14.01.2014 Views

DOMCB8F18E78178B331C125741D003DE9D29B2JAB.pdf - e-Dok

DOMCB8F18E78178B331C125741D003DE9D29B2JAB.pdf - e-Dok

DOMCB8F18E78178B331C125741D003DE9D29B2JAB.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6.1.22 Transoesofagal EKKO (Version: 3) Side 1 af 5<br />

Medicinsk Afdeling - Hospitalsenheden Horsens<br />

6. Kardiologi > 1. Retningslinjer > 22. Transoesofagal EKKO<br />

Forfatter:<br />

Versionsnr.: 3<br />

Lokation: 6006040<br />

Informationstype:<br />

Retningslinje<br />

Ikrafttrædelsesdato: 29-08-2013<br />

Revideret dato: 29-08-2013<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Karen Kaae Dodt<br />

Kvalitetsansvarlig: Karen Haahr Bagger Ersgard<br />

Ledelsesansvarlig: Thomas Hahn<br />

6.1.22 Transoesofagal EKKO<br />

Gælder for : 6006040<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

TEE foretages, når transthorakal EKKO ikke har kunnet belyse problemstillingen sufficient.<br />

Endokardit eller mistanke herom<br />

Mistænkt proteseklapdysfunktion<br />

Morfologisk uafklaret klapsygdom<br />

Mistanke om aortadissektion<br />

Forud for mitralballonvalvuloplastik<br />

Uafklaret embolikilde hos yngre < 50 år trods TTE eller hos patienter < 65 uden etableret<br />

prædisposition til cerebrovaskulær sygdom (hypertension, DM, carotisplaques, trombofili)<br />

Andet (rumopfyldende proces, kongenit hjertesygdom, hvor TTE ikke er nok)<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Læger der udfører TEE samt kardiologiske sygeplejersker, der assisterer hertil.<br />

Patienter der skal udredes med TEE.<br />

Definition af begreber<br />

Se tekst


6.1.22 Transoesofagal EKKO (Version: 3) Side 2 af 5<br />

Fremgangsmåde<br />

Inden undersøgelsen<br />

TEE bestilles på EKKO-henvisningsseddel efter aftale med overlægerne på kardiologisk afdeling<br />

Patienten skal udspørges om synkeproblemer, påvist esophagus sygdom eller nylig<br />

gastroesophagal kirurgi. Hvis dette er tilfældet, skal der forud for TEE gøres gastroskopi<br />

Patienten informeres grundigt om undersøgelsen med diskussion af risici og mulige komplikationer<br />

og udbytte af undersøgelsen, samt de implikationer, resultatet kan have. Patienten oplyses om<br />

sedering med Stesolid/Midazolam 1 mg/ml iv, samt svælganalgesi og efterfølgende faste i 1 time,<br />

samt køreforbud 12 timer efter undersøgelsen. Patiens samtykke efter informationen<br />

dokumenteres i EPJ<br />

Patienten udspørges om løse tænder, broer og protese, idet sidstnævnte skal fjernes under<br />

undersøgelsen<br />

Patienten skal have taget EKG, BT, Puls, SAT (resulaterne af disse føres ind i EPJ samt<br />

rutineblodprøver (hgb, trombocytter, INR og væsketal) før undersøgelsen, Der udleveres/tilsendes<br />

pjece<br />

Pt. faster i 4 timer forud for undersøgelsen<br />

Evt. præmedicinering kan efter aftale gives før undersøgelsen<br />

Ekg skal altid foreligge og forprøver til TEE skal altid foreligge (væsketal, INR, trombocytter,pp)<br />

