Herlev Hospital Forskningsårsberetning 2009 Fysioterapeut og forsker

herlevhospital.dk

Herlev Hospital Forskningsårsberetning 2009 Fysioterapeut og forsker

Forskningsårsberetning 2009

Herlev Hospital

Forskningsårsberetning 2009

Fysioterapeut og forsker

Herlev Hospital støtter forskere med mellemlang videre gående ud dannelse. Udviklingsfysioterapeut

Anders Vinther forsker fx i træthedsbrud hos roere og er samtidig

ansat for at udvikle fysioterapeuternes kompetencer inden for forskning. Læs side 11.


Forskning 2009

Direktionens forord 3

Forskningsrådets aktiviteter i 2009 4

Yngre forskeres netværk 6

Urogynækologi 7

Nye professorer 8

Forsker med mellemlang videregående uddannelse 11

Forskning i stråleterapi 12

Udenlandsk forsker 14

Oversigt over den samlede forsknings aktivitet 15

Publikationsliste 16

Brystkirurgisk Afdeling 17

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling 19

Ortopædkirurgisk Afdeling 21

Plastikkirurgisk Afdeling 22

Urologisk Afdeling 23

Gastroenheden 25

Kardiologisk Afdeling 30

Hæmatologisk Afdeling 31

Medicinsk Afdeling 34

Nefrologisk Afdeling 38

Onkologisk Afdeling 40

Anæstesiologisk Afdeling 43

Dansk Institut for Medicinsk Simulation 45

Klinisk Biokemisk Afdeling 47

Klinisk Fysiologisk Afdeling 51

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 52

Patologiafdelingen 53

Radiologisk Afdeling 57

Udgiver

Direktionen

Herlev Hospital

Redaktion

Professor, formand for Forskningsrådet

Inge Marie Svane

Forskningskonsulent

Jørgen Hvidsten

Kommunikationskonsulent

Christina Essemann-Beck

Freelancejournalist

Maj Carboni

(tekst side 6-14)

Layout

Kristin Hedetoft, Grafik & TV

Koncern Kommunikation

grafik@heh.regionh.dk

Foto

Thomas Hommelgaard Fotografi

(minus side 3, Herlev Hospital;

18-60, Colourbox)

Tryk

Rosendahls Schultz Grafisk A/S

Oplag

1000 stk.


Forskning 2009

Herlev Hospital præsenterer:

Et kig ind i forskningsuniverset

Herlev Hospital har som universitetshospital i en

årrække satset stort på forskning og på at fremme et

godt forskningsmiljø. Mottoet er ’Ingen forskningsfri

zoner’. Hospitalets forskning er med til at sikre, at

borgerne nu og i fremtiden får den bedst mulige

behandling af deres sygdomme.

Det seneste år har Herlev Hospital haft særligt fokus

på at støtte forskning blandt ansatte med mellemlang

videregående uddannelse, fx fysioterapeuter, ergoterapeuter

og sygeplejersker. Det bidrager til evidensbaseret

viden på områder som fx pleje og fysioterapeutisk

behandling.

I denne publikation får du indblik i hos pitalets forskning,

som er præget af forskernes store engagement.

En række forskere fortæller om deres projekter og om

forskningsmiljøet på Herlev Hospital, ligesom hospitalets

nye professorer præsenteres.

Bladet indeholder desuden en oversigt over hospitalets

samlede forsknings aktivitet samt fortegnelser over

alle afdelingers forskningsområder og videnskabelige

publikationer.

God læselyst

Hospitalsdirektionen

3


Forskning 2009

Formandens beretning:

Forskningsrådets aktiviteter i 2009

Økonomisk støtte til forskerne

Forskningsrådets kommissorium er at understøtte

hospitalets forskningsmiljø gennem visionære og

strategiske handlinger. Dette er muliggjort ved tilførsel

af økonomiske midler til rådet. I første omgang blev

det besluttet af Direktionen at fastholde Forskningsrådets

2009-budget på 7 millioner kr., men grundet den

økonomiske udvikling i løbet af foråret 2009 var Direktionen

nødsaget til at tilbagekalde en del af beløbet, så

budgettet blev reduceret til godt 5 millioner kr.

Med disse midler har Direktionen trods økonomisk

modvind givet en stor håndsrækning til forskningen og

skabt mulighed for, at Forskningsrådet kan fortsætte sit

strategiske arbejde.

Rådet uddelte i slutningen af 2008 godt 4 millioner

til direkte forskningsprojektstøtte. Rådet var i stand

til at tilgodese godt 50% af de indkomne ansøgninger.

Således fik 21 af hospitalets unge forskere midler til at

påbegynde og gennemføre forskningsprojekter af høj

faglig kvalitet. Et særligt fokus på igangsættelse af nye

projekter og understøttelse af faglig bredde i forskningen

blev prioriteret højt.

Denne mulighed for at uddele direkte projektstøtte er

unik for Herlev Hospital og har stor bevågenhed på de

øvrige hospitaler i Region Hovedstaden. Forhåbentlig

vil det fungere som et godt eksempel til efterfølgelse.

Forskningsformidling

Forsknings- og karrieredag for unge i oktober

Igen i år afholdt Herlev Hospital Forskningens Døgn

– en forsknings- og karrieredag fokuseret på unge,

hvilket betød at vi fik besøg af over 300 skole- og

gymnasieelever og deres lærere. Programmet bestod af

en bred vifte af ungdomsrelevante foredrag fra nogle af

hospitalets forskere og besøg på DIMS med ’hands on’-

demonstrationer. I forhallen var der mulighed for at

besøge en uddannelsesstand og indhente information

om uddannelser i sundhedssektoren. Arrangementet

blev atter en succes og høstede stor ros fra deltagerne.

Forskningens Dag oktober 2009

Flere hundrede forskere og forskningsinteresserede deltog

i løbet af dagen i programmet, hvor yngre forskere

fik mulighed for at fortælle om deres projekter i plenum

og ved en postersession med omkring 70 postere.

En heftig debat omkring cancerscreeningsprogrammer

tiltrak et stort publikum fra mange afdelinger.

Programmet afsluttedes med overrækkelse af Forskningsrådets

seks priser på 5.000 kr. for bedste foredrag

og postere til:

• Caroline Hasselbach Riley fra CCIT, Hæmatologisk

Afdeling

• Özcan Met fra CCIT og Onkologisk Afdeling

• Anders Vinther fra Medicinsk Afdeling

• Casper Steenholt fra Gastroenheden

• Helle Hjort Johansen fra Radiologisk Afdeling

• Kristine Allin fra Klinisk Biokemisk Afdeling

Forskningspriser

Forskningsrådet belønner forskningskvalitet

Med high impact-priserne ønsker Forskningsrådet

at motivere hospitalets forskere til at stræbe mod

publicering i de bedste fagtidsskrifter for derigennem

at fremme hospitalets forskningsmæssige placering

nationalt og internationalt.

High impact-priser

I 2009 blev der uddelt et utroligt højt antal high

impact-priser – 45 ialt på samlet 350.000 kr. til forskere,

der enten var førsteforfatter eller korresponderende

forfatter til artikler publiceret i højt rangerende

tidsskrifter. Der blev således uddelt mere end dobbelt

så mange priser som i 2008. Prisvinderne præsenterede

kort deres vindende artikler på et ekstraordinært Staff

Meeting i september. Højeste pris på 25.000 kr. gik til

Jeppe Zacho og Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk

Afdeling, for en artikel i tidskriftet NEJM med en

impact factor på 50.

Pris til yngste lovende forsker

En særlig pris på 15.000 kr. blev i 2009 givet til Sarah

Louise Dombernowsky, Klinisk Biokemisk Afdeling,

som yngste prisbelønnede førsteforfatter.

Andre strategiske tiltag

Via input fra afdelingsledelser og forskningsansvarlige

udfærdigede Forskningsrådet en samlet oversigt over

de enkelte afdelingers planer og ønsker om professorater.

Rapporten blev lavet for at skabe et grundlag

for udfærdigelse af en professorplan og videregivet til

Direktionen.

Rådet opfordrede Direktionen til at understøtte funktionen

som forskningsansvarlig via et tillæg, hvilket

blev støttet af afdelingsledelserne. Funktionen kan

således nu ydes tillæg vurderet ud fra arbejdsbyrde

efter aftale med afdelingsledelsen.

4


Forskning 2009

Rådet bidrog i 2009 til udarbejdelse af en flot vision

for et forskningshus på Herlev Hospital. Hospitalets

forskningsmiljøer blev i den forbindelse identificeret

og beskrevet for at afdække fremtidige behov for

arealer og andre fysiske ressourcer. Behovet for arealer

både tæt på klinikken og i et tværgående samlet

forskningsmiljø blev understreget i visionen. Der blev

ligeledes udfærdiget en detaljeret beskrivelse af, hvilke

funktioner og faciliteter et fremtidigt forskningshus

bør indeholde. Vision og byggebeskrivelse er overgivet

til Direktionen.

Rådets repræsentanter for de mellemlange videregående

uddannelser (MVU) har ydet en stor indsats for

at fremme MVU-forskningen via udfærdigelse af en

vision for MVU-forskningen samt fornyet etablering af

et MVU-forskningsnetværk.

Rådet bidrager via formandens medlemskab af Region

Hovedstadens Forskningsråd til regionens forskningsstrategiske

arbejde og søger ligeledes størst mulig

indflydelse på regionens forskningspolitik.

På Forskningsrådets vegne

Inge Marie Svane

Formand

Forskningsrådets medlemmer

Forskningsrådets politik er baseret på synlighed,

tilgængelighed og lydhørhed. Gennem en

målrettet indsats søger vi indflydelse på alle

sundhedsforskningsrelaterede områder og arbejder

såvel internt som eksternt på at sikre gode

forskningsbetingelser på Herlev Hospital.

Forskningsrådet på Herlev Hospital er etableret

som et tværfagligt råd med medlemmer indstillet

fra Forskningsforum og udpeget af Direktionen.

Den tværfaglige repræsentation i rådet er

afgørende for rådets virke og gennemslagskraft,

og det er derfor af stor vigtighed, at rådet har to

repræsentanter for MVU-området.

Rådet bestod i 2009 af følgende 13 medlemmer

Inge Marie Svane, formand

Jes Schmidt, vicedirektør

Birgitte Christiansen, MVU

Helle Westergren Hendel

Christen Krag

Jørn Brynskov

Ann M. Møller

Børge Nordestgaard

Jørgen Nordling

Hanne Forbech Skall, MVU

Sven Olaf Skouby

Henrik S. Thomsen

Jørgen Hvidsten Andersen, sekretær

Målet for Forskningsrådets indsats i 2010-11

vil blandt andet være

• at bistå Direktionen i kortlægning af forskningen

på de enkelte afdelinger ved site

visits

• at støtte opbygning og organisering af MVUforskningen

• at bidrage til sikring af forsknings- og undervisningsområder

i udbygningsplanlægningen

5


Forskning 2009

Yngre forskeres netværk:

Forskere udveksler erfaringer på

tværs af afdelinger

En gang hver anden måned mødes en gruppe af hospitalets yngre forskere til et

frokostmøde med foredrag og faglige diskussioner. Det giver inspiration til deres

forskning.

Selvom man arbejder med vidt forskellige forskningsområder,

kan man godt blive klogere af at udveksle

erfaringer, mener læge og ph.d.-studerende Casper

Steenholdt, der er formand for Yngre Forskeres Netværk.

– Jeg synes selv, det er spændende at høre om andres

projekter og blive klogere og bedre på den måde.

Samtidig er det også rart at have en gruppe, som man

kan trække på fagligt, hvis man har nogle udfordringer

i sin forskning, siger Casper, der selv forsker i, hvordan

man kan optimere behandlingen af patienter med

Crohns sygdom.

Nyt liv til netværket

Efter en stille periode har Casper Steenholdt været

med til at sparke nyt liv i netværket, der oprindeligt

blev startet for at give yngre forskere et talerør på

hospitalet. Nu mødes 20-25 yngre forskere fra Herlev

Hospital hver anden måned til et frokostmøde med

fast struktur: Først et foredrag udefra, så et oplæg om

en fra netværkets egen forskning og til sidst en diskussion

om forskningspolitik. Foredragene kan være med

ressourcepersoner fra hospitalet eller regionen og har

overordnede emner som fx forskningspolitik, biobanker,

patentering, uvildige overvågninger af patientforsøg,

posterfremstilling og artikelskrivning. Netværket

har desuden en mailingliste, som medlemmerne kan

bruge til fx at få hjælp til konkrete problemstillinger i

deres forskningsforløb.

Problemstillinger på tværs af uddannelser

Som noget nyt er der kommet forskere med mellemlange

videregående uddannelser med i netværket. En

af dem er ergoterapeut Tina Hansen, der som ph.d.-studerende

forsker i at udvikle en ny metode til at undersøge

patienter med spise-, drikke- og synkeproblemer.

– Jeg er den eneste ergoterapeut på hospitalet, der forsker,

så jeg kan godt sidde meget alene med det. Derfor

er det rart at være i et netværk af ligesindede, hvor

man kan diskutere forskningsrelevante emner og

feedback på sin forskning. På trods af vores forskellige

specialer sidder vi med mange af de samme problemstillinger

metodemæssigt, siger hun.

Fakta: Yngre Forskeres Netværk

Netværket er i princippet åbent, og begrebet ’yngre’

tolkes bredt. Medlemmerne spænder over studerende

til forskere sidst i fyrrerne. Mange af dem er dog

i ph.d-forløb og kan derfor udveksle erfaringer om fx

vejledere og samarbejdspartnere.

Yngre Forskeres Netværk har desuden en repræsentant

i hospitalets forskningsråd, hvilket giver politisk

indflydelse. De har blandt andet påvirket den måde,

som hospitalets forskningsdag bliver arrangeret på.

6

– Rent metodemæssigt kan jeg godt få nogle små ahaoplevelser

ved at være med i netværket, siger ergoterapeut

og ph.d.-studerende Tina Hansen.

– Som forskere er vi spredt ud på afdelingerne, så i

dagligdagen har vi ikke så meget interaktion med de

andre forskere. Derfor er det godt at få nogle tværfaglige

indspark, når vi mødes i netværket, siger formand

Casper Steenholdt.


Forskning 2009

Urogynækologi:

Lovende forskningsresultater

i

inkontinens

Herlev Hospital fik i 2009 et nyt speciale:

Urogynækologi. Den højt specialiserede

enhed er internationalt anerkendt

og står bag to nye innovative metoder,

der kan have afgørende betydning for

undersøgelsen og behandlingen af inkontinens

og genital prolaps.

Det kan have store konsekvenser for kvinder, der fx

efter graviditet og fødsel kan have svært ved at holde

på urin, luft og afføring eller kommer til at lide af

genital prolaps, hvor livmoder, blære og tarm kommer

til at hænge ud.

– Det invaliderer dem socialt, fordi det bliver et

problem at være sammen med andre mennesker, gå

ud at handle og have et seksualliv, fortæller professor

i obstetrik og gynækologi, Gunnar Lose. Han leder

den ny enhed, der er speciel i dansk sammenhæng,

blandt andet fordi der er en høj forskningsaktivitet

på området.

Vokser nye muskler af stamceller

Et af enhedens lovende forskningsresultater er skabelsen

af en ny muskel i kvinders urinrør, der kan

modvirke inkontinens. Ideen er, at man tager stamceller

ud af en muskel i patientens lår, som man med det

samme moser og sprøjter ind i urinrøret, hvor der så

vokser en ny muskel frem. Indtil videre har ph.d.-studerende

Marie Bønneløcke haft gode resultater ved at

afprøve metoden på rotter, hvor der er vokset helt nye

muskler i bugen efter en indsprøjtning med stamceller

fra deres eget muskelvæv. Overlæge Søren Gräs er nu i

gang med at afprøve resultaterne på patienter.

Det nye ved metoden er, at den går uden om laboratoriet,

hvor man normalt dyrker væv. Det gør metoden

billig samtidig med, at man nedsætter den teoretiske

risiko for, at de nye celler omdanner sig til kræftceller.

På sigt håber forskerne på også at kunne bruge

metoden til kvinder, der lider af genital prolaps og anal

inkontinens. Højteknologifonden støtter projektet.

Nyt udstyr til diagnosticering

Den ny enhed på Herlev Hospital er også blevet berømt

for at have udviklet en ny metode til at undersøge

kvinders urinrør. Inspirationen er hentet fra reflektometri,

som man bruger til at søge efter olie. Man

anbringer en lille pose i urinrøret og sender lydbølger

Gunnar Lose, professor i obstetrik og gynækologi, leder

af hospitalets urogynækologiske enhed.

ind, som gør, at man kan måle tryk og tværsnitsarealet,

og se hvordan hele urinrøret ser ud med et givent tryk.

– Derudfra kan man sige en masse ting om, hvad der er

galt, og målrette behandlingen efter det, forklarer Gunnar

Lose. I øjeblikket er enhedens forskere, i samarbejde

med Urologisk Afdeling, ved at udvikle metoden

til også at kunne bruges på mænd og har netop været

på konferencen International Continence Society’s

årsmøde i Toronto for at fortælle om deres opdagelse.

Fakta: Urogynækologi på Herlev Hospital

• Urogynækologi-enheden på Herlev Hospital er

opstået som følge af sammenlægningerne af de

gynækologiske afdelinger på Herlev og Glostrup

Hospital som et led i Hospitalsplanen.

• Nu har Herlev Hospital Danmarks største urogynækologiske

enhed, når man måler på patienter,

antal kirurgiske indgreb, specielt uddannet stab og

videnskabelig aktivitet.

• Enheden modtog i 2009 1500 nye patienter, havde

4500 konsultationer, 233 operationer for inkontinens

og 595 for genital prolaps.

• Enheden er den eneste i Danmark, der er certificeret

og godkendt i urodynamik af the International

Continence Society.

• I løbet af de sidste fem år har forskere fra afdelingen

været førsteforfattere på 30 artikler trykt i

internationale tidsskrifter med peer-review.

7


Forskning 2009

Nye professorer

Kun medicin til de rette patienter

Julia S. Johansen arbejder på at finde biomarkører

i blod og væv, der kan afsløre hvilke patienter,

der vil have gavn af dyr medicinsk behandling.

Inden for de sidste 5-10 år er der udviklet en ny type

’biologisk medicin’, der bruges til behandling af bl.a.

patienter med leddegigt og patienter med kræft i tykog

endetarm. Desværre virker disse antistoffer kun hos

ca. 30 procent af patienterne. Julia S. Johansen blev

i august 2009 ansat i et professorat med fokus på at

finde biomarkører, der kan fortælle, om den enkelte

patient vil have gavn af disse nye behandlinger, der for

leddegigtpatienter koster 100.000 kr. om året og for

cancerpatienter koster mindst 20.000 kr. om måneden.

Udover at spare samfundet for store udgifter, undgår

man at behandle patienter unødigt med uvirksom

medicin, som har alvorlige bivirkninger, bl.a. risiko

for allergiske reaktioner, infektioner og blødninger.

For kræftpatienterne kan det spare dyrebar tid, at

man med det samme kan gå videre til en anden type

behandling.

Overlæge Julia S. Johansen, professor i translationel

medicin, Medicinsk Afdeling og Onkologisk Afdeling

Kortlægning af arvelig blodmangel

blandt indvandrere

I 15 år har Henrik Birgens’ hjertebarn været kortlægningen

af verdens hyppigste arvelige blodsygdom,

thalassæmi.

Da overlæge Henrik Birgens for 15 år siden stødte på

patienter med den arvelige blodsygdom thalassæmi,

var der ikke mange, der interesserede sig for den, og

behandlingen var derfor ikke optimal. Siden har Henrik

Birgens forsket i området og er nu blevet udnævnt

til professor blandt andet på baggrund af sin kortlægning

af sygdommen i Norden. Thalassæmi er en medfødt

genfejl, der bæres af 5-7 % af verdens befolkning,

men i Norden findes den kun blandt indvandrere.

Mennesker, der arver genfejlen fra begge forældre, har

ikke evnen til at producere blod og dør hurtigt, hvis

ikke de får jævnlige blodtransfusioner. Henrik Birgens’

forskerteam har blandt andet opfundet en dna-chip,

der billigt og hurtigt kan afgøre, om folk har genfejlen,

så man kan undersøge fostre for sygdommen for at

kunne tilbyde forældrene en eventuel abort.

Overlæge Henrik Birgens, professor i genetisk

hæma tologi, Hæmatologisk Afdeling

8


Forskning 2009

Proteiner med stort potentiale

Den ny professors forskningsresultater afprøves

allerede i kliniske vaccinationsforsøg flere steder i

verden. Håbet er, at de i fremtiden kan blive en del

af den almindelige kræftbehandling.

Mads Hald Andersen er kendt for at have fundet en

række proteiner på kræftceller, som i kliniske forsøg

bruges til at vaccinere kræftpatienter med i håbet

om, at det øger immunforsvarets evne til at reagere

imod kræften. Det er endnu for tidligt at udtale sig

om effekten, men resultaterne er lovende. Senest har

Mads Hald Andersens gruppe fundet ud af, at en del

af immunforsvaret beskytter kræftcellen i stedet for

at angribe den, hvilket er en del af forklaringen på,

at hidtidige kræftvacciner kun har haft en begrænset

virkning. Endvidere har han beskrevet, at immunforsvaret

er i stand til at angribe et protein, der spiller en

væsentlig rolle i at beskytte kræftcellerne imod angreb

fra immunforsvaret. Ved at angribe dette protein

håber man at kunne øge immunforsvarets evne til at

bekæmpe kræft helt generelt.

Civilingeniør Mads Hald Andersen, professor i cancerimmunologi,

Center for Cancer Immunterapi (CCIT),

Hæmatologisk Afdeling

Kræftpatient hjulpet med immunterapi

En patient med modermærkekræft, der var op -

givet, er efter behandling hos Inge Marie Svane

uden tegn på aktiv sygdom ved hjælp af ny

T-celleterapi.

Det helt unikke ved Inge Marie Svanes forskning er,

ifølge hende selv, den korte vej fra laboratoriet til at

afprøve opfindelserne på patienterne. Hendes gruppe

har opnået meget lovende resultater med både T-celleterapi

og vaccinationsterapi med dendritceller, der

begge virker gennem en aktivering af immunforsvaret

til at angribe kræftcellerne. Det nye er, at de er i gang

med at ændre egenskaberne ved dendritcellerne og

T-cellerne, så de bliver mere potente i deres kamp mod

kræftcellerne. Det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed,

om T-celleterapien har helbredt en kvinde for

modermærkekræft, men resultaterne er så gode, at det

har givet Inge Marie Svane blod på tanden til at udvide

forskningsprojektet til hele landet. Hun er desuden

netop startet på at afprøve en ny type kræftvaccine på

lungekræftpatienter.

Overlæge Inge Marie Svane, professor i klinisk cancerimmunterapi,

Center for Cancer Immunterapi (CCIT),

Hæmatologisk Afdeling

9


Forskning 2009

Nye professorer

Internationalt anerkendt professor i

spidsen for ny enhed

Som led i Hospitalsplanen kom Danmarks førende

forsker i urogynækologi til Herlev Hospital i 2009.

Overlæge Gunnar Lose har været professor siden 1999

og har arbejdet med området i mere end 20 år. Han

er internationalt anerkendt for sin lovende forskning

inden for urogynækologi og har i mange år været

redaktør på tidsskrifterne International Urogynecology

Journal og Neurourology and Urodynamics. Hans

enhed har på det seneste gjort sig bemærket ved at

stå bag to lovende forskningsresultater. Det ene er

udviklingen af en metode til at skabe en ny muskel i

urinrøret hos kvinder ved hjælp af stamceller fra låret,

der kan afhjælpe inkontinens og på sigt måske og

genital prolaps. Metoden har vist gode resultater i

dyreforsøg og skal nu afprøves på patienter. Den anden

er opfindelsen af en lille pose, der indsættes i urinrøret.

Ved at sende lydbølger gennem posen kan man

meget præcist måle hvilke problemer, der er tale om

hos den enkelte patient.

Overlæge Gunnar Lose, professor i obstetrik og gynækologi,

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Profilering tiltrækker forskere og fonde

Per thor Straten arbejder på at give CCIT et internationalt

omdømme, der gør, at dygtige udenlandskforskere

søger arbejde i afdelingen.

Per thor Straten har ansvar for en række eksperimentelle

forskningsprojekter på Center for Cancer Immunterapi

(CCIT), der arbejder med at bruge kroppens eget

immunforsvar som våben mod kræft. Blandt andet

leder han et internationalt projekt, hvor der arbejdes

med at udvinde de kræftdræbende T-celler fra blodet

i stedet for at udvinde dem fra selve kræftknuden,

som man gør nu. Det vil betyde, at man i fremtiden

potentielt også kan bruge denne behandling på de

store kræftformer.

Derudover bruger Per thor Straten energi på at netværke

og profilere CCIT både i Danmark og i udlandet

for at finde nye samarbejdspartnere, rekruttere højt

kvalificerede medarbejdere og øge muligheden for at få

internationale fondsmidler. Allerede nu modtager CCIT

mange uopfordrede ansøgninger fra ph.d.-studerende

og forskere fra gode laboratorier i udlandet.

Biolog Per thor Straten, professor i translationel tumorimmunologi,

Center for Cancer Immunterapi (CCIT),

Hæmatologisk Afdeling

10


Udviklingsfysioterapeut

Anders Vinthers interesse

for forskning blev vakt, da

han som fysioterapeut for det

danske ro-landshold undrede

sig over, at nogle roere fik

træthedsbrud i ribbenene,

mens andre ikke gjorde.

Forskning 2009

Forsker med mellemlang videregående uddannelse:

Forskning i fysioterapi

forbedrer behandling

Herlev Hospital har gennem fokus på forskere med mellemlang videregående uddannelse

fået mere evidens i blandt andet den fysioterapeutiske behandling.

I de fleste andre lande uddanner man sig til fysioterapeut

og ergoterapeut på universitetet, men ikke i

Danmark.

– Danske fysio- og ergoterapeuter er kendt for at være

gode håndværkere, men der kan sås tvivl om, hvorvidt

de altid er opdaterede i forhold til udviklingen

i deres fag, fordi deres uddannelse ikke er universitetsbaseret,

siger udviklingsfysioterapeut Anders

Vinther. Det er man godt i gang med at gøre op med

Herlev Hospital, hvor der er kommet fokus på at

fremme fors kning blandt ansatte med mellemlange

videregående uddannelser. Faktisk var det på Herlev

Hospital, at en fysioterapeut for første gang i Danmark

tog en ph.d. i 1998. Siden er hospitalet fortsat

med at støtte forskning i fysioterapi. Anders Vinther,

der selv har taget en master og en ph.d. i Sverige, har

siden år 2000 været ansat på Herlev Hospital med det

formål at udvikle fysioterapeuternes kompetencer

inden for forskning og evidensbasering.

Forskningsprojekt forbedrer livskvalitet hos lungekræftpatienter

Anders Vinther forsker selv i, hvordan man kan

forebygge træthedsbrud i ribbenene hos eliteroere

ved blandt andet at analysere deres knogleminera l-

indhold og forskellige træningsformers belastning af

knoglerne. Samtidig vejleder han andre forskningsprojekter

på hospitalet, blandt andet ét der har

haft en betydning for hospitalets træningstilbud til

lungekræftpatienter. Tidligere regnede man ikke

med, at den patientgruppe fik så meget ud af fysisk

træning, fordi de er så dårlige. Forskningsprojektet

viste dog, at patienterne var glade for at træne på

hold, fik det bedre, og flere blev i stand til blandt

andet at gå længere. Fysioterapeuten bag projektet,

Andreas Holst Andersen, fandt også ud af, at patienterne

syntes, at træningen var lidt kedelig, hvorfor

man nu er ved at undersøge et nyudviklet træningstilbud,

der er tilpasset patienternes ønsker.

