Årsberetning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Årsberetning 2007 - Herlev Hospital

Årsrapport 2007

Patologiafdelingen, Herlev Hospital

1 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN ................................................................................................... 3

1.1 AFDELINGENS MISSION ................................................................................................................... 3

1.2 AFDELINGENS VISION...................................................................................................................... 3

1.3 AFDELINGENS ORGANISATION ........................................................................................................ 3

1.4 BEMANDING.................................................................................................................................... 4

1.5 PERMANENTE UDVALG.................................................................................................................... 5

2 UNDERSØGELSER OG ARBEJDSPROCEDURER ....................................................................... 9

2.1 HISTOLOGI ...................................................................................................................................... 9

2.2 CYTOLOGI....................................................................................................................................... 9

2.3 OBDUKTIONER .............................................................................................................................. 10

2.4 ARBEJDSPROCEDURER VEDRØRENDE RUTINEPRØVER ................................................................... 10

2.5 AFDELINGENS PRODUKTION I POINT.............................................................................................. 10

2.6 ARBEJDSPROCEDURER VEDRØRENDE UNDERVISNING/FORSKNING/UDVIKLING ............................. 10

2.7 KLINISK-PATOLOGISKE KONFERENCER ......................................................................................... 10

3 UNDERVISNING, PRÆ- OG POSTGRADUAT............................................................................. 11

3.1 PRÆGRADUAT ............................................................................................................................... 11

3.2 POSTGRADUAT .............................................................................................................................. 11

4 KURSER, KONGRESSER OG EKSTERNE UDVALG ................................................................. 13

4.1 LÆGER OG ANDRE AKADEMIKERE................................................................................................. 13

4.2 BIOANALYTIKERE ......................................................................................................................... 16

4.3 LÆGESEKRETÆRER ....................................................................................................................... 18

4.4 PORTØRER..................................................................................................................................... 19

5 MEDLEMSKABER OG LIGNENDE ............................................................................................... 19

5.1 LÆGER OG ANDRE AKADEMIKERE................................................................................................. 19

5.2 BIOANALYTIKERE ......................................................................................................................... 21

6 FORSKNING OG UDVIKLING........................................................................................................ 22

6.1 FONDSMIDLER............................................................................................................................... 22

6.2 PUBLIKATIONER............................................................................................................................ 23

6.3 ABSTRACT..................................................................................................................................... 26

BILAG 1. ANTAL UNDERSØGELSER FORDELT PÅ REKVIRERENDE AFDELINGER ............. 29

FIGUR 1. FAGLIG ORGANISATION. PATOLOGIAFDELINGEN..................................................... 32


Efter etablering af regionerne blev 2007 på Patologiafdelingen præget af Region Hovedstadens

Hospitalsplan. Flere områder skal efter planen flytte til Herlev og allerede i oktober

2007 blev Herlev og Hillerød Hæmatologiske afdelinger sammenlagt på Herlev.

Regeringens udmeldinger om akut kræftbehandling har betydet, at afdelingen løbende har

haft fokus på, hvordan analyser og diagnostik kan optimeres med hensyn til såvel kvalitet

som svartider. Afdelingen deltager aktivt i såvel Sundhedsfagligt Råd for Patologi som i

tværgående grupper vedr. de forskellige pakkeforløb på kræftområdet.

I 2007 har afdelingen oplevet en personalemæssig udfordring, idet en stor del af personalet

valgte at følge den daværende familieministers opfordring til at gøre noget ved fødselstallet

og derfor gik på barselsorlov. Heldigvis fik afdelingen også mange nye medarbejdere, og

midt i den daglige travlhed har der været stor entusiasme omkring det fælles ansvar for at

få de nye integreret og oplært.

Forberedelserne til DS/EN ISO15189 akkreditering af Herlevs laboratorieafdelinger begyndte

i 2007. Fra Patologiafdelingen har fire medarbejdere været på auditørkursus, og der

er blevet foretaget audit på de forskellige laboratorier i 2007. Som led i processen blev

kvalitets-og dokumentstyringssystemet QualiWare indkøbt til alle laboratorieafdelingerne.

I forbindelse med regionsdannelsen er der blevet arbejdet på ensretning af IT systemer, og

på Patologiafdelingen startede et projekt med udskiftning af laboratorieregistreringssystemet

CoPath med WM datas system. WM datas patologisystem forventes sat i drift primo

2008.

Afdelingen har også gennemført flere flytninger, idet det blev besluttet at samle den cytologiske

mikroskopi samt screeningsundersøgelsen på afsnit Herlev. I april fraflyttede cytobioanalytikere

og sekretærerne for screeningsprogrammet derfor villaen på Gentofte. Alle

er nu installeret i midlertidige pavilloner på afsnit Herlev.

Afdelingen fik i 2007 en bevilling fra Indenrigs og Sundhedsministeriet til, i samarbejde

med Klinisk biokemisk afdeling, at etablere en biobank for nedfrosset blod og væv. I den

anledning er der blevet ansat en projektleder, som skal forestå arbejdet med udarbejdelse af

kravspecifikationer for nedfrysning og dataregistrering.

For at gøre det muligt at realisere Hospitalsplan og akutte kræft-forløb har det været nødvendigt

at se på såvel apparaturpark som lokaler og laboratorier på afsnit Gentofte og afsnit

Herlev. Der er derfor tilført afdelingen flere instrumenter, og der er påbegyndt eller forberedt

projekter med ombygning af lokaler på afsnit Herlev og renovering af ventilationssystem

på afsnit Gentofte. Alt dette for at gøre det muligt at honorere de øgede krav på en

arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Beth Bjerregaard

Ledende overlæge, lic.med.

Helle Bernbom Hansen

Chefbioanalytiker, DLS

2


1 Beskrivelse af afdelingen

Patologiafdelingen, Herlev Hospital består af et afsnit på Herlev, beliggende i behandlingsbygningen

og en pavillonbygning samt et afsnit på Gentofte, beliggende i bygningen

opgang 22.

Kapellerne på Gentofte, Glostrup og Herlev Hospitaler hører også til afdelingen.

1.1 Afdelingens mission

Patologiafdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Gentofte, Glostrup og Herlev Hospitaler

med undersøgelse af organer, vævs- og/eller celleprøver. Der foretages obduktioner.

Afdelingen administrerer endvidere screeningsprogram mod livmoderhalskræft. Afdelingen

varetager kapelfunktion for Gentofte, Glostrup og Herlev.

Patologiafdelingen varetager prægraduet undervisning af læge-, bioanalytiker og lægesekretærstuderende

og postgraduat i forbindelse med speciallægeuddannelsen.

Patologiafdelingen deltager i forskningsopgaver.

1.2 Afdelingens vision

Patologiafdelingen skal imødekomme klinikernes krav til diagnostisk service med henblik

på udredning og behandling af patienter. Ligeledes skal der skabes ressourcer til fortsat

forskning og udvikling samt præ- og postgraduat undervisning på højt niveau.

Patologiafdelingen skal være præget af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne

får mulighed for faglig og personlig udvikling gennem arbejdsopgaver, kurser

og deltagelse i projekter og udvalg. Afdelingen indgår aktivt i personale- og kvalitetsmæssige

projekter.

Patologiafdelingens hovedmål er at:

• levere korrekte svar til tiden

• implementere relevante laboratoriemæssige teknikker samt IT- og laboratorieinformationssystemer

• skabe en rummelig arbejdsplads, som er præget af stor faglighed med grundlag i et

godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Målet er, at alle ansatte er integrerede og føler

medansvar for hele afdelingen, uafhængigt af fysisk placering på afdelingens afsnit

• sætte fokus på uddannelse for såvel uddannelsessøgende som afdelingens medarbejdere

• prioritere forsknings-/udviklingsaktiviteter i henhold til hospitalets forskningsstrategi

højt

1.3 Afdelingens organisation

Afdelingen ledes af en ledende overlæge og en chefbioanalytiker. På afsnit Gentofte og

afsnit Herlev er der områdeledelser hver bestående af en overlæge og en til to områdeledere

for bioanalytikere. Afdelingsledelsen, områdeledelserne, den ledende lægesekretær,

kvartermesteren og professoren udgør afdelingens Ledelsesteam.

For at opretholde et ensartet og højt fagligt niveau på alle tre lokalisationer bliver ledelsesteamet

i faglige spørgsmål vejledt af Fagligt Råd. Den faglige ledelse er organiseret i en

matriksorganisation (figur 1), en organisationsform som på en god måde afspejler, hvordan

personalet i en patologiafdeling arbejder fagligt. Lægerne arbejder i relation til de kliniske

afdelinger, mens bioanalytikere, sekretærer og laboratoriebetjente arbejder på tværs af de

patologiske subspecialer. Lægerne har et tæt samarbejde med både bioanalytikere, sekretærer

og laboratoriebetjente, mens disse faggrupper har mindre daglig kontakt med hinanden.

