Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted - Herlev Hospital

1

Brystkirurgisk afdeling F118

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

tlf. 38684282

Email: HEH-brystkirurgisk@regionh.dk

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted

Brystkirurgisk afdeling F er etableret 1. april 2000 og tager sig af diagnostik og kirurgisk

behandling af sygdomme i mammae. Som led i implementeringen af Hospitalsplanen for Region

Hovedstaden fusionerede Brystkirurgisk afdeling i Herlev i april 2008 med Brystkirurgisk Klinik i

Hørsholm, som har eksisteret siden 1997. Fra april 2008 har Brystkirurgisk afdeling F derfor taget

sig af al diagnostik, behandling og pleje af mammakirurgiske sygdomme hos kvinder og mænd i

Region Hovedstadens planlægningsområde Nord og Midt.

Basisfunktionen udgøres hovedsageligt af operativ behandling af maligne tumorer i mammae med

tilhørende axilindgreb. Herudover kommer axilkirurgi ved udredning af patienter med patologiske

lymfeknuder samt kirurgisk behandling af lokalrecidiv og almindelig cicatrisekorrektion efter

mastektomi. Behandlingen af benigne mammaelidelser omfatter fjernelse af tumorer og behandling

af udvidede mælkegange. Desuden behandles infektioner i mammae (mastitis/abces).

Den samlede operative aktivitet udgør årligt ca. 1000 operationer, heraf 750 tilfælde af cancer

mammae. Operationskapaciteten er ca. 11 lejer ugentligt, heraf eet i dagkirurgisk afsnit. I

ambulatoriet varetages ca. 15.000 ambulante konsultationer årligt. Sengeafsnittet råder over 6-8

senge og den gennemsnitlige indlæggelsestid er 1,1 dag. Fra januar 2009 indførte Region

Hovedstaden mammografiscreening for patienter mellem 50-70 år, hvilket betød en betydelig

øgning af patientforløbene i afdelingen. Fra marts 2011 bliver afdelingen en

5-døgns brystkirurgisk afdeling med endnu større fokus på det accelererede patientforløb.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kvinder med brystkræft, har

Brystkirurgisk afdeling udarbejdet beskrivelser for patientforløbene, hvilket medførte at afdelingen

vandt Region Hovedstadens kvalitetspris i maj 2009.

Dette afspejler et formaliseret samarbejde med den øvrige del af hospitalets mammateam, der

udgøres af medarbejdere fra Klinisk Fysiologisk Afdeling, Patologisk Afdeling, Onkologisk

Afdeling, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen, Plastikkirurgisk Afdeling, Fysioterapien og det

Perioperative afsnit. Dette integrerede system samarbejder om diagnostik og behandling af

patienterne, herunder undersøgelse af sentinel node samt tilrettelæggelse af evt. neoadjuverende

behandling forud for operation samt den kirurgiske procedure, som evt. kan omfatte primær eller

sekundær brystrekonstruktion.

Der er mulighed for studiebesøg i de samarbejdende afdelinger i klinikperioden. Patienterne

henvises f.eks. fra egen læge, speciallæge eller andre hospitalsafdelinger til vores ambulatorium til

udredning og evt. planlægning af operation. Ved begrundet mistanke om brystkræft udløses

pakkeforløbet med udredning begyndende inden for 3 arbejdsdage. Alle patienter visiteres via


2

røntgen afdelingen til mammografi og ultralydsscanning og evt. biopsitagning eller direkte til

afdeling F. Efter operationen følges patienterne igen i ambulatoriet med henblik på endeligt

mikroskopisvar, ambulant opfølgning af sygeplejersken og behandling af evt.

væske/sårkomplikationer. En mindre del af patienterne fortsætter i kontrolforløb på brystkirurgisk

afdeling (DBCG "lavrisikogruppe"), mens hovedparten af patienterne henvises til Onkologisk

Afdeling mhp. adjuverende behandling (kemoterapi, antihormonbehandling og/eller

strålebehandling) og kontrol.

Klinisk undervisning

På brystkirurgisk afdeling tilbyder vi et samlet klinikforløb for både modul 11 og modul 12.

