Alice L. Sørensen, Raske bærere af MRSA, stigmatisering

dsr.dk

Alice L. Sørensen, Raske bærere af MRSA, stigmatisering

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012


Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune Sygeplejelærer Sundhedsplejerske Videreuddannelser: Diplomuddannelser: Sundhedspleje 1982 Lederuddannelse 2000 Smitteværn og hygiejne 2010 Master of Public Health (MPH) 2012


Formål med studiet At opnå en dybere forståelse af, hvilken betydning det at være bærer af MRSA i eget hjem har for borgernes følelse af sundhed.


Hvad er MRSA? Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus: • Bakterier, som har udviklet et specielt mecA-gen, som medfører (multi) resistens mecA-gen, som medfører (multi) resistens for forskellige antibiotika


MRSA Historik 1959 Methicillin penicillin introduceres i Dk 1961 Fund af 1.Methicillin resistente S. Aureus 1966 Systematisk kontrol af MRSA 1968 Knap 20 % af alle undersøgte S.aureus er MRSA positive Indføring af sygehushygiejniske forholdsregler og strammere retningslinjer for brug af antibiotika 1975-2003 Forekomst af MRSA meget lav 2005 Udbrud af MRSA på hospitaler


Antal nye MRSA tilfælde i DK 2001-2013 1800 1600 Total antal MRSA CC398 MRSA 1400 1200 1000 800 600 400 Antal nye MRSA tilfælde 200 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 År


Epidemiologisk klassifikation af nye MRSA bærere uden kliniske infektioner 2011 Kilde: Epi-nyt uge 47/2012, Statens Serum Institut. 450 400 Erhvervet i udlandet (IMP) Antal raske bærere 350 300 250 200 150 100 50 0 1 Eksposition Erhvervet på sygehus (HAI) Samfundserhvervet m kontakt til primære sundhedsvæsen (HACO) Samfundserhvervet m/u kendt eksposition (CA)


MRSA Infektion – Bærertilstand - Kolonisation Infektion: Tilstand med lokale symptomer i form af rødme, hævelse, varme og smerte, samt forhøjede infektionstal (CRP >100) Kolonisation/bærertilstand: Tilstand med MRSA på hud og slimhinder, hos en person, uden kliniske symptomer på infektion


Epidemiologi S.aureus MRSA giver samme type infektioner som MSSA abscesser impetigo urinvejsinfektion osteomyelit sepsis


MRSA – betydning for sundheden MRSA-infektioner Er forbundet med øget sygelighed og dødelighed Anslås i EU at ramme >150.000 patienter svarende til merudgifter på 380 mill. EUR / år MRSA-bærertilstand Er forbundet med øget risiko for at udvikle infektion Samfundserhvervede MRSA typer udgør et reservoir for smitte fra samfund til hospital


Behandlingsstrategi Search and destroy ved infektion eller bærertilstand eradikation af bakterien Screening ved/efter risikosituationer ved erkendt udbrud Kontrol overvågning af risikogrupper


MPH-studie Afgrænsning og forskningsspørgsmål 1. Hvordan opleves hverdagsliv, familieliv og arbejdsliv af bærere af MRSA? 2. Hvilken betydning har det at være koloniseret for bærernes oplevelse af egen sundhed? 3. Hvordan oplever bærerne og deres nærmeste sundhedsvæsenets information og behandling i relation til MRSA kolonisationen?


MPH-studie Valg af metode og design Kvalitativ metodik Fænomenologisk tilgang Semistruktureret interview Grounded theory a.m. Strauss og Corbin Deltagere og udvalg


Deltagere og udvalg Inkluderet var bærere som: var over 18 år og som i perioden fra 1.1.2010 til 1.5.2012 var eller havde været MRSA-positive var boende i eget hjem, eller på døgn- eller plejeinstitution havde gennemført minimum én eradikationsbehandling forstod og talte dansk


Deltagere og udvalg Ekskluderet var bærere som: var under 18 år efter 1.5.2012 var MRSA-positive og endnu ikke havde gennemført en eradikationsbehandling havde behov for tolk for at deltage


Resultater


Bærernes oplevelse af familieliv, hverdagsliv og arbejdsliv Før og efter indlæggelse At føle sig ladt alene At føle sig tynget og skyldig Angst for at smitte Angst for fremtiden


Bærernes oplevelse af egen sundhed Rask eller syg? Ren eller uren? Somatiske symptomer Meningsløshed og forvirring


Bærernes oplevelser ved kontakt med sundhedsvæsenet Vejledningen er ikke anvendelig for bærere i eget hjem Mangelfuld information, manglende sammenhæng og viden hos sundhedspersonalet om: MRSA og de hygiejniske anbefalinger Pædagogik Etik ( tavshedspligt)


MPH-studie Teoretisk ramme Teori om sundhedsfremme og forebyggelse (Antonovsky) Teorier om styring af borgere Værdier og etik (Mills og Vallgärda) Magtbegrebet (Foucault) Stigmatisering (Goffmann) Tilsvarende studier i Sverige og England


Antonovsky,A: Salutogenese Læren om fremme af sundhed og handlekompetence Sense of Coherence Begribelighed Håndterbarhed Meningsfuldhed


Magtbegrebet Mills, Valgärda og Foucault Værdier og etik At gøre det gode – ikke skade (Mills) At styre via straf eller trusler om straf (Vallgärda) At styre ved at lade grupper og personer styre sig selv (Conduct by conduct)(Foucault)


Goffmann: Stigmatisering Sociale samspil mellem de ”normale” og bærere af fysisk, psykisk eller sociale stigma En kulturel proces i hverdagslivet, som respons på noget, der opleves potentielt farligt eller truende Konsekvenser: social, økonomisk eller politisk diskrimination. selvdiskrimination


Konklusion At blive erklæret for MRSA-positiv har for nogle borgere en negativ effekt og resulterer i stress og en lavere SOC Stigmatisering og grov mobning af raske bærere og deres nærmeste forekommer Vejledningen og Search and Destroy strategien retter sig først og fremmest mod patienter Der er et udækket behov for kvalificeret rådgivning af borgere i eget hjem, der er bærere af MRSA


Perspektivering Hvis Sundhedsstyrelsen ønsker at udbrede screening og eradikation til at omfatte raske borgere i eget hjem med MRSA, er der behov for: præcisering af dette i vejledningen til Forebyggelse af spredning af MRSA overvejelser om organiseringen af opgaven udvikling af nye sundhedsfremmende læreprocesser, der inddrager borgerne revision og koordinering af lovgivning vedr. borgere, der udsættes for arbejdsbetinget smitte

More magazines by this user