Avedøre Stationsby Nord - Helhedsplan - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Avedøre Stationsby Nord - Helhedsplan - Hvidovre Kommune

BilagKB_121127_pkt.06_01 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord – Helhedsplan – Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning af indgangspartier og tagrenovering – Skema A ansøgning LBF Jnr. 375 Som byggeforretningsfører for Avedøre Boligselskab skal vi herved anmode Hvidovre Kommune om behandling og godkendelse af Skema A- ansøgningen vedrørende gennemførelse af helhedsplanen i Avedøre Stationsby Nord. Følgeskrivelsen er disponeret således: 29. oktober 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk CVR-nr. 56 81 59 10 Beboerservice Man - ons kl. 10.00-14.30 Torsdag kl. 10.00-18.00 Fredag kl. 10.00-12.00 Kontaktoplysninger Vibeke Gravlund, KAB Projektleder T 33 63 12 84 F 33 63 10 09 vib@kab-bolig.dk 1. Grundlag 2. Status på sagsbehandling i Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune 3. Beboerprocessen 4. Projektforhold 5. Økonomi – budget og finansiering 6. Tidsplan 7. Indstilling 1. Grundlag Den fysiske helhedsplan omhandler følgende projekter: 1. Badeværelsesrenovering i rækkehusene 2. Indgangspartier i etagehusene 3. Lejlighedssammenlægning (15 hybler) i etagehusene 4. Tagrenovering i etagehusene 5. Badeværelser i etagehusene Som grundlag for behandling af ansøgningen fremsendes følgende materiale jf. fordelingsliste af 17. oktober 2012: 1/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 1. Helhedsplan – Fysisk helhedsplan udarbejdet af Witraz arkitekter og Dominia A/S Rådgivende ingeniører i perioden fra 2008-2012 2. Skema A – renoveringsordningen af 29. oktober 2012 3. Skema A – øvrige arbejder/frivillige) af 29. oktober 2012 4. Landsbyggefondens budgetark af 10. oktober 2012 med fordeling af støttede og ustøttede arbejder 5. KAB’s finansieringsbudget af 10. oktober 2012 6. Tidsplan af 29. oktober 2012 7. Referat af boligorganisationens beslutning (eftersendes) 8. Referat af afdelingens beslutning (eftersendes) 9. Afdelingens godkendte årsregnskab 2011 10. Afdelingens seneste budget 2013 2. Status - behandling i Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune Da udarbejdelse af helhedsplanen har været længe undervejs, har jeg valgt at opliste den gennemførte sagsbehandlingen, korrespondancen og de møder der har været med henholdsvis Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune. Korrespondancen vedrørende helhedsplanen er i hele forløbet (2008-2012) sendt både til Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune. Den 26. juni 2008 fremsender KAB ansøgning om helhedsplan bilagt undersøgelsesprogram på de projekter, der foreslås indeholdt i helhedsplanen Den 9. juli 2008 fremsender Landsbyggefonden besvarelse på KAB’s ansøgning, og anbefaler, at arbejdet med helhedsplanen fortsætter og projekterne konkretiseres, samt orienterer om Fondens tidramme med, at et tilsagn tidsligst kan forventes modtaget 2012 Den 27. juni 2010 fremsendes tilstandsrapporter, registreringer, skitseprojekter, budgetter m.m. vedrørende badeværelser, indgangspartier, lejlighedssammenlægning af hybler i rækkehusene og tagrenovering til brug for Fondens behandling af indhold og finansiering af helhedsplanen Den 22. september 2010 besigtiger Fonden bebyggelsen, på mødet gennemgås det fremsendte materiale. Fonden ønsker fremsendt en uddybning/udvidelse af omfang af registreringer. specielt vedrørende badeværelserne i etagehusene og rækkehusene samt tagrenoveringen Den 20. juli 2011 supplerende materiale, registreringer m.m. fremsendes I oktober 2011 fremkommer afdelingen med et ønske om at sammenlægge yderligere 15 hybler i etagehusene. Rådgiverne skitserer på løsningen. Projektet indarbejdes i helhedsplanen. 2/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 Den 23. november 2011 afholdes møde med Landsbyggefonden om indhold/overblik i helhedsplanen samt finansiering af projekterne – støttede og ustøttede arbejder Den 6. januar 2012 fremsender KAB brev til Hvidovre Kommune vedrørende sammenlægning af 60 hybler med familieboliger i rækkehusene. Tilbagemeldingen på henvendelse var, at kommunen har behov for de 60 hybler og derfor ikke ønsker at nedlægge dem Den 24. maj 2012 fremsender KAB supplerende materiale/matrix med art og omfang samt revideret økonomi Den 13. september 2012 afholdes møde med Landsbyggefonden om fordeling af arbejderne mellem støttede og ustøttede/fordelte arbejder, og den 18. september 2012 holdes møde om endelig finansiering Endelig tilbagemelding om, at BOSSINF er åbent er modtaget den 11. oktober 2012. Den 24. oktober 2012 er der afholdt møde med Hvidovre kommune vedr. indhold af helhedsplanen og proces for sagsbehandlingen af skema A. De arkitektoniske og tekniske løsninger i helhedsplanen vil i den efterfølgende proces blive drøftet/aftalt nærmere med Teknisk Forvaltning i kommunen. 3. Beboerprocessen Det nedsatte byggeudvalg har indgået i et tæt samarbejde med de tekniske rådgivere fra Witraz arkitekter og Dominia A/S Rådgivende ingeniører samt administrationen om indhold i helhedsplanen. Byggeudvalget fortsætter arbejdet i de efterfølgende faser i byggeriet. Boligorganisationen har ligeledes været orienteret, og har godkendt indhold i helhedsplanen siden dens opstart i 2008. Den endelige helhedsplan, der ligger som grundlag for Skema A-ansøgningen, behandles og godkendes på deres organisationsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2012. Det er besluttet at fremlægge helhedsplanen til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i november 2012. Som aftalt fremsendes dokumentation på godkendelse i organisationen og beboernes behandling af helhedsplanen inden 20. november 2012. 3/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 4. Projektforhold Formål Formålet med at gennemføre den fysiske helhedsplan er at udbedre/hindre skimmelvækst, skabe et godt indeklima og bidrage til, at Avedøre Stationsby Nord bliver en attraktiv boligafdelingen, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende. De overordnede målsætninger er at skabe: Attraktive og velfungerende boliger med godt indeklima Bedre tilgængelighed og tryghed En grøn og bæredygtig boligafdeling med energivenlige løsninger Indhold Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder: 1) Badeværelser i rækkehusene Der er 546 stk. badeværelser i rækkehusene, hvor af driften, som følge af klager fra beboerne over skimmelsvamp m.m., har udført udbedring af flere badeværelser – ca. 25 stk. Badeværelserne i rækkehusene fremstår med nedslidte belægninger og misfarvninger på vægge og gulve, skimmelvækst, revnede fuger og mangelfuldt fald mod afløb. Væggene er beklædt med malerbehandlet væv, og væggene bag den malede overflade er meget opfugtet. Badeværelserne opfylder ikke gældende krav til vådrum, specielt overflader i vådrumszonen er en byggeteknisk kritisk løsning. Naturlig ventilation. Renovering af gulve og hulkehl – forskriftsmæssigt fald, vådrumsmembran og nye gulvklinker, vådrumsmembran og nye fliser på alle vægge. Ny mekanisk ventilation og nye vandinstallationer. 2) Indgangspartier i etagehusene Der er 62 indgangspartier i etagehusene. Som et led i at skabe tryghed og trivsel i adgangszonen har flere beboere i etagehusene givet udtryk for, at de ønsker indgangspartierne gjort mere trygge, imødekommende, lysere og med sikring mod kriminalitet. Indgangspartier udvides med udsyn og lys (større vinduer), lyse overflader, opsætning af dørtelefoner, grøn port – den fælles adgangssti beplantes, dør mellem foyer og opgang fjernes, belysning ved indgangsdøre og dørtelefon samt belysning langs den fælles sti, belægning og husnummer. Beboerne skal inddrages i udformninger, og en prøveopgang er aftalt udført. 4/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 3) Lejlighedssammenlægning i etagehusene Der er i alt 176 stk. hybler i hele Avedøre Stationsby – Nord og syd. I etagehusene afdeling Nord er der 15 stk. små 1-rums hybler uden køkken, de har ensidigt lysindfald og de fremstår i meget dårlig stand. Boligerne opleves meget små – ca. 17 m 2 , men ifølge BBR oplysninger fremgår det, at de har et areal på 26,9 m 2 (det skyldes andele af fællesarealer, trapper m.m.) Afdelingen ønsker at få nedlagt og sammenlagt disse små utidssvarende hybler med de omkringliggende boliger, således at der kan indrettes familieboliger i stedet for. Badeværelse nedlægges, og der åbnes mellem køkken og forstue, og dør isættes. Udover størrelsen og tilstanden af boligerne, vurderer administrationen og afdelingsbestyrelsen, at forholdene i boligerne ikke er i orden, så de for nuværende og på sigt kan tilbydes dagens unge studerende. Endvidere har afdelingen en del problemer med at beboerne i de 2 forskellige typer boliger har forskellig adfærd/dagsrytme. Det skaber en del uro og utilfredshed mellem beboerne, som afdelingen meget gerne vil være foruden. De 15 stk. nye familieboliger vil efter sammenlægningen fortsat være 3- rumsboliger, med en størrelse på 26,9 + 77 m 2 = 103,9 m 2 . Indretningen foreslås udført således, at boligerne indrettes med et stort lyst køkken/ alrum, renoveret badeværelse og 2 gode værelser. Der vil ikke være nogen huslejestigning som følge af sammenlægningen, men de nye boliger på 103 m 2 x 926 kr. vil have en månedlig husleje på 8.018 kr. pr. måned ekskl. forbrug. 4) Tagrenovering i etagehusene I forbindelse med bearbejdningen af projekterne i helhedsplanen og vurderingen af de samlede behov for opretningen i bebyggelsen, og for dermed at skabe et overblik over afdelingens økonomiske situation og husleje, blev der igangsat en registrering af tagene og udarbejdelse af en byggeteknisk rapport. Af rapporten fremgår, at taget er i en betydelig dårligere tilstand end forventet. Taget er partielt utæt pga. revner/knækkede tagplader, mangelfuld fastgørelse, tagkonstruktionerne – spær/åse opfylder kun lige gældende normer, taget er ikke forskriftsmæssigt udluftet, manglende snefang, utætte taggennemføringer og ødelagt isolering forringer varmeisoleringsevnen. Partielle reparationer er aftalt udført, således at sagsbehandling af helhedsplanen kan færdigøres i LBF, og alle projekter og huslejekonsekvenser 5/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 kan fremlægges samlet for beboerne. Renovering af taget kan herefter udføres i forbindelse med de øvrige godkendte arbejder i helhedsplanen. Afdelingen er efter opstart af helhedsplanen fremkommet med et ønske om at få solceller indbygget i taget i forbindelse med tagrenoveringen. 5) Badeværelser i etagehusene Der er i alt 473 stk. badeværelser i etagehusene. I løsningen af badeværelsesrenoveringen fra 1997-98 er overgangen mellem gulv/hulkehl ikke udført forskriftsmæssigt og er et risikoområde, da den er udført med en betonkant beklædt med vandretliggende gulvklinker, og derfor ikke bortleder vandet og fuger, revner og vægge opfugtes. Der forekommer skimmelvækst i enkelte badeværelser, der ligger på grænsen mellem og skadelig. Overgang mellem gulv/hulkehl udbedres, og ventilationsanlægget justeres, så natsænkning frakobles. 5. Økonomi – budget og finansiering Budget Med baggrund i rådgivernes kalkulation af håndværkerudgifterne samt fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder har KAB beregnet omkostningerne, således at det samlede anlægsbudget for helhedsplanen er indarbejdet i Landsbyggefondens budgetskema. Se vedlagte bilag 4 og 5. Den samlede anlægsramme udgør i alt 198.489.260 kr. inkl. moms, fordelt med 119.473.941 kr. til opretnings-, miljø og ombygnings- samt tilgængeligheds arbejder og 79.015.318 kr. til ustøttede arbejder. Finansiering Finansiering af helhedsplanen er drøftet og aftalt med Landsbyggefonden som følger: Renoveringsstøttesag, anskaffelsessum, støttede lån ca. 119.500.000 kr., ydelse 1. fulde år er ca. 4.370.000kr. (vil blive reguleret med endeligt ydelsesark). Ustøttede arbejder, ustøttede lån, ramme andel af anskaffelsessum ca. 70.000.000 kr., 7 % ydelse ca. 4.900.000 kr./år. Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 926 kr./m 2 /år. 6/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 Landsbyggefonden støtter afdelingen, således at gennemførelse af helhedsplanen vil medføre 0 kr. i huslejestigning. Huslejestøtten aftrappes efter gældende regler. 6. Tidsplan Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan, se bilag 6: Organisationsbestyrelsens godkendelse af helhedsplanen 24. oktober 2012 Skema A-ansøgningen fremsendes 29. oktober 2012 Ekstraordinært afdelingsmøde 15. november 2012 Skema A-tilsagn fra kommunen 27. november 2012 Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 20. december 2012 Projektering januar til august 2013 Udbud og licitation august til november 2013 Skema B-ansøgningen fremsendes til Hvidovre kommune december 2013 Skema B tilsagn forventes januar 2014 Byggeperiode (24 mdr.) Forventet februar 2014 til februar 2016 7. Indstilling Hvidovre Kommune anmodes om at godkende Skema A- ansøgningen for helhedsplanen i Avedøre Stationsby Nord med en samlet anlægsramme på 198.489.260 kr. Hvidovre Kommune ansøges om at godkende den vedlagte finansiering. I denne forbindelse anmodes Hvidovre Kommune om at meddele tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til gennemførelse af helhedsplanen. Hvidovre Kommune godkender af 15 stk. hybler i etagehusene nedlægges, og sammenbygges med de omkringliggende boliger. Boligorganisationens ansøgning bedes efter endt behandling sendt til Landsbyggefonden med Kommunens beslutninger. Landsbyggefonden har modtaget kopi af nærværende skrivelse inkl. bilag til deres sagsbehandling. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, eller der er behov for drøftelse af sagen, evt. ved afholdelse af et møde, er I velkomne til at kontakte un- 7/8


BilagKB_121127_pkt.06_01 dertegnede Vibeke Gravlund på tlf. 33 63 12 84 eller på mail vib@kabbolig.dk. Med venlig hilsen Vibeke Gravlund 8/8

More magazines by this user
Similar magazines