Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv - Fredericia Kommune

1

Uddannelsesplan for studerendeProaktiv

Beskrivelse af praktikstedet

Udarbejdet 2013

Adresse.

Postnr. og By.

Proaktiv

Entreprenørvej 2

7000 Fredericia

Proaktiv, Aktivitetshuset

Jupitervej 29

7000 Fredericia

Hjemmeside.

Praktikansvarlig.

Tlf.nr.

Mail-adr.

Praktikstedets lovgrundlag.

www.fredericiaH.dk

Afdelingsleder, Aktivitetshuset, Aase Pedersen.

Tlf. 72 11 37 04

aase.pedersen@fredericia.dk

Proaktiv er Fredericia Kommunes beskæftigelses-

/aktivitets-/samværstilbud til voksne førtidspensionister.

Tilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service §103

og §104.

Tilbuddet tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes

Servicedeklaration og Fredericia Kommunes

Sundhedspolitik.

Praktikstedets målgruppe.

Proaktiv, Entreprenørvej 2, er normeret til 111 borgere

fordelt på Beskyttet Beskæftigelse (træ, metal og

systue) , Dagcenter og Daghjem.

Proaktiv, Entreprenørvej 2, er egnet til kørestolsbrugere,

og der er indrettet toiletter med loftlift og div.

hjælpemidler.

Proaktiv har åbent i dagtimerne.

Aktivitetshuset, Jupitervej 29, er normeret til 40 borgere.

fordelt på forskellige afdelinger, som har åbent i

dagtimerne (Butik Blæksprutten, Café Kafka, køkken,

servicehold. Teenklub og kreativ beskæftigelse).

Aktivitetshuset har café- og klubtilbud nogle

eftermiddage og aftener om ugen.

Aktivitetshusets tilbud er egnet til mobile selvhjulpne

borgere.


2

Der er mulighed for hel- eller halvdagspladser.

Proaktiv har et tæt samarbejde med familie og

pårørende, kommunale og regionale bo-fællesskaber.

Antal ansatte.

Der er 35 ansatte på Proaktiv, fordelt på pædagoger,

værkstedsassistenter, pedel, kantineleder m.m.

Tværprofessionelt

samarbejde:

Brugergruppen:

Arbejdsmetoder:

Proaktiv har et tæt tværfagligt samarbejde med

sagsbehandlere, fysioterapeuter, bo-tilbud m.m.

Voksne førtidspensionister til §103 og § 104 tilbuddene.

12 – 18 årige til Teen-klub tilbuddet.

Der lægges vægt på at tilbuddene er tilpasset den

enkelte. Der udvises stor fleksibilitet, på den måde, at

der lyttes til den enkelte, og der er åbenhed for en dialog,

som udmøntes i tilbud, der er individuelt tilpassede.

Dokumentation er et vigtigt arbejdsredskab. De årlige

individuelle indsatsplaner er med til at sikre, at den

enkeltes mål for aktivitet- og beskæftigelse opnås.

Pædagogisk tages der udgangspunkt i

neuropædagogikken, hvor omdrejningspunktet er

struktur, dialog, motivation, anerkendelse og

rummelighed.

Studerendes placering:

Specialiseringsmuligheder:

Proaktiv modtager studerende fra alle praktikperioder

hvert halve år.

Mennesker med nedsat funktionsevne.

Specialiceringsbeskrivelse:

a) menneske -, lærings- og

udviklingssyn i relation til

konkrete didaktiske og

metodiske overvejelser:

a) På Proaktiv arbejdes der med den anerkendende

relations teori. Vi anerkender borgerens

rettigheder og tager udgangspunkt i den enkeltes

ressourcer. Borgerens fysiske og psykiske

udviklingsniveau danner grundlaget for det

tilbud, der gives på Proaktiv.


3

b) brugerens livsbetingelser og

trivsel i relation til kulturelle,

institutionelle og

samfundsmæssige vilkår:

c) funktionsnedsættelse og

livsmuligheder:

d) inklusion og eksklusion:

e) omsorg, magt og

relationsdannelse:

f) samarbejde med brugere,

pårørende og professionelle:

g) aktiviteter og

udfoldelsesmuligheder for

brugergruppen:

b) Opgaven på Proaktiv er at yde kompenserende

støtte og evt. pleje udfra de resourcer som den

enkelte borger har. Der er tale om et miljøskift,

hvor borgeren kan deltage i pædagogiske tilbud

tilpasset den enkelte. Proaktiv arbejder på at have

et godt og tæt samarbejde med bosted og

pårørende.

c) Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og

under hensyntagen til den enkeltes

funktionsniveau tilbydes der en hverdag præget

af omsorg og relevante aktivitetstilbud. I

Proaktivs daghjem er alle borgere

kørestolsbrugere, og livsmulighederne er derfor i

høj grad afhængig af personalets muligheder for

at støtte den enkelte.

d) Gennem årlige statusmøder og inddragelser i

aftaler iøvrigt sikres den enkelte så vidt muligt

indflydelse på forhold i eget liv.

e) På Proaktiv er vi meget bevidste om den

indflydelse personalet har i forhold til omsorg,

magt og relationer. Vi arbejder med personaleborger

dialogen i hverdagen og bruger ofte både

p-møder og inspirationsdage til oplæg og

diskussioner om vores rolle i forhold til

borgernes muligheder og udvikling.

f) Der udarbejdes indsatsplaner hvor det tilstræbes,

at den enkelte giver udtryk for ønsker og behov

for eget liv. Det er bostederne der afholder

statusmøder, og det er Proaktiv der afholder

statusmøder for hjemmeboende borgere. På

møderne deltager sagsbehandler og evt.

pårørende, og sagsbehandleren udarbejder en

bestilling på indsatsmål for næste periode. Det

pædagogiske personale tilrettelægger udførelsen

af denne bestilling.

Der tilrettelægges temaaftener for pårørende.

g) Proaktiv rummer mange samværs- og

beskæftigelsesgrupper, og der tilbydes

forskellige aktiviteter i forhold til borgerens

funktionsniveau.

Der tilbydes aktiviteter fra visuel karakter til

arbejdslignende forhold.

Der tilbydes løbende deltagelse i sociale


4

arrangementer ud fra en pædagogisk individuel

vurdering . Borgere med specielle behov har

mulighed for at tage en ledsager med.

h) brugerinddragelse og

rettigheder:

i) love, konventioner og regler af

særlig betydning for

brugergruppen, herunder

centrale handicappolitiske

målsætninger:

h) Borgeren er i centrum og bliver inddraget med

hensynstagen til borgerens fysiske og psykiske

funktionsnedsættelse. Ifølge serviceloven, har

borgeren ret til inddragelse i og tilrettelæggelse

af eget liv. Borgeren har krav på, at vi tilpasser

dagtilbuddet, så det opfylder borgerens behov.

Der afholdes månedlige talsmandsmøder, hvor

alle grupper er repræsenteret. (se også f)).

i) Proaktiv er et dagtilbud jvf. § 103 og § 104 i Lov

om Social Service. Desuden tilbydes der støtte

jfv.§85 i åbent rådgivning. Tilbuddet indgår i

Fredericia Kommunes handicappolitik, se

www.fredericiaH.dk

j) kompensationsmuligheder:

k) kommunikative processer og

alternative

kommunikationsformer:

j) På Proaktiv er der fokus på anskaffelse og brug

af hjælpemidler i det omfang, den enkelte borger

har brug for det.

k) På Proaktiv har nogle borgeren meget

begrænsede sproglige kompetencer, og der

arbejdes kontinuerligt med udvikling af

forskellige kommunikationsmodeller, bl.a.

elektronisk kommunikation og

billedkommunikation.

Kontakt til seminariet:

Beskrivelse af organiseringen af

samarbejdet med seminariet.

Vi har et gensidigt samarbejde med seminariet. Det

vægtes højt at praktikvejlederne deltager i studerendes 1.

studiedag.

Aase Pedersen er overordnet praktikansvarlig og er

medlem af Praktikforum, UCSYD.DK.


5

Proaktiv som praktiksted:

Forventninger.

Arbejdstider.

At den studerende tager ansvar for sin uddannelse og er

åben for nye arbejdsmetoder og redskaber.

Den studerendes arbejdstid ligger indenfor åbningstiden:

På Entreprenørvej kl. 7.45-14.30, efter aftale med

praktikvejlederen + et månedligt pædagogisk møde til

kl. 16.30.

På Jupitervej kl. 7.30 – 21.30, efter aftale med

praktikvejlederen.

