Herlev_Hospital_Dommerbetaenkning.pdf - Henning Larsen ...

herlevhospital.dk

Herlev_Hospital_Dommerbetaenkning.pdf - Henning Larsen ...

P-hus

Paenthotel


kongres

Vestgaden

Kirke/bederum

Hovedindgang

ETAPE 2

Indgang Børn

Forplads

Grønnegård

Kontor/ Forskerskole

Indgang Lægevagt

Parkering

Ambulance

Indgang FAM

HELHEDSPLAN

NYBYGGERI

RÅDGIVNING

P-hus

KONKURRENCE

UDBYGNING AF HERLEV Shunt HOSPITAL

Fremdig

fuld udbygning

Regnvandsbassin

DOMMERBETÆNKNING

APRIL 2011

Tilslutning

Hjortespringsvej

HERLEV HOSPITAL

NYBYG


P-hus

et

patientvenligt

rationelt og

fremtidssikret

hospital

Paenthotel

kongres

Vestgaden

Kirke/bederum

Hovedindgang

ETAPE 2

Grønnegård

Indgang Børn

Forplads

Kontor/ Forskerskole

Indgang Lægevagt

Indgang FAM

Parkering

Ambulance

P-hus

Shunt

Fremdig fuld udbygning

Regnvandsbassin

Tilslutning

Hjortespringsvej


konkurrence

udbygning af Herlev Hospital

Helhedsplan

Nybyggeri

Rådgivning

dommerbetænkning

april 2011

herlev hospital

nybyg

1


intro

04

05

06

10

16

32

44

56

68

indhold

Konkurrencen

Opgaven

Deltagerne

Bedømmelsen

Generelle bemærkninger

forslagene

Forslag 4/35439 | 3,4 point | Vinder

Forslag 3/49913 | 2,9 point

Forslag 5/36059 | 2,9 point

Forslag 2/10561 | 2,5 point

Forslag 1/35791 | ukonditionsmæssigt

udbygning af herlev hospital

Herlev Hospital er af Region Hovedstaden udnævnt til områdehospital

i planlægnings- og optageområde Midt og

skal fremover varetage den akutte behandling inden for kirurgi

og medicin af 425.000 borgere. Hertil kommer, at

kvinde/barn specialerne og fødsler fra optageområdet

samles på Herlev Hospital, ligesom profilen som højt specialiseret

kræfthospital videreføres. Formålet er at styrke

den faglige kvalitet i behandlingen, give et bedre grundlag

for forskning og udvikling, samt sikre en effektiv drift.

indbudt projektkonkurrence

For at kunne varetage de nye opgaver er der behov for et

større anlægsprojekt på Herlev Hospital, hvorfor der i april

2010 blev udskrevet en projektkonkurrence med det formål

at få belyst mulighederne for en optimal udbygning.

Dette resulterede i, at der i efteråret 2010 blev indleveret 5

inspirerende forslag til bedømmelse.

Succeskriterierne for fremtidens hospital er mange og facetterede.

For at sikre, at de fysiske faciliteter kan opdateres

parallelt med indførelse af fremtidig teknologi og behandlingsmetoder,

er fleksibilitet en vigtig parameter lige som et

optimalt personflow og en effektiv ressourceudnyttelse.

Hertil kommer, at forslagene skal demonstrere evnen til at

forholde sig til udgangspunktet, det eksisterende byggeri,

som er et hovedværk i dansk arkitektur.

De indleverede forslag har taget udgangspunkt i visionen

om, at de fysiske rammer, integration af kunst og behandling

af uderum skal skabe en samlet oplevelse for patienter,

pårørende og personale af ”at mennesket er i centrum” og

dermed tilgodese patientens behov for tryghed og nærvær,

samtidig med at faciliteterne understøtter den faglige

kvalitet af hospitalets ydelser.

Efter en lang og grundig bedømmelsesperiode er dommerkomiteen

nået frem til en enig afgørelse, som definerer at

hospitalsbyggeri kan være andet end firkantet.

Dommerkomiteen

April 2011

3


konkurrenceområdet

servicebygning

blok 07

kapel

blok 09

barak

pavillon 9

pavillon 8

pavillon 7

pavillon 10

behandlingsbygning

blok 05

stråleterapi

bygning

pavillon 0

sengebygning

blok 01

auditorium

blok 02

indgang

parkering

elevskole

blok 12

parkering

Herlev Ringvej

parkering

regnvandsbassin

hjortespringvej

parkering

eksisterende forhold

4


konkurrenceopgaven

DEN STILLEDE OPGAVE

Konkurrenceopgaven omfatter 3 hovedelementer:

• Helhedsplan

• Nybyggeri

• Rådgivning

Helhedsplan

Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt

sigt). Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel

planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital.

Ud over at fastlægge placeringen af det forestående

nybyggeri – herunder samspillet med det eksisterende hospital

– skal planen anvise fremtidige udbygningsmuligheder,

således at der skabes sikkerhed for, at nuværende og

fremtidige byggeprojekter spiller sammen.

Nybyggeri

Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for

FAM (Fælles Akutmodtagelse) og for KBB (Kvinde/Barnbygning)

samt forslag til parkering i konstruktion og nødstrømsanlæg.

Nybyggeriet kan udføres som en eller flere

bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende

hospital. Dog kan parkering i konstruktion godt

ligge separat. Konkurrencedeltagerne skulle for deres forslag

særskilt belyse nedenstående fire udvalgte områder:

Hovedindgang

Belysning af hvorledes den fremtidige ankomst til Herlev

Hospital kan ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis

eksisterende byggeri og nybyggeri skal foregå, herunder

ankomst til FAM.

Modtagelsen i FAM

Placering af modtageområdet herunder hvorledes modtagelse

af forskellige patienttyper kan ske, samt hvorledes

disse kan fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder.

Fødeområde

Indretning af et fødeområde hvor fødestuer kombineret

med opholdsstuer og tilhørende birum udgør en velfungerende

og rationel enhed.

Sengeafsnit i Gastroenheden

Indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden set i relation

til placering af plejepersonalets arbejdsstationer.

Tilbud om rådgivning

Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering

af 1. etape. Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag

skal konkurrencedeltagerne afgive honorartilbud på den

rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået

aftale om med vinderen.

Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser,

landskabsarkitektydelser, ydelser i forhold til bygningsintegreret

kunst, inventar og udstyr samt projekteringsledelse.

Rådgivningsydelsen omfatter FAM samt KBB, parkering i

konstruktion samt landskabsarbejder, (herunder veje og

stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen.

5


deltagerne

FORSLAG 1 / 35791

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Arkitektfirmaet Jens Clementsen

YLP Arkitekter (Sverige)

GHB Landskabsarkitekter og byplanlægger

Lemming & Eriksson as

ÅF HH (Sverige)

(Jacobs Engineering Group Inc. (Frankrig))

FORSLAG 2 / 10561

DISSING+WEITLING architecture a|s

Medplan as arkitekter (Norge)

Buro Happold Limited (England)

/Buro Happold ApS (DK)

Marianne Levinsen Landskab ApS

Hansen, Carlsen & Frølund A/S

Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S

FORSLAG 3 / 49913

Schmidt Hammer Lassen Architects

Arcrum Arkitekter

Heinle, Wischer und Partner Architekten (Tyskland)

HT-Hospitaltechnik (Tyskland)

Midtconsult A/S

Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG (Tyskland)

ÅF – Hansen & Henneberg

Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design

FORSLAG 4 / 35439

Henning Larsen Architects A/S

Friis & Moltke A/S

Orbicon | Leif Hansen A/S

Norconsult A/S (Norge)

NNE Pharmaplan A/S

Brunsgaard & Laursen ApS

SLA A/S

FORSLAG 5 / 36059

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S

Alectia A/S

Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma A/S

Lohfert & Lohfert A/S

Nosyko Danmark A/S

6


edømmelsen

konkurrencen

Konkurrencen er udskrevet af Herlev Hospital. Konkurrencen

er afholdt som en projektkonkurrence i henhold til EUdirektiv

2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet

d. 29. april 2010, og deltagerne indleverede deres

forslag d. 29. oktober 2010. 14 teams søgte om prækvalifikation.

Fem teams blev inviteret til at deltage. Konkurrencevederlaget

var på kr. 500.000 ekskl. moms. Alle fem forslag

blev rettidigt indleveret.

BEDØMMELSEN

Der har været afholdt fem heldagsmøder i dommerkomiteen

og derudover et fagdommermøde og et ekspert- og

rådgiver møde.

Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev

der bl.a. foretaget en teknisk, funktionel og arkitektonisk

vurdering af forslagene. Der blev parallelt med dette foretaget

en successiv kalkulation af alle 5 forslags anlægsøkonomi.

Kalkulationen blev foretaget af Niras. Desuden har

Lett Advokatfirma været inddraget som rådgiver for dommerkomiteen

i forbindelse med vurderingen af forslagenes

konditionsmæssighed.

I forslag 1 oversteg arealet det forventede bruttoareal betragteligt.

Den successive kalkulation af forslag 1’s anlægsøkonomi

viste, at den sandsynlige anlægssum ville være ca.

30 % over den budgetterede økonomiske ramme. Inden

pointgivningen blev foretaget, besluttede dommerkomiteen

derfor i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne,

at forslaget skulle erklæres ukonditionsmæssigt. Da forslaget

indtil det tidspunkt havde været med i bedømmelsen,

blev det besluttet at medtage bemærkninger til forslaget i

dommerbetænkningen.

udpegning af vinder

Bedømmelsen af de øvrige forslag 2,3,4 og 5 blev afviklet i

to faser. I første fase blev forslagene vurderet og tildelt

point fra 1-5 i henhold til de fastlagte kriterier, bortset fra

honorartilbuddet. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter

med honorartilbud åbnet, og der blev foretaget en samlet

pointgivning og foretaget den angivne vægtning. På

denne baggrund besluttede en enig dommerkomite, at udpege

forslag 4 som vinder af konkurrencen.

Pointresultat

Forslag 4 samlet antal vægtede point 3,4 VINDER

Forslag 3 samlet antal vægtede point 2,9

Forslag 5 samlet antal vægtede point 2,9

Forslag 2 samlet antal vægtede point 2,0

Forslag 1 ukonditionsmæssigt ikke tildelt point

Honorartilbud

Forslag 2 honorartilbud 113,5 mio.

Forslag 4 honorartilbud 134,0 mio.

Forslag 3 honorartilbud 139,8 mio.

Forslag 5 honorartilbud 170,0 mio.

Forslag 1 honorartilbud ikke medtaget

BEDØMMELSESKRITERIER

1. Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige

og funktionelle forhold), vægtning 35 %

2. Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 %

3. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets

bæredygtighed), vægtning 15 %

4. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi og metode),

vægtning 15 %

5. Det tilbudte honorar, vægtning 10 %

Uddybende bemærkninger til ovenstående fremgår neden for.

Forslagets funktionelle forhold

• Forslagets evne til at sikre et optimalt flow for patienter,

pårørende, personale og varer – både i helhedsplanen

(tilkørsel, parkering m.v.) og i nybyggeriet (ankomst,

behandling m.v.).

• Robusthed og fleksibilitet overfor bl.a. fremtidige ombygninger

og udvikling af nye behandlingsformer.

• Forslagets evne til at sikre, at nybyggeriet integreres

med det eksisterende hospital.

Forslagets arkitektoniske forhold

• Forslagets evne til at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets

koncept respekterer den eksisterende arkitektur,

men samtidig har sin egen identitet.

• Forslagets evne til at sikre, at bygningsudformning, integration

af kunst og behandling af uderum skaber en

samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale

af ”at mennesket er i centrum”.

7


Forslagets ingeniørmæssige forhold

• Forslagets valg af konstruktions- og installationsprincipper

som skal sikre fleksibilitet i den fremtidige disponering

af rum og funktioner.

• Forslagets beskrivelse af bæredygtighed.

• Forslagets beskrivelse af de valgte materialer i forhold

til levetid og vedligeholdelse.

• Beskrivelse af forslagets forhold vedrørende tilgængelighed

til og vedligeholdelse af de tekniske installationer.

Forslagets realiserbarhed

• Økonomisk kontrolberegning er udført på de enkelte

konkurrenceprojekters totaløkonomi (byggeudgifter

og overordnet vurdering af drift og vedligeholdelsesudgifter)

af et eksternt, uafhængigt firma. Dette firma har

indgået som rådgiver for dommerkomitéen.

• Det har været et ufravigeligt krav, at konkurrencedeltagerne

gennem budgetkalkulation har sandsynliggjort,

at forslaget kan udføres inden for den angivne budgetramme.

Budgetkalkulationen er vurderet og efterkalkuleret

som led i evalueringen af forslagene. Hvor vurderingen

og efterkalkulationen har givet begrundet tvivl

om, hvorvidt forslaget som krævet kan udføres inden

for budgetrammen, er tilbuddet blevet anset for ukonditionsmæssigt.

• Konkurrencedeltagerne skulle vedlægge egen kalkulation

af konkurrenceforslaget der dokumenterede,

at budgetrammen kunne overholdes. Matrix for råd-

givernes egen kalkulation af den økonomiske ramme,

er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Den eksterne

rådgiver har foretaget sin økonomiske kontrolberegning

ud fra samme matrix.

• Ved vurderingen af metode er der lagt vægt på, i hvor

høj grad forslaget understøtter projektets mulighed for

at opnå de beskrevne ønsker og mål, og om den foreslåede

metode er smidig, effektiv og sikrer den højest

mulige kvalitet i ydelserne.

Honorartilbud

• Det tilbudte honorar er vurderet ud fra en samlet vurdering

af det tilbudte honorar, samt de tilbudte timesatser

for angivne medarbejderkategorier.

DOMMERKOMITÉ

Medlem af Regionsrådet, formand for dommerkomiteen

Leila Lindén

Medlem af Regionsrådet Marianne Stendell

Medlem af Regionsrådet Abbas Razvi

Medlem af Regionsrådet (substitut for Allan Schneidermann)

Steen Olesen

Medlem af Regionsrådet Henrik Thorup

Medlem af Regionsrådet Birgit Tystrup

Udpeget af Arkitektforeningen:

Fagdommer arkitekt MAA Jesper Lund

Fagdommer arkitekt MAA Anders Tyrrestrup

Fagrådgiver (uden stemmeret) landskabsarkitekt,

MAA, MDL, Emma Hessner

Udpeget af FRI:

Fagdommer ingeniør FRI, Kurt Nielsen-Dharmaratne

Tilforordnede uden stemmeret:

Hospitalsdirektør for Herlev Hospital Søren Rohde

Koncerndirektør i Region Hovedstaden Morten Rand Jensen

Dommerkomiteens sekretærer

Arkitekt MAA, Arkitektforeningen, Sekretariat

Anne-Mette Bølling

Projektleder og Arkitekt MAA, Herlev Hospital

Anette Madsen

Udbudsrådgiver, MUNKSGAARDplusANDERSEN

Knud Toft Andersen

8


edømmelsen

RÅDGIVERE

Interne rådgivere for dommerkomiteen

Repræsentant for Fælles Akutmodtagelsen

Ledende Overlæge Inger Søndergaard

Repræsentant for Gastroenheden,

Ledende Oversygeplejerske Kirsten Ravn

Repræsentant for Gynækologisk/obstetrisk afdeling,

Ledende Overlæge Morten Lebech

Repræsentant for Intensivafdelingen,

Overlæge Tina Waldau

Repræsentant for Pædiatrisk afd.

Ledende Oversygeplejerske Merete Thomsen

Repræsentant for Intern Service og Logistik,

Strategisk Chef Michael Wallin

Repræsentant for Arbejdsmiljøenheden,

Sikkerhedsleder Ruth Nielsen

Repræsentant for Bygge - og teknikafdelingen,

Hans Olesen

Repræsentant for Nybyg,

Projektleder og Arkitekt MAA Jesper Myhr

Repræsentant for Nybyg,

Hospitalsplanlægger Bo Johansen

Repræsentant for Nybyg, John Bendix

Leila Lindén

Marianne Stendell

Abbas Razvi

Steen Olesen

Henrik Thorup

Eksterne rådgivere

Civilingeniør, speciale i bæredygtigt byggeri

Olaf Bruun Jørgensen

Speciale i trafikplanlægning Jacob Deichmann,

Kunstfaglig rådgiver, udpeget fra Statens Kunstfond

Erik Steffensen

Overslagsberegner, Niras, Martin Tue Mikkelsen

Konkurrencens sekretær

Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA,

Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning

Strandgade 27 A, DK- 1401 København K

amb@arkitektforeningen.dk

Birgit Tystrup

Jesper Lund

Anders Tyrrestrup

Kurt Nielsen-Dharmaratne

9


Eksisterende forhold

forslag 1

forslag 2

forslag 3

forslag 4 – vinder forslag 5

10


generelle bemærkninger

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Det drejer sig om helbredelse og ofte om liv og død. Derfor

er funktionalitet og rationel logistik i hospitalsarkitektur en

styrende faktor og vejer tungt i forhold til æstetiske eller

formelle præferencer. Dette betyder ikke, at arkitekturens

grundlæggende udgangspunkt i samspillet mellem form

og indhold og rumoplevelse ikke har betydning, når der

tegnes hospitaler. Tværtimod er en begavet orkestrering

af de funktionelle og tekniske afhængigheders betydelige

bindinger blevet en endnu mere væsentlig forudsætning

for at tilgodese fremtidens krav. Det er krav til patientvenlige

flows, helende fysiske rammer og honorering af stadig

øgede krav til rationalitet, effektivitet og funktionalitet.

I nærværende konkurrence har fem danske teams – flere

med internationale samarbejdspartnere – givet deres bud

på den komplekse opgave, det er at udvide Herlev hospital.

Konkurrencedeltagernes evne til at skabe arkitektur

og syntese sættes i konkurrencen yderligere på prøve af

den store udfordring, det er at skulle udbygge og tilføje nye

bygninger til et verdenskendt hovedværk i dansk arkitektur.

Herlev Hospitals monumentale strukturalisme og majestætiske

helhed i kompositionen af behandlingsbasen,

sengetårnet og de skulpturelle auditorieskaller kræver,

som det formuleres i konkurrenceprogrammet, at forslaget

evner at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept

respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har

sin egen identitet.

Forslagenes evne til at skabe helheder, samlet identitet og

forholde sig til opgavens iboende modsætning og den udfordring,

det er at skulle respektere det eksisterende byggeri

og samtidig tilgodese kravene til nærhed og optimal

funktionalitet mellem nyt og eksisterende, har haft bedømmelseskomiteens

store opmærksomhed.

Konkurrenceprogrammets kompleksitet og omfattende

krav til afleveringen har inspireret til stor arkitektonisk diversitet

i forslagene. Konkurrencedeltagerne har forholdt

sig til programmets mange krav, men der er under bedømmelsen

konstateret stor variation og i flere af forslagene

mangelfuld og utilfredsstillende besvarelse særligt af de ingeniørmæssige

forhold vedrørende konstruktioner, installationer,

fleksibilitet, materialebeskrivelse, bæredygtighed,

og økonomi.

I den store variation er der en omvendt proportionalitet

mellem kvaliteten af forslagenes behandling af det overordnede

greb og de mere specifikke emner, som konkurrenceprogrammet

også ønsker belyst. I praksis betyder

det, at ingen af forslagene skiller sig ud med gode svar på

alle bedømmelseskriterierne, hvorfor der må forudses en

betydelig bearbejdning af vinderforslaget.

Helhedsplanen

Der er i konkurrenceforslagene vidt forskellige bud på helhedsplanen

med hensyn til hoveddisponeringen, hovedankomst

og landskabelig forankring, som er konkurrencens

overordnede temaer. Både forslag 1 og 4 præsenterer robuste

og fleksible helhedsplaner. I begge forslag placeres

bygningerne i auditorieaksen og hovedgrebet karakteriseres

af en rationel struktur, hvor der er skabt nærhed og

tæthed i og udenfor bygningerne. Forslag 4 udmærker sig

ved et dynamisk samspil mellem bygninger og landskab.

Forslag 2, 3 og 5 præsenterer hver sin særskilte løsning. I

forslag 2 placeres bygningerne ud mod ringvejen med en

svag kobling til den eksisterende struktur men stærk kobling

mellem park og by. Forslag 3 underdeler bygningerne

i fire mindre enheder parallelt med det eksisterende hospital

og har med parkeringsskoven og lysningen skabt et

robust og velforankret greb. Forslag 5 adskiller sig markant

ved at placere bygningerne noget indeklemt vest for den

eksisterende behandlingsbygning blok 5 og ved en todelt

helhedsplan, hvor bygning og landskab er adskilte strukturer.

Hovedankomsten i de 5 forslag viser to overordnede situationer.

Forslag 1, 4 og 2 kobler ankomstområdet direkte

på Ringvejen. Ankomsten i forslag 1 og 4 fremstår klar og

overskuelig med en entydig hovedindgang. Ankomstområdet

i forslag 2 fremstår mere klemt disponeret. Forslag 3

og 5 placerer ankomstområdet længere inde på grunden

med en forplads omkring auditoriebygningen. I forslag 3 er

ankomstvejen placeret mod syd og kobler sig diagonalt til

forpladsen, hvorfra der er to hovedindgange. Ankomstvejen

i forslag 5 løber på tværs af forpladsen i et forløb, der skærer

grunden over. Dette forslag adskiller sig med mange og

spredte indgange uden én entydig hovedindgang.

Landskabeligt præsenterer forslag 2, 3 og 5 hovedgreb

med store landskabelige temaer. Forslag 2 og 3 udmær-

11


ker sig med velgennemarbejdede landskabsplaner, hhv.

som Parken og Skoven, i fint samspil med kontekst. Den

urbane park i forslag 5 udtrykker sig mere som et stiliseret

element med uklar kobling til kontekst. Den nye bygning er

ikke forankret i det store landskabsgreb.

Forslag 1 og 4 arbejder med en rationel grøn struktur, der

forbereder området til fremtidig udbygning. Her udmærker

forslag 3 og 4 sig ved et gennemarbejdet og overbevisende

samspil mellem bygningerne og de indre gårdrum, hvor

mennesket er i centrum.

Det arkitektoniske hovedgreb

I den arkitektoniske bedømmelse har dommerkomiteen

lagt stor vægt på sammenhængen i forslagenes helhedsplan

og på balancen i den nye bygningsmasses sammenbygning

med det eksisterende hospital. Forslagenes evne

til at lade de nye bygningers arkitektoniske identitet bidrage

til at skabe et nyt helhedsindtryk af Herlev Hospital som

et moderne og sammenhængende hospital har haft stor

bevågenhed.

Eksisterende forhold

Konkurrenceprogrammets vision, der beskriver den samlede

bygningsmasse som en ny, fleksibel og funktionel

ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet

og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser, er realiseret

i fem væsentligt forskellige arkitektoniske hovedgreb.

Forslagene adskiller sig særligt i deres placering af udvidelsen

og dennes indvirkning på ankomsten til hospitalet

og helhedsplanen. Dommerkomiteen har lagt stor vægt på

konkurrencedeltagernes tilgang til tilpasning til det eksisterende

hospital og særligt, hvordan dette udmønter sig i

oplevelsen af ankomsten for både akutte, ambulante, selvhenvendende

patienter samt ambulancer.

Forslag 1 og 4 kobles ukompliceret og direkte på den eksisterende

hovedindgang. Disponeringen medfører, at den

for ankomsten til Herlev Hospital så karakteristiske oplevelse

af sengetårnet og auditoriebygningen ændrer karakter

og indskrives i en ny helhed. Dette sker mest overbevisende

i forslag 4, hvor lette forbindelsesbygninger i glas

omkranser og iscenesætter auditorieskallerne i et enkelt

bearbejdet indre haverum/pladsdannelse. Forslag 2 placerer

den nye bygningsmasse i en markant, delvis hævet

bygningsstruktur længst mod byggefeltets østlige del langs

forslag 3

12


ETAPE 2

P-hus

Paenthotel

ETAPE 2

kongres

Kontor/ Forskerskole

Parkering

Fremdig fuld udbygning

Tilslutning

Hjortespringsvej

Kirke/bederum

Regnvandsbassin

Vestgaden

P-hus

Grønnegård

Ambulance

Hovedindgang

Indgang Børn

Indgang Lægevagt

Shunt

Indgang FAM

Forplads

KAPEL

PARKERING

KAPEL

BLOK 09

SERVICEBYGNING

BLOK 07

PARKERING

PATIENTHOTEL

KIRKE

BEHANDLINGSBYGNING

BLOK 05

SENGEBYGNING

BLOK 01

AUDITORIUM

BLOK 02

METRO

M

KONTORER

INDGANG

ANKOMSTPLADSEN

KONTORER

KONFERENCE

BUTIKSAREALER

INDGANG

FAM & KBB

L

AMBULANCE

KONTORER

ERHVERV

GÅRDHAVE

LETBANE

L

LETBANEOPGANG

KONTORER

ERHVERV

VANDOPSAMLING

GÅRDHAVE

LEGEPLADS

STRÅLETERAPI-

BYGNING

NØDSTRØMS-

ANLÆG

FORSKNINGS-

SKOLE

FORSKNINGS-

SKOLE

DAGINSTITUTION

SIDDETRIN

KULTURAKSE

REGNVANDSBASSIN

LEGEBAKKER

HELIKOPTERPLATFORM

PARKERING

HERLEV RINGVEJ

REGNVANDSBASSIN

KULTURPLADSEN

JORDVOLD

PARKERING

HJORTESPRINGVEJ

forslag 1

forslag 2

HELHEDSPLAN FULD UDBYGNING

22 10561 HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

forslag 4 – vinder

forslag 5

13


Ring 3. Det kobler sig med en minimal, men funktionelt problematisk

berøringsflade til det eksisterende sengetårn.

Forslag 3 introducerer med en ny sydligere placering af

hovedadkomsten et nyt perspektiv på oplevelsen af den

eksisterende helhed og kobler sig gennem en langsgående

udvidelse af hovedindgangen, de nye funktioner til FAM og

KBB på hver side af den nyetablerede hovedindgang. Forslag

5 ”freder” oplevelsen af den eksisterende hovedadkomst

og etablerer den nye bebyggelse til FAM og KBB som

en direkte udvidelse på behandlingsbygningens sydvestlige

hjørne med etablering af en ny hovedindgang på den

langsgående eksisterende ”Marmorgang”.

Det er dommerkomiteens samlede vurdering, at forslag,

der etablerer et eget arkitektursprog og skalamæssig identitet,

indgår bedre i et helhedsorienteret samspil med det

eksisterende hospital end de mere anonyme strukturer,

der underordner sig ved at mime det eksisterende og derved

kommer til at fremstå som ”knopskydning”. Det har en

tendens til enten at virke anonym eller skævvridende i forhold

til den eksisterende stærke arkitektur.

Koncept for afdelingernes placering

samt intern logistik

Tro overfor konkurrenceprogrammets visioner og ønsker

om optimalt flow for patienter, pårørende og personale i

helhedsplanen såvel som i nybyggeriet og dets kobling

til det eksisterende har dommerkomiteen ledt efter den

løsning, der bedst har evnet at sikre oplevelsen af at ”mennesket

i centrum”. Konkurrencedeltagerne har generelt forholdt

sig samvittighedsfuldt til konkurrenceprogrammets

krav om rationalitet og funktionalitet. De har udarbejdet

meget gennemarbejdede planer, der grundlæggende er

velfungerende i deres disponeringsmæssige afsæt og

har nøgtern fokus på at skabe både klinisk rationelle og

patientvenlige løsningsmodeller for den interne logistik.

Forslagene vidner i deres overordnede disponeringer og

detaljerede indretninger med få undtagelser på enkelte

delområder om generel stor sundhedsfaglig og hospitalslogistisk

indsigt.

Forslagene giver et varieret bud på løsningsmodeller for

disponeringen af funktionerne i den nye FAM og KBB. Forslagene

giver generelt fornuftige bud på etablering af det

ønskede indhold til FAM og KBB. Der er i konkurrenceforslagene

også anvist problematiske løsningsmodeller, hvor ankomstforhold

og vitale funktionelle relationer og intern logistik

ikke er løst tilfredsstillende. Forslagene adskiller sig her

især i måden, hvorpå ankomstforholdene til modtagelsen i

FAM er gjort entydige og overskuelige, og hvordan nærheder

og kliniske relationer mellem FAM og afdelingerne både

i nyt og eksisterende byggeri er tilgodeset i fire ud af de fem

forslag integrerer FAM og KBB med hensigtsmæssige og direkte

berøringsflader og stor nærhed mellem funktionerne

i nybyggeriet. Forslag 3 etablerer FAM og KBB i selvstændige

og geografisk adskilte bygninger, hvilket har medført

en meget problematisk opdeling af operationsstuerne.

Forslagene indeholder fine beskrivelser og illustrationer af

vidtløftige ambitioner om at skabe helende arkitektur med

mennesket i centrum. Der er generelt arbejdet godt med

at skabe overskuelige rumligheder, gode dagslysforhold

og adgang til attraktive uderum. Dog synes der at være en

tendens til at hævde – og tro på – at meget store glasarealer

og et massivt omfang af beplantninger er vejen i

mål. Mange af de visualiserede facader viser glasarealer,

som er urealistiske i relation til de oplyste energiklasser. En

mere nuanceret skildring og indlevet bearbejdning af oplevelsen

af at være ”mennesket i centrum” savnes i flere af

forslagene, eksempelvis er der forslag, som disponerer behandlingsrum,

operationsstuer og endda sengestuer uden

tilgang af direkte dagslys.

Principper for byggeriets elasticitet

og fleksibilitet

Forslagene spænder meget vidt i håndteringen af elasticitet

og fleksibilitet. Den overordnede bygningsgeometri i

forslagene 3 og i særlig grad forslag 4 er fastlagt i så stram

en form, at den i praksis vil blokere for elasticitet. Forslag 1,

2 og 5 synes at rumme klart større muligheder for tilbygninger

og eventuelt kommende reduktioner i areal.

Også med hensyn til den konstruktive og installationsmæssige

fleksibilitet – herunder mulighed for ændret anvendelse

af arealer – er der meget stor forskel mellem forslagene.

Forslag 5 er meget gennemarbejdet og fleksibel,

elementer i forslag 4 må revurderes.

14


generelle bemærkninger

Hovedprincipper for konstruktioner

og installationer

Alle forslag arbejder med bærende konstruktioner af beton

– mest elementer men også i forskellig udstrækning pladsstøbt,

suppleret med stålkonstruktioner i to forslag, hvor

der er særligt belastede bygningsdele. Installationsmæssigt

er der langt større diversitet og iderigdom i forslagene,

hvoraf nogle – mest udpræget forslag 5 – afslører stor indsigt

i hospitalsbyggeri.

Bæredygtige tiltag

I alle forslag er der fokuseret på bæredygtighed, primært

behandlet i forhold til opfyldelse af energiklasse 1 og for

et enkelt forslag energiklasse 2015. For de fleste forslags

vedkommende er bæredygtighed dog beskrevet gennem

generelle betragtninger, som ind imellem får karakter af

lærebogsstof frem for at være konkretiseret i forhold til

det enkelte forslag. Dokumentationen er generelt mangelfuld

og kunne med fordel f.eks. have været understøttet af

Be06-beregninger eller dokumentation af dagslysniveauet,

i stedet for de i ord beskrevne forventede ”gode dagslysforhold”.

Løsningsmæssigt er forslagene i forhold til bæredygtighed

ikke specielt visionære, og man kunne nok have forventet

mere her et stykke inde i det 21. århundrede. Det skal dog

pointeres, at forslag 3 og forslag 5 indeholder mange relevante

overvejelser og designprincipper i forhold til bæredygtigt

byggeri, som viser stor indsigt i dette område.

Koncept for bygningsintegreret kunst

Forslagene søger med vidt forskellige tilgange og varierende

styrke at integrere kunsten i arkitekturen. I alle forslag

er der reflekteret over Poul Gernes arbejde. Fra den direkte

tolkning og omsætning til arkitektoniske elementer, hvor

arbejdet med farve og geometri danner kimen til formgivningen

eller facadebearbejdningen, til mere poetiske

tolkninger hvor forståelsen for værket integreres smukt i

rumdannelsen i en æterisk helhed, som det er tilfældet i

forslag 3.

Princip for integration af kunst – forslag 3 og 5.

15


forslag 4/35439

3,4 point

vinder

Henning Larsen Architects A/s

Lars Steffensen, arkitekt MAA, partner, Michael Brunbjerg, arkitekt MAA, Hans Vogel, arkitekt MAA, Mikkel Eskildsen, arkitekt MAA,

Andreas Brink, arkitekt MAA, Kasper Kyndesen, arkitekt MAA, Peter Panulin, ark. stud., Christian Schiøll, arkitekt MAA, 3D Visuals,

Ida Marie Wedfall, modelbygger, Christian Skovgaard Petersen, modelbygger

Friis & Moltke A/S

Palle Hurwitz, arkitekt MAA, adm, dir., Gudrun Østergaard, arkitekt MAA, leder sundhedsafd., Martin Wienberg, arkitekt MAA,

partner, Thomas Christensen, arkitekt MAA, Rasmus Riis, arkitekt MAA

Brunsgaard & Laursen ApS

Niels Brunsgaard, arkitekt MAA

Orbicon | Leif Hansen A/S

Peter Anker Olsen, civilingeniør, chefrådgiver, Bent Andersen, ingeniør, projektchef, Søren Gabriel, civilingeniør,

Carsten Olsen, civilingeniør

NNE Pharmaplan A/S

John Christensen, koncernansvarlig, arkitekt MAA, MBD, MRICS, Jesper Linding Videsen, Manager Ventilation & Building Utilities,

BSc Eng

SLA A/S (ophavsret til landskabsdesignet)

Stig L. Andersson, Kreativ direktør, partner, landskabsarkitekt MAA MDL, Flemming Rafn Thomsen, designansvarlig, arkitekt MAA

Christian Kuczynski, arkitekt cand. arch., Ulla Hornsyld, landskabsarkitekt MDL

Norconsult A/S

Esben Carstensen, ingeniør, adm. direktør, Johan Sivengård, ingeniør, trafik og samfærdsel, Ebbe Spjuth, ingeniør, trafik og

samfærdsel

16


ETAPE 2

P-hus

Paenthotel

kongres

Vestgaden

Kirke/bederum

Hovedindgang

ETAPE 2

Indgang Børn

Forplads

Grønnegård

Kontor/ Forskerskole

Indgang Lægevagt

Indgang FAM

Parkering

Ambulance

P-hus

Shunt

Fremdig fuld udbygning

Regnvandsbassin

Tilslutning

Hjortespringsvej

helhedsplan – fuld udbygning

18


Ide/vision

Med udgangspunkt i en skarp analyse af udviklingen inden

for sundhedssektoren og et deraf særligt fokus på at

skabe imødekommende, overskuelige, værdige og sanselige

rammer for patienter, pårørende og personale er det

konkurrencedeltagernes vision at skabe en symbiose imellem

hospital og omgivelser, hvor de enkelte dele indgår i

et naturligt kredsløb, der tilsammen skaber et ”sansernes

hospital,” der vil styrke Herlev Hospital som et eksemplarisk

og innovativt omdrejningspunkt indenfor sundhedsarbejdet.

Helhedsplan

Projektet udmærker sig ved en radikal og dynamisk disponering

af området som byggegrund for hospitalets og

byens potentielle udvikling. Bygningens horisontale base

kobler sig på den eksisterende hospitalsbase via ”Grønnegård”,

der omslutter auditorierne og er projektets centrale

koblingsled. Et robust og markant hovedgreb hvor de to

hovedelementer, basen og cirklerne, er fleksible enheder

i forhold til en fremtidig udvidelse, hvilket illustreres overbevisende

i 2. etape. Her kobles de nye tilbygninger, patienthotellets

cirkel og forskerskolens base enkelt og ubesværet

til hovedstrukturen mod vest. Den sydlige bydel i

2. etape virker velforankret og lægger sig afslappet til den

eksisterende bystruktur.

Hovedankomsten til hospitalet sker via en stor rundkørsel

omkring et spejlbassin. Ankomstområdet er orienteret ud

mod ringvejen og fremstår overskueligt med en klart defineret

hovedindgang markeret af et svævende glastag. Hovedindgangen

er direkte koblet til en ”Grønnegård”, der er

et velfungerende centralt orienterings- og koblingspunkt.

Det overordnede trafiksystem med rundkørsel og ambulancetilkørsel

fra syd er ikke helt hensigtsmæssigt løst og

kræver bearbejdning.

Det landskabelige hovedgreb er i dette forslag den indre

rumlige scenografi – 5 sanselige gårdrum samt den femte

facade – basens grønne tagflade. Projektet udmærker sig

ved det velgennemarbejdede samspil mellem bygningen

og det indre landskab, der fremstår meget overbevisende.

Området mod syd er med et radikalt greb bearbejdet som

et rationelt og midlertidigt landskab. Et landskab der lægger

an til en ny bydel, der kobler hospitalsområdet overbevisende

til Herlev by. Samlet set et markant og dynamisk

helhedsgreb, der giver hospitalet en ny stærk identitet,

hvor ”mennesket er i centrum”.

Arkitektonisk hovedgreb

Forslaget er et arkitektonisk visionært og stærkt forslag.

Trods konstruktive udfordringer skønnes konceptet robust

og tilpasningsdygtigt i forhold til nødvendige tilpasninger.

Konceptet er enkelt og funktionelt. Med basen skabes

en god forankring i den eksisterende struktur og med

”ringene” introduceres et stærkt og selvstændigt nyt arkitektonisk

element, der indgår smukt og markant i Herlev

Hospitals arkitektoniske idé, der netop har en konsekvent

arkitektonisk opdeling mellem behandlingsbygning

og sengebygning. Konceptet er baseret på en rationel og

overskuelig struktur, der sikrer god overordnet funktionalitet

og fornuftige forbindelser til eksisterende funktioner i

både behandlingsbygningen og sengetårnet. Forslaget har

med dets skulpturelle udtryk mod omgivelserne og rigt

varierede indre rumligheder med kig og adgang til gårdhaverne

en klar identitet og karakter, hvor patienten vil føle

sig i centrum.

Helende arkitektur

Forslaget formår med stor styrke at forene bygningsudformning

og bearbejdning af uderum i et arkitektonisk helhedsgreb,

som vil skabe en samlet oplevelse for patienter,

pårørende og personale af ”at mennesket er i centrum”.

Projektet må fremhæves for dets høje og velargumenterede

ambitionsniveau for helende arkitektur.

Arkitekturens helende potentiale omsættes med konsekvens

i sanselige rumligheder, hvor der er arbejdet nuanceret

og indlevet på mange oplevelsesmæssige niveauer.

Integrationen af kunst overlades – udover forslagets egen

iboende skulpturelle kunstneriske styrke – til en række

mere eller mindre ”mondæne” installationskunstnere og er

ikke vist integreret som sanselige oplevelsesmæssige værdier

på lige fod med omgivelserne og landskabet.

Disponering af FAM+KBB

Forslaget disponerer FAM og KBB´s visitation, diagnose- og

behandlingsfunktioner i en to-etages rektangulær base og

sengeafdelingerne findes i to øvre cirkulære bygninger på

henholdsvis to og tre etager. Konceptet er baseret på en

rationel og overskuelig struktur, der sikrer god overordnet

funktionalitet og fornuftige forbindelser til eksisterende

funktioner i både behandlingsbygningen og sengetårnet.

Hovedindgangen placeres entydigt og overskueligt ved ankomsten

til hospitalsområdet som hospitalets nye ansigt

mod omverdenen.

Nybyggeriet forbindes til eksisterende byggeri via to nordsydgående

ganglinjer, hvori den nye hovedindgang er placeret

mod vest i naturlig forlængelse af den eksisterende

hovedindgang. Et stort transparent tag markerer og overdækker

hovedindgangen og forpladsen, hvorpå der er afsætningsmulighed,

korttids- og cykelparkering og adgang

fra den underliggende parkeringskælder. Med direkte adgang

til reception og information i forbindelsesbygningen,

forslag 4

19


skabes der klar og ligeværdig adgang til såvel eksisterende

som nyt byggeri. Forslaget viser en veldisponeret og meget

patientvenlig indretning af ankomstområdet i FAM.

Der etableres selvstændig indgang for selvhenvendere

til FAM med gode adgangs- og parkeringsforhold (50 P-

pladser på terræn) og et åbent overskueligt modtage- og

triageområde med kontakt til gårdrum og separate venteområde

for børn og børnefamilier og udvisiterede patienter

(Exitlounge). Der er direkte adgang (fasttrack) for fødende

til elevator til fødeafsnittet på etage 02. God opdeling mellem

adgang til behandlingsspor for småskader og spor for

mere alvorlige symptomer. Velfungerende ambulancehal

og traumeområde, godt adskilt fra modtagelsen og ventende

børn. Lægevagt er ikke direkte integreret, men har

en god forbindelse til FAM.

Fødeområdet er overskueligt med god disponering og mulig

fleksibilitet. God disponering med adgang fra fødestuer

til opholdsstuer og separat adgang til toilet/bad før, under

og efter fødslen. Mulighed for at gruppere familierummene

eller at fordele dem mellem fødestuerne. Afdelingens ensengestuer

inddeles i tre overordnede afsnit, hver bestående

af tre klynger af ni sengerum med egen lokal arbejdsstation

for plejepersonalet på centralt sengetorv. God

opdeling med gode opholdsmuligheder og mulighed for

samkøring mellem klynger og afsnit i vagter.

Forslagets ingeniørmæssige forhold

Konstruktionerne tænkes overalt udført i beton med anvendelse

af elementdæk. Anvendelsen af betonelementdæk

i de installationstunge rum vurderes dog ikke umiddelbart

velegnet i forhold til fleksibilitet. I de rektangulære

baser anvendes en søjlebjælke-konstruktion med relativt

beskedne krav til spændvidder.

De cirkulære sengeetager udføres med bærende konstruktioner

i facaderne og 400 mm langdæk uden mellemunderstøtninger.

Lastnedføringen fra de cirkulære sengebygninger

gennem behandlingsbygningerne til fundamenterne

påstås at være relativt ukompliceret med en oplysning om,

at der er ”fuld fleksibilitet” i basen til fremtidige ombygninger

– der er dog ikke givet noget forslag til søjleplaceringer.

Dette har vakt bekymring i dommerkomiteen, det er blevet

grundigt diskuteret, og der skal i viderebearbejdningen arbejdes

med en fremtidssikret løsning.

Forslaget indeholder ikke meget om installationsmæssige

forhold. Teknikrummene er i henhold til de viste tegninger

underdimensionerede. De er placeret i kælderen, hvilket giver

øgede udgifter til såvel anlæg og drift, ligesom det ikke

er hensigtsmæssigt i forhold til fleksibilitet. Forsyningssikkerhed

og sammenkobling til det eksisterende anlæg samt

mulighed for omlægninger uden driftsforstyrrelser er ikke

beskrevet.

Adgangen til servicering er i orden, men føringsvejene er

komplicerede, og den tekniske drift vil blive relativ dyr, hvis

dette ikke forbedres i den endelige projektering. Håndtering

af spildevand og regnvand er overfladisk beskrevet.

Der er ikke anvist placering af bygning for nødstrømsanlæg.

Der kobles i kælderniveau til begge de eksisterende tunneler.

Koblingen til den vestlige tunnel har et meget langt

gangforløb. Hospitalsteknik er overfladisk beskrevet, og

der er ikke overalt en klar sammenhæng mellem tekst og

tegning. Der foreslås roterende varmevekslere, hvilket er

problematisk i et hospital. Energiforbruget er beskrevet

kort og præcist – og i den videre bearbejdning af forslaget

skal der arbejdes meget bevidst med energioptimering for

at få projektet til at opfylde energiklasse 1 kravet.

Forslaget er det svageste ud fra en ingeniørmæssig betragtning.

Bæredygtighed

Forslaget har fokus på opfyldelse af kravet om energiklasse

1 og udmærker sig ved en kort præcis beskrivelse af de

foreslåede tiltag i stedet for – som i flere af de øvrige forslag

– at få karakter af en lærebog. For øvrige bæredygtighedselementer

er forslaget mangelfuldt beskrevet.

Der er prioriteret gode dagslysforhold. Specielt i de cirkulære

sengeafsnit virker dette meget troværdigt i kraft af

de relativt slanke bygningskroppe. Dog savnes dokumentation

af de forventede dagslysforhold f.eks. gennem beregninger

eller visualiseringer af dagslysforholdene. Dette

vurderes især for de underste etager flere steder at kunne

være problematisk i kraft af de relativt høje træer, som

plantes i gårdene. For sengeafsnittet vil den permanente

vandrette solafskærmning tilsvarende bevirke en markant

reduktion af dagslysadgangen, som skal belyses i den videre

bearbejdning.

Der oplistes i meget kort form en række fornuftige og effektive

tiltag, som medvirker til et minimeret energibehov.

Generelt savnes dog en dokumentation for det forventede

energiforbrug og indeklima, og det er derfor svært at vurdere,

om opfyldelsen af energiklasse 1 kravet er sandsynlig.

Der indgår i forslaget ganske store glasarealer, som må formodes

at give relativt stort varmetab og risiko for termisk

diskomfort i form af kuldenedfald samt risiko for overtemperaturer,

som dog kan afhjælpes gennem den foreslåede

anvendelse af udvendig solafskærmning. Disse problemstillinger

vurderes dog i dette forslag at være mindre kritiske

end i de øvrige forslag.

20


CO2-neutralitet søges på sigt opnået ved anvendelse af

solceller til el-produktion. Dette er ikke uddybet yderligere.

Herudover overvejes anvendelse af grundvandskøling

uden yderligere dokumentation. Umiddelbart vurderes

det, at der skal mere til end de foreslåede tiltag for at opnå

CO2-neutralitet.

Trafikale forhold

Der anvises en meget stor rundkørsel som den umiddelbare

hovedankomstvej. Dette er i sig selv en god løsning, men

her vurderer dommerkomiteen, at rundkørslen er placeret

for tæt på det eksisterende lyskryds. I viderebearbejdningen

bør der arbejdes med en placering med større afstand,

så man undgår opstuvning af biler og ambulancer. Det skal

overvejes at lave en separat ambulanceindkørsel. Det interne

vejnet virker umiddelbart indviklet med uhensigtsmæssige

ensretninger og adgang til FAM, specielt indkørsel

for bilister nord fra skal bearbejdes. Det interne vejnet

kan med fordel udbygges, så det danner en intern ringvej.

Heliporten er velplaceret på det kommende P-hus. Den

foreslåede parkeringskælder har kun ét P-dæk. Det er baseret

på et ensrettet system. I henhold til den samlede

økonomi kan det i viderebearbejdningen overvejes at udvide

det til to dæk med en samlet mindre udstrækning.

Parkeringen i terræn er i øvrigt velplaceret i i forhold til vejnettet.

Kunst

Dogmehospitalet. Arkitektur som kunstart og oplevelsesforum.

Cirkler møder andre organiske kvaliteter, eksempelvis

japanske haverum og giver mulighed for en storslået,

og sommetider orientalsk drejning af menneskets oplevelsesrum.

Der kan stilles spørgsmål ved, om hospitalets

funktion vil følge formen? Æstetisk et spændende projekt

– sværmerisk sine steder og måske en anelse overlæsset

men hensyn til kunstneriske visioner. Arkitekterne vælger

konkret at pege på nogle samtidskunstnere, der vil kunne

bidrage til processen med at optimere kunsten i projektet.

Her synes at være brug for yderligere rådgivning, så den

enkle fine arkitektur får et kvalificeret kunstnerisk modspil.

Et stærkt kunstnerisk og farverigt budskab, der taler til den

enkelte på alle niveauer, som det Poul Gernes har leveret,

kan man ikke forvente. Men forslaget viser, at der er håb.

Dette er velorienterede konkurrencedeltagere, der godt

ville kunne lave en fremragende løsning for kunsten.

meget ”frodigt” illustrerede gårdrum med klatre- og hængeplanter

på facaderne skønnes noget optimistiske ud fra

et mere ”goldt” driftsøkonomisk synspunkt.

Tilgængelighed

Forslagets logistiske enkelhed gør det overskueligt og let

at orientere sig i. Med direkte adgang til reception og information

i forbindelsesbygningen skabes der klar og ligeværdig

adgang til såvel eksisterende som nyt byggeri.

Auditoriebygningen i ”Grønnegården” vil som pejlemærke

understøtte den intuitive orienterbarhed og wayfinding.

Det har været diskuteret, hvorvidt den cirkulære bygningsform

understøtter overskueligheden og dermed tilgængeligheden.

Det bør undersøges, hvorledes bl.a. svagtseende

personer tilgodeses.

Realiserbarhed

Kontrolberegningen viser, at en samlet anlægsudgift vil ligge

imellem 1,172 mia. kr og 1,282 mia. kr – med en sandsynlig

middelværdi på 1,227 mia. kr. – ekskl. udgift til rådgiverhonorar

og moms. Også her har projektet ”parkering i

konstruktion” indeholdt, nemlig parkeringshus mod syd og

parkeringskælder under ankomstplads.

Metode

Samlet set er de beskrevne metoder og det særlige fokus

på brugerinddragelse og de indledende faser solidt og professionelt

beskrevet. Man fornemmer et godt kendskab til

de særlige udfordringer, et hospitalsbyggeri indebærer.

Sammenfatning: 3,4 point

Dommerkomiteen finder, at forslag 4 er det forslag der

bedst – og tro mod programmets vision om det patientvenlige

hospital – formår at skabe en arkitektonisk funktionel

og oplevelsesmæssig helhed. Både i helhedsplanen og

i det arkitektoniske, bygningsmæssige koncept formår forslaget

– meget talentfuldt og ambitiøst – at skabe den nye

identitet, som både udfordrer og forstærker oplevelsen af

det eksisterende Herlev Hospital og dets omgivelser.

På trods af en svag bearbejdning af de konstruktive og installationsmæssige

forhold er forslagets helhedsløsning

dog så stærk, at en enig dommerkomité har udpeget forslaget

som konkurrencens samlet set bedste forslag og

dermed som vinder med 3,4 point.

forslag 4

Materialer

Forslagets materialevalg er tyndt beskrevet. Illustrationerne

viser rigt varierede glasfacader med både horisontale

og vertikale sollameller for udvendig solafskærmning. De

21


helhedsplan – 1. etape

22


forslag 4

Gastroenhed

Etage 05

Gyn/Obstr

Etage 04

Observaonssenge 24h

Pædiatrisk afd. større børn

Gyn/Obstr

Etage 03

Observaonssenge 12h

Pædiatrisk afd. små børn

Intensiv afd.

