Forskningsberetning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskningsberetning 2008 - Herlev Hospital

Forskningsårsberetning 2008

Herlev Hospital 2008

Hun fandt vigtigt brystkræft-gen

Allerede som studerende fandt forsker Maren Weischer, at

mutationer på brystkræft-markøren CHEK2 tredobler risikoen

for brystkræft. Læs side 6


Forskning 2008

Direktørens forord 3

Forskningsrådets aktiviteter i 2008 4

Lægestuderende finder ny brystkræftmarkør 6

Herlev Hospital går forrest med etablering af

Dansk CancerBiobank 8

Nye professorer på Herlev Hospital 10

Jeppe blev nomineret som verdens bedste 11

En ph.d. med drive og passion 12

Oversigt over den samlede forskningsaktivitet 13

Publikationsliste med forskningsområder og -aktiviteter 14

Udgiver

Direktionen

Herlev Hospital

Redaktion

Kommunikationschef

Jens-Peter Wehlitz (ansvarsh. red.)

Journalist Lars Normann (tekst)

Kommunikationsafdelingen

Redaktionen afsluttet maj 2009

Layout

Grafik & TV, Region Hovedstaden

Foto

Thomas Hommelgaard Fotografi

(minus side 17, 21, 25, 33 & 45,

Colourbox)

Tryk

Kailow Tryk

ISO-14001 Miljøcertificeret

2

Oplag

1500 stk.


Forskning 2008

Flere professorater

Herlev Hospital har satset på forskning gennem en

årrække. Som universitetshospital har vi et tæt samarbejde

med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på

Københavns Universitet. Alene i dette forår har det

udmøntet sig i fire nye professorater, så vi nu er oppe

på 11 professorer på vigtige forskningsområder. Det er

vi stolte over.

Disse seniorforskere sikrer og udvikler forskningen

på centrale felter. De er afgørende for at fastholde og

udvikle deres egne forskningsområder, men de er også

med til at sikre den samlede høje forskningsprofil for

Herlev Hospital.

Hospitalets vision og beslutning om ’ingen forskningsfrie

zoner’ er ved at slå igennem i hele virksomheden.

Resultatet af dette kan du læse om i denne beretning.

De første sider giver dig et par smagsprøver på forskningen

Herlev Hospital. På de efterfølgende sider

kan du se en oversigt over afdelingernes forskningsområder

og den publicerede forskning i 2008.

Helge Kjersem

Hospitalsdirektør

3


Forskning 2008

Forskningsrådets aktiviteter i 2008

Formandens beretning

Udpegning af forskningsledere

I ’Politik for Sundhedsforskning i Region hovedstaden’

fremgår det, at regionen ønsker større ledelsesmæssig

fokus på forskningen og en styrkelse af forskningsledelsen.

For at opnå dette blev det besluttet, at der skulle

udpeges forskningsansvarlige i alle større enheder på

regionens hospitaler. På Herlev Hospital blev udpegning

af forskningsansvarlige på 20 af hospitalets afdelinger

effektueret via Forskningsrådet i august 2008.

Den forskningsansvarlige skal understøtte forskningen

med henblik på at fastholde og udbygge forskningsaktiviteter

og forskningsniveau. Forskningslederne skal

være i tæt samarbejde med Forskningsrådet på Herlev

Hospital og er centrale både i forbindelse med formidling

til afdelingernes forskere og med indsamling

af information fra forskerne for eksempel i form af

forskningsopgørelse og -registrering samt ved revision

af forskningsstrategi og kernefelter.

For denne arbejdsindsats har forskningsrådet anbefalet,

at der ydes et løntillæg til de forskningsansvarlige.

Økonomisk støtte til forskerne

Forskningsrådets kommissorium er at styrke og udvikle

forskningen ved hospitalet gennem visionære og strategiske

handlinger. I 2008 blev Forskningsrådets budget

yderligere øget til 7 millioner fra Direktionens side.

Rådet har dermed fået en unik mulighed for at bidrage

væsentligt til igangsætning af nye forskere på Herlev

Hospital. Med midler i den størrelsesorden har Forskningsrådet

haft mulighed for at give betydelig støtte til

de lokale forskningsaktiviteter. I 2008 blev der uddelt i

alt 6,1 millioner, fordelt på 30 forskningsstipendier af

1-12 måneders varighed. Støtten er uddelt i tråd med

Direktionens og Forskningsrådets fælles ønske om at

yde en stadig større egenfinansiering af forskningen

Herlev med fokus på unge forskeres nye projekter

og opretholdelse af kvalitet og faglig bredde i forskningen.

Direktionens målrettede investering i forskningen

på hospitalet har affødt betydelig anerkendelse såvel

internt som eksternt, og investeringen vil uden tvivl

give væsentligt afkast på både kort og lang sigt.

Forskningsformidling

Forskningens Døgn i oktober.

I 2008 blev Forskningens Døgn flyttet til oktober på

grund af strejken i maj. Dagen blev afholdt som en

fokuseret dag for unge, hvilket betød, at vi fik besøg af

350 skoleelever på 13-19 år og deres lærere. Programmet

bestod af en bred vifte af ungdomsrelevante

foredrag fra nogle af hospitalets forskere og besøg på

Dansk Institut for Medicinsk Simulation med ’hands

on’- demonstrationer. I forhallen var der mulighed for

at besøge en uddannelsesstand og indhente informa­

tion om uddannelser i sundhedssektoren. Arrangementet

blev en succes og høstede stor ros fra klassernes

lærere.

Forskningens Dag på Herlev den 23. oktober.

Omkring 150 forskere og forskningsinteresserede deltog

i pro gram met, hvor yngre forskere fik mulighed

for at fortælle om deres projekter i plenum og ved en

poster session med over 60 postere. En forskningspolitisk

debat var også sat på programmet med emner som

fundraising og forskerrekruttering. Den franske kirurg

Jean-Michel Dubernard var hentet hertil for at fortælle

om de første resultater med transplantation af hele

ansigter og legemsdele.

Programmet afsluttedes med overrækkelse af Forskningsrådets

priser på 5.000 kr:

• 2 priser for bedste korte foredrag gik til Pia R.

Kamstrup, Klinisk Biokemisk Afdeling og Catarina

Amanti Lund, Anæstesiologisk Afdeling.

• 1 pris for bedste poster gik, efter Intranetafstemning

med adgang for alle medarbejdere, til Benedikte

Richter, Urologisk Afdeling (Hanne Kruse fra

Patologi afdelingen var den heldige vinder af en

vinpræmie for at deltage i Intranetafstemningen)

• 1 pris for bedste poster gik til Tanja Eiersted Molzen,

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Forskningspriser

Forskningsrådet belønner forskningskvalitet. Med High

Impact-priserne ønsker Forskningsrådet at motivere

hospitalets forskere til at stræbe efter publicering i

de bedste fagtidsskrifter for derigennem at fremme

hospitalets forskningsmæssige placering nationalt og

internationalt.

I 2008 blev der uddelt 18 High Impact-priser på i alt

200.000 kr. til forskere, der enten var første-forfatter

eller korresponderende forfatter til artikler publiceret i

højt rangerende tidsskrifter. Prisvinderne præsenterede

kort deres vindende artikler på et ekstraordinært Staff

Meeting d. 12. september. Højeste priser på 20.000 kr.

gik til professor Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk

Afdeling for en artikel i tidskriftet JAMA med en

impact factor på 26.

Pris til yngste lovende forsker. En særlig pris på 15.000

kr. blev i 2008 givet til Maren Weischer, Klinisk Biokemisk

Afdeling som yngste prisbelønnede førsteforfatter.

Forskningsrådets medlemmer

Forskningsrådets politik er baseret på synlighed,

tilgængelighed og lydhørhed. Gennem en målrettet

indsats søger vi indflydelse på alle sundhedsforsk­

4


Forskning 2008

ningsrelaterede områder og arbejder såvel internt som

eksternt på at sikre gode forskningsbetingelser på

Herlev Hospital. Forskningsrådet på Herlev Hospital er

etableret som et tværfagligt råd med medlemmer, indstillet

fra Forskningsforum og udpeget af Direktionen.

Den tværfaglige repræsentation i rådet er afgørende

for rådets virke og gennemslagskraft, og det er derfor

af stor vigtighed, at rådet atter har to ikke-lægelige

medlemmer.

Forskningsrådet bestod i 2008 af følgende 14

medlemmer:

Inge Marie Svane, formand

Jes Schmidt, vicedirektør

Birgitte Christiansen

Helle Westergren Hendel

Christen Krag

Jørn Brynskov

Ann M. Møller

Børge Nordestgaard

Jørgen Nordling

Hanne Forbech Skall

Sven Olaf Skouby

Henrik S. Thomsen

Henrik Vestergaard

Jørgen Hvidsten Andersen, sekretær

Målet for Forskningsrådets indsats i 2009 vil

blandt andet være:

• At udfærdige strategien for udvikling af

forskningen på Herlev Hospital fra 2009-

2012

• At udarbejde en langsigtet professorplan

• At bidrage til sikring af forsknings- og undervisningsområder

i udbygningsplanlægningen

På Forskningsrådets vegne

Inge Marie Svane

Formand

5


Forskning 2008

Lægestuderende finder ny brystkræftmarkør

Maren Weischers forskning i brystkræft og publiceringen af resultaterne i Journal of

Clinical Oncology gav hende Boserup Prisen 2008

Maren Weischer var en ung lægestuderende, som

ke dede sig så meget under forelæsningerne om anatomi

og fysiologi, at hun søgte et studenterforskerjob

Herlev Hospital. Her opdagede hun et nyt markørgen

for brystcancer og endte op med Boserup Prisen

2008 på 75.000 kroner.

Nu er Maren Weischer 28 år, turnuslæge og forsker

på Klinisk Biokemisk Afdeling. Hendes vej til Boserup

Prisen gik gennem to artikler, hun offentliggjorde

i Journal of Clinical Oncology. I disse to artikler

(2007+2008) fremlagde hun sin forskning, som meget

velunderbygget dokumenterede, at tilstedeværelsen

af 1100delC mutationen på genet CHEK 2 tredoblede

risikoen for at få brystkræft.

Dermed havde hun, med hjælp fra sine to vejledere

seniorforsker dr.med. Stig Bojesen og professor Børge

Nordestgaard, identificeret et helt nyt brystkræftgen:

CHEK2.

Man ved, at en stor del af brystkræfttilfælde er arvelige.

Læger har længe været interesseret i at identificere

de arvelige defekter, der fremkalder sygdommen, for

bedre at kunne rådgive kvindelige pårørende til patienter

med arvelig brystkræft. Siden midten af 90’erne har

lægerne haft de såkaldte BRCA1- og BRCA2-gener at

holde sig til, når de skulle vurdere brystkræftrisikoen

hos især kvinder fra familier med mange tilfælde af

brystkræft. Tilstedeværelsen af muterede BRCA-gener

forøger risikoen med fire til seks gange for at få brystcancer,

men forklarer langt fra alle tilfælde af arvelig

brystkræft. Maren Weischer og kollegaers forskning

har tilføjet CHEK2 på listen over væsentlige brystkræftgener.

Kvinder, der bærer CHEK2-mutationen, har tre

gange øget risiko for brystkræft. Perspektivet for patienterne

er blandt andet, at man i fremtiden kan være

meget mere præcis, når lægerne skal vurdere, hvor stor

en risiko kvinder fra brystkræftramte familier har for

at udvikle en cancer – og derefter rådgive dem ud fra

alder, vægt og hormonforbrug om deres risiko for at

udvikle brystkræft.

Kedelige forelæsninger

I fem et halvt år har Maren Weischer arbejdet med

CHEK2, der har vist sig at være forskningsmæssigt

interessant på mere end én måde. Men hvorfor valgte

hun så tidligt at gå forskervejen?

- Jeg kedede mig på studiet. Jeg havde svært ved at

koncentrere mig om de helt grundlæggende fag som

fysiologi og anatomi. Vi reproducerede forsøg, som var

blevet reproduceret hundredvis af gange før. Jeg længtes

efter at beskæftige mig med spørgsmål, hvor der var

noget på spil, noget nyt. Og det har forskningen. Hver

dag sker der noget nyt, og du kan hele tiden ændre

kurs, hvis du løber ind i en blindgyde, siger Maren

Weischer.

- For at prøve drømmen af tog jeg fri efter bachelordelen

af studiet og rejste til Tyskland. Ned til

Universitets Hudklinikken i Tübingen, hvor noget af

Europas bedste melanom-forskning foregår. Faktisk

har Plastikkirurgisk Afdeling her i huset og Biokemisk

Afdeling et samarbejde med dem om at indsamle melanom-patienter

til en biobank. Nede i Tyskland så jeg

en annonce fra Børge Nordestgaard, som også søgte

en studenterforsker. Jeg fik jobbet samt en række

projekter at vælge imellem af min vejleder Stig Bojesen.

Det var ham, der først kom på, at CHEK2 kunne

betyde noget for brystkræft, og foreslog mig at kigge på

det. Vi kiggede på mutationen blandt kvinder fra den

almindelige danske befolkning og blandt kvindelige

brystkræft-patienter fra Brystkirurgisk Afdeling her i

huset. Faktisk kan vi her på Herlev Hospital være stolte

af, at brystkirurgerne gennem årene har indsamlet en

biobank med DNA fra brystkræftpatienter, der aktuelt

er næststørst på verdensplan. På baggrund af DNAprøver

fra alle kvinderne nåede vi det første væsentlige

resultat nemlig, at kvinder med et defekt CHEK2-gen

har en tre gange forøget risiko for at få brystkræft. Det

gør CHEK2 til verdens tredje vigtigste brystkræft-gen

og det største fund for genetisk brystkræftsforskning i

knap 10 år, siger Maren Weischer.

Mere i posen

- Det var rigtigt interessant at vise, at CHEK2 giver

brystkræft i den danske befolkning. Men for rigtigt

at få resultaterne anerkendt ude i verden, skulle vi

vise, at sammenhængen også gjaldt andre steder.

Derfor lavede vi en metaanalyse af alle CHEK2-undersøgelser.

En statistisk manøvre, hvor man lægger alle

små studier sammen til et stort og kigger på risikoen

overord net set og i forskellige subgrupper. For eksempel

hos brystkræftramte kvinder under 50 år og over 50

år, siger Maren Weischer.

- Der var bare sammenhæng i alle analyser. Vi kunne

igen vise, at CHEK2 1100delC-mutationen to- til tredobler

risikoen for brystkræft hos almindelige kvinder,

6


Forskning 2008

Maren Weischer er nu i gang

med sit turnus-år som nyuddannet

læge, men hun har

forsket i de sidste fem år på

Herlev Hospital.

men næsten femdobler risikoen for brystkræft hos

kvinder med flere brystkræfttilfælde i familien. Det er

rigtig spændende viden. Kvinder, der kommer fra familier,

hvor brystkræft ofte forekommer, tilbydes genetisk

rådgivning og en undersøgelse for sygdomsfremkaldende

BRCA-mutationer på Kennedy Instituttet.

­ Håbet er at finde de kvindelige pårørende med den

farlige mutation og så følge dem så tæt, at en eventuel

brystkræftknude kan opdages i tide, og samtidig

berolige kvinder, der ikke har arvet en given mutation.

Som det er i dag, er det færre end 16 procent af

familierne med arvelig brystkræft, der rent faktisk har

en BRCA-mutation. Det vil sige, at du har mange familier,

hvor to ud af tre kvinder får brystkræft, uden at de har

en BRCA-mutation. Så der er jo noget i generne, men

hvad, ved lægerne ikke! Som kliniker kan jeg forestille mig,

at det er noget utilfredsstillende. At CHEK2 også har betydning

for familiær brystkræft kan være med til at forklare

årsagen til brystkræft i nogle af disse familier, men stadig

er der mange mutationer, vi mangler at opdage!

Maren Weischer arbejder nu på at undersøge, om

CHEK2 ­genet også påvirker prognosen hos kvinder med

brystkræft. Men det er endnu for tidligt at sige noget om

resultaterne.

7


Forskning 2008

Herlev Hospital går forrest med

etablering af Dansk CancerBiobank

På patologiafdelingerne og de klinisk biokemiske afdelinger over hele landet er man

nu i færd med at fryse vævs- og blodprøver ned fra alle patienter med nydiagnosticeret

kræft. På verdensplan er banken helt unik

I 2008 kom Dansk CancerBiobank op at stå med en

bevilling fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriet,

idet der nationalt for 2008 og 2009 blev bevilliget 15

millioner kroner til etablering af en infrastruktur for

Biobanken.

Herlev Hospital har implementeringen af Dansk

CancerBiobank været en succes, og der ligger allerede

mange blod- og vævsprøver i fryserne på 2. sal. Der

opbevares i første omgang hovedsagelig biologisk materiale

fra patienter med nydiagnostiseret kræft, men på

sigt er forventningen, at der skal indsamles materiale

gennem hele behandlingsforløbet.

- Succesen på Herlev Hospital skyldes ubetinget, at

etableringen af biobanken har haft 100 procent opbakning

fra de kliniske afdelinger, siger en af initiativtagerne,

ledende overlæge Beth Bjerregaard fra Patologiafdelingen.

For forskerne er det en milepæl, som meget

effektivt understøtter forskningen i målrettet individuel

kræftbehandling - et felt som lige nu er inde i en

rivende udvikling. På Herlev Hospital er biobanken

opbygget i et samarbejde mellem Patologiafdelingen

og Klinisk Biokemisk Afdeling, og de to projektledere

seniorforsker Estrid Høgdall og afdelingslæge Stig E.

Bojesen har en stor del af æren for succesen.

Samarbejdspartnerne er landets øvrige patologiafdelinger

og klinisk biokemiske afdelinger, i første omgang

på Aalborg Sygehus, Odense Universitetshospital,

Rigshospitalet og Århus Universitetssygehus. Alle

forhold omkring det indsamlede materiale registreres

i en national database, som betjenes af databasesekretariatet,

som er placeret på Patologiafdelingen, Herlev

Hospital. Indsamling og nedfrysning af prøver foregår

lokalt på alle landets hospitaler.

Alle forskere har adgang

- Jeg er ikke bange for at kalde etableringen af Dansk

CancerbioBank for en ren succes, siger en meget

engageret Beth Bjerregaard. Der er mange parter, som

8


Forskning 2008

- Dansk CancerBiobank er en milepæl, som

meget effektivt understøtter forskningen i

målrettet individuel kræftbehandling, siger

ledende overlæge Beth Bjerregaard. Hun

er en af initiativtagerne til banken.

skal følge nøje planlagte og ensartede procedurer for

håndtering af nedfrysning af væv og blod. De kliniske

afdelinger leverer jo materialet, og her på Herlev

Hospital har samarbejdet med dem været formidabelt.

- I Dansk CancerBiobank vil vi kunne sammenholde

oplysninger om vævs- og blodprøver med den endelige

patologidiagnose via den landsdækkende patologidatabank

- Patobanken - og der vil være mulighed for at

koble til de kliniske databaser via DMCG’erne (Danske

Multidisciplinære CancerGrupper). Det er helt unikt på

verdensplan og en enorm styrkelse af dansk kræftforskning,

siger Beth Bjerregaard.

- Hvis deres projekter er godkendt af videnskabsetisk

komité og datatilsynet, vil alle danske kræftforskere

have mulighed for at anvende vævs- og blodprøver, der

er indsamlet og nedfrosset efter standardiserede metoder,

med verificeret diagnose, og som kan sammenkobles

med oplysninger, registreret i de kliniske databaser.

- Det vil styrke forskningen - især udviklingen af nye

såkaldte skræddersyede eller targeterede behandlinger.

Hvis en bestemt kræftbehandling i dag kun virker på

for eksempel 40 procent af dem, der får behandlingen,

gælder det om at finde netop de 40 procent, så man

kan finde en anden virksom behandling til de øvrige

60 procent. Den slags lægemidler kan materialet i

den danske cancerbiobank hjælpe forskerne med at

udvikle.

- Alt i alt må fordelen for forskerne nærmest betegnes

som fantastisk. Vores prøver er indsamlingsstandardiseret,

de er nationalt registreret, de kan kobles op

på CPR-registret, de kan kobles op til Patobanken og

de kan kobles op til de forskellige kliniske databaser.

Det er exceptionelt, og internationalt findes der intet i

verden, der kan matche dette.

Udlandet er imponeret

Estrid Høgdall og Stig Bojesen har begge været i udlandet

og fortælle om biobanken:

- Når vi fortæller om Dansk CancerBiobank på møder

i udlandet, er forskerne og lægerne imponerede, fordi

de forstår hvilke utrolige muligheder, der er til stede

især i takt med at biobanken konstant vokser sig større

og større. Danmark er allerede i udlandet kendt for de

veletablerede nationale registre, og vores muligheder

for at samkøre disse mange registre imponerer. Alene

vores samkøring med CPR-registeret gør, at vi kan finde

en hvilken som helst registreret person fra banken. I

USA for eksempel må lægerne sende breve ud til sidst

registrerede adresse og mange, mange breve kommer

der aldrig svar på.

- Et eksempel på konkret brug af banken kan være den

kendsgerning, at cancersygdomme er meget forskellige.

Vi ved nu, at for eksempel brystkræft i virkeligheden er

omkring ti forskellige sygdomme, som bør behandles

på ti forskellige måder. Hvis en kvinde får brystkræft

for anden gang, og vi har væv og blod i banken fra

denne patient, kan vi iværksætte undersøgelser og dermed

designe den rigtige behandling med det samme.

Det oprindelige væv sammen med blodprøver er meget

afgørende, fordi vi alle forandrer os meget med tiden,

siger Estrid Høgdall og Stig Bojesen.

De to projektledere, seniorforsker

Estrid Høgdall og afdelingslæge Stig E. Bojesen,

har en stor del af æren for succesen med

den nye cancer-biobank.

9


Forskning 2008

Nye professorer

Herlev Hospital 2008

Jacob Rosenberg

Som følge af hospitalsplanen blev den kirurgiske af ­

deling på Gentofte Hospital lagt sammen med Herlev

Hospital den 1. januar 2008. Til stor glæde for Herlev

Hospital flyttede en af de helt tunge kapaciteter inden

for kikkert kirurgi, professor Jacob Rosenberg, med.

Han blev udnævnt som professor ved Københavns

Universitet i 2003. Samme år var han også nominator

for Nobelpriskomiteen.

Hans kompetencer er særlig vigtige for Herlev Hospital

i en tid, hvor kikkertkirurgien er i stærk udvikling og

stigning. Hans CV er imponerende, og her skal i uddrag

nævnes, at Jacob Rosenberg gennem tiderne har fået en

række både nationale og internationale priser, og han

har været en særdeles aktiv forsker med ikke mindre

end 303 videnskabelige publikationer bag sig.

Som ”visiting professor” forelæser han over hele verden,

men også de danske medicinstuderende har haft

stor glæde af hans enorme arbejdskraft. Han har været

vejleder ved en række ph.d.-forløb samt adskillige

andre forskningsprojekter.

På det seneste har Jacob Rosenberg også fundet tid til

at sætte sig i stolen som chefredaktør for ”Ugeskrift for

læger”.

Jacob Rosenberg er blandt meget andet en særdeles aktiv forsker med

303 videnskabelige publikationer bag sig.

Jens Sønksen

Med udgangspunkt i sin forskning ved Urologisk

Afdeling på Herlev Hospital blev Jens Sønksen verdenskendt

for sine resultater og sit arbejde med at hjælpe

lamme mænd til at få børn. Det er tale om en gruppe

mænd, som førhen ingen muligheder havde for at gøre

en kvinde gravid. Det viste sig siden, at hans metoder

også kan hjælpe store grupper af kvinder, der lider af

inkontinens.

Han blev udnævnt til professor per 1. september 2008.

Der er tale om et klinisk professorat i urologi ved

”Institut for kirurgi og intern medicin, Københavns

Universitet”, med tilhørende overlægestilling på Urologisk

Afdeling på Herlev Hospital.

Jens Sønksen skal i sin forskning og undervisning sætte

særlig fokus på mandlig reproduktionskirurgi. Professoratet

er eksternt finansieret af Herlev Hospital og er

etableret for en periode på fem år.

- Jeg er naturligvis glad på egne vegne. Men det er også

en styrkelse af Urologisk Afdeling på Herlev Hospital,

der som bekendt er udset til at være en meget central

enhed på netop dette speciale, siger Jens Sønksen.

Jens Sønksen er blevet kendt verden over for

sin forskning og sine resultater med at hjælpe

mænd, der er lammet, med at få børn.

10


Forskning 2008

Ung forsker på Herlev Hospital:

Jeppe blev

nomineret som

verdens bedste

Læserne af British Medical Journal var

enige om at nominere artikel af Jeppe

Zacho og medforfattere i kategorien

”Årets bedste videnskabelige publikation”

Det var forskning genereret i forbindelse med 32-årige

Jeppe Zachos næsten færdige ph.d.-afhandling, som

lå til grund for artiklen i tidsskriftet ”New England

Journal of Medicine” (Genetically Elevated C-Reactive

Protein and Ischemic Vascular Disease), som i april

blev nomineret til at være blandt de 8 bedste i verden.

British Medical Journal havde bedt deres læsere

nominere verdens bedste lægevidenskabelige artikler

offentliggjort i 2008 worldwide, og her kom Jeppe

Zacho, professor Børge Nordestgaard og medforfattere,

med blandt de i alt 8 nominerede. De vandt ikke ”verdensmesterskabet”,

men for en ung forsker som Jeppe

Zacho har det været en skelsættende begivenhed.

Tilbageviser hypotese

Jeppe Zachos ph.d. beskæftiger sig med at belyse markører

for betændelsestilstande ved åreforkalkning. I

disse år eksisterer der en meget populær hypotese om,

at C-reaktivt protein (CRP), som vi alle har i kroppen,

er med til at skabe åreforkalkning.

- En lungebetændelse vil give et kraftigt forhøjet CRPniveau

på måske 500, men de små niveauer, jeg taler

om, er helt ned til under 1. Og har en person et CRPniveau

på bare 3 og derover, er risikoen for en blodprop

forøget med 70-80 procent! Det dokumenterer vi i

artiklen, og det er ligeledes vist i andre studier.

- Vi forsøgte endvidere at afgøre, om CRP-niveauet

blot var en markør, som afspejlede graden af åreforkalkning

i karvæggen i blodårerne, eller om et højere

CRP-niveau i sig selv gav mere åreforkalkning, som

hypotesen altså antager.

- En væsentlig konklusion i den nominerede artikel er,

at CRP ikke er årsag til åreforkalkning. CPR-niveauet er

udelukkende en markør som afspejler betændelsestilstanden.

Så hypotesen om, at CRP kan give åreforkalkning

i sig selv, er nu, om ikke tilbagevist, så i hvert fald

kraftigt svækket. Denne viden er der store perspektiver

i, siger Jeppe Zacho.

Mere om det senere.

Min selvopfattelse har ikke ændret sig

Jeppe Zacho har været læge i fem år, men det meste

af tiden er gået med at forske på Klinisk Biokemisk

Afdeling, og han er nu ved at lægge sidste hånd på sin

ph.d. Det er en ret ung alder at præstere og præsentere

forskning på så højt et internationalt niveau - sammen

med den allestedsnærværende professor Børge

Nordestgaard.

- Jo, det var en fantastisk nominering. Men jeg tænker

mest på, at den viden, som artiklen indeholder, bliver

spredt ud til mange via publiceringen. Min selvopfattelse

har ikke ændret sig overhovedet, og grundlæggende

føler jeg mig bare rigtig heldig, selv om

der selvfølgelig ligger en masse substans bag ved den

nominerede artikel. Også timing betyder meget, siger

Jeppe Zacho.

- Vores studie kom ud lige på det rigtige tidspunkt,

fordi den hypotese, som vi ender med at afvise, er

meget hot lige i disse år, og det skaber enorm opmærksomhed

i sig selv. Så der er andre faktorer end hårdt

arbejde og et fantastisk materiale, når man pludselig

når et ekstraordinært resultat og verdensomspændende

opmærksomhed fra andre forskere.

Stop medicinen

- Jeg mener, at det er unødvendigt at udvikle medicin

til at sænke CRP-niveauet.

Medicinalindustrien prøver at udvikle medicin, der

sænker CRP-niveauet, lige som man gør med kolesterol

for at forhindre blodpropper, siger Jeppe Zacho.

- Da vores forskning viser, at CRP-niveauet ikke er

medvirkende til, at folk får mere åreforkalkning,

men udelukkende en markør, som fortæller noget om

niveauet af betændelsestilstanden i kroppen, bør man

ikke forsøge at nedsætte niveauet.

- CRP skal bruges som den markør, den er. Måske er

det oven i købet skadeligt at sænke CRP-niveauet, set

i forhold til, at CRP-proteinet reagerer mod fremmedlegemer

ved infektioner i kroppen, slutter Jeppe Zacho.

11


Forskning 2008

En ph.d. med

drive og passion

Stadig flere sygeplejersker forsker.

Thordis Thomsen fra Herlev Hospital

har undersøgt resultaterne af rygestoprådgivning

til patienter før og efter

deres operation.

Thordis Thomsen er en af de cirka 60 danske sygeplejersker, der har

gennemført et ph.d.- forløb.

Stadig flere sygeplejersker dukker op i forskningsmiljøet

Herlev Hospital. Thordis Thomsen er

oprindelig intensiv-sygeplejerske, uddannet i 1984,

men en række nye uddannelsesmuligheder forøgede

hendes kompetencer væsentligt. Det gav hende mod

på det store projekt: at skrive en ph.d.

- Der er ingen sygeplejersker, som kan gå lige fra

sygeplejerskeskolen og ind i et ph.d.-forløb. Heller ikke

selv om man har en del år på bagen fra arbejdet på en

afdeling. Ens faglige baggrund er ikke nok, forklarer

Thordis Thomsen, som 1. maj 2009 fik sit drømmejob

som forskningsleder på Anæstesiologisk Afdelings

forsknings udviklingsenhed.

- Jeg tog først en et-årig diplomuddannelse og derefter

en tre-årig masteruddannelse i Health Science. Det gav

blod på tanden, og jeg søgte en ph.d. stilling opslået på

Anæstesiologisk Afdeling – og fik den.

Det er blevet nemmere

Ifølge Thordis Thomsen har omkring 60 danske sygeplejersker

gennemført et ph.d.-forløb:

- Og der kommer stadig flere til. Det er blevet nemmere

for sygeplejerskerne at opkvalificere sig. Det er jo

også blevet muligt at gå lige fra sygeplejeskolen og ind

på en kandidatuddannelse.

- Men jeg vil gerne understrege, at faglige kvalifikationer

langt fra er nok til at nå målet. Der skal et stort

personligt engagement til for at gå igennem diplomuddannelse,

masteruddannelse og selve ph.d.-forløbet.

Det handler om passion og drive. De sidste to år har jeg

slet ikke arbejdet som sygeplejerske, kun forsket. Det

koster virkelig noget at kaste sig over en ph.d.

- Heldigvis har jeg kun mødt hjælpsomhed og imødekommenhed

fra alle kolleger. De hænger sig ikke i, at

jeg har en baggrund som sygeplejerske, siger Thordis

Thomsen.

Systemet designet for læger

Men alle sygeplejersker, der går med tanker om at

skrive en ph.d., skal være klar over, at de skal til at

agere i en ny verden – forskernes.

- Der er naturligvis nogle barrierer for sygeplejersker.

Det drejer sig om de rammer, man arbejder under.

Systemet er tænkt for og designet til læger eller andre

med en naturvidenskabelig baggrund. Man skal vænne

sig til at bevæge sig rundt i en ny arbejdskultur, siger

Thordis Thomsen.

Hun går nu spændt og venter på besked fra indstillingsudvalget,

som har to måneder til at gennemgå hendes

ph.d.

I den tager hun udgangspunkt i den kendsgerning,

at rygere får flere komplikationer efter en operation

end ikke-rygere. Man ved fra tidligere studier, at

rygestoprådgivning kan have en meget positiv effekt

på komplikationer efter operation, hvis rådgivningen

iværksættes 4 - 8 uger før operationen og følges op

efter operationen. Men ingen har før interesseret sig

for, hvor kort tid før operationen rygestoprådgivning

kan benyttes med effekt. Det er blevet relevant at vide

mere om dette på grund af de mange kræftoperationer

med meget kort ventetid mellem diagnose og operation

- fx to uger. Og kan man i det hele taget rådgive en

kræftsyg, som lige har fået sin diagnose, om rygestop?

International forskning viser, at sundhedspersonalet

generelt er tilbageholdende med at rådgive kræftpatienter

af frygt for at stresse dem.

Det lange seje træk

Thordis Thomsens ph.d. konkluderer blandt andet,

at en engangs-rygestoprådgivning, iværksat kun to

uger før en operation, ikke har nogen væsentlig effekt

hverken på komplikationerne eller på antallet af

personer, der kvitter tobakken. Det er altså afgørende

med det lange seje træk, med rygestoprådgivning som

starter 4 - 8 uger før operationen og følges op efter

operationen.

Thordis Thomsen spurgte også kræftpatienterne direkte

om, hvordan de oplever at få rygestoprådgivning lige

efter, de har fået deres alvorlige diagnose. Patienterne

var bredt enige om, at udført med den nødvendige

empati, er rygestoprådgivning positiv. Thordis

Thomsens forskning kan altså på en række områder

optimere rygestoprådgivningen med store fordele for

patienterne.

12


Oversigt over den samlede

forsknings aktivitet

Akademisk personale med relation til forskning

Type

Antal

Professorater 9

Kliniske lektorer 30

Forskningslektorer 4

Ph.d.-stillinger 48

Kvantitet og kvalitet af originalartikler

Figuren viser over en syvårig periode områdernes mængde af publicerede originalartikler i peer review tidsskrifter

samt den samlede impactfactor for de internationale tidsskrifter, artiklerne er publiceret i. (Kilde: Fagbiblioteket,

Herlev Hospital)

160

140

ORIGINALARTIKLER

120

100

80

60

40

20

0

700

JOURNAL IMPACT FACTOR

600

500

400

300

200

100

0

KIRURGI

GASTRO

MEDICIN

TVÆRGÅENDE

2002

2003

2004 2005 2006

2007

2008

13


Forskning 2008

Forord til publikationslisten

Fagbiblioteket har udarbejdet fortegnelsen over de

videnskabelige publikationer. På baggrund af søgninger

i databaserne Pubmed og Web of Science samt

modtagne oplysninger fra de enkelte afdelinger er der

medtaget henvisninger til originalartikler og oversigtsartikler

fra peer review-tidsskrifter, videnskabelige

af handlinger, bøger og bogkapitler.

Publikationslisten er opstillet afdelingsvis. Publikationer,

der er et resultat af samarbejde mellem flere

afdelinger, er registreret under de respektive afdelinger.

Kirurgi

Brystkirurgisk Afdeling F 15

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G 16

Ortopædkirurgisk Afdeling T 18

Plastikkirurgisk Afdeling V 19

Urologisk Afdeling H 20

Gastroenheden 21

Medicin

Kardiologisk Afdeling S 25

Hæmatologisk Afdeling L 26

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling J 28

Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk Afdeling Q 29

Nefrologisk Afdeling B 32

Onkologisk Afdeling R 34

Tværgående

Anæstesiologisk Afdeling I 37

Dansk Institut for Medicinsk Simulation 39

Klinisk Biokemisk Afdeling K 40

Klinisk Fysiologisk Afdeling Z 43

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M 44

Patologiafdeling 46

Radiologisk Afdeling X 49

14


Forskning 2008

Brystkirurgisk Afdeling

(incl. Hørsholm)

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Nye rehabiliterings koncepter.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Seromproblematik.

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae.

Forskningsindsatsen strækker sig fra forsøg på forebyggelse

af sygdommen, over forbedret diagnostik,

behandling og rehabilitering til basal celle og genetisk

forskning.

Genetiske forhold. Vurdering af genetisk polymorfi ved

cancer mammae. Samarbejde med Klinisk Biokemisk

Afdeling.

Opbygning af vævsbank, med blod, væv fra kræftknuder,

tilhørende lymfeknuder, normalt omgivende

brystvæv og knoglemarv, til vurdering af prognostiske

og predictive faktorer ved brystkræft. Samarbejde med

Onkologisk, Klinisk Biokemisk og Patologisk Afdeling.

Deltagelse i opbygning af national vævsbank.

Postoperativ opfølgning, patientuddannelse, stressniveau

og livskvalitet. Afdelingen deltager i tre langsigtede

projekter: Psyke og brystkræft, Camma, og mindfulness,

i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

Behandling af operationssequelae med akupunktur.

Behandling af behandlingsinducerede hedeture med

akupunktur.

Forbedring af postoperativ strålebehandling i samarbejde

med Rigshospitalet (international multicenter

protokol).

Cytokinkoncentration i seromvæske. Indikator for

sårheling og/eller infektionsrisiko.

Cancer profylakse ved behandling med aromatasehæmmer

(Ibis II, DBCG protokol).

Mikrometastasers i sentinel nodes betydning for

prognosen ved brystkræft (international multicenter

protokol).

Originalartikler

Bentzon N, During M, Rasmussen BB, Mouridsen

H, Kroman N. Prognostic effect of estrogen receptor

status across age in primary breast cancer. Int J Cancer

2008;122(5):1089-94.

Garcia-Closas M, Hall P, Nevanlinna H, Pooley K, Morrison

J, Richesson DA, Axelsson CK, et al. Heterogeneity

of breast cancer associations with five susceptibility

loci by clinical and pathological characteristics. Plos

Genetics 2008;4(4)

Holm M, Paaschburg B, Balslev E, Axelsson CK, Willemoe

GL, Flyger HL. Intraoperative immunohistochemistry

staining of sentinel nodes in breast cancer: Clinical

and economical implications. Breast 2008;17(4):372-5.

Joergensen LE, Gunnarsdottir KA, Lanng C, Moeller

S, Rasmussen BB. Multifocality as a prognostic factor

in breast cancer patients registered in Danish Breast

Cancer Cooperative Group (DBCG) 1996-2001. Breast

(Edinburgh, Scotland) 2008;17(6):587-91.

Madsen AH, Haugaard K, Soerensen J, Bokmand S, Friis

E, Holtveg H, et al. Arm morbidity following sentinel

lymph node biopsy or axillary lymph node dissection:

A study from the Danish Breast Cancer Cooperative

Group. Breast 2008;17(2):138-47.

Marklund M, Torp-Pedersen S, Bentzon N, Thomsen

C, Roslind A, Nolsoe CR. Contrast kinetics of

the malignant breast tumour - Border versus centre

enhancement on dynamic midfield MRI. Eur J Radiol

2008;65(2):279-85.

Paaschburg B, Pedersen A, Tuxen MK, Nielsen MM,

Kroman N. Behandling af brystkraeft hos aeldre. Ugeskr

Laeger 2008;170(14):1133-8.

Straalman K, Kristoffersen US, Galatius H, Lanng C.

Factors influencing sentinel lymph node identification

failure in breast cancer surgery. Breast 2008;17(2):167-71.

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

16

14

12

10

8

6

4

2

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

15


Forskning 2008

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Forskningsområder

Stamcelleforskning.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Gynækologisk endokrinologi.

Assisteret reproduktion.

Kønshormoner, metabolisme og trombose.

Obstetrisk smertelindring.

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae,

herunder genetiske forhold, samt mastalgi. Postoperativ

opfølgning, patientuddannelse, stressniveau og

livskvalitet (i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

og Ballegaards Akupunkturcenter). Forebyggelse/reduktion

af serom (steroid-bolus). Behandling af operationssequelae

med akupunktur. Behandling af behandlingsinducerede

hedeture med akupunktur. Operation

for cancerrecidiv med sentinel nodeteknik. Vurdering

af genetisk polymorfi ved cancer mammae(>1.500

patienter indgået). Cytokinkoncentration i seromvæske.

Indikator for sårheling og/eller infektionsrisiko.

Antenatal hypnose som fødselssmertelindring.

PCOS behandling og komorbiditet.

Differentieret vurdering af kønshormoners effekt på

den hemostatiske balance.

Endokrinologiske forstyrrelser ved den kvindelige

atletiske triade.

Proteolyse/fibrinolyse i follikelvæske.

Ufuldstændig denudering af oocyter før ICSI med henblik

på at undersøge betydningen af kommunikation

mellem cumulus cellerne og oocyten.

Undersøgelse af sammenhængen mellem forskellige

embryologiske kvalitetsparametre ved hjælp af billedanalysesystemet

FertiMorph.

Statistisk opsamling af embryologiske data for tidlig

deling.

Opnå viden og ekspertise samt håndtering af vitrifikation

af humane embryoner.

Indsamling af embryonbilleder af tø embryoner med

henblik på statistisk behandling og kvalitets-monitorering

GM-CSF medie studie.

Standard follikel stimulation versus algoritme styret

behandling (CONSORT).

GnRH agonist versus antagonist behandling/Mild IVF

stimulation.

Originalartikler

Agerholm IE, Hnida C, Cruger DG, Berg C, Bruun-Petersen

G, Kolvraa S, et al. Nuclei size in relation to nuclear

status and aneuploidy rate for 13 chromosomes in

donated four cells embryos. J Assist Reprod Genet

2008;25(2-3):95-102.

Barken SS, Skibsted L, Jensen LN, Sperling L, Zingenberg

H, Brondum-Nielsen K. Diagnosis and prediction

of parental origin of triploidies by fetal nuchal translucency

and maternal serum free beta-hCG and PAPP-A

at 11-14 weeks of gestation. Acta Obstet Gynecol Scand

2008;87(9):975-8.

Bennink HJTC, Skouby S, Bouchard P, Holinka CF.

Ovulation inhibition by estetrol in an in vivo model.

Contraception 2008;77(3):186-90.

Bennink HJTC, Skouby S, Bouchard P, Holinka CF.

Ovulation inhibition by estetrol in an in vivo model

(Reprinted from vol 77, pg 186-190, 2008). Climacteric

2008;11:30.

Beral V, Doll R, Hermon C, Peto R, Reeves G,

Mosgaard,B. Collaborative Group on Epidemiological

Studies of Ovarian Cancer. Ovarian cancer and oral

contraceptives: collaborative reanalysis of data from

45 epidemiological studies including 23,257 women

with ovarian cancer and 87,303 controls. Lancet

2008;371(9609):303-14.

Edelstam G, Sjosten A, Bjuresten K, Ek I, Wanggren

K, Spira J. A new rapid and effective method for

treatment of unexplained infertility. Hum Reprod

2008;23(4):852-6.

Kjaersgaard S, Hahnemann JM, Skibsted L, Jensen

LN, Sperling L, Zingenberg H, et al. Praenatal diagnostik

af kromosomsygdomme efter indforelse af

risikovurdering for Downs syndrom. Ugeskr Laeger

2008;170(14):1152-6.

Skouby SO, Sidelmann JJ, Nilas L, Gram J, Jespersen J.

The effect of continuous combined conjugated equine

estrogen plus medroxyprogesterone acetate and tibolone

on cardiovascular metabolic risk factors. Climacteric

: the journal of the International Menopause Society

2008;11(6):489-97.

Sturdee DW, Archer DF, Rakov V, Lang E. Ultra-low-dose

continuous combined estradiol and norethisterone

acetate: improved bleeding profile in postmenopausal

women. Climacteric 2008;11(1):63-73.

Wolff S, Legarth J, Vangsgaard K, Toubro S, Astrup A.

A randomized trial of the effects of dietary counseling

16


Forskning 2008

on gestational weight gain and glucose metabolism in

obese pregnant women. Int J Obes 2008;32(3):495-501.

Oversigtsartikler/editorials

Skouby SO. Genital cancer and oral contraceptives.

The good news! Eur J Contracept Reprod Health Care

2008;13(4):327-9.

Letter/Casereport

Kirschner B, Springborg HH. Genital tuberculosis

in a Danish-born woman. European Journal of

Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology

2008;137(2):255-6.

Bogkapitler

Mosgaard B. Gynækologi og obstetrisk. In: Praktisk

Medicin 2008. 2008:

Andet offentliggjort arbejde

Verleye L, Ottevanger PB, Coens C, Amant F, Kristensen

G, Trope C, et al. Quality og histopathology in advanced

ovarian cancer: Audit of original pathology reports

of 466 patients from the EORTC-GCG/NCIC-CTG neoadjuvant

trial. 2008;

16

14

ORIGINALARTIKLER

12

10

8

6

4

2

0

120

JOURNAL IMPACT FACTOR

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

17


Forskning 2008

Ortopædkirurgisk Afdeling

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Molekylær forskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder.

Kvalitetssikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaserede opgørelser over

hofteknæ- og skulderalloplastikker samt korsbånd.

Kontrolleret klinisk afprøvning af nyt lægemiddel.

external fixation of a distal radial fracture treated by

transfer of the extensor indicis proprius tendon. Scandinavian

journal of plastic and reconstructive surgery

and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening

[and] Nordisk klubb for handkirurgi 2008;42(6):331-3.

Forskningsaktiviteter

Epidemiologisk forskning:

Osteoporoseudredning og risikovurdering af faldepisoder.

Resultat efter klavikelfraktur.

Kronisk posterior luksation af skulder.

Resultat efter akillesseneruptur.

Resultat efter albueluksationer.

Molekylær forskning:

Cirkulerende osteoblaststamceller ved fraktur.

Interleukin i behandling for bruskskader og skulderlidelser.

Stamcellekoncentrationer ved brud og hoftekirurgi.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder:

Diagnostik og behandling af rotator cuff skader.

Vurdering af skulderalloplastiske indgreb.

Vurdering af hoftealloplastiske indgreb.

Recidiv og metastaser efter kirurgisk sarkom-behandling.

Vurdering af korsbåndskirurgi på landsplan.

Vurdering af forskellige metoder for smertebehandling

efter korsbåndskirurgi.

Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse (med

lægemiddelindustrien).

ORIGINALARTIKLER

16

14

12

10

8

6

4

2

Simulations- og computerassisteret kirurgi:

Udvikling og vurdering af simulatorer til ortopædisk

kirurgi.

Udvikling og vurdering af elektronisk navigation ved

hoftekirurgi.

Originalartikler

Blond L, Jensen NV, Nielsen NHS. Clinical consequences

of different exsanguination methods in hand

surgery. A double-blind randomised study. Journal of

Hand Surgery-European Volume 2008;33E(4):475-7.

Jensen NV, Dahlin LB, Bojsen-Moller F, Soe-Nielsen NH.

Paralysis of the first dorsal interosseous muscle after

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18


Forskning 2008

Plastikkirurgisk Afdeling

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Epidemiologisk forskning i det plastikkirurgiske felt.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgiske område med

fokus på kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse

af kunststofimplantater, brystrekonstruktion, sårbehandling,

-pleje og –forebyggelse, kirurgisk behandling

af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

ORIGINALARTIKLER

16

14

12

10

8

6

4

2

0

120

Originalartikler

Breiting L, Christensen L, Dahlstrom K, Breiting

V, Winther JF. Primary mucinous carcinoma of

the skin: a population-based study. Int J Dermatol

2008;47(3):242-5.

Holmich LR, During M, Henriksen TF, Krag C, Tange

UB, Kjoller K, et al. Delayed breast reconstruction with

implants after invasive breast cancer does not impair

prognosis. Ann Plast Surg 2008;61(1):11-8.

Kalialis LV, Breiting LB, Klausen S, Dahlstrom K.

Primaert mucinost karcinom i huden. Ugeskr Laeger

2008;170(43):3403-4.

JOURNAL IMPACT FACTOR

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Oversigtsartikler/editorials

Breiting LB, Christensen L, Dahlstrom K, Winther JF,

Breiting VB, Kalialis LV. Primaert mucinost karcinom

i huden--en oversigt over litteraturen. Ugeskr Laeger

2008;170(43):3399-402.

Gramkow C, Sorensen J. Regional nerveblokade ved

ansigtskirurgi. Ugeskr Laeger 2008;170(7):513-7.

Bogkapitler

Drzewiecki KT, Dahlstrom K. Malignant melanoma. In:

Kuokkanen H, Holmström H, Åbyholm FE, Drzewiecki

KT, eds. Scandinavian Plastic Surgery. Studentlitteratur;

2008:123-32.

19


Forskning 2008

Urologisk Afdeling

20

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning. Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Forskningsaktiviteter

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje

med vandladningsproblemer (specielt benign prostatahyperplasi,

urininkontinens hos mænd og vibrationsbehandling

af urininkontinens hos kvinder) og kroniske

inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel Cystitis),

mandlig infertilitet samt erektil dysfunktion.

Disputatser og Ph.d-afhandlinger forsvaret i året

Bouchelouche K. Human detrusor muscle. Role of

inflammatory mediators in interstitial cystitis (Disputats).1-86.

Forsvaret den 18.12.07 2007 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

Frimodt-Moller M, Nielsen AH, Kamper AL, Strandgaard

S. Reproducibility of pulse-wave analysis and

pulse-wave velocity determination in chronic kidney

disease. Nephrology Dialysis Transplantation

2008;23(2):594-600.

Hedlund PO, Damber JE, Hagerman I, Haukaas S, Henriksson

P, Iversen P, et al. Parenteral estrogen versus

combined androgen deprivation in the treatment of

metastatic prostatic cancer: Part 2. Final evaluation of

the Scandinavian Prostatic Cancer Group (SPCG) Study

No. 5. Scand J Urol Nephrol 2008;42(3):220-9.

Johansen LS, Christensen TH, Bendixen A, Nordling J,

Jensen KM, Kehlet H. Cystektomi i Danmark 2000-

2005. Ugeskr Laeger 2008;170(4):215-7.

Larsen MS, Mortensen S, Nordling J, Horn T. Quantifying

mast cells in bladder pain syndrome by immunohistochemical

analysis. BJU Int 2008;102(2):204-7.

Lauritsen J, Andersen JR, Nordling J, Thomsen HS.

Unenhanced Computed Tomography in Acute Renal

Colic Reduces Cost Outside Radiology Department.

Acta Radiol 2008;49(10):1182-6.

Nordling J, van Ophoven A. Intravesical glycosaminoglycan

replenishment with chondroitin sulphate in

chronic forms of cystitis - A multi-national, multi-centre,

prospective observational clinical trial. Arzneimittel-Forschung-Drug

Research 2008;58(7):328-35.

Ohl DA, Quallich SA, Sonksen J, Brackett NL, Lynne

CM. Anejaculation and retrograde ejaculation. Urol

Clin North Am 2008;35(2):211-+.

Tibaek S, Gard G, Klarskov P, Iversen HK, Dehlendorff

C, Jensen R. Prevalence of lower urinary tract symptoms

(LUTS) in stroke patients: a cross-sectional, clinical

survey. Neurourol Urodyn 2008;27(8):763-71.

van der WJ, Jr., van der WJ, Sr., Horn T, Nyengaard JR,

Wijkstra H, Nordling J, et al. Three-dimensional stereology

as a tool for evaluating bladder outlet obstruction.

Scand J Urol Nephrol 2008;42(1):40-6.

Letter/casereport

Klarskov P. Comment on: Prospective randomized

crossover trial of lubricant gel against an anaesthetic

gel for outpatient cystoscopy (Scand J Urol Nephrol

2008;42:164-7). Scand J Urol Nephrol 2008;42(5):494.

Oversigtsartikler/editorials

de Merwe JPV, Nordling J, Bouchelouche P, Bouchelouche

K, Cervigni M, Daha LK, et al. Diagnostic criteria,

classification, and nomenclature for painful bladder

syndrome/interstitial cystitis: An ESSIC proposal. Eur

Urol 2008;53(1):60-7.

Hanno P, Nordling J, van Ophoven A. What is new in

bladder pain syndrome/interstitial cystitis? Current

Opinion in Urology 2008;18(4):353-8.

Steven KE. Should patients with muscle-invasive

bladder cancer undergo more-extensive pelvic lymph

node dissection? Nature Clinical Practice Urology

2008;5(10):528-9.

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

16

14

12

10

8

6

4

2

0

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Forskning 2008

Gastroenheden

(incl. Gentofte)

Kirurgisk Sektion

Forskningsområder

Udvikling af non-invasive og minimalt invasive

behandlingsmodaliteter ved cancer- sygdomme, herunder

cancer i lever, milt, colon og rektum.

Forskning i perioperativ patofysiologi, herunder reduktion

af kirurgisk stress respons.

Udvikling og optimering af kirurgiske behandlingsmetoder

indenfor både øvre og nedre abdominal kirurgi.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Forskning omkring analinkontinens.

Tumormarkører ved pancreascancer.

Medicinsk Sektion

Forskningsområder

Klinisk forskning

Afprøvning af immunsupprimerende/-modulerende biologiske

lægemidler til patienter med kronisk inflammatorisk

tarmsygdom og antiviral behandling af kronisk

hepatitis samt anvendeligheden af en ny metode, baseret

på radioimmunoassay (RIA) til måling af mængden

af aktiv TNF-hæmmer og antistoffer mod TNF-hæmmer

i blodet med henblik på at optimere behandlingen for

patienter med Crohn’s sygdom, der ikke har effekt af

TNF-hæmmere.

Laboratorieorienteret forskning

Centrale forskningsområder omfatter studier af 1)

sammenhængen mellem fænotypiske variationer og

mønstre af genekspression ved anvendelse af DNAmicroarray-teknologi

i undergrupper af patienter med

kronisk inflammatorisk tarmsygdom, 2) immunologiske

effekter af en række nysyntetiserede og veldefinerede

kulhydrater fra industrielle plantebiprodukter

på colonepitelceller samt immunceller fra tarmen,

3) centrale transkriptionsveje ved ulcerøs colitis og

mikroskopisk colitis (NF-κB, STAT), 4) MAP-kinaser og

Cdx-transkriptionsfaktorers betydning for udvikling og

forløbet af inflammatorisk tarmsygdom, 5) ekspression

og funktion af matriksmetalloproteinaser ved Crohns

sygdom samt 6) ekspression og funktion af peroxisomproliferatoraktiverede

receptorer og Toll-lignende

receptorer ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Epidemiologisk forskning

Patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom registreres

i den nationale database (DCCD), som anvendes

til studier af langtidsprognoser, behandlingseffekt,

risiko for cancer-udvikling samt i forbindelse med

genetisk karakteristik af kliniske fænotyper.

Originalartikler

Achiam MP, Chabanova E, Logager VB, Thomsen

HS, Rosenberg J. MR Colonography with fecal tagging:

Barium vs. barium ferumoxsil. Acad Radiol

2008;15(5):576-83.

Adamsen S. Refining colorectal EMR. Gastrointest

Endosc 2008;68(4):699-700.

Adamsen S. Laparoscopic surgery in Denmark. Dan

Med Bull 2008;55(2):129.

Ainsworth MA, Bendtzen K, Brynskov J. Tumor necrosis

factor-alpha binding capacity and anti-infliximab

antibodies measured by fluid-phase radioimmunoassays

as predictors of clinical efficacy of infliximab in

Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2008;103(4):944-8.

Al-Subeihe I, Nielsen OH. Tumornekrosefaktor alphaantistof-behandling

til vedligeholdelse af remission ved

Crohns sygdom. Ugeskr Laeger 2008;170(50):4130-4.

Andersen LP, Gogenur I, Rosenberg J. Indlaeringskurver--vildledning

eller vejledning? Ugeskr Laeger

2008;170(21):1823-5.

Andersen LPH, Klein M, Gogenur I, Rosenberg J. Incisional

hernia after open versus laparoscopic sigmoid

resection. Surgical Endoscopy and Other Interventional

Techniques 2008;22(9):2026-9.

Bergenfeldt M, Gandrup P. Fremtidsperspektiver inden

for leverkirurgi. Ugeskr Laeger 2008;170(16):1370-2.

Bergenfeldt M, Jensen BV. Kombineret kirurgisk og

onkologisk behandling af kolorektale levermetastaser.

Ugeskr Laeger 2008;170(16):1353-6.

Brisling S, Adamsen S, Norgaard H, Brink L, Hermann

KL, Arnesen RB. Computertomografisk

kolografi ved inkomplet koloskopi. Ugeskr Laeger

2008;170(18):1563-6.

Burcharth F, Gandrup P, Kirkegaard P, Mortensen FV,

Nielsen HO. [Liver surgery in liver cancer]. Ugeskr

Laeger 2008;170(16):1321.

Burcharth J, Rosenberg J. Hernier som medicinsk sygdom.

Ugeskr Laeger 2008;170(42):3314-8.

Burgdorf SK, Fischer A, Myschetzky PS, Munksgaard

SB, Zocca MB, Claesson MH, et al. Clinical responses in

patients with advanced colorectal cancer to a dendritic

cell based vaccine. Oncol Rep 2008;20(6):1305-11.

21


Forskning 2008

Burgdorf SK, Nielsen HJ, Rosenberg J. Immunotherapy

in colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 2008;1-8.

Burgdorf SK, Adamsen S, Rosenberg J. Rutinemaessig

second look-endoskopi efter blodende ulcus. Ugeskr

Laeger 2008;170(18):1556-9.

Burgdorf SK, Rosenberg J. Effekt på hike af ti

min ut ters apnø - en metaanalyse. Ugeskr Laeger

2008; 170 (51): 4217-9.

Burgdorf SK, Burcharth J, Rosenberg J. Deport that

student. BMJ (Clinical research ed) 2008;337:a2912.

Campanelli G, Champault G, Pascual MH, Hoeferlin

A, Kingsnorth A, Rosenberg J, et al. Randomized,

controlled, blinded trial of Tissucol/Tisseel for mesh

fixation in patients undergoing Lichtenstein technique

for primary inguinal hernia repair: rationale and study

design of the TIMELI trial. Hernia : the journal of hernias

and abdominal wall surgery 2008;12(2):159-65.

Caspersen S, Elkjaer M, Riis L, Pedersen N, Mortensen

C, Jess T, et al. Infliximab for inflammatory bowel

disease in Denmark 1999-2005: clinical outcome and

follow-up evaluation of malignancy and mortality.

Clinical gastroenterology and hepatology : the official

clinical practice journal of the American Gastroenterological

Association 2008;6(11):1212-7.

Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, Bolondi L, Bosio M,

Calliada F, et al. Guidelines and Good Clinical Practice

Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound

(CEUS)-Update 2008. Ultraschall Med 2008;29(1):28-44.

Elkjaer M, Dinesen L, Benazzato L, Pio JRS, Logager

VB, Munkholm P. Efficacy of Infliximab treatment in

patients with severe Hidradenitis Suppurativa. Journal

of Crohn’s and Colitis (JCC) 2008;2(3):241-5.

Eriksen JR, Bech JI, Linnemann D, Rosenberg J. Laparoscopic

intraperitoneal mesh fixation with fibrin sealant

(Tisseel((R))) vs. titanium tacks: a randomised controlled

experimental study in pigs. Hernia : the journal of

hernias and abdominal wall surgery 2008;12(5):483-91.

Gogenur I, Wildschiotz G, Rosenberg J. Circadian distribution

of sleep phases after major abdominal surgery.

Br J Anaesth 2008;100(1):45-9.

Gogenur I, Jacobsen HL, Achiam M. Effekten af faste

på operative færdigheder hos kirurger. Ugeskr Laeger

2008;170(51):4236-7.

Hansen MF, Nielsen MA, Biltz C, Seidelin W, Almdal

T. Catering in a large hospital - Does serving from a

buffet system meet the patients’ needs? Clin Nutr

2008;27(4):666-9.

Havemann MC, Adamsen S, Wojdemann M. Malignant

gastric outlet obstruction managed by endoscopic

stenting: a prospective single-centre study. Scand J

Gastroenterol 2008;1-5.