Organisering af arbejdet understøtter "Det gode patientforløb" - patientens vej gennem systemet,

herunder:

• Patientens udredning med mammografi og ultralyd og evt. biopsitagning

• Ambulant opfølgning i afdelingen med svar

• Planlægning af operationsforløb med dataindsamling, information og vejledning om operation

og indlæggelsen

• Deltage i kriseintervention omkring patienten og de pårørende

• Den præoperative pleje, overvære en operation, observere på det perioperative afsnit

• Følge patienten under indlæggelsen og varetage den postoperative pleje, herunder

udskrivelsessamtale og protesesamtale

• Deltage i og opfølgning på fysioterapeutens vejledning til patienten

• Deltage i den ambulante samtale 10 hverdage efter operationen, hvor patienten får det endelige

resultat af operationen

Herudover er det muligt at deltage i vores lægers fælles konference med onkologerne,

røntgenlægerne og patologerne, hvor patienternes udrednings- og behandlingsplan gennemgås.

Tilrettelæggelse af klinikforløbet

Klinikperioden vil foregå primært i dagtimerne fra kl. 7.30-15.00. De studerende vil have mulighed

for at deltage i aftenvagt for at træne de kliniske færdigheder og observere de nyopererede patienter.

Derudover planlægges studiebesøg i følgende afdelinger:

• Operationsgangen

• Det perioperative afsnit

• Røntgen afdelingens mammateam

• Fysioterapien

• Stråleterapien

• Onkologisk ambulatorium

I klinikperioden er de studerende medansvarlige for i samarbejde med klinisk vejleder at lægge

planer for og gennemføre eget uddannelsesforløb.


3

For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefaglige

problemstillinger afrundes dagen i de 4 ambulatoriegrupper. Desuden er der mulighed for at de

studerende deltager i det sygeplejefaglige morgenmøde i afdelingen samt deltager i den tværfaglige

fælles undervisning om fredagen samt den ugentlige refleksion om onsdagen med de kliniske

vejledere.

I afdelingen lægges stor vægt på refleksion, både omkring daglige oplevelser samt planlagte

refleksionsøvelser ud fra praksisbeskrivelser. Derudover arbejdes med før-under-efter vejledning,

bedside undervisning og dagbogsskrivning.

I afdelingen arbejder vi med sammenhængende patientforløb, der indebærer at den studerende

følger sine egne patienter fra ambulatoriet til sengeafdelingen samt i efterforløbet ambulant.

De kliniske vejledere planlægger vejledning efter den studerendes behov samt den studerendes

Portfolio. Vi anbefaler brugen af læringskontrakter for at sikre, at der finder en tilfredsstillende

analyse sted som grundlag for kobling af teori og praktiske færdigheder.

Afdelingens sygeplejersker underviser de studerende i relevante emner for specialet.

Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet en oversigt over

fag-, metode- og socialkompetencer, de skal arbejde hen imod for at opnå deres læringsudbytte.

Afdelingen har også udarbejdet en beskrivelse af følgende studiefelter, som kan inspirere til

udarbejdelsen af deres læringskontrakter:

• Organisation

• Dokumentation

• Kommunikation/kriseintervention

• Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere

• Patienter med smerter

• Patienter med kvalme

• Pleje af cicatrise/sår

• Væskebehandling

• Respiration

• Diabetes

• Body Image

Generelle informationer

Mødepligt: der er mødepligt i klinikperioden. Den kliniske undervisning er berammet til 30 timer

ugentligt.

Rygepolitik: hospitalet er røgfrit område og der må ikke ryges indenfor eller udenfor på hospitalets

matrikel.

Sygemelding: meldes til sygeplejersken på sengeafdelingen senest ved vagtens begyndelse på

telefon 38 68 42 82.

Sygefravær over 20 % af klinikperioden meddeles til uddannelsesinstitutionen og

oversygeplejersken som grundlag for en vurdering af det videre uddannelsesforløb.


4

Barn syg: Barns 1. og 2. sygedag registreres som fravær.

Raskmelding: senest kl. 12.00 dagen før arbejdet genoptages.

Mobiltelefon: Mobiltelefon må ikke medbringes i patientplejen. Opbevares i taskeskab.

