udkast - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

udkast - Hvidovre Kommune

EXO.EAU-MØDE 22.06.10 Pkt. 03.01

HVIDOVRE RÅDHUS - ØVERSTE ETAGE

ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

UDKAST

Dato: 08.06.2010

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Indholdsfortegnelse og sagens parter

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 1

Indholdsfortegnelse

Sagens parter

Indholdsfortegnelse og sagens parter............................................................. 1

Generel beskrivelse ......................................................................................... 2

Kravspecifikation............................................................................................. 2

Disponering...................................................................................................... 3

Bygningsdele.................................................................................................... 7

Akustik og belysning........................................................................................ 9

Energioptimering........................................................................................... 10

Budget og tidsplan......................................................................................... 11

Bilag 1 og 2..................................................................................................... 12

Bygherre:

Bygherrerådgiver:

Arkitekt og totalrådgiver:

Hvidovre Kommune - Teknisk Forvaltning

Høvedstensvej 45

2650 Hvidovre

Kuben Management A/S

Carl Jacobsens Vej 31, 3.

2500 Valby

Kontaktperson: Jesper Prip Sindberg

SITE A/S arkitekter

Tuborg Havnevej 18

2900 Hellerup

Kontaktperson: Martin Løkkegaard

Ingeniør:

(installationer og energi)

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Godthåbsvænget 4

2000 Frederiksberg

Kontaktperson: Betina Carstensen

Ingeniør:

(konstruktioner):

Anders Christensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevejen 377

2840 Holte

Kontaktperson: Dan Vöge

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 2

Generel beskrivelse

Hvidovre Rådhus består af flere bygninger, hvoraf den højeste indeholder 6

etager og fremstår som bygningsanlæggets markante element.

Ombygningen skal tage hensyn til bestående arkitektoniske kvaliteter, og

nye ønsker om lys, luft og udsigt.

Bygningen er oprindeligt opført i 1952-55 med Schønnemann og Brandi

som arkitekter og fremstår som et arkitektonisk tidstypisk og veldisponeret

Rådhus.

Klimaskærmen herunder vinduer og døre er utæt og med utilstrækkelig

varmeisoleringsevne. Udvendig metaltagbeklædning er nedbrudt. Klimaskærmen

ønskes efterisoleret og tagbelægningen udskiftet.

Den øverste etage (5. sal) er en tilbagetrukket penthouseetage med et samlet

etageareal på 280 m2 og med en omkringliggende terrasse på 150 m2.

Etagen indeholder i dag mødelokaler til brug for rådhusets medarbejdere og

gæster.

Nye krav til etagens disponering samt ønsket om en tiltrængt istandsættelse

er udgangspunktet for nærværende byggeprogram.

Hele eller dele af inventaret skal fornys, og skiltningen ligeledes. Navngivning

af mødelokalerne skal indgå i overvejelserne. De er i dag navngivet

med venskabsbyernes navne.

Tekniske installationer skal tilpasses og fornys i nødvendigt omfang. Dette

vil indeholde fornyelse af dele af ventilationsanlægget, nye integrerede el-,

belysnings- og AV-installationer samt tilpassede IT-installationer

Kravspecifikation

Der ønskes en tidssvarende og præsentabel indretning med en varieret

og fleksibel ruminddeling. Ét møderum skal kunne rumme 40 personer og

øvrige 5 møderum skal have forskellig størrelse. Ét mellemstort møderum

ønskes anvendt som kommunikativt eksperitarium/projektværksted og to

møderum skal fremstå som executive møderum (et stort og et mindre).

Varmeanlægget bevares i videst muligt omfang og vand- og afløbsinstallationer

tilpasses eksisterende hovedledninger.

Som servicefunktion til møderummene, skal der indrettes et anretterkøkken

med plads til service, køleskabe (heraf ét industrikøleskab), komfur, kaffemaskine

og opvaskemaskine.

Adgangsforhold til etagen ændres ikke, men der ønskes indrettet et nyt

handicaptoilet som et af i alt to toiletrum på etagen.

Plan, eksisterende forhold

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 3

Der ønskes foretaget en energioptimering i forbindelse med ombygningen,

og denne ses gerne at være synlig i forhold til omverdenen (signalværdi).

Disponering

Etagen adskiller sig på flere måder fra den øvrige bygning - funktionelt,

konstuktivt og materialemæssigt. Denne forskel søges forstærket i den nye

disponering i kraft af materialevalg, dagslysforhold og møblering.

døråbninger markeres, og af de i alt 2 toiletter, der etableres på etagen, skal

ét toilet indrettes med særlig handicapvenlig indretning. Nyt anretterkøkken

skal betjene etagen i forlængelse af rådhusets centrale kantinefunktion. Der

henvises til bilagene nr. 1 og 2 (plan- og snittegninger).

Der etableres rumlig fleksibilitet ved at adskille enkelte møderum med mobilvægge.

I den nordlige del af etagen indrettes to rum til executive møderum. Det

største rum møbleres med både traditionel mødeborde/stole og loungegruppe.

I den sydlige del af etagen indrettes et større rum til kommunikativt

eksperimentarium. Dette rum har adgang til anretterkøkkenet og kan sammenlægges

med det store møderum.

Eksisterende stålkonstruktion bevares

I dag anvendes etagen af maksimalt 100 personer samtidigt. Dette forventes

fastholdt, idet udvidelse af flugt- og adgangsveje vil være forbundet med

store økonomiske omkostninger.

Ny rumdisponering

Bygningens rationelle struktur med stor fleksibilitet i forhold til rumopdeling,

gør det muligt at ændre den nuværende indretning af etagen uden at

skulle ændre på de bærende og afstivende konstruktioner. Stålkonstruktionen

med søjler i et fast mønster bevares uændret, hvorimod de lette skillevægge

ændres til en ny rationel og rumligt optimeret indretning.

Tilgængeligheden for handicappede til etagen via trappe og elevatorer

fastholdes i den nuværende situation. På etagen skal der være niveaufri

adgang til alle rum og døråbninger skal have en fri bredde på min. 77 cm i

henhold bygningsreglementet. Af hensyn til svagtseende kan ganglinier og

Ny tæt og isoleret klimaskærm

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Generel beskrivelse, kravspecifikation og disponering

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 4

Møderumsafsnit med to lukkede mobilvægge

Afslappet lounge møbelgruppe

Flere møbeltyper i et rum

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 5

Møderumsafsnit med én åben mobilvæg

Spredte loungestole, fleksibelt

Bevægelse og dynamik

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 6

Møderumsafsnit med to åbne mobilvægge

Mobilvægge med whiteboardoverflade

Det uformelle og fleksible

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Bygningsdele

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 7

Tag og ydervægge

Eksisterende tag- og ydervægskonstruktion ønskes efterisoleret udvendigt

med ca. 200 mm mineraluld, der beklædes med ny metaltagbeklædning

(evt. zink eller genbrugsaluminium). Konstruktionen udføres vind- og damptæt

og med en U-værdi på makismalt 0,20 W/m2 K.

Nye vinduer og døre etableres i bygningens modul og med solvarmeafvisende

energiruder i klart glas. Udvendig solafskærmning etableres med

elektrisk styring.

Gulve

Eksisterende træ- og linoleumsgulve ønskes erstattet med nye lyse træ- eller

bambusgulve med lakeret overflade. Nye gulvbelægninger skal være

certificeret bæredygtige.

Terrasse

Terrassen omkring tagetagen efterisoleres og den vandtætte membran udskiftes.

Ny terrassegulvbelægning ønskes udført som træriste som eksisterende.

Nye terrassegulvbelægninger skal være certificeret bæredygtige.

Ved gavlen mod vest (tæt på udgangsdøren) ønskes etableret et halvtag til

ophold for rygere.

Lofter

Lofter i mødelokalerne skal være akustisk dæmpende i henhold til lovkrav

og belysning og ventilationsarmaturer kan indbygges i lofterne og/eller væggene.

Konstruktioner

Bærende og afstivende konstruktioner med påboltet skjult træunderkonstruktion

bevares uændret, og der ændres ikke på anvendelse og last.

