Forebyggelse af Indlæggelse - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forebyggelse af Indlæggelse - Herlev Hospital

Projekt om forebyggelse af indlæggelser og

genindlæggelser i planlægningsområde Nord

Halsnæs, Frederikssund, Allerød, Hillerød og Gribskov

Kommuner

Hillerød og Frederikssund Hospitaler

Jens Albæk, projektleder, ph.d.

Patientforløbsenheden, Hillerød Hospital

c


Hvorfor?


Et eksempel….

• 82-årig kvinde, bor alene, har været enke i 11 år.

• Indlagt pga. væskemangel. Har været indlagt 1½ måned tidligere

pga. væskemangel.

• Der kommer en hjemmehjælper/sygeplejerske i hjemmet 2 gange

dagligt.

• Indlagt natten mellem onsdag og torsdag af vagtlæge

• Har gennem 4-5 måneder haft et generelt dalende funktionsniveau,

konstateret af hjemmehjælper

• 3 dage før indlæggelse kontakter datteren hjemmeplejen og fortæller

at moderen har kastet op, og ikke er som hun plejer, bl.a. ret konfus.

• 2 dage før indlæggelse kontakter egen læge visitationen for at få

ekstra hjælp, indtil han har mulighed for at besøge hende i hjemmet.

= adskillige muligheder for at forebygge indlæggelsen

(ved vi nu – det vidste vi ikke i begyndelsen af 2010).


Hvorfor?

Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser 2009-2010.

Hillerød Hospital (HiH) og Region H

%

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

feb-

09

mar-

09

apr-

09

maj-

09

jun-

09

jul-

09

aug-

09

sep-

09

okt-

09

nov-

09

dec-

09

jan-

10

feb-

10

mar-

10

apr-

10

maj-

10

jun-

10

jul-

10

aug-

10

sep-

10

okt-

10

nov-

10

dec-

10

Region H, forebyggelige indlæg

Region H, forebyggelige genindlæg

HiH, forebyggelige indlæg

HiH, forebyggelige genindlæg

Hospitalernes motivation for at forebygge indlæggelser:

• De rette patienter i sengene – også kaldet

• Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne; Akutmodtagelsernes akutte

beredskab ”døgnet rundt, året rundt” er rigtig dyrt.


Hvorfor?

Antal indlæggelser med udvalgte diagnoser, 2009.

Hillerød og Frederikssund hospitaler:

Aktionsdiagnose

Allerød

Hillerød

Fr.sund

Halsnæs

Gribskov

Dehydratio

16

46

77

56

38

Lungebetændelse

87

207

238

182

184

Obstipation

23

28

34

27

29

UVI

17

39

27

20

26

Brud

78

160

153

131

132

I alt

221

480

529

416

409

ca. 2000 forebyggelige indlæggelser i 2009, svarende til 10,5 mio.

kr. i medfinansiering for de 5 projektkommuner.


Derfor!

2-årigt samarbejdsprojekt mellem 5 kommuner, 2 hospitaler og

almen praksis (juni 2010-februar 2012)

Formål

At forebygge indlæggelser og genindlæggelser af borgere over

65 år, der modtager kommunalt visiterede sundhedsydelser

og/eller praktisk bistand.

Fokus

Forebyggelige diagnoser; lungebetændelse, UVI, dehydrering,

obstipation, KOL og brud pga. fald.

Finansiering

Hospitalerne er finansieret af regionens Forebyggelsespulje

med 1 mio. kr.

Kommunerne medfinansierer tilsammen 1 mio. kr.


Anvendte analysemetoder

Kvantitativ analyse:

Volumen,

hyppighed,

forekomst, tendens

Kvalitativ analyse:

Baggrund, årsager,

sammenhænge,

historik, forløb

Databehandling;

A) Genindlæggelser for

2007-2009.

B) Indlæggelser, udvalgte

diagnoser 2009.

