1600 Repmøde referat offentlig 05-12-2012 - Domea

domea.dk

1600 Repmøde referat offentlig 05-12-2012 - Domea

Haderslev Boligselskab

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 5. december 2012 kl. 18.30

På Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev.

Dagsorden:

Side

1 Valg af dirigent ............................................................................. 2

2 Godkendelse af årsberetning ......................................................... 2

3 Godkendelse af årsregnskab ......................................................... 2

4 Godkendelse af revisionsberetning ............................................... 2

5 Styringsrapport og styringsdialog ................................................. 3

6 Godkendelse af boligorganisationens budget ................................ 3

7 Behandling af indkomne forslag .................................................... 3

8 Valg af formand ............................................................................. 3

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer ..................................................... 3

10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen ........................... 5

11 Valg af revisor ............................................................................... 5

12 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab ....................... 5

13 Valg af kredsdelegerede til BL ....................................................... 5

14 Kompetencedelegation m.v. .......................................................... 6

15 Eventuelt ....................................................................................... 6

Deltager fra repræsentantskabet:

Kaj Ringsted, formand

Bent Bille, næstformand

Villy Brejning, udpeget af Domea

Kurt Blohm, afd. 16/25

Laila Blohm, afd. 16/25

Peter Jørgensen, afd. 16/25

Jytte Kallesen, afd. 16/25

Günther Petersen, afd. 16/25

Lise-Lotte, afd. 16/25

Lars Kruse, afd. 16/26

Jørgen Søberg, afd. 16/26

Jan Gørsinsky afd. 16/27

Der var afbud fra:

Inge Therese Brem, afd. 16/26

Tove Holm, afd. 16/27

Deltog ikke:

Hans Riggelsen, afd. 16/09

Poul Jeppesen, afd. 16/09

Yvonne Petersen, afd. 16/09

Marie Post, afd. 16/11

Frida Juhl, afd. 16/11

Sine D. Pedersen, afd. 16/11

Lone Hjort, afd. 16/26

Karen Margrethe Iversen, afd. 16/28

Ella Marie Sørensen, afd. 16/28

Øvrige deltager uden stemmeret:

Erik Lønne Gottfredsen, Domea (dir)

Helle Østergaard Kehlet, Domea (ref)

Erik Knutzen, medlem org. best.

Kirsten Grauholm, udp. af kommunen

Finn Wohlert, udp. af kommunen

Anders Møller Kerstens afd. 16/27

Lone Birch afd. 16/27

Thomas Hoier, afd. 16/28

Jesper Karlo Søndergaard, afd. 16/29

Carsten Heinrich Nissen, afd. 16/51

Grethe Heinrich, afd. 16/68

Svend Ove Blæsbjerg, afd. 16/73

Jørgen Gjøde Jensen, afd. 16/73

Bent Kristensen, afd. 16/73

Regnar Nielsen, afd. 16/74

Lena S. Villumsen, afd. 16/51

Hans Asmus Hansen, afd. 16/51

Karsten Pedersen, afd. 16/68

Marie Sass Mortesen, afd. 16/29

Dan Thorup, afd. 16/29

Ejlif Boye Pedersen, afd. 16/71

Jens Refsgaard, afd. 16/72

Astrid Horst, afd. 16/72

Ulla Illum Jørgensen, afd. 16/72

Vakant – 2 pladser afd. 16/71

Vakant – 3 pladser, afd. 16/63

Vakant – 3 pladser, afd. 16/69

Allan Bak Christensen, Domea

Domea, Boligcenter Haderslev, den 6. december 2012

Side 1 af 6


1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse

med stemmeoptællinger.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen blev valgt som dirigent, og Kirsten Grauholm

og Finn Wohlert blev valgt som stemmetællere.

2 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for

det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 13 til 47.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen fremlagde årsberetning som efterfølgende

blev godkendt.

3 Godkendelse af årsregnskab

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse,

mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens

årsregnskab.

Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen fremlagde årsregnskabet som efterfølgende

blev godkendt.

4 Godkendelse af revisionsberetning

Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen,

der vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik revisionsberetning som efterfølgende

blev godkendt.

Side 2 af 6


5 Styringsrapport og styringsdialog

Orientering gives på mødet

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik styringsrapport som efterfølgende

blev godkendt.

6 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er til godkendelse af

organisationsbestyrelsen på møde den 05.12.2012 og forelægges til repræsentantskabets

godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik budgettet som efterfølgende

blev godkendt.

