25.01.2014 Views

Fælles dokumenter - Hospitalsenheden Horsens 2 ... - e-Dok

Fælles dokumenter - Hospitalsenheden Horsens 2 ... - e-Dok

Fælles dokumenter - Hospitalsenheden Horsens 2 ... - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2.15.3 Genoptræningsplan (Version: 2) Side 1 af 4<br />

<strong>Fælles</strong> <strong>dokumenter</strong> - <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Horsens</strong><br />

2. Generelle <strong>dokumenter</strong> > 15. Rehabilitering > 3. Genoptræningsplan<br />

Forfatter:<br />

Versionsnr.: 2<br />

Lokation:<br />

Afdelingsterapeut Birgit Rasmussen<br />

Ledende terapeut Lene Bastrup Lange<br />

Ikrafttrædelsesdato: 05-08-2013<br />

Revideret dato: 05-08-2013<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Lene Bastrup Lange<br />

Kvalitetsansvarlig: Henriette Fischer Larsen<br />

Ledelsesansvarlig: Inge Pia Christensen<br />

2.15.3 Genoptræningsplan<br />

Akutafdelingen, Anæstesiologisk afdeling, Dialyse Ambulatorium, Kirurgisk<br />

Afdeling, Kvindeafdelingen, Medicinsk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling,<br />

Terapiafdelingen<br />

Gælder for : Akutafdelingen, Anæstesiologisk afdeling, Dialyse Ambulatorium, Kirurgisk<br />

Afdeling, Kvindeafdelingen, Medicinsk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Terapiafdelingen<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At sikre patienters lovfæstede krav på en genoptræningsplan jf. Sundhedslovens §84<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Ifølge Sundhedsloven, skal alle patienter, som udskrives fra sygehus, have en lægefaglig vurdering af deres<br />

behov for genoptræning efter udskrivning. Vurderingen skal foretages inden udskrivning fra stationær afdeling,<br />

ambulatorium, skadestue eller dagafsnit.<br />

Jf. DDKM standard 2.15.2, indikator 3 skal relevante patienter have vurderet deres genoptræningsbehov.<br />

Definition af begreber<br />

Relevante patienter:<br />

1.<br />

2.<br />

Patienter, som i forbindelse med behandling på stationær afdeling, ambulatorium, skadestue eller<br />

dagafsnit vurderes ved ergoterapeut og / eller fysioterapeut som følge af nedsat funktionsevne.<br />

Patienter, der er omfattet af patientforløbsbeskrivelse for hjertesvigt, hjertekarsygdom og kronisk obstruktiv<br />

lungesygdom<br />

Ambulant genoptræning klassificeres i tre typer:<br />

Almindelig genoptræning: Udføres af kommune<br />

Specialiseret genoptræning: Udføres af hospitalet<br />

Egen genoptræning: Udføres af patienten selv efter instruktion<br />

Stratificering af genoptræningsindsats:<br />

Som udgangspunkt er ambulant genoptræning almindelig genoptræning. Genoptræning klassificeres<br />

som specialiseret såfremt mindst et af følgende 2 kriterier er opfyldt:<br />

1.<br />

2.


2.15.3 Genoptræningsplan (Version: 2) Side 2 af 4<br />

1.<br />

2.<br />

Behov for tæt tværfagligt samarbejde mellem speciallæge og terapeut<br />

Hensynet til patientens sikkerhed.<br />

På intranettet – klinikken – genoptræning findes Snitfladekatalog almindelig og specialiseret ambulant<br />

genoptræning, som nærmere definerer snitfladerne mellem behandling og almindelig og specialiseret<br />

genoptræning<br />

En del af den ambulante aktivitet i terapiafdelingen på hospitalet er jf. SKS-koderne defineret som terapeutisk<br />

behandling (herunder instruktion, forundersøgelse og kontrol). Hertil skal ikke udarbejdes genoptræningsplan.<br />

