Mangfoldighed i Nykredit - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Mangfoldighed i Nykredit - Ny i Danmark

En personlig beretning om mangfoldighed

Nykredit v. Souschef Ismail Kaplan

IntegrationsprisForum 2011

Vejle, 31. Maj 2011,

06-06-2011 1


Agenda

• Hvem er jeg og min virksomhed?

• Hvad betyder mangfoldighed for mig og for min virksomhed Nykredit?

• Hvorfor og hvordan arbejder jeg/vi med mangfoldighed i Nykredit?

• Hvilken værdi får Nykredit ud af mangfoldigheden?

• Hvad gør vi for udnytte mangfoldighedens potentiale?

• Kan vores metoder og resultater overføres til andre organisationer?

06-06-2011 2


Nykredit – et overblik

Bank

Danmarks 5. største bank 1

- 5% markedsandel

• 1,1 mio. kunder

• 57 privatcentre, 34 erhvervscentre

• 94 samarbejdende pengeinstitutter

på realkredit

• 4.031 heltidsmedarbejdere (gnsn.)

Danmarks 3. største kapitalforvalter

Ledende inden for obligationsudstedelse og -handel

Realkredit

Danmarks største realkreditinstitut 2

- 42% markedsandel

• Basisindtægter på 9,5 mia. kr. i

2009 3

• Egenkapital på 55 mia. kr.

• Kernekapital 18% 4

Andre aktiviteter

Ejendomsmægler

- 22% markedsandel

Forsikringssalg

- Skade- og livsforsikring

1

Målt på udlån. 2 Målt på bestand. 3 Ekskl. Nykredit Forsikring. 4 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag

Kilde: Årsrapport 2009 og 1.-3. kvartalsrapport 2010 for Nykredit Realkredit koncernen. Nationalbankens MFI-statistik

3


Hvad betyder mangfoldighed for mig og for min virksomhed Nykredit?

Nykredit og samfundet

Arbejds-Erhvermarkedet

Ansatte

Kunder

Foreningen

Nykredit

Foreningen

Nykredit

Partnere

Partnere

Den

finansielle

sektor

Samfundsansvaret udmøntes aktivt:

• Kundeambassadør og FAIR-klagehåndtering

• Råd til livet: Frivillig rådgivningsindsats til

voldsramte kvinder

• Politik for bæredygtige investeringer

• Flere kvinder i ledelse og bestyrelser

• Medarbejderkompetencer certificeres

• CO2-mål: 10% mindre fra 2008-2011

• Arkitekturpris og forskningspris

• Sponsorater – motion og kultur

Nykredit sponserer bl.a.

Tilmeldt

Politikere,

myndigheder

og

presse

DK, EU

+ Basel

Realkreditrådet

Finansrådet

DK, EU

+ Basel

Investorer

Realkreditrådet

Finansrådet

Kapitalmarkedet

Interesseorganisationer

Investorer

4


Mangfoldighedsnetværket

Netværket blev under navnet

Karriere, køn & kultur stiftet i

1996, som følge af en undren

over, hvorfor Nykredit havde så

få kvinder i lederstillinger.

• Formand er koncerndirektør

Bente Overgaard

• Netværket har reference til

Koncernsamarbejdsudvalget.

• 10 medlemmer i gruppen –

fem mænd, bred

repræsentation af koncernen

og den faglige organisation.

• Fik i 1996 som opgave at

komme med forslag til

initiativer, som kan øge

andelen af kvinder i ledelse.

• Siden 2006 har mangfoldighed

været indsatsområde.

06-06-2011 5


Hvorfor og hvordan arbejder jeg/vi med mangfoldighed i Nykredit?

Kommissorium

I 2006 fik arbejdsgruppen 3K et nyt navn og et mere bredt kommissorium

målrettet mangfoldighed ift. køn, livsfaser og etnicitet. Siden foråret 2010 har

kommissoriet været:

Mangfoldigheds-netværket har som formål at styrke mangfoldigheden i

Nykredit. I Nykredit opfattes medarbejdernes forskellige kompetencer, køn,

livsfaser, seksuelle orientering, etniske eller uddannelsesmæssige baggrund mv.

som en ressource, der skal bringes i spil.

• I et forretningsorienteret perspektiv vil Mangfoldigheds-netværket arbejde for,

at Nykredit fremmer og aktivt forholder sig til en bedre udnyttelse af

koncernens samlede ressourcer og mobiliserer det fulde potentiale.

06-06-2011 6


Hvilken værdi får Nykredit ud af mangfoldigheden?

Mangfoldighed

Vi tror på, at vi gennem øget

mangfoldighed og bedre

anvendelse heraf kan

virkeliggøre vores visioner og

forretningsmæssige mål.

Mangfoldigheden styrker os i at:

• mobilisere ressourcer og samtlige

kompetencer i koncernen bedst

muligt,

• få del i synergi og udvikling, der

opstår via menneskers

forskellighed,

• fremme nytænkning,

• forstå og imødekomme kundernes

forskellige behov og ønsker, samt

• være den foretrukne arbejdsplads

for alle i den finansielle sektor

06-06-2011 7


Hvad gør vi for at udnytte mangfoldighedens potentiale?

Målsætninger:

Mangfoldighed skal åbenlyst

styrke strategi og forretning

Mangfoldighed som

indsatsområde er let

tilgængeligt for alle

Indsatsområder:

– Køn

– Etnicitet

– Livsfaser

– Seksuel orientering (nyt)

• Arbejdet med mangfoldighed

opleves som tiltrækkende af de

fleste

• Arbejdet med mangfoldighed

skal på kort og langt sigt give

resultater

Mangfoldighed skal være på

dagsordenen i

Koncerndirektionen

06-06-2011 8


Kan vores metoder og resultater overføres til andre organisationer?

Køn – kvinder og ledelse

Charter for flere kvinder i ledelse

Ambassadør

Krav om m/k kandidater ved

lederrekruttering

Medarbejderundersøgelser

Revideret personalepolitik

Nyt udviklingssamtalesystem

Før-lederforløb (50/50%)

Mentorordning (internt/eksternt)

Toplederdepechen

Netværk – interne/eksterne

Tilbage i jobbet-program

Markedsføring af rollemodeller

Operation Kædereaktion

Samarbejde med andre virksomheder

Analyser

Gå hjem-møder, artikler, debat - debat -

debat

06-06-2011 9


Andel af kvinder i Nykredits ledelse

Stillingsbånd

Titel Status 2010 I alt

Mål

2015

J Koncerndirektør 17%

I

Vicedirektør

Direktør

Bankdirektør

4%

9% 15%

H Underdirektør 11%

G Områdedirektør 11%

F

Afdelingsdirektør

Centerdirektør

25%

23% 30%

E Funktionschef 34%

42% 45%

D Teamchef 54%

06-06-2011 10


Livsfaser

• Imødekomme de forskellige

ønsker og behov medarbejdere

har i forskellige perioder af

deres ansættelsesforhold

Nykredit er fleksibel ved

ansættelser, karriere og

udvikling

Eksempler på initiativer:

Diversity Lab

- workshop med fokus på

kommunikation på tværs af

forskelle

Sparring med Ældre Sagen

Livsfasemodellen

Fædre på barsel

Flere ideer i støbeskeen!

06-06-2011 11


Etnicitet

Andre initiativer:

Analyse af medarbejdernes etniske

sammensætning hvert andet år

Integrationsprojektet

Integrationsprisen + døgnet

Mentorfamilieprojekt (pilot)

Fokus på gode rollemodeller

(annoncering, interne medier)

Nyt Netværk

• Samarbejde med Junior Chamber

International/Sprogcenter Hellerup

Nykredit har rekrutteret 4 x 15

medarbejdere, som mentorer for

nydanskere, der søger job

• Hjælper med viden omkring

arbejdspladskultur og værdier

• 26 af 30 nydanskere fik job (1./2. hold)

Ny virksomhedsbeskrivelse i

stillingsannoncer

Mangfoldighedsbarometer

Foreningen Nydansker

Jobbazar

Højtidskalender

06-06-2011 12


Etnicitet

06-06-2011 13


MIA-pris 2007

Nykredit modtog i april

2007 MIA-prisen

• MIA-prisen - Mangfoldighed i

Arbejdslivet

Danmarks eneste erhvervspris

for mangfoldighed

• Prisen uddeles af Institut for

Menneskerettigheder til

virksomheder, der arbejder for at

fremme mangfoldighed og lige

muligheder i arbejdslivet

06-06-2011 14


Integrationsprisen 2010


Vigtige pointer ift. mangfoldighedsarbejde

En arbejdsgruppe med organisatorisk bredde

Inddragelse af de berørte parter

Det er et langsigtet projekt

Synergi mellem indsatsområder

Et skridt frem og to tilbage

Der er mange (side-)gevinster

More magazines by this user
Similar magazines