Rødovre Station - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Rødovre Station - Hvidovre Kommune

54 Terminalsamarbejdet . Rødovre Station

Udarbejdet af Public Arkitekter & Incentive Partners

Etapevis udførelse

I anlægsfasen er det imidlertid ikke altid hensigtsmæssigt at starte med

det tiltag, der giver den største forventede brugertilfredshed i forhold til

anlægsomkostninger.

I det følgende er tiltagene fra de forrige sider derfor inddelt i etaper, hvor

det ses hvor på terminalen der arbejdes, den samlede anlægssum for

etapen, hvilke tiltag der er indeholdt, samt endeligt hvor meget forventet

øget brugertilfredshed, der vil komme ud af etapen.

Tiltagene er inddelt i etaper af flere grunde. Nogle tiltag bliver logistisk

nødt til at blive udført sammen med andre, og ved at samle flere

tiltag holdes omkostningerne nede. Derudover minimeres generne for

kunderne, da anlægsfasens længde afkortes, hvilket jo også har en stor

indflydelse på kundernes tilfredshed. Man kan derfor godt komme ud

for, at det er smartere at udføre en etape med en lavere forventet stigning

i brugertilfredshed før en etape med en større forventet stigning.

I skemaet ”Service-/kvalitetsniveau” ses det nuværende niveau samt

effekten af etaperne indenfor de seks temaer. Her kan rapportens resultater

bruges på en anden måde, for hvis man i stedet ønsker at højne

niveauet indenfor et specifikt tema, kan man aflæse hvilken etape, der

har den største effekt på dette. Effekten af etaperne skal dog holdes op

imod etapens anlægssum.

Etape 1 Denne etape forbedrer forholdene på perronerne med øget

vedligehold og renovering af sammensunkne asfaltbelægninger. Der

anlægges ledelinjer og belysningsniveauet øges. Etapen har en særlig

effekt på øget tryghed og trafiksikkerhed for gående på perron.

Etape 2 Her fokuseres der på fodgængertunnelen under sporene med

en gennemgribene rengøring og en øget belysning. Der anlægges

ledelinjer og skiltningen optimeres.

Etape 3 Den tredje etape tager hånd om terminalens egentlige

problemer med den store forplads og busterminal mod nord. Bussernes

afvikling omdisponeres, og bilparkeringen tilpasses. Forplads

nord moderniseres med ny belægning, belysning og beplantning og

ødelagte cykelstativer udskiftes med nye.

Etape 4 I den sidste etape forbedres forholdene på forpladsen ved

Immerkær med nye belægninger og renoverede cykelparkeringer. I

samme forbindelse omlægges rampen, så den lever op til anbefalingerne

for tilgængelighed. Der anlægges også ledelinjer.

Etape 1: 0,8 mio. kr. Etape 2: 0,4 mio. kr. Etape 3: 6,9 mio. kr. Etape 4: 3,2 mio. kr.

1 2 3 11 3 6 11 1 3 4 7 8 10 11 1 3 5 9 11

Forventet øget brugertilfredshed i forhold til anlægsmkostninger Forventet øget brugertilfredshed i forhold til anlægsmkostninger Forventet øget brugertilfredshed i forhold til anlægsmkostninger Forventet øget brugertilfredshed i forhold til anlægsmkostninger

Etaperne behøves ikke blive udført i denne rækkefølge

Det skal bemærkes at alle fire etaper kan udføres uafhængigt af hinanden,

hvilket betyder, at man sagtens kan ændre rækkefølgen af dem.

Etapernes rækkefølge er et udtryk for en prioritering efter mest mulig

øget kundetilfredshed i forhold til anlægsomkostningerne.

Alternativt kan man fokusere på hvilket tema man ønsker forbedret. I

alle tilfælde vil det da være etape 3, at man skal starte med.

Forventede effekter

Når alle fire etaper er udført vil terminalen ved Rødovre Station være

kommet op på et højt niveau indenfor alle seks hovedtemaer med

en gennemsnitlig score på 8,0 (gennemsnittet i dag er 4,9). Det skal

bemærkes at niveauet indenfor trafikinformation bliver relativt lavt, da

det anbefales at afvente erfaringerne fra Trafikinformations Udviklings

Samarbejdet.

Service- / kvalitetsniveau

Niveau før ombygning Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

Meget dårligt Dårligt Acceptabelt Godt Meget godt

Trafiksikkerhed

Adgangsforhold for gående

Adgangsforhold for cyklister

Adgangsforhold for bilister

Skift mellem transportmidler

Busser og tog

Øvrige transportmidler

Ventefaciliteter

Overskuelighed

Tryghed

Tilgængelighed for handicappede

Bil og cykelparkering

Parkeringsforhold, cykler

Parkeringsforhold, biler

Trafikinformation

Skiltning

Realtid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

More magazines by this user
Similar magazines