Patienter, som kun skal have en instruktion i at træne selv, skal ikke have udarbejdet en egentlig<br />

genoptræningsplan, medmindre patienten får eller skal have personlig assistance fra kommunen. I så fald skal der<br />

udarbejdes en genoptræningsplan egen genoptræning, med henblik på at medarbejderne fra kommunen kan<br />

støtte patienten i sin genoptræning.<br />

Fremgangsmåde<br />

Genoptræningsplanen findes i EPJ.<br />

Indhold i genoptræningsplan: I genoptræningsplanen skal fremgå de oplysninger, som er nødvendig information<br />

for den, som skal varetage genoptræningen. Se vejledning til udfyldelse på intranettet<br />

Genoptræningsplanen udfyldes i samarbejde med patienten.<br />

I sjældne tilfælde udarbejder fysioterapeuter på Dagkirurgisk Center og de kirurgiske ambulatorier<br />

genoptræningsplanen udelukkende på baggrund af journalnotateter og evt. telefonisk kontakt til patienten<br />

Genoptræningsplanen kan udarbejdes i samarbejde mellem læge, sekretær og terapeut.<br />

Genoptræningsplanen skal være udarbejdet og udleveres i forbindelse med udskrivelse. For patienter på DKC og i<br />

ambulatorier tilstræbes, at udarbejdelse sker maksimalt 48 timer efter at GOP er ordineret. Dette gælder også for<br />

patienter, som afslutter specialiseret genoptræning og skal overgå til almindelig genoptræning.<br />

Genoptræning kan kombineres, således at patienten f.eks. starter med specialiseret genoptræning og derefter<br />

overgår til enten almindelig genoptræning eller egen genoptræning. Det kan også forekomme omvendt, f.eks. ved<br />

patienter i ventetid på KOL-skole. Dette noteres i genoptræningsplanens punkt 4.<br />

Jf. lovgivning må der kun udarbejdes én genoptræningsplan pr. forløb. Hvis man først senere i forløbet vurderer at<br />

f.eks. specialiseret genoptræning kan overgå til almindelig genoptræning laves en tilføjelse i<br />

Genoptræningsplanen, som efterfølgende eftersendes elektronisk.<br />

I de tilfælde, hvor man på forhånd ved, at der skal ydes flere slags genoptræning, ordineres det i samme<br />

genoptræningsplan.<br />

Hvis specialiseret genoptræning skal foregå på <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Horsens</strong> kan genoptræningsplanen være mere kortfattet<br />

end en almindelig genoptræningsplan eller specialiseret genoptræning til andet hospital, idet vi kan finde<br />

relevante oplysninger i EPJ. Dog skal fremgå oplysninger, sådan at det er tydeligt, hvorfor genoptræningen er<br />

specialiseret.<br />

Patienten skal give tilsagn om, at genoptræningsplanen sendes til kommune og egen læge. Kommuner i Region Midtjylland<br />

og praktiserende læger modtager genoptræningsplanen elektronisk. Se i øvrigt kontaktlister til kommuner og<br />

hospitaler på intranettet. Hvis patienten ikke vil give tilsagn til at genoptræningsplanen sendes til kommunen, kan der ikke<br />

iværksættes genoptræning. Ved nogle patientforløb sker indhentning af samtykke ved samtale med lægen, hvorfor det ikke er<br />

nødvendigt, at terpeuten også indhenter samtykke. Se retningslinje gældende for Terapiafdelingen: Informeret samtykke til<br />

behandling<br />

Patienten har frit valg vedr. genoptræningssted, forstået således, at patienten kan vælge almindelig<br />

genoptræning indenfor nogle faste udbydere, som patientens kommune har indgået aftale med, eller specialiseret<br />

genoptræning på de af regionens sygehuse, som tilbyder den pågældende specialiserede genoptræning.<br />

Det er kommunens forpligtigelse at informere patienten om hvilke muligheder, der er for frit valg af almindelig<br />

genoptræning. Hvis patienten vælger andet sygehus i forbindelse med specialiseret genoptræning, sendes<br />

genoptræningsplanen både til patientens egen læge, patientens kommune, og det hospital patienten vil have sin<br />

specialiserede genoptræning på.<br />

Kommunen skal senest 3 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplan vedr. almindelig genoptræning<br />

kontakte patienten med henblik på at aftale opstart af genoptræning. Ligeledes skal vi kontakte patienter inden 3<br />

dage, når de henvises fra andre hospitaler til specialiseret genoptræning hos os.<br />

Informationsbrev om genoptræning


2.15.3 Genoptræningsplan (Version: 2) Side 3 af 4<br />

Sammen med genoptræningsplanen medgives patienten information om genoptræning: Informationsbrev om<br />

almindelig ambulant genoptræning.pdf, Informationsbrev om egentræning med GOP.pdf, Informationsbrev om<br />

almindelig ambulant genoptræning.pdf<br />

Særligt ved ordination af specialiseret genoptræning på <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Horsens</strong>: Enten gives patienten en tid<br />

til opstart af specialiseret genoptræning samtidig med udarbejdelse af genoptræningsplanen, eller patienten<br />

orienteres om, at han / hun vil blive indkaldt til genoptræning i løbet af XX uger / dage. Når denne informationen<br />

er givet til patienten, er der ikke grund til at kontakte patienten igen inden 3 dage, som der står i følgebrevet.<br />

Derfor medgives ikke følgebrev, hvis patienten samtidig med genoptræningsplanen får et tidspunkt for start af<br />

genoptræning.<br />

Følgebrevet vedr. specialiseret ambulant genoptræning skal altid medgives til alle patienter, som skal genoptræne<br />

på andre hospitaler.<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

SKS registrering:<br />

Sker automatisk i EPJ ved udarbejdelse af genoptræningsplanen<br />

EPJ<br />

Genoptræningsplanen findes og udfyldes under fanen "Korrespondance". Genoptræningsplanen udarbejdes i<br />

samarbejde med patienten. Vejledning til udfyldelse findes på intranet<br />

Hvis patienten ikke skal have en genoptræningsplan oprettes Standardplanen Tjekliste - genoptræning efter<br />

udskrivelse. Her <strong>dokumenter</strong>es i den relevante SFI.<br />

Ved patienter, der er omfattet af patientforløbsbeskrivelse for hjertesvigt, hjertekarsygdom og kronisk obstruktiv<br />

lungesygdom er det ikke nødvendigt at <strong>dokumenter</strong>e i SFI "Tjekliste, genoptræning efter udskrivelse"<br />

Patientens tilsagn om, at genoptræningsplan sendes til kommune og egen læge <strong>dokumenter</strong>es i SFI "Informeret<br />

samtykke"<br />

Ved de patientforløb, hvor der i forløbsbeskrivelser eller i lokal retningslinje er beskrevet, at der ved ambulante<br />

kontroller foretages vurdering af genoptræningsbehovet, er det ikke nødvendigt at <strong>dokumenter</strong>e i SFI "Tjekliste,<br />

genoptræning efter udskrivelse". Det drejer sig om:<br />

Patienter, der er omfattet af patientforløbsbeskrivelse for hjertesvigt, hjertekarsygdom og kronisk obstruktiv<br />

lungesygdom<br />

Ansvar<br />

Patienter, der har fået foretaget en hjerteoperation ved hjælpe af thoraxkirurgi<br />

Patienter, der skal have udført elektiv kirurgi :<br />

Skulderalloplastik<br />

Skulderartroskopi, herunder dekompression og AC-leds resektion<br />

Bankart<br />

Rotator cuff<br />

SLAP<br />

Capsular shift<br />

Weaver Dunn<br />

Hoftealloplastik<br />

Hofteartroskopi<br />

Knæartroskopi<br />

Knæalloplastik<br />

ACL<br />

Menisksutur<br />

MPFL/trillat<br />

Mikrofraktur i knæled<br />

Det er primær terapeut eller den sygeplejerske, der i ambulatorierne følger de patienter, der er omfattet af<br />

patientforløbsbeskrivelsen for hjertesvigt, hjertekarsygdom og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom, der har<br />

ansvaret for, at genoptræningsbehovet vurderes og at genoptræningsplanen udarbejdes.


2.15.3 Genoptræningsplan (Version: 2) Side 4 af 4<br />

Referencer<br />

<strong>Fælles</strong>indhold for basisregistrering af sygehuspatienter, Sundhedsstyrelsen 2007.<br />

Intranet /Klinikken/ Kommune-samarbejde/ Bilag vedr. genoptræningsområder./ Genoptræningsplan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!