Hendel JW, Vilmann P, Jensen T. Double-balloon

endoscopy: Who needs it? Scand J Gastroenterol

2008;43(3):363-7.

Hornstrup L, Burcharth F. Traumatisk diafragmaruptur

med displacering af leveren til thorax. Ugeskr Laeger

2008;170(18):1571.

Hougard K, Bergenfeldt M. Abdominalfistel syv ar efter

kolecystektomi. Ugeskr Laeger 2008;170(36):2803.

Jensen TM, Vilmann P, Hendel JW. Dobbeltballonendoskopi

til diagnostik og behandling af sygdomme i tyndtarmen.

De forste danske erfaringer fra 31 patienter.

Ugeskr Laeger 2008;170(6):433-7.

Jensen TM, Vilmann P, Hendel JW. Dobbeltballonendoskopi:

en ny metode til diagnostik og behandling

af sygdomme i tyndtarmen. Ugeskr Laeger

2008;170(6):437-41.

Jess T. Prognosis of inflammatory bowel disease

across time and countries - An epidemiological study

of population-based patient cohorts. Dan Med Bull

2008;55(2):103-20.

Jess T. What Is the Prognosis of Crohn’s Disease?

Inflamm Bowel Dis 2008;14:S50-S51.

Knudsen LS, Klarlund M, Skjodt H, Jensen T, Ostergaard

M, Jensen KE, et al. Biomarkers of inflammation in

patients with unclassified polyarthritis and early rheumatoid

arthritis. Relationship to disease activity and

radiographic outcome. J Rheumatol 2008;35(7):1277-87.

Kristensen SD, Lind K, Rosenberg J. Brug af tyggegummi

reducerer varigheden af postoperativ ileus. Ugeskr

Laeger 2008;170(39):3062-5.

Kucukakin B, Lykkesfeldt J, Nielsen HJ, Reiter RJ,

Rosenberg J, Gogenur I. Utility of melatonin to treat

surgical stress after major vascular surgery - a safety

study. J Pineal Res 2008;44(4):426-31.

22


Forskning 2008

Lok KH, Vilmann P. Linear endosonographic appearance

of esophageal intramural pseudodiverticulosis.

Endoscopy 2008;40 Suppl 2:E251.

Lorentzen T. Ultralydvejledt biopsi. Ugeskr Laeger

2008;170(6):442-4.

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jorgensen LN, Henneberg

SW, Simonsen I, Pulawska T, et al. Perioperative

oxygen fraction - effect on surgical site infection and

pulmonary complications after abdominal surgery: a

randomized clinical trial. Rationale and design of the

PROXI-Trial. Trials 2008;9(1):58.

Moller MH, Shah K, Bendix J, Jensen AG, Zimmermann-Nielsen

E, Adamsen S, et al. Risk factors in

patients surgically treated for peptic ulcer perforation.

Scand J Gastroenterol 2008;1-10.

Munch-Petersen HR, Rosenberg J. Fysisk og mental

belastning hos kirurgen under minimalt invasiv

kirurgi. Ugeskr Laeger 2008;170(8):624-9.

Nakano A, Bendix J, Adamsen S, Buck D, Mainz J, Bartels

P, et al. 30-days mortality in patients with perforated

peptic ulcer: A national audit. Risk Management

and Healthcare Policy 2008;1:31-8.

Nezame FS, Krarup-Hansen A, Bergenfeldt M. Retroperitonealt

liposarkom - storrelsen er ikke afgorende.

Ugeskr Laeger 2008;170(8):655.

Pless TK, Skjoldbye BO. [Local treatment of liver

tumors]. Ugeskr Laeger 2008;170(16):1348-9.

Pohl J, Delvaux M, Ell C, Gay G, May A, Mulder CJJ,

Vilmann P, et al. European Society of Gastrointestinal

Endoscopy (ESGE) guidelines: flexible enteroscopy for

diagnosis and treatment of small-bowel diseases. Endoscopy

2008;40(7):609-18.

Pohl J, Blancas JM, Cave D, Choi KY, Delvaux M, Ell

C, et al. Consensus report of the 2nd International

Conference on double balloon endoscopy. Endoscopy

2008;40(2):156-60.

Rosenberg J, Bay-Nielsen M. Current status of laparoscopic

inguinal hernia repair in Denmark. Hernia

: the journal of hernias and abdominal wall surgery

2008;12(6):583-7.

Rosenberg J, Burcharth J. Feasibility and outcome after

laparoscopic ventral hernia repair using Proceed mesh.

Hernia : the journal of hernias and abdominal wall

surgery 2008;12(5):453-6.

Rosenberg J. Pediatric inguinal hernia repair-a critical

appraisal. Hernia : the journal of hernias and abdominal

wall surgery 2008;12(2):113-5.

Roslind A, Johansen JS, Christensen LJ, Kiss K, Balslev

E, Nielsen DL, et al. High serum levels of YKL-40 in

patients with squamous cell carcinoma of the head and

neck are associated with short survival. Int J Cancer

2008;122(4):857-63.

Saftoiu A, Vilmann P, Gorunescu F, Gheonea DI,

Gorunescu M, Ciurea T, et al. Neural network analysis

of dynamic sequences of EUS elastography used for the

differential diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic

cancer. Gastrointest Endosc 2008;68(6):1086-94.

Seidelin JB, Nielsen OH. Attenuated apoptosis response

to Fas-ligand in active ulcerative colitis. Inflamm Bowel

Dis 2008;14(12):1623-9.

Steenholdt C, Andresen L, Pedersen G, Hansen A, Brynskov

J. Expression and function of toll-like receptor 8

and Tollip in colonic epithelial cells from patients with

inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol

2008;1-10.

Vilmann P, Hornslet P, Simmons H, Hammering A,

Clementsen P. Propofol sedation administreret af

endoskopisygeplejersker i forbindelse med endoskopi i

Danmark. Gastroskopet, Norsk sygeplejerske Forenings

medlemsblad 2008;1:17-8.

Wilhelmsen M. En students udfordring. Ugeskr Laeger

2008;170(51):4224-5.

Wojdemann M, Burcharth F, Rokkjaer M. Kirurgisk

behandling af levermetastaser og levercancer. Ugeskr

Laeger 2008;170(16):1358-61.

Wojdemann M, Riber C, Burcharth F. Nye leverkirurgiske

teknikker. Fa komplikationer og flere fordele?

Ugeskr Laeger 2008;170(16):1342-5.

Oversigtsartikler/editorials

Bergenfeldt M, Poulsen IM, Hendel HW, Serizawa RR.

Pancreatic ascites due to rupture of a mucinous cystic

neoplasm. Acta Oncol 2008;47(5):978-81.

Bjerrum JT, Nielsen OH, Wang YL, Olsen J. Technology

Insight: metabonomics in gastroenterology - basic

23


Forskning 2008

principles and potential clinical applications. Nature

Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology

2008;5(6):332-43.

Brynskov J. This month in Scandinavian Journal

of Gastroenterology. Scand J Gastroenterol

2008;43(11):1283-4.

Nielsen OH, Bendtzen K. Biologiske laegemidler til

behandling af immuninflammatoriske sygdomme.

Ugeskr Laeger 2008;170(24):2103.

Nielsen OH, Vainer B, Rask-Madsen J. Non-IBD and

noninfectious colitis. Nature Clinical Practice Gastroenterology

& Hepatology 2008;5(1):28-39.

Petersen CR, Adamsen S, Gocht-Jensen P, Arnesen RB,

Hart-Hansen O. Splenic injury after colonoscopy. Endoscopy

2008;40(1):76-9.

Sudholt, Vilmann P, Hassan H. Die endosonographisch

gesteuerte diagnostische feinnadelpunktion- Ausrüstung

und Technik. In: Dietrich CF, ed. Endosonographie.

Lehrbuch und atlas des endoskopischen ultraschalls.

Thieme Verlag; 2008:

Vilmann P, Ortiz-Moyano C, Dietrich CF. Laparoskopische

Ultraschalluntersuchung. In: Dietrich CF, ed.

Endosonographie. Lehrbuch und atlas des endoskopischen

ultraschalls. Thieme Verlag; 2008:

60

50

Rosenberg J. Redaktionsprocessen. Ugeskr Laeger

2008;170(48):3933.

Rosenberg J. Kasuistikken laenge leve. Ugeskr Laeger

2008;170(40):3119.

Letter/Casereport

Bisgaard T, Schulze S, Hjortso NC, Rosenberg J, Kristiansen

VB. Randomized clinical trial comparing oral

prednisone (50 mg) with placebo before laparoscopic

cholecystectomy. Surgical Endoscopy and Other Interventional

Techniques 2008;22(2):566-72.

ORIGINALARTIKLER

40

30

20

Bogkapitler

Herth FJF, Vilmann P, Krasnik M, Eberhardt R. Endobronchialer

Ultraschall. In: Dietrich CF, ed. Endosonographie.

Lehrbuch und atlas des endoskopischen

ultraschalls. Thieme Verlag; 2008:

Moesgaard F. Sår relateret til traumer og kirurgi

- organkirurgiske sår. In: Gottrup F, Karlsmark T, eds.

Sår, baggrund, diagnose og behandling. 2 ed. Munkgaard;

2008:265-83.

Moesgaard F. Anoraktale fistler. In: Gottrup F, Karlsmark

T, eds. Sår, baggrund, diagnose og behandling. 2

ed. Munkgaard; 2008:334-9.

Saftoiu A, Vilmann P. Endoscopic Ultrasound Elastography.

In: Bhutani MS, ed. Atlas and Textbook of EUS

pathology. BC Decker; 2008:

JOURNAL IMPACT FACTOR

10

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

24


Forskning 2008

Kardiologisk Afdeling

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning indenfor onko-kardiologi og endokardiologi.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Zwisler ADO, Soja AMB, Rasmussen S, Frederiksen M,

Abadini S, Appel J, et al. Hospital-based Comprehensive

Cardiac Rehabilitation Versus Usual Care Among

Patients With CHF, Ischemic Heart Disease, or High

Risk of IHD: 12-Month Results of a Randomized Clinical

Trial. Am Heart J 2008;156(2):276.

Forskningsaktiviteter

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser,

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Onko-kardiologisk patogeneseforskning.

Endo-kardiologisk patogeneseforskning.

Originalartikler

Gluud C, Als-Nielsen B, Damgaard M, Hansen JF,

Hansen S, Helo OH, Kjoller E, et al. Clarithromycin for

2 weeks for stable coronary heart disease: 6-year follow-up

of the CLARICOR randomized trial and updated

meta-analysis of antibiotics for coronary heart disease.

Cardiology 2008;111(4):280-7.

ORIGINALARTIKLER

35

30

25

20

15

10

5

Iversen KK, Kjaergaard J, Akkan D, Kober L, Torp-Pedersen

C, Hassager C, Kjoller E, et al. Chronic obstructive

pulmonary disease in patients admitted with heart

failure. J Intern Med 2008;264(4):361-9.

Ryberg M, Nielsen D, Cortese G, Nielsen G, Skovsgaard

T, Andersen PK. New insight into epirubicin cardiac

toxicity: Competing risks analysis of 1097 breast cancer

patients. J Natl Cancer Inst 2008;100(15):1058-67.

Schou M, Gustafsson F, Videbaek L, Markenvard J,

Ulriksen H, Ryde H, et al. Design and methodology of

the NorthStar study: NT-proBNP stratified follow-up in

outpatient heart failure clinics - A randomized Danish

multicenter study. Am Heart J 2008;156(4):649-55.

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

25

25


Forskning 2008

Hæmatologisk Afdeling

Forskningsområder

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow

cytometri.

Patogeneseforskning, baseret på genetiske undersøgelser

af stamceller.

Stamcelleforskning med henblik på optimering af

autologe transplantationer ved kræftsygdomme.

Basal tumorimmunologi og immunterapi af maligne

lidelser.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med

fokus på implementering af nye laboratorieteknikker

i klinisk sammenhæng, dvs. ved diagnostik, prognostik

og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme:

1) hæmoglobinopatier, 2) kræftsygdommene myelomatose,

leukæmi og lymfomer og 3) basal tumorimmunologi

og immunterapi af solid cancer såvel som maligne

hæmatologiske lidelser.

Disputatser og P.hd.-afhandlinger forsvaret i året

Brimnes MK. Identification and functional characterization

of human dendritic cells and regulatory T

cells in multiple myeloma - Implication for Immune

Therapy (Ph.d-afhandling).22/10 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Met O. Exploiting the immunogenec potential of

mRNA electroporated dendritic cells: Implications for

cancer immunotherapy using selected tumor antigens

associated with human breast cancer (Ph.d-afhandling).26/11

2008 ved Københavns Universitet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, et al. Therapeutic dendritic

cell vaccination of patients with metastatic renal cell

carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J Immunother

2008;31(8):771-80.

Haaber J, Abildgaard N, Knudsen LM, Dahl IM, Lodahl

M, Thomassen M, et al. Myeloma cell expression of 10

candidate genes for osteolytic bone disease. Only overexpression

of DKK1 correlates with clinical bone involvement

at diagnosis. Br J Haematol 2008;140(1):25-35.

Kvistborg P, Hadrup SR, Svane IM, Andersen MH,

Straten PT. Characterization of a single peptide derived

from cytochrome P4501B1 that elicits spontaneous

human leukocyte antigen (HLA)-A1 as well as HLA-B35

restricted CD8 T-cell responses in cancer patients. Hum

Immunol 2008;69(4-5):266-72.

Larsen AV, Poulsen L, Birgens H, Dufva M, Kristensen

A. Pinched flow fractionation devices for detection

of single nucleotide polymorphisms. Lab on A Chip

2008;8(5):818-21.

Met O, Eriksen J, Svane IM. Studies on mRNA electroporation

of immature and mature dendritic cells:

Effects on their immunogenic potential. Mol Biotechnol

2008;40(2):151-60.

Petersen J, Poulsen L, Petronis S, Birgens H, Dufva M.

Use of a multi-thermal washer for DNA microarrays

simplifies probe design and gives robust genotyping

assays. Nucleic Acids Res 2008;36(2):e10.

Schrama D, Voigt H, Eggert AO, Xiang R, Zhou H,

Schumacher TN, et al. Immunological tumor destruction

in a murine melanoma model by targeted LTalpha

independent of secondary lymphoid tissue. Cancer

immunology, immunotherapy : CII 2008;57(1):85-95.

Trepiakas R, Pedersen AE, Met O, Hansen MH,

Berntsen A, Svane IM. Comparison of alpha-Type-1

polarizing and standard dendritic cell cytokine cocktail

for maturation of therapeutic monocyte-derived dendritic

cell preparations from cancer patients. Vaccine

2008;26(23):2824-32.

Wenandy L, Sorensen RB, Sengelov L, Svane IM,

Straten PT, Andersen MH. Immunogenicity of the

hTERT540-548 peptide in cancer. Clin Cancer Res

2008;14(1):4-7.

Wenandy L, Sorensen RB, Svane IM, Straten PT, Andersen

MH. RhoC a new target for therapeutic vaccination

against metastatic cancer. Cancer Immunology Immunotherapy

2008;57(12):1871-8.

Oversigtsartikler/editorials

Hasselbalch HC, Birgens H, Dufva IH, Dalseg AM,

Brown PN, Jensen MK, et al. Nye medicinske behandlingsprincipper

inden for haematologien. Ugeskr

Laeger 2008;170(24):2115-9.

Lataillade JJ, Pierre-Louis O, Hasselbalch HC, Uzan G,

Jasmin C, Martyre MC, et al. Does primary myelofibrosis

involve a defective stem cell niche? From concept to

evidence. Blood 2008;112(8):3026-35.

26


Forskning 2008

Letter/casereport

Andersen RS, Wenandy L, Sorensen RB, Straten PT,

Andersen MH. Mcl-1 and anticancer vaccination: identification

of an HLA-A2-restricted epitope. Leukemia

2008;22(3):668-9.

Kollgaard T, Hadrup SR, Petersen SL, Masmas TN,

Andersen MH, Spierings E, et al. Natural T-cell

responses against minor histocompatibility antigen

(mHag) HY following HLA-matched hematopoietic cell

transplantation: what are the requirements for a ’good’

mHag? Leukemia 2008;22(10):1948-51.

Proceedings Paper

Andersen MH, Sorensen RB, Schrama D, Svane IM,

Becker JC, Straten PT. Cancer treatment: the combination

of vaccination with other therapies. Cancer Immunology

Immunotherapy 2008;57(11):1735-43.

40

35

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

0

120

JOURNAL IMPACT FACTOR

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

27


Forskning 2008

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling

Forskningsområder

Celle- og molekylærbiologisk forskning i relation til

type 2 diabetes, thyreoidea noduli og immunologi.

Inflammation ved type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Kredsløbsfysiologi særlig med henblik på neuroregulation.

Behandling af thyreoideasygdom. Primær hyperparathyreoidisme

- udredning og behandling. Hypofyse-

og binyresygdomme - udredning og behandling.

Forskningsaktiviteter

Molekylærbiologiske undersøgelser af genekspression

ved Type 2 diabetes og thyreoideanoduli. Betydningen

af kronisk subklinisk inflammation ved type 2

diabetes og hjertekarsygdom. Kliniske undersøgelser af

endokrinologiske sygdomme med fokus på hypofyse,

skjoldbruskkirtel, calciumstofskifte, binyrer og diabetes

mellitus. Undersøgelser af den hæmmende effekt af et

nyt langt ikke-kodende gen (heg) på immunsystemet.

Tyngdekraftens betydning herunder vægtløshed for

regulationen af en række funktioner.

Originalartikler

Almdal T, Scharling H, Jensen JS, Vestergaard H. Higher

prevalence of risk factors for type 2 diabetes mellitus

and subsequent higher incidence in men. European

Journal of Internal Medicine 2008;19(1):40-5.

Boesby L, Christensen NJ, Kristensen LO. Behandling

af gastrointestinal blodning fra angiodysplasier

med somatostatinanalogen octreotid. Ugeskr Laeger

2008;170(11):958.

and N-terminal pro B-type natriuretic peptide levels in

systolic heart failure. Chest 2008;133(5):1203-8.

Kistorp C, Chong AY, Gustafsson F, Galatius S, Raymond

I, Faber J, et al. Biomarkers of endothelial

dysfunction are elevated and related to prognosis in

chronic heart failure patients with diabetes but not

in those without diabetes. European Journal of Heart

Failure 2008;10(4):380-7.

Nygaard B, Frisch T, Kiss K. Papillaert thyroideakarcinom

med kraftig farvning for tyroperoxidase. Ugeskr

Laeger 2008;170(18):1571.

Stochholm K, Laursen T, Green A, Laurberg P, Andersen

M, Kristensen LO, et al. Morbidity and GH

deficiency: a nationwide study. European Journal of

Endocrinology 2008;158(4):447-57.

Oversigtsartikler/editorials

Christiansen E, Vestergaard H. Insulinoma in a

third-trimester pregnant woman combined with preeclampsia:

A case report and review of the diagnostic

strategies. Gynecol Endocrinol 2008;24(7):417-22.

40

35

30

Christensen NJ, Heer M, Ivanova K, Norsk P. Sympathetic

nervous activity decreases during head-down bed

rest but not during microgravity. Microgravity - Science

and Technology 2007;19(5-6):95-7.

Christensen NJ, Habekost G, Bratholm P. A RNA

transcript (Heg) in mononuclear cells is negatively correlated

with CD14 mRNA and TSH receptor autoantibodies.

Clin Exp Immunol 2008;154(2):209-15.

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

28

Christensen NJ, Habekost G, Bratholm P. Homo sapiens

Heg mRNA, complete sequence.Genbank EU137727.

Genbank EU137727 2008;

Due-Andersen R, Pedersen-Bjergaard U, Hoi-Hansen T,

Olsen NV, Kistorp C, Faber J, et al. NT-pro-BNP during

hypoglycemia and hypoxemia in normal subjects:

impact of renin-angiotensin system activity. J Appl

Physiol 2008;104(4):1080-5.