3


Den ledende overlæge har det overordnede lægefaglige ansvar. For at kunne levere de optimale

diagnostiske svar på undersøgelser er lægerne fordelt i tre teams, et på Gentofte og

to på Herlev. Hver overlæge har et ansvarsområde, men overlægerne supplerer hinanden

ved fravær. De yngre læger roterer af hensyn til deres uddannelse mellem de tre teams.

Chefbioanalytikeren har det overordnede laboratoriefaglige ansvar. Laboratorierne er delt i

funktionelle enheder baseret på den fysiske placering og den kliniske opgavefordeling. På

såvel afsnit Gentofte som afsnit Herlev findes histologilaboratorier, immunlaboratorier og

cytologilaboratorier, mens elektronmikroskopilaboratorium og molekylærbiologiske laboratorier

findes på afsnit Herlev. Bioanalytikerne varetager som basisfunktioner arbejdet i

histologisk, immun/molekylærbiologisk eller cytologisk laboratorium. Derudover kan hver

enkelt medarbejder udtrykke ønske om at deltage i arbejdet med forskellige specialfunktioner

og fleksibilitet i opgaveløsningen er et nøgleord.

Den ledende lægesekretær har ansvaret for sekretariaterne på afsnit Gentofte og afsnit Herlev

og fordeling af de lægesekretærmæssige opgaver. Alle lægesekretærer deltager i arbejdet

med skrivning af mikroskopisvar. Derudover varetager alle sekretærer forskellige specialfunktioner.

Kvartermesteren har ansvaret for sektionsstuerne på afsnit Gentofte og afsnit Herlev og

kapellerne på alle tre hospitaler. Der foretages daglig udlevering af afdøde og kvartermester/chefportører

forestår endvidere samtaler med pårørende, og afholdelse af højtideligheder

i kapellerne.

1.4 Bemanding

Læger/akademisk personale:

Overlæger 16,0

Afdelingslæger 4,0

Reservelæger 9,0

Klinisk assistent 1,0

Molekylærbiolog 1,0

Biobanksprojektleder 1,0

Bioanalytikere:

Chefbioanalytiker 1,0

Afdelingsbioanalytiker 7,0

Bioanalytikerundervisere 2,5

Bioanalytikere, histologilaboratorierne (inkl. immun/molekylær) 28,1

Bioanalytikere, cytologilaboratorierne 11,5

Bioanalytikere, elektronmikroskopilaboratoriet 1,6

Systemadministrator 0,8

Lægesekretærer:

Ledende lægesekretær 1,0

Lægesekretærer 16,0

Edb-medarbejder 0,8

Portører:

Kvartermester 1,0

Portører 6,0

4


1.5 Permanente udvalg

MED udvalg

Ledende overlæge Beth Bjerregaard var formand for MEDudvalget. MEDudvalget har 15

medlemmer 6 fra ledersiden og 9 fra medarbejdersiden. Der har i 2007 været afholdt 6 møder.

Hovedemnerne for 2007 har foruden de faste punkter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdspladsvurdering

og kvalitetsudvikling været udarbejdelse af indsatsområder for lokal løndannelse

og stresspolitik. Desuden kommentarer til en række administrative vejledninger,

funktionsbeskrivelser, dialogaftale og årsrapport.

Derudover har MEDudvalget udarbejdet en række høringssvar, hvoraf de vigtigste har været

i forbindelse med Region Hovedstadens Hospitalsplan og personalepolitik.

Der har været afholdt et ekstraordinært møde i forbindelse med ombygningsplaner på afsnit

Herlev.

Ledelsesteam

Chefbioanalytiker Helle Bernbom Hansen var formand for Ledelsesteam. Der har i 2007

været afholdt 8 møder, heraf et heldagsmøde og et ekstraordinært møde.

Udover de faste dagsordenspunkter vedrørende økonomi- og personaleforhold samt dialogaftaler

har Ledelsesteamet i 2007 især beskæftiget sig med spørgsmål vedr. Region hovedstadens

Hospitalsplan, ligesom bemandingsproblematik i forhold til planen, akut kræftbehandling

og usædvanligt mange barsler også har været i fokus. Derudover har Ledelsesteam

været hørt vedrørende funktionsbeskrivelser, udarbejdelse af projekt ved kvalitetsstyringssystemet

QualiWare, kompetenceudviklingsprojekt for sekretariatet m.m.

Fagligt Råd

Professor Thomas Horn var formand for Fagligt Råd. Der har i 2007 været afholdt 4 møder.

På møderne orienterede de faglige repræsentanter fra områderne cytolog, histologi, immun/molekylær,

lægeeområdet, sekretærer, sektionsstue/kapel og IT om status, problemer

og nye tiltag. Der har været nedsat arbejdsgrupper indenfor histologilaboratoriet på afsnit

Herlev og immun/molekylærbiologilaboratorierne, som har udarbejdet en SWOT analyse

med henblik på optimering af arbejdsgange. Qualiware og WMdata er forberedt og bliver

implementeret i 2008. Der blev i alle områder arbejdet meget med kvalitetssikring. Portørerne

har for første gang deltaget i efteruddannelse på Sygeplejeskolen. Afdelingen har

været yderst forskningsaktiv i det forløbne år, og har aktivt deltaget i undervisning af sekretærer,

bioanalytikere, studenter og læger (præ-og postgraduat)

Arbejdsmiljøgruppe:

Arbejdsmiljøgruppen i Patologiafdelingen har i 2007 bestået af AmiR (arbejdsmiljørepræsentanter)

Pegah Borhani (Ge, indtil 1.december) og fra marts måned Diana Høeg (He).

Fra maj måned blev faglig afdelingsbioanalytiker Jane Andersen udpeget som ledelsesrepræsentant

i arbejdsmiljøgruppen på afsnit Gentofte. Chefbioanalytiker Helle Bernbom

Hansen har i hele året været leder i Arbejdsmiljøgruppen (AmG) og har i den egenskab

været valgt til Virksomheds-MEDudvalget på Herlev Hospital, ligesom hun har deltaget i

styregruppen vedrørende en kommende arbejdsmiljøcertificering af hospitalet.

Arbejdsmiljøgruppen har holdt 3 ordinære møder samt en rundering i 2007.

5


Hovedopgaverne for 2007 har været:

Afsnit Gentofte:

• Arbejde med kortsigtet og langsigtet løsning af arbejdsmiljøproblemer fra skimmelsvamp

angreb i arkiv. Der er foreløbig lavet et stort dræningsarbejde for at

stoppe yderligere fugtskader

• Arbejde med mangelfuld erstatningsluft i bygning 22. I november gav hospitalsdirektionen

på Gentofte tilsagn om, at man vil prioritere løsning i 2008

• Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Afsnit Herlev:

• Stadigt arbejde med løsning af ventilations- og indeklimaproblemer i kvadrat K3

• Med deltagelse af afdelingsledelsen tog man hul på at få forbedret afsnittets store

pladsproblemer, som skaber problemer for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Der har været nedsat arbejdsgrupper der har udarbejdet forslag til indretning

af laboratorier. AmG har deltaget i disse

• Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger blev påbegyndt

Fokusområder for 2008 er:

• Ombygninger, ventilation og den kommende arbejdsmiljøcertificering

APVudvalget

Bioanalytiker Lotte Thyme var formand for APV-udvalget. Der har i 2007 været afholdt 4

møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

• Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

• Afsnit Herlev har deltaget i Herlev Hospitals indeklimaundersøgelse

Fokusområder for 2008 er:

• Ombygningen på afsnit Herlev og ombygningen af ventilationen på afsnit Gentofte

Histologiudvalg

Afdelingsbioanalytiker Helle Grassov var formand for Histologiudvalget.

Der har i 2007 været afholdt 6 møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

• Ændring af transportsløjfen

• Opfølgning af arbejdet med instrukser og procedurevejledninger

• Ombygning i histologien på afsnit Herlev

• Gennemgang og opfølgning af utilsigtede hændelser

Fokusområder for 2008 er:

• Indkøring af indstøbningsmaskine på afsnit Herlev, med evt. ændrede

arbejdsgange

• Ændrede arbejdsgange i forbindelse med ombygning på afsnit Herlev

• Det videre arbejde med procedurevejledninger

• Utilsigtede hændelser

6


Cytologiudvalget

Overlæge Britt Wiebe var formand for Cytologiudvalget. Der har i 2007 været afholdt 4

ordinære møder samt 3 fællesmøder for samtlige cytobioanalytikere.

Hovedemnerne for 2007 har været

• Sammenlægning af cytologien afsnit Gentofte og afsnit Herlev, således at al cytologi,

fraset lunge- og thyreoideacytologi, nu er samlet på afsnit Herlev. Sammenlægning

og udflytning til nye lokaler i Pavillonen er forløbet godt takket være en

stor indsats fra samtlige involverede parter

• Overflytning af screeningskontoret fra afsnit Gentofte til afsnit Herlev. Dette har

medført at kontoret i højere grad er blevet en integreret del af afdelingen

• Automatiseret screening af cervixcytologi

• Planlægning af implementering af Bethesdaklassifikation i cervixcytologien.