Evidens i behandlingen

Sådanne forskningsprojekter har en stor betydning for

at få evidens ind i den fysioterapeutiske behandling

generelt, mener Anders Vinther.

– De fleste fysioterapeuter synes, det er rigtig spændende

at deltage i forskningsprojekter og læser

efterfølgende flere videnskabelige artikler om deres

område. Andreas Holst Andersen er fx nu, udover at

være praktisk fysioterapeut, blevet førsteforfatter på en

artikel, der er optaget i et videnskabeligt tidsskrift. Når

man selv har stået midt i et forskningsprojekt, får man

også lysten til og forudsætningerne for at læse andres

undersøgelser og være kritiske overfor dem, og det

forbedrer behandlingen af patienterne, fordi man får

indsigt i hvilke behandlingsformer, der virker og ikke

virker, siger han.

Anders Vinther er desuden en af hovedmændene bag et

netværk for hovedstadens hospitaler, der på skift stiller

sig selv til rådighed som kursusholdere, og dermed kan

tilbyde alle hospitalernes fysioterapeuter og ergoterapeuter

videnskabelige kurser, ligesom de arrangerer

kongresser og symposier om fysioterapi og ergoterapi.

11


Forskning 2009

Forskning i stråleterapi:

Eksplosiv udvikling i forskning

Det vælter frem med nye forskningsprojekter i Stråleterapien på Onkologisk Afdeling.

Ikke nok med, at det forbedrer behandlingen af patienterne, det giver også et

bedre arbejdsmiljø blandt medarbejderne, der syder af engagement.

Inden for de seneste år er der opstået en kultur i

Stråleterapien, hvor alle faggrupper vil være en del af

afdelingens mange forskningsprojekter.

– Der er kommet en meget positiv ånd omkring

forskning og en forståelse af, at det er afgørende for

at holde et højt niveau i vores behandling af patienterne.

Det betyder, at vi er med helt fremme og ved,

hvad der rør sig på området, så vi kan være blandt de

første i verden til at få implementeret nye teknikker,

siger forskningskoordinator Claus Behrens.

Forskning giver gejst

Fokus på forskning er også en strategi til rekruttering

og fastholdelse af medarbejderne, fortæller leder af

Stråleterapien, cheffysiker Brian Kristensen.

– Medarbejderne er meget mere oppe på dupperne,

når det ikke bare er en pølsefabrik, men alle hele

tiden tænker på, hvordan man kan gøre sit arbejde

bedre. Det skaber en gejst og arbejdsglæde, når man

ved, at man giver patienterne den nyeste og bedste

behandling, siger han.

28 præsentationer i 2009/10

Det store boom i forskningsprojekter hænger sammen

med, at afdelingen er begyndt at fokusere og satse på

forskning og bl.a. for fire år siden ansatte en forskningskoordinator.

– Det gør en kæmpe forskel, at der er en person, der

har mulighed for at bruge tid på at sætte forskningsprojekter

i gang, som man ellers kan have svært ved i

hverdagen. Ligeledes bliver forskningen prioriteret så

højt, at personer får mulighed for primært at fokusere

på forskning i en periode, siger Claus Behrens. Virkningen

er let at få øje på statistisk. For fem år siden

stod afdelingen bag en enkelt forskningspræsentation

på en international konference. I 2009/10 er afdelingen

oppe på i alt 28 præsentationer samt syv artikler

publiceret i internationale tidsskrifter. Til en kommende

stor international konference om stråleterapi

har forskerne fra Herlev Hospital hele 13 bidrag med.

Forskning forbedrer ikke kun behandlingen af patienterne,

men også samarbejdet og arbejdsglæden på

afdelingen. Derfor opfinder vi gerne forskningsprojekter,

fordi det i sig selv er vigtigt, at de er der, siger

cheffysiker Brian Kristensen (tv.), her sammen med

forskningskoordinator Claus Behrens.

12


Forskning 2009

Derfor bliver der også hele tiden ledt efter emner,

som kan være genstand for et forskningsprojekt. Det

behøver ikke være store grundforskningsprojekter,

men er ofte tæt på klinikken, som fx undersøgelser

af, hvordan man implementerer afdelingens nye scannere

og dokumentation af deres virkning.

Inddrager alle faggrupper

Forskningen i stråleterapi er traditionelt set båret af

fysikere, men Brian Kristensen mener, at det er vigtigt

også at involvere afdelingens andre faggrupper som

sygeplejersker, radiografer og læger.

– Sygeplejerskerne er gode til at få de mere bløde

vinkler ind i forskningen som livskvalitet for patienterne

og forbedring af arbejdsgange, som er lige så

vigtigt, siger han. To af afdelingens sygeplejersker

har netop afsluttet et projekt om, hvordan prostatapatienter

oplever effekten af et nyt apparatur på

deres mavegener. Sygeplejerskerne skal nu på kongres

i Barcelona, hvor de skal fremlægge deres resultater.

Fakta:

Eksempler på forskningsprojekter i 2009

Gating: Forskningsprojekt, der undersøger, hvordan

man i planlægningen af strålebehandling af lungekræftpatienter

kan tage højde for deres vejrtrækning under

strålingen, så behandlingen kan blive mere effektiv

uden at skade det raske væv.

Beregning af dosis: Undersøgelse af, hvad der præcist

sker, når man stråler på forskellige kropsdele, som

væv, knogler, muskler og lunger, der tager forskelligt

imod den samme mængde stråling. Formålet er at

kunne give tumoren fuld dosis, men skåne det raske

væv.

Infrarød scanning: Man ved, at for mange røntgenbilleder

og CT-scanninger kan øge patienternes risiko for

efterfølgende at udvikle kræft. Et forskningsprojekt

har vist, at ufarlig infrarød scanning giver lige så gode

resultater. Undersøgelsen viste dog også, at det tager

dobbelt så lang tid og vil kræve syv nye scannere, der

hver koster en million kroner.

13


Information til tema

Joost van den Berg har i løbet af kort tid fået gode resultater af sine forsøg på CCIT med at udstyre T-celler med en

receptor, så de bedre kan finde frem til en patients kræftceller og bekæmpe dem.

Udenlandsk forsker:

Herlev Hospital er godt for karrieren

Det udvider ens horisont at opleve, hvordan man arbejder på laboratorier i andre

lande, mener den hollandske farmaceut Joost van den Berg. Han søgte en forskerstilling

på Center for Cancer Immunterapi på grund af dets gode omdømme og

muligheden for at afprøve sine resultater på patienterne.

Som forsker er det vigtigt at have arbejdet en periode i

udlandet, mener Joost van den Berg.

– Det er meget værdifuldt at opleve, hvordan man

arbejder i andre laboratorier. Det udvider ens horisont

og giver inspiration til forskningen, siger han. Den hollandske

farmaceut har i fem år forsket i immunterapi

og T-cellers brug i kampen mod kræft og har derigennem

fået kendskab til Center for Cancer Immunterapi

(CCIT) på Herlev Hospital.

– Mange steder er det svært at komme til at teste sine

opfindelser på patienterne, så derfor blev jeg tiltrukket

af den korte vej mellem laboratorium og klinik, som er

kendetegnende ved CCIT. Samtidig kunne jeg godt lide,

at der på afdelingen er et tæt samarbejde på tværs af

mange forskellige fagområder, fortæller han.

Gode resultater

Joost har planer om at blive i landet i 2-3 år, før han

tager tilbage til Holland. Indtil videre er han rigtig glad

for både Danmark og sit arbejde på Herlev Hospital. På

CCIT er de også glade for ham.

– Han har en god ekspertise med fra Holland og har

opnået gode resultater utrolig hurtigt, siger hans nærmeste

chef, professor Per thor Straten. Joosts forskning

går ud på at udstyre immunforsvarets T-celler med en

receptor, der gør dem i stand til at finde frem til, hvor

kræftcellerne sidder i en patient, så de kan bekæmpe

dem. Amerikanske resultater viser, at hos halvdelen af

de patienter, der får deres egne T-celler tilbage i krop-

pen, bliver svulsterne mindre eller forsvinder. Nu skal

Joost bevise, at hans specialudrustede T-celler både er

bedre til at finde frem til tumoren og stadig er lige så

dygtige til at slå den ihjel. De gode resultater i laboratoriet

skal nu afprøves på mus, og efterfølgende skal de

hurtigst muligt gøres klar til afprøvning på patienter.

Danskere er mere afslappede

Den hollandske læge føler sig godt modtaget af sine

kolleger på hospitalet. De er søde til at tale engelsk

til ham, men han glæder sig dog til, at han bliver lidt

bedre til dansk, så han kan følge med i samtalerne

i kaffepausen. Joost er også glad for den afslappede

stemning, som han synes kendetegner hospitalet.

– I Holland er folk mere stressede og arbejder mere.

Her tager folk tidligt af sted for at hente deres børn.

Det er ualmindeligt i Holland, siger han.

Blå bog for Joost van den Berg

• 1999-2005: Læste til farmaceut på Utrecht University

og forskede i meningitisvacciner i samarbejde med

Netherlands Vaccine Institute i en forskerpraktik

• 2005-2009: Ph.d. fra Utrecht University i samar bejde

med Slotervaart Hospital og Netherlands Cancer

Institute i Amsterdam om projektet: ’Formulation

and delivery of dermal DNA vaccines’

2009: Stod bag litteraturstudie på Netherlands Cancer

Institute om ’The safety of plasmid DNA’

• April 2010: Startede på Herlev Hospital som post.doc.

14


Forskning 2009

Oversigt over den samlede

forsknings aktivitet

Akademisk personale med relation til forskning

Type

Antal

Professorer 15

Kliniske lektorer og forskningslektorer 21

Ph.d.-studerende 79

Kvantitet og kvalitet af originalartikler

Figuren viser over en syvårig periode områdernes mængde af publicerede originalartikler i peer review-tidsskrifter samt den

samlede impactfactor for de internationale tidsskrifter, artiklerne er publiceret i. Kilde: Fagbiblioteket, Herlev Hospital.

160

140

ORIGINALARTIKLER

120

100

80

60

40

20

0

800

700

JOURNAL IMPACT FACTOR

600

500

400

300

200

100

KIRURGI

GASTROenheden

MEDICIN

TVÆRGÅENDE

2002

2003

2004 2005 2006

2007

2008

2009

15


Forskning 2009

Forord til publikationslisten

Fagbiblioteket har udarbejdet fortegnelsen over de

videnskabelige publikationer. På baggrund af søgninger

i databaserne Pubmed og Web of Science samt

modtagne oplysninger fra de enkelte afdelinger er der

medtaget henvisninger til originalartikler og oversigtsartikler

fra peer review-tidsskrifter, videnskabelige

af handlinger, bøger og bogkapitler.

Publikationslisten er opstillet afdelingsvis. Publikationer,

der er et resultat af samarbejde mellem flere

afdelinger, er registreret under de respektive afdelinger.

Kirurgi

Brystkirurgisk Afdeling 17

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling 19

Ortopædkirurgisk Afdeling 21

Plastikkirurgisk Afdeling 22

Urologisk Afdeling 23

Gastroenheden 25

Medicin

Kardiologisk Afdeling 30

Hæmatologisk Afdeling 31

Medicinsk Afdeling 34

Nefrologisk Afdeling 38

Onkologisk Afdeling 40

Tværgående

Anæstesiologisk Afdeling 43

Dansk Institut for Medicinsk Simulation 45

Klinisk Biokemisk Afdeling 47

Klinisk Fysiologisk Afdeling 51

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 52

Patologiafdelingen 53

Radiologisk Afdeling 57

16


Forskning 2009

Brystkirurgisk Afdeling

(inkl. Hørsholm Hospital)

Forskningsområder

Molekylær forskning, herunder mutationsscreening.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Nye rehabiliteringskoncepter.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Seromproblematik (forebyggelse af brystkræft).

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae.

Forskningsindsatsen strækker sig fra forsøg på forebyggelse

af sygdommen, over forbedret diagnostik, behandling

og rehabilitering til basal celle og genetisk

forskning.

Genetiske forhold. Vurdering af genetisk polymorfi ved

cancer mammae. Samarbejde med klinisk biokemisk

afdeling.

Opbygning af vævsbank med blod, væv fra kræftknuder,

tilhørende lymfeknuder, normalt omgivende brystvæv

og knoglemarv. Til vurdering af prognostiske og predictive

faktorer ved brystkræft. Samarbejde med onkologisk,

klinisk biokemisk og patologiafdelingen.

Deltagelse i opbygning af national vævsbank.

Postoperativ opfølgning, patientuddannelse, stressniveau

og livskvalitet. Afdelingen deltager i tre langsigtede

projekter: Psyke og brystkræft, Camma, og mindfulness,

i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

Behandling af operationssequelae med akupunktur.

Behandling af behandlingsinducerede hedeture med

akupunktur.

Forbedring af postoperativ strålebehandling i samarbejde

med Rigshospitalet (international multicenter

protokol).

Cytokinkoncentration i seromvæske. Indikator for

sårheling og/eller infektionsrisiko.

Cancer profylakse ved behandling med aromatasehæmmer

(Ibis II, DBCG protokol).

Mikrometastasers i sentinel nodes betydning for prognosen

ved brystkræft (international multicenter protokol).

Originalartikler

S. Ahmed, G. Thomas, M. Ghoussaini, C. S. Healey, M. K.

Humphreys, R. Platte, J. Morrison, M. Maranian, K. A.

Pooley, R. Luben, D. Eccles, D. G. Evans, O. Fletcher, N.

Johnson, I. D. Silva, J. Peto, M. R. Stratton, N. Rahman,

K. Jacobs, R. Prentice, G. L. Anderson, A. Rajkovic, J. D.

Curb, R. G. Ziegler, C. D. Berg, S. S. Buys, C. A. McCarty,

H. S. Feigelson, E. E. Calle, M. J. Thun, W. R. Diver, S. Bojesen,

B. G. Nordestgaard, H. Flyger, T. Dork, P. Schurmann,

P. Hillemanns, J. H. Karstens, N. V. Bogdanova, N.

N. Antonenkova, I. V. Zalutsky, M. Bermisheva, S. Fedorova,

E. Khusnutdinova, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y. Noh, S.

H. Ahn, P. Devilee, C. J. van Asperen, R. A. E. M. Tollenaar,

C. Seynaeve, M. Garcia-Closas, J. Lissowska, L. Brinton,

B. Peplonska, H. Nevanlinna, T. Heikkinen, K. Aittomaki,

C. Blomqvist, J. L. Hopper, M. C. Southey, L. Smith, A.

B. Spurdle, M. K. Schmidt, A. Broeks, R. R. van Hien, S.

Cornelissen, R. L. Milne, G. Ribas, A. Gonzalez-Neira, J.

Benitez, R. K. Schmutzler, B. Burwinkel, C. R. Bartram,

A. Meindl, H. Brauch, C. Justenhoven, U. Hamann, J.

Chang-Claude, R. Hein, S. Wang-Gohrke, A. Lindblom,

S. Margolin, A. Mannermaa, V. M. Kosma, V. Kataja, J. E.

Olson, X. S. Wang, Z. Fredericksen, G. G. Giles, G. Severi,

L. Baglietto, D. R. English, S. E. Hankinson, D. G. Cox, P.

Kraft, L. J. Vatten, K. Hveem, M. Kumle, A. Sigurdson, M.

Doody, P. Bhatti, B. H. Alexander, M. J. Hooning, A. M.

W. van den Ouweland, R. A. Oldenburg, M. Schutte, P.

Hall, K. Czene, J. J. Liu, Y. Q. Li, A. Cox, G. Elliott, I. Brock,

M. W. R. Reed, C. Y. Shen, J. C. Yu, G. C. Hsu, S. T. Chen,

H. Anton-Culver, A. Ziogas, I. L. Andrulis, J. A. Knight, J.

Beesley, E. L. Goode, F. Couch, G. Chenevix-Trench, R.

N. Hoover, B. A. J. Ponder, D. J. Hunter, P. D. P. Pharoah,

A. M. Dunning, S. J. Chanock, and D. F. Easton. Newly

discovered breast cancer susceptibility loci on 3p24 and

17q23.2. Nature Genetics 41 (5):585-590, 2009.

C. K. Axelsson, M. Duering, P. M. Christiansen, P. A.

Wamberg, K. L. Soe, and S. Moller. Impact on regional recurrence

and survival of axillary surgery in women with

node-negative primary breast cancer. British Journal of

Surgery 96 (1):40-46, 2009.

M. M. Gaudet, R. L. Milne, A. Cox, N. J. Camp, E. L.

Goode, M. K. Humphreys, A. M. Dunning, J. Morrison, G.

G. Giles, G. Severi, L. Baglietto, D. R. English, F. J. Couch,

J. E. Olson, X. S. Wang, J. Chang-Claude, D. Flesch-Janys,

S. Abbas, R. Salazar, A. Mannermaa, V. Kataja, V. M.

Kosma, A. Lindblom, S. Margolin, T. Heikkinen, K.

Kampjarvi, K. Aaltonen, H. Nevanlinna, N. Bogdanova,

I. Coinac, P. Schurmann, T. Dork, C. R. Bartram, R. K.

Schmutzler, S. Tchatchou, B. Burwinkel, H. Brauch,

D. Torres, U. Hamann, C. Justenhoven, G. Ribas, J. I.

Arias, J. Benitez, S. E. Bojesen, B. G. Nordestgaard, H.

L. Flyger, J. Peto, O. Fletcher, N. Johnson, I. D. Silva, P.

A. Fasching, M. W. Beckmann, R. Strick, A. B. Ekici, A.

Broeks, M. K. Schmidt, F. E. van Leeuwen, L. J. Van’t Veer,

M. C. Southey, J. L. Hopper, C. Apicella, C. A. Haiman,

B. E. Henderson, L. Le Marchand, L. N. Kolonel, V. Kristensen,

G. G. Alnae, D. J. Hunter, P. Kraft, D. G. Cox, S.

E. Hankinson, C. Seynaeve, M. P. G. Vreeswijk, R. A. E.

M. Tollenaar, P. Devilee, S. Chanock, J. Lissowska, L.

Brinton, B. Peplonska, K. Czene, P. Hall, Y. Q. Li, J. J. Liu,

S. Balasubramanian, S. Rafii, M. W. R. Reed, K. A. Pooley,

D. Conroy, C. Baynes, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y. Noh,

17


Forskning 2009

S. H. Ahn, C. Y. Shen, H. C. Wang, J. C. Yu, P. E. Wu, H.

Anton-Culver, A. Ziogoas, K. Egan, P. Newcomb, L. Titus-

Ernstoff, A. T. Dietz, A. J. Sigurdson, B. H. Alexander, P.

Bhatti, K. Allen-Brady, L. A. Cannon-Albright, J. Wong, A.

B. Spurdle, J. Beesley, P. D. P. Pharoah, D. F. Easton, and

M. Garcia-Closas. Five Polymorphisms and Breast Cancer

Risk: Results from the Breast Cancer Association Consortium.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 18

(5):1610-1616, 2009.

R. L. Milne, J. Benitez, H. Nevanlinna, T. Heikkinen,

K. Aittomaki, C. Blomqvist, J. I. Arias, M. P. Zamora, B.

Burwinkel, C. R. Bartram, A. Meindl, R. K. Schmutzler, A.

Cox, I. Brock, G. Elliott, M. W. R. Reed, M. C. Southey, L.

Smith, A. B. Spurdle, J. L. Hopper, F. J. Couch, J. E. Olson,

X. S. Wang, Z. Fredericksen, P. Schurmann, M. Bremer,

P. Hillemanns, T. Dork, P. Devilee, C. J. van Asperen, R.

A. E. M. Tollenaar, C. Seynaeve, P. Hall, K. Czene, J. J.

Liu, Y. Q. Li, S. Ahmed, A. M. Dunning, M. Maranian,

P. D. P. Pharoah, G. Chenevix-Trench, J. Beesley, N. V.

Bogdanova, N. N. Antonenkova, I. V. Zalutsky, H. Anton-

Culver, A. Ziogas, H. Brauch, C. Justenhoven, Y. D. Ko, S.

Haas, P. A. Fasching, R. Strick, A. B. Ekici, M. W. Beckmann,

G. G. Giles, G. Severi, L. Baglietto, D. R. English,

O. Fletcher, N. Johnson, I. D. Silva, J. Peto, C. Turnbull,

S. Hines, A. Renwick, N. Rahman, B. G. Nordestgaard, S.

E. Bojesen, H. Flyger, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y. Noh, A.

Mannermaa, V. Kataja, V. M. Kosma, M. Garcia-Closas, S.

Chanock, J. Lissowska, L. A. Brinton, J. Chang-Claude, S.

Wang-Gohrke, C. Y. Shen, H. C. Wang, J. C. Yu, S. T. Chen,

M. Bermisheva, T. Nikolaeva, E. Khusnutdinova, M. K.

Humphreys, J. Morrison, R. Platte, and D. F. Easton.

Risk of Estrogen Receptor-Positive and -Negative Breast

Cancer and Single-Nucleotide Polymorphism 2q35-

rs13387042. Journal of the National Cancer Institute 101

(14):1012-1018, 2009.

18


Forskning 2009

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Forskningsområder

Stamcelleforskning.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Intraoperativ strålebehandling.

Forskning gennem DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative

Group).

Gynækologisk endokrinologi.

Assisteret reproduktion.

Kønshormoner, metabolisme og trombose.

Obstetrisk smertelindring.

Forskningsaktiviteter

Mammas sygdomme med fokus på cancer mammae,

herunder genetiske forhold, samt mastalgi. Postoperativ

opfølgning, patientuddannelse, stressniveau og

livskvalitet (i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

og Ballegaards Akupunkturcenter). Forebyggelse/reduktion

af serom (steroid-bolus). Behandling af operationssequelae

med akupunktur. Behandling af behandlingsinducerede

hedeture med akupunktur. Operation

for cancerrecidiv med sentinel nodeteknik. Vurdering

af genetisk polymorfi ved cancer mammae (>1.500

patienter indgået). Cytokinkoncentration i seromvæske.

Indikator for sårheling og/eller infektionsrisiko.

Antenatal hypnose som fødselssmertelindring.

PCOS behandling og komorbiditet.

Differentieret vurdering af kønshormoners effekt på

den hemostatiske balance.

Endokrinologiske forstyrrelser ved den kvindelige

atletiske triade.

Proteolyse/fibrinolyse i follikelvæske.

Ufuldstændig denudering af oocyter før ICSI med henblik

på at undersøge betydningen af kommunikation

mellem cumulus cellerne og oocyten.

Undersøgelse af sammenhængen mellem forskellige

embryologiske kvalitetsparametre ved hjælp af billedanalysesystemet

FertiMorph.

Statistisk opsamling af embryologiske data for tidlig

deling.

Opnå viden og ekspertise samt håndtering af vitrifikation

af humane embryoner.

Indsamling af embryonbilleder af tø embryoner med

henblik på statistisk behandling og kvalitets-monitorering

GM-CSF medie studie.

Standard follikel stimulation versus algoritme styret

behandling (CONSORT).

GnRH agonist versus antagonist behandling/Mild IVF

stimulation.

Originalartikler

ESHRE Capri Workshop Group. Female contraception

over 40. Hum Reprod Update. 2009 Nov-

Dec;15(6):599-612. Epub 2009 May 20. Review.

C. Ammendrup, A. Jorgensen, P. Sander, B. Ottesen,

and G. Lose. A Danish national survey of women

operated with mid-urethral slings in 2001. Acta Obstet.

Gynecol.Scand. 88 (11):1227-1233, 2009.

C. Ammendrup, A. Bendixen, P. Sander, B. S. Ottesen,

and G. Lose. [Urinary incontinence surgery in Denmark

2001-2003]. Ugeskr.Laeger 171 (6):399-404, 2009.

L. Bech, P. Sander, and G. Lose. [Bilateral suprapubic

abscessses five years after incontinence surgery]. Ugeskr.

Laeger 171 (5):310-311, 2009.

M. Boas, J. L. Forman, A. Juul, U. Feldt-Rasmussen, N. E.

Skakkebaek, L. Hilsted, M. Chellakooty, T. Larsen, J. F.

Larsen, J. H. Petersen, and K. M. Main. Narrow intraindividual

variation of maternal thyroid function in

pregnancy based on a longitudinal study on 132 women.

European Journal of Endocrinology 161 (6):903-910,

2009.

S. Brostrom and G. Lose. [Oestrogen for prevention of

recurrent urinary tract infections in postmenopausal

women--a survey of a Cochrane review]. Ugeskr.Laeger

171 (36):2568-2571, 2009.

S. Brostrom and J. Hallas. Persistence of antimuscarinic

drug use. Eur.J.Clin.Pharmacol. 65 (3):309-314, 2009.

E. Dreisler, S. S. Sorensen, P. H. Ibsen, and G. Lose.

Value of endometrial thickness measurement for diagnosing

focal intrauterine pathology in women without

abnormal uterine bleeding. Ultrasound Obstet.Gynecol.

33 (3):344-348, 2009.

E. Dreisler, Sorensen S. Stampe, P. H. Ibsen, and G.

Lose. Prevalence of endometrial polyps and abnormal

uterine bleeding in a Danish population aged 20-74

years. Ultrasound Obstet.Gynecol. 33 (1):102-108, 2009.

E. Dreisler, S. S. Sorensen, and G. Lose. Endometrial

polyps and associated factors in Danish women aged 36-

74 years. Am.J.Obstet.Gynecol. 200 (2):147-6, 2009.

R. M. Freeman and G. Lose. The great mesh debate. Int.

Urogynecol.J.Pelvic.Floor.Dysfunct. 20 (8):889-891, 2009.

N. Hansen, Z. Ketabi, M. W. Rosenstierne, C. Palle, H. C.

Boesen, and B. Norrild. Expression of CPEB, GAPDH and

U6snRNA in cervical and ovarian tissue during cancer

development. APMIS 117 (1):53-59, 2009.

N. Klarskov, D. Scholfield, K. Soma, A. Darekar, I. Mills,

and G. Lose. Measurement of urethral closure function

19


Forskning 2009

in women with stress urinary incontinence. J.Urol. 181

(6):2628-2633, 2009.

M. Lutterodt, A. G. Byskov, S. O. Skouby, A. Tabor, and

C. Y. Andersen. Anti-Mullerian hormone in pregnant

women in relation to other hormones, fetal sex and in

circulation of second trimester fetuses. Reproductive

Biomedicine Online 18 (5):694-699, 2009.

M. C. Lutterodt, M. Rosendahl, C. Y. Andersen, S. O.

Skouby, and A. G. Byskov. Age determination enhanced

by embryonic foot bud and foot plate measurements

in relation to Carnegie stages, and the influence of

maternal cigarette smoking. Human Reproduction 24

(8):1825-1833, 2009.

M. C. Lutterodt, K. P. Sorensen, K. B. Larsen, S. O.

Skouby, C. Y. Andersen, and A. G. Byskov. The number

of oogonia and somatic cells in the human female

embryo and fetus in relation to whether or not exposed

to maternal cigarette smoking. Human Reproduction 24

(10):2558-2566, 2009.