Neonatl afs.

Familierum

Personale

Personale

Fødeområde

Etage 02

Akut Operaonsområde

Ambulatorier

Ambulatorier

Personale

Lægevagt

Personale

Etage 01

Traumeområde

FAM

hovedgreb

funktionsoversigt

Funkonsoversigt

23

21

35439


SENGEAFDELING SMÅ BØRN

Arbejdsst.

Birum

Legestue

Birum

SENGEAFDELING GYN // OBST.

T1

Arbejdsst.

Arbejdsst.

Køkken/ophold

SENGETORV

Reception

SENGETORV

Arbejdsst.

Personalefunktioner

Birum

Birum

terrasse

Birum

Arbejdsst.

Arbejdsst.

Køkken/ophold

Fælles modtagefunktion

T3

T2

Personalefunktioner

Fælles modtagefunktion

terrasse

SENGETORV

Arbejdsst.

SENGETORV

Arbejdsst.

SENGETORV

Arbejdsst.

SENGEAFDELING OBS 12h

Birum

Køkken/ophold

SENGETORV

SENGEAFDELING OBS 12h

Køkken/ophold

Birum

Arbejdsst.

SENGETORV

Lounge

Mediatek

Arbejdsst.

SENGETORV

Arbejdsst.

AKUTSØJLE

Personalefunktioner

plan etage 03 – 1:2000

24


forslag 4

Existerende foyer

Venteareal

Reception

HOVEDINDGANG

Kantine

Venteareal

INDGANG BØRN

‘Vestgaden’

‘Østgaden’

endokrinologi

svært hc.

pat.

diabetes

pat.

neoropædiatri

social

pædiatri

almen vagtrum personale

pædiatri

kontor kontor kontor

ophold

Behandlerrum

personale

omklædning

depot

depot

depot

møde

depot

møde

toilet

AMBULATORIER PÆDIATRI

rent urent affald

skyllerum

kontor kontor kontor

skyllerurum

medicin-

Reception

arb. st.

kontor

BØRNEBESKYTTELSESCENTER

reception

kontor venterum

arb. st.

konference //

lounge

INDGANG BØRN

depot

vagtværelse

konsul-

konsul-

konsul-

konsultationsrururutationstationstationsrum

kontor

personale

ophold

konsul-

konsul-

vagtrum kontor Behandlerrumtations-

rum

tations-

rum

ophold Ophold

konsultationsrum

konsultationsrum

kontor Behandlerrum

ultralyd

vagtrum

personale

ophold

konsul-

konsul-

konsul-

kontor tations-

rum rum

tations-

tations-

rum

toilet

reception

arb. st.

Personalefunktioner

personale

omklædning

vagtværelse

urent rent

træningsrum

træningsrum

depot skyllerulerurum

skyl-

affald medicin-

depot

Birum

Birum

toilet

Reception konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

Reception

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

konsul-

Reception

tations-

rumBehandlerrum

rum rum rum rum rum

rum

rum rum rum rum rum Behandlerrum

rum rum

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

tations-

rum

toilet

rent urent

rent urent

depot depot medicinrulerumBirurulerumBirum

affald skyl-

skylle-

depot depot medicin-

affald skyl-

skylle-

depot

FYSIOTERAPI // ERGOTERAPI

AMBULATORIER GYNÆKOLOGI // OBSTETRIK

KLINISK BIOKEMI

toilet

T1

Venteareal

Vagtrum

vagtværelse

vagtværelse

depot

personale

omklædning

personale

omklædning

‘Sydgalleriet’

Venteareal

toilet

reception

arb. st.

toilet

personale

personale

personale

personale

personale

personale

personale

toilet

toilet

personale

omklædning

ADGANG

SYGEPLEJESKOLE

T3

T2

Venteareal

LÆGEVAGT

vente lægevagt

depot

depot

møde

depot

møde

PERSONALE FACILITETER

depot møde

depot møde

depot

værksted Værksteder

udd.

udd.

toilet

rengøring

fasttrack

fasttrack fasttrack

fasttrack fasttrack

fasttrack fasttrack

fasttrack fasttrack

depot

AKUTZONE

affald

Dikterpladser

rent

Sengestuer

Birum

lounge

fasttrack fasttrack fasttrack fasttrack fasttrack

depot

Arb. st.

skyllerum

fasttrack fasttrack

fasttrack fasttrack

fasttrack

Sengestuer

Birum

AKUT // FASTTRACK

medicinrum

Røntgen Røntgen Røntgen

affald

toilet

behandling

fasttrack

behandling

fasttrack

lægevagt

lægevagt

lægevagt

personale

perso-

perso-

Personale

INDGANG TIL LÆGEVAGT

personale

personale

personale

personale

personale

INDGANG PERSONALE

udd.

udd.

Birum print

depot

kontor Personale

kontor

medicinrum

modtage

rum

urent

skyllerum

Birum

RØNTGEN

rent urent

skylle-

skylle-

behandling

Birum

fasttrack

Behandlerrum

FASTTRACK

thekøkken

udd.

kontor

udd. KONTOR // UDD.

kontor

//

FORSKNING

forskning

print

kontor

modtage

rum

modtage

rum

lounge

Dikterpladser

modtage

rum

Arb. st.

behandling

fasttrack

behandling

fasttrack

Mulig udvidelse

forskning

depot

kontor

modtage

rum

modtage

rum

Venteareal

ADGANG

SYGEPLEJESKOLE

forskning

Personale

forskning

forskning

forskning

konference

depot

KONFERENCEOMRÅDE

sekretariat

kontor

kontor

kontor

lounge

depot

Vagtrum

urent

skylle-

Birum

Dikterpladser

morsrum Mors

rum

depot

modtage

rum

CT // MR

Traume

modtage modtage

rum rum

Sengestuer

AKUT ZONE

TRAUME ZONE

Traume

modtage

rum

CT // MR

modtage

rum

Sengestuer

modtage

rum

medicinrum

samtalerum

Birum møderum

samtalerum

samtalerum

forberedelse

overvågning

forberedelse

overvågning

rent

skyllerum

Arb.

affald

st.

Birum

AKUTSØJLE

modtage

rum

modtage

rum

Birum

lounge

modtage

rum

CT // MR

slusestue slusestue

Slusestuer

modtage modtage

rum rum

Sengestuer

AKUT ZONE

modtage

rum

Traume Traume Visitation

TRAUME ZONE

TRIAGE

Reception

Visitation

Venteareal

personale

SELVHENVENDELSE

INDGANG PERSONALE

BRANDSÅR // SLUSESTUER // DEKON.

AMBULANCE

INDGANG PERSONALE

plan etage 01 – 1:2000

Mulig udvidelse

25


’perlekæden’ mellem ambulatorier og fam

sengestue

planudsnit fam 1:500

fødestue

26


forslag 4

KORTTIDSPARKERING

Indgang til kantine

Opholds- og

venteområde

cykler

Magnolia

Mosknold

Reception

HOVEDINDGANG

blodblomme

Forhal

Kig til p-kælder

Vandspejl

Nedgang til p-kælder

KORTTIDSPARKERING

lægeurt

DROP OFF

GRØNNEGÅRD

TAXI

Bregnering

Cykler

Græstue

Borde

Opholds- og

venteområde

Lavklump

Fyr

Vandsky

cykler

INDGANG TIL PÆDIATRI

Vandspejl

Vindfang

forplads og hovedindgang – 1:800

snit

27


Toiletter

Eg

Sti

PERLEKÆDEN

Birk

Vandstøv

Venteområde

Birk

Print/Kopi

Vandstøv

Bregne

Depot

Toilet

7 m2

Sengestue

18 m2

Depot

Lab/

analyse

Depot

Depot

Lab/

analyse

Medicin Depot

Vagtlæge

Modtagerum/Sengestuer

Modtagerum/Sengestuer

Indgang vagtlæge

Depot Arb.station 2

Skyllerum

rent

Betjening

Depot

Affald

Skyllerum

urent

Røntgen

Fasttrack

Epifytter

Affald

Skyllerum

rent

Skyllerum

urent

Japansk løn

Medicin

Fasttrack zone

Lounge

Strejflys

Kalk

Engelsk græs

Dikterpl.

Magnolie

Tretorn

Arb.station 1

HC toiletter

Depot

Fasttrack

Urter

MOLEKYLEHAVEN

Sengestue

18 m2

Toilet

7 m2

Depot

STRIBEHAVEN

Ventepladser

Kirsebær

Venteområde

børn

Venteområde/

Lounge

Exit lounge

Genbrugsgummi

Modtagerum/

Sengestuer

Høje græsser

Bærmispel

Bjerg fyr

Staudegræsser

Triage

Ventepladser

Triagerum

Sekretariat

Teknik

Depot

Pers. toilet

Lounge

Toilet

7 m2

Sengestue

18 m2

Reception

Modtagerum/Sengestuer

Akut zone

Modtagerum/Sengestuer

Kommandorum

Omkl. Medicin Skyllerum

rent

Arb.station 3

Kommandorum

Omkl.

Traume

CT/MR

Affald

Skyllerum

urent

CT/MR

Triagerum

Traumezone

Bårevask/

Depot

Traume

Brandsårsrum

Slusestuer/

Dekontaminering

Ophold

amb. personale

Ambulancer

Rulleport

planudsnit fam – 1:1000

28


forslag 4

’stribehaven’ ved fam og intensivafdeling

’rød have’ ved pædiatrisk afdeling

29


Sengetorv

Depot

muligt AGV rum

Terrasse

Elevator

Toilet

Bregner

Teknik

Reng.

Fælles reception

Terrasse

PÆRLEKÆDEN

Birk

Møde/Konferencerum

Ophold

Kontor

Personalerum

Afd. sygepl.

Stenurt

Sengestue 20m2

Toilet 7m2

Sengestue 20m2

Sengestue 18m2

Sluse

Sengetorv

Arb.station 20m2

Blodblomme

Sengestue 20m2

Toilet 7m2

MOLEKYLEHAVEN

Medicin

Depot

Køkken

Teknik

Patient og opholdsrum

Akacie

Skyllerum

rent

affald

Sengestue 20m2

Skyllerum

urent

Toilet 7m2

Sengestue 18m2

Bærmispel

Sengestue 20m2

Arb.station 20m2

Sengetorv

Sengestue 20m2

planudsnit sengeafdeling – 1:500

30


forslag 4

’grønnegården’

ankomst

31


forslag 3/49913

2,9 point

schmidt hammer lassen architects (ordførende i konsortie)

Morten Schmidt, Bjarne Hammer, John Lassen, Kim Holst Jensen, Stephen Willacy, Kasper Frandsen, Thomas Bonde Pedersen,

Flemming Tanghus, Jeppe Stouby Mortensen, Jonas Lehmann, Helle Hjelmsborg

Underrådgivere: HealthConsult ApS

Lise Aagaard

arcrum arkitekter

Jan Knudsen, Jan Henrik Jansen, Sofie Yde

Heinle, Wischer und Partner Architekten

Hanno Chef Hendriks, AnneKathrin Mannel

HT-Hospitaltechnik

Stephan Süss

midtconsult A/S

Carsten Rodal, Per Overgaard Nielsen

Underrådgiver: Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører

Poul Henning Hansen

Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG

Werner Sobek, Prof.Dr.-Ing.

ÅF – Hansen & Henneberg

Per Gudum, Christian Klinge, Peter Bäcker Hansen

Underrådgiver til konsortiet

Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design

Thor Andreas Rasmussen, Christa Hellesøe Jensen

Kunstner

Nina Sten-Knudsen

32


helhedsplan – fuld udbygning

34


Ide/vision

Forslaget når via en udmærket dybtgående arkitekturhistorisk

analyse af hospitaler frem til at ville ændre den

grundlæggende opfattelse af Herlev Hospital. Visionen er

at give hospitalet en ny ajourført identitet – et nyt ansigt

mod verden, der samtidig raffinerer det eksisterende anlægs

prægnans og karakter.

Helhedsplan

Helhedsplanens to overordnede elementer er ”bytorvet”

og ”parkeringsskoven”. Fire nye hospitalsbygninger er

placerede langs en indre bygade, der kobles til et bytorv

omkring den eksisterende auditoriebygning. Alle P-pladser

er placerede på terræn i en samlende skov, der omkranser

hospitalet i hele grundens udstrækning. Samlet set et

robust landskabeligt greb med en rationel struktur der er

fleksibel i forhold til udvidelser i 2. etape.

Konkurrencedeltageren har flyttet hovedankomsten med

ny tilkørselsvej længere mod syd og kobler diagonalt til

hospitalstorvet – med auditoriebygningen som centralt

orienteringspunkt. Her er skabt et overskueligt ankomstområde

ved det nye hospitalstorv. Tre indgange ved ankomstpladsen

samt en separat indgang til KBB bygningen

skaber dog uklare indgangsforhold. Den uhensigtsmæssige

opdeling af FAM og KBB vurderes som en alvorlig svaghed

ved projektet.

Forslaget udmærker sig ved et stærkt samspil mellem

bygninger og landskab. Projektet er godt forankret til

stedet med gennemarbejdede terrænforhold og et veldefineret

landskabeligt rumforløb. Der er skabt et indre

sanseligt landskab i symbiose med de nye bygninger. Det

nye bystrøg ”kulturstrøg” virker også overbevisende som

koblingsled til den omgivende bystruktur. Et klart og gennemført

hovedgreb der skaber overblik og helhed med

”mennesket i centrum.

Arkitektonisk hovedgreb

Forslaget lever op til visionen med et meget flot hovedgreb.

Gennem en opdeling i fire let forskudte bygningsvolumener

med indre gårdhaver (FAMhus, Gastrohus, Kvindehus

og Børnehus), der grupperer sig to og to på hver side

af auditorieskallerne, er det forslagets idé at skabe overskuelighed,

velproportionerede rumlige sammenhænge,

dagslys og udsyn til det fri.

De fire bygninger er disponeret med behandlings- og ambulatorieafsnit

i de nederste etager og sengeafsnit øverst.

I FAM-huset er det akutte operationsområde og intensiv

placeret i parterreniveau. Forslagets overordnede klarhed,

konceptuelle styrke og skala- og materialemæssigt raffinerede

karakter skaber et smukt og velkomponeret samspil

med de eksisterende bygninger. Opdelingen og den deraf

følgende nedskalering i flere bygningsvoluminer giver en

menneskelig og overskuelig bygningsskala med oplevelsesrige

rumligheder, godt dagslys og kig og adgang til karakterfulde

og varierede uderum.

Placeringen af operationstuer og intensiv i parterreniveau

(høj kælder) forekommer imidlertid meget problematisk i

forhold til indkig fra friarealer og kravet om dagslys og udkig.

Heller ikke flow fungerer godt. Endvidere er opdelingen

af operationsstuerne i to ”huse” helt uacceptabelt for

specielt anæstesi og robotkirurgi bl.a. fordi opdelingen vil

kræve ekstra personale med to vagthold. Forbindelserne til

eksisterende hospital – og de enkelte nye afdelinger imellem

– via kældertunnel og/eller smalle højtliggende glaskorridorer

forekommer ligeledes problematiske og noget

uløste i forslaget.

Der skabes en ny forplads, der leder ind til en indre gade,

som forbinder de nye funktioner med de eksisterende i et

samlet, smukt og overskueligt rum – i forlængelse af det

eksisterende fine ankomstområde. Derved bevares og udbygges

den eksisterende karakteristiske foyer på Herlev

Hospital. En flot idé.

forslag 3

hovedgreb

Helende arkitektur

Forslaget indeholder – som det eneste af de 5 forslag –

en fin, gennembearbejdet og forståelig tilgang til begrebet

bygningsintegreret kunst. Med værdig reference til Poul

Gernes værker i de eksisterende bygninger skitseres en

smuk graduering af farvetoner og skallering af motiver i

kontekst med den nye bygningsstruktur og rummenes varierede

funktion.

Opdelingen i fem selvstændige, mindre huse giver en god

kontakt mellem på den ene side landskabet og pladsrummene

og på den anden side de indre gårdrum, som er

smukt og idérigt udformet.

35


Disponering af FAM + KBB

Forslaget har disponeret selvstændig indgang for selvhenvendere

til FAM. Gode afsætnings og adgangsforhold, dog

virker antallet af nære parkeringspladser til akutte patienter

for lille. Ambulancehal er lille og er ikke vist afskærmet

og opvarmet. Reception-, modtage- og venteområder har

kontakt til gårdhaver, men ligger spredt og har ikke optimal

kontakt mellem funktionerne. Opdeling i differentierede

spor fra modtageområdet er ikke optimal, da modtagefunktionen

er placeret i gangforbindelse mellem alarmområdet

og behandlingsområdet for småskader.

Kravene til et samlet KBB funktion er sådan set opfyldt i

ét ”hus”, men alle skal igennem FAM først. Gastroenheden

i eget hus er ok, men afdelingen bliver herved placeret for

langt væk fra deres ambulante afdeling i Blok 5.

Forslagets ingeniørmæssige forhold

Konstruktionerne tænkes primært udført i beton med bærende

facader, indvendig bærelinie med søjler og betonelementdæk

uden synlige bjælker. Anvendelsen af betonelementdæk

i de installationstunge rum vurderes dog ikke

umiddelbart som velegnet i forhold til fleksibilitet.

Der angives etagehøjder på 4,3 m i sengestueetager, 4,0

meter i behandlingsafsnit og 4,7 m i kælder. Der placeres

søjler i en række langs gangene. Der foreligger ikke en stillingtagen

til udførelse af andre byggetekniske løsninger.

Teknikrummene ligger i kælderen. Rummene er veldimensionerede

og med let adgang til servicering, men de ligger

ikke hensigtsmæssigt i forhold til de installationstunge

rum. Dette giver øgede udgifter til såvel anlæg og drift, og

er ikke hensigtsmæssigt i forhold til fleksibilitet.

Der er en god kobling til den eksisterende østlige tunnel.

Hospitalsteknik er beskrevet i generelle vendinger og

som traditionelle løsninger, der kun delvist imødekommer

de særlige behov, der er på et sygehus. Der er ikke noget

forslag til placering af bygning til nød-el. Håndteringen af

spildevand og regnvand er beskrevet fornuftigt. Materialer

er i forhold til levetid og vedligehold beskrevet i ukonkrete

generelle vendinger. Driftsøkonomi er ikke motiveret eller

dokumenteret.

Bæredygtighed

Projektet er meget ambitiøst og sigter mod energiklasse

2015, som er en betragtelig stramning i forhold til energiklasse

1 målet. Energiklasse 2015 søges opnået med fokus

på optimering af de i energimæssig forstand passive

egenskaber og især gennem optimering af udnyttelse af

dagslys i kombination med lysstyring. Forslaget indeholder

endvidere en kvalificeret sondring mellem energiforbrug og

CO2-belastning.

Forslagsstiller udviser god forståelse for bygningsmæssig

energioptimering både i forhold til designprocessen og i

forhold til hvilke tiltag, der skal bringes i spil hvornår. Alle de

foreslåede tiltag er gode fornuftige state-of-the-art og/eller

innovative tiltag. Det er dog som om man har taget ”det

hele med” og overset, hvorledes forskellige elementer kan

modvirke hinanden. F.eks. vil anvendelse af 3-lags supervinduer

medvirke til at reducere varmetabet men samtidig

reducere dagslystransmittansen for ruden. Der savnes en

analyse/dokumentation af denne problemstilling specielt

i forhold til opnåelse af de beskrevne gode dagslysforhold.

Generelt set savnes en dokumentation (evt. en Be06 beregning)

for, hvorvidt forslaget vil leve op til ambitionen om

opfyldelse af energiklasse 2015. Umiddelbart virker det

som en vanskelig opgave uden anvendelse af vedvarende

energikilder (f.eks. solceller og solvarme).

Trafikale forhold

Den overordnede trafikale løsning virker fornuftig og realistisk,

dog bør der være flere kørespor i tilslutningen ved

Langdyssen og ambulancetilkørslen kræver et rødt blinksignal.

Det er usikkert, om krydsning af letbanen kan håndteres

problemfrit. Løsningen med en intern ringvej på selve

matriklen giver en fleksibel trafikafvikling inde i området.

Men vejen ligger for tæt ved Ring O3 og Hjortespringvej i

krydsene, specielt ved den nye hovedadgangsvej hvor der

er risiko for at trafik ikke vil kunne afvikles ad ringvejen. Al

parkering er anvist i terræn alene, og det medfører store

gangafstande men reducerer anlægsudgifterne. Placering

af heliport tæt ved det eksisterende sengetårn er ikke realistisk,

og hvis den blev udført i korrekt størrelse, ville den

dække over noget af lysgården.

Kunst

Her er topkarakter. Der er åbnet for dialog med farve og

fortælling – i en så præcis beskrivelse at der tegner sig et

internationalt interessant kunstnerisk projekt som sidegevinst

ved byggeriet – netop som det gamle hospital er endt

med at blive foregangsfigur i billedkunstnerisk kontekst.

Farve, form, kultur, nat og dag, materialesammensætninger

– hvor begynder oplevelsen? Den er overalt og i detaljen. I

en menneskelig skala.

Når dette projekt er særlig fremragende skyldes det, at der

er taget stilling til det kunstneriske niveau, man ønsker at

indføje i helheden. Historisk forholder arkitekter sig til alt

fra et middelalderhospital med farvede tegl til vor tid højteknologiske

og nødvendige aptering af hospitalsrum eller

karakterfulde uderum og omgivelser. Man peger i forslaget

på en række principper for kunstnerisk bearbejdning og

farvesætning, der virker som inspiration og løftestang for

videre kunstneriske muligheder. Her kan kunsten og kunst-

36


forslag 3

neren, der tilknyttes projektet, få ubegrænset mulighed for

at påvirke det enkelte menneske – netop som ønsket har

været i konkurrenceprogrammet. Forslaget er det mest

gennemarbejdede i konkurrencen, hvad angår kunstens

faktiske placering og formål i et nyt hospital.

Materialer

Facadernes materialekarakter beskrives i forslaget som

”rødlige, der udstråler en elegant og raffineret varm tone af

liv og menneskelighed”. Det ser smukt ud på visualiseringerne

og må opfattes som skærme af et bronzeagtigt materiale

foran store glasarealer. Også i interiørerne skal huset

fremstå så transparent som muligt i en hospitalsfunk tion.

Forslaget gør ikke nærmere rede for den mere konkrete

materialebehandling. Bygningerne har ”grønne tage”.

Tilgængelighed

Tilgængeligheden fungerer internt i de enkelte huse både

horisontalt og vertikalt via elevatorkerner. Imidlertid er flow

og forbindelserne mellem husene mindre funktionelle, enten

skal man via glas-gangbroer eller via den nye udvidede

foyer. Forbindelserne til den eksisterende Blok 5, der har

varierende etagehøjder og derfor måske kræver ramper, er

ikke eftervist.

Realiserbarhed

Kontrolberegningen viser, at en samlet anlægsudgift vil

ligge imellem 1,056 mia. kr. og 1,164 mia. kr. – med en

sandsynlig middelværdi på 1,110 mia. kr. – ekskl. udgift

til rådgiverhonorar og moms. I dette projekt er ikke indarbejdet

”Parkering i konstruktion”, altså foregår alt parkering

på terræn. Dette er medvirkende til projektets relativt lave

anlægsudgift.

Metode

Generelt meget kvalificeret kort og præcis beskrivelse af

metode – beskrevet ind til kernen og godt illustreret. Beskrivelsen

vidner om et professionelt firma, der kender

problemstillingerne ved komplekse byggeprojekter og har

indsigt i særlige udfordringer ved hospitalsbyggeri.

Sammenfatning: 2.9 point

Dommerkomiteen finder, at forslaget på trods af det flotte

hovedgreb og den meget smukke fremstilling indeholder så

alvorlige mangler i de kliniske funktioner – fortrinsvis som

følge af opdelingen i 4 huse – at det ikke lever op til konkurrenceprogrammets

krav til indretning af KBB og FAM i HeH.

Dommerkomiteen har derfor tildelt forslaget 2,9 point.

37


helhedsplan – 1. etape

38


Behandlingsbygning

5 Fælleshuset

forslag 3

1 Børnehuset

Sengetårn

4 FAMhuset

Indre Gade

Servicebygning

2 Kvindehuset

Ankomst

Parkering

Personale

P

3 Gastrohuset

Hospital

Børnehuset Kvindehuset Gastrohuset FAMhuset

04

03

02

01

K1

K2

Pædiatrisk afdeling

Sengeafsnit Gastroenheden

Føde afdeling

FAM Observation

Ambulatorier (Pædiatrisk)

FAM Modtagelse

Sengeafsnit Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Intensiv afsnit

Operation/Sectio Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Det akutte operationsområde

Ambulatorier (Gynækologisk)

Teknik/Service/Depoter

Teknik/Service/Depoter

Fælleshuset

Parkering

Patienter

P

Forplads

Parkering

Patienter

P

H

Ankomst

funktionsoversigt

P

Kulturaksen

P

Hospital

Trafik flow

trafik

snit med vestfacade

39


planudsnit indgang – 1:1000

planudsnit fam – 1:1000

40


forslag 3

planudsnit føde – 1:500

planudsnit gastro – 1:500

41


Farve

1) Hospitalets helhed og indgang

– Farvet lys

2) Informationsskranke og

indgangsporte til bygningerne

– Fortællende farvet lys

3) Opholdsrum, mødesteder og ventearealer

- Fortælling med ruminstallationer og lys

4) Gangarealer på afdelingerne

- Fortællinger som narrative forløb

5) Sengestuen og kontoret

– Den personlige fortælling

Fortælling

princip for kunstnerisk udsmykning

42


43

forslag 3


forslag 5/36059

2,9 point

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S (ophavsret)

Klavs Hyttel, projektansvarlig partner, Michael Kruse, Helle Starch, Lasse Vilstrup Palm, Marianne Probst-Enevoldsen,

Klavs Hjort Nielsen, Peter Werling, Lars Hyldgaard Olesen, Jacob Ulvsrod Sørensen, Maj Pallisgaard Bie, Mathias Bagger Poulsen,

Jakob Charmoth Nielsen

Kunstner

Erik A. Frandsen

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma as

Frank Jensen, Niels Bøge, Benedikte Kruuse Lindvig, Per Lanng

Alectia A/S

Michael Jensen, Michael Møller, Lars Christian Jacobsen, Ole Vestergaard, Helle Foldbjerg Rasmussen, Stefan Thielemann,

Morten Vammen Vendelboe, Ole Friis, Karin Liebach

Lohfert & Lohfert A/S

Henrik Prætorius

44


helhedsplan – fuld udbygning

46


Ide/vision

Konkurrencedeltagerne formulerer deres vision i fire ufravigelige

parametre: Der skal være optimal logistisk og funktionelt

samspil mellem nybyggeriets funktionsafsnit. Der

skal være fleksible standardiserede og elastiske løsninger.

Der skal skabes rationelle, velafprøvede, modulære strukturer.

Der skal tilføres det samlede byggeri inspirerende og

helende miljøer.

Helhedsplan

Projektet adskiller sig ved placeringen af den nye bygning i

området vest for hospitalet som en udposning på ambulatoriebygningens

sydvestlige hjørne. Helhedsplanen består

af to overordnede landskabelige elementer; den storladne

urbane ”Bypark” samt den nye ankomstvej, ”Max Brüels

Allé”. Byparken, der strækker sig Nord-Syd i atriumaksen,

krydses af den nye øst-vestgående allé, der skærer hospitalsområdet

over i to dele. 2. etape karakteriseres ved

placering af meget forskellige bygningsformer uden umiddelbar

sammenhæng med den overordnede struktur. Bygninger,

der stritter i mange retninger, hvor især det syv etager

høje patienthotel ud mod Ringvejen virker malplaceret i

forhold til den eksisterende hospitalsstruktur.

Forslagets nye hovedankomst med en ambulancevej og

kørevej, der krydser den centrale forplads, vurderes som

en meget uhensigtsmæssig trafikstruktur. Disponeringen

af ankomstområdet med to hovedindgange og fire nye

indgange til henholdsvis FAM og KBB skaber forvirrende og

uklare forhold. Generelt en helhedsplan med meget problematiske

parkerings- og trafikforhold.

Forslagets landskabelige forankring står svagt, hvilket gør

det svært at aflæse i en overordnet sammenhæng mellem

bygninger og landskab. KBB bygningen er klemt inde og

delvist nedgravet i det vestlige hjørne, hvor der er store terrænspring,

hvilket er en problematisk og uhensigtsmæssig

løsning. Den urbane ”bypark” karakteriseres af en hierarkiløs

flade, der fremstår umotiveret i forhold til den nye bygning

og til byens kontekst. Dog er der inde i bygningerne

skabt mange fine intime gårdrum, der er velintegrerede i

den nye struktur.

Samlet set fremstår helhedsplanen usammenhængende

og med et ringe overordnet flow.

Arkitektonisk hovedgreb

Den eksisterende hovedakse i blok 5´s sydfacade opgraderes

til nyt hovedstrøg med adgang fra eksisterende hovedindgang

i den ene ende, en ny hovedindgang midt på

Blok 5 og den tredje primære indgang i vest facaden ind til

KBB. Fra hovedstrøget er der således adgang til alle både

eksisterende og nye funktioner.

FAM har selvstændig indgang for selvhenvendere fra forpladsen

(Jørgen Selchaus Plads). Forslaget bygger videre

på den eksisterende behandlingsbygnings strukturelle

hierarki, men introducerer gårdhaver for dagslysadgang og

udeophold, og i KBB en bevidst afvigende organisk bygningsgeometri

med rundede bygningsafsnit, der kontrasterer

den ellers retvinklede struktur i HeH.

Forslagets placering af FAM og KBB i tre-etages bygninger

mod vest i tæt kobling til den eksisterende behandlingsbygning

bevirker, at oplevelsen set fra parken i syd af noget

af det eksisterende og velkendte Herlev Hospital er intakt.

Det er dog samtidig en arkitektonisk svaghed, idet udvidelsen

opleves som knopskydning på den eksisterende

bygningsstruktur, samtidig med at Blok 5’s markante facadelinje

delvis skjules. Forslaget fremstår derfor næsten

arkitektonisk usynligt og lidt anonymt i helhedsbilledet.

Den nedskalerede bygningsstruktur giver godt dagslys og

nærhed til sengestuer og lejligheder til familier med nyfødte.

Hovedindgangsforholdene er uklare i forslaget. Der er for

mange indgange til de nye bygninger, som vil forvirre selvhenvendere

og besøgende. Ankomsten til selve KBB virker

underdimensioneret, og det er vanskeligt at overskue afdelingen

fra entreen.

Disponering af FAM+KBB

Ambulanceankomst over forplads og i samme spor som

kørende til KBB meget problematisk. Modtagelse med

venteområde for henholdsvis børn og voksne med kontakt

til gårdhave kompakt men ikke særligt overskueligt.

God disponering af modtagefunktion og integrering af lægevagt.

Selvstændig lægevagtindgang skønnes overflødig.

Adgang for fødende fra FAM til fødeafdeling ikke optimal

men dog acceptabel i henhold til konkurrenceprogrammets

formulering s. 54.

KBB centret fungerer som en fin funktionel enhed. Her er

det lykkedes at bringe ”Patienten i centrum”. Fødeafdelingen

er godt indrettet med bl.a. gode fleksible lejligheder til

de nybagte forældre. Fasttrack fungerer. Børneafdelingen

er disponeret med et trygt og imødekommende miljø. Gastroenheden

er godt placeret tæt på deres ambulante afdeling

i Blok 5. og afdelingen er velindrettet.

Forslagets ingeniørmæssige forhold

Forslaget indeholder en meget differentieret, detaljeret og

kvalificeret beskrivelse af de forskellige konstruktive principper

i forskellige ”zoner”, som byggeriet deles op i. I hver

zone vælges konstruktioner ud fra kriterier, som også indeholder

gode overvejelser om fleksibilitet over for fremtidige

ombygninger. Gennemgående udføres de bærende konstruktioner

af beton – delvist elementer og delvist pladsforslag

5

47


støbt – samt med differentierede principper for placering

af bjælker, bjælkefrie dæk, søjler og bærende facader. De

foreslåede principper vurderes særdeles velegnede. Der

angives generelt en etagehøjde på 4,2 m, og forslaget behandler,

hvorledes niveauforskellen i forhold til det eksisterende

byggeri håndteres.

Teknikrummene er velproportionerede og ligger godt placeret

i forhold til de installationstunge rum. Der er en god

kobling med en kort forbindelse til den eksisterende vestlige

tunnel.

Hospitalsteknik er beskrevet i præcise vendinger, der viser

stor indsigt i hospitalsbyggeri og en velovervejet stillingtagen

til løsninger i det aktuelle projekt. Dette gælder også

overvejelserne om brandstrategi. Håndteringen af regnvand

er beskrevet fornuftigt. Bygningen til nød-el placeres

ved den planlagte udvidelse af servicebygningen.

Forslaget er i særklasse det bedste projekt for så vidt angår

de ingeniørmæssige løsninger.

Bæredygtighed

Forslaget indeholder en rigtig god og konkret beskrivelse af

den integrerede designproces og beskrivelse af workshopforløb

i den tidlige designfase. Der tages udgangspunkt i

mulighederne for at udnytte de passive egenskaber gennem

optimal orientering og bygningsdisponering mod solog

dagslys. Der er foretaget en prioritering og valg og fravalg

af en række relevante innovative tiltag. For eksempel

foreslås anvendelse af hybrid ventilation i udvalgte afsnit,

og der gives en kort beskrivelse af, hvorledes dette tænkes

udført, mens solceller vurderes at skulle vente lidt, idet

byggeriet dog er forberedt for en efterfølgende implementering

heraf.

Der er opstillet en række troværdige state-of-the-art løsninger,

som i kombination vil medvirke til at sikre et lavenergibyggeri.

Herudover er der fokus på genanvendelse af

spildvarme fra flere forskellige elementer (drift og afprøvning

af nødstrømsanlæg, proceskøling, trykluftkompressorer).

Der er stor fokus på en høj dagslysudnyttelse, men der

savnes en analyse/dokumentation af denne problemstilling

specielt i forhold til opnåelse af de beskrevne gode

dagslysforhold.

Der foreslås etablering af et stort solvarmeanlæg. Solvarme

skal dog overvejes nøje, specielt med den aktuelle placering

midt i et velforsynet fjernvarmeområde. Herud over

foreslås at indkøbe vindmøllestrøm – sandsynligvis fra

eksterne vindmøller. Det kan være en interessant løsning

i et driftsmæssigt perspektiv, men har ikke umiddelbart så

meget med udformningen af Herlev Hospital at gøre. Endelig

foreslås en efterfølgende implementering af solceller.

Da det er uklart, hvad det forventede energibehov vil være

for det aktuelle forslag, er det svært at vurdere, hvor tæt

forslaget er på CO2-neutralitet. Hvis der er tale om energiklasse

2015 er vejen ikke så lang, men det vurderes ikke, at

den kan nås med solceller alene.

Forslaget udnytter, som de øvrige forslag, den gode kontakt

til offentlig transport (bus, letbane og Metro), ligesom

der etableres gode parkeringsforhold bl.a. med etablering

af et P-hus, som er forberedt for etablering af ladestationer

til elbiler. Forslaget indeholder rigtig mange relevante

overvejelser og designprincipper i forhold til bæredygtigt

byggeri, som vidner om stor indsigt i dette område. Projektet

fremstår generelt med en meget grundig bearbejdning

af en lang række centrale elementer indenfor bæredygtighedsområdet.

Som for de fleste andre forslag opstilles en række fine intentioner

om den fremtidige detaljering af projektet i bæredygtighedsmæssig

forstand. Udsagn som det er svært at

være uenig i, og som nemt kan komme til at virke som selvfølgeligheder.

Dette er imidlertid ikke tilfældet her, netop på

grund af den opfattende indsigt i bæredygtighedsområdet,

som forslaget demonstrerer.

Helende arkitektur

Forslaget til bygningsintegreret kunst er en god men måske

lidt lang, teoretisk kunsthistorisk beskrivelse. Men det konkrete

udtryk i forslaget er resulteret i lidt banale ”stuccolustro-flader”

med farvetoner, dog med en vis respekt og

referencer til Poul Gernes oprindelige arbejder.

Forslaget viser fine gårdhaverum i tæt relation til sengeafsnit

og øvrige afdelinger.

Trafikale forhold

Løsningen omkring hovedadgangsvejen er problematisk

på grund af den korte afstand mellem rundkørsel og signalkryds,

hvor der er stor risiko for at trafik danner kø tilbage i

signalkrydset og låser trafikken i rundkørslen.

48


Det må betegnes som uhensigtsmæssigt, at ambulancer

med udrykning skal passere over en pladsdannelse, som

er udpeget som opholdsareal. (Det er i princippet muligt

at etablere et særligt afmærket ambulancespor som foreslået).

Det interne vejsystem er præget af uheldige geometriske

løsninger, skæve vinkler og uklare vigepligter. Der

bør fortsat være en rigtig vejforbindelse nord og vest om

hospitalet.

I det sydvestlige hjørne af forpladsen er der to kryds meget

tæt ved hinanden, hvilket er dårligt for trafiksikkerheden.

Det er uhensigtsmæssigt, at der nogle steder er placeret

parkeringspladser med udbakning direkte til de interne

veje, f.eks. på adgangsvejen til kvinde/barn-bygningen.

Opdeling i personale- og gæsteparkering er ikke logisk og

modarbejder en fleksibel anvendelse af kapaciteten.

System med korttidsparkering og afsætning omkring indgangene

er meget kompliceret. Det er ikke muligt at eftermontere

et automatisk parkeringsanlæg i en konventionel

P-kælder. Nogle af terrænparkeringerne er præget af uhensigtsmæssig

geometri.

Heliporten placeres på taget af den planlagte udvidelse af

servicebygningen.

Kunst

Forslaget ønsker “et konkret, kunstnerisk tiltag i samarbejde

med en kunstner omkring nybyggeriets møde med

det nye vitaliserede hovedstrøg.” Dette tiltag skulle medføre,

at “kunstneren inddrager rum og tid på en sofistikeret

måde og formår således at forklare den visuelle overgang

fra den nuværende farverige udsmykning til en ny kunstnerisk

strategi.” Desuden bliver de centrale atrier “beriget

med fire aflange monumentale glasmosaikker fyldt med

mennesker, farver og lys. De snapshotagtige, figurative billeder

af folk fra forskellige kulturer udtrykker tidens humanistiske

tendens.”

Forslaget er et statement om mennesker og kunst i det offentlige

rum. Der er ingen illustrationer, der bekræfter udseendet

af de fire glasmosaikker, som man kun kan frygte på

grund af deres “snapshotagtige” meningsløse monumentalitet,

der udtrykker “tidens humanistiske tendens”.

Tilgængelighed

Det nye anlæg opfylder internt kravene til tilgængelighed,

men i sammenbygningen med den eksisterende Blok 5

opstår der sandsynligvis problemer med forskelle i etageniveauer

i denne bygning og de nye tilbygninger, hvorfor der

må introduceres ramper og ekstra lifte/elevatorer.

Realiserbarhed

Kontrolberegningen viser, at en samlet anlægsudgift vil

ligge imellem 1,126 mia. kr. og 1,248 mia. kr. – med en

sandsynlig middelværdi på 1,187 mia. kr. – ekskl. udgift til

rådgiverhonorar og moms.

Også dette forslag har ”parkering i konstruktion” indeholdt.

Medvirkende årsag til at anlægsøkonomien for dette projekt

er relativ lav er det lave antal indeholdte kvadratmetre

til FAM/KBB på 49.885 m 2 .

Metode

Generelt er forslagets metode beskrevet væsentligt over

middel og med betydelig indsigt i hospitalsbyggeriets udfordringer.

Beskrivelsen af økonomistyringen lader dog noget

tilbage.

Sammenfatning: 2,9 point

Dommerkomiteen finder, at forslaget på mange måder

opfylder både konkurrenceprogrammets visioner og forslagsstillernes

egne visioner/parametre. Imidlertid virker

placeringen vest for Blok 5 indeklemt. Dette forhold sammenholdt

med forslagets sydlige bygningers mangel på

arkitektonisk identitet, helhedsplanens usammenhængende

udformning og det markant højere honorartilbud ift.

gennemsnittet har medført, at dommerkomiteen har tildelt

forslaget 2,9 point.

forslag 5

Materialer

Forslaget har en klar holdning til miljørigtig projektering og

materialer i forslaget, der skal kunne genbruges og opfylde

”vugge til vugge” konceptet. Der anvendes brun-anodiseret

aluminium som facadebeklædningsmateriale, hvor man

ønsker at aluminium er produceret ved hjælp af vandkraft.

Et andet gennemgående materiale er (genbrugs-) beton.

Og endelig anvendes certificeret træ som beklædning indendørs.

Bygningerne har ”grønne tage”.

49


helhedsplan – 1. etape

50


forslag 5

NIVEAU 4

NIVEAU 2

NIVEAU 1

B

A

LÆGEVAGT

AKUT SELVHENVENDELSE

FUNKTIONER

PÆDIATRISK AFDELING

GASTRO ENHEDEN (PLAN 3 OG 4)

GYNEKOLOGISK/OBSTETRISK AFDELING

OPERATION (PLAN 2)

OBSERVATIONSSENGE

KLINISK BIOKEMI

FAM-MODTAGELSE

FYSIO-/ERGOTERAPI

INTENSIVAFSNIT

C

AKUT FØDSEL

AMBULANCE

KONTORER

NEONATALOGI

TEKNIK

FLOW

NIVEAU 4 - GÅENDE OG PATIENTER I SENGE

NIVEAU 2 - AKUT PATIENTTRANSPORT

NIVEAU 1 - PUBLIKUM/PÅRØRENDE/GÅENDE PATIENTER

ELEVATORER

H

funktionsoversigt

VARE

PERSONALE

PATIENT/PÅRØRENDE

trafik

51


planudsnit fam – 1:1000

planudsnit gastro – 1:1000

planudsnit føde – 1:1000

52


forslag 5

hovedadkomst

planudsnit indgang – 1:1000

53


gårdhave

snit

snit

54


forslag 5

foyer

55


forslag 2/10561

2,0 point

Konsortiet HEALTHBYE

DISSING+WEITLING architecture a|s, ophavsret

Medplan as arkitekter, ophavsret

Buro Happold Limited Engineers / Buro Happold ApS, ophavsret

Underrådgivere med ophavsret

Marianne Levinsen Landskab ApS

Billedkunstner, professor Ann Lislegaard

Underrådgivere uden ophavsret

Hansen, Carlsen & Frølund A/S

Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S

56


KAPEL

PARKERING

KAPEL

BLOK 09

SERVICEBYGNING

BLOK 07

PARKERING

PATIENTHOTEL

KIRKE

BEHANDLINGSBYGNING

BLOK 05

SENGEBYGNING

BLOK 01

AUDITORIUM

BLOK 02

METRO

M

KONTORER

INDGANG

ANKOMSTPLADSEN

KONTORER

KONFERENCE

BUTIKSAREALER

INDGANG

FAM & KBB

L

AMBULANCE

KONTORER

ERHVERV

GÅRDHAVE

LETBANE

L

LETBANEOPGANG

KONTORER

ERHVERV

VANDOPSAMLING

GÅRDHAVE

LEGEPLADS

STRÅLETERAPI-

BYGNING

NØDSTRØMS-

ANLÆG

FORSKNINGS-

SKOLE

FORSKNINGS-

SKOLE

DAGINSTITUTION

SIDDETRIN

KULTURAKSE

REGNVANDSBASSIN

LEGEBAKKER

HELIKOPTERPLATFORM

PARKERING

HERLEV RINGVEJ

REGNVANDSBASSIN

KULTURPLADSEN

JORDVOLD

PARKERING

HJORTESPRINGVEJ

helhedsplan – fuld udbygning

58

22 10561 HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

HELHEDSPLAN FULD UDBYGNING 1:4


Ide/vision

Konkurrencedeltagernes vision er at skabe et patientvenligt,

rationelt og fremtidssikret hospital med fokus på et

helbredende miljø og stimulerende rammer, hvor dagslys,

funktion, æstetik og fremtid smelter sammen til gavn for

alle patienter, personale og pårørende.

Helhedsplan

Helhedsplanen adskiller sig ved at placere nybyggeriet af

hospitalet øst for det eksisterende sengetårn. Nybyggeriets

tre enheder ligger som en bufferzone langs Ringvejen,

orienteret mod den store grønne park, der er projektets

landskabelige hovedgreb. Tilkoblingen til sengetårnet vurderes

som en både funktionelt og arkitektonisk svag løsning.

Projektets relation til nærområdet virker dog mere

overbevisende, hvilket illustreres i 2. etape, hvor de nye

bygninger langs parkens vestside skaber en fin nedskaleret

overgang til det tilgrænsende parcelhusområde.

Hovedankomsten sker via den eksisterende indkørsel fra

Ringvejen. Her ankommer man som gående eller som bilist

direkte ind på ”Superpladsens” mønstrede gulv, der er

hospitalets nye ankomstflade. Fladen strækker sig under

den nye bygning, der danner port over ankomstpladsen.

Hovedindgangen er entydigt markeret, men ankomstområdet

som helhed virker klemt med uhensigtsmæssige disponeringer

af indgange, køreveje og nedkørsler til P-kælder.

Forslaget udmærker sig ved et velforankret landskabsrum

med en god kobling til nærområdet. Parken karakteriseres

af en fin terrænbearbejdning og et varierende rumligt forløb

langs den slyngede sti, der virker attraktiv og indbydende.

Bearbejdningen af de indre gårdrum er dog ikke særligt

overbevisende og fremstår ufærdige.

På trods af et stærkt og velbearbejdet landskabeligt greb

fremstår projektet i sin helhed ikke overbevisende på

grund af en svag kobling til det eksisterende hospital og et

klemt adgangsområde.

Arkitektonisk hovedgreb

Forslaget disponerer udvidelsen i ét selvstændigt bygningskompleks

bestående af tre sammenhængende firfløjsbygninger,

der visuelt og i praksis har begrænset sammenhæng

med de eksisterende bygninger. Mod øst hæver

bygningen sig som en ”portal” over en ny ankomstplads,

der forbinder fra ankomsten fra Ring 3 ind til den eksisterende

hovedindgang og den nye FAM indgang. Konceptet

er markant og er skalmæssigt tilpasset Herlev Hospitals

monumentale strukturalisme, men forekommer alligevel

voldsomt og ufølsomt i oplevelsen af ankomsten til hospitalet,

som derfor ikke vil opleves som en samlet helhed.

Konceptet baseres på rationelle og fornuftige funktionssammenhænge

indenfor den nye bygningsstruktur. Men

den meget begrænsede berøringsflade til eksisterende

byggeri med passage gennem sengetårnet (blok 1) på

etage 03 og 04 er stærkt problematisk. Den foreslåede

”skywalk” mod sydvest giver uhensigtsmæssig persontrafik

forbi funktionerne i KBB og intensivafdelingen og medfører

dårlige dagslysforhold og uhensigtsmæssige indblik.

Helende arkitektur

Forslagsbeskrivelsen indeholder en meget omfattende beskrivelse

af visionen om ”mennesket i centrum”. Ordene og

beskrivelserne af prioriterede valg er mange, men på flere

punkter synes løsningerne ikke at stå mål med ambitionerne

for de forhold, der vedrører helende arkitektur. Særligt

savnes en mere nuanceret skildring af den menneskelige

skala i sanselige og stemningsfulde rumligheder både ude

og inde. Dagslysforholdene, som beskrives særdeles nøje,

er meget sparsomt belyst i projektet og konstateringen af

at flere væsentlige funktioner uden dagslys, bl.a. sengestuerne

i intensiv er uheldige.

Disponering af FAM+KBB

Hovedindgangen, der er en selvstændig indgang til udvidelsen

med FAM og KBB, er placeret mod den nye ankomstplads

som en samlet rumlighed i to etager. Indgang

til FAM placeres i stueetagen, mens der er adgang til de øvrige

afdelinger via hovedtrappe og to elevatorkerner med

hver to elevatorer. Elevator og trappekapaciteten skønnes

underdimensioneret og foyerarealets sammenhæng

med ”skywalken” virker ikke overskuelig. Disponeringen

af hovedindgangen er entydig, men bevirker at alle typer

patienter – både akutte, ambulante, børn og voksne samt

besøgende – skal igennem samme foyer, hvilket virker uhensigtsmæssigt.

Forslaget har en kompakt, men ikke overbevisende og

overskuelig indretning af modtagelsen i FAM, som sker fra

det fælles hovedindgangsområde. Afsætnings- og parkeringsforhold

for patienter til akutmodtagelsen er ikke

tydeligt belyst, og med indgangens placering på ankomstpladsen

forekommer forholdene trange og uforløste. Opdeling

med adskilte indgange til henholdsvis modtage og

lægevagt er dårligt løst. Modtagefunktionen med visitering

og prioritering af patienter til forskellige spor i FAM fremstår

ikke arealmæssigt veldisponeret. Der er god og direkte adgang

for fødende via elevator til fødeafdelingen på etage

03. Der er ikke anvist område for café og kiosk i forbindelse

med modtagelsen eller det nye indgangsområde.

Fødeområdet er velplaceret, men meget traditionelt og

ufleksibelt disponeret. Den ønskede kombination af fødestue

og opholdsstue som ”base” under hele fødselsforløbet

forslag 2

59


er ikke vist. Adgang for Gyn/Obs patienter igennem fødeområdet

er uheldig, ligesom adgang til og fra operationsområde

gennem elevator i og delt med fødeområdet ikke

er heldig.

Afdelingens enestuer er opdelt i klynger af 9 senge omkring

et sengetorv med arbejdsplads for pleje- og vagtpersonalet.

Et mindre fælles opholdsområde sikrer dagslys i og

udsigt fra arbejdsstationen. Opdelingen med 2 afsnit med

3 sengeklynger på etage 07 og én afdeling med 3 klynger

på etage 06 er god og sikrer fleksibilitet. Den relativ lange

afstand fra en ende til den modsatte i den trefløjede struktur

er ikke optimal i vagter, ligesom afstanden fra yderste

sengeklynge til skylle- og linnedrum er lang.