Indvendige vægge

Nye skillevægge og mobilvægge skal udføres med R’w 48dB, som giver en

god lydisolering mellem møderummene og mod gangarealet. Nye indvendige

døre udføres som lyddøre (35 dB) og som branddøre (BD-30).

Eksisterende messingdørgreb ønskes genanvendt hvis det er muligt, da de

indgår i en sammenhæng med rådhusets øvrige etager.

Profilering af nye dørindfatninger kan eventuelt genetableres som de eksisterende

med et langsgående spor i midten. Dette vil markere adgangen til

møderummene og indgår som en del af flere hensyn til svagtseende.

Søjle som ikke kan fjernes

Væg som ikke kan fjernes

Bærende og afstivende elementer

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Bygningsdele

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 8

El-installationer

Eksisterende el- og belysningsinstallationer ombygges og tilpasses den nye

indretning. For at begrænse el-forbruget ønskes anvendt lavenergiarmaturer,

evt. LED, og hårde hvidevarer skal være lavenergiklasse A. Se endvidere

under afsnittet Energioptimering.

Der installeres smartboards i hvert møderum, og der skal være én overheadprojektor

på etagen som kan tilsluttes i alle møderum efter behov.

tværgående stænger eller lignende der vanskeliggør gulvrengøringen.

I det kommunikative eksperimentarium ønskes møbleringen i særlig grad at

kunne ændres efter behov (hæve/sænkeborde og hjul under borde og stole)

og vægfladerne beklædt med whiteboardoverflade. Rummets særlige funktion

bør tydeligt fremgå af rummets indretning og karakter, farvesætning og

lyssætning. Der ønskes en inspirerende, innovativ og kreativ indretning som

fremmer samspil og fælles processer i forbindelse med møder.

Ventilation

Eksisterende ventilationsanlæg ombygges og tilpasses ny indretning. Se

endvidere under afsnittet Energioptimering.

Indretningen skal understøtte det formelle såvel som det uformelle møde.

VVS-installationer

Der etableres nye vandinstallationer, herunder sanitet og armaturer, i nyt

anretterkøkken og nyt handicaptoilet. I handicaptoilettet installeres vandudtag

under vasken. Der ønskes anvendt vandbesparende sanitet og armaturer,

evt. med sensor. Eksisterende varmeanlæg kan bibeholdes i videst

muligt omfang.

Skiltning

Der ønskes installeret en oversigtsfladskærm (info om bookning mv.) og en

tv-fladskærm på væggen i hall’en ved elevatorer og trappe. Ved hvert møderum

ønskes installeres en mindre fladskærm med oplysning om rummets

navn og booking.

Møbler

Etagens møbler er nedslidte og forventes erstattet delvist med nye. Enkelte

mødeborde kan genanvendes. Nye møbler skal være fleksible. Mødeborde

bør kunne opstilles i flere kombinationer og i de mindre møderum kan de

evt. sammenstilles til runde borde. Der ønskes ikke stole med lavtsiddende

Kommunikativt eksperimentarium/

Projektværksted

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Akustik, belysning og kunst

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 9

Det er afgørende vigtigt for mødelokalernes funktion, at de er akustisk

regulleret, og at belysningen er tilpasset funktionen og understøtter rumligheden

og indretningen.

Akustik

Vægge og døre skal sikre lydisolering mellem mødelokalerne, og for at opnå

en tilfredsstillende lydisolering skal skillevægge og modulvægge udføres

med R’w 48dB og døre som 35 dB lyddøre.

Generel- og effektbelysning

Lofter og vægpaneler skal virke lydabsoberende, og møderummene skal

som minimum leve op til kravene om lydabsoption, efterklangstid mv. i bygningsreglementet

2008.

Belysning

Belysningen skal bestå af en grundbelysning i henhold til DS 700 samt en

nøje funktionstilpasset effektbelysning.

Effektbelysningen ønskes installeret i områder, der kræver særligt fokuseret

lys som eksempelvis kommunikative elementer (whiteboards, skilte, kunst

mv.) samt steder, der af rumlige og indretningsmæssige hensyn ønskes

belyst specielt.