7 Behandling af indkomne forslag

Punktet udgik - Der er ingen forslag indkommet.

8 Valg af formand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen

vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 13.12.2010 blev Kaj Ringsted valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger formand for 2 år.

Referat: Kaj Ringsted blev genvalgt som formand for 2 år.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 medlemmer udpeges af

Haderslev Kommune, 1 medlem vælges medlem udpeges blandt de beboervalgte

medlemmer af Domeas bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Side 3 af 6


Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn Post Valgt af Afgangs år

Kaj Ringsted Formand Repr. skabet 2012

Bent Bille

Næstformand Org. bestyrelsen 2013

Helen K. Bork

suppleant

Erik Knutzen

Medlem Repr. skabet 2012

Tove Holm

Suppleant

Finn Wohlert

Medlem Kommunen 2013

Jens Aage Helmig Suppleant

Kirsten Grauholm Medlem Kommunen 2013

Jesper Nielsen

Suppleant

Lise-Lotte Schytt

Kurt Blohm

Medlem

Suppleant

Repr. skabet 2013

Lars Kruse

Medlem Repr. skabet 2013

Vakant

Suppleant

Anders Møller Kerstens Medlem Repr. skabet 2013

Lone Birch

Suppleant

Villy Brejning Medlem Domea 2013

Med Domea som forretningsfører.

Afgangsorden indebærer, at Erik Knutzen er på valg.

Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på

dagsordenen.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 1 medlem til organisationsbestyrelsen

for 2 år.

Referat: Erik Knutzen blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmødet, at valgperioder

skal justeres næste år, så der kommer balance i valgperioderne.

Efterskrift: Bestyrelsen for Haderslev Boligselskab med tilhørende afdelinger

har herefter følgende sammensætning:

Navn Post Valgt af Afgangs år

Kaj Ringsted Formand Repr. skabet 2014

Bent Bille

Næstformand Org. bestyrelsen 2013

Grethe Heinrich

suppleant

Erik Knutzen

Medlem Repr. skabet 2014

Jytte Kallesen

Suppleant

Finn Wohlert

Medlem Kommunen 2013

Jens Aage Helmig Suppleant

Kirsten Grauholm Medlem Kommunen 2013

Jesper Nielsen

Suppleant

Lise-Lotte Schytt

Kurt Blohm

Medlem

Suppleant

Repr. skabet 2013

Lars Kruse

Medlem Repr. skabet 2013

Inge Therese Brem Suppleant

Anders Møller Kerstens Medlem Repr. skabet 2013

Lone Birch

Suppleant

Villy Brejning Medlem Domea 2013

Med Domea s.m.b.a. som administrator.

Side 4 af 6


10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder

af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen

for 1 år.

Referat:

Inge Therese Brem blev valgt som personlig suppleant for Lars Kruse.

Jytte Kallesen blev valgt som personlig suppleant for Erik Knutzen.

Grethe Heinrich blev valgt som personlig suppleant for Bent Bille.

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i

2011 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

Referat: Revisionsaktieselskabet BDO blev genvalgt.

12 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én

repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7

repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant

skal være beboervalgt.

En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde

over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab.

Haderslev Boligselskab kan vælge op til 7 repræsentanter.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger

repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bent Bille, Anders Møller Kerstens, Erik Knutzen, Finn Wohlert,

Kirsten Grauholm, Lars Kruse og Lise-Lotte Schytt er udpeget af organisationsbestyrelsen.

Indstilling blev godkendt af repræsentantskabet.

13 Valg af kredsdelegerede til BL

BL’s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer,

men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og

stemmeberettigede på BL’s kredsvalgmøder. I henhold til BL’s vedtægter kan

boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500

boliger i kredsen.

Side 5 af 6


Haderslev Boligselskab kan vælge op til 6 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at

vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Punkt udgik – og afventer næste organisationsbestyrelsesmøde.

14 Kompetencedelegation m.v.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det:

a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator

b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens

bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold:
Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber

Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme

Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme

Grundkøb

Iværksættelse af nyt byggeri

Nedlæggelse af en afdeling

Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence,

men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den

nævnte kompetencedelegation.

Referat: Repræsentantskabet bekræftede kompetencedelegationen.

15 Eventuelt

Intet til referat.

For referatets godkendelse:

___________ den _______ - 20

___________ den _______ - 20

____________________________

Kaj Ringsted, formand

____________________________

Erik Lønne Gottfredsen, dirigent

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines