Velkommen - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Velkommen - Herlev Hospital

MEDICINSK

ENDOKRINOLOGISK AFDELING

J

Velkommen


M E D I C I N S K E N D O K R I N O L O G I S K

Velkommen til...

MEDICINSK ENDOKRINOLOGISK AFDELING

UNIVERSITETSSYGEHUSET I HERLEV

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Tlf.: 44 88 36 57

De er blevet indlagt til undersøgelse, pleje og behandling på

afdeling J 106. Personalet byder Dem velkommen.

Ved indlæggelsen er De blevet undersøgt og har fået skrevet

en journal. I denne fremgår planen for de undersøgelser, De

skal have foretaget. Efterhånden som resultaterne af undersøgelserne

foreligger, bliver De informeret om behandling og

det videre forløb.

Kontaktpersoner...

Læge....................................................................................

Sygeplejerske.....................................................................

Social- og Sundhedsassistent..........................................

3


M E D I C I N S K E N D O K R I N O L O G I S K

Kontaktperson...

Afdeling J106 har en kontaktpersonsordning. Den læge og sygeplejerske

eller social- og sundheds-assistent, som står anført

på forgående side, er Deres kontaktpersoner. Kontaktpersonerne

holder sig orienteret om Deres sygdoms-tilstand under

Deres indlæggelse.

Hvis De har et specielt ønske om uddybende forklaringer og

information om sygdom og behandling, har De mulighed for

at bede om en samtale med en af kontaktpersonerne. De skal

blot bede den sygeplejerske, som har dagens stuegang, om at

planlægge samtalen. Pårørende er velkomne til at deltage.

Vi beder Dem og deres pårørende overveje formålet med

samtalen, eventuelt skrive spørgsmål ned, som De ønsker at få

besvaret således, at den rette kontaktperson kan formidle de

informationer, De ønsker at få.

Pårørende...

Tæt samarbejde med pårørende er af stor betydning, hvorfor

gyldige telefonnumre til nærmeste pårørende bedes oplyst ved

ankomst til afdelingen

Udskrivelse...

Udskrivelse planlægges i samråd med Dem og evt. Deres

pårørende. Opfølgning af behandling efter udskrivelse kan

foregå enten hos Deres egen læge eller i vores daghospital. Vi

vil med Deres accept informere egen læge straks efter, De er

udskrevet fra afdelingen.

4


M E D I C I N S K E N D O K R I N O L O G I S K

Ambulatorium...

Kontrol af sukkersyge, stofskiftesygdomme og andre hormonsygdomme,

foregår i ambulatorier i behandlingsbygningen.

Dagafsnit Ja 106...

Hvis De ikke har behov for pleje hele døgnet og ikke har

afsluttet et undersøgelsesprogram, kan De fortsætte undersøgelserne

i vores daghospital, som er beliggende på samme

etage, som sengeafsnittet.

Sygeplejerskerne her sikrer de tidsmæssige aftaler til undersøgelser

og samtaler med læger.

Besøgstider...

Dagligt mellem kl. 15.00 - 19.00

Rygepolitik...

Sygehuset er principielt røgfrit. Der må kun ryges på markerede

områder. I afdelingen kan der ryges i opholdsstuen, men

vi henstiller til, at rygningen begrænses og at pårørende ikke

ryger under besøget.

Kioskvogn...

Kommer dagligt til afdelingen om formiddagen - undtagen

søndag

5


M E D I C I N S K E N D O K R I N O L O G I S K

Mobiltelefon...

Må gerne benyttes overalt på afdelingen.

Patienttelefon...

Hænger ved hovedgærdet. Der kan købes adgangskort til telefonen

i kiosken/kioskvognen.

Mønttelefon...

Findes ved indgangen til afdelingen.

Spørgsmål...

Har De spørgsmål til lægen eller plejepersonalet kan De, for

ikke at glemme dem, notere ned her:

6

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling . juli 2003

Grafisk formgivning: AV.funktionen . 10675

More magazines by this user
Similar magazines