Undervisning/vejledning.

Øvrige forhold.

1. praktikperiode 47 arbejdsdage a´6 timer

eksklusiv 5 studiedage.

2.-3. praktikperiode 32,5 time pr uge inklusiv

10 studiedage.

Den studerende kan deltage i arrangementer, f.eks.

fester, udflugter og temadage på lige fod med det øvrige

personale.

Der kan forekomme møder vedr. interne

personaleforhold, hvor den studerende ikke deltager.

Den studerende tilbydes deltagelse i undervisning efter

en vejledningsplan, der udarbejdes hvert halve år.

Derudover tilbydes individuel vejledning.Den

studerende er ansvarlig for dagsorden og referat.

Det er et krav, at den studerende fra første dag fører en

logbog, der i hele praktikken indgår som et arbejdsredskab

i vejledningen.

Der indhentes straffeattest/børneattest.

Den studerende gøres opmærksom på Lov om Social

Service samt cirkulærer om magtanvendelse og

tavshedspligt.


6

Foreslået litteratur:

”Iagttagelse – psykologisk og pædagogisk”, Kap. 3,

Bisgaard, Niels Jørgen, 1994.

”Socialpædagogikken i en differentieret verden”, artikel

i ”Specialpædagogik i en brydningstid”, af Holst, Jesper

m.fl., Systime 2000.

”Plant et værksted”, af Ringsted, Suzanne og Froda,

Jesper, Gyldendal, 2007.

”Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med

udviklingshæmning”, et inspirationshæfte fra socialt

udviklingscenter, SUS, 2003.

”Udvikling”, tidsskrift om udviklingshæmmede, udgivet

af Socialt Lederforum.

En samling af tidsskriftet findes på Proaktiv.

”Videnstema, Nr.5 forår 2010”,Fokus på

neruopædagogik. www.vidensteam.dk. Tidsskrift.

”Organisationskultur og ledelse”, af Schein, Edgar,

2000, Valmuen.

Vi forventer, at både den studerende og vejleder er

opsøgende med hensyn til litteratur i det omfang, det er

relevant for den enkelte praktikperiode.

Plan for studerende i 1.

praktikperiode:

Med overskriften ”den pædagogiske


7

relation”, som omdrejningspunkt er

målet for 1. praktikperiode, at den

studerende kan:

a) indgå i praktikstedets daglige

pædagogiske praksis:

b) indgå i og udvikle betydende

relationer og støtte andres evne

til etablering af relationer:

c) deltage i planlægning,

gennemførelse og evaluering af

pædagogiske processer:

d) opsamle og reflektere over

erfaringer i praksis:

e) begrunde og forholde sig etisk

og kritisk reflekterende til egen

praksis og demonstrere

personlig indsigt om egne

relationsmæssige

forudsætninger og sociale

færdigheder:

a) Den studerende skal deltage i gruppens daglige

arbejde med brugerne og deres aktiviteter, og vi

forventer at den studerende er åben overfor at

indgå i samarbejde med kolleger, bosteder og

familier.

b) Med udgangspunkt i brugernes ressourcer, skal

den studerende arbejde på at skabe kontakt på en

værdig og imødekommende måde.

I det daglige arbejde skal den studerende være

åben overfor at bruge aktiviteterne i gruppen som

støtte til brugernes udvikling af relationer.

c) Sammen med personalet i gruppen deltager den

studerende i planlægning, gennemførelse og

evaluering af aktiviteter.

Med baggrund i iagttagelser og empiri skal der

udarbejdes et mindre skriftligt oplæg til et

pædagogisk forløb.

d) Gennem iagttagelser og logbog kan den

studerende opsamle og reflektere over erfaringer

fra praksis i forbindelse med vejledning.

Den studerende bør reflektere over: sig selv, teori

og handling samt bevidstgørelse – hvorfor

handler jeg, som jeg gør?

e) Den studerende er ansvarlig for egen uddannelse

og er bevidst omkring det at være studerende.

Derudover er det vigtigt, at den studerende tør

afprøve sig selv i forskellige situationer, - men

med personalet som sikkerhedsnet.