A) Lokale grundige

journalaudits på 79

indlæggelsesforløb

B) Tværsektorielle caseorienterede

audits med

deltagelse fra praksis,

kommuner og hospitaler,

6 forløb i alt.


Konklusioner fra analysen

1/2

• Langt størstedelen af indlæggelserne kunne være forebygget

tidligere i forløbet,

MEN: patienterne var syge, da de blev indlagt.

• Kommunerne er oftest opmærksomme på, at borgeren er

indlæggelsestruet og sætter mere hjælp på i ugerne op til en

indlæggelse,

MEN: det ender med en indlæggelse, for den ekstra indsats

der ydes er ”mere af det samme” og har ringe effekt (ift. at

undgå indlæggelse).

Kommunerne skal handle tidligere for at undgå

indlæggelser.


Konklusioner fra analysen

2/2

• Stor respekt for borgerens egen vilje vanskeliggør

forebyggelse af forværring i borgerens almentilstand

• Chancen for at forebygge ny indlæggelse gribes ikke på

hospitalerne ved udskrivelsen eller i kommunerne ved

modtagelsen (efter en udskrivelse).

• 40-60% indlægges uden for egen læges åbningstid (typisk

via Lægevagten)

• Samarbejde med egen læge er en udfordring for

hjemmeplejen og sygeplejen;

• Ringe tilgængelighed (telefonisk)

• Få ressourcer til akutte hjemmebesøg

• Lægen efterspørger kliniske observationer fra

sygeplejerskerne

• I det hele taget ingen indarbejdede rutiner for dette,

• 50% af auditforløbene på hospitalerne er genindlæggelser

• Heraf er 75% forebyggelige indlæggelser ved

primærindlæggelsen og genindlæggelsen.


Et eksempel….

• 82-årig kvinde, bor alene, har været enke i 11 år.

• Indlagt pga. væskemangel. Har været indlagt 1½ måned tidligere

pga. væskemangel.

• Der kommer en hjemmehjælper/sygeplejerske i hjemmet

2 gange dagligt.

• Indlagt natten mellem onsdag og torsdag af vagtlæge

• Har gennem 4-5 måneder haft et generelt dalende funktionsniveau,

konstateret af hjemmehjælper

• 3 dage før indlæggelse kontakter datteren hjemmeplejen og fortæller

at moderen har kastet op, og ikke er som hun plejer, bl.a. ret konfus.

• 2 dage før indlæggelse kontakter egen læge visitationen for at få

ekstra hjælp, indtil han har mulighed for at besøge hende i hjemmet.

= 5 konkrete muligheder for at forebygge indlæggelsen


P r o b le m s t illin g

I n t e r v e n t io n

D ia g n o s e r d e r f o r e b y g g e s

K o m m u n a l t r ia g e , m e d æ n d r in g s s k e m a t il

s y s t e m a t is k o p f ø lg n in g p å æ n d r in g e r i

b o r g e r e n s h e lb r e d s t ils t a n d

F o r e b y g g e ls e p å la n g s ig t f o r

a t u n d g å in d læ g g e ls e r

I n t r o d u k t io n s k u r s u s i d e n m o t iv e r e n d e

s a m t a le ; e t r e d s k a b t il b o r g e r e m e d s t æ r k

e g e n v ilje

T v æ r f a g lig e m ø d e r

( s a m a r b e jd e m l. k o m m u n e o g e g e n læ g e o m

p la n o g in d h o ld , d e r k a n f o r h in d r e e n

in d læ g g e ls e )

S y g e p le je r s k e t a s k e r ; t il k v a lif ic e r in g a f

h je m m e s y g e p le je r s k e r n e s k lin is k e

o b s e r v a t io n e r

D e h y d r e r in g

L u n g e b e t æ n d e ls e ,

U r in v e js in f e k t io n e r ,

O b s t ip a t io n

B r u d

( K O L ; t ilv a lg f o r

h v e r k o m m u n e )

S a m a r b e jd e m e lle m h o s p it a le r n e s

ilt s y g e p le je r s k e r o g k o m m u n e r n e s

h je m m e s y g e p le je r s k e r

K o m p e t e n c e u d v ik lin g ; t id lig o p s p o r in g o g

f o r e b y g g e ls e a f K O L o g lu n g e b e t æ n d e ls e

K O L o g lu n g e b e t æ n d e ls e

( h o s K O L - p a t ie n t e r )

H o s p ita le r n e t æ n k e r ik k e i

f o r e b y g g e ls e a f n y e

in d læ g g e ls e r , n å r p a t ie n t e n

e r in d la g t

S y s t e m a t is k m o b ilis e r in g u n d e r in d læ g g e ls e ,

f o r a t f o r h in d r e f o r v æ r r in g i b o r g e r e n s

f u n k t io n s n iv e a u – o g d e r m e d ø g e r is ik o e n f o r

g e n in d læ g g e ls e r

F o r e b y g g e ls e s v e jle d n in g t il p a t ie n t / p å r ø r e n d e

o g h je m m e p le je / - s y g e p le je v e d u d s k r iv e ls e

D e h y d r e r in g

L u n g e b e t æ n d e ls e ,

U r in v e js in f e k t io n e r ,

O b s t ip a t io n

B r u d

K O L

I n f o r m a t io n t il k o m m u n e r n e v e d k o r t e r e

in d læ g g e ls e r o m , a t p t t . h a r v æ r e t in d la g t m e d

e n f o r e b y g g e lig d ia g n o s e

M a n g e f o r e b y g g e lig e

in d læ g g e ls e r o g

g e n in d læ g g e ls e r e r h e n v is t

a f L æ g e v a g t e n – u d e n f o r

e g e n læ g e s å b n in g s t id

I n f o r m a t io n t il L æ g e v a g t e n o m k o m m u n e r n e s

b e r e d s k a b v e d b e h o v f o r a lt e r n a t iv e r t il e n

in d læ g g e ls e

D e h y d r e r in g

U r in v e js in f e k t io n e r ,

O b s t ip a t io n

I n d ir e k t e k o n k lu s io n ; i m a n g e

a f d e f o r e b y g g e lig e f o r lø b e r

p a t ie n t e n o g s å b le v e t

b e h a n d le t f o r U V I

F æ lle s p r o c e d u r e f o r b e h a n d lin g a f o g

o p f ø lg n in g p å U V I , f o r k o m m u n e r , a lm e n

p r a k s is o g h o s p ita le r

U r in v e js in f e k t io n e r


P r o b le m s tillin g

I n t e r v e n t io n

K o m m u n a l tr ia g e , m e d æ n d r in g s s k e m a til

s y s te m a t is k o p f ø lg n in g p å æ n d r in g e r i

b o r g e r e n s h e lb r e d s t ils t a n d

In tr o d u k tio n s k u r s u s i d e n m o t iv e r e n d e

s a m t a le ; e t r e d s k a b til b o r g e r e m e d s tæ r k

e g e n v ilje

F o r e b y g g e ls e p å la n g s ig t fo r

a t u n d g å in d læ g g e ls e r

T v æ r fa g lig e m ø d e r

( s a m a r b e jd e m l. k o m m u n e o g e g e n læ g e o m

p la n o g in d h o ld , d e r k a n fo r h in d r e e n

in d læ g g e ls e )