Freestone B, Gustasson F, Chong AY, Corell P, Kistorp

C, Hildebrandt P, et al. Influence of atrial fibrillation

on plasma von Willebrand factor, soluble E-selectin,

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Forskning 2008

Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk

Afdeling

Forskningsområder

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske

sygdomme som reumatoid artrit, Mb. Bechterew

og bindevævssygdomme.

Billeddiagnostiske metoder.

Biomarkører.

Infektionsmedicin.

Idrætsmedicin.

Betydning af behandling med biologiske lægemidler

for det det antimikrobielle immunforsvar.

Forskningsaktiviteter

Klinisk forskning, inkl. kontrollerede kliniske afprøvninger

af nye behandlinger (biologiske).

Screening for tuberkulose og andre infektionssygdomme

før behandling med biologisk lægemidler.

Identifikation af nye biomakører til diagnostik af

tuberkulose og andre infektionssygdomme.

Identifikation af nye biomarkører til diagnostik, prognose

og monitorering af inflammationssygdomme og

cancer.

Billeddiagnostisk forskning (MR-, ultralyds-, og CT

undersøgelser).

Forskning i biomarkører, bl.a. YKL-40, IL-6 og VEGF.

Databaseforskning.

Biomekanisk forskning, bl.a. stressfrakturer hos eliteroere,

herunder undersøgelse af knoglemineral-indhold.

Celle- og molekylærforskning.

Kvalitetsudviklingsprojekter.

Samarbejdet med terapeuterne på Hvidovre Hospital

om afprøvning af en behandlingsalgoritme for dysfagi

hos apopleksi patienter.

Træning til svært syge KOL-patienter og lungecancer.

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Knudsen LS. Interleukin-6, vascular endothelial growth

factor and YKL-40 as biomarkers of inflammation

in patients with rheumatoid arthritis (Ph.d-afhandling).17/1

2008 ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Originalartikler

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, Johansen JS, et al. Therapeutic

dendritic cell vaccination of patients with metastatic

renal cell carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J

Immunother 2008;31(8):771-80.

Biggar RJ, Johansen JS, Smedby KE, Rostgaard K, Chang

ET, Adami HO, et al. Serum YKL-40 and interleukin 6

levels in Hodgkin lymphoma. Clinical cancer research

: an official journal of the American Association for

Cancer Research 2008;14(21):6974-8.

Bothamley GH, Ditiu L, Migliori GB, Lange C. Active

case finding of tuberculosis in Europe: a Tuberculosis

Network European Trials Group (TBNET) survey. The

European respiratory journal : official journal of the

European Society for Clinical Respiratory Physiology

2008;32(4):1023-30.

Dohn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E,

Moller J, Thomsen HS, Ostergaard M, et al. Detection

of bone erosions in rheumatoid arthritis wrist joints

with magnetic resonance imaging, computed tomography

and radiography. Arthritis Research & Therapy

2008;10(1):R25.

Duer-Jensen A, Vestergaard A, Dohn UM, Ejbjerg B,

Hetland ML, Albrecht-Beste E, Ostergaard M, et al.

Detection of rheumatoid arthritis bone erosions by two

different dedicated extremity MRI units and conventional

radiography. Ann Rheum Dis 2008;67(7):998-1003.

Duer A, Ostergaard M, Horslev-Petersen K, Vallo J.

Magnetic resonance imaging and bone scintigraphy in

the differential diagnosis of unclassified arthritis. Ann

Rheum Dis 2008;67(1):48-51.

Haavardsholm EA, Boyesen P, Ostergaard M, Schildvold

A, Kvien TK. Magnetic resonance imaging findings in

84 patients with early rheumatoid arthritis: bone marrow

oedema predicts erosive progression. Ann Rheum

Dis 2008;67(6):794-800.

Hansen N, Cowan S, Christensen PB, Weis N. Anmeldelse

af kronisk hepatitis B og C i Danmark. Ugeskr

Laeger 2008;170(18):1567-70.

Hetland ML, Stengaard-Pedersen K, Junker P, Lottenburger

T, Hansen I, Andersen LS, et al. Aggressive

combination therapy with intra-articular glucocorticoid

injections and conventional disease-modifying

anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis:

second-year clinical and radiographic results from the

CIMESTRA study. Ann Rheum Dis 2008;67(6):815-22.

Hetland ML, Christensen IJ, Lottenburger T, Johansen

JS, Svendsen MN, Horslev-Petersen K, et al. Circulating

VEGF as a biological marker in patients with rheumatoid

arthritis? Preanalytical and biological variability

in healthy persons and in patients. Dis Markers

2008;24(1):1-10.

Hetland ML, Lindegaard HM, Hansen A, Podenphant

J, Unkerskov J, Ringsdal VS, Ostergaard M, et al. Do

changes in prescription practice in patients with rheu­

29


Forskning 2008

matoid arthritis treated with biological agents affect

treatment response and adherence to therapy? Results

from the nationwide Danish DANBIO Registry. Ann

Rheum Dis 2008;67(7):1023-6.

Johansen JS, Lottenburger T, Nielsen HJ, Jensen JEB,

Svendsen MN, Kollerup G, et al. Diurnal, weekly, and

long-time variation in serum concentrations of YKL-40

in healthy subjects. Cancer Epidemiology Biomarkers &

Prevention 2008;17(10):2603-8.

Johansen JS, Pedersen AN, Schroll M, Jorgensen T,

Pedersen BK, Bruunsgaard H. High serum YKL-40

level in a cohort of octogenarians is associated with

increased risk of all-cause mortality. Clin Exp Immunol

2008;151(2):260-6.

Juhl Pedersen S, Rintek Madsen O, Erlendsson J,

Schiøttz-Christensen B, Juul Sørensen I, Smedegaard

Andersen L, et al. Danske anbefalinger for behandling

af ankyloserende spondylitis og spondylartritis udarbejdet

i et internationalt projektsamarbejde. Ugeskr

læger 2008;170(49):4044-50.

Knudsen LS, Klarlund M, Skjodt H, Jensen T, Ostergaard

M, Jensen KE, et al. Biomarkers of inflammation in

patients with unclassified polyarthritis and early rheumatoid

arthritis. Relationship to disease activity and

radiographic outcome. J Rheumatol 2008;35(7):1277-87.

Knudsen LS, Christensen IBJ, Lottenburger T, Svendsen

MN, Nielsen HJ, Nielsen L, Johansen JS, et al. Pre-analytical

and biological variability in circulating interleukin

6 in healthy subjects and patients with rheumatoid

arthritis. Biomarkers 2008;13(1):59-78.

Larsen MV, Sorensen IJ, Thomsen VO, Ravn P. Re-activation

of bovine tuberculosis in a patient treated with

infliximab. Eur Respir J 2008;32(1):229-31.

Linde L, Sorensen J, Ostergaard M, Horslev-Petersen

K, Hetland ML. Health-related quality of life: validity,

reliability, and responsiveness of SF-36, 15D, EQ-5D

RAQoL, and HAQ in patients with rheumatoid arthritis.

The Journal of rheumatology 2008;35(8):1528-37.

Madsen OR, Sorensen IJ, Kjaer M, Schiottz-Christensen

B, Bliddal H, Ostergaard M. Reumatologi anno

2008. Dansk Reumatologisk Selskab. Ugeskr Laeger

2008;170(12):1054.

Mylin AK, Abildgaard N, Johansen JS, Andersen NF,

Heickendorff L, Standal T, et al. High serum YKL-40

concentration is associated with severe bone disease

in newly diagnosed multiple myeloma patients. Eur J

Haematol 2008;80(4):310-7.

Nielsen AR, Erikstrup C, Johansen JS, Fischer CP,

Plomgaard P, Krogh-Madsen R, et al. Plasma YKL-40 A

BMI-Independent Marker of Type 2 Diabetes. Diabetes

2008;57(11):3078-82.

Nojgaard C, Host NB, Christensen IJ, Poulsen SH,

Egstrup K, Price PA, Johansen JS, et al. Serum levels

of YKL-40 increases in patients with acute myocardial

infarction. Coron Artery Dis 2008;19(4):257-63.

Ostergaard M, Pedersen SJ, Dohn UM. Imaging in

rheumatoid arthritis--status and recent advances

for magnetic resonance imaging, ultrasonography,

computed tomography and conventional radiography.

Best practice & research Clinical rheumatology

2008;22(6):1019-44.

Pedersen BD, Faarvang KL, Larsen MH, Ringsted

C. Hvorfor skal vi have obligatoriske kurser i

kommunikation for turnuslaeger? Ugeskr Laeger

2008;170(44):3544-6.

Petrucci R, Abu AN, Gurgel RQ, Sherchand JB, Doria

L, Lama C, et al. Interferon gamma, interferon-gammainduced-protein

10, and tuberculin responses of

children at high risk of tuberculosis infection. The

Pediatric infectious disease journal 2008;27(12):1073-7.

Roslind A, Knoop AS, Jensen MB, Johansen JS, Nielsen

DL, Price PA, et al. YKL-40 protein expression is not

a prognostic marker in patients with primary breast

cancer. Breast Cancer Res Treat 2008;112(2):275-85.

Ruhwald M, Bodmer T, Maier C, Jepsen M, Haaland

MB, Eugen-Olsen J, et al. Evaluating the potential

of IP-10 and MCP-2 as biomarkers for the diagnosis

of tuberculosis. The European respiratory journal :

official journal of the European Society for Clinical

Respiratory Physiology 2008;32(6):1607-15.

Ruhwald M, Petersen J, Kofoed K, Nakaoka H, Cuevas

LE, Lawson L, et al. Improving T-cell assays for the diagnosis

of latent TB infection: potential of a diagnostic

test based on IP-10. PLoS ONE 2008;3(8):e2858.

Sennels HP, Sorensen S, Ostergaard M, Knudsen LS,

Hansen MS, Skjodt H, et al. Circulating levels of osteopontin,

osteoprotegerin, total soluble receptor activator

of nuclear factor-kappa B ligand, and high-sensitivity

C-reactive protein in patients with active rheumatoid

arthritis randomized to etanercept alone or in

30


Forskning 2008

combination with methotrexate. Scand J Rheumatol

2008;37(4):241-7.

Sidiropoulos PI, Hatemi G, Song IH, Avouac J, Collantes

E, Hamuryudan V, et al. Evidence-based recommendations

for the management of ankylosing spondylitis:

systematic literature search of the 3E Initiative in

Rheumatology involving a broad panel of experts and

practising rheumatologists. Rheumatology (Oxford)

2008;47(3):355-61.

Andet offentliggjort arbejde

da Silva J, Faarvang KL, Duarte C. Diagnostic strategy

in rheumatology. EULAR’s On-line kursus 2008;

Sokka T, Hakkinen A, Kautiainen H, Maillefert JF,

Toloza S, Hansen TM, et al. Physical inactivity in

patients with rheumatoid arthritis: Data from twentyone

countries in a cross-sectional, international study.

Arthritis & Rheumatism-Arthritis Care & Research

2008;59(1):42-50.

Vilmar AC, Gjorup I, David K. Svaer Haemophilus

influenzae-infektion hos en yngre, rask mand. Ugeskr

Laeger 2008;170(40):3142-3.

Vinther A, Kanstrup IL, Christiansen E, Ekdahl C, Aagaard

P. Testosterone and BMD in Elite Male Lightweight

Rowers. Int J Sports Med 2008;29(10):803-7.

40

Wang YZ, Ripa RS, Johansen JS, Gabrielsen A, Steinbruchel

DA, Friis T, et al. YKL-40 a new biomarker in

patients with acute coronary syndrome or stable coronary

artery disease. Scand Cardiovasc J 2008;42(5):295-

302.

Oversigtsartikler/editorials

Linde L, Sorensen J, Ostergaard M, Hetland ML. Helbredsrelateret

livskvalitet ved reumatoid artritis. Hvilke

faktorer spiller ind? Ugeskr Laeger 2008;170(10):855-8.

Guideline

Da Silva JA, Faarvang KL, Bandilla K, Woolf AD. UEMS

charter on the training of rheumatologists in Europe.

Ann Rheum Dis 2008;67(4):555-8.

ORIGINALARTIKLER

35

30

25

20

15

10

5

0

Proceeding Paper

Holm B, Jacobsen S, Skjodt H, Klarlund M, Jensen T,

Hetland ML, Ostergaard M, et al. Keitel functional test

for patients with rheumatoid arthritis: Translation,

reliability, validity, and responsiveness. Phys Ther

2008;88(5):664-78.

Roslind A, Johansen JS, Christensen LJ, Kiss K, Balslev

E, Nielsen DL, et al. High serum levels of YKL-40 in

patients with squamous cell carcinoma of the head and

neck are associated with short survival. Int J Cancer

2008;122(4):857-63.

JOURNAL IMPACT FACTOR

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

31


Forskning 2008

Nefrologisk Afdeling

Forskningsområder

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom.

Kronisk proredierende nyresygdom.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens

Sekundær hyperparathyreoidisme ved uræmi.

Studier af perifer og central hæmodynamik hos nyresyge

med non-invasivt udstyr.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier

af nyere lægemidler.

Cerebral cirkulation ved hypertension.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på

forebyggelse af terminalt nyresvigt.

Effekten af dobbeltblokade af reninsystemet på det

perifere og centrale kredsløb ved kronisk nyresygdom

Effekten af aldosteronblokade ved kronisk nyresygdom

Regulation af Klotho gen og protein i glandula parathyreoidia

hos rotten.

Na/K-ATPase ekspression og aktivitet i glandula

parathyreoidea hos normal og uræmisk rotte.

Registrering af terminalt nyresyge i lokale og landsdækkende

databaser.

Biomarkører og patogenetiske faktorer i udviklingen af

polycystisk nyresygdom.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved

peritonealdialyse.

Reninsystemet i den cerebrale cirkulation.

Originalartikler

Abraham JL, Thakral C, Skov L, Rossen K, Marckmann

P. Dermal inorganic gadolinium concentrations: evidence

for in vivo transmetallation and long-term persistence

in nephrogenic systemic fibrosis. Br J Dermatol

2008;158(2):273-80.

Elung-Jensen T, Strandgaard S, Kamper AL. Longitudinal

observations on circadian blood pressure variation

in chronic kidney disease stages 3-5. Nephrology Dialysis

Transplantation 2008;23(9):2873-8.

Ewers B, Gasbjerg A, Zerahn B, Marckmann P. Impact

of vitamin D status and obesity on C-reactive protein in

kidney-transplant patients. J Ren Nutr 2008;18(3):294-

300.

Ewers B, Gasbjerg A, Moelgaard C, Frederiksen AM,

Marckmann P. Vitamin D status in kidney transplant

patients: need for intensified routine supplementation.

Am J Clin Nutr 2008;87(2):431-7.

Frederiksen AM, Hansen JM, Ewers B, Gasbjerg A,

Marckmann P. Enkeltcenteropgorelse af nyretransplanterede

patienters nyrefunktion og immunsuppressive

behandling. Ugeskr Laeger 2008;170(19):1658-62.

Frimodt-Moller M, Nielsen AH, Kamper AL, Strandgaard

S. Reproducibility of pulse-wave analysis and pulsewave

velocity determination in chronic kidney disease.

Nephrology, dialysis, transplantation : official publication

of the European Dialysis and Transplant Association

- European Renal Association 2008;23(2):594-600.

Marckmann P. An epidemic outbreak of nephrogenic

systemic fibrosis in a Danish hospital. Eur J Radiol

2008;66(2):187-90.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Thomsen HS. Clinical

manifestations of gadodiamide-related nephrogenic

systemic fibrosis. Clin Nephrol 2008;69(3):161-8.

Marckmann P, Nielsen AH, Sloth JJ. Possibly enhanced

Gd excretion in dialysate, but no major clinical benefit

of 3-5 months of treatment with sodium thiosulfate in

late stages of nephrogenic systemic fibrosis. Nephrology

Dialysis Transplantation 2008;23(10):3280-2.

Rydahl C, Thomsen HS, Marckmann P. High prevalence

of nephrogenic systemic fibrosis in chronic renal

failure patients exposed to gadodiamide, a gadoliniumcontaining

magnetic resonance contrast agent. Invest

Radiol 2008;43(2):141-4.

Schjoedt KJ, Hansen HP, Tarnow L, Rossing P, Parving

HH. Long-term prevention of diabetic nephropathy: an

audit. Diabetologia 2008;51(6):956-61.

Thomsen HS, Marckmann P. Extracellular Gd-

CA: Differences in prevalence of NSF. Eur J Radiol

2008;66(2):180-3.

Thomsen HS, Marckmann P. NSF-MR-Contrastmedia

- Introduction. Eur J Radiol 2008;66(2):153-9.

Wang D, Strandgaard S, Borresen ML, Luo ZM, Connors

SG, Yan Q, et al. Asymmetric dimethylarginine

and lipid peroxidation products in early autosomal

dominant polycystic kidney disease. Am J Kidney Dis

2008;51(2):184-91.

Oversigtsartikler/editorials

Marckmann P. Nephrogenic systemic fibrosis: epidemiology

update. Curr Opin Nephrol Hypertens

2008;17(3):315-9.

32


Forskning 2008

Olgaard K, Lewin E. Use (or misuse) of vitamin D treatment

in CKD and dialysis patients. Nephrology Dialysis

Transplantation 2008;23(6):1786-9.

Letter/casereport

Olgaard K, Lewin E. Catheter locks, heparin and biofilm:

what is this the risk? - Reply to Dr M. Tonelli.

Nephrology Dialysis Transplantation 2008;23(8):2709-

10.

Strandgaard S, Sigurdsson ST. Counterpoint: Sympathetic

nerve activity does not influence cerebral blood

flow. J Appl Physiol 2008;105(4):1366-7.

Bogkapitler

Kopp R. Sygepleje til patienter med medicinske nyrelidelser.

In: Nielsen BK, Alvsvag H, eds. Sygeplejebogen

2 : klinisk sygepleje. 2 ed. Gads Forlag; 2008:

40

35

30

ORIGINALARTIKLER

25

20

15

10

5

0

120

JOURNAL IMPACT FACTOR

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

33


Forskning 2008

Onkologisk Afdeling

Forskningsområder

Onkologisk Laboratorium har fokus på eksperimentel

cancerforskning og udvikling af nye behandlinger.

Laboratoriet råder over faciliteter til molekylærbiologiske

analyser og en stald med forsøgsdyr. Ud over en

lille fast stab er der projektansatte, herunder Ph.d.- og

specialestuderende.

Laboratoriemiljøet er tværfagligt, og det inkluderede

læger, biologer, humanbiologer, bioanalytikere og

dyreassistenter. Laboratoriet samarbejder med danske og

udenlandske universiteter og private virksomheder.

Indsatsområder

• Elektrokemoterapi og genelektrotransfer.

• Genekspressionsanalyser på tumorvæv.

• Diagnostisk anvendelse af mikroRNA.

• Tumormarkører – specielt YKL-40.

Forskningsaktiviteter

A) Fase I-, II- og III-undersøgelser af nye kemoterapeutika

og targeterede (målrettede) biologiske behandlinger.

B) Undersøgelse af immunterapi ved cancer.

C) Undersøgelse af elektrokemoterapi ved cancer.

D) Undersøgelse af understøttende behandling ved

cancer.

E) Prognostiske og prædiktive faktorer ved cancer.

F) Undersøgelser vedr. nye administrationsformer ved

kemoterapi (intrahepatisk behandling).

Udvikling af sygepleje til kræftpatienter med fokus på

understøttende og lindrende pleje og mestring af livet

med en kræftsygdom. Der arbejdes med ernæring, palliation,

ældre og kræft, patientundervisning, kvinders

oplevelse af livet efter behandling for underlivskræft,

forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

samt dokumentation.

Forskningstyper

1) Celle- og molekylærbiologisk forskning.

2) Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller).

3) Tumormarkørstudier og genekspressionsanalyser.

4) Protokollerede kliniske undersøgelser.

5) Kvalitetsudviklingsprojekter.

6) Kvalitativ forskning (interview eller spørgeskemaundersøgelse).

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Met O. Exploiting the immunogenec potential of

mRNA electroporated dendritic cells: Implications for

cancer immunotherapy using selected tumor antigens

associated with human breast cancer (Ph.d-afhandling).26/11

2008 ved Københavns Universitet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Roslind A. ”The protein expression of YKL-40 in breast

cancer. Investigations by immunohistochemistry and

immunoelectron microscopy.” (Ph.d-afhandling). 11/4

2008 ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Originalartikler

Als AB, Sengelov L, Von Der Maase H. Gemcitabine

and cisplatin in locally advanced and metastatic

bladder cancer; 3-or 4-week schedule? Acta Oncol

2008;47(1):110-9.

Andersen CE, Edmund JM, Damkjaer SMS, Greilich

S. Temperature coefficients for in vivo RL and OSL

dosimetry using Al2O3 : C. Radiation Measurements

2008;43(2-6):948-53.

Andersen J, Kamby C, Ejlertsen B, Cold S, Ewertz M,

Jacobsen EH, et al. Tamoxifen for one year versus two

years versus 6 months of Tamoxifen and 6 months

of megestrol acetate: A randomized comparison in

postmenopausal patients with high-risk breast cancer

(DBCG 89C). Acta Oncol 2008;47(4):718-24.

Andre F, Gehl J, Sersa G, Preat V, Hojman P, Eriksen J,

et al. Efficiency of high and low voltage pulse combinations

for gene electrotransfer in muscle, liver, tumor

and skin. Hum Gene Ther 2008;19(11):1261-72.

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, et al. Therapeutic dendritic

cell vaccination of patients with metastatic renal cell

carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J Immunother

2008;31(8):771-80.

Ejlertsen B, Jensen MB, Mouridsen HT, Andersen J,

Cold S, Jakobsen E, Kamby C,et al. DBCG trial 89B

comparing adjuvant CMF and ovarian ablation: Similar

outcome for eligible but non-enrolled and randomized

breast cancer patients. Acta Oncol 2008;47(4):709-17.

Esbensen BA, Swane CE, Hallberg IR, Thome B. Being

given a cancer diagnosis in old age: A phenomenological

study. Int J Nurs Stud 2008;45(3):393-405.

Herrstedt J, Roila F. Chemotherapy-induced nausea

and vomiting: ESMO clinical recommendations for

prophylaxis. Annals of oncology : official journal of

the European Society for Medical Oncology / ESMO

2008;19 Suppl 2:ii110-ii112.

Hojman P, Gissel H, Andre F, Cournil-Henrionnet C,

Eriksen J, Gehl J, et al. Physiological effects of high and

34


Forskning 2008

low voltage pulse combinations for gene electrotransfer

in muscle. Hum Gene Ther 2008;19:1249-60.

Kristensen B, Ejlertsen B, Mouridsen HT, Jensen MB,

Andersen J, Bjerregaard B, et al. Bisphosphonate

treatment in primary breast cancer: results from a

randomised comparison of oral pamidronate versus no

pamidronate in patients with primary breast cancer.

Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2008;47(4):740-6.

Kristensen BH, Laursen FJ, Logager V, Geertsen PF,

Krarup-Hansen A. Dosimetric and geometric evaluation

of an open low-field magnetic resonance simulator for

radiotherapy treatment planning of brain tumours.

Radiother Oncol 2008;87(1):100-9.

Kumler T, Gislason GH, Kirk V, Bay M, Nielsen OW,

Kober L, et al. Accuracy of a heart failure diagnosis in

administrative registers. European journal of heart failure

: journal of the Working Group on Heart Failure of

the European Society of Cardiology 2008;10(7):658-60.

Kvistborg P, Hadrup SR, Svane IM, Andersen MH,

Straten PT. Characterization of a single peptide derived

from cytochrome P450 1B1 that elicits spontaneous

human leukocyte antigen (HLA)-A1 as well as HLA-B35

restricted CD8 T-cell responses in cancer patients. Hum

Immunol 2008;69(4-5):266-72.

Madsen AR, Gundgaard MG, Hoff CM, Maaremd C,

Holmboe P, Knap M, et al. Cancer of the external

auditory canal and middle ear in Denmark from 1992

to 2001. Head and Neck-Journal for the Sciences and

Specialties of the Head and Neck 2008;30(10):1332-8.

Marklund M, Torp-Pedersen S, Bentzon N, Thomsen

C, Roslind A, Nolsoe CR. Contrast kinetics of

the malignant breast tumour - Border versus centre

enhancement on dynamic midfield MRI. Eur J Radiol

2008;65(2):279-85.

Met O, Eriksen J, Svane IM. Studies on mRNA electroporation

of immature and mature dendritic cells:

Effects on their immunogenic potential. Mol Biotechnol

2008;40(2):151-60.

Nielsen AR, Hojman P, Erikstrup C, Fischer CP, Plomgaard

P, Mounier R, et al. Association between interleukin-15

and obesity: interleukin-15 as a potential regulator

of fat mass. The Journal of clinical endocrinology

and metabolism 2008;93(11):4486-93.

Nielsen KV, Ejlertsen B, Moller S, Jorgensen JT, Knoop

A, Knudsen H, et al. The value of TOP2A gene copy

number variation as a biomarker in breast cancer:

Update of DBCG trial 89D. Acta oncologica (Stockholm,

Sweden) 2008;47(4):725-34.

O’Neill L, Armstrong J, Buckney S, Assiri M, Cannon

M, Holmberg O. A phase II trial for the optimisation of

treatment position in the radiation therapy of prostate

cancer. Radiother Oncol 2008;88(1):61-6.

Ottosson RO, Engstrom PE, Sjostrom D, Behrens CF,

Karlsson A, Knoos T, et al. The feasibility of using Pareto

fronts for comparison of treatment planning systems

and delivery techniques. Acta oncologica (Stockholm,

Sweden) 2008;1-5.

Persson GF, Nygaard DE, Olsen M, Juhler-Nottrup T,

Pedersen AN, Specht L, et al. Can audio coached 4D CT

emulate free breathing during the treatment course?

Acta Oncol 2008;47(7):1397-405.

Pfeiffer P, Nielsen D, Bjerregaard J, Qvortrup C, Yilmaz

M, Jensen B. Biweekly cetuximab and irinotecan as

third-line therapy in patients with advanced colorectal

cancer after failure to irinotecan, oxaliplatin and 5-

fluorouracil. Ann Oncol 2008;19(6):1141-5.

Roslind A, Johansen JS, Christensen LJ, Kiss K, Balslev

E, Nielsen DL, et al. High serum levels of YKL-40 in

patients with squamous cell carcinoma of the head and

neck are associated with short survival. Int J Cancer

2008;122(4):857-63.

Roslind A, Balslev E, Kruse H, Staergaard B, Horn

T. Subcellular localization of YKL-40 in normal and

malignant epithelial cells of the breast. Ultrastruct

Pathol 2008;32(3):101-6.

Roslind A, Knoop AS, Jensen MB, Johansen JS, Nielsen

DL, Price PA, et al. YKL-40 protein expression is not

a prognostic marker in patients with primary breast

cancer. Breast Cancer Res Treat 2008;112(2):275-85.

Ryberg M, Nielsen D, Cortese G, Nielsen G, Skovsgaard

T, Andersen PK. New Insight Into Epirubicin Cardiac

Toxicity: Competing Risks Analysis of 1097 Breast

Cancer Patients. JNCI Journal of the National Cancer

Institute 2008;100(15):158-67.

Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, Biesma B,

Vansteenkiste J, Manegold C, et al. Phase III study

comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin

plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with

advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol

2008;26(21):3543-51.

Schonnemann KR, Jensen HA, Yilmaz M, Jensen BV,

Larsen O, Pfeiffer P. Phase II study of short-time oxaliplatin,

capecitabine and epirubicin (EXE) as first-line

therapy in patients with non-resectable gastric cancer.

Br J Cancer 2008;99(6):858-61.

35


Forskning 2008

Sjostrom D, Bjelkengren U, Ottosson W, Behrens CF. A

beam-matching concept for medical linear accelerators.

Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2008;1-9.

Sorensen M, Lassen U, Jensen PB, Osterlind K, Jeppesen

N, Jensen BB, et al. Phase II study of a 3-day schedule

with topotecan and cisplatin in patients with previously

untreated small cell lung cancer and extensive

disease. Journal of Thoracic Oncology 2008;3(8):902-6.

Svane IM, Pedersen AE, Nikolajsen K, Zocca MB. Alterations

in p53-specific T cells and other lymphocyte

subsets in breast cancer patients during vaccination

with p53-peptide loaded dendritic cells and low-dose

interleukin-2. Vaccine 2008;26(36):4716-24.

Thomsen MS, Berg M, Nielsen HM, Pedersen AN, Overgaard

M, Ewertz M, et al. Post-mastectomy radiotherapy

in Denmark: From 2D to 3D treatment planning

guidelines of The Danish Breast Cancer Cooperative

Group. Acta Oncol 2008;47(4):654-61.

devoted to the applications of physics to medicine and

biology : official journal of the Italian Association of

Biomedical Physics (AIFB) 2008;24(1):3-20.

Gehl J. Electroporation for drug and gene delivery in

the clinic: doctors go electric. Methods in molecular

biology (Clifton, NJ) 2008;423:351-9.

Herrstedt J. Antiemetics: an update and the MASCC

guidelines applied in clinical practice. Nature clinical

practice Oncology 2008;5(1):32-43.

Paaschburg B, Pedersen A, Tuxen MK, Nielsen MM,

Kroman N. Behandling af brystkraeft hos aeldre. Ugeskr

Laeger 2008;170(14):1133-8.

Bogkapitler

Peschardt K, Herrstedt J, Dombernowsky P. Complications

of Chemotherapy. In: Walsh D, ed. Palliative Medicine.

Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2008:1353-60.

Trepiakas R, Pedersen AE, Met O, Hansen MH,

Berntsen A, Svane IM. Comparison of alpha-Type-1

polarizing and standard dendritic cell cytokine cocktail

for maturation of therapeutic monocyte-derived dendritic

cell preparations from cancer patients. Vaccine

2008;26(23):2824-32.

Wenandy L, Sorensen RB, Sengelov L, Svane IM,

Straten PT, Andersen MH. Immunogenicity of the

hTERT540-548 peptide in cancer. Clin Cancer Res

2008;14(1):4-7.

Wenandy L, Sorensen RB, Svane IM, Thor SP, Andersen

MH. RhoC a new target for therapeutic vaccination

against metastatic cancer. Cancer immunology, immunotherapy

: CII 2008;57(12):1871-8.

Oversigtsartikler/editorials

Andersen MH, Sorensen RB, Schrama D, Svane IM,

Becker JC, Thor SP. Cancer treatment: the combination

of vaccination with other therapies. Cancer immunology,

immunotherapy : CII 2008;57(11):1735-43.

ORIGINALARTIKLER

40

35

30

25

20

15

10

5

0

140

Aziz M, Skougaard K, Kamby C, Nielsen DL. Aromatasehaemmere

ved metastaserende brystkraeft

hos postmenopausale patienter. Ugeskr Laeger

2008;170(25):2248-52.

Ellebaek E, Herrstedt J. Optimizing antiemetic therapy

in multiple-day and multiple cycles of chemotherapy.

Current opinion in supportive and palliative care

2008;2(1):28-34.

Eudaldo T, Olsen K. The present status of medical

physics education and training in Europe: an EFOMP

survey. Physica medica : PM : an international journal

JOURNAL IMPACT FACTOR

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36


Forskning 2008

Anæstesiologisk Afdeling

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Systematiske reviews af anæstesiologiske problemstillinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Præoperativ vurdering af operationsrisiko.

Forebyggelse af operationskomplikationer.

Præoperativ rygeintervention.

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus

på respiratoriske og kardiale komplikationer samt

postoperativ smerte, kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme

og opkastning (PONV), opioidtolerance, intubationsmuligheder

samt optimering af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Dansk Kolinesterase Kartotek - Kolinesterase genotype

og forlænget virkningsvarighed af suxamethon og

mivacurium.

Akutmedicin og præhospital intervention og observation.

Traumemodtagelse.

Behandling, undersøgelse og observation af traumepatienter.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge

patienter.

Medicinsk Akut Team.

Anæstesi i dagkirurgi.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige

bio-psykosociale behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Originalartikler

Coiffier B, Lepretre S, Pedersen LM, Gadeberg O,

Fredriksen H, van Oers MHJ, et al. Safety and efficacy

of ofatumumab, a fully human monoclonal anti-CD20

antibody, in patients with relapsed or refractory B-cell

chronic lymphocytic leukemia: a phase 1-2 study.

Blood 2008;111(3):1094-100.

Colvin LA, Moller AM. Volume 100: clinical investigations:

where next? Br J Anaesth 2008;100(4):433-5.

Hamunen K, Laitinen-Parkkonen P, Paakkari P,

Breivik H, Gordh T, Jensen NH, et al. What do different

databases tell about the use of opioids in seven

European countries in 2002? European Journal of Pain

2008;12(6):705-15.

Jensen JU, Lundgren B, Hein L, Mohr T, Petersen PL,

Andersen LH, Tousi H, Soe-Jensen P, et al. The Procalcitonin

And Survival Study (PASS) - A Randomised

multi-center investigator-initiated trial to investigate

whether daily measurements biomarker Procalcitonin

and pro-active diagnostic and therapeutic responses to

abnormal Procalcitonin levels, can improve survival

in intensive care unit patients. Calculated sample size

(target population): 1000 patients. Bmc Infectious

Diseases 2008;8:91.

Jensen NH. Hvilken medicin til hvilke smerter? Best­

Practice 2008;(8):20-1.

Juhl G. Skift mellem opioider. BestPractice 2008;(8):17.

Juhl G., Jensen TS, Norholt SE, Svensson P. Central

sensitization phenomena after third molar surgery: A

quantitative sensory testing study. European Journal of

Pain 2008;12(1):116-27.

Kress HG, Von der Laage D, Hoerauf KH, Nolte T, Heiskanen

T, Peterson R, Jensen NH, et al. A randomized,

open, parallel group, multicenter trial to investigate

analgesic efficacy and safety of a new transdermal fentanyl

patch compared to standard opioid treatment in

cancer pain. J Pain Symptom Manage 2008;36(3):268-79.

Mitchell AU, Tabaei FH, Ostergaard D, Freil M. Forudsaetninger

for udenlandske laegers kliniske arbejde-

-vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og

udenlandske laeger. Ugeskr Laeger 2008;170(21):1833-8.

Ostergaard HT, Ostergaard D, Lippert A. Implementation

of team training in medical education in Denmark.

Postgrad Med J 2008;84(996):507-11.

Plenge U, Moller AM. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk

shock og permanent horetab efter svaer lithiumforgiftning.

Ugeskr Laeger 2008;170(5):354.

37


Forskning 2008

Puhringer FK, Rex C, Sielenkamper AW, Claudius C,

Larsen PB, Prins ME, et al. Reversal of profound, highdose

rocuronium-induced neuromuscular blockade

by sugammadex at two different time points - An

international, multicenter, randomized, dose-finding,

safety assessor-blinded, phase II trial. Anesthesiology

2008;109(2):188-97.

Sprung CL, Woodcock T, Sjokvist P, Ricou B, Bulow HH,

Lippert A, et al. Reasons, considerations, difficulties

and documentation of end-of-life decisions in European

intensive care units: the ETHICUS Study. Intensive

Care Med 2008;34(2):271-7.

50

45

Sprung CL, Ledoux D, Bulow HH, Lippert A, Wennberg

E, Baras M, et al. Relieving suffering or intentionally

hastening death: Where do you draw the line? Crit

Care Med 2008;36(1):8-13.

40

35

Villebro NM, Pedersen T, Moller AM, Tonnesen H.

Long-term effects of a preoperative smoking cessation

programme. Clinical Respiratory Journal 2008;2(3):175-

82.

Oversigtsartikler/editorials

Afshari A, Wetterslev J, Brok J, Moller AM. Antithrombin

III for critically ill patients. Cochrane Database of

Systematic Reviews 2008;(3):CD005370.

ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

Bøger

Andersen S, Jensen NH, Ottesen S. Symptomkontrol i

palliativ medicin - en quick guide. 4 ed. København:

FADL’s Forlag; 2008.

5

0

350

Bogkapitler

Jensen NH, Eriksen J. Medicinsk smertebehandling. In:

Gottrup F, Karlsmark T, eds. Sår - Baggrund, diagnose

og behandling. 2 ed. Munksgaards Forlag; 2008:141-60.

Moller AM. Preoperative smoking intervention. In: Landow

JE, ed. Smoking Cessation : Theory, Interventions

& Prevention. Nova Science Publishers; 2008:

Andet offentliggjort arbejde

Christrup L, Steffansen B, Kristensen HG, Sjogren P,

Jensen N-H. Vaesentlig problemstilling ved generisk

ordination overses (debatindlaeg). Pharma 2008;30-1.

JOURNAL IMPACT FACTOR

300

250

200

150

100

50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

38


Forskning 2008

Dansk Institut for Medicinsk

Simulation

DIMS er en forsknings- og udviklingsenhed som

udbyder simulationsbaserede kurser for sundhedsfagligt

personale, primært læger og sygeplejersker. DIMS

er både engageret i medicinsk faglig uddannelse og

teamtræningsaktiviteter med det formål at øge kvaliteten

og sikkerheden i patientbehandlingen.

I modsætning til mange andre simulationsinstitutter

lægger DIMS meget vægt på forskningsaktiviteter der

har til formål at analysere og forbedre den kliniske

praksis og dermed bidrager til patientsikkerhed.

Forskningsområder

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Identifikation og behandling af den kritisk syge indlagte

patient.

Usikre patientovergange.

Håndteringen af den akut syge obstetriske patient på

fødegang og operationsgang.

Debriefing som metode i simulationsundervisning

Analyse og beskrivelse af specifikke CRM egenskaber

til anvendelse i specialuddannelsen i anæstesiologi.

Implementering af vurderingssystem (ANTS) i samarbejde

med University of Aberdeen – anvendelse i

forbindelse med træning (kurser) og i klinisk praksis.

Forskningsaktiviteter

Udvikling, integration og validering af et oplæringsprogram

for genoplivning med efterfølgende certificering.

Identifikation af årsager til usikre patientovergange og

udvikling af metoder til øgning af patientsikkerheden

ved overgange.

Informationssvigt i forbindelse med patient overførsel

mellem hospitalsafdelinger: Udvikling , implementering

og effektvurdering af en informationsmodel.

(ISBAR).

Analyse af håndteringen af den akut syge obstetriske

patient på fødegang og operationsgang og efterfølgende

implementering af uddannelse herunder fokus på

team og kommunikation, ledelse og samarbejde samt

organisatoriske og tekniske ændringer.

Analyse af betydende faktorer i forhold til debriefing

(efter simulationsscenarie) og implementering af ensartet

struktur mhp. analyse af effekt på læring.

Originalartikler

Dieckmann P, Rall M, Sadler C. What competence

do simulation instructors need? Minerva Anestesiol

2008;74 (Suppl 1 al 10):277-81.

Fuhrmann L, Lippert A, Perner A, Ostergaard D. Incidence,

staff awareness and mortality of patients at risk

on general wards. Resuscitation 2008;77(3):325-30.

Jensen ML, Hesselfeldt R, Rasmussen MB, Mogensen

SS, Frost T, Jensen MK, et al. Newly graduated doctors’

competence in managing cardiopulmonary arrests

assessed using a standardized Advanced Life Support

(ALS) assessment. Resuscitation 2008;77(1):63-8.

Mitchell AU, Tabaei FH, Ostergaard D, Freil M. Forudsætninger

fra udenlandske lægers kliniske arbejde.

Ugeskr Laeger 2008;170(21):1833-8.

Ostergaard D, Lippert A, Ringsted C. Specialespecifikke

kurser i anaestesiologi. Dansk Selskab for Anaestesi og

Intensiv Medicin. Ugeskr Laeger 2008;170(12):1014.

Ostergaard 50 HT, Ostergaard D, Lippert A. Implementation

of team training in medical education in Denmark.

