TUE- tværsektoriel udredningsenhed - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

TUE- tværsektoriel udredningsenhed - Herlev Hospital

26-11-2012


TUE

Tværsektoriel udredningsenhed

Samarbejdsprojekt mellem Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

og Bispebjerg Hospital

Overlæge Carsten Hendriksen

Afd. for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital

chen0002@bbh.regionh.dk


Baggrund

Både fra kommune og hospital ønske

om forebyggelse af uhensigtsmæssige

indlæggelser

AMA-projekt på BBH 2010-2011

Navn

(Sidehoved/fod)


Det Gode Medicinske Område projekt

AMA-projekt 2010-2011

•Vurdere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser.

•Vurdere om håndteringen af patienterne foregår

hensigtsmæssigt (afrapporteres senere).

•Det er de syge og observationskrævende patienter der

indlægges (hypotese).

Navn

(Sidehoved/fod)


Konklusioner

• 14% uhensigtsmæssige indlæggelser af 470

indlæggelser.

• Uændret siden tidligere us 2003.

• Det er ikke indlæggelser fra plejehjem, til intravenøs

væsketerapi, genindlæggelser, indlæggende læges

adfærd som præger de uhensigtsmæssige

indlæggelser.


Projektet udspringer af Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden,

i tillægsaftalen mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden beskrives en

række initiativer under overskriften "Tidlig indsats".

Dette projekt er et af initiativerne.


TUE

Ny samarbejdsmodel for lægefagligt samspil mellem

kommune (Københavns kommune)

og hospital (Bispebjerghospital)

i forståelse med almen praksis.

Samordningsudvalg/Direktioner BBH og KK/region og kommune


START 17.9.2012

26-11-2012


TUE

• Enheden er fysisk placeret på Bispebjerg Hospital

• Formål

• hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling af

sårbare ældre.

• Københavns Kommune leverer sygepleje, omsorg og

mobilisering,

• Bispebjerg Hospital stiller specialekompetente læger til

diagnostik og behandling samt de fysiske rammer til rådighed.


26-11-2012

PROJEKTORGANISATION


København

Styregruppe

Delt formandskab

Bispebjerg

København

LederProjektgruppe

Delt projektledelse

Bispebjerg

København

Evalueringsgruppe

Arbejdsgruppe u/ projektgruppen

Bispebjerg

Ledelse –

Sygepleje

Daglig drift

Koordinering og samarbejde

Ledelse –

Diagnostik og

behandling


13.08.2012

Projektplan for Tværsektoriel Udredningsenhed

Indsatsområder marts april maj juni juli august sept. okt. nov.

Organisering/

samarbejde

Forløbsbeskrivelser/

arbejdsgange

Dokumentation

Personale og

kompetenceudvikling

Etablering og

indretning

Evaluering

Økonomi

Kommunikation

Borgerforløb i TUE

er beskrevet

KK/BBH

Borgerreg. og journalføring

i GS-BBH er

afklaret BBH

Kompetenceprofil

for sygeplejersker

er godkendt KK

Placering er afklaret

BBH

Evalueringsgruppe

er

nedsat KK/BBH

Samarbejde og snitflader

er beskrevet (MEDKool/

Vagthold, AMA-sekr.,

CVI, Geri-team) BBH

er afklaret KK/BBH

Borgerforløb ved og efter

hjemsendelse er beskrevet KK

Sygeplejersker

er rekrutteret KK

Finansiering er

afklaret

Ansøgninger om projektmidler

er indgivet

KK/BBH

BBH

Ansvarsforhold i TUE

Dokumentation i KOS

er fastlagt KK

Kom. med almen praksis

er systematiseret/beskrevet

KK /BBH

Lokaler er

renoveret BBH

Evalueringsdesign

godkendt af

styregruppen KK/BBH

Kommunikationsstrategi

er godkendt

af styregruppen

KK/BBH

Ekstern evaluator

er fundet KK/BBH

Projektkonti er

oprettet

BBH/KK

Samarbejde og snitflader

er beskrevet (TUE-sygeplejersker,

andre lokalområder,

APE) KK

Geri-team´s involvering

er afklaret BBH

Procedurer ved

kørsel er afklaret

Skriftlig kom. mlm. BBH

BBH-KK er fastlagt

BBH/KK Medicineringsprocesser

er fastlagt

BBH/KK

TUE-sygeplejersker er

oplært (i KK- og BBH-regi)

KK

Telefoni og IT

er etableret KK

Inventar+udstyr er indkøbt og

lokaler indrettet KK/BBH

Database er

Udarbejdet KK/BBH

Integration af

hverdagsrehabilitering

er afklaret KK

Relevante

evalueringsparametre

registreres

KK/BBH

Ansøgninger om projektmidler

er indgivet

KK

Kommunikationsplan er udarbejdet Fokus på TUE i

diverse og gennemføres KK/BB

medier ved åbning

Gennemført

Igangsat

Styregruppemøder

28.6

16.8

TUE åbner

17.9

Pilotperiode

fra 1.9-14.9

10.10


VISITATION OG

ARBEJDSGANGE

26-11-2012


TUE:

• er fysisk placeret i bygning 7, 1. sal

• seks hvilestole og et undersøgelsesrum.

• seks kommunalt ansatte sygeplejersker dækker vagt tiden

TUE telefon bæres af speciale kompetent læge fra kl 9 – 22.

26-11-2012


VISITATION (BBH optageområde)

Patienter

•over 65 år

•medicinsk diagnose, akut vurdering, udredning og behandling

•kan gå og stå med personstøtte eller gangredskab

•vurderes at kunne komme tilbage til eget hjem, herunder også plejehjem,

eller til midlertidig kommunal døgnplads indenfor 3-4 timer

•I tidsrummet 9-18

26-11-2012


Patienter kan visiteres til TUE fra,

− Egen læge

− Vagtlæge

− Akut Modtageafdeling (tidligere benævnt Skadestue)

Centralvisitationen (CVI) ringes op.

26-11-2012


Viderestiller til TUE lægen.

26-11-2012


Hvis patienten findes;

− velegnet til TUE Beder vi henvisende læge medsende medicinstatus.

CVI faxer ”kørselsseddel” til TUE.

Henvisende læge sender elektronisk henvisning.

− ikke velegnet til TUE, melder TUE lægen til CVI, som ordner indlæggelsen

− ikke velegnet til TUE, men til en subakut ambulant tid .Omstilling til MEDKOOL .

26-11-2012


Videre forløb

Ses af speciale kompetent læge indenfor 30 min.

• Sygeplejerskerne starter indsamling af relevante data med særligt fokus på

medicin status

• Sætter gang i skræddersyet kommunal hjælp til døren.


Indretning

• Omgivelser beroligende og hjemlige

• Signalere professionalisme

• Så vidt mulig ikke ligne traditionel hospitalsindretning

• Et sted, hvor borger og pårørende føler sig afslappede og trygge


Indretning

• Rehabiliterende i sin indretning, mhp hurtig mobilisering.

• Forskellige typer hvilemuligheder

• Borgeren skal ikke være sengeliggende med mindre det er

nødvendigt.


TUE er et 2 årigt projekt

Evaluering:

•Effektmål

•Procesevaluering

Syddansk Universitet:

•Sundhedsøkonomisk evaluering

•Kvalitetssikring af kvantitative data

Enhed for Brugerundersøgelser:

•Kvalitative undersøgelser (borgere,

pårørende, samarbejdspartnere mm)

Forskningsdatabase:

26-11-2012


Succeskriterier

· Dækningsgrad: 95 % af pladserne i den tværsektorielle

udredningsenhed er belagt

· Rette målgruppe: 80 % af de borgere som henvises til den

tværsektorielle udredningsenhed kan sendes hjem uden

indlæggelse, det vil sige til egen bolig eller til en midlertidig

døgnplads i kommunen

Effekt: 80 % af de borgere, der har gennemgået et forløb i den

Tværsektorielle Udredningsenhed er ikke blevet indlagt indenfor 30

dage efter hjemkomst


Økonomi


Økonomi

• Københavns Kommunes og Bispebjerg Hospitals vurdering er,

at incitamentstrukturen i sundhedsvæsenet betyder, at projektet

vil medføre besparelser for kommunen, mens det efterlader en

økonomisk usikkerhed på hospitalet.

• Bispebjerg Hospital kan i relation til målgruppen for projektet

komme til at miste DRG-indtægter som følge af udredning uden

indlæggelse.


Manglende besparelsespotentiale

• Korte indlæggelser er dyre pr. dag, og de fleste af disse udgifter vil

Bispebjerg Hospital fortsat have

• Besparelsespotentialet er ikke stort, idet Bispebjerg Hospital forsat

vil have mange af de udgifter en indlæggelse koster

• F.eks. er der udgifter til udredning, diagnostisk program og tilsyn

selv om patienten ender med ikke at blive indlagt


Afsluttende konklusion

• En Tværsektoriel Udredningsenhed kan måske være en

god løsning

- for borgerne

- fagligt

- samfundsøkonomisk

• Men incitamenterne vender ikke samme vej


Afsluttende konklusioner

• Videns baseret initiativ

• Det bedste af de to verdener

• Forstå forskellige tænkemåder (hospitals- og forvaltningskultur).

• Afdække og finde løsninger på kompleksiteten i det

tværsektorielle samarbejde.

• Forbedre patientforløb og skabe helhed i sundhedsindsatsen


Tak for

opmærksomheden

26-11-2012

More magazines by this user
Similar magazines