Plan for studerende i 2.

praktikperiode:

Med overskriften ”den pædagogiske


8

institution”, som omdrejningspunkt er

målet for 2. praktikperiode, at den

studerende kan:

a) indgå i og bidrage til

tilrettelæggelsen og

organiseringen af det daglige

pædagogiske arbejde:

a) Den studerende skal deltage i Proaktivs praktiske

og pædagogiske arbejde med borgerne og se sig

selv som en del af personalet. Den studerende

skal arbejde med at organisere dagligdagens

gøremål og danne overblik over den tid der er til

rådighed, og afpasses, så der nås det der skal. Det

er vigtigt, at den studerende ser gruppen som

helhed og ikke kun koncentrerer sig om den

enkelte.

b) deltage i udviklings- og

forandringsprocesser:

c) planlægge, gennemføre,

dokumentere og evaluere

pædagogiske processer:

d) dokumentere og formidle

pædagogisk praksis:

e) begrunde og forholde sig etisk

og kritisk reflekterende til egen

og praktikstedets praksis

b) Med udgangspunkt i brugernes ressourcer og

behov har den studerende mulighed for at indgå i

udvikling af aktivitetsmuligheder, træning i at

bevare færdigheder og skabe kontakt med

ligestillede.

c) Vi tilbyder den studerende selvstændigt at

planlægge, udføre og vurdere pædagogiske

forløb i samarbejde med praktikvejlederen eller

andre kolleger.

d) Den studerende skal udarbejde en kulturanalyse

over praktikstedet, hvor den studerende

demonstrerer evnen til at inddrage og anvende

relevant teori.

På personalemøder skal den studerende orientere

om studieforløbet, deltage i dialogen og bidrage

med viden/inspiration fra/om seminariet.

e) Den studerende skal være bevidst om at være

rummelig og imødekommende, og samtidig

kunne arbejde med sin egen indsats som

pædagog i en hverdag.

Plan for studerende i 3.

praktikperiode:

Med overskriften ”den pædagogiske

profession” som omdrejningspunkt er


9

målet for 3. praktikperiode, at den

studerende kan:

a) beherske den pædagogiske

praksis og bidrag til udvikling

og fornyelse af den

pædagogiske profession:

b) yde en målrettet indsats i

forhold til en valgt målgruppes

behov:

c) redegøre for, hvordan teoretisk

og praktisk viden om en

målgruppe kan kvalificere

grundlaget for pædagogisk

virksomhed generelt:

d) skabe viden gennem deltagelse

i, analyse af og refleksion over

praksis på baggrund af

(videnskabs) teoretiske

forudsætninger og metodiske

færdigheder:

e) redegøre for egen

professionsidentitet og forholde

sig til professionens

handlegrundlag og udvikling:

a) Den studerende skal beherske Proaktivs praktiske

og pædagogiske arbejde med brugerne og se sig

selv som en del af personalet og skal kunne

organisere dagligdagens gøremål og mestre

overblikket over den tid, der er til rådighed, og

afpasse det, så der nås det der skal.

Det er vigtigt, at den studerende ser Proaktivs

tilbud som en del af Fredericia Kommunes tilbud

til borgere med nedsat funktionsevne.

b) Med udgangspunkt i brugernes ressourcer og

behov skal den studerende være ansvarlig i

udvikling af aktivitetsmuligheder, træning i at

bevare færdigheder og skabe kontakt med

ligestillede. Den studerende skal tilegne sig

særlig indsigt i et afgrænset centralt område eller

problem af både teoretisk og praktisk karakter

indenfor det pædagogiske felt.

c) Den studerende skal selvstændigt planlægge,

udføre og vurdere pædagogiske forløb i samarbejde

med praktikvejlederen eller andre, og skal

demonstrere færdigheder i at indsamle, bearbejde

og anvende relevant information.

d) På personalemøder skal den studerende orientere

om studieforløbet, deltage i dialogen og bidrage

med viden/inspiration fra/om seminariet. Den

studerende skal løbende orientere om arbejdet

med specialiseringsopgaven og det

tværprofessionelle element (begge opgaver stilles

af seminariet).

e) Den studerende skal være bevidst om at være

rummelig og imødekommende, men skal

samtidig også kunne træde i karakter som en

tydelig pædagog. Den studerende skal indgå i

dialog og vise færdigheder i at medvirke til

løsning af konflikter, som er opstået i forbindelse

med det pædagogisk arbejde på Proaktiv.

More magazines by this user
Similar magazines