Postgrad

45

Med J 2008;84(996):507-11.

Bogkapitler

40

van Meurs W, Ostergaard D, Monk S. Medical educational

simulation: A European perspective. In: Riley R, ed.

35

Manual of simulation in healthcare. Oxford University

30

Press; 2008:525-8.

ORIGINALARTIKLER

JOURNAL IMPACT FACTOR

25

20

15

10

5

0

350

300

250

200

150

100

50

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

2008

39


Forskning 2008

Klinisk Biokemisk Afdeling

Forskningsområder

Befolkningsundersøgelser (Herlev/Østerbroundersøgelsen,

Østerbroundersøgelsen og hele den danske befolkning)

og case-controlstudier af biokemiske markører,

geners og enkeltmutationers betydning for udvikling af

multifaktorielle befolkningssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom

DNA isolation, gentest, DNA chip, DNA sekventering og

mutationsscreening.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og

instrumenter til point-of-care testing.

Meta-analyser.

Forskningsaktiviteter

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik,

epidemiologi

og genetisk epidemiologi med særligt fokus på

hyperlipidæmi, lipoproteiner, atherosclerose, inflammation,

cancer,

iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, trombose, astma,

kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus, hypertension, inflammatorisk tarmsygdom,

benign hematologi og livslængde.

Point-of-care testing.

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Dahl M. Genetic and Biochemical Markers of Obstructive

Lung Disease in the General Population. Københavns

Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 2008. (Disputats).19/9 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kamstrup PR. Lipoprotein(A) og Iskaemisk Hjertekarsygdom.

(Ph.d-afhandling).12/12 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

Aakre KM, Thue G, Subramaniam-Haavik S, Bukve

T, Morris H, Muller M, Plum I, et al. Postanalytical

external quality assessment of urine albumin in primary

health care: An international survey. Clin Chem

2008;54(10):1630-6.

Benn M, Stene MCA, Nordestgaard BG, Jensen GB, Steffensen

R, Tybjaerg-Hansen A. Common and rare alleles

in apolipoprotein B contribute to plasma levels of lowdensity

lipoprotein cholesterol in the general population.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

2008;93(3):1038-45.

Benn M, Schwartz M, Nordestgaard BG, Tybjaerg-

Hansen A. Mitochondrial haplogroups - Ischemic

cardiovascular disease, other diseases, mortality,

and longevity in the general population. Circulation

2008;117(19):2492-501.

Bojesen SE, Nordestgaard BG. The common germline

Arg72Pro polymorphism of p53 and increased longevity

in humans. Cell Cycle 2008;7(2):158-63.

Dahl M, Bowler RP, Juul K, Crapo JD, Levy S, Nordestgaard

BG. Superoxide Dismutase 3 Polymorphism

Associated with Reduced Lung Function in Two

Large Populations. Am J Respir Crit Care Med

2008;178(9):906-12.

Danesh J, Hingorani A, Wensley F, Casas JP, Smeeth NJ,

Samani NJ, Nordestgaard BG, Zacho J, et al. Collaborative

pooled analysis of data on C-reactive protein

gene variants and coronary disease: judging causality

by Mendelian randomisation. Eur J Epidemiol

2008;23(8):531-40.

Dombernowsky SL, Weischer M, Allin KH, Bojesen SE,

Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Risk of cancer by

ATM missense mutations in the general population. J

Clin Oncol 2008;26(18):3057-62.

Fedulov AV, Leme A, Yang Z, Dahl M, Lim R, Mariani

TJ, et al. Pulmonary exposure to particles during pregnancy

causes increased neonatal asthma susceptibility.

Am J Respir Cell Mol Biol 2008;38(1):57-67.

Freiberg JJ, Tybjaerg-Hansen A, Jensen JS, Nordestgaard

BG. Nonfasting Triglycerides and Risk of Ischemic

Stroke in the General Population. Jama-Journal of the

American Medical Association 2008;300(18):2142-52.

Freiberg JJ, Tybjaerg-Hansen A, Sillesen H, Jensen GB,

Nordestgaard BG. Promotor polymorphisms in leukotriene

C-4 synthase and risk of ischemic cerebrovascular

disease. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular

Biology 2008;28(5):990-6.

Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Stene MCA, Sethi

AA, Remaley AT, Schnohr P, et al. Association of loss-offunction

mutations in the ABCA1 gene with high-density

lipoprotein cholesterol levels and risk of ischemic

heart disease. Jama-Journal of the American Medical

Association 2008;299(21):2524-32.

Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Jensen GB, Steffensen

R, Tybjaerg-Hansen A. Genetic variation in ABCA1

predicts ischemic heart disease in the general population.

Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology

2008;28(1):180-6.

Garcia-Closas M, Hall P, Nevanlinna H, Pooley K, Morrison

J, Richesson DA, Bojesen SE, Nordestgaard BG, et

40


Forskning 2008

al. Heterogeneity of breast cancer associations with five

susceptibility loci by clinical and pathological characteristics.

Plos Genetics 2008;4(4):e1000054.

Hare-Bruun H, Nielsen BM, Grau K, Oxlund AL, Heitmann

BL. Should glycemic index and glycemic load

be considered in dietary recommendations? Nutr Rev

2008;66(10):569-90.

Jacobsen JCB, Aalkjaer C, Matchkov VV, Nilsson H, Freiberg

JJ, Holstein-Rathlou NH. Heterogeneity and weak

coupling may explain the synchronization characteristics

of cells in the arterial wall. Philosophical Transactions

of the Royal Society A-Mathematical Physical and

Engineering Sciences 2008;366(1880):3483-502.

Kamstrup PR, Benn M, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard

BG. Extreme lipoprotein(a) levels and risk of myocardial

infarction in the general population: the Copenhagen

City Heart Study. Circulation 2008;117(2):176-84.

Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard

BG. Pentanucleotide repeat polymorphism,

lipoprotein( a) levels, and risk of ischemic heart

disease. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

2008;93(10):3769-76.

Kamstrup PR, Benn M, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard

BG. Lipoprotein(a) og risiko for myokardieinfarkt.

Ugeskr Laeger 2008;170:3226-3230.

Langsted A, Freiberg JJ, Nordestgaard BG. Fasting and

nonfasting lipid levels: influence of normal food intake

on lipids, lipoproteins, apolipoproteins, and cardiovascular

risk prediction. Circulation 2008;118(20):2047-

56.

Lewis SJ, Lawlor DA, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen

A, Ebrahim S, Zacho J, et al. The methylenetetrahydrofolate

reductase C677T genotype and the risk of obesity

in three large population-based cohorts. European

Journal of Endocrinology 2008;159(1):35-40.

Pedersen-Bjergaard U, Dhamrait SS, Sethi AA, Frandsen

E, Nordestgaard BG, Montgomery HE, et al. Genetic

variation and activity of the renin-angiotensin system

and severe hypoglycemia in type 1 diabetes. The American

journal of medicine 2008;121(3):246-8.

Ravn LS, Benn M, Nordestgaard BG, Sethi AA, Agerholm-Larsen

B, Jensen GB, et al. Angiotensinogen and

ACE gene polymorphisms and risk of atrial fibrillation

in the general population. Pharmacogenetics and

Genomics 2008;18(6):525-33.

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto

AM, Jr., Kastelein JJ, Nordestgaard BG, et al. Rosuvastatin

to prevent vascular events in men and women with

elevated C-reactive protein. The New England journal

of medicine 2008;359(21):2195-207.

Stene MCA, Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG,

Grande P, Schnohr P, Tybjaerg-Hansen A. Functional

promoter variant in zinc finger protein 202 predicts

severe atherosclerosis and ischemic heart disease. J Am

Coll Cardiol 2008;52(5):369-77.

Thomassen M, Hansen TVO, Borg A, Lianee HT, Wikman

F, Pedersen IS, et al. BRCA1 and BRCA2 mutations

in Danish families with hereditary breast and/or

ovarian cancer. Acta Oncol 2008;47(4):772-7.

Tolstrup JS, Nordestgaard BG, Rasmussen S, Tybjaerg-Hansen

A, Gronbaek M. Alcoholism and alcohol

drinking habits predicted from alcohol dehydrogenase

genes. Pharmacogenomics Journal 2008;8(3):220-7.

Tolstrup JS, Nordestgaard BG, Rasmussen S, Tybjaerg-Hansen

A, Gronbaek M. Genetisk variation

i alkoholdehydrogenase, alkoholdrikkevaner og

alkoholisme--sekundaerpublikation. Ugeskr Laeger

2008;170(35):2672-5.

van der A DL, Rovers MM, Grobbee DE, Marx JJM,

Waalen J, Ellervik C, Nordestgaard BG, et al. Mutations

in the HFE gene and cardiovascular disease risk: an

individual patient data meta-analysis of 53,880 subjects.

Circ Cardiovasc Genet 2008;1:43-50.

Weischer M, Bojesen SE, Ellervik C, Tybjaerg-Hansen A,

Nordestgaard BG. CHEK2* 1100delC genotyping for clinical

assessment of breast cancer risk: Meta-analyses of

26,000 patient cases and 27,000 controls. J Clin Oncol

2008;26(4):542-8.

Weischer M, Bojesen SE, Nordestgaard BG. CHEK2

in the Clinical Management of Breast Cancer. Breast

Diseases: A Year Book Quarterly. Breast Diseases A Year

Book Quarterly 2008;19:33-4.

Zacho J, Tybjaerg-Hansen A, Jensen JS, Grande P, Sillesen

H, Nordestgaard BG. Genetically elevated C-reactive

protein and ischemic vascular disease. N Engl J Med

2008;359(18):1897-908.

Oversigtsartikler/editorials

Dahl M. Biomarkers for chronic obstructive pulmonary

disease - Surfactant protein D and C-reactive protein.

Am J Respir Crit Care Med 2008;177(11):1177-8.

41


Forskning 2008

Dahl M. Cirrhosis originally diagnosed as nonalcoholic

steatohepatitis - Commentary. Clin Chem

2008;54(8):1398-9.

Dahl M. Networking with fibrinogen: a prerequisite

for fibroblast growth factor-2 (FGF-2)-stimulated tumor

growth? Journal of Thrombosis and Haemostasis

2008;6(1):174-5.

Proceedings Paper

Rayana MCB, Burnett RW, Covington AK, D’Orazio P,

Fogh-Andersen N, Jacobs E, et al. IFCC guideline for

sampling, measuring and reporting ionized magnesium

in plasma. Clin Chem Lab Med 2008;46(1):21-6.

Andet offentliggjort arbejde

Kamstrup P, Nordestgaard BG. Extreme Lipoprotein(a)

Levels and Myocardial Infarction. Cardiol Review

2008;25(7):42-7.

ORIGINALARTIKLER

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Weischer M, Bojesen SE, Nordestgaard BG.

CHEK2*1100delC screening of Asian women with a

family history of breast cancer is unwarranted. Journal

of clinical oncology : official journal of the American

Society of Clinical Oncology 2008;26(14):2419-20.

Nordestgaard BG. Nonfasting triglycerides and ischemic

heart disease in men and women. Cardiol Review

2008;25(3):43-8.

Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG, Frikke-Schmidt

R. ABCA1 Gene Mutations, HDL Cholesterol Levels, and

Risk of Ischemic Heart Disease Reply. Jama-Journal of

the American Medical Association 2008;300(17):1998.

Weischer M, Bojesen SE, Ellervik C, Tybiaerg-Hanson

A, Nordestgaard BG. CHEK2 screening: Do not think so

globally yet - Reply. J Clin Oncol 2008;26(18):3093-4.

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

350

300

250

200

150

100

50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

42


Forskning 2008

Klinisk Fysiologisk Afdeling

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af

organfunktion eller billeddiagnostisk evaluering ved

nye behandlinger. Medicinsk Teknologivurdering af

ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion

ved påvirkning af ydre faktorer (træning, inaktivitet,

hypoksi etc.). Molecular imaging (metabolisme, receptorstudier

etc. med positronmærkede sporstoffer).

Studier af organpatofysiologi.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af

forskellige cancerformer med fokus på PET’s rolle

samt undersøgelse af organpåvirkning ved medicinsk

behandling af kræftsygdom. Diagnostisk udredning

af lidelser i bevægeapparatet, herunder osteoporose og

proteseindheling. Indvirkning af træning/inaktivitet

på organfunktion, herunder muskelmetabolisme målt

med FDG-PET.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb

med hovedvægt på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens

blodforsyning samt prognostisk værdi af

diagnostiske undersøgelser.

Evaluering af ny diagnostik som Ca-score index og på

sigt hjerte-CT i samspil med myocardieperfusion til

personer med hjertesygdom. Lymfødempatogenese og

diagnostik.

Blodvolumen og kropssammensætning; implikationer

for målemetoder.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar

hypoksi) på organfunktion. Nyrens funktion ved nyresygdom

og organtransplantation med hovedvægt på

vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Originalartikler

Andersen KF, Enevoldsen LH. Sympathetic overactivity

in uremia detected by 123I-MIBG scintigraphy. Clin

Nucl Med 2008;33(11):790-1.

JOURNAL IMPACT FACTOR

ORIGINALARTIKLER

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

350

300

250

200

150

100

50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Andersen PA, Chakera AH, Klausen TL, Binderup T,

Grossjohann HS, Friis E, et al. Radiation exposure to

surgical staff during F-18-FDG-guided cancer surgery.

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular

Imaging 2008;35(3):624-9.

Axelsson CK, Jonsson PE. Sentinel lymph node

biopsy in operations for recurrent breast cancer. Ejso

2008;34(6):626-30.

Ewers B, Gasbjerg A, Zerahn B, Marckmann P.

Impact of vitamin D status and obesity on C-reactive

protein in kidney-transplant patients. J Ren Nutr

2008;18(3):294-300.

Simonsen L, Enevoldsen LH, Stallknecht B, Bulow J.

Effects of local alpha(2)-adrenergic receptor blockade

on adipose tissue lipolysis during prolonged systemic

adrenaline infusion in normal man. Clinical Physiology

and Functional Imaging 2008;28(2):125-31.

Vinther A, Kanstrup IL, Christiansen E, Ekdahl C, Aagaard

P. Testosterone and BMD in Elite Male Lightweight

Rowers. Int J Sports Med 2008;29(10):803-7.

Oversigtsartikler/editorials

Bergenfeldt M, Poulsen IM, Hendel HW, Serizawa RR.

Pancreatic ascites due to rupture of a mucinous cystic

neoplasm. Acta Oncol 2008;47(5):978-81.

43


Forskning 2008

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Forskningsområder

Infektionspatogenese.

Mikrobiologisk diagnostik ved hjælp af genamplifikationsteknik.

Epidemiologisk forskning.

Forskningsaktiviteter

Projekter vedrørende:

Stafylokokinfektioner.

Meningitis og sepsisbehandling.

Overvågning af bakteriæmier.

Overvågning af antibiotikaresistens.

Molekylærbiologiske metoder til diagnostik og typning,

specielt med hensyn til Legionella-infektioner.

Antibiotikaresistens.

Infektionsepidemiologi og nosokomielle infektioner

(sygehuserhvervede infektioner).

Originalartikler

Arendrup MC, Fuursted K, Gahrn-Hansen B, Schonheyder

HC, Knudsen JD, Jensen IM, et al. Semi-national

surveillance of fungaemia in Denmark 2004-2006:

increasing incidence of fungaemia and numbers of

isolates with reduced azole susceptibility. Clinical

Microbiology and Infection 2008;14(5):487-94.

Bocher S, Gervelmeyer A, Monnet DL, Molbak K, Skov

RL. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: risk

factors associated with community-onset infections

in Denmark. Clinical microbiology and infection

: the official publication of the European Society

of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

2008; 14(10):942-8.

Brandt CT, Holm D, Liptrot M, Ostergaard C, Lundgren

JD, Frimodt-Moller N, et al. Impact of bacteremia on

the pathogenesis of experimental pneumococcal meningitis.

J Infect Dis 2008;197(2):235-44.

Brandt CT, Simonsen H, Liptrot M, Sogaard LV,

Lundgren JD, Ostergaard C, et al. In vivo study of

experimental pneumococcal meningitis using magnetic

resonance imaging. BMC medical imaging 2008;8:1.

Cavaco LM, Frimodt-Moller N, Hasman H, Guardabassi

L, Nielsen L, Aarestrup FM. Prevalence of quinolone

resistance mechanisms and associations to minimum

inhibitory concentrations in quinolone-resistant

Escherichia coli isolated from humans and swine in

Denmark. Microbial Drug Resistance-Mechanisms

Epidemiology and Disease 2008;14(2):163-9.

Fuursted K, Arpi M, Lindblad BE, Pedersen LN.

Broad-range PCR as a supplement to culture for detection

of bacterial pathogens in patients with a clinically

diagnosed spinal infection. Scand J Infect Dis

2008;40(10):772-7.

Ibler K, Jensen KT, Ostergaard C, Sonksen UW, Bruun

B, Schonheyder HC, et al. Six cases of Aerococcus

sanguinicola infection: Clinical relevance and bacterial

identification. Scand J Infect Dis 2008;40(9):761-5.

Jensen JU, Lundgren B, Hein L, Mohr T, Petersen PL,

Andersen LH, et al. The Procalcitonin And Survival

Study (PASS) - a randomised multi-center investigator-initiated

trial to investigate whether daily measurements

biomarker Procalcitonin and pro-active

diagnostic and therapeutic responses to abnormal Procalcitonin

levels, can improve survival in intensive care

unit patients. Calculated sample size (target population):

1000 patients. BMC infectious diseases 2008;8:91.

Kjerulf A, Hansen DS, Sandvang D, Hansen F, Frimodt-

Moller N. The prevalence of ESBL-producing E-coli and

Klebsiella strains in the Copenhagen area of Denmark.

APMIS 2008;116(2):118-24.

Lester CH, Sandvang D, Olsen SS, Schonheyder HC,

Jarlov JO, Bangsborg J, et al. Emergence of ampicillin-resistant

Enterococcus faecium in Danish hospitals.

The Journal of antimicrobial chemotherapy

2008;62(6):1203-6.

Pedersen M, Brandt CT, Knudsen GM, Ostergaard C,

Skinhoj P, Skovsted IC, et al. The effect of S. pneumoniae

bacteremia on cerebral blood flow autoregulation in

rats. Journal of cerebral blood flow and metabolism :

official journal of the International Society of Cerebral

Blood Flow and Metabolism 2008;28(1):126-34.

Rasmussen RV, Kemp M, Bangsborg JM, Kjerulf

AV, Christensen JB, Bruun NE. Dyrkningsnegativ

Streptococcus pneumoniae endokarditis diagnosticeret

med polymerasekaedereaktion. Ugeskr Laeger

2008;170(39):3070.

Stolle LB, Plock N, Joukhadar C, Arpi M, Emmertsen

KJ, Buerger C, et al. Pharmacokinetics of linezolid in

bone tissue investigated by in vivo microdialysis. Scand

J Infect Dis 2008;40(1):24-9.

44


Forskning 2008

50

45

40

ORIGINALARTIKLER

35

30

25

20

15

10

5

0

350

JOURNAL IMPACT FACTOR

300

250

200

150

100

50

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

2008

45


Forskning 2008

Patologiafdelingen

Forskningsområder

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiologi.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Cancer med henblik på tidlig diagnostik og prognostiske

markører (blære, cervix uteri, mamma og andet).

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Fornari D. Microsatellite analysis in transitional cell

tumours (Ph.d-afhandling).20/6 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Roslind A. ”The protein expression of YKL-40 in breast

cancer. Investigations by immunohistochemistry and

immunoelectron microscopy.” (Ph.d-afhandling).11/4

2008 ved Kobenhavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Originalartikler

Abraham JL, Thakral C, Skov L, Rossen K, Marckmann

P. Dermal inorganic gadolinium concentrations: evidence

for in vivo transmetallation and long-term persistence

in nephrogenic systemic fibrosis. Br J Dermatol

2008;158(2):273-80.

Begum FD, Hogdall CK, Kjaer SK, Blaakaer J, Christensen

L, Ryan A, et al. Distribution of microsatellite

instability in Danish ovarian tumor patients and the

prognostic value in ovarian cancer patients. Oncol Res

2008;17(1):43-9.

Benn CS, Diness BR, Roth A, Nante E, Fisker AB, Lisse

IM, et al. Effect of 50 000 IU vitamin A given with

BCG vaccine on mortality in infants in Guinea-Bissau:

randomised placebo controlled trial. Br Med J

2008;336(7658):1416-20.

Bertelsen L, Mellemkjaer L, Balslev E, Olsen JH.

Benign breast disease among first-degree relatives

of young breast cancer patients. Am J Epidemiol

2008;168(3):261-7.

Christiansen P, Friis E, Balslev E, Jensen D, Moller S.

Sentinel node biopsy in breast cancer: Five years experience

from Denmark. Acta Oncol 2008;47(4):561-8.

Corsino PE, Davis BJ, Norgaard PH, Parker NNT, Law

M, Dunn W, et al. Mammary Tumors Initiated by

Constitutive Cdk2 Activation Contain an Invasive

Basal-like Component. Neoplasia (New York, NY)

2008;10(11):1240.

Eriksen JR, Bech JI, Linnemann D, Rosenberg J. Laparoscopic

intraperitoneal mesh fixation with fibrin sealant

(Tisseel((R))) vs. titanium tacks: a randomised controlled

experimental study in pigs. Hernia 2008;12(5):483-

91.

Garly ML, Trautner SL, Marx C, Danebod K, Nielsen

J, Ravn H, et al. Thymus size at 6 months of age and

subsequent child mortality. J Pediatr 2008;153(5):683-8.

Ghoussaini M, Song H, Koessler T, Al Olama AA, Kote-

Jarai Z, Driver KE, et al. Multiple loci with different

cancer specificities within the 8q24 gene desert. J Natl

Cancer Inst 2008;100(13):962-6.

Hogdall EV. Cancer antigen 125 and prognosis. Curr

Opin Obstet Gynecol 2008;20(1):4-8.

Hogdall EV, Christensen L, Hogdall CK, Frederiksen

K, Gayther S, Blaakaer J, et al. Distribution of p53

expression in tissue from 774 Danish ovarian tumour

patients and its prognostic significance in ovarian carcinomas.

APMIS 2008;116(5):400-9.

Hogdall EV, Christensen L, Kjaer SK, Blaakaer J, Jarle

CI, Gayther S, et al. Protein expression levels of carcinoembryonic

antigen (CEA) in Danish ovarian cancer

patients: from the Danish ’MALOVA’ovarian cancer

study. Pathology (Phila) 2008;40(5):487-92.

Holm M, Paaschburg B, Balslev E, Axelsson CK, Willemoe

GL, Flyger HL. Intraoperative immunohistochemistry

staining of sentinel nodes in breast cancer: Clinical

and economical implications. Breast 2008;17(4):372-5.

Horn LC, Reichert A, Oster A, Arndal SF, Trunk MJ,

Ridder R, et al. Immunostaining for p16(INK4a) used

as a conjunctive tool improves interobserver agreement

of the histologic diagnosis of cervical intraepithelial

neoplasia. Am J Surg Pathol 2008;32(4):502-12.

Ingemann-Hansen O, Lidang M, Niemann I, Dinesen

J, Baandrup U, Svanholm H, et al. Screening history of

women with cervical cancer: a 6-year study in Aarhus,

Denmark. Br J Cancer 2008;98(7):1292-4.

Kummerlin I, ten Kate F, Smedts F, Horn T, Algaba F,

Trias I, et al. Core biopsies of renal tumors: A study on

diagnostic accuracy, interobserver, and intraobserver

variability. Eur Urol 2008;53(6):1219-27.

46


Forskning 2008

Kummerlin IPED, Smedts F, ten Kate FJW, Horn T,

Algaba F, Trias I, et al. Cytological Punctures in the

Diagnosis of Renal Tumours: A Study on Accuracy and

Reproducibility. Eur Urol 2008;55(1):187-9.

Kyndi M, Sorensen FB, Knudsen H, Alsner J, Overgaard

M, Nielsen HM, et al. Carbonic anhydrase IX and

response to postmastectomy radiotherapy in high-risk

breast cancer: a subgroup analysis of the DBCG82 b

and c trials. Breast Cancer Research 2008;10(2):R24.

Kyndi M, Sorensen FB, Knudsen H, Alsner J, Overgaard

M, Nielsen HM, et al. Impact of BCL2 and p53 on

postmastectomy radiotherapy response in high-risk

breast cancer. A subgroup analysis of DBCG82 b&c.

Acta Oncol 2008;47(4):608-17.

Kyndi M, Sorensen FB, Knudsen H, Overgaard M,

Nielsen HM, Andersen J, et al. Tissue microarrays

compared with whole sections and biochemical analyses.

A subgroup analysis of DBCG82 b&c. Acta Oncol

2008;47(4):591-9.

Larsen MS, Mortensen S, Nordling J, Horn T. Quantifying

mast cells in bladder pain syndrome by immunohistochemical

analysis. BJU Int 2008;102(2):204-7.

Mann A, Hogdall E, Ramus SJ, DiCioccio RA, Hogdall C,

Quaye L, et al. Mismatch repair gene polymorphisms

and survival in invasive ovarian cancer patients. Eur J

Cancer 2008;44(15):2259-65.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Thomsen HS. Clinical

manifestations of gadodiamide-related nephrogenic

systemic fibrosis. Clin Nephrol 2008;69(3):161-8.

Marklund M, Torp-Pedersen S, Bentzon N, Thomsen C,

Roslind A, Nolsoe CP. Contrast kinetics of the malignant

breast tumour--border versus centre enhancement

on dynamic midfield MRI. Eur J Radiol 2008;65(2):279-

85.

Martins CL, Garly ML, Bale C, Rodrigues A, Ravn

H, Whittle HC, et al. Protective efficacy of standard

Edmonston-Zagreb measles vaccination in infants aged

4.5 months: interim analysis of a randomised clinical

trial. Br Med J 2008;337(7665):a661.

Nygaard B, Frisch T, Kiss K. Papillært thyroideakarcinom

med kraftig farvning for tyroperoxidase. Ugeskr

Laeger 2008;170(18):1571.

Pearce CL, Wu AH, Gayther SA, Bale AE, Beck PA,

Beesley J, et al. Progesterone receptor variation and

risk of ovarian cancer is limited to the invasive endometrioid

subtype: results from the Ovarian Cancer

Association Consortium pooled analysis. Br J Cancer

2008;98(2):282-8.

Pedersen JF, Madsen LG, Larsen VA, Hamberg O, Horn

T, Federspiel B, et al. A Doppler waveform index to

characterize hepatic vein velocity pattern and evaluate

hepatic fibrosis. J Clin Ultrasound 2008;36(4):208-11.

Petri AL, Simonsen AH, Yip TT, Hogdall E, Fung ET,

Lundvall L, et al. Three new potential ovarian cancer

biomarkers detected in human urine with equalizer

bead technology. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;1-9.

Quaye L, Gayther SA, Ramus SJ, Di Cioccio RA,

McGuire V, Hogdall E, et al. The effects of common

genetic variants in oncogenes on ovarian cancer survival.

Clin Cancer Res 2008;14(18):5833-9.

Ramus SJ, Vierkant RA, Johnatty SE, Pike MC, Van

Den Berg DJ, Wu AH, et al. Consortium analysis of

7 candidate SNPs for ovarian cancer. Int J Cancer

2008;123(2):380-8.

Risum S, Hogdall C, Loft A, Berthelsen AK, Hogdall E,

Nedergaard L, et al. Prediction of suboptimal primary

cytoreduction in primary ovarian cancer with

combined positron emission tomography/computed

tomography--a prospective study. Gynecol Oncol

2008;108(2):265-70.

Roslind A, Johansen JS, Christensen LJ, Kiss K, Balslev

E, Nielsen DL, et al. High serum levels of YKL-40 in

patients with squamous cell carcinoma of the head and

neck are associated with short survival. Int J Cancer

2008;122(4):857-63.

Roslind A, Balslev E, Kruse H, Staergaard B, Horn

T. Subcellular localization of YKL-40 in normal and

malignant epithelial cells of the breast. Ultrastruct

Pathol 2008;32(3):101-6.

Skov BG, Fischer BM, Pappot H. Oestrogen receptor

beta over expression in maces with non-small cell lung

cancer is associated with better survival. Lung Cancer

2008;59(1):88-94.

Skov BG, Krasnik M, Lantuejoul S, Skov T, Brambilla

E. Reclassification of neuroendocrine tumors improves

the separation of carcinoids and the prediction of

survival. Journal of thoracic oncology : official publica­

47


Forskning 2008

tion of the International Association for the Study of

Lung Cancer 2008;3(12):1410-5.

Soegaard M, Jensen A, Frederiksen K, Hogdall E,

Hogdall C, Blaakaer J, et al. Accuracy of self-reported

family history of cancer in a large case-control study of

ovarian cancer. Cancer Causes Control 2008;19(5):469-

79.

Danish Breast Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol

2008;26(9):1419-26.

Roslind A, Knoop AS, Jensen MB, Johansen JS, Nielsen

DL, Price PA, et al. YKL-40 protein expression is not

a prognostic marker in patients with primary breast

cancer. Breast Cancer Res Treat 2008;112(2):275-85.

Soegaard M, Kjaer SK, Cox M, Wozniak E, Hogdall E,

Hogdall C, et al. BRCA1 and BRCA2 mutation prevalence

and clinical characteristics of a population-based

series of ovarian cancer cases from Denmark. Clin

Cancer Res 2008;14(12):3761-7.

Song H, Koessler T, Ahmed S, Ramus SJ, Kjaer SK,

DiCioccio RA, et al. Association study of prostate

cancer susceptibility variants with risks of invasive

ovarian, breast, and colorectal cancer. Cancer Res

2008;68(21):8837-42.

Song H, Hogdall E, Ramus SJ, DiCioccio RA, Hogdall

C, Quaye L, et al. Effects of common germ-line genetic

variation in cell cycle genes on ovarian cancer survival.

Clin Cancer Res 2008;14(4):1090-5.

Steenholdt C, Andresen L, Pedersen G, Hansen A, Brynskov

J. Expression and function of toll-like receptor 8

and Tollip in colonic epithelial cells from patients with

inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol

2008;1.

ORIGINALARTIKLER

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Talman MLM, Rasmussen BB, Andersen J, Christensen

IJ. Estrogen receptor analyses in the Danish Breast

Cancer Cooperative Group. History, methods, prognosis

and clinical implications. Acta Oncol 2008;47(4):789-94.

Van der Wijk J, Van der Wijk J, Horn T, Nyengaard JR,

Wijkstra H, Nordling J, et al. Three-dimensional stereology

as a tool for evaluating bladder outlet obstruction.

Scand J Urol Nephrol 2008;42(1):40-6.

Oversigtsartikler/editorials

Bergenfeldt M, Poulsen IM, Hendel HW, Serizawa RR.

Pancreatic ascites due to rupture of a mucinous cystic

neoplasm. Acta Oncol 2008;47(5):978-81.

Proceeding paper

Kyndi M, Sorensen FB, Knudsen H, Overgaard M,

Nielsen HM, Overgaard J. Estrogen receptor, progesterone

receptor, HER-2, and response to postmastectomy

radiotherapy in high-risk breast cancer: The

JOURNAL IMPACT FACTOR

5

0

350

300

250

200

150

100

50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

48


Forskning 2008

Radiologisk Afdeling

Forskningstyper

MR-skanning, f.eks. akut, brystkræft, tarmsygdomme,

urinveje, kontraststoffer, gigtlidelser, karsygdomme,

livsstilsygdomme,

CT-skanning f.eks. evaluering af knoglerne, kemoterapi,

colonografi.

Kvalitetssikring.

Fagglidning.

Diagnostiske strategier.

Forskningsaktiviteter

Radiologiske problemer inden for diagnostik, intervention

og lægemidler ved anvendelse af forskellige

modaliteter. Der fokuseres i særdeleshed på MR-skanning,

herunder feltstyrker. Ernæringsmæssige aspekter.

Arthrit, diagnostik og follow-up. MR-colonografi. Evaluering

af inflammatoriske tarmsygdomme Onkoradiologisk

grundforskning. CT-scanning ved urologiske

problemstillinger. Evaluering af onkologisk behandling.

Lokal behandling af levermetastaser. Ultralydskanning

med kontrast med henblik på tumordiagnostik.

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Dohn UM. Progression and repair of rheumatoid

arthritis bone erosions (Ph.d-afhandling).9/12 2008 ved

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

Achiam MP, Chabanova E, Logager VB, Thomsen

HS, Rosenberg J. MR Colonography with fecal tagging:

Barium vs. barium ferumoxsil. Acad Radiol

2008;15(5):576-83.

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, et al. Therapeutic dendritic

cell vaccination of patients with metastatic renal cell

carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J Immunother

2008;31(8):771-80.

Brisling S, Adamsen S, Norgaard H, Brink L, Hermann

KL, Arnesen RB. Computertomografisk kolografi ved

inkomplet koloskopi. Ugeskr Laeger 2008;170(18):1563-6.

Chabanova E, Logager VB. The role of imaging in the

oncological prostate. Acta radiologica (Stockholm, Sweden

: 1987) 2008;49(1):4.

Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, Bolondi L, Bosio

M, Calliada F, et al. Guidelines and good clinical practice

recommendations for contrast enhanced ultrasound

(CEUS) - Update 2008. Ultraschall Med 2008;29(1):28-44.

Dohn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E,

Moller J, Thomsen HS, et al. Detection of bone erosions

in rheumatoid arthritis wrist joints with magnetic

resonance imaging, computed tomography and radiography.

Arthritis Research & Therapy 2008;10(1):R25.

Elkjaer M, Dinesen L, Benazzato L, Rodriques J, Logager

VB, Munkholm P. Efficacy of Infliximab treatment

in patients with severe Fistulizing Hidradenitis Suppurativa.

Crohn’s and Colitis 2008;2(3):241-5.

Kanal E, Broome DR, Martin DR, Thomsen HS. Response

to the FDA’s May 23, 2007, nephrogenic systemic

fibrosis update. Radiology 2008;246(1):11-4.

Kristensen BH, Laursen FJ, Logager V, Geertsen PF,

Krarup-Hansen A. Dosimetric and geometric evaluation

of an open low-field magnetic resonance simulator for

radiotherapy treatment planning of brain tumours.

Radiother Oncol 2008;87(1):100-9.

Lauritsen J, Andersen JR, Nordling J, Thomsen HS.

Unenhanced computed tomography in acute renal colic

reduces cost outside radiology department. Acta radiologica

(Stockholm, Sweden : 1987) 2008;49(10):1182-6.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Thomsen HS. Clinical

manifestations of gadodiamide-related nephrogenic

systemic fibrosis. Clin Nephrol 2008;69(3):161-8.

Morcos SK, Thomsen HS. Nephrogenic systemic

fibrosis: More questions and some answers. Nephron

Clinical Practice 2008;110(1):C24-C31.

Morcos SK, Bellin MF, Thomsen HS, Almen T, Aspelin

P, Heinz-Peer G, et al. Reducing the risk of iodine-based

and MRI contrast media administration: Recommendation

for a questionnaire at the time of booking. Eur J

Radiol 2008;66(2):225-9.

Nielsen YW, Thomsen HS, Moller JM. Helkrops

magnetisk resonans-angiografi. Ugeskr Laeger

2008;170(34):2575-8.

Nielsen YW. Contrast-enhanced MRA of popliteal

artery aneurysm. Eurorasd 2008;case no. 7276.

Rydahl C, Thomsen HS, Marckmann P. High Prevalence

of Nephrogenic Systemic Fibrosis in Chronic Renal

Failure Patients Exposed to Gadodiamide, a Gadolinium-Containing

Magnetic Resonance Contrast Agent.

Invest Radiol 2008;43(2):141.

Thomsen HS, Morcos SK, Barrett BJ. Contrast-induced

nephropathy: The wheel has turned 360 degrees. Acta

Radiol 2008;49(6):646-57.

49


Forskning 2008

Thomsen HS, Marckmann P. Extracellular Gd-

CA: Differences in prevalence of NSF. Eur J Radiol

2008;66(2):180-3.

Thomsen HS. Is NSF only the tip of the ”gadolinium

toxicity” iceberg? J Magn Reson Imaging

2008;28(2):284-6.

Thomsen HS, Marckmann P. MRI contrast media are

used to improve visualization of abnormal structures

or lesions in various parts of the body. Introduction.

Eur J Radiol 2008;66(2):153-9.

Thomsen HS, Morcos SK, Barrett BJ. Selecting appropriate

contrast media for preventing contrast-induced

nephropathy - (Response to sang-ho jo). Acta Radiol

2008;49(7):788-9.

Thomsen HS, Morcos SK, Erley CM, Grazioli L, Bonomo

L, Ni ZH, et al. The ACTIVE trial: Comparison of the

effects on renal function of lomeprol-400 and lodixanol-320

in patients with chronic kidney disease undergoing

abdominal computed tomography. Invest Radiol

2008;43(3):170-8.

Thomsen HS, Marckmann P, Logager VB. Update on

nephrogenic systemic fibrosis. Magn Reson Imaging

Clin N Am 2008;16(4):551-60, vii.

Thomsen HS. Contrast considerations in pregnancy. In:

Kalra MK, Saini S, Rubin GD, eds. MDCT From protocols

to Practice. 2 ed. Heidelberg: Springer; 2008:52-5.

Thomsen HS. Contrast media, Iodinated. In: Baert AL,

ed. Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Heidelberg:

Springer Verlag; 2008:490-4.

Thomsen HS, Bellin MF. Contrast media, Iodinated,

Applications in Conventional Radiography and CT.

In: Baert AL, ed. Encyclopedia of Diagnostic Imaging.

Heidelberg: Springer Verlag; 2008:494-5.

Thomsen HS, Bellin MF. Necrosis, Papillary, Renal.

In: Baert AL, ed. Encyclopedia of Diagnostic Imaging.

Heidelberg: Springer Verlag; 2008:1191-2.

Thomsen HS. MDCT and Contrast Media: What are the

risks? In: Becker CB, Blum A, Ertl-Wagner B, Paul JP,

Romano L, Stoker J, et al, eds. MDCT Technology and

applications - Selected reviews. Heidelberg: Springer

Verlag; 2008:71-7.

50

45

40

Thomsen HS, Johannesen HH, Logager VB, Hansen

RH. Magnetisk resonans-skanning. Ugeskr Laeger

2008;170(41):3211.

Thomsen HS. Contrast-induced nephropathy

in computed tomography. Hospital Healthcare

2008;2007/2008:178-81.

Thomsen HS. Contrasting fortunes. Medical Imaging

Technology 2008;1:47-9.

Thomsen HS. Nephrogenic Systemic Fibrosis. Imaging

Decisions MRI 2008;11(4):13-8.

ORIGINALARTIKLER

35

30

25

20

15

10

5

50

Bogkapitler

Bellin MF, Jakobsen JA, Thomsen HS, Marcos SK. Contrast

media, Extravasation. In: Baert AL, ed. Encyclopedia

of Diagnostic Imaging. Heidelberg: Springer Verlag;

2008:488-90.

Grainger RG, Thomsen HS, Morcos SK, Kohl D-M,

Roditi G. Intravascular contrast media Radiology,

CT and MRI. In: Adam A, Dixon AK, eds. Grainger &

Allison’s Diagnostic Radiology. A textbook of Medical

Imaging. 5 ed. Philadelphia: Churchill Livingstone

(Elsevier); 2008:31-54.

Stacul F, Webb JAW, Thomsen HS, Morcos SK. Adverse

Reactions, Iodinated Contrast Media, Delayed. In: Baert

AL, ed. Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Heidelberg:

Springer Verlag; 2008:47-9.

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

350

300

250

200

150

100

50

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Forskning 2008

51


Herlev Hospital

www.herlevhospital.dk

More magazines by this user
Similar magazines