• Planlægning af overgang til WM data

• Fællesundervisning af alle cytobioanalytikere. Sammenlægningen af de to afsnit

har betydet bedre undervisningsmuligheder af den samlede cytobioanalytikergruppe

• Daglig konferering mellem cytobioanalytiker og læge

• Overflytning af prøver fra Nordsjællands Hospital har betydet et øget antal knoglemarvsundersøgelser,

hvilket har krævet at flere cytobioanalytikere har skullet oplæres

i hæmatologi

• Fortsat monitorering af HPV-undersøgelsen på cervixcytologi

Fremtidige opgaver er:

• Hjemtagning af cervixcytologi fra praktiserende patologer

• Tiltag til kvalitetssikring

ITudvalget

ITudvalget har haft edbmedarbejder Nils Rude Jensen som formand. Der har i 2007 været

afholdt 6 møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

• Etablering af superbrugerorganisation. IT-udvalget har valgt nye superbrugere og

programspecialister. To superbrugere færdiggør superbrugeruddannelsen februar

2008

• Drøftelse af IT-sikkerhed og IT-sikkerhedsarbejdet på hospitalet

• Udarbejdelse af nyt kommissorium for IT-udvalg

• At følge implementeringen af WM-data og QualiWare

Fokusområder for 2008 er:

• Færdiggørelsen af projekt WM-data og projekt Qualiware. Til projekt WM-data hører

opsætning af kapselprintere og 2d scannere samt indførelse af talegenkendelse

Desuden skal hele afdelingen gennemgå et kursus i WM-data

Kommunikationsudvalget

Bioanalytiker Ann G. Foldberg var formand for kommunikationsudvalget. Der har i 2007

været afholdt 6 møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

7


• Udarbejdelse af Internt introduktionsprogram for afdelingens nyansatte

Fokusområder for 2008 er:

• Udarbejdelse af eksterne vejledninger for forsendelse af prøver

• Revision af afdelingens Web-side

Kvalitets- og akkrediteringsudvalget

Overlæge Helle Knudsen var formand for udvalget. Der har i 2007 været afholdt 10 møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

• Qualiware - indkøb og begyndende implementering af systemet. Systemet blev

præsenteret for afdelingen på fælles temadag i september

• De 12 kvalitets mål (som udpeget af kvalitetsorganisationen på Herlev Hospital)

• Patientsikkerhed - patientsikkerhedsorganisationen i afdelingen er blevet ændret

med nedsættelse af en arbejdsgruppe (arbejdsgruppe for patientsikkerhed (APS))

under kvalitets- og akkrediteringsudvalget. Koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant,

bioanalytikerunderviser Lone Bojesen er formand i gruppen

Fokusområder for 2008 er:

• Qualiware

• ISO-akkreditering

Immun/molekylærudvalget

Overlæge Peter Nørgaard var formand for udvalget. Der har i 2007 været afholdt syv møder.

Hovedemnerne for 2007 har været:

• Samkøring af immunlaboratorierne på afsnit Gentofte og afsnit Herlev.

• Løbende kvalitetskontrol i immunlaboratorierne på afsnit Gentofte og afsnit Herlev

med indførsel af elektronisk scoring og multiblokke

• Implementering af PCR til bestemmelse af B-celle klonalitet som rutineundersøgelser,

samt optimering af PCR til bestemmelse af T-celle klonalitet

• Prioritering af forskningsprojekter med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer

• SWOT analyse

• Etablering og opretholdelse af videnskabelige eftermiddagsmøder.

• På grund af det stigende antal undersøgelser har der været fokus på normering og

oplæring i området

Fokusområder 2008 er:

• Afslutning af samkøring af immunlaboratorierne på afsnit Gentofte og afsnit Herlev

• Nye immunstainere

• Indkøring af nyt apparatur i PCR laboratoriet

• FISH og PCR udvidelse af undersøgelsespanel

• På grund af det stigende antal undersøgelser vil der være fokus på normering og oplæring

i området

8


OK Team (Obduktionsstuer og Kapeller)

Kvartermester Bo Hansen var formand for OK Teamet. Der har i året 2007 været afholdt 6

møder.

Hovedemnerne for 2007 har været

• Teamet har sammen med reservelægerne i hoveduddannelsen i patologi haft en del

undervisning af nyansatte læger og andet relevant sundhedspersonale om dødsattest

og om proceduren omkring begæring af lægevidenskabelig obduktion.

Undervisningen er forgået på Glostrup, Gentofte og Herlev hospital.

Undervisningen er blandt andet iværksat med henblik på overgang til den elektroniske

dødsattest

• Instrukser og vejledninger i arbejdsprocedurer med henblik på den kommende akkreditering

er påbegyndt

• 1. fase af modernisering af obduktionsstuen på afsnit Gentofte er gennemført

2. fase af moderniseringen afventer

1. fase af modernisering af obduktionsstuen på afsnit Herlev, blandt andet opsætning

af elevations obduktionsborde, er iværksat

• To laboratoriebetjente har deltaget i et 10 ugers kursus, anatomi og fysiologi, afholdt

af Sygeplejeskolen ved Herlev Hospital

• Teamet og yngre læger har løbende undervist elever fra bl.a. politiskolen, Falck,

portørskolen og relevant sundhedspersonale i blandt andet formål med obduktion

Fokusområder for 2008 er:

• Forsat renovering af obduktionsstuer, specielt forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhed

• Forsætte med udarbejdelse af instrukser og vejledninger

• Forsætte med at vurdere om der kan etableres specielle kompetencer for obduktionsteknikere

ved blandt andet at deltage i relevante kurser

2 Undersøgelser og arbejdsprocedurer

(Antal undersøgelser fordelt på de kliniske afdelinger fremgår af bilag 1)

Tallene er for den samlede patologiydelse på de tre hospitaler

2.1 Histologi

Biopsier og udskrab 11.582

Store operationspræparatet 9.921

Nålebiopsier 3775

Revisioner 956

Histologiske undersøgelser i alt 26.234

Heraf hasteundersøgelser 911

Histologiske materialer i alt 53.558

2.2 Cytologi

Knoglemarvsundersøgelser 1.165

Finnålsaspirater 2.967

Vaginalcytologi (Hospital) 2.145

Vaginalcytologi (Screeningsprogram) 37.189

9


Anden cytologi 8.308

Revisioner 19

Cytologiske undersøgelser i alt 51.793

Heraf hasteundersøgelser 521

Cytologiske materialer i alt 53.598

2.3 Obduktioner

Voksen 539

Udleveringer 3.452

2.4 Arbejdsprocedurer vedrørende rutineprøver

Blokke, paraffin, heraf 152.020

Blokke, frysesnitsundersøgelser 5.184

Blokke, serie/trin 53.303

Blokke, EM 2.286

Glas, totalt, heraf 366.712

Glas, specialfarvning 23.910

Glas, immunfarvninger 43.249

Tørt modtagne præparater 2.279

Diagnostiske elektronmikroskopiundersøgelser 164

FISH undersøgelser 179

PCR undersøgelser 867

2.5 Afdelingens produktion i point

(et point svarer til ca. 7,4 kroner (løn og drift))

Læger 3.085.217

Bioanalytikere 3.153.267

Lægesekretærer 786.046

Laboratoriebetjente 363.060

2.6 Arbejdsprocedurer vedrørende undervisning/forskning/udvikling

Blokke, paraffin 113

Glas, totalt, heraf 22.288

Glas, specialfarvninger 321

Glas, immunfarvninger 4131

Elektronmikroskopiundersøgelser 114

FISH undersøgelser 438

PCR undersøgelser 162

2.7 Klinisk-patologiske konferencer

Afdelingen har en udbredt konferencevirksomhed med de rekvirerende afdelinger.

Antal af undersøgelser diskuteret på konferencer 2.730

10


3 Undervisning, præ- og postgraduat

3.1 Prægraduat

Professor

Thomas Horn

Lektorer

Overlæge Alastair Hansen, overlæge Birgit Guldhammer Skov, overlæge Peter Nørgaard,

overlæge Eva Balslev (B-lektorat i forbindelse med ph.d)

Der undervises medicinstuderende på 4, 6, 7, 8 og 12 semester

I 2007 gennemførte følgende OSVAL opgaver:

Sidsel S. Voss. Nyrebiopsiens rolle i forhold til CT-scanning ved udredning af nyretumorer

(Vejleder: Thomas Horn)

Bjarke Lungholt. BCL-2 og P53 ekspression i prostatacancer-en sammenligning mellem

biopsier og prostatektomier (Vejleder: Thomas Horn)

Elisabeth Specht. Diagnostiske kriterier for mikroskopisk colitis (Vejleder Alastair Hansen)

Philippe Bandier. Laminin-5 ekspression ved planocellulært karcinom og Keratoacanthom

(Vejleder: Alastair Hansen).

Christian Jakobsen. Fibrogenetiske faktorer ved skrumpenyre (Vejleder: Alastair Hansen)

Morten Rossen-Jørgensen. Progression af malignt melanom (Vejleder: Peter Nørgaard)

Bioanalytikere

Undervisere

Lone Bojesen og Merete Hjort Larsen

Der undervises bioanalytikerstuderende på 1., 3. og 6. semester. Desuden foretages vejledning

og praktisk udførelse af bachelorprojekter på 7. semenster.

I 2007 gennemførte følgende Bachelorprojekt:

Sara Haugaard Nielsen : Indkøring af YKL-40 antistof på Dako cytomatic autostainer.

(Vejledere: Lone Bojesen og Anette Stenlov)

Louise Lindholt og Maria Carranza. Afprøvning af antistofferne MSH 6 og PMS 2. (Vejledere:

Merete Ringsholt og Merete Hjort Larsen)

Sekretærer

Elevansvarlig lægesekretær Pia Ibsen

3.2 Postgraduat

Uddannelsesansvarlige overlæger

Overlæge Dorte Linnemann, overlæge Per Ibsen

11


Hovedvejledere

1. reservelæge Erik Clasen-Linde, 1. reservelæge Bettina Filtenborg-Barnkob, 1. reservelæge

Anette Pedersen Pilt, 1. reservelæge Brit L. Sørensen, afdelingslæge Rita Kahn, afdelingslæge

Birgitte Toft, overlæge Ingegerd Balslev, overlæge Siri Klausen, overlæge Katalin

Kiss

Afdelingen har 9 uddannelsessøgende læger 3 i introduktionsforløb og 6 i hoveduddannelse

Undervisning

Dato Navn på kursus Underviser

29.-31. januar U-kursus i fordøjelseskanalens,

pancreas og peritoneums

patologi

12.- 13. april A-kursus i cervixcytologi

og histologi

24. april Ph.d forsvar Århus

Anne Birgitte Als. Chemotherapy

in advanced bladder

cancer.

3. maj Ph.d forsvar i København

Anja M. Høj. Modulation

of the malignant phenotype

of human cancer by the

transcription factor HIF-1.

13. september Nyrekursus på bioanalytikeruddanelsen

Underviser

Delkursusleder og

underviser

Opponent

Opponent

Underviser

Dorte Linnemann

Marianne Lidang

Thomas Horn

Peter Nørgaard

Alastair Hansen

17. – 18. september

A-kursus i nefro- og urologi

A-kursusleder og

undervider

Alastair Hansen

17. – 18. september

A-kursus i nefro- og urologi

Underviser

Thomas Horn

29. – 30. marts A-kursus i mammapatologi Underviser Eva Balslev

9-11. oktober A-kursus i hoved-hals og

thyroideapatologi

29. oktober A-kursus i metodelære,

elektronmikroskopi

22. november Dansk thyroideaselskabs

årsmøde

Underviser

Underviser

Underviser

Katalin Kiss

Thomas Horn

Katalin Kiss

5. november A-kursus for lungemedici- Underviser Birgit Guldhammer

12


nere

7. november U-kursus i gynækologisk

onkologi

10. november Gynækologiske hasteunder-

søgelser. DSPAC’s

efteruddannelseskursus.Odense.

Underviser

Underviser

Skov

Vibeke Ravn Skovlund

Marianne Lidang

29.-30. november

A-kursus, nedre luftveje

Delkursusleder og

underviser

Birgit Guldhammer

Skov

4 Kurser, kongresser og eksterne udvalg

4.1 Læger og andre akademikere

Oversigten er uden A-kurser og møder som medlem af DMCG- DSPAC eller regionale

udvalg

Dato Kursus Deltager(e)

15. januar DBCG’s årsmøde. København EB

29. januar Nordic HPV experts meeting. København. BB, BW

29. januar –

2. februar

Studieophold i Denver. University of Colorado

Cancer Centre.

BGS

1. februar Årsmøde for inspektorer KK

19. – 20. februar UK Neqas kvalitetssikring HER2. London EB

28. februar WM datamøde. Kolding BW

28. februar –

1. marts

29. februar – 1.

marts

Kursus i QualiWare. København

Cytologisk årsmøde. Odense

HK

ML

6. marts Kræftbehandling i Danmark – Når tid er vigtig-.

Kræftens bekæmpelse. København

15. – 15. marts Molekylærbiologisk forskning og kræftbehandling.

SKA workshop. Snekkersten

24. – 30. marts United States and Canadian Academy of Pathology.

Årsmøde. San Diego, Californien

BB

BB, BGS

KK

13


22. – 24. marts Årsmøde DSPAC. Screening. København EB, ML, BW,

BB, PHI, SK,

AA, ECL, BLS,

DL, BGS, KK,

IL, MSL, BH,

APP, BLH, HK,

MBJ, RK, SI

9. april Pædagogik for patologer. Odense BGT, BLS

17. april Vejledermøde for patologisk anatomi i Region

Øst

24. april Seminar om screening for livmoderhalskræft.

SK, RK, KK, BT

BB, BW, ML

Kræftens bekæmpelse

25. – 27. april Diagnostic histopathology of tumors of uterus and

ovary. Treviso. Italien.

ML, RK

30. april – 4. maj Symposium om nyretumorer. Herlev TH

7. – 8. maj First conference on early detection of lung cancer.

Holland

BGS

11. maj Reference manager kursus. Herlev MSL

11. – 12. maj Molecular targeted therapy of cancer. Malmø. BGS, RK

13. – 17. maj 16th internationale cytologikongres. Canada BB

22. maj Det regionale uddannelsesråd for patologisk anatoni

for Region Øst

29. – 31. maj WHO møde om screeningsprogram mod livmoderhalskræft

og HPV vaccination. København.

DL

BB

1. juni C. Fengers afskedsymposium. Odense DL, IL, TH, PHI

7. juni St. lederdag. Herlev EB

13. – 17. juni Tutoriel of the European Association for haematopathology.

Santiago de Compostela. Spanien

BW, HK

13. juni Årsmøde i Dansk lungecancergruppe BGS

23. august ERFAmøde vedrørende væskebaseret cytologi ML

24. august Kræftbehandling uden ventetid. København BB

24. august Scandinavian Neuropathological Society annual

meeting. København.

PHI

30. 31. august Nordisk melanommøde. Middelfart PN

14


3. – 5. september DAKO immunhistokemi symposium og brugermøde.

Stavanger

3. – 7. september 12. world conference on lung cancer. Seoul. Sydkorea

6, - 7. september Afdelingsledelsesseminar om hospitalsplan, Herlev

VRS

BGS

BB

7. - 9. september Cervixcytologisk opdateringskursus. København ML

10. - 17. september

12 th Dermatopathology workshop. Rom PN, SK

12. – 14. september

Kursus i dermatopatologi. Rom

KR

14. september Årsmøde Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik

og møde om guidelines. Hindsgavl. Fredericia

18. september Minikonference om screening for livmoderhalskræft.

Sundhedsstyrelsen. København

ML, BW

BB, BW, ML

14.september SICCA- projekt -site møde. København PHI

3. – 6, oktober Eurogine kongres. Monaco BW

4. oktober Konference om IT i sundhedssektoren. WMA IB

9. oktober DSPAC’s møde om den nye målbeskrivelse.

Odense

DL

11. oktober Specialernes dag, Panum, København BFB

5. november Pakkeforløb, Sundhedsstyrelsen EB

3. – 9. november 24th internationale HPV konference, Beijing BB

7. – 8. november Kursus for hovedvejledere, Herlev APP

9. – 10. november DSPAC’s kursus i hasteundersøgelser MSL, APP, BFB,

BGS, MBJ, RK,

SUS

20. november Det regionale uddannelsesråd for patologisk anatoni

for Region Øst

DL

22. november Årsmøde i Dansk thyreoideaselskab KK

22. november Årsmøde danske mammapatologer SK, EB

23. – 24. november

Expertpractice in lung cancer. Nice. Frankrig

BGS

15


13. og 26. november

Ledelse af uddannelsesopgaven. CEKU. Rigshospitalet

DL

27. november Advisory board møde om HPV-vaccination. GSK.

