ugifte samlevendes juridiske forhold sådan - Smith Knudsen ...

smithknudsen.dk

ugifte samlevendes juridiske forhold sådan - Smith Knudsen ...

SÅDAN:

1.Oprettelse af testamente. I den anledning skal De

skaffe Dem et fuldstændigt overblik over Deres familie/slægt

- børn født uden for ægteskab eller i tidligere

ægteskaber er også arveberettigede. Gør Dem

ligeledes overvejelser om, hvordan arven efter Dem

skal fordeles. Herefter skal De henvende Dem til en

advokat, som opretter testamentet, og herefter påtegnes

testamentet hos notaren.

yderligere oplysninger

De er altid velkommen til at ringe, hvis De ønsker yderligere

oplysninger eller aftale et af Danske Boligadvokaters

gratis formøder. Vi beregner kun salær, hvis vi starter en

sag - ikke ved orienterende forespørgsler.

De kan læse mere på vor hjemmeside, hvor der også er

mulighed for at få besvaret konkrete spørgsmål:

www.smithknudsen.dk

UGIFTE SAMLEVENDES

JURIDISKE FORHOLD

2.Oprettelse af krydsende livsforsikringer samt pensionsordninger

hos forsikrings-selskab.

3.Registrering hos ATP, med henblik på udbetaling af

dødsfaldssum på kr. 40.000. Henvend Dem til en advokat

eller til ATP-Huset i Hillerød.

4.Oprettelse af overenskomst om sameje.

5.Henvend Dem til en advokat for at få vejledning om,

hvad netop De har brug for m.h.t. at sikre Dem selv,

Deres samlever og eventuelle børn bedst muligt.

St. Torv 6 · 7500 Holstebro · Telefon +45 97 42 63 33

Anlægstorvet 4 · 7600 Struer · Telefon +45 97 85 33 33

mail@smithknudsen.dk · www.smithknudsen.dk


U G I F T E S A M L E V E N D E

Der er stor forskel på ugifte samlevendes retsstilling i forhold

til ægtefæller.

For ugifte samlevende gælder ægteskabs-lovgivningen ikke,

og der er derfor navnlig 3 forhold, som har interesse for at

sikre hinanden økonomisk. Dette gør sig især gældende i tilfælde

af køb af fælles bolig.

Ugifte samlevende bør overveje følgende forhold:

1. Oprettelse af testamente.

2. Oprettelse af krydsende

livsforsikringer/gruppeliv/pensionsordninger/ATP.

3. Oprettelse af overenskomst om sameje.

Testamente

Ugifte samlevende er ikke automatisk arveberettigede efter

hinanden. Såfremt de samlevende har børn, er børnene

som udgangspunkt eneste arvinger. Dette forhold kan dog

ændres ved oprettelse af et testamente. Det er muligt ved

testamente at begrænse børnenes arv til 1/8 af afdødes formue.

Det har derfor stor betydning for ugifte samlevende

med børn at få oprettet et testamente.

Såfremt der ikke er oprettet testamente, og parterne ikke efterlader

sig børn, arver afdødes forældre, eller såfremt disse

er væk, afdødes søskende. Samleveren der måske igennem

en årrække har delt hus og hjem med den, der nu afgår ved

døden, må indse, at en del af det parterne fælles har bygget

op, går til afdødes familie.

Dette kan, bortset fra indgåelse af ægteskab, alene undgås

ved oprettelse af testamente, hvor de ugifte samlevende indsættes

til gensidigt at arve mest muligt.

Krydsende livsforsikringer/gruppeliv/

Pensionsordninger/ATP

Det er ligeledes en god idé at oprette livsforsikring. Disse

bør oprettes som krydsende livsforsikringer forstået på den

måde, at den begunstigede selv tegner forsikringen, men

således at forsikringen alene kommer til udbetaling ved den

andens død. Udbetaling sker til den der har tegnet forsikringen,

og der sker derfor ikke en overførsel af forsikringssummen

fra afdøde til den efterladte, og forsikringsudbetalingen

er derfor fri for afgift.

Det kan ligeledes anbefales, at samleveren indsættes som

begunstiget i gruppelivsordninger, livsforsikringer, kapitalpensionsordninger

m.v.

Herudover er det også muligt at indsætte en samlever

som begunstiget til en dødsfaldssum på kr. 40.000,00 fra

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension. Hermed ligestilles samlevere

med ægtefæller i relation til en dødsfaldsydelse efter

et ATP-medlem. For at opnå ret til dødsfaldssummen på kr.

40.000,00 skal de samlevende ved en skriftlig notering hos

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension have indsat hinanden

som modtagere af denne ydelse.

Samejeoverenskomst

Det er udover testamente og begunstigelse i gruppelivsordning,

livsforsikring, pensionsordning og ATP et godt alternativ

at aftale, hvorledes delingen af indbo, ejendomsret til

en evt. ejendom m.v. skal reguleres i tilfælde af, at den ene

part dør eller man vælger at gå fra hinanden.

Dette kan klares ved oprettelse af en sameje-overenskomst,

som navnlig har interesse når parterne ejer fast ejendom i

fællesskab eller hvor den ene part har fast ejendom og vil

sikre den anden. En samejeoverenskomst kan evt. begæres

tinglyst på ejendommen.

I det tilfælde at parterne ikke går fra hinanden som gode venner,

er det formålstjenligt, at man allerede, da man var glade

for hinanden og alt var fryd og gammen, har aftalt, hvordan

en evt. ejendom overdrages eller afhændes. Vilkårene herfor

bør indlemmes i samejeoverenskomsten for eksempel ved

at man i tilfælde af uenighed har sat en ejendomsmægler

ind til at sælge ejendommen. Naturligvis bør en sådan bestemmelse

suppleres med, at parterne selv har mulighed for

at byde på ejendommen, og den højestbydende evt. bliver

boende i ejendommen.

More magazines by this user
Similar magazines