O. Mathiesen, M. L. Rasmussen, G. Dierking, K. Lech,

K. L. Hilsted, J. S. Fomsgaard, G. Lose, and J. B. Dahl.

Pregabalin and dexamethasone in combination with

paracetamol for postoperative pain control after abdominal

hysterectomy. A randomized clinical trial. Acta

Anaesthesiol.Scand. 53 (2):227-235, 2009.

Oversigtsartikler/Editorials:

S. O. Skouby. Genital cancer and oral contraceptives.

The good news! European Journal of Contraception and

Reproductive Health Care 13 (4):327-329, 2008.

Bogkapitler

Skouby SO, Nybroe Andersen A. Gynækologisk endokrinologi.

In: Medicinsk kompendium. Vol. 2. 17 ed.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009:2153-99.

Akademiske afhandlinger

S.O. Skouby. Vejleder for Line Cleeman´s Ph.d. projekt:

Hormonsubstitutions betydning for væksten af

genitalier interna og knogleminaralisering hos

piger med Turner Syndrom, Københavns Universitet,

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

S.O. Skouby. Hovedejleder for Melissa Lutterod på

PhD projekt “Hormon modulators” effekt på føtale

gonaders kønsceller og funktion når mødre ryger.

Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige

Fakultet. I samarbejde med Reproduktionsbiologisk

Laboratorium, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

S.O. Skouby. Vejleder for Line Olsens Ph.D. projekt:

Kønshormoners betydning for en række kliniske

tilstande; skizofreni, depression og fedme.

Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige

Fakultet i samarbejde med Sct. Hans Hospital.

L. Mouritsen. Pathophysiology of sexual dysfunction as

related to pelvic floor disorders. Int.Urogynecol.J.Pelvic.

Floor.Dysfunct. 20 Suppl 1:S19-S25, 2009.

L. Mouritsen, M. Kronschnabl, and G. Lose. Long-term

results of vaginal repairs with and without xenograft

reinforcement. Int.Urogynecol.J.Pelvic.Floor.Dysfunct. 21

(4):467-473, 2010.

Pagel, L. Stilling, I. Thranov, and C. Hogdall. Validation

of epithelial ovarian cancer and fallopian tube cancer

and ovarian borderline tumor data in the Danish Gynecological

Cancer Database. Acta Obstetricia et Gynecologica

Scandinavica 88 (5):536-542, 2009.

S. O. Skouby and J. Jespersen. Progestins in HRT: sufferance

or desire? Maturitas 62 (4):371-375, 2009.

L. Viktrup and G. Lose. [Urinary incontinence during 12

years after delivery]. Ugeskr.Laeger 171 (43):3073-3077,

2009.

20


Forskning 2009

Ortopædkirurgisk Afdeling

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Molekylær forskning.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder.

Kvalitetssikring og udvikling af kirurgiske behandlingsmetoder.

Landsdækkende registerbaserede opgørelser over

hofteknæ- og skulderalloplastikker samt korsbånd.

Kontrolleret klinisk afprøvning af nyt lægemiddel.

Forskningsaktiviteter

Epidemiologisk forskning:

Osteoporoseudredning og risikovurdering af faldepisoder.

Resultat efter klavikelfraktur.

Kronisk posterior luksation af skulder.

Resultat efter akillesseneruptur.

Resultat efter albueluksationer.

Molekylær forskning:

Cirkulerende osteoblaststamceller ved fraktur.

Interleukin i behandling for bruskskader og skulderlidelser.

Stamcellekoncentrationer ved brud og hoftekirurgi.

Klinisk kontrollerede undersøgelser af kirurgiske

behandlingsmetoder:

Diagnostik og behandling af rotator cuff skader.

Vurdering af skulderalloplastiske indgreb.

Vurdering af hoftealloplastiske indgreb.

Recidiv og metastaser efter kirurgisk sarkom-behandling.

Vurdering af korsbåndskirurgi på landsplan.

Vurdering af forskellige metoder for smertebehandling

efter korsbåndskirurgi.

Afprøvning af ny medicin til DVT-profylakse (med

lægemiddelindustrien).

Simulations- og computerassisteret kirurgi:

Udvikling og vurdering af simulatorer til ortopædisk

kirurgi.

Udvikling og vurdering af elektronisk navigation ved

hoftekirurgi.

S. Brorson, J. Bagger, A. Sylvest, and A. Hrobjartsson.

Diagnosing displaced four-part fractures of the proximal

humerus: a review of observer studies. Int.Orthop. 33

(2):323-327, 2009.

S. Brorson, B. S. Olsen, L. H. Frich, S. L. Jensen, H. V.

Johannsen, A. K. Sorensen, and A. Hrobjartsson. Effect

of osteosynthesis, primary hemiarthroplasty, and nonsurgical

management for displaced four-part fractures of

the proximal humerus in elderly: a multi-centre, randomised

clinical trial. Trials 10:51, 2009.

S. Brorson. Management of fractures of the humerus in

Ancient Egypt, Greece, and Rome: an historical review.

Clin.Orthop.Relat Res. 467 (7):1907-1914, 2009.

6 B. Damgaard, Court-Payen, L. Larsen, and G. Lausten.

Pseudoaneurysm of the posterior circumflex humeral

artery diagnosed by sonography. J.Clin.Ultrasound 37

(5):315-318, 2009.

Oversigtsartikler/Editorials

S. Brorson, J. Bagger, A. Sylvest, and A. Hrobjartsson.

Diagnosing displaced four-part fractures of the proximal

humerus: a review of observer studies. Int.Orthop. 33

(2):323-327, 2009.

Bogkapitler

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Redaktion: Michael R. Krogsgaard, Peter Rheinlænder &

Anette Enemark Larsen. Munksgaard Danmark 2009.

Kapitel 18. Albue og Underarm, Bo Sanderhoff Olsen

MD, PhD.

The Elbow. Editor: Denise Eygendahl. Arko Sports Media,

The Netherlands 2009.

Chapter 18. Lateral Collateral Ligament Complex Injury,

Bo Sanderhoff Olsen MD, PhD.

Akademiske afhandlinger

Hans Gottlieb. PhD afhandling. Circulating stem cell

response to fracture. Afleveret Københavns Universitet

2009.

Originalartikler

H. U. Ahler-Toftehoj and P. Mikkelsen. [Use of D-dimer

to exclude upper extremity deep venous thrombosis].

Ugeskr.Laeger 171 (39):2834-2835, 2009.

S. K. Al-Saadi and B. S. Olsen. [Luxatio erecta--a

rare type of shoulder dislocation]. Ugeskr.Laeger 171

(34):2399-2400, 2009.

21


Forskning 2009

Plastikkirurgisk Afdeling

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Epidemiologisk forskning i det plastikkirurgiske felt.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgiske område med

fokus på kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse

af kunststofimplantater, brystrekonstruktion, sårbehandling,

-pleje og -forebyggelse, kirurgisk behandling

af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

Originalartikler

G. B. Hvilsom, L. R. Holmich, T. F. Henriksen, L. Lipworth,

J. K. McLaughlin, and S. Friis. Local complications

after cosmetic breast augmentation: results from

the Danish Registry for Plastic Surgery of the breast.

Plast.Reconstr.Surg. 124 (3):919-925, 2009.

L. Lipworth, K. Kjoller, L. R. Holmich, S. Friis, J. H.

Olsen, and J. K. McLaughlin. Psychological characteristics

of Danish women with cosmetic breast implants.

Ann.Plast.Surg. 63 (1):11-14, 2009.

P. Pfeiffer, S. Jorgensen, T. B. Kristiansen, A. Jorgensen,

and L. R. Holmich. Protective effect of topical antibiotics

in breast augmentation. Plast.Reconstr.Surg. 124

(2):629-634, 2009.

C. Sneistrup, L. R. Holmich, and K. Dahlstrom. [Longterm

complications after injection of permanent tissuefillers

to the lips]. Ugeskr.Laeger 171 (17):1414, 2009.

Akademiske afhandlinger

Lisbet Rosenkrantz Hölmich: “Epidemiological, clinical,

and oncological aspects of silicone breast implantation”.

Forsvaret og antaget 18. juni 2009 ved Det Sundhedsvidenskabelige

fakultet, Københavns Universitet. ISBN

978-87-992505-6-1.

22


Forskning 2009

Urologisk Afdeling

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Patogeneseforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Forskningsaktiviteter

Urologiske sygdomme med fokus på blære og prostatacancer,

funktionelle forstyrrelser af de nedre urinveje

med vandladningsproblemer (specielt benign prostatahyperplasi,

urininkontinens hos mænd og vibrationsbehandling

af urininkontinens hos kvinder og mænd) og

kroniske inflammatoriske blæresygdomme (Interstitiel

Cystitis), mandlig infertilitet samt erektil dysfunktion.

Originalartikler

M. S. Alexander, N. L. Brackett, D. Bodner, S. Elliott,

A. Jackson, and J. Sønksen. Measurement of Sexual

Functioning After Spinal Cord Injury: Preferred Instruments

Report of the National Institute on Disability and

Rehabilitation Research Spinal Cord Injury Measures

Meeting. Journal of Spinal Cord Medicine 32 (3):226-236,

2009.

M. Annerstedt and H. Jakobsen. [Robot-assisted

laparoscopic surgery in Danish urology]. Ugeskr.Laeger

171 (13):1078, 2009.

M. Berntsen, M. Fode, K. J. Mikines, and J. Sønksen.

[Recurrence of varicocele caused by renal tumour].

Ugeskr.Laeger 171 (47):3429-3430, 2009.

M. Fode, J. Sønksen, K. J. Mikines, M. Holm, P.

Sommer, and J. K. Kristensen. [Microsurgical varicocele

operation: a retrospective statement of Danish results].

Ugeskr.Laeger 171 (47):3421-3424, 2009.

R. L. Hedeland and B. Kromann-Andersen. [The penis

was gone. A case report on penile cancer]. Ugeskr.Laeger

171 (46):3369-3370, 2009.

I. P. Marangos, A. M. Kazaryan, A. R. Rosseland, B. I.

Rosok, H. S. Carlsen, B. Kromann-Andersen, B. Brennhovd,

H. J. Hauss, K. E. Giercksky, O. Mathisen, and B.

Edwin. Should We Use Laparoscopic Adrenalectomy for

Metastases? Scandinavian Multicenter Study. Journal of

Surgical Oncology 100 (1):43-47, 2009.

J. C. Nickel, D. A. Tripp, M. Pontari, R. Moldwin, R.

Mayer, L. K. Carr, R. Doggweiler, C. C. Yang, N. Mishra,

and J. Nordling. Psychosocial Phenotyping in Women

With Interstitial Cystitis/Painful Bladder Syndrome: A

Case Control Study. Journal of Urology 183 (1):167-172,

2010.

Tibaek S, Gard G, Klarskov P, Iversen HK, Dehlendorff

C, Jensen R. Are activity limitations associated with

lower urinary tract symptoms (LUTS) in stroke patients?

A cross-sectional, clinical survey. Scand J Urol Nephrol

2009;43:383-389

MS Alexander, F Biering-Sorensen, D Bodner, N Brakett,

S Charlifue, G Creasey, V Dietz, J Ditunno, S Elliott, I

Estores, D Gardinas, DE Graves, B Green, A Gousse, AB

Jackson, M Kennelly, A-K Karlsson, A Krassioukov, K

Krogh, T Linsenmeyer, R Marino, CJ Mathias, I Perkash,

WSheel, G Shilero, B Schurch, J Sønksen, S Stiens, J

Wecht, LA Wuermser and J-J Wyndaele. International

standards to document remaining autonomic function

after spinal cord injury. Spinal Cord 2009;47:36-43

Oversigtsartikler/Editorials

M. Fode and J. Sønksen. [Varicoceles]. Ugeskr.Laeger

171 (47):3424-3429, 2009.

D. A. Ohl, S. A. Quallich, J. Sonksen, N. L. Brackett, and

C. M. Lynne. Anejaculation: An Electrifying Approach.

Seminars in Reproductive Medicine 27 (2):179-185, 2009.

Bogkapitler

Dana A Ohl, Susanne A. Quallich, Jens Sønksen. Erectile

Dysfunction, Peyronie´s Disease and Priapism. In

Allen F. Morey & Daniel A. Shoskes (eds): The American

Urological Association Educational Review Manual in

Urology. Castle Connolly Graduate Medical Publishing,

Ltd, New York, Second Edition, pp 853-887, 2009.

Nancy Brackett, Dana A Ohl, Jens Sønksen, Charles

M Lynne. Abnormalities of Ejaculation. In Larry I

Lipshultz, Stuart S Howards, and Craig S Niederberger

(eds): Infertility in the Male, Cambridge University

Press, New York, 4th edition, pp 454-473, 2009.

Mikkel Fode, Jens Sønksen, Stephen J. McPhee, Dana

A. Ohl. Disorders of the Male Reproductive Tract In

Stephen J. McPhee, Gary D. Hammer (eds): Pathophysiology

of Disease—An Introduction to Clinical Medicine.

McGraw-Hill. Berkshire, UK 6th edition, pp 629-654,

2009.

Dana A. Ohl, Susanne A. Quallich, Jens Sønksen, Nancy

L. Brackett, Charles M. Lynne. Ejaculation Induction

Procedures: Penile Vibratory Stimulation and Electroejaculation.

In Sam D. Graham and Thomas E Keane

(eds) Glenn’s Urologic Surgery, 7 th edition, Lippincott,

Williams and Wilkins, Philadelphia, USA, pp 412-419,

2009

23


Forskning 2009

Nordling J. Recurrent Incontinence. In: Badlani GH,

Davila GW, MichelMC, de la Rosette JMCH (eds.) Incontinence.

Springer- Verlag. London 2009.

Bretlau T, Hermann K, Nordling J, Thomsen H: Hematuria.

In Morcos SK, Thomsen H (eds.) Urogenital Imaging,

Wiley-Blackwell, Chichester 2009

Nordling J, van Ophoven A. Bladder pain syndrome In

Staskin D. (ed): Atlas of Bladder disease. Current Medicine

Group, LLC Philadelphia 2009.

Hanno P, Lin A, Nordling J, Nyberg L, van Ophoven A,

Ueda T, Wein A;Bladder Pain Syndrome. In Abrams P,

Cardoza L, Khoury S, Wein A (eds) Incontinence. Health

Publication Ltd. Paris. 1459-1518. 2009

24


Forskning 2009

Gastroenheden

(inkl. Gentofte Hospital)

Kirurgisk Sektion

Forskningsområder

Udvikling af non-invasive og minimalt invasive behandlingsmodaliteter

ved kirurgiske sygdomme, herunder

laparoskopisk kirurgi, NOTES og robotkirurgi. Forskning

i perioperativ patofysiologi, herunder reduktion

af kirurgisk stress respons, døgnrytmeforstyrrelser og

smertebehandling. Behandling af patienter med stomi.

Forskning i sårheling, anastomoseteknik og patogenesen

til udvikling af hernier. Stress på operationsstuen og

kirurgernes ikke-tekniske færdigheder.

Udvikling og optimering af kirurgiske behandlingsmetoder

inden for både øvre og nedre abdominal kirurgi.

Klinisk kontrollerede afprøvninger af nye behandlinger.

Forskning omkring analinkontinens. Tumormarkører

ved pancreascancer.

Medicinsk Sektion

Forskningsområder

Klinisk forskning

Afprøvning af immunsupprimerende/-modulerende biologiske

lægemidler til patienter med kronisk inflammatorisk

tarmsygdom og antiviral behandling af kronisk

hepatitis samt anvendeligheden af en ny metode, baseret

på radioimmunoassay (RIA) til måling af mængden

af aktiv TNF-hæmmer og antistoffer mod TNF-hæmmer

i blodet med henblik på at optimere behandlingen for

patienter med Crohns sygdom, der ikke har effekt af

TNF-hæmmere. Desuden er afdelingen involveret i intravenøs

jernsubstitition med henblik på at reducere anæmisymptomer

ved aktiv inflammatorisk tarmsygdom.

Laboratorieorienteret forskning

Centrale forskningsområder omfatter studier af

1) sammenhængen mellem fænotypiske variationer

og mønstre af genekspression ved anvendelse af DNAmicroarray-teknologi

i undergrupper af patienter med

kronisk inflammatorisk tarmsygdom, 2) immunologiske

effekter af en række nysyntetiserede og veldefinerede

kulhydrater fra industrielle plantebiprodukter på colonepitelceller

samt immunceller fra tarmen, 3) centrale

transkriptionsveje ved colitis ulcerosa og mikroskopisk

colitis (NF-κB, STAT), 4) forståelse af de molekylære mekanismer

bag CDX2- og NF-κB-transkriptionsfaktorers

genregulering associeret til det innate immunforsvar og

hvilken betydning det har for udvikling og forløbet af

inflammatorisk tarmsygdom, 5) systembiologisk analyse

af monocytters innate immunrespons ved Crohns sygdom,

6) ekspression og funktion af peroxisom-proliferatoraktiverede

receptorer og Toll-lignende receptorer ved

kronisk inflammatorisk tarmsygdom samt afklaring af

sygdomsrelaterede genvarianter overfor patogene intestinale

bakterier ved inflammatorisk tarmsygdom.

7) Wound healing-mekanismer ved colitis ulcerosa in

vitro/in vivo, herunder betydningen af centrale reguleringsmekanismer

af apoptose og cellemigration i colonepitelceller,

samt 8) funktion af nikotinerge acetylcholinreceptorer

i colonepithelet.

Epidemiologisk forskning

Patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom registreres

i den nationale database (DCCD), som anvendes

til studier af langtidsprognoser, behandlingseffekt, risiko

for cancer-udvikling samt i forbindelse med genetisk

karakteristik af kliniske fænotyper. Desuden forskes der

i at udvikle web-programmer til selv-initieret behandling

af inflammatorisk tarmsygdom.

Originalartikler

Achiam PM, Holst Andersen LP, Klein M, Chabanova E,

Thomsen HS, Rosenberg J. Preoperative evaluation of

synchronous colorectal cancer using MR colonography.

Acad Radiol 2009;16:790-7.

Achiam PM, Thomsen HS, Rosenberg J. Magnetic resonance

colonography in clinical use: How far have we

come? Scand J Gastroentol 2009;44:518-26.

Achiam MP, Burgdorf SK, Wilhelmsen M, Alamili M,

Rosenberg J. Inadequate preoperative colonic evaluation

for synchronous colorectal cancer. Scand J

Surg 2009;98:62-7.

Ainsworth AP, Vilmann P. NOTES.Ugeskr Læger

2009;171:1086.

Alamili M, Gögenur I, Rosenberg J. Acute complicated

diverticulitis managed by laparoscopic lavage. Dis Colon

Rectum 2009;52:1345-49.

Andersen LPH, Klein M, Gögenur I, Rosenberg J. Longterm

recurrence and complication rates after incisional

hernia repair with the open onlay technique. BMC Surgery

2009; 9:6.

Bendtzen K, Ainsworth M, Steenholdt C, Thomsen

OØ, Brynskov J. Individual medicine in inflammatory

bowel disease: monitoring bioavailability, pharmacokinetics

and immunogenicity of anti-tumour

necrosis factor-alpha antibodies. Scand J Gastroenterol

2009;44:774-81.

Bisgaard T, Kehlet H, Bay-Nielsen MB, Iversen MG,

Wara P, Rosenberg J, Friis-Andersen HF, Jørgensen LN.

25


Forskning 2009

Nation wide study of early outcomes after incisional

hernia repair. Br J Surg 2009;96:1452-7.

Broom OJ, Widjaya B, Troelsen J, Olsen J, Nielsen OH.

MAP kinases: a role in inflammatory bowel disease? Clin

Exp Immunol 2009;158:272-80.

Broom OJ, Nielsen OH. Cysteinylleukotrieners betydning

for kronisk inflammation og neoplasi i tarmen.

Ugeskr Læger 2009;171:243-6.

Brynskov J. This month in Scandinavian Journal of

Gastroenterology. Scand J Gastroenterol 2009;44:1275-6.

Burcharth F. Leverkirurgi i Danmark. Ugeskr Læger

2009;171:1363.

Burcharth J, Domoslawski P, Burcharth F. Surgical

resection of giant liver hemangiomas – literature

review and report of a special case. Adv Clin Exp Med

2009;18:7-12.

Burcharth J, Burgdorf S, Rosenberg J. Farvel til halvdelen

af fremtidens læger. Ugeskr Læger 2009;171:3771-5.

Burgdorf SK, Claesson MH, Nielsen HJ, Rosenberg J.

Changes in cytokine and biomarker blood levels in patients

with colorectal cancer during dendritic cell-based

vaccination. Acta Oncologica 2009;48:1157-64.

Burgdorf SK, Nielsen HJ, Rosenberg J. Immunotherapy

in colorectal cancer. Scand J Gastroenterol

2009;44:261-8.

Buunen M, Bonjer J, D’Hoore A, Lacy A, Haglind E, Rosenberg

J, Christensen M, Fuerst A, Lesalnieks I, Jaeger C,

Kreis M, van der Harst E, Coene P-P, Cuesta M, Gerhards

M, Bemelman W, Hansson B, Rosman C, Neyenhuis P,

Targarona EM, Balague C, Jess P, Lujan J, Molina FJG,

Skullman S, Bulut O, Kurlberg G, Läckberg Z, Kressner U,

Matthiessen P, Kim S-H. COLOR II - A randomized clinical

trial comparing laparoscopic and open surgery for rectal

cancer. Dan Med Bull 2009;56: 89- 91.

Bülow C, Rosenberg J. Intrahepatisk galdesten hos en

patient med alkaptonuri. Ugeskr Læger 171;2198-9.

Bøtger U, Vilmann P, Galvis E, Clementsen P. Clinical

impact of EUS-FNA on left adrenal masses in established

or suspected lung cancer. J Thorac Oncol 2009;4:1485-

1489.

Drazen JM, van Der Weyden MB, Sahni P, Rosenberg J,

Marusic A, Laine C, Kotzin S, Horton R, Hebert PC, Haug

C, Godlee F, Frizelle FA, de Leeuw PW, DeAngelis CD.

Uniform format for disclosure of competing interests in

ICMJE journals. N Engl J Med 2009; 361: 1896-7. Med J

Australia 2009; 191: 475-6. Croat Med J 2009; 50: 427-8.

Lancet 2009; 374: 1395-6. BMJ 2009; 339: b4144. Can

Med Assoc J 2009;181:565. N Z Med J 2009;122:12-4.

Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B502. UgeskrLæger

2009;171:3065-6. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:792-9.

Duricova D, Pedersen N, Lenicek M, Hradsky O, Bronsky

J, Adamcova M, Elkjaer M, Andersen PS, Vitek L,

Larsen K, Lukas M, Nevoral J, Wewer V, Munkholm P.

Infliximab dependency in children with Crohn’s disease.

Aliment Pharmacol Ther 2009;29:792-9.

Eriksen JR, Poornoroozy P, Jørgensen LN, Jacobsen B,

Friis-Andersen HU, Rosenberg J. Pain, quality of life

and recovery after laparoscopic ventral hernia repair.

Hernia 2009;13:13-21.

Gasse C, Christensen S, Riis A, Mortensen PB, Adamsen

S, Thomsen RW. Preadmission use of SSRIs alone

or in combination with NSAIDs and 30-day mortality

after peptic ulcer bleeding. Scand J Gastroenterol

2009;44:1288-95.

Giovannini M, Thomas B, Christian P, Fabrice C, Benjamin

E, Geneviève M, Paolo A, Pierre D, Robert Y, Walter

S, Hanz S, Carl S, Christoph D, Pierre E, Jean-Luc VL,

Jacques D, Vilmann P, Saftoiu A. Endoscopic ultrasound

elastography for evaluation of lymph nodeds and pancreatic

masses: A multicentre study. World J Gastroenterol

2009;15:1587-93.

Gögenur I, Kücükakin B, Bisgaard T, Kristiansen V,

Hjortsø N-C, Skene DJ, Rosenberg J. The effect of

melatonin on Sleep quality after laparoscopic cholecystectomy:

A randomized placebo-controlled trial. Anesth

Analg 2009;108:1152-56.

Gögenur I, Bisgaard T, Burgdorf S, Van Someren E. Disturbances

in the circadian pattern of activity and sleep

after laparoscopic versus open abdominal surgery. Surg

Endosc 2009;23:1026-31.

Hassan H, Vilmann P, Sharma V, Holm J. Initial experience

with a new laparoscopic ultrasonic probe for guided

biopsy for staging of upper gastrointestinal cancer.

Surg Endosc 2009;23:1552-58.

Fischer BM, Lassen U, Mortensen J, Larsen SS, Loft A,

Bertelsen AK, Ravn J, Clementsen P, Høgholm A, Larsen

KR, Rasmussen TR, Keiding S, Gerke O, Skov BG, Steffensen

I, Olesen KP , Vilmann P, Højgaard L and the

PERALUST study group. A Randomized study of

PET/CT in Pre-operative Staging of Lung Cancer. N Engl

J Med 2009;361:32-9.

Havemann MC, Adamsen S, Wøjdemann M. Malignant

gastric outlet obstruction managed by endoscopic

stenting: a prospective single-centre study. Scand J Gastroenterol

2009;44:248-51.

26


Forskning 2009

Jakobsen C, Paerregaard A, Munkholm P, Wewer V.

Paediatric inflammatory bowel disease during a 44-year

periode in Copenhagen County: Occurrence, course and

prognosis – a population-based study from the Danish

Crohn Colitis Database. Eur J Gastroenterol Hepatol

2009;21:1291-301.

Klein M, Andersen LPH, Harvald T, Rosenberg J, Gögenur

I. Increased risk of anastomotic leakage with diclofenac

treatment after laparoscopic colorectal surgery.

Dig Surg 2009;26:27-30.

Kücükakin B, Gögenur I, Reiter RJ, Rosenberg J. oxidative

stress in relation to surgery: is there a role fort he

antioxidant melatonin ? J Surg Res 2009;152:338-347.

Larsen S, Bendtzen K, Nielsen OH. Ekstraintestinale

manifestationer ved inflammatorisk tarmsygdom. Ugeskr

Læger 2009; 171: 3078-83.

Lorentzen T, Skjoldbye B. Diagnosis and biopsy of

liver metastases using ultrasound contrast agent. Ugeskr

Læger 2009:9;171:907.

Lorentzen T. Ultrasound-guided biopsy. Ugeskr Laeger.

2008;170:442-4

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jørgensen LN, Henneberg SW,

Høgdall C, Lundvall L, Svendsen P-E, Mollerup H, Lunn

TH, Simonsen I, Martinsen KR, Pulawska T, Bundgaard

L, Bugge L, Hansen EG, Riber C, Gocht-Jensen P, Walker

LR, Bendtsen A, Johansson G, Skovgaard N, Heltø K,

Poukinski A, Korshin A, Walli A, Bulut M, Carlsson PS,

Rodt SA, Lundbech LB, Rask H, Buch N, Perdawid SK,

Reza J, Jensen KV, Carlsen CG, Jensen FS, Rasmussen LS

for the PrOXI Trial Group. Effect of high perioperative

oxygen fraction on surgical site infection and pulmonary

complications after abdominal surgery: The PROXI

randomized clinical trial. JAMA

2009;302:1543-1550.

Møller MH, Nørgård BM, Mehnert F, Bendix J, Nielsen

AS, Nakano A, Adamsen S, Thomsen RW. Ugeskr Læger

2009;17:3605-10.

