27.01.2014 Views

Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen

Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen

Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Udgives af <strong>Telegrafen</strong>s Venner 2. årgang <strong>Nr</strong>. 1 januar <strong>2014</strong><br />

arbejde<br />

læse om dit<br />

Tag bladet med hjem,<br />

så familien kan<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 1<br />

12/13/2013 10:15:32 AM


UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER<br />

Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia.<br />

Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler<br />

Telefon 4053 2779.<br />

REDAKTIONEN<br />

Korrektur:<br />

Generalmajor I. J. Bager.<br />

Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen.<br />

Overassistent Bente Nielsen.<br />

Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet:<br />

Overkonstabel af 1. grad L.<br />

Lindholm.<br />

TRYK<br />

Rosendahl's PRINT • DESIGN • MEDIA<br />

Landbrugsvej 20 • 5260 Odense S<br />

ISSN 0909-8267<br />

ADRESSEÆNDRING<br />

MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG:<br />

Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle<br />

medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen.<br />

Ønsker du at tegne et medlemsskab,<br />

eller at støtte <strong>Telegrafen</strong>s Venner, så<br />

send en mail til: telegrafen@mil.dk.<br />

OPLAG<br />

TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt<br />

i ca. 1.800 eks. heraf 800 stk. som trykte<br />

blade og de øvrige som e-blade.<br />

De trykte blade overdrages Telegrafregimentet,<br />

som fordeler det til alle regimentets<br />

militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows<br />

og Haderslev Kaserner samt til udsendte i<br />

ind- og udland.<br />

Telegrafregimentet fordeler også bladet til<br />

andre enheder, myndigheder, organisationer,<br />

uddannelsesinstitutioner, politikere og<br />

andre samarbejdspartnere.<br />

DEADLINE<br />

Sidste frist for indlevering af indlæg til næste<br />

nummer er den 30. januar eller efter aftale.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner er en forening, der<br />

ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige<br />

bidrag udgiver TELEGRAFEN.<br />

Formålet med TELEGRAFEN er at informere<br />

og oplyse om Telegrafregimentets daglige<br />

virke, gøremål, opgaver og visioner.<br />

Meninger og holdninger, der kommer til<br />

udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis<br />

sammenfaldende med <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

eller Telegrafregimentets meninger og<br />

holdninger.<br />

Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du<br />

ønsker fotokreditten skal være.<br />

Læs TELEGRAFEN som E-blad:<br />

www.issuu.com/telegrafen<br />

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.<br />

INDHOLD<br />

Hvad gør en god HQ-soldat<br />

Danske soldater er tilbage ...<br />

Alle er nu orienteret<br />

Guld i en svær tid<br />

70 milioner var i krig<br />

Kompetenceudvikling indenfor ...<br />

Nye IT-supportere<br />

Gammel nok - til at klare sig selv<br />

Sport og sponsor<br />

Årets Soldat - årets idrætspris<br />

Divisionen undsætter flygtningelejr<br />

Fryd for ørerne<br />

Red Knight<br />

Personelnyt<br />

Forsidefoto<br />

Forside: "Danske Division (DDIV) har været<br />

på øvelse i det sydlige England, hvor lyset<br />

kan være helt fantastisk. Til den ene side<br />

var der palmer til den anden pigtråd og<br />

antennemaster. En gang var vi der som<br />

vikinger - nu som soldater i et tæt samarbejde".<br />

Foto: Major Kent Mosegaard DDIV.<br />

Læs mere på side 6 og 7.<br />

GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK<br />

3<br />

6<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

18<br />

19<br />

21<br />

22<br />

25<br />

26<br />

2 <strong>Telegrafen</strong>s<br />

Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 2<br />

12/13/2013 10:15:32 AM


Brug af dobbelt udfoldecontainer (DUC) og kontor-containere samt telt er det grundlæggende materiel, der indsættes af<br />

MOTHQDEL. Her ser vi telt M/2000 med tilsluttet varmeenhed VA M/40.<br />

Hvad gør en god<br />

HQ-soldat<br />

Spids blyanten!<br />

Nu er der to flasker vin<br />

på højkant!<br />

Kontakt- og velfærdsofficeren<br />

ved Telegrafregimentet.<br />

KVO giver to flasker vin til<br />

bedste artikel i dette blad.<br />

Send din artikel til næste blad på:<br />

Denne artikel omhandler<br />

mine tanker som kompagnichef<br />

omkring udviklingen<br />

af en ny og bedre<br />

tilpasset funktionsuddannelse<br />

målrettet soldaterne<br />

i hovedkvarterskompagniet.<br />

Med artiklen vil jeg forsøge at give mit<br />

bud på, hvordan en mindre indsats over<br />

tid kan gøre en forskel på flere områder<br />

og medvirke til at skabe en motiverende<br />

effekt og et kompetenceløft. Situationen<br />

er ikke ukendt i Telegrafregimentet.<br />

Min oplevelse er, at flere enheder ved<br />

regimentet har nogenlunde de samme<br />

vilkår og dermed sagt: Udfordringer med<br />

telegrafen@mil.dk<br />

Af kaptajn Anders Quade Bandholm,<br />

kompagnichef/Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen<br />

(KC/<br />

HQKMP/HQBTN)<br />

Engelsk radioprocedure stille store krav til den enkelte soldat- her samarbejdes om<br />

modtagelse af 9-linier, anmodning om førstehjælp/evakuering (MEDEVAC).<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 3<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 3<br />

12/13/2013 10:15:34 AM


at få mål og midler, opgaver og resurser<br />

til at hænge sammen. For HQKMP<br />

kan det beskrives således: ”HQKMP og<br />

dets personel oplever ofte en hverdag<br />

præget af mange forskelligt rettede aktiviteter.<br />

Kompagniets personel er ofte<br />

spredt ”indsat” på kurser, afgivelser og<br />

øvelser. Desuden tilgår nyt personel til<br />

HQKMP løbende hele året. Det har vist<br />

sig vanskeligt at gennemføre en samlet<br />

funktionsuddannelse, idet personellet<br />

ofte mangler flere lektioner i et enkelt<br />

fag pga. fravær forårsaget af andre<br />

aktiviteter. Resultatet er reduceret<br />

kvalitet af funktionsuddannelsen af den<br />

enkelte soldat pga. spildt uddannelsestid,<br />

manglende motivation blandt elever<br />

og instruktører samt et uens uddannelsesniveau<br />

og et konstant behov for<br />

uddannelse af restanter”. Situationen er<br />

utilfredsstillende – ingen tvivl om det og<br />

heller ikke ukendt fra andre enheder –<br />

men hvad gør de så? KMP kontaktede<br />

TACP- batteriet ved 1. Artilleriafdeling i<br />

Oksbøl for at høre nærmere om et ”nyt”<br />

koncept: Den grundlæggende artilleriuddannelse<br />

(GAU). Konceptet er kort<br />

fortalt: Gennemfør funktionsuddannelsen<br />

som et kursus ved egen enhed for<br />

et begrænset antal soldater og planlæg<br />

på at gennemføre kurset løbende, indtil<br />

alle soldater har været igennem. >>><br />

HQKMP mission og vision<br />

Fakta om grundlæggende Hovedkvarters<br />

Udddannelse (GHU)<br />

ved HQKMP<br />

Uddannelse i hærens C2IS på brugerniveau. Det tager ca. tre dage og omfatter<br />

blandt andet oprettelse af egen plan. Soldaterne får tildelt en rolle som f.eks. Chef<br />

for Operationssektionen (CH O) og skal herefter indlægge CH/O's dele af planen<br />

f.eks. O-kalken og dele af pkt. 3 i befalingen.<br />

GHU deltager i KMP SKYT uddannelsen for at skabe plads til instruktørernes forberedelse<br />

og skabe adspredelse i kursus - hér øvelse i indtrængen i hus.<br />

GHU forventes gennemført to<br />

gange årligt med en varighed<br />

på maksimalt otte uger for maksimalt<br />

otte soldater pr. GHUhold.<br />

Der er tilknyttet to faste<br />

instruktører, hvoraf den ene<br />

er kursusleder. GHU har deres<br />

egen øvelsesliste og deltager<br />

som udgangspunkt ikke i vagt,<br />

afgivelser, øvelser eller andre<br />

aktiviteter med resten af KMP.<br />

Uddannelsesmålet for soldaterne<br />

er, at de efter gennemført GHU<br />

skal kunne indgå i løsningen af<br />

normalt forekommende driftsopgaver<br />

og afgivelser i funktionen<br />

som kører og stabshjælper ved<br />

den motoriserede hovedkvartersdeling.<br />

Indholdet af GHU består<br />

af en række fag med tilpassede<br />

fagplaner samt en række integrerede<br />

uddannelsesdage (IU-dage).<br />

GHU afsluttes med en todages<br />

øvelse, som samtidig tjener som<br />

slutkontrol.<br />

4 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 4<br />

12/13/2013 10:15:35 AM


God jul<br />

og godt nytår<br />

til alle<br />

Fra os i<br />

hovedkvartersbataljonen<br />

Med dette koncept i hånden er HQKMP<br />

i gang med at udvikle den grundlæggende<br />

HQ-uddannelse, herefter benævnt<br />

GHU. Formålet med udviklingen<br />

af GHU er at sætte HQKMP i stand til at<br />

gennemføre en samlet grundlæggende<br />

funktionsuddannelse af høj kvalitet for<br />

derved at understøtte kompagniets<br />

mission og vision samt bagvedliggende<br />

værdier og delmål. I skrivende stund er<br />

HQKMP ved at afslutte første hold GHU,<br />

og planen er herefter at evaluere og<br />

justere til kommende hold. Indtil videre<br />

er der positive tilbagemeldinger, men<br />

fremtiden vil vise, om resultatet står mål<br />

med indsatsen og resurserne. Mere følger<br />

i kommende numre af TELEGRAFEN.<br />

At kunne finde vej er en væsentlig kompetence for en HQ-soldat. Derfor gennemføres<br />

fagene kortlære og GPS i tilpasset form.<br />

F<br />

a<br />

d<br />

T<br />

g<br />

r<br />

V<br />

t<br />

s<br />

d<br />

t<br />

S<br />

n<br />

n<br />

s<br />

n<br />

M<br />

S<br />

1<br />

Samarbejde med containertransportgruppen (CTP GRP) er nødvendig ved de fleste<br />

indsættelser - og derfor også en del af GHU.<br />

Strøm- og generatoruddannelse med<br />

kompagniets elektriker udgør en væsentlig<br />

del af GHU. Desuden gennemgår<br />

soldaterne udvalgte dele af delingens<br />

standardprocedurer og lærer om<br />

standpladsskitser, floorplans og andre<br />

væsentlige begreber.<br />

TOC-øvelse hvor soldaterne øver alle fag lige fra opsætning af de fysiske rammer,<br />

udfærdigelse af en plan i HRN C2IS til gennemførelse af et signalspil, hvor deres<br />

egen plan udføres. Til øvelsen opstiller kadren en indspilcelle, der leverer både<br />

HICON og LOCON.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 5<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 5<br />

