anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 ...

hvidovre.dk

anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 ...

Cykelparkering i Hvidovre Kommune

- anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

01-02-2013

Sag: 11/12070

Disse anbefalinger er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2013

og af Ejendoms- og Arealudvalget den 30-01-2013.

Indledning

Mulighederne for at parkere cyklen er et vigtigt element i forhold til cyklisternes

oplevelse af, hvorvidt cykeltrafiknettet er attraktivt. Det er således

vigtigt, at man kan parkere sin cykel på en hensigtsmæssig måde, når man

er kommet frem til sit bestemmelsessted. God cykelparkering er både incitament

for at flere til at cykle, og for at de fleste parkerer deres cykler fornuftigt

Teknisk Forvaltning har formuleret en række anbefalinger vedrørende cykelparkering.

Anbefalingerne har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget og

Ejendoms- og Arealudvalget med henblik på, at anbefalingerne medtænkes

i fremtidige projekter, hvad enten der er tale om kommunale arealer eller

plan- og myndighedsforhold vedrørende ikke-kommunale arealer.

Når kommunen selv nyetablerer eller renoverer cykelparkering på egne

arealer, er der god mening i at gøre det på en måde og med et materiel,

som cyklisterne finder anvendeligt. På den måde undgås investering i cykelparkeringsanlæg,

der ikke anvendes efter hensigten.

Med anbefalingerne er det endvidere hensigten at udnytte mulighederne for

også at regulere etablering af cykelparkering på ikke-kommunale arealer

inden for de rammer, som lovgivningen udstikker. For ikke-kommunale arealer

er der to adgange til at regulere forholdene, henholdsvis lokalplaner og

byggetilladelser. I anbefalingerne er der således formuleret en standardiseret

redegørelsestekst samt minimumsnormer for cykelparkering med henblik

på indarbejdelse i kommende lokalplaner.

Anbefalingerne finder således anvendelse i principielt alle sammenhænge

med nyetablering og renovering af cykelparkering, både på kommunale

arealer og på ikke-kommunale arealer.

Nyetablering og renovering af cykelparkering i overensstemmelse med anbefalingerne

behøver ikke nødvendigvis at betyde en fordyrelse af projekterne.

Cykelparkeringsanlægs anvendelighed og kvalitet har således ikke

altid sammenhæng med prisen. Ved at indtænke disse anbefalinger ved

nyetablering og renovering kan undgås fejlinvesteringer, hvorved der kan

opnås besparelser på sigt.


Anbefalinger vedrørende udformning af cykelparkering

Der sondres mellem to typer cykelparkeringsarealer:

a) Langtidsparkering: Lokalitet, hvor cyklisterne henstiller deres cykler i

mere end to timer, og hvor de typisk har daglig gang, f.eks. ved uddannelsesinstitutioner,

idrætsfaciliteter, busstoppesteder og togstationer,

ved arbejdspladser og ved boligbebyggelser.

b) Korttidsparkering: Lokalitet, hvor cyklisterne henstiller deres cykler i

kortere tid under cirka to timer, f.eks. ved butikker, teatre og biografer

og ved gæsteparkering ved kontor- og serviceerhverv.

For langtidsparkering er følgende prioriterede anbefalinger for indretning af

cykelparkering:

1) Parkeringsarealerne er overdækkede.

2) Der tilbydes aflåste parkeringsområder, der eventuelt opdeles i flere

områder med hver sin nøgle.

3) Der tilbydes mulighed for opbevaring af hjelm/udstyr.

4) Parkeringsarealerne er placeret et synligt sted, helst belyst og gerne

overvåget.

5) Parkeringsarealerne er placeret så tæt som muligt på cyklisternes

endemål.

6) Parkeringsarealerne er i gadeniveau.

7) Der tilbydes supplerende faciliteter såsom mulighed for cykelvedligeholdelse

og ved større cykelparkeringsanlæg gerne i form af bemandet

cykelværksted.

For korttidsparkering er følgende prioriterede anbefalinger for indretning af

cykelparkering:

1) Parkeringsarealerne er i gadeniveau.

2) Parkeringsarealerne er placeret så tæt som muligt på cyklisternes

endemål.

3) Parkeringsarealerne er placeret et synligt sted og helst belyst.

4) Parkeringsarealerne giver plads til specialcykler.

5) Parkeringsarealerne er overdækkede.

6) Der er tydelig afmærkning og skiltning, der viser, hvor cykelparkeringen

er.

For både langtids- og korttidsparkering gælder følgende anbefalinger for

cykelstativernes udformning:

- Stativer, der støtter cyklens hjul, skal bestå af lodrette forhjulsholdere,

hvor forhjulsholderne er kileformede med en størrelse og en vinkel,

der giver mulighed for parkering af cykler med alle gængse

dæktyper (dækbredde mellem 23 mm og 60 mm).

- For stativer med forhjulsholdere skal afstanden mellem hver forhjulsholder

være mindst 60 cm ved vinkelret parkering og mindst 50

cm i tilfældet af skråparkering.