Belysningen skal ikke hindre brug af projektor eller være i vejen for synsfeltet

mod lærreder, skærme mv.

Lysdæmpning af belysningen ønskes i møderummene.

Kunst

I det omfang at der ønskes kunstnerisk udsmykning på etagen, er det en

fordel at kunstneren indgår i planlægningsprocessen fra starten.

Smartboard

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Energioptimering

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 10

Klimaskærmen (tag og ydervægge) efterisoleres, og der etableres en tæthed

af klimaskærmen i henhold til bygningsreglement 2008. Nye vinduer

bør forsynes med energiruder med lave U-værdier, og der skal etableres

udvendig solafskærmning samt indvendig mørklægningsgardiner. Både

solafskærmning og mørklægningsgardiner bør kunne styres automatisk men

også fra fast tryk på vægge. Derved nedbringes varmeforbruget betydeligt

(ca. 2/5 af det nuværende varmeforbrug), og indeklimaet forbedres (mindre

kuldenedfald og jævne rumtemperaturer).

Der ønskes etableret ovenlys bagerst i mødelokaler, for dermed at forøge

tilgang af dagslys. Derved nedsættes el-forbrug til kunstig belysning.

Der kan også af energibesparelseshensyn etableret lysstyring af den kunstige

belysning i møderummene.

Eksisterende ventilationsanlæg ønskes udbygget hvis muligt, og der installeres

CO2 følere/styring og evt. varmegenvinding. En optimering af ventilationsanlægget

ved udskiftning af ventilatorer og bedre brugerstyring, vil give

en reduktion på ca. ¼ af det nuværende forbrug.

Der ønskes installeret et solcelleanlæg hvis muligt indenfor budgettets ramme.

Et anlæg med maksimal installeret effekt på 6 kW, og med en forventet

effektivitet på cellerne på ca. 130 W/m2 giver et max. solcelleareal på 46 m2

hvilket giver en samlet elproduktion på ca. 5750 kWh pr. år.

Synlighed – evt. ved montering af synlig måler der viser dagens optjente/

sparedeforbrug af el, evt. ved indikation af at lys om aftenen er optjent om

dagen, evt. lyskunst.

Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres

jævn-strøm. Strømmen ledes via samleboksen til inverteren

der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til

230 Volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter

ud til eget forbrug eller til det eksisterendene el-net.

Solcellerne ønskes, hvis muligt, integreret i taget.

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Budget og tidsplan

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 11

Budget

Håndværkerudgifter inkl. uforudseelige udgifter..............................6.451.000

Teknisk rådgivning og bistand............................................................... 637.000

Omkostninger....................................................................................... 512.000

I alt ekskl. moms, kr......................................................................7.600.000

Hvidovre Rådhus, Rådhushatten

Tidsplan

Projekteringstidsplan (uger)

Dato: 11.05.2010

2010/2011 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forslag Etablering af projekteringsgrundlag

Besigtigelse

Illustreret byggeprogram

Aflevering af illustreret byggeprogram

Projekt Forprojekt

Fremsende ansøgning om byggetilladelse

Hovedprojekt

Udbud

Kontraktforhandling

Udførelsestidsplan (uger)

2010/2011 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Byggeplads

Nedrivning og stillads/overdækning

Byggeri (klimaskærm og terrasse)

Aptering

Møblering og indflytning

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Bilag 1, side 1

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 12

Nord

Kommunikativt eksperimentarium

5. salsplan, ny indretning med lukkede mobilvægge, mål: 1:125

Executive møderum

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Bilag 1, side 2

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 13

Rumopdeling med én åben mobilvæg, mål: 1:125 Rumopdeling med begge mobilvægge åbne, mål: 1:125

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS


Bilag 2

Hvidovre Rådhus, øverste etage | Side 14

Snittegning, mål 1:100

SITE A/S Arkitekter • Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma A/S • Anders Christensen Rådg. Ingeniører ApS

More magazines by this user
Similar magazines