12/13/2013 10:15:36 AM


Danske soldater er<br />

tilbage i Cornwall<br />

For 1.000 år siden var vi der<br />

som vikinger - nu er vi igen<br />

under sydens engelske palmer<br />

som kæmpende medspillere<br />

i et større sammenhæng.<br />

Af uddannelsesofficer major Kent Mosegaard,<br />

G5, Danske Division (DDIV).<br />

Danske soldater var tilbage i Cornwall<br />

i det sydvestlige England. Nærmere<br />

bestemt RAF flyvestation Mawgan tæt<br />

ved byen Newquay.<br />

Denne gang var det ikke som erobrere,<br />

men som del af Allied Rapid Reaction<br />

Corps (ARRC).<br />

Stab Danske Division deltog i november<br />

i øvelsen ARRCADE FUSION, der er en<br />

computerunderstøttet stabsøvelse.<br />

Mere end 2.100 soldater deltog fra<br />

mere end 15 lande. Det var den største<br />

øvelse ARRC, der har været gennemført<br />

på engelsk jord i mange år.<br />

Palmer og pigtråd<br />

Formålet med øvelsen var, at HQ/ARRC,<br />

som det første af NATO high readiness<br />

hovedkvarterer, skulle opnå Initial Operating<br />

Capability, som et såkaldt Theatre<br />

level Integrated Land Command HQ.<br />

Danske Division deltog som affilieret<br />

division til ARRC med 100 mand.<br />

ST/DDIV var i denne opgave boosted<br />

med personel fra alle tjenestegrenscentre<br />

og skoler i hæren samt EAS fra Flyvevåbnet.<br />

DDIV opgave under øvelsen<br />

var, som LOCON, at gennemføre Major<br />

Combat Operationer i et tænkt scenarie,<br />

der geografisk var placeret i det østlige<br />

Afrika.<br />

Selv om divisionen var LOCON, og ikke<br />

primær øvelsestager, var øvelsen en<br />

meget vigtig aktivitet for at opretholde<br />

viden og færdigheder, der sætter DDIV<br />

i stand til at uddanne de danske og de<br />

6 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 6<br />

12/13/2013 10:15:37 AM


tre affilierede brigader fra Baltikum.<br />

Øvelsens kompleksitet og mange højt<br />

specialiserede enheder gav enestående<br />

muligheder for på divisionsniveau at<br />

lære og øve de nyeste procedurer inden<br />

for alle de områder, der kendetegner en<br />

moderne konflikt.<br />

DDIV støttedes således af Air Defence<br />

specialist fra Canada, kollegaer fra hærkommandoerne<br />

i Letland og Litauen.<br />

Divisionen havde lejlighed til at gennemføre<br />

Air/land planlægning med 16 UK Air<br />

Assault Brigade, planlægge stabilisering<br />

med repræsentanter fra flere af de store<br />

civile organisationer, der kendes fra<br />

verdens brændpunkter.<br />

Scenariet på et stort terrænbord<br />

For at sikre, at alle enheder kendte<br />

opgaverne i detaljer, gennemførtes<br />

ROC-Drill (Rehearsal Of Concept) på et<br />

kæmpestort kort (terrænbord).<br />

Chefen for Danske Division Generalmajor<br />

M.A. Lollesgaard udtalte: ”Denne<br />

øvelse er en enestående mulighed<br />

for Hæren for at lære og øve de nyeste<br />

trends og doktrintiltag i NATO i et<br />

professionelt miljø. Det er derfor også<br />

med stor tilfredshed, at alle tjenestegrenscentre<br />

og skoler i Hæren har stillet<br />

personel til rådighed for divisionen både<br />

i planlægningen og under gennemførelsen<br />

af denne aktivitet. Jeg føler mig<br />

overbevist om, at ikke kun divisionens<br />

faste stab, men også de designerede<br />

tager en lang række nye erfaringer og<br />

ny viden med tilbage til Danmark. Sidst<br />

men ikke mindst får vi også mulighed<br />

for at vise HQ ARRC og UK, at Danmark<br />

er en troværdig partner”<br />

Læs også side 21<br />

DDIV undsætter flygtningelejr.<br />

Royal Air Force's Shackleton WL795 fly, som er udstillet på Mawgan Airbase. I aktiv tjeneste fra 1954 til 1981. Benyttet primært<br />

som maritim rekognoscering og senere også som Early warning og ubådsjager. (Bemærk dobbeltpropellerne på motorerne)<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 7<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 7<br />

12/13/2013 10:15:37 AM


Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores<br />

annoncør, tandlæge Klaus Kristensen.<br />

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!<br />

Installationsfirmaet<br />

L. H. Olesen A/S<br />

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia<br />

Tlf. 76 20 00 77<br />

Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid<br />

- tager den aldrig for givet.<br />

TANDLÆGE<br />

Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia,<br />

Tlf.: 75 92 01 27, www.smilecentret.dk<br />

• Gulvbelægning<br />

• Gardiner<br />

• Tæpper<br />

• Trægulve<br />

• Gulvafslibning<br />

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55<br />

www.btgulve.dk info@btgulve.dk<br />

Besøg også BT-Gulves afdelinger i<br />

Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København<br />

Har du militær ID-kort<br />

giver vi dig en speciel<br />

TELEGRAFEN-RABAT ring!<br />

Treldevej 150<br />

7000 Fredericia<br />

7591 1555<br />

HOLDER DU OGSÅ<br />

AF DIN BIL?<br />

– RING OG FÅ ET GODT TILBUD<br />

- vi er de eneste<br />

der giver<br />

levetidsgaranti<br />

- også alt i autoglas<br />

Nu også mulighed for billeddokumentation<br />

Nu også!<br />

Bilplejecenter<br />

Erik Holgersen<br />

Indehaver<br />

Diskovej 20<br />

7100 Vejle<br />

7640 1199<br />

TELEGRAFEN-RABAT<br />

til alle ansatte ved<br />

Telegrafregimentet<br />

8 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

PavaVejle.dk<br />

Diskovej 20, 7100 Vejle<br />

Tlf. 7640 1199<br />

www.pavavejle.dk<br />

PAVA er den eneste<br />

kæde der er tilsluttet<br />

PavaFredericia.dk<br />

Treldevej 150, 7000 Fredericia<br />

Tlf. 7591 1555<br />

www.pavafredericia.dk<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 8<br />

12/13/2013 10:15:39 AM


Oberst Bager orienterede alt sit personel om forligsprocessen inden juleferien.<br />

Alle er nu orienteret<br />

Af regimentschef og garnisonskommandant<br />

oberst Susanne Bach Bager.<br />

Status i forberedelse af ny struktur<br />

Inden jul orienterede jeg alt personel<br />

om status i forberedelserne af vores<br />

nye struktur. Vi har endnu ikke fået en<br />

politisk godkendelse af den nye struktur,<br />

men vi har modtaget et udkast til<br />

Hærens Operative Kommandos (HOK)<br />

implementeringsdirektiv, som vi kan<br />

basere vores fortsatte forberedelser<br />

på. Regimentet forventer at udarbejde<br />

et udkast til transformationsplan under<br />

inddragelse af alle relevante enheder,<br />

herunder flyvevåbnets og søværnets<br />

repræsentanter. Alt sammen for at muliggøre,<br />

at vi kan implementere den nye<br />

struktur senest 1. maj <strong>2014</strong>.<br />

På plads i slutningen af <strong>2014</strong><br />

Vi skal naturligvis tilstræbe at kunne<br />

levere de taktiske føringsstøttekapaciteter,<br />

som Forsvaret efterspørger i<br />

hele transformationsperioden, men der<br />

skal naturligvis også bruges kræfter på<br />

at gennemføre de nødvendige etablissementsmæssige<br />

tilpasninger samt<br />

flytning af personel- og materiel.<br />

Vi forventer således tidligst at komme<br />

på plads i etablissementerne sidst i<br />

<strong>2014</strong>, og materielopfyldningen forventes<br />

at ske løbende, forventeligt helt<br />

frem til ultimo 2015.<br />

I takt med overgangen til ny struktur<br />

iværksætter vi naturligvis en justering<br />

af vores ledelsesgrundlag og arbejdsprocesser<br />

med videre, så vi kan sikre<br />

et sømløst og effektivt samarbejde fra<br />

starten af.<br />

En udfordring at blive værnsfælles<br />

Den største forandring i den nye struktur<br />

er helt sikkert det værnsfælles aspekt. Vi<br />

vil i fremtiden skulle vænne os til, at vi<br />

bærer forskellige uniformer og har erfaringer<br />

fra forskellige indsættelsesmiljøer.<br />

Jeg håber, at vi får held med at kunne<br />

anlægge en blå baret som et synligt<br />

fællestræk i uniformeringen for dermed<br />

at bidrage til en vis fælles identitet,<br />

sammenhold og integritet i det nye<br />

værnsfælles Telegrafregiment.<br />

En ubalance i antallet af korporaler<br />

Status i bemandingsprocessen er, at<br />

HOK er i færd med at rulle hæren på<br />

tværs af alle NIV III myndighederne, for<br />

at få de sidste medarbejdere på plads.<br />

Det positive er fortsat, at intet tyder på,<br />

at der skal fyres medarbejdere, fordi der<br />

ikke er plads til dem i den nye struktur.<br />

Men der er en enkelt personelgruppe,<br />

der ikke kan bringes i balance fra starten<br />

af, og det er korporalerne.<br />

Vi forsøger at få tilladelse til at finde<br />

en lokal løsning inden for 1-2 år, så vi<br />

undgår at få beordret vores nuværende<br />

korporaler ud i resten af hæren, så vi<br />

derved mister faglighed.<br />

Internationale operationer (INT OPS)<br />

Der er også store forandringer i vores<br />

internationale engagement især i ISAF<br />

og i vores støtte til Søværnet.<br />

Jeg påskønner virkeligt jeres engagement<br />

og fleksibilitet både ude og<br />

hjemme, hvilket er en forudsætning<br />

for, at vi med kort varsel er i stand til<br />

at imødekomme rækken af ønsker om<br />

ændringer. I skal vide, at jeg kun modtager<br />

positive tilbagemeldinger om jeres<br />

indsats. I leverer bare den EW-støtte og<br />

den føringsstøtte, der er behov for, og<br />

det kan i være stolte af.<br />

Min anerkendelse omfatter også alle<br />

jer, der er med til at skabe forudsætningerne<br />

for, at vi kan levere relevante og<br />

kompetente føringsstøtte og EW-bidrag<br />

til INT OPS.<br />

Godt nytår til jer alle<br />

Jeg vil slutte med at ønske jer alle et<br />

godt og fredeligt nytår. Jeg ser frem til<br />

sammen med jer alle at sikre en sømløs<br />

overgang til den nye struktur, så Telegrafregimentet<br />

kan forblive en god og<br />

attraktiv arbejdsplads, der leverer en<br />

professionel føringsstøtte til Forsvarets<br />

enheder og stabe. En arbejdsplads, hvor<br />

vi respekterer hinanden og ser mangfoldighed<br />

som en styrke.<br />

Pas på jer selv og hinanden.<br />

Jeres RC<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 9<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 9<br />

12/13/2013 10:15:40 AM


Racercykler<br />

til udlån<br />

Af seniorsergent Michael Ingemann<br />

Olsen, leder Uddannelsesmaterielkontoret/Ryes<br />

Kaserne (UMAK/RY).<br />

UMAK har nu fået to racercykler, der<br />

kan udlånes til alle ansatte på kasernen.<br />

Det kan være, du skal i bedre form, eller<br />

de kan benyttes i forbindelse med<br />

træningstilstandsprøverne (TTP).<br />

Hvordan gør du, hvis du vil låne en<br />

racercykel:<br />

1. Du skriver navn, dato og tid for udlån<br />

på en mail til UMAK-kontrolpunktet på<br />

det interne netværk- (TGR-KTP-UMAK-<br />

FRC).<br />

2. Du afhenter racercyklen og medbringer<br />

egen hjelm (Hvis du ikke selv har en<br />

hjelm, kan du også låne en af os).<br />

3. Racercyklerne er monteret med de<br />

såkaldte SPD-clamps pedaler, så der<br />

kan bruges cykelsko med dette kliksystemet,<br />

men der kan også bruges<br />

almindelige kondisko.<br />

4. Når du er færdig med brugen som<br />

aftalt ved udlånet, skal racercyklerne<br />

afleveres i rengjort stand.<br />

Ved EW-kompagniet kan man stadig låne<br />

mountainbikes og på Bülows Kaserne ved<br />

Materielkontoret kan der lånes racercykler.<br />

Guld til fodbold-veteranerne. Fra venstre Jan Stryhn, Jens Herzum Madsen, Lars<br />

Vandborg, Ole Steen Hansen (civ.) og Carmelo Potale (civ.).<br />

Guld i en svær tid<br />

Af korporal Lars Vandborg Stab/Telegrafregimentet.<br />

Ved DMI´s mesterskaber i fodbold inde<br />

den 30/10 lykkedes det for FAGI's veteranhold<br />

at vinde guld.<br />

FAGI havde desværre kun det ene hold<br />

med. Dette skyldes ikke mindst virkningen<br />

af den nye idrætsbefaling, hvor man<br />

selv skal betale en fridag for at deltage.<br />

Jeg sidder samtidig i DMI's fodboldudvalg,<br />

og vi i udvalget må da også<br />

indrømme, at vi var en smule skeptiske,<br />

da der var ca. 150-160 deltagere fordelt<br />

på 32 hold.<br />

Som FAGI-mand var jeg selvfølgelig lidt<br />

skuffet over, at vi kun kunne stille et<br />

hold, men når så dette ene hold vinder<br />

guld, er det jo et godt plaster på såret<br />

og vor skepsis blev gjort til skamme.<br />

Vi lagde ud med tre sejre og et nederlag<br />

i de indledende kampe. Derefter vandt<br />

vi semifinalen og skulle i finalen møde<br />

den arrangerende idrætsforening fra<br />

Varde, og efter en tæt kamp vandt<br />

vi 3-2. Stor tak til jer, der brugte en<br />

fridag og ikke mindst til vores civile<br />

medlemmer.<br />

Ved obersten<br />

Efter veteranholdet vandt guldet, blev<br />

vi inviteret til et lille glas portvin eller<br />

en sodavand ved regimentschef oberst<br />

Susanne Bach Bager, der også er formand<br />

for DMI.<br />

På denne dag var hele holdet ikke<br />

samlet.<br />

Kim Mikkelsen (civil) var forhindret, men<br />

vi andre deltog - og fik rosende ord med<br />

på vejen for vores flotte indsats.<br />

Ny bog til salg<br />

”DEN DANSKE KRIGSTELEGRAF”<br />

Spændende bogudgivelse om telegraftroppernes<br />

udvikling fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig.<br />

Bogen koster kun 199,- kr., og der er 336 siders<br />

spændende læsning og fotodokumentation.<br />

Bogen er skrevet af Torsten Friis og sælges via<br />

Telegrafregimentets Historiske Samling på<br />

Bülows Kaserne.<br />

De nye udlåns-racercykler fra UMAK<br />

skal nok få flere til at prøve denne form<br />

for motion. Der er allerede set i rimelig<br />

interesse for at låne cyklerne.<br />

Kontakt Paul Rochler: Telefon 2164 0195.<br />

Eller via mail: ths@mil.dk<br />

10 <strong>Telegrafen</strong>s<br />

Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 10<br />

12/13/2013 10:15:41 AM


70 millioner var i krig<br />

Der deltog mere end 70 millioner soldater i 1. verdenskrig.<br />

13,4 millioner af dem var tyske eller deltog som<br />

soldater i den tyske hær.<br />

Af oversergent Jan Lindberg, Presse- og<br />

Informationssektionen/Danske Division<br />

En lille del af de 13,4 millioner, der deltog<br />

i 1. verdenskrig, var fra vores nuværende<br />

Sønderjylland, som dengang var<br />

en del af Tyskland. Formodentlig blev<br />

ca. 35.000 indkaldt fra det nuværende<br />

Sønderjylland til den tyske hær i løbet<br />

af de år, krigen foregik.<br />

De tyske/sønderjyske soldater var<br />

mellem 17 og 49 år gamle, de yngste<br />

årgange havde knapt forladt skolen,<br />

mens de ældre soldater ofte måtte forlade<br />

hustru, børn og arbejde.<br />

Mange døde i en krig - der ikke var<br />

deres egen<br />

Der var sønderjyske soldater i alle våbenarter,<br />

og de kæmpede på alle fronter.<br />

Krigsdeltagelsen og krigsoplevelsen<br />

kunne derfor være meget forskellig fra<br />

person til person. Nogle kom til at deltage<br />

i det ene store slag efter det andet,<br />

mens andre uddannede rekrutter bag<br />

fronten eller holdt vagt i Tyskland. Men<br />

langt de fleste var ved infanteriet og<br />

tjente på øst- eller vestfronten.<br />

Ved udbruddet af 1. verdenskrig blev<br />

de militærpligtige dansksindede sønderjyder<br />

tvunget til at kæmpe i den<br />

tyske hær. I løbet af de fire år blev der<br />

indkaldt ca. 30.000 sønderjyder af en<br />

befolkning på godt 160.000. Mere end<br />

5.000 af dem faldt i krigen, mange for<br />

en sag, som "ikke var deres egen".<br />

1. Verdenskrigs afslutning blev markeret<br />

i Haderslev<br />

Garnisonen i Haderslev markerede den<br />

11. november med en lille højtidelighed<br />

på Damager Kirkegård, dagen for 1.<br />

verdenskrigs afslutning .<br />

Højtideligheden startede klokken 11.00<br />

ved de franske krigergrave og derefter<br />

ved mindestenen for de faldne sønderjyder<br />

fra 1. verdenskrig.<br />

Garnisonens næstkommanderende,<br />

major Hans Dam Henriksen, holdt en<br />

kort tale og lagde på vegne af hæren<br />

en krans.<br />

Haderslevs borgmester, Jens Christian<br />

Gjesing, lagde en krans fra civilsamfundet,<br />

hvorefter den franske konsul,<br />

repræsentanter fra Haderslev by, de<br />

lokale soldaterforeninger samt forsvarsbrødrene<br />

lagde kranse og blomster.<br />

DET NYE TELEGRAFEN<br />

FYLDER 1 år<br />

den 4. januar <strong>2014</strong>.<br />

Formålet med TELEGRAFEN er at<br />

informere ansatte, pårørende,<br />

medlemmer af <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

(TV) samt regimentets samarbejdspartnere<br />

om Telegrafregimentets<br />

aktiviteter og opgaver.<br />

I det nye år kommer flere enheder<br />

til, når vi bliver værnsfælles og TV<br />

håber, at vi kan skaffe økonomi til<br />

at favne dem alle i det nye værnsfælles:<br />

Telegrafregimentet<br />

Forsvarets Føringsstøttecenter<br />

Vil du støtte <strong>Telegrafen</strong>s Venner, så<br />

vores soldater og pårørende fortsat<br />

kan få TELEGRAFEN, så tegn et års<br />

abonnement for kun 150,- kr. - og du<br />

vil få TELEGRAFEN tilsendt på udgivelsesdagen.<br />

Du kan også støtte ved at overføre<br />

et beløb til konto:<br />

Reg.nr. 1551 kontonr. 11214851<br />

Send derefter en mail/SMS med<br />

navn, enhed, forening eller firmanavn<br />

og skriv om din indbetaling.<br />

Mail til: telegrafen@mil.dk<br />

SMS: 40 53 27 80<br />

Tak fordi du støtter soldaterne!<br />

Haderslevs borgmester Jens Christian Gjesing var blandt de, der 11. november var<br />

med til at mindes de 5.000 sønderjyske soldater, der døde under 1. Verdenskrig<br />

fra 1914 - 1918. Mange af dem var meget frustrerede over at skulle deltage i en<br />

krig, der ikke havde noget med dem selv at gøre. De var tvangsudskrevet, fordi<br />

Sønderjylland var blevet tysk.<br />

Om aftenen den 11. november havde<br />

Haderslev Kasernes Venner inviteret til<br />

foredrag i auditoriet på kasernen, hvor<br />

Jonas Schultz Thygesen fortalte om sin<br />

oldefars deltagelse i 1. verdenskrig.<br />

Foredraget tog udgangspunkt i bogen<br />

"Kun legetøj i deres hænder", som Jonas<br />

Schultz Thygesen udgav i 2008.<br />

Bogen er baseret på oldefaderens dagbog<br />

og breve, som han sendte hjem til<br />

familien via et postsystem, der virkelig<br />

var celeriter et secure - hurtig og sikker.<br />

Bogen handler om, hvordan soldater<br />

fra hele Sønderjylland oplevede og<br />

overlevede de voldsomme strabadser<br />

ved vestfronten.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 11<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 11<br />

