Ældrerådets høringssvar til budget 2013 - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Ældrerådets høringssvar til budget 2013 - Hvidovre Kommune

HVIDOVRE ÆLDRERÅD For alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Til Social- og arbejdsforvaltningen

Hvidovre Kommune

Ældre- og Handicapafdeling

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Formand

Flemming Cramer-Larsen

Kontor: Hvidovrevej 253 B

2650 Hvidovre

Telefon 3649 6566

E-mail:

aeldreraadethvidovre@post .tele.dk

www.aeldreraadet.hvidovre.dk

11. august 2012

Høringssvar nr. 31/2012

Budget 2013

Budgetrapport 2011-16 - Basisbudget. Ældrerådet tager budgetrapporten til efterretning idet vi går

ud fra, at der alene er tale om pris- og lønfremskrivning af det bestående budget, og at det ikke

indeholder øvrige former for reguleringer.

Vi har noteret os, at man fra det politiske niveau har besluttet, at der skal gennemføres en

rammebesparelse i budget 2013 på 0,5% stigende til 2,0% frem til 2016. Konsekvensen inden for

SAF-området er en budgetreduktion på 3,84 mio.kr. i 2013. I udmøntningsforslaget har man friholdt

pleje- og daghjemsområderne samt foreningstilskud og frivillighedsmidler for besparelser, hvilket

er helt i overensstemmelse med vore tidligere fremsendte anbefalinger.

Vi kan ikke anbefale, at man forringer serviceniveauet for praktisk bistand i hjemmet, den

nuværende kvalitetsstandard skal fastholdes, ligesom vi ikke kan gå ind for indførelse af

robotstøvsugere i hjemmeplejen. Vi har tidligere redegjort for vores betænkeligheder ved

robotstøvsugere, og de informationer og oplysninger vi siden har modtaget fra forskellig side,

styrker os i denne holdning.

I forvaltningens bilag til aktivitetsudvidelse foreslås det, at man opretter 3 stillinger til varetagelse

af nye, pålagte opgaver i kommunen som følge af omlægning af socialpsykiatrien, hvilket medfører

en forøget udgift på 1,3 mio.kr. Vi finder det vigtigt, at der også i omlægningsfasen gives området

optimale vilkår, men vi går ud fra, at udgifterne bliver dækket via regionale midler.

Vi har noteret os, at takster for madservice, sommerudflugter, institutioner for ældre- og

handicappede samt Aktivitetscentret alene er fastsat ved fremskrivning af taksterne i indeværende

år. Vi skal dog anbefale, at man fastholder betalingen for sommerudflugterne til 200 kr., da

stigningen på 3 kr. vil give administrative problemer ved salget af billetterne. Der er kun tale om en

merindtægt på ca. 4.000 kr.

Vi skal ikke undlade at give udtryk for vores betænkeligheder vedrørende den fremtidige drift af

Aktivitetscentret, idet den oprindelige ide med et brugerstyret hus ikke længere fungerer.

Indførelsen af et månedligt kontingent på 100 kr. har medført, at en række af de tidligere brugere

har fundet alternative muligheder. Det har betydet, at der efter vore oplysninger er over 100

personer, der ikke længere kommer i Centret, ligesom der også er sket en væsentlig reduktion i

antallet af gæster til spisning.


HVIDOVRE ÆLDRERÅD For alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Ældrerådet har også gennemgået forslag til udmøntning af reduktionsprocenten på de øvrige

områder, og vi finder det betænkeligt, at det af forslaget fra Teknisk Forvaltning fremgår, at

reduktionsbeløbet på 534.000 kr. alene udmøntes fra det offentlige rum. Ældrerådet finder det

betænkeligt, at der slækkes på renholdelse af de offentlige fortove, cykelstier og veje. De beskrevne

konsekvenser med overfyldte skraldespande, griseri ved busstoppesteder, papir, glasskår og andre

efterladenskaber vil føre til øget risiko for cyklister og fodgængere. I det hele taget vil bybilledet

tegne et rigtigt dårligt visitkort. Vi kan ikke anbefale dette forslag specielt ikke set i lyset af de

forslag, der fremgår af investeringsoversigten.

Hvidovre Ældreråd kan heller ikke kan gå ind for reduktion i busdriften, et forslag, der specielt vil

ramme de ældre mennesker.

På Central- og Kulturforvaltningens område er alene på den samlede reduktion for 2013 på 477.500

kr., kan det virke som en overkommelig sag. Men i 2016 er udmøntningen næsten 2 mio. kr. Det vil

få en mærkbar virkning for foreningslivet, der er højt profileret i Hvidovre. Vi er betænkelige ved

beløbets størrelse, idet de mange besparelser vil ramme hårdt på foreningslivet og formentlig

reducere væsentligt i antallet af frivillige, der fratages deres muligheder for at udføre et fornuftigt

arbejde.

Hvidovre Ældreråd har også gennemgået investeringsoversigten for 2013-2016, og Ældrerådet

noterer med tilfredshed, at man på investeringsoversigten har optaget tilgængelighedsprojekter for

bygninger samt veje/pladser hver med 0,5 mio. kr. og projekter til renovering af lydsignaler ved

fodgængerovergange med 0,3 mio. kr. og renovering af busstoppesteder med 0,5 mio. kr.

Investeringer der især kommer de ældre til gode.

På det SAF-området skal vi stærkt anbefale, at der etableres et tidssvarende genoptræningscenter

samt en udvidelse af den kommunale genoptræning, ligesom vi kan gå ind for ændringer og

forbedringer for ældre og handicappede og udarbejdelse af en kapacitetsplan på ældreområdet. Vi

ser også gerne en afklaring af mulighederne for en om- og udbygning af plejecentret

Strandmarkshave.

Hvidovre Ældreråd har adskillige gange fremført ønske fra beboerne på Krogstenshave om

etablering af et fælles spisested, der kan bruges hele året, da det er almindelig kendt, at det øger

sundheden, når man sidder sammen og spiser.

Flemming Cramer-Larsen

Formand for Hvidovre Ældreråd

More magazines by this user
Similar magazines