København

BB

29. november NICE result meeting. Hotel Admiral København EB

30. november Møde om staging for lungecancer, København BGS

10. december Temadag for nye ledere. Region Hovedstaden IB

4. december The Sjøgren Syndrom Society. København PHI

10. -11. december Biobanksstudietur til London og Manchester BB, EH

6. -7. og 13. december

13.- 16. December

Superbrugerkursus. WM datas patologisystem,

Gentofte

Breast cancer Meeting. San Antonio, Texas

BB, BW, RK, IB

EB

4.2 Bioanalytikere

Dato Kursus/temadag Deltager(e)

5. – 9. februar Auditorkursus for auditorer i DS/EN ISO

15189:2005

LB, JA, KN

28. februar – 1.

marts

QualiWare redaktør kursus

JA, JJ, LB

1. marts PKA-kursus SLJ

2.-3. marts Cytologi Årsmøde, Odense AO, IGG, KN,

DH, MHL

20. marts Symposium for bioanalytikere, RH Diagnostisk

Center

DVH

23.-24. marts DSPAC Årsmøde AA

28. marts FISH på celler og vævsprøver, dbio, Vejle PP

17. april Workshop vedr. væskebaseret cytologi, Ax-lab AA, DH, IGG

23. – 25. april +

22. juni

Immunhistokemi og cytokemi, praktisk metodeevaluering

KJ, JR

25./26. april Ax-lab kursus – fiksering af væv SF, JL, PO

24. april Temadag i Kræftens Bekæmpelse AF

16


9. maj Ax-lab kursus – afkalkning PW, LB, LJ

9.-10 maj Videnskabelig Kongres, LSB, Kolding DVH

(14. – 16. maj) (AmiR-kursus, modul 1) DH

15. maj QualiWare Konference JA, LB

15. maj + 12. juni Stress-kursus AE, HG, AA

(7. maj + 8.maj) (AmiR-kursus, modul 2) DH

5. juli Toxido kursus DH

23. august ERFA møde væskebaseret cytologi AA, KN, MHL

4. + 5. september Dako-brugermøde JBI, LT, JL

7.-9. september Opdateringskursus cervixcytologi AA, MS

10. – 12. september

Læring eller belæring, dbio

LT

20. september Vævsanvendelses-kursus LT

25. – 28. september

Færdighed i hæmatologi, Praktiske færdigheder,

dbio

KN

26./27. september Mikrobølgeovnsteknik, Ax-lab DVH, JH, HG, KJ

28. + 29. september

Årsmøde for TR og AmiR i dbio, Nyborg

KJ, PB

3. oktober Erfa-møde i Vejle, immun LT, JL, JA

4. oktober Histokemiske metoder, påvisning af bindevæv

dbio

JM

9. oktober, 22.

november

8. + 9. oktober

8. + 9. november

PsR kursus

Personaleadministrativt kursus (PAK), Herlev

Hospital

KN, EF

HG

22. + 23. oktober Seminar for undervisere på bioanalytikeruddannelsen

29.-30. oktober Masterclass: Lederen som kommunikator- når

forandring fylder, Region Hovedstaden

LB

HBH

30. oktober-1.

november

Workshop: Fusioner, Region Hovedstaden

DVH

31.oktober-1. nov. TR introduktionskursus

JH

17


1. november Kursus i arbejdstid, Branchearbejdsmiljørådet DH, LBB, DVH

3. november Histo-temadag i Odense UHL, PW, LB, LJ,

EF, HBH, KJ,

LBB, DVH, JA,

HD, JR, EF, PB

6. november Kursus i stamcelleforskning, stamcelle biologi

og differentiering af stamceller til terapi, DSCH

LJ, KJ, JBI, LAA

9. november Censor stormøde LB

12. + 13. november

Ledelse i mellemtiden, Region H

LBB

13.-15. november Hæmatologikursus, dbio AF, SE

19. – 23. november

19.-20. november,

10.-11. december

TR Grundkursus 1, dbio

Personaleadministrativt Kursus (PAK), Herlev

Hospital

KJ, JH

AA

28. november Årsmøde, dbio KJ

29. november Basal PCR, Ax-lab AE, SG-R, JA, JR

6.-7. og 13. december

Superbrugerkursus. WM datas patologisystem,

Gentofte

IGG, JJ, ÜH, JBI,

DVH

10. december Temadag for nye ledere. Region Hovedstaden DSJ

12. december Stresskursus DH

17. december Superbruger i Office temadag LB

17. december Arbejdsmiljøledelse DH, JA

4.3 Lægesekretærer

Dato Kursus Deltager(e)

28. februsr Kursus i Qualiware, 2 dage LK

13. marts Kompetenceudvikling for elevansv. 2 dage PI

19. april Stresskursus for mellemledere, 2 dage PI, LK

06. juni Web kursus MKA

20. august Web kursus MKA

11. september Web kursus MKA

11. september Bestilling af forplejning til møder/receptioner JUN

18


24. september Konflikthåndtering PI

27. oktober Temaweekend sekretærer, 2 dage MKA, JUN, SJ,

CJ, KC, LK, PI,

HL, KL, KV, LM,

HR, BH, LF

08.november OPUS JUN, HL, CJ, LR,

MB, BH, LK, KL,

KV, LF, LM, PI,

HR, KC

26.november Superbrugerkursus, 1 uge LR, HL

6.-7. og 13. december

Superbrugerkursus. WM datas patologisystem,

Gentofte

JUN, HL, LR, LK

4.4 Portører

Dato Kursus Deltager(e)

5.-9. februar Auditorkursus for auditorer i DS/EN ISO

15189:2005

MTR

28. februar - 1.

marts

Sep./okt./Nov.

6. – 7. og 13. december

Qualiware

10 ugerskursus – ’naturvidenskab’ sygeplejeskolen

Superbrugerkursus. WM datas patologisystem,

Gentofte

MTR

MTR/ KZM

MTR

19. december Windows/Office superbruger uddannelsen -

opfølgningskursus

MTR

5 Medlemskaber og lignende

5.1 Læger og andre akademikere

Beth Bjerregaard

Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Råd for Patologi, næstformand

Patobanken, formand

Region Hovedstadens styregruppe for screening for livmoderhalsbræft

Den nationale kvalitetsdatabase for screening for livmoderhalsbræft

Vurdering og ansættelsesudvalget for hoveduddannelsen

Følgegruppen for den nationale biobank

Bettina Ekvall Filtenborg-Barnkob

Videreuddannelsesrådet region øst

19


Birgit Guldhammer Skov

DLCG (Dansk lunge cancer gruppe), patologiudvalg

DLCR (Dansk lunge cancer register)

Region Hovedstadens gruppe for akut kræftbehandling af lunge cancer

Britt Wiebe

DGC (Dansk Gynækologisk Cancer) arbejdsgruppen for ovarie, tuba og peritoneum

Region Hovedstadens styregruppe for screening for livmoderhalsbræft

DSOG arbejdsgruppe for atypi i smear

Delfina Fornari

DSCH (Dansk selskab for cyto- og histokemi), bestyrelsesmedlem

Dorte Linnemann

Region Hovedstadens gruppe for akut kræftbehandling af kolorektalcancer

Informatikudvalget, DSPAC

Uddannelsesrådet for Patologisk anatomi i Region Øst

Estrid Høgdall

Følgegruppen for den nationale biobank

DGC (Dansk gynækologisk cancer), Biobank arbejdsgruppen

DMCGs Biobank arbejdsgruppe, formand

OCAC (Ovarian Cancer Association Consortium), bestyrelsesmedlem

Pelvic Mass, Styregruppemedlem

Medical Advisor Board member, Corrologic (OvaCheck)

Eva Balslev

DBCG (Danish Breast Cancer Group) patologiudvalg

Østdansk brystkræftgruppe

Region Hovedstadens gruppe for akut kræftbehandling af brystkræft

Sundhedsstyrelsens gruppe for akut kræftbehandling af brystkræft

Mammografiscreening, Region Hovedstaden

Mammografiscreening, Herlev Hospital

Helle Knudsen

Dansk lymfomgruppe, patologiudvalg

DSKMS (Dansk studiegruppe for kronisk myeloide sygdomme)

Katalin Kiss

DSPAC’s inspektorer

Region Hovedstadens gruppe for akut kræftbehandling af hoved-halscancer

DATHYRCA (Dansk thyreoida cancer) arbejdsgruppe

Marianne Lidang

Dansk Cytologiforening, næstformand i bestyrelsen

DSOG arbejdsgruppe for trofoblastguidelines

DSOG arbejdsgruppe for Kontrol efter konus

DGC (Dansk gynækologisk cancer) arbejdsgruppe for cervix og vulvacancer

Sundhedsstyrelsens gruppe for akut kræftbehandling af gynækologisk cancer

20


Per Holger Ibsen

Bioanalytikeruddannelsen-Uddannelsesregion Hovedstaden Uddannelsesråd

Overlægerådet Herlev Hospital

Peter Nørgaard

DSKMS (Dansk studiegruppe for kronisk myeloide sygdomme)

DMG (Dansk melanomgruppe)

Rita Kahn

DGC (Dansk gynækologisk cancer) arbejdsgruppe for corpus cancer

Thomas Horn

Dansk nefrologisk Selskab

Dansk Selskab for Hepatologi

DPCG (Dansk pancreas cancer group)

Dansk blærecancergruppe

Vibeke Ravn Skovlund

DGC (Dansk gynækologisk cancer) arbejdsgruppen for cervix, vulva og vaginal cancer

DGC (Dansk gynækologisk cancer), Biobank arbejdsgruppen

DSCH (Dansk selskab for cyto- og histokemi), bestyrelsesmedlem, sekretær

5.2 Bioanalytikere

Anette Ambrosiussen

Region Hovedstadens styregruppe for screening for livmoderhalskræft

Helle Bernbom Hansen

Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Råd for Patologi

Virksomheds MED udvalg, Herlev Hospital

Styregruppe for ISO 15189 certificering af laboratorier på Herlev Hospital

Styregruppe for OHSAS Arbejdsmiljøcertificering af Herlev Hospital

Arbejdsgruppe for Arbejdsmiljøpolitik, Herlev Hospital

Arbejdsgruppe for vejledning vedr. udarbejdelse af politikker, Herlev Hospital

Lone Bojesen

Fællesrådet for bioanalytikeruddannelsen i København

21


6 Forskning og udvikling

6.1 Fondsmidler

Birgit Guldhammer Skov har modtaget kr. 95.000 fra Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt

Axel Clausen´s fond til projektet: Histopatologiske undersøgelser og targeteret terapi

ved lunge cancer.