Møller MH, Shah K, Bendix J, Jensen AG, Zimmermann-

Nielsen E, Adamsen S, Møller AM. Risk factors in

patients surgically treated for peptic ulcer perforation.

Scand J Gastroenterol 2009;44:145-52.

Møller MH, Adamsen S, Wøjdemann M, Møller AM.

Perforated peptic ulcer: how to improve outcome? Scand

J Gastroenterol 2009;44:15-22.

Nielsen OH, Rogler G, Hahnloser D, Thomsen OØ. Diagnosis

and management of fistulizing Crohn’s disease.

Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2009;6:92-106.

Nielsen OH. Nye vejledninger i god videnskabelig praksis.

Ugeskr Læger 2009;71:1847-9.

Nielsen OH, Bjerrum JT, Csillag C, Nielsen FC, Olsen J.

Influence of smoking on colonic gene expression profile

in Crohn’s disease. PLoS One 2009;4:e6210-20.

Norling R, Bergenfeldt M, Janjua HGR, Thorelius L. Invagination

detected with contrast enhanced ultrasound.

EuroRad 2009: case 7225

Novovic S, Andersen AM, Ersbøll AK, Nielsen OH,

Jørgensen LN, Hansen MB. Proinflammatory cytokines

in alcohol or gallstone induced acute pancreatitis. JOP

2009;10:256-62.

Nøjgaard C, Hornum M., Elkjaer M, Hjalmarsson C,

Heyries L, Hauge T, Bakkevold K, Andersen PK, Matzen

P and the EPEPPS-group (Vilmann P). Does Glycerinenitrate

prevent post-ERCP pancreatitis?- A prospective

randomized double-blind placebo-controlled multicenter

trial. Gastrointest Endosc 2009;69:e31-e37.

Olsen J, Gerds TA, Seidelin JB, Csillag C, Bjerrum JT,

Troelsen JT, Nielsen OH. Diagnosis of ulcerative colitis

before onset of inflammation by multivariate modelling

of genome-wide gene expression data. Inflamm Bowel

Dis 2009;15:1032-8.

Pedersen G, Saermark T, Kirkegaard T, Brynskov J.

Spontaneous and cytokine induced expression and activity

of matrix metalloproteinases in human colonic

epithelium. Clin Exp Immunol 2009;155:257-65.

Petersen AM, Nielsen EM, Litrup E, Brynskov J, Mirsepasi

H, Krogfelt KA. A phylogenetic group of Escherichia

coli associated with active left-sided inflammatory

bowel disease. BMC Microbiol 2009; 9:171.

Pommergaard H-C, Vilmann P, Jakobsen HL, Achiam

MP. A clinical evaluation of endoscopically placed selfexpanding

metallic stents in patients with acute large

bowel obstruction. Scand J Surg 2009;98;143-7.

Puri R, Vilmann P. Transesophageal endoscopic ultrasound

guided biopsy of lesions in the mediastinum:

A minimal invasive method for primary diagnosis of

unknown mediastinal lesions and staging of lung cancer.

JAPI 2009;57:467-71.

Puri R, Vilmann P, Saftoiu A, skov BG, Linnemann D,

Hassan H, Garcia ES, Gorunescu F. Randomized controlled

trial of endoscopic ultrasound-guided fine-needle

sampling with or without suction for better tissue acquisition.

Scand J Gastroenterol 2009;44:499-504.

Rosenberg J. Hvorfor blev min artikel afvist? Ugeskr

Læger 2009;171:303.

27


Forskning 2009

Rosenberg J. Lean i Ugeskrift for Læger. Ugeskr Læger

2009;171:1065.

Rosenberg J. Debat i Ugeskrift for Læger. Ugeskr Læger

2009;171:1577.

Rosenberg J. Ugeskrift for Læger anno 2009. Ugeskr

Læger 2009;171:1479.

Rosenberg J. Dit studie skal registreres – nu også med

resultater. Ugeskr Læger 2009;171:1745.

Rosenberg J. Dansk versus engelsk i Ugeskrift for Læger.

Ugeskr Læger 2009;171:1911.

Rosenberg J. Artikeltyper i Ugeskrift for Læger. Ugeskr

Læger 2009;171:2451.

Rosenberg J. Ændringer i Danish Medical Bulletin.

Ugeskr Læger 2009;171:2623.

Rosenberg J. Ugeskrift for Læger på nettet. Ugeskr Læger

2009;171:3759.

Rosenberg J. Offentliggørelse af forskningsresultater.

Ugeskr Læger 2009;171:3419.

Rosenberg J. Vi kan publicere din afhandling gratis.

Ugeskr Læger 2009;171:3503.

Rönsholt FF, Seidelin JB, Villumsen S. [Concurrent

leptospirosis and salmonella infection]. Ugeskr Laeger.

2009;171:1607-9.

Seidelin JB, Nielsen OH. Epithelial apoptosis: course or

consequence of ulcerative colitis? Scand J Gastroenterol

2009; 44; 1429-34.

Seidelin JB, Broom OJ, Olsen J, Nielsen OH. Evidence

for impaired CARD15 signalling in Crohn’s disease

without disease linked variants. PLoS One 2009; 4:

e7794-807.

Steenholdt C, Andresen L, Pedersen G, Hansen A,

Brynskov J. Expression and function of toll-like receptor

8 and Tollip colonic epithelial cells from patients

with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol

2009;44:195-204.

Săftoiu A, Vilmann P. Role of endoscopic ultrasound in

the diagnosis and staging of pancreatic cancer. Review. J

Clin Ultrasound J Clin Ultrasound 2009;37:1-17.

Pommergaard HC, Vilmann P, Achiam MP. A clinical

evaluation of endoscopic placed self-expanding metallic

stents in patients with acute large bowel obstruction.

Scan J Surg 2009;98:143-147.

Svolgaard O, Burcharth F. Colonileus som komplikation

til spontant diafragmahernie. Ugeskr Læger

2009;171:36-7.

Vilmann P, Hornslet P, Simmons H, Hammering A,

Clementsen P. Sygeplejerske administreret propofol

sedation i forbindelse med endoskopi. Ugeskr Læger

2009;171:1840-3.

Vilmann P, Annema J, Clementsen P. Endosonography

in bronchopulmonary disease. Best Practice and Research

Clinical Gastroenterology 2009; 23: 711-28.

Widjaya B, Seidelin JB, Olsen J, Nielsen OH. Betydningen

af mikroribonukleinsyre for sygdomsudvikling.

Ugeskr Læger 2009;171: 3441-4.

Bogkapitler

Gluud LL, Rask-Madsen J.Evidence-based gastroenterology,

In: Clinical trials handbook (Shayne Cox Gad),

Section II, Chapter 6.5. London, UK: John Wiley & Sons,

Ltd., 2009:501-17.

Adamsen S, Dahlerup JF, Hoftad B, Hoff G. Koloskopi. I:

Adamsen S, Hauge T, Aabakken L. Gastrointestinal Endoskopi.

Scandinavian Association for Gastrointestinal

Endoscopy, 2009.

Rosenberg J. Smerte og kirurgisk stress-respons. I: Jensen

TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L (eds.). Smerter – baggrund,

evidens og behandling. 2. udgave. FADL’s Forlag,

København 2009: 61-70.

Rosenberg J (ed.). Kliniske procedurer. FadL’s Forlag,

København. 1. udgave, 2009. ISBN: 9788777494840.

Saftoiu A, Vilmann P. Atlas de ecoendoscopie liniara.

Editors: Saftoiu A, Cazacu SM. Chapter: X; Elastografia

ecoendoscopica. p. 191-209. Editura medicala universitara

2009. ISBN 978-973-106-135-1.

Thomsen OØ. Laksantia. Midler mod infektiøse og

inflammatoriske tarmsygdomme. Medicin.dk. 2009.

121-125. Infomatum A/S. ISBN 978-87-88835-15-1.

Vilmann P and Sharma V. GI Endoscopy- Standards

and Innovations. Editors: Ell C, Ponchon T, Riemann JF,

Sakai P, Yamamoto H. Chapter 7: Innovations in endoscopic

ultrasound. p. 86-103. Springer 2009. ISBN 978-

90-481-2748-1.

Vilmann P, Saftoiu A. Atlas de ecoendoscopie liniara.

Editors: Saftoiu A, Cazacu SM. Chapter: IX; Ecoendoscopie

terapeutica. p. 167-190. Editura medicala universitara

2009. ISBN 978-973-106-135-1.

Nielsen OH, Langholz E, Kjeldsen HC, Dybdahl JH, Johannessen

T. Colitis ulcerosa. Lægehåndbogen (Danske

Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

28


Forskning 2009

Nielsen OH, Langholz E, Kjeldsen HC, Dybdahl JH, Johannessen

T. Crohns sygdom. Lægehåndbogen (Danske

Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Vandvik PO, Johannessen T.

Colon irritabile. Lægehåndbogen (Danske Regioner &

Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Bytzer P, Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Johannessen

T. Funktionel dyspepsi. Lægehåndbogen (Danske

Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Bytzer P. Helicobacter pylori.

Lægehåndbogen (Danske Regioner & Lægeforeningen):

www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Dybdahl JH, Johannessen T.

Mikroskopisk kolit. Lægehåndbogen (Danske Regioner &

Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Dybdahl JH, Petersen H,

Johannessen T. Laktoseintolerans. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Viggen B, Løge I.

Shigella enteritis. Lægehåndbogen (Danske Regioner &

Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Johannessen T,

Viggen B. Madforgiftninger. Lægehåndbogen (Danske

Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Johannessen T. Stråleskadet

tarm. Lægehåndbogen (Danske Regioner & Lægeforeningen):

www.laegehaandbogen.dk

Disputats

Ismail Gögenur, Københavns Universitet 2009:

Postoperative circadian disturbances.

Der er udgået mange andre publikationer fra afdelingen,

f.eks. MTV-rapporter, kapitler i lægemiddelfortegnelsen

og publikationer til Kræftens Bekæmpelse,

klaringsrapporter. Desuden konstruktion og validering

af databaser. Der er tillige afholdt en række foredrag i

nationale og internationale sammenhænge samt posterpræsentationer.

Nielsen OH, Skovbjerg H, Kjeldsen HC. Cøliaki. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.

laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Johannessen T,

Dybdahl JH. Bakterieovervækst i tyndtarm. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Johannessen T, Viggen B.

Amøbeinfektion. Lægehåndbogen (Danske Regioner &

Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Løge I. E. coli enterit. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.

laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Viggen B, Løge I.

Viral gastroenteritis. Lægehåndbogen (Danske Regioner

& Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Berrild D. Giardiasis. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.

laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Johannessen T, Løge I. Hageorm.

Lægehåndbogen (Danske Regioner & Lægeforeningen):

www.laegehaandbogen.dk

Nielsen OH, Kjeldsen HC, Petersen H, Johannessen T,

Viggen B, Berrild D. Salmonella enteritis. Lægehåndbogen

(Danske Regioner & Lægeforeningen): www.laegehaandbogen.dk

29


Forskning 2009

Kardiologisk Afdeling

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning.

Patogeneseforskning inden for onko-kardiologi og endokardiologi

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlingsprincipper.

Forskningsaktiviteter

Hjertesygdomme med fokus på hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser,

specielt atrieflimren (forkammerflimmer).

Forbyggelse af tromboembolier hos patienter, som gennemgår

åbenthjerteoperationer.

Onko-kardiologisk patogeneseforskning.

Endo-kardiologisk patogeneseforskning.

Karfunktionsundersøgelser hos henholdsvis raske personer

og personer med insulin resistens og med arteriosklerose.

Nielsen F and Mard S. Single living is associated with

increased risk of long-term mortality among employed

patients with acute myocardial infarction. J Clin Epidemiology

2010 Aug. 9;2:91-8

Jensen GB, Hilden J, Als-Nielsen B, Damgaard M, Hansen

JF, Hansen S, Helø OH, Hildebrandt P, Kastrup J, Kolmos

HJ, Kjøller E, Lind I, Nielsen H, Petersen L, Jespersen

CM, Gluud C; CLARICOR Trial Group. J Cardiovasc Pharmacol.

2010 Feb;55(2):123-8

Oversigtsartikler/Editorials

N. H. Eller, B. Netterstrom, F. Gyntelberg, T. S. Kristensen,

F. Nielsen, A. Steptoe, and T. Theorell. Work-

Related Psychosocial Factors and the Development of

Ischemic Heart Disease A Systematic Review. Cardiology

in Review 17 (2):83-97, 2009.

Forskningstyper

Registre studier ved hjælp af sammenkædning af anonymiserede

nationale registre (Central Person Register,

Patientregister, Apotek register, m.fl.).

Retrospektive studier, som kortlægger risikoprofil af

samtlige hjertesvigtspatienter indlagt på kardiologisk

Afdeling i de seneste 10 år.

Humane studier, hvor der undersøges karfunktion in

vivo ved hjælp af pletysmografi, under intraarteriel

infusion af vasoaktive stoffer.

Kliniske randomiseret, åbent studie, hvor det undersøges,

hvorvidt aflukning af hjertets aurikel i forbindelse

med åbenthjerteoperation forebygger hjerneskader,

vurderet ved MR-scanning af hjernen.

Originalartikler

J. M. Appel, B. V. Jensen, D. L. Nielsen, M. Ryberg, and

B. Zerahn. Systolic versus diastolic cardiac function

variables during epirubicin treatment for breast cancer.

Int.J.Cardiovasc.Imaging 26 (2):217-223, 2010.

J. Kastrup, J. S. Johansen, P. Winkel, J. F. Hansen, P.

Hildebrandt, G. B. Jensen, C. M. Jespersen, E. Kjoller, H.

J. Kolmos, I. Lind, H. Nielsen, and C. Gluud. High serum

YKL-40 concentration is associated with cardiovascular

and all-cause mortality in patients with stable coronary

artery disease. European Heart Journal 30 (9):1066-1072,

2009.

Raunsø J, Pedersen OD, Domínguez H,Hansen ML,

Møller JE, Kjærgaard J, Hassager C, Torp-Pedersen C,

Køber L. Atrial Fibrillation in Heart Failure is associated

with an Increased Risk of Death only in Patients with

Ischemic Heart Disease. Eur. J. Heart Fail. 2010 Jul; 12

(7):692-7

30


Forskning 2009

Hæmatologisk Afdeling

Forskningsområder

Cellebiologisk og -genetisk forskning med fokus på

benigne hæmatologiske sygdomme.

Basal tumorimmunologi samt immunterapi af maligne

lidelser.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering og udvikling af nye diagnostiske

og prognostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med

fokus på implementering af nye laboratorie-teknikker

i klinisk sammenhæng, dvs. ved diagnostik, prognostik

og terapi specielt relateret til hæmoglobinopatier,

myeloproliferative lidelser, myelomatose, leukæmi og

lymfomer.

Funktionel karakterisering af regulatoriske T-celler og

dendritceller ved JAK-2 muterede kronisk myeloproliferative

neoplasier under behandling med Interferonalfa.

Endvidere arbejdes med basal tumorimmunologi og

immunterapi af en række solide cancere såvel som

maligne hæmatologiske lidelser. Dette indbefatter

undersøgelser af immunforsvarets reaktioner imod

kræft med særlig fokus på identifikation af kræftantigener,

immunregulatoriske mekanismer, modifikationer

og forbedringer af antigen-præsenterende celler

samt in vitro ekspansion af immun-forsvarets T-celler.

Dette arbejde lægger grundlaget for en række kliniske

forsøg, herunder terapeutiske kræftvacciner samt adaptiv

immunterapi.

Originalartikler

M. H. Andersen, R. B. Sorensen, M. K. Brimnes, I. M.

Svane, J. C. Becker, and Straten P. thor. Identification

of heme oxygenase-1-specific regulatory CD8+ T cells in

cancer patients. J.Clin.Invest 119 (8):2245-2256, 2009.

Ellervik C, Mandrup Poulsen, T, Andersen HU. Tybjerg-

Hansen A, Frandsen M, Birgens H, Nordestgaard B.

Increased transferrin saturation and C282Y/C282Y

genotype predict diabetes mellitus in two population

cohorts and a case-control study. Diabetologica 2009; 52

(Suppl): S144.

Engell-Noerregaard L, Hansen TH, Andersen MH,

Thor Straten P, Svane IM. Review of clinical studies

on dendritic cell-based vaccination of patients with malignant

melanoma: assessment of correlation between

clinical response and vaccine parameters. Cancer Immunology

immunotherapy, 58(1):1-14. 2009

Hadrup SR, Bakker AH, Shu CJ, Andersen RS, van

Veluw J, Hombrink P, Castermans E, Thor Straten P,

Blank C, Haanen JB, Heemskerk MH, Schumacher TN.

Parallel detection of antigen-specific T-cell responses

by multidimensional encoding of MHC multimers. Nat

Methods. 2009 Jul; 6(7):520-6. Epub 2009 Jun 21.

Hadrup SR, Toebes M, Rodenko B, Bakker AH, Egan DA,

Ovaa H, Schumacher TN. High-throughput T-cell epitope

discovery through MHC peptide exchange. Methods Mol

Biol. 2009;524:383-405.

G. Barosi, G. Birgegard, G. Finazzi, M. Griesshammer,

C. Harrison, H. C. Hasselbalch, J. J. Kiladjian, E.

Lengfelder, M. F. McMullin, F. Passamonti, J. T. Reilly, A.

M. Vannucchi, and T. Barbui. Response criteria for essential

thrombocythemia and polycythemia vera: result of

a European LeukemiaNet consensus conference. Blood

113 (20):4829-4833, 2009.

L. Fuhrmann, A. Perner, T. W. Klausen, D. Ostergaard,

and A. Lippert. The effect of multi-professional education

on the recognition and outcome of patients at risk

on general wards. Resuscitation 80 (12):1357-1360, 2009.

P. B. Hansen and E. Gaarsdal. [Stem cell harvesting

after plerixafor treatment]. Ugeskr.Laeger 171 (47):3452-

3453, 2009.

Hofmann UB, Voigt H, Andersen MH, thor Straten P,

Becker JC, Eggers AO. Identification and characterization

of survivin-derived H-2Kb restricted CTL epitopes. European

Journal of Immunology 39(5):1419-24. 2009

V. Hofmeister-Mueller, C. S. Vetter-Kauczok, R. Ullrich,

K. Meder, E. Lukanidin, E. B. Broecker, P. Straten, M. H.

Andersen, D. Schrama, and J. C. Becker. Immunogenicity

of HLA-A1-restricted peptides derived from S100A4

(metastasin 1) in melanoma patients. Cancer Immunol.

Immunother. 58 (8):1265-1273, 2009.

H. Kloverpris, I. Karlsson, J. Bonde, M. Thorn, L. Vinner,

A. E. Pedersen, J. L. Hentze, B. S. Andresen, I. M. Svane,

J. Gerstoft, G. Kronborg, and A. Fomsgaard. Induction of

novel CD8+ T-cell responses during chronic untreated

HIV-1 infection by immunization with subdominant

cytotoxic T-lymphocyte epitopes. AIDS 23 (11):1329-

1340, 2009.

T. Kollgaard, L. Duval, H. Schmidt, K. Kaltoft, T. Seremet,

M. H. Andersen, H. Maase, P. Straten, and S. R.

Hadrup. Longitudinal immune monitoring of patients

receiving intratumoral injection of a MART-1 T-cell

31


Forskning 2009

receptor-transduced cell line (C-Cure 709). Cytotherapy.

11 (5):631-641, 2009.

Kwong GA, Radu CG, Hwang K, Shu CJ, Ma C, Koya RC,

Comin-Anduix B, Hadrup SR, Bailey RC, Witte ON,

Schumacher TN, Ribas A, Heath JR. Modular nucleic

acid assembled p/MHC microarrays for multiplexed

sorting of antigen-specific T cells. J Am Chem Soc. 2009

Jul 22;131(28):9695-703.

Kyte JA, Trachsel S, Risberg B, thor Straten P, Lislerud

K, Gaudernack G. Unconventional cytokine profiles and

development of T cell memory in long-term survivors

after cancer vaccination. Cancer Immunol Immunother.

2009 Oct; 58(10):1609-26. Epub 2009 Feb 17

T. S. Larsen, N. Pallisgaard, K. de Stricker, M. B. Moller,

and H. C. Hasselbalch. Limited efficacy of hydroxyurea

in lowering of the JAK2 V617F allele burden. Hematology

14 (1):11-15, 2009.

F. E. Nicolini, M. J. Mauro, G. Martinelli, D. W. Kim, S.

Soverini, M. C. Muller, A. Hochhaus, J. Cortes, C. Chuah,

I. H. Dufva, J. F. Apperley, F. Yagasaki, J. D. Pearson, S.

Peter, C. S. Rodriguez, C. Preudhomme, F. Giles, J. M.

Goldman, and W. Zhou. Epidemiologic study on survival

of chronic myeloid leukemia and Ph+ acute lymphoblastic

leukemia patients with BCR-ABL T315I mutation.

Blood 114 (26):5271-5278, 2009.

Penkowa M, Sørensen BL, Nielsen SL, Hansen PB. Metallothionein

as a useful marker in Hodgkin lymphoma

subclassification. Leuk Lymphoma. 2009 Feb; 50(2):200-

10.

J. Petersen, L. Poulsen, H. Birgens, and M. Dufva.

Microfludic device for creating ionic strength gradients

over DNA microarrays for efficient DNA melting studies

and assay development. PLoS.One. 4 (3):e4808, 2009.

C. H. Riley, K. Nikolajsen, E. Kjaersgaard, T. W.

Klausen, T. Mourits-Andersen, N. Clausen, B. Lausen, S.

Rosthoj, and H. Birgens. [Flowcytometric diagnostics of

hereditary spherocytosis]. Ugeskr.Laeger 171 (49):3610-

3614, 2009.

A. Soleimani, A. Berntsen, I. M. Svane, and A. E. Pedersen.

Immune responses in patients with metastatic renal

cell carcinoma treated with dendritic cells pulsed with

tumor lysate. Scand.J.Immunol. 70 (5):481-489, 2009.

R. B. Sorensen, R. S. Andersen, I. M. Svane, L. Engell-

Noerregaard, S. R. Hadrup, E. Balslev, M. H. Andersen,

and Straten P. thor. CD8 T-cell responses against cyclin

B1 in breast cancer patients with tumors overexpressing

p53. Clin.Cancer Res. 15 (5):1543-1549, 2009.

Sorensen R. Baek, M. Faurschou, L. Troelsen, D. Schrama,

S. Jacobsen, J. C. Becker, Straten P. thor, and M.

H. Andersen. Melanoma inhibitor of apoptosis protein

(ML-IAP) specific cytotoxic T lymphocytes cross-react

with an epitope from the auto-antigen SS56. J.Invest

Dermatol. 129 (8):1992-1999, 2009.

R. B. Sorensen, L. Berge-Hansen, N. Junker, C. A.

Hansen, S. R. Hadrup, T. N. Schumacher, I. M. Svane,

J. C. Becker, Straten P. thor, and M. H. Andersen. The

immune system strikes back: cellular immune responses

against indoleamine 2,3-dioxy, genase. PLoS.One. 4

(9):e6910, 2009.

R. B. Sorensen, N. Junker, A. Kirkin, H. Voigt, I.

M. Svane, J. C. Becker, Straten P. thor, and M. H.

Andersen. The immunodominant HLA-A2-restricted

MART-1 epitope is not presented on the surface of many

melanoma cell lines. Cancer Immunol.Immunother. 58

(5):665-675, 2009.

Sørensen RB, thor Straten P, and Andersen MH.

Comment on Reduced cytotoxic function of effector

CD8+ T cells is responsible for indoleamine 2,3-dioxygenase-dependent

immune suppression. Journal of

Immunology. 15;183(10):6040. 2009

P. Straten and J. C. Becker. Adoptive cell transfer in the

treatment of metastatic melanoma. J.Invest Dermatol.

129 (12):2743-2745, 2009.

R. Trepiakas, A. E. Pedersen, O. Met, and I. M. Svane.

Addition of interferon-alpha to a standard maturation

cocktail induces CD38 up-regulation and increases dendritic

cell function. Vaccine 27 (16):2213-2219, 2009.

Vangsted AJ, Klausen TW, Gimsing P, Andersen NF,

Abildgaard N, Gregersen H, Vogel U. A polymorphism in

NFKB1 is associated with improved effect of interferon-

{alpha} maintenance treatment of patients with multiple

myeloma after high-dose treatment with stem cell

support. Haematologica. 2009 Sep;94(9):1274-81.

Vangsted AJ, Klausen TW, Ruminski W, Gimsing P,

Andersen NF, Gang AO, Abildgaard N, Knudsen LM,

Nielsen JL, Gregersen H, Vogel U. The polymorphism IL-

1beta T-31C is associated with a longer overall survival

in patients with multiple myeloma undergoing auto-

SCT. Bone Marrow Transplant. 2009 Apr;43(7):539-45.

Epub 2008 Nov 10.

Wenandy L, Kollgaard T, Andersen RS, Seremet

T, Svane IM, Vindeløv L, Andersen MH, and thor

Straten P. The 1170 A-P small nuclear polymorphism

(SNP) in the Her-2/neu protein as a minor histocompatibility

antigen (mHag). Leukemia,23(10):1926-9 2009

32


Forskning 2009

Oversigtsartikler/Editorials

C. L. Andersen, H. Vestergaard, P. Norgaard, P. Felding,

N. Pallisgaard, I. H. Rasmussen, H. C. Hasselbalch, and

O. W. Bjerrum. [Eosinophilia--pathogenesis, classification

and therapy]. Ugeskr.Laeger 171 (45):3256-3262,

2009.

M. Dufva, J. Petersen, and L. Poulsen. Increasing the

specificity and function of DNA microarrays by processing

arrays at different stringencies. Analytical and

Bioanalytical Chemistry 395 (3):669-677, 2009.

P. B. Hansen and E. Gaarsdal. [Mobilisation of

haematopoietic stem cells with plerixafor--secondary

publication]. Ugeskr.Laeger 171 (45):3272-3275, 2009.

H. C. Hasselbalch. Myelofibrosis with myeloid metaplasia:

the advanced phase of an untreated disseminated

hematological cancer. Time to change our therapeutic

attitude with early upfront treatment? Leuk.Res. 33

(1):11-18, 2009.

Bogkapitler

Birgens H. Arvelige hæmoglobinsygdomme og Glucose-

6-phosphat dehydrogenase mangel. Patientvejledningen

H. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 2009

Akademiske afhandlinger forsvaret i 2009

Lynn Wenandy: Antigen-specific CD8 T cells in cancer

(afleveret December 2007)

33


Forskning 2009

Medicinsk Afdeling

Forskningsområder

Celle- og molekylærbiologisk forskning i relation til

type 2 diabetes, thyreoidea noduli og immunologi.

Inflammation ved type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Kredsløbsfysiologi særlig med henblik på neuroregulation.

Behandling af thyreoideasygdom.

Primær hyperparathyreoidisme - udredning og

be handling.

Hypofyse- og binyresygdomme - udredning og behandling.

Infektionsmedicin.

Infektionssygdomme hos patienter i behandling med

TNFalfa hæmmere og forebyggelse.

Tuberkulose og nye diagnostiske metoder.

Idrætsmedicin.

Betydning af behandling med biologiske lægemidler

for det antimikrobielle immunforsvar.

Biomarkører ved inflammationssygdomme og cancer.

Prædiktive biomarkører hos patienter i behandling

med TNFalfa hæmmere.

Forskningsaktiviteter

Molekylærbiologiske undersøgelser af genekspression

ved type 2 diabetes og thyreoideanoduli.

