Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017

hvidovre.dk

Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017

BilagØU_130218_pkt.14_01

Økonomi- og Stabsforvaltningen

Økonomiafdelingen

Bilag til ØU den18 februar 2013

Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017

Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger

Administrativ tids- og

handleplan udsendes

Primo marts ØKA udsender administrativ tids- og handleplan

for det videre budgetarbejde. Eksempelvis

indgår beskrivelse af forløb om tekniske

korrektioner, lov- og cirkulære program, høringer

mv.

Beslutning om basisbudget og ØU 11. marts ØU beslutning om basisbudget.

anlægsramme

Såfremt det er muligt indregnes konsekvens af

demografiudviklingen, alternativt indregnes

konsekvenserne efterfølgende som teknisk

korrektion.

Indstilling om at tekniske korrektioner indregnes

administrativt, når disse kendes.

Indstilling om foreløbig anlægsramme.

Herefter kan budgetarbejdet påbegyndes i

forvaltningerne.

Kommunalpolitisk Topmøde, 21.-22. marts

KL

Regionale møder med ØUmedlemmer,

KL

2. april,

Roskilde

Økonomiudvalgets medlemmer inviteres til

debat om økonomiforhandlingerne for 2014.

Temamøde for KB 16. april Form og indhold afklares senere.

Befolkningsprognose 22. april Sag om befolkningsprognose forelægges ØU.

K98-møde 24. april Forberedelse af borgmestermøde d. 30.4 samt

1


BilagØU_130218_pkt.14_01

drøftelse af prognosen for regnskab 2013.

Borgmestermøde, KL 30. april Sammenfatning af drøftelserne på de regionale

møder samt drøftelse af prognose for regnskab

2013.

Økonomiudvalgsmøde,

Økonomirapportering

13.5 Forvaltningen fremlægger økonomirapporteringen

pr. 31.3. Rapporteringen skal

give et overblik over de nuværende og

kommende budgetmæssige udfordringer og en

drøftelse af eventuelle tiltag. Resultatet heraf

relateres tillige til budgetprocessen

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde,

Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes.

KL

Budgetseminar 14. juni Eventuel afholdelse af budgetseminar

Økonomiudvalgsmøde 11. juni Godkendelse af tekniske korrektioner, herunder

overførselsområdet.

KL’s pris og lønskøn indarbejdes.

Økonomiudvalgsmøde 10. juni Fællesmøde med Hoved-Med om budget 2014,

forud for ØU’s ordinære møde.

KL orienteringsmøder om

økonomiaftalen

Medio juni KL afholder orienteringsmøder landet over om

resultatet af økonomiaftalen. Forventes afholdt i

uge 25.

Økonomiudvalgsmøde 24. juni Det forventes at resultatet af økonomiaftalen

mellem KL og regeringen vil foreligge i uge 25.

På mødet gives orientering om indholdet i

aftalen.

Lov- og Cirkulæreprogrammet Juli Materialet udsendes til forvaltningerne med

henblik på beregning af konsekvenser.

Forvaltningernes beregninger drøftes med ØKA,

som efterfølgende samler LCP til sag, i

forbindelse med ØU’s 1. behandling.

Direktørmøder Primo august Dialogmøder mellem ØKA og direktører. Særlige

udfordringer drøftes.

Fagudvalgsmøder 12. og 13.

august

Drøftelse af budgetsituationen på udvalgets

område, set i lyset af økonomiaftalen mellem KL

og regeringen.

2


BilagØU_130218_pkt.14_01

Stillingtagen til udvidelses- og reduktionsforslag

Forslag til takster for 2014

På møderne behandles tillige halvårsregnskabet

på udvalgets område.

Økonomiudvalgsmøde,

økonomirapportering 30/6,

halvårsregnskab 2013

19. august På mødet vil forvaltningen fremlægge

økonomirapporteringen/halvårsregnskabet, der

tillige vil blive relateret til budgetprocessen.

Møde i Hoved-MED ?. august Budgetdrøftelse forud for ØU’s 1. behandling.

Høring af høringsberettigede

parter

Forud for

ØU’s 1.

behandling

K98-møde, KL 29. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse

af landsprognosen vedr. budget 2014 og

regnskab 2013.

Borgmestermøde KL 2. september Drøftelse af landsprognose vedr. såvel budget

2014 og regnskab 2013.

1.behandling af budget 2014 26.8. ØU

10.9 KB

Budgetseminar for

Kommunalbestyrelsen

13.9. I mødeplanen er der afsat tid til evt. afholdelse af

budgetseminar. Form og indhold afklares

senere.

K98-møde 17.9 Forud for borgmestermødet d. 19.9. samt

drøftelse af landsprognosen for budget 2014.

Borgmestermøde, KL 19.9 Drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2014.

Anbefalet frist for aflevering af

politiske ændringsforslag.

2.behandling af budget 2014

19.9 For at forvaltningen kan nå at

konsekvensberegne politiske ændringsforslag,

skal henstilles disse afleveret den 19.9. forud for

ØU’s 2. behandling.

23.9. ØU

8.10 KB

Tids- og procesplanen suppleres med aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen, så snart der

foreligger nyt herom.

3

More magazines by this user