Beth Bjerregaard har modtaget kr. 18.171 fra Kræftens bekæmpelse med henblik på deltagelse

i ”16th International Congress of Cytology” i Canada

Marianne Lidang har modtaget kr. 100.000 fra Familien Erichens Mindefond til projekt.

Deltager kvinder, der har udviklet livmoderhalskræft, anderledes i screeningsprogrammet

eller er der forhold vedrørende smearprøverne der 'afviger'?

Professor Thomas Horn har fået tildelt Generalkonsul Ernst Carlsen fonds ærespris for

2007.

Mathilde Skaarup Larsen har modtaget kr. 138.000 fra Herlev Hospitals Forskningsråd til

projektet ”molekylærpatologisk undersøgelse af maligne melanomer i huden og melanommetastaser

i lymfeknuder”.

Beth Bjerregaard har modtaget kr. 3 mill fra Sundheds- og Indenrigsministeriet til i samarbejde

med Patologiafdelingen i Hillerød og de Klinisk Biokemiske afdelinger i Herlev,

Gentofte og Hillerød at etablere en infrastruktur for nedfrysning af blod og væv ved nydiagnosticeret

kræft. Bevilligen dækker årene 2007-9

Beth Bjerregaard har modtaget kr. 2 mill fra Sundheds- og Indenrigsministeriet til at etablere

dataregistrering for nedfrysning af blod og væv ved nydiagnosticeret kræft. Bevilligen

dækker årene 2007-9

Eva Balslev har i samarbejde med overlæge dr. med Niels Kromann RH modtaget kr.

213.000 kr fra Kræftens Bekæmpelse til ph.d studerende Tove Filtenborg Tvedskov. Stadieinddeling

af kvinder med mammacancer efter indførelse af sentinel node vejledt aksildissektion

22


6.2 Publikationer

Aaby P, Benn CS, Nielsen J, Lisse IM, Rodrigues A, Jensen H. DTP vaccination and child

survival in observational studies with incomplete vaccination data. Trop Med Int Health.

2007;12 (1):15-24.

Aaby P, Biai S, Veirum JE, Sodemann M, Lisse IM, Garly ML, Ravn H, Bennt CS, Rodrigues

A. DTP with or after vaccination is associated with increased in-hospital mortality in

Guinea-Bissau. Vaccine 2007;25(7):1265-9.

Andersen M, Horn T, Krarup-Hansen A, Nørgaard H, Hendel HW, Bergenfeldt M.

Retroperitoneal sarcoma: a multispecialist effort.

Ugeskrift for Læger, 2007;169(34):2786-7.

Bergenfeldt M, Poulsen IM, Hendel HW, Serizawa RR. Pancreatic ascites due to rupture of

a mucinous cystic neoplasm. Acta Oncologica 2007;4:1-3.

Beesley J, Jordan SJ, Spurdle AB, Song H, Rasmus SJ, Kjaer SK, Høgdal E, DiCioccio

RA, McGuire V, Whittemre AS, Gayther SA, Pharoah PD, Webb PM, Chenivix-Trench G,

Australian Ovarian Cancer Study Group, Australian Cancer Study (Ovarian Cancer), Australian

Breast Cancer Family Study. Association between singe-nucleotide polymorphism

in hormon metabolism and DNA repair genes and epithelial ovarian cancer: results from

two Australian stidies and an additional validation set. Cancer Epidemiol Biomarkerts

Prev. 2007;1(12):2557-65.

Bjerregaard B og arbejdsgruppen vedrørende screening for livmoderhalskræft. Sundhedsstyrelsens

nye anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2007. Månedskr Prak lægegern

2007;85:1391-1401.

Bjerring PN, Jacobsen O, Biagini M, Skjoldbye B, Horn T. Focal nodular hyperplasi.

Ugeskr Læger 2007;169(9):410-4.

Corsino, P., Davis, B., Law, M., Chytil, A., Forrester, E., Nørgaard P, Teoh, N., Law, B.

Tumors initiated by constitutive Cdk2 activation exhibit TGFb resistance and acquire

paracrine mitogenic stimulation during progression. Cancer Res. 2007;67:3135-43.

Diness BR, Fisker AB, Roth A, Yazdanbakhsh M, Sartono E, Whittle H, Nante JE, Lisse

IM, Ravn H, Rodrigues A, Aaby P, Benn CS. Effect of high-dose vitamin A supplementation

on the immune response to Bacille Calmette-Guérin vaccine. Am J Clin Nutr

2007;86(4):1152-9.

Due E, Rossen K, Sorensen LT, Kliem A, Karlsmark T, Haedersdal M. Effect of UV irradiation

on cutaneous cicatrices: a randomized controlled trial with clinical, skin reflectance,

histological, immunohistochemical and biochemical evaluations. Acta Derm

Venereol 2007;87(1):27-32.

Fisker AB, Lisse IM, Aaby P, Erhardt JG, Rodrigues A, Bibby BM, Benn CS. Effect of

vitamin A supplementation with BCG vaccine at birth on vitamin A status at 6 wk and 4

mo of age. Am J Clin Nutr 2007;86:1032-9.

23


Gjerdrum LM, Woetmann A, Odum N, Burton CM, Rossen K, Skovgaard GL, Ryder LP,

Ralfkiær E. FOXP3+ regulatory T cells in cutaneous T-cell lymphomas: association with

disease stage and survival. Leukemia 2007;21(12):2512-8.

Hansen LV, Skov BG, Ploug M, Pappot H. Tumour cell expression of C4.4A, a structural

homologue of the urokinase receptor, correlates with poor prognosis in non-small cell lung

cancer. Lung Cancer 2007;58:260-6.

Jensen H, Benn CS, Lisse IM, Rodrigues A, Andersen PK, Aaby P. Survival bias in observational

studies of the impact of routine immunizations on childhood survival. Trop Med

Int Health 2007; 12 (1):5-14

Kaae J, Nørgaard P, Himmelstrup B. Visceral leishmaniasis diagnosed in a patient with

MALT lymphoma. European Journal of Internal Medicine 2007; 18:235-7.

Khurram M, Skov L, Rossen K, Thomsen HS, Marckmann P. Nephrogenic systemic fibrosis:

A serious iatrogenic disease of renal failure patients.

Scand J Urol Nephrol 2007;12:1-2.

Lidang M. Påvirkes resultatet af smear af sæd, svampemidler givet som stikpiller, eksplorationcreme

eller spermicider? InfoMed 2007;18 (3):1.

Lorentzen HF, Weismann K, Rossen K, Thomsen HK. Poppyfield bleeding: a new dermatosopic

sign and its histopathological background. Acta Derm Venereol 2007;87(2):149-

51.

Ludvigsen L, Toxværd A, Mahdi B, Krarup-Hansen A, Bergenfeldt M. Successful resection

of an advanced duodenal gastrointestinal stromal tumor after down-staging with

Imatinib: Report of a Case. Surg Today 2007;37:1105-9.

Madsen AH, Balslev E, Galatius H. Sentinel lymph node biopsi and breast cancer. Ugeskr

Læger 2007;169(36):2291-3.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Heaf JG. Case-control study of gadodiamide-related

nephrogenic systemic fibrosis. Nephrol Dial Transplant 2007;22 (11):3174-8.

Møller JM, Santoni-Rugio E, Chabanova E, Logager V, Hansen AB, Thomsen HS. Magnetic

resonance imaging with liver-specific contrast in primary amyloidosis and intrahepatic

cholestasis. Acta Radiol 2007;48(2):145-9.

Nielsen KV, Rasmussen BB, Balslev E, Poulsen TS, Schønau A, Ejlertsen B. Tab af heterozygositet

på kromosom 1 og kromosom 19 I primære hjernetumorer. Ugeskr Læger

2007;169(2):147.

Petri AL, Høgdall E, Engelholm SA, Christensen IJ, Kjaer SK, Høgdall CK. Prognostic

value of oestrogen receptor and progesterone receptor tumour expression in Danish ovarian

cancer patients: from the ‘MALOVA’ ovarian study. Oncol Rep. 2007;18(5):1051-9.

Ponsaing LG, Kiss K, Hansen MB. Classification of submucosal tumors in the gastroentestinal

tract. World Journal of Gastroenterology 2007;13(24):3311-5.

24


Ponsaing LG, Kiss K, Loft A, Jensen LI, Hansen MB. Diagnostic procedures for submucosal

tumors in the gastroinstetinal tract. World Journal of Gastroenterology

2007;13(24):3301-10.

Rasmussen H., Hansen AB, Smedts F, Rumessen JJ, Horn T. CD34-positive interstitial

cells of the human detrusor. APMIS 2007;115:1260-6.

Risom S, Høgdall C, Loft A, Berthelsen AK, Høgdall E, Nedergaard L, Lundvall L, Engelholm

SA. Association between single-nucleotide polymorphisms in hormone metabolism

and DNA repair genes and epithelial ovarian cancer: results from two Australian studies

and an additional validation set. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007; 16(12):2557-

65.

Roslind A, Johansen JS, Junker N, Nielsen DL, Dzaferi H, Price PA, Balslev E. YKL-40

expression in benign and malignant lesions of the breast: a methodologic study. Appl Immunohistochem

Mol Morphol 2007;15(4):371-81.

Roslind A, Johansen JS, Christensen IJ, Kiss K, Balslev E, Nielsen DL, Bentzen J, Price

PA, Andersen E. High serum levels of YKL-40 in patients with squamous cell carcinoma

of the head and neck are associated with short survival. Int J Cancer 2007; 122(4):857-63

Skov BG, Baandrup U, Krag Jacobsen G, Kiss K, Krasnik M, Rossen K, Vilman P. The

cytopathologic diagnoses of fine needle aspirations from endoscopic ultrasound of the mediastinum:

Reproducibility of the diagnoses and representativeness of aspirates from lymph

nodes. Cancer Cytopathology. 2007; 111(4):234-41.

Svane IM, Pedersen AE, Johansen JS, Johnsen HE, Nielsen D, Kamby C, Ottesen S, Balslev

E, Gaarsdal E, Nikolajsen K, Claesson MH. Vaccination with p53 peptide-pulsed

dendritic cells is associated with disease stabilization in patients with p53 expressing advanced

breast cancer. Monitoring of serum YKL-40 and IL-6 as response biomarkers.

Cancer immunol Immunother 2007;56(9):1485-99.

Talman MLM, Jensen MB, Rank F. Invasive lobular breast cancer. Prognostic significance

of histological malignancy grading. Acta Oncologica 2007;46:803-9.

Vainer B, Jess T, Andersen PS. Rapid tumour-like growth of giant filiform polyposis in a

patient without a history of chronic bowel inflammation. APMIS 2007;115(11):1306-10.

Van der Wijk J Jr, Van der Wijk J Sr, Horn T, Nyensgaard JR, Wijkstra H, Nordling J,

Smedts F, De la Rosette J. Three-dimensional steroelogi as a tool for evaluating bladder

aoutlet obstruction. Scand. J. Urol Nephrol 2007;13:1-7.

25


6.3 Abstract

Med abstract menes abstract sendt til et årsmøde/kongres og herefter udtaget til præsentation

som poster eller foredrag

Bjerregaard B. The Role of Patobank in Quality Assurance of Cervical Cancer Screening.

DSPAC’sårsmøde 2007.

Bjerregaard B, Kjellberg J. Calculating cost by introducing automation in the cytology

laboratory. 16 th International Congress of Cytology, Canada maj 2007

Bjerregaard B, Lidang M. How to decide if a new test is better than the old one? Liquid

based cytology versus conventional smear technique. 16 th International Congress of Cytology,

Canada maj 2007

Bjerregaard B, Rygaard C. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening for livmo

derhalskræft. NunaMed september 2007 Konferencen, Nuuk, Grønland.

Carlsen KM, Hansen AB, Timm H. Behandling med biologiske behandlingsmidler og

forskning I bivirkninger. Forskningsdag. Herlev Hospital 2007.

Hansen LV, Skov BG, Ploug M, Pappot H. Estrogen receptor overexpression in non-small

cell lung cancer is associated with better survival in males. Poster Discussion Presentation

at the 12th World Conference on Lung Cancer taking place in Seoul, Korea from Sept. 2 -

6, 2007.

Hegelund B, Mikines K, Horn T. Small cell carcinoma of the prostate and the urinary

bladder. DSPAC’sårsmøde 2007.

Ibsen PH, Morten Schiødt M. The SICCA-Denmark Project – Pathology of Labial Salivary

Glands in SS. The Sjögren’s Syndrome Society of the Sound. København

Law, B., Corsino, P., Davis, B., Nørgaard, P., Parker, N.T., Law, M. Breast cancers init

ated by constitutive Cdk2 activation contain an invasive basal component. American Ass

ciation for Cancer Research, special conference; Advances in Breast Cancer Research. San

Diego, USA, 17-20/10 2007.

Lidang M. Cytologifund i smearprøver fra trakelektomerede kvinder. Foredrag ved Dansk

Cytologiforenings årsmøde i Odense marts 2007.

Lisse IM, Balslev E. Corresponding FNA and needle biopsy in mamma tumours-do we

need both ? A quality-control study. DSPAC’sårsmøde 2007.

Pedersen JH, Ashraf H, Dirksen A, Hansen H, Skjøldstrup KB, Tønnesen P, Brodersen J,

Thorsen H, Skov BG, Mortensen J, Richter K, Clementsen P, Døssing M. The Danish

Randomized Lung Cancer CT Screening Trial. Results at baseline. Oral Presentation at the

12th World Conference on Lung Cancer taking place in Seoul, Korea from Sept. 2 - 6,

2007.

26


Rask L, Filtenborg-Barbkob B, Balslev E, Flyger H, Eriksen J. MicroRNA expression signature

of bresast cancer tissue using a high-throughput bead-based gene expression platform.

Forskningsdag. Herlev Hospital 2007.

Rasmussen H, Hansen A, Smedts F, Rumessen J, Horn T. C-kit-negative, CD34 immunoreactive

interstitial cells of the human detrusor. DSPAC’sårsmøde 2007.

Rasmussen H, Rumesen J, Hansen AB, Horn T. CD-34 positive and C-kit negative cells of

the detrusor: a new cell entity. Forskningsdag. Herlev Hospital.

Riis L, Neuenschwander A, Krag Jacobsen G, Lisse IM. Male pseudohermafroditism -

Two cases of persistant Müllerian ducts syndrome. DSPAC’sårsmøde 2007.

Roslind A, Balslev E, Kruse H, Horn T. Subcellular localization of YKL-40 in normal and

malignant epithelial cells of the breast . DSPAC’sårsmøde 2007.

Skaarup Larsen M, Mortensen S, Nordling J, Horn T. Quantification of Mast Cells in

Bladder Pain Syndrome by immunohistochemical analysis. DSPAC’sårsmøde 2007.

Skaarup Larsen M, Balslev E, Nørgaard P. Malignant melanoma and Cyclin D1. Is there

concordance between standard sections and tissue microarrays? DSPAC’sårsmøde 2007.

Skov BG, Baandrup U, Jakobsen GK, Kiss K, Krasnik M, Rossen K. The cytopathologic

diagnoses of fine needle aspirations from endoscopic ultrasound of the mediastinum:Reproducibility

of the diagnoses and representativeness of aspirates from lymph

nodes. Poster Presentation at the 12th World Conference on Lung Cancer taking place in

Seoul, Korea from Sept. 2 - 6, 2007.

Skov BG, Fischer BM, Pappot H.Tumor Cell Expression of C4.4A, a Structural Homologue

of the Urokinase Receptor, Correlates With Poor Prognosis in Non-Small Cell Lung

Cancer. Poster Presentation at the 12th World Conference on Lung Cancer taking place in

Seoul, Korea from Sept. 2 - 6, 2007.

Steenholdt C, Hansen AB, Pedersen G, Andresen L, Brynskov,J. Expression of toll like

receptor (TLR) 8 in human colonic mucosa from patients with inflammatory bowel disease

(IBD). Keystone Symposia, Regulatory T cells. Vancouver Canada. Februar 2007.

Sørensen BL, Jensen MB, Wiebe BM, Lidang M, Skovlund VR. Peroperative evaluation of

degree of myometrial invasion by carcinoma of the uterine corpus. DSPAC’sårsmøde

2007.

Wejse C, Gomes VF, Rabna P, Gustafson P, Aaby P, Lisse IM, Andersen PL, Glerup H,

Sodemann M. Vitamin D as supplementary treatment for tuberculosis – a double-blind

randomised placebo-controlled trial. The Royal Society of Tropical Medicine. London 13.-

15. September 2007.

Wiebe BM, Fornari D, Bjerregaard B, Andreasson B.E6/E7 mRNA Expression of

Oncogene Human Papilloma Virus in Cervical Cytology with ASCUS. DSPAC’sårsmøde

2007.

