Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013

hvidovre.dk

Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013

BilagKFU_121002_pkt.04_01

Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

2013

Kommunalbestyrelsen ønsker at give borgerne en oplevelse af god kvalitet i kommunens service

og løbende forny den kommunale service i takt med udviklingen i det omgivende samfund.

Kvalitetskontrakten hér indeholder Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kvaliteten af Hvidovre

Kommunes opgavevaretagelse bør udvikles i det kommende år inden for de økonomiske rammer

defineret af kommunens budget for 2013.

Kvalitetskontrakten er bygget op med henblik på at skabe et overordnet overblik over de

fokusområder inden for kommunens større serviceområder, som Kommunalbestyrelsen vil give en

særlig prioritet i det kommende år. Det betyder, at Kvalitetskontrakten for 2013 som udgangspunkt

er bygget op med ét overordnet mål på hvert af serviceområderne. Derudover arbejder Hvidovre

Kommune løbende med udvikling af den kommunale service på en lang række andre felter, som

blot ikke er omfattet af denne kontrakt men fx af virksomhedskontrakterne for kommunens

institutioner o.a.

Serviceområde

Fokusområde

Mål

Biblioteker

At opkvalificere personalet i forhold til de ændrede krav, der stilles i

forbindelse med betjening af borgere. Eksempelvis behovet for

hjælp med digitale selvbetjeningsløsninger.

Veje til målet Vi vil benytte os af en gennemprøvet metode, som vi kalder 12

Ting+. Den bygger på 23 Things konceptet, der for nogle år siden

slog igennem i bibliotekssektoren internationalt, som en ny måde at

lave kompetenceløft, især i forhold til det digitale område. Der er

fokus på aktivering af interne kompetencer, sidemandsoplæring og

en lidt mere uformel og legende tilgang til læring. Dette kan

kombineres med mere regulære læringsaktiviteter, eksempelvis

foredrag.

Status for målopfyldelse

Opfølgning på målopfyldelse

At alle medarbejdere føler sig rustet til at møde borgere med behov

for hjælp i forskellige situationer i løbet af en arbejdsdag.

Kvalitative og kvantitative metoder, både struktureret i forhold til

medarbejderne, men også mere uformelt i den enkelte

vejledningssituation, hvor der kan hentes umiddelbar feedback fra

vores brugere.

Serviceområde

Fokusområde

Mål

Museer

Borgerrettede tilbud

Skabe kvalitative og innovative tilbud på Cirkusmuseet til museets

gæster (borgere og turister).

Tilbuddene skal skabe forståelse for cirkuskunsten hos gæsterne.

Samtidigt skal der være fokus på de sundhedsfaglige aspekter af

arbejdet med kunstarten. Cirkus handler bl.a. om koordination,

1


BilagKFU_121002_pkt.04_01

Veje til målet

Status for målopfyldelse

Opfølgning på målopfyldelse

styrke, smidighed og balance. I arbejdet med cirkus bliver

kropsforståelsen således øget og alle kan være med. Det

inkluderende aspekt er unikt for kunstarten og adskiller det fra idræt,

hvorfor det har et bredere potentiale.

Der skal ansættes en cirkusfaglig person på museet. Vedkommende

skal sammen med museets øvrige personale udvikle tilbuddene og

gennemføre dem.

Takket være et tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond er der blevet

ansat en artist. Tilbuddene er i fuld gang med at blive udviklet.

Tilbuddene vil løbende blive evalueret både med hensyn til det

kvalitative indhold samt hvor meget de bliver brugt.

Serviceområde

Fokusområde

Mål

Veje til målet

Status for målopfyldelse

Opfølgning på målopfyldelse

Stadion, idrætscentre og andre fritidsfaciliteter

Bedre udnyttelse af materiel, som bl.a. Hvidovre Kommune giver

tilskud til via f.eks. Engangspulje m.m. til foreninger og institutioner.

Afdække muligheden for at etablere en database, hvor de forskellige

foreninger og institutioner byder ind med, hvad de har af f.eks.

musikanlæg, borde, stole, telte m.m., som de kun bruger engang

imellem, og som andre evt. kan låne.

Det skal afklares om der er interesse i de forskellige foreninger og

institutioner på kultur- og fritidsområdet.

Det skal også afklares, hvor meget administration det kræver og

hvordan ødelagt materiale, erstatning m.m. håndteres. Her kunne

der søges inspiration fra biblioteksområdets håndtering af udlån og

beskadigede materialer.

At undersøge via mail og foreningsportalen, om der i vores

foreninger og institutioner, er interesse for opbygningen af en sådan

database.

Ud fra de indkomne svar, tage stilling til om interessen er stor nok,

og sammen med repræsentanter fra foreninger, og institutioner

planlægge, hvordan det skal fungere i praksis.

Serviceområde

Fokusområde

Mål

Veje til målet

Stadion, idrætscentre og svømmehaller

Borgere som grundet fysiske udfordringer er forhindret i at deltage

på Motionscenterets øvrige hold, og som har brug for mere

bevidsthed omkring bevægelse og åndedræt.

Holdbeskrivelsen:

Harmoni – træning for krop og sind.

Harmoni er en blanding af bevægelse og stræk med fokus på

åndedrættet. Der vil bl.a. være elementer fra EFFEKT, Pilates og

Yoga.

Alle øvelser laves langsomt med fokus på krops-bevidsthed og

kvalitet.

At få flere af kommunens borgere til at bevæge sig på trods af

diverse begrænsninger som kunne være relaterede til KOL, gigt,

kræft m.m.

I opstartsfasen tilbydes 1 hold om ugen. Borgerne gøres

opmærksomme på dette tilbud ved opslag i motionscentret,

2


BilagKFU_121002_pkt.04_01

motionscenterets hjemmeside, Hvidovre Avis og ved kontakt til

plejehjem og Sundhedscentret

Motionscenterets personale er opmærksomt på, at der skal tages

visse hensyn til målgruppen, men da personalet i forvejen har en del

erfaring med brugere med et ”skrøbeligt helbred” vurderes dette ikke

af være en hindring for at starte holdet. Personalet vil løbende tage

stilling til, om der er behov for mere viden på området, og evt. tage

kontakt til andre med viden indenfor de forskellige emner.

Status for målopfyldelse Målet er nået, når vi i et gennemsnit på 3 måneder har haft min 10

deltagere på holdet. Vi vil efterfølgende tage stilling til, om tilbuddet

skal fortsætte.

Opfølgning på målopfyldelse Løbende evaluering på holdet i form af spørgeskema samt

fremmødestatistik.

3

More magazines by this user
Similar magazines