Kliniske vejledere

Vi er 3 kliniske vejledere i afdelingen, der alle er ansvarlige for de studerendes forløb:

Klinisk vejleder

Anne Rose

tlf. 38684282

Email: Anne.Rose@regionh.dk

Klinisk vejleder

Anne Balch Petersen

tlf. 38684282

Email: Anne.Balch.Petersen@regionh.dk

Klinisk vejleder

Ingelise Hansen

tlf. 38684282

Email: Ingelise.Hansen@regionh.dk

Tilknyttet underviser(e) fra Metropol

Navn: Marianne Linnet Rasmussen

Tlf. 72282888

E-mail: MARA@phmetropol.dk

Forudsætning for deltagelse i klinisk undervisning

For at kunne deltage i den kliniske undervisning skal du aflevere dokumentation for gennemført e-

learningskursus i:

• Håndhygiejne

• Brand

• Hjerte-lungeredning


5

Afdelingens forventninger

ENGAGEMENT

En stor interesse for og lyst til at lære og udføre sygepleje

ANSVARLIG

bevidst om sit kompetenceområde, søger hjælp og vejledning ved behov. Er medvirkende til at sikre

afdelingens koncept med kontaktsygeplejerske, så der skabes kontinuitet for patienterne

SELVSTÆNDIG

Er i stand til selvstændigt at afdække patientens problemer og behov, aktuelle såvel som potentielle,

og planlægge plejen i samarbejde med patienten omkring basale og mere komplekse problemer.

Stigende selvstændighed omkring meget komplekse problemstillinger.

OMSORGSFULD

Er i stand til selvstændigt at drage omsorg for patienten i den daglige pleje, med stigende

selvstændighed for patienter i krise.

RESPEKTFULD

Er respektfuld og lyttende overfor patienterne. Opmærksom på patienternes individuelle behov, og

kan inddrage patienternes ressourcer i planlægningen af plejen.

PÆDAGOGISK

Er i stand til med stigende selvstændighed at informere, vejlede, undervise patienterne, samt i den

daglige samtale at skabe tillid og støtte patienterne. Under vejledning støtte patienter i krise og

udøve kriseintervention.

NYSGERRIGHED

Interesseret og opsøgende omkring at lære nyt, også tværfagligt. Spørgende og åben overfor

forskellige løsningsmetoder.

KRITISK

I forhold til afdelingens pleje, kommunikation, administration og andet give sin mening til kende og

komme med ændringsforslag. Deltage aktivt i debat om emnerne.

SAMARBEJDE

Er i stand til at samarbejde med de til afdelingen knyttede samarbejdspartnere. Kan fremlægge

problemstillinger ved stuegang, samt i sygeplejerskegruppen med henblik på debat og refleksion og

se nye løsningsforslag.


6

Pædagogiske overvejelser

Tilrettelægge og afvikle forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler sammen med klinisk

vejleder. Der skal udarbejdes et skriftligt oplæg til alle samtalerne.

Forholder sig til de overordnede læringsudbytter for modulet, mål for afdeling F, beskrivelsen af

afdelingens studiefelter og evaluering af de beskrevne kompetencer i ambulatoriet og hos de

indlagte patienter.

Er medansvarlig for i samarbejde med klinisk vejleder at lægge planer for og gennemføre eget

uddannelsesforløb.

Sygeplejerskerne i afdelingen deltager som daglige vejledere for den studerende i plejen af

patienterne ad hoc.

Er ansvarlig for udarbejdelsen af læringskontrakter til gennemgang af det præ- og postoperative

forløb, at planerne bliver fulgt, at der gennemføres refleksion med klinisk vejleder over relevante

plejeforløb, og at der foregår en evaluering ved afslutning af arbejdet (før-under-efter vejledning).

For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefaglige

problemstillinger afrundes dagen i de fire ambulatoriegrupper. Ligeledes prioriteres den faglige

refleksion højt hvor de studerende præsenterer deres patientforløb med de kliniske vejledere en

gang om ugen. Desuden er der mulighed for at de studerende deltager i det sygeplejefaglige

morgenmøde i afdelingen samt deltager i den tværfaglige fælles undervisning om fredagen.

Vi planlægger at den studerende og vejleder en gang om ugen mødes for at samle op på den

forløbne uge og planlægge den næste. Den studerende er ansvarlig for at nedskrive planerne i

studiemappen.

Gør brug af studiedagbog til oplevelser fra dagligdagen og planlægger efter behov refleksion med

klinisk vejleder ud fra notaterne.

Medansvarlig for planlægning af eventuelle integrationspraktikker f.eks. Perioperative afsnit,

Operationsafdelingen, Onkologisk ambulatorium, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen.

Er bevidst om hele tiden at have planer for den kommende uge og ved enhver tvivl omkring

læringsplaner eller dit eget faglige ståsted give udtryk for behov for vejledning med klinisk

vejleder.

Have forståelse for hvad den fastlagte studieaktivitet og interne prøve indebærer og deltage i

planlægningen af disse i de sidste 4 uger af klinikforløbet.


7

Aftaler/ feedback

Aftaler laves på Fronter eller privat e-mail hvis dette er aftalt.

Vi forventer derfor, at du dagligt tjekker din frontermail/ privat e-mail, mens du er i et klinisk

undervisningsforløb i vores afdeling.

Litteratur:

Forslag til litteratur i klinikperioden.

Ankersen L. m.fl. Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme. Nyt Nordisk Forlag, 2000.

Antonovsky Aaron. Helbredets Mysterium. Hans Reitzels Forlag, 2000.

Brandt Lene. Et bryst fattigere - en indsigt rigere. Siesta, 2009.

Cullberg Johan. Dynamisk psykiatri. Hans Reitzels Forlag, 2002.

Cullberg Johan. Krise og udvikling. Hans Reitzels Forlag, 2007.

Davidsen-Nielsen Marianne og Nini Leich. Den nødvendige smerte - Om sorg, sorgterapi og

kriseintervention. Gyldendal, 1999.

Eide Hilde og Tom Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk, 2007.

Esbensen B A. Mennesker med kræft - sygepleje i et tværfagligt perspektiv. Munksgaard Danmark,

2002.

Fahmy Peter og Troels Bygum Knudsen. Blodprøver. Munksgaard Danmark, 2009.11.30

Falk Bent. At være - der, hvor du er: om samtale med kriseramte. Nyt Nordisk Forlag, 2006.

Faulkner A og Maguore P. Kommunikation med kræftpatienter. Munksgaard Danmark, 2003.

Flyger Henrik m.fl. Hånden på brystet. Astra Zeneca, 2008.

Hessov Ib. Klinisk ernæring. Munksgaard Danmark, 2008.

Jakobsen D H og Kehlet H. Kirurgi, sygdomslære og sygepleje. Dansk sygeplejeråd, 2005.

Kirkevold Marit. Sygeplejeteorier: analyse og evaluering. Munksgaard Danmark, 2006.


8

Kirkevold Marit. Videnskab for praksis. Gad, 2003.

Kjærgaard J m.fl. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard Danmark, 2008.

Kliniske vejledninger og instrukser på VIP-portalen, Herlev Hospitals intranet.

Lindholm Christina. SÅR. Gad, 2005.

Lyngaa Janne. Sygeplejefag - refleksion og handling. Munksgaard Danmark, 2002.

Mabeck Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark, 2008

Mehlsen M og Zachariae B. Kræftens psykologi. Hans Reitzel, 2008.

Nielsen K B. Sygeplejebogen 2, 2. del. Gad, 2003.

Nielsen O og Springborg A. Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark, 2004.

Olsen I. Lægemiddellære. Munksgaard, 2004.

Reitan A M og Schølberg T K. Kreft sykepleie pasient-utfordring-handling. Akribe Forlag, 2004.

Schandorff og Hein S. Bogen om brystkræft. Jepsen & Co., eksp. Kroghs Forlag, 2006.

Sygepleje etiske retningslinier. DSR.

Weile L. Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag, 2003.

Artikler.

Sygeplejersken. Nr. 13, 2009. Den kolde postoperative patient.

Sygeplejersken Nr. 9, 2009. Opereret for brystkræft og hjem efter halvanden dag.

Evaluering

På Sygeplejerskeuddannelserne inviteres den studerende ved afslutningen af sin kliniske

undervisning til at besvare et elektronisk spørgeskema. Denne invitation sendes til den studerende

via den studerendes frontermail. På Brystkirurgisk afdeling opfordrer vi den studerende til at lave

en skriftlig evaluering til afdelingen, der vil blive gennemgået mundtligt ved den afsluttende

studiesamtale.


9

Aftaler skrives ind løbende

Fælles introduktion modul 4 og 11

Dato Dato Dato

Central introduktion

Nyansatte Herlev Hospital

1.2.3.studiesamtale

1.2.3. individuel studieplan afleveres

Refleksionsøvelser

Dimsundervisning modul 11

Stuegangsundervisning RH modul 11

EPM modul 11

Planlagt studieaktivitet

Intern prøve Trin 1 Sygeplejeintervention

Intern prøve Trin 2 Skriftligt oplæg

Intern prøve Trin 3 Mundtlig eksamination

Lokal evaluering

Regional evaluering

Andet

More magazines by this user
Similar magazines