27


Wiebe BM, Jørgensen JN, Ambrosiusen A, Sandahl P, Olsen A, Lidang M, Christensen J,

Nielsen K. Quality Assurance Project in Implementation of Automatic and Guided Screening

of Conventional PAP Smears. DSPAC’sårsmøde 2007.

Wiebe BM, Bjerregaard B. Every second positive pretect HPV-proofer result have underlying

CIN2+ Experience with reflex testing in Copenhagen. An interim presentation. Eurogin

4-6 oktober, Monaco.

Wiebe BM, Bjerregaard B. Experience with HPV-proofer testing in atypical cells

An interim presentation. Eurogin 4-6 oktober, Monaco.

28


Bilag 1. Antal undersøgelser fordelt på rekvirerende afdelinger

Gentofte

Biopsi +

udskrab

Nålebiopsi

Resektat

Revision

Histologi

Knoglemarv

Finnål Smear

Anden

cytologi

Revision

Cytologi EM FISH PCR

Obduktion

neuro

Obduktion

Udlevering

u. obd. SUM

01-Intensiv afd. 24 50 4 7 54 13 2 49 197 400

03-Kardiologisk afd. 18 1 12 3 3 1 61 13 80 192

04-Dermatologisk afd. 1252 20 242 49 8 5 12 15 5 16 1624

07-Gynækologisk afd. 563 1 109 1 535 7 28 1 34 1279

09-Intern med. afd. 699 47 18 66 75 5 90 2 1 1 24 158 1186

09-Intern medicinsk

afd 1

12-Neurologisk afdeling

1 1

14-Ortopædkir. afd. 53 1 106 3 2 7 32 204

15-øre-næse-halsafd. 564 19 854 8 445 1 17 2 5 15 1930

17-Psykiatrisk afd. 8 3 4 15

18-Børneafd. 38 97 23 4 2 164

19-Thoraxkir. afd. 30 4 418 3 1 23 1 23 3 19 525

20-Kir. gastroent. afd. 871 48 681 8 123 5 19 2 26 97 1880

29-Modtagelsen 1 34 160 195

32-Lungemed. afd. 524 74 41 5 2 758 3 784 1 17 109 2318

34-Karkirurgisk afd. 10 9 1 1 7 19 47

36-Skadestue 1 1

SUM 4654 215 2637 73 108 1448 566 1075 20 3 28 7 186 942 11961

29


Herlev

Biopsi +

udskrab

Nålebiopsi

Resektat

Revision

Histologi

Knoglemarv

Finnål Smear

Anden

cytologi

Revision

Cytologi EM FISH PCR

Obduktion

neuro

Obduktion

Udlevering

u. obd. SUM

01-Intensiv afd. 24 50 4 7 54 13 2 49 197 400

04-Gynækologisk afd. 1181 58 869 189 1 55 1107 333 8 18 1 57 3877

09-Nefrologisk afd. 36 98 9 1 18 6 2 36 61 7 49 323

10-øjenafd.en 2 2

12-Patologi afd.en 2 2 16 2 1 23

13-Onkologisk afd. 94 99 18 135 12 230 4 43 1 16 23 18 97 790

14-Kir. urologisk afd. 1330 1375 781 201 1 48 2 6053 2 35 3 12 104 9947

15-Kir. gastroent. afd. 490 124 636 14 304 2 35 20 13 95 1733

16-Med. Gas. afd. 998 117 29 11 1 30 1 68 11 4 39 1309

17-Ortopædkir. afd. 14 74 169 9 63 1 5 65 1 27 147 575

22-Psykiatrisk afd. 2 2

23-Hæmatologisk afd. 56 63 17 59 804 6 2 133 13 7 53 1 12 67 1293

25-Plastikkirur. afd. 175 12 1782 167 1 44 1 9 6 1 9 2207

30-Brystkirurgisk afd. 124 1259 938 13 1 341 15 1 8 99 1 8 2808

31-Akutmed. kar. afd. 16 2 2 29 15 102 166

32-Med. Reu. Ge.

afd. 101 35 10 57 15 2 55 23 1 21 134 454

33-Med. Endo. afd. 44 17 2 15 315 1 73 9 2 25 117 620

98-

Folkeundersøgelse 37189 37189

SUM 4687 3331 5314 815 915 1464 38316 6941 17 284 180 18 5 206 1225 63718

30


Glostrup Biopsi +

udskrab

Nålebiopsi

Resektat

Revision

Histologi

Knoglemarv

Finnål Smear

Anden

cytologi

Revision

Cytologi EM FISH PCR

Obduktion

neuro

Obduktion

Udlevering

u. obd. SUM

01-Anæstesiafd. 2 10 3 20 1 9 49 94

04-Gynæ/obs. afd. 765 625 2 1 409 47 1 2 14 1866

06-Medicinsk afd. 631 45 11 1 49 5 10 91 1 39 220 1103

12-Neurokir. Afd. 10 5 269 1 3 17 3 4 15 80 407

13-Neurologisk afd. 8 2 3 5 1 2 36 8 33 98

17-Børneafd. 14 77 49 1 1 142

20-Ortopædkir. afd. 23 2 108 4 40 113 290

22-Kæbekirurgisk afd. 148 189 1 5 12 2 357

31-Psykiatrisk afd. 1 1 5 7

33-Geriatrisk afd. 32 4 4 10 1 2 7 8 40 108

34-Kirurgisk

gastroent. 525 64 641 41 7 3 26 1 12 54 1374

37-Modtagelsen 15 20 1 6 4 8 54

SUM 2171 124 1957 45 115 27 432 264 1 4 1 6 134 619 5900

Andre

Biopsi +

udskrab

Nålebiopsi

Resektat

Revision

Histologi

Knoglemarv

Finnål Smear

Anden

cytologi

Revision

Cytologi EM FISH PCR

Obduktion

neuro

Obduktion

Udlevering

u. obd. SUM

Amager hospital 1 1 1 1 4

Andre instanser i KAS 68 9 13 27 28 2 27 1 13 120 308

Hillerød sygehus 17 2 15 34

Rigshospitalet 4 4

Roskilde sygehus 31 1 27 59

And Sygeh.+ praksis 1 47 9 17 46 1 43 5 169

Udlandet 8 8

SUM 70 105 13 23 27 28 20 27 1 89 1 43 13 126 586

SUM I ALT 11582 3775 9921 956 1165 2967 39334 8307 19 397 185 89 18 539 2912 82165

31


Figur 1. Faglig organisation. Patologiafdelingen

Afdelingsledelsen: Ledende overlæge og chefbioanalytiker Herlev

Team 1 Team 2 Team 3

Herlev Herlev Gentofte

Universitetsfunktion

Professor

Herlev Klinisk assistent, bioanalytikere, lægesekretær, lægestud. Faglig teamleder Faglig teamleder Faglig teamleder

(overlæge) (overlæge) (overlæge)

Histologi og speciallaboratorier Faglig afdelingsbioanalytiker plus plus plus

Herlev Bioanalytikere Overlæger Overlæger Overlæger

Afdelingslæger Afdelingslæger Afdelingslæger

Histologi og immunlaboratorier Faglig afdelingsbioanalytiker Læger i Læger i Læger i

Gentofte Bioanalytikere uddannelse uddannelse uddannelse

Molekylær og immunlaboratorier

Herlev

Faglig afdelingsbioanalytiker

Bioanalytikere

Cytologilaboratorier Faglig afdelingsbioanalytiker Hæmatologi Neurokirurgi Øre-næse-hals

Gentofte-Herlev Bioanalytikere Gynækologi Urologi Lunge

Plastikkirurgi Nefrologi Hud

Sekretariat Lægesekretær souschef Brystkirurgi Endokrinologi Gastroenterologi

Gentofte Sekretærer Ortopædkirurgi Hepatologi Thyreoidea

Tand-/kæbekir.

Sekretariat

Lægesekretær souschef

Herlev

Sekretærer/sekretærelever

It-funktion

Herlev

Sektionsstuer

Gentofte-Herlev

Speciallægeuddannelsen

Gentofte - Herlev

Bioanalytikeruddannelsen

Gentofte - Herlev

Formand IT-udvalget

Edbmedarbejder, systemadministrator

Faglig ansvarlig laboratoriebetjent

Laboratoriebetjente

Uddannelsesansvarlige overlæger/ hovedvejledere

Uddannelsessøgende læger

Bioanalytikerunderviser

Bioanalytikerstuderende

Gentofte og Herlev henviser til den fysiske placering

Repræsentant for de fagansvarlige i diagrammet (matriksorganisationen) svarende til rækkerne og kolonnerne indgår i afdelingens faglige råd

32

More magazines by this user
Similar magazines