Betydningen af kronisk subklinisk inflammation ved

type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Kliniske undersøgelser af endokrinologiske sygdomme

med fokus på hypofyse, skjoldbruskkirtel, calciumstofskifte,

binyrer og diabetes mellitus.

Undersøgelser af den hæmmende effekt af et nyt langt

ikke-kodende gen (heg) på immunsystemet.

Tyngdekraftens betydning, herunder vægtløshed, for

regulationen af en række funktioner.

Screening for tuberkulose og andre infektionssygdomme

før behandling med biologisk lægemidler.

Identifikation af nye biomarkører til diagnostik af

tuberkulose og andre infektionssygdomme.

Identifikation af nye biomarkører til diagnostik, prognose

og monitorering af inflammationssygdomme og

cancer.

Forskning i biomarkører, bl.a. microRNA og YKL-40.

Databaseforskning.

Biomekanisk forskning, bl.a. stressfrakturer hos eliteroere,

herunder undersøgelse af knoglemineral-indhold.

Celle- og molekylærforskning.

Kvalitetsudviklingsprojekter samarbejdet med terapeuterne

på Hvidovre Hospital om afprøvning af en

behandlingsalgoritme for dysfagi hos apopleksipatienter.

Telemedicinsk projekt med henblik på at have ”ud lagte”

akutte KOL (Kronisk Obstruktiv Lunge-sygdom) patienter,

der behandles ved hjælp af PC i hjemmet.

Telemedicinsk projekt med kontakt til kronisk dårlige

KOL-patienter i hjemmet via PC med henblik på at

reducere hjemmebesøg og ambulante kontrol besøg.

Træning til svært syge KOL-patienter og lungecancer.

Karakterisering af humane og viralt kodede kemokiner.

Originalartikler

M. Andreassen, K. Nielsen, I. Raymond, L. O. Kristensen,

and J. Faber. Characteristics and reference

ranges of Insulin-Like Growth Factor-I measured with

a commercially available immunoassay in 724 healthy

adult Caucasians. Scand.J.Clin.Lab Invest 69 (8):880-885,

2009.

M. Andreassen, I. Raymond, C. Kistorp, P. Hildebrandt,

J. Faber, and L. O. Kristensen. IGF1 as predictor

of all cause mortality and cardiovascular disease in

an elderly population. Eur J Endocrinol 160 (1):25-31,

2009.

M. Andreassen, C. Kistorp, I. Raymond, P. Hildebrandt,

F. Gustafsson, L. O. Kristensen, and J. Faber.

Plasma insulin-like growth factor I as predictor of progression

and all cause mortality in chronic heart failure.

Growth Horm IGF Res 19 (6):486-490, 2009.

B. Bannister, V. Puro, F. Fusco, J. Heptonstall, G. Ippolito,

I.E. Gjørup. Framework for the design and operation

of highlevel isolation units : Consensus of the European

network of Infectious Diseases.Lancet Inf Dis 9: 45-56,

2009.

P. Brouqui P, V. Puro, B. Bannister, S. Schilling, I. E.

Gjørup. Infection control in the management og highly

pathogenic infectious diseases: Consensus of the European

Network of Infectious Diseases. Lancet Inf Dis;9

:301-311, 2009.

L. L. Christensen, T. Almdal, T. Boesgaard, L. Breum, E.

Dunn, B. Gade-Rasmussen, C. Gluud, C. Hedetoft, A.

Jarloev, T. Jensen, T. Krarup, L. B. Johansen, S. S. Lund,

S. Madsbad, E. Mathiesen, J. Moelvig, F. Nielsen, H.

Perrild, O. Pedersen, M. Roeder, S. B. Sneppen, O. Snorgaard,

L. Tarnow, B. Thorsteinsson, A. Vaag, H. Vestergaard,

J. Wetterslev, and N. Wiinberg. Study rationale

and design of the CIMT trial: The Copenhagen Insulin

and Metformin Therapy Trial. Diabetes Obesity Metab

11 (4):315-322, 2009.

F. M. Fusco, V. Puro, A. Baka, B. Bannister, H. R. Brodt, P.

Brouqui, P. Follin, I. E. Gjorup, R. Gottschalk, R. Hemmer,

I. M. Hoepelman, B. Jarhall, K. Kutsar, S. Lanini, O.

Lyytikainen, H. C. Maltezou, K. Mansinho, M. C. Marti,

34


Forskning 2009

K. Ott, R. Peleman, C. Perronne, G. Sheehan, H. Siikamakii,

P. Skinhoj, A. Trilla, N. Vetter, and G. Ippolito.

Isolation rooms for highly infectious diseases: an inventory

of capabilities in European countries. J Hosp Infect

73 (1):15-23, 2009

B. Glintborg, S. Hvidberg, I. Gjorup, and E. Grossmann.

[Picture of the month: tuberculosis]. Ugeskr

Laeger 171 (23):1944, 2009.

M. L. Hetland, B. Ejbjerg, K. Horslev-Petersen, S. Jacobsen,

A. Vestergaard, A. G. Jurik, K. Stengaard-Pedersen,

P. Junker, T. Lottenburger, I. Hansen, L. S. Andersen,

U. Tarp, H. Skjodt, J. K. Pedersen, O. Majgaard, A. J.

Svendsen, T. Ellingsen, H. Lindegaard, A. F. Christensen,

J. Vallo, T. Torfing, E. Narvestad, H. S. Thomsen, and M.

Ostergaard. MRI bone oedema is the strongest predictor

of subsequent radiographic progression in early

rheumatoid arthritis. Results from a 2-year randomised

controlled trial (CIMESTRA). Ann Rheum Dis 68 (3):384-

390, 2009.

J. S. Johansen, S. E. Bojesen, A. K. Mylin, R. Frikke-

Schmidt, P. A: Price, and B. G. Nordestgaard. Elevated

plasma YKL-40 predicts increased risk of gastrointestinal

cancer and decreased survival after any cancer diagnosis

in the general population. J Clin Oncol 27 (4):572-578,

2009.

E. V. S. Hogdall, M. Ringsholt, C. K. Hogdall, I. J.

Christensen, J. S. Johansen, S. K. Kjaer, J. Blaakaer, L.

Ostenfeld-Moller, P. A. Price, and L. H. Christensen. YKL-

40 tissue expression and plasma levels in patients with

ovarian cancer. Bmc Cancer 9:8, 2009.

M. Jepsen, T. Krause, D. Moryl, N. Seersholm, M.

Ruhwald, B. Søborg, I. Brock, and P. Ravn, Tuberkulose

screening på et gymnasium i København. Comparison

of QuantiFERON and tuberculin skin test in possible

suspected tuberculosis infection. Ugeskr Laeger 171

(37):2625-2631, 2009.

J. Kastrup, J. S. Johansen, P. Winkel, J. F. Hansen, P.

Hildebrandt, G. B. Jensen, C. M. Jespersen, E. Kjøller, H. J.

Kolmos, I. Lind, H. Nielsen, C. Gluud and the CLARICOR

Trial Group. High serum concentration of YKL-40 in

patients with stable coronary artery disease is associated

with increased risk of myocardial infarction, cardiovascular

death and all-cause mortality. Eur Heart J 30

(9):1066-1072, 2009.

L. S. Knudsen, M. L. Hetland, J. S. Johansen, H. Skjodt,

N. D. Peters, A. Colic, K. Grau, H. J. Nielsen, and M.

Ostergaard. Changes in plasma IL-6, plasma VEGF and

serum YKL-40 during treatment with etanercept and

methotrexate or etanercept alone in patients with active

rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy.

Biomark Insights 4:91-95, 2009.

Mylin, N. F. Andersen, J. S. Johansen, N. Abildgaard, L.

Heickendorff, T. Standal, P. Gimsing, and L. M. Knudsen.

Serum YKL-40 and bone marrow angiogenesis in multiple

myeloma. Int J Cancer 124 (6):1492-1494, 2009.

H. Nielsen and A. Hansen. Abatacept in the treatment

of active rheumatoid arthritis. Ugeskr.Laeger 171

(4):214-217, 2009.

B. Nygaard, E. W. Jensen, J. Kvetny, A. Jarlov, and J.

Faber. Effect of combination therapy with thyroxine (T-

4) and 3,5,3 ‘-triiodothyronine versus T-4 monotherapy

in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised

cross-over study. Eur J Endocrinol 161 (6):895-

902, 2009.

C. N. Rathcke, J. Holmkvist, L. L. Husmoen, T. Hansen,

O. Pedersen, H. Vestergaard, and A. Linneberg. Association

of polymorphisms of the CHI3L1 gene with asthma

and atopy: a populations-based study of 6514 Danish

adults. PLoS One 4 (7):e6106, 2009.

C. N. Rathcke, I. Raymond, C. Kistorp, P. Hildebrandt,

J. Faber, and H. Vestergaard. Low grade inflammation

as measured by levels of YKL-40: Association with an

increased overall and cardiovascular mortality rate in an

elderly population. Int J Cardiol 2009.

C. N. Rathcke, C. Kistorp, I. Raymond, P. Hildebrandt,

F. Gustafsson, G. Y. Lip, J. Faber, and H. Vestergaard.

Plasma YKL-40 levels are elevated in patients with

chronic heart failure. Scand Cardiovasc J, 44 (2):92-99,

2009.

C. N. Rathcke, J. Holmkvist, T. Jorgensen, K. Borch-

Johnsen, T. Hansen, O. B. Pedersen, and H. Vestergaard.

Variation in CHI3LI in relation to type 2 diabetes and

related quantitative traits. PLoS One 4 (5):e5469, 2009.

C. N. Rathcke, F. Persson, L. Tarnow, P. Rossing, and H.

Vestergaard. YKL-40, a Marker of Inflammation and

Endothelial Dysfunction, Is Elevated in Patients With

Type 1 Diabetes and Increases With Levels of Albuminuria.

Diabetes Care 32 (2):323-328, 2009.

P. Ravn, M. V. Rose, B. Soborg, and A. B. Andersen.

New diagnostic test for tuberculosis. Ugeskr Laeger 171

(37):2635-2639, 2009.

A. Roslind and J. S. Johansen. YKL-40: a novel marker

shared by chronic inflammation and oncogenic transformation.

Methods Mol.Biol. 511:159-184, 2009.

M. Ruhwald, M. Bjerregaard-Andersen, P. Rabna, J.

Eugen-Olsen, P. Ravn. IP-10, MCP-1, MCP-2, MCP-3, and

IL-1RA hold promise as biomarkers for infection with M.

Tuberculosis in a whole blood based T-cell assay. BMC

Res Notes 2(1):19, 2009.

35


Forskning 2009

M. Ruhwald, T. Bodmer, C. Maier, M. Jepsen, M. B. Haaland,

J. Eugen-Olsen, and P. Ravn. Evaluating the potential

of IP-10 and MCP-2 as biomarkers for the diagnosis

of tuberculosis. Eur Resp J 32 (6):1607-1615, 2009.

M. Schultz, C. Kistorp, P. Corell, H. U. Andersen, A.

Jarlov, and J. Faber. N-terminal-pro-B-type natriuretic

peptide during pharmacological heart rate reduction in

hyperthyroidism. Horm Metab Research 41 (4):302-307,

2009.

J. B. Seidelin, N. E. Bruun, and H. Nielsen. Aeromedical

transport after acute myocardial Infarction. J Travel

Med 16 (2):96-100, 2009.

B. Soborg, M. Ruhwald, M. L. Hetland, S. Jacobsen, A.

B. Andersen, N. Milman, V. O. Thomsen, D. V. Jensen,

A. Koch, J. Wohlfahrt, and P. Ravn. Comparison of

screening procedures for Mycobacterium tuberculosis

infection among patients with inflammatory diseases. J

Rheumatol 36 (9):1876-1884, 2009.

M. G. Aabye, P. Ravn, G. PrayGod, K. Jeremiah, A.

Mugomela, M. Jepsen, D. Faurholt, N. Range, H. Friis,

J. Changalucha, and A. B. Andersen. The impact of HIV

infection and CD4 cell count on the performance of an

interferon gamma release assay in patients with pulmonary

tuberculosis.. PLoS ONE;4(1):e4220, 2009.

Oversigtsartikler/Editorials:

U. M. Døhn, M. Ostergaard, P. Bird, A. Boonen, J. S.

Johansen, J. M. Moller, and M. S. Hansen. Tendency towards

erosive regression on magnetic resonance imaging

at 12 months in rheumatoid arthritis patients treated

with rituximab. Ann Rheumatic Dis 68 (6):1072-1073,

2009.

J. S. Johansen, N. A. Schultz, and B. V. Jensen. Plasma

YKL-40: a potential new cancer biomarker? Future Oncology

5 (7):1065-1082, 2009.

U. Mack, G. B. Migliori, M. Sester, H.L. Rieder, S. Ehlers,

D. Golett, A. Bossink, K. Magdorf, C. Hölscher, B.

Kampmann, S. M. Arend, A. Detjen, G. Bothamley, J. P.

Zellweger, H. Milburn, R. Diel, P. Ravn, F. Cobelens, P.J.

Cardona, B. Kan, I. Solovic, R. Duarte, D. M. Cirillo, and

Lange C for the TBNET LTBI: latent tuberculosis infection

or lasting immune responses to Mycobacterium

tuberculosis? A TBNET consensus statement. Eur Respir

J 33 (5):956-973, 2009.

P. Norsk, and N. J. Christensen. The paradox of systemic

vasodilatation and sympathetic nervous stimulation

in space. Respir Physiol Neurobiol 169 (Suppl 1):S26-S29,

2009.

C. N. Rathcke and H. Vestergaard. YKL-40-an emerging

biomarker in cardiovascular disease and diabetes.

Cardiovasc Diabetol 8:61, 2009.

P. Ravn, M. V. Rose, B. Søborg and Å. B. Andersen.

Mykobakterium tuberkulosis specifikke Interferon-γ

Release Assays, Hvad kan de bruges til ? Statusartikel.

New diagnostic trest for tuberculosis. Ugeskr Laeger 171

(37):2635-2639, 2009.

M. Ruhwald, and P. Ravn. Biomarkers of latent TB

infection. Exp Rev Respirator Med 3 (4): 387-401, 2009.

Bogkapitler:

Vestergaard H, Hansen BL, Johannesen T, Løge I, Claudi

T, Vaaler S, Cooper J. Type 1-diabetes. Lægehåndbogen.

www.laegehaandbogen.dk / 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Claudi T, Vaaler S, Cooper J.

Type 2-diabetes. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk

/ 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Widerøe TE, Claudi T, Johannesen

T. Diabetisk nefropati. Lægehåndbogen. www.

laegehaandbogen.dk / 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Vaaler S. Diabetisk fodsår.

Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk / 31. december

2009

Vestergaard H, Hansen BL, Johannesen T. Diabetes,

gastrointestinale kompl. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk

/ 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Witsø E. Charcots fod. Lægehåndbogen.

www.laegehaandbogen.dk / 31. december

2009

Vestergaard H, Skovby F, Hansen BL, Grenne B, Claudi

T. Diabetisk ketoacidose. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk

/ 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Grenne B, Johannesen T.

Hyperosmolær hyperglykæmi. Lægehåndbogen. www.

laegehaandbogen.dk / 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Cooper J, Vaaler S. Cushings

syndrom. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk /

31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Cooper J, Vaaler S. Binyrebarkinsufficiens.

Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk

/ 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Løvås K. Autoimmunt polyendokrint

syndrom. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk

/ 31. december 2009

Vestergaard H, Hansen BL, Cooper J, Vaaler S. Thyreoidit.

Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk / 31.

december 2009

36


Forskning 2009

Juel Christensen N, Lunde Jørgensen JO. Hypothalamus

og hypofysens sygdomme. In: Medicinsk

kompendium. Vol.2. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck:2065-2087, 2009.

Juel Christensen N. Binyrebarkens sygdomme. In: Medicinsk

kompendium. Vol.2. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck: 2088-2117, 2009.

Juel Christensen N. Fæokromocytom. In: Medicinsk

kompendium. Vol. 2. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag Arnold-

Busck: 2118-2125, 2009.

37


Forskning 2009

Nefrologisk Afdeling

Forskningsområder

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom.

Kronisk progredierende nyresygdom.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens

Sekundær hyperparathyreoidisme ved uræmi.

Studier af perifer og central hæmodynamik hos nyresyge

med non-invasivt udstyr.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier

af nyere lægemidler.

Cerebral cirkulation ved hypertension.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på

forebyggelse af terminalt nyresvigt.

Effekten af dobbeltblokade af reninsystemet på det

perifere og centrale kredsløb ved kronisk nyresygdom

Effekten af aldosteronblokade ved kronisk nyresygdom

Regulation af Klotho gen og protein i glandula parathyreoidia

hos rotten.

Na/K-ATPase ekspression og aktivitet i glandula parathyreoidea

hos normal og uræmisk rotte.

Registrering af terminalt nyresyge i lokale og landsdækkende

databaser.

Biomarkører og patogenetiske faktorer i udviklingen af

polycystisk nyresygdom.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved

peritonealdialyse.

Reninsystemet i den cerebrale cirkulation.

Originalartikler

M. Frimodt-Moller, Nielsen A. Hoj, S. Strandgaard,

and A. L. Kamper. Feasibility of combined treatment

with enalapril and candesartan in advanced chronic

kidney disease. Nephrol.Dial.Transplant. 25 (3):842-847,

2010.

B. Orskov, M. L. Borresen, B. Feldt-Rasmussen, O.

Ostergaard, I. Laursen, and S. Strandgaard. Estimating

glomerular filtration rate using the new CKD-EPI equation

and other equations in patients with autosomal

dominant polycystic kidney disease. Am.J.Nephrol. 31

(1):53-57, 2010.

D. Wang, S. Strandgaard, J. S. Iversen & C. S. Wilcox

.Asymmetric dimethylarginine, oxidative stress and

vascular nitric oxide synthase in essential hypertension

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2009;296:R195-

200

and safety of sevelamer hydrochloride and calcium

acetate in patients on peritoneal dialysis” Nephrol Dial

Transplant 2009; 24:278-85

De Jager DJ, Grootendorst DC, Jager KJ, van Dijk PC,

Thomas LMJ, Ansell D, Collart F, Finne P, Heaf JG, de

Meester J, Wetzels JFM, Rosendahl FR, Dekker FW.

Cardiovascular and non-cardiovascular mortality among

patients starting dialysis JAMA 2009; 302:1782-9

Oversigtsartikler/Editorials

E. Lewin and K. Olgaard. When is Vitamin D Contraindicated

in Dialysis Patients? Seminars in Dialysis 22

(3):240-242, 2009.

H. Christensen & S. Strandgaard Hypertension og hjernen

Ugeskr for læger 2009;171:2025-2028

A-L. Kamper, E. B. Pedersen & S. Strandgaard.

Hypertension og nyresygdom Ugeskr for læger

2009;171:2109-2113

R. Oprisiu-Fournier, S. Faure, H. Mazouz, J. Boutitie, J.M.

Serot, J.-M. Achard, O.Godefroy, O. Hanon, M. Temmar,

A. Albu, S. Strandgaard, J. Wang, S. E. Black, A. Fournier.Angiotensin

AT1 receptor blockers and cerebrovacular

protection. Do they actually have a cutting edge over

angiotensin converting enzyme inhibitors Expert Rev

Neurother 2009;9:1289-1305

Eddington H, Heaf JG “Clinical management of disturbances

of calcium and phosphate metabolism in dialysis

patients” Nephrology Dialysis & Transplantation Plus

2009; 2:267-72

Kramer A, Heaf JG et al. ”An update on renal replacement

therapy in Europe: ERA-EDTA Registry data from

1997 to 2006”. Nephrol Dial Transplant 2009; 24:3557-

66

M. Frimodt-Moller, T. W. Hansen, and S. L. Rasmussen.

[Brachial versus central blood pressure and vascular

stiffness]. Ugeskr.Laeger 171 (24):2004-2007, 2009.

L. J. Petersen, H. Birn, S. A. Ladefoged, E. Randers, M.

Rehling, B. Reinholdt, and P. Rossing. [Clinical assessment

of excretory renal function]. Ugeskr.Laeger 171

(13):1090, 2009.

Evenepoel P, Selgas R, Caputo F, Foggensteiner L, Heaf

JG, Kelly A, Chasan-Taber S, Duggal A, Fan S “Efficacy

38


Forskning 2009

Bogkapitler

Strandgaard S, Kamper AL, Haunsø S. Hypertensio

arterialis. In: Medicinsk kompendium. Vol.1. 17 ed. Nyt

Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009:1267-99.

Kamper AL, Strandgaard S. Nyresygdomme. In: Medicinsk

kompendium. Vol.2. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck, 2009:1944-2064.

39


Forskning 2009

Onkologisk Afdeling

Forskningsområder

Onkologisk Laboratorium har fokus på eksperimentel

cancerforskning og udvikling af nye behandlinger.

Laboratoriet råder over faciliteter til molekylærbiologiske

analyser og en stald med forsøgsdyr. Ud over en

lille fast stab er der projektansatte, herunder ph.d.- og

specialestuderende.

Laboratoriemiljøet er tværfagligt, og det inkluderer

læger, biologer, humanbiologer, bioanalytikere og dyreassistenter.

Laboratoriet samarbejder med danske og

udenlandske universiteter og private virksomheder.

Indsatsområder

• Elektrokemoterapi og genelektrotransfer.

• Genekspressionsanalyser på tumorvæv.

• Diagnostisk anvendelse af mikroRNA.

• Tumormarkører – specielt YKL-40.

• Cellulær immunterapi og cancervacciner.

Forskningsaktiviteter

A) Fase I-, II- og III-undersøgelser af nye kemoterapeutika

og targeterede (målrettede) biologiske behandlinger.

B) Undersøgelse af immunterapi ved cancer.

C) Undersøgelse af elektrokemoterapi ved cancer.

D) Undersøgelse af understøttende behandling ved

cancer.

E) Prognostiske og prædiktive faktorer ved cancer.

F) Undersøgelser vedr. nye administrationsformer ved

kemoterapi (intrahepatisk behandling).

Udvikling af sygepleje til kræftpatienter med fokus på

understøttende og lindrende pleje og mestring af livet

med en kræftsygdom. Der arbejdes med ernæring, palliation,

ældre og kræft, patientundervisning, kvinders

oplevelse af livet efter behandling for underlivskræft,

forebyggelse af hårtab, rygestop før strålebehandling

samt dokumentation.

Forskningstyper

1) Celle- og molekylærbiologisk forskning.

2) Dyreforsøg (afprøvning af behandlingsmodeller).

3) Tumormarkørstudier og genekspressionsanalyser.

4) Protokollerede kliniske undersøgelser.

5) Kvalitetsudviklingsprojekter.

6) Kvalitativ forskning (interview eller spørgeskemaundersøgelse).

Originalartikler

L. R. Aarup, A. E. Nahum, C. Zacharatou, T. Juhler-Nottrup,

T. Knoos, H. Nystrom, L. Specht, E. Wieslander,

and S. S. Korreman. The effect of different lung densities

on the accuracy of various radiotherapy dose calculation

methods: Implications for tumour coverage. Radiotherapy

and Oncology 91 (3):405-414, 2009.

J. M. Appel, B. V. Jensen, D. L. Nielsen, M. Ryberg,

and B. Zerahn. Systolic versus diastolic cardiac function

variables during epirubicin treatment for breast cancer.

Int.J.Cardiovasc.Imaging 26 (2):217-223, 2010.

T. Z. Buch-Hansen, L. Bentzen, S. Hansen, M. Hoeyer,

N. V. Jensen, C. Saxe, and L. Sengeloev. Phase I/II

study on docetaxel, gemcitabine and prednisone in

castrate refractory metastatic prostate cancer. Cancer

Chemother.Pharmacol., 2009.

L. H. Dohn, B. V. Jensen, and F. O. Larsen. Short

time infusion of bevacizumab in combination with

5FU-based chemotherapy as first-line therapy in a nonselective

patient group with metastatic colorectal cancer.

Acta Oncol., 2009.

A. Gothelf, P. Hojman, and J. Gehl. Change in Hemoglobin

Levels due to Anesthesia in Mice: An Important

Confounder in Studies on Hematopoietic Drugs. Biol.

Proced.Online, 2009.

J. Herrstedt, W. Apornwirat, A. Shaharyar, M. Aziz, F.

Roila, S. Van Belle, M. W. Russo, J. Levin, S. Ranganathan,

M. Guckert, and S. M. Grunberg. Phase III Trial of

Casopitant, a Novel Neurokinin-1 Receptor Antagonist,

for the Prevention of Nausea and Vomiting in Patients

Receiving Moderately Emetogenic Chemotherapy. Journal

of Clinical Oncology 27 (32):5363-5369, 2009.

L. Jarlbaek, D. G. Hansen, E. Bruera, and M. Andersen.

Frequency of Opioid Use in a Population of Cancer Patients

During the Trajectory of the Disease. Clin.Oncol.

(R.Coll.Radiol.), 2009.

R. O. Ottosson, P. E. Engstrom, D. Sjostrom, C. F. Behrens,

A. Karlsson, T. Knoos, and C. Ceberg. The feasibility

of using Pareto fronts for comparison of treatment

planning systems and delivery techniques. Acta Oncol.

48 (2):233-237, 2009.

A. Roslind and J. S. Johansen. YKL-40: a novel marker

shared by chronic inflammation and oncogenic transformation.

Methods Mol.Biol. 511:159-184, 2009.

D. Sjostrom, U. Bjelkengren, W. Ottosson, and C. F.

Behrens. A beam-matching concept for medical linear

accelerators. Acta Oncol. 48 (2):192-200, 2009.

Hojman P, Brolin C, Gissel H, Brandt C, Zerahn B, Pedersen

BK, Gehl J. Erythropoietin over-expression protects

against diet-induced obesity in mice through increased

fat oxidation in muscles. PLoS One 2009;4:e5894.

40


Forskning 2009

Hojman P, Eriksen J, Gehl J. In Vivo Imaging of Far-red

Fluorescent Proteins after DNA Electrotransfer to Muscle

Tissue. Biol Proced Online 11 (1), 253-62. 2009.

Agger A, von Buchwald C, Madsen AR, Yde J, Lesnikova I,

Christensen CB, Foghsgaard S, Christensen 20. TB, Hansen

HS, Larsen S, Bentzen J, Andersen E, Andersen L,

Grau C. Squamous cell carci-noma of the nasal vestibule

1993-2002. A nationwide retrospective study from DAH-

ANCA”. Head Neck 2009;31:1593-1599;17.

R Trepiakas, A.E. Pedersen, Ö. Met, I.M. Svane. Addition

of interferon-alpha to a standard maturation cocktail

induces CD38 upregulation and increases dendritic

cell function. Vaccine 27(16):2213-9 2009

A Soleimani, A Berntsen, IM Svane, AE Pedersen. Immune

responses in patients with metastatic renal cell

carcinoma treated with dendritic cells pulsed with tumor

lysate. Scan J Immunol 70:481-89. 2009

Sørensen RB, Andersen RS, Svane IM, Hadrup SR,

Balslev E, Andersen MH, and thor Straten P. CD8 T cell

responses against Cyclin B1 in breast cancer patients

with tumors over expressing p53. Clinical Cancer Research,

15(5):1543-9. 2009

Sørensen RB, Junker N, Kirkin A, Voigt H, Svane, IM,

Becker JC, thor Straten P, Andersen MH. The immunodominant

HLA-A2 restricted MART-1 eptiope is not

presented on the surface of many melanoma cell lines.