12/13/2013 10:15:42 AM


Sensors<br />

idworks.dk · 3809 · 09.08<br />

Effectors<br />

Koncentreret - test af medarbejderne.<br />

Kompetenceudvikling<br />

inden for almen kvalificering<br />

og IT.<br />

Selvfølgelig er det da bittert, hvis man uddanner og<br />

udvikler sine medarbejdere, og de så forsvinder.<br />

Der er kun én ting, der er værre, nemlig at man ikke<br />

uddanner dem, og de så bliver!<br />

(Henrik Holt Larsen – HRM: Licence to work)<br />

Af seniorsergent Morten H. Breum, forvaltningsbefalingsmand<br />

og ”uddannelsespilot”<br />

ved 1. Hovedkvartersbataljon.<br />

Det er ikke et<br />

camouflagefarvet<br />

bånd, vi går efter.<br />

Alle kan udvikle sig!<br />

Connecting Sensors<br />

and Effectors in real time<br />

Terma delivers Mission Critical Command<br />

& Control systems through offering lowrisk<br />

integration of proven components<br />

including re-use of components from<br />

multiple proven systems.<br />

www.terma.com<br />

Der er godt 1,3 million danskere, der<br />

har svært ved at læse dansk eller løse<br />

almindeligt forekommende matematiske<br />

opgaver. Med ca. 21.000 ansatte i<br />

Forsvaret vil der være ansatte, som er en<br />

del af denne gruppe. I Forsvaret besluttede<br />

man i 2012 at starte to kompetenceudviklingsprojekter<br />

op med henblik<br />

på at kompetenceudvikle den enkelte<br />

medarbejder i almen kvalificering. Ved<br />

almen kvalificering forstår man fagene<br />

dansk, matematik og IT-færdigheder.<br />

<strong>Forsvarskommandoen</strong> (FKO)<br />

nedsatte i 2012 en styregruppe<br />

med repræsentanter<br />

fra Statens Center<br />

for Kompetenceudvikling<br />

(SCK), HKKF, CS, HOK,<br />

Netværkslokomotivet og<br />

Bureauet Mars Merkur.<br />

De skulle styre projekterne.<br />

HOK skulle i samarbejde<br />

med Forsvarets<br />

Brancheudvalg, SCK,<br />

Netværkslokomotivet<br />

og Bureauet Mars Merkur<br />

gennemføre to kompetenceudviklingsprojekter<br />

således:<br />

1. Kompetenceudviklingsprojekt: Uddannelsespiloter<br />

i Hæren.<br />

2. Kompetenceudviklingsprojekt: Almen<br />

Kvalificering – dansk, matematik og IT<br />

for militær ansatte på M100 og M200<br />

niveau.<br />

Projektet ”Uddannelsespiloter i Hæren”<br />

blev foretaget med henblik på at understøtte<br />

gennemførsel af test inden<br />

for det alment kvalificerende område.<br />

Uddannelsespiloten skulle udpeges<br />

blandt personel fra M100 og M200<br />

gruppen, og derefter var målet at gennemføre<br />

en uddannelse af tre moduler<br />

i henholdsvis kommunikation, samtaletræning,<br />

personlighedstyper og coaching.<br />

Desuden at give uddannelsespiloten<br />

indsigt i mulige uddannelsesforløb<br />

i AMU og VUC-regi.<br />

De to kompetenceudviklingsprojekter<br />

blev ved TGR gennemgået på samarbejdsudvalgs-møde<br />

i november 2012<br />

og derefter behandlet på TGR CH møde.<br />

Første opgave for TGR var at få udpeget<br />

personel, som kunne virke som uddannelsespiloter<br />

ved enhederne. Ved 1<br />

Hovedkvartersbataljon (HQBTN) blev<br />

der udpeget en pilot ved hver underafdeling<br />

og en i staben. 22. januar 2013<br />

var der indkaldt til informationsmøde<br />

for kommende uddannelsespiloter på<br />

Ryes kaserne, og projektet var i gang.<br />

I maj måned var alle tre uddannelsespiloter<br />

fra HQBTN uddannet, og samtidig<br />

stod VUC Syd og bankede på døren. De<br />

var klar til, at komme og gennemføre<br />

test af medarbejderne på Haderslev<br />

12 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 12<br />

12/13/2013 10:15:43 AM


kaserne. Der blev indkaldt til koordinationsmøde<br />

for at planlægge, hvordan<br />

forløbet skulle ”strikkes” sammen.<br />

Forløbet med gennemførsel af test af<br />

Haderslev garnisons personel blev sat<br />

til start 13. august med to dage med<br />

dansk og matematik og ugen efter to<br />

dage med IT.<br />

Sættevogn opsat i ydre kasernegård<br />

til gennemførelse af test<br />

63 % af medarbejdergruppen på M100<br />

og M200 på Haderslev Kaserne blev<br />

testet.<br />

11 % af de testede medarbejdere var i<br />

målgruppe til at få gennemført en national<br />

ordblindetest.<br />

Testen tager ca. 1 time og viser, om<br />

medarbejderen er berettiget til ordblindeundervisning.<br />

Der tilbydes 72 lektioner<br />

gratis undervisning, med udgangspunkt<br />

i medarbejdernes behov.<br />

LEVERANDØR TIL DET DANSKE FORSVAR<br />

Mission critical training<br />

... Anytime - Anywhere<br />

IFAD leverer løsninger til træning i<br />

radiokommunikation, taktisk træning<br />

og FAC/AO træning.<br />

Naval training – Close Air Support training – Radio<br />

Communication - Simulator, C2 and Sensor<br />

interoperability ... Anytime – Anywhere<br />

IFAD · T: 63 11 02 11 · info@ifad.dk · www.ifad.dk<br />

28 % af medarbejderne var i målgruppe<br />

til at påbegynde Forberedende Voksenundervisning<br />

(FVU) i dansk, og 3,7 % var<br />

i målgruppen i FVU matematik.<br />

De medarbejdere, der har behov for<br />

FVU undervisning og ønsker det, vil<br />

blive tilbudt undervisning ud fra det<br />

behov den enkelte medarbejder har.<br />

Medarbejderne vil blive inddelt efter,<br />

hvilke FVU niveau de skal påbegynde<br />

undervisningen på.<br />

I uge 45 blev ordblindetesten gennemført<br />

med de første syv medarbejdere,<br />

og i uge 49 blev der afholdt en ny omgang<br />

test i dansk og matematik for at<br />

få alle medarbejdere testet, inden FVU<br />

uddannelsen starter op i <strong>2014</strong>. Dele af<br />

uddannelsen vil blive gennemført i arbejdstiden,<br />

og dele vil blive gennemført<br />

i medarbejderens fritid. I planlægningen<br />

af FVU uddannelsen, der gennemføres i<br />

arbejdstiden, vil der naturligvis blive taget<br />

højde for den daglige tjeneste samt<br />

medarbejderens deltagelse i anden<br />

militær uddannelse og øvelsesaktivitet.<br />

Et klasseværelse på hjul.<br />

Fra CIS-Bataljonen er følgende blevet<br />

udlært IT-supportere.<br />

De kunne afslutte deres eksamen<br />

fredag den 29. november og "står" nu<br />

med et uddannelsesbevis i hånden.<br />

Det er med stor tilfredshed, at Telegrafregimentet<br />

ser så mange ansatte,<br />

der vil dygtiggøre sig og fortsat uddanne<br />

sig - kort sagt, det er godt<br />

at se, de ansatte vil være med og vil<br />

udvikle sig.<br />

Stort til lykke til de nye uddannede<br />

supportere.<br />

Nye IT-supportere<br />

er uddannet<br />

Fra venstre på billedet:<br />

KP V. H. Jensen<br />

OKS-1 K. R. Sørensen<br />

OKS-1 S. H. Kongshøj<br />

OKS-1 D. Carlsen, (Trænregimentet)<br />

OS T. Behr-Rasmussen<br />

OKS-1 L. Blom<br />

OKS-1 N.E. Halbro<br />

OKS-1 N. Sørensen<br />

OS M. Glückstadt<br />

Foto: Korporal Signe Behr-Rasmussen<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 13<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 13<br />

12/13/2013 10:15:43 AM


Gammel nok<br />

- til at klare sig selv<br />

Telegrafregimentet kunne fejre den 22. fødselsdag den 1. november. Så er man voksen<br />

og klar til at flytte hjemmefra. Man har gjort sig erfaringer, kan samarbejde, men også<br />

stå alene. Vi ser en fremtid, der byder os at samarbejde og yde service indenfor alle<br />

tre værn i et fællesskab, hvor alle skal med. Målene skal sættes, så alle forstår dem,<br />

og retningen skal udpeges. Opgaverne ligger der, og vi skal løse dem.<br />

Helst bedre end forventet, men der venter også en fremtid, hvor alle skal fortælle om<br />

de resultater, der skabes - alle skal være med, og alle skulle gerne ville det her.<br />

Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet.<br />

For nylig i kirken hørte jeg til et bryllup<br />

disse ord til brudeparret: "I er nu ikke<br />

længere to - men kun et kød" - den indstilling<br />

må vi få ind i Telegrafregimentets<br />

fremtidige virke som Forsvarets Føringsstøttecenter.<br />

Vi er ikke længere fra tre<br />

værn - kun et. Alle skal med - alle skal<br />

arbejde sammen og arbejde frem mod<br />

de mål, der er, og vil blive sat.<br />

Det er nok noget lettere sagt end gjort.<br />

I tv var der en udsendelse, hvor tre par<br />

blev gift ud fra data-matching. To par<br />

er stadig gift.<br />

Sagt på en anden måde. Det er ikke<br />

givet, at alle fra de tre værn har lige<br />

stor interesse i, at det her skal lykkes,<br />

og jeg synes da også at kunne mærke,<br />

at ikke alle har været lige aktive for<br />

at gå mod en værnsfælles fremtid.<br />

Det kan der være flere årsager til,<br />

men nu er vi efter nogles ønske i et<br />

tvangsægteskab - og bruden ser faktisk<br />

nogenlunde ud.<br />

Vi har jo set mange gode resultater fra<br />

øvelser værnene imellem, hvor det er<br />

14 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 14<br />

12/13/2013 10:15:44 AM


CiIS-Bataljonen klar til parade inspektion i regnvejr. De viste en god ekcercits,<br />

der var tydeligvis blevet øvet op til fødselsdagen.<br />

gået rigtig godt i økonomiens, synergiens<br />

og fremtidens ånd, og nu er det<br />

tid til at komme videre.<br />

Vi går værnsfælles - sådan er det bare<br />

Ved Telegrafregimentet er vi blevet trimmet<br />

til det absolut strammeste.<br />

Personelreduktioner og opgaveændringer,<br />

men det hele passer ind i de<br />

visioner, vi har hørt om og set komme<br />

gennem de seneste fire-fem år.<br />

Forskellige regimentschefer har fået,<br />

båret og plejet idégrundlaget for det,<br />

der engang var fremtiden, men fra <strong>2014</strong><br />

er det den nye virkelighed - den nye<br />

dagligdag - i et nyt forsvar.<br />

Jeg vil kun opfordre alle til at fortælle og<br />

skrive om jeres positive oplevelser, de<br />

nye udfordringer, og hvordan I møder<br />

dem. Lad os hjælpes ad - frem i det<br />

nye fællesværns soldaterliv, som vi kan<br />

se, der vil komme. Del ud af jeres erfaringer,<br />

arbejd sammen og sørg for, at vi<br />

nu konsoliderer os. Alle samfund er nu<br />

om dage mere afhængige af informationsteknologi<br />

og kommunikation end<br />

nogensinde før.<br />

Det samme afspejler sig i alle militære<br />

anliggender fra hverdag til øvelse og i<br />

krigen. Telegrafregimentet er med, og<br />

alle skal vide, hvorfor vi er der, og hvad<br />

vi kan. De skal få alt den føringsstøtte,<br />

de beder om, og når de vil have mere,<br />

eller nyt, er vi klar. Vil kunden betale,<br />

så får de varen - sådan er det i en sund<br />

virksomhed.<br />

Denne 1. november var vi samlet, stadig<br />

i det grønne tøj og med grønne baretter,<br />

men snart kan det også være skiftet.<br />

På Axeltorvet i Fredericia stod alle i en<br />

let vind, og regnen væltede ned. Der<br />

stod soldaterne og ventede på oberst<br />

Susanne Bach Bagers ankomst.<br />

Det blev et par minutter i rimelig stilhed.<br />

Tid til at tænke over tingene. Mange<br />

tænkte på den nye fremtid i et værnsfælles<br />

samarbejde - og tænkte: "Er jeg<br />

med på holdet i fremtiden"?<br />

Regimentschefens tale<br />

Det er ikke altid, soldaten til paraden<br />

hører alle ordene i de ofte lange taler.<br />

Fryser man fingrene, er man våd, træt<br />

eller andet, kan man godt stå og tænke<br />

sig til weekend eller et andet sted hen<br />

- men ikke i dag.<br />

Oberst Susanne Bach Bager modtog<br />

sine soldater og den samlede parade,<br />

som en oberst skal. Til rette tid, i rette<br />

påklædning og med de rette kommandoer.<br />

Alle ventede spændt på talen.<br />

Vi havde hørt om en reduktion på 59<br />

ansatte ud af vores i alt 600, så 10 %<br />

i afgang.<br />

Holdt det så stramt, eller ville obersten<br />

afsløre nyt? Egentlig ved alle godt, at<br />

sådanne budskaber bringer obersten<br />

ikke på denne måde, men måske kom<br />

der antydninger, som ville give nye håb<br />

til en værnsfælles fremtid. Alle ventede<br />

med hver sine forudsætninger på talen,<br />

og her er den: Oberstens tale til fødselsdagsbarnet,<br />

der fyldte 22 år - og som<br />

fra januar <strong>2014</strong> starter sit eget liv - i en<br />

"ny familie" - ved et nyt år "0".<br />

Talen til paradens deltagere<br />

"Hr. general, kære gæster og soldater!<br />

Vi kan i år fejre vores 22-års fødselsdag<br />

og med stor sandsynlighed den sidste af<br />

slagsen med vores nuværende enheder.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 15<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 15<br />

12/13/2013 10:15:45 AM


En fælles brunch for staben - er altid et hit. Denne regnvåde dag var det en rigtig<br />

god start, og tallerkenerne blev fyldt, så der var noget at stå imod med.<br />

Næste år er vi transformeret over i et<br />

nyt ”Telegrafregiment - Forsvarets Føringsstøttecenter”.<br />

I den forbindelse vil<br />

vi have afgivet Electronic Warfarekompagniet<br />

(EWKMP) til det nye ”Hærens<br />

Efterretningscenter”.<br />

Endnu en ny start, som vi ved fælles<br />

kræfter skal få til at lykkes. Forandringerne<br />

er først og fremmest, som I alle<br />

ved, drevet af et behov for en knap tre<br />

mia. kr. årlig besparelse på Forsvarsbudgettet.<br />

Så det vil være naivt at forvente<br />

sig store forbedringer i vores vilkår, men<br />

der er på den anden side en række ting,<br />

som vi får mulighed for at gøre bedre<br />

og smartere.<br />

I dag kan vi se tilbage på i alt 22 hektiske<br />

måneder som Hærens Center for<br />

Føringsstøtte og EW.<br />

Vi ser tilbage på en lang række gode<br />

resultater, skabt af jer og jeres enheder.<br />

Vores bidrag til de internationale operationer<br />

er på et højt professionelt niveau,<br />

og vi får stor anerkendelse for vores opgaveløsning<br />

såvel nationalt som internationalt.<br />

Det gælder CIS og EW indsatsen<br />

i Helmand, DCM-Kompagniets indsats<br />

i Kandahar og Tyrkiet, EW støtten til<br />

søværnet i Operation Ocean Shield og<br />

vores mange enkeltmandsudsendelser.<br />

Jeres indsats herhjemme anerkendes<br />

også. Støtten til de missionsforberedende<br />

aktiviteter, ceremoniel i Fredericia<br />

såvel som Haderslev er blot nogle få<br />

eksempler herpå.<br />

For regimentsstaben fortjener især<br />

anerkendelse af det store arbejde med<br />

udarbejdelse af grundlaget for regimentets<br />

nye struktur, store fremskridt<br />

i implementeringen af Hærens Taktiske<br />

Kommunikationsnetværk samt gode<br />

resultater i udvikling og test af afsid-<br />

Paraden inspiceres inden talerne og overrækkelsen af idrætsprisen og titlen som<br />

Årets Soldat.<br />

det Battle Mannagement System (BMS)<br />

samt fremskridt i implementeringen<br />

af ”smartere” føringsstøtteløsninger i<br />

hæren.<br />

HQ-kompagniet fortjener især stor anerkendelse<br />

for evnen til vedvarende at<br />

kunne tilpasse jer den stadigt omskiftelige<br />

øvelsescyklus og føringsstøtte<br />

til division og brigader senest i f.m.<br />

opgaverne i relation til reaktionskampgruppen.<br />

DCM-kompagniet fortjener især anerkendelse<br />

for med mindre end en måneds<br />

varsel at løse opgaven i Tyrkiet<br />

som en del af Operation Active Fence.<br />

1 CIS-kompagni fortjener især anerkendelse<br />

for med få personelressourcer at<br />

have gennemført både Hærens Basisog<br />

Reaktionsstyrke Uddannelse og<br />

dermed at have uddannet nogle motiverede<br />

og engagerede unge mennesker,<br />

der kan hjemsendes som gode ambassadører<br />

for Forsvaret eller fortsætte på<br />

hærens reaktionsstyrkeuddannelse.<br />

CIS-operationscenteret (CISOC’en) fortjener<br />

stor anerkendelse for den daglige<br />

drift af de operative IT-systemer, herunder<br />

også for udsendelse af arbejdshold<br />

til både ISAF og KFOR samt støtte til nationale<br />

øvelser. Hertil kommer arbejdet<br />

med nyttiggørelse af Wideband Global<br />

SATCOM (WGS-systemet), støtte til<br />

klargøring af Esbern Snare samt støtten<br />

til at transformere Afghanistan Mission<br />

Network til Federated Mission Network.<br />

2 CIS-kompagni fortjener især anerkendelse<br />

for klargøringen af Reaktions<br />

Kampgruppe 2013-II.<br />

Electronic Warfarekompagniet fortjener<br />

især anerkendelse for forberedelse og<br />

indsættelse af detachementer i INT OPS<br />

– herunder især indsatsen i forbindelse<br />

med Ocean Shield – implementering af<br />

ny teknologi og den vedvarende uddannelse<br />

af nye EW operatører samt ikke<br />

mindst forberedelserne i forbindelse<br />

med overgangen til Hærens Efterretningscenter.<br />

Hele regimentets indsats i forbindelse<br />

med de mange materielanskaffelsesprojekter<br />

er forbilledlig og især jeres støtte<br />

til vore mange samarbejdspartnere. Hertil<br />

kommer den kolossale uddannelsesog<br />

kursusmængde, det fører med sig. En<br />

indsats der får en positiv feedback fra<br />

deltagere fra hele Forsvaret.<br />

Stabene på alle niveauer binder det<br />

hele sammen, både når det gælder den<br />

daglige drift og udvikling. I fortjener<br />

anerkendelse for en uvurderlig indsats.<br />

Slesvigske Musikkorps (SMUK) fortjener<br />

anerkendelse for jeres vidunderlige musik<br />

og utrættelige arbejde som ambassadører<br />

for Forsvaret.<br />

Vi kan således som regiment se tilbage<br />

på en uendelig række af flotte resultater<br />

og en utrættelig og påskønnelsesværdig<br />

støtte fra de mange foreninger og frivillige,<br />

der bakker os op.<br />

16 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 16<br />

12/13/2013 10:15:46 AM


Et møgvejr uden lige. En paraply reddede<br />

oberstens nedskrevne tale, men da<br />

var obersten, ligesom sine soldater,<br />

gennemblødt. Med paradens afslutning<br />

kom det gode vejr.<br />

Så I har mange gode grunde til at være<br />

stolte af jeres egen og jeres fælles indsats,<br />

og jeg skylder jer alle en stor tak<br />

for de resultater, I skaber.<br />

Vi er klar til fremtidens udfordringer<br />

– og venter blot på at få et implementeringsdirektiv<br />

fra Hærens Operative<br />

Kommando (HOK) for at kunne komme<br />

i gang med de nye opgaver – som er<br />

værnsfælles taktisk føringsstøtte.<br />

En helt ny måde at levere føringsstøtte<br />

på især til reaktionskampgrupperne,<br />

men også til både brigaden, divisionen,<br />

flyvevåbnet og søværnet samt et endnu<br />

tættere samarbejde inden for vores<br />

føringsstøttespecialer – nationalt og<br />

internationalt.<br />

Vi har i den nye struktur fastholdt de<br />

operative kapaciteter, men har måttet<br />

reducere i den administrative og<br />

faglige struktur samt i stabene. Vi har<br />

ikke haft noget valg. Som borgere i et<br />

demokrati, må vi naturligvis respektere<br />

politikernes prioritering af de økonomiske<br />

ressourcer, herunder en reduktion<br />

af forsvarsbudgettet.<br />

Vi må nu forene alle kræfter for at kunne<br />

levere den bedst mulige føringsstøtte<br />

under de nye vilkår.<br />

Endnu engang tusind tak for jeres indsats<br />

og tillykke med fødselsdagen.<br />

Jeg vil herefter vende mig til den årlige<br />

belønning af de, som har gjort en særlig<br />

indsats.<br />

Telegrafregimentet har i år haft seks<br />

personer udtaget til tre af de i alt seks<br />

militære landshold, nemlig til orienteringslandsholdet,<br />

skydelandsholdet og<br />

til femkamplandsholdet.<br />

De har alle repræsenteret regimentet<br />

på fineste vis.<br />

I de samme idrætsgrene afholdes der<br />

Forsvarsmesterskaber, og her har regimentet<br />

også haft deltagere med. Af<br />

resultater skal fremhæves syv førstepladser,<br />

som vores skydehold vandt ved<br />

det kombinerede Forsvarsmesterskab<br />

og DMI mesterskab i Skive her i september<br />

måned.<br />

Hertil kommer en række flotte idrætsresultater<br />

inden for den frivillige idræt<br />

i rammen af Dansk Militært Idrætsforbund.<br />

Med disse ord afsluttede oberst Bager<br />

sin tale til paraden og gik herefter til<br />

belønning af de soldater, som i årets<br />

løb har gjort en særlig indsats.<br />

Alt imens regnen nu væltede ned over<br />

soldaterne - alle var gennemblødte.<br />

Et stort krus som en stor tak.<br />

Hæder til obersten<br />

Formand for Fredericia Garnisons<br />

Idrætsforening (FAGI), premierløjtnant<br />

Kristian Thestrup havde bedt om at<br />

ændre lidt i fødelsdagsparadens program,<br />

uden at oberst Susanne Bach<br />

Bager fik noget at vide om det.<br />

Obersten fik overrakt et flot krus med<br />

tilhørende motivation:<br />

"Jeg står her i dag som formand for<br />

FAGI. Vi, som idrætsforening, vil gerne<br />

hædre dig for din indsats i den frivillige<br />

idræt.<br />

Vi har en 95 år lang historie i FAGI, og<br />

vi har 32 gange tidligere tildelt FAGI's<br />

hæderskrus som et tegn på, at nogen<br />

har ydet en særlig indsats for den<br />

frivillige idræt. Vi i FAGI er stolte af, at<br />

du i april blev valgt som formand for<br />

Dansk Militært Idrætsforbund. Derfor<br />

vil jeg gerne på foreningens vegne<br />

overrække dig FAGI's hæderskrus nr.<br />

33".<br />

- og igen blev der klappet!<br />

TV/LAL<br />

Electronic Warfarekompagni forsvinder fra Telegrafregimentet og overgår til Forsvarets Efterretningscenter, hvis hovedkvarter<br />

er i Varde, men kompagniets dagligdag vil stadig være i de sikrede bygninger på Ryes Kaserne.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 17<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 17<br />