Forslagets ingeniørmæssige forhold

Konstruktioner udføres i beton, med insitu-støbte bjælkefrie

paddehattedæk i de fleste områder. Bygningen hen

over indkørselsarealet bæres af 4 stk. dobbelte gitterdragere

med dobbelt etagehøjde – en løsning der synes ganske

begrænsende for fremtidig fleksibilitet i dette område.

Modulet er 7,2 x 7,2 meter, med en etagehøjde på 3,8 m.

Dæktykkelsen er 250 mm i sengeafsnit og 300 mm i behandlingsområder.

Der synes at være placeret søjler i alle

modulkryds, hvilket giver en vis begrænsning i den fremtidige

fleksibilitet. Der foreligger ikke en stillingtagen til udførelse

af andre byggetekniske løsninger. Kotering i forhold til

det eksisterende sengetårn er ikke behandlet og sammenbygningen

forekommer problematisk.

Teknikrummene er veldimensionerede og velplacerede

i forhold til installationstunge rum, hvilket er fordelagtigt i

forhold til såvel anlægsudgift, driftsøkonomi og fleksibilitet.

Føringsvejene er generelt fornuftige, om end der er udfordringer

i den bygning, hvor der ikke er afsat teknikarealer.

Forslaget nødvendiggør en flytning af fjernvarmeforsyningens

hovedledninger til hospitalet og bydelen. Der er en

god kobling til den eksisterende østlige tunnel.

Hospitalsteknik er overordnet beskrevet med en fin indsigt.

Forsyningssikkerhed og sammenkobling til eksisterende

anlæg og mulighed for omlægninger uden driftsforstyrrelse

er ikke beskrevet. Bygningen til nød-el foreslås placeret

ved blok 7. Håndteringen af spildevand er ikke beskrevet.

Håndtering af regnvand er hensigtsmæssig.

Konkurrencedeltagerne viser en klar forståelse for problemstillingerne

i forhold til energiklasse 1.

Bæredygtighed

I forhold til bæredygtighed er forslaget præget af generelle

formuleringer med ingen eller med mangelfuld dokumentation,

som gør det svært at overskue eller vurdere i forhold

til faktuelle forhold. Desværre er forslaget også præget af

mange grafiske fejl eller manglende tekst eller figurer og

fremstår ufærdigt i forhold til bæredygtighed.

I forslaget indgår meget store glasarealer, som formodes at

give relativt store varmetab og risiko for termisk diskomfort

i form af kuldenedfald. Det er beskrevet, at der anvendes

naturlig ventilation i de tre øverste sengeetager, men der er

ikke givet nogen beskrivelse af, hvorledes dette fungerer,

eller hvad det betyder for energibehovet til ventilation.

Der er forslået flere energiforsyningstiltag (bl.a. solfangere

og solceller), som til sammen på sigt vil kunne medvirke til

at opnå CO2-neutralitet. Umiddelbart vurderes det, at der

skal mere til end de foreslåede tiltag.

Der oplistes eller beskrives i meget kort form en række fornuftige

og effektive tiltag, som medvirker til et minimeret

energibehov (eksempelvis isolering og tæthed efter passivhusstandard).

Herudover oplistes en række mere eller

mindre innovative tiltag, hvoraf nogle har stor betydning for

opfyldelse af energiklasse 1 kravet (aerogelruder). Disse er

dog endnu ikke kommercielt tilgængelige i en kvalitet, der

berettiger en udbredt anvendelse i Herlev Hospital, både

i forhold til varmetab, gennemsigtighed og dagslystransmittans.

Det er derfor tvivlsomt om den anførte, men ikke

dokumenterede opfyldelse af energiklasse 1 kravet er reel.

Trafikale forhold

Løsningen omkring hovedadgangsvejen er meget komprimeret

med stor risiko for konflikt mellem forskellige trafikstrømme

(for eksempel biler der kommer op fra parkeringskælderen

og ambulancer) og svær at overskue. Bilister, der

kommer op fra P-kælderen, kan ikke svinge til venstre. Det

vurderes ikke realistisk muligt at omdisponere krydset, så

det kan fungere. Det kan overvejes at lave en separat ambulanceindkørsel.

Ambulancer bør også kunne køre ind fra

Hjortespringvej.

Det svækker forslaget, at der ikke er en vejforbindelse

nord-syd inde på området.

Opdeling i personale- og gæsteparkering er ikke logisk og

modarbejder en fleksibel anvendelse af kapaciteten. Der

er ca. 105 pladser pr. dæk i P-kælder, så de tre viste dæk

er ikke nok.

Placering af letbanestationen syd for krydset med Langdyssen

er uhensigtsmæssig, fordi der samtidig er brug for

svingbaner her. Bør placeres nord for. Adgang via tunnel er

fornuftig men medfører, at der skal være elevator til letbaneperron.

Spredningen af metro- og letbanestationerne

virker umotiveret. Helikopterlandingsplads er placeret i

terrænniveau. Placering er i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet

60


forslag 2

Kunst

”Visionen om integreret kunst som berigende og orienteringsstyrende

element” kalder forslaget sin overskrift til tanker

om kunst i Herlev Hospital. Forslagets tanker om at “gående”

tegner linjer og figurer, der er ligeså individuelle som en

signatur i rummet, virker selvfølgelige. Det gør alle allerede,

altid og alle steder. Bevægelserne i det nye Herlev Hospital

foregår på et betongulv af sort-hvide Gernes-cirkler, hvor en

vandkunst også indarbejdes. Skywalk’en beskrives udsmykket

med et sindrigt modulsystem af farvede tekstilfiltre, der

skal skabe “stemningsladede rum, der stimulerer til heling og

velvære.” En påstand der ikke synes understøttet af det digitaliserede

virvar af de fotos, der illustrerer idéerne.

Materialer

Materialevalget på bygningskompleksets facader er valgt

ud fra ønsket om at skabe et udtryk af lethed og transparens

med synliggørelse af mennesker i bevægelse som et

arkitektonisk element. Facadeløsningen er raffineret og

nuanceret i samspillet mellem kompleksets 3 hovedelementer

base, skywalk og penthouse. Det store omfang af

glasarealer er energimæssigt og klimateknisk udfordrende,

men kontrasten til det eksisterende byggeris mere strukturelt

baserede materialitet forekommer dynamisk og interessant.

Tilgængelighed

I store hospitalskomplekser er overskuelighed og orienteringsvenlige

rumligheder en stor del af tilgængeligheden.

Forslagets enkle disponering i nybyggeriet både vertikalt

og horisontalt sikrer dette. Modsat er passagen gennem

sengetårnets etage 03 og 04 meget lidt intuitiv og forekommer

uoverskuelig.

Realiserbarhed

Kontrolberegningen viser, at en samlet anlægsudgift vil

ligge imellem 1,159 mia. kr. og 1,257 mia. kr. – med en

sandsynlig middelværdi på 1,208 mia. kr. – ekskl. udgift til

rådgiverhonorar og moms.

Metode

Indholdsmæssigt er det en lidt tynd og uoverskuelig beskrivelse

af metoden. Der siges meget rigtigt, men det

giver indtryk af en tilrettet standardbeskrivelse og at forslagsstiller

ikke er specielt fokuseret på, at det er et hospitalsprojekt.

Der er dog gode elementer og metoder som

”trimmet byggeri” og ’føraflevering’ der er værd at rose.

Sammenfatning: 2,0 point

Dommerkomiteen finder, at forslaget ambitiøst, velmenende

og med kompromisløs konsekvens forsøger at skabe

et markant nyt ansigt til Herlev Hospital. Men netop dette

bliver også projektets svaghed, idet placeringen og ønsket

om minimal berøringsflade med det eksisterende byggeri,

af dommerkomiteen vurderes at føre til en helhedsmæssig

både funktionel og arkitektonisk svag kobling til det eksisterende

Herlev Hospital.

Forslaget rummer veldisponerede kliniske delløsninger

såvel som isolerede arkitektoniske kvaliteter, men projektbeskrivelsens

ambition om en åben og selvforklarende

arkitektur forankres ikke i helheden. Dommerkomiteen har

derfor tildelt forslaget 2,0 point.

61


KAPEL KAPEL

PARKERING

PARKERING

KAPEL

BLOK 09

SERVICEBYGNING

BLOK 07

PARKERING

PAVILLON 9

PATIENTHOTEL

KIRKE

PAVILLON 8

PAVILLON 7

PARKERING

BARAK

BEHANDLINGSBYGNING

BLOK 05

SENGEBYGNING

BLOK 01

AUDITORIUM

BLOK 02

M

PARKERING

INDGANG

ANKOMSTPLADSEN

INDGANG

FAM & KBB

L

AMBULANCE

GÅRDHAVE

LETBANE

L

LETBANEOPGANG

ELEVSKOLE

BLOK 12

VANDOPSAMLING

GÅRDHAVE

STRÅLETERAPI-

BYGNING

NØDSTRØMS-

ANLÆG

FORSKNINGS-

SKOLE

LEGEPLADS

SIDDETRIN

KULTURAKSE

REGNVANDSBASSIN

LEGEBAKKER

HELIKOPTERPLATFORM

PARKERING

HERLEV RINGVEJ

REGNVANDSBASSIN

KULTURPLADSEN

JORDVOLD

PARKERING

HJORTESPRINGVEJ

helhedsplan – 1. etape

62

4 10561 HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

HELHEDSPLAN FASE 1 1:4000


forslag 2

STRUKTUR

Senge

Ambulatorier

Ambulatorier

OVERSIGT

Operation

Intensiv

Føde

Observations senge

funktionsoversigt

Akut

20 10561

HERLEV HOSPITAL FAM + KBB

helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

forbindelser

2 10561

HERLEV HOSPITAL FAM + KBB

helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

63


snit

snit

64


forslag 2

planudsnit niveau 03 – 1:2000

planudsnit niveau 07 – 1:2000

planudsnit niveau 01 – 1:2000 planudsnit niveau 05 – 1:2000

65


DEN MENNESKELIGE SKALA

planudsnit føde – 1:800

sengestue

66 50 10561

HERLEV HOSPITAL FAM + KBB

helhedsplan, nybyggeri, rådgivning

INTERIØR FØDESTUE


forslag 2

’superpladsen’ – det nye fordelingstorv

67


forslag 1/35791

ukonditionsmæssigt

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S (ophavsret)

Søren Daugbjerg, arkitekt MAA, ansvarshavende, Michael Schytt Poulsen, arkitekt MAA, Christian Egidius Bendtsen, arkitekt MAA

Stephen Borregaard-Clarke, arkitekt MAA, Anders Rognerud, arkitekt MAA, Maria Haremst, arkitekt MAA

Underrådgivere:

Arkitektfirmaet Jens Clementsen

Jens Clementsen, arkitekt MAA

YLP Arkitekter ab

Leif Petersen, arkitekt, Bjarni Ingvason, arkitekt

GHB Landskabsarkitekter

Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL, Rosa Sirid Lund, arkitekt MAA

Lemming & Eriksson as

Bo Søgaard, ingeniør, Knud Bay, ingeniør

Underrådgiver til L&E:

ÅF AB

Niels Dafgaard, ingeniør

Urban Kumlien, ingeniør

Kjell Johansson, ingeniør

Konsulent

Jacobs Engineering, Raymond Bertrand

68


helhedsplan – fuld udbygning

70


Ide/vision

Konkurrencedeltagernes intention er at skabe en ny, klar

identitet for det samlede hospital: ”Hospitalsbyen” som

en ”klassisk by”. Hospitalet skal være effektivt med korte

gangafstande og én samlet bygningskrop med diagnoseog

behandlingsafsnit samlet på de nederste etager og

sengeafsnittene øverst. Det skal være fleksibelt og fremtidssikret

med en åben struktur, og det skal være imødekommende

i en væsentlig mindre skala end det eksisterende

Herlev Hospital, bl.a. med ”Healing gardens” som

reference til naturens helende og meditative aspekter

Helhedsplan

Helhedsplanen består af to overordnede elementer – ”hjertet”

og ”kulturlandskabet”. Det nye centrale hospitalstorv

”hjertet” er omgivet af en rationel beplantningsstruktur

”kulturlandskabet”, der spænder hele hospitalsgrunden ud

med nord-syd gående beplantningsbånd i forlængelse af

det eksisterende hospitalsgrid (kvadratnet). En enkel og

robust struktur, der i 2. etape giver fleksible udbygningsmuligheder

med mange potentielle koblinger til nye bygninger

og til den omgivende by.

Bygningen er placeret midt på grunden i atriumaksen tæt

koblet til Ringvejen mod øst. Herfra er der direkte tilkørsel

til et overskueligt ankomstområde med en tydeligt

markeret hovedindgang. Helhedsplanens trafikale forhold

er generelt velfungerende med gode tilkørsels- og parkeringsforhold

på terræn og under bygningen. Helhedsplanen

er karakteriseret af et godt overordnet flow og præget af

tæthed og nærhed.

Hospitalets landskabelige forankring er mindre overbevisende.

Bygningen former et tungt nedslag i terræn og samspillet

med det omgivende landskab fremstår som uartikuleret.

Kulturaksens forløb via kældre og de mange trapper

op til hospitalstorvet tegner et utilgængeligt rummeligt

forløb. Den indvendige landskabelige integrering fremstår

mere overbevisende. Her tegnes et indre landskab med

mange intime zoner, terrasser og ”oaser” til ophold. Samlet

set et klart og stringent helhedsgreb med en robust overskuelig

struktur og et rimeligt godt overordnet flow.

Arkitektonisk hovedgreb

Der er tale om et godt hovedgreb med en meget koncentreret

og klar bygningsstruktur, der underordner sig modulsystemet

på eksisterende behandlingsbygning. Hospitalstorvet,

”hjertet” og ”arkaden” – en rundgang med forbindelser

til alle Herlev Hospitals funktioner – knytter det hele fint

sammen i et hierarki af muligheder og med gode logistiske

sammenhænge.

I stueplan niveau 1. har besøgende og ambulante adgang

til nye elevatorgrupper. På niveau 02 udlægges nye ambulatorier

med en overskuelig og direkte adgang. På 03 og 04

kobles de nye funktioner via arkaden til det eksisterende

Hospital med bl.a. til sengebygning 02.

Hovedindgangsforholdene fungerer fint i forslaget. Der en

god og direkte adgang for patienter og besøgende i en

samlet og overskuelig indgangsfront, der overdækkes med

en markant organisk formet baldakin. Samtidig er der en

overskuelig adgang og fordeling til de nye ambulatorier på

niveau 2 i ”arkaden” ud mod hospitalstorvet. Ønsket om

en meget koncentreret bygningsstruktur efterlader dog nybygningen

med en lidt kompakt fremtoning, som er lidt for

høj i forhold til den eksisterende bygningsbase (Blok 5.) og

med en lidt uproportioneret vestfacade. Samtidig lukkes af

for udsynet fra ankomsten til de markante auditorier.

I 2. etape fremstår Hospitalstorv og Arkade i endnu højere

grad som et fælles rum, hvortil nye faciliteter som flere

ambulatorier og kommende hotel og konferencefaciliteter

tilknyttes. Forslaget viser dermed et godt diagram for udvidelser,

som stadig er fint koncentreret og derfor efterlader

en pæn del af grunden til senere udbygninger med fleksibilitet

og korte gangafstande.

Helende arkitektur

Forslaget ønsker som udgangspunkt at tage afsæt i af patientværdighed

og integritet. Der er f.eks. skabt plads og

faciliteter til at familie og pårørende kan overnatte. Ønsket

om ”helende arkitektur ” understreges med etablering af

gårdhaver som intime rum og store grønne opholdssteder

med udsyn til gårdhaverne og mulighed for at børn kan lege

i haverne.

Forslaget arbejder med foranderlighed og interaktion i den

bygningsintegrerede kunst, båret af nye IT-teknologier med

storskærme, LED lys integreret med hospitalets wayfinding

system. Det lyder spændende, men er tyndt visualiseret.

Disponering af FAM+KBB

Forslaget har gode ankomst-, afsætnings- og parkeringsforhold

for FAM. Alle FAM funktioner og modtagelse og

observation er samlet på ét plan. Dog skønnes nærhed og

visuel kontakt mellem indgangen til FAM og Ambulancehallen

uhensigtsmæssig. Der er en god og overskuelig disponering

af modtagelsen med god integrering af lægevagten

og kontakt til gårdhave. Fint overskueligt modtageområde

og god fordeling af flows for henholdsvis børn, voksne og

traumatiserede patienter. Der er selvstændigt børnemodtagelsesområde,

exit lounge og direkte fast track for fødende

til elevator til fødeafdeling og operationsgangen.

forslag 1

71


Den tre etager høje base med FAM, akut operationsgang,

intensiv behandling, diagnose og fælles personalefaciliteter

og herover afdeling med sengeafsnit (Gastro, Pædiatrisk,

og Gyn/obstetrik) fungerer fornuftigt i en trefløjet

kamstruktur.

Både Gastroenheden og fødeafdelingen fungerer udmærket

øverst i bygningen med nærhed og klinisk funktion på

tværs af specialer. Det ser dog ud til, at Gastroenheden

mangler nogle sengepladser, og der savnes dagslys til visse

funktioner. Børneafdelingens placering øverst er derimod

ikke ideel, og der savnes visioner for indretning af afdelingen.

De øverst placerede afdelinger savner tværforbindelserne.

Der bliver langt mellem fløjene, men det opvejes delvis

af gode vertikale forbindelser ned i bygningsstrukturen.

Forslagets ingeniørmæssige forhold

Konstruktionerne udføres overvejende som et søjlebjælkesystem

i beton som elementer med skjulte bjælker, men

med pladsstøbt beton i teknikrum og operationsafsnit,

samt stabiliserende trappe- og elevatorkerner. Beskrivelsen

af de valgte byggetekniske løsninger virker generelt

gennemtænkte og fornuftige. Etagerne hen over ambulanceområdet

bæres af to stk. etagehøje gitterdragere i tekniketagen.

Der er placeret søjler langs ganglinjerne. Modulet

er 8,4 x 8,4 meter, og en dæktykkelse på 270 mm. Etagehøjden

er ikke defineret. Teknikrummene er veldimensionerede

og velplacerede i forhold til installationstunge rum,

hvilket er fordelagtigt i forhold til såvel anlægsudgift, driftsøkonomi

og fleksibilitet.

Føringsvejene er generelt fornuftige, men det er problematisk,

at ventilationskanalerne føres direkte mellem sengestuerne,

som skal være separate brandceller. Opdelingen

med tre separate kølesystemer er ikke indlysende logisk,

og de foreslåede roterende varmevekslere er ligeledes

problematiske i forhold til hygiejnekravene på et hospital.

Der kobles i kælder til det eksisterende hospital via begge

de eksisterende tunneler gennem gangforløb i P-kælderen.

Koblingen til den vestlige tunnel virker ikke overbevisende.

Hospitalsteknik er generelt beskrevet med en fin indsigt.

Forsyningssikkerhed og sammenkobling til eksisterende

anlæg og mulighed for omlægninger uden driftsforstyrrelse

virker overbevisende. Håndteringen af spildevand og

regnvand er ikke beskrevet/begrundet. Bygningen til nødel

foreslås placeret ved blok 7. Klimaskærmens geometri

med mange indskæringer er ikke driftsøkonomisk attraktiv.

Bæredygtighed

Forslaget indeholder en detaljeret gennemgang af mål og

delmål for opfyldelse af energiklassekravet. De er opdelt

på de enkelte forbrugsarter, men ikke noget om det udviklede

design opfylder disse mål. Det er således svært at

vurdere, om de enkelte delmål er opfyldt, idet der i tilknytning

til disse beskrives en rækkes analyser, som skal gennemføres

efterfølgende.

En vedlagt Be06 beregning viser, at bygningen overholder

kravet til energiklasse 1. Med udgangspunkt i de beskrevne

tekniske installationsløsninger virker de enkelte energibehov

umiddelbart rimelige, idet energibehovet til køling måske

er lidt lavt, ligesom de meget store glasarealer må formodes

at give relativt store varmetab og risiko for termisk

diskomfort i form af kuldenedfald. Der bruges desværre

uforholdsmæssigt meget tekst på at beskrive et referenceprojekt,

samt på at beskrive hvor kompleks opgaven er.

Der er opstillet flere realistiske tiltag til lokal energiforsyning,

især solceller til elforsyning og solfangere til varmt

brugsvand samt forskellige varmepumpeløsninger til varmeproduktion.

Specielt varmeforsyningsløsningerne skal

overvejes nøje på grund af den aktuelle placering i et velfungerende

fjernvarmeforsyningsområde. Anvendelse af

roterende varmevekslere virker umiddelbart smittespredningsmæssigt

risikabelt i et hospitalsbyggeri. En fravigelse

heraf kan have indflydelse på opfyldelse af energirammen,

da andre vekslere typisk er mindre effektive.

Forslaget forholder sig ikke til bæredygtighed i forhold til

håndtering af spildevand, f.eks. i forhold til genanvendelse

eller varmeudnyttelse. Generelt er der tale om et forslag

som, hvis beregningerne holder, kan betragtes som et godt

solidt og trygt projekt i bæredygtighedsmæssig forstand.

Specielt i forhold til den miljømæssige bæredygtighed i relation

til energibehov.

Trafikale forhold

Forslaget er overordnet trafikalt disponeret fornuftig og realistisk,

dog bør der være flere kørespor i tilslutningen ved

72


Langdyssen. Den anviste ambulanceadgang er mulig, der

skal dog tilføres et rødt blinksignal. I forhold til krydsning af

letbanen kan der dog være visse udfordringer. Ambulancer

bør også kunne køre ind fra Hjortespringvej. Rundkørslen

ved Langdyssen virker urealistisk, især i forbindelse med

letbanen.

I forhold til den interne trafik på selve grunden vil det nok

være nødvendigt med en større synliggørelse af kørebanerne

på forpladsen, evt. ensrettet sløjfe. Der savnes en

intern køremulighed mellem pladserne for at skabe større

fleksibilitet for kørsel. P-kælderen er fornuftig og rummer

ca. 500 pladser. Detaljer omkring ramperne kan dog forbedres.

P-hus under heliport kan ikke rumme de 700 pladser,

der beskrives i forslaget, i så fald skulle det være ca. 12

etager højt. Heliport placeres på det kommende p-hus.

Kunst

Forslagets facader er i samklang med den farverige palet,

der findes i Gernes’ eksisterende udsmykning. Men bygningsmæssigt

pakker man derved den æstetiske værdi

ved det oprindelige byggeri ind og ender med to halve

æstetiske udsagn. Man skjuler således de fineste kvaliteter

og monumentaliteten i det oprindelige og fremhæver et

indgangsparti, der på skulpturel og farverig vis virker indbydende,

men som egentlig er en fodnote i den kunsthistorie,

man er oppe imod. Den ny arkitektur kunne formsprogligt

være lavet i 1950erne, farvesætningen er et ekko af Gernes’

værk.

Kunstnerisk foreslås endvidere foranderlig og interaktiv

kunst inde i hospitalet – at en række kunstnere formentlig

kan komme med nogle skiftende bud på opdatering af den

kunstneriske virkelighed i hospitalet, som ville man drive en

lille kunsthal med skiftende udstillinger og kvaliteter. Det er

en noget vag idé, omkostningstung og ressourcekrævende,

der ikke er på niveau med det eksistende byggeris helhedsløsninger.

Det er uklart, hvad kunstens rolle i projektet

egentlig er, når man samtidig beskriver, at patientlounge

etc. skal udstråle “den intimitet og hygge, vi forbinder med

det hjemlige.”

Tilgængelighed

Forslaget udmærker sig ved en god og afklaret intern struktur

af gangforbindelser, elevatorer og med en god oversigt

og fungerer fint i forhold til tilgængelighedskrav

Realiserbarhed

En kontrolberegning viser, at forslaget vil ligge imellem

1,497 mia. kr. og 1,655 mia. kr. – med en sandsynlig middelværdi

på 1,576 mia. kr. – ekskl. udgift til rådgiverhonorar,

moms mm. Det ret høje overslag skyldes i stor grad, at

tilbudsprojektet har mange kvadratmeter indeholdt i FAM/

KBB, ca. 68.500 m 2 – imod udbudsprogrammets programmerede

51.900 m 2 .

En anden årsag til det høje overslag er også, at projektet

har ”parkering i konstruktion” indeholdt, nemlig en stor parkeringskælder

i to etager under bygningerne.

Metode

Beskrivelse af metode og proces besvarer punkt for punkt

programmets spørgsmål både professionelt og præcist

med fokus på de vigtigste temaer. Dog er styring af tid og

økonomi tyndt og overordnet beskrevet.

Sammenfatning

Forslaget har mange gode intentioner og velfungerende

løsninger. Men forslaget overstiger det forventede bruttoareal

betragteligt. Den successive kalkulation af forslag

1’s anlægsøkonomi viser, at den sandsynlige anlægssum

ville være ca. 30 % over den budgetterede økonomiske

ramme. Inden pointgivningen blev foretaget, besluttede

dommerkomiteen derfor i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne,

at forslaget skulle erklæres ukonditionsmæssigt.

forslag 1

Materialer

I en bevist kontrast til det eksisterende hospital, som ifølge

konkurrencedeltagerne udadtil fremstår stramt, hvidgråt

og præcist, er der valgt et farvespil i facadernes (metal-?)

solafskærmninger med en kraftig reliefvirkning. Farverne

varierer mod verdenshjørnerne med reference til Poul Gernes

farvesætning af sengetårnets interiør, hvilket dog virker

som en overfortolket effekt. De valgte materialerne er i øvrigt

gode, fornyelige og ressourceøkonomiske naturmaterialer.

Bygningerne har ”grønne tage”.

73


helhedsplan – etape 01

74


forslag 1

EKSIST.

HOTEL/ KON-

FERENCE

ARKADE

SERVICEBYGNING

KBB/ FAM

TORVET

BEHANDLING

SENGETÅRN

AMBULANCE

ADGANG

FAM ADGANG

HOVEDINDGANG

INDRE GRØN “SFÆRE”

I MINDRE SKALA

funktionsoversigt

hovedgreb

75


planudsnit hovedindgang – 1:1000

planudsnit fam – 1:1000

76


35791

Kontor

Konference

Jordmor

Medicinrum

Fødestue

Afhentning

Undersøgelse

Medicinrum

Samtale

Vinterhave

Ophold

Fødestuer

Ophold

Void

Ophold

HC

Toil

TEK

Void

Vente

Reception

Fødestue

Kontor

Toil

Vagt

Vinterhave

Void

TEK

Stillerum

Familierum

Familierum

AGV

Køkken

HC Toil

Skyllerum

Depot

Fødestue

Sengestue

Fødestue

Vagt

Toil

Jordmor

Void

Fødestue

Ophold

forslag 1

Void

Personalerum

Undervisning

Medicinrum

NEONATAL

TERRASSE

Familierum

Kontor

Familierum

Sengestue

66

TEK

Toil

HC

Depot

Køkken

7.3 FØDEGANG

Fødeområdet er en del af det Obstetriske sengeafsnit. Fødeområdet indeholder

10 føde-/observationsstuer for både normale og komplicerede

fødsler. Fødeområdet er i direkte forbindelse til Neonatal afdeling.

Afdelingen er igennem ’fast track’ elevatorer direkte koblet til FAM og til

OP-afsnittet på niveau 3 etage ved behov for akut kejsersnit og andre

kirurgiske indgreb.

35791

Sengestuerne er disponeret som store enkeltværelser med toilet, bad og

separat fødebadekarsrum. Fødeområdet er opdelt i to afsnit, som hver

administreres og overvåges fra en jordemorstation.

Området er disponeret med ophold for patienter og pårørende, obstetriske

undervisningslokaler for personalet og stillerum for afsked.

Besøgende til afdelingen henvises fra hovedindgangen til hovedelevatorerne

i arkaden.

Void

Patienterne ankommer enten via afdelingsreceptionen og dets hovedkommunikation

eller fra FAMs via ’fast track’ elevatoren.

Reception, vente- og opholdområder og personalefaciliteter placeres

Reception

sammen med Gynækologi / Obstetrikplanets øvrige sengeafdelinger.

Mad og varetransport sker via separate elevatorer.

HC

Fødeområdets vinterhaver med blomstrende vækster bidrager til den vordende

moders nødvendige harmoni.

Toil

Kontor

planudsnit UDSNIT FØDEOMRÅDE føde – 1:1000 1:400

Void

Vinterhave

Sengestue

Medicinrum

Sengestue

Toil Køkken

Ophold Spise Afhentning Container

Ophold

Ophold

Sengestue

Træning

Vagt

Vagt

Vagt

Ophold

Toil

Sengestue Ophold

Depot Ophold Medicinrum Skyllerum

Sengestue Medicinrum

Sengestue

Void

Vinterhave

Tagterrasse

Kontor

Void

Personale Rum/

Undervisning

68

planudsnit UDSNIT GASTROENHEDEN gastro – 1:1000 1:400

7.4 SENGEAFSNIT I GASTROENHEDEN

Gastroenhedens sengeafsnit er, ligesom de andre sengeafsnit, fordelt i tre fløje.

Hver fløj omfatter 24 sengestuer. Fløjene sammenbindes af et ’link’, der står

i direkte forbindelse til den vertikale hovedkommunikation i arkaden. ’Linket’

indeholder reception, vente- og opholdsområder, kontor, konference- samt personalefaciliteter.

Enheden er disponeret således, at der skabes mulighed for fleksibilitet i omfanget

af plejeværelser og centralisering af vagtfunktionen i aften- og nattetimer.

Patienter fra FAM-modtagelsen ankommer via akutelevatorer eller via elevatorer

direkte fra FAMs observationssengeafsnit. Gående patienter og besøgende

ankommer via arkaden / hovedindgangen med hoved-elevatorforbindelserne.

Gastroenhedens akut-elevatorer fører direkte til hhv. FAM og OP afsnittet.

Patientrelateret arbejde udføres af ’plejeteams’. I sengeafsnittet kan reception

/ vagtenheden opfattes som det omdrejningspunkt, sengestuerne er grupperet

omkring. I dagtimerne dækker plejeteamet 8 senge. Til hver vagtenhed er der

disponeret med medicinrum, skyllerum og depot. Hvert plejeteam råder over en

fælles reception / kontor i det centrale ’link’, hvor patienter og pårørende kan

indhente og afgive information.

Patienten bliver sat i centrum og har – alt efter behov og evne - avanceret kontrol

over deres nærmiljø. Alle sengestuer er disponeret som enestuer med eget

toilet and bad.

PLANUDSNIT

Via ’patientterminalen’ – en form for ’remote controle’ – kan patienten selv regulere

rumtemperatur, solafskærmning og indblik. Patienten kan selv vælge, om

hun ønsker at se ud i korridoren, eller ønsker privathed. Denne form for kontrol

bidrager til følelsen af øget integritet for den sengeliggende.

I hvert sengestue er der disponeret med et naturligt sted at modtage pårørende

/ besøgende. Der er afsat plads til overnatning for pårørende i hver sengestuestue.

Alle patienter har i sin seng adgang til en terminal med TV, computer

/ internet, radio mv., som tilbyder positive oplevelser på patientens egne vilkår.

Store vinduer med brystning tilpasset til den sengeliggendes øjenhøjde tillader

udsigt over de smukke omgivelser. I alle behandlingsrum placeres medicinsk

udstyr, gasser og andet let tilgængeligt bag paneler således, at et roligt udtryk

opnås.

De tre plejeteams, der er i hver fløj, øger muligheden for et fleksibel og ressourceeffektivt

arbejde, såfremt organisation er fleksibel i forhold til faggrænser og

kliniske specialer.

Der etableres patientnære opholdspladser i form af frodige vinterhaver, der

tilbyder nærhed til de grønne haver og mulighed for afslapning - et vigtigt skridt

i den helende proces.

facade mod øst

77


adkomst til hospital

hovedindgang

78


forslag 1

sengeafsnit med gårdhave

modtagelse

79


konkurrencen

Konkurrencen har været tilrettelagt af Herlev Hospital NYBYG i

samarbejde med Akademisk Arkitektforening som konkurrencerådgiver

gennem hele forløbet.

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Herlev Hospital NYBYG

og Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Munksgaard plus

Andersen og Akademisk Arkitektforening.

Udbudsrådgivning ved Munksgaard plus Andersen

dommerbetænkningen

Dommerkomiteens tekst udarbejdet af:

Anders Tyrrestrup

Jesper Lund

Emma Hessner

Kurt Nielsen-Dharmaratne

Erik Steffensen

Olaf Bruun Jørgensen

Jacob Deichmann

Herlev Hospital NYBYG

Redaktion: Anne-Mette Bølling

Oversættelse: OVRZ / Mette Aarslew

Grafisk tilrettelæggelse: Jens V. Nielsen

Oplag: 300

Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere

© Herlev Hospital, april 2011

80


P-hus

et

patientvenligt

rationelt og

fremtidssikret

hospital

Paenthotel

kongres

Vestgaden

Kirke/bederum

Hovedindgang

ETAPE 2

Grønnegård

Indgang Børn

Forplads

Kontor/ Forskerskole

Indgang Lægevagt

Indgang FAM

Parkering

Ambulance

P-hus

Shunt

Fremdig fuld udbygning

Regnvandsbassin

Tilslutning

Hjortespringsvej


et

patientvenligt

rationelt og

fremtidssikret

hospital

More magazines by this user
Similar magazines