Udkast til forpagtningsaftale - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Udkast til forpagtningsaftale - Hvidovre Kommune

Bilag KFU 12-09-04 Pkt.06-01

Forpagtningsaftale

mellem

Hvidovre Kommune

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

(herefter benævnt bortforpagteren)

&

HIF Gamle Kæmper

Sollentuna Alle 1-3

2650 Hvidovre

(herefter benævnt forpagteren)

§1 Lokaler og inventar:

Aftalen omhandler følgende i lokalet Gammel Klubhus Hvidovre Stadion (stueetage øst):

Køkkenområde, serverings- og kioskområde samt køkkendepot 85,7 m2 (jf. bilag)

Der må ikke opsættes nogen form for spilleautomater i lokalerne.

Inventar i cafeteriaet er anskaffet af forpagteren og tilhører denne.

§2 Navn:

Cafeteriaet i lokalerne drives under navnet ” Cafeteriaet Gl. Klubhus”.

§3 Forpagtningsperiode:

Forpagtningsperioden løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017, hvor forpagtningen

ophører uden opsigelsesvarsel. Forud for forpagtningsperiodens udløb vil parterne dog kunne

begære aftalen genforhandlet med henblik på en forlængelse af forpagtningsperioden.

Forpagtningen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Forpagtningen opsiges øjeblikkeligt i tilfælde af misligholdelse af forpagtningsaftalen.

§4 Eneret:

Forpagteren har eneret til cafeteriavirksomhed og til salg af hertil relaterede varer i Cafeteria Gl.

Klubhus. Denne virksomhed kan bestå af salg fra cafeteriadisken, automater eller andre

formålstjenlige steder i cafeteriaet.

Forpagtningen kan ikke – hverken helt eller delvis - overdrages eller fremlejes til andre.


Bilag KFU 12-09-04 Pkt.06-01

§5 Vedligeholdelse:

Forpagteren skal varetage vedligeholdelsen og udskiftningen af inventar.

Forpagteren skal varetage den almindelige indvendige vedligeholdelse af de lokaler, der er

omfattet af forpagtningsaftalen. Vedligeholdelsen(renovering) af lofter og gulve påhviler

bortforpagteren.

Ændring af det bestående må kun foretages med bortforpagterens samtykke.

Den øvrige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af vand- og varme installationer, belysning

og andre elektriske installationer påhviler bortforpagteren.

Lokalerne skal til enhver tid fremtræde i god og vedligeholdt stand.

Eventuelle krav fra sundhedsmyndighederne påhviler det forpagteren, at opfylde. Krav vedrørende

lokalernes bygningsmæssige forhold påhviler det derimod bortforpagteren at opfylde.

Bortforpagteren foretager en gang årligt, eller så ofte det skønnes nødvendigt, syn over det

forpagtede. Hvis det viser sig, at forpagteren har forsømt sin vedligeholdelsespligt, eller der er

opstået skader, som forpagteren er ansvarlig for, kan bortforpagteren lade de fornødne

reparationer udføre på forpagterens regning, hvis skaderne ikke afhjælpes inden for en af

bortforpagteren fastsat frist.

§6 Åbningstider:

Forpagteren har ret til at holde åbent i perioden 1. april – 1. november

Forpagteren kan udenfor sæson holde lejlighedsvis åbent.

Forpagteren skal holde åbent ved stævner, kampe eller andre arrangementer.

I åbningstiden skal der være en myndig person til stede i cafeteriaområdet med kendskab til og

ansvar for virksomhedens drifts.

§7 Vareudvalg:

Vareudvalget skal være varieret med bl.a. udbud af sunde fødevarer.

§8 Skiltning:

Fast skiltning og udsmykning må kun finde sted med bortforpagterens samtykke.

§9 Øvrige bestemmelser vedrørende brugen af det forpagtede:

I virksomhedens drift skal forpagteren overholde gældende love og vedtægter og skal desuden

sørge for god og passende orden.

Bortforpagteren foretager rengøring i de forpagtede lokaler med undtagelse af køkkenområdet og

depotet. I serveringsområdet skal forpagteren sørge for oprydning, før cafeteriaet forlades ved

åbningstidens ophør.

Forpagteren skal rette sig efter de anvisninger, der måtte blive givet af bortforpagteren vedrørende

opfyldelse af forpagtningsaftalen.


Bilag KFU 12-09-04 Pkt.06-01

Bortforpagteren kan inspicere de lokaler, der er omfattet af forpagtningsaftalen.

Hvidovre Stadion er tildelt den Grønne Nøgle. Forpagteren forpligter sig til at efterleve kravene iht.

denne, herunder bl.a. anvendelse af sparepærer. Indkøb af hårde hvidevarer skal aftales og

godkendes af Hvidovre Stadion.

§10 Forpagtningsafgift:

Der betales ingen forpagtningsafgift.

Efter forpagterens generalforsamling sendes det godkendte regnskab til bortforpagteren til

orientering.

På forlangende skal bortforpagteren have adgang til at se forpagterens regnskabsmateriale.

§11 Betaling for el, vand og varme:

Som betaling for forbrugsafgifter (el, vand og varme) opkræves en prisreguleret ydelse, der pr. 1.

januar 2012 udgør 309 kr. pr. måned. Ydelsen reguleres hvert år pr. 1. januar.

Betalingen forfalder månedsvis bagud.

Forpagteren er fritaget for betaling i juli hvert år.

§12 Forsikring:

Forpagteren skal i fornødent omfang sørge for forsikring af inventar og service mod brand og

indbrudstyveri.

Bortforpagteren frasiger sig et hvert ansvar i forhold til forsikring ved indbrud.

§13 Bevilling:

Forpagteren sørger selv for tilvejebringelse af fornøden bevilling til driften.

§14 Misligholdelse af aftalen:

Misligholder forpagteren i væsentlig grad forpagtningsaftalen, kan bortforpagteren straks og uden

opsigelse hæve forpagtningsforholdet. Forpagteren skal erstatte bortforpagteren de omkostninger

eller tab, som måtte opstå som følge herfra.

Værneting i forbindelse med eventuel retssag vedrørende denne aftale er i Glostrup Ret.

Hvidovre, den


Bilag KFU 12-09-04 Pkt.06-01

Bortforpagteren:

__________________

Helle Adelsborg

Fg. Borgmester

________________

Lau Svendsen-Tune

Kommunaldirektør

Forpagteren:

_____________________

HIF Gamle Kæmper

More magazines by this user
Similar magazines