12/13/2013 10:15:47 AM


Sport og sponsor<br />

Af Lars Vandborg - Fredericia<br />

Garnisons Idrætsforening (FAGI).<br />

Der er meget trange kår for<br />

sportsudøvere. Det gælder i hvert<br />

fald også i firma idrætten, hvor<br />

FAGI kan placeres.<br />

Derfor er det af meget stor betydning<br />

at have sponsorer i ryggen.<br />

Sponsorerne vil til gengæld helst<br />

sponsorere hold, der giver den<br />

bedste reklame, og det er selvfølgelig<br />

de bedste hold - de som<br />

skaber flest gode resultater. FAGI<br />

er blandt de bedste, og<br />

derfor har vi også kunnet<br />

finde sponsorer til at støtte<br />

en del af vores aktiviteter.<br />

Til gengæld håber vi så<br />

også, at vore medlemmer vil<br />

prøve at handle mere med<br />

de firmaer.<br />

LV/LL/RED<br />

Forslag - Bandereklame Egum Rideklub, str. 1220 x 2440mm.<br />

- fordi du vil vinde!<br />

www.sparnord.dk Tlf. 76 20 64 00<br />

Ny bog til salg<br />

”DEN DANSKE KRIGSTELEGRAF”<br />

Spændende bogudgivelse om telegraftroppernes<br />

udvikling fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig.<br />

Bogen koster kun 199,- kr., og der er 336 siders<br />

spændende læsning og fotodokumentation.<br />

Bogen er skrevet af Torsten Friis og sælges<br />

via Telegrafregimentets Historiske Samling på<br />

Bülows Kaserne.<br />

Kontakt Paul Rochler: Telefon 2164 0195.<br />

Eller via mail: ths@mil.dk<br />

Flotte placeringer til FAGI.<br />

FAGI-nyt<br />

Fredericia Garnisons Idrætsforening<br />

(FAGI) har deltaget i Dansk Militært Forbunds<br />

mesterskaber i triathlon og cross.<br />

Triathlon blev afviklet i Holstebro med<br />

900 meter svømning i Kraftværkssøen<br />

(kun 14 gr.), derefter 25 km cykling og<br />

til sidst 7.5 km løb.<br />

Frank Nielsen blev nr. 3 i oldboys med<br />

tiden 1.22.42 (svømning 13.44, cross<br />

34.04 og løb 34.54), mens Karsten<br />

Olsen blev nr. 2 i veteranklassen med<br />

tiden 1.24.12 (18.55/33.08/32.08) og<br />

Kaj Wagner blev nr. 6 i samme klasse<br />

med tiden 1.34,31 (21.09/37.26/35.55)<br />

I holdkonkurrencen blev FAGI nr. 4.<br />

I DMI cross, som blev afviklet på en tung<br />

bane i Karup, blev Kaj Wagener nr. 2<br />

individuelt - og fik også en andenplads<br />

sammen med Jens J. Kramer i stafetkonkurrencen.<br />

KW/LL/RED<br />

Generalforsamling<br />

For medlemmer af<br />

Telegrafregimentets Fødselsdags Venner (TFV).<br />

Torsdag den 27. februar.<br />

kl. 15.00 i pejsestuen<br />

på Bülows Kaserne<br />

Dagsorden j.fr. vedtægterne<br />

- forslag skal være fremme inden 1. februar.<br />

Vi serverer kaffe og kage.<br />

Husk tilmelding på:<br />

telegrafen@mil.dk<br />

18 <strong>Telegrafen</strong>s<br />

Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 18<br />

12/13/2013 10:15:48 AM


Årets Soldat<br />

Oberst Susanne Bach Bager befalede:<br />

"Årets Telegrafsoldat" Sergent Niels Erik<br />

Nørrevang Høyer "Træd an"!<br />

Herefter kunne formanden for Telegrafregimenternes<br />

Soldaterforening<br />

- Erik Jensen - forestå overrækkelsen<br />

af pokalen.<br />

Sergent Niels Erik Nørrevang Høyer - Træd an! Efter denne kommando<br />

stillede han midt på Axeltorvet i Fredericia og blev hædret<br />

som - Årets Soldat 2013.<br />

Årets soldat<br />

Af Leon Lindholm Presse- og Informationssektionen/GSE/TGR.<br />

Det er en ære at blive udpeget som<br />

Årets Telegrafsoldat. Det er velfortjent,<br />

og der er mange om buddet.<br />

Der skal meget til for at få prisen - ingen<br />

tvivl om det. Når det så er sagt, kan det<br />

godt ærgre mig, at man i de år, hvor der<br />

er flere indstillet, ikke gør lidt mere ud<br />

af nummer to og tre.<br />

For der er mange, der gør et godt stykke<br />

arbejde, og jeg synes, at alle indstillede<br />

burde nævnes. Jeg kan kun håbe på, at<br />

enhederne fortæller dem, de har haft indstillet,<br />

at de var blandt de nominerede:<br />

Der er mange, der fortjener det skulderklap,<br />

det er, at nogle har indstillet dem<br />

til "Årets Soldat".<br />

Det skete med ordene:<br />

"Sergent Niels Erik Nørrevang Høyer<br />

(EWKMP) er en meget vellidt medarbejder,<br />

der har opnået stor respekt<br />

gennem sin flotte indsats, behagelige<br />

væremåde og ikke mindst sin store<br />

faglige viden.<br />

Han er i besiddelse af fine tekniske, faglige<br />

og ledelsesmæssige kompetencer.<br />

Han kendetegnes ved en initiativrig og<br />

selvstændig opgaveløsning samt stor<br />

ildhu og engagement.<br />

Dette – sammenholdt med hans særdeles<br />

gode fysiske form – gør ham til<br />

en afholdt og forbilledlig medarbejder.<br />

Sergenten tildeles på ovennævnte<br />

baggrund hæderen som Årets Telegrafsoldat.<br />

Hjerteligt tillykke med æren af at være<br />

blevet udvalgt som Årets Telegrafsoldat.<br />

Med ordene fulgte en pokal og håndtryk<br />

samt den store ære.<br />

Der blev klappet over hele linjen.<br />

Årets Idrætspris<br />

Af Leon Lindholm Presse- og Informationssektionen/GSE/TGR.<br />

Så til det sidste punkt på programmet<br />

– uddelingen af TGR Idrætspris 2013.<br />

Oberst Susanne Bach Bager sagde:<br />

"Det er mig nu en særlig glæde at bede<br />

chefen for 1 CIS-kompagni, kaptajn<br />

Mette Mathiasen om at træde an, for at<br />

modtage Telegrafregimentets Idrætspris<br />

på vegne af OKS-1 Jesper Edvard Hansen,<br />

som desværre ikke kan være med<br />

i dag på grund af endnu en operation.<br />

Mette Mathiasen - træd an!<br />

Motivationen lød:<br />

Overkonstabel af første grad Jesper<br />

Edvard Hansen (CISBTN) er beviset på,<br />

at flid, stædighed og vilje kan bringe én<br />

langt. Efter at have mistet det ene ben<br />

som følge af en vejsidebombe i Irak, har<br />

han været igennem et længere genoptræningsforløb<br />

og fået protese.<br />

Jesper varetager i dag funktionen som<br />

forsyningshjælper.<br />

Sideløbende med jobbet har Jesper<br />

startet en idrætskarriere som cykelrytter<br />

inden for handikapidrætten. I dag<br />

er han en etableret del af det danske<br />

handikaplandshold og en seriøs kandidat<br />

til at repræsentere Danmark ved de<br />

kommende par olympiske lege i 2016.<br />

Jesper deltager også i cykelløb på lige<br />

fod med atleter UDEN handikap.<br />

Her skal bl.a. nævnes DMI cykling, hvor<br />

Jesper deltog både i linjeløb og enkeltstart<br />

og fik fine midt-placeringer.<br />

I den daglige tjeneste går han også foran<br />

som det gode eksempel, ved at være<br />

i god form og løbende sætte nye mål.<br />

Efter Jesper har fået sin nye sportsprotese,<br />

har han sat det ambitiøse<br />

kortsigtede mål, at han i <strong>2014</strong> vil bestå<br />

træningstilstandsprøven 3.000 m løb.<br />

På den lange bane er deltagelse ved de<br />

kommende par-olympiske lege i Rio de<br />

Janeiro 2016 drømmemålet.<br />

Jesper er et forbillede for os alle med<br />

sin ukuelige vilje til at overvinde de forhindringer,<br />

man møder på sin vej og løbende<br />

at sætte nye og udfordrende mål.<br />

Med disse ord kunne obersten afslutningsvis<br />

tilføje:<br />

Jesper Edvard Hansen hædres på baggrund<br />

af nævnte motivation med Årets<br />

Idrætspris 2013, der er skænket af Fredericia<br />

Garnisons Idrætsforening".<br />

Trods et manglende ben kæmper Jesper<br />

på lige fod med andre, der ikke har<br />

det handicap. Jesper er en velfortjent<br />

modtager af Årets Idrætspris 2013.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 19<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 19<br />

12/13/2013 10:15:50 AM


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!<br />

FLAMMEGRILLET<br />

HOS<br />

BURGER KING ®<br />

<strong>Telegrafen</strong>s læsere<br />

-Får 15 % rabat på alt hos<br />

Burger King ® .<br />

Der gives kun rabat til<br />

Indehaveren af id-kortet<br />

SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211<br />

GÆLDER RESTEN AF 2009<br />

KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.<br />

® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.<br />

Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj<br />

43 74 44 60 | salg@radiocom.dk<br />

www.radiocom.dk<br />

STP9000<br />

• TETRA<br />

• 1,8 W sendeeffekt<br />

• IP-67<br />

• Forbedret GPS<br />

• Man Down alarm<br />

• Integreret RFID tag<br />

• DMO repeater<br />

• Forbedret fuld duplex lyd<br />

• Wake-On-Alarm<br />

• Fuldt integreret Bluetooth (option)<br />

• STProtect modul (option)<br />

• E2E kryptering (option)<br />

• MicroSD kort<br />

• Stor farveskærm og fuldt tastatur<br />

• Stort udvalg af tilbehør<br />

• Kræver Radio Manager 2<br />

A COMPANY IN THE VHF GROUP<br />

ALT I SKOV-, HAVE- OG PARKMASKINER<br />

MASKINTEK ApS<br />

Tlf.: 96 21 71 00<br />

Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia<br />

www.maskintek.dk<br />

SALG<br />

REPARATION<br />

SERVICE<br />

RESERVEDELE<br />

Vejlevej 50, 7000 Fredericia<br />

Telefon 75 94 00 00<br />

www.expert.dk<br />

www.erritsøtømreren.dk<br />

Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia<br />

Tlf. 51 20 86 01. CVR 2648 8885<br />

Medlem af Garanti Byg<br />

20 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 20<br />

12/13/2013 10:15:51 AM


Divisionen undsætter<br />

flygtningelejr<br />

- og afskærer fjendtlig brigade<br />

Af uddannelsesofficer major Kent Mosegaard,<br />

G5, Danske Division (DDIV).<br />

Danske Division deltog i perioden fra<br />

den 16. november til og med den 29.<br />

november i Allied Rapid Reaction Corps<br />

(ARRC), øvelse "ARRCADE FUSION", der<br />

var en stabsøvelse med deltagelse af<br />

ca. 2100 soldater og civile fra mere end<br />

20 lande.<br />

Øvelsen havde til formål at øve hovedkvarteret<br />

(HQ) ARRC som Theater- level<br />

Integrated Land Command HQ under anvendelse<br />

af Comprehensive Approach, i<br />

det som kaldes, en hybrid konflikt.<br />

I samarbejde med SAS-Regiment<br />

Danske Division deltog som lower<br />

control (LOCON), men havde en enestående<br />

mulighed for samtidig at øve<br />

egne procedurer og processer som et<br />

multinationalt hovedkvarter med canadisk,<br />

litauisk og lettisk deltagelse.<br />

Deltagelse i ARRC øvelser gav optimale<br />

muligheder for at lære om en lang række<br />

områder, vi nationalt har vanskeligt ved<br />

at portrættere.<br />

Danske Division har således haft lejlighed<br />

til at øve Air/Land-integration i<br />

forbindelse med en planlagt luftlandsætning<br />

af en battlegroup fra 16. UK<br />

Air Assault Brigade.<br />

Ligeledes har der været lejlighed til at<br />

drøfte indsættelse, battlespace management<br />

og extraction af special operations<br />

forces (SOF) med 22. Special Air Service<br />

SAS-regiment.<br />

En ganske relevant øvelseserfaring når<br />

det erindres at Danske Division i efteråret<br />

<strong>2014</strong> skal gennemføre SOF-øvelsen<br />

NIGHT HAWK i Danmark.<br />

Danske Division skulle sammen med<br />

3. UK Division, som led i øvelsen, genetablere<br />

de internationalt anerkendte<br />

grænser mellem de to fiktive stater<br />

Tytan og Kamon.<br />

Kamon havde erobret et råstofrigt<br />

område kaldet Tory Pocket, der tilhører<br />

Tytan, og besat det med stærke konventionelle<br />

styrker.<br />

Inde i området var der flere flygtningelejre<br />

og internt fordrevne flygtninge,<br />

som nødvendiggjorde en hurtig iværksættelse<br />

af stabilisering efter en befrielse<br />

af området.<br />

En opgave, der har krævet en anderledes<br />

tilgang til både angreb og stabilisering,<br />

da de to militære aktiviteter fandt<br />

sted simultant i både tid og rum.<br />

For at løse opgaven i dette komplicerede<br />

scenarie med mange interessenter<br />

udviklede divisionen en ny version<br />

af stabilisering efter CLEAR-, HOLD-,<br />

BUILD-principperne.<br />

Den nye version, som Commander/ARRC<br />

fandt så interessant, at han ønskede<br />

Chefen for Danske Division (CH/DDIV)<br />

præsenterer Rolling Stabilization Concept<br />

for Commander Allied Rapid Reaction<br />

Force.<br />

den kendt i hele ARRC, er blevet kendt<br />

som ”Rolling Stabilization” eller ”The<br />

Danish Model”.<br />

I al sin enkelthed går det ud på at<br />

minimere tiden mellem CLEAR delen,<br />

hvor området er blevet befriet af NATO<br />

styrker og HOLD/BUILD delen, hvor<br />

lokale sikkerhedsstyrker kan overtage<br />

ansvaret for sikkerheden.<br />

Derved kan magtvakuummet minimeres,<br />

og stabiliseringen og tilbagevenden<br />

af lokale regeringsrepræsentanter kan<br />

iværksættes hurtigere og med et mindre<br />

islæt af soldater.<br />

Samtidig med at divisionens angrebsbrigade<br />

skulle gennembryde et feltbefæstet<br />

område og omringe en Tytan<br />

brigade, skulle divisionen også sikre, at<br />

der ikke blev gennemført overgreb på<br />

flygtninge i to flygtningelejre.<br />

Dette blev centralt, fordi Danmark i sidste<br />

ende kunne fremstå som ansvarlig<br />

for flygtningenes ve og vel.<br />

Evnen til at løse begge opgaver samtidigt<br />

udfordrede det logistiske system.<br />

Samtidigt fik staben lejlighed til at øve<br />

samarbejde mellem de enkelte centre<br />

under tidspres.<br />

Situations opdatering i Tactical Operations Center(TOC).<br />

Stabiliseringsrådgiver Morten Brodersen<br />

udtaler: ”Oprindeligt var øvelsesoplægget<br />

planlagt som mere kinetisk, men<br />

hurtigt fik stabilisering et øget fokus.<br />

For mig som civilt medlem af staben, var<br />

det meget positivt at se, hvor hurtigt de<br />

danske soldater formåede at omstille sig<br />

til helt nye betingelser".<br />

Kort efter, at generalen havde udgivet<br />

sin guidance om stabilisering, arbejdede<br />

alle målrettet mod denne nye<br />

udfordring.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 21<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 21<br />

12/13/2013 10:15:52 AM


Fryd for ørerne<br />

Telegrafregimentets Fødselsdags Venner er en civil forening, som<br />

alene har til formål at markedsføre Telegrafregimentet i det lokale<br />

samfund. Måden, vi gør det på, er ved at lave en koncert, der finansieres<br />

af støttebilletter solgt til store firmaer. Endvidere sælges<br />

billetter til kasernernes ansatte og på billetnet.dk. Efter koncerten<br />

inviterer TFV til reception, hvor regimentschefen er repræsentant<br />

for regimentet.<br />

Af Telegrafregimentets Fødselsdags<br />

Venner (TFV).<br />

Lad os starte lidt omvendt. Det her var<br />

ikke den sidste koncert - der kommer<br />

helt sikkert flere.<br />

For at det kan lade sig gøre, skylder<br />

vi at sige tak til Slesvigske Musikkorps<br />

(SMUK) - vores eget lille husorkester,<br />

som bare gør det super godt.<br />

De lagde bunden, vi sørgede for de ydre<br />

rammer, og sammen med publikum,<br />

dirigent Morten Friis, solisterne Maria<br />

Skuladottir og Jesper Lundgaard blev<br />

det en SMUK aften.<br />

Politik og musik<br />

Jakob Bjerregaard er folketingsmedlem<br />

og lokalpolitiker. Han står midt i en valgkamp,<br />

hvor han bevidst, sammen med<br />

sit parti, går efter borgmesterposten i<br />

Fredericia (hvilket i skrivende stund er<br />

lykkedes). Han tog sig tid til at tilsidesætte<br />

valgkampen for at støtte op om<br />

regimentet denne aften. Engageret på<br />

samme måde, som han er i forsvarsudvalget.<br />

Jakob Bjerregaard har været aktiv<br />

engageret i Telegrafregimentets fremtid<br />

og kasernernes placeringer.<br />

TFV siger: "Tak for støtten til Telegrafregimentet<br />

og denne koncert". Der var<br />

flere end Jacob, der denne aften tilsidesatte<br />

det politiske arbejde og deltog<br />

i koncerten.<br />

Tak til jer som fulgte og bar<br />

Lad det være sagt, at i alle de år, vi nu<br />

har lavet koncerter med TFV, er der<br />

kun tre, som har været med helt fra<br />

start. Den ene er Ole Steen Hansen,<br />

som tidligere var telegrafsoldat, men<br />

nu er ansat i Fredericia Kommune som<br />

idrætskonsulent.<br />

Ole stiller selv op til byrådet. Ved siden<br />

af egen opstilling er han kampagneleder<br />

for Jakob Bjerregaard. Ole har været<br />

med i TFV i alle årene. Han var der igen<br />

i år - Ikke for at pleje egne interesser<br />

og valgkamp, men Telegrafregimentets<br />

interesser. Stor tak til Ole, fordi du bliver<br />

ved. Tak for et godt samarbejde i alle<br />

årene skal lyde fra os i TFV. Vi er nogle,<br />

der ved, hvor megen tid en koncert<br />

kræver i forberedelse. Tak Ole, for din<br />

aldrig svigtende støtte.<br />

1.000 tak skal også lyde til alle virksomheder,<br />

og en ekstra tak til major Rudolf<br />

Wolf, alle ved regimentet samt ansatte<br />

fra Lokalt Støtteelement Fredericia.<br />

En SMUK start<br />

Så er vi klar. Alle trængsler er lagt bort,<br />

placering midtfor på balkonen - fint.<br />

Lysene tændes over scenen, salen er<br />

udsolgt - kun enkelte er blevet forhindret,<br />

de får ikke det her med.<br />

SMUK's musik fylder langsomt salen og<br />

varmer sjælen op til en aften med store<br />

musikalske oplevelser.<br />

Og det var lige, hvad det var. En aften,<br />

hvor jeg, der ikke har meget forstand<br />

på musik, måske ikke var sat helt op<br />

til, hvad Jesper Lundgaard, Maria Skuladottir<br />

og SMUK tilsammen, under<br />

ledelse af Morten Friis, kunne præstere.<br />

Forarbejdet havde været stort, og nu<br />

kunne man i ro og mag sidde tilbagelænet<br />

og bare nyde det hele. Det var<br />

overraskende godt. Det var bare flot<br />

22 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 22<br />

12/13/2013 10:15:53 AM


En sikker stemme uden at være politisk.<br />

Jesper Lundgaard er nu kendt af 800<br />

flere. Han vil sent blive glemt. Han var<br />

rigtig god - og sikken humor.<br />

musik og store præstationer af de to<br />

solister, SMUK og dirigent Morten Friis<br />

(kendt som den ene af de to i Safri Duo),<br />

der bandt det hele sammen.<br />

Dirigent Morten Friis klarede det fremragende.<br />

Ingen glemmer, at han er en<br />

af dem fra Safri Duo, der er kendt for<br />

sit trommespil.<br />

Saftig duo eller Safri Duo<br />

Blandt publikum var der kun store og<br />

meget rosende ord til aftenens koncert.<br />

De to solister var fantastisk gode, og<br />

ingen vil glemme dem og denne aftens<br />

præstationer.<br />

Her skal nævnes, at Maria Skuladottir<br />

var højgravid, men klarede det fantastisk.<br />

Den udgave, hun leverede - hendes<br />

fortolkning af TV2´s "Hele verden fra<br />

forstanden" var bare exceptionel.<br />

Fantastisk stemme og SMUK's lyd fyldte<br />

teateret.<br />

Den efterfølgende klapsalve fra salen<br />

viste tydeligt - det var en favorit.<br />

Jesper Lundgaard har et alenlangt CV,<br />

men var ikke en solist, som jeg kendte<br />

meget til i forvejen, og flere i publikum<br />

havde det på samme måde.<br />

Men koncerten i år havde ikke en decideret<br />

toastmaster, men koncerten blev<br />

på en ny og god måde bundet sammen<br />

af Morten Friis som dirigent og Jesper<br />

Lundgaard, der tydeligvis var godt tilpas<br />

med et veloplagt publikum og en tændt<br />

mikrofon i hånden.<br />

Han prøvede at lægge lidt til og gav<br />

flere småbidder over i de lidt frække<br />

vittigheder, men på en meget tålelig<br />

måde. Han fik skabt en forrygende<br />

stemning og fyldte aftenen med sjov og<br />

god stemning mellem numrene.<br />

Numrene "Bridge over troubled water"<br />

og senere "Anthem" fra musicallen<br />

Chess var absolut publikumsfavoritter.<br />

Publikum var helt oppe på kanten af<br />

deres stole - super godt. I duetten med<br />

Maria til "The Music of Phil Collins" fik<br />

de igen grebet stemningen i salen og<br />

ingen var i tvivl om, at måden man kan<br />

klappe på, som alle blev belært om indledningsvis<br />

af Morten Friis - den havde<br />

publikum taget til sig.<br />

Efterfølgende prøvede jeg at lytte til<br />

publikum, for de, der betaler for at<br />

komme ind, har ofte forstand på musik<br />

og det mest omtalte efter koncerten<br />

var som en ældre herre sagde: "Ham fra<br />

Saftig Duo, der spillede trommer sammen<br />

med de to fra SMUK- det var vildt.<br />

Uha, det lød godt", og på jysk tror jeg,<br />

at det var tilpas underdrevet.<br />

Det var vildt godt - og man kunne se de<br />

to slagtøjsspilleres øjne og smil - de havde<br />

mødt deres genres Michael Laudrup<br />

- deres Tom Kristensen chauffør.<br />

Publikum blev væltet omkuld - fedt!<br />

Ost og rødvin<br />

Det var en god aften, og for at få den<br />

rundet af, har vi lavet det til en tradition,<br />

at særligt indbudte, solister og alle de<br />

firmaer, der køber støttebilletter, inviteres<br />

i officersmessen, hvor TFV er vært<br />

med ostebord, brød og rødvin.<br />

Her er der tid til personligt at sige tak<br />

til de, der har købt støttebilletter, og<br />

tid til at hilse på de mange inviterede<br />

gæster, som betyder så meget for Telegrafregimentet.<br />

Ostelagkagen er altid et tilløbsstykke,<br />

og med en fantastisk smagsoplevelse i<br />

munden, bliver det til en flot afslutning.<br />

Som en af gæsterne sagde: "Der er<br />

mange gode aftener i løbet af et år, men<br />

en sådan aften med noget til ørerne,<br />

Maria Skuladottir- højgravid. Maria<br />

præsterede til et 12 tal. Både solo og<br />

i duetterne med Jesper. Smuk solist til<br />

SMUK lyd.<br />

øjnene, sjælen og munden er en af de<br />

aftener, som jeg vil huske. Vi glæder<br />

os til næste år, hvor vi håber, at TFV vil<br />

fortsætte traditionen - også i de nye<br />

rammer som en værnsfælles enhed. Vi<br />

skal nok støtte sagen".<br />

Måske en kommende borgmester var i<br />

blandt os - og hvis han var lige så tilfreds<br />

med aftenen som alle andre gæster, så<br />

håber jeg, at TFV har gjort noget godt<br />

for regimentschef oberst Susanne Bach<br />

Bagers kommende enhed - "Telegrafregimentet,<br />

Forsvarets Føringsstøttecenter".<br />

LL/RED<br />

Jesper Lundgaard havde også mindre<br />

pæne ikke planlagte vittigheder. Det<br />

var sjovt, og de gik rent ind. Her var det<br />

også en fornøjelse at se Inge Haaning<br />

fra SMUK. Jeg tror nok, det var sjovt!<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 23<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 23<br />

12/13/2013 10:15:54 AM


IRIS blomster<br />

Gothersgade 35,<br />

7000 Fredericia<br />

75 92 12 17<br />

Ny annoncør.<br />

Støt dem drik lidt mere<br />

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!<br />

Blomster i mere end 110 år<br />

fra 1901<br />

3M PELTOR COMTAC XP – Hørende høreværn<br />

Øget effektivitet. Sikkerhed og pålidelighed.<br />

- Hør og tal i radio. Passer til alle militære radioer.<br />

- Velegnet til øvelser. Hør bedre med et aktivt<br />

høreværn. Ved skud beskyttes hørelsen.<br />

- Hørende høreværn til skydebanen.<br />

For mere information, kontakt konsulent Ole<br />

Nielsen, mobil 40 33 23 29.<br />

V<br />

I<br />

G<br />

Ø<br />

R<br />

L<br />

I<br />

V<br />

E<br />

T<br />

LIDT GRØNNERE<br />

Gallauniformer udlejes<br />

Til: Gabrielfest, bryllup gallamiddag,<br />

barnedåb eller andet.<br />

Telegrafregimentet har seks gallauniformer<br />

til udlejning. Pris: 500,- kr.<br />

Betaling ved afhentning.<br />

Kontakt:<br />

Paul Rochler mobil 2164 0195<br />

eller privat 7595 9847<br />

Ib Bager: mobil 3020 5424<br />

24 <strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 24<br />

12/13/2013 10:15:55 AM


at opgaverne til brigaderne var<br />

meget komplekse. Hensynet til<br />

civilbefolkningen og behovet for<br />

tæt samarbejde med de estiske<br />

myndigheder, militære og civile,<br />

måtte konstant inddrages i overvejelserne.<br />

Under øvelsen blev der produceret<br />

gode og brugbare planer,<br />

der tog udgangspunkt i en god<br />

doktrinforståelse. Planerne vil<br />

blive eksekveret under øvelse<br />

Yellow Knight i Oksbøl i april<br />

<strong>2014</strong>, hvor brigaderne vil blive<br />

øvet i at gennemføre en offensiv<br />

operation under disse krævende<br />

forhold.<br />

War gaming er en vigtig del af planlægningsprocessen, hvor brigaderne afprøver egne<br />

planer i forhold til modstanderen.<br />

Red Knight 2013<br />

Danske Division har netop gennemført Red<br />

Knight for at øve operativ planlægning og<br />

føring på det taktiske niveau. Øvelsen fandt<br />

sted i Litauen.<br />

Af kaptajn Mads Steffensen, Danske<br />

Division.<br />

En af Danske Divisions primære opgaver<br />

er at uddanne de to danske brigader og<br />

de tre affilierede brigader fra Estland, Litauen<br />

og Letland i operativ planlægning<br />

og føring. Som led i denne uddannelse<br />

gennemførte divisionen øvelse Red<br />

Knight den 5.-7. november i Rukla i Litauen<br />

for de tre baltiske brigader. Tilsvarende<br />

øvelse gennemførtes i Haderslev<br />

for de to danske brigader i uge 46.<br />

Uddannelse af chefer og stabschefer<br />

War gaming er en vigtig del af planlægningsprocessen,<br />

hvor brigaderne<br />

afprøver egne planer i forhold til modstanderen.<br />

Øvelse Red Knight dannede ramme for<br />

uddannelsen af cheferne, stabscheferne<br />

og brigadestabene i den operative planlægningsproces.<br />

Under øvelsen skulle<br />

brigaderne, på baggrund af en divisionsbefaling,<br />

planlægge en operation,<br />

som starter fra et beredskabsområde i<br />

Letland og ender i en offensiv operation,<br />

der skal befri Tallinn fra en sø- og luftlandsat<br />

modstander. Netop det, at den<br />

afgørende operation forventes at finde<br />

sted i en stor by som Tallinn, medførte,<br />

En god øvelse - godt udbytte<br />

Brigadestabene fik under ”Hot<br />

Wash-up” en samlet tilbagemelding<br />

fra chefen for Danske Division,<br />

generalmajor Michael A. Lollesgaard.<br />

Projektofficer på øvelsen var chef for<br />

G5 ved Danske Division, oberstløjtnant<br />

Carsten Rasmussen. Han udtaler; ”Uanset<br />

hvor dygtige vi tror, at vi er, er der<br />

til stadighed behov for at opdatere og<br />

vedligeholde vores doktrinære viden<br />

og operative færdigheder. Hvis vi kan<br />

indsætte enheder i en meget intensiv<br />

operation i et komplekst operationsmiljø,<br />

skaber vi et godt fundament for<br />

at kunne løse alle de typer operative<br />

opgaver, hæren måtte blive konfronteret<br />

med engang i fremtiden.”<br />

De tre brigadestabe var trætte, men<br />

tilfredse med øvelsens forløb og udbyttet<br />

af den.<br />

Brigadestabene fik under ”Hot Wash-up” en samlet tilbagemelding fra chefen for<br />

Danske Division, generalmajor Michael A. Lollesgaard.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner 25<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 25<br />

12/13/2013 10:15:56 AM


40 års jubilæum<br />

Følgende har været ansat i statens<br />

tjeneste i 40 år.<br />

Overassistent Ilse Johanne Ernst,<br />

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste/Lokal<br />

Støtteelement Fredericia,<br />

den 1. november.<br />

Personelnyt<br />

25 års jubilæum<br />

Følgende har været ansat i statens<br />

tjeneste i 25 år.<br />

Kaptajn Jan Stryhn, Staben/Telegrafregimentet,<br />

16. oktober.<br />

Udnævnelser<br />

Følgende er udnævnt premierløjtnanter<br />

6. juli og er tilgået Telegrafregimentet:<br />

Bo Posselt Kristensen, 2 CIS-Bataljon.<br />

Uffe Claudius Kruse Jensen, Electronic<br />

Warfarekompagniet.<br />

Christian Jean Rodbjerg, DCM-Kompagniet/1.<br />

HQ-Bataljonen.<br />

Patrick Holmegaard Jensen,2. CIS-<br />

Bataljon.<br />

Andreas Juncher Høeg, 2. CIS-Bataljon.<br />

Antonio Vu Nguyen, Electronic Warfarekompagniet.<br />

Frederik Bentsen Hejnfelt, 2. CIS-Bataljon.<br />

Følgende er udnævnt seniorsergent:<br />

Jesper Noe Borg og Henrik Høgsman,<br />

begge Staben/Telegrafregimentet, 22.<br />

november.<br />

Følgende er udnævnt oversergent:<br />

Bo Kvist Olsen, Staben/Telegrafregimentet,<br />

21. november.<br />

Følgende er udnævnt sergent den 18.<br />

oktober:<br />

Thomas Petersen, 1. HQ-Bataljon.<br />

Thomas Krogh Andersen, 1. HQ-<br />

Bataljon.<br />

Henrik Olander Strandbæk, 1. HQ-<br />

Bataljon.<br />

Christopher Herman Wagner, 2. CIS-<br />

Ilse Johanne Ernst havde 1. november været ansat i 40 år.<br />

40 år i statens tjeneste<br />

Det er ikke muligt for ret mange at opleve<br />

et 40 års jubilæum i et og samme<br />

firma.<br />

Det er et valg, man gør, og for et firma<br />

er det ofte guld værd at have medarbejdere,<br />

der er "vokset" op i firmaet.<br />

Ilse er kendt for at være en rolig, fornuftig<br />

sønderjyde og en god medarbejder.<br />

Ilse startede i telegraftropperne i 1973<br />

som konstabel, og med tiden blev der<br />

skiftet til kontorområdet, hvor Ilse i dag<br />

er overassistent og ansat i Forsvarets<br />

Bataljon.<br />

Bo Helge Frølich, 2. CIS-Bataljon.<br />

Henrik Bo Bjerre-Andersen, Electronic<br />

Warfarekompagniet.<br />

Julie Grønlund, 2. CIS-Bataljon.<br />

Christian Højsager, 2. CIS-Bataljon.<br />

René Myhre Nielsen, 2. CIS-Bataljon.<br />

Bygnings- og Etablisimentsdrift ved det<br />

lokale støtteelement på Ryes Kaserne.<br />

Det var også herfra, de kom i stort antal<br />

for at fejre Ilse på hendes 40 års jubilæumsdag.<br />

Samme dag, som Telegrafregimentet<br />

fyldte 22 år, og der var stor<br />

parade i den indre by.<br />

En dag, hvor to ting kunne fejres samtidig.<br />

Til lykke til Ilse fra alle os, der ikke<br />

kunne være der og til lykke fra alle venner<br />

og kolleger.<br />

ML/LAL/RED.<br />

Jonas Vammen Bruun, 2. CIS-Bataljon.<br />

Afsked<br />

Musiker Inge Haaning, Slesvigske Musikkorps,<br />

er med udgangen af november<br />

afskediget til aldersbetinget pension.<br />

(Læs mere i næste nummer).<br />

Materielassistent Jette Lindgreen er<br />

med udgangen af november afskediget<br />

til aldersbetinget pension.<br />

Henrik Høgsman og Jesper Noe Borg er udnævnt seniorsergent, 22. november. I<br />

den anledning var de ved oberst Susanne Bach Bager.<br />

Major og borgmester<br />

Major Kenneth Muhs, Staben/Telegrafregimentet<br />

er efter nye forhandlinger<br />

blevet venstre-borgmester i Nyborg<br />

kommune. Trods svære forhandlinger<br />

og utilfredshed fra socialdemokraterne<br />

i byen blev det til et flertal, som klart<br />

valgte spidskandidaten fra venstre.<br />

Kenneth er en utrolig dygtig chef, og<br />

han er respekteret af høj som lav ved<br />

Telegrafregimentet. Han er kendt for<br />

at kunne finde kompromiser, men kan<br />

også tage beslutninger, når det gælder.<br />

Til lykke fra os alle!<br />

26<br />

Personelnyt- oplysninger er modtaget fra Telegrafregimentets Nyhedsredaktion og dækker fra 1. oktober til 1. december 2013. Alle enheder og enkeltpersoner<br />

opfordres til at sende personeltnyt til redaktionen. Ønskes fotokredit på fremsendte foto bedes det anført med - husk tekst til billeder.<br />

<strong>Telegrafen</strong>s Venner<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 26<br />

12/13/2013 10:15:56 AM


Bøden for at tale i håndholdt mobil<br />

mens du kører er nu 1.500 kr.<br />

Skoda Service<br />

Carepoint - Fredericia A/S, Egeskovvej 104,<br />

Tlf.; 76203060, www.carepoint-fredericia.dk<br />

Canon G-16 NYT!<br />

Lysstærkt objektiv f: 1.8 - 2.8 5 x zoom (28- 140 mm) 10 x Zoom +<br />

12,1 Mega pixel CMOS, DIGIC 6 processor, for super billedkvalitet<br />

op til ISO 12800.<br />

Intelligent billedstabilisator (IS) for skarpe optagelser.<br />

5 akset Enhanced Dynamic IS for jævne film optagelser.<br />

12 billeder/sek. på første 5 billeder. Derefter 9,3 billeder uafbrudt.<br />

Stor LCD-skærm 7,5 cm (3,0”) Pure Colour II G<br />

Full HD video med op til 60 billeder/sek.<br />

Køb på udførsel!<br />

Skal du udsendes? Husk, at vi sælger på<br />

udførsel til alle ansatte i Forsvaret.<br />

Varen sendes til missionsområdet til laveste<br />

mulige pris, med dansk garanti.<br />

Vi fører alle de kendte mærker.<br />

Hør mere på TELEGRAFEN.<br />

Tilbud til alle ansatte, der er med i<br />

Fotoklubben "ZOOM" .<br />

(Bliv medlem gratis på 7622 7608).<br />

1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk.<br />

Ingen startgebyr hvis du afleverer<br />

billederne på cd eller lignende<br />

i en fotopose fra fotoklubben.<br />

2. Fotoarbejde "udefra" - 20%.<br />

3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver<br />

foto- og videoudstyr inden I skal<br />

udsendes. Vi kommer til kasernen.<br />

Thomas Obbekjær & Per Adsbøl - Photocare i Fredericia & Kolding<br />

Tlf.: 7592 2454 Mail: fredericia@photocare.dk eller kolding@photocare.dk<br />

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!<br />

Vi leverer skærmbriller til<br />

ansatte i hele Forsvaret<br />

- en moderne grafisk<br />

virksomhed...<br />

www.rosendahls.dk<br />

Vi leverer alt i<br />

briller, linser og tilbehør.<br />

Gratis synstest<br />

Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: 7591 3133<br />

Medlem af Dansk Optikkerforening<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 27<br />

12/13/2013 10:15:59 AM


www.systematic.com<br />

SitaWare nyt fra Systematic:<br />

SitaWare Headquarters WebCOP 2.3 (HRNC2IS)<br />

• Nemmere opsætning af kort via WMS og ESRI Rest<br />

• Redigering af HQ situationslag direkte i WebCOP<br />

• Adgangskontrol på enkelt-lag<br />

SitaWare anvendt af New Zealand Defence Forces<br />

i Southern Katipo øvelsen<br />

• 4 ugers øvelse i november<br />

• 11 deltagende nationer<br />

• 2200 øvelsesdeltagere<br />

• 3 skibe<br />

• 18 fly<br />

• 21 SitaWare servere<br />

SitaWare Frontline anvendes af det finske forsvar i<br />

Afghanistan og Libanon<br />

• KMP ramme<br />

• Satelitkommunikation mellem køretøjer og hovedkvarter<br />

• Positionsopdateringer i nær realtid<br />

Fortsat udvikling med Colt Canada<br />

• Indirekte skydning med granatkaster (simple ballistikberegninger)<br />

støttet af SitaWare Edge og Sitaware Frontline<br />

Returadresse: TELEGRAFEN, Øster Voldagde 18, 7000 Fredericia.<br />

*Prisen dækker rejser indenfor EU- og EØS-landene samt Schweiz. Købes som tilvalgsdækning til indboforsikring.<br />

Har du råd<br />

til en tur over<br />

grænsen?<br />

Adresselabel<br />

Du sparer måske penge på sodavand, men det kan blive dyrt,<br />

hvis du sparer rejseforsikringen væk. Selv på en kort tur over<br />

grænsen kan uheldet nemlig være ude.<br />

Ring på 75 92 36 55 og få en rejseforsikring til 266 kr*.<br />

Så er hele familien dækket hele året – uanset hvor tit I rejser.<br />

GF TrekantOmrådet<br />

Treldevej 3, 7000 Fredericia GF Trekantområdet ∙ Butikstorvet 14B, 7190 Billund - Tlf. ∙ Tlf. 75 7592 36 3655 55 ∙ www.gftrekantomraadet.dk<br />

Butikstorvet 14 b- 7190 Billund og Treldevej 3 - 7000 Fredericia<br />

Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en<br />

tabet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/QR-codes.<br />

Scan dette felt og du er i gang.<br />

Læs TELEGRAFEN som E-blad www.issuu.com/telegrafen<br />

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!<br />

Færdig Blad 1 <strong>2014</strong>.indd 28<br />

12/13/2013 10:15:59 AM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!