Blodtryk og SAt måling skal altid foreligge<br />

Klargøring af stuen - foretages af sygeplejersken (gennemføres i Ekkorum, hvor der er findes<br />

hjertestopknap, hvis behov hentes genoplivningsudstyr på M2)<br />

Ekkoapparatet placeres ved pt. venstre side ved siden af lejet/sengen<br />

Sikre at cd-afspiller er klar til optagelse og at cd med patientdata påført med permanent maker er<br />

klar.<br />

Pt. label og dato i Ekko-bog, skriv TEE udfor pt.<br />

TEE proben sættes i EKKO-apparatet<br />

EKG kabel og elektroder gøres klar<br />

Der optrækkes:<br />

10 ml. NaCL<br />

2 ml Stesolid 5 mg/ml eller Midazolam 1 mg/ml (findes i medicinrum på M2)<br />

Lidokain gel/spray, cellestof, engangshandsker og bidering stilles klar<br />

Ilt, sug og ambupose i beredskab - tjekkes før opstart af undersøgelsen. Dette dokumenteres i<br />

Log-log.<br />

Der lægges blåt stykke på hovedpuden<br />

TEE Proben gøres klar med Ultracover (kondom) præpareres indvendigt med ultragel, ingen luft på<br />

spidsen af proben (se instruks ved apparatur)<br />

Yderste 10 cm af proben påsmøres Lidokain gel 2 % til lokalbesøvelse af svælget, alternativt<br />

anvendes lidokain spray til svælganalgesi<br />

Henvisning lægges ind på stuen hvis den er i papirform alternativt findes den i EPJ<br />

Patienten klargøres af sygeplejerske og læge sikrer sig at pt. er informeret om undersøgelsen og<br />

indikation herfor<br />

Navn og CPR nr. kontrolleres<br />

Pt. informeres om undersøgelsens forløb: Lokalbedøvelse/stesoli, hjælpe til med at synke<br />

proben, man kan ikke synke sit spyt, vejrtrækning gennem næsen. Resultatet af


6.1.22 Transoesofagal EKKO (Version: 3) Side 3 af 5<br />

undersøgelsen gives efter undersøgelsen<br />

Blodprøver, puls, BT og SAT kontrolleres og noteres i EPJ<br />

Der tages EKG<br />

Venflon anlægges (højre hånd)<br />

Monitorering påsættes, det sikres, at der er et godt EKG signal på skærmen<br />

Det sikres, at pt. er informeret om undersøgelsen og at pt. er fastende<br />

Undersøgelsen<br />

Undersøgelsen udføres med multiplan probe, der er påført beskyttende gummiovertræk. Husk<br />

ULTRAGEL.<br />

Der skal være ilt og sug på stuen samt ventilationspose.<br />

Patienten skal have velfungerende IV adgang til brug ved sedation og ved komplikationer.<br />

Patienten forsynes med bideskinne.<br />

Lægges i ve. Sideleje med let bøjet nakke.<br />

Under undersøgelsen skal der løbende foretages EKG monitorering, SAT måling, BT og puls.<br />

Der anvendes lokal svælganalgesi med lidocaingel 2%, der påføres de første 10 cm af proben<br />

alternativt lidokain spray til svælganalgesi.<br />

Let sedation med Stesolid 2.5-10 mg/Midazolam 1,25 - 7,5 mg efter behov ud fra lægens vurdering.<br />

Ved anvendelse af sedation skal der være umiddelbar adgang til antidot (f.eks. flumazenil 0.3-0.6 mg)<br />

Spidsen af proben skal være løs (ikke fixeret) ved indføringen.<br />

Ved persisterende modstand under indføringen af proben, skal undersøgelsen afsluttes og patienten<br />

gastroskoperes før nyt forsøg.<br />

Arbejdsgang punktvis<br />

Patienten gøres klar<br />

Patienten lejres på venstre side med håndklæde under hovedet, evt. med støtte i ryggen<br />

Der påsættes SaO2 måler<br />

Evt. tandproteser fjernes<br />

Patienten får bideskinnen i munden<br />

Stesolid/Midazolam indgives af sygeplejersken efter ordination fra lægen (som ovenfor anført)<br />

Der gives svælganalgesi<br />

Diverse<br />

Patienten støttes, mens proben føres ned i spiserøret ca. 30 cm<br />

Sygeplejersken står på modsatte side af lægen og støtter patienten under undersøgelsen<br />

Patienten observeres med respiration, bevidsthedsniveau, puls, hjerterytme på skopet, sekret i<br />

luftvejene<br />

Der forefindes hjertestopknap i begge ekkorum, hvor undersøgelsen udføres, hjertestopvogn<br />

findes på M2<br />

Ventilationsballon forefindes på stuen<br />

Udførende læge dokumenterer medicinindgift i medicinmodulet i Epj<br />

Efter undersøgelsen<br />

Diverse<br />

Patienten soigneres, evt. tandprotese isættes<br />

Patienten lejres i sideleje, hvis pt. stadig er sederet<br />

Patientens venflon fjernes


6.1.22 Transoesofagal EKKO (Version: 3) Side 4 af 5<br />

Patienten informeres om undersøgelses resultatet af lægen, evt. pårørende kaldes ind for at pt. og<br />

pårørende i fælleskab kan informeres, hvis muligt<br />

Patienten informeres om faste og tørste i 1 time efter undersøgelsen eller indtil pt. føler, at der er<br />

fuld kontrol af synkebevægelsen og fuldt følsomhed i svælget<br />

Patientens respiration og bevidsthedsniveau observeres individuelt efter undersøgelsen<br />

Patienten hjælpes om nødvendigt i tøjet (ambulante ptt.)<br />

Det vurderes, om patienten er vågen og klar til at tage hjem<br />

Evt. hjemtransport arrangeres<br />

Patienten må ikke selv køre bil hjem (ingen bilkørsel det første døgn), hvis der er givet stesolid<br />

Oprydning<br />

Stuen ryddes op og gøres klar til næste patient<br />

Proben rengøres: ultracover fjernes, proben aftørres med cellestof og afvaskes efterfølgende med<br />

lunken sæbevand og skylles efter med lunken vand, betjeningsstykket aftørres med hårdt<br />

opvredet klud<br />

TEE bordet gøres klar til ny undersøgelse.<br />

Kvalitetssikring<br />

Udstyret kontrolleres 2 gange årligt af Teknisk Afdeling, der dermed er ansvarlig for kvalitetssikring af<br />

apparatet. Evt. fejl meldes altid af ekko-personalet til teknisk afdeling. Apparatet skal ikke kalibreres.<br />

Teknisk Afdling kontaktes ved fejl på apparaturet<br />

Det sikres forud for anvendelse af apparatet, at personalet er introduceret til korrekt anvendelse. Al<br />

ekkokardiografiapparatur er af samme mærke fra GE: Vivid 6, Vivid 7 eller Vivid 9, hvilket er med til at<br />

sikre, at al personale har samme kompetencer i.f.t. de 4 ekkoapparater<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Patientdata med navn og cpr-nr indtastes i ekkoapparatet og undervejs sikres, at den nødvendige<br />

dokumentation med data gemmes på serveren, og ikke på det lokale apparat, der udprintes evt.<br />

billeder. Patientens samtykke til undersøgelsen, samt gennemførsel og resultat dokumenteres i<br />

EPJ<br />

Ansvar<br />

Personale der deltager i TEE<br />

Referencer<br />

Bilag 1<br />

Remedier på stuen


6.1.22 Transoesofagal EKKO (Version: 3) Side 5 af 5<br />

Venflonbakke inkl. kanyler og sprøjter og NaCL<br />

Medicinbakke indeholdende Stesolid 5 mg/ml, Flumazenil (0.1 mg/ml)<br />

TEE bord:<br />

TEE probe<br />

Ultracover<br />

Lidocaingel 2%<br />

Kapsel<br />

Engangshandsker<br />

Bideskinne<br />

2 store håndklæder<br />

Blåt stykke<br />

Cellestof el. lignende<br />

SAT måler<br />

Bt app.<br />

EKG app.<br />

Ilt/sug/ ambupose<br />

TEE skema

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!