørelse blev derefter truffet i plenum.

Denne bedømmelsesprocedure sikrer den mest

objektive bedømmelse og blev gennemført engageret

og relativt problemfrit.

More magazines by this user
Similar magazines