S y g e p le je r s k e t a s k e r ; til k v a lif ic e r in g a f

h je m m e s y g e p le je r s k e r n e s k lin is k e

o b s e r v a t io n e r

S a m a r b e jd e m e lle m h o s p ita le r n e s

ilt s y g e p le je r s k e r o g k o m m u n e r n e s

h je m m e s y g e p le je r s k e r

K o m p e te n c e u d v ik lin g ; tid lig o p s p o r in g o g

f o r e b y g g e ls e a f K O L o g lu n g e b e t æ n d e ls e


P r o b le m s t illin g

I n t e r v e n t io n

S y s t e m a t is k m o b ilis e r in g u n d e r in d læ g g e ls e ,

f o r a t f o r h in d r e f o r v æ r r in g i b o r g e r e n s

f u n k t io n s n iv e a u – o g d e r m e d ø g e r is ik o e n f o r

g e n in d læ g g e ls e r

H o s p it a le r n e t æ n k e r ik k e i

f o r e b y g g e ls e a f n y e

in d læ g g e ls e r , n å r p a t ie n t e n

e r in d la g t

F o r e b y g g e ls e s v e jle d n in g t il p a t ie n t / p å r ø r e n d e

o g h je m m e p le je / - s y g e p le je v e d u d s k r iv e ls e

I n f o r m a t io n t il k o m m u n e r n e v e d k o r t e r e

in d læ g g e ls e r o m , a t p t t . h a r v æ r e t in d la g t m e d

e n f o r e b y g g e lig d ia g n o s e

M a n g e f o r e b y g g e lig e

in d læ g g e ls e r o g

g e n in d læ g g e ls e r e r h e n v is t

a f L æ g e v a g t e n – u d e n f o r

e g e n læ g e s å b n in g s t id

I n f o r m a t io n t il L æ g e v a g t e n o m k o m m u n e r n e s

b e r e d s k a b v e d b e h o v f o r a lt e r n a t iv e r t il e n

in d læ g g e ls e

I n d ir e k t e k o n k lu s io n ; i m a n g e

a f d e f o r e b y g g e lig e f o r lø b e r

p a t ie n t e n o g s å b le v e t

b e h a n d le t f o r U V I

F æ lle s p r o c e d u r e f o r b e h a n d lin g a f o g

o p f ø lg n in g p å U V I , f o r k o m m u n e r , a lm e n

p r a k s is o g h o s p it a le r


Resultater

Mål nr. 1:

Der er udviklet meningsfulde og anvendelige redskaber til

tidlig opsporing og indsats.

Ja, for nu taler vi om at forebygge indlæggelser, helt ud

blandt frontpersonalet – det gjorde vi ikke i 2010.

Konkret er der udviklet en triage-model, der understøtter

personalets tidlige opsporing og:

• Skaber øget refleksion.

• Skaber øget dokumentation

• Giver øget ansvar

”Første projekt i historien der har nået damen på gulvet”


Interventioner, vi ved mest om…..

• Triage

• Sygeplejerske-tasker

• KOL-kompetence-udvikling i primærsektor

• Systematisk mobilisering under indlæggelse

Interventioner vi har forventninger til…..

Forebyggelsesvejledning, til undervisningsbrug

• Guide til tidlig opsporing af urinvejsinfektioner


Triage

”Før projektet kunne det jo være et mål i sig selv at få

en borger indlagt. Nu er der meget større fokus på

at håndtere situationen i hjemmet, og for alt i verden

undgå at det bliver til en indlæggelse”.

• Erfaringer fra hjemmepleje;

- Redskab til tidlig opsporing

• Erfaringer fra plejecentre;

- Fastholde fokus og handling på forværring


Tilbageblik

• Vi har lært meget – og vi har lært det sammen

(den fælles analyse)

•Vi har haft succes med nogle interventioner –

primært i kommunerne

• (som konsekvens af ændret fokus)

•Vi har været begrænset af tid og vores eget

set-up

• (Lavthængende frugter & mange interventioner)


Perspektiver for et nyt projekt:

• Udvikle og udbrede en af interventionerne, den kommunale

triageringsmodel, så den kan anvendes på tværs af sektorer.

• Udvikle og afprøve modtagelse og behandling af ældre

medicinske patienter i sub-akutte ambulante tilbud som alternativ

til akutte indlæggelser -> mindre indgribende overfor patienten

og mere optimal udnyttelse af det akutte beredskab.

• Gerne i partnerskab med kommuner og almen praksis.

• Knytte almen praksis tættere i samarbejdet med at forebygge

indlæggelser – det planlagte forebyggende arbejde, snarere end

det akutte behandlende arbejde.


Evalueringsrapport + Bilagsrapport

http://www.hillerodhospital.dk/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=37274&query=forebyggelsesprojekt&hiword=FOREBYGGELSES

PROJEKTER%20FOREBYGGELSESPROJEKTERNE%20FOREBYGGELSESPROJEKTET%20FOR

EBYGGELSESPROJEKTETS%20forebyggelsesprojekt%20


Anne-Mette Sørensen

Sygeplejerske og underviser

Forebyggelsesenheden

Allerød Kommune


Triage et nyt arbejdsredskab

i kommunerne

Baggrunden for

indførelse af dette i

Allerød kommune


Triage

Formål

Systematisk at opspore/følge op på ændringer i

borgernes habitueltilstand, så tidligt som

muligt, så vi kan nå at forebygge en

indlæggelse

MÅL

Triage er et redskab til at inddele borgere, således

at de borgere med ændringer i deres habituelle

tilstand får øget fokus og målrettet pleje


Triage niveauer

Triage opdeler borgerne i 3 niveauer

Grøn: Habituel tilstand

Gul: En eller flere mindre ændringer

Rød: Ved udskrivelse fra hospital

Borgere hvor der er observeret

markante ændringer i habitueltilstanden.

Hvis hospitalsindlæggelse er truende


Triagemanual

Borgerens kontaktperson beskriver

habitueltilstanden ved hjælp af ændringsskema

Ved bare én observeret ændring gives der

tilbagemelding og der udarbejdes en

handleplan

Ved markante ændringer, gives der

tilbagemelding og der udarbejdes en udførlig

handleplan


Ændringsskema

Observer og reagér

Navn: Cpr.nr.: Dato:

TEMA Sæt kryds ved de svar der passer bedst Bemærkning

Psykisk og Socialt

Humør Glad/positiv Neutral Trist/negativ

Hukommelse God Svingende Glemsom

Social aktivitet Aktiv Lidt aktiv Passiv

Søvnproblemer Sjældent Af og til Ofte

Hjemmet

Hvordan ser hjemmet ud Meget ryddeligt Ryddeligt Mindre ryddeligt

Hvad klarer borger selv Blomster Sengeredning Affald

Opvask Toilet/bad Post

Hverdagsaktiviteter

Generelt initiativ fra borger Meget Lidt Passiv

Graden af hygiejne Velsoigneret Soigneret Mindre soigneret

Fysisk aktivitet Meget aktiv Aktiv Passiv

Fald Aldrig Af og til Ofte Obs! altid tilbagemelding ved fald

Spise og drikke

Appetit God Skal opfordres

Tørst God Skal opfordres

Vægt Holder vægten Tøj hænger

Fysiske klager

Afføringsmønster Ingen problemer Af og til forstoppelse Klager

Vandladning kontinent Inkontinent

Vejrtrækning Normal Åndenød, bevægelse Åndenød, hvile

Hoste Aldrig Af og til Ofte

Træthed Aldrig Af og til Ofte

Smerte Aldrig Af og til Ofte

Svimmel Aldrig Af og til Ofte


Implementering af triage

Det har været spændende og let opgave at

implementere triage

• Personalet giver udtryk for at de er blevet hørt,

da de selv deltog aktivt i journalaudits.

Hyppigste kommentarer omkring triagen

• Meget anvendeligt redskab

• Hurtigt at få overblik over de borgere der har

behov for øget fokus.


Tanker for fremtiden med triage som et

arbejdsredskab mellem hospital og

kommune

• Tæt samarbejde mellem kommunerne

omkring implementering og brug af Triage

• Derefter videreudvikling

More magazines by this user
Similar magazines