Cancer Immunology Immunotherapy, 58(5):665-75.

2009

Andersen, MH, Søresen RB, Brimnes MK, Svane IM,

Becker JC, and thor Straten P. Identification of Heme

Oxygenase-1 specific regulatory CD8+ T cells in cancer

patients. Journal of Clinical Investigation. 119(8):2245-

56. 2009

Wenandy L, Kollgaard T, Andersen RS, Seremet T, Svane

IM, Vindeløv L, Andersen MH, thor Straten P. The 1170

A-P small nuclear polymorphism (SNP) in the Her-2/neu

protein as a minor histocompatibility antigen (mHag).

Leukemia,23(10):1926-9 2009

Sørensen RB, Junker N, Hadrup S., Schumacher TN,

Becker JC, Svane IM, thor Straten P, and Andersen MH.

The Immune System Strikes Back: Cellular Immune

Responses Against Indoleamine 2,3-dioxygenase. PLoS

One. 7;4(9):e6910. 2009

Nielsen DL, Pfeiffer P, Jensen BV. Six cases of treatment

with panitumumab in patients with severe hypersensitivity

reactions to cetuximab. Ann Oncol 2009; 20:

798.

Qvortrup C, Jensen BV, Fokstuen T, Nielsen SE, Keldsen

N, Glimelius B, Bjerregaard B, Mejer J, Larsen FO,

Pfeiffer P. A randomized study comparing short-time

infusion of oxaliplatin in combination with capecitabine

XELOX (30) and chronomodulated XELOX (30) as

first-line therapy in patients with advanced colorectal

cancer. Ann Oncol 2010; 21. 87-91, epub 2009 Jul 21.

Oversigtsartikler/Editorials:

K. F. Andersen, A. Mellemgaard, and H. W. Hendel.

Multimodality Imaging in a Patient With Adrenocortical

Carcinoma Leading to Peptide Receptor Radionuclide

Therapy. Clinical Nuclear Medicine 34 (8):543-548, 2009.

L. Engell-Noerregaard, T. H. Hansen, M. H. Andersen,

Straten P. thor, and I. M. Svane. Review of clinical studies

on dendritic cell-based vaccination of patients with

malignant melanoma: assessment of correlation between

clinical response and vaccine parameters. Cancer

Immunol.Immunother. 58 (1):1-14, 2009.

J. S. Johansen, N. A. Schultz, and B. V. Jensen. Plasma

YKL-40: a potential new cancer biomarker? Future Oncology

5 (7):1065-1082, 2009.

M. Linnert and J. Gehl. Bleomycin treatment of brain

tumors: an evaluation. Anticancer Drugs 20 (3):157-164,

2009.

A. Mellemgaard and H. Pappot. [Combination chemotherapy

for treatment of metastasing non-small-cell

lung carcinoma. Monotherapy of combinations of two

or three agents--a survey of a Cochrane review]. Ugeskr.

Laeger 171 (25):2084-2087, 2009.

D. L. Nielsen, M. Andersson, and C. Kamby. HER2-

targeted therapy in breast cancer. Monoclonal antibodies

and tyrosine kinase inhibitors. Cancer Treatment

Reviews 35 (2):121-136, 2009.

Patenter

Gehl J, Videbaek K, inventors; Electrode Introducer

Device.Patent no; PCT/DK2007/050069. 2009.

Holm B, Mellemgaard A, Skov T, Skov BG. Different

impact of excision repair cross-complementation group

1 on survival in male and female patients with inoperable

non-small-cell lung cancer treated with carboplatin

and gemcitabine. J Clin Oncol. 2009 Sep 10;27(26):4254-9

41


Forskning 2009

42


Forskning 2009

Anæstesiologisk Afdeling

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Systematiske reviews af anæstesiologiske problemstillinger.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Præoperativ vurdering af operationsrisiko.

Forebyggelse af operationskomplikationer.

Præoperativ rygeintervention.

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus

på respiratoriske og kardiale komplikationer samt

postoperativ smerte, kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme

og opkastning (PONV), opioidtolerance, tracheal intubation

samt optimering af perioperative forløb.

Transversus abdominis plane blok (TAP).

Postoperativ smertebehandling.

Dansk Kolinesterase Kartotek - Kolinesterase genotype

og forlænget virkningsvarighed af suxamethonium og

mivacurium.

Akutmedicin og præhospital intervention og observation.

Traumemodtagelse.

Behandling, undersøgelse og observation af traumepatienter.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge

patienter.

Medicinsk Akut Team.

Anæstesi i dagkirurgi.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige

bio-psykosociale behandling.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Originalartikler

K Kindberg, SL Nielsen and AM Møller. [Physicianbased

prehospital units in Denmark]. Ugeskr.Laeger 171

(36):2553-2557, 2009

LH Lundstrøm, AM Møller, C Rosenstock, G Astrup,

MR Gatke and J Wetterslev. A documented previous

difficult tracheal intubation as a prognostic test for a

subsequent difficult tracheal intubation in adults. Anaesthesia

64 (10):1081-1088, 2009

LH Lundstrøm, AM Møller, C Rosenstock, G Astrup,

MR Gatke and J. Wetterslev. Avoidance of neuromuscular

blocking agents may increase the risk of difficult

tracheal intubation: a cohort study of 103,812 consecutive

adult patients recorded in the Danish Anaesthesia

Database. Br.J.Anaesth. 103 (2):283-290, 2009

LH Lundstrøm, AM Møller, C Rosenstock, G Astrup

and J Wetterslev. High Body Mass Index Is a Weak Predictor

for Difficult and Failed Tracheal Intubation A

Cohort Study of 91,332 Consecutive Patients Scheduled

for Direct Laryngoscopy Registered in the Danish Anesthesia

Database. Anesthesiology 110 (2):266-274, 2009

CS Meyhoff, SW Henneberg, BG Jorgensen, MR Gatke

and LS Rasmussen. Depth of anaesthesia monitoring

in obese patients: a randomized study of propofolremifentanil.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 53

(3):369-375, 2009

MH Møller, BM Norgard, F Mehnert, J Bendix, AS

Nielsen, A Nakano, S Adamsen and RW Thomsen. [Preoperative

delay in patients with peptic ulcer perforation:

a clinical audit from the Danish National Indicator

Project]. Ugeskr.Laeger 171 (49):3605-3610, 2009

MH Møller, K Shah, J Bendix, AG Jensen, E Zimmermann-Nielsen,

S Adamsen and AM Møller. Risk factors

in patients surgically treated for peptic ulcer perforation.

Scandinavian Journal of Gastroenterology 44

(2):145-U13, 2009

T Thomsen, BA Esbensen, S Samuelsen, H Tønnesen

and AM Møller. Brief preoperative smoking cessation

counselling in relation to breast cancer surgery: a qualitative

study. Eur.J.Oncol.Nurs. 13 (5):344-349, 2009

T Thomsen, H Tønnesen and AM Møller. Effect of

preoperative smoking cessation interventions on postoperative

complications and smoking cessation. BJS.

96:451-461, 2009

Oversigtsartikler/Editorials

MH Møller, S Adamsen, M Wojdemann and AM

Møller. Perforated peptic ulcer: How to improve outcome?

Scandinavian Journal of Gastroenterology 44

(1):15-22, 2009

T Pedersen, AM Møller and K Hovhannisyan. Pulse oximetry

for perioperative monitoring. Cochrane Database

of Systematic Reviews (4), 2009

43


Forskning 2009

T Thomsen, H Tønnesen and AM Møller. Review: Preoperative

smoking cessation interventions reduce postoperative

complications. Annals of Internal Medicine

151 (8), 2009

H Tønnesen, J Lauritzen, PR Nielsen and AM Møller.

Smoking and alcohol intervention before surgery – evidence

for best practice. British Journal of Anaesthesia

2009; 102(3): 297-306

LH Lundstrøm, AM Møller and J Wetterslev. Body

Mass Index: An Illogical Correlate of Obesity Reply.

Anesthesiology 2009, 111(4): 921

A Afshari, AM Møller and J Wetterslev. A practical way

to apply evidence-based medicine in critical care. Acta

Anaesthesiologica Scandinavica 2009 53: 12-15

T Pedersen, K Hovhannisyan, AM Møller. Pulseoximetry

for perioperative monitoring. Cochrane Database of

Systematic Reviews 2009, Issue 4 (Updated Review)

G Imberger, NL Pace, D McIlroy and AM Møller. Positive

end-expiratory pressure (PEEP) during anaesthesia

for the prevention of mortality and postoperative pulmonary

complications [protocol]. Cochrane Database of

Systematic Reviews. The Cochrane Library 2009, Issue 3

Afshari A, Brok J, Møller AM, Wetterslev J. Aerosolized

prostacyclin for acute lung injury (ALI) and acute respiratory

distress syndrome (ARDS) (Protocol). Cochrane

Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.

Akademiske afhandlinger:

T Thomsen PhD Thesis: Preoperative smoking cessation

intervention: Effect on postoperative complications

and smoking cessation. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet, 2009

44


Forskning 2009

Dansk Institut for Medicinsk

Simulation

DIMS er en forsknings- og udviklingsenhed, som

udbyder simulationsbaserede kurser for sundhedsfagligt

personale, primært læger, sygeplejersker og ambulancepersonale.

DIMS er både engageret i medicinsk faglig

uddannelse og teamtræningsaktiviteter med det formål

at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen.

I modsætning til mange andre simulationsinstitutter

lægger DIMS meget vægt på forskningsaktiviteter, der

har til formål at analysere og forbedre den kliniske

praksis og dermed bidrage til patientsikkerhed.

Forskningsområder

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Identifikation og behandling af den kritisk syge indlagte

patient.

Usikre patientovergange.

Håndteringen af den akut syge obstetriske patient på

fødegang og operationsgang.

Debriefing som metode i simulationsundervisning

Analyse og beskrivelse af specifikke CRM egenskaber til

anvendelse i specialuddannelsen i anæstesiologi.

Forskningsaktiviteter

Udvikling, integration og validering af et oplæringsprogram

for genoplivning med efterfølgende certificering

Identifikation af årsager til usikre patientovergange og

udvikling af metoder til øgning af patientsikkerheden

ved overgange.

Informationssvigt i forbindelse med patientoverførsel

mellem hospitalsafdelinger: Udvikling , implementering

og effektvurdering af en informationsmodel.

Analyse af betydende faktorer i forhold til debriefing

(efter simulationsscenarie) og implementering af ensartet

struktur mhp. analyse af effekt på læring.

Validering og implementering af vurderingssystemmer

af anæstesiologer og kirurgers ikke tekniske færdigheder

(ANTS) og (NOTSS) i samarbejde med University of

Aberdeen.

Anvendelse af simulation som metode til at analysere

arbejdsgange. FMEA (Failure Mode Effect Analysis).

Originalartikler

P. O. Andersen, R. Maaloe, and H. B. Andersen. Critical

incidents related to cardiac arrests reported to the Danish

Patient Safety Database. Resuscitation 81 (3):312-

316, 2010.

P. Dieckmann, Friis S. Molin, A. Lippert, and D.

Ostergaard. The art and science of debriefing in simulation:

Ideal and practice. Med.Teach. 31 (7):e287-e294,

2009.

P. Dieckmann, M. Rall, and D. Ostergaard. The role of

patient simulation and incident reporting in the development

and evaluation of medical devices and the training

of their users. Work 33 (2):135-143, 2009.

L. Fuhrmann, R. Hesselfeldt, A. Lippert, A. Perner,

and D. Ostergaard. [Observation of critically ill patients].

Ugeskr.Laeger 171 (7):502-506, 2009.

L. Fuhrmann, D. Ostergaard, A. Lippert, and A.

Perner. Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev

Hospital. A multi-professional full-scale simulation

course in the recognition and management of deteriorating

hospital patients. Resuscitation 80 (6):669-673, 2009.

L. Fuhrmann, A. Perner, T. W. Klausen, D. Ostergaard,

and A. Lippert. The effect of multi-professional

education on the recognition and outcome of patients at

risk on general wards. Resuscitation 80 (12):1357-1360,

2009.

Oversigtsartikler/Editorials

A. Lippert, P. G. Dieckmann, and D. Oestergaard.

Simulation in medicine. Notfall & Rettungsmedizin

12:49-52, 2009.

Bogkapitler

Dieckmann, P., Manser, T., Rall, M., & Wehner, T.

(2009). On the ecological validity of simulation settings

for training and research in the medical domain. In

P. Dieckmann (Ed.), Using Simulations for Education,

Training and Research (pp. 18-39). Lengerich: Pabst.

Dieckmann, P. (2009). The Use of Simulation from

Different Perspectives: A Preface. In P. Dieckmann (Ed.),

Using Simulations for Education, Training and Research

(pp. 9-17). Lengerich: Pabst.

Dieckmann, P. (2009). Simulation settings for learning

in acute medical care. In P. Dieckmann (Ed.), Using

Simulations for Education, Training and Research (pp.

40-138). Lengerich: Pabst.

Dieckmann, P. (Ed.). (2009). Using Simulations for Education,

Training and Research. Lengerich: Pabst.

45


Forskning 2009

Akademiske afhandlinger

Fuhrmann L. Effect of multi-professional education of

staff on recognition and management of patients at risk.

Forsvaret Oktober 2009. Københavns Universitet

Patenter

Kandidatprojekter Københavns Universitet:

Nielsen CV. Afvisning af akut team kald. Københavns

Universitet, 2009. Vejleder Lippert A.

Bari Tanvir. E-learning as a method for teaching basic

life support. Københavns Universitet, 2009. Vejleder

Lippert A.

Bachelor projekter Københavns Universitet:

Wiberg S.Transmission of disease during mouth to

mouth ventilation: perceived versus actual risk. Københavns

Universitet 2008. Vejleder Lippert A

Rapporter og andre publikationer

Østergaard D, Lippert A. Ekspertteam – hvorfor og

hvordan? Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2009;39-

42

Lippert A, Dieckmann P, Vallebo N, Østergaard D.

Simulation Training in Health Care to Increase Patient

Safety. Global Health, dec 2009

46


Forskning 2009

Klinisk Biokemisk Afdeling

Forskningsområder

Befolkningsundersøgelser (Herlev/Østerbroundersøgelsen,

Østerbroundersøgelsen og hele den danske befolkning)

og case-controlstudier af biokemiske markører,

geners og enkeltmutationers betydning for udvikling af

multifaktorielle befolkningssygdomme.

Udvikling og evaluering af laboratoriemetoder såsom

DNA isolation, gentest, DNA chip, DNA sekventering og

mutationsscreening.

Udvikling, evaluering og indførelse af metoder og

instrumenter til point-of-care testing.

Forskningsaktiviteter

Klinisk molekylærbiologi, molekylærgenetisk diagnostik,

epidemiologi og genetisk epidemiologi med særligt

fokus på hyperlipidæmi, lipoproteiner, atherosclerose,

inflammation, cancer, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi,

trombose, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom,

diabetes mellitus, hypertension, inflammatorisk tarmsyg

dom, benign hematologi og livslængde.

Point-of-care testing.

Disputatser og ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Dahl M. Genetic and Biochemical Markers of Obstructive

Lung Disease in the General Population. Københavns

Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 2008. (Disputats).19/9 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kamstrup PR. Lipoprotein(A) og Iskaemisk Hjertekarsygdom.

(Ph.d-afhandling).12/12 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

S. Ahmed, G. Thomas, M. Ghoussaini, C. S. Healey, M. K.

Humphreys, R. Platte, J. Morrison, M. Maranian, K. A.

Pooley, R. Luben, D. Eccles, D. G. Evans, O. Fletcher, N.

Johnson, I. D. Silva, J. Peto, M. R. Stratton, N. Rahman,

K. Jacobs, R. Prentice, G. L. Anderson, A. Rajkovic, J. D.

Curb, R. G. Ziegler, C. D. Berg, S. S. Buys, C. A. McCarty,

H. S. Feigelson, E. E. Calle, M. J. Thun, W. R. Diver, S.E.

Bojesen, B. G. Nordestgaard, H. Flyger, T. Dork, P.

Schurmann, P. Hillemanns, J. H. Karstens, N. V. Bogdanova,

N. N. Antonenkova, I. V. Zalutsky, M. Bermisheva,

S. Fedorova, E. Khusnutdinova, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y.

Noh, S. H. Ahn, P. Devilee, C. J. van Asperen, R. A. E. M.

Tollenaar, C. Seynaeve, M. Garcia-Closas, J. Lissowska, L.

Brinton, B. Peplonska, H. Nevanlinna, T. Heikkinen, K.

Aittomaki, C. Blomqvist, J. L. Hopper, M. C. Southey, L.

Smith, A. B. Spurdle, M. K. Schmidt, A. Broeks, R. R. van

Hien, S. Cornelissen, R. L. Milne, G. Ribas, A. Gonzalez-

Neira, J. Benitez, R. K. Schmutzler, B. Burwinkel, C.

R. Bartram, A. Meindl, H. Brauch, C. Justenhoven, U.

Hamann, J. Chang-Claude, R. Hein, S. Wang-Gohrke, A.

Lindblom, S. Margolin, A. Mannermaa, V. M. Kosma,

V. Kataja, J. E. Olson, X. S. Wang, Z. Fredericksen, G. G.

Giles, G. Severi, L. Baglietto, D. R. English, S. E. Hankinson,

D. G. Cox, P. Kraft, L. J. Vatten, K. Hveem, M. Kumle,

A. Sigurdson, M. Doody, P. Bhatti, B. H. Alexander, M. J.

Hooning, A. M. W. van den Ouweland, R. A. Oldenburg,

M. Schutte, P. Hall, K. Czene, J. J. Liu, Y. Q. Li, A. Cox, G.

Elliott, I. Brock, M. W. R. Reed, C. Y. Shen, J. C. Yu, G. C.

Hsu, S. T. Chen, H. Anton-Culver, A. Ziogas, I. L. Andrulis,

J. A. Knight, J. Beesley, E. L. Goode, F. Couch, G. Chenevix-Trench,

R. N. Hoover, B. A. J. Ponder, D. J. Hunter, P.

D. P. Pharoah, A. M. Dunning, S. J. Chanock, and D. F.

Easton. Newly discovered breast cancer susceptibility

loci on 3p24 and 17q23.2. Nature Genetics 41 (5):585-

590, 2009.

K. H. Allin, S. E. Bojesen, and B. G. Nordestgaard.

[C-reactive protein, risk of and survival after cancer--secondary

publication]. Ugeskr.Laeger 171 (48):3510-3513,

2009.

K. H. Allin, S. E. Bojesen, and B. G. Nordestgaard.

Baseline C-Reactive Protein Is Associated With Incident

Cancer and Survival in Patients With Cancer. Journal of

Clinical Oncology 27 (13):2217-2224, 2009.

M. Baekvad-Hansen, B. G. Nordestgaard, A. Tybjaerg-

Hansen, and M. Dahl. Two novel mutations in surfactant

protein-C, lung function and obstructive lung

disease. Respir.Med. 104 (3):418-425, 2010.

M. Benn. Apolipoprotein B levels, APOB alleles, and risk

of ischemic cardiovascular disease in the general population,

a review. Atherosclerosis 2009 ; 206(1):17-30.

A. H. Christensen, M. Benn, A. Tybjaerg-Hansen, S.

Haunso, J. H. Svendsen. Missense Variants in Plakophilin-2

in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy

Patients - Disease-Causing or Innocent Bystanders?

Cardiology 2009; 3;115(2):148-54.

S. L. Dombernowsky, M. Weischer, J. J. Freiberg,

S. E. Bojesen, A. Tybjaerg-Hansen, and B. G. Nordestgaard.

Missense Polymorphisms in BRCA1 and BRCA2

and Risk of Breast and Ovarian Cancer. Cancer Epidemiology

Biomarkers & Prevention 18 (8):2339-2342, 2009.

G. Dyson, R. Frikke-Schmidt, B. G. Nordestgaard, A.

Tybjaerg-Hansen, and C. F. Sing. Modifications to the Patient

Rule-Induction Method That Utilize Non-Additive

Combinations of Genetic and Environmental Effects to

Define Partitions That Predict Ischemic Heart Disease.

Genetic Epidemiology 33 (4):317-324, 2009.

47


Forskning 2009

A. M. Dunning, C. S. Healey, C. Baynes, A. T. Maia, S.

Scollen, A. Vega, R. Rodríguez, N. L. Barbosa-Morais, B.

A. Ponder, Y. L. Low, S. Bingham, C. A. Haiman, L. Le

Marchand, A. Broeks, M. K. Schmidt, J. Hopper, M. Southey,

M. W. Beckmann, P. A. Fasching, J. Peto, N. Johnson,

S. E. Bojesen, B. G. Nordestgaard, R. L. Milne, J.

Benitez, U. Hamann, Y. Ko, R. K. Schmutzler, B. Burwinkel,

P. Schürmann, T. Dörk, T. Heikkinen, H. Nevanlinna,

A. Lindblom, S. Margolin, A. Mannermaa, V. M.

Kosma, X. Chen, A. Spurdle, J. Change-Claude, D. Flesch-

Janys, F. J. Couch, J. E. Olson, G. Severi, L. Baglietto, A. L.

Børresen-Dale, V. Kristensen, D. J. Hunter, S. E. Hankinson,

P. Devilee, M. Vreeswijk, J. Lissowska, L. Brinton,

J. Liu, P. Hall, D. Kang, K. Y. Yoo, C. Y. Shen, J. C. Yu, H.

Anton-Culver, A. Ziogoas, A. Sigurdson, J. Struewing, D. F.

Easton, M. Garcia-Closas, M. K. Humphreys, J. Morrison,

P. D. Pharoah, K. A. Pooley, G. Chenevix-Trench. Association

of ESR1 gene tagging SNPs with breast cancer risk.

Hum Mol Genet 2009;18:1131-1139.

The Emerging risk Factors Collaboration. Lipoprotein(a)

concentration and the risk of coronary heart disease,

stroke, and nonvascular mortality. Jama-Journal of the

American Medical Association 2009; 302:412-423.

The Emerging risk Factors Collaboration. Major lipids,

apolipoproteins, and risk of vascular disease. Jama-

Journal of the American Medical Association 2009; 302:

1993-2000.

J. J. Freiberg, A. Tybjaerg-Hansen, J. S. Jensen, and B.

G. Nordestgaard. [Nonfasting triglycerides and risk of

ischemic stroke--secondary publication]. Ugeskr.Laeger

171 (26):2188-2191, 2009.

J. J. Freiberg, M. Dahl, A. Tybjaerg-Hansen, P. Grande,

and B. G. Nordestgaard. Leukotriene C-4 synthase and

ischemic cardiovascular disease and obstructive pulmonary

disease in 13,000 individuals. Journal of Molecular

and Cellular Cardiology 46 (4):579-586, 2009.

M. M. Gaudet, R. L. Milne, A. Cox, N. J. Camp, E. L.

Goode, M. K. Humphreys, A. M. Dunning, J. Morrison, G.

G. Giles, G. Severi, L. Baglietto, D. R. English, F. J. Couch,

J. E. Olson, X. S. Wang, J. Chang-Claude, D. Flesch-Janys,

S. Abbas, R. Salazar, A. Mannermaa, V. Kataja, V. M.

Kosma, A. Lindblom, S. Margolin, T. Heikkinen, K.

Kampjarvi, K. Aaltonen, H. Nevanlinna, N. Bogdanova,

I. Coinac, P. Schurmann, T. Dork, C. R. Bartram, R. K.

Schmutzler, S. Tchatchou, B. Burwinkel, H. Brauch,

D. Torres, U. Hamann, C. Justenhoven, G. Ribas, J. I.

Arias, J. Benitez, S. E. Bojesen, B. G. Nordestgaard, H.

L. Flyger, J. Peto, O. Fletcher, N. Johnson, I. D. Silva, P.

A. Fasching, M. W. Beckmann, R. Strick, A. B. Ekici, A.

Broeks, M. K. Schmidt, F. E. van Leeuwen, L. J. Van’t Veer,

M. C. Southey, J. L. Hopper, C. Apicella, C. A. Haiman,

B. E. Henderson, L. Le Marchand, L. N. Kolonel, V.

Kristensen, G. G. Alnae, D. J. Hunter, P. Kraft, D. G. Cox,

S. E. Hankinson, C. Seynaeve, M. P. G. Vreeswijk, R. A.

E. M. Tollenaar, P. Devilee, S. Chanock, J. Lissowska, L.

Brinton, B. Peplonska, K. Czene, P. Hall, Y. Q. Li, J. J. Liu,

S. Balasubramanian, S. Rafii, M. W. R. Reed, K. A. Pooley,

D. Conroy, C. Baynes, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y. Noh, S.

H. Ahn, C. Y. Shen, H. C. Wang, J. C. Yu, P. E. Wu, H.

Anton-Culver, A. Ziogoas, K. Egan, P. Newcomb, L. Titus-

Ernstoff, A. T. Dietz, A. J. Sigurdson, B. H. Alexander, P.

Bhatti, K. Allen-Brady, L. A. Cannon-Albright, J. Wong, A.

B. Spurdle, J. Beesley, P. D. P. Pharoah, D. F. Easton, and

M. Garcia-Closas. Five Polymorphisms and Breast Cancer

Risk: Results from the Breast Cancer Association Consortium.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 18

(5):1610-1616, 2009.

R. J. Glynn, E. Danielson, F. A. H. Fonseca, J. Genest,

A. M. Gotto, J. J. P. Kastelein, W. Koenig, P. Libby, A.

J. Lorenzatti, J. G. MacFadyen, B. G. Nordestgaard,

J. Shepherd, J. T. Willerson, and P. M. Ridker. A Randomized

Trial of Rosuvastatin in the Prevention of

Venous Thromboembolism. New England Journal of

Medicine 360 (18):1851-1861, 2009.

E. Jacobs, J. W. Naskalsky, N. Fogh-Andersen, C. Ritter,

A. Lewenstam, A. Maas et al. Blood glucose point-of-care

testing quality assessment and harmonization with central

laboratory assays. Point of Care 2009; 8: 82-6.

J. S. Johansen JS, S. E. Bojesen, A. K. Mylin, R. Frikke-

Schmidt, P. A. Price, B. G. Nordestgaard. Elevated

plasma YKL-40 predicts increased risk of gastrointestinal

cancer and decreased survival after any cancer diagnosis

in the general population. J Clin Oncol 2009; 27: 572-

578.

T. H. Johannsen, P. R. Kamstrup, R. V. Andersen,

G. B. Jensen, H. Sillesen, A. Tybaerg-Hansen, and B. G.

Nordestgaard. Hepatic Lipase, Genetically Elevated

High-Density Lipoprotein, and Risk of Ischemic Cardiovascular

Disease. Journal of Clinical Endocrinology &

Metabolism 94 (4):1264-1273, 2009.

P. R. Kamstrup, A. Tybjaerg-Hansen, R. Steffensen, and

B. G. Nordestgaard. Genetically Elevated Lipoprotein(a)

and Increased Risk of Myocardial Infarction. Jama-Journal

of the American Medical Association 301 (22):2331-

2339, 2009.

D. Kaur-Knudsen, S. E. Bojesen, and B. G. Nordestgaard.

Common polymorphisms in CYP2C9, subclinical

atherosclerosis and risk of ischemic vascular disease in

52 000 individuals. Pharmacogenomics Journal 9 (5):327-

332, 2009.

D. Kaur-Knudsen, B. G. Nordestgaard, A. Tybjaerg-

Hansen, and S. E. Bojesen. CYP1B1 genotype and risk

of cardiovascular disease, pulmonary disease, and cancer

in 50 000 individuals. Pharmacogenetics and Genomics

19 (9):685-694, 2009.

48


Forskning 2009

J. Klovaite, F. Gustafsson, S. A. Mortensen, K. Sander,

L. B. Nielsen. Severely impaired von Willebrand

factor-dependent platelet aggregation in patients with

continuous-flow left ventricular assist device (HeartMate

II). J Am Coll Cardiol 2009 53: 2162-2167.

A. Langsted, J. J. Freiberg, and B. G. Nordestgaard.

[Fasting and nonfasting lipids--secondary publication].

Ugeskr.Laeger 171 (26):2184-2187, 2009.

J. Lee, B. G. Nordestgaard, and M. Dahl. Elevated ACE

activity is not associated with asthma, COPD, and COPD

co-morbidity. Respiratory Medicine 103 (9):1286-1292,

2009.

R. L. Milne, J. Benitez, H. Nevanlinna, T. Heikkinen,

K. Aittomaki, C. Blomqvist, J. I. Arias, M. P. Zamora, B.

Burwinkel, C. R. Bartram, A. Meindl, R. K. Schmutzler, A.

Cox, I. Brock, G. Elliott, M. W. R. Reed, M. C. Southey, L.

Smith, A. B. Spurdle, J. L. Hopper, F. J. Couch, J. E. Olson,

X. S. Wang, Z. Fredericksen, P. Schurmann, M. Bremer,

P. Hillemanns, T. Dork, P. Devilee, C. J. van Asperen, R.

A. E. M. Tollenaar, C. Seynaeve, P. Hall, K. Czene, J. J. Liu,

Y. Q. Li, S. Ahmed, A. M. Dunning, M. Maranian, P. D. P.

Pharoah, G. Chenevix-Trench, J. Beesley, N. V. Bogdanova,

N. N. Antonenkova, I. V. Zalutsky, H. Anton-Culver,

A. Ziogas, H. Brauch, C. Justenhoven, Y. D. Ko, S. Haas,

P. A. Fasching, R. Strick, A. B. Ekici, M. W. Beckmann,

G. G. Giles, G. Severi, L. Baglietto, D. R. English, O.

Fletcher, N. Johnson, I. D. Silva, J. Peto, C. Turnbull, S.

Hines, A. Renwick, N. Rahman, B. G. Nordestgaard, S.

E. Bojesen, H. Flyger, D. Kang, K. Y. Yoo, D. Y. Noh, A.

Mannermaa, V. Kataja, V. M. Kosma, M. Garcia-Closas, S.

Chanock, J. Lissowska, L. A. Brinton, J. Chang-Claude, S.

Wang-Gohrke, C. Y. Shen, H. C. Wang, J. C. Yu, S. T. Chen,

M. Bermisheva, T. Nikolaeva, E. Khusnutdinova, M. K.

Humphreys, J. Morrison, R. Platte, and D. F. Easton.

Risk of Estrogen Receptor-Positive and -Negative Breast

Cancer and Single-Nucleotide Polymorphism 2q35-

rs13387042. Journal of the National Cancer Institute 101

(14):1012-1018, 2009.

Nielsen SF, Sparsø J, Madsen J. Behavioral Synthesis of

Asynchronous Circuits Using Syntax Directed Translation

as Backend. IEEE Tran. VLSI 2009; 17 (2): 248-261.

Nielsen SF, Sparsø J, Jensen JB, Nielsen, J. A Behavioral

Synthesis Frontend to the Haste/TiDE Design Flow. IEEE

Proc. ASYNC 2009; 15: 185-194.

U. Pedersen-Bjergaard, S. L. Nielsen, K. Akram, H. Perrild,

B. G. Nordestgaard, H. E. Montgomery, S. Pramming,

and B. Thorsteinsson. Angiotensin-converting

enzyme and angiotensin II receptor subtype 2 genotypes

in type 1 diabetes and severe hypoglycaemia requiring

emergency treatment: a case cohort study. Pharmacogenetics

and Genomics 19 (11):864-868, 2009.

P. H. Petersen, N. G. Christensen, S. Sandberg, G. Nordin,

and M. Pedersen. How to deal with semi-quantitative

tests? Application of an ordinal scale model to measurements

of urine glucose. Scandinavian Journal of Clinical

& Laboratory Investigation 69 (6):662-U18, 2009.

P. M. Ridker, J. G. MacFadyen, F. A. Fonseca, J. Genest, A.

M. Gotto, J. J. Kastelein, W. Koenig, P. Libby, A. J. Lorenzatti,

B. G. Nordestgaard, J. Shepherd, J. T. Willerson,

and R. J. Glynn. Number needed to treat with rosuvastatin

to prevent first cardiovascular events and death

among men and women with low low-density lipoprotein

cholesterol and elevated high-sensitivity C-reactive

protein: justification for the use of statins in prevention:

an intervention trial evaluating rosuvastatin (JUPITER).

Circ.Cardiovasc.Qual.Outcomes. 2 (6):616-623, 2009.

P. M. Ridker, E. Danielson, F. A. H. Fonseca, J. Genest,

A. M. Gotto, J. J. P. Kastelein, W. Koenig, P. Libby, A. J.

Lorenzatti, J. G. MacFadyen, B. G. Nordestgaard, J. Shepherd,

J. T. Willerson, and R. J. Glynn. Reduction in C-

reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular

event rates after initiation of rosuvastatin: a prospective

study of the JUPITER trial. Lancet 373 (9670):1175-1182,

2009.

N. J. Timpson, R. Harbord, G. D. Smith, J. Zacho, A.

Tybjaerg-Hansen, and B. G. Nordestgaard. Does Greater

Adiposity Increase Blood Pressure and Hypertension

Risk? Mendelian Randomization Using the FTO/MC4R

Genotype. Hypertension 54 (1):84-U131, 2009.

J. S. Tolstrup, M. Gronbaek, A. Tybjaerg-Hansen, and

B. G. Nordestgaard. Alcohol Intake, Alcohol Dehydrogenase

Genotypes, and Liver Damage and Disease in

the Danish General Population. American Journal of

Gastroenterology 104 (9):2182-2188, 2009.

J. S. Tolstrup, M. Gronbaek, and B. G. Nordestgaard.

Alcohol intake, myocardial infarction, biochemical risk

factors, and alcohol dehydrogenase genotypes. Circ.

Cardiovasc.Genet. 2 (5):507-514, 2009.

S. Yazdanyar, M. Weischer, and B. G. Nordestgaard.

Genotyping for NOD2 Genetic Variants and Crohn

Disease: a Metaanalysis. Clinical Chemistry 55 (11):1950-

1957, 2009.

J. Zacho, A. Tybjaerg-Hansen, J. S. Jensen, P. Grande, H.

Sillesen, and B. G. Nordestgaard. [C-reactive protein

and risk of ischaemic vascular and cerebrovascular

disease--secondary publication]. Ugeskr.Laeger 171

(21):1751-1755, 2009.

Oversigtsartikler/Editorials

M. Dahl and B. G. Nordestgaard. Markers of early

disease and prognosis in COPD. Int.J.Chron.Obstruct.

Pulmon.Dis. 4:157-167, 2009.

49


Forskning 2009

P. R. Kamstrup and B. G. Nordestgaard. Lipoprotein(a)

should be taken much more seriously. Biomarkers in

Medicine 3 (5):439-441, 2009.

B. G. Nordestgaard. Does elevated C-reactive protein

cause human atherothrombosis? Novel insights from

genetics, intervention trials, and elsewhere. Current

Opinion in Lipidology 20 (5):393-401, 2009.

B. G. Nordestgaard, L. Hilsted, and S. Stender. [Plasma

lipids in non-fasting patients and signal values of laboratory

results]. Ugeskr.Laeger 171 (13):1093, 2009.

B. G. Nordestgaard and M. Benn. Fasting and Nonfasting

LDL Cholesterol: To Measure or Calculate? Clinical

Chemistry 55 (5):845-847, 2009.

Akademiske afhandlinger

J. J. Freiberg. (Ph.D. afhandling) Leukotriene C 4

synthase

and risk of cardiovascular disease. Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2009.

S. E. Bojesen. (Dr. Med. afhandling) Pleiotropic effects

of genes involved in cancer: integrin β 3

, CHEK2 and

TP53. Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 2009.

R. Frikke-Schmidt. (Dr. Med. afhandling) Genetic

variation in the ABCA1 gene, HDL cholesterol, and risk

of ischemic heart disease in the general population.

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 2009.

B. G. Nordestgaard and J. Zacho. Lipids, atherosclerosis

and CVD risk: is CRP an innocent bystander? Nutr.

Metab Cardiovasc.Dis. 19 (8):521-524, 2009.

B. G. Nordestgaard, A. Langsted, and J. J. Freiberg.

Nonfasting Hyperlipidemia and Cardiovascular Disease.

Current Drug Targets 10 (4):328-335, 2009.

Tybjærg-Hansen A, B. G. Nordestgaard. Nonfasting

triglycerides, remnant lipoproteins, and cardiovascular

disease. Klin Biokem Norden 3: 10-17, 2009.

J. Zacho, A. Tybjaerg-Hansen, and B. G. Nordestgaard.

C-reactive protein, genetically elevated levels and risk of

ischemic heart and cerebrovascular disease. Scand.J.Clin.

Lab Invest 69 (4):442-446, 2009.

Bogkapitler

Skovby F, Nordestgaard BG. Medicinsk genetik. In:

Medicinsk kompendium. Vol.1. 17 ed. Nyt Nordisk

Forlag Arnold Busck, 2009:116-30.

Nordestgaard BG, Lytken Larsen M. Hyperlipidæmi.

In: Medicinsk kompendium. Vol.1. 17 ed. Nyt Nordisk

Forlag Arnold Busck, 2009:865-94.

Falk E, Nordestgaard BG. Aterosklerose. In: Medicinsk

kompendium. Vol.1. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck, 2009:895-907.

Haunsø S, Boesgaard S, Bundsgaard H, Bøtker HE,

Carlsen J, Clemmensen P, Egeblad H, Engstrøm T, Grande

P, Hansen HS, Hassager C, Høiby N, Høilund-Carlsen

PF, Kjeldsen K, Køber L, Lytken Larsen M, Nordestgaard

BG, Pedersen AK, Sigurd B, Hastrup Svendsen J, Søndergaard

L, Sørensen K. Hjertesygdomme. In: Medicinsk

kompendium. Vol.1. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck, 2009:908-1216.

50


Forskning 2009

Klinisk Fysiologisk Afdeling

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af

organfunktion eller billeddiagnostisk evaluering ved

nye behandlinger. Medicinsk Teknologivurdering af

ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion

ved påvirkning af ydre faktorer (træning, inaktivitet,

hypoksi etc.). Molecular imaging (metabolisme,

receptorstudier etc. med positronmærkede sporstoffer).

Studier af organpatofysiologi.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af

forskellige cancerformer med fokus på PET’s rolle

samt undersøgelse af organpåvirkning ved medicinsk

behandling af kræftsygdom. Diagnostisk udredning

af lidelser i bevægeapparatet, herunder osteoporose og

proteseindheling. Indvirkning af træning/inaktivitet

på organfunktion, herunder muskelmetabolisme målt

med FDG-PET.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb

med hovedvægt på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens

blodforsyning samt prognostisk værdi af

diagnostiske undersøgelser.

Evaluering af ny diagnostik som Ca-score index og

sigt hjerte-CT i samspil med myocardieperfusion til

personer med hjertesygdom. Lymfødempatogenese og

diagnostik.

Blodvolumen og kropssammensætning; implikationer

for målemetoder.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar

hypoksi) på organfunktion. Nyrens funktion ved nyresygdom

og organtransplantation med hovedvægt på

vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Andersen KF, Kanstrup I-L. Effects of acute oral

administration of 4 mg salbutamol on exercise performance

in non-asthmatic elite athletes. JEPonline

2009;12(1):36-49.

Hojman P, Brolin C, Gissel H, Brandt C, Zerahn B,

Pedersen BK, Gehl J.Erythropoietin over-expression

protects against diet-induced obesity in mice through

increased fat oxidation in muscles. PLoS ONE. 2009 Jun

12;4(6):e5894

Andersen KF, Mellemgaard A, Hendel HW. Multimodality

imaging in a patient with adrenocortical carcinoma

leading to peptide receptor radionuclide therapy.

Clin nucl Med 2009;34(8):543-8

Bogkapitler

Kanstrup IL. Højdesyge bjergsyge. In: Medicinsk

kompendium. Vol. 2. 17 ed. Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck, 2009:2691-97.

Akademiske afhandlinger

Vinther A: Rib stress fractures in elite rowers. Ph.d. afhandling

forsvaret 16.1.09 ved Det medicinske Fakultet,

Lunds Universitet, Sverige.

Originalartikler

J. M. Appel, B. V. Jensen, D. L. Nielsen, M. Ryberg, and

B. Zerahn. Systolic versus diastolic cardiac function

variables during epirubicin treatment for breast cancer.

Int.J.Cardiovasc.Imaging 26 (2):217-223, 2010.

L. Borgwardt, B. Zerahn, H. Bliddal, C. Christiansen,

J. Sylvest, and A. Borgwardt. Similar clinical outcome

after unicompartmental knee arthroplasty using a conventional

or accelerated care program: a randomized,

controlled study of 40 patients. Acta Orthop. 80 (3):334-

337, 2009.

I. L. Kanstrup, T. L. Klausen, J. Bojsen-Moller, P. Magnusson,

and B. Zerahn. Variability and reproducibility

of hepatic FDG uptake measured as SUV as well as tissue-to-blood

background ratio using positron emission

tomography in healthy humans. Clinical Physiology and

Functional Imaging 29 (2):108-113, 2009.

51


Forskning 2009

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Forskningsområder

Infektionspatogenese.

Mikrobiologisk diagnostik ved hjælp af genamplifikationsteknik.

Meningitis og bakteriæmi.

Forskningsaktiviteter

Projekter vedrørende:

Stafylokokinfektioner, herunder MRSA.

Meningitis og sepsisbehandling.

Overvågning af bakteriæmier.

Overvågning af antibiotikaresistens.

Molekylærbiologiske metoder til diagnostik og typning,

specielt med hensyn til Legionella-infektioner.

Antibiotikaresistens.

Infektionsepidemiologi og nosokomielle infektioner

(sygehuserhvervede infektioner).

Originalartikler

M. C. Arendrup, O. J. Bergmann, L. Larsson, H. V.

Nielsen, J. O. Jarlov, and B. Christensson. Detection of

candidaemia in patients with and without underlying

haematological disease. Clin.Microbiol.Infect., 2009.

P. Caye-Thomasen, L. Worsoe, C. T. Brandt, H. Miyazaki,

C. Ostergaard, N. Frimodt-Moller, and J. Thomsen.

Routes, Dynamics, and Correlates of Cochlear Inflammation

in Terminal and Recovering Experimental Meningitis.

Laryngoscope 119 (8):1560-1570, 2009.

C. Ostergaard and T. Benfield. Macrophage migration

inhibitory factor in cerebrospinal fluid from patients

with central nervous system infection. Critical Care 13

(3), 2009.

T. I. Pedersen, M. Howitz, and C. Ostergaard. Clinical

characteristics of Haemophilus influenzae meningitis

in Denmark in the post-vaccination era. Clin.Microbiol.

Infect., 2009.

L. Skov, L. B. Halkjaer, T. Agner, N. Frimodt-Moller, J. O.

Jarlov, and H. Bisgaard. Neonatal colonization with Staphylococcus

aureus is not associated with development

of atopic dermatitis. British Journal of Dermatology 160

(6):1286-1291, 2009.

Oversigtsartikler/Editorials

J. O. Jarlov. [Hand washing prevents diarrhea. A survey

of a Cochrane review]. Ugeskr.Laeger 171 (12):984-987,

2009.

H. C. Schonheyder and C. Ostergaard. Killing bacteria

softly in the cerebrospinal fluid may be advantageous in

bacterial meningitis. Critical Care Medicine 37 (7):2317-

2318, 2009.

R. V. Fenger, A. Linneberg, M. Tvede, and C. Ostergaard.

Increasing seroprevalence of Clostridium difficile in

an adult Danish general population. Epidemiology and

Infection 137 (2):278-283, 2009.

P. Haslund, N. Bangsgaard, J. O. Jarlov, L. Skov, R. Skov,

and T. Agner. Staphylococcus aureus and hand eczema

severity. British Journal of Dermatology 161 (4):772-777,

2009.

L. H. Omland, P. Jepsen, P. Skinhoj, H. L. Jorgensen, A.

M. Munster, J. Bangsborg, M. Fenger, H. T. Sorensen,

and N. Obel. The impact of HIV-1 co-infection on longterm

mortality in patients with hepatitis C: a population-based

cohort study. Hiv Medicine 10 (2):65-71, 2009.

C. Ostergaard, D. Sandvang, N. Frimodt-Moller, and H.

H. Kristensen. High Cerebrospinal Fluid (CSF) Penetration

and Potent Bactericidal Activity in CSF of NZ2114,

a Novel Plectasin Variant, during Experimental Pneumococcal

Meningitis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy

53 (4):1581-1585, 2009.

52


Forskning 2009

Patologiafdelingen

Forskningsområder

Morfologiske, lys- og elektronmikroskopi.

Molekylærbiologi.

Biokemi/fysiologi.

Patogenesestudier.

Udvikling af nye diagnostiske metoder.

Forskningsaktiviteter

Cancer med henblik på tidlig diagnostik og prognostiske

markører (blære, cervix uteri, mamma og andet).

Disputatser og ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Fornari D. Microsatellite analysis in transitional cell

tumours (Ph.d-afhandling).20/6 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Roslind A. ”The protein expression of YKL-40 in breast

cancer. Investigations by immunohistochemistry and

immunoelectron microscopy.” (Ph.d-afhandling).11/4

2008 ved Kobenhavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Originalartikler

P. Aaby, C. Martins, C. Bale, M. L. Garly, A. Rodrigues, S.

Biai, I. M. Lisse, H. Whittle, and C. S. Benn. Sex Differences

in the Effect of Vaccines on the Risk of Hospitalization

Due to Measles in Guinea-Bissau. Pediatr.Infect.

Dis.J., 2009.

C. L. Andersen, H. Vestergaard, P. Norgaard, P. Felding,

N. Pallisgaard, I. H. Rasmussen, H. C. Hasselbalch, and

O. W. Bjerrum. [Eosinophilia--pathogenesis, classification

and therapy]. Ugeskr.Laeger 171 (45):3256-3262, 2009.

P. C. Bandier, AB. Hansen, and L. Thorelius. [Adenomatoid

tumour of the adrenal gland.]. Ugeskr.Laeger 171

(5):306-308, 2009.

F. D. Begum, E. Hogdall, S. K. Kjaer, J. Blaakaer, I. J.

Christensen, L. Christensen, and C. Hogdall. Preoperative

serum tetranectin, CA125 and menopausal status

used as single markers in screening and in a risk assessment

index (RAI) in discriminating between benign and

malignant ovarian tumors. Gynecol.Oncol. 113 (2):221-

227, 2009.

U. Bodtger, J. H. Pedersen, B. G. Skov, and P. Clementsen.

Giant solitary fibrous tumour of the pleura: a rare

but usually benign intrathoracic neoplasm. Clin.Respir.J.

3 (2):109-111, 2009.

B. Bonnesen, H. Pappot, J. Holmstav, and B. G. Skov.

Vascular endothelial growth factor A and vascular

endothelial growth factor receptor 2 expression in nonsmall

cell lung cancer patients: relation to prognosis.

Lung Cancer 66 (3):314-318, 2009.

J. M. Cunningham, R. A. Vierkant, T. A. Sellers, C. Phelan,

D. N. Rider, M. Liebow, J. Schildkraut, A. Berchuck,

F. J. Couch, X. Wang, B. L. Fridley, A. Gentry-Maharaj,

U. Menon, E. Hogdall, S. Kjaer, A. Whittemore, R.

DiCioccio, H. Song, S. A. Gayther, S. J. Ramus, P. D.

Pharaoh, and E. L. Goode. Cell cycle genes and ovarian

cancer susceptibility: a tagSNP analysis. Br.J.Cancer 101

(8):1461-1468, 2009.

S. Daugaard, L. H. Christensen, and E. Hogdall. Markers

aiding the diagnosis of chondroid tumors: an immunohistochemical

study including osteonectin, bcl-2, cox-2,

actin, calponin, D2-40 (podoplanin), mdm-2, CD117

(c-kit), and YKL-40. Apmis 117 (7):518-525, 2009.

Dreisler E, Stampe Sørensen S, Ibsen PH, Lose G.

Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine

bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Ultrasound

Obstet Gynecal. 2009;33:102-8.

B. Ejlertsen, M. B. Jensen, F. Rank, B. B. Rasmussen, P.

Christiansen, N. Kroman, M. E. Kvistgaard, M. Overgaard,

D. B. Toftdahl, and H. T. Mouridsen. Population-

Based Study of Peritumoral Lymphovascular Invasion

and Outcome Among Patients With Operable Breast

Cancer. Journal of the National Cancer Institute 101

(10):729-735, 2009.

B. Ejlertsen, M. B. Jensen, K. V. Nielsen, E. Balslev, B. B.

Rasmussen, G. L. Willemoe, P. B. Hertel, A. S. Knoop,

H. T. Mouridsen, and N. Brunner. HER2, TOP2A, and

TIMP-1 and responsiveness to adjuvant anthracyclinecontaining

chemotherapy in high-risk breast cancer

patients. J.Clin.Oncol. 28 (6):984-990, 2010.

B. Fischer, U. Lassen, J. Mortensen, S. Larsen, A. Loft, A.

Bertelsen, J. Ravn, P. Clementsen, A. Hogholm, K. Larsen,

T. Rasmussen, S. Keiding, A. Dirksen, O. Gerke, B. Skov,

I. Steffensen, H. Hansen, P. Vilmann, G. Jacobsen, V.

Backer, N. Maltbaek, J. Pedersen, H. Madsen, H. Nielsen,

and L. Hojgaard. Preoperative Staging of Lung Cancer

with Combined PET-CT. New England Journal of Medicine

361 (1):32-39, 2009.

E. D. Galsgaard, B. B. Rasmussen, C. G. Folkesson, L.

M. Rasmussen, M. W. Berchtold, L. Christensen, and S.

Panina. Re-evaluation of the prolactin receptor expression

in human breast cancer. J.Endocrinol. 201 (1):115-

128, 2009.

53


Forskning 2009

E. L. Goode, B. L. Fridley, R. A. Vierkant, J. M. Cunningham,

C. M. Phelan, S. Anderson, D. N. Rider, K. L. White,

V. S. Pankratz, H. Song, E. Hogdall, S. K. Kjaer, A. S.

Whittemore, R. DiCioccio, S. J. Ramus, S. A. Gayther, J.

M. Schildkraut, P. P. Pharaoh, and T. A. Sellers. Candidate

gene analysis using imputed genotypes: cell cycle

single-nucleotide polymorphisms and ovarian cancer

risk. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 18 (3):935-944,

2009.

K. Henriksen, B. Rasmussen, A. E. Lykkesfeldt, S.

Moller, B. Ejlertsen, and H. Mouridsen. An ER activity

profile including ER, PR, Bcl-2 and IGF-IR may have

potential as selection criterion for letrozole or tamoxifen

treatment of patients with advanced breast cancer. Acta

Oncologica 48 (4):522-531, 2009.

E. V. S. Hogdall, M. Ringsholt, C. K. Hogdall, I. J.

Christensen, J. S. Johansen, S. K. Kjaer, J. Blaakaer, L.

Ostenfeld-Moller, P. A. Price, and L. H. Christensen. YKL-

40 tissue expression and plasma levels in patients with

ovarian cancer. Bmc Cancer 9, 2009.

B. Holm, A. Mellemgaard, T. Skov, and B. G. Skov. Different

impact of excision repair cross-complementation

group 1 on survival in male and female patients with

inoperable non-small-cell lung cancer treated with

carboplatin and gemcitabine. J.Clin.Oncol. 27 (26):4254-

4259, 2009.

K. M. Jochumsen, Q. Tan, E. V. Hogdall, C. Hogdall, S.

K. Kjaer, J. Blaakaer, T. A. Kruse, and O. Mogensen. Gene

expression profiles as prognostic markers in women

with ovarian cancer. Int.J.Gynecol.Cancer 19 (7):1205-

1213, 2009.

J. Kristiansen, L. Mathiesen, P. K. Nielsen, A. M. Hansen,

H. Shibuya, H. M. Petersen, S. P. Lund, J. Skotte, M. B.

Jorgensen, and K. Sogaard. Stress reactions to cognitively

demanding tasks and open-plan office noise. International

Archives of Occupational and Environmental

Health 82 (5):631-641, 2009.

Kummerlin, F. ten Kate, F. Smedts, T. Horn, F. Algaba,

I. Trias, J. de la Rosette, and M. P. Laguna. Diagnostic

problems in the subtyping of renal tumors encountered

by five pathologists. Pathology Research and Practice

205 (1):27-34, 2009.

P. E. D. Kummerlin, F. Smedts, F. J. W. ten Kate, T.

Horn, F. Algaba, I. Trias, H. Wijkstra, J. J. M. C. de la

Rosette, and M. P. Layuna. Cytological Punctures in the

Diagnosis of Renal Tumours: A Study on Accuracy and

Reproducibility. European Urology 55 (1):187-198, 2009.

M. Kyndi, M. Overgaard, H. M. Nielsen, F. B. Sorensen,

H. Knudsen, and J. Overgaard. High local recurrence

risk is not associated with large survival reduction after

postmastectomy radiotherapy in high-risk breast cancer:

A subgroup analysis of DBCG 82 b&c. Radiotherapy and

Oncology 90 (1):74-79, 2009.

T. S. Larsen, M. B. Moller, K. de Stricker, P. Norgaard, J.

Samuelsson, C. Marcher, M. T. Andersen, O. W. Bjerrum,

and H. C. Hasselbalch. Minimal residual disease

and normalization of the bone marrow after long-term

treatment with alpha-interferon2b in polycythemia

vera. A report on molecular response patterns in seven

patients in sustained complete hematological remission.

Hematology 14 (6):331-334, 2009.

Lesnikova, M. Lidang, S. Hamilton-Dutoit, and J. Koch.

HER2/neu (c-erbB-2) gene amplification and protein

expression are rare in uterine cervical neoplasia: a tissue

microarray study of 814 archival specimens. Apmis 117

(10):737-745, 2009.

Lesnikova, M. Lidang, S. Hamilton-Dutoit, and J. Koch.

p16 as a diagnostic marker of cervical neoplasia: a tissue

microarray study of 796 archival specimens. Diagnostic

Pathology 4, 2009.

E. Lykkesfeldt, K. L. Henriksen, B. B. Rasmussen, H.

Sasano, D. B. Evans, S. Moller, B. Ejlertsen, and H. T.

Mouridsen. In situ aromatase expression in primary

tumor is associated with estrogen receptor expression

but is not predictive of response to endocrine therapy in

advanced breast cancer. Bmc Cancer 9, 2009.

Lykkegaard Andersen, C., Vestergaard, H., Nørgaard, P.,

Pallisgaard, N., Helleberg, I., Hasselbalch, H.C., Weiss

Bjerrum, O. Eosinofili - patogenese, klassifikation og

behandling. Ugeskrift for Læger 2009; 171: 3256-62.

Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias, J. Jantzen, and B.

Bjerregaard. Intelligent and nature inspired optimization

methods in medicine: the Pap smear cell classification

problem. Expert Systems 26 (5):433-457, 2009.

Martins, C. Bale, M. L. Garly, A. Rodrigues, I. M. Lisse,

A. Andersen, M. Eriksson, C. S. Benn, H. Whittle, and P.

Aaby. Girls may have lower levels of maternal measles

antibodies and higher risk of subclinical measles infection

before the age of measles vaccination. Vaccine 27

(38):5220-5225, 2009.

S. Nygaard, A. Jacobsen, M. Lindow, J. Eriksen, E.

Balslev, H. Flyger, N. Tolstrup, S. Moller, A. Krogh, and

T. Litman. Identification and analysis of miRNAs in

human breast cancer and teratoma samples using deep

sequencing. BMC Med.Genomics 2:35, 2009.

L. Pearce, A. M. Near, D. J. Van Den Berg, S. J. Ramus, A.

Gentry-Maharaj, U. Menon, S. A. Gayther, A. R. Anderson,

C. K. Edlund, A. H. Wu, X. Chen, J. Beesley, P. M.

Webb, S. K. Holt, C. Chen, J. A. Doherty, M. A. Rossing,

54


Forskning 2009

A. S. Whittemore, V. McGuire, R. A. DiCioccio, M. T.

Goodman, G. Lurie, M. E. Carney, L. R. Wilkens, R. B.

Ness, K. B. Moysich, R. Edwards, E. Jennison, S. K. Kjaer,

E. Hogdall, C. K. Hogdall, E. L. Goode, T. A. Sellers, R.

A. Vierkant, J. M. Cunningham, J. M. Schildkraut, A.

Berchuck, P. G. Moorman, E. S. Iversen, D. W. Cramer,

K. L. Terry, A. F. Vitonis, L. Titus-Ernstoff, H. Song, P.

D. Pharoah, A. B. Spurdle, H. Anton-Culver, A. Ziogas,

W. Brewster, V. Galitovskiy, and G. Chenevix-Trench.

Validating genetic risk associations for ovarian cancer

through the international Ovarian Cancer Association

Consortium. Br.J.Cancer 100 (2):412-420, 2009.

J. H. Pedersen, H. Ashraf, A. Dirksen, K. Bach, H. Hansen,

P. Toennesen, H. Thorsen, J. Brodersen, B. G. Skov, M.

Dossing, J. Mortensen, K. Richter, P. Clementsen, and

N. Seersholm. The Danish randomized lung cancer CT

screening trial--overall design and results of the prevalence

round. J.Thorac.Oncol. 4 (5):608-614, 2009.

M. Pedersen and B. B. Rasmussen. The Correlation

Between Dual-color Chromogenic In Situ Hybridization

and Fluorescence In Situ Hybridization in Assessing

HER2 Gene Amplification in Breast Cancer. Diagnostic

Molecular Pathology 18 (2):96-102, 2009.

M. Penkowa, B. L. Sorensen, S. L. Nielsen, and P. B.

Hansen. Metallothionein as a useful marker in Hodgkin

lymphoma subclassification. Leukemia & Lymphoma 50

(2):200-210, 2009.

L. Petri, S. K. Kjaer, I. J. Christensen, J. Blaakaer, E.

Hogdall, U. Jeppesen, B. J. Mosgaard, J. D. Pagel, L. Stilling,

I. Thranov, and C. Hogdall. Validation of epithelial

ovarian cancer and fallopian tube cancer and ovarian

borderline tumor data in the Danish Gynecological

Cancer Database. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

88 (5):536-542, 2009.

L. Petri, A. H. Simonsen, T. T. Yip, E. Hogdall, E. T. Fung,

L. Lundvall, and C. Hogdall. Three new potential ovarian

cancer biomarkers detected in human urine with

equalizer bead technology. Acta Obstet.Gynecol.Scand.

88 (1):18-26, 2009.

R. Puri, P. Vilmann, A. Saftoiu, B. G. Skov, D. Linnemann,

H. Hassan, E. S. Garcia, and F. Gorunescu.

Randomized controlled trial of endoscopic ultrasoundguided

fine-needle sampling with or without suction for

better cytological diagnosis. Scand.J.Gastroenterol. 44

(4):499-504, 2009.

L. Quaye, J. Tyrer, S. J. Ramus, H. Song, E. Wozniak,

R. A. DiCioccio, V. McGuire, E. Hogdall, C. Hogdall, J.

Blaakaer, E. L. Goode, J. M. Schildkraut, D. F. Easton, S.

Kruger-Kjaer, A. S. Whittemore, S. A. Gayther, and P.

D. Pharoah. Association between common germline

genetic variation in 94 candidate genes or regions and

risks of invasive epithelial ovarian cancer. PLoS.One. 4

(6):e5983, 2009.

L. Quaye, D. Dafou, S. J. Ramus, H. Song, A. Gentry-Maharaj,

M. Notaridou, E. Hogdall, S. K. Kjaer, L. Christensen,

C. Hogdall, D. F. Easton, I. Jacobs, U. Menon, P.

D. Pharoah, and S. A. Gayther. Functional complementation

studies identify candidate genes and common

genetic variants associated with ovarian cancer survival.

Hum.Mol.Genet. 18 (10):1869-1878, 2009.

L. Quaye, H. Song, S. J. Ramus, A. Gentry-Maharaj, E.

Hogdall, R. A. DiCioccio, V. McGuire, A. H. Wu, D. J. Van

Den Berg, M. C. Pike, E. Wozniak, J. A. Doherty, M. A.

Rossing, R. B. Ness, K. B. Moysich, C. Hogdall, J. Blaakaer,

D. F. Easton, B. A. Ponder, I. J. Jacobs, U. Menon, A. S.

Whittemore, S. Kruger-Kjaer, C. L. Pearce, P. D. Pharoah,

and S. A. Gayther. Tagging single-nucleotide polymorphisms

in candidate oncogenes and susceptibility to

ovarian cancer. Br.J.Cancer 100 (6):993-1001, 2009.

Rasmussen, K. Gronbaek, and D. Linnemann. [Cytomegalovirus

colitis in immunocompetent young male].

Ugeskr.Laeger 171 (15):1298, 2009.

H. Rasmussen, J. J. Rumessen, A. Hansen, F. Smedts,

and T. Horn. Ultrastructure of Cajal-like interstitial cells

in the human detrusor. Cell Tissue Res. 335 (3):517-527,

2009.

T. Ravn, W. Trolle, K. Kiss, and V. H. Balle. Adenosquamous

carcinoma of the larynx associated with necrotizing

sialometaplasia-A diagnostic challenge. Auris Nasus

Larynx 36 (6):721-724, 2009.

S. Risum, E. Hogdall, S. A. Engelholm, E. Fung, L. Lomas,

C. Yip, A. L. Petri, L. Nedergaard, L. Lundvall, and

C. Hogdall. A proteomics panel for predicting optimal

primary cytoreduction in stage III/IV ovarian cancer.

Int.J.Gynecol.Cancer 19 (9):1535-1538, 2009.

S. Risum, C. Hogdall, E. Markova, A. K. Berthelsen, A.

Loft, F. Jensen, E. Hogdall, H. Roed, and S. A. Engelholm.

Influence of 2-(18F) fluoro-2-deoxy-D-glucose

positron emission tomography/computed tomography

on recurrent ovarian cancer diagnosis and on selection

of patients for secondary cytoreductive surgery.

Int.J.Gynecol.Cancer 19 (4):600-604, 2009.

J. J. Rumessen, J. M. Vanderwinden, H. Rasmussen, A.

Hansen, and T. Horn. Ultrastructure of interstitial cells

of Cajal in myenteric plexus of human colon. Cell and

Tissue Research 337 (2):197-212, 2009.

S. Scherer, D. G. Abd-Elrahmane, R. H. Petersen, and

N. H. Bjarnason. [Intrathoracic goiter with differential

diagnostic difficulties]. Ugeskr.Laeger 171 (3):147, 2009.

55


Forskning 2009

J. M. Schildkraut, E. L. Goode, M. A. Clyde, E. S. Iversen,

P. G. Moorman, A. Berchuck, J. R. Marks, J. Lissowska, L.

Brinton, B. Peplonska, J. M. Cunningham, R. A. Vierkant,

D. N. Rider, G. Chenevix-Trench, P. M. Webb, J. Beesley,

X. Chen, C. Phelan, R. Sutphen, T. A. Sellers, L. Pearce,

A. H. Wu, D. Van Den Berg, D. Conti, C. K. Elund, R.

Anderson, M. T. Goodman, G. Lurie, M. E. Carney, P. J.

Thompson, S. A. Gayther, S. J. Ramus, I. Jacobs, Kjaer S.

Kruger, E. Hogdall, J. Blaakaer, C. Hogdall, D. F. Easton,

H. Song, P. D. Pharoah, A. S. Whittemore, V. McGuire,

L. Quaye, H. Anton-Culver, A. Ziogas, K. L. Terry, D. W.

Cramer, S. E. Hankinson, S. S. Tworoger, B. Calingaert,

S. Chanock, M. Sherman, and M. Garcia-Closas. Single

nucleotide polymorphisms in the TP53 region and susceptibility

to invasive epithelial ovarian cancer. Cancer

Res. 69 (6):2349-2357, 2009.

B. G. Skov, K. Kiss, J. Ramsted, and D. Linnemann.

A technique to improve diagnostic information from

fine-needle aspirations: immunohistochemistry on cytoscrape.

Cancer Cytopathol. 117 (2):120-127, 2009.

M. Soegaard, K. Frederiksen, A. Jensen, E. Hogdall, C.

Hogdall, J. Blaakaer, S. J. Ramus, S. A. Gayther, and S. K.

Kjaer. Risk of ovarian cancer in women with first-degree

relatives with cancer. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 88

(4):449-456, 2009.

H. Song, S. J. Ramus, J. Tyrer, K. L. Bolton, A. Gentry-

Maharaj, E. Wozniak, H. Anton-Culver, J. Chang-Claude,

D. W. Cramer, R. DiCioccio, T. Dork, E. L. Goode, M.

T. Goodman, J. M. Schildkraut, T. Sellers, L. Baglietto,

M. W. Beckmann, J. Beesley, J. Blaakaer, M. E. Carney,

S. Chanock, Z. Chen, J. M. Cunningham, E. Dicks, J. A.

Doherty, M. Durst, A. B. Ekici, D. Fenstermacher, B. L.

Fridley, G. Giles, M. E. Gore, Vivo De, I, P. Hillemanns,

C. Hogdall, E. Hogdall, E. S. Iversen, I. J. Jacobs, A.

Jakubowska, D. Li, J. Lissowska, J. Lubinski, G. Lurie, V.

McGuire, J. McLaughlin, K. Medrek, P. G. Moorman,

K. Moysich, S. Narod, C. Phelan, C. Pye, H. Risch, I. B.

Runnebaum, G. Severi, M. Southey, D. O. Stram, F. C.

Thiel, K. L. Terry, Y. Y. Tsai, S. S. Tworoger, D. J. Van Den

Berg, R. A. Vierkant, S. Wang-Gohrke, P. M. Webb, L. R.

Wilkens, A. H. Wu, H. Yang, W. Brewster, A. Ziogas, R.

Houlston, I. Tomlinson, A. S. Whittemore, M. A. Rossing,

B. A. Ponder, C. L. Pearce, R. B. Ness, U. Menon, S. K.

Kjaer, J. Gronwald, M. Garcia-Closas, P. A. Fasching, D. F.

Easton, G. Chenevix-Trench, A. Berchuck, P. D. Pharoah,

and S. A. Gayther. A genome-wide association study

identifies a new ovarian cancer susceptibility locus on

9p22.2. Nat.Genet. 41 (9):996-1000, 2009.

M. T. Goodman, G. Lurie, P. J. Thompson, M. E. Carney,

R. B. Ness, K. Moysich, E. L. Goode, R. A. Vierkant, J.

M. Cunningham, S. Anderson, J. M. Schildkraut, A.

Berchuck, E. S. Iversen, P. G. Moorman, M. Garcia-Closas,

S. Chanock, J. Lissowska, L. Brinton, H. Anton-Culver, A.

Ziogas, W. R. Brewster, B. A. Ponder, D. F. Easton, S. A.

Gayther, and P. D. Pharoah. Association between invasive

ovarian cancer susceptibility and 11 best candidate

SNPs from breast cancer genome-wide association study.

Hum.Mol.Genet. 18 (12):2297-2304, 2009.

R. B. Sorensen, R. S. Andersen, I. M. Svane, L. Engell-

Noerregaard, S. R. Hadrup, E. Balslev, M. H. Andersen,

and Straten P. thor. CD8 T-cell responses against cyclin

B1 in breast cancer patients with tumors overexpressing

p53. Clin.Cancer Res. 15 (5):1543-1549, 2009.

M. H. Sparholt, E. Hogdall, and C. K. Hogdall. [Tumour

markers in epithelial ovarian cancer]. Ugeskr.Laeger 171

(48):3505-3509, 2009.

Steenholdt, L. Andresen, G. Pedersen, A. Hansen, and J.

Brynskov. Expression and function of toll-like receptor 8

and Tollip in colonic epithelial cells from patients with

inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of

Gastroenterology 44 (2):195-204, 2009.

C. Wejse, V. F. Gomes, P. Rabna, P. Gustafson, P. Aaby, I.

M. Lisse, P. L. Andersen, H. Glerup, and M. Sodemann.

Vitamin D as Supplementary Treatment for Tuberculosis

A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled

Trial. American Journal of Respiratory and Critical Care

Medicine 179 (9):843-850, 2009.

G. L. Willemoe, P. B. Hertel, A. Bartels, M. B. Jensen, E.

Balslev, B. B. Rasmussen, H. Mouridsen, B. Ejlertsen,

and N. Brunner. Lack of TIMP-1 tumour cell immunoreactivity

predicts effect of adjuvant anthracycline-based

chemotherapy in patients (n=647) with primary breast

cancer. A Danish Breast Cancer Cooperative Group

Study. Eur.J.Cancer 45 (14):2528-2536, 2009.

Bogkapitler

Roslind A, Johansen JS. YKL-40: a novel marker shared

by chronic inflammation and oncogenic transformation.

Methods Mol Biol. 2009;511:159-84.

H. Song, S. J. Ramus, S. K. Kjaer, R. A. DiCioccio, G.

Chenevix-Trench, C. L. Pearce, E. Hogdall, A. S. Whittemore,

V. McGuire, C. Hogdall, J. Blaakaer, A. H. Wu, D.

J. Van Den Berg, D. O. Stram, U. Menon, A. Gentry-Maharaj,

I. J. Jacobs, P. M. Webb, J. Beesley, X. Chen, M. A.

Rossing, J. A. Doherty, J. Chang-Claude, S. Wang-Gohrke,

56


Forskning 2009

Radiologisk Afdeling

Forskningstyper

MR-skanning, f.eks. akut, brystkræft, tarmsygdomme,

urinveje, kontraststoffer, gigtlidelser, karsygdomme,

livsstilsygdomme.

CT-skanning, f.eks. evaluering af knoglerne, kemoterapi,

colonografi.

Kvalitetssikring.

Diagnostiske strategier.

Bivirkninger ved kontraststoffer.

Fantomkonstruktion til kalibrering af kvantitativ perfusions-

og diffusionsmåling i MR.

Klinisk og præklinisk forskning i onkologisk behandling.

Forskningsaktiviteter

Radiologiske problemer inden for diagnostik, intervention

og lægemidler ved anvendelse af forskellige

modaliteter. Der fokuseres i særdeleshed på MR-skanning,

herunder feltstyrker. Ernæringsmæssige aspekter.

Arthrit, diagnostik og follow-up. MR- og CT-kolografi.

Evaluering af inflammatoriske tarmsygdomme. Onkoradiologisk

grundforskning. MR- og CT-scanning ved

urologiske problemstillinger. Evaluering af onkologisk

behandling. Lokal behandling af levermetastaser. Ultralydsskanning

med kontrast med henblik på tumordiagnostik.

Bestemmelse af fedtindhold i leveren med

MR-spektroskopi.

Originalartikler

Achiam MP, Logager VB, Chabanova E, Eegholm

B, Thomsen HS, Rosenberg J. Diagnostic Accuracy of

MR Colonography with Faecal Tagging. Abdom Imaging

2009; 34: 483-490.

Achiam MP, Andersen LP, Klein M, Løgager V, Chabanova

E, Thomsen HS, Rosenberg J. Differentiation

Between Benign and Malignant Colon Tumors Using

Fast Dynamic Gadolinium-Enhanced MR Colonography;

a Feasibility Study. Eur J Radiol. 2009; Epub.

Achiam MP, Andersen LPH, Klein M, Chabanova E,

Thomsen HS, Rosenberg J. Preoperative Evaluation of

Synchronous Colorectal Cancer Using MR Colonography.

Acad Radiol 2009; 16: 790-797.

Chabanova E, Løgager VB, Møller JM, Thomsen HS.

Manganese Based MR Contrast Agents. 1. Formulation

and Clinical Trials (Chap. 4). In: Arshady R, Uzgiris E

(Eds.) Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging,

Chemistry, Physics and Imaging (Advances in Radiology

and Nuclear Medicine (vol. 1)).London, Kentus Books,

2009, 131-152.

Conaghan PG, Bird P, McQueen F, Peterfy C, Bøyesen

P, Gandjbakhch F, Duer-Jensen A, Haarvardsholm E,

Ejbjerg B, Wiell C, Coates L, Hermann K-G, O’Connor P,

Lassere M, Freeston J, Anandarajah A, Genant H, Emery

P, Østergaard M The OMERACT MRI Inflammatory Arthritis

Group – Advances and future research priorities. J

Rheumatol 2009; 36: 1803-1805.

Damgaard B, Court-Payen M, Larsen L, Lausten G.

Pseudoaneurysm of the Posterior Circumflex Humeral

Artery Diagnosed by Sonography. J Clin Ultrasound

2009; 27: 315-318.

Døhn UM, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen

LS, Hansen A, Madsen OR, Hasselquist M, Møller

JM, Ostergaard M Erosive Progression is Minimal, but

Erosion Healing Rare, in Rheumatoid Arthritis Patients

Treated with Adalimumab. A 1 Year Investigator-Initiated

Follow-Up Study Using High-Resolution Computed

Tomography as the Primary Outcome Measure. Ann

Rheum Dis 2009; 68:1585-1590.

Glintborg B, Hvidberg S, Gjørup I, Grossmann E. Månedens

billede. Ugeskr Læger 2009; 171: 1944.

Hetland ML, Ejbjerg B, Hørslev-Petersen K, Jacobsen S,

Vestergaard A, Jurik AG, Stengaard-Pedersen K, Junker P,

Lottenburger T, Hansen I, Andersen LS, Tarp U, Skjødt

H, Pedersen JK, Majgaard O, Svendsen AJ, Ellingsen T,

Lindegaard H, Christensen AF, Vallø J, Torfing T, Narvestad

E, Thomsen HS, Østergaard M, the CIMESTRA

study group MRI bone oedema is the strongest predictor

of subsequent radiographic progression in early

rheumatoid arthritis. Results from a 2 year randomized

controlled trial (CIMESTRA). Ann Rheum Dis 2009; 68:

384-390.

Achiam MP, Løgager V, Chabanova E, Thomsen

HS, Rosenberg J. Patient Acceptance of MR Colonography

with Improved Fecal Tagging Versus Conventional

Colonoscopy. Eur J Radiol 2009: Epub.

Bandier PC, Hansen A, Thorelius L. Adenomatoid

tumor i binyre. Ugeskr Læger 2009; 17: 306-308.

Bärenholdt O, Kolthoff N, Pors Nielsen S. Effect of

long-term treatment with strontium ranelate on bone

strontium content. Bone 2009, 45:200-206.

Martin DR, Semelka RC, Chapman A, Peters H, Finn PJ,

Kalb B, Thomsen HS. Nephrogenic Systemic Fibrosis

versus Contrast-Induced Nephropathy: Risks and Benefits

of Contrast-Enhanced MR and CT Renally Impaired

Patients. J Magn Reson Imaging 2009; 30: 1350-1356.

Maksymowych WP, Chiowchanwisawakit P, Clare T,

Pedersen SJ, Østergaard M, Lambert RGWInflammatory

lesions of the spine on MRI predicts the develop-

57


Forskning 2009

ment of new syndesmophytes in ankylosing spondylitis:

Evidence for coupling between inflammation and new

bone formation. Arthritis and Rheumatism 2009; 60:

93-102.

McGonagle D, Tan AL, Døhn UM, Østergaard M,

Benjamin M Microanatomical studies to define factors

that may predict the topography of periarticular erosion

formation in arthritis. Arthritis and Rheumatism 2009;

60: 1042-1051.

McQueen F, Lassere M, Duer-Jensen A, Wiell C,

Conaghan PG, Gandjbakhch F, Hermann K-G, Bird P,

Bøyesen P, Peterfy C, Ejbjerg B, Haarvardsholm E, Coates

L, Østergaard M Testing an OMERACT MRI scoring

system for peripheral psoriatic arthritis in cross-sectional

and longitudinal settings. J Rheumatol 2009; 36:

1811-1815.

Nielsen YW, Eiberg JP, Løgager VB, Hansen MA,

Schroeder TV, Thomsen HS. Whole-body MR Angiography

with Body Coil Acquisition at 3 T in Patients with

Peripheral Arterial Disease Using the Contrast Agent

Gadofosveset Trisodium. Acad Radiol. 2009; 16: 654-661.

Nielsen YW, Eiberg JP, Logager VB, Schroeder TV, Just

S, Thomsen HS. Whole-Body Magnetic Resonance Angiography

at 3 Tesla Using a Hybrid Protocol in Patients

with Peripheral Arterial Disease. Cardiovasc Intervent

Radiol. 2009; 32: 877-886.

Nielsen YW, Eiberg JP, Løgager VB, Just S, Schroeder

TV, Thomsen HS. Whole-Body Magnetic Resonance

Angiography with Additional Steady State Acquisition

of the Infragenicular Arteries in Patients with Peripheral

Arterial Disease. Cardiovasc Intervent Radiol 2009:

Epub.

Pedersen SJ, Sørensen IJ, Hermann KG, Madsen OR,

Tvede N, Hansen MS, Thamsborg G, Andersen LS, Majgaard

O, Loft AG, Erlendsson J, Asmussen K, Johansen JS,

Jurik AG, Møller J, Hasselquist M, Mikkelsen D, Skjødt

T, Hansen A, Ostergaard M Responsiveness of the Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS), and

Clinical and Magnetic Resonance Imaging Measures of

Disease Activity in A 1 Year Follow-Up Study of Patients

with Axial Spondyloarthritis Treated with TNF-{Alpha}

Inhibitors. Ann Rheum Dis. 2009: Epub.

Someh N, Nielsen YW. Duplication of The Inferior

Vena Cava Diagnosed with Whole-Body MRA. URL:

http://www.eurorad.org/case.php?id=7579 DOI: 10.1594/

EURORAD/CASE.7579

Thomsen HS. Nephrogenic Systemic Fibrosis: History

and Epidemiology. Radiol Clin N Am 2009; 47: 827-831.

Østergaard M, Conaghan PG, O’Connor P, Szkudlarek

M, Klarlund M, Emery P, Peterfy C, Genant H, McQueen

F, Bird P, Lassere M, Ejbjerg B Reducing invasiveness,

duration and costs of MRI in rheumatoid arthritis by

omitting intravenous contrast injection – does it change

the assessment of inflammatory and destructive joint

changes by the OMERACT RAMRIS? J Rheumatol 2009;

36: 1806-1810.

Østergaard M, McQueen F, Wiell C, Bird P, Bøyesen

P, Ejbjerg B, Peterfy C, Gandjbakhch F, Duer-Jensen

A, Coates L, Haarvardsholm E, Hermann K-G, Lassere

M, Emery P, Genant H, Conaghan PG The OMERACT

psoriatic arthritis magnetic resonance imaging scoring

system (PsAMRIS): Definitions of key pathologies, suggested

MRI sequences and preliminary scoring system

for PsA hands. J Rheumatol 2009; 36: 1816-1824.

Oversigtsartikler/Editorials

Achiam M, Thomsen HS, Rosenberg J. Magnetic Resonance

Colonography in Clinical Use: How Far Have We

Come? Scand J Gastroenterol 2009; 44: 518-526.

Bärenholdt O, Kolthoff N, Pors Nielsen S. Reply to Letter

to the Editor. Reply to Letter Re: “Effect of long-term

treatment with strontium ranelate on bone strontium

content”. Bone 2009, 45:1026-1027.

Døhn UM, Østergaard M, Bird P, Boonen A, Johansen

JS, Møller JM, Hansen MS Tendency Towards Erosive

Regression on Magnetic Resonance Imaging at 12

Months in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with

Rituximab. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1072-1075.

Lind Ramskov K, Thomsen HS. Nephrogenic Systemic

Fibrosis and Contrast Medium-Induced Nephropathy:

A Choice between the Devil and the Deep Blue Sea for

Patients with Reduced Renal Function. Acta Radiol

2009: 50: 965-967.

Thomsen HS. How to Avoid Nephrogenic Systemic

Fibrosis: Current Guidelines in Europe and The United

States. Radiol Clin N Am 2009; 47: 871-875.

Thorelius L. CEUS of Focal Liver Lesions In The Noncirrhotic

Liver. AuntMinnie, 2009, May 19.

Bogkapitler

Bretlau T, Hermann KL, Nordling J, Thomsen HS.

Hematuria (Chapter 10). In Morcos SK, Thomsen HS.

Urogenital Imaging. A Problem-Oriented Approach.

Wiley-Blackwell, West Sussex 2009: 219-234.

Morcos SK, Thomsen HS. Preface. In Morcos SK, Thomsen

HS. Urogenital Imaging. A Problem-Oriented Approach.

West Sussex, Wiley-Blackwell 2009: XV.

58


Forskning 2009

Thomsen HS. Contrast Medium-Induced Nephropathy.

In: Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast Media: Safety

Issues and ESUR Guidelines 2 nd Revised Ed. Heidelberg,

Springer Verlag 2009: 63-80.

Thomsen HS. Delayed Reactions: Nephrogenic Systemic

Fibrosis. In: Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast

Media: Safety Issues and ESUR Guidelines 2 nd Revised

Ed. Heidelberg, Springer Verlag 2009: 187-196.

Thomsen HS. ESUR Guidelines On Contrast Media. In:

Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast Media: Safety

Issues and ESUR Guidelines 2 nd Revised Ed. Heidelberg,

Springer Verlag 2009: 229-242.

Thomsen HS. Management of Acute Adverse Reactions.

In: Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast Media: Safety

Issues and ESUR Guidelines 2 nd Revised Ed. Heidelberg,

Springer Verlag 2009; 53-60.

Thomsen HS. Radiography with Gadolinium Contrast

Agents. In: Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast Media:

Safety Issues and ESUR Guidelines 2 nd Revised Ed.

Heidelberg, Springer Verlag 2009: 171-178.

Thomsen HS, Webb JAW. Preface to the 2 nd edition. In:

Thomsen HS, Webb JAW (Eds) Contrast Media: Safetyissues

and ESUR Guidelines 2 nd Revised Ed. Heidelberg,

Springer Verlag 2009.

59


Herlev Hospital

www.herlevhospital.dk

More magazines by this user
Similar magazines