Forslag til bekendtgørelse om ulovligt træ ... - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Forslag til bekendtgørelse om ulovligt træ ... - Dansk Erhverv

Naturstyrelsen

Att: Niels Bølling og Tina Strand Overgaard

REF: J.nr. NST-200-00006

21. januar 2013

Dansk erhvervs høringsvar til forslag til ny bekendtgørelse om handel med træ og

træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

Forslaget skal erstatte bekendtgørelse om FLEGT-licensordningen for import af træ og sikre en

samlet regulering med EU´s Tømmerforordning, der bekæmper handel med ulovligt fældet træ.

Forslaget omfatter regler, der gælder for ulovligt fældet træ og salg af dette i form af trævarer fra

lande i og udenfor EU. Reglerne skal sikre, at EU-virksomheder, der for første gang bringer træprodukter

i omsætning på EU-markedet, udviser fornøden omhu (due diligence) for, at træet

kommer fra lovlig skovdrift. Man skal som virksomhed kunne spore træprodukter tilbage i alle

handelsled og føre fortegnelser over leverandører og kunder, men ikke den endelige forbruger.

Generelle bemærkninger

Dansk Erhverv bifalder, at EU får en Tømmerforordning og opbygger partnerskaber med højrisikolande

via FLEGT-licensordninger. Dette vil modvirke handel med ulovligt fældet træ fra disse

lande. Licensordningerne skal sikre sporbarhed fra produktionssted til importen ind på EU markedet.

Det er vigtigt, at EU på den måde bidrager til, at verdensmarkedet i fremtiden får mere

bæredygtig produktion og handel med træ.

Høringsfristen for forslaget til bekendtgørelsen udløber mindre end en måned inden bekendtgørelsen

træder i kraft den 3. marts 2013. Dette er samme tidspunkt, som Tømmerforordningen.

Naturstyrelsen arbejder hermed på, at Danmark efterlever sine EU forpligtelser hurtigt og rettidigt.

En så kort periode mellem høringsfrist og ikrafttrædelse gør det ikke muligt at forholde sig

korrekt til høringssvarene. Styrelsen bør afstå sine forpligtelser over for EU, hvis den korte periode

skader danske virksomheder. Der bør allerede nu arbejdes på, at bekendtgørelsen kan træde i

/JLZ

jlz@danskerhverv.dk

Side 1/3

-

Vores ref.: SAG-2013-00205

-

335031


kraft senere end 3. marts for at gøre plads til korrekt håndtering af høringskommentarerne i dialog

med organisationer og virksomheder.

Det er centralt vigtigt med en ordentlig høringsproces og korrekt implementering i forhold til

markedet, og dette i særlig grad i forhold til due diligence begrebet. Dette i særlig grad i forhold til

mindre virksomheder. En klar og præcis vejledning fra Naturstyrelsens, især omkring overholdelse

af ”due diligence”, efterlyses og bør komme inden den 3. marts eller hurtigst muligt derefter.

Specifikke bemærkninger

Dansk Erhvervs høringssvar drejer sig primært om den manglende beskrivelse af overgangsordninger

for produkter, der er forudbestilt før 3. marts 2013 for senere import. Bekendtgørelsen

henviser heller ikke til, hvordan due diligence overholdes andet end ved FLEGT-licenserne.

Forslaget til bekendtgørelsen beskriver ingen konkret overgangsordning for forudbestilte træprodukter

før den 3. marts 2013 og ved import til EU markedet efter datoen. Det er vigtigt at pointere

i den sammenhæng, at virksomhederne længe inden ikrafttrædelsen, måske mere end 12 måneder,

har stået alene med sikre overholdelse af fremtidige regler uden vejledning fra EU og danske

myndigheder. Dette bør Naturstyrelsen i særlig grad tage hensyn til i planlægningen af deres

kommende kontrolindsats.

Dansk Erhverv har følgende kommentarer til forslagets paragraffer:

§ 4 nævner, at en FLEGT-licens skal være modtaget i Naturstyrelsen senest 1 arbejdsdag før ankomst

til fortoldning med angivelse af ansvarlig importør. FLEGT-licenser udstedes kun i nogle

produktionslande, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvad en virksomhed så gør, hvis der importerer

fra andre lande end FLEGT-lande. Det vil være en støtte for virksomhederne, hvis den

endelige bekendtgørelse medtager en beskrivelse, hvad der kan give tilstrækkelig due diligence ud

over en FLEGT-licens. Det kan f.eks. være henvisning til EU´s kommende guideline og en dansk

positivliste for alternative licensordninger.

§ 6. nævner, at Naturstyrelsen kan meddele forbud eller påbud, og at der kan pålægges virksomheder

eller forhandlere udgifter til konsulenthjælp og prøveudtagning i forbindelse med kontrol.

Håndhævelse af § 6 bør på ingen måder omhandle forudbestilte træprodukter, der importeres efter

3. marts 2013.

Dansk Erhverv håber på, at Naturstyrelsen udviser forståelse for, at kommende regler er en stor

udfordring for virksomhederne ved, at indsatsen starter med formidling af information i samarbejde

med relevante parter. Fokus på kontrol og håndshævelse bør først ske langt ind i 2014 for at

tage hensyn til virksomhedernes udfordringer i forbindelse med manglende klare regler og vejledning

fra myndighedernes side.

Side 2/3


Dansk Erhverv bistår gerne med samarbejde og spredning af information.

Med venlig hilsen

Jakob Zeuthen

Miljøpolitisk chef

Side 3/3

More magazines by this user
Similar magazines