proces - Rum - Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk

proces - Rum - Arkitektskolen Aarhus

PROGRAMSKRIVNING

Om at planlægge, strukturere, skrive og tegne et program

Lektor, arkitekt m.a.a. Lars Nicolai Bock

Platform for Arkitektonisk Kulturarv

Arkitektskolen Aarhus


Arbejdsmetode

Kreativitet og systematik


Arbejdsmetode

Kreativitet og systematik


Arbejdsmetode

PROCES

undersøgelse

dokumentation

værdisætning

arkitektens projekt

programmering

bygningskunstnerisk indgreb

x


Arbejdsmetode

PROCES

undersøgelse

dokumentation

værdisætning

programmering

bygningskunstnerisk indgreb

eller arkitektens projekt?

x


HVAD ?

HVORFOR ?

HVORDAN ?


HVAD

Hvad er problemet?

Hvad er det for en opgave du vil løse?

Hvad er det arkitektoniske problem?

(æstetik – funktion – konstruktion - kontekst)

Hvad er det ”kulturarvsproblemet”

(arkitekturhistorie – byggeskik - kulturværdier – kulturhistorie – bevaringsetik/teori)

Er der kvaliteter og værdier, der er truet på en eller anden måde? – Hvilke?

Er der behov for justeringer af noget eksisterende af forskellige grunde? – Hvilke?

Hvad er det for et objekt – og hvor ligger det etc.?

(bygningstype – by – sted)

Hvad er målet med projektet?


HVORFOR

Hvorfor har du valgt opgaven og det givne objekt?

Hvorfor synes du, det er en god opgave?

På hvilken måde ser du en arkitektfaglig opgave/ udfordring i problemerne?


HVORDAN

Hvordan vil du arbejde med opgaven?


HVORDAN

Et program er et styringsredskab der indkredser:

- funktionen - undersøges og beskrives

- arbejdsmetode - analyser - skitsering - tegning - model ....... hvordan vil du gribe det an?

- opgavens fokus - hvad vil jeg særligt belyse gennem besvarelsen? - hvad betyder det for målestoksforhold?

- opgavens omfang - hvad forventer jeg at nå? - i hvor høj grad kan jeg belyse løsningerne inden for tidsrammen?

hvilke målestokker er relevante?

- holdninger til bevarings- og restaureringsteorier, generelt og i den konkrete situation (hvilke „ideelle“ principper

tænkes lagt til grund for det arkitektoniske indgreb?)

- holdninger til konkrete formulerede arkitekturproblemer

- tidsplan for opgaven - tidsrammen udfyldes i.f.t. valgt metodik

Hvad skal evt. yderligere belyses / analyseres for at have den fornødne baggrundsviden:

- kontekst / stedet: bygningen eller byen eller landskabet .......?

- konklusioner fra evt. forundersøgelser / rapporter - definition og formulering af bevaringsværdier

- relevant historisk baggrund (f.eks. relateret til arkitektur og topografi)

- analyser af funktion inkl. analyser af lignende eksempler

- arkitektoniske analyser af emne (form, lys, rum, rumforløb, stoflighed, farver, skalaforhold

- analyser af arkitektoniske inspirationer / idékatalog


Titel

- med fokus på bygningens fremtidige funktionelle indhold


Indholdsfortegnelse


Indledning

Problembeskrivelse – kort og præcis beskrivelse af, og begrundelse for, ny funktion

HVAD er problemet?

HVORFOR har du valgt det?

HVORDAN vil du arbejde med det? - Hvad er målet med projektet?

AFGRÆNSNING


Funktionen

Beskrivelse af funktionen – angivelse af rumbehov – antal rum og størrelsen af disse

– diagrammatisk rumprogram med angivelse af ”infrastrukturelle” sammenhænge


Stedet

Analytisk beskrivende del om kontekst (dette kan evt. allerede være gjort i en bygningsundersøgelse)

– evt. uddrages det essentielle heraf og henvises til et dette forudgående arbejde

Forslag til indhold – (skal opfattes som et minimumskrav):

Arkitektonisk beskrivelse:

Beskrivende analyse af det eksisterende anlægs form, struktur og virkning

(gerne et resumé fra bygningsbeskrivelse)

Kulturhistorisk beskrivelse:

Beskrivende analyse af objektets historie og bygnings- eller byhistoriske udvikling

(gerne et resumé fra bygningsbeskrivelse)


Bevaringsværdier / værdisætning

Resumé fra bygningsundersøgelse - eller særskilt individuel præget gennemgang

(analyse og vurdering) af objektets bevaringsværdier


Bevaringsideologi

Restaureringsideologi

Transformationsideologi

Teori?

1) generel holdning til bevaringsproblematikker - teorier - etik

2) evt. særlig holdning i forhold til det aktuelle objekt


Inspiration / referencer

Fotos, tegninger og tekster brugt på en systematisk, analytisk og begrundet måde

– gerne med henvisning til, eller i sammenhæng med, restaureringsholdningen.

Evt. redegørelse for relevante studierejser eller projektstudier


Metode

Hvordan vil man arbejde med projektet?

Hvilken form for proces regnes der med?

Hvilken type projekt formodes at være resultatet.


Konkret indhold og omfang

Hvad påregnes belyst i projektet – hvor ligger ”fokus”?

Hvilket omfang vil projektet få? – tegningsmateriale? – målestokker?


Tidsplan

Grafisk fremstillet tidsplan opdelt i de nødvendige skønnede faser og arbejdsprocesser


Litteratur


Folkeskole i Valby

bygningsundersøgelse

(inkl. dokumentation)

program

(inkl. værdisætning)

afgangsprojekt


Folkeskole i Valby

bygningsundersøgelse

(inkl. dokumentation)

program

(inkl. værdisætning)

afgangsprojekt


Battersea Powerstation

en ret vanskelig opgave

meget stor opgave

to skalaer:

1. kontekst - bylandskab

2. bygning

2 semestre:

1. analyse og byopgave

2. afgangsopgave på bygning


Battersea Powerstation

en ret vanskelig opgave

meget stor opgave

to skalaer:

1. kontekst - bylandskab

2. bygning

2 semestre:

1. analyse og byopgave

2. afgangsopgave på bygning


Battersea Powerstation

en ret vanskelig opgave

meget stor opgave

to skalaer:

1. kontekst - bylandskab

2. bygning

2 semestre:

1. analyse og byopgave

2. afgangsopgave på bygning

More magazines by this user
Similar magazines