Side 2 af 6


- Stativer med forhjulsholdere skal samtidig sikre et tilstrækkeligt

fælgindgreb i forhjulet, således at cyklen ikke vælter, og forhjulet ikke

skades. Det skal samtidig tilstræbes, at forhjulsholderen ved almindelig

brug ikke kan skade lovformeligt fastmonterede cykellygter

foran på cyklen.

- Stativer, der støtter cyklens hjul, skal desuden være af robust kvalitet

for at undgå, at stativerne og især forhjulsholderne ikke knækker

eller deformeres ved almindelig brug.

- Lænestativer, der støtter cyklens stel, skal være robuste og stabile.

Afstanden mellem to lænestativer skal være mindst 100 cm og helst

125 cm, således at 2 almindelige cykler kan placeres mellem stativerne

og alternativt give plads til placering af 1 bred specialcykel

mellem stativerne.

- Stativer, der alene holder fast i cyklens styr, kan ikke tilrådes.

- Stativer med vandrette hjulholdere, der alene støtter den nederste

del af cykelhjulene, frarådes.

- Stativer i to etager bør kun benyttes ved særligt pladskrævende cykelparkeringsanlæg

og kun til langtidsparkering.

- Stativer skal som udgangspunkt opsættes til vinkelret parkering,

mens skråparkering kun bør anvendes i særlige tilfælde, hvor pladsforholdene

er trange.

- Alle former for stativer skal give mulighed for at låse cyklen fast.

- Der kan med fordel eksperimenteres med nye former for cykelstativer.

Pladskrav til cykelparkering

Nedenfor er givet nogle eksempler, der viser anbefalede basismål for cykelparkering.

Note: Lovmæssigt må cykler dog have en samlet

længde, inklusive f.eks. en anhænger, på op til 350

cm og en samlet bredde på 125 cm, f.eks. i tilfælde

med ladcykler.

Side 3 af 6


Note: Skråparkering

bør kun anvendes i

særlige tilfælde, hvor

pladsforholdene er

trange.

Side 4 af 6


Parkering til specialcykler, i form af f.eks. cykler med anhænger og ladcykler,

stiller særlige krav til pladsen og udformning af cykelparkeringen. Almindelige

cykelstativer kan sjældent anvendes af specialcykler, her er der

snarere behov for en tydelig afmærkning af parkeringsarealet, eksempelvis

ved opstregning af og symboler i parkeringsarealet. Herudover kan anvendes

lænestativer eller standere eller ringe i jorden, som cyklisten kan låse

sin cykel og/eller anhænger fast til.

Standardiseret redegørelsestekst og lokalplanbestemmelser

De nævnte anbefalinger er centrale i kommunens bestræbelser på at forbedre

parkeringsforholdene for cyklister og derigennem fremme brugen af

cyklen som transportmiddel.

Anbefalingerne bør bruges i en målrettet indsats fra det øjeblik de er blevet

vedtaget. Når der er tale om anbefalinger, har kommunen ikke en hjemmel

til at presse bestemte parkeringsløsninger igennem i forhold til private

grundejere. Her tæller kun de gode argumenter og en vedholdende indsats.

Hvis vi desuden ønsker at have en hjemmel, kan der optages bestemmelser

om cykelparkering i de kommende lokalplaner, hvor dette er relevant.

Begrænsningen er imidlertid, at det i så fald kun bliver de nyplanlagte områder,

hvor man kan opstille krav til cykelparkeringen, og inden for disse

områder kun når der skal ske nybyggeri eller væsentlige ændringer i anvendelsen.

Det foreslås, at vi indarbejder følgende tekst i redegørelsen i relevante,

kommende lokalplaner:

Der skal etableres cykelparkering ved bygninger og butikker med offentlig

adgang, eksempelvis ved uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale,

teatre og biografer, ved større arbejdspladser, ved etageboligbebyggelse

samt ved togstationer og busstoppesteder.

Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt muligt placeres i umiddelbar

tilknytning til indgangen til den pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen

ikke er synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes tydelig

henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen bør som hovedregel

være belyst, ligesom de bør være overdækkede, hvor dette er muligt

og ønskeligt.

Det foreslås desuden, at vi indarbejder følgende bestemmelse i relevante,

kommende lokalplaner:

Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal der anlægges

cykelparkering på egen grund til dækning af ejendommens behov. Antallet

af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet

der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer:

Side 5 af 6


Etageboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m 2 boligareal for etageboliger.

Ungdomsboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. kollegieværelse/ungdomsbolig.

Uddannelsesinstitutioner/skoler: 0,5 cykelparkeringsplads pr. studerende/elev.

Børneinstitutioner: 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m 2 etageareal.

Detailhandel: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal.

Forsamlingslokaler som f.eks. koncertsal, teater, biograf, café og

sportshal: 1 cykelparkeringsplads pr. 5 siddepladser.

Kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv: 1 cykelparkeringsplads

pr. 50 m 2 etageareal.

Offentlig